ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94"

Transcript

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι ἡ προσφυγή στήν ψυχανάλυση. Μέ τήν ψυχανάλυση, πού συνήθως εἶναι ἀνθρωποκεντρική, ἐπιδιώκεται, κύρίως, ἡ διερεύνηση τοῦ ψυχισµοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί οἰ τρόποι ἀπόκτησης κάποιας ψυχολογικῆς ἰσορροπίας. ηλαδή ἄν θεωρήσουµε τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὡς µιά πνευµατική µηχανή, τότε, ὅπως µιά µηχανή τήν ἀποσυνθέτουµε στά ἐξαρτήµατά της γιά νά τήν ἐπισκευάσουµε, ἔτσι καί τήν ψυχή τήν ὁδηγοῦµε στήν ψυχανάλυση γιά νά τήν ἀναλύσουµεδιαλύσουµε στά µέρη ἀπό τά ὁποῖα ἀποτελεῖται µέ σκοπό νά τήν διερευνήσουµε ὅσο γίνεται καλλύτερα. Ὅµως, ὅπως κάθε ἐξάρτηµα εἶναι λερωµένο ἀπό τήν χρήση, ἔτσι καί ἡ ψυχή κατά τήν χρήση «λερώνεται» καί γιά νά τήν δοῦµε σωστά πρέπει νά τήν βοηθήσουµε νά καθαρθεῖ. Βέβαια γιά νά λειτουργίσει σωστά ἡ ψυχή, δέν εἶναι ἀρκετό νά βρεθεῖ τό πρόβληµα πού ὑπάρχει, ἀλλά πρέπει µέσα ἀπό τήν κάθαρση νά διορθώσουµε τό πρόβληµα καί νά τήν ἐπαναφε ρουµε στή σωστή της λειτουργία. Ἐξ ἄλλου κανείς δέν πηγαίνει στόν γιατρό ἤ στόν ψυχολόγο, µόνο καί ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ µόνο γιά νά βρεῖ ἤ νά διαπιστώσει τό πρόβληµα πού ὑπάρχει, ἀλλά καί γιά νά τό θεραπεύσει. ηλαδή, ὅπως λέµε γιά µιά µηχανή, νά τήν ἐπισκευάσουµε ὥστε νά λειτρουγεῖ σωστά. Ποιός ὅµως θά µπορέσει νά µᾶς πεῖ σωστά καί ἀντικειµενικά τό, ποιά εἶναι ἡ ὀρθή λειτρουγία τῆς ψυχῆς; Καί τί σηµαίνει λειτουργῶ σωστά; Λειτουργῶ σωστά σηµαίνει ὅτι ἐκπληρώνω σωστά τούς λόγους κατασκευῆς-δηµιουργίας µου. Μιά µηχανή π.χ. λειτουργεῖ σωστά, ὅταν λειτουργεῖ σύµφωνα µέ τίς προδιαγραφές λειτουργίας τοῦ κατασκευαστοῦ της. Γιατί µόνον αὐτός ξέρει τό πῶς καί γιατί κατασκεύασε τήν συγκεκριµένη µηχανή. Αὐτό σηµαίνει, ὅτι δέν µπορεῖς νά ἐπισκευάζεις µιά µηχανή σέ ἀνειδίκευτα συνεργεῖα οὔτε νά κάνεις αὐθαίρετες ἐπεµβάσεις. Φυσικό, λοιπόν, εἶναι ὅτι καί τήν «µηχανή» πού λέγεται ψυχή κάποιος τήν κατασκεύασε καί γιά κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. Ἄν τό «συνεργεῖο»-ψυχολόγος, σύµβουλος ἤ ἀκόµη καί ὁ κληρικός ὅπου καταφεύγω ἀναζητῶντας τήν θεραπεία δέν γνωρίζουν τίς προδιαγραφές καί τό σκεπτικό τοῦ κατασκευαστοῦ-δηµιουργοῦ της, δηλαδή δέν ἔχουν τόν θεῖο φωτισµό, τότε µέ τήν ἐπέµβασή τους, εἶναι πολύ λογικό, νά κάνουν ζηµιά. Ἀλλά ἄν γνωρίζουν τόν κατασκευαστή καί δηµιουργό τῆς ψυχῆς, πού εἶναι ὁ Ἕνας καί Ἀληθινός Θεός, γνωρίζουν καί τίς κατασκευαστικές προδιαγραφές, ὅπως τίς ἀναφέρει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ «αὐτοῦ γάρ ἐσµεν ποίηµα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίµασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωµεν» Ἐφ καί ἔχουν καί τόν ἄνωθεν θεῖον φωτισµόν, τότε µποροῦν νά ἐπέµβουν καί νά λύσουν τό πρόβληµα. Νά θεραπεύσουν τήν ψυχή µε τήν χάρη καί τήν ἐπέµβαση τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὁ ἄνθρωπος συνήθως νοσηλεύει, ἐνῶ µόνον ὁ Θεός θεραπεύει µέ τά Ἱ.Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας µας, πού ὁ ἴδιος καθόρισε, διά τοῦ Ἁγ.Πνεύµατος. Αὐτός θά καθαρίσει τήν πληγή τῆς ψυχῆς. Αὐτός θά τοποθετήσει τό Φάρµακο. Αὐτός θά τήν θεραπεύσει. Αὐτός θά συνθέσει ὅ,τι ἡ ἁµαρτία ἀποσυνθέτει.

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΨΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ Μ ᾶς ἔδωσες, Κύριε,τήν δύναμη, τήν φώτιση καί τά μέσα, δηλαδή τίς πέντε αἰσθήσεις (ὄραση, ὄσφρηση, γεύση, ἀκοή, ἀφή), γιά νά μποροῦμε νά ἐρευνοῦμε τό σύμπαν, νά ἀναλύουμε τόν μικρόκοσμο, νά ἐμβαθύνουμε στή γνώση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί γενικά νά κατανοῦμε τόν κόσμο πού μᾶς περιβάλλει. Μᾶς ἔδωσες τήν ἱκανότητα νά προσεγγίζουμε τό ἀπέραντο, ἀνεξερεύνητο καί πολύμορφο πλοῦτο τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Καί φθάσαμε σήμερα νά ἔχουμε ἀποκτήσει τέτετοια γνώση, πού δέν μπορεῖ νά τήν χωρέσει τό ἀνθρώπινο μυαλό μας. Μᾶς ἔδωσες ὅμως, Κύριε, καί μιά ἄλλη αἴσθηση. Μιά αἴσθηση μέ τήν ὁποία μπορεῖ κανείς νά κατανοεῖ ὄχι μόνο τόν ὑλικό καί αἰσθητό κόσμο, ἀλλά καί τόν πνευματικό, τά πλήθη τῶν ἀγγέλων, τόν πλοῦτο τῆς γνώσε ώς Σου, τό βάθος τῆς σοφίας Σου, τό πέλαγος τῆς ἀγάπης Σου. Ἀκόμη προσπαθεῖ ὁ ἄνθρωπος νά προσεγγίσει καί τό βάθος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Τῆς ψυχῆς πού εἶναι τόσο κοντά μας καί μᾶς εἶναι τόσο ἄγνωστη. Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, πού μοῦ τήν ἔδωσες τόσο καθαρή κι ἀνάλαφρη, σάν τήν ψυχή τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, κι ἐγώ τῆς φορτώνω τόσα πολλά καί τήν λερώνω μέ τήν κακή διαχείριση τοῦ ἑαυτοῦ μου. Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, πού εἶναι δικό Σου δημιούργημα κι ἐγώ τήν ἔχω κάνει ἕναν σκουπιδότοπο, ἕνα δοχεῖο ἀπορριμάτων, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά εἶναι Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή τήν ψυχή πού τήν ἐρευνῶ καί τήν ψυχαναλύω σέ βάθος γιά νά τήν θεραπεύσω καί δέν τά καταφέρνω. Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, πού ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, χωρίς Ἐσένα, δέν μποροῦμε οὔτε νά τήν κατανοήσουμε, οὔτε νά τήν καθαρίσουμε, οὔτε νά τήν παρηγορήσουμε. Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, ἔλα κι ἀνάλαβέ την Ἐσύ καί καθάρισέ την, καί ἀνάπαυσέ την καί στόλισέ την μέ τά χαρίσματά Σου, γιά νά ἀποκαλυφθεῖ ἐκεῖ, στά μυστικά της βάθη, ἡ Βασιλεία Σου, Ἀμήν... ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ για τους ΕΛΛΗΝΕΣ και το ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 Ἑλλὰδα εἶναι ἡ µοναδικὴ χώρα ποῦ ἀναγκάστηκε νὰ ἀντιµετωπίσει τοὺς στρατοὺς τεσσάρων χωρῶν, Ἀλβανίας, Ἰταλίας, Γερµανίας, καὶ Βουλγαρίας, ταυτόχρονα. Ἡ ἀντίσταση των Ευρωπαίων, σέ ηµέρες. Ἑλλάδα Νορβηγία...61 Πολωνία...30 Βέλγιο...18 Ὀλλανδία...4 Γιουγκοσλαβία...3 Τσεχοσλοβακία Λουξεµβούργο...0 Γαλλία...43 (Ὑπερδύναµη τῆς ἐποχῆς) ανία... 0 Οἱ ανοὶ παραδώθηκαν σὲ µοτοσικλετιστὴ ποῦ µετέφερε στὸν ανὸ βασιλιὰ αἴτηση τοῦ Χίτλερ γιὰ διέλευση τῶν ναζιστικῶν στρατευµάτων. Καὶ τότε ὁ ανὸς βασιλιὰς σὲ ἔνδειξη ὑποταγῆς τοῦ παρέδωσε τὸ στέµµα γιὰ νὰ τὸ πάει στὸν Χίτλερ. (Πηγή:Ελευθερία Ματζούκα-www.Apodimos.com). ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (Ἀνθολόγιον Πατριδογνωσίας, Μ. Παγουλάτου) 1. Κάρολος ντέ Γκώλ. Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς ηµοκρατίας καὶ ἀρχηγὸς τῆς Γαλλικῆς Ἀντίστασης κατὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλεµο «Ἀδυνατῶ νὰ δώσω τὸ δέον εὖρος τῆς εὐγνωµοσύνης ποὺ αἰσθάνοµαι γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ Λαοῦ καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος.» (Ἀπὸ ὁµιλία τοῦ στὸ Γαλλικὸ Κοινοβούλιο µετὰ τὴν λήξη τοῦ Β' Παγκοσµίου Πολέµου.) 2. Μωρίς Σουµάν. Υπουργός των εξωτερικών τής Γαλλίας, Μέλος τής Γαλλικής Ακαδη- µίας. «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ σύµβολο τῆς µαρτυρικῆς ὑποδουλωµένης, µατωµένης, ἀλλὰ ζωντανῆς Εὐρώπης Ποτὲ µιὰ ἥττα δὲν ὑπῆρξε τόσο τιµητικὴ γιὰ κείνους ποὺ τὴν ὑπέστησαν» (Μήνυµα ποῦ µεταδόθηκε στίς 28 Α- πριλίου 1941 ἀπὸ τὸ BBC τοῦ Λονδίνου στοὺς ὑποδουλωµένους λαοὺς τῆς Εὐρώπης.) 3. Στάλιν. Ἀρχηγὸς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. «Λυπᾶµαι διότι...δὲν θὰ ζήσω.. διὰ νὰ εὐγνωµονῶ τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν, τοῦ ὁποίου ἢ ἀντίστασις ἔκρινε τὸν 2ον Παγκόσµιον Πόλεµον.» (Ἀπὸ ὁµιλία του ποὺ µετέδωσε ὁ ραδιοφωνικὸς σταθµὸς Μόσχας τὴν 31 Ἰανουαρίου 1943.) 4. Ραδιοφωνικός Σταθµός Μόσχας «Ἐπολεµήσατε ἄοπλοι καὶ ἐνικήσατε, µικροὶ ἐναντίον µεγάλων. Σᾶς ὀφείλουµε εὐγνωµοσύνη, διότι ἐκερδίσαµε χρόνο γιὰ νὰ ἀµυνθοῦµε. Ὡς Ρῶσοι καὶ ὡς ἄνθρωποι σᾶς εὐχαριστοῦµε». 5. Γεώργης Ζουκώφ. Στρατάρχης τοῦ Σοβιετικοῦ Στρατοῦ. «Ἐὰν ὁ Ρωσικὸς λαὸς κατόρθωσε νὰ ὀρθώσει ἀντίσταση µπροστὰ στὶς πόρτες τῆς Μό-

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ σχας, νὰ συγκρατήσει καὶ νὰ ἀνατρέψει τὸν Γερµανικὸ χείµαρρο, τὸ ὀφείλει στὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ποὺ καθυστέρησε τὶς Γερµανικὲς µεραρχίες ὅλον τὸν καιρὸ ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ µᾶς γονατίσουν. Ἡ γιγαντο- µαχία τῆς Κρήτης ὑπῆρξε τὸ κορύφωµα τῆς Ἑλληνικῆς προσφορᾶς.» (Ἀπόσπασµα ἀπὸ τὰ ἀποµνηµονεύµατά του γιὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλεµο.) 6. Μπενίτο Μουσολίνι. Πρωθυπουργὸς τῆς Ἰταλίας. «Ὁ πόλεµος µὲ τὴν Ἑλλάδα ἀπέδειξεν ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ἀκλόνητον εἰς τὰ στρατιωτικὰ πράγµατα καὶ ὅτι πάντοτέ µας περιµένουν ἐκπλήξεις.» (Ἀπὸ λόγο πού ἐκφώνησε στὶς 10/5/1941.) 7. Αδόλφος Χίτλερ. Ἀρχηγὸς τοῦ Γερµανικοῦ κράτους. «Χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας ὀφείλω νὰ διαπιστώσω ὅτι µόνον οἱ Ἕλληνες, ἐξ' ὅλων τῶν ἀντιπάλων οἱ ὁποῖοι µὲ ἀντιµετώπισαν, ἐπολέµησαν µὲ παράτολµον θάρρος καὶ ὑψίστην περιφρόνησιν πρὸς τὸν θάνατον.» (Ἀπὸ λόγο πού ἐκφώνησε στὶς 4 Μαίου 1941 στὸ Ράιχσταγκ.) 8. Σέρ Άντονυ Ήντεν. Ὑπουργὸς Πολέµου καὶ Ἐξωτερικῶν της Βρετανίας , Πρωθυπουργὸς τῆς Βρετανίας «Ἀσχέτως πρὸς ὅτι θὰ ποῦν οἱ ἱστορικοί τοῦ µέλλοντος, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον µποροῦµε νὰ ποῦµε ἐµεῖς τώρα, εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔδωσε ἀλησµόνητο µάθηµα στὸν Μουσολίνι,...ὅτι αὐτὴ ἐκράτησε τοὺς Γερµανοὺς στὸ ἠπειρωτικὸ ἔδαφος καὶ στὴν Κρήτη γιὰ ἕξι ἑβδοµάδες, ὅτι αὐτὴ ἀνέτρεψε ὅλα τὰ σχέδια τοῦ Γερµανικοῦ Ἐπιτελείου καὶ ἔτσι ἔφερε γενικὴ µεταβολὴ στὴν ὅλη πορεία τοῦ πολέµου καὶ ἐνικήσαµε.» (Ἀπὸ λόγο του στὸ Βρετανικὸ κοινοβούλιο στὶς 24/09/1942.) 9α. Τσώρτσιλ. Πρωθυπουργὸς τῆς Μεγάλης Βρετανίας κατὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. «Ἡ λέξη ἡρωισµὸς φοβᾶµαι ὅτι δὲν ἀποδίδει τὸ ἐλάχιστο ἐκείνων τῶν πράξεων αὐτοθυσίας τῶν Ἑλλήνων, πού ἦταν καθοριστικὸς παράγων τῆς νικηφόρου ἐκβάσεως..., κατὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλεµο...«Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀνδρεία τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ γενναιοψυχία τους, ἡ ἔκβαση τοῦ Β' Παγκοσµίου Πολέµου θὰ ἦταν ἀκαθόριστη.» (Ἀπὸ ὁµιλία του στὸ Ἀγγλικὸ κοινοβούλιο στὶς ) 9β. «Μέχρι τώρα λέγαµε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεµοῦν σὰν ἥρωες. Τώρα θὰ λέµε: Οἱ ἥρωες πολεµοῦν σὰν Ἕλληνες.» (Ἀπὸ λόγο πού ἐκφώνησε ἀπὸ τὸ BBC τὶς πρῶτες ἡµέρες τοῦ Ἑλληνοιταλικοῦ πολέµου.) 10. Σέρ Χάρολδ Αλεξάντερ. Βρετανὸς Στρατάρχης κατὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλε- µο. «ὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ποῦµε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἀνέτρεψε τὸ σύνολο τῶν σχεδίων τῆς Γερµανίας ἐξαναγκάσασα αὐτὴν νὰ ἀναβάλει γιὰ ἕξι ἑβδοµάδες τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς Ρωσίας. ιερωτώµεθα ποιὰ θὰ ἦταν ἡ θέση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως χωρὶς τὴν Ἑλλάδα.» (Ἀπὸ ὁµιλία του στὸ Βρετανικὸ κοινοβούλιο στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1941.) 11. Γεώργιος ΣΤ'.Βασιλεὺς τῆς Μεγάλης Βρετανίας. «Ὁ µεγαλοπρεπὴς ἀγὼν τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξε ἡ πρώτη µεγάλη καµπὴ τοῦ Β' Παγκοσµίου Πολέµου.» (Ἀπὸ λόγο τοῦ στὸ κοινοβούλιο τὸν Μάιον 1945.) 12α. Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Πρόεδρος τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν Ἀµερικῆς. «Εἰς τὴν Ἑλλάδα παρεσχέθη τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940 χρόνος τριῶν ὡρῶν διὰ ν'ἀποφασίσει πόλεµον ἢ εἰρήνην, ἀλλὰ καὶ τριῶν ἡµερῶν ἢ τριῶν ἑβδοµάδων ἢ καὶ τριῶν ἐτῶν προθεσµία νὰ παρείχετο, ἡ ἀπάντησις θὰ ἦτο ἡ ἰδία.». «Οἱ Ἕλληνες ἐδίδαξαν διά µέσου τῶν αἰώνων τὴν ἀξιοπρέπειαν. Ὅταν ὅλος ὁ κόσµος εἶχε χάσει κάθε ἐλπίδα, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἐτόλµησε νὰ ἀµφισβητήσει τὸ ἀήττητόν του γερµανικοῦ τέρατος ἀντιτάσσοντας τὸ ὑπερήφανον πνεῦµα τῆς ἐλευθερίας.» (Ἀπὸ ραδιοφωνικὸ λόγο πού ἐξεφώνησε στὶς 10/6/1943.) 12β. «Ὁ ἡρωικὸς ἀγὼν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατὰ τῆς ἐπιθέσεως τῆς Γερµανίας, ἀφοῦ τόσον παταγωδῶς ἐνίκησε τοὺς Ἰταλούς...γέµισε µὲ ἐνθουσιασµὸ τὶς καρδιὲς τοῦ ἀµερικανικοῦ λαοῦ καὶ ἐκίνησε τὴν συ- µπάθειάν του...γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ εὐχότανε γιὰ τὴν ἑλληνικὴ νίκη» ( ήλωσή του στὸ Ὕπατο Συµβούλιο τῆς Ἀχέπα στὶς 25/04/1941, ποὺ µεταδόθηκε ραδιοφωνικὰ ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο.) 13. ΑΙΣΧΥΛΟΣ: «ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΙ ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, ΕΝ ΜΕΤΡΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ». 14. ΕΛΛΗΝΕΣ: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ. 15. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: «10 Ἀπριλίου Οἱ Γερµανοὶ ἐκφράζουν τὸν θαυµασµό τους στοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες τῶν ὀχυρῶν Παλιουριῶτες καὶ Ροῦπελ καὶ δηλώνουν ὅτι ἀποτελεῖ τιµὴ καὶ ὑπερηφάνεια τὸ ὅτι εἶχαν σὰν ἀντίπαλο ἕναν τέτοιο στρατὸ καὶ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἕλληνα διοικητὴ νὰ ἐπιθεωρήση τὸν Γερµανικὸ στρατὸ εἰς ἔνδειξη τιµῆς καὶ ἀναγνωρίσεως!...ἕνας Γερµανὸς ἀξιωµατικός της ἀεροπορίας ἐδήλωσε στὸν διοικητὴ τῆς ὁµάδος µεραρχιῶν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας ἀντιστράτηγον έδεν ὅτι ὃ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἦταν ὃ πρῶτος στρατὸς στὸν ὁποῖον τὰ στοῦκας δὲν προκάλεσαν πανικό. «Οἱ στρατιῶται σας» εἶπε, «ἀντὶ νὰ φεύγουν ἀλλόφρονες, ὅπως ἔκαναν εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Πολωνίαν, µᾶς ἐπυροβόλουν ἀπὸ τάς θέσεις τῶν.» Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, τεῦχος Ἀπριλίου 2003

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ἦταν μιὰ πραγματικὴ, μιά εὐλογημένη οἰκογένεια, μιά ʺκατʹ οἶκον ἐκκλησίαʺ (Αʹ Κορ.16.19). Οἰκογένεια ἀληθινὰ χριστιανική, μὲ μιὰ ψυχή, μὲ μιὰ καρδιὰ καὶ τὸ ἴδιο φρόνημα. Ἦταν ὁ πατέρας, Τερέντιος, ἡ μητέρα, Νεονίλλη καί τά εὐλογημένα τους παιδιά Σαρβῆλος, Νίτας, Ἰέραξ, Θεόδουλος, Φώτιος, Βήλη καί Εὐνίκη Ὅταν ἄρχισαν οἱ διωγμοί κατὰ τῶν χριστιανῶν, εἰδοποίησαν τοὺς δυὸ συζύγους ὅτι κινδυνεύουν νὰ συλληφθοῦν. Τότε ὁ Τερέντιος καὶ ἡ Νεονίλλη σκέφθηκαν: «νὰ φύγουν μακριά, προκειμένου νὰ προστατέψουν τὰ παιδιά τους, ἢ νὰ μείνουν καὶ νὰ περιμένουν μὲ γενναι ότητα ὁποιοδήποτε μαρτύριο;» Τά παιδιά τους ἔδωσαν ἀποφασιστικὴ ἀπάντηση. Γιατί νὰ φύγουν; Ἔπειτα, ἡ ἀναχώρησή τους θὰ ἐνέσπειρε τὸν πανικὸ στοὺς ἐκεῖ χριστιανούς. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐνισχύεται ἀπὸ φυγάδες, ἀλλὰ ἀπὸ μάρτυρες καὶ ἀθλητές. Ἔτσι, ὅλη ἡ οἰκογένεια ἀποφάσισε νὰ μείνει σταθερὴ στὴν ἀπόφασή της. Καὶ ὅλοι μαζί, ἀφοῦ ὁμολόγησαν τὸ Χριστό, πέθαναν μὲ ἀποκεφαλισμό καί ἡ Ἐκκλησία μας τούς τιμᾶ στίς 28 Ὀκτωβρίου. Βέβαια, τό νά ζητοῦμε τήν φυγή ἀπό τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα, δέν εἶναι πάντοτε καί τό καλύτερο. Κανένα πρόβλημα δέν λύνεται μέ τήν φυγή. Ἡ φυγή τότε μόνον ἔχει ἀξία, ὅταν φέρνει λύση στόν πειρασμό καί στήν δυσκολία. Ὅμως καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ πειρασμοῦ, δέν εἶναι μόνο ἀπόφαση δική μας, ἀλλά καί φωτισμός καί βίωμα παρουσίας Ἁγ.Πνεύματος κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» Ματθ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ὅλη, διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἀποβλέπει στὴν θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν θέωσή του. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μία ἀνθρώπινη ὀργάνωση, ἀλλὰ τὸ Θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἐντάσσεται καὶ ζῆ μὲ τὰ μυστήρια, ἤτοι τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρῖσμα καὶ τὴν θεία Εὐχαριστία. Τὸ Βάπτισμα εἶναι τὸ εἰσαγωγικὸ μυστήριο, μὲ τὸ Χρίσμα ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μὲ τὴν Κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἑνώνεται μὲ τὸν Χριστό. Χωρὶς μυστήρια δὲν νοεῖται ὀρθόδοξη ζωή, ἰδιαιτέρως δέ χωρὶς τὸ μυστήριό της θείας Εὐχαριστίας, ποὺ εἶναι τὸ κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἡ μετοχή, ὅμως, τῶν Χριστιανῶν στὰ ἱ.μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δὲν γίνεται χωρὶς προϋποθέσεις. Κατὰ τὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη ὁ Χριστὸς γίνεται κάθαρση τῶν καθαιρομένων, ἔλλαμψη τῶν φωτιζομένων καὶ θέωση τῶν θεουμένων. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καθένας ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται λαμβάνει ἰδιαίτερη Χάρη ἀπὸ τὸν Θεὸ ἤ μᾶλλον ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ἀνεβάζει πνευματικά. Ἂν κάτω ἀπὸ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἡλίου τοποθετήσουμε δυὸ διαφορετικὰ ἀντικείμενα, δηλαδὴ τὴν λάσπη καὶ τὸ κερί, τότε θὰ δοῦμε ὅτι οἱ ἴδιες ἀκτίνες τοῦ ἡλίου τὴν λάσπη τὴν σκληραίνουν καὶ τὸ κερὶ τὸ λιώνουν. Κατὰ τρόπο ἀνάλογο λειτουργεῖ καὶ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν δική μας προσπάθεια θὰ ἀλλάξη ὅλη τὴν ψυχοσωματική μας συγκρότηση μέσα ἀπὸ τὴν μυστηριακὴ ζωὴ

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὴν πτώση θὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν ἕνωση μὲ τὸν Χριστό, θὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά. Δηλαδή, πρόκειται γιὰ μιὰ ἀναγέννηση, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχὴ καὶ συνέχεια. Ὅπως τὸ ἔμβρυο γεννιέται, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ τρώει γιὰ νὰ μεγαλώσει, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννιέται μὲ τὸ Βάπτισμα, ἀλλὰ θὰ πρέπει συνεχῶς νὰ ἀναπτύσσεται πνευματικά. Ὁ νοῦς εἶναι ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς. Πρῶτα ὁ νοῦς ἀσθενεῖ καὶ στὴν συνέχεια συμπαρασύρει στὴν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας καὶ τή βούληση τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ὁ νοῦς τοῦ Ἀδὰμ ποὺ σκοτίσθηκε παρέσυρε τή βούληση στὴν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας ἔτσι, πρῶτα ὁ νοῦς θὰ πρέπει νὰ θεραπευθῆ, δηλαδὴ νὰ στραφῆ πρὸς τὸν Θεό, νὰ λάβη τὴν Χάρη Του καὶ νὰ φωτισθῆ. Παράλληλα, ὅμως, πρέπει καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐφαρμόσει τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ θεραπεύσει τὴν ἐπιθυμία καὶ τό συναίσθημα συνδέοντας τήν μέν ἐπιθυμία μὲ τὴν ἐγκράτεια τὸ δέ συναίσθημα μὲ τὴν ἀγάπη. Παράλληλα μέ αὐτά ὁ νοῦς ἀσχολεῖται μὲ τὴν προσευχή καί τότε ἔρχεται ἡ μεταστροφὴ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ μεταστροφὴ ἔχει συνέπειες καὶ στὴν λειτουργία τοῦ σώματος, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ συνδέεται στενὰ μὲ τὸ σῶμα, ἀφοῦ τὸ νοερό, τὸ ἐπιθυμητικὸ καὶ τὸ θυμικὸ ἐκφράζονται διὰ τοῦ σώματος, ὁπότε καὶ τὸ σῶμα μετασκευάζεται, ἀνακαινίζεται, ἀναγεννᾶται. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει μία ὁλοκληρωμένη θεραπευτικὴ ἀγωγὴ γιατί εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ δημιουργός τῆς ψυχῆς καί τοῦ σωματος. Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἕνα πνευματικὸ θεραπευτήριο. Ἕνα «πανδοχεῖο» ποὺ ἔχει τόν ἰατρό, ἔχει τούς νοσηλευτές, ἔχει τό φάρμακο, ἔχει τή μέθοδο. Ἀκόμη ἔχει τήν πνευματική οἰκογένεια, ὅπου ὑπάρχει ἡ κοινωνία τῶν προσώπων καί ὄχι ἡ ἀπομόνωση. Ὑπάρχει τό ἄνοιγμα τῆς ψυχῆς καί ὄχι τό κλείσιμο. Ὑπάρχει ἡ παρουσία τοῦ Ἁγ.Πνεύματος πού καθαίρει καί φωτίζει καί ἀναλαμβάνει τό φορτίο τῶν προβλημά των μας. Ἡ δυσκολία στή ζωή μας προέρχεται ἀπό τήν δική μας φυγή ἀπό τόν ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας. Ἀπό Αὐτόν πού ἔδωσε τό Αἵμα Του γιά νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ Β. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΜεγάλη Εἴσοδος ἔχει λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἔναντι τῆς Μικρῆς Εἰσόδου. Λέγεται Μεγάλη, διότι μᾶς προετοιμάζει γιά τά μεγάλα γεγονότα πού θά ἀκολουθήσουν. Συνίσταται δέ στή θριαμβευτική μεταφορά τῶν Τ. Δώρων ἀπό τήν ἱ.πρόθεση στήν Ἁγ.Τράπεζα διασχίζοντας τόν ἱ.ναό. Παλαιότερα μέ τήν πομπή αὐτή μετεφέροντο οἱ προσφορές τοῦ λαοῦ ἀπό τό Σκευοφυλάκιο. Συμβολίζει, ἀφʹ ἑνός μέν τήν ἀνάβαση τοῦ Κυρίου πρός τόν Γολγοθᾶ, ὅπου ἐπί τοῦ Τ.Σταυροῦ θά προσφέρει τήν θυσία τῆς Ζωῆς Του, ἀφʹ ἑτέρου δέ τήν μεταφορά τοῦ Τιμίου Σώματος τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωσήφ καί τόν Νικόδημο, οἱ ὁποῖοι, ἀ φοῦ τό ἐνετύλιξαν σέ καθαρό σινδόνι, πῆγαν καί τό ἐναπέθεσαν στόν τάφο, τόν ὁποῖο τώρα συμβολίζει ἡ Ἁγ.Τράπεζα. Μέ τήν Μ.Εἴσοδο ἀρχίζει τό κυριότερο καί σπουδαιότερο τμῆμα τῆς θ.λειτουργίας. Ἄγγελοι ἤδη ἔχουν πάρει τίς θέσεις τους καί κυκλώνουν τό ἅγιο καί ἱερό θυσιαστήριο, ὅπου θά τελεσθεῖ τό Μέγα καί φοβερό γεγονός τῆς ἀναιμάκτου θυσίας τοῦ Κυρίου μας. Κι ἐμεῖς μέ περισσότερη σοβαρότητα λαμβάνουμε τίς θέσεις μας, γιʹ αὐτό καί μέ εὐλάβια ψάλλουμε τόν Χερουβικό Ὕμνο. 1) Ὁ Χερουβικός ὕµνος ÓΟἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες καί τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τόν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. ἈλληλούϊαÔ. (Ἐμεῖς πού εἰκονίζουμε κατά μυστικόν τρόπον τά Χερουβίμ καί ψάλλουμε πρός τήν ζωοποιό Τριάδα τόν τρισάγιο ὕμνο, ἄς ἐκδιώξουμε ἀπό

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ τήν σκέψη μας κάθε βιοτική μέριμνα, διότι πρόκειται νά ὑποδεχθοῦμε τόν Βασιλέα τῶν ὅλων πού τόν συνοδεύουν ἀόρατα οἱ ἀγγελικές τάξεις ψάλλοντας τό Ἀλληλούϊα). Ὁ ὕμνος αὐτός ψάλλεται σέ κάθε θ.λειτουργία. Ὅμως κάποιες φορές εἶναι διαφορετικός. Ἔτσι κατά τήν θ.λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων λέμε: ÓΝῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σύν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. Ἰδού γάρ εἰσπορεύεται ὁ βασιλεύς τῆς δόξης. Ἰδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορεῖται. Πίστει καί πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. ἈλληλούϊαÔ. (Τώρα οἱ οὐράνιες δυνάμεις τῶν ἀγγέλων, μαζί μέ μᾶς, παρίστανται στήν τελετουργία αὐτή. Νά τώρα εἰσέρχεται ἐνώπιόν μας ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης καί τήν στιγμή αὐτή θυσία μυστική καί ὁλοκληρωμένη περιφρουρεῖται ἀ πό τούς ἀγγέλους. Ἄς προσέλθουμε λοιπόν κι ἐμεῖς μέ πίστη καί πόθο γιά νά γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἀλληλούϊα). Κατά τήν θ.λειτουργία τῆς Μ.Πέμπτης ψάλλεται τό γνωστό τροπάριο: ÓΤοῦ Δείπνου Σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱέ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε. Οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς Σου τό μυστήριον εἴπω. Οὐ φίλημά Σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας. Ἀλλʹ ὡς ὁ ληστής ὁμολογῶ Σοι μνήσθητί μου Κύριε ἐν τῆ βασιλείᾳ ΣουÔ. (Σήμερα, Υἱέ Θεοῦ, πᾶρε κι ἐμένα μαζί Σου γιά νά γίνω κι ἐγώ κοινωνός τοῦ Δείπνου Σου τοῦ μυστικοῦ. Δέν πρόκειται νά ἀποκαλύψω τό μυ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ στήριο αὐτό στούς ἐχθρούς Σου, μά οὔτε καί θά σοῦ προσφέρω ἕνα φίλημα προδοτικό σάν τόν Ἰούδα, ἀλλά σάν τόν ληστή ὁμολογῶ, θυμήσου κι ἐμένα Κύριε στήν Βασιλεία Σου. Ὅμως ὁ πιό ἀρχαῖος καί πιό κατανυκτικός Χερουβικός ὕμνος εἶναι ὁ ψαλλόμενος κατά τό Μ.Σάββατο: ÓΣιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεῖα καί στήτω μετά φόβου καί τρόμου, καί μηδέν γήινον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω. Ὁ γάρ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι καί δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς. Προηγοῦνται δέ τούτου οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων μετά πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας, τά πολυόμματα Χερουβίμ καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τάς ὄψεις καλύπτοντα καί βοῶντα τόν ὕμνον, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, ἈλληλούϊαÔ. (Ἄς σιωπήσει κάθε θνητή καί φθαρτή ὕπαρξη καί ἄς σταθεῖ μέ φόβο καί τρόμο χωρίς νά σκέπτεται μέσα της τίποτε τό γήινο, διότι ὁ Βασιλεύς αὐτῶν πού βασιλεύουν καί ὁ Κύριος αὐτῶν πού κατακυριεύουν προσέρχεται γιά νά σφαγιασθεῖ καί νά προσφερθεῖ γιά νά τραφοῦν οἱ πιστοί. Προηγοῦνται δέ αὐτοῦ οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων μαζί μέ κάθε ἀρχή καί ἐξουσία, καθώς καί τά πολυόμματα Χερουβίμ καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τά ὁποῖα καλύπτουν τά πρόσωπά τους καί ψάλλουν τόν ὕμνο Ἀλληλούϊα (γ). Ἀπό τήν συνεστίαση πού διοργάνωσε ἡ Ἐρρανική Ἐπιτροπή τῆς Ἐνορίας μας γιά τήν προσπάθεια ἐπέκτασης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας. Τό γεῦμα προσέφερε μέ πολύ φιλότιμο καί ἀγάπη ὁ κ.δημ.μπατρακούλης. Στήν ἐκδήλωση αὐτή ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή συγκέντρωσε, ἀπό φίλους καί ἐνορίτες, πλούσια δῶρα καί τά μοίρασε, μέ κλήρωση, στούς παρευρισκομένους. Μπορεῖ νά λέγει ἡ παροιµία ὅτι τοῦ κυνηγοῦ καί τοῦ ψαρά τό πιάτο, δέκα φορές εἶναι ἀδειανό καί µιά φορά γεµάτο, ὅµως τῶν ἐνδεῶν ἐνοριτῶν µας τό πιάτο εἶναι πολλές φορές γεµάτο, µέ κρέας, ψάρια καί ἄλλα εἴδη πού προσφέρει ἡ ἀγάπη τῶν ἐνοριτῶν καί φίλων µας.

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ Ὅλοι οἱ ὕμνοι ἔχουν ἕνα κοινό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο κινοῦνται. Εἶναι ἡ Θυσία τοῦ Κυρίου καί ἡ δική μας ἀναγκαία συμμετοχή καί ἀ ναξιότητα, μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς θυσίας καί τῶν ἁγ.ἀγγέλων. Ὁ Χερουβικός Ὕμνος ψάλλεται ἐπίσημα στήν ἐκκλησία ἀπό τόν Ἰ ουστίνο τόν νεώτερο (περί τό 573 μ.χ.). ÓΟἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντεςô. Στήν θ.λειτουργία καί σέ κάθε λατρεία μας, δέν συμβαίνουν μόνον αὐτά τά ὁποῖα βλέπουμε καί κατανοοῦμε διά τῶν ὀφθαλμῶν μας. Ἔτσι λέγει ὅτι ἐμεῖς οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί παρευρισκόμενοι μέσα στόν ἱερό ναό εἰκονίζουμε τά Χερουβίμ. Δηλαδή ἐπιτελοῦμε ἐπί τῆς γῆς τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό. Βρισκόμαστε γύρω ἀπό τόν Κύριο πού βαδίζει τόν δρόμο τῆς θυσίας καί συγχρόνως ψάλλουμε τόν ὕ μνο τῶν ἀγγέλων. Τό νά εἰκονίζουμε τούς ἀγγέλους στό σημεῖο αὐτό τῆς θ.λειτουργίας, εἶναι ἕνα μεγάλο προνόμιο πού μᾶς τό ἔδωσε ὁ Κύριος μέ τήν προτροπή Του, ὅπως τελοῦμε πάντοτε τήν ἀναίμακτη θυσία Του. Εἶναι νά θαυμάζει κανείς τό πόσες δυνατότητες ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει μέσα του μιά τεράστια δύναμη. Ἔχει τήν δύναμη νά γίνει πολύ καλός, ἅγιος, ἀλλά ἔχει καί τήν δύναμη νά γίνει καί πολύ κακός. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἱκανοί γιά ὅλα, γιατί ἔχουμε ὅλοι τίς ἴδιες δυνατότητες. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ Εἰκονίζουμε, λοιπόν, τά Χερουβίμ, ὅμως κάνουμε ὅ,τι καί ἐκεῖνα; Οἱ ἄγγελοι βλέπουν τά τελεσιουργούμενα καί φρίττουν, ἐμεῖς ὅμως μέ θράσος καί ἀναίδεια καθόμαστε μέσα στόν ἱερό αὐτό χῶρο. Ἀκόμη ἐνῶ εἰκονίζουμε τούς ἀγγέλους καί εἴμαστε εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, αὐτό τό θαυμαστό σημεῖο πολύ λίγο τό κατανοοῦμε. Κανείς μας δέν συνειδητοποιεῖ ὅτι εἰκονίζει ἀγγέλους ἤ ὅτι εἶναι εἰκόνα Θεοῦ. Κανείς μας δέν μπορεῖ νά νιώσει σέ βάθος ὅτι ἄν ὅλοι μας εἰκονίζουμε ἀγγέλους μόνο καί μόνο γιατί συμμετέχουμε στήν θ.λειτουργία, τότε ὁ ἱερεύς τί πρέπει νά εἰκονίζει; Κληρικοί καί λαϊκοί δέν ἔχουμε τήν ἀκριβή ἐπίγνωση αὐτοῦ τοῦ σημείου, μέ ἀποτέλεσμα οἱ μέν κληρικοί νά ὑπηρετοῦν τά ἱ.μυστήρια τοῦ Θεοῦ ἀπρόσεκτα, οἱ δέ λαϊκοί νά συμμετέχουν ἀδιάφορα. Κάθε ἱερεύς δέν ἐπιτελεῖ τό ὁποιοδήποτε μυστήριο μέ τίς δικές του ἱ κανότητες, ἀλλα μέ τήν θ.χάρη πού εἶναι ἐνδεδυμένος. Τό πιό μεγάλο θαῦμα, ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Κυρίου καί ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν, εἶναι ἔργο τῆς θ.χάριτος. Γιʹ αὐτό δέν εἶναι ἐκπληκτικό νά βλέπει κανείς καμμιά φορά τόν ἱερέα νά εἶναι ὑψηλότερα ἀπό τήν γῆ ἤ νά λάμπει τό πρόσωπό του ἤ νά ἔχει λευκή στολή κ.ἄ. Αὐτό δέν εἶναι δεῖγμα ἀρετῆς τοῦ ἱερεώς, ἀλλά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στά ἱερά Μυστήρια. Ἀκόμη καί ὁ Ἰούδας εἶχε αὐτή τήν χάρη (Λουκ ). Καί αὐτός ἐπιτελοῦσε θαύματα, πρίν νά κυριαρχήσει στήν καρδιά του ὁ σατανᾶς. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Καµµία ἐλεηµοσύνη δέν πάει χαµένη. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τονίζει χαρακτηριστικά: «αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεηµοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς µνηµόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» Πρξ.10.4 Γιά τήν ἐνορία μας καί τίς δραστηριότητές της καθώς καί γιά ἐνδιαφέροντα θέματα, πνευματικά, πατερικά, λειτουργικά καί συζητήσεις διαφόρων καί ἄλλων ἐπίκαιρων θεμάτων μπορεῖ κανείς νά ἐνημερωθεῖ καί ἀπό τήν ἱστοσελίδα μας, Πρωτοβουλία Νέων Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ I. 1. ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Συναντήσεις π.μ. γιά παιδιά τοῦ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 2. ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ Συναντήσεις π.μ. γιά παιδιά τοῦ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ α. Ἱ. Παράκληση στήν Ὑπ.Θεοτόκο μ.μ. β. Γενική Ὁμιλία γιά ὅλους μ.μ. «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» γ. Ραδιοφωνική Ἐκπομπή 96.3 FM μ.μ. «ΣΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ» (Διάλογοι πνευματικῆς οἰκοδομῆς) 4. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ μ.μ. (ΕΝΑΡΞΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 5. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 6.00 μ.μ. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ. 6. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΜΠΤΗ 6.00 μ.μ. ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ κ.ἄ) ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙ ΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ 7. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΜΠΤΗ 8.00 μ.μ. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ "Ἡ στιγµὴ ἐπέστη πού θὰ ἀγωνισθῶµεν διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν τιµήν της. Μολονότι ἐτηρήσαµεν τὴν πλέον αὐστηράν οὐδετερότητα καὶ ἴσην πρὸς ὅλους, ἡ Ἰταλία µὴ ἀναγνωρίζουσα εἰς ἠµᾶς νὰ ζήσωµεν ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες, µοῦ ἐζήτησε σήµερον τὴν 3ην πρωινὴν ὥραν τὴν παράδοσιν τµηµάτων τοῦ Ἐθνικοῦ ἐδάφους κατὰ τὴν ἰδὶαν αὐτῆς βούλησιν καὶ ὅτι πρὸς κατάληψιν αὐτῶν ἡ κίνησις τῶν στρατευµάτων της θὰ ἤρχιζε τὴν 6ην πρωινήν. Ἀπήντησα εἰς τὸν Ἰταλὸν Πρεσβευτὴν ὅτι θεωρῶ καὶ τὸ αἴτηµα αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ τὸν τρόπον µὲ τὸν ὁποῖον γίνεται τοῦτο ὡς κήρυξιν πολέµου τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἕλληνες, Τώρα θὰ ἀποδείξωµεν ἐὰν πράγµατι εἴµεθα ἄξιοι τῶν προγόνων µας καὶ τῆς ἐλευθερίας τὴν ὁποίαν µᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές µας. Ὅλον τὸ Ἔθνος θὰ ἐγερθῆ σύσσωµον. Ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πατρίδα, τάς γυναίκας, τὰ παιδιά µας καὶ τάς ἱερᾶς µας παραδόσεις. Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών. Ὁ Πρωθυπουργὸς Ἰωάννης Μεταξᾶς «ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΜ.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Θ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ Ε καί *ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ* ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤOY ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤOY ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤOY ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ.ιγνατιου ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ K αί ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συµφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ ΕΤΟΣ 11ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 106 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (B μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 4. Θεωρητική βάση τῆς παραθρησκείας.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 16 ο Ὀκτωβριος - Νοέμβριος - εκέμβριος Ἔτος 4 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προίμιο...3 Ἡ ἐλπίδα τῆς Χριστουγεννιάτικης ἀπελπισίας Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη...4 Ἐκ Φαναρίου... Ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 21 ΕΤΟΣ 6 ο 2011

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 21 ΕΤΟΣ 6 ο 2011 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 21 ΕΤΟΣ 6 ο 2011 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ» ἤτοι

«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ» ἤτοι Πολύ συχνά στά θέματα τῆς Πίστεως καί τῆς προασπίσεώς της, προβάλλεται συνήθως ἀπό νεωτεριστές, ὅπως λ.χ. τούς οἰκουμενιστές κ.ἄ. τό ἐπιχείρημα ἀφ ἑνός τῆς «ἀγάπης» πρός τούς καινοτόμους, τούς αἱρετικούς,

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα