ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94"

Transcript

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι ἡ προσφυγή στήν ψυχανάλυση. Μέ τήν ψυχανάλυση, πού συνήθως εἶναι ἀνθρωποκεντρική, ἐπιδιώκεται, κύρίως, ἡ διερεύνηση τοῦ ψυχισµοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί οἰ τρόποι ἀπόκτησης κάποιας ψυχολογικῆς ἰσορροπίας. ηλαδή ἄν θεωρήσουµε τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὡς µιά πνευµατική µηχανή, τότε, ὅπως µιά µηχανή τήν ἀποσυνθέτουµε στά ἐξαρτήµατά της γιά νά τήν ἐπισκευάσουµε, ἔτσι καί τήν ψυχή τήν ὁδηγοῦµε στήν ψυχανάλυση γιά νά τήν ἀναλύσουµεδιαλύσουµε στά µέρη ἀπό τά ὁποῖα ἀποτελεῖται µέ σκοπό νά τήν διερευνήσουµε ὅσο γίνεται καλλύτερα. Ὅµως, ὅπως κάθε ἐξάρτηµα εἶναι λερωµένο ἀπό τήν χρήση, ἔτσι καί ἡ ψυχή κατά τήν χρήση «λερώνεται» καί γιά νά τήν δοῦµε σωστά πρέπει νά τήν βοηθήσουµε νά καθαρθεῖ. Βέβαια γιά νά λειτουργίσει σωστά ἡ ψυχή, δέν εἶναι ἀρκετό νά βρεθεῖ τό πρόβληµα πού ὑπάρχει, ἀλλά πρέπει µέσα ἀπό τήν κάθαρση νά διορθώσουµε τό πρόβληµα καί νά τήν ἐπαναφε ρουµε στή σωστή της λειτουργία. Ἐξ ἄλλου κανείς δέν πηγαίνει στόν γιατρό ἤ στόν ψυχολόγο, µόνο καί ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ µόνο γιά νά βρεῖ ἤ νά διαπιστώσει τό πρόβληµα πού ὑπάρχει, ἀλλά καί γιά νά τό θεραπεύσει. ηλαδή, ὅπως λέµε γιά µιά µηχανή, νά τήν ἐπισκευάσουµε ὥστε νά λειτρουγεῖ σωστά. Ποιός ὅµως θά µπορέσει νά µᾶς πεῖ σωστά καί ἀντικειµενικά τό, ποιά εἶναι ἡ ὀρθή λειτρουγία τῆς ψυχῆς; Καί τί σηµαίνει λειτουργῶ σωστά; Λειτουργῶ σωστά σηµαίνει ὅτι ἐκπληρώνω σωστά τούς λόγους κατασκευῆς-δηµιουργίας µου. Μιά µηχανή π.χ. λειτουργεῖ σωστά, ὅταν λειτουργεῖ σύµφωνα µέ τίς προδιαγραφές λειτουργίας τοῦ κατασκευαστοῦ της. Γιατί µόνον αὐτός ξέρει τό πῶς καί γιατί κατασκεύασε τήν συγκεκριµένη µηχανή. Αὐτό σηµαίνει, ὅτι δέν µπορεῖς νά ἐπισκευάζεις µιά µηχανή σέ ἀνειδίκευτα συνεργεῖα οὔτε νά κάνεις αὐθαίρετες ἐπεµβάσεις. Φυσικό, λοιπόν, εἶναι ὅτι καί τήν «µηχανή» πού λέγεται ψυχή κάποιος τήν κατασκεύασε καί γιά κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. Ἄν τό «συνεργεῖο»-ψυχολόγος, σύµβουλος ἤ ἀκόµη καί ὁ κληρικός ὅπου καταφεύγω ἀναζητῶντας τήν θεραπεία δέν γνωρίζουν τίς προδιαγραφές καί τό σκεπτικό τοῦ κατασκευαστοῦ-δηµιουργοῦ της, δηλαδή δέν ἔχουν τόν θεῖο φωτισµό, τότε µέ τήν ἐπέµβασή τους, εἶναι πολύ λογικό, νά κάνουν ζηµιά. Ἀλλά ἄν γνωρίζουν τόν κατασκευαστή καί δηµιουργό τῆς ψυχῆς, πού εἶναι ὁ Ἕνας καί Ἀληθινός Θεός, γνωρίζουν καί τίς κατασκευαστικές προδιαγραφές, ὅπως τίς ἀναφέρει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ «αὐτοῦ γάρ ἐσµεν ποίηµα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίµασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωµεν» Ἐφ καί ἔχουν καί τόν ἄνωθεν θεῖον φωτισµόν, τότε µποροῦν νά ἐπέµβουν καί νά λύσουν τό πρόβληµα. Νά θεραπεύσουν τήν ψυχή µε τήν χάρη καί τήν ἐπέµβαση τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὁ ἄνθρωπος συνήθως νοσηλεύει, ἐνῶ µόνον ὁ Θεός θεραπεύει µέ τά Ἱ.Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας µας, πού ὁ ἴδιος καθόρισε, διά τοῦ Ἁγ.Πνεύµατος. Αὐτός θά καθαρίσει τήν πληγή τῆς ψυχῆς. Αὐτός θά τοποθετήσει τό Φάρµακο. Αὐτός θά τήν θεραπεύσει. Αὐτός θά συνθέσει ὅ,τι ἡ ἁµαρτία ἀποσυνθέτει.

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΨΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ Μ ᾶς ἔδωσες, Κύριε,τήν δύναμη, τήν φώτιση καί τά μέσα, δηλαδή τίς πέντε αἰσθήσεις (ὄραση, ὄσφρηση, γεύση, ἀκοή, ἀφή), γιά νά μποροῦμε νά ἐρευνοῦμε τό σύμπαν, νά ἀναλύουμε τόν μικρόκοσμο, νά ἐμβαθύνουμε στή γνώση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί γενικά νά κατανοῦμε τόν κόσμο πού μᾶς περιβάλλει. Μᾶς ἔδωσες τήν ἱκανότητα νά προσεγγίζουμε τό ἀπέραντο, ἀνεξερεύνητο καί πολύμορφο πλοῦτο τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Καί φθάσαμε σήμερα νά ἔχουμε ἀποκτήσει τέτετοια γνώση, πού δέν μπορεῖ νά τήν χωρέσει τό ἀνθρώπινο μυαλό μας. Μᾶς ἔδωσες ὅμως, Κύριε, καί μιά ἄλλη αἴσθηση. Μιά αἴσθηση μέ τήν ὁποία μπορεῖ κανείς νά κατανοεῖ ὄχι μόνο τόν ὑλικό καί αἰσθητό κόσμο, ἀλλά καί τόν πνευματικό, τά πλήθη τῶν ἀγγέλων, τόν πλοῦτο τῆς γνώσε ώς Σου, τό βάθος τῆς σοφίας Σου, τό πέλαγος τῆς ἀγάπης Σου. Ἀκόμη προσπαθεῖ ὁ ἄνθρωπος νά προσεγγίσει καί τό βάθος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Τῆς ψυχῆς πού εἶναι τόσο κοντά μας καί μᾶς εἶναι τόσο ἄγνωστη. Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, πού μοῦ τήν ἔδωσες τόσο καθαρή κι ἀνάλαφρη, σάν τήν ψυχή τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, κι ἐγώ τῆς φορτώνω τόσα πολλά καί τήν λερώνω μέ τήν κακή διαχείριση τοῦ ἑαυτοῦ μου. Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, πού εἶναι δικό Σου δημιούργημα κι ἐγώ τήν ἔχω κάνει ἕναν σκουπιδότοπο, ἕνα δοχεῖο ἀπορριμάτων, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά εἶναι Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή τήν ψυχή πού τήν ἐρευνῶ καί τήν ψυχαναλύω σέ βάθος γιά νά τήν θεραπεύσω καί δέν τά καταφέρνω. Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, πού ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, χωρίς Ἐσένα, δέν μποροῦμε οὔτε νά τήν κατανοήσουμε, οὔτε νά τήν καθαρίσουμε, οὔτε νά τήν παρηγορήσουμε. Αὐτή τήν ψυχή, Κύριε, ἔλα κι ἀνάλαβέ την Ἐσύ καί καθάρισέ την, καί ἀνάπαυσέ την καί στόλισέ την μέ τά χαρίσματά Σου, γιά νά ἀποκαλυφθεῖ ἐκεῖ, στά μυστικά της βάθη, ἡ Βασιλεία Σου, Ἀμήν... ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ για τους ΕΛΛΗΝΕΣ και το ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 Ἑλλὰδα εἶναι ἡ µοναδικὴ χώρα ποῦ ἀναγκάστηκε νὰ ἀντιµετωπίσει τοὺς στρατοὺς τεσσάρων χωρῶν, Ἀλβανίας, Ἰταλίας, Γερµανίας, καὶ Βουλγαρίας, ταυτόχρονα. Ἡ ἀντίσταση των Ευρωπαίων, σέ ηµέρες. Ἑλλάδα Νορβηγία...61 Πολωνία...30 Βέλγιο...18 Ὀλλανδία...4 Γιουγκοσλαβία...3 Τσεχοσλοβακία Λουξεµβούργο...0 Γαλλία...43 (Ὑπερδύναµη τῆς ἐποχῆς) ανία... 0 Οἱ ανοὶ παραδώθηκαν σὲ µοτοσικλετιστὴ ποῦ µετέφερε στὸν ανὸ βασιλιὰ αἴτηση τοῦ Χίτλερ γιὰ διέλευση τῶν ναζιστικῶν στρατευµάτων. Καὶ τότε ὁ ανὸς βασιλιὰς σὲ ἔνδειξη ὑποταγῆς τοῦ παρέδωσε τὸ στέµµα γιὰ νὰ τὸ πάει στὸν Χίτλερ. (Πηγή:Ελευθερία Ματζούκα-www.Apodimos.com). ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (Ἀνθολόγιον Πατριδογνωσίας, Μ. Παγουλάτου) 1. Κάρολος ντέ Γκώλ. Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς ηµοκρατίας καὶ ἀρχηγὸς τῆς Γαλλικῆς Ἀντίστασης κατὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλεµο «Ἀδυνατῶ νὰ δώσω τὸ δέον εὖρος τῆς εὐγνωµοσύνης ποὺ αἰσθάνοµαι γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ Λαοῦ καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος.» (Ἀπὸ ὁµιλία τοῦ στὸ Γαλλικὸ Κοινοβούλιο µετὰ τὴν λήξη τοῦ Β' Παγκοσµίου Πολέµου.) 2. Μωρίς Σουµάν. Υπουργός των εξωτερικών τής Γαλλίας, Μέλος τής Γαλλικής Ακαδη- µίας. «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ σύµβολο τῆς µαρτυρικῆς ὑποδουλωµένης, µατωµένης, ἀλλὰ ζωντανῆς Εὐρώπης Ποτὲ µιὰ ἥττα δὲν ὑπῆρξε τόσο τιµητικὴ γιὰ κείνους ποὺ τὴν ὑπέστησαν» (Μήνυµα ποῦ µεταδόθηκε στίς 28 Α- πριλίου 1941 ἀπὸ τὸ BBC τοῦ Λονδίνου στοὺς ὑποδουλωµένους λαοὺς τῆς Εὐρώπης.) 3. Στάλιν. Ἀρχηγὸς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. «Λυπᾶµαι διότι...δὲν θὰ ζήσω.. διὰ νὰ εὐγνωµονῶ τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν, τοῦ ὁποίου ἢ ἀντίστασις ἔκρινε τὸν 2ον Παγκόσµιον Πόλεµον.» (Ἀπὸ ὁµιλία του ποὺ µετέδωσε ὁ ραδιοφωνικὸς σταθµὸς Μόσχας τὴν 31 Ἰανουαρίου 1943.) 4. Ραδιοφωνικός Σταθµός Μόσχας «Ἐπολεµήσατε ἄοπλοι καὶ ἐνικήσατε, µικροὶ ἐναντίον µεγάλων. Σᾶς ὀφείλουµε εὐγνωµοσύνη, διότι ἐκερδίσαµε χρόνο γιὰ νὰ ἀµυνθοῦµε. Ὡς Ρῶσοι καὶ ὡς ἄνθρωποι σᾶς εὐχαριστοῦµε». 5. Γεώργης Ζουκώφ. Στρατάρχης τοῦ Σοβιετικοῦ Στρατοῦ. «Ἐὰν ὁ Ρωσικὸς λαὸς κατόρθωσε νὰ ὀρθώσει ἀντίσταση µπροστὰ στὶς πόρτες τῆς Μό-

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ σχας, νὰ συγκρατήσει καὶ νὰ ἀνατρέψει τὸν Γερµανικὸ χείµαρρο, τὸ ὀφείλει στὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ποὺ καθυστέρησε τὶς Γερµανικὲς µεραρχίες ὅλον τὸν καιρὸ ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ µᾶς γονατίσουν. Ἡ γιγαντο- µαχία τῆς Κρήτης ὑπῆρξε τὸ κορύφωµα τῆς Ἑλληνικῆς προσφορᾶς.» (Ἀπόσπασµα ἀπὸ τὰ ἀποµνηµονεύµατά του γιὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλεµο.) 6. Μπενίτο Μουσολίνι. Πρωθυπουργὸς τῆς Ἰταλίας. «Ὁ πόλεµος µὲ τὴν Ἑλλάδα ἀπέδειξεν ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ἀκλόνητον εἰς τὰ στρατιωτικὰ πράγµατα καὶ ὅτι πάντοτέ µας περιµένουν ἐκπλήξεις.» (Ἀπὸ λόγο πού ἐκφώνησε στὶς 10/5/1941.) 7. Αδόλφος Χίτλερ. Ἀρχηγὸς τοῦ Γερµανικοῦ κράτους. «Χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας ὀφείλω νὰ διαπιστώσω ὅτι µόνον οἱ Ἕλληνες, ἐξ' ὅλων τῶν ἀντιπάλων οἱ ὁποῖοι µὲ ἀντιµετώπισαν, ἐπολέµησαν µὲ παράτολµον θάρρος καὶ ὑψίστην περιφρόνησιν πρὸς τὸν θάνατον.» (Ἀπὸ λόγο πού ἐκφώνησε στὶς 4 Μαίου 1941 στὸ Ράιχσταγκ.) 8. Σέρ Άντονυ Ήντεν. Ὑπουργὸς Πολέµου καὶ Ἐξωτερικῶν της Βρετανίας , Πρωθυπουργὸς τῆς Βρετανίας «Ἀσχέτως πρὸς ὅτι θὰ ποῦν οἱ ἱστορικοί τοῦ µέλλοντος, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον µποροῦµε νὰ ποῦµε ἐµεῖς τώρα, εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔδωσε ἀλησµόνητο µάθηµα στὸν Μουσολίνι,...ὅτι αὐτὴ ἐκράτησε τοὺς Γερµανοὺς στὸ ἠπειρωτικὸ ἔδαφος καὶ στὴν Κρήτη γιὰ ἕξι ἑβδοµάδες, ὅτι αὐτὴ ἀνέτρεψε ὅλα τὰ σχέδια τοῦ Γερµανικοῦ Ἐπιτελείου καὶ ἔτσι ἔφερε γενικὴ µεταβολὴ στὴν ὅλη πορεία τοῦ πολέµου καὶ ἐνικήσαµε.» (Ἀπὸ λόγο του στὸ Βρετανικὸ κοινοβούλιο στὶς 24/09/1942.) 9α. Τσώρτσιλ. Πρωθυπουργὸς τῆς Μεγάλης Βρετανίας κατὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. «Ἡ λέξη ἡρωισµὸς φοβᾶµαι ὅτι δὲν ἀποδίδει τὸ ἐλάχιστο ἐκείνων τῶν πράξεων αὐτοθυσίας τῶν Ἑλλήνων, πού ἦταν καθοριστικὸς παράγων τῆς νικηφόρου ἐκβάσεως..., κατὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλεµο...«Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀνδρεία τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ γενναιοψυχία τους, ἡ ἔκβαση τοῦ Β' Παγκοσµίου Πολέµου θὰ ἦταν ἀκαθόριστη.» (Ἀπὸ ὁµιλία του στὸ Ἀγγλικὸ κοινοβούλιο στὶς ) 9β. «Μέχρι τώρα λέγαµε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεµοῦν σὰν ἥρωες. Τώρα θὰ λέµε: Οἱ ἥρωες πολεµοῦν σὰν Ἕλληνες.» (Ἀπὸ λόγο πού ἐκφώνησε ἀπὸ τὸ BBC τὶς πρῶτες ἡµέρες τοῦ Ἑλληνοιταλικοῦ πολέµου.) 10. Σέρ Χάρολδ Αλεξάντερ. Βρετανὸς Στρατάρχης κατὰ τὸν Β' Παγκόσµιο Πόλε- µο. «ὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ποῦµε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἀνέτρεψε τὸ σύνολο τῶν σχεδίων τῆς Γερµανίας ἐξαναγκάσασα αὐτὴν νὰ ἀναβάλει γιὰ ἕξι ἑβδοµάδες τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς Ρωσίας. ιερωτώµεθα ποιὰ θὰ ἦταν ἡ θέση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως χωρὶς τὴν Ἑλλάδα.» (Ἀπὸ ὁµιλία του στὸ Βρετανικὸ κοινοβούλιο στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1941.) 11. Γεώργιος ΣΤ'.Βασιλεὺς τῆς Μεγάλης Βρετανίας. «Ὁ µεγαλοπρεπὴς ἀγὼν τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξε ἡ πρώτη µεγάλη καµπὴ τοῦ Β' Παγκοσµίου Πολέµου.» (Ἀπὸ λόγο τοῦ στὸ κοινοβούλιο τὸν Μάιον 1945.) 12α. Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Πρόεδρος τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν Ἀµερικῆς. «Εἰς τὴν Ἑλλάδα παρεσχέθη τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940 χρόνος τριῶν ὡρῶν διὰ ν'ἀποφασίσει πόλεµον ἢ εἰρήνην, ἀλλὰ καὶ τριῶν ἡµερῶν ἢ τριῶν ἑβδοµάδων ἢ καὶ τριῶν ἐτῶν προθεσµία νὰ παρείχετο, ἡ ἀπάντησις θὰ ἦτο ἡ ἰδία.». «Οἱ Ἕλληνες ἐδίδαξαν διά µέσου τῶν αἰώνων τὴν ἀξιοπρέπειαν. Ὅταν ὅλος ὁ κόσµος εἶχε χάσει κάθε ἐλπίδα, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἐτόλµησε νὰ ἀµφισβητήσει τὸ ἀήττητόν του γερµανικοῦ τέρατος ἀντιτάσσοντας τὸ ὑπερήφανον πνεῦµα τῆς ἐλευθερίας.» (Ἀπὸ ραδιοφωνικὸ λόγο πού ἐξεφώνησε στὶς 10/6/1943.) 12β. «Ὁ ἡρωικὸς ἀγὼν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατὰ τῆς ἐπιθέσεως τῆς Γερµανίας, ἀφοῦ τόσον παταγωδῶς ἐνίκησε τοὺς Ἰταλούς...γέµισε µὲ ἐνθουσιασµὸ τὶς καρδιὲς τοῦ ἀµερικανικοῦ λαοῦ καὶ ἐκίνησε τὴν συ- µπάθειάν του...γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ εὐχότανε γιὰ τὴν ἑλληνικὴ νίκη» ( ήλωσή του στὸ Ὕπατο Συµβούλιο τῆς Ἀχέπα στὶς 25/04/1941, ποὺ µεταδόθηκε ραδιοφωνικὰ ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο.) 13. ΑΙΣΧΥΛΟΣ: «ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΙ ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, ΕΝ ΜΕΤΡΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ». 14. ΕΛΛΗΝΕΣ: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ. 15. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: «10 Ἀπριλίου Οἱ Γερµανοὶ ἐκφράζουν τὸν θαυµασµό τους στοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες τῶν ὀχυρῶν Παλιουριῶτες καὶ Ροῦπελ καὶ δηλώνουν ὅτι ἀποτελεῖ τιµὴ καὶ ὑπερηφάνεια τὸ ὅτι εἶχαν σὰν ἀντίπαλο ἕναν τέτοιο στρατὸ καὶ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἕλληνα διοικητὴ νὰ ἐπιθεωρήση τὸν Γερµανικὸ στρατὸ εἰς ἔνδειξη τιµῆς καὶ ἀναγνωρίσεως!...ἕνας Γερµανὸς ἀξιωµατικός της ἀεροπορίας ἐδήλωσε στὸν διοικητὴ τῆς ὁµάδος µεραρχιῶν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας ἀντιστράτηγον έδεν ὅτι ὃ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἦταν ὃ πρῶτος στρατὸς στὸν ὁποῖον τὰ στοῦκας δὲν προκάλεσαν πανικό. «Οἱ στρατιῶται σας» εἶπε, «ἀντὶ νὰ φεύγουν ἀλλόφρονες, ὅπως ἔκαναν εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Πολωνίαν, µᾶς ἐπυροβόλουν ἀπὸ τάς θέσεις τῶν.» Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, τεῦχος Ἀπριλίου 2003

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ἦταν μιὰ πραγματικὴ, μιά εὐλογημένη οἰκογένεια, μιά ʺκατʹ οἶκον ἐκκλησίαʺ (Αʹ Κορ.16.19). Οἰκογένεια ἀληθινὰ χριστιανική, μὲ μιὰ ψυχή, μὲ μιὰ καρδιὰ καὶ τὸ ἴδιο φρόνημα. Ἦταν ὁ πατέρας, Τερέντιος, ἡ μητέρα, Νεονίλλη καί τά εὐλογημένα τους παιδιά Σαρβῆλος, Νίτας, Ἰέραξ, Θεόδουλος, Φώτιος, Βήλη καί Εὐνίκη Ὅταν ἄρχισαν οἱ διωγμοί κατὰ τῶν χριστιανῶν, εἰδοποίησαν τοὺς δυὸ συζύγους ὅτι κινδυνεύουν νὰ συλληφθοῦν. Τότε ὁ Τερέντιος καὶ ἡ Νεονίλλη σκέφθηκαν: «νὰ φύγουν μακριά, προκειμένου νὰ προστατέψουν τὰ παιδιά τους, ἢ νὰ μείνουν καὶ νὰ περιμένουν μὲ γενναι ότητα ὁποιοδήποτε μαρτύριο;» Τά παιδιά τους ἔδωσαν ἀποφασιστικὴ ἀπάντηση. Γιατί νὰ φύγουν; Ἔπειτα, ἡ ἀναχώρησή τους θὰ ἐνέσπειρε τὸν πανικὸ στοὺς ἐκεῖ χριστιανούς. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐνισχύεται ἀπὸ φυγάδες, ἀλλὰ ἀπὸ μάρτυρες καὶ ἀθλητές. Ἔτσι, ὅλη ἡ οἰκογένεια ἀποφάσισε νὰ μείνει σταθερὴ στὴν ἀπόφασή της. Καὶ ὅλοι μαζί, ἀφοῦ ὁμολόγησαν τὸ Χριστό, πέθαναν μὲ ἀποκεφαλισμό καί ἡ Ἐκκλησία μας τούς τιμᾶ στίς 28 Ὀκτωβρίου. Βέβαια, τό νά ζητοῦμε τήν φυγή ἀπό τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα, δέν εἶναι πάντοτε καί τό καλύτερο. Κανένα πρόβλημα δέν λύνεται μέ τήν φυγή. Ἡ φυγή τότε μόνον ἔχει ἀξία, ὅταν φέρνει λύση στόν πειρασμό καί στήν δυσκολία. Ὅμως καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ πειρασμοῦ, δέν εἶναι μόνο ἀπόφαση δική μας, ἀλλά καί φωτισμός καί βίωμα παρουσίας Ἁγ.Πνεύματος κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» Ματθ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ὅλη, διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἀποβλέπει στὴν θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν θέωσή του. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μία ἀνθρώπινη ὀργάνωση, ἀλλὰ τὸ Θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἐντάσσεται καὶ ζῆ μὲ τὰ μυστήρια, ἤτοι τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρῖσμα καὶ τὴν θεία Εὐχαριστία. Τὸ Βάπτισμα εἶναι τὸ εἰσαγωγικὸ μυστήριο, μὲ τὸ Χρίσμα ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μὲ τὴν Κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἑνώνεται μὲ τὸν Χριστό. Χωρὶς μυστήρια δὲν νοεῖται ὀρθόδοξη ζωή, ἰδιαιτέρως δέ χωρὶς τὸ μυστήριό της θείας Εὐχαριστίας, ποὺ εἶναι τὸ κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἡ μετοχή, ὅμως, τῶν Χριστιανῶν στὰ ἱ.μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δὲν γίνεται χωρὶς προϋποθέσεις. Κατὰ τὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη ὁ Χριστὸς γίνεται κάθαρση τῶν καθαιρομένων, ἔλλαμψη τῶν φωτιζομένων καὶ θέωση τῶν θεουμένων. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καθένας ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται λαμβάνει ἰδιαίτερη Χάρη ἀπὸ τὸν Θεὸ ἤ μᾶλλον ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ἀνεβάζει πνευματικά. Ἂν κάτω ἀπὸ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἡλίου τοποθετήσουμε δυὸ διαφορετικὰ ἀντικείμενα, δηλαδὴ τὴν λάσπη καὶ τὸ κερί, τότε θὰ δοῦμε ὅτι οἱ ἴδιες ἀκτίνες τοῦ ἡλίου τὴν λάσπη τὴν σκληραίνουν καὶ τὸ κερὶ τὸ λιώνουν. Κατὰ τρόπο ἀνάλογο λειτουργεῖ καὶ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν δική μας προσπάθεια θὰ ἀλλάξη ὅλη τὴν ψυχοσωματική μας συγκρότηση μέσα ἀπὸ τὴν μυστηριακὴ ζωὴ

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὴν πτώση θὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν ἕνωση μὲ τὸν Χριστό, θὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά. Δηλαδή, πρόκειται γιὰ μιὰ ἀναγέννηση, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχὴ καὶ συνέχεια. Ὅπως τὸ ἔμβρυο γεννιέται, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ τρώει γιὰ νὰ μεγαλώσει, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννιέται μὲ τὸ Βάπτισμα, ἀλλὰ θὰ πρέπει συνεχῶς νὰ ἀναπτύσσεται πνευματικά. Ὁ νοῦς εἶναι ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς. Πρῶτα ὁ νοῦς ἀσθενεῖ καὶ στὴν συνέχεια συμπαρασύρει στὴν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας καὶ τή βούληση τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ὁ νοῦς τοῦ Ἀδὰμ ποὺ σκοτίσθηκε παρέσυρε τή βούληση στὴν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας ἔτσι, πρῶτα ὁ νοῦς θὰ πρέπει νὰ θεραπευθῆ, δηλαδὴ νὰ στραφῆ πρὸς τὸν Θεό, νὰ λάβη τὴν Χάρη Του καὶ νὰ φωτισθῆ. Παράλληλα, ὅμως, πρέπει καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐφαρμόσει τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ θεραπεύσει τὴν ἐπιθυμία καὶ τό συναίσθημα συνδέοντας τήν μέν ἐπιθυμία μὲ τὴν ἐγκράτεια τὸ δέ συναίσθημα μὲ τὴν ἀγάπη. Παράλληλα μέ αὐτά ὁ νοῦς ἀσχολεῖται μὲ τὴν προσευχή καί τότε ἔρχεται ἡ μεταστροφὴ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ μεταστροφὴ ἔχει συνέπειες καὶ στὴν λειτουργία τοῦ σώματος, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ συνδέεται στενὰ μὲ τὸ σῶμα, ἀφοῦ τὸ νοερό, τὸ ἐπιθυμητικὸ καὶ τὸ θυμικὸ ἐκφράζονται διὰ τοῦ σώματος, ὁπότε καὶ τὸ σῶμα μετασκευάζεται, ἀνακαινίζεται, ἀναγεννᾶται. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει μία ὁλοκληρωμένη θεραπευτικὴ ἀγωγὴ γιατί εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ δημιουργός τῆς ψυχῆς καί τοῦ σωματος. Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἕνα πνευματικὸ θεραπευτήριο. Ἕνα «πανδοχεῖο» ποὺ ἔχει τόν ἰατρό, ἔχει τούς νοσηλευτές, ἔχει τό φάρμακο, ἔχει τή μέθοδο. Ἀκόμη ἔχει τήν πνευματική οἰκογένεια, ὅπου ὑπάρχει ἡ κοινωνία τῶν προσώπων καί ὄχι ἡ ἀπομόνωση. Ὑπάρχει τό ἄνοιγμα τῆς ψυχῆς καί ὄχι τό κλείσιμο. Ὑπάρχει ἡ παρουσία τοῦ Ἁγ.Πνεύματος πού καθαίρει καί φωτίζει καί ἀναλαμβάνει τό φορτίο τῶν προβλημά των μας. Ἡ δυσκολία στή ζωή μας προέρχεται ἀπό τήν δική μας φυγή ἀπό τόν ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας. Ἀπό Αὐτόν πού ἔδωσε τό Αἵμα Του γιά νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ Β. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΜεγάλη Εἴσοδος ἔχει λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἔναντι τῆς Μικρῆς Εἰσόδου. Λέγεται Μεγάλη, διότι μᾶς προετοιμάζει γιά τά μεγάλα γεγονότα πού θά ἀκολουθήσουν. Συνίσταται δέ στή θριαμβευτική μεταφορά τῶν Τ. Δώρων ἀπό τήν ἱ.πρόθεση στήν Ἁγ.Τράπεζα διασχίζοντας τόν ἱ.ναό. Παλαιότερα μέ τήν πομπή αὐτή μετεφέροντο οἱ προσφορές τοῦ λαοῦ ἀπό τό Σκευοφυλάκιο. Συμβολίζει, ἀφʹ ἑνός μέν τήν ἀνάβαση τοῦ Κυρίου πρός τόν Γολγοθᾶ, ὅπου ἐπί τοῦ Τ.Σταυροῦ θά προσφέρει τήν θυσία τῆς Ζωῆς Του, ἀφʹ ἑτέρου δέ τήν μεταφορά τοῦ Τιμίου Σώματος τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωσήφ καί τόν Νικόδημο, οἱ ὁποῖοι, ἀ φοῦ τό ἐνετύλιξαν σέ καθαρό σινδόνι, πῆγαν καί τό ἐναπέθεσαν στόν τάφο, τόν ὁποῖο τώρα συμβολίζει ἡ Ἁγ.Τράπεζα. Μέ τήν Μ.Εἴσοδο ἀρχίζει τό κυριότερο καί σπουδαιότερο τμῆμα τῆς θ.λειτουργίας. Ἄγγελοι ἤδη ἔχουν πάρει τίς θέσεις τους καί κυκλώνουν τό ἅγιο καί ἱερό θυσιαστήριο, ὅπου θά τελεσθεῖ τό Μέγα καί φοβερό γεγονός τῆς ἀναιμάκτου θυσίας τοῦ Κυρίου μας. Κι ἐμεῖς μέ περισσότερη σοβαρότητα λαμβάνουμε τίς θέσεις μας, γιʹ αὐτό καί μέ εὐλάβια ψάλλουμε τόν Χερουβικό Ὕμνο. 1) Ὁ Χερουβικός ὕµνος ÓΟἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες καί τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τόν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. ἈλληλούϊαÔ. (Ἐμεῖς πού εἰκονίζουμε κατά μυστικόν τρόπον τά Χερουβίμ καί ψάλλουμε πρός τήν ζωοποιό Τριάδα τόν τρισάγιο ὕμνο, ἄς ἐκδιώξουμε ἀπό

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ τήν σκέψη μας κάθε βιοτική μέριμνα, διότι πρόκειται νά ὑποδεχθοῦμε τόν Βασιλέα τῶν ὅλων πού τόν συνοδεύουν ἀόρατα οἱ ἀγγελικές τάξεις ψάλλοντας τό Ἀλληλούϊα). Ὁ ὕμνος αὐτός ψάλλεται σέ κάθε θ.λειτουργία. Ὅμως κάποιες φορές εἶναι διαφορετικός. Ἔτσι κατά τήν θ.λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων λέμε: ÓΝῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σύν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. Ἰδού γάρ εἰσπορεύεται ὁ βασιλεύς τῆς δόξης. Ἰδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορεῖται. Πίστει καί πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. ἈλληλούϊαÔ. (Τώρα οἱ οὐράνιες δυνάμεις τῶν ἀγγέλων, μαζί μέ μᾶς, παρίστανται στήν τελετουργία αὐτή. Νά τώρα εἰσέρχεται ἐνώπιόν μας ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης καί τήν στιγμή αὐτή θυσία μυστική καί ὁλοκληρωμένη περιφρουρεῖται ἀ πό τούς ἀγγέλους. Ἄς προσέλθουμε λοιπόν κι ἐμεῖς μέ πίστη καί πόθο γιά νά γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἀλληλούϊα). Κατά τήν θ.λειτουργία τῆς Μ.Πέμπτης ψάλλεται τό γνωστό τροπάριο: ÓΤοῦ Δείπνου Σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱέ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε. Οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς Σου τό μυστήριον εἴπω. Οὐ φίλημά Σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας. Ἀλλʹ ὡς ὁ ληστής ὁμολογῶ Σοι μνήσθητί μου Κύριε ἐν τῆ βασιλείᾳ ΣουÔ. (Σήμερα, Υἱέ Θεοῦ, πᾶρε κι ἐμένα μαζί Σου γιά νά γίνω κι ἐγώ κοινωνός τοῦ Δείπνου Σου τοῦ μυστικοῦ. Δέν πρόκειται νά ἀποκαλύψω τό μυ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ στήριο αὐτό στούς ἐχθρούς Σου, μά οὔτε καί θά σοῦ προσφέρω ἕνα φίλημα προδοτικό σάν τόν Ἰούδα, ἀλλά σάν τόν ληστή ὁμολογῶ, θυμήσου κι ἐμένα Κύριε στήν Βασιλεία Σου. Ὅμως ὁ πιό ἀρχαῖος καί πιό κατανυκτικός Χερουβικός ὕμνος εἶναι ὁ ψαλλόμενος κατά τό Μ.Σάββατο: ÓΣιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεῖα καί στήτω μετά φόβου καί τρόμου, καί μηδέν γήινον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω. Ὁ γάρ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι καί δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς. Προηγοῦνται δέ τούτου οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων μετά πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας, τά πολυόμματα Χερουβίμ καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τάς ὄψεις καλύπτοντα καί βοῶντα τόν ὕμνον, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, ἈλληλούϊαÔ. (Ἄς σιωπήσει κάθε θνητή καί φθαρτή ὕπαρξη καί ἄς σταθεῖ μέ φόβο καί τρόμο χωρίς νά σκέπτεται μέσα της τίποτε τό γήινο, διότι ὁ Βασιλεύς αὐτῶν πού βασιλεύουν καί ὁ Κύριος αὐτῶν πού κατακυριεύουν προσέρχεται γιά νά σφαγιασθεῖ καί νά προσφερθεῖ γιά νά τραφοῦν οἱ πιστοί. Προηγοῦνται δέ αὐτοῦ οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων μαζί μέ κάθε ἀρχή καί ἐξουσία, καθώς καί τά πολυόμματα Χερουβίμ καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τά ὁποῖα καλύπτουν τά πρόσωπά τους καί ψάλλουν τόν ὕμνο Ἀλληλούϊα (γ). Ἀπό τήν συνεστίαση πού διοργάνωσε ἡ Ἐρρανική Ἐπιτροπή τῆς Ἐνορίας μας γιά τήν προσπάθεια ἐπέκτασης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας. Τό γεῦμα προσέφερε μέ πολύ φιλότιμο καί ἀγάπη ὁ κ.δημ.μπατρακούλης. Στήν ἐκδήλωση αὐτή ἡ Ἐρανική Ἐπιτροπή συγκέντρωσε, ἀπό φίλους καί ἐνορίτες, πλούσια δῶρα καί τά μοίρασε, μέ κλήρωση, στούς παρευρισκομένους. Μπορεῖ νά λέγει ἡ παροιµία ὅτι τοῦ κυνηγοῦ καί τοῦ ψαρά τό πιάτο, δέκα φορές εἶναι ἀδειανό καί µιά φορά γεµάτο, ὅµως τῶν ἐνδεῶν ἐνοριτῶν µας τό πιάτο εἶναι πολλές φορές γεµάτο, µέ κρέας, ψάρια καί ἄλλα εἴδη πού προσφέρει ἡ ἀγάπη τῶν ἐνοριτῶν καί φίλων µας.

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ Ὅλοι οἱ ὕμνοι ἔχουν ἕνα κοινό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο κινοῦνται. Εἶναι ἡ Θυσία τοῦ Κυρίου καί ἡ δική μας ἀναγκαία συμμετοχή καί ἀ ναξιότητα, μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς θυσίας καί τῶν ἁγ.ἀγγέλων. Ὁ Χερουβικός Ὕμνος ψάλλεται ἐπίσημα στήν ἐκκλησία ἀπό τόν Ἰ ουστίνο τόν νεώτερο (περί τό 573 μ.χ.). ÓΟἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντεςô. Στήν θ.λειτουργία καί σέ κάθε λατρεία μας, δέν συμβαίνουν μόνον αὐτά τά ὁποῖα βλέπουμε καί κατανοοῦμε διά τῶν ὀφθαλμῶν μας. Ἔτσι λέγει ὅτι ἐμεῖς οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί παρευρισκόμενοι μέσα στόν ἱερό ναό εἰκονίζουμε τά Χερουβίμ. Δηλαδή ἐπιτελοῦμε ἐπί τῆς γῆς τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό. Βρισκόμαστε γύρω ἀπό τόν Κύριο πού βαδίζει τόν δρόμο τῆς θυσίας καί συγχρόνως ψάλλουμε τόν ὕ μνο τῶν ἀγγέλων. Τό νά εἰκονίζουμε τούς ἀγγέλους στό σημεῖο αὐτό τῆς θ.λειτουργίας, εἶναι ἕνα μεγάλο προνόμιο πού μᾶς τό ἔδωσε ὁ Κύριος μέ τήν προτροπή Του, ὅπως τελοῦμε πάντοτε τήν ἀναίμακτη θυσία Του. Εἶναι νά θαυμάζει κανείς τό πόσες δυνατότητες ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει μέσα του μιά τεράστια δύναμη. Ἔχει τήν δύναμη νά γίνει πολύ καλός, ἅγιος, ἀλλά ἔχει καί τήν δύναμη νά γίνει καί πολύ κακός. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἱκανοί γιά ὅλα, γιατί ἔχουμε ὅλοι τίς ἴδιες δυνατότητες. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ Εἰκονίζουμε, λοιπόν, τά Χερουβίμ, ὅμως κάνουμε ὅ,τι καί ἐκεῖνα; Οἱ ἄγγελοι βλέπουν τά τελεσιουργούμενα καί φρίττουν, ἐμεῖς ὅμως μέ θράσος καί ἀναίδεια καθόμαστε μέσα στόν ἱερό αὐτό χῶρο. Ἀκόμη ἐνῶ εἰκονίζουμε τούς ἀγγέλους καί εἴμαστε εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, αὐτό τό θαυμαστό σημεῖο πολύ λίγο τό κατανοοῦμε. Κανείς μας δέν συνειδητοποιεῖ ὅτι εἰκονίζει ἀγγέλους ἤ ὅτι εἶναι εἰκόνα Θεοῦ. Κανείς μας δέν μπορεῖ νά νιώσει σέ βάθος ὅτι ἄν ὅλοι μας εἰκονίζουμε ἀγγέλους μόνο καί μόνο γιατί συμμετέχουμε στήν θ.λειτουργία, τότε ὁ ἱερεύς τί πρέπει νά εἰκονίζει; Κληρικοί καί λαϊκοί δέν ἔχουμε τήν ἀκριβή ἐπίγνωση αὐτοῦ τοῦ σημείου, μέ ἀποτέλεσμα οἱ μέν κληρικοί νά ὑπηρετοῦν τά ἱ.μυστήρια τοῦ Θεοῦ ἀπρόσεκτα, οἱ δέ λαϊκοί νά συμμετέχουν ἀδιάφορα. Κάθε ἱερεύς δέν ἐπιτελεῖ τό ὁποιοδήποτε μυστήριο μέ τίς δικές του ἱ κανότητες, ἀλλα μέ τήν θ.χάρη πού εἶναι ἐνδεδυμένος. Τό πιό μεγάλο θαῦμα, ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Κυρίου καί ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν, εἶναι ἔργο τῆς θ.χάριτος. Γιʹ αὐτό δέν εἶναι ἐκπληκτικό νά βλέπει κανείς καμμιά φορά τόν ἱερέα νά εἶναι ὑψηλότερα ἀπό τήν γῆ ἤ νά λάμπει τό πρόσωπό του ἤ νά ἔχει λευκή στολή κ.ἄ. Αὐτό δέν εἶναι δεῖγμα ἀρετῆς τοῦ ἱερεώς, ἀλλά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στά ἱερά Μυστήρια. Ἀκόμη καί ὁ Ἰούδας εἶχε αὐτή τήν χάρη (Λουκ ). Καί αὐτός ἐπιτελοῦσε θαύματα, πρίν νά κυριαρχήσει στήν καρδιά του ὁ σατανᾶς. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Καµµία ἐλεηµοσύνη δέν πάει χαµένη. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τονίζει χαρακτηριστικά: «αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεηµοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς µνηµόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» Πρξ.10.4 Γιά τήν ἐνορία μας καί τίς δραστηριότητές της καθώς καί γιά ἐνδιαφέροντα θέματα, πνευματικά, πατερικά, λειτουργικά καί συζητήσεις διαφόρων καί ἄλλων ἐπίκαιρων θεμάτων μπορεῖ κανείς νά ἐνημερωθεῖ καί ἀπό τήν ἱστοσελίδα μας, Πρωτοβουλία Νέων Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ I. 1. ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Συναντήσεις π.μ. γιά παιδιά τοῦ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 2. ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ Συναντήσεις π.μ. γιά παιδιά τοῦ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ α. Ἱ. Παράκληση στήν Ὑπ.Θεοτόκο μ.μ. β. Γενική Ὁμιλία γιά ὅλους μ.μ. «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» γ. Ραδιοφωνική Ἐκπομπή 96.3 FM μ.μ. «ΣΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ» (Διάλογοι πνευματικῆς οἰκοδομῆς) 4. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ μ.μ. (ΕΝΑΡΞΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 5. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 6.00 μ.μ. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ. 6. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΜΠΤΗ 6.00 μ.μ. ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ κ.ἄ) ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙ ΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ 7. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΜΠΤΗ 8.00 μ.μ. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ "Ἡ στιγµὴ ἐπέστη πού θὰ ἀγωνισθῶµεν διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν τιµήν της. Μολονότι ἐτηρήσαµεν τὴν πλέον αὐστηράν οὐδετερότητα καὶ ἴσην πρὸς ὅλους, ἡ Ἰταλία µὴ ἀναγνωρίζουσα εἰς ἠµᾶς νὰ ζήσωµεν ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες, µοῦ ἐζήτησε σήµερον τὴν 3ην πρωινὴν ὥραν τὴν παράδοσιν τµηµάτων τοῦ Ἐθνικοῦ ἐδάφους κατὰ τὴν ἰδὶαν αὐτῆς βούλησιν καὶ ὅτι πρὸς κατάληψιν αὐτῶν ἡ κίνησις τῶν στρατευµάτων της θὰ ἤρχιζε τὴν 6ην πρωινήν. Ἀπήντησα εἰς τὸν Ἰταλὸν Πρεσβευτὴν ὅτι θεωρῶ καὶ τὸ αἴτηµα αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ τὸν τρόπον µὲ τὸν ὁποῖον γίνεται τοῦτο ὡς κήρυξιν πολέµου τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἕλληνες, Τώρα θὰ ἀποδείξωµεν ἐὰν πράγµατι εἴµεθα ἄξιοι τῶν προγόνων µας καὶ τῆς ἐλευθερίας τὴν ὁποίαν µᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές µας. Ὅλον τὸ Ἔθνος θὰ ἐγερθῆ σύσσωµον. Ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πατρίδα, τάς γυναίκας, τὰ παιδιά µας καὶ τάς ἱερᾶς µας παραδόσεις. Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών. Ὁ Πρωθυπουργὸς Ἰωάννης Μεταξᾶς «ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΜ.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Θ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ Ε καί *ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ* ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤOY ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤOY ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤOY ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ.ιγνατιου ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΤΕΥΧΟΣ 1 π. Γεώργιος Μεταλληνός ΤΟ OΝΟΜΑ ΡΩΜΗΟΣ ΚΑΙ H IΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ Βασίλειος Γιούλτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:27 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα. Γιώργης Παυλόπουλος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία Θέματα Τά Αντικλείδια Ὴ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ἄρθρον 1ον Σύστασις Στέγης Γερόντων 1. Στήν Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 Αλέξανδρος Σβώλος Αλέξανδρος Σβώλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ Σειρά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα