ΑΔΑ: 4ΑΣΔΗ-ΕΑΒ ΠΟΛ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΣΔΗ-ΕΑΒ ΠΟΛ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 27 Ηνπιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Α. Μαιηάγθα, Φ. Φαλάξα Σειέθσλν : ΦΑΞ : ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη άπθπων ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ Α 66). αο θνηλνπνηνχκε ηα άξζξα 15, 17, 18, 19 θαη 21 (παξάγξαθνη 12, 14, 17 θαη 19) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Άπθπο 15 Δηαιπικά ομόλογα και ομόλογα ηος Δλληνικού Γημοζίος 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηείηαη θαηά ην ρξφλν ιήμεο ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηεο εμαξγχξσζεο ηνπ ηνθνκεξηδίνπ ηνπο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη, φηη φηαλ έρεη πξνεγεζεί κεηαβίβαζε ηνπ ηίηινπ ή ηνθνκεξηδίνπ απηνχ πξηλ απφ ηε ιήμε, κε ην θφξν πνπ παξαθξαηείηαη θαηά ην ρξφλν ηεο εμαξγχξσζεο ηνπ ηνθνκεξηδίνπ ή θαηά ηε ιήμε ηνπ νκνιφγνπ θαη αλαινγεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ηειεπηαία κεηαβίβαζε κέρξη ην ρξφλν εμαξγχξσζεο, δελ πηζηψλεηαη ν ηεξνχκελνο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο νηθείνο ινγαξηαζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ρψξα ελδηάκεζεο κεηαβηβάζεηο ηνπ ηίηινπ, αιιά ν θφξνο απηφο απνδίδεηαη κε δήισζε ηεο δηθαηνχρνπ ηξάπεδαο 1

2 ή απηήο πνπ κεζνιαβεί γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ απφ ηελ παξαθξάηεζε κήλα, ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ αλήθεη. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνβιέπεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ Α 58) δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο νκνινγίεο πνπ εθδίδνπλ ζηελ εκεδαπή επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα. Γειαδή, κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 10% ζηνπο ηφθνπο πνπ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλνη θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ ηίηισλ απηψλ ή ησλ ηνθνκεξηδίσλ ηνπο πξηλ απφ ηε ιήμε. Καηά ζπλέπεηα, παξαθξάηεζε θφξνπ 10% πξνθεηκέλνπ γηα ηα εηαηξηθά νκφινγα, ελεξγείηαη κφλν θαηά ηε ιήμε απηψλ ή θαηά ηελ εμαξγχξσζε ησλ ηνθνκεξηδίσλ ηνπο θαη φρη ζηηο ελδηάκεζεο κεηαβηβάζεηο ησλ ηίηισλ απηψλ, φκσο ζπκβαίλεη κε ηα νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Τπφρξενο δε ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ε εθδφηξηα εηαηξία. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 νξίδεηαη, φηη ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο έρνπλ εθαξκνγή γηα κεηαβηβάζεηο ηίηισλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο 23 Μαΐνπ 2010 θαη κεηά, δειαδή αλαδξνκηθά, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010. Άπθπο 17 Γαπάνερ επισειπήζεων 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ απηνχ πξνζηέζεθε θαηλνχξγην εδάθην κεηά ην δέθαην πέκπην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο γγ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, νη δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο ζε αζιεηηθά ζσκαηεία δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έγηλε γηα λνκνηερληθνχο ιφγνπο θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΠΟΛ.1135/2010 εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ λ.3842/2010 (ΦΔΚ Α 66), ε κε αλαγλψξηζε ησλ πην πάλσ δσξεψλ ηζρχεη γηα θέξδε ηζνινγηζκψλ πνπ θιείλνπλ κε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη κεηά. 2. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηξνπνπνηήζεθε ε ππνπεξίπησζε δδ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ, πνπ αλαθέξεηαη ζηε κε αλαγλψξηζε σο δαπάλεο εθπεζηέαο ησλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιιεη (ή πηζηψλεη) επηρείξεζε ζε ζπλδεδεκέλε εκεδαπή ή αιινδαπή επηρείξεζε θαηά ην κέξνο πνπ ηα ζπλνιηθά ηεο δάλεηα απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, ππεξβαίλνπλ θαηά κέζν φξν θαη θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην ηξηπιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο εμαηξέζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πάλσ δηαηάμεσλ (ππνθεθαιαηνδφηεζε) θαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (Α.Δ.Π.Δ.Τ.) ηνπ λ. 3606/2007 (ΦΔΚ Α 195). Τπελζπκίδεηαη, φηη ε εμαίξεζε απηή ηζρχεη θαη γηα 2

3 ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ λ. 1665/1986 (ΦΔΚ Α 183), ηηο εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ λ. 1905/1990 (ΦΔΚ Α 147), ηηο εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ λ. 3156/2003 (ΦΔΚ Α 157) θαη ηνπ λ. 3601/2007 (ΦΔΚ Α 178) κε έδξα ζηελ Διιάδα, ηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ ηνπ λ. 2937/2001 (ΦΔΚ Α 169), θαζψο θαη γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Με αθνξκή ηελ πην πάλσ ηξνπνπνίεζε, ζαο παξέρνπκε ηηο πην θάησ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπεξίπησζε δδ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα ΓΛΠ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ (απφ ηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ή απφ ηνλ Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο Φνξνινγηθήο Βάζεο, θαηά πεξίπησζε), φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, θαζφζνλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηα θνξνινγεηέα θέξδε ή δεκίεο ηεο εηαηξίαο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ12Β ΔΞ2011/ ). Οη ηφθνη δαλείσλ πνπ θαηαβάιιεη επηρείξεζε ζε άιιεο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο κε ηελ εγγχεζε ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ, θαζφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δαλείζηξηα επηρείξεζε δελ είλαη ζπλδεδεκέλε. Ωζηφζν, ηα δάλεηα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ χςνο δαλείσλ ην νπνίν αλ ππεξβαίλεη ην ηξηπιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε έθπησζε ησλ ηφθσλ πνπ ηπρφλ θαηαβάιιεη ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζην ππεξβάιινλ πνζφλ. Σέινο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο δαλείσλ απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο απηψλ θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν φπσο νξίδεηαη απφ ην λφκν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ιακβάλνληαη ηα κεληαία ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνχληαη ηα δάλεηα πνπ νξίδνληαη ζηε δηάηαμε (Γ12Β ΔΞ2011/ ). 3. Με ηελ παξάγξαθν 7 παξαηείλεηαη ε ηζρχο ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο πεξίπησζεο ηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 κέρξη θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2014, κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, λα αθαηξνχλ πεξαηηέξσ θαη πνζνζηφ 50% ησλ δαπαλψλ απηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέζα ζηε ρξήζε θαη απφ ηα θαζαξά θέξδε απηήο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ 3

4 πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ (πέξα απφ ηελ έθπησζε ησλ δαπαλψλ απηψλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα). Καηά ηα ινηπά, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1016/2005, εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ λ.3296/2004, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ πξνζηέζεθαλ ηα ζρεηηθά εδάθηα ζην άξζξν 31 ηνπ Κ.Φ.Δ. Άπθπο 18 Απόδοζη μεπιζμάηων και λοιπών ποζών πος παπαγπάθονηαι ςπέπ ηος Γημοζίος ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 18 ηος ν. 3943/ Με ην άξζξν 1 ηνπ λ.δ. 1195/1942, πξνβιέπεηαη, φηη «απαηηήζεηο εθ ηφθσλ, ηνθνκεξηδίσλ, κεξηζκαηαπνδείμεσλ θαη κεξηζκάησλ δηαπξαγκαηεπζίκσλ κεηνρψλ, ηδξπηηθψλ ηίηισλ, νκνινγηψλ θαη θηλεηψλ ελ γέλεη αμηψλ, εθδηδνκέλσλ ππφ εκεδαπψλ αζηηθψλ ή εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ πάζεο θχζεσο, πλεηαηξηζκψλ, σκαηείσλ, πιιφγσλ θαη παληφο ελ γέλεη Ννκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, παξαγξαθφκελαη κεηά 5εηίαλ αθ εο θαηέζηεζαλ απαηηεηαί θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Νφκνπ ΑΜΓ ηεο 26/30 Ηνπιίνπ 1985 πεξί ησλ πιεξσηέξσλ ησ θνκηζηή αλσλχκσλ ρξεσγξάθσλ θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ ΓΤΛΓ ηεο 27/30 Ννεκβξίνπ 1909 πεξί βξαρππξνζέζκσλ παξαγξάθσλ ή εληφο βξαρπηέξαο ζπκβαηηθήο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο πεξηέρνληαη νξηζηηθψο εηο ην Διιεληθφλ Γεκφζηνλ.» Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.δ. 1195/1942, πξνβιέπεηαη φηη, γηα ηηο πην πάλσ απαηηήζεηο πνπ παξαγξάθνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ππάξρεη ππνρξέσζε εληφο ηνπ κελφο Απξηιίνπ εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα απφδνζε ζηνλ πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ ηεο έδξαο ηνπ ππφρξενπ, ησλ δεινχκελσλ σο πεξηεξρφκελα ζην Γεκφζην πνζψλ θαη παξάδνζε ησλ ηίηισλ. Δπίζεο, κε ην άξζξν 10 ηνπ ίδηνπ λ.δ/ηνο ελψ πξνεβιέπνλην θπξψζεηο γηα ηε κε απφδνζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ, δελ πξνβιέπνληαλ θπξψζεηο ζε πεξίπησζε εθπξνζέζκνπ απνδφζεσο. 2. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θαη γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ηεο απφδνζεο κεξηζκάησλ θαη ινηπψλ πνζψλ πνπ παξαγξάθνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ζεζπίζηεθε θαηλνχξγηα δηαδηθαζία γηα ηελ απφδνζε θαη επηβνιή θπξψζεσλ. Δηδηθφηεξα: Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1, πξνβιέπεηαη φηη γηα ηηο παξαγξαθφκελεο απαηηήζεηο (κεξίζκαηα, ηφθνπο ηδξπηηθψλ ηίηισλ, νκνινγηψλ θιπ) πνπ πεξηέξρνληαη νξηζηηθά ζην Γεκφζην κε βάζε ζην άξζξν 1 ηνπ λ.δ. 1195/1942 (ΦΔΚ Α 70) έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 λ.2523/1997. πλεπψο, ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ή κε ππνβνιήο δήισζεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ 4

5 άξζξνπ 1 ηνπ λ.2523/1997 θαη επηβάιιεηαη 1%, 2% θαη 2,5% πξφζζεηνο θφξνο αληίζηνηρα, κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη, φηη ην πνζφ πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαηαβάιιεηαη εθάπαμ θαη ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ελψ δελ απνηειεί αληηθείκελν εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Πεξαηηέξσ, ε άζθεζε πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ.2717/1999) δελ αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ νθεηιφκελσλ πνζψλ. Δπίζεο, γηα ηα ίδηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ή βεβαηψλνληαη θαηφπηλ ειέγρνπ, δελ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.δ.1195/1942. Οη Γ.Ο.Τ ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχλ ηα ελ ιφγσ πνζά ζηνλ Κσδηθφ Δζφδσλ 3919 «Απξφβιεπηα έζνδα» θαη ζην είδνο θφξνπ Δπίζεο, κε ηελ παξάγξαθν 3 δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππφρξενπο λα απνδψζνπλ, ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δειαδή κέρξη , ηα νθεηιφκελα πνζά (κεξίζκαηα, ηφθνη ηδξπηηθψλ ηίηισλ, νκνινγίεο θιπ) πνπ δελ είραλ θαηαβιεζεί ζην Γεκφζην θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ δει. ηελ 31/3/2011 παξά ηελ χπαξμε ηεο ππνρξέσζεο απηήο. 5. Σέινο κε ηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη, φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αξκφδηνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Άπθπο 19 Μη βεβαίωζη πποκαηαβολήρ καηά ηο μεηαζσημαηιζμό εηαιπειών 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.2238/1994 δεχηεξν εδάθην, ζχκθσλα κε ην νπνίν, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε βάξνο ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 (νκφξξπζκεο εηαηξείεο, εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, θιπ.) πνπ κεηαηξέπνληαη ή ζπγρσλεχνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972 (ΦΔΚ 217Α ) ή ηνπ λ.2166/1993 (ΦΔΚ 137Α ), ζε αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Ζ ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο βεβαησλφηαλ ε πξνθαηαβνιή θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε ε ππνβνιή αίηεζεο γηα επηζηξνθή. Ζ λέα ξχζκηζε θαηαιακβάλεη, κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3, κεηαηξνπέο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ γίλνληαη κε ην λ.δ.1297/1972 θαη εθφζνλ νινθιεξψλεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο απφ (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ) θαη κεηά. Γειαδή, αθνξά θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ είραλ αξρίζεη πξηλ απφ αιιά ν ΑΡΜΑΔ ηνπ λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ρνξεγήζεθε απφ ην ρξφλν απηφ θαη κεηά. Αλ φκσο ν κεηαζρεκαηηζκφο γίλεηαη κε ην 5

6 λ.2166/1993, ε πξνθαηαβνιή δελ ζα βεβαηψλεηαη γηα ηζνινγηζκνχο κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζπληάζζνληαη απφ θαη κεηά. Τπελζπκίδεηαη, φηη αλ ε κεηαηξνπή γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.2190/1920 (άξζξν 67 παξ.2) ή ηνπ λ.3190/1955 (άξζξν 53), ρσξίο ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, δελ γελλάηαη ζέκα, γηαηί έρνπκε ζπλέρεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ππνβάιιεηαη κία δήισζε απφ ηελ πξνεξρφκελε απφ ηε κεηαηξνπή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. γηα νιφθιεξε ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθε ε κεηαηξνπή. 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ λ.2238/1994. χκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: α) γηα ηηο εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ κεηαηξέπνληαη ή ζπγρσλεχνληαη ζε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972. Δπνκέλσο, αλ κία Δ.Π.Δ. κεηαηξέπεηαη ζε Α.Δ. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σα ίδηα ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζπγρψλεπζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1297/1972 αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή Δ.Π.Δ. θαη ηε δεκηνπξγία λέαο αλψλπκεο εηαηξείαο ή Δ.Π.Δ. (ζχζηαζε λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ), θαζψο θαη φηαλ απνξξνθάηαη Δ.Π.Δ. ή αλψλπκε εηαηξεία απφ πθηζηάκελε αλψλπκε εηαηξεία. β) γηα ηηο εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή αλψλπκεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ηα εγθαηεζηεκέλα ζηε ρψξα καο ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε άιιεο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 6 ηνπ λ.2166/1993. Δπνκέλσο, αλ κία Δ.Π.Δ. ή ππνθαηάζηεκα αιινδαπήο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε Α.Δ. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993, δελ ζα βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε βάξνο ηεο κεηαηξεπφκελεο εηαηξείαο ή ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο. Σα ίδηα ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζπγρψλεπζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή Δ.Π.Δ. γηα ηε δεκηνπξγία λέαο αλψλπκεο εηαηξείαο ή Δ.Π.Δ. (ζχζηαζε λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ), θαζψο θαη φηαλ απνξξνθάηαη Δ.Π.Δ. ή αλψλπκε εηαηξεία απφ ιεηηνπξγνχζα αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ε Δ.Π.Δ. δελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη Α.Δ.). γ) γηα ηηο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε αλψλπκε εηαηξεία ή δηαζπψληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68, 80 θαη 81, θαηά πεξίπησζε, ηνπ θ.λ.2190/1920 (ΦΔΚ 37 Α ), δ) γηα ηηο εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ λ.3190/1955 (ΦΔΚ 91 Α ), 6

7 ε) γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2515/1997 (ΦΔΚ 154 Α ), ζη) γηα ηηο αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπγρσλεχνληαη ζε λέα ή πθηζηάκελε αγξνηηθή ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε, θαζψο θαη ηηο δεπηεξνβάζκηεο ή ηξηηνβάζκηεο αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2810/2000 (ΦΔΚ 61 Α ), δ) γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη, ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη ε) γηα ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα θέξδε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, θαζψο θαη επί ησλ εηζνδεκάησλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ. (ε πεξίπησζε απηή ίζρπε θαη κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο). Ζ ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ηνπο ίδηνπο κε ηνπο πην πάλσ ιφγνπο θαη θαηαιακβάλεη, κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3, κεηαηξνπέο θαη ζπγρσλεχζεηο κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ θαη κεηά ή κε εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ θαη κεηά, θαηά πεξίπησζε. Άπθπο 21 Λοιπέρ διαηάξειρ ειζοδήμαηορ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 21 πξνζηίζεηαη λέα ππνπεξίπησζε μμ ζηελ πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3842/2010. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη φηη δηαηεξνχληαη νη απαιιαγέο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 25 θαη 26 ηνπ λ. 27/1975 θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010. Δπνκέλσο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο απαιιαγέο γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηνπ λ. 959/1979, αιιά θαη γηα ηηο ινηπέο εκεδαπέο ή αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 25 θαη 26 ηνπ λ. 27/1975, ρσξίο λα επέξρεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηα ηζρχνληα πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λ. 3842/ Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 νξίδεηαη, φηη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη κεηά, δειαδή αλαδξνκηθά, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ηξνπνπνηνχκελεο δηάηαμεο ηνπ λ. 3842/

8 3. Με ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ λφκνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ην πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ πσιεηή πνπ έρεη βαζκφ ζπγγέλεηαο Α ή Β θαηεγνξίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.2961/2001 κε ηνλ αγνξαζηή ζην εμήο ζα θνξνινγείηαη κε 5% θαη 10%, αληίζηνηρα, φπσο δειαδή ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κεξίδσλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο. Ζ ξχζκηζε απηή ηζρχεη γηα κεηαβηβάζεηο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ Δ.Π.Δ. πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δειαδή απφ θαη κεηά. 4. Με ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λφκνπ απηνχ ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 10 ηνπ πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ λ.3845/2010, ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έγηλε ψζηε λα απνθεπρζεί ε επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ζπκκεηνρέο, γηα ηα νπνία έρεη θαηαβιεζεί εηζθνξά απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3808/2009, θαζφζνλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππήξρε δηπιή επηβνιή εηζθνξάο ζηα ίδηα θέξδε (θέξδε απφ ζπκκεηνρέο). Οη επηρεηξήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε πξέπεη λα ππνβάινπλ, αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαη λα δεηήζνπλ λέα εθθαζάξηζε. ηελ ζπλέρεηα, νη Γ.Ο.Τ. ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψζνπλ ην νξζφ πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο, εθφζνλ βέβαηα ηα ζηνηρεία πνπ ηεζνχλ ππφςε ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καηά ηα ινηπά, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1181/2010, εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ λ.3845/ Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α ). Με ηηο λέεο δηαηάμεηο παξαηείλεηαη ην δηθαίσκα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη θνξνινγηθά ππφρξεα ζηελ Διιάδα λα κεηαθέξνπλ ή λα δειψζνπλ κέρξη ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2011 θεθάιαηα ηα νπνία είλαη θαηαηεζεηκέλα ή επελδεδπκέλα ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ή παξαθνινπζνχληαη ζηελ αιινδαπή. 6. ε πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν επηιέγεη ηε κεηαθνξά θαη φρη ηελ παξακνλή ησλ ππφςε θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ ηα θεθάιαηα απηά πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε πξνζεζκηαθφ ινγαξηαζκφ θαηάζεζεο ζηελ Διιάδα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν λα δηαζέηεη ΑΦΜ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ήδε δφζεθαλ κε ηελ αξηζκ. ΠΟΛ.1135/ εξκελεπηηθή εγθχθιην καο. 8

9 7. ε αληίζεζε κε ηα νξηδφκελα αξρηθά απφ ην λ. 3842/2010, νθείιεηαη πιένλ θφξνο κε ζπληειεζηή 8%, αλεμάξηεηα αλ ηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηελ Διιάδα, ή αλ παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή. Έηζη νη δηαηάμεηο πεξί επαλαπαηξηζκνχ είλαη πιένλ ζπκβαηέο κε ηελ ειεπζεξία θίλεζεο θεθαιαίσλ (άξζξα 56 θαη 63 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δ. Δ. - ΛΔΔ θαη άξζξα 36 θαη 40 ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ ΔΟΥ). 8. Τπελζπκίδνπκε, φηη ζηηο ππφςε δηαηάμεηο ππάγνληαη εθείλα ηα θεθάιαηα πνπ δελ δειψζεθαλ απφ ηνλ ππφρξεν ή γηα ηα νπνία δελ θαηαβιήζεθε θφξνο ζηελ εκεδαπή, θαίηνη ζπλέηξερε ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Κεθάιαηα γηα ηα νπνία είρε θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα ή είραλ απαιιαγεί απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο λφκηκα, δελ εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη κε ηε λέα ξχζκηζε ηα εηζαγφκελα θεθάιαηα έπξεπε λα ππήξραλ ζηελ αιινδαπή θαηά ηελ 31 ε Μαξηίνπ Σα θεθάιαηα πνπ ππάγνληαη ζηνλ επαλαπαηξηζκφ ηεξνχληαη ζε θαηαζεηηθνχο ή επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε ηξάπεδα ζηελ αιινδαπή (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα εκεδαπψλ ηξαπεδψλ ζηελ αιινδαπή) ή παξαθνινπζνχληαη απφ απηή ή απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηελ αιινδαπή, πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δσήο πνπ ζπλδένληαη κε επελδχζεηο. ε πεξίπησζε επελδπηηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ είηε δειψλεηαη κε ζθνπφ ηελ παξακνλή ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ αιινδαπή είηε ην θεθάιαην απηνχ εηζάγεηαη ζηελ εκεδαπή, θφξνο επηβάιιεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη εηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ γηα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζηελ νξγαλσκέλε αγνξά ρψξαο πιήξνπο κέινπο ηνπ ΟΟΑ ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή θιεηζίκαηφο ηνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε κέξα απηήο πνπ θαηαβάιιεηαη ν νθεηιφκελνο θφξνο, ελψ αλ δελ είλαη εηζεγκέλν ζηελ παξαπάλσ αγνξά ιακβάλεηαη ππφςε ε νλνκαζηηθή ηνπ αμία. 10. Πεξαηηέξσ, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη ξεηά, φηη ζε πεξίπησζε επελδπηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο αιινδαπήο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ξεπζηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη επελδεδπκέλα ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ Διιάδα ζε αληίζεζε κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζπλάγεηαη φηη θεθάιαηα ππαγφκελα ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππφςε δηαηάμεσλ ηα νπνία είλαη επελδεδπκέλα ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηα νπνία είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά ρψξαο πιήξνπο κέινπο ηνπ ΟΟΑ ή κε θαη ησλ νπνίσλ ν θάηνρνο επηιέγεη ηελ δηαηήξεζή ηνπο ζηελ αιινδαπή δελ απαηηνχλ ξεπζηνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο επηιέμεη ηελ κεηαθνξά ησλ ππφςε θεθαιαίσλ ζε πξνζεζκηαθφ ινγαξηαζκφ ζηελ εκεδαπή, ε ξεπζηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κεηά ηελ 31 ε Μαξηίνπ

10 Με ηε ξχζκηζε απηή είλαη πξνθαλέο φηη δηεπθνιχλνληαη νη θάηνρνη θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ νη νπνίνη κε ηηο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε απηή (π.ρ. θεθάιαηα ιφγσ θιεξνλνκηάο ζε επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο θιπ.) 11. Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ θφξνπ (50%) πνπ έρεη θαηαβιεζεί ιφγσ επαλαπαηξηδφκελσλ θεθαιαίσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3842/2010. Με ηελ αξηζκ /Β0012/ΠΟΛ. 1059/ ΑΤΟ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη, φηη σο επέλδπζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λνείηαη θαη ε αγνξά κεηνρψλ εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξείαο, κεξηδίσλ εκεδαπήο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε αγνξά νιφθιεξεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε επέλδπζε πνπ απνβιέπεη ζηελ ηφλσζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Ζ επέλδπζε απηή ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δχν (2) έηε απφ ην ρξφλν εηζαγσγήο ησλ θεθαιαίσλ θαη πεξαηηέξσ, λα κελ κεηαβηβάδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο πξηλ απφ ην πέξαο δχν (2) εηψλ. Δπίζεο, κε ηελ αξηζκ. πξση. Γ12Β ΔΞ2010/ δηαηαγή καο έγηλε δεθηφ, φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη φιεο γεληθά ηηο επελδχζεηο, πνπ νξίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ ΑΤΟ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ηα επαλαπαηξηδφκελα θεθάιαηα, απηέο πξέπεη λα δηαθξαηνχληαη ππνρξεσηηθά γηα κία δηεηία απφ ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηα νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 12. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζπλάγεηαη φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ άηνθε επηζηξνθή ηνπ 50% ηνπ θφξνπ πνπ έρεη επηβιεζεί επί ησλ θεθαιαίσλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ εκεδαπή θαη επελδχνληαη είηε ζε ηίηινπο δαλείσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, είηε ζε ακνηβαία θεθάιαηα ή άιιεο επελδχζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ αξηζκ. πξση.10733/β0012/πολ. 1059/ ΑΤΟ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, νη ππφςε επελδχζεηο ζα πξέπεη λα δηαθξαηνχληαη έσο ην πέξαο ηεο δηεηίαο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηζηξέθεηαη άηνθα ην 50% ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε. Όζνλ αθνξά ηα θεθάιαηα εθείλα πνπ επελδχζεθαλ ζε αγνξά αθηλήηνπ ή ζηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο ην 50% ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζα επηζηξέθεηαη άηνθα απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή πξνθεηκέλνπ γηα αλέγεξζε νηθνδνκήο ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο λέαο νηθνδνκήο. Γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ, ην ππφρξεν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ ΓΟΤ πξνζθνκίδνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ αξηζκ.10733/βοο12/πολ.1059/ ΑΤΟ. 10

11 13. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ ζα αθνινπζείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: Οη Σξάπεδεο ζα ρνξεγνχλ ζηνπο ππφςε θνξνινγνχκελνπο βεβαίσζε, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ην πνζφ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη απνδφζεθε ζην Γεκφζην, ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο, θαζψο θαη ε Γ.Ο.Τ ζηελ νπνία έρεη απνδνζεί ν ζρεηηθφο θφξνο, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα ν θνξνινγνχκελνο λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ πνπ αλήθεη καδί κε ηελ αίηεζε επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ θαη ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ αξηζκ.10733/βοο12/πολ.1059/ ΑΤΟ. Αθνινχζσο, ην ηκήκα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ αθνχ δηαπηζηψζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ζα πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ηνπ αηνκηθνχ θχιινπ έθπησζεο (ΑΦΔΚ). 14. Καηά ηα ινηπά θαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληηβαίλνπλ κε ηελ παξνχζα εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη ε αξηζκ.10733/β0012/πολ.1059/ ΑΤΟ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ αξηζκ.11491/β0012/πολ.1134/ ΑΤΟ, ε αξηζκ.10732/βοο12/πολ.1058/ ΑΤΟ θαη ε αξηζκ. ΠΟΛ.1135/2010. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΣΔΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ πλλεκέλα: 4 ζειίδεο ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 4. Γ.Γ.Π.. Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ,ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 4. Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, Ακεξηθήο 21 Α ΑΘΖΝΑ 5. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, Αθαδεκίαο 68, ΑΘΖΝΑ 6. θα Γνχζηε Διέλε, Οκήξνπ ΑΘΖΝΑ 7. θνο Καινγεξίλεο Δπζηάζηνο, Αθηή Μηανχιε Πεηξαηάο ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 11

12 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 4. Γξαθείν θ.γελ.γξακκαηέα ΓΓΠ 5. Γξαθείν θ.γελ.γξακκαηέα Ζ.Πιαζθνβίηε 6. Γξαθείν θ.γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο 7. Γξαθείν θ.γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ 8. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 10. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 11. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ 12. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) 13. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α (20), Β (20), Γ (3) 14. Γξαθείν θ. Γηεπζπληνχ Γ12 12

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 2 Φεβποςαπίος 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994,

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994, ΦΕΚ : B 1311/30.5.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ Αζήλα, 29 Μαΐνπ 2013 ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ.

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 ε ) ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ B 2.Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα