ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΤΗ DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καλιωτάκης Γεώργιος (Α.Μ. 09/08) Επιβλέπων: Παπαναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούλιος 2009

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παπαναστασίου Ιωάννη για την συµπαράστασή του και για τις πολύτιµες συµβουλές και κατευθύνσεις, για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου, ηµήτριο και Κυριακή, που αγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για την πρόοδό µου, στους οποίους και είναι αφιερωµένη η εργασία αυτή. Copyright Καλιωτάκης Γεώργιος 2009 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα.Μ.Π.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος

3 Περίληψη Καθηµερινά, ένας πολύ µεγάλος αριθµός ανθρώπων, είτε ιδιωτικά είτε επαγγελµατικά, τοποθετεί κεφάλαια σε διάφορων ειδών επενδύσεις, µε σκοπό το κέρδος. Ο κάθε ένας από αυτούς χρησιµοποιεί µια πληθώρα µεθόδων και παραµέτρων, βάση των οποίων καθορίζει το χρονικό σηµείο της πραγµατοποίησής τους και το µέγεθός τους. Αυτές οι µέθοδοι και οι παράµετροι µπορεί να βασίζονται σε θεµελιώδη µεγέθη, τεχνικά µεγέθη, ψυχολογικούς παράγοντες και όλα αυτά σε βαθµό που καθορίζεται από το επενδυτικό προφίλ και τους στόχους του επενδυτή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της ύπαρξης µακροπρόθεσµης σχέσης µεταξύ της ισοτιµίας Ευρώ- ολαρίου σε σχέση µε το δείκτη Dow Jones Industrial Average (DJIA) του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης. Η ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ αυτών των δύο µπορεί να βοηθήσει έναν επενδυτή να λάβει κάποια απόφαση, παρατηρώντας µια τάση σε ένα από τα δύο αυτά µεγέθη. Αν, για παράδειγµα, παρατηρηθεί µια µεταβολή στην ισοτιµία, γνωρίζοντας ότι µε αυτήν έχει µακροπρόθεσµη σχέση ο δείκτης DJIA, µπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη για αυτόν, ή αν δεν αναµένεται µεταβολή στον δείκτη, µπορεί να γίνει πρόβλεψη για επαναφορά της ισοτιµίας στην αρχική περιοχή τιµών, ώστε να ισχύει η µακροπρόθεσµη σχέση. Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται µια παρουσίαση του ιεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος. Περιγράφεται η λειτουργία και τα διάφορα προϊόντα του, τα οποία είναι διαθέσιµα στους επενδυτές. Στη συνέχεια περιγράφεται ο δείκτης Dow Jones Industrial Average. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας γίνεται η περιγραφή της µαθηµατικής µεθόδου επεξεργασίας των δεδοµένων, η οποία ονοµάζεται Συνολοκλήρωση. Τα δεδοµένα αποτελούνται από πέντε έτη ηµερήσιων τιµών ισοτιµιών και κλεισιµάτων του δείκτη. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα. Λέξεις Κλειδιά Συνάλλαγµα, Forex, Foreign Exchange, EUR/USD, Νοµίσµατα, Currencies, Νοµισµατικό Σύστηµα, Monetary System, Dow Jones Industrial Average, BIS, Bank for International Settlements, Στατικότητα, Dickey Fuller, ADF, Συνολοκλήρωση, Cointegration, Matlab, Error Correction Model, Κερδοσκοπία

4 Abstract Every day a large number of people, either privately or professionally, are placing capitals in many different types of investments, in order to gain profit. Each of them is using a variety of methods and parameters, which determines the timing and the order of the investment. These methods and parameters could be configured by fundamental factors, technical factors, psychology and all of them are used in the index of the goals of the investor. The purpose of this thesis is the investigation of a possible long term relationship between the rate of the Euro-Dollar and the index of New York Stock Exchange, Dow Jones Industrial Average (DJIA). The existence of this relationship could assist an investor to make an investment decision, based on the observance of a trend in one of these two terms. For example if there is a trend in the Euro-Dollar rate, knowing that there is a long term relationship between the rate and DJIA, a forecast can be made for the index DJIA or if the index is expected to be stable, a forecast can be made for the rate, that it will return to it s previous levels, so that the long term relationship is valid. At the first part of this thesis, there is a presentation of the International Monetary System. Its functions and its investment products available to investors are described. Thereafter Dow Jones Industrial Average is described. At the second part, there is a presentation of the mathematical method used to process the data, which is called Cointegration. Data are made up of five years of daily values of the euro-dollar rate and daily close values of DJIA index. Conclusions are presented at the end of the thesis

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη 3 Λέξεις Κλειδιά 3 Abstract 4 Πίνακας Περιεχοµένων 5 Κατάλογος Πινάκων 7 Κατάλογος Σχηµάτων 7 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1. Εισαγωγή 8 2. Η Ιστορία του Σύγχρονου ιεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος Η Αγορά Συναλλάγµατος Οι Μορφές των Προϊόντων Συναλλάγµατος Dow Jones Industrial Average Επιτόκια και Αγορές Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Αγορές Μοντέλα Πρόβλεψης Αγορών 24 ΜΕΡΟΣ 2 Ο : ΣΧΕΣΗ DOW JONES ΚΑΙ EUR/USD ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 9. Προσέγγιση Στατικότητα Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller Συνολοκλήρωση Οι Υπολογισµοί

6 14. Συµπεράσµατα, Περαιτέρω Έρευνα 38 Βιβλιογραφία 39 Ιστοσελίδες 40 Παράρτηµα Α 41 Παράρτηµα Β 41 Παράρτηµα Γ

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller για Μια Μοναδιαία Ρίζα στον είκτη Dow Jones Industrial Average 33 Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller για Μια Μοναδιαία Ρίζα στην Ισοτιµία Ευρώ ολαρίου 34 Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller για εύτερη Μοναδιαία Ρίζα στον είκτη Dow Jones Industrial Average 35 Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller για εύτερη Μοναδιαία Ρίζα στην Ισοτιµία Ευρώ ολαρίου 35 Αποτελέσµατα Γραµµικής Παλινδρόµησης Dow Jones=b0 + b1 * Ισοτιµία 36 Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller για Μοναδιαία Ρίζα στα Σφάλµατα της Γραµµικής Παλινδρόµησης: Dow Jones=b0 + b1 * Ισοτιµία 37 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 14.1: Γραφική παράσταση Dow Jones Industrial Average 32 Σχήµα 14.2: Γραφική παράσταση ισοτιµίας Ευρώ ολαρίου

8 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1. Εισαγωγή Η λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος κάθε οργανωµένης κοινωνίας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο εµπόριο προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Από την εποχή των πρώτων ακόµη κοινωνιών δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη εµπορικών δεσµών µε άλλους λαούς, πολύ συχνά σε µεγάλες αποστάσεις και για τα σηµερινά δεδοµένα. Αρχικά το εµπόριο γινόταν µε ανταλλαγή αγαθών (Barter System). Στη συνέχεια οι συναλλαγές πραγµατοποιούνταν ανταλλάσσοντας αγαθά µε πολύτιµα µέταλλα και λίθους. Η ιδιότητα της µετατρεψιµότητάς τους ήταν αποδεκτή από τους συναλλασσόµενους και έτσι ήταν δυνατή η διεξαγωγή του εµπορίου. Tα πολύτιµα µέταλλα και οι λίθοι ανταλλάσσονταν µε τοπικό νόµισµα, για να χρησιµοποιηθούν στο εσωτερικό της χώρας, δηµιουργώντας ένα µηχανισµό καθορισµού των ισοτιµιών των νοµισµάτων. Στη σηµερινή εποχή το διεθνές εµπόριο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Αγαθά όλων των ειδών µεταφέρονται από τη µία άκρη του πλανήτη στην άλλη µε διάφορα µέσα. Το µεγαλύτερο τµήµα 1 του παγκόσµιου εµπορίου µεταφέρεται µε πλοία, καθιστώντας τη ναυτιλία πρωταγωνίστρια στις µεταφορές. Προς διευκόλυνση και ανάπτυξη του εµπορίου έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι οργανισµοί µε σπουδαιότερο τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (World Trade Organization). Σε αυτόν συµµετέχουν οι περισσότερες χώρες του πλανήτη. Ο οργανισµός αυτός έχει θέσει κανόνες για τη διεξαγωγή του παγκόσµιου εµπορίου, τους οποίους τα µέλη του είναι υποχρεωµένα να ακολουθούν. Η διεθνής παροχή υπηρεσιών, όπως χρηµατοοικονοµικές, ασφαλιστικές, συµβουλευτικές και άλλες, ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία και παρέχονται από εταιρίες διαφόρων κρατών προς πελάτες άλλων κρατών. Τράπεζες, εταιρίες συµβούλων, αλλά και άλλες λιγότερο γνωστές, όπως τα τηλεφωνικά κέντρα (Call Centers), έχουν εγγεγραµµένους στο πελατολόγιό τους πελάτες από όλο τον πλανήτη. 1 Στοιχεία από την ιστοσελίδα του International Maritime Organization:

9 Όλος αυτός ο τεράστιος όγκος διεθνών συναλλαγών θα ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθεί, αν δεν υπήρχε ένα αξιόπιστο σύστηµα, το οποίο θα επέτρεπε τον καθορισµό της ισοτιµίας µεταξύ των νοµισµάτων των κρατών και τη διακίνηση των απαραίτητων κεφαλαίων. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη δηµιουργία του ιεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος. Η εποπτεία των διεθνών νοµισµατικών και οικονοµικών διακανονισµών έχει ανατεθεί στην τράπεζα Bank for International Settlements (BIS). Αυτή αποτελεί έναν διεθνή οργανισµό που προστατεύει τη διεθνή νοµισµατική και οικονοµική συνεργασία και λειτουργεί σαν µια τράπεζα για τις κεντρικές τράπεζες. Ιδρύθηκε το 1930, αποτελώντας τον παλαιότερο διεθνή χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. Η έδρα του βρίσκεται στη Βασιλεία της Ελβετίας (Basel, Switzerland) και έχει και δύο αντιπροσωπείες, µία στο Χονγκ Κονγκ και µια στο Μεξικό. Η ισοτιµία µεταξύ των νοµισµάτων καθορίζεται σήµερα από την προσφορά και ζήτηση που υπάρχει µεταξύ τους. Για τα ισχυρά νοµίσµατα η ισοτιµία µεταβάλλεται µέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η µεταβολή αυτή έχει καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς συναλλαγές. Η υποτίµηση ενός νοµίσµατος καθιστά τις εξαγωγές της χώρας αυτής πολύ ανταγωνιστικές, αλλά οι εισαγωγές των προϊόντων κοστίζουν πολύ σε τοπικό νόµισµα. Οι ισοτιµίες είναι κάτι το οποίο λαµβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη στους στρατηγικούς σχεδιασµούς των εταιριών. Πέρα από την ανάγκη για «πραγµατικό χρήµα» για τις εµπορικές συναλλαγές, καθηµερινά πραγµατοποιούνται τοποθετήσεις σε ασύλληπτα µεγάλα ποσά για καθαρά κερδοσκοπικούς λόγους. Ένας κερδοσκόπος, εκµεταλλευόµενος τη διαφορά που δηµιουργείται στις ισοτιµίες, µπορεί να κερδίσει τεράστια ποσά σε ελάχιστο χρόνο. Χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο αριθµός των κερδοσκόπων, τόσο των επαγγελµατιών όσο και των ερασιτεχνών, οι οποίοι ασχολούνται µε την αγορά συναλλάγµατος, είναι πολύ µεγάλος και αυξάνει καθηµερινά. Πάµπολλες µεσιτικές εταιρίες (Broker) παρέχουν τη δυνατότητα στον καθένα να εκµεταλλευτεί τις µεταβολές στις ισοτιµίες. Οι παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν τη µεταβολή στην ισοτιµία ενός ζεύγους νοµισµάτων, είναι πολλοί και θα αναφερθούν παρακάτω. Το αντικείµενο µελέτης αυτής της εργασίας είναι να βρεθεί αν υπάρχει µακροχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβολών του δείκτη Dow Jones Industrial Average και της ισοτιµίας µεταξύ του ζεύγους νοµισµάτων Ευρώ και ολαρίου

10 2. Η Ιστορία του Σύγχρονου ιεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος Μέχρι τον 19 ο αιώνα οι διεθνείς διακανονισµοί πραγµατοποιούνταν µε τη χρήση πολύτιµων µετάλλων. Μετά τα µέταλλα αυτά ανταλλάσσονταν µε συγκεκριµένη ποσότητα τοπικού νοµίσµατος. Η λειτουργία του συστήµατος αυτού δεν ήταν θεσµοθετηµένη, αλλά λειτουργούσε καλά. Χάρη στη γενική αποδοχή που είχε ο χρυσός στις διεθνείς συναλλαγές, οι κυβερνήσεις διάφορων χωρών διαπίστωσαν ότι µπορούσαν να τυπώσουν χαρτονοµίσµατα, που θα είχαν όµως αντίκρισµα σε χρυσό. Η κεντρική τράπεζα εποµένως θα εγγυούνταν ότι θα αντάλλασσε τα χαρτονοµίσµατα µε χρυσό, όποτε κάποιος το απαιτούσε αυτό. ηµιουργούνταν συνεπώς η υποχρέωση εκ µέρους της κεντρικής τράπεζας να διατηρεί αποθέµατα χρυσού, όσα ήταν και τα χαρτονοµίσµατα που έθετε σε κυκλοφορία. Το σύστηµα αυτό ονοµάστηκε ο κανόνας του χρυσού (The Gold Standard). Αρχικά η Μεγάλη Βρετανία και στη συνέχεια όλες οι ανεπτυγµένες χώρες όρισαν µια συγκεκριµένη αναλογία µεταξύ του εθνικού τους νοµίσµατος και του χρυσού. Η θεµελίωση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος µε βάση τον κανόνα του χρυσού οδήγησε στην εµφάνιση ενός συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών (Fixed Exchange Rate). Για όσο διάστηµα οι συναλλασσόµενοι πίστευαν ότι οι κεντρικές τράπεζες µπορούσαν να ανταλλάξουν τα χαρτονοµίσµατα µε χρυσό το σύστηµα αυτό λειτούργησε χωρίς προβλήµατα. Με την έναρξη του πρώτου παγκόσµιου πόλεµου το 1914, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για χρηµατοδότηση των πολύ υψηλών στρατιωτικών δαπανών. Πολλές χώρες από αυτές που είχαν υιοθετήσει τον κανόνα του χρυσού, αναγκάστηκαν να τυπώσουν ένα µεγάλο αριθµό χαρτονοµισµάτων χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο αντίκρισµα χρυσού. Οι χώρες αυτές υποχρεώθηκαν τελικά να εγκαταλείψουν τον κανόνα του χρυσού. Μετά το τέλος του πολέµου το 1919, πρώτες οι ΗΠΑ και µετά η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία επανέφεραν τον κανόνα διατηρώντας τις παλιές ισοτιµίες. Με την έλευση της µεγάλης ύφεσης το 1930, τυπώθηκαν στις ΗΠΑ πάρα πολλά χαρτονοµίσµατα, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση των αποθεµάτων χρυσού. Οι συναλλασσόµενοι έχασαν την εµπιστοσύνη τους στην κεντρική τράπεζα και υπήρξε τεράστια ζήτηση χρυσού για µετατροπή των χαρτονοµισµάτων. Αρχικά η κεντρική

11 τράπεζα της Αγγλίας, που αντιµετώπιζε παρόµοιο πρόβληµα, και λίγο αργότερα και η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναγκάστηκαν να καταργήσουν τον κανόνα του χρυσού και να επιτρέψουν την ισοτιµία των εθνικών τους νοµισµάτων να καθορίζεται ελεύθερα από την προσφορά και την ζήτηση στις διεθνείς αγορές συναλλάγµατος. Το σύστηµα που ακολουθήθηκε ονοµάζεται σύστηµα ελεύθερα κυµαινόµενων ισοτιµιών (Free Float Exchange Rate). Λίγο αργότερα οι ΗΠΑ επανέφεραν τον κανόνα του χρυσού, αλλά ακολούθησε παγκοσµίως µια σειρά υποτιµήσεων των νοµισµάτων από διάφορα κράτη, η οποία αποδιοργάνωσε το νοµισµατικό σύστηµα και κατάργησε τον κανόνα του χρυσού. Το 1944 αντιπρόσωποι από 44 χώρες συναντήθηκαν στο Bretton Woods στις ΗΠΑ, µε σκοπό να αναδοµηθεί το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα σε στέρεες βάσεις. Στη διάσκεψη αυτή συµφωνήθηκε η επαναφορά των σταθερών ισοτιµιών και του κανόνα του χρυσού αλλά σε διαφορετική µορφή. Επίσης, συµφωνήθηκε η δηµιουργία του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (International Monetary Fund) και της ιεθνούς Τράπεζας (World Bank). Η νέα µορφή του κανόνα του χρυσού όριζε ότι οι χώρες που θα συµµετείχαν σε αυτόν θα καθόριζαν µια σταθερή ισοτιµία για το νόµισµά τους έναντι του χρυσού, αλλά δε θα είχαν την υποχρέωση της µετατροπής των χαρτονοµισµάτων σε χρυσό. Έτσι, δε θα ήταν υποχρεωµένες να διατηρούν αποθέµατα χρυσού αντίστοιχα µε την ποσότητα του χαρτονοµίσµατος που κυκλοφορούσε. Το µόνο νόµισµα που θα διατηρούσε την υποχρέωση µετατρεψιµότητας σε χρυσό ήταν το δολάριο των ΗΠΑ, του οποίου η ισοτιµία ορίστηκε σε 35 δολάρια ανά ουγκιά χρυσού. Μόνο οι τράπεζες των χωρών που είχαν υπογράψει τη συµφωνία είχαν το δικαίωµα να απαιτήσουν από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να τους ανταλλάξει δολάρια µε χρυσό. Το δολάριο καθιερώθηκε µε τη συµφωνία αυτή ως το βασικό νόµισµα του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος. Οι χώρες που υπέγραψαν τη συµφωνία ανέλαβαν την υποχρέωση να παρεµβαίνουν στις αγορές συναλλάγµατος και να διατηρούν την ισοτιµία τους µέσα σε ένα ποσοστιαίο όριο, όπως αυτό είχε οριστεί. Ο κανόνας του χρυσού µε αυτήν τη µορφή λειτούργησε µέχρι το 1971, όταν στις διεθνείς αγορές συναλλάγµατος επικράτησε η εντύπωση ότι τα αποθέµατα χρυσού της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ ήταν πολύ λιγότερα από την αξία των δολαρίων που ήταν σε κυκλοφορία. Το αποτέλεσµα ήταν να υπάρξει µεγάλη ζήτηση χρυσού για

12 ανταλλαγή δολαρίων. Στους πρώτους επτά µήνες του 1971 η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ είχε απολέσει το ένα τρίτο των αποθεµάτων της σε χρυσό. Αυτό είχε προκαλέσει µεγάλη ανησυχία στις νοµισµατικές αρχές των ΗΠΑ και ο ίδιος ο πρόεδρος Νίξον ανακοίνωσε στις 15 Αυγούστου του 1971 ότι το δολάριο δε θα ήταν πλέον µετατρέψιµο σε χρυσό. Οι διεθνείς αγορές αναστατώθηκαν και µετά από άλλη µια αποτυχηµένη προσπάθεια σταθεροποίησης των ισοτιµιών στο τέλος του ίδιου έτους, οι ισοτιµίες αφέθηκαν ελεύθερες να διαµορφώνονται από την προσφορά και τη ζήτηση, το οποίο ισχύει µέχρι και σήµερα. 3. Η Αγορά Συναλλάγµατος Αγορά συναλλάγµατος είναι η αγορά στην οποία απευθύνονται τράπεζες και άλλα µεγάλα ιδρύµατα, για να µετατρέψουν ένα ποσό από ένα νόµισµα σε ένα άλλο. Η αγορά αυτή αποτελεί τη µεγαλύτερη που υπάρχει σήµερα, µε ηµερήσιες συναλλαγές, που σύµφωνα µε την Bank for International Settlements 1 τις οποίες εποπτεύει, αγγίζει κατά µέσο όρο ηµερησίως τα τρία τρισεκατοµµύρια δολάρια για τις Spot συναλλαγές και τέσσερα τρισεκατοµµύρια δολάρια για τα παράγωγα προϊόντα, ενώ συνεχώς τα ποσά αυξάνουν. Η αγορά είναι τόσο µεγάλη, ώστε πρακτικά είναι αρκετά δύσκολο να χειραγωγηθεί από µεµονωµένα ιδρύµατα. Η αγορά συναλλάγµατος σε σχέση µε άλλες αγορές, όπως για παράδειγµα τα χρηµατιστήρια µετοχών, παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Καταρχήν δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος χώρος, στον οποίο γίνονται οι συναλλαγές. Οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα σε διάφορα µέρη στον πλανήτη. Υπάρχουν πολλά κέντρα συναλλαγών 1 µε σπουδαιότερο του Λονδίνου και ακολουθούν αυτό της Νέας Υόρκης, του Τόκιο και διάφορα άλλα. Οι τιµές των ισοτιµιών µεταξύ των κέντρων, για τις ώρες που κάποια από αυτά λειτουργούν ταυτόχρονα, είναι ουσιαστικά ίδιες λόγω της τάσης εξάλειψης του αρµπιτράζ. Ένα δεύτερο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η αγορά αυτή λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο από ευτέρα έως Παρασκευή. Χάρη στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένος χώρος στον οποίο γίνονται οι συναλλαγές, αλλά πραγµατοποιούνται 1 Πηγή: Bank for International Settlements, Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in

13 σε διασκορπισµένα µέρη σε όλον τον πλανήτη, καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου υπάρχει πάντα κάποιο κέντρο ανοιχτό. Αυτό καθιστά τη συγκεκριµένη αγορά πολύ ελκυστική για όλους τους επενδυτές, ακόµα και στους µη επαγγελµατίες, που πραγµατοποιούν συναλλαγές στον ελεύθερο χρόνο τους. Έχει καθιερωθεί το εικοσιτετράωρο να χωρίζεται σε τρεις ζώνες συναλλαγών, την Ασιατική, την Ευρωπαϊκή και την Αµερικανική από τις ώρες που τα αντίστοιχα κέντρα βρίσκονται στην πλήρη λειτουργία τους. Σε ώρα Ελλάδος, από τις έντεκα το βράδυ έως τις εννέα το πρωί λειτουργεί η Ασιατική ζώνη µε κύρια κέντρα το Σίδνεϋ και το Τόκιο, από τις εννέα το πρωί έως τις έξι το απόγευµα η Ευρωπαϊκή ζώνη µε κύρια κέντρα τη Φρανκφούρτη και το Λονδίνο και από τις τρεις το µεσηµέρι έως τις έντεκα το βράδυ η Αµερικανική ζώνη µε κύριο κέντρο τη Νέα Υόρκη. Μια ακόµα διαφορά σε σχέση µε τα χρηµατιστήρια µετοχών είναι τα επίπεδα των τιµών. Ενώ στα χρηµατιστήρια µετοχών όλοι οι συµµετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ίδιες τιµές µετοχών, στην αγορά συναλλάγµατος υπάρχουν διάφορα επίπεδα πρόσβασης. Στην κορυφή βρίσκονται οι µεγάλες τράπεζες, οι οποίες απολαµβάνουν µηδενική ή απειροελάχιστη διαφορά µεταξύ της τιµής προσφοράς και ζήτησης (Spread) για κάποιο ζεύγος νοµισµάτων. Ακολουθούν οι µικρότερες τράπεζες και διάφορα ιδρύµατα. Τέλος, είναι οι ιδιώτες (Retail Forex), οι οποίοι µέσω διάφορων ιδρυµάτων (Brokers) ή τραπεζών µπορούν να συµµετέχουν στην αγορά αλλά µε µεγαλύτερα spreads. Τα νοµίσµατα διαπραγµατεύονται πάντα σε ζεύγη. Η ονοµατολογία του κάθε νοµίσµατος ακολουθεί την κωδικοποίηση SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunications) και καθιερώθηκε από τον οργανισµό ISO (International Standardization Organization) µε τον κωδικό ISO Η ονοµατολογία καθορίζει ότι θα αναπαρίστανται από τρία κεφαλαία γράµµατα. Έτσι, για τα κύρια νοµίσµατα έχουµε, για το ευρώ τον κωδικό EUR, για το δολάριο των ΗΠΑ το USD, για το γεν το JPY, για τη στερλίνα το GBP. Τα ζεύγη που διαπραγµατεύονται αναγράφονται ως EUR/USD, USD/JPY, κτλ. Το ζεύγος το οποίο απολαµβάνει τη µεγαλύτερη εµπορευσιµότητα είναι το EUR/USD. Ακολουθεί το USD/JPY και τρίτο έρχεται το GBP/USD. Οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται απευθείας µεταξύ δύο µερών, του πωλητή και του αγοραστή. Αυτού του είδους οι συναλλαγές ονοµάζονται OTC (Over The Counter)

14 Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται κάποιος µηχανισµός εκκαθάρισης, όπως στις µετοχές. Το ένα µέλος θέτει ένα ποσό προς πώληση µε συγκεκριµένη ισοτιµία, για παράδειγµα EUR/USD µε ισοτιµία 1,25 και κάποιο άλλο, εφόσον συµφωνεί, το αγοράζει. Η ηµεροµηνία της συµφωνίας ονοµάζεται ηµεροµηνία καθορισµού (Fixing Date). Η παράδοση του συναλλάγµατος σε φυσική µορφή γίνεται δύο εργάσιµες µέρες αργότερα και ονοµάζεται ηµεροµηνία διακανονισµού (Settlement Date). Μεταξύ των τιµών αγοράς και πώλησης υπάρχει πάντα µια διαφορά, το ονοµαζόµενο spread. Για µεγάλα ποσά, για παράδειγµα για τουλάχιστον , για µετατροπή σε δολάρια, το spread είναι, ανάλογα και µε τον broker, τέσσερις µονάδες (pip). Για ονοµαστική ισοτιµία EUR/USD 1,2555 η τιµή πώλησης θα είναι 1,2553 και η τιµή αγοράς 1,2557, για το spread των τεσσάρων pip. Για µικρότερα ποσά, π.χ το spread είναι κατά πολύ µεγαλύτερο. 4. Οι Μορφές των Προϊόντων Συναλλάγµατος Η αγορά συναλλάγµατος ως προς τις κατηγορίες προϊόντων από τις οποίες αποτελείται, χωρίζεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τις συναλλαγές συναλλάγµατος και στα παράγωγα προϊόντα. Και στις δύο κατηγορίες τα ποσά που τοποθετούνται ηµερησίως είναι τεράστια και χρόνο µε το χρόνο αυξάνονται. Οι συναλλαγές συναλλάγµατος αποτελούνται από τις συναλλαγές Spot και από τις προθεσµιακές. Οι προθεσµιακές µπορεί να είναι µορφής άµεσης εκτέλεσης (Outright) ή ανταλλαγής (Swap). Το άλλο σκέλος, τα παράγωγα προϊόντα, έχουν πολλές µορφές. Μπορούν να βασίζονται σε Swaps, Options, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωση (Futures), συµφωνίες προθεσµιακής ισοτιµίας (Forward Rate Agreement - FRA), σε πολύτιµα µέταλλα και διάφορα άλλα. Η αγορά των Spot συναλλαγών αφορά συµφωνίες αγοροπωλησιών ζευγαριών νοµισµάτων που πραγµατοποιούνται στην τρέχουσα, στιγµιαία τιµή της ισοτιµίας. Η φυσική παράδοση των χρηµάτων γίνεται σε δύο εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα της συµφωνίας. Το µέγεθος των ποσών τα οποία συναλλάσσονται είναι τυποποιηµένα, για παράδειγµα για το Ευρώ τις περισσότερες φορές πολλαπλάσια των Όταν η αγορά ενός νοµίσµατος γίνεται µόνο για κερδοσκοπικούς σκοπούς, για να µην γίνει φυσική παράδοση του νοµίσµατος σε δύο µέρες, θα πρέπει ο κερδοσκόπος να

15 πουλήσει πριν από τα µεσάνυχτα το νόµισµα που αγόρασε. Αν θέλει να συνεχίσει να έχει ανοιχτή θέση στο νόµισµα αυτό, θα πρέπει να το ξαναγοράσει µετά τα µεσάνυχτα. Μεταξύ της τιµής προσφοράς (Offer) και της τιµής ζήτησης (Bid) υπάρχει µια διαφορά η οποία ονοµάζεται Spread. Το Spread είναι πολλαπλάσιο της ελάχιστης µεταβολής του νοµίσµατος που ονοµάζεται Pip. Για το ζεύγος EUR/USD το pip έχει τιµή 0,0001. Έτσι αν η ονοµαστική ισοτιµία, η οποία είναι ο µέσος όρος µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, είναι 1,2755 ή επόµενη τιµή προς τα πάνω που µπορεί να έχει η ισοτιµία είναι 1,2756. Το Spread για τα τεράστια κεφάλαια που διαπραγµατεύονται οι κεντρικές τράπεζες ξεκινούν από ένα pip, αν και σε περιπτώσεις υπάρχουν και υποπολλαπλάσια του pip, και φτάνουν σε δεκάδες pip για τους ιδιώτες στα ανταλλακτήρια νοµισµάτων. Οι προθεσµιακές συναλλαγές συναλλάγµατος είναι συναλλαγές µεταξύ δύο µελών και είναι προσυµφωνηµένες. Είναι µια συµφωνία µεταξύ των µελών κατά την οποία συµφωνείται η αγορά ενός νοµίσµατος και η πώληση του ζεύγους του µε προσυµφωνηµένη την ισοτιµία και το µέγεθος του ποσού, καθώς και την ηµεροµηνία που θα γίνει η συναλλαγή. Αυτού του είδους οι συναλλαγές είναι συνηθισµένες µεταξύ τραπεζών και εταιριών. Οι εταιρίες µε τον τρόπο αυτό κλειδώνουν για το ποσό που τους ενδιαφέρει την ισοτιµία για µελλοντική χρήση, για παράδειγµα για την εισαγωγή ή την εξαγωγή προϊόντων, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να κάνουν προγραµµατισµό δαπανών και κερδών χωρίς να ανησυχούν για τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η προθεσµία της συµφωνίας µπορεί να ξεκινάει από λίγες εβδοµάδες και να φτάνει και το ένα έτος. Το τελευταίο είδος συναλλαγών συναλλάγµατος είναι οι συµφωνίες ανταλλαγής ξένου συναλλάγµατος ή FX Swap, όπως είναι περισσότερο γνωστές. Κυρίως έχουν εφαρµογή σε συναλλαγές µεταξύ τραπεζών και µεγάλων επενδυτικών ιδρυµάτων. Αποτελεί µια συµφωνία µεταξύ των µελών, κατά την οποία γίνεται ταυτόχρονη αγορά και πώληση του ενός νοµίσµατος ως προς το άλλο από το ένα µέλος στο άλλο, ανταλλάσσοντας ουσιαστικά µεταξύ τους τα νοµίσµατα και κάποια στιγµή αργότερα γίνεται η αντίθετη πράξη, πάλι µεταξύ τους. Η συναλλαγή αυτή δηλαδή, αποτελείται από δύο τµήµατα (Legs). Στο πρώτο τµήµα γίνεται µια Spot συναλλαγή, αν και δεν αποκλείεται να είναι και προθεσµιακή και στο δεύτερο τµήµα γίνεται µια

16 προθεσµιακή για την αντίθετη πράξη από αυτή του πρώτου τµήµατος, επαναφέροντας τα νοµίσµατα στους κατόχους τους, όπως ήταν πριν την ανταλλαγή. Η συνολική διάρκεια που έχουν συνήθως αυτές οι συναλλαγές είναι µίας ηµέρας, αλλά µπορούν να φτάσουν σε σπάνιες περιπτώσεις και το ένα έτος. Κυρίως χρησιµοποιούνται από ιδρύµατα, για να κλείσουν τις θέσεις τους τα µεσάνυχτα και να τις ξανανοίξουν µετά τα µεσάνυχτα σε κερδοσκοπικές κινήσεις, για να µην γίνει φυσική παράδοση χρήµατος. Το δεύτερο είδος προϊόντων της αγοράς συναλλάγµατος είναι τα παράγωγα προϊόντα. Γενικά ως παράγωγο θεωρείται ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν, η τιµή του οποίου παράγεται από ένα ή περισσότερα άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγµα από µετοχές, εµπορεύµατα, νοµίσµατα και διάφορα άλλα. Η κύρια χρήση τους γίνεται από µεγάλα ιδρύµατα για αντιστάθµιση των κινδύνων (Risk Hedging) που αντιµετωπίζουν από άλλες επενδύσεις. Όσο αφορά τα παράγωγα στην αγορά συναλλάγµατος, αυτά µπορούν να έχουν πολλές µορφές. αλλά θα αναφερθούν οι βασικές. Τα νοµισµατικά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης είναι ένα από τα βασικά παράγωγα της αγοράς αυτής. Αποτελούν συµβόλαια τα οποία υποχρεώνουν έναν αγοραστή να αγοράσει µια συγκεκριµένη ποσότητα νοµίσµατος ως προς ένα άλλο µε συγκεκριµένη και προκαθορισµένη ισοτιµία και η συναλλαγή αυτή να πραγµατοποιηθεί σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία. Έχουν τυποποιηµένο µέγεθος και διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια. Συνήθως χρησιµοποιούνται ανοίγοντας µια αντίθετη θέση µε κάποια ήδη ανοιγµένη θέση σε συνάλλαγµα, έτσι ώστε, όπως και να µεταβληθεί η ισοτιµία, να µην υπάρχουν απώλειες (Risk Hedging). Ένα άλλο βασικό παράγωγο είναι οι συµφωνίες ανταλλαγής νοµισµάτων (Currency Swaps). Πρόκειται για συµφωνίες ανταλλαγής µεταξύ δύο µελών (OTC) για πληρωµές προκαθορισµένου µεγέθους, συνήθως τόκων δανείων, µε ένα νόµισµα από το ένα µέλος και µε άλλο νόµισµα από το άλλο µέλος σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. Με την δυνατότητα των ανταλλαγών αυτών τα µέλη της συµφωνίας κερδίζουν χάρη στο ότι πληρώνουν µε το νόµισµα που τους συµφέρει περισσότερο. Τα νοµισµατικά δικαιώµατα προαίρεσης (Currency Options) είναι και αυτά µορφή παραγώγου. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι κάποιος, όταν ανοίγει long θέση (Call), έχει το δικαίωµα, αλλά όχι τη υποχρέωση να αγοράσει ένα συµβόλαιο

17 συναλλάγµατος και στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να το πουλήσει σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τιµή. Αντίθετα, αν ανοίξει short θέση (Put) έχει το δικαίωµα, αλλά όχι την υποχρέωση να πουλήσει ένα συµβόλαιο και την υποχρέωση να το αγοράσει σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τιµή. Και αυτή η µορφή παραγώγου συνήθως χρησιµοποιείται για αντιστάθµιση κινδύνου. 5. Dow Jones Industrial Average Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average, ή όπως αλλιώς ονοµάζεται DJIA ή Dow30 ή The Dow, αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, το οποίο ονοµάζεται NYSE (New York Stock Exchange). Το NYSE είναι ένα χρηµατιστήριο µετοχών µε βάση τη Νέα Υόρκη στην οδό Wall Street και αποτελεί σε δολάρια τη µεγαλύτερη αγορά στον κόσµο. Η αποτίµησή του σήµερα φτάνει τα δέκα τρισεκατοµµύρια δολάρια. Η λειτουργία του πρωτοξεκίνησε το Σήµερα διοικείται από τον όµιλο NYSE-Euronext, ο οποίος προέκυψε το 2007 από τη συγχώνευση του Νεοϋορκέζικου NYSE µε την ευρωπαϊκή πλατφόρµα συναλλαγών Euronext και προσφέρει πλέον ένα µεγάλο αριθµό προϊόντων. Ο DJIA ιδρύθηκε το 1896 από τον Charles Dow, εκδότη του Wall Street Journal και συνιδρυτή της εταιρίας Dow Jones & Company. Η λέξη Jones στον όνοµα του δείκτη είναι το επίθετο του Edward Jones, συνέταιρου του Charles Dow, ο οποίος όµως δεν είχε σχέση µε τη δηµιουργία του δείκτη, που είναι δηµιούργηµα µόνο του Charles Dow. Σκοπός του δείκτη αυτού είναι να αποτυπώσει την πορεία της διαπραγµάτευσης των µετοχών. Η τιµή του υπολογίζεται από τον σταθµισµένο µέσο (Average) των τιµών των τριάντα µεγαλύτερων και περισσότερο διαπραγµατεύσιµων µετοχών (Blue- Chips) του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης. Ο όρος Industrial στην ονοµασία του δείκτη είναι κυρίως ιστορικός και δεν έχει βάση σήµερα, αφού οι περισσότερες από τις τριάντα µετοχές που τον απαρτίζουν δεν έχουν πλέον σχέση µε την παραδοσιακή βαριά βιοµηχανία. Αποτελεί ένα σηµείο αναφοράς τόσο για την πορεία του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, όσο και για την αµερικανική, αλλά και την παγκόσµια οικονοµία γενικότερα. Εκατοµµύρια επενδυτές παρακολουθούν στενά την πορεία του και καθορίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις από αυτήν. Αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες

18 παραµέτρους που πρέπει κάποιος να εξετάσει, πριν πάρει µια επενδυτική απόφαση µακροχρόνιου ορίζοντα. Επίσης, πολλά συστήµατα συναλλαγών, καθώς και πολλά χαρτοφυλάκια βασίζονται σε αυτόν και στα επιµέρους στοιχεία που τον απαρτίζουν. Υπάρχουν και ορισµένοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν αποτελεί ακριβή αναπαράσταση της οικονοµίας. Παρόλα αυτά, αδιαµφισβήτητα αποτελεί µια επενδυτική πυξίδα. 6. Επιτόκια και Αγορές Μία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους που επηρεάζουν τόσο τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες όσο και τις τιµές των µετοχών, είναι τα επιτόκια που ορίζουν οι κεντρικές τράπεζες. Οι οκτώ µεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσµου, οι οποίες είναι η Αµερικανική Fed, η Ευρωπαϊκή ECB, η Βρετανική BoE, η Ιαπωνική BoJ, η Ελβετική SNB, η Καναδική BoC, η Αυστραλιανή RBA και η κεντρική τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας RBNZ, χρησιµοποιούν τον καθορισµό του ύψους των επιτοκίων ως το βασικό µέσο για τον έλεγχο της ποσότητας του χρήµατος που είναι σε κυκλοφορία στις αγορές τις οποίες ελέγχουν, ώστε να διατηρήσουν τον πληθωρισµό και την ανάπτυξη στα επίπεδα που επιθυµούν. Αυξάνοντας τα επίπεδα των επιτοκίων σε κάποια χώρα και συγκεκριµένα των πραγµατικών επιτοκίων, και όχι των ονοµαστικών (Πραγµατικό Επιτόκιο = Ονοµαστικό Επιτόκιο Πληθωρισµός), ο δανεισµός του χρήµατος ακριβαίνει και η ποσότητα του χρήµατος που βρίσκεται σε κυκλοφορία ελαττώνεται. Η κατανάλωση και οι επενδύσεις µειώνονται. Αντίθετα, µειώνοντας τα επίπεδα των επιτοκίων, ο δανεισµός είναι προσιτός µε αποτέλεσµα η ποσότητα του χρήµατος σε κυκλοφορία να αυξάνει. Οι επιχειρήσεις µπορούν εύκολα να χρηµατοδοτήσουν τις επενδύσεις τους και οι καταναλωτές να προβούν σε αγορές αγαθών. Η διαδικασία αυτή έχει ίσως τη µεγαλύτερη επίδραση από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα, τόσο στις ισοτιµίες όσο και στις τιµές των µετοχών. Υποθέτοντας, για παράδειγµα, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ECB αυξάνει τα επιτόκια, τότε αυξάνεται το κόστος δανεισµού και παράλληλα µεγαλώνει και η απόδοση των καταθέσεων και των οµολόγων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πρώτον, να µειώνεται η κυκλοφορία του χρήµατος, επειδή οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές

19 δανείζονται λιγότερο και µε µεγαλύτερη δυσκολία. Μειώνεται η κατανάλωση, µειώνεται και η ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις έχουν µικρότερα κέρδη και αναµένονται µικρότερα µερίσµατα. Σύµφωνα µε το µοντέλο προεξόφλησης µερισµάτων (Dividend Discount Model) η τιµή των µετοχών µειώνεται. εύτερον, η αύξηση στις αποδόσεις των οµολόγων και των καταθέσεων ωθεί πολλούς επενδυτές από άλλες χώρες να µετατρέψουν τα νοµίσµατα άλλων χωρών µε µικρά επιτόκια, όπως για παράδειγµα το Ιαπωνικό Yen, σε ευρώ, για να αγοράσουν οµόλογα και να έχουν µεγαλύτερα κέρδη (Carry Trading). Η αυξηµένη αυτή ζήτηση του ευρώ οδηγεί την ισοτιµία του σε υψηλότερα επίπεδα ως προς τα άλλα νοµίσµατα. Συνοψίζοντας λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι γενικά η αύξηση των επιτοκίων σε κάποια χώρα µειώνει την τιµή των µετοχών στο χρηµατιστήριό της και αυξάνει την ισοτιµία του νοµίσµατός της. Τα αντίθετα θα συνέβαιναν στην περίπτωση µείωσης των επιτοκίων. Ο ευκολότερος δανεισµός θα επέτρεπε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και όλης της οικονοµίας γενικότερα και οι τιµές των µετοχών θα αυξάνονταν. Η µειωµένη όµως απόδοση των οµολόγων σε συνδυασµό µε τον εύκολο δανεισµό του τοπικού νοµίσµατος θα απέτρεπε τους επενδυτές να τα αγοράσουν τα οµόλογα και θα τους ωθούσε να πουλήσουν το νόµισµα αυτό, ώστε να τοποθετηθούν σε άλλες αγορές άλλου νοµίσµατος µε µεγαλύτερες αποδόσεις. 7. Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Αγορές Πέρα από την πολύ σηµαντική επίδραση των επιτοκίων, υπάρχει και ένας µεγάλος αριθµός άλλων παραγόντων που πρέπει να συµβουλευτεί κανείς, για να ερµηνεύσει και να προβλέψει την πορεία των αγορών. Η ανάλυση αυτή είναι γνωστή και ως θεµελιώδης ανάλυση (Fundamental Analysis). Για την ανάλυση αυτή χρησιµοποιούνται αρκετοί δείκτες, οι οποίοι περιγράφουν όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Θα αναφερθούν στη συνέχεια οι συχνότερα χρησιµοποιούµενοι µε την ορολογία που αναφέρονται στα έγκυρα παγκόσµια µέσα ενηµέρωσης (Reuters, Dow Jones Newswires, κ.τ.λ.). Building Permits: Η αναφορά για τις οικοδοµικές άδειες δείχνει τον αριθµό των αδειών που εκδόθηκαν για την κατασκευή νέων κατοικιών. Οι οικοδοµικές άδειες

20 αποτελούν µια πρώτη ένδειξη της κατάστασης του στεγαστικού τοµέα. Μια υψηλή ένδειξη θεωρείται θετική για την οικονοµία. Construction Spending: Οι κατασκευαστικές δαπάνες είναι ένας δείκτης που µετράει το συνολικό ποσό των δαπανών για όλους τους τύπους των κατασκευών. Consumer Credit: Η καταναλωτική πίστη µετράει το συνολικό ποσό που οι καταναλωτές δανείζονται. είχνει αν οι καταναλωτές µπορούν να αντέξουν µεγάλα έξοδα, τα οποία τροφοδοτούν την οικονοµική ανάπτυξη. Consumer Confidence: Η καταναλωτική εµπιστοσύνη δείχνει το επίπεδο της εµπιστοσύνης που έχουν οι καταναλωτές στην οικονοµική δραστηριότητα. Ένα υψηλό επίπεδο οικονοµικής εµπιστοσύνης τονώνει την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ ένα χαµηλό επίπεδο οδηγεί σε οικονοµική ύφεση. Consumer Price Index (CPI): Ο δείκτης τιµών καταναλωτή µετράει τη µεταβολή µεταξύ των λιανικών τιµών ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών. Ο δείκτης τιµών καταναλωτή είναι ένας βασικός δείκτης για τη µέτρηση του πληθωρισµού και των αλλαγών στις αγοραστικές τάσεις. Μια υψηλή ένδειξη οδηγεί σε αύξηση των επιτοκίων για συγκράτηση του πληθωρισµού. Current Account: Ο τρεχούµενος λογαριασµός µετράει την µεταβολή των καθαρών εισροών-εκροών των τρεχουσών συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένου των αγαθών, υπηρεσιών και πληρωµές τόκων από και προς τη χώρα. Ένα πλεόνασµα του τρεχούµενου λογαριασµού δείχνει ότι οι εισροές κεφαλαίων είναι µεγαλύτερες από τις εκροές. Durable Goods Orders : Ο δείκτης παραγγελιών διαρκών αγαθών µετράει τη συνολική αξία των νέων παραγγελιών που δέχονται οι βιοµήχανοι για αγαθά µε διάρκεια ζωής µεγαλύτερη από 3 χρόνια ηλεκτρικές/ ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, οικοδοµικά υλικά κ.α. Το τελικό µέγεθος του δείκτη δείχνει την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας. Existing Home Sales: Οι µεταπωλήσεις κατοικιών παρέχουν µια εκτίµηση των συνθηκών στο στεγαστικό τοµέα. Μια ανοδική τάση δείχνει ότι οι καταναλωτές έχουν εµπιστοσύνη στην οικονοµική κατάσταση της χώρας

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Στο κεφάλαιο αυτό συζητούµε τη διάρθρωση των διεθνών χρηµαταγορών, και τη σχέση µεταξύ επιτοκίων και ισοτιµιών σε ανοικτές οικονοµίες. Ξεκινούµε µε µερικά βασικά χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Έννοια, λειτουργίες και εξέλιξη του χρήματος.................. 19 1.1 Ορισμός του χρήματος..........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα

Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα Τρέχουσες τάσεις και προοπτικές Πλάτων Μονοκρούσος Συνθέτοντας το πάζλ Οικονοµία, επιτόκια, συνάλλαγµα Συνθέτοντας το πάζλ Τα θεµελιώδη µεγέθη Ερώτηµα 1 ο - θα συνεχίσει το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

1 Ιουνίου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

1 Ιουνίου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 1 Ιουνίου 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Συναθροιστική ζήτηση και συναθροιστική προσφορά Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο. Τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα 1 Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Α, 3/73/ , , /08/2010 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Χ.Α, 3/73/ , , /08/2010 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μέλος του Χ.Α, ελεγχόµενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθµός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 791 24/08/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιµούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 5+ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (βλέπε και ενότητες 4.1-4.2 τόμου Ι) ΑΣΚΗΣΗ 1 (Όμοια με 1 η Γραπτή Εργασία 2010-11, Θέμα 3 ο ) Γ) Εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε)

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) Αγορά συναλλάγµατος και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) 1 Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) αξία ξένου νομίσματος ανά μονάδα εθνικού νομίσματος. π.χ. ισοτιμία ευρώ-δολαρίου: 1,40 (με ένα ευρώ αγοράζω 1,40

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς συναλλαγές Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 825 24/05/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26 Μαΐου 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οι Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Λόγω εξωτερικών οικονομιών και ιστορικών συγκυριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Κεφάλαιο 4 Επιχειρήσεων Ε. Σαρτζετάκης 1 Πλεόνασµα Καταναλωτή! Η καµπύλη ζήτησης δείχνει τις ανώτερες τιµές που ο καταναλωτής είναι πρόθυµος να πληρώσει για διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα