ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ Φ.956.1/28/ Αζήλα, 13 Οθη 2014 πλ.: Γέθα (10) Φχιια ΓΔΝ - ΓΔΑ /Γελ. Γξακκαηεία (Απφ 300 αληίηππα) ΑΟΟΑ (300 αληίηππα) Πίλδνπ θαη Καηεράθε , Παπάγνπ ΔΑΑ(50 αληίηππα) Υαξ. Σξηθνχπε 18 Α , Αζήλα Παξαξηήκαηα ΔΑΑ (100 αληίηππα) ΔΑΑΝ (50 αληίηππα) Η.Παπαξεγνπνχινπ & Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλνχ , Αζήλα ΔΑΑΑ (50 αληίηππα) Υαιθνθνλδχιε , Αζήλα Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΥΔΣ : α. Φ.911.8/1/5014/.1405/08 Απγ 2014/ΑΟΟΑ/Γλζε Πξνγξ/ζκνχ β. Φ.911.8/2/5015/.1406/08 Απγ 2014/ΑΟΟΑ/Γλζε Πξνγξ/ζκνχ 1. αο απνζηέιινπκε, θαηφπηλ ηνπ (β) ζρεηηθνχ, ηελ (α) φκνηα εγθχθιην ηνπ ΑΟΟΑ, κε ηελ νπνία εμαγγέιιεηαη ε δηαλνκή πελήληα (50) δαλείσλ ηνπ 38 νπ ηεγαζηηθνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα ηε ζηεγαζηηθή εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ. 2. Με ηελ ελ ιφγσ εγθχθιην παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ην χςνο ηνπ δαλείνπ, ηε ρξήζε ηνπ, ηνπο φξνπο ρνξήγεζήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ( ). 3. Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ ηνπ ΑΟΟΑ, σο αθνινχζσο: α. Οη Γεληθέο Γξακκαηείεο ησλ ΓΔΝ θαη ΓΔΑ, κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηηο Μνλάδεο θαη Τπεξεζίεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. β. Οη Δλψζεηο απνζηξάησλ Αμησκαηηθψλ, νκνίσο, κέζσ ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπο.

2 -2- -/- 4. Σν ΣΤΔ, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα, εθηχπσζε ηεο παξνχζαο. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εθηχπσζεο λα ξπζκηζηνχλ κε απεπζείαο ζπλεξγαζία ηνπ ΣΤΔ κε ηε ΓΟΗ/ΓΔ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Β'Τ/ΓΔ Αληγνο Αιέμαλδξνο Οηθνλφκνπ Αλζιγφο (Ο) Πέηξνο Φαθνχδεο ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ

3 ΠΡΟ : Μέιε ΑΟΟΑ (Ξ - ΠΝ -ΠΑ) ΚΟΗΝ: ΓΔ/ ΓΟΗ/1γ ΑΟΟΑ/ΓΣΤ ΑΟΟΑ/ΓΟΤ ΑΟΟΑ/Γλζε Γηνηθεηηθνχ ΑΟΟΑ/Γλζε Γηθαζηηθνχ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΝΠΓΓ ΠΗΝΓΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΔΥΑΚΖ ΠΑΠΑΓΟ Σ.Κ ΓΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ Σειέθ FAX Ζι. Σαρπδξνκείν: Φ /1/ Παπάγνο, 08 AUY 2014 ΘΔΜΑ: 38ν ηεγαζηηθφ Πξφγξακκα (Γηαλνκή 50 ηεγαζηηθψλ - Οηθνδνκηθψλ Γαλείσλ ζηα Μέιε ηνπ ΑΟΟΑ) ΥΔΣ: α. ΚΤΑ κε ΑΓΑ:ΒΔΑ16-ΔΟ2/4 Απξ 13 β. Τπ' αξηζ. 1142/59/ Απφθαζε Γ../ΑΟΟΑ. γ. Τπ' αξηζ. 1143/02/ Απφθαζε Γ../ΑΟΟΑ ΚΔΦ. Α' ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 1. αο γλσξίδνπκε φηη, θαηφπηλ ηνπ (β) ζρεηηθνχ, ην Γ/ΑΟΟΑ απνθάζηζε ηεο έγθξηζε ηεο πίζησζεο ,00 θαη κε ην (γ) ζρεηηθφ ηελ έθδνζε ηεο εγθπθιίνπ ηνπ 38 νπ Πξνγξάκκαηνο δηαλνκήο πελήληα (50) ζηεγαζηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ δαλείσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ,00, απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηνπο δηθαηνχρνπο - κέιε ηνπ ΑΟΟΑ. ΚΔΦ. Β' ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ 2. Με βάζε ην (α) ζρεηηθφ θαζνξίδεηαη: α. Δπηηφθην 1% κέρξη β. ηε ζπλέρεηα, απφ θαη εθεμήο ζην ήκηζπ (1/2) ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο επηηνθίνπ ησλ Δληφθσλ Γξακκαηίσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΔΓΔΓ), εηήζηαο δηάξθεηαο, ζηξνγγπινπνηνχκελνπ ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε αθέξαηα κνλάδα. γ. Σα ρνξεγνχκελα δάλεηα ζα είλαη 15εηνχο δηάξθεηαο θαη ζα εμνθινχληαη, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ/ΑΟΟΑ, ζε ηζφπνζεο κεληαίεο, ηξηκεληαίεο θαη εμακεληαίεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο. δ. Καη' εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν, παξέρεηαη ζηα κέιε ηνπ ΑΟΟΑ ε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ απφ ηα δεθαπέληε (15) ζηα είθνζη (20) έηε, θαηφπηλ επηινγήο ηνπο. 3. ην Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ (Πίλαθαο Πνζνχ Γαλείσλ θαη Αληίζηνηρεο Σνθνρξεσιπηηθήο Γφζεο), θαζνξίδνληαη νη κεληαίεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο, αλαιφγσο ηνπ χςνπο ηνπ δαλείνπ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη θάζε κέινο θαη ηνπ επηηνθίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.

4 -2-4. Οη ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ παξαθξαηνχληαη: α. Απφ ηηο απνδνρέο ησλ ελ ελεξγεία δηθαηνχρσλ κειψλ, κέζσ ησλ ΟΛΚΔ - ΟΛΚΔΝ - ΟΛΚΑ. β. Απφ ηε ζχληαμε ησλ ελ απνζηξαηεία δηθαηνχρσλ - κειψλ, κέζσ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ), κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ χληαμεο, σο νθείινπλ. γ. Μέζσ θαηάζεζεο ζηνλ Σξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ν ΑΟΟΑ, ζηελ Γεληθή Σξάπεδα. ΚΔΦ. Γ' ΥΡΖΖ ΓΑΝΔΗΧΝ 5. Σα δάλεηα ρνξεγνχληαη: α. Γηα αγνξά έηνηκεο θαηνηθίαο ή δηακεξίζκαηνο ή αξηίνπ νηθνπέδνπ εληόο ρεδίνπ Πόιεο ή θαη εθηφο ζρεδίνπ, εθφζνλ, φκσο είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή αλέγεξζε θαηνηθίαο ζε ηδηόθηεην νηθόπεδν ή επέθηαζε ππάξρνπζαο ηδηνθηήηνπ θαηνηθίαο ή απνπεξάηωζε εκηηεινχο ηδηνθηήηνπ θαηνηθίαο. β. Γηα ηελ επηζθεπή ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο γ. Γηα εμόθιεζε ήδε ιεθζέληνο ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ από Σξάπεδα ή άιιν ρξεκαηνπηζηωηηθό ίδξπκα. ΚΔΦ. Γ' ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΑΝΔΗΧΝ 6. Ζ αγνξά έηνηκεο θαηνηθίαο ή δηακεξίζκαηνο ή νηθνπέδνπ κπνξεί λα γίλεη θαηά πιήξε θπξηφηεηα απφ ην δηθαηνχρν ή/θαη ηε ζχδπγφ ηνπ ή θαηά ςηιή θπξηφηεηα απφ ηα ηέθλα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ε ηζφβηα επηθαξπία λα αλήθεη ζην δηθαηνχρν ή/θαη ηε ζχδπγφ ηνπ. Οκνίσο ην πξνο αλέγεξζε θαηνηθίαο νηθφπεδν ή ε πξνο επέθηαζε ή απνπεξάησζε θαηνηθία κπνξεί λα αλήθεη θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζην δηθαηνχρν ή/θαη ηε ζχδπγφ ηνπ ή θαηά ςηιή θπξηφηεηα ζηα ηέθλα ηνπο θαη ν δηθαηνχρνο ή/θαη ε ζχδπγφο ηνπ λα έρνπλ ηελ ηζφβηα επηθαξπία. 7. Σν δάλεην δελ ρνξεγείηαη γηα αθίλεηα πνπ αγνξάδνληαη ή αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζηα ηέθλα ηνπ δηθαηνχρνπ ή πνπ ήδε αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζηε ζχδπγν ηνπ δηθαηνχρνπ θαη πξφθεηηαη λα αγνξαζηνχλ απφ απηφλ. 8. Σνλίδεηαη φηη ην δάλεην ρνξεγείηαη γηα αγνξά κηαο κφλν θαηνηθίαο ή αξηίνπ νηθνπέδνπ εληφο ρεδίνπ Πφιεο ή θαη εθηφο ζρεδίνπ, εθφζνλ, φκσο είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη φρη π.ρ. 2 δηακ/ησλ ή 2 νηθνπέδσλ ζπλερφκελσλ. ε πεξίπησζε αλέγεξζεο απφ ην εμππεξεηνχκελν κέινο ζε νηθφπεδν ηνπ, πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο θαηνηθηψλ π.ρ. δηψξνθε ή ηξηψξνθε νηθνδνκή ην κέινο ζα πξέπεη λα επηιέμεη γηα πνηα θαηνηθία εμ απηψλ ζα ηνπ ρνξεγεζεί ην δάλεην (Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε χπαξμε ζχζηαζεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο θαη ε κεηαγξαθή ηεο ζην ππνζεθνθπιαθείν ή ζην θηεκαηνιφγην, φπνπ απηφ πθίζηαηαη). 9. Σν δάλεην θαηαβάιιεηαη νιόθιεξν ζε πεξίπησζε αγνξάο νηθνπέδνπ ή εηνίκνπ δηακεξίζκαηνο, ή ζε δόζεηο ζε πεξίπησζε αγνξάο θαηνηθίαο πνπ είλαη ζε

5 ζηάδην θαηαζθεπήο ή αλέγεξζεο θαηνηθίαο ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν. Δπίζεο ην δάλεην θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο ζε πεξίπησζε επηζθεπήο θαηνηθίαο. 10. ε πεξίπησζε αγνξάο έηνηκεο θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ ζα πξέπεη ε αμία πνπ αλαγξάθεηαη ζην πκβφιαην αγνξάο λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ δαλείνπ πνπ ιακβάλεη ην κέινο. 11. ε πεξίπησζε δαλείνπ γηα αλέγεξζε θαηνηθίαο ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν, ή αγνξάο θαηνηθίαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ηνχην θαηαβάιιεηαη ζε δχν δφζεηο σο παξαθάησ: α. Α'Γφζε, ζε πνζνζηφ 40% ηνπ δαλείνπ, κε ηελ εγγξαθή ηεο πξνζεκείσζεο, εθφζνλ ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα αλεγεξζεί ε θαηνηθία, θαιχπηεη ην πνζφ απηφ. β. Β'Γφζε, ζε πνζνζηφ 60% ηνπ δαλείνπ, κε ηελ απνπεξάησζε ηνπ Φέξνληνο Οξγαληζκνχ (κπεηά) θαη ηελ ζεψξεζε ηεο θαηά λφκν Αδείαο Γφκεζεο απφ ηελ ππεξεζία Γφκεζεο(κεηά απφ απηνςία Δπηζεσξεηνχ Γφκεζεο). 12. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Α'δφζεο ζηελ παξαπάλσ (παξ. 11) πεξίπησζε ζα πξέπεη ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ αλεγείξεηαη ε θαηνηθία λα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ δαλείνπ. ' αληίζεηε πεξίπησζε θαηαβάιιεηαη σο Α'δφζε πνζνζηφ ηνπ δαλείνπ ίζν κε ηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ (βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Δθνξίαο πνπ πξνζθνκίδεη ην κέινο ή εθηίκεζεο επηηξνπήο ηνπ ΑΟΟΑ). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ηεο Α'δφζεο θαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ Β' δφζε ηνπ δαλείνπ, ήηνη κε ηελ απνπεξάησζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ (κπεηά). 13. ε πεξίπησζε αγνξάο νηθνπέδνπ εληφο ρεδίνπ Πφιεο ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εθηφο ηνπ πκβνιαίνπ αγνξάο κε ην ηνπνγξαθηθφ ηνπ θαη ην ΦΔΚ έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζην ρέδην Πφιεο. Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ ρνξεγείηαη νιφθιεξν αλ ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ δαλείνπ, αιιηψο ρνξεγείηαη πνζφ δαλείνπ φζν αλαγξάθεηαη ζην πκβφιαην ε αμία αγνξάο ηνπ νηθνπέδνπ. 14. ε πεξίπησζε δαλείνπ γηα επηζθεπή θαηνηθίαο ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη άδεηα Γφκεζεο ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο εθφζνλ απαηηείηαη θαζψο θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ κε αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ππνγεγξακκέλνπο απφ δηπισκαηνχρν Μεραληθφ. Αλ δελ απαηηείηαη ε έθδνζε αδείαο Γφκεζεο θαη απαηηείηαη άδεηα εξγαζηψλ κηθξάο θιίκαθαο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ δεχηεξε άδεηα ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη ε έθδνζε θακίαο απφ απηέο ππνβάιιεη ζρεηηθή βεβαίσζε Μεραληθνχ. Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί ζα είλαη ίζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ φπσο εγθξηζνχλ απφ ηνλ ΑΟΟΑ θαη εθφζνλ ε αμία ηεο θαηνηθίαο πνπ επηζθεπάδεηαη είλαη κεγαιχηεξε ηνπ δαλείνπ πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί. Ο δηθαηνχρνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ ιακβάλεη σο πξνθαηαβνιή ην 40% ηνπ δαλείνπ θαη ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ κε ηελ απνπεξάησζε ησλ επηζθεπψλ θαη θαηφπηλ απηνςίαο. 15. ε πεξίπησζε δαλείνπ γηα εμόθιεζε άιινπ ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ πνπ έρεη ιάβεη ν δηθαηνχρνο απφ Σξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί πιήξεο θάθεινο κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ θαη ηνπ δαλείνπ απφ ηελ Σξάπεδα σο θαη ε ηερληθή έθζεζε Μεραληθνχ γηα ηελ Ννκηκφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία.

6 Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ πνπ ιακβάλεη ην εμππεξεηνχκελν κέινο, ζα δηαβηβαζζνχλ κε ην έγγξαθν ηεο Γλζεο Γηνηθεηηθνχ ΑΟΟΑ πνπ ζα ηνπ θνηλνπνηεί φηη θξίζεθε δηθαηνχρνο ηνπ 38 νπ ηεγαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. ΚΔΦ. Δ' ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΧΔΧΝ 17. Γηα ζπκκεηνρή ζην 38 ν ηεγαζηηθφ Πξφγξακκα ζα θιεζνχλ φια ηα Μέιε ηεο Α' Καηεγνξίαο θαη απφ ηε Β' Καηεγνξία, νη εγγεγξακκέλνη κέρξη θαη ην έηνο 2000,θαζφζνλ είλαη κηθξφο ν αξηζκφο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 38 ν ηεγαζηηθφ Πξφγξακκα έρνπλ ηα κέιε φισλ ησλ Κιάδσλ (Ξ, ΠΝ, ΠΑ) ηνπ ΑΟΟΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Α'θαηεγνξίαο (αξρηθψο εγγεγξακκέλνη θαη Δπαλεγγξαθέληεο) θαη ηεο Β'θαηεγνξίαο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 15 έηε πξαγκαηηθήο Τπεξεζίαο κνλίκνπ ελ ελεξγεία Αμησκαηηθνχ ή Αλζππαζπηζηνχ. 18. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο (σο Παξάξηεκα «Β») ιήγεη ηελ 15 Γεθ ΚΔΦ. Σ' ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΑΝΔΗΧΝ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ. 19. Ζ θαηαλνκή ησλ 50 δαλείσλ θαηά Καηεγνξία γίλεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΝΓ 89/73 «Πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκπιήξσζεο ηεο πεξί ΑΟΟΑ λνκνζεζίαο» ήηνη 80% ε Α' Καηεγνξία (Αξρηθψο εγγεγξακκέλνη θαη Δπαλεγγξαθέληεο) θαη 20% ε Β' Καηεγνξία φπσο παξαθάησ: Α' θαηεγνξία αξρηθψο εγγεγξακκέλνη: 30 δάλεηα Α' θαηεγνξία επαλεγξαθέληεο :10 δάλεηα Β' θαηεγνξία : 10 δάλεηα 20. ε πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ αδηάζεηα δάλεηα απφ ηελ Α' Καηεγνξία (Αξρηθψο εγγεγξακκέλνη θαη Δπαλεγγξαθέληεο), απηά ζα δηαηεζνχλ ζε κέιε ηεο Β' Καηεγνξίαο, πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην παξφλ πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 3648/08. ΚΔΦ. Ε' ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΑΝΔΗΧΝ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΚΑΘΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ. 21. Ζ Γλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ ΑΟΟΑ, κεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ πνπ επηζπκνχλ, ζα ειέγμεη θαη ζα θαηαλείκεη ηα δάλεηα ζηα κέιε - δηθαηνχρνπο θάζε Καηεγνξίαο (Α'- Β') θαη Κιάδνπ (Ξ - ΠΝ - ΠΑ), ιακβαλνκέλεο ππφςε ηελ πθηζηάκελε επεηεξίδα. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηεξίδεηαη ζηε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ησλ κειψλ, αλεμαξηήησο θιάδνπ, βάζεη ηνπ έηνπο εγγξαθήο ησλ, φπσο θαζνξίζηεθε θαη απφ ηελ κε αξηζκφ 198/2002 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ., πνπ έγηλε απνδεθηή κε ηελ Φ.956.1/46/320373/.4230/ /ΤΔΘΑ/ΓΔ/ΓΟΗ, απφθαζε ηνπ θ. ΤΦΔΘΑ, φπσο παξαθάησ: α. Σν κέινο πνπ ζα δειψζεη ζπκκεηνρή ζην παξφλ πξφγξακκα πξνεγείηαη έλαληη άιινπ κέινπο (αλεμαξηήησο θιάδνπ) βάζεη ηνπ έηνπο εγγξαθήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα: (1) Μέινο ηεο θαηεγνξίαο Α' ΠΑ ηεο επεηεξίδαο ηνπ 1965, πξνεγείηαη κέινπο ηεο Α' Ξ ηεο επεηεξίδαο ηνπ (2) Μέινο ηεο θαηεγνξίαο Α' ΠΝ ηεο επεηεξίδαο ηνπ 1967, πξνεγείηαη ησλ κειψλ Ξ θαη ΠΑ έηνπο 1968.

7 (3) Μέινο ηεο θαηεγνξίαο Β' ΠΝ έηνπο 1973, πξνεγείηαη κέινπο ηεο Β' Ξ έηνπο 1974, θ.ν.θ. β. Μεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ (Ξ, ΠΝ, ΠΑ), ε θαηαλνκή ησλ εμππεξεηήζεσλ ζα γίλεηαη ζηνπο θιάδνπο βάζεη ησλ πνζνζηψλ ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ζε απηνχο (ηνπο θιάδνπο) ηνπ ηδίνπ έηνπο, θαη αλαιφγσο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο, ζα θαηαλέκνληαη ηα δάλεηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην απηφ ην έηνο. 22. Σα κέιε - δηθαηνχρνη θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν πνπ ζα ππνβάινπλ δήισζε ζπκκεηνρήο θαη δηθαηνχληαη εμππεξέηεζε κε ην παξφλ ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα, ζα θαζνξηζζνχλ κε ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε δηαδηθαζία, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ/ΑΟΟΑ. ΚΔΦ. Ζ' ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ ΣΑ ΜΔΛΖ. 23. Ζ απφθαζε ηνπ Γ/ΑΟΟΑ πνπ ζα θαζνξίδεη νλνκαζηηθά ηα κέιε -δηθαηνχρνπο πνπ δηθαηνχληαη ην δάλεην, κε ην παξφλ ζηεγαζηηθφ Πξφγξακκα, ζα γλσζηνπνηείηαη κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Γλζεο Γηνηθεηηθνχ ΑΟΟΑ θαη ζα δίλεηαη ζε απηά: α. Πξνζεζκία δύν (2) κελώλ, γηα ηελ απνδνρή ηεο ζηεγαζηηθήο ησλ εμππεξέηεζεο κε δάλεην. β. Πξνζεζκία άιισλ ηεζζάξωλ (4) κήλώλ, απφ φζνπο απνδερηνχλ ηελ εμππεξέηεζε, γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ. 24. Με ην παξαπάλσ έγγξαθν Γλζεο Γηνηθεηηθνχ ΑΟΟΑ ζα θνηλνπνηνύληαη ζην κέινο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε πεξίπηωζε ρξήζεο ηνπ εγθξηζέληνο ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ. 25. πληζηάηαη ζηα κέιε λα κεξηκλήζνπλ έγθαηξα γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα ηα ππνβάιινπλ εληόο ηεο ηεηξάκελεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 24β. 26. Παξάηαζε ηεο ηεηξάκελεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ ζα εγθξίλεηαη, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ απνδεδεηγκέλα εθθξεκεί ζηελ Πνιενδνκία ε έθδνζε Άδεηαο Γφκεζεο γηα αλέγεξζε θαηνηθίαο ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν ή επέθηαζεο (θαζ' χςνο ή νξηδνληίσο) ππάξρνπζαο θαηνηθίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππνβάιιεηαη ζηελ ππεξεζία αληίγξαθν ηνπ Φχιινπ Διέγρνπ ηεο Αδείαο Γφκεζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία Γφκεζεο. ΚΔΦ.Θ' ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΑΤΣΟΦΗΔ 27. Σν πξνο αγνξά ή αλέγεξζε ή επηζθεπή αθίλεην ( Μνλνθαηνηθία ή δηακέξηζκα ή νηθφπεδν) ζα εθηηκεζεί θαηφπηλ απηνςίαο είηε απφ επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπζηήζεη νη θαηά ηφπνπο ρεκαηηζκνί ή απφ Δπηηξνπή ηνπ ΑΟΟΑ. Δπίζεο απηνςίεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα δηελεξγνχληαη απφ Μεραληθφ ή Αμησκαηηθφ ηνπ ΑΟΟΑ ή Αμησκαηηθφ απφ ρεκαηηζκφ ή Μνλάδα. 28. Οη απηνςίεο Δπηηξνπψλ ή κεκνλσκέλσλ Οξγάλσλ ζα δηελεξγνχληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Ζ κεηαθνξά κειψλ Δπηηξνπήο ή ησλ κεκνλσκέλσλ Οξγάλσλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ δαλεηνιήπηε κέινπο.

8 ε πεξηπηψζεηο απηνςηψλ ζε νξηζκέλεο επαξρίεο ή ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπνπ δελ έρνπλ ζπγθξνηεζεί επηηξνπέο απφ ηνπο ρεκαηηζκνχο, ε απηνςία ζα δηελεξγείηαη θαηά πεξίπησζε απφ αξκφδην φξγαλν (Μεραληθφ ΑΟΟΑ ή Αμησκαηηθφ) κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ κέινπο. Σν κέινο επηβαξχλεηαη κε ηελ δαπάλε κεηαθνξάο - δηαλπθηέξεπζεο θ.ι.π. ηνπ Οξγάλνπ ζ' νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ θαηαβνιή ηεο ππφςε δαπάλεο ζα γίλεηαη ζηελ Γ.Ο.Τ/Α.Ο.Ο.Α, απ' φπνπ ζα εηζπξάηηεη ην πνζφ ην αξκφδην φξγαλν (ππάιιεινο ΑΟΟΑ ή Αμησκαηηθφο) κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. Ζ δηαδηθαζία ζα θαζνξηζηεί εηδηθφηεξα κε απφθαζε ηνπ ΑΟΟΑ. ΚΔΦ. Η' ΔΛΔΓΥΟ ΣΗΣΛΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ-ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΡΟΖΜΔΗΧΖ. 30. Σν κέινο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη λνκίκσο θεθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ ζα αλεγείξεη ηελ νηθνδνκή ή ηεο έηνηκεο θαηνηθίαο ή ηνπ νηθνπέδνπ πνπ πξφθεηηαη λα αγνξάζεη, γηα πξνγελέζηεξε ρξνληθή πεξίνδν 10 εηψλ. Οη ηίηινη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά κεηαγξαθήο, ηδηνθηεζίαο, κε χπαξμεο βαξψλ θαη κε δηεθδίθεζεο απφ ην αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν ή ην αληίζηνηρν Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πιήξεο Κηεκαηνινγηθφ Φχιιν ηνπ αθηλήηνπ θαη απφζπαζκα θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο ελψ φπνπ ην θηεκαηνιφγην δελ έρεη νινθιεξσζεί ζα πξνζθνκίδεηαη ην νηθείν απνδεηθηηθφ ππνβνιήο δήισζεο. Δπίζεο απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο Γφκεζεο, ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηεο θαηφςεσο ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Γφκεζεο θαη ηνπ ΦΔΚ έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζε ρέδην Πφιεο ζε πεξίπησζε αγνξάο νηθνπέδνπ ή βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο Γφκεζεο αλ ην αθίλεην πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί ζε πεξηνρή εθηφο ζρεδίνπ θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο θαηά λνκφ απαηηνχκελεο Αδείαο Γφκεζεο. Αλ νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζε ζπκβνιαηνγξάθν ηφηε ζα πξνζθνκίδεηαη πξάμε θαηάζεζεο ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο. Κάζε δαπάλε γηα ηα λφκηκα δηθαηψκαηα πκβνιαηνγξάθσλ - Τπνζεθνθπιάθσλ θ.ι.π. φζν θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο ηφζν ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ ΑΟΟΑ φζν θαη ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ δηθαηνχρνπ βαξχλνπλ ην δαλεηνιήπηε κέινο. 31. Πξνο εμαζθάιηζε ησλ ρνξεγνπκέλσλ δαλείσλ γίλεηαη εγγξαθή πξψηεο πξνζεκείσζεο επί αθηλήηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ ή ηεο αγνξαδφκελεο έηνηκεο θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε εγγξαθή δεχηεξεο πξνζεκείσζεο επί ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αμία ηνπ ππνζεθεπφκελνπ είλαη κεγαιχηεξε θαηά 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ δαλείσλ ηεο. Σν κέινο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΑΟΟΑ πηζηνπνηεηηθφ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη έρεη εμνθιεζεί ν ΦΑΠ ή ΔΝΦΗΑ ηνπ πξνο εμαζθάιηζε αθηλήηνπ, θαζφζνλ ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ ππνρξεσηηθά αλαθέξεηαη ζηελ πεξί πξνζεκείσζεο απφθαζε θαη πξνζαξηάηαη ζην πξσηφηππν απηήο. 32. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζέκαηα απηά ζηελ Γλζε Γηθαζηηθνχ ΑΟΟΑ (ηει ). ΚΔΦ. ΗΑ' ΚΤΡΧΔΗ 33. Σν κέινο έρεη δηθαίσκα λα παξαηηεζεί ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ρσξίο επηπηψζεηο κέζα ζηελ δίκελε πξνζεζκία (παξάγξαθνο 24α) πνπ ηίζεηαη γηα ηελ απνδνρή ηεο ζηεγαζηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ κε δάλεην. 34. ε πεξίπησζε πνπ ην κέινο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηκήλνπ (παξάγξαθνο 24α), δελ ππνβάιιεη Τπεύζπλε Γήιωζε Απνδνρήο ή κε, ν Οξγαληζκφο ζα ζεσξήζεη φηη ην κέινο δελ απνδέρεηαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ, κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη

9 απηφκαηα, ρσξίο θακία άιιε ελέξγεηα, ζα δηαγξάθεηαη απφ απηφ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα Μέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Οξγαληζκφ, θαζφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ λα εμππεξεηεζνχλ Μέιε πνπ έρνπλ νξηζζεί σο Δπηιαρφληεο ζην ίδην Πξφγξακκα. 35. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε ηεηξάκελε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή ηπρφλ παξάηαζε απηήο (παξ. 24β θαη 27) θαη ην κέινο δελ ππνβάιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηφηε ζα αλαθαιείηαη ε έγθξηζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, δπλαηφλ δε λα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζην κέινο, δπλάκεη ηνπ ΒΓ 17 Μάτ/7 Ηνπλ 1955, ΦΔΚ Α'143, (άξζξν 8, παξάγξαθνο 6, εδάθην α) θαη ζα ρνξεγείηαη ην δάλεην ηνχην ζην επφκελν ζηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κέινο πνπ έρεη δειψζεη ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. ΚΔΦ. ΗΒ' ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΚΟΥΡΔ-ΧΛΤΛΤΣΗΚΧΝ ΓΟΔΧΝ. 36. Ο ρξφλνο ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ ππνβιεζεζνκέλσλ απφ θάζε δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ. Δθφζνλ απηά είλαη πιήξε, ην δάλεην ζα θαηαβιεζεί κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο, ηελ εθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ απφ ηνλ ΑΟΟΑ, ηελ εγγξαθή ηεο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζην αξκφδην Τπνζεθνθπιαθείν θαη ηελ πξνζθφκηζε ζηνλ ΑΟΟΑ ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 37. Ζ θαηαβνιή ησλ ηνθνρξεσιπηηθψλ δφζεσλ ζα αξρίδεη ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δάλεην πνπ ρνξεγείηαη εθάπαμ. 38. ε πεξίπησζε δαλείνπ κε δφζεηο, ε έλαξμε εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ ζα γίλεηαη 6 κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ αζρέησο ιήςεσο φινπ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ. ΚΔΦ. ΗΓ' ΓΗΑΦΟΡΑ 39. Αζθάιηζε αθηλήηνπ θαηνηθίαο Σν κέινο ππνρξενχηαη: α. Να πξνβεί ζε εηήζηα αζθάιηζε γηα ππξθατά θαη ζεηζκφ, γηα ηελ δηα ηνπ δαλείνπ αγνξαδφκελε ή αλεγεξζεζφκελε θαηνηθία, κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ ή γηα πνζφ, αληηθεηκεληθά ηζφπνζν ηεο αμίαο ηεο θαηαζθεπήο, ην νπνίν θαη ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ππεξεζία. β. Να εθρσξήζεη αλέθθιεηα ζηνλ ΑΟΟΑ ηελ απαίηεζή ηνπ απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 40. Δπηζηξνθή πλεηαηξηθήο κεξίδαο. α. Γηα ηελ επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο ζηνλ ΑΟΟΑ ζπλεηαηξηθήο κεξίδαο ζηα κέιε πνπ ζα εμππεξεηεζνχλ ηειηθά κε ην παξφλ ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ αζθαιίζεη ην αθίλεην ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. β. Ζ ζπλεηαηξηθή κεξίδα επηζηξέθεηαη ζηνλ δηθαηνχρν κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο ηνθνρξεσιπηηθήο δφζεο,(πεξίπνπ ην 70% ησλ εηζθνξψλ ηνπ ελψ δελ

10 -2- παξαθξαηείηαη ε ζπλδξνκή ππεξ ΑΟΟΑ 0,88 επξψ) νπφηε θαη δηαγξάθεηαη απφ ηελ Δπεηεξίδα ησλ κειψλ ηνπ ΑΟΟΑ. 41. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο. α. Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζην 38ν Πξφγξακκα λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ θαη λα ππνβιεζνχλ ζηα Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ (Πίλδνπ θαη Καηεράθε Παπάγνπ Σ.Κ ) κέρξη 15 Γεθεκβξίνπ 2014 β. ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ην κέινο ζα αλαγξάθεη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ επηζπκεί π.ρ ή ή θαζψο θαη ηελ ρξήζε ηνπ δαλείνπ π.ρ. αγνξά δηακεξίζκαηνο ή νηθνπέδνπ ή αλέγεξζε θαηνηθίαο ή επηζθεπή θαηνηθίαο θ.ι.π. γ. Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο είηε ζα θαηαηεζνχλ απ' επζείαο ζηνλ ΑΟΟΑ είηε ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε FAX ( ) ζηνλ ΑΟΟΑ κέρξη ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία. 42. Πιεξνθνξίεο α. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηελ Δπεηεξίδα ηα κέιε λα απεπζχλνληαη ζην ηειέθσλν θαη γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην θείκελν ηεο εγθπθιίνπ ζηα ηειέθσλα , γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ Γαλείνπ ζηε Γ.Ο.Τ./ΑΟΟΑ, ηει θαη γηα ζέκαηα ειέγρνπ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο - εγγξαθήο πξνζεκείσζεο θ.ι.π. ζηε Γλζε Γηθαζηηθνχ ηει θαη 464 ή ζηα ηειέθσλα γηα ζέκαηα Αδεηψλ Γφκεζεο, ηερληθνχ ειέγρνπ ησλ αθηλήησλ θ.ι.π. β. Μεηά ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο, ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαλνκήο ησλ 50 δαλείσλ ζα ηα πιεξνθνξεζνχλ ηα κέιε απφ ηελ Γλζε Γηνηθεηηθνχ (ηει ). γ. Σν FAX ηνπ ΑΟΟΑ είλαη θαη ε ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε Αθξηβέο Αληίγξαθν Αληηζηξάηεγνο Κνπηξνπκπέιεο Αζαλάζηνο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλζζηήο Φ(ΠΕ) Καξαπάλνπ Δηξήλε Γλζε Γηνηθεηηθνχ/IV ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «Α» Πίλαθαο Πνζνχ Γαλείσλ θαη Αληίζηνηρεο Σνθνρξεσιπηηθήο Γφζεο. «Β» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο πκκεηνρήο ζην 38 ν Πξφγξακκα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Α" ΣΖ ΓΓΖ Φ.911.8/1 /5014/ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Παπάγνο, 08 Απγ 2014 ΠΗΝΑΚΑ ΠΟΟΤ ΓΑΝΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΣΟΚΟΥΡΔΧΛΤΣΗΚΖ ΓΟΖ

11 Δπηηφθην 1% (γηα ην 2014 έσο ην 2015)-Υξφλνο εμφθιεζεο 15 έηε κε επέθηαζε θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζηα 20 ρξφληα. ΠΟΟ ΓΑΝΔΗΟΤ Παξαηεξήζεηο: ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΟΚΟΥΡΔΧΛΤΣΗΚΖ ΓΟΖ (κε έλαξμε ην 2014 θαη επηηόθην 1%) ΓΗΑ 15 ΥΡΟΝΗΑ ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΟΚΟΥΡΔΧΛΤΣΗΚΖ ΓΟΖ (κε έλαξμε ην 2014 θαη επηηόθην 1%) ΓΗΑ 20 ΥΡΟΝΗΑ ,20 229, ,40 184, ,50 138, ,70 92,00 1. Σν δάλεην αλέξρεηαη βάζεη ηεο (α) ζρεηηθήο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξώ κε επηηφθην 1% γηα ην 2014 έωο θαη ηηο θαη ζηε ζπλέρεηα ην επηηόθην θαζνξίδεηαη ηνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο θαη είλαη ίζν κε ην ήκηζε ηνπ ηζρύνληνο ζηα Έληνθα Γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ εηήζηα δηάξθεηαο ζηξνγγπινπνηνύκελν ζηελ ακέζωο πξνεγνύκελε κνλάδα θαη ρξφλν εμφθιεζεο 15 έηε κε πεξαηηέξω επέθηαζε ζηα 20 ρξόληα θαηόπηλ αίηεζε ηνπ δηθαηνύρνπ. 2. Κάζε κέινο αλάινγα ησλ αλαγθψλ ηνπ κπνξεί λα δειψζεη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ επηζπκεί π.ρ ή ή θ.ι.π. κέρξη Ζ κεληαία ηνθνρξεσιπηηθή δφζε παξαθξαηείηαη απφ ηνλ κηζζφ ή ηελ ζχληαμε ηνπ κέινπο ή θαηαηίζεηαη ζε Σξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Αληηζηξάηεγνο Κνπηξνπκπέιεο Αζαλάζηνο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλζζηήο Φ(ΠΕ) Καξαπάλνπ Δηξήλε Γλζε Γηνηθεηηθνχ/IV ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ''Β'' ΣΖΝ ΓΓΖ Φ.911.8/1 /5014/ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Παπάγνο, 08 Απγ 2014 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 38 ν ΣΔΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βαζκφο:... Δπψλπκν:... Όλνκα:... Όλνκα Παηξφο:... Κιάδνο:...

12 Αξηζκφο Μεηξψνπ:... Καηεγνξία:... Δγθπθιίνπ ηνπ ΑΟΟΑ,ηεο νπνίαο ηνπο φξνπο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απνδέρνκαη θαη ΔΠΗΘΤΜΩ Γηεπζπλζε Καηνηθίαο α. Να εμππεξεηεζψ δαλείνπ,πνζνπ ρνξήγεζε κε ηε Οδφο-Αξηζκφο:... Πφιε:... Σ.Κ:... β. Ωο ρξφλν απνπιεξσκήο λα είλαη ηα... έηε. γ. Να ρξεζηκνπνηήζσ ην δάλεην... Σειέθσλν:... Αξ.θηλ.ηει: ΑΦΜ:... ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟΤ Έρσ αλαγλσξηζηεί σο ππνθαηάζηαηνο ηνπ αξρηθνχ κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ (ζηνηρεία αξρηθνχ κέινπο) Δπψλπκν:... Όλνκα:... Όλνκα Παηξφο:... δ. Δπηπιένλ δειψλσ ππεχζπλα φηη έρσ ζπκπιεξψζεη ηνλ απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ΑΟΟΑ πξνβιεπφκελν ρξφλν ππεξεζίαο σο Αμθφο ή Αλζζηήο(θαηά πεξηπησζε). (Σφπνο)...,(Ζκεξνκελία)... Ο/Ζ Τπεπζχλσο Γει... Αξηζκφο Μεηξψνπ:... ΓΖΛΧΝΧ ΤΠΔΤΘΤΝΑ Όηη έιαβα γλψζε ηεο ππ'αξηζκφ Φ... Αθξηβέο Αληίγξαθν Αλζζηήο Φ(ΠΕ) Καξαπάλνπ Δηξήλε Γλζε Γηνηθεηηθνχ/IV Θεωξήζεθε Σν γλήζην ηεο ππνγξαθήο Αληηζηξάηεγνο Κνπηξνπκπέιεο Αζαλάζηνο Γεληθφο Γηεπζπληήο ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΓΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΔΓΑΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ 1. ΓΔΝΗΚΑ Πξηλ απφ θάζε επίζθεςε ζηνλ Οξγαληζκφ λα πξνεγείηαη ε ηειεθσληθή ζπλελλφεζε ζηα παξαθάησ ηειέθσλα (10:00-13:00 Ω) νχησο ψζηε ηα αξκφδηα φξγαλα λα επξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο θαη λα έρεη εθδνζεί ε επηηαγή. Γλζε Γηθαζηηθνχ: Γλζε Πξνγξακκαηηζκνχ: (Απηνςίεο) Γλζε Οηθνλνκηθνχ: ΓΗΑ ΠΟΗΟ ΛΟΓΟ ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ ΣΟ ΓΑΝΔΗΟ

13 Σν δάλεην ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά γηα: α. Αγνξά έηνηκεο θαηνηθίαο ή δηακεξίζκαηνο β. Αλέγεξζε θα ηθίαο ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν γ. Δπέθηαζε ππάξρνπζαο ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο θαη δ. Απνπεξάησζε εκηηεινχο ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο. ε. Δμφθιεζε ιεθζέληνο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ζη. Δπηζθεπή ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο δ. Αγνξά άξηηνπ νηθνπέδνπ εληφο ρεδίνπ Πφιεο 3. ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΗΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΑΓΟΡΑ-ΑΝΔΓΔΡΖ-ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ-ΔΠΔΚΣΑΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ Ζ αγνξά θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο κπνξεί λα γίλεη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ή θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Δπίζεο κπνξεί ε ςηιή θπξηφηεηα λα αλήθεη ζηα ηέθλα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ν δηθαηνχρνο λα έρεη ηελ ηζφβηα επηθαξπία κφλνο ή καδί κε ηε ζχδπγφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε αλέγεξζεο θαηνηθίαο επί ηδηνθηήηνπ νηθνπέδνπ ή επέθηαζεο ή απνπεξάησζεο θαηνηθίαο ζα πξέπεη (ην νηθφπεδν ή ε εκηηειήο θαηνηθία) λα αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην δηθαηνχρν ή ηε ζχδπγφ ηνπ ή θαηά ςηιή θπξηφηεηα ζηα ηέθλα ηνπ θαη θαηά ηελ ηζφβηα επηθαξπία ζην δηθαηνχρν ή θαη ηε ζχδπγφ ηνπ. 4. ΤΦΟ ΓΑΝΔΗΟΤ - ΔΠΗΣΟΚΗΟ α. Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ, πνπ ζα ρνξεγεζεί, δελ κπνξεί λα είλαη ζε θακηά πεξίπησζε κεγαιχηεξν ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ. β. Σν πνζφλ ηνπ δαλείνπ επίζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ηεο ηηκήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην αγνξάο (αλ αθνξά αγνξά νηθίαο ή νηθνπέδνπ). Ζ θαηαβνιή ησλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ ζα αξρίζεη ηελ 1 ε ηνπ επφκελνπ κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εθάπαμ θαηαβνιή ή εάλ ε ρνξήγεζε δαλείνπ είλαη ζε δφζεηο, ε έλαξμε εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ, αζρέησο ιήςεσο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ. γ. To επηηφθην κέρξη νξίδεηαη ζην 1%. (1) ηε ζπλέρεηα, απφ θαη εθεμήο ζην ήκηζπ (1/2) ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο επηηνθίνπ ησλ Δληφθσλ Γξακκαηίσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΔΓΔΓ), εηήζηαο δηάξθεηαο, ζηξνγγπινπνηνχκελν ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε αθέξαηα κνλάδα. (2) Σα ρνξεγνχκελα δάλεηα ζα είλαη 15εηνχο δηάξθεηαο θαη ζα εμνθινχληαη, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ/ΑΟΟΑ, ζε ηζφπνζεο κεληαίεο, ηξηκεληαίεο θαη εμακεληαίεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο. (3) Καη' εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν, παξέρεηαη ζηα κέιε ηνπ ΑΟΟΑ ε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ απφ ηα δεθαπέληε (15) ζηα είθνζη (20) έηε, θαηφπηλ επηινγήο ηνπο. 5. ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΗΑ / ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ / ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ α. Ζ έξεπλα γηα ηελ αγνξά ηεο νηθίαο ή ηνπ δηακεξίζκαηνο γίλεηαη κε θξνληίδα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ δηθαηνχρνπ.

14 β. Ο δηθαηνχρνο πξν ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο απαηηείηαη λα έρεη ειέγμεη ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηνπ ππφςε αθίλεηνπ, κε δηθεγφξν ηεο επηινγήο ηνπ θαη ηνπ νπνίνπ ηελ πιεξσκή ζα αλαιάβεη ν ίδηνο. γ. Μεηά ηνλ έιεγρν απφ ην δηθεγφξν ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, ζα ππνγξάθεηαη ην ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο, ην νπνίν κε δαπάλε θαη θξνληίδα ηνπ δηθαηνχρνπ ζα κεηαγξάθεηαη ζηα αληίζηνηρα Βηβιία Μεηαγξαθψλ ηνπ νηθείνπ ππνζεθνθπιαθείνπ θαη ζε φζεο πεξηνρέο ιεηηνπξγεί θηεκαηνιφγην απαηηείηαη λα γίλεηαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ ηνπηθνχ θηεκαηνινγηθνχ γξαθείνπ. δ. Απαιιαγή απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο (1) χκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, ζπκβάζεηο αγνξάο εμ νινθιήξνπ θαη θαηά πιήξε θπξηφηεηα αθηλήηνπ απφ θπζηθφ πξφζσπν έγγακν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο, εθφζνλ ν αγνξαζηήο ή ε ζχδπγνο ηνπ ή νπνηνδήπνηε απφ ηα παηδηά ηνπο (πνπ δελ ζπκπιήξσζαλ ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ην 25 ν, πξνθεηκέλνπ γηα παηδηά πνπ ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ) δελ έρνπλ πιήξεο δηθαίσκα θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε άιιε θαηνηθία ή δηακέξηζκα πνπ πιεξνχλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε λνκνζεζία, ζηελ πεξηθέξεηα πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγελείαο ηνπ ή δελ έρνπλ δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ζε νηθφπεδν "άξηην", ή ζε ηδαληθφ κεξίδην νηθνπέδνπ πνπ νηθνδνκείηαη, ζην νπνίν αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο θαη πνπ βξίζθεηαη ζε πφιε κε πιεζπζκφ πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) θαηνίθνπο ή ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. (2) Ζ παξαπάλσ απαιιαγή δίλεηαη θαη γηα αγνξά νινθιήξνπ ηνπ αθηλήηνπ απφ ηνπο δχν (2) ζπδχγνπο. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ απαιιαγή εθαξκφδνληαη θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ είλαη έγγακνο. (3) Ζ απαιιαγή δίλεηαη γηα ην πνζφ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο νηθίαο ή δηακεξίζκαηνο κέρξη ηνπ πνζνχ, γηα ην νπνίν ππάξρεη δηθαίσκα απαιιαγήο. (4) ^ πνζφ ηεο απαιιαγήο θαη ηνπο φξνπο απαιιαγήο παξαθαιείζζε λα πιεξνθνξεζείηε απφ ηηο νηθείεο εθνξίεο, θαζφζνλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαηά θαηξνχο ηξνπνπνηνχληαη. (5) Πηζηνπνηεηηθφ πεξη αμηνιφγεζεο ΦΑΠ/ΔΝΦΗΑ γηα ην αθίλεην. ΠΡΟΟΥΖ: Δπηζεκαίλεηαη φηη φηαλ ε αγνξά γίλεηαη θαηά ςηιή θπξηφηεηα απφ ηα ηέθλα θαη θαηά επηθαξπία απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηα ηέθλα δελ ηπγράλνπλ απαιιαγήο θόξνπ κεηαβίβαζεο γηα απόθηεζε πξώηεο θαηνηθίαο. ε. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ρνξήγεζε δαλείνπ Μεηά ηε κεηαγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο θαηαηίζεληαη ζηε Γηεχζπλζε Γηθαζηηθνχ γηα έιεγρν, ηα παξαθάησ: (1) Αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν δελ πξέπεη λα πεξηέρεη αηξέζεηο σο πξνο ηελ θηήζε ηεο θπξηφηεηαο απφ ηνλ δηθαηνχρν κε ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά κεηαγξαθήο, ηδηνθηεζίαο, βαξψλ, κε δηεθδηθήζεσο. Σν ζπκβφιαην θαη ηα πηζηνπνηεηηθά, ηα ρνξεγνχκελα απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν θαη ην ππνζεθνθπιαθείν, πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα. (2) Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ππνζεθνθπιαθείνπ, (θηεκαηνινγηθνχ γξαθείνπ φπνπ ιεηηνπξγεί), ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ πιήξε δεθαεηία, ζπλνδεπφκελα απφ ηα έγγξαθα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ππφςε ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαζψο θαη ηπρφλ πιεξεμνχζηα. Απφ ηε κειέηε ησλ

15 ηίηισλ απφ ην δηθεγφξν ηνπ ΑΟΟΑ ζα εμαξηεζεί ε πξνζθφκηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ. (3) Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα απφ ηελ Πνιενδνκία, ε νπνία εμέδσζε ηελ άδεηα νηθνδνκήο είηε γηα έηνηκν δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο, είηε ππφ θαηαζθεπή, είηε κνλνθαηνηθίαο φπσο παξαθάησ: (α) Σεο άδεηαο αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο. (β) Σνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ. (γ) Σεο θαηφςεσο ηεο κνλνθαηνηθίαο ή ηνπ δηακεξίζκαηνο, επί ηνπ νπνίνπ ζα εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο. (4) Γηα αγνξά νηθνπέδνπ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο ππνβάιιεηαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη ην ΦΔΚ έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζε ζρέδην Πφιεο θαη απφδεημε πιεξσκήο εηζθνξάο ζε ρξήκα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 6. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ή ΔΠΔΚΣΑΖ ή ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΖΜΗΣΔΛΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ή ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνλ ΑΟΟΑ ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ: α. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ κε πξφζθαηα ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά κεηαγξαθήο, ηδηνθηεζίαο, βαξψλ, κε δηεθδηθήζεσο, γηα πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη πιήξεο θηεκαηνινγηθφ θχιιν κε απφζπαζκα θηεκαηνινγηθνχ ράξηε γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγεί ην θηεκαηνιφγην. β. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ππνζεθνθπιαθείνπ, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ πιήξε δεθαεηία, ζπλνδεπφκελα απφ ηα έγγξαθα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ππφςε ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαζψο θαη ηπρφλ πιεξεμνχζηα. Απφ ηε κειέηε ησλ ηίηισλ απφ ην δηθεγφξν ηνπ ΑΟΟΑ ζα εμαξηεζεί ε πξνζθφκηζε πεξαηηέξσ εγγξάθσλ. γ. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκία, ησλ παξαθάησ: (1) Σεο άδεηαο αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο. (2) Σνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ. (3) Σεο θαηφςεσο ηεο κνλνθαηνηθίαο ή ηνπ δηακεξίζκαηνο, επί ηνπ νπνίνπ ζα εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο. δ. Γηα ηελ απνπεξάησζε αλεγεηξφκελεο θαηνηθίαο απαηηείηαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε θαηνηθία κε ζχζηαζε νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο αλ πξφθεηηαη γηα πνιπψξνθν θηίζκα θαη ε άδεηα αλέγεξζεο λα είλαη ζε ηζρχ. ε. Όζνλ αθνξά ηελ επηζθεπή θαηνηθηψλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη θαη' αξράο απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα ή έγθξηζε απφ ηελ Πνιενδνκία εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ζχκθσλα κε ην Ν. 3212/03 θαη ηελ ππ' αξηζκ. 5219/ απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ εθηφο εάλ ε έθδνζε ηεο άδεηαο δελ απαηηείηαη πξάγκα πνπ πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απφ Μεραληθφ κε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζή ηνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πίλαθαο θαη πξνυπνινγηζκφο ησλ επηζθεπαζηηθσλ εξγαζηψλ ππνγεγξακκέλα απφ κεραληθφ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην δάλεην πνπ ζα ρνξεγεζεί ζα είλαη ίζν κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ φπσο ζα εγθξηζνχλ ηειηθά απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ ΑΟΟΑ. θφξνο). ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ΦΑΠ/ΔΝΦΗΑ γηα ην αθίλεην(φηη έρεη εμνθιεζεί ν νηθείνο

16 7. ΠΑΡΑΠΔΡΑ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΑΝΔΗΟΤ α. Έιεγρνο Σίηισλ απφ Γηθεγφξν Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο, ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θ.ι.π. ζηνλ ΑΟΟΑ, φπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη, γίλεηαη έιεγρνο ησλ ηίηισλ απφ δηθεγφξν ηνπ Οξγαληζκνχ. β. Έιεγρνο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο Αμίαο Αθηλήηνπ (1) Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ηίηισλ θαη εθ' φζνλ επξεζνχλ πιήξεηο θαηά ηα αλσηέξσ, γίλεηαη έιεγρνο απφ επηηξνπή εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Α.Ο.Ο.Α. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη γηα αλέγεξζε απνπεξάησζε ή επηζθεπή θαηνηθίαο. (2) Ζ κεηάβαζε ηεο επηηξνπήο ή ππαιιήινπ Μεραληθνχ ή Αμησκαηηθνχ Μεραληθνχ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ δαλείνπ. (3) Δάλ ην αθίλεην είλαη ζε πεξηνρή εθηφο ηεο Αζήλαο, ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ελεξγείηαη απφ επηηξνπή, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ Αμ/θνχο ηεο Μνλάδαο, ζηελ πφιε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην ή ππάιιειν Μεραληθφ ή Αμησκαηηθφ Μεραληθφ ηνπ Οξγαληζκνχ ν νπνίνο κεηαβαίλεη ζην αθίλεην γηα απηνςία κε δαπάλε ηνπ κέινπο. γ. Τπνγξαθή Ηδησηηθνχ Γαλεηζηηθνχ πκβνιαίνπ (1) Αθνχ δηαβηβαζηεί ζηε Γηεχζπλζε Γηθαζηηθνχ ε έθζεζε ηεο επηηξνπήο γηα ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ππνγξάθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Α.Ο.Ο.Α. ηδησηηθφ δαλεηζηηθφ ζπκβφιαην. (2) Δθφζνλ ην αθίλεην δελ αλήθεη κφλν ζην δηθαηνχρν αιιά θαη ζηε ζχδπγφ ηνπ ή θαη ζηα ηέθλα ηνπ, θαηά ηελ ςηιή θπξηφηεηα, ζην δαλεηζηηθφ ζπκβφιαην παξίζηαληαη θαη ππνγξάθνπλ θαη απηνί. δ. Αίηεζε ζην Δηξελνδηθείν γηα Δγγξαθή Πξνζεκείσζεο (1) Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαπάλσ ηδησηηθνχ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζην Δηξελνδηθείν, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο νπνίαο ζπλαηλεί ν δηθαηνχρνο ηνπ δαλείνπ ζηελ εγγξαθή πξνζεκείσζεο γηα ην ιεθζεζφκελν πνζφ ηνπ δαλείνπ (πιένλ πνζνζηνχ εμαζθαιίζεσο εμφδσλ, ηφθσλ ππεξεκεξίαο θ.ι.π.) επί ηεο αγνξαζζείζεο νηθίαο / δηακεξίζκαηνο ή ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο πςνχλ, φπνπ ζα αλεγεξζεί ε νηθία. (2) Ζ αίηεζε εγγξαθήο πξνζεκείσζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ΑΟΟΑ. (3) Σα έμνδα ηνπ δαλείνπ πνπ θαηαβάιινληαη ζην Σακείν ηνπ Α.Ο.Ο.Α. θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ, αλέξρνληαη ζε 450,00 επξψ θαη πεξηιακβάλνπλ ηα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ Α.Ο.Ο.Α. γηα ηελ πξνζεκείσζε θαη ινηπά έμνδα δηεθπεξαίσζεο. (4) Σα έμνδα εγγξαθήο ηεο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζην νηθείν ππνζεθνθπιαθείν ή θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, νθηψ ηηο ρηιίεηο ( 8 %o ) πεξίπνπ επί ηνπ πνζνχ εγγξαθήο ηνπ βάξνπο), ζπλ ηα έμνδα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ βαξχλνπλ ην δηθαηνχρν ηνπ δαλείνπ. ΠΡΟΟΥΖ: Ο δηθαηνχρνο θαη νη ηπρφλ ινηπνί ζπληδηνθηήηεο (ζχδπγνο-ηέθλα) πξέπεη λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ζην Δηξελνδηθείν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο. Αλ ζέινπλ λα εθπξνζσπεζνχλ νθείινπλ κε εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα δηνξίζνπλ δηθεγφξν νπφηε ζα επηβαξπλζνχλ θαη κε ηα έμνδα παξάζηαζήο ηνπ.

17 ε. Πφηε θαη πψο δίδεηαη ην δάλεην (1) Σν δάλεην ζα δίλεηαη κεηά ηελ εγγξαθή ηεο ππέξ ηνπ ΑΟΟΑ πξψηεο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο κε βάζε ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ηεο πξνζεκείσζεο, βαξψλ, ηδηνθηεζίαο θαη κε δηεθδηθήζεσο, ηα νπνία ζα πξνζθνκίδεη εθ λένπ ζηε Γλζε Γηθαζηηθνχ ηνπ ΑΟΟΑ ν δηθαηνχρνο απφ ην νηθείν Τπνζεθνθπιαθείν ή Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν. (2) Οη δηθαηνχρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα φιν ην πνζφ ηνπ δαλείνπ (ππξθαγηάο θαη ζεηζκνχο ην νπνίν κε επζχλε ηνπο ζα αλαλεψλνπλ κέρξη ηελ εμφθιεζε ηνπ Γαλείνπ). (3) Σν δάλεην ζα δίλεηαη νιφθιεξν, φηαλ ε νηθία ή ην δηακέξηζκα πνπ αγνξάζζεθε είλαη πιήξσο απνπεξαησκέλν θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε αγνξάο νηθνπέδνπ, δηαθνξεηηθά ζε δχν (2) δφζεηο θαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ε νηθία ή ην δηακέξηζκα είλαη ππφ θαηαζθεπή. (4) Όηαλ ε θαηνηθία ή ην δηακέξηζκα είλαη ζε εκηηειή θαηάζηαζε (δηακέξηζκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε πνιπθαηνηθία) ή φηαλ δελ έρεη αξρίζεη ε αλνηθνδφκεζε απηήο, ην δάλεην ζα δίλεηαη σο εμήο: (α) Αλέγεξζε Καηνηθίαο ζε ηδηφθηεην Οηθφπεδν ή Αγνξα Καηνηθίαο ππναλέγεξζεο 1/ Όηαλ γίλεη ε εγγξαθή ηεο πξνζεκείσζεο θαη πξνζθνκηζζνχλ ηα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ή ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν, δίλεηαη πνζνζηφ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δαλείνπ, εθφζνλ ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ θαιχπηεη ην πνζφ απηφ θαη δελ έρνπλ αξρίζεη εξγαζίεο αλνηθνδφκεζεο. 2/ Όηαλ ηειεηψζεη ν ζθειεηφο ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ηεο αλεγεηξφκελεο νηθίαο, δίλεηαη ην ππφινηπν πνζνζηφ 60% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δαλείνπ. (β) Δπηζθεπή Καηνηθίαο Σν δάλεην ζε πεξίπησζε επηζθεπήο ζα δίλεηαη ζε ηκεκαηηθέο δφζεηο σο παξαθάησ: 1/ Σν 40% ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ φπσο εγθξηζνχλ απηέο απφ ηνλ ΑΟΟΑ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εγγξαθήο ηεο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο. 2/ Σν ππφινηπν 60% κε ηελ απνπεξάησζε ηνπ 30% πεξίπνπ ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαηφπηλ απηνςίαο. 8. ΔΞΟΦΛΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΣΔΓΑΣΗΚΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ α. Σα κέιε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε θάθειν απφ ηελ ηξάπεδα πνπ έρνπλ ιάβεη δάλεην, αληίγξαθν ηεο δαλεηαθήο χκβαζεο πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη κε ηελ Σξάπεδα θαη πξφζθαηε Σξαπεδηθή ελεκεξφηεηα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην άιεθην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ κε ηνπο ηπρφλ ηφθνπο πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξσζεί ηνχην. β. Δπίζεο, ηνπο ηίηινπο ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά ηδηνθηεζίαο, βαξψλ θαη κε δηεθδηθήζεσο απφ ην ππνζεθνθπιαθείν ή ην θηεκαηνινγηθφ γξαθείν ηεο πεξηνρήο(ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε θηεκαηνινγηθφ θχιιν θαη απφζπαζκα θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο).

18 γ. Σπρφλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα πξνθχςεη φηη απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ απφ ηελ Γλζε Γηθαζηηθνχ ηνπ ΑΟΟΑ. 9. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ ΜΔΡΗΓΧΝ α. Γηα ηελ επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζεο ζηνλ ΑΟΟΑ ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ζηα κέιε πνπ εμππεξεηνχληαη κε δάλεην, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο λα έρεη αζθαιηζζεί ην αθίλεην. β. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο ηνθνρξεσιπηηθήο δφζεο ζχκθσλα κε ηελ 12230/1956, (ΦΔΚ Β'269) απφθαζε Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Αληγνο Αζαλάζηνο Κνπηξνπκπέιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Α.Ο.Ο.Α. Αλζζηήο Φ(ΠΕ) Καξαπάλνπ Δηξήλε Γλζε Γηνηθεηηθνχ/IV

19

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΣΗ 7 εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430)

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ Ηξάθιεην 07-05-2014 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Αξηζ. Πξση. : Φ21/3615 ΘΓ ΔΦΝΟΔΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΙΑΠΗΘΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ), Μαρούζη, 04-03-2010 ΑΠ. 555-25 ΑΠΟΦΑΣΗ Παραιαβή θαη Αποδοτή ηωλ Αποιογηζηηθώλ Εθζέζεωλ Γ & Δ ηες εηαηρείας UPSET ζηο πιαίζηο ηοσ Έργοσ «Στεδηαζκός Σηραηεγηθής Ελεκέρωζες ηες ΕΕΤΤ θαη Υιοποίεζε Στεδίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα