2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011."

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23 ν ρι. Δ.Ο. Αζελψλ Λακίαο) θαη ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΑΝΑΦΑ Υ. & ΙΑ Δ.Δ. ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Αιέθνπ Παλαγνχιε 40 & Κπδίθνπ 34, Ν. Ισλία, TK (εθεμήο «HEADLINE» ή «δηαθεκηζηηθή εηαηξεία»), δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζίεο άκεζεο λίθεο (instant win) (εθ εμήο «Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα»), ζην πιαίζην πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, πνπ φινη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Διέλε Καξθαλνπνχινπ (εθεμήο ε «πκβνιαηνγξάθνο») θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE (www.cosmote.gr) θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ (εθ εμήο ηα «Site»), θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα Κάζε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, απφ ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν αιιά θαη λα πξνκεζεχεηαη ην ζρεηηθφ έληππν ησλ φξσλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ, θαζψο θαη λα ελεκεξψλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ HEADLINE ζην ηειέθσλν , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ ηηο 10:00π.κ. έσο ηηο 17:00 κ.κ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. Η COSMOTE επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα ηξνπνπνηεί ηνπο παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Headline. H ηπρφλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο ή ε κεηαβνιή ησλ παξφλησλ φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο ζηα Site θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Η COSMOTE δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. 2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/ Η Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ (εθ εμήο «θαηαζηήκαηα» ή «θαηάζηεκα» ζηνλ εληθφ) παλειιαδηθά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα έρνπλ θαη αξρήλ φινη φζνη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία. 5. Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HEADLINE θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο, φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζε θαηαζηήκαηα COSMOTE ή/θαη COSMOTE Corner θαη ζηα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, ηα νπνία είλαη franchise, αιιά θαη νη ζχδπγνη, θαζψο θαη νη ζπγγελείο α θαη β βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ.

2 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ: Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: (α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο βάζεη ησλ φξσλ 4 θαη 5 παξαπάλσ, (β) ιφγσ κε εληνπηζκνχ είηε θάπνηνπ ηπρεξνχ ηεο instant win ελέξγεηαο, είηε θάπνηνπ ληθεηή ηεο on line instant win ελέξγεηαο είηε θάπνηνπ ληθεηή ηεο online θιήξσζεο θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπο ή ιφγσ επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο σο πξνο ηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο, (γ) ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα ησλ παξφλησλ φξσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, (δ) ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ (Παξάξηεκα Β). ηελ πεξίπησζε πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 7.1 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Καηά ην δηάζηεκα απφ 14/11/2011 έσο 30/11/2011 πξνσζεηηθέο νκάδεο πνπ ζα βξίζθνληαη θνληά ζηα θαηαζηήκαηα ζα κνηξάδνπλ ελεκεξσηηθά 2πηπρα έληππα, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα θέξεη έλα κνλαδηθφ barcode. Σν θνηλφ θαιείηαη λα επηζθεθζεί ηα θαηαζηήκαηα κε ην έληππν απηφ, λα ην ζθαλάξεη θαη λα δεη απεπζείαο πνην απφ ηα πην θάησ αλαθεξφκελα δψξα έρεη θεξδίζεη. ε πεξίπησζε ηπρφλ ειαηησκάησλ/παξαπνηήζεσλ ηνπ πην πάλσ εληχπνπ, ην έληππν δελ ζα γίλεηαη δεθηφ θαη νη COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE δελ έρνπλ επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ. ΓΩΡΑ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ:Σα πξνζθεξφκελα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο άκεζεο λίθεο (instant win) δψξα είλαη ηα εμήο: 3 ληθεηέο ζα θεξδίζνπλ απφ έλα ηαμίδη ζηε Ρψκε ή ζην Λνλδίλν ή ζην Παξίζη θαη απφ κία πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Samsung Galaxy TAB Samsung Galaxy Y USB 4GB USB 8GB Γσξνεπηηαγέο Samsung αμίαο 50 /έθαζηε γηα ηνπιάρηζηνλ ηζφπνζεο αγνξέο Γσξνεπηηαγέο αμίαο 10 /έθαζηε γηα αγνξέο 50 θαη άλσ Γσξνεπηηαγέο αμίαο 20 /έθαζηε γηα αγνξέο 100 θαη άλσ 7.2 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα (14/11/ /12/2011) κε αγνξά αμίαο 30 θαη άλσ ή λέα ζχλδεζε COSMOTE (εμαηξνχληαη νη αλαλεψζεηο) ή ΟΣΔ (αθνξά ζχλδεζε Conn-x & OTE TV, ελψ εμαηξνχληαη νη ζπλδέζεηο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη νη αλαλεψζεηο) θάζε ελδηαθεξφκελνο, ζα δηθαηνχηαη λα παξαιάβεη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηζάληα αγνξψλ, ζηελ επηθάλεηα ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη απηνθφιιεην

3 ην νπνίν απνθαιχπηεη έλα κνλαδηθφ θσδηθφ, µε ηελ επηθχιαμε ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηµσλ απνζεκάησλ ζην θαηάζηεκα Ο θάηνρφο ηεο θαιείηαη λα θαηαρσξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ ζην microsite ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ζηε ζηηγκή εάλ έρεη θεξδίζεη έλα απφ ηα κεγάια δψξα.. Δάλ θάπνηνο δελ έρεη πξφζβαζε ζην internet, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηνλ θσδηθφ ηνπ ζην θαηάζηεκα ΓΔΡΜΑΝΟ ή COSMOTE απ φπνπ παξέιαβε ηελ εηδηθά ζρεδηάζκέλε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηζάληα αγνξψλ, ζηελ επηθάλεηα ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη απηνθφιιεην ην νπνίν απνθαιχπηεη ηνλ ελ ιφγσ κνλαδηθφ θσδηθφ. Αθνχ νη ελδηαθεξφκελνη πιεθηξνινγήζνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπο ζην αληίζηνηρν πεδίν ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θσδηθνχ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθφο δελ ζεσξείηαη έγθπξνο ην ζχζηεκα ζα ηνπο ελεκεξψλεη αλαθνξηθά κε ην είδνο ζθάικαηνο (ειιηπήο αξηζκφο ςεθίσλ, ήδε ρξεζηκνπνηεκέλνο θσδηθφο, κε έγθπξνο θσδηθφο). Αθνινχζσο ην ζχζηεκα ηνπο απαληάεη εάλ έρνπλ θεξδίζεη έλα απφ ηα δψξα θαη πνην. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θεξδίζεη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα ηνπο εκθαλίδεηαη ζην ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη πιήξε δηεχζπλζε θαηνηθίαο νδφ, αξηζκφ, Σ/Κ, πφιε, λφκν) θαη λα θάλνπλ θιηθ ζε θνπκπί πνπ ζα έρεη νξηζηεί ζην microsite κε ηελ έλδεημε «ΤΠΟΒΟΛΗ» πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Σν ζχζηεκα ζα ελεκεξψλεη γηα ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηεο Headline ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο. Οη ληθεηέο επηθνηλσλνχλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ζην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηεο HEADLINE. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ είλαη έλαο απφ ηνπο ηπρεξνχο εκθαλίδεηαη κήλπκα «πγραξεηήξηα θέξδηζεο...» κε αλαθνξά ζην δψξν πνπ θεξδίδεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη θεξδίζεη εκθαλίδεηαη κήλπκα «Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, ειπίδνπκε κε ηελ επφκελε αγνξά ζαο λα ζηαζείηε πην ηπρεξφο». ημειώνεται πάντως φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ on line instant win ελέξγεηα δελ πξνυπνζέηεη αγνξά αμίαο 30 θαη άλσ ή λέα ζχλδεζε COSMOTE (εμαηξνχληαη νη αλαλεψζεηο) ή ΟΣΔ (αθνξά ζχλδεζε Conn-x & OTE TV - ελψ εμαηξνχληαη νη ζπλδέζεηο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη νη αλαλεψζεηο). Οπνηνζδήπνηε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πην πάλσ φξνπ 4 (θαη δελ εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ φξνπ 5) κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηελ ηπρεξή ηζάληα απφ ηα γξαθεία ηεο HEADLINE (Αιέθνπ Παλαγνχιε 40 & Κπδίθνπ 34 ), µε ηελ επηθχιαμε ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηµσλ «ηπρεξψλ ηζαληψλ» ζηα γξαθεία ηεο HEADLINE θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία ηη θέξδηζε. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ηπρεξή ηζάληα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο on line instant win ελέξγεηαο, κφλν κία θνξά. ΓΩΡΑ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γηα ηνπο θσδηθνχο πνπ θεξδίδνπλ ηα δψξα είλαη ηα εμήο: - 1 Fiat Panda 1.2 Dynamic LPG κε πγξαέξην - 1 Piaggio MP3 300LT πβξηδηθφ - 3 ειεθηξνθίλεηα πνδήιαηα JUNIOR AL - 3 Pre paid cards αμίαο /έθαζηε - 50 Pre paid cards αμίαο 100 /έθαζηε Pre paid cards αμίαο 75 /έθαζηε Pre paid card αμίαο 50 /έθαζηε

4 7.3 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ: Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ on line instant win ελέξγεηα ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε θιήξσζε κεηά ην πέξαο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ θαη αθνχ ελεκεξσζνχλ αληίζηνηρα εάλ έρνπλ θεξδίζεη ή φρη. Η θιήξσζε ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζην ηέινο ηεο ελέξγεηαο. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ πνπ έρεη θεξδίζεη ζηελ on line instant win ελέξγεηα θαη έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ζα κπαίλεη απηφκαηα ζηελ θιήξσζε θάλνληαο θιηθ ζε επηιεγκέλν θνπκπί πνπ ζα έρεη νξηζηεί ζην microsite κε ηελ έλδεημε «ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΚΛΗΡΩΗ». ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη θεξδίζεη ζηελ on line instant win ελέξγεηα ζα θαιείηαη λα θάλεη θιηθ ζε επηιεγκέλν θνπκπί πνπ ζα έρεη νξηζηεί ζην microsite κε ηελ έλδεημε «ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΚΛΗΡΩΗ». ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα ηνπ εκθαλίδεηαη ζην ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη πιήξε δηεχζπλζε θαηνηθίαο νδφ, αξηζκφ, Σ/Κ, πφιε, λφκν) θαη λα θάλεη θιηθ ζε θνπκπί πνπ ζα έρεη νξηζηεί ζην microsite κε ηελ έλδεημε «ΤΠΟΒΟΛΗ» πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη λα πάξεη απηφκαηα κέξνο ζηελ θιήξσζε. Σν νλνκαηεπψλπκν θάζε ελφο απφ ηνπο 5 ηπρεξνχο ηεο online θιήξσζεο ζα αλαθνηλσζεί ζην microsite θαη ζηα site θαη Η θιήξσζε πνπ ζα αλαδείμεη ηνπο 5 ηπρεξνχο ηεο ζπκκεηνρήο ζα δηεμαρζεί ζηηο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο COSMOTE, νδφο Γξαβηάο 3 ζην Μαξνχζη θαη ψξα 13:00 ην κεζεκέξη παξνπζίαο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ (πκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Διέλε Καξθαλνπνχινπ). H θιήξσζε ζα αλαδείμεη 5 ηπρεξνχο θαη 10 αλαπιεξσκαηηθνχο ΓΩΡΑ ON LINE ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο, oη νπνίεο απνλέκνληαη ζηελ on line instant win ελέξγεηα θαη ζηελ θιήξσζε εθδίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ (εθεμήο «Σξάπεδα»). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δελ είλαη πηζησηηθέο θάξηεο, σο εθ ηνχηνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγνξψλ κε δφζεηο (άηνθεο/έληνθεο). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δηέπνληαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα, ηδίσο αλαθνξηθά κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ηπρεξψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ (ΔΣΠΘ) 281/5/ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ Β 650/ ), πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ θάζε ζπλαιιαζζνκέλνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο απηνχο θαη ηδίσο λα παξάζρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπο καδί κε ηελ αίηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ. 8. Σα δψξα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο επηιέρζεθαλ απφ ηελ COSMOTE θαη ηε ΓΔΡΜΑΝΟ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη, θαη νπδεκία επζχλε θέξνπλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη/ή ηε ρξήζε απηψλ. Η COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HEADLINE πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπο ζηε δηάζεζε ησλ δψξσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ δψξσλ ζηνπο ληθεηέο.

5 9. Οη εηαηξείεο COSMOTΔ, ΓΔΡΜΑΝΟ, HEADLINE δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ηπρεξνχο ή ηξίηνπο γηα βιάβεο ή νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα απφ ηε ιεηηνπξγία ή ηελ ηήξεζε ησλ δψξσλ, νχηε ππνρξενχληαη ζε αληηθαηάζηαζε / επηζθεπή ηνπο ή άιιε απνθαηάζηαζε δεκίαο πξνεξρφκελε απφ απηά. Δπίζεο δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ληθεηέο γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ απφθηεζε ησλ Prepaid Cards απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ή κε ηελ ρξήζε απηψλ. Ιδίσο δελ θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηνπο φξνπο πξνυπνζέζεηο πνπ πηζαλφλ δηέπνπλ ηελ απφθηεζε ησλ θαξηψλ απηψλ, είηε απφ ην Νφκν απεπζείαο, είηε απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ (INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ / ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ/ ΚΛΗΡΩΗ) A. ΜΔΓΑΛΑ ΓΩΡΑ ΣΗ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ Έλα Σαμίδη ζηε Ρψκε γηα 2 άηνκα θαη κία πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Έλα Σαμίδη ζην Λνλδίλν γηα 2 άηνκα θαη κία πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Έλα Σαμίδη ζην Παξίζη γηα 2 άηνκα θαη κία πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Samsung Galaxy Tab Samsung Galaxy Y B. ΜΔΓΑΛΑ ΓΩΡΑ ΣΗ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ (κεηά απφ αγνξά 30 θαη άλσ ή λέα ζχλδεζε COSMOTE ε ΟΣΔ) FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC LPG κε πγξαέξην, PIAGGIO MP3 300 LTD πβξηδηθφ, 3 Ηιεθηξηθά πνδήιαηα JUNIOR AL. 50 Πξνπιεξσκέλεο θάξηεο αμίαο Πξνπιεξσκέλεο θάξηεο αμίαο Πξνπιεξσκέλεο θάξηεο αμίαο 50 Γ. ΜΔΓΑΛΑ ΓΩΡΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ 5 Πξνπιεξσκέλεο θάξηεο αμίαο Ο ηπρεξφο ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία δψξσλ πνπ θέξδηζε ζην θαηάζηεκα. Η ζπκπιεξσκέλε θφξκα απνζηέιιεηαη καδί κε ην έληππν πνπ θέξεη ην barcode ηνπ ηπρεξνχ κέζσ fax, ζηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Σν θαηάζηεκα απνδίδεη ζηνλ ηπρεξφ ην κέξνο ηεο θφξκαο απνδνρήο κεγάισλ δψξσλ κε ηίηιν «Απνδεηθηηθφ δψξνπ ηπρεξνχ» (αθνχ θαη απηφ έρεη ζπκπιεξσζεί). Ο ηπρεξφο ζα ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ κεγάινπ δψξνπ πνπ θέξδηζε απφ ηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Όζνη ληθεηέο δηακέλνπλ ζε Αζήλα θαη Θεζ/λίθε παξαιακβάλνπλ ηα δψξα ηνπο απφ ηα αληίζηνηρα γξαθεία ηεο Headline, θαζεκεξηλά Headline Αζήλαο : Αιέθνπ Παλαγνχιε 40 & Κπδίθνπ 34, Σει: , , Fax: πλεξγαδφκελν γξαθείν Θεζ/λίθεο : Backstage, Παγγαίνπ 3, Θεζ/λίθε. Σει , Φαμ : Σα δψξα ζα παξαιακβάλνληαη εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο HEADLINE & BACKSTAGE, νη νπνηεο ζα επηθνηλσλνχληαη ζηνπο ηπρεξνχο θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. Σα δψξα παξαιακβάλνληαη κφλν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηηο εηαηξείεο HEADLINE & BACKSTAGE.

6 Γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεγάισλ δψξσλ απαηηνχληαη: α) ε πξνζθφκηζε: (α.1) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο (α.2) ηνπ πξσηφηππνπ εληχπνπ κε ην κνλαδηθφ barcode θαη (α.3) ηνπ πην πάλσ απνδεηθηηθνχ δψξνπ ηπρεξνχ θαη β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ. Γηα ηνπο ηπρεξνχο πνπ βξίζθνληαη ζε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα, ε HEADLINE, ζα αλαιάβεη ηελ απνζηνιή ησλ δψξσλ ηνπο (θαη φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ) κε κεηαθνξηθή επηινγή ηεο επηινγήο ηεο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ ηπρεξνχ. Πξηλ ηελ παξάδνζε ζα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο απφ ηνλ ππάιιειν ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο θαη ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζ απηφλ ην απνδεηθηηθφ δψξνπ θαη ππνγεγξακκέλε ηελ θφξκα απνδνρήο ηνπ δψξνπ.. Β) PREPAID CARDS: Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ (700ηκρ αμίαο 50, 300ηκρ αμίαο 75, 50ηκρ αμίαο 100, 3ηκρ αμίαο θαη 5 ηκρ αμίαο ) ελεκεξψλνληαη θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ηνπο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία απφ ηελ HEADLINE γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. Η HEADLINE απνζηέιιεη ζηνλ ηπρεξφ ηε θφξκα θαηνρχξσζεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην δψξν πνπ θέξδηζε. Η ζπκπιεξσζείζα απφ ηνλ ηπρεξφ θφξκα θαηνρχξσζεο ζα απνζηέιιεηαη απφ ην Καηάζηεκα ζηε HEADLINE καδί κε ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ θαη κε κηα θσηνηππία ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο θαη λογαπιαζμό ΓΔΚΟ (ΓΔΗ ή ΟΣΔ κλπ). Αθνχ εθδνζνχλ νη θάξηεο απφ ηελ ηξάπεδα νη ηπρεξνί ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα δψξα ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο, ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηεο Headline ή ηαρπδξνκηθψο κε ρξέσζε ηεο HEADLINE ή ζε εηδηθή ηειεηή πνπ πηζαλφλ λα δηνξγαλσζεί θαη γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ελεκεξσζεί εγθαίξσο απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ είλαη α) ε επίδεημε: (α.1) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ (α.2) ηνπ εληχπνπ κε ην κνλαδηθφ barcode θαη (β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ. Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο θαη νλνκαζηηθέο. Οη θάξηεο ζα ελεξγνπνηεζνχλ κφλν φηαλ νη θάηνρνη ηνπο επηζηξέςνπλ ζηελ Σξάπεδα ππνγεγξακκέλν ην έληππν αίηεζεο πνπ ηηο ζπλνδεχεη, καδί κε αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θάζε θάξηαο ζα αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Οη θάξηεο δηαζέηνπλ pin γηα λα κπνξνχλ νη ηπρεξνί λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε αλάιεςε κεηξεηψλ. Η έθδνζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ζε φλνκα άιινπ εθηφο ηνπ ηπρεξνχ δελ επηηξέπεηαη. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη, νχηε κπνξεί λα επηβαξχλεη ηηο Γηνξγαλψηξηεο Δηαηξείεο θαη ηε HEADLINE, ε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή επηπιένλ πνζνχ απφ ηα πξφζσπα απηά γηα κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζε άιιε απφ ηελ ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα ή γηα δαπάλεο ή άιιεο ππεξεζίεο πέξα απφ φζεο πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. H COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HEADLINE δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα, ή γηα ηπρφλ καηαίσζή ηεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία (π.ρ. πηψρεπζε/ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδαο ή άιιν παξφκνην) ή κε ζπκκφξθσζε ηνπ ηπρεξνχ κε ηνπο φξνπο ηεο Σξάπεδαο. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ γηα ηπρφλ ηζρχνληα ή κέιινληα λα ηζρχζνπλ ηεθκήξηα γηα ηνλ δηθαηνχρν εθ ηεο θαηνρήο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ επηζπκεί -θαηά έγγξαθε δήισζή ηνπ- ή δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην δψξν ηνπ γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ζα ράλεη ην δηθαίσκα πξνο απηφ. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο θαη αθχξσζήο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη άθπξε θαη ην δψξν επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ηέσο δηθαηνχρν. H COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HEADLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ, ελδεηθηηθψο θαη φρη απνθιεηζηηθψο, γηα ηελ ρξήζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο

7 απφ κε δηθαηνχρν ιφγσ θινπήο/απψιεηαο), γηα ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο θάξηαο απφ ηνλ δηθαηνχρν ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Σξάπεδαο θ.ιπ. 10. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ είλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο απηψλ ή/θαη ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ. Οη ηπρεξνί/ληθεηέο θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηα σο άλσ εηδηθά έληππα θαηνρχξσζεο/απνδνρήο δψξνπ. 11. ηηο πεξηπηψζεηο κε εχξεζεο ηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ή άξλεζεο απηνχ λα παξαιάβεη ην δψξν ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά κεηά ηελ 30/11/2011 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο instant win) θαη κέρξη ηηο 03/12/2011 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο on line instant win ελέξγεηαο) ην δηθαίσκα ηνπ λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ν ηπρεξφο/ληθεηήο ράλεη απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκά ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 12. Η απνδνρή ησλ δψξσλ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ ηνπο ηπρεξνχο/ληθεηέο δηα ηεο δήισζεο απνδνρήο δψξνπ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ζπλεπάγεηαη φηη ζπλαηλνχλ θαη εθρσξνχλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα, αηειψο, πξνο ηελ COSMOTE πξνθεηκέλνπ λα ηα δεκνζηεχζεη ράξηλ δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο φπσο π.ρ. λα αλαθνηλψζεη θαηάινγν ησλ ληθεηψλ/ ηπρεξψλ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο/νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θηικ θαη βίληεν κε ηνπο ληθεηέο/ηπρεξνχο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ δψξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θιπ. 14. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δελ κεηαβηβάδνληαη θαη δελ αληαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα ή κε άιια δψξα. 15. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο. 16. Αξκφδην γηα ηηο θξαηήζεηο ηαμηδίσλ ζηε Ρψκε ή ζην Λνλδίλν ή ζην Παξίζη θαη γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν TUI HELLAS, δηεχζπλζε Καξπάηηδσλ 16, Κάησ Κεθηζηά, ηει. Δπηθνηλσλίαο Οη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE, δελ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δψξα ηαμηδίσλ θαζψο θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε θξαηήζεσλ. 17. Οη ληθεηέο ηαμηδεχνπλ απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζχλε θαη επζχλε ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ θαη ε επζχλε ηεο COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ πεξηνξίδεηαη ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δψξν πνπ παξέρνπλ (1.Αεξνπνξηθφ εηζηηήξην απφ ηελ Αζήλα γηα ηελ Ρψκε ζε νηθνλνκηθή ζέζε 2. Φφξνη αεξνδξνκίσλ 3. Σέζζεξηο (04) δηαλπθηεξεχζεηο ζε θεληξηθφ μελνδνρείν 4* ζε standard δίθιηλν δσκάηην 4. Πξσηλφ θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν 5. Μεηαθνξέο αεξνδξφκην-μελνδνρείν-αεξνδξφκην κε ηδησηηθφ φρεκα 6. Παλνξακηθή μελάγεζε πφιεο κηζήο κέξαο ημειώσεις: Σα ελ ιφγσ ηαμίδηα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έσο 30/06/2011..

8 Δπηβάιιεηαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ, ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη αεξνπνξηθέο ζέζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ λαχιν ηνπ παθέηνπ θαη ε δηακνλή. Αλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα αεξνπνξηθψλ ζέζεσλ θαη δσκαηίνπ ζηηο πξψηεο επηζπκεηέο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ, ζα πξνηαζνχλ λέεο εκεξνκελίεο κε ηελ αληίζηνηρε δηαζεζηκφηεηα θαη πάληα θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ ηαμηδηψηε. 18. Η COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HEADLINE δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή πάζεο θχζεσο βιάβε πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδίσλ θαη ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δψξσλ. 19. Η COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HΔΑDLINE δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε κεραληθή ή πάζεο θχζεσο βιάβε πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κε νπνηνδήπνηε κέζσ κεηαθνξάο. 20. Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HΔΑDLINE δελ επζχλνληαη γηα ηηο παξαζρεζεζφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ληθεηέο ηαμηδίσλ 21. Η COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HΔΑDLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο ηεο on line θιήξσζεο ζηελ πεξίπησζε δήισζεο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή ζηνηρείσλ πνπ είλαη ειιηπή. 22. Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Headline λα ηξνπνπνηήζεη, αλαθαιέζεη, παξαηείλεη ή κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, λα αιιάμεη ηα πξνζθεξφκελα δψξα, θαζψο θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ζπκκεηνρήο ή /θαη λα καηαηψζεη ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, αλαθνηλψλνληαο ην γεγνλφο ζηα Site. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε COSMOTE θαη ε HEADLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ή/θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ελδερνκέλσο καηαησζεί ε ελ ιφγσ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, νη ζπκκεηέρνληεο δελ απνθηνχλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα θαηά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE νχηε λνκηκνπνηνχληαη ή δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο / δηαγσληζκνχ ή νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 23. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φπσο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο θαηνρχξσζεο δψξνπ θαη ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ COSMOTE απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο ηεο ελέξγεηαο. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, επηθνηλσλψληαο κε ηελ COSMOTE ζην ηει Η θαηά ηα αλσηέξσ ζπκκεηνρή ζηε Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εδψ πξνβιεπφκελσλ φξσλ, ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε. Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη νηαδήπνηε ηπρφλ δηαθνξά ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 1. ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΓΩΡΩΝ (Barcode Instant Win) «Δίναι ζηο τέρι ζοσ...πιο πολλά από όζα νομίζεις!» Καηόπιν νικηηήπιαρ ζςμμεηοσήρ μος ζηην πποωθηηική ενέπγεια «είναι ζηο τέρι ζοσ... πιο πολλά απ όζα νομίζεις» (instant win), δηλώνω όηι αποδέσομαι ηο δώπο πος πεπιγπάθεηαι παπακάηω, ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηηρ πποωθηηικήρ ενέπγειαρ, ηων οποίων έσω λάβει γνώζη και ηοςρ οποίοςρ αποδέσομαι ανεπιθύλακηα ζηο ζύνολο ηοςρ. Όνομα Σηλέθωνο Πόλη Ημεπομηνία Γέννηζηρ Δπώνςμο Γιεύθςνζη ΣΚ Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ Γεληίος Γώπο 1 Γώπο 2 ΣΑΞΙΓΙ 2 αηόμων και πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 Γώπο 3 SAMSUNG GALAXY Y Ημεπομηνία ζςμμεηοσήρ Τπογπαθή ζηην πποωθηηική ενέπγεια Η ζςγκεκπιμένη θόπμα ζςμπληπώνεηαι από ηον πωληηή και ηηπείηαι ζηο καηάζηημα. Βάληε Υ ζηο κεπδιζμένο δώπο Τπογραθή.. Μετά τη σσμπλήρωσή της από τον πωλητή τοσ καταστήματος, η υόρμα να αποστέλλεται άμεσα στη HΔADLINE μέσω fax στον αριθμό μαζί με τη υωτοτσπία τοσ εντύποσ με το barcode

10 ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΩΝ (Barcode Instant Win) «Δίναι ζηο τέρι ζοσ...πιο πολλά από όζα νομίζεις!» (Αποδεικηικό Γώροσ Σστερού) Όνομα Σηλέθωνο Πόλη Ημεπομηνία Γέννηζηρ Δπώνςμο Γιεύθςνζη ΣΚ Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ Γεληίος Γώπο 1* ΣΑΞΙΓΙ 2 αηόμων και πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ Γώπο 2 * SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 Γώπο 3* SAMSUNG GALAXY Y Τπεύθςνορ καηαζηήμαηορ* θπαγίδα Καηαζηήμαηορ * * ςμπληπώνεηαι από ηο καηάζηημα και ηο κπαηάει ο ηςσεπόρ. Βάληε Υ ζηο κεπδιζμένο δώπο

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 2. ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΓΩΡΩΝ Microsite Instant Win «Δίναι ζηο τέρι ζοσ... πιο πολλά απ όζα νομίζεις» Καηόπιν νικηηήπιαρ ζςμμεηοσήρ μος ζηην πποωθηηική ενέπγεια «Δίναι ζηο τέρι ζοσ... πιο πολλά απ όζα νομίζεις» (on line instant win), δηλώνω όηι αποδέσομαι ηο δώπο πος πεπιγπάθεηαι παπακάηω, ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηηρ πποωθηηικήρ ενέπγειαρ, ηων οποίων έσω λάβει γνώζη και ηοςρ οποίοςρ αποδέσομαι ανεπιθύλασηα ζηο ζύνολό ηοςρ. Όνομα Σηλέθωνο Πόλη Ημεπομηνία Γέννηζηρ Δπώνςμο Γιεύθςνζη ΣΚ Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ Γεληίος Γώπο 1 FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC LPG με ςγπαέπιο Γώπο 2 PIAGGIO MP3 300LT ςβπιδικό Γώπο 3 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ JUNIOR - AL Γώπο 4 Γώπο 5 Γώπο 6 Πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ Πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ 100 Πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ 75 Γώπο 7 Πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ 50 Ημεπομηνία ζςμμεηοσήρ πποωθηηική ενέπγεια ζηην Τπογπαθή ςμπληπώνεηαι από ηον ηςσεπό και ηηπείηαι ζηη διαθημιζηική. Βάληε Υ ζηο κεπδιζμένο δώπο. Νικηηήρ Πποπληπωμένηρ κάπηαρ: Γηλώνω όηι αποδέσομαι ηην πποζκόμιζη ανηιγπάθος ηος αζηςνομικού δεληίος ηαςηόηηηαρ, ηος ηελεςηαίος εκκαθαπιζηικού ζημειώμαηορ ηηρ εθοπίαρ και λογαπιαζμό ΓΔΚΟ (ΓΔΗ ή ΟΣΔ κλπ) καθώρ αςηό είναι απαπαίηηηο για ηην έκδοζη ηηρ πποπληπωμένη κάπηαρ. Νικηηήρ δώπος πλην δωποεπιηαγών (FIAT PANDA DYNAMIC 1.200cc, PIAGGIO MP3 300LT, ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ): Γηλώνω όηι αποδέσομαι ηην πποζκόμιζη ανηιγπάθος ηος αζηςνομικού δεληίος ηαςηόηηηαρ καθώρ αςηό είναι απαπαίηηηο για ηην παπαλαβή ηων λοιπών δώπων πλην ηων δωποεπιηαγών

12 Τπογπαθή.. ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΩΝ Microsite Instant Win (ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΩΡΟΤ ΣΤΥΔΡΟΤ) Προωθηηική ενέργεια «είναι ζηο τέρι ζοσ πιο πολλά απ όζα νομίζεις» Όνομα Σηλέθωνο Πόλη Ημεπομηνία Γέννηζηρ Δπώνςμο Γιεύθςνζη ΣΚ Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ Γεληίος Γώπο 1* Γώπο 2* FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC LPG με ςγπαέπιο PIAGGIO MP3 300LT ςβπιδικό Γώπο 3* ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ JUNIOR-AL Γώπο 4* Γώπο 5* Πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ Πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ 100 Γώπο 6* Πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ 75 Γώπο 7 * Πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ 50 Τπεύθςνορ καηαζηήμαηορ* θπαγίδα Καηαζηήμαηορ * * ςμπληπώνεηαι από ηον καηάζηημα και ηο κπαηάει ο ηςσεπόρ. Βάληε Υ ζηο κεπδιζμένο δώπο

13 ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΩΝ/ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΔΝΗ ΚΑΡΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ (ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΩΡΟ ΣΤΥΔΡΟΤ) Καηόπιν νικηηήπιαρ ζςμμεηοσήρ μος ζηην πποωθηηική ενέπγεια «Δίναι ζηο τέρι ζοσ... πιο πολλά απ όζα νομίζεις» (on line instant win), δηλώνω όηι αποδέσομαι ηο παπακάηω δώπο, ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηηρ πποωθηηικήρ ενέπγειαρ, ηων οποίων έσω λάβει γνώζη και ηοςρ οποίοςρ αποδέσομαι ανεπιθύλασηα ζηο ζύνολό ηοςρ. Όνομα Σηλέθωνο Πόλη Ημεπομηνία Γέννηζηρ Δπώνςμο Γιεύθςνζη ΣΚ Απιθμόρ Γεληίος Σαςηόηηηαρ Γώπο 1* Πποπληπωμένη κάπηα αξίαρ Ημεπομηνία καηοσύπωζηρ/παπαλαβήρ δώπος πποωθηηικήρ ενέπγειαρ Τπογπαθή ςμπληπώνεηαι από ηον ηςσεπό και ηηπείηαι ζηη διαθημιζηική. Βάληε Υ ζηο κεπδιζμένο δώπο. Γηλώνω όηι αποδέσομαι ηην πποζκόμιζη ανηιγπάθος ηος αζηςνομικού δεληίος ηαςηόηηηαρ, ηος ηελεςηαίος εκκαθαπιζηικού ζημειώμαηορ ηηρ εθοπίαρ και λογαπιαζμό ΓΔΚΟ (ΓΔΗ ή ΟΣΔ κλπ) καθώρ αςηό είναι απαπαίηηηο για ηην έκδοζη ηηρ πποπληπωμένη κάπηαρ. Τπογπαθή. Όποι ζςμμεηοσήρ ζηο και ζηο & ζηο

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ 1. Οη δσξνεπηηαγέο αληαιιάζζνληαη κε είδε ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελέξγεηα. 2. Σν θαηάζηεκα πξνζθφκηζεο ηεο δσξνεπηηαγήο κπνξεί λα είλαη είηε απηφ πνπ θεξδήζεθε ε δσξνεπηηαγή, είηε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάζηεκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ελέξγεηα. 3. Οη δσξνεπηηαγέο δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζνχλ κε κεηξεηά, αιιά κφλν λα αληαιιαρζνχλ κε είδε ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο. 4. Οη δσξνεπηηαγέο πξέπεη λα θπιάζζνληαη φπσο ηα κεηξεηά ρξήκαηα, θαζψο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ε δσξνεπηηαγή δελ αληηθαζηζηάηαη, νχηε αθπξψλεηαη. Σα θαηαζηήκαηα θαη ε εηαηξεία δελ επζχλνληαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο δσξνεπηηαγήο. 5. Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν είδνο κε ην νπνίν αληαιιάζζεηαη ε δσξνεπηηαγή, ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα αμία εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο δσξνεπηηαγήο ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη κεγαιχηεξε. Η δηαθνξά απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή ηεο δσξνεπηηαγήο (πειάηε).

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ- ΝΟΜΟ Σ.Κ. ΑΓΟΗΛΗΝ 2 Κπαϊκπά 21 ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙ/ΛΑΛΗΑΠ ΘΑΡΥ ΑΣΑΦΑ Ξαηξώλ - Ξύξγνπ 41 ΘΑΡΥ ΑΣΑΦΑ ΑΣΑΗΑΠ ΙΗΡΝΣΥΟΝ 28εο Νθηωβξίνπ 1 (Ξηεξίαο) ΙΗΡΝΣΥΟΝ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΟΟΑΣΗΝ Γπξξαρίνπ 67 ΠΔΞΝΙΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ CITY GATE Γηαλληηζώλ θαη Θωιέηηε ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΑΓ.ΑΛΑΟΓΟΝΗ Αγ.Αλαξγύξωλ 9 ΑΓ.ΑΛΑΟΓΟΝΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ 2(ΘΔΠ/ΘΖΠ) Αγίνπ Γεκεηξίνπ 91 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΘΗΠΠΑΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Νκνγελώλ Ακεξηθήο -Θαζηέιιη ΘΗΠΠΑΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ Λ. ΚΖΣΑΛΗΥΛΑ 25εο Καξηίνπ 26 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ Ξ. ΦΑΙΖΟΝ Ακθηζέαο 78 & Αλδξνκάρεο Ξ.ΦΑΙΖΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΟΑΦΖΛΑ Ιεωθ. Φιέκηλγθ 3 ΟΑΦΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΘΕΖ Γθύδε & Θάιβνπ 70 Γθύδε ΓΘΕΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΝΓΑ Δζλάξρνπ Βεληδέινπ 18 ΣΑΛΗΑ ΣΑΛΗΥΛ ΚΑΟΛΖΠ Θακαηεξνύ 12 Ξι. Βάζεο ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ Ιεωθόξνπ Φπιήο 115, Ιηόζηα ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΡΟΗΑΛΓΟΗΑ Διεπζεξίαο αξ. 6 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΘΑΚΗΛΗΑ Αγίνπ Διεπζεξίνπ 37 ΘΑΚΗΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΡΚΞΑΘΗ ΠΡΑΟΝ ΘΔΠ/ΘΖΠ Ι.Θόθθηλνπ Ξύξγνπ 46Β (Θ.Ι.Ρπκπαθίνπ) Γεωξγίνπ Ξαπαλδξένπ 25 (Πηαπξόο) ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ 57014

16 Λ.ΦΑΙΖΟΝ Ιεωθ.Δηξήλεο & Φξαγθηζθάηνπ Λ.ΦΑΙΖΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ Λ.ΠΚΟΛΖ Νκήξνπ 58 ΛΔΑ ΠΚΟΛΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Αγ.Γεκεηξίνπ 303 (Κπξαράκη) ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΚΔΓΑΟΑ 28εο Νθηωβξίνπ 109 ΚΔΓΑΟΑΑ ΡΡΗΘΖΠ ΣΟΠΝΞΝΙΖ Πθξα 4 ΣΟΠΝΞΝΙΖ ΘΑΒΑΙΑΠ ΞΑΡΟΑ (5) Έιιελνο Πηξαηηώηνπ 39 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ Ι.ΘΛΥΠΠΝ Ιεωθ.Θλωζζνύ 210 ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΓΑΙΑΡΠΗ (2) Ιεωθ. Βεϊθνπ 18 & Απεηξάλζνπ ΓΑΙΑΡΠΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΠΡΑΘΝΠ Ηωάλλε Κεηαμά 12 ΑΠΡΑΘΝΠ ΑΗΡΥΙ/ΛΑΛΗΑΠ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ Ι. Ξεληέιεο 45 ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΙΝΡΠΑ Ιεωθ. Αξηέκηδνο 70 ΙΝΡΠΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΔΟΑΡΔΑ Ιεωθόξνο Αζελώλ - Πνπλίνπ 54 ΘΔΟΑΡΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΡΟΑ (4) Αλζείαο 228 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΓΗΑΒΑΡΑ Θ.Θαξακαλιή 70 ΓΗΑΒΑΡΑ ΘΔΠ/ΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Δξκνύ 17 & Σξήζηνπ Αιαγηάλλε ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΒΕΑΛΡΗΝ Βπδαληίνπ αξηζ. 66 (ΘΑΙΝΓΟΔΕΑ) Λ.ΗΥΛΗΑ (πεξηνρή ΘΑΙΝΓΟΔΕΑ)ΑΡΡΗΘΖΠ ΛΗΘΑΗΑ Ιεωθ. Ξέηξνπ Οάιιε 211 ΛΗΘΑΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΞΔΡΠΔΠ Αγνξά πεξηνρή Ππέηζεο ΠΞΔΡΠΔΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΙΘΑ ΛΔΟΑ Ιεωθ. Ιαπξίνπ αξ. 41 ΞΑΙΙΖΛΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΑΚΑΡΔΟΝ Φπιήο 189 ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑ Δι. Βεληδέινπ 106 ΑΗΓΑΙΔΥ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΝΗ 2 (ΘΔΠ/ΘΖ) Δι.Βεληδέινπ 75 ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΝΗ -ΘΔΠ/ΘΖΠ ΘΔΠ/ΘΖ ΘΝΦΑΙΗΑ Δζλ. Αληηζηάζεωο αξ. 35. ΘΝΦΑΙΗΑ-ΘΔΠ/ΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΠ Ι.Αιεμάλδξαο 215 ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓ.ΗΔΟΝΘΔΝΠ Πηθάγνπ 4 ΑΓ.ΗΔΟΝΘΔΝΠ -ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΟΑΘΑΠ Ιεωθ. Καξαζώλνο αξηζκ. 115 ΓΔΟΑΘΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 15344

17 ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ Θύπξνπ 41 ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΣΑΛΗΑ 3 Θηζζάκνπ 122 & Κνλήο Γωληάο XANIA ΣΑΛΗΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ Ξιαηεία Κπόηζαξε ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΑΗΡΥΙ/ΛΑΛΗΑΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ Ιεωθ. Γεκνθξαηίαο, 67 ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΠΑΡΡΗΘΖΠ ΑΗΓΗΛΗΝ ΞΗΔΟΗΑΠ Ξαπάγνπ 35 ΑΗΓΗΛΗΝ ΞΗΔΟΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑ 5 Φηιειιήλωλ 12 (έλαληη ΝΡΔ) ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΠΞΑΡΑ Βαζ. Ξαύινπ 125 ΠΞΑΡΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑ Κηζαειίδε 2-4 ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΝΟΝΠ Κεηξνπόιεωο 1(Ξίζω από ην Γεκαξρείν) ΞΝΟΝΠ-ΑΡΡΗΘΖΠ ΚΔΛΗΓΗ 2 Ι.Ξάξλεζαο 172 ΚΔΛΗΓΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΙΑΡΑΘΗ ΣΑΦΓΑΟΗΝ Πηξαηάξρνπ Θαξαϊζθάθε 70 ΣΑΦΓΑΟΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ Ξαζζαιίδε 64 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΑΓΗΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Ηωάλλε Κεηαμά 6 ΑΓ.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΞΑΡΟΑ (6) Αθξωηεξίνπ 38 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ CENTRAL ΘΑΠΠΑΒΔΡΖ Θαζζαβέηε 7 ΘΖΦΗΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ MEDITERRANEAN COSMOS 11ΣΗΙ Θεζ/ληθεο -Κνπδαληώλ (Θέξκε ζηα ζύλνξα κε Ξπιαία) ΘΔΟΚΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ THE MALL Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 35 ΚΑΟΝΠΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ 1 Αζελάο 61 ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ 2 Ραμηαξρώλ 49 ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓΗΑ ΙΑΟΗΠΑΠ Ιαξίζεο 7 ΑΓΗΑ ΙΑΟΗΠΑΠ ΙΑΟΗΠΖΠ ΞΔΗΟΑΗΑΠ Βαζ.Γεωξγίνπ Α 28 (Ξαζαιηκάλη) ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΙΗΚΑΛΗ Αθηή Ξνζεηδώλνο 24 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΖΟ. ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑΠ (Ξι. Βξπώλε) Ζξώωλ Ξνιπηερλείνπ 24 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ Ζξ. Ξνιπηερλείνπ 108 & Παρηνύξε ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΔΗΟΑΗΑΠ(ΑΘΡΖ ΚΗΑΝΙΖ) Αθηή Κηανύιε ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Θεζέωο 100 ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 17676

18 ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΒΔΛΗΕΔΙΝ Ιεωθ. Δι. Βεληδέινπ 189 ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΛΝΗΜΖ Ι. Καξαζώλνο 70 ΑΛΝΗΜΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 25εο Καξηίνπ & Γεκνθξαηίαο 17 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΑΓ. ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΑΣΑΟΛΥΛ Αραξλώλ 396 ΑΓΗΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΦΑΟΠΑΙΑ Κεηξ.Ηεδεθηήι 7 ΦΑΟΠΑΙΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΟΗΝ Αζελώλ 5Α- Άγηνο Γεώξγηνο Οίνπ Ξάηξωλ ΟΗΝ-ΑΣΑΗΑΠ ΙΑΚΞΟΗΛΖ Ηωάλλνπ Φωθά 71 ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΑΞΑΛΓΟΗΡΗ Ξιαηεία Θαπαλδξηηίνπ- Θαπαλδξίηη ΘΑΞΑΛΓΟΗΡΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑ (2) Γαβάθε 65 ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΑΕΗ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 194 ΓΑΕΗ -ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΞΙΑΗΑ Ξξνθήηε Ζιία 67 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΛΔΑ ΞΔΟΑΚΝΠ 28 εο Νθηωβξίνπ 237 ΛΔΑ ΞΔΟΑΚΝΠ ΞΑΛΝΟΚΝ Ιεωθ. Θεθεζίαο 105 & Ξαλόξκνπ ΑΚΞΙΔΙΝΘΖΞΝΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓ.ΚΔΙΔΡΗΝΠ Βνξείνπ Ζπείξνπ 155 & Αγρηάινπ 8-10 ΑΓΗΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ CENTRAL ΞΑΡΟΑΠ Θνξίλζνπ 208 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ GOLDEN HALL Ι.Θεθηζίαο 37Α &Ππύξνπ Ινύε ΚΑΟΝΠΗ ΟΔΡΕΗΘΗ (ΞΔΘΑ ΘΔΠ/ΘΖΠ) Ι. Ξαπαληθνιάνπ 60 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ATHENS HEART Ξεηξαηώο 180 ΡΑΟΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΔΟΑΚΑ Ιεωθόξν Δηξήλεο 89 ΞΔΟΑΚΑ ΑΡΡΗΘΖΠ CENTRAL Λ.ΗΥΛΗΑ Ιεωθ.Ζξαθιείνπ Λ.ΗΥΛΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΙΑΓΘΑΓΑ Ινπηξώλ 33 ΙΑΓΘΑΓΑ ΘΔΠ/ΘΖ ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖ Δζληθήο Αληηζηάζεωο 90 ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΙ. ΒΗΘΡΥΟΗΑΠ 3εο Πεπηεκβξίνπ 89 ΞΙ.ΒΗΘΡΥΟΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΛΥ ΡΝΚΞΑ Γξ.Ιακπξάθε 123 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΛΔΑ ΘΖΦΗΠΗΑ Ηιηζίωλ θαη Σαξάο 2 ΘΖΦΗΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΣΛΖ Αγλ.Πηξαηηώηνπ 29 &Σξ. Πκύξλεο ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ 56533

19 ΘΑΙΒΗΑ Οήγα Φεξξαίνπ & Δξκή Φηιίππνπ ΘΑΙΒΗΑ -ΑΡΡΗΘΖΠ Λ. ΚΑΘΟΖ Ι. Καξαζώλνο 129 ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΥΟΥΞΝΠ Ξξνπνληίδνο 8-10 ΥΟΝΞΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΒΑΟΖ 23ρικ Ι.Ξαϊδε ΒΑΟΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΚΞΔΙΥΛΑΠ Αγ.Θωλζηαληίλνπ 52 ΑΚΞΔΙΥΛΑΠ-ΙΑΟΗΠΑΠΙΑΟΗΠΖΠ ΛΑΞΑΘΡΝΠ Αζελώλ 3 ΛΑΞΑΘΡΝΠ ΑΗΡΥΙ/ΛΑΛΗΑΠ ΘΑΒΑΙΑ 1 Νκνλνίαο 103 ΘΑΒΑΙΑ Λ.ΘΝΠΚΝΠ 2 Ζιία Ζιηνύ 95 θαη Ιαγνπκηηδή Λ.ΘΝΠΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΘΟΑΡΑ Ξ.Ξεξηθ.Δζλ.Νδνύ Θνξίλζνπ- Ξαηξώλ(έλαληη Ξ.Γηνδίωλ) ΑΘΟΑΡΑ ΑΣΑΗΑΠ ΔΝΠΚΝΠ 1 (ΘΔΠ/ΘΖΠ) Γεκεηξίνπ & Θαξανιή 102 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΘΝΘΑΘΗ Φαιήξνπ 3 ΘΝΘΑΘΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΔΞΑΛΥΚΖ Ξιαηεία Κεηαμά ΔΞΑΛΥΚΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΞΔΡΟΝΞΝΙΖ Ιεωθ. 25εο Καξηίνπ 135 & Αγ. Ιαύξαο ΞΔΡΟΝΞΝΙΖ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ Γεθειείαο Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΣΝΙΑΟΓΝΠ Κεζνγείωλ 216 ΣΝΙΑΟΓΝΠ ΔΙΑΠΠΝΛΑ Δι. Βεληδέινπ 7 ΔΙΑΠΠΝΛΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖ Ξιαηεία Ζξώωλ Ξνιπηερλείνπ 3 ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 28εο ΝΘΡΥΒΟΗΝ 37 ΘΑΙΝΣΥΟΗ - ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΓΔΙΦΥΛ Γειθώλ θαη Θωλζηαληηλνππόιεωο ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΣΑΟΗΙΑΝ Αι.Ξαπαλαζηαζίνπ 126 ΘΔΠ/ΘΖ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΑΗΡΥΙΗΘΝ Θωλ. Ιάζθαξε 83 -Αηηωιηθό ΑΗΡΥΙΗΘΝ- ΑΗΡΥΙ/ΛΑΛΗΑΠ ΚΑΙΙΗΑ Ζξαθιείνπ-Αγ. Ληθνιάνπ (Δι. Βεληδέινπ 83) ΚΑΙΙΗΑ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΑΒΑΙΑ 2 Βεληδέινπ 36 ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΘΑΒΑΙΑ 3 Ηωλνο Γξαγνύκε θαη Δξκνύ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝΠ ΘΟΖΡΖΠ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 12 ΖΟΑΘΙΔΗΝ -ΘΟΖΡΖΠ ΒΝΛΗΡΠΑ Δι.Βεληδέινπ 53 ΒΝΛΗΡΠΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 30002

20 ΒΟΥΛΑΠ Θύπξνπ ΒΟΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΔΟΚΝ Θνζκά Αηηωινύ 15 ΘΔΟΚΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΙΒΔΠ ΘΝΛΝΞΗΓΗΑΛΑ ΑΟΣΑΛΔΠ Ν.Ρ 158 ΘΔΠΖ ΑΓΗΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ -ΘΑΙΒΔΠ ΑΞΝΘΝΟΥΛΝ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (Γήκνο Αθξωηεξίνπ) Ζξώωλ Ξνιπηερλείνπ- Αξράλεο Ζξαθιείνπ ΘΑΙΒΔΠ ΣΑΛΗΥΛ ΘΝΛΝΞΗΓΗΑΛΑ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ ΑΟΣΑΛΔΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΑΚΑΟΛΘΝΠ Δπί ηεο νδνύ Σαιθίδνο - Αιηβεξίνπ ΑΚΑΟΛΘΝΠ ΔΒΝΗΑΠ ΞΙ.ΘΝΙΗΑΡΠΝ(M.S.) Ξαηεζίωλ 227 & Η. Βιαβηαλνύ ΞΙ.ΘΝΙΗΑΡΠΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΚΔΛΗΓI Ξάξλεζνο 5 ΚΔΛΗΓΗ ΑΡΡΗΘΖΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑ (ΖΠΑΞ) Πηβηηαλίδνπ 34 ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΚΦΗΙΝΣΗΑ Ληθνιάνπ Πηξάηνπ αξ. 24 ΑΚΦΗΙΝΣΗΑ ΑΗΡΥΙ/ΛΑΛΗΑΠ ATHENS METRO MALL Ιεωθόξνο Βνπιηαγκέλεο 276 ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ (1) Ξ.Ρζαιδάξε 95 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΓΑΦΛΖ Βνπιηαγκέλεο 217 ΓΑΦΛΖ ΙΑΟΗΠΑ Ξαπαθπξηαδή 15 ΙΑΟΗΠΑ Λ.ΗΥΛΗΑ Ζξαθιείνπ 295 ΛΔΑ ΗΥΛΗΑ ΖΟΑΘΙΔΗΝ Θαινθαηξηλνύ 50 ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΕΥΓΟΑΦΝ Ξαπάγνπ 77 & Ρξαπιαληώλε 12 ΕΥΓΟΑΦΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ Ξαπαληθνιή 32 ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ ΑΗΓΑΙΔΥ Ξαλόξκνπ 2 & Ηεξά νδόο 252 ΑΗΓΑΙΔΥ ΙΑΟΗΠΑ ΝΙΚΞΝ Νιύκπνπ 1 Ιάξηζα ΙΑΟΗΠΑ ΚΝΠΣΑΡΝ Καθξπγηάλλε 117 ΚΝΠΣΑΡΝ ΞΑΡΖΠΗΥΛ Ξαηεζίωλ ΑΘΖΛΑ ΑΣΑΟΛΥΛ Αραξλώλ 330 ΑΘΖΛΑ ΑΛΥ ΞΑΡΖΠΗΑ Ξαηεζίωλ 368β ΑΛΥ ΞΑΡΖΠΗΑ ΞΔΘΖ Πνθνύιε 3 ΞΔΘΖ ΒΑΠ.ΝΙΓΑΠ Βαζ.Όιγαο 101 ΘΔΠ/ΘΖ 54643

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα