ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 6 Σεπτεµ ρ ιου 2005 Τµ ηµα Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 4 Θ εµατα µε σαφ ηνεια και απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται ιδιαιτ ερως Καλ η σας επιτυχ ια ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) 1 Γρ αψτε το ενεργ ο δυναµικ ο για ενα κεντρικ ο πεδ ιο που δι επεται απ ο δυναµικ ο της µορφ ης 2 Υπολογ ιστε τη συχν οτητα της κυκλικ ης κ ινησης, ακτ ινας, εν ος σωµατιδ ιου σε ενα τ ετοιο δυναµικ ο Υπολογ ιστε ακ οµη τη στροφορµ η του σωµατιδ ιου στην τροχι α αυτ η 3 Αναπτ υσσοντας το ενεργ ο δυναµικ ο γ υρω απ ο την ακτ ινα και κρατ ωντας την ιδια τιµ η της στροφορµ ης του σωµατιδ ιου υπολογ ιστε τη συχν οτητα µικρ ων ακτινικ ων ταλαντ ωσεων του σω- µατιδ ιου 4 Για ποι ες τιµ ες της παραµ ετρου οι δ υο συχν οτητες των ερωτηµ ατων (2) και (3) εχουν ρητ ο λ ογο ; Εξηγ ηστε ποια ε ιναι η συν επεια εν ος τ ετοιου αποτελ εσµατος στο σχ ηµα της τροχι ας ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) υο αστεροειδε ις περιφ ερονται γ υρω απ ο τον Ηλιο σε κλειστ ες τροχι ες που διαγρ αφονται στο ιδιο επ ιπεδο Κ αποια στιγµ η και οι δ υο αστεροειδε ις βρ ισκονται σε ιδια απ οσταση,, απ ο τον Ηλιο και οι αντ ιστοιχες επι ατικ ες ακτ ινες σχηµατ ιζουν µεταξ υ τους γων ια Τη στιγµ η αυτ η οι ταχ υτητες των δ υο αστεροειδ ων ε ιναι και οι δ υο και ε ιναι κ αθετες στις αντ ιστοιχες επι ατικ ες ακτ ινες ( ε ιναι η µ αζα του Ηλιου και κ αποιος πραγµατικ ος θετικ ος αριθµ ος) 1 Τι τροχι α διαγρ αφει ο καθ ενας απ ο τους δ υο αστεροειδε ις ως συν αρτηση της τιµ ης της παρα- µ ετρου ; Εξαρτ αται το σχ ηµα της τροχι ας απ ο τη µ αζα του κ αθε αστεροειδ η ; (Θεωρ ηστε οτι η µοναδικ η δ υναµη που ασκε ιται στους αστεροειδε ις ε ιναι η βαρυτικ η ελξη του Ηλιου εν ω η µεταξ υ τους ελξη καθ ως και η ελξη απ ο τους αλλους πλαν ητες θεωρε ιται αµελητ εα) 2 Σχεδι αστε ποιοτικ α την εξ ελιξη της απ οστασης µεταξ υ των αστεροειδ ων ως συν αρτηση του χρ ονου δε ιχνοντας µε ενα σχ ηµα σε ποιες θ εσεις της τροχι ας τους βρ ισκονται οι αστεροειδε ις στο µ εγιστο και στο ελ αχιστο της µεταξ υ τους απ οστασης 3 Υπολογ ιστε το λ ογο της µ εγιστης προς την ελ αχιστη απ οσταση µεταξ υ των αστεροειδ ων ως συν αρτηση της τιµ ης της παραµ ετρου 4 Εξηγ ηστε γιατ ι οι ακρα ιες τιµ ες της ε ιναι αυτ ες που βρ ηκατε, γιατ ι στις τιµ ες αυτ ες ο λ ογος των αποστ ασεων τε ινει στο απειρο και γιατ ι οταν η ε ιναι µον αδα ο λ ογος πα ιρνει την ελ αχιστη τιµ η του Ποια ε ιναι αυτ η ; ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) υο γραµµικο ι αρµονικο ι ταλαντωτ ες µπορο υν να κινο υνται επ ι της ιδιας ευθε ιας δ ιχως τρι ες εχοντας κοιν ο κ εντρο ταλ αντωσης Οι δ υο ταλαντωτ ες εχουν µ αζες #" % και σταθερ ες ελατηρ ιων &" αντ ιστοιχα, διαφορετικ ες µεταξ υ τους αλλ α µε κοιν ο λ ογο % Αρχικ α ο αριστερ ος ταλαντωτ ης (ο 2) βρ ισκεται ακ ινητος στη θ εση ισορροπ ιας του, εν ω ο δεξι ος ταλαντωτ ης (ο 1) αφ ηνεται ακ ινητος απ ο τη θ εση ' 1

2 1 Εξηγ ηστε γιατ ι οι ταλαντωτ ες θα συνατιο υνται και θα συγκρο υονται π αντα στο κοιν ο σηµε ιο ισορροπ ιας τους (Η σ υγκρουση θεωρε ιται ελαστικ η) 2 Υπολογ ιστε τα πλ ατη της ταλ αντωσ ης τους µετ α την πρ ωτη ελαστικ η κρο υση 3 Υπολογ ιστε τα πλ ατη της ταλ αντωσ ης τους µετ α και τη δε υτερη κρο υση Εξηγ ηστε απ ο µαθη- µατικ ης αποψης γιατ ι τα πλ ατη αυτ α ε ιναι ιδια µε τα αρχικ α (' και 0 αντ ιστοιχα) [Υποδ Τι ε ιδους σ υστηµα εξισ ωσεων λ υνει κανε ις για να υπολογ ισει τις ταχ υτητες µετ α απ ο κ αθε κρο υση ;] 4 Σχεδι αστε τα διαγρ αµµατα φ ασης των δ υο ταλαντωτ ων 5 Ο αριστερ ος ταλαντωτ ης, και γενικ α το δι αστηµα αριστερ α απ ο το σηµε ιο ισορροπ ιας, ε ιναι κρυµ- µ ενος π ισω απ ο ενα π ετασµα Για ποιο υς λ ογους µαζ ων αυτ ο που βλ επουµε δεν µπορο υµε να το ξεχωρ ισουµε απ ο την κ ινηση εν ος µ ονο απλο υ αρµονικο υ ταλαντωτ η του οπο ιου δεν φα ινεται το αριστερ ο µ ερος ; () θα εξακολουθ ησουµε (στην περ ιπτωση που ισχ υει το ερ ωτηµα (5)) να νοµ ιζουµε πως παρακολουθο υµε το ηµισυ της ταλ αντωσης εν ος απλο υ αποσ υν οµενου ταλαντωτ η ; 6 Αν οι δ υο ταλαντωτ ες εχουν απ οσ εση µε κοιν ο συντελεστ η απ οσ εσης ( m 0 x ΘΕΜΑ (25 µον αδες) *,+- 1 Υπολογ ιστε το δυναµικ ο κατ α µ ηκος του αξονα συµµετρ ιας εν ος ηµισφαιρικο υ φλοιο υ συνολικ ης µ αζας + και ακτ ινας, ως συν αρτηση της απ οστασης απ ο το κ εντρο της σφα ιρας 2 Στη συν εχεια υπολογ ιστε τη δ υναµη που ασκε ιται απ ο το φλοι ο σε µια σηµειακ η µ αζα Ποι α η τιµ η του ορ ιου αυτ ης της δ υναµης οταν η σηµειακ η µ αζα πλησι αζει την επιφ ανεια του φλοιο υ ; 3 Με γεωµετρικ α επιχειρ ηµατα δε ιξτε οτι η βαρυτικ η δ υναµη που ασκε ιται στην, οταν αυτ η βρ ισκεται στο εσωτερικ ο του φλοιο υ, οφε ιλεται µ ονο στην πλησι εστερη µ αζα του ηµισφαιρ ιου (παχι α γραµµ η στο σχ ηµα), που περικλε ιεται στον κ ωνο που αποκ οπτουν οι χορδ ες οι οπο ιες δι ερχονται απ ο την περιφ ερεια του ηµισφαιρ ιου και απ ο τη θ εση της 4 ε ιξτε οτι στο οριο που η προσεγγ ιζει το φλοι ο, αποµ ενει να ασκε ι βαρυτικ η ελξη µ ονο ο απειροστ ος, σχεδ ον επ ιπεδος κυκλικ ος δ ισκος, ο οπο ιος εχει ακτ ινα οση και η σχεδ ον µηδενικ η απ οσταση της απ ο το φλοι ο 5 Υπολογ ιστε το δυναµικ ο απ ο εναν επ ιπεδο κυκλικ ο δ ισκο σταθερ ης επιφανειακ ης πυκν οτητας κατ α µ ηκος του αξονα αυτο υ και σε απ οσταση τ οση οση και η ακτ ινα του κ υκλου και στη συν εχεια υπολογ ιστε την αντ ιστοιχη δ υναµη σε µια µ αζα ε ιξτε οτι στο οριο της µηδενικ ης απ οστασης πα ιρνετε ακρι ως το αποτ ελεσµα του ερωτ ηµατος (3) 2

3 W = s C D c ΘΕΜΑ Α 1 0/&/ <; = 0> 3 0/&/ # BA 2 Απ και C D βρ ισκουµε FE Απαντ ησεις H FN H PO M H LK)M 3 Αναπτ υσσοντας µ εχρι 2η τ αξη αφο υ η πρ ωτη παρ αγωγος ε ιναι 0 πα ιρνουµε S0/&/Q & VUW Αντικαθιστ ωντας την τιµ η της C S0/&/Q & C YX ^U Z H PO M [ H I PO M [ & & και συνεπ ως η συχ- Ο συντελεστ ης σκληρ οτητας του αρµονικο υ ταλαντωτ η ε ιναι λοιπ ον ` ν οτητα ακτινικ ων ταλαντ ωσεων ε ιναι 4 Ο λ ογος των δ υο συχνοτ ητων ε ιναι A " ΘΕΜΑ Β D 3 dn H I " e " κλπ) η τροχι α ε ιναι κλειστ η H I O M ]\ _\ &HO LK)M 3Lb 698 =Ha 1 &HO Οταν αυτ ος ο λ ογος ε ιναι ρητ ος (πχ για I 1 Και οι δ υο διαγρ αφουν ελλλειψη και µ αλιστα ιδιου σχ ηµατος Για να ε ιναι κλειστ η η τροχι α θα ( =ταχ υτητα διαφυγ ης) Η µ αζα του αστεροειδ η δεν πα ιζει καν ενα ρ ολο Οι 2 ιδιες ελλε ιψεις σχηµατ ιζουν γων ια (οι µεγ αλοι τους ηµι αξονες) πρ επει gf e 2 Αφο υ θα κινο υνται επ ι ιδιων ελλειπτικ ων τροχι ων κ αθε στιγµ η θα σχηµατ ιζουν (µε τον Ηλιο) ενα ισοσκελ ες τρ ιγωνο γων ιας και πλευρ ας οση η επι ατικ η ακτ ινα του καθεν ος Αφο υ η,j5 ακολουθε ι µια ταλαντωτικ η κ ινηση µε ελ αχιστο στο περι ηλιο και µ εγιστο στο αφ ηλιο αντ ιστοιχη ταλ αντωση θα εκτελε ι και η απ οσταση των αστεροειδ ων 3 Σ υµφωνα µε τα προηγο υµενα ε ιναι ο λ ογος αφηλ ιου περι ηλιο Για να τον υπολογ ισουµε χρησιµοποιο υµε διατ ηρηση εν εργειας και στροφορµ ης για τις δ υο αυτ ες θ εσεις (επειδ η δεν γνωρ ιζουµε αν η αρχικ η θ εση ε ιναι περι ηλιο η αφ ηλιο -επι ατικ η θ εση κ αθετη στην ακτ ινα- τις δ υο θ εσεις ασχετα τι ε ιναι η καθεµ ια τις ονοµ αζουµε " ) Λ υνοντας βρ ισκουµε opb " ps 9 ο λ ογος ε ιναι µικρ οτερος του 1 ( = περι ηλιο) εν ω αν rf Ετσι αν rq ο λ ογος ε ιναι µεγαλ υτερος 9 του 1 ( = αφ ηλιο) Συνεπ ως ο λ ογος µ εγιστης προς ελ αχιστη απ οσταση αστεροειδ ων ε ιναι και s αν tf K s αν tq 3

4 ' A ' A ' ua 4 Ο παραπ ανω λ ογοι απειρ ιζονται για Στην 1η περ ιπτωση η τροχι α µετατρ επεται σε παρα ολ η οπ οτε δεν κλε ινει και οι αστεροειδε ις συνεχ ως αποµακρ υνονται και στη 2η περ ιπτωση οι αστεροειδε ις π εφτουν ακτινικ α στον Ηλιο οπ οτε πλησι αζουν συνεχ ως µεταξ υ τους µ εχρι να συγκρουστο υν Για v οι τροχι ες ε ιναι κυκλικ ες και οι αστεροειδε ις κρατο υν σταθερ η απ οσταση ο ενας απ ο τον αλλο ΘΕΜΑ Γ 1 Αφο υ οι 2 συχν οτητες ε ιναι ιδιες θα ε ιναι ιδιες και οι περ ιοδοι και οι ηµιπερ ιοδοι Αν συγκρουστο υν λοιπ ον αρχικ α στο σηµε ιο ισορροπ ιας τους οτι ταχ υτητα και αν εχουν µετ α (θετικ η η αρνητικ η) θα ξανακαταλ ηξουν στο ιδιο σηµε ιο µετ α απ ο µια ηµιπερ ιοδο 2 Απ ο διατ ηρηση εν εργειας και ορµ ης βρ ισκουµε Μετ α τη σ υγκρουση θα εχουµε D % % y % % %w %o x" " ' (1) % D % 3 Αφο υ οι ιδιες εξισ ωσεις ισχ υουν και για τις διστονες ταχ υτητες (µετ α τη δε υτερη κρο υση) και το σ υστηµα ε ιναι δευτ ε ρου βαθµο υ θα εχει το πολ υ δ υο σετ λ υσεων, αυτ ες που βρ ηκαµε προηγου- µ ενως και τις αρχικ ες ταχ υτητες εποµ ενως και τα αρχικ α πλ ατη 4 Τα διαγρ αµµατα φ ασης ε ιναι ηµικ υκλια ( η ηµι ελλειψη εξαρτ αται απ ο την κλ ιµακα των αξ ονων) για τον κ αθε ταλαντωτ η για την κ αθε ηµιπερ ιοδο Αν qz% ο πρ ωτος ταλαντωτ ης διαγρ αφει ενα ηµικ υκλιο δεξι α και ενα µικρ οτερο αριστερ α Αν fd% ο πρ ωτος ταλαντωτ ης διαγρ αφει ενα ηµικ υκλιο δεξι α και ενα µικρ οτερο π αλι δεξι α Και στις 2 περιπτ ωσεις ο δε υτερος ταλαντωτ ης διαγρ αφει π αντα ενα αριστερο ηµικ υκλιο ερχεται στο σηµε ιο ισορροπ ιας (κ εντρο) και περιµ ενει εκε ι µ εχρι να τον ξαναχτυπ ησει ο 1 µετ α απ ο µια ηµιπερ ιοδο για να ξαναγρ αψει το ιδιο ηµικ υκλιο 5 Οπως ε ιπαµε για q_% ο 1 ταλαντωτ ης περν α τη µισ η περ ιοδο π ισω απ ο το π ετασµα οπ οτε φα ινεται η δεξι α πλευρ α της ταλ αντωσης η οπο ια δεν διαφ ερει απ ο το µισ ο µιας απλ ης αρµονικ ης ταλ αντωσης 6 Οι συχν οτητες θα αλλ αξουν αλλ α θα ε ιναι π αλι ισες µεταξ υ τους, οπ οτε π αλι για την ιδια σχ εση µαζ ων θα παρακολουθο υµε το µισ ο µιας απλ ης αποσ υν οµενης αρµονικ ης ταλ αντωσης ΘΕΜΑ Γ 1 *,+-{ i)~ Y Y ^k5m7nƒ i J 9 e + + Z k οπου } η επιφανειακ η πυκν οτητα µ αζας, και + η γων ια που σχηµατ ιζει η επι ατικ η ακτ ινα του κ αθε δακτυλ ιου µε τον αρνητικ ο αξονα των Μετ α απ ο πρ αξεις καταλ ηγουµε στο αποτ ελεσµα,+-{ + ˆ + e + wš η οπο ια ε ιναι σωστ η και για + q και για + f 4

5 U + Œ [ Ž U [ 2 Στο οριο + Ž,,+- i i = + K ^ e + e Βλ σηµει ωσεις θεωρ ιας Οι επιφ ανειες του ηµισφαιρ ιου εκτ ος των δ υο κ ωνων που σχηµατ ιζονται ασκο υν µηδενικ ες συνολικ α βαρυτικ ες δυν αµεις Αποµ ενει µ ονο η παχι α επιφ ανεια να ασκε ι ελξη 4 Οταν η σηµειακ η µ αζα πλησι αζει τη σφαιρικ η επιφ ανεια οι χορδ ες τε ινουν να σχηµατ ισουν γων ια QỸ Οπ οτε η ελξη οφε ιλεται σε ενα απιειροστ ο δ ισκο ο οπο ιος βρ ισκεται σε απ οσταση οση η ακτ ινα του + 5 Απ ο δ ισκο ακτ ινας και σε απ οσταση απ ο το κ εντρο του Y i e Y e + Bš+ š œ Ετσι η δ υναµη που ασκε ι ενας τ ετοιος δ ισκος στο οριο που γ ινεται µικροσκοπικ ος και αντιστο ιχως ερχεται απε ιρως κοντ α ε Y e Αν αντικαταστ ησει κανε ις την πυκν οτητα } του (2) ερωτ ηµατος Y e Y της σαφ ιρας καταλ ηγει στο αποτ ελεσµα 5

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. 1987, σ. 11).»

11. 3. 1987, σ. 11).» L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

2001 Efthimios Mavrogeorgiadis

2001 Efthimios Mavrogeorgiadis 0 2001 Efthimios Mavrogeorgiadis abak abund A abak o α ακας α ακιο, αριθµητ ηριο abat o α ας, ηγο υµενος ~ej o α αε ιο, µον η abdik i (µετ.) απαρνο υµαι, εγκαταλε ιπω, παραιτο υµαι abdomen o γαστ ερα,

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ Η κίνηση των πλανητών είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 κινήσεων: μίας περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η περίοδος της οποίας μας δίνει το έτος κάθε πλανήτη, και πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα