Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Σεπτεµ ρ ιου 200 Να απαντ ησετε στα 4 απ ο τα ακ ολουθα προ λ ηµατα. Θ εµα 1 Το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο υ κ ωνου φωτ ος του γεγον οτος A και το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο υ κ ωνου φωτ ος του γεγον οτος. (α) Το γεγον ος πο υ βρ ισκεται αναφορικ α µε τον κ ωνο φωτ ος του γεγον οτος A ; (β) Τι ε ιδους τετρ ανυσµα ε ιναι το A ;(γ) Θα µπορο υσε το γεγον ος να ε ιναι η κατ αληξη εν ος φαινοµ ενου το οπο ιο εχει ως α ιτιο το γεγον ος A ; (δ) Μπορο υµε σε κ αποιο σ υστηµα αναφορ ας να παρατηρ ησουµε τα δ υο γεγον οτα, A,, να συµ α ινουν ταυτ οχρονα ; Εξηγ ηστε. (ε) Τα τρ ια γεγον οτα εχουν διαφορετικ ες θ εσεις και χρονικ ες στιγµ ες στο σ υστηµα Σ. Οµως ισχ υει οτι A και A ( οπου το σ υµ ολο αναφ ερεται στο χωρικ ο µ ερος του τετραν υσµατος). Αν ενα σ υστηµα Σ κινο υµενο µε ταχ υτητα παρατηρε ι τα γεγον οτα A και να συµ α ινουν στην ιδια χωρικ η θ εση και ενα αλλο σ υστηµα Σ κινο υµενο µε ταχ υτητα παρατηρε ι τα γεγον οτα και να συµ α ινουν στην ιδια χωρικ η θ εση, να βρεθε ι το µ ετρο της ταχ υτητας εν ος συστ ηµατος Σ στο οπο ιο τα γεγον οτα A και παρατηρο υνται να συµ α ινουν στην ιδια χωρικ η θ εση (γνωστ ες θεωρο υνται µ ονο οι ). Θ εµα 2 Ενα ακ ινητο σωµατ ιδιο µ αζας διασπ αται αυθ ορµητα σε δ υο γνωστ α σωµατ ιδια µε µ αζες,. (α) Ποια ποσ οτητα ε ιναι µεγαλ υτερη η η η ; Αν υπ αρχει υπ ονοια οτι δηµιουργε ιται και ενα τρ ιτο σωµατ ιδιο, µηδενικ ης µ αζας, το οπο ιο οµως δεν ε ιναι ανιχνε υσιµο, εξακολουθε ι να ισχ υει η παραπ ανω συσχ ετιση των µαζ ων ; (β) Π ως κινο υνται τα δ υο σωµατ ιδια (αν ε ιναι µ ονο δ υο) µετ α τη δι ασπαση ; Αν δηµιουργε ιται και τρ ιτο σωµατ ιδιο αλλ αζουν τα πρ αγµατα οσον αφορ α στην κ ινηση των δ υο πρ ωτων ; (γ) Τι κινητικ η εν εργεια θα περιµ ενατε να εχει το σωµατ ιδιο (αν δηµιουργο υνταν τα 2 µ ονο σωµατ ιδια) ; Εκτελ ωντας πολλ α τ ετοια πειρ αµατα αυθ ορµητης δι ασπασης του παρατηρο υµε το σωµατ ιδιο 1 να εµφαν ιζεται µε ενα ε υρος κινητικ ων ενεργει ων και οχι µε µια συγκεκριµ ενη κινητικ η εν εργεια. Τι θα συµπερα ινατε σχετικ α µε το αν δηµιουργο υνται µ ονο δ υο σωµατ ιδια ; (δ) ε ιξτε οτι στην περ ιπτωση που δηµιουργο υνται τα προαναφερθ εντα σωµατ ιδια και το δηµιουργε ιται µε µηδενικ η κινητικ η εν εργεια, τ οτε το τρ ιτο σωµατ ιδιο θα εχει εν εργεια!! $% Θ εµα υο φωτειν ες σηµειακ ες πηγ ες οι οπο ιες εκπ εµπουν φωτ ονια µε συχν οτητες &'((& (στα αντ ιστοιχα ιδιοσυστ ηµατα των πηγ ων) και κινο υνται επ ι του αξονα µε σταθερ ες ταχ υτητες, ( οπως αυτ ες µετριο υνται ως προς το σ υστηµα Σ). Θ ελουµε ) +,-. να ελ εγξουµε αν ε ιναι δυνατ ο να υπ αρχει παρατηρητ ης ο οπο ιος κινε ιται και αυτ ος επ ι του αξονα και ο οπο ιος παρατηρε ι συνεχ ως τα φωτ ονια που εκπ εµπουν οι δ υο πηγ ες να εχουν την ιδια συχν οτητα. (α) Υπολογ ιστε τη συχν οτητα των φωτον ιων απ ο τις δ υο πηγ ες οπως τις µετρ αει ενας παρατηρητ ης ο οπο ιος ε ιναι ακ ινητος ως προς το Σ και στ εκεται αν αµεσα στις δ υο πηγ ες. (β) Ενας δε υτερος παρατηρητ ης κινε ιται επ ι το υ αξονα µε ταχ υτητα 1

2 ως προς το Σ και βρ ισκεται και αυτ ος αν αµεσα στις πηγ ες. Τι συχν οτητες των φωτειν ων πηγ ων παρατηρε ι αυτ ος ; Βρε ιτε την ταχ υτητα ωστε να βλ επει τις δ υο συχν οτητες ιδιες. (γ) Ποι ος ε ιναι ο ελ αχιστος δυνατ ος λ ογος των συχνοτ ητων &'0/'& ετσι ωστε ο παρατηρητ ης που βλ επει τα φωτ ονια να εχουν ιδια συχν οτητα να τα βλ επει για π αντα ετσι (δηλαδ η να µην καταφ ερει ποτ ε να προσπερ ασει τη φωτειν η πηγ η 1 και ετσι να βρ ισκεται για π αντα αν αµεσα στις 2 πηγ ες) ; Θ εµα 4 Σ ωµα µ αζας κινε ιται µε ταχ υτητα µε 214. Μπροστ α του (προς την κατε υθυνση της κ ινησ ης του) βρ ισκεται ενα το ιχωµα κ αθετο στον αξονα το οπο ιο κινε ιται και αυτ ο µε ταχ υτητα. (α) Ποια η ταχ υτητα αν ακρουσης του σ ωµατος (µετ α την ελαστικ η του κρο υση στο το ιχωµα) σ υµφωνα µε τη νευτ ωνεια µηχανικ η ; (β) Ποια η ταχ υτητα αν ακρουσης του σ ωµατος (µετ α την ελαστικ η του κρο υση στο το ιχωµα) σ υµφωνα µε τη σχετικ οτητα ; (γ) Ποια ε ιναι η συνθ ηκη ετσι ωστε το ανακρου οµενο σωµατ ιδιο να αλλ αξει φορ α κ ινησης, κατ α Νε υτωνα ; (δ) Ποια ε ιναι η συνθ ηκη ετσι ωστε το ανακρου οµενο σωµατ ιδιο να αλλ αξει φορ α κ ινησης, θεωρ ωντας σχετικιστικ η την κρο υση ; (ε) ε ιξτε οτι οι απαντ ησεις στα ερωτ ηµατα (β) και (δ) συµπ ιπτουν µε εκε ινες των ερωτηµ ατων (α) και (γ) αντ ιστοιχα στο οριο των κλασικ ων µη σχετικιστικ ων ταχυτ ητων. Θ εµα υο διαστηµικ α σκ αφη Σ και Σ τα οπο ια εξερευνο υν µια περιοχ η του ιαστ ηµατος κινο υµενα µε διαφορετικ ες ταχ υτητες επικοινωνο υν και στ ελνουν το ενα στο αλλο τις µετρ ησεις τους για το ηλεκτρικ ο και το µαγνητικ ο πεδ ιο της περιοχ ης. Το Σ κατ εγραψε 79 ; ( =9 και το Σ κατ εγραψε > (. [Και τα δ υο ε ιδη πεδ ιων εχουν εκφραστε ι σε ιδιες µον αδες, θεωρ (α) Ελ εγξτε αν τα αποτελ εσµατα των δ υο σκαφ ων ε ιναι συµ ατ α µεταξ υ τους, υπολογ ιζοντας τα αναλλο ιωτα του ηλ/κο υ πεδ ιου. (β) εδοµ ενης της µορφ ης του µαγνητικο υ πεδ ιου καθ ως και των, δε ιξτε οτι δεν µπορε ι η ταχ υτητα κ ινησης του Σ ως προς το Σ να εχει συνιστ ωσα κατ α τον A αξονα του Σ. (γ) Θεωρ ηστε, λοιπ ον, οτι η ταχ υτητα του Σ ως προς το Σ εχει τη µορφ η CED EG F H ( ( οπου η παρ ασταση εντ ος της παρ ενθεσης δηλ ωνει το µοναδια ιο δι ανυσµα στην κατε υθυνση κ ινησης του Σ ED EG και ε ιναι οι συνιστ ωσες του µοναδια ιου αυτο υ διαν υσµατος στους αντ ιστοιχους αξονες). Μπορε ιτε να βρε ιτε τιµ ες για τις D ED G EG ετσι ωστε το ηλεκτρικ ο πεδ ιο του Σ να ε ιναι το δοσµ ενο, η καταλ ηγετε σε αδ υνατη λ υση ; (δ) Υποθ εστε τ ωρα οτι το σκ αφος Σ κινο υνταν σε σχ εση µε το Σ µε ταχ υτητα A. Βρε ιτε το ηλεκτρικ ο και το µαγνητικ ο πεδ ιο που θα µ ετραγε το /+I σκ αφος Σ δεδοµ ενων των πεδ ιων που µετρ αει το Σ. (ε) Μπορε ιτε να σκεφθε ιτε µια απλ η στροφ η των αξ ονων του Σ σε σχ εση µε αυτο υς του Σ ωστε οι µετρ ησεις του Σ να ε ιναι αυτ ες που δ ινονται αρχικ α. ιδονται οι τ υποι µετασχηµατισµο υ των πεδ ιων (σε µον αδες?j LK K K K NM P NM T M M Καλ η σας επιτυχ ια QSR QSR ). 2

3 I I g Λ υσεις Θ εµα 1 (α) Εντ ος του µελλοντικο υ κ ωνου φωτ ος του A. (β) Ε ιναι χρονοειδ ες. (γ) Ναι αφο υ ε ιναι εντ ος του κ ωνου φωτ ος. (δ) Οχι αφο υ για τα χρονοειδ η δεν ε ιναι ε ιναι δυνατ ο να αποκτ ησουν µηδενικ η χρονικ η συνιστ ωσα. (ε) Ισχ υει οτι οπ οτε οπου A, A/ µε ' VU A VU Y W /\ ] ^ W VU. Συνολικ α /\ / VU X Y[ /\ ] ^ /\ _ ` ' Θ εµα 2 (α) Η αφο υ a ] cbpd,. Η παραπ ανω ανισ οτητα ισχ υει και µε την υπαρξη του τρ ιτου αµαζου σωµατιδ ιου αφο υ a \ e c1 \ cbp\2. (β) Σε αντ ιθετες κατευθ υνσεις µε ιδιου µ ετρου ορµ ες. Το τρ ιτο σωµατ ιδιο θα εχει ορµ η οπ οτε πα υουν οι δ υο πρ ωτες ορµ ες να ε ιναι ισες και αντ ιθετες. (γ) hg Y i Y i gj $ i g και υψ ωνοντας τις τετραορµ ες αυτ ες στο τετρ αγωνο πα ιρνουµε $ i j k W jml W i g n!o!! Απ ο το παραπ ανω αποτ ελεσµα βλ επουµε οτι αν παρατηρο υµε ολ οκληρο ε υρος κινητικ ων ενεργει ων δεν ε ιναι δυνατ ον να υπ αρχουν 2 µ ονο σωµατ ιδια γιατ ι τ οτε θα ε ιχαµε µ ονο µια παρατηρο υµενη εν εργεια. (δ) Θα εχουµε τ οτε pg qg i g Αποµον ωνοντας την τετραορµ η του 2 και υψ ωνοντας στο τετρ αγωνο θα εχουµε και λ υνοντας ως προς $!n βρ ισκουµε!! $% Θ εµα (α) Η τετραορµ η των δ υο φωτον ιων στο ιδιοσ υστηµ α τους ε ιναι &' g & g οπου η πηγ η 1 βρ ισκεται δεξι α και εκπ εµπει φωτ ονια προς τα αριστερ α, εν ω η 2 βρ ισκεται αριστερ α και εκπ εµπει φωτ ονια προς τα δεξι α. Επειδ η η 1 κινε ιται µε ταχ υτητα + ο

4 µετασχηµατισµ ος Loentz που κατασκευ αζει την τετραορµ η των φωτον ιων της στο Σ ε ιναι. αυτ ος που αντιστοιχε ι σε ταχ υτητα s & g t =t =t t g εποµ ενως και ο µετασχηµατισµ ος Loentz που κατασκευ α- & v&'] Αντ ιστοιχα η 2 κινε ιται µε ταχ υτητα. ζει την τετραορµ η των φωτον ιων της στο Σ ε ιναι αυτ ος που αντιστοιχε ι σε ταχ υτητα & g J J g & ; g &0 ( g εποµ ενως &' g &'ut ; & v& (β) Εκτελ ωντας τ ωρα ενα µετασχηµατισµ ο µε ταχ υτητα βρ ισκουµε και & & g g και µετ α απ ο πρ αξεις βρ ισκουµε και & v&'u & ẍ& ; ; d d J J g J J g v&' v& Για να ε ιναι ιδιες οι δ υο παρατηρο υµενες συχν οτητες &' & &'d & g Απ οπου λ υνουµε και βρ ισκουµε τη ζητο υµενη. Οτι τιµ η και να εχει το δεξ ι µ ελος υπ αρ- ). (γ) Για να χει λ υση αφο υ το αριστερ ο µ ελος πα ιρνει τιµ ες απ ο 0 ( ) εως zy ( { ε ιναι } P ωστε ο παρατηρητ ης να βρ ισκεται π αντα π ισω απ ο την 1 πηγ η &' &' & b j b~ & Θ εµα 4 (α) Στο σ υστηµα του το ιχου το σ ωµα κινε ιται µε ταχ υτητα T την κρο υση η ταχ υτητα αυτ η αντιστρ εφεται T 4 + g g +. Μετ α, οπ οτε στο αρχικ ο σ υστηµα η 4

5 Š Š κ ινηση µετ α την κρο υση ε ιναι. T ( ολες οι κινησεις θα περιορ ιζονται στον αξονα οπ οτε θα περιοριστο υµε σε 2 συνιστ ωσες) Στο σ υστηµα του το ιχου αυτ η ε ιναι i T J J g i (β) Η τετραορµ η του σ ωµατος ε ιναι %g 0 0 %g P Μετ α την κρο υση η τετραορµ η αυτ η αντιστρ εφεται χωρικ α, οπ οτε i. T T u 0 u g% Στο αρχικ ο σ υστηµα η τετραορµ η µετ α την κρο υση ε ιναι i P g ; 0 ; P 0 0 g% u 0 g Y g g (1) Η ταχ υτητα λοιπ ον του σ ωµατος ε ιναι (γ) Σ υµφωνα µε το (α) ερ ωτηµα για να ε ιναι Eƒ πρ επει ƒ εποµ ενως η 1. (δ) Ισχ υει οτι 1 ; 14, οπ οτε µας ενδιαφ ερει µ ονο το πρ οσηµο του αριθµητ η που δ ιδει την ταχ υτητα. Θα ε ιναι oƒ αν 1 ˆ \.. (ε) Στο οριο ƒzƒ τα σχετικιστικ α αποτελ εσµατα αν παραλε ιψουµε τους τετραγωνικο υς και ανωτερους ορους των ταχυτ ητων οδηγο υµαστε Š ακρι ως στα νευτ ωνεια αποτελ εσµατα. Θ εµα (α) Τα αναλο ιωτα ε ιναι τα βαθµωτ α και που ε υκολα διαπιστ ωνουµε οτι και για τα δ υο σκ αφη ε ιναι και αντ ιστοιχα. (β) Εστω ŒV. Τ οτε Ž K M K! M R! R 0 4JE Œ ED (2) Εποµ ενως πρ επει Œ και ED {. (γ) ; n K M K! M R CED H '!! CED H ' EG+; e!e ()

6 I j G. Αυτ ες οµως ε ιναι ασ υµ ατες αφο υ η τελευ- που οδηγε ι σε ατοπο την πρ ωτη σχ εση. Εποµ ενως το συγκεκριµ ενο πρ ο ληµα δεν εχει λ υση. (δ) Στην περ ιπτωση αυτ η βρ ισκουµε ( / I A 0 ) Εποµ ενως EG ED]EG+; πρ επει ED ež τα ια δ ινει Œ και ; Ž (ε) Βλ επουµε οτι τα ν εα αυτ α πεδ ια αν και δεν ε ιναι τα αρχικ α δοσµ ενα εχουν το ιδιο µ ετρο µε αυτ α. Ετσι αν στρ εψουµε πρ ωτα το σ υστηµα των αξ ονων κατ α ' γ υρω απ ο τον αξονα H το µαγνητικ ο πεδ ιο θα γ ινει αφο υ ο A αξονας θα καταλ α ει τη θ εση του, εν ω το ηλεκτρικ ο πεδ ιο δεν θα µετα ληθε ι αφο υ ε ιναι στον H αξονα. Τ ελος µε µια στροφ η γ υρω απ ο τον ν εο A κατ α s θα µοιρ ασει το ηλεκτρικ ο πεδ ιο εξ ισου στους αξονες H ; και το πεδ ιο θα π αρει τη µορφ η. Τα πεδ ια αυτ α που βρ ηκαµε ε ιναι τα δοσµ ενα και εποµ ενως συµπερα ινουµε οτι τα δ υο οχ ηµατα απλ ως δεν ε ιχαν τους αξον ες τους παρ αλ- A µε ταχ υτητα ληλα οταν εκαναν τις µετρ ησεις και το οχηµα Σ κινε ιται κατ α τον αξονα / I ως προς το Σ. I

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 6 Σεπτεµ ρ ιου 2005 Τµ ηµα Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 4 Θ εµατα µε σαφ ηνεια και απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος Κεφ αλαιο 6 Στροφ ες Ειδικ η Θεωρ ια της Σχετικ οτητας Στο εξ ης ο χ ωρος και ο χρ ονος ως ανεξ αρτητες εννοιες ε ιναι καταδικασµ ενοι να σ ησουν, καταντ ωντας απλ ες σκι ες, και µ ονο ενα ε ιδος συν ενωσ

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. 1987, σ. 11).»

11. 3. 1987, σ. 11).» L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργε ίο ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης και Ηλεκτρονικ ής ιακυβέρνησης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» 22 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια ΠΡΟΡλήματα 1. Εξηγήστε γ ιατ ί ένα κουρείο είναι ένα σύστημα ουράς, περιγράφοντας τα συνθετικά του μέρη. 2. Π ροσδιορίστε τους πελάτες και τι ς θέσεις εξυπηρέτηση ς του συστήματος ουράς για καθεμιά από

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ. 14.1 Ο j\or )ΚΕΝΤΡ, Σ1\10 . Σ. fu Ι. ΜΕ 'ΤΑΦ ΣΙ Η ΤΗΣ ΑΡ()ΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ Ο

Α Σ. 14.1 Ο j\or )ΚΕΝΤΡ, Σ1\10 . Σ. fu Ι. ΜΕ 'ΤΑΦ ΣΙ Η ΤΗΣ ΑΡ()ΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ Ο ΚΕΦΑΛΑΙ Ο Α Σ. Σ Γ Κακολύρης 14.1 Ο j\or )ΚΕΝΤΡ, Σ1\10 fu Ι. ΜΕ 'ΤΑΦ ΣΙ Η ΤΗΣ ΑΡ()ΥΣΙΑΣ Σύμφωνα με τον Jacques Derrida (Ζακ Ντεριντά, 1930-2004), η ιστορία της μεταφυσικής ίναι σιε νά συνδεδεμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα