ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο"

Transcript

1 ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο

2 Σα βαζηθά κέξε ελόο πξηζηεξίνπ: Κνξκνπιαηεία Κπξίωο πξηζηήξην Πξηζηνπιαηεία (απνζήθε) Σξνρηζηήξην Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο

3 ΚΟΡΜΟΠΛΑΣΔΙΑ.

4 ΠΡΙΣΟΠΛΑΣΔΙΑ.

5 Βαζηθά είδε πξηζηήο μπιείαο πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα: Ελάηη (κεθαλλημιακή και ρβοιδξγεμήπ) Πεύκη (κροίωπ μαύοη και δαζική πεύκη) Εορθοελάηη (μικοέπ πξζόηηηεπ) Κρπαοίζζι (μικοέπ πξζόηηηεπ) Καζηαμιά (μικοέπ πξζόηηηεπ) Λεύκη Καορδιά (μικοέπ πξζόηηηεπ) Ονρά Δορπ Τοξπική νρλεία (λίγη πλέξμ)

6 Τχπνη κεραλεκάησλ πξίζεο 1. Πξλρποίξμξ («καηαοοάκηηπ») 2. Ταιμιξποίξμξ («ποιξμξκξοδέλλα») 3. Διζκξποίξμξ («δίζκξπ»)

7 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΙΗ Η εθαξκνγή ζσζηήο ηερληθήο θαηά ηελ πξίζε παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ νηθνλνκία ελφο πξηζηεξίνπ γηαηί επεξεάδεη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο δηαζέζηκεο πξψηεο χιεο

8 ΣΑΔΙΑ ΠΡΙΗ ΚΟΡΜΟΙ ΕΓΚΑΡΙΑ ΠΡΙΗ ΠΡΟΠΛΑΗ ΚΤΡΙΩ ΠΡΙΗ ΕΠΑΝΑΠΡΙΗ ΠΑΡΤΦΩΗ ΕΓΚΑΡΙΑ ΠΡΙΗ ΠΡΙΣΩΝ

9 ΣΑΔΙΑ ΠΡΙΗ 1) ΕΓΚΑΡΙΑ ΠΡΙΗ Πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θνξκψλ ζε θνξκνηεράρηα κε ην επηζπκεηφ κήθνο

10 2) ΠΡΟΠΛΑΗ Πξαγκαηνπνηείηαη γηα 2 ιφγνπο: ΣΑΔΙΑ ΠΡΙΗ Γηα ηε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ησλ θνξκνηεκαρίσλ Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θνξκνηεκαρίνπ γηα ηελ παξαπέξα θαηεξγαζία ηνπ αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ηειηθψλ πξηζηψλ, ηεο πνηφηεηαο ησλ πξηζηψλ, ην είδνο, ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ δηαζέζηκσλ κεραλεκάησλ πξίζεο

11 ΣΑΔΙΑ ΠΡΙΗ 3) ΚΤΡΙΩ ΠΡΙΗ Σην ζηάδην απηφ δηακνξθψλεηαη ην επηζπκεηφ πάρνο ησλ πξηζηψλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαγφκελα πξηζηά επαλαπξηζηνχλ χζηεξα απφ ζηξνθή 90 κνηξψλ ην πάρνο κεηαηξέπεηαη ζε πιάηνο ησλ πξηζηψλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ παξαιείπεηαη ην ζηάδην ηεο πξφπιαζεο, ην ζηάδην νλνκάδεηαη απ επζείαο πξίζε.

12 ΣΑΔΙΑ ΠΡΙΗ 4) ΕΠΑΝΑΠΡΙΗ Σην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη: Ο ηεκαρηζκφο ησλ κεγάισλ πξηζηψλ (πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θπξίσο πξίζε) ζε πξηζηά ηειηθνχ πάρνπο Η ηπρφλ απαηηνχκελε επαλάπξηζε εμαθξηδίσλ γηα παξαγσγή ιεπηψλ ζαλίδσλ

13 5) ΠΑΡΤΦΩΗ Σην ζηάδην απηφ γίλεηαη: ΣΑΔΙΑ ΠΡΙΗ Ο ηεηξαγσληζκφο ησλ πξηζηψλ κε απνκάθξπλζε ησλ εμαθξηδίσλ, Ο ηεκαρηζκφο ησλ πξηζηψλ ζε κηθξφηεξα πιάηε

14 ΣΑΔΙΑ ΠΡΙΗ 6) ΕΓΚΑΡΙΑ ΠΡΙΗ ΠΡΙΣΩΝ Πξαγκαηνπνηείηαη γηα ειάηησζε ηνπ κήθνπο ησλ πξηζηψλ ή γηα απνκάθξπλζε ζθαικάησλ

15 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΙΗ Η κέζνδνο πξίζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο, ην είδνο ηνπ μχινπ (θσλνθφξα, πιαηχθπιια), ηε δηάκεηξν ησλ θνξκνηεκαρηδίσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξηζηψλ (πιάηνο, πάρνο, ζρεδίαζε, ειαηηψκαηα). ε κέζνδνο πξίζεο θαζνξίδεηαη πάληνηε κε βάζε ηε κηθξή δηάκεηξν ηνπ θνξκνχ. Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ επηζπκεηψλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ πξίζεο φπσο επίζεο θαη γηα ηελ απνθπγή αδηθαηνιφγεηα κεγάισλ ππεξδηαζηάζεσλ

16 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΙΕΩ ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΗ: Καηά ηελ πξίζε ηεο μπιείαο δίλνπκε κία νξηζκέλε ππεξδηάζηαζε ζηα πάρε θαη ζηα πιάηε ησλ πξηζηνηεκαρίσλ ώζηε λα θαιπθζεί ε αλακελόκελε ξίθλσζε ηνπο ώζηε θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο λα έρνπλ ηηο δεηνύκελεο δηαζηάζεηο.

17 Οιηθή πξίζε ζε πνιππξίνλα ή ηκεκαηηθή πξίζε ζε ηαηληνπξίνλα. Η κέζνδνο απηή εθαξκόδεηαη ζηελ Ειιάδα, θπξίσο ζηα θσλνθόξα θαη ζηελ νμπά. Πξίζε ύζηεξα από πξόπιαζε. Η κέζνδνο απηή εθαξκόδεηαη ζε θνξκνύο θσλνθόξσλ κε δηάκεηξν πάλσ από 30 cm θαη κε βαζηθό κεράλεκα πξίζεο ηνλ πνιππξίνλα. Σκεκαηηθή πξίζε ζε ηαηληνπξίνλα (δπλαηόηεηα ζηξέςεο θαηά 90 ν, ώζηε λα πεξηνξίδνληαη ζθάικαηα μύινπ). Η κέζνδνο απηή εθαξκόδεηαη ζε θσλνθόξα θαη πιαηύθπιια.

18 Σκεκαηηθή πξίζε ζε ηαηληνπξίνλα γηα παξαγσγή πξηζηώλ κε αθηηληθή ζρεδίαζε. Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε θνξκνύο μύινπ θαιήο πνηόηεηαο, κε κεγάιε εκπνξηθή αμία, όπσο δξπο, νμπά, θξάμν, θαξπδηά, καόλη, ηηθ, θ.α. Πξίζε γηα παξαγσγή θαδξνληώλ

19 Πξντφληα πξηζηήο μπιείαο Πειεθεηή μπιεία (ηεηξαγσληζκέλε ζηξνγγχιε απφ ιεπηά θνξκίδηα, κέρξη 10 x 10 cm, κήθνο έσο 6 m) Πειεθεηή μπιεία απφ ιεπηή ζηξνγγχιε (κέρξη 25 x 25 cm, κήθνο έσο 6 m) Σαλίδηα (ηάβιεο), πάρνο 25 mm Λεπηά ζαλίδηα, πάρνο mm Σθνπξέηα, πάρνο 12 mm

20 Πξντφληα πξηζηήο μπιείαο (ζπλέρεηα) Καδξφληα ( (3-8) x (3-8) cm) Μαδέξηα (50 mm, 3-6 m κήθνο) Γνθνί Κνιφλεο

21 ΠΡOΠΛΑΗ

22 ΠAΡΤΦΩΗ

23 ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Η πνζνηηθή απφδνζε ηεο παξαγφκελεο πξηζηήο μπιείαο εθθξάδεηαη κε ηνλ φγθν ζε θπβηθά κέηξα απηήο πξνο ηνλ αξρηθφ φγθν ησλ θνξκνηεκαρίσλ. Γει. Α= (Ογθνο πξηζηήο μπιείαο) / (Ογθνο θνξκνηεκαρίσλ)

24 ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Η πνζνηηθή απόδνζε εμαξηάηαη θπξίσο από ηνπο εμήο παξάγνληεο: Γηάκεηξνο θνξκνηεκαρίνπ Μήθνο θνξκνηεκαρίνπ Κσληθνκνξθία θνξκνηεκαρίνπ Σηξεβιφηεηα-Απφθιηζε ηεο εγθάξζηαο δηαηνκήο απφ ηελ θπθιηθφηεηα (έθθεληξνο ζέζε εληεξηψλεο) Δίδνο ηνκήο θαηά ηελ πξίζε Πάρνο πξηνλνειαζκάησλ Πάρνο έθθακςεο Γηαζηάζεηο παξαγφκελεο πξηζηήο μπιείαο

25 ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Σπζρέηηζε ηεο πνζνηηθήο απφδνζεο ζε πξηζηή μπιεία κε ηε δηάκεηξν ηνπ θνξκνηεκαρίνπ

26 ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Σπζρέηηζε ηεο πνζνηηθήο απφδνζεο ζε πξηζηή μπιεία κε ην κήθνο ηνπ θνξκνηεκαρίνπ

27 ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Σπζρέηηζε ηεο πνζνηηθήο απφδνζεο ζε πξηζηή μπιεία κε ηνλ βαζκφ θσληθνκνξθίαο ηνπ θνξκνηεκαρίνπ

28 Άζθεζε: Πξηζηήξην θαηεξγάδεηαη εηεζίωο m3 θνξκνηεκαρίωλ θαη έρεη κέζε απόδνζε 55%. Να ππνινγηζηεί ε αύμεζε ζηα έζνδα αλ ε πξηζηή μπιεία πωιείηαη 200 EUR/m3 θαη ε πνζνηηθή απόδνζε απμεζεί θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Λύζε: Με απόδνζε α=55% Παξαγόκελε πξηζηή μπιεία= (10000x55)/100=5500m3 Σηκή πξηζηήο μπιείαο = 5500x200= EUR Με α=57% Παξαγόκελε πξηζηή μπιεία= (10000x57)/100=5700m3 Σηκή πξηζηήο μπιείαο = 5700x200= EUR

29 Με α=57% Γηαθνξά εηεζίωο = = EUR

30 Άζθεζε: Τπνινγίζηε ηελ πνζνζηηαία δηαθνξά πνπ ε θωληθνκνξθία επηθέξεη ζηελ πνζνηηθή απόδνζε θνξκώλ κήθνπο 15m θαη κε: δηάκεηξν θνξπθήο 15cm θαη δηάκεηξν βάζεο 40cm δηάκεηξν θνξπθήο 15cm θαη δηάκεηξν βάζεο 30cm

31 Smalian: 2 2 d0 dn g0 gn V ( ) L ( ) L V V,1, d0 d 3,14 0, 4 0,15 ( n ) L ( ) d0 d 3,14 0,3 0,15 ( n ) L ( ) Vθνξ,1=1,074m3 Vθνξ,2=0,662m3

32 Γηαζέζηκε (ειάρηζηε) δηάκεηξνο γηα παξαγωγή πξηζηήο: d1=0,15m d2=0,15m Άξα d 0,15 V,1 L m ( ) 3,14 ( ) 15 0, d 0,15 V,2 L m ( ) 3,14 ( ) 15 0, 265 3

33 Γηαζέζηκε (ειάρηζηε) δηάκεηξνο γηα παξαγωγή πξηζηήο: d1=0,15m d2=0,15m Άξα d 0,15 V,1 L m ( ) 3,14 ( ) 15 0, d 0,15 V,2 L m ( ) 3,14 ( ) 15 0, 265 3

34 Γηαζέζηκε (ειάρηζηε) δηάκεηξνο γηα παξαγωγή πξηζηήο: d1=0,15m d2=0,15m Άξα d1 2 0,15 2 V,1 ( ) L 3,14 ( ) 15 0, 265m3 2 2 d2 2 0,15 2 V,2 ( ) L 3,14 ( ) 15 0, 265m3 2 2

35 Απόδνζε θνξκνύ: a1=vπξ1/vθνξ,1 = 24,7% a2=vπξ2/vθνξ,2 = 40,0% Πνζνζηηαία δηαθνξά: [(a2-a1)/a1]* 100 = [(40-24,7)/24,7] * 100= 62%!!!

36 Άζθεζε: H πξίζε θπιηλδξηθνύ θνξκνηεκαρίνπ δηακέηξνπ 40cm θαη κήθνπο 2,5m έδωζε ηα εμήο πξηζηά (κήθνπο 2,5m): 2 πξηζηά πάρνπο 46mm θαη πιάηνπο 32cm 2 πξηζηά πάρνπο 46mm θαη πιάηνπο 26cm 2 πξηζηά πάρνπο 24mm θαη πιάηνπο 22cm 2 πξηζηά πάρνπο 24mm θαη πιάηνπο 18cm Να ππνινγηζηεί ε πνζνηηθή απόδνζε. Λύζε: Όγθνο παξαγόκελεο πξηζηήο μπιείαο: 2 x 0,046 x 0,32 x 2,5 = 0,0736 m3 2 x 0,046 x 0,26 x 2,5 = 0,0598 m3 2 x 0,024 x 0,22 x 2,5 = 0,0264 m3 2 x 0,024 x 0,18 x 2,5 = 0,0216 m ΤΝΟΛΟ = 0,1814 m3

37 Όγθνο θνξκνύ: d 2 0,4 2 V ( ) L 3,14 ( ) 2,5 0,314m3 2 2 Απόδνζε θνξκνύ: Α% =[Vπξ/Vθνξ]*100 = (0,1814/0,314)x100=57,7%

38 Δηήζηα απόδνζε πξηζηεξίνπ

39 (ύλεζεο εξώηεκα) Πόζα πξηζηά ζα βγάιεη έλαο θνξκόο;

40 Πόζα πξηζηά ζα βγάιεη έλαο θνξκόο δηακέηξνπ Γ;

41 Άζθεζε: Πόζα πξηζηά πιάηνπο 28cm θαη πάρνπο 48mm κπνξνύλ λα παξαρζνύλ από θνξκνηεκάρην κήθνπο 2,5m, κε βαζκό θωληθνκνξθίαο 2cm/m θαη δηάκεηξν κηθξνύ άθξνπ 40cm? Πνηα ε πνζνηηθή απόδνζε ηνπ θνξκνηεκαρίνπ κε ηελ παξαγωγή ηωλ αλωηέξω πξηζηώλ? (Πιάηνο εγθνπήο =4mm θαη ππεξδηάζηαζε πάρνπο=2mm)

42 a v ,5 cm 0,285 0,004 0,289 0,048 0,002 0,004 0,054 5,35

43 Όγθνο ηωλ 5 πξηζηώλ: =5 x 2,5 x 0,28 x 0,048 = 0,168m3 Μηθξή δηάκεηξνο θνξκνύ = 40cm Μεγάιε δηάκεηξνο θνξκνύ = 40+2,5x2 = 45cm

44 d0 d 3,14 0, 4 0, 45 ( n V ) L ( ) 2,5 0,356m Α=Vπξ/Vθνξ = (0,168/0,356)x100 = 47,2%

45 ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Σπζρέηηζε ηεο πνζνηηθήο απφδνζεο ζε πξηζηή μπιεία κε ην πάρνο ησλ πξηνλνειαζκάησλ

46 Γηα ηελ παξαγσγή μπιείαο θαιήο πνηόηεηαο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ θαλφλεο: Να ζπληεξνχληαη νη θνξκνί έσο φηνπ πξηζζνχλ. Τα θνπηηθά κέζα λα είλαη ζσζηά ηξνρηζκέλα θαη λα αιιάδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Καηάιιειε ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε απφζηαζε ησλ δνληηψλ κεηαμχ ηνπο, δειαδή φζν πεξηζζφηεξα δφληηα έρεη ην πξηφλη, ηφζν βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα επηθάλεηαο. Να πξαγκαηνπνηείηαη ζσζηή μήξαλζε.

47 ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Απηνκαηνπνηεκέλε αλάιπζε ηεο κνξθήο ηνπ θνξκνηεκαρίνπ γηα βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε

48 ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Απηνκαηνπνηεκέλε αλάιπζε ηεο κνξθήο ηνπ θνξκνηεκαρίνπ γηα βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε

49 ΣΑ ΓΟΝΣΙΑ ΣΟΤ ΠΡΙΟΝΙΟΤ a=γσλία ηνκήο b= ζπκπιεξσκαηηθή γσλία c= γσλία δνληηνύ p=βήκα δνληηνύ (απόζηαζε κεηαμύ δνληηώλ) h=ύςνο δνληηνύ

50 Σα πξηνλνειάζκαηα δηαηίζεληαη : είηε κε απιά δόληηα είηε κε ηξνρηζκέλα δόληηα κε έθθακςε (ηζαπξάδη) είηε κε ηξνρηζκέλα δόληηα ζηα νπνία έρεη γίλεη δηαπιάηπλζε ηνπ άθξνπ θάζε δνληηνύ. είηε κε ηξνρηζκέλα δόληηα ησλ νπνίσλ ηα άθξα έρνπλ εληζρπζεί κε ζηειίηε( θαξβίδην)

51 Πξνθίι δνληηώλ. C: γηα κηθξνεξγαζίεο επηπινπνηίαο NU: γηα θνξκνύο κηθξήο δηακέηξνπ KV: γηα επξσπατθά μύια PU: γηα βαξηά ηξνπηθά κηθξήο δηαηνκήο κεγάισλ δηαζηάζεσ

52 PV: γηα βαξηά ηξνπηθά μύια

53 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΙΟΝΟΔΛΑΜΑΣΩΝ Βαζηθέο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο είλαη: 1)Δπζπγξάκκηζε πξηνλνειάζκαηνο (straightening) Δπηηξεπόκελε θπξηόηεηα ξάρεο πξηνληνύ: 0,4-0,6mm/1,5m κήθνπο Έιεγρνο κε κεηαιιηθό επζύγξακκν θαλόλα. Γηόξζσζε απόθιηζεο κε ηελ θπιίλδξηζε (Rolling)

54 2) Κπιίλδξηζε πξηνλνειάζκαηνο (Rolling) ή ξνιιάξηζκα. Η ιάκα δηέξρεηαη αλάκεζα από δπν κηθξνύο πεξηζηξεθόκελνπο θπιίλδξνπο πηέζεσο θαηά ηνπ κήθνπο ηνπ ειάζκαηνο, αλά 2 cm. θνπόο είλαη ε επηπέδσζε ηνπ ειάζκαηνο, ε εμηζνξξόπεζε ησλ ηάζεσλ, ώζηε ην έιαζκα όηαλ θακππισζεί ειαθξά λα έρεη έλα εγθάξζην θνίιν πξνθίι, αληίζηνηρν ηεο θακππιόηεηαο πνπ πξέπεη λα θέξεη ε ηξνραιία (βιέπε εηθ.) Γηα πιάηε ιάκαο:150mm, 180mm, 230mm, ην ύςνο ηόμνπ πξέπεη λα είλαη 0,5mm, 0,8mm, 1,2mm, αληίζηνηρα.

55 3) θπξειάηεζε ειάζκαηνο κε εηδηθό ζθπξί (ζρ. 15 ζεκεηώζεσλ)γηα επηπέδσζε εμνγθσκάησλ. 4) Έθακςε ή δηαπιάηπλζε θνξπθώλ δνληηώλ ή ελίζρπζε θνξπθώλ κε ζηειίηε (θξάκα θνβαιηίνπ, ρξσκίνπ, βνιθξακίνπ.) Κνίιν πξνθίι ζηε ιάκα θαη αληίζηνηρν «πνκπέ» ζηελ ηξνραιία γηα λα ζπγθξαηεζεί ην πξηνλνέιαζκα θαηά ηελ πεξηζηξνθή θαη πξίζε(πνκπέ ζην 1/3, ζηα 2/5 ή ζην ½ )ηνπ πιάηνπο ηεο ηξνραιίαο

56 Μεράλεκα γηα επζπγξάκκηζε θαη θπιίλδξηζε θαη εμηζνξξόπεζε ηάζεσλ πξηνλνειάζκαηνο.

57 ΣΡΟΥΙΜΑ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΙΟΝΙΩΝ

58

59

60

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Δ 07.01.20. Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ

Δ 07.01.20. Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Δ 07.01.20 Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ 20 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Η Οδεγία ηέζεθε ζε ηζρύ

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα