ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : Fax : Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Κ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο : 10484, Αζήλα Πιεξνθ. : Δι. Γφζεο Σειέθσλν : Fax : Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) ΠΡΟ: Αποδέκηερ Π.Γ. ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/θεο Σαρ. Κψδηθαο 18345, Μνζράην Σειέθσλν : , 7 Fax : ΘΔΜΑ: «Τπνρξεψζεηο ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαλψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηηο παξ. 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3842/2010 (ΦΔΚ 58Α ), ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α ) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.3986/2011(ΦΔΚ 152 Α )» ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α ) «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Σελίδα 1

2 Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο». β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 187/2009 (ΦΔΚ 214 Α ) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α ) «Καζνξηζκφο θαη Αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». δ) Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Φ.Δ. φπσο ηζρχνπλ κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α ), ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α ) θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.3986/2011 (ΦΔΚ 152Α ). ε) Σελ αλάγθε δηεπθφιπλζεο ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ δηελεξγεί ην Τπνπξγείν γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ επίηεπμε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. ζη) Σελ αξηζκ. Τ 25/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ», ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 2792/ δ) Όηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Γηα ην είδνο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν ππνβνιήο απηψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα νξίδνπκε ηα αθφινπζα: Άπθπο 1 Έκηαζη εθαπμογήρ Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, νη θνξείο εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ κε ρξήζε θαξηψλ πιεξσκψλ θαη ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ηα Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΑΔ, ηα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, ηα δεκφζηα ζεξαπεπηήξηα θαη νη θιηληθέο ησλ ηακείσλ αζθάιηζεο, νη επηρεηξήζεηο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ηα ηακεία θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, νη Σελίδα 2

3 εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη πάξνρνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη νη εηαηξείεο χδξεπζεο, ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αξρεία κε ζηνηρεία νηθνλνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Άπθπο 2 Τποσπεώζειρ ηων πιζηωηικών και σπημαηοδοηικών ιδπςμάηων, ηος Υπημαηιζηηπίος Αθηνών ΑΔ και ηων επισειπήζεων ιδιωηικήρ αζθάλιζηρ 2.1. Σα πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε: α) δάλεηα πξνο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, β) ππφινηπν θαη θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ, ελεξγψλ ή κε, πνπ άλνημαλ ή έθιεηζαλ. γ) θάζε άιιν ζηνηρείν αλαγθαίν ζηηο δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θφξνπ θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηαζηαπξψζεσλ Αναθοπικά με ηα δάνεια ππορ πελάηερ / καηοίκοςρ (ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο), δηαβηβάδνληαη: α) Σξηςήθηνο θσδηθφο ηξάπεδαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή επίζεκε επσλπκία ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο, β) ΑΦΜ ηνπ δαλεηνιήπηε, γ) ΑΓΣ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία, ηφπνο γελλήζεσο θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο δαλεηνιήπηε, εθφζνλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ. δ) Σν είδνο ηνπ δαλείνπ, 01=ζηεγαζηηθφ δάλεην 02=θαηαλαισηηθφ δάλεην 03=επηρεηξεκαηηθφ δάλεην ε) Ηκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ, Σελίδα 3

4 ζη) Νφκηζκα ηήξεζεο ηνπ δαλείνπ, ζε ISO code 4217, δ) Τπφινηπν δαλείνπ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο αλαθνξάο, ε) Τπφινηπν δαλείνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο αλαθνξάο, ζ) χλνιν ρξεψζεσλ πνπ επηβαξχλνπλ ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ θαηά ην έηνο αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηφθσλ, η) χλνιν πηζηψζεσλ πνπ κεηψλνπλ ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ θαηά ην έηνο αλαθνξάο, ηα) Έλδεημε επηδφηεζεο δαλείσλ Ν=ΝΑΙ Ο=ΟΥΙ ηβ) Έλδεημε δαλείνπ α θαηνηθίαο 2.3. Αναθοπικά με ηα ςπόλοιπα ηων λογαπιαζμών, ελεξγψλ ή κε, πνπ άλνημαλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη ή έθιεηζαλ δηαβηβάδνληαη: α) Σξηςήθηνο θσδηθφο ηξάπεδαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή επίζεκε επσλπκία ηδξχκαηνο πιεξσκψλ, β) Ολνκαηεπψλπκν πξψηνπ δηθαηνχρνπ θαη ζπλδηθαηνχρσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ, γ) Αξηζκφο ινγαξηαζκνχ, δ) Τπφινηπν ινγαξηαζκνχ, ε) Κσδηθφο λνκίζκαηνο, ζε ISO code 4217, ζη) Ηκεξνκελία αλαθνξάο Αναθοπικά με ηιρ κινήζειρ ηων λογαπιαζμών, ελεξγψλ ή κε, πνπ άλνημαλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη ή έθιεηζαλ δηαβηβάδνληαη: α) Σξηςήθηνο θσδηθφο ηξάπεδαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή επίζεκε επσλπκία ηδξχκαηνο πιεξσκψλ, β) Ολνκαηεπψλπκν πξψηνπ δηθαηνχρνπ θαη ζπλδηθαηνχρσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ, γ) Αξηζκφο ινγαξηαζκνχ, δ) Ηκεξνκελία ζπλαιιαγήο, ε) Ολνκαηεπψλπκν ηξίηνπ, ζε ζρέζε κε ην δηθαηνχρν θαη ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ηνπ ινγαξηαζκνχ, πιεξσηή ή δηθαηνχρνπ, Σελίδα 4

5 ζη) ΑΦΜ ηξίηνπ, ζε ζρέζε κε ην δηθαηνχρν θαη ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ηνπ ινγαξηαζκνχ, πιεξσηή ή δηθαηνχρνπ (εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή πιεξνθνξία), δ) Κσδηθφο λνκίζκαηνο, ζε ISO code 4217, ε) Πνζφ ζπλαιιαγήο Αναθοπικά με κάθε άλλο ζηοισείο αλαγθαίν ζηηο δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θφξνπ θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηαζηαπξψζεσλ δηαβηβάδνληαη: α) Ύπαξμε επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ακνηβαία θεθάιαηα, κεηνρέο, παξάγσγα, νκφινγα, πξντφληα εθάπαμ θαηαβνιήο, επελδχζεηο ζε ρξπζφ ή αζήκη θιπ.), β) Κίλεζε επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ακνηβαία θεθάιαηα, κεηνρέο, παξάγσγα, νκφινγα θιπ.), γ) Ύπαξμε ζπξίδσλ, δ) Αγνξά ρξπζψλ ιηξψλ θαη ξάβδσλ ρξπζνχ. Άπθπο 3 Τποσπεώζειρ ηων ιδιωηικών θεπαπεςηηπίων Σα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαηάζηαζε κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ΑΦΜ ηαηξνχ πνπ εθηέιεζε ηελ πξάμε, β) έλδεημε έκκηζζνπ (1) ή ζπλεξγαδφκελνπ (2) ηαηξνχ, γ) εκεξνκελία εθηειεζζείζεο πξάμεο, δ) θσδηθφ πξάμεο, ζχκθσλα κε ηελ Κσδηθνπνίεζε Νφζσλ Γηαγλψζεσλ (ICD -10)/ ηαηξηθψλ πξάμεσλ. Σελίδα 5

6 Άπθπο 4 Τποσπεώζειρ ηων δημοζίων θεπαπεςηηπίων και κλινικών ηων ηαμείων αζθάλιζηρ. Σα δεκφζηα ζεξαπεπηήξηα θαη νη θιηληθέο ησλ ηακείσλ αζθάιηζεο δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαηάζηαζε κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ΑΦΜ ζπλεξγαδφκελνπ (κε έκκηζζνπ) ηαηξνχ πνπ εθηέιεζε ηελ πξάμε, β) εκεξνκελία εθηειεζζείζεο πξάμεο, γ) θσδηθφ πξάμεο, ζχκθσλα κε ηελ Κσδηθνπνίεζε Νφζσλ Γηαγλψζεσλ (ICD -10)/ ηαηξηθψλ πξάμεσλ. Άπθπο 5 Τποσπεώζειρ επισειπήζεων ιδιωηικήρ αζθάλιζηρ 5.1. Οη επηρεηξήζεηο ηδησηηθήο αζθάιηζεο δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε, πεξηερφκελν ησλ βεβαηψζεσλ πνπ ρνξεγνχλ ζηνπο πειάηεο ηνπο γηα λα ηχρνπλ ηεο σθέιεηαο ηεο κείσζεο θφξνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2238/1994, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α ) Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη ηα αθφινπζα: α) ΑΦΜ ππφρξενπ, β) Αξηζκφο ζπκβνιαίνπ, γ) Πνζφ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε ν ππφρξενο, δ) Ηκεξνινγηαθφ έηνο είζπξαμεο. Άπθπο 6 Τποσπεώζειρ ηαμείων αζθάλιζηρ 6.1. Σα ηακεία θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε, πεξηερφκελν ησλ βεβαηψζεσλ πνπ ρνξεγνχλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο γηα ηηο ππνρξεσηηθέο ηνπο εηζθνξέο ζε απηά, θαζψο θαη γηα ηηο πξναηξεηηθέο ηνπο εηζθνξέο, εθφζνλ Σελίδα 6

7 ηα ηακεία έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν, ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξ. γγ ηεο πεξ. β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2238/ Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη ηα αθφινπζα: α) ΑΦΜ ππφρξενπ αζθαιηζκέλνπ, β) Πνζφ εηζθνξψλ πνπ θαηέβαιε ν ππφρξενο ή ν εξγνδφηεο ηνπ ππέξ απηνχ, γ) Ηκεξνινγηαθφ έηνο είζπξαμεο, δ) ΑΜΚΑ ππφρξενπ αζθαιηζκέλνπ. Άπθπο 7 Τποσπεώζειρ εηαιπειών ζηαθεπήρ και κινηηήρ ηηλεθωνίαρ 7.1. Οη εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε, ζηνηρεία ηειψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο. ην ηειεπηθνηλσληαθφ θφζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πάγηα ηέιε θαη ηα ηέιε ρξήζεο γηα ζπλδέζεηο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ή ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο, είηε απηή γίλεηαη κέζσ ζπκβνιαίνπ, είηε κέζσ θάξηαο. ην θφζηνο απηφ δελ ππνινγίδνληαη νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο επηβαξχλζεηο ππέξ ηξίησλ Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη ηα αθφινπζα: α) ΑΦΜ ππφρξενπ ζπλδξνκεηή (ή αξηζκφο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο εθφζνλ ζηεξείηαη ΑΦΜ), β) Πνζφ εηήζηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θφζηνπο (θαζαξή αμία ινγαξηαζκνχ), γ) Ηκεξνινγηαθφ έηνο αλαθνξάο Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη, θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηεο Γ.Γ.Π.. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είηε γηα ζπγθεθξηκέλνπο Α.Φ.Μ. ή ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο παξνρήο, είηε γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη είηε γηα ζπγθεθξηκέλα φξηα εηήζηαο ηειεπηθνηλσληαθήο δαπάλεο. Σελίδα 7

8 Άπθπο 8 Τποσπεώζειρ παπόσων εηαιπειών ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ 8.1 Οη εηαηξείεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε, ζηνηρεία θαηαλάισζεο θαη θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο. ην εηήζην θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ ππνινγίδνληαη νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο επηβαξχλζεηο ππέξ ηξίησλ Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη ηα αθφινπζα: α) Αξηζκφο Παξνρήο, β) ΑΦΜ ζπλδξνκεηή (ή αξηζκφο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο εθφζνλ ζηεξείηαη ΑΦΜ)), γ) Καηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε θηινβαηψξεο (KWh), δ) Κφζηνο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (θαζαξή αμία ινγαξηαζκνχ), ε) Πεξίνδνο αλαθνξάο Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη, θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηεο Γ.Γ.Π.. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είηε γηα ζπγθεθξηκέλνπο Α.Φ.Μ. ή ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο παξνρήο, είηε γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη είηε γηα ζπγθεθξηκέλα φξηα εηήζηαο δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Άπθπο 9 Τποσπεώζειρ εηαιπειών ύδπεςζηρ 9.1 Οη εηαηξείεο χδξεπζεο δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε, ζηνηρεία θαηαλάισζεο θαη θφζηνο λεξνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο. ην εηήζην θφζηνο χδξεπζεο δελ Σελίδα 8

9 ππνινγίδνληαη νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο επηβαξχλζεηο ππέξ ηξίησλ Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη ηα αθφινπζα: α) Αξηζκφο Παξνρήο, β) ΑΦΜ ζπλδξνκεηή (ή αξηζκφο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο εθφζνλ ζηεξείηαη ΑΦΜ), γ) Καηαλάισζε λεξνχ ζε θπβηθά κέηξα (m³), δ) Κφζηνο λεξνχ (θαζαξή αμία ινγαξηαζκνχ), ε) Πεξίνδνο αλαθνξάο Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη, θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηεο Γ.Γ.Π.. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είηε γηα ζπγθεθξηκέλνπο Α.Φ.Μ. ή ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο παξνρήο, είηε γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη είηε γηα ζπγθεθξηκέλα φξηα εηήζηαο δαπάλεο χδξεπζεο. Άπθπο 10 ςναλλαγέρ πιζηωηικών καπηών εκδοηών εκηόρ Δλλάδορ 10.1 Οη θνξείο (ηξάπεδεο θιπ.) εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ κε ρξήζε θαξηψλ πιεξσκψλ (πηζησηηθψλ ή ρξεσζηηθψλ) δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο θαξηψλ πιεξσκψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ αιινδαπή απφ πηζησηηθφ ίδξπκα κε έδξα εθηφο Διιάδαο Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη: (α) Αξηζκφο Κάξηαο (β) Ηκεξνκελία ζπλαιιαγήο (γ) Αμία ζπλαιιαγψλ θαξηψλ ζε επξψ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, βάζεη ηεο εκεξνκελίαο επεμεξγαζίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Σελίδα 9

10 (δ) ΑΦΜ επηρείξεζεο (θνξέα) (ε) Σξηςήθηνο θσδηθφο ηξάπεδαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή επίζεκε επσλπκία ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο/ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ ηελ αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζηνηρείνπ (γ) αθαηξνχληαη ηα πνζά ησλ επηζηξνθψλ / αθπξψζεσλ απφ ηα πνζά ησλ αγνξψλ (net balance). ηελ αμία ησλ ζπλαιιαγψλ θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο αγνξάο ζε πεξηπηψζεηο δφζεσλ (θαη φρη ην πνζφ ηεο δφζεο). Άπθπο 11 Σπόπορ διαβίβαζηρ ζηοισείων Η δηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηε Γ.Γ.Π.. κέζσ αζθαινχο ζπζηήκαηνο κεηαθφξησζεο αξρείνπ κε ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ αξρείνπ, ν ηξφπνο δηαβίβαζεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα δηαβίβαζεο αξρείσλ, ζα αλαξηεζνχλ έγθαηξα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Π.. Άπθπο 12 Υπόνορ διαβίβαζηρ και διαηήπηζηρ ηων ζηοισείων Η δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 2 γίλεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Γ.Γ.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ην αίηεκα απηφ ζα νξίδεηαη ζαθψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζα αθνξνχλ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ν κνξθφηππνο απηψλ φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, θαζψο θαη ε πξνζεζκία δηαβίβαζήο ηνπο ζηε Γ.Γ.Π Η ζπρλφηεηα δηαβίβαζεο φισλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ είλαη εηήζηα θαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νξίδεηαη ε 31 ε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Σελίδα 10

11 12.3. Οη θνξείο δηαηεξνχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.., ζηε κνξθή κε ηελ νπνία ηα απνζηέιινπλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ Η Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζα δηαηεξεί ηα σο άλσ ζηνηρεία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη εηψλ. Άπθπο 13 Κςπώζειρ μη διαβίβαζηρ και διαηήπηζηρ ηων ζηοισείων ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, εθαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2523/1997, έηζη φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α ). Άπθπο 14 Σποποποίηζη ηηρ ΠΟΛ 1177/2011 ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 2.4 ηεο ΠΟΛ 1177/2011 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αληηθαζίζηαληαη νη ιέμεηο ηεο παξέλζεζεο «εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ» απφ ηηο ιέμεηο «μελφγισζζεο ζε επξψ ή ηξίην λφκηζκα θαη ειιελφγισζζεο ζε επξψ, νη νπνίεο έρνπλ εηζπξαρζεί ζην εμσηεξηθφ». Άπθπο 15 Έναπξη ιζσύορ Η παξνχζα ηζρχεη γηα ηα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2011 θαη εθεμήο, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 10 ηεο παξνχζεο, ηα νπνία δχλαηαη λα αθνξνχλ ρξήζεηο απφ ην 2010 θαη εθεμήο. Σελίδα 11

12 15.2. Η πξψηε απνζηνιή αξρείσλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 10 ζα γίλεη έσο ηελ 20 ε ηνπ 6 νπ κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο. Δηδηθά γηα ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 10, ε απνζηνιή απηή ζα αθνξά ηα έηε 2010 έσο θαη 2011, ελψ γηα ηα ζηνηρεία ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 9 ζα αθνξά κφλν ην έηνο Άπθπο 16 Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο πξντζη. ηεο γξακκαηείαο Ο ΑΝΑΠΛ.ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚ/ΚΩΝ Αθξηβέο αληίγξαθν ΠΑΝΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Σελίδα 12

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα