Η σύγκλιση του πληθωρισµού πριν και µετά από την εισαγωγή του ευρώ στις χώρες της ευρωζώνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σύγκλιση του πληθωρισµού πριν και µετά από την εισαγωγή του ευρώ στις χώρες της ευρωζώνης"

Transcript

1 Η σύγκλιση του πληθωρισµού πριν και µετά από την εισαγωγή του ευρώ στις χώρες της ευρωζώνης Νίκος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Περίληψη Χρησιµοποιώντας τον έλεγχο του Johansen για τη συνολοκλήρωση, εξετάζουµε µέχρι ποιό σηµείο τα ποσοστά του πληθωρισµού στην περιοχή του ευρώ έχουν συγκλίνει µετά από την εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος στις χώρες µέλη της Ε.Ε. εδοµένου ότι η υπόθεση των µη στάσιµων µεταβλητών αντιπροσωπεύει το κεντρικό σηµείο στις αναλύσεις της συνολοκλήρωσης, εξετάζουµε τα µη στάσιµα ποσοστά του πληθωρισµού µε έξι διαφορετικούς ελέγχους της µοναδιαίας ρίζας. Συγκρίνουµε δύο περιόδους, την πρώτη περίοδο από τον Ιανουάριο του 1985 ως το εκέµβριο του 199 (τη Συνθήκη του Μάαστριχτ) και τη δεύτερη από τον Ιανουάριο του 1993 ως το εκέµβριο του 009. Ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης του Johansen διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καµία σύγκλιση τόσο για την πρώτη περίοδο, όσο και για τη δεύτερη περίοδο που εξετάζουµε στις χώρες µέλη της Ευρωζώνης. Λέξεις Κλειδιά: Πληθωρισµός, Σύγκλιση, Μοναδιαία ρίζα, Συνολοκλήρωση JEL classificaion: C3, E31, F15

2 Inflaion convergence before and afer he inrodcion of he Ero in he Ero zone Nikolaos Drisakis Professor Deparmen of Applied Informaics Universiy of Macedonia 156 Egnaia S, hessaloniki GREECE Absrac Using he Johansen es for coinegraion, we examine he exen o which inflaion raes in he Ero area have converged afer he inrodcion of a single crrency in he member saes of Eropean Union. Since he assmpion of nonsaionary variables represens he pivoal poin in coinegraion analyses, we pay special aenion o he appropriae idenificaion of non-saionary inflaion raes by he applicaion of six differen ni roo ess. We compare wo periods, he firs ranging from Janary 1985 nil December 199 (Maasrich reay) and he second one saring from Janary 1993 nil December 009. Johansen coinegraion es finds no convergence for he firs and he second period ha we examine in he member saes of Ero zone. Keywords: Inflaion, Convergence, Uni roo, Coinegraion JEL classificaion: C3, E31, F15

3 Εισαγωγή Το ευρώ είναι το επίσηµο νόµισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σήµερα σε χρήση σε 16 από τα 7 κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη, γνωστά και ως µέλη της Ευρωζώνης είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Το ευρώ ως νόµισµα επίσης χρησιµοποιείται και σε άλλες πέντε ευρωπαϊκές χώρες οπότε χρησιµοποιείται καθηµερινά από περίπου 37 εκατοµµύρια Ευρωπαίους. Το ευρώ ως όνοµα εγκρίθηκε επίσηµα στις 16 εκεµβρίου του 1995 και εισήχθη στις παγκόσµιες χρηµατοοικονοµικές αγορές ως λογιστικό νόµισµα την 1η Ιανουαρίου του 1999, αντικαθιστώντας την πρώην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ECU) σε αναλογία 1:1. Το ευρώ σε κέρµατα και χαρτονοµίσµατα άρχισε να κυκλοφορεί την 1η Ιανουαρίου του 00, και από την 1η εκεµβρίου του 009, που η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ, το ευρώ έγινε το επίσηµο νόµισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από την εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οικονοµολόγοι θεωρούσαν ότι οι νοµισµατικές αποφάσεις των κρατών µελών ήταν συγχρονισµένες. Αυτό έδωσε τόπο σε ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που κυµαίνεται από το ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα (Eropean Moneary Sysem) του 1979 (περιορισµός της απόκλισης συναλλαγµατικής ισοτιµίας) ως τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 199. Μεταξύ άλλων κριτηρίων σύγκλισης είχαν καθοριστεί και τα ποσοστά του πληθωρισµού. Τα ποσοστά πληθωρισµού έπρεπε να µείνουν µέσα σε ορισµένα όρια, αλληλοεξαρτώµενα και από την ανάπτυξη στα κράτη µέλη της Ένωσης. Από την αρχή της δεκαετίας του '80 µέχρι την εισαγωγή του ευρώ, τα ποσοστά πληθωρισµού µειώθηκαν µέσα στην περιοχή του ευρώ. Τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, µια συνεχιζόµενη απόκλιση του πληθωρισµού είναι αξιοπρόσεχτη και παραµένει αµφισβητήσιµο εάν αυτή η απόκλιση είναι πρόσκαιρη, ή εάν τα ποσοστά του πληθωρισµού στην περιοχή του ευρώ έχουν παρασύρει τις χώρες µέλη, συστηµατικά µετά από την εισαγωγή τους στο ευρώ. Στην εργασία αυτή χρησιµοποιείται ο έλεγχος του Johansen για να εξετάσει τον πραγµατικό βαθµό σύγκλισης πληθωρισµού µετά από την εισαγωγή του ευρώ. Η υπόθεση της µη στασιµότητας στα ποσοστά του πληθωρισµού διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στους ελέγχους της συνολοκλήρωσης για τη σύγκλιση των 3

4 οικονοµικών µεταβλητών. Εάν τα ποσοστά πληθωρισµού είναι στάσιµα ή όχι είναι ένα αµφιλεγόµενο ζήτηµα. Πριν εφαρµόσουµε τη διαδικασία Johansen στην περιοχή του ευρώ, ελέγχουµε τη στασιµότητα στα ποσοστά του πληθωρισµού της κάθε χώρας. Έξι διαφορετικοί έλεγχοι της µοναδιαίας ρίζας εφαρµόζονται για να εξετάσουν τη στασιµότητα των ποσοστών του πληθωρισµού. Το δεύτερο µέρος της εργασίας εξηγεί την οικονοµετρική στρατηγική και περιγράφει τους ελέγχους της µοναδιαίας ρίζας καθώς επίσης και τον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Johansen. Οι χρονικές σειρές πέντε κρατών της ευρωζώνης µε τα ποσοστά του πληθωρισµού αναλύονται για να βρεθούν οι σχέσεις της συνολοκλήρωσης βασισµένες στα αποτελέσµατα των ελέγχων της µοναδιαίας ρίζας. Τέλος, στο τελευταίο µέρος της εργασίας συνοψίζονται τα συµπεράσµατα.. Η οικονοµετρική στρατηγική.1. Ο έλεγχος του Johansen για τη συνολοκλήρωση Εάν ο συγχρονισµός δύο µεταβλητών X 1 και X (π.χ. ποσοστά πληθωρισµού σε δύο χώρες) µετριέται από τα υποδείγµατα γραµµικής παλινδρόµησης, τα κατάλοιπα µπορούν να συσχετίζονται σε περίπτωση που οι µη στάσιµες ενδογενείς και εξωγενείς µεταβλητές χρησιµοποιούνται. Εάν τα κατάλοιπα µιας παλινδρόµησης είναι στάσιµα τότε οι δύο µεταβλητές θεωρούνται συνολοκληρωµένες. Η έννοια της συνολοκλήρωσης δείχνει ότι, όταν και οι δύο µεταβλητές συνδέουν τις στοχαστικές τάσεις και τις βραχυχρόνιες τυχαίες αποκλίσεις τότε, αναπτύσσονται µε έναν συνεπή τρόπο σε µακροχρόνια σχέση. Ο έλεγχος του Johansen (1991) εξετάζει διάφορες µη στάσιµες µεταβλητές για τη συνολοκλήρωση. Επιτρέπει ωστόσο µια ανάλυση της σύγκλισης των κ οικονοµικών µεταβλητών µε ένα διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης λαθών της παρακάτω µορφής: X = A X +Α X + +Α X +ΠX * * * 1... p p (1) Το διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης λαθών µπορεί να ερµηνευθεί ως διανυσµατικό αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα στις πρώτες διαφορές ενώ ο προτελευταίος όρος «διορθώνει» τις βραχυχρόνιες διακυµάνσεις των µεταβλητών και περιγράφει τη µακροχρόνια σχέση του (σχέση συνολοκλήρωσης). Προκειµένου να καθοριστεί ο 4

5 αριθµός των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων µεταξύ των κ µεταβλητών, εξετάζεται ο βαθµός της µήτρας Π. Ο βαθµός h της µήτρας Π είναι ισοδύναµος µε τον αριθµό των σχέσεων συνολοκλήρωσης µεταξύ των κ µεταβλητών που εξετάζουµε. Ο έλεγχος του Johansen στηρίζεται σε δύο στατιστικούς ελέγχους για τον προσδιορισµό του βαθµού h της µήτρας Π όταν τα σφάλµατα είναι λευκός θόρυβος. Η µηδενική και εναλλακτική υπόθεση των στατιστικών αυτών, δηλαδή του ίχνους (race) και της µέγιστης ιδιοτιµής (λ max ) µπορούν να γραφούν ως εξής: race H 0 : h j agains H1 : h> j για j = 0,... k λ max H 0 : 1 h= j agains H : h= j+ 1 για j = 0,... k Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ελέγχου του Johansen, τα προσδιοριστικά συστατικά µπορούν να προστεθούν στο διανυσµατικό υπόδειγµα διορθώσεων λάθους. Αρχικά, τα προσδιοριστικά συστατικά µπορούν να προστεθούν στο συνολοκληρωµένο όρο (µακροχρόνιες σχέσεις), µπορούν ωστόσο να προστεθούν και στους υπόλοιπους όρους του υποδείγµατος (βραχυχρόνιες σχέσεις). Πριν εφαρµοστεί η τεχνική του Johansen, πρέπει να καθοριστεί ο αριθµός των υστερήσεις των µεταβλητών που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο έλεγχος του Johansen προϋποθέτει ότι τα κατάλοιπα του διανύσµατος ε κατανέµονται κατανέµονται κανονικά, µε µέσο µηδέν και διακύµανση σταθερή. Η αξία των χρονικών υστερήσεων καθορίζει το µήκος των αποκλίσεων από τη µακροχρόνια σχέση.. Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας..1 Ο επαυξηµένος έλεγχος των Dickey-Fller και ο έλεγχος των Phillips- Perron Οι τρεις έλεγχοι των Dickey-Fller (1979, 1981) υποθέτουν ότι τα σφάλµατα πληρούν τις ιδιότητες του λευκού θορύβου. Οι Phillips-Perron (1988) γενικεύουν την προσέγγιση αυτή χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις για την κατανοµή των σφαλµάτων. Οι Phillips-Perron υποθέτουν ότι το σφάλµα έχει µέσο το µηδέν και ότι 5

6 τα δεδοµένα έχουν παραχθεί από τη σχέση Y = Y +. Με βάση τις υποθέσεις αυτές αναπτύσσουν στατιστικούς ελέγχους οι οποίες είναι τροποποιηµένες στατιστικές ή F αλλά οι κρίσιµες τιµές είναι ακριβώς ίδιες µε αυτές των Dickey- Fller. Οι έλεγχοι της µοναδιαίας ρίζας των PP διαφέρουν από τους ελέγχους των ADF κυρίως στο πως εξετάζουν την αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα στα σφάλµατα. Ιδιαίτερα, όπου οι έλεγχοι των ADF χρησιµοποιούν παραµετρική αυτοπαλινδρόµηση για να προσεγγίσουν το υπόδειγµα ARMA στον έλεγχο της παλινδρόµησης, ο έλεγχος των PP αγνοεί οποιοδήποτε αυτοσυσχέτιση στον έλεγχο της παλινδρόµησης. Ο έλεγχος των PP εξετάζει την αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα στα σφάλµατα της παλινδρόµησης µε τα στατιστικά κριτήρια Z και Z p. Ο επαυξηµένος έλεγχος των Dickey-Fller και του Phillips-Perron εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό των µη στάσιµων ποσοστών του πληθωρισµού. Ο έλεγχος, που περιγράφεται από τον Fller (1976), υποθέτει ένα αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα µε p υστερήσεις µε λευκό θόρυβο στα κατάλοιπα και υπολογίζει από την - κατανοµή τη µηδενική υπόθεση για φ = 0: X p ϕi ( X j X j ) + j= 1 = ϕ X ε () Στον επαυξηµένο έλεγχο των Dickey-Fller καθορίζουµε τον αριθµό των υστερήσεων από τον ελάχιστο αριθµό στο κριτήριο Schwarz. Επιλέγουµε εκείνο τον αριθµό των χρονικών υστερήσεων για τον οποίο δεν θα έχουµε αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. Ο έλεγχος των Phillips-Perron καθορίζει την διαδικασία µιας χρονικής σειράς στην εξέταση ενός αυτοπαλίνδροµου υποδείγµατος AR(1) και επεξεργάζεται τις αυτοσυσχετίσεις στα κατάλοιπα. Ο στατιστικός έλεγχος που περιγράφηκε πρώτα από τον Phillips (1987) για τη µηδενική υπόθεση βασίζεται στην παρακάτω συνάρτηση: Z 1/ ( ) 1 ( λ γ 0 = Y 1 = 1 λ ( q) ) ϕ ) (3) λ ( q)( = 1 Y όπου λ δείχνει τον εκτιµητή των Newey-Wes (1994) του φάσµατος των καταλοίπων στη συχνότητα µηδέν. ) 1/ 6

7 .. Η γενικευµένη µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων των Dickey-Fller (DF-GLS) Εκτός από την ανάλυση των ελέγχων της µοναδιαίας ρίζας µε τον επαυξηµένο έλεγχο των Dickey-Fller και τον έλεγχο των Phillips-Perron τρεις άλλοι έλεγχοι της µοναδιαίας ρίζας µε καλύτερη ισχύ και µέγεθος χρησιµοποιούνται σε µια συγκριτική εξεταστική διαδικασία. Χρησιµοποιούµε τη γενικευµένη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων των Dickey-Fller, που έχει µεγαλύτερη ισχύ από τον επαυξηµένου των Dickey-Fller, τον έλεγχο του βέλτιστου σηµείου των Ellio, Rohenberg και Sock (1996), αλλά και από τον έλεγχο των Ng και Perron (001). Ο έλεγχος (DF-GLS) είναι ισχυρότερος από τον τυπικό έλεγχο των Dickey- Fller. Στον επαυξηµένο έλεγχο των Dickey-Fller (ADF) (1979, 1981) η παλινδρόµηση περιλαµβάνει, είτε µια σταθερά, είτε σταθερά και γραµµική χρονική τάση για να προσδιορίσουµε τα στοιχεία των µεταβλητών που εξετάζουµε. Οι Ellio, Rohenberg και Sock (ERS) (1996), πρότειναν µια τροποποιηµένη παλινδρόµηση του επαυξηµένου ελέγχου των Dickey-Fller στην οποία προσπαθούν να εξαλείψουν την τάση από τα στοιχεία πριν γίνει ο έλεγχος για τη µοναδιαία ρίζα. Αυτή η εξάλειψη της τάσης γίνεται µε επεξηγηµατικές µεταβλητές (explanaory variables) στην εξίσωση (4) (βλέπε Ellio, Rohenberg και Sock 1996). Στη συνέχεια η εξίσωση αυτή εκτιµάται για να εξετάσει την µοναδιαία ρίζα στη µεταβλητή που εξετάζουµε. y = α y + β y β y + v d d d d p p (4) Όπου είναι οι πρώτες διαφορές, d y είναι η γενικευµένη µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για την εξάλειψη της τάσης στη µεταβλητή, α, β και β p είναι συντελεστές για εκτίµηση και v είναι ο όµοια κατανεµηµένος όρος σφάλµατος. Όπως και στην περίπτωση του επαυξηµένου ελέγχου των Dickey-Fller (ADF), για τη µοναδιαία ρίζα, ο συντελεστής α της µεταβλητής y d -1 ελέγχεται εάν, στην εξίσωση (4) είναι µηδέν (Η 0 :α=0), σε αντίθεση µε την εναλλακτική που ελέγχεται αν το α είναι µικρότερο του µηδέν (Η 1 :α<0). Για τον έλεγχο των δύο παραπάνω υποθέσεων χρησιµοποιείται την στατιτική συνάρτηση, ενώ οι κρίσιµες τιµές παίρνονται από τους πίνακες του Mackinnon όταν η εξίσωση (4) περιλαµβάνει 7

8 µόνο σταθερά, και από τους πίνακες των Ellio, Rohenberg και Sock (1996 πίνακας 1), όταν η εξίσωση (4) περιλαµβάνει σταθερά και τάση. Εδώ, ο αριθµός των υστερήσεων p καθορίζεται από την ελάχιστη τιµή στο τροποποιηµένο κριτήριο του Akaike...3 Ο έλεγχος του βέλτιστου σηµείου των Ellio, Rohenberg and Sock (Ellio, Rohenberg and Sock (ERS) Poin Opimal es ) Ο έλεγχος του βέλτιστου σηµείου των Ellio, Rohenberg and Sock(1996) χρησιµοποιείται στον έλεγχο της µοναδιαίας ρίζας για εκείνες τις χρονικές σειρές που είναι άγνωστος ο µέσος ή η γραµµική τάση. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στη παρακάτω παλινδρόµηση των ηµι-διαφορών. d( y / α ) = d( / α) δ ( α) + η (5) x y x όπου d( / α) και d( / α) είναι η ηµι-διαφορά των στοιχείων για y και x αντίστοιχα και η είναι το σφάλµα που όµοια κατανέµεται. Ο υπολογισµός των ηµιδιαφορών αυτών δίνονται στους Ellio, Rohenberg και Sock (1996). Στην παραπάνω παλινδρόµηση, η y αναφέρεται στη µεταβλητή µε την οποία ελέγχουµε τη χρονική σειρά που εξετάζουµε, ενώ η x µπορεί να περιέχει µια σταθερά µόνο ή και µια σταθερά και µια χρονική τάση. Το δ(α) είναι ένας συντελεστής προς εκτίµηση. Οι Ellio, Rohenberg και Sock χρησιµοποιούν το a αντί του α στην παλινδρόµηση (5) που υπολογίζεται ως 7 a = 1 και 13.5 a = 1 όταν x περιέχει µια σταθερά και µια σταθερά και τάση αντίστοιχα. Στον έλεγχο του βέλτιστου σηµείου των Ellio, Rohenberg και Sock, η µηδενική και εναλλακτική υπόθεση είναι α = 1 και α = a αντίστοιχα. Ο σχετικός στατιστικός έλεγχος (P ) για τη µηδενική υπόθεση είναι: P [ SSR( a) ( a) SSR(1)] = (6) f 0 Όπου SSR είναι το άθροισµα των τετραγώνων από την παλινδρόµηση (6) και f 0 είναι ένας εκτιµητής των καταλοίπων στη συχνότητα µηδέν. Για τη διεξαγωγή των συµπερασµάτων η τιµή της στατιστικής συνάρτησης (P ) συγκρίνεται µε τις κρίσιµες τιµές των Ellio-Rohenberg-Sock (1996, able 1). Εδώ, το µήκος των υστερήσεων καθορίζεται από την ελάχιστη τιµή στο τροποποιηµένο κριτήριο του Akaike. 8

9 ..4 Ο έλεγχος των Ng and Perron Ο έλεγχος µοναδιαίας ρίζας των Serena Ng και Pierre Perron (001) εφαρµόζει τέσσερα στατιστικά κριτήρια τροποποιώντας τους ελέγχους µοναδιαίας ρίζας Zα και Z των Phillips-Perron (1988), του στατιστικού κριτηρίου R 1 του Bhargava (1986), καθώς και του ελέγχου DF-GLS των Ellio, Rohenberg and Sock (1996) που είναι βασισµένα στη γενικευµένη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (GLS) και στα απαλλαγµένα από τις τάσεις στοιχεία (derended) d Y. Οι Ng και Perron ελέγχουν τη µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης της στασιµότητας στις χρονικές σειρές, χρησιµοποιώντας τους ελέγχους Μ (ΜΖ α, ΜΧ, ΜSΒ και ΜP), οι οποίοι έχουν καλύτερο µέγεθος και µεγαλύτερη δύναµη από ότι οι αρχικοί έλεγχοι. Επίσης οι Ng and Perron χρησιµοποιούν το τροποποιηµένο κριτήριο Akaike για να επιλέξουν το µήκος των χρονικών υστερήσεων. Κατ' αρχάς, καθορίζουν τον όρο: ( d ) Y 1 = 1 κ = (7) οπότε οι τέσσερις στατιστικές συναρτήσεις στη µέθοδο GLS και στα απαλλαγµένα από τις τάσεις στοιχεία d Y d ) GLS [ ( Y ) ω α = ] MZ (8) κ MZ GLS = MZα MSB (9) γράφονται ως εξής: GLS 1/ MSB ) (10) MP GLS = ( ω κ ) ( c = ( c = 1 = 1 ( Y ( Y ) d ) c ( Y ) + (1 c) ) / ω ( Y ) ) / ω cons an cons an and rend όπου ) ω είναι ένας εκτιµητής των καταλοίπων στη συχνότητα µηδέν. Οι κρίσιµες τιµές του ελέγχου των Ng and Perron δίνονται από τους Ng and Perron (001, πίνακας 1). (11) 9

10 ..5 Ο έλεγχος των Kwiakowski, Phillips, Schmid, and Shin (KPSS) Ο έλεγχος των Kwiakowski, Phillips, Schmid, and Shin (KPSS) (199) χρησιµοποιείται για την επιβεβαίωση της στασιµότητας στη µηδενική υπόθεση και βασίζεται στον πολλαπλασιαστή Lagrange (LM). Κάτω από τη µηδενική υπόθεση της στασιµότητας οι Kwiakowski Phillips, Schmid, and Shin παλινδρόµησαν τη χρονική σειρά X πάνω στη σταθερά r 0 και υπολόγισαν το άθροισµα των καταλοίπων S ως εξής: X = r 0 (1) ) ) S ε i = ( X i r ) = ( X i X ), µε 1,,... = 0 = i= 1 i= 1 i= 1 Οπότε ο στατιστικός έλεγχος των KPSS υπολογίζεται ως ακολούθως: (13) S ) = 1 LM = η µ = ) (14) λ ( q) όπου λ δείχνει τον εκτιµητή των Newey-Wes του φάσµατος των καταλοίπων στη συχνότητα µηδέν και Τ το µέγεθος των παρατηρήσεων. Η τιµή της στατιστικής συνάρτησης του ελέγχου των KPSS συγκρίνεται µε τις κρίσιµες τιµές των Kwiakowski Phillips, Schmid, and Shin (199, πίνακας 1). 3. Μέτρηση της σύγκλισης του πληθωρισµού Από την εισαγωγή του ευρωπαϊκού νοµισµατικού συστήµατος (EMS) ο πληθωρισµός στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες έχει µειωθεί σηµαντικά, σε σύγκριση µε την προ του ευρώ περίοδο (βλέπε σχήµα 1 και σχήµα ). Οι Caporale και Piis (1993) στην εργασία τους βρίσκουν ότι υπάρχει µερική σύγκλιση στις πρώτες διαφορές του πληθωρισµού σε ένα δείγµα επτά χωρών για την περίοδο µεταξύ 1986 και Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο hom (1995) για τα ποσοστά του πληθωρισµού µεταξύ των ετών 1983 και 199 για τις ίδιες χώρες. Με βάση τις µηνιαίες παρατηρήσεις, οι Siklos και Wohar (1997) ανακαλύπτουν τη µερική σύγκλιση για πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα ο 10

11 Wesbrook (1998) αναλύει το ποσοστό αύξησης τιµών σε πέντε χώρες µεταξύ 1979 και 199, βρίσκει την πλήρη σύγκλιση Αντιθέτως, ο Holmes (00) βρίσκει έναν χαµηλότερο βαθµό σύγκλισης µετά από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ µεταξύ 1993 και 1999 χρησιµοποιώντας panel στοιχεία και την ανάλυση της συνολοκλήρωσης. Τέλος, ο Remsberger (00) βρίσκει ότι το χάσµα πληθωρισµού µέσα στο EMS έχει µειωθεί σε 10% κατά µέσον όρο. Όλα αυτά τα συµπεράσµατα προκάλεσαν το ενδιαφέρον για µια περαιτέρω έρευνα της σύγκλισης πληθωρισµού στην ΕΕ µετά από την εισαγωγή του ευρώ. Η χρησιµοποίηση της συνολοκλήρωσης σε µηνιαία ποσοστά του πληθωρισµού σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες µέλη της ευρωζώνης εξετάζονται χρησιµοποιώντας την τεχνική του Johansen. Το χρονικό διάστηµα κυµαίνεται από τον Ιανουάριο 1993 έως και τον εκέµβριο 009 (δεύτερη περίοδος). Η ανάλυση είναι διπλή. Σαν πρώτο βήµα, το πρόσθετο βάρος τίθεται στο σωστό προσδιορισµό των µη στάσιµων µεταβλητών. Στη συνέχεια όλες οι στάσιµες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν στην τεχνική του Johansen για να βρεθούν τα συνολοκληρωµένα διανύσµατα. 3. Εµπειρική ανάλυση των δεδοµένων - αποτελέσµατα Το αρχικό δείγµα αποτελείται από τα ποσοστά πληθωρισµού από τις εννιά χώρες της Ε.Ε, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, και Ισπανία. Ως αφετηρία για την ανάλυση επιλέγουµε τον Ιανουάριο του 1993, δηλαδή το µήνα µετά από την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 199. Σε εκείνη την συγκεκριµένη στιγµή, όλες οι χώρες που εξετάζουµε ήταν ήδη µέλη του ευρωπαϊκού νοµισµατικού συστήµατος. Τα στοιχεία για τον πληθωρισµό της κάθε χώρας µέλος της ευρωζώνης έχουν ληφθεί από τη διεθνή οικονοµική βάση δεδοµένων στατιστικών (IFS) του διεθνούς νοµισµατικού Ταµείου. Οι δύο περίοδοι που εξετάζονται είναι, η πρώτη από τον Ιανουάριο του 1985 µέχρι και το εκέµβριο του 199 µε τη την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, και η δεύτερη από τον Ιανουάριο του 1993 µέχρι και το εκέµβριο του 009. Προκειµένου να εξεταστούν οι σχέσεις συνολοκλήρωσης µεταξύ των οικονοµικών µεταβλητών όλων των χωρών για τη σύγκλιση του πληθωρισµού τους, κάνουµε το έλεγχο της στασιµότητας µε έξι διαφορετικούς ελέγχους. 11

12 Από τον έλεγχο της µοναδιαίας ρίζας για την πρώτη περίοδο οι χώρες Βέλγιο, Γερµανία, Ολλανδία και Πορτογαλία αποκλείονται από το δείγµα διότι παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα στα επίπεδα της µεταβλητής που εξετάζουµε (πίνακας 1). Για τη δεύτερη περίοδο αποκλείονται για τον ίδιο λόγο οι χώρες Βέλγιο, Γερµανία, Ιταλία και Ισπανία (πίνακας ). Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το Βέλγιο και στις δύο περιόδους που εξετάζουµε σε ορισµένους ελέγχους δεν είχε µοναδιαία ρίζα στα επίπεδα της µεταβλητής του πληθωρισµού. Επιπλέον, οι εκτιµήσεις ARMA(1,1) στα επίπεδα των µεταβλητών για τα ποσοστά πληθωρισµού των πέντε χωρών της ευρωζώνης παρουσιάζουν αρνητικά πολυώνυµα (πίνακες 5 και 6) Προκειµένου να εφαρµοστεί η τεχνική του Johansen για τη συνολοκλήρωση πρέπει να υπολογιστεί ο αριθµός των υστερήσεων µε τα γνωστά κριτήρια των Akaike και Schwarz. Ο Hall (1991) εξηγεί ότι οι στατιστικές έλεγχοι του Johansen στην επιλογή των υστερήσεων είναι πολύ ευαίσθητες. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου του Johansen δείχνουν ότι ανεξάρτητα από την επιλογή των υστερήσεων, τα στατιστικά του ίχνους και της µέγιστης ιδιοτιµής δείχνουν ότι καµία σχέση συνολοκλήρωσης δεν υπάρχει στις χώρες που εξετάζουµε και στις δύο περιόδους (πίνακες 3 και 4). Το αποτέλεσµα αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης που εξετάζουµε και πριν από τη συνθήκη του Μάαστριγχ, αλλά και µετά την συνθήκη. 4. Συµπεράσµατα Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν η µέτρηση της σύγκλισης του πληθωρισµού των εννιά κρατών µελών της ευρωζώνης, πριν και µετά από την καθιέρωση του ευρώ. Για το σκοπό αυτό εξετάζουµε τα ποσοστά του πληθωρισµού των χωρών αυτών µε τη βοήθεια έξι ελέγχων µοναδιαίας ρίζας, καθώς και την ανάλυση της συνολοκλήρωσης χρησιµοποιώντας την τεχνική του Johansen. Τα αποτελέσµατα τόσο από την ανάλυση της στασιµότητας, όσο και από την ανάλυση της συνολοκλήρωσης, δείχνουν ότι ακόµα και µετά από την καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ), καµία σύγκλιση των ποσοστών πληθωρισµού δεν πραγµατοποιήθηκε. 1

13 References Caporale, G., and N. Piis (1993). Common Sochasic rends and Inflaion Convergence in he EMS, Review of Inernaional Economics, 19(), Dickey D.A. and Fller W.A, (1979). Disribions of he Esimaors for Aoregressive ime Series Wih a Uni Roo, Jornal of American Saisical Associaion, 74, Dickey D.A and Fller W.A, (1981). Likelihood Raio Saisics for Aoregressive ime Series Wih a Uni Roo, Economerica, 49, Ellio, G.,. Rohenberg, and J. Sock (1996). Efficien ess for an Aoregressive Uni Roo, Economerica 64, Fller, W. (1976). Inrodcion o saisical ime series. New York: Wiley. Hall, S. (1991). he Effec of Varying Lenh VAR Models on he Maximm Likelihood Esimaes of Coinegraing Vecors, Scoish Jornal of Poliical Economy 38, Holmes, M. (1998). Inflaion Convergence in he ERM. Evidence for Manfacring and Services. Inernaional Economic Jornal, 1, Holmes, M. (00). Panel daa evidence on inflaion convergence in he Eropean Union. Applied Economics Leers, 9, Johansen, S. (1991). Esimaion and Hypohesis esing of Coinegraion Vecors in Gassian Vecor Aoregressive Models. Economerica,59, Kwiakowski, D., P. Phillips, P. Schmid, and Y. Shin (199). esing he nll hypohesis of saionariy agains he alernaive of a ni roo. Jornal of Economerics,54, Newey, W.K. and K.D.Wes (1994). Aomaic lag selecion in covariance marix esimaion. Review of Economic Sdies, 61, Ng, S., and P. Perron (001). Lag Selecion and he Consrcion of Uni Roo ess wih Good Size and Power. Economerica, 69, Oserwald Lenm, M (199). A Noe Wih Qaniles of he Asympoic Disribion of he Maximm Likelihood Coinegraion Rank es Saisics, Oxford Bllein of Economics and Saisics, 54, Phillips, P. (1987): ime Series Regression wih a Uni Roo. Economerica,55,

14 Phillips, P.C., and Perron, P., (1988). esing for a Uni Roo in ime Series Regression, Biomerika, 75, Remsberger, H. (00). Inflaionsdifferenzen als Problem in der EWU sowie im Afholprozess der Beirisländer?. agng des Arbeiskreises Eropäische Inegraion, Bonn, nd des Hambrgischen Wel-Wirschafs-Archivs (HWWA), hp://www.bndesbank.de/ Siklos, P., and M. Wohar (1997). Convergence in Ineres Raes and Inflaion Raes across Conries and over ime. Review of Inernaional Economics, 105(1), hom, R. (1995). Inflaion Convergence in he EMS: Some Addiional Evidence. A Commen. Review of Inernaional Economics, 131, Wesbrook, J. (1998). Moneary Inegraion, Inflaion Convergence and Op Shocks in he Eropean Moneary Sysem. Economic Inqiry, 36,

15 Σχήµα 1: Σύγκλιση του πληθωρισµού για τα κράτη µέλη της ευρωζώνης (περίοδος 1) FRAN GER GREE IRE IA NEH POR BELG SP Σχήµα : Σύγκλιση του πληθωρισµού για τα κράτη µέλη της ευρωζώνης (περίοδος ) FRAN GER GREE IRE IA NEHE POR BELG SP 15

16 Πίνακας 1: Έλεγχος Μοναδιαίας ρίζας Περίοδος 1: 1985:1-199:1 ADF PP KPSS Ng-Perron Ng-Perron (MZ a ) (MZ ) Belgim -1.60(0) -1.50() 0.46(7)** -5.91(0)* -1.59(0) France -4.49(0)*** -4.39(1)*** 0.4(6)*** -17.7(0)*** -.97(0)*** Germany -0.4(0) -0.63(6) 0.99(7) -0.55(0) -0.30(0) Greece -.39(0) -.3(4) 0.65(7)** -10.(0)** -.3(0)** Ireland -4.01(0)*** -3.9(5)*** 0.13(5)*** -.6(0)*** -3.30(0)*** Ialia -.54(0) -.54(0) 0.8(7) -8.06(0)* -1.90(0)* Neherlands -1.1(1) -1.8(4) 0.9(7) -3.08(1) -1.(1) Porgal -1.78(0) -1.60() 0.95(6) -.38(0) -0.90(0) Spain -.97(0)*** -.76(1)* 0.84(6) -14.5(0)*** -.68(0)*** Ng-Perron Ng-Perron ERS Poin ERS GLS (MSB) (MP) Opimal Derending Belgim 0.7(0)* 4.5(0) 4.48(0) -1.64(0)* France 0.16(0)*** 1.40(0)*** 1.90(0)*** -3.38(0)*** Germany 0.54(0) 19.16(0) 19.91(0) -0.31(0) Greece 0.1(0)**.48(0)**.50(0)** -.36(0)** Ireland 0.14(0)*** 1.9(0)*** 1.40(0)*** -3.81(0)*** Ialia 0.3(0)* 3.4(0)* 4.16(0) -.00(0)** Neherlands 0.39(1) 7.91(1) 7.84(1) -1.1(1) Porgal 0.37(0) 9.1(0) 1.49(0) -0.96(0) Spain 0.18(0)** 1.71(0)*** 1.67(0)*** -.97(0)*** Σηµειώσεις: 1. ***, **, * για επίπεδα σηµαντικότητας 1, 5 και 10. Οι αριθµοί µέσα στις παρενθέσεις για τις στατιστικές ADF, Ng-Perron, DF-GLS και ERS(Poin Opimal) αντιπροσωπεύουν τον αριθµό των χρονικών υστερήσεων της εξαρτηµένης µεταβλητής που χρησιµοποιείται για τα σφάλµατα του λευκού θορύβου. 3. Ο αριθµός των χρονικών υστερήσεων για την εξίσωση DF-GLS επιλέχτηκε χρησιµοποιώντας το κριτήριο του Akaike (AIC). 4. Οι αριθµοί µέσα στις παρενθέσεις για τις στατιστικές PP και KPSS αναφέρονται στον αριθµό των περιόδων της αυτοσυσχέτισης βασισµένο στον εκτιµητή των Newey Wes (1994) χρησιµοποιώντας το στατιστικό του Barle. 5. Οι αριθµοί µέσα στις παρενθέσεις που παρουσιάζονται για τη στατιστική ERS δείχνουν τις χρονικές υστερήσεις που βασίζονται στο (specral OLS AR βασισµένο στο SIC), ενώ για τη στατιστική των Ng-Perron βασίζονται στο (specral GLS derended AR βασισµένο στο SIC). 16

17 Πίνακας : Έλεγχος Μοναδιαίας ρίζας Περίοδος : 1993:1-009:1 ADF PP KPSS Ng-Perron (MZ a ) Ng-Perron (MZ ) Belgim -.81(0)* -.69(3)* 0.31(10)*** -3.9(0) -1.06(0) France -3.91(1)*** -5.81(7)*** 0.38(10)** -4.8(1)*** -3.5(1)*** Germany -1.76(0) -.13(5) 0.75(10) -0.6(0) -0.4(0) Greece -3.41(0)** -3.33(1)** 0.61(10)* (0)** -.0(0)** Ireland -3.97(0)*** -3.74(3)*** 0.30(10)*** (0)** -.(0)** Ialia -1.60(1) -1.93(5) 1.04(11) 0.16(1) 0.10(1) Neherlands -.01(0) -.45(7) 0.7(11)*** -6.63(0)* -1.73(0)* Porgal -.60(0)* -.59(5)* 0.1(10)*** -13.0(0)* -.5(0)** Spain -1.03(0) -1.36(5) 0.5(10)*** -4.1(0) -0.96(0) Ng-Perron Ng-Perron ERS Poin ERS GLS (MSB) (MP) Opimal Derending Belgim 0.3(0) 7.8(0) 8.95(0) -1.08(0) France 0.14(1)*** 0.98(1)*** 0.91(1)*** -3.78(1)*** Germany 0.38(0) 1.99(0) 15.53(0) -0.5(0) Greece 0.0(0)*.77(0)* 3.5(0)* -.36(0)** Ireland 0.0(0)**.65(0)** 3.3(0)* -.9(0)** Ialia 0.64(1) 8.17(1) 33.18(1) 0.13(1) Neherlands 0.6(0)* 3.97(0)* 4.18(0)* -1.76(0)* Porgal 0.17(0)* 3.00(0)** 3.19(0)* -.3(0)** Spain 0.3(0)* 6.43(0) 6.59(0) -0.99(0) Σηµειώσεις: 1. ***, **, * για επίπεδα σηµαντικότητας 1, 5 και 10. Οι αριθµοί µέσα στις παρενθέσεις για τις στατιστικές ADF, Ng-Perron, DF-GLS και ERS(Poin Opimal) αντιπροσωπεύουν τον αριθµό των χρονικών υστερήσεων της εξαρτηµένης µεταβλητής που χρησιµοποιείται για τα σφάλµατα του λευκού θορύβου. 3. Ο αριθµός των χρονικών υστερήσεων για την εξίσωση DF-GLS επιλέχτηκε χρησιµοποιώντας το κριτήριο του Akaike (AIC). 4. Οι αριθµοί µέσα στις παρενθέσεις για τις στατιστικές PP και KPSS αναφέρονται στον αριθµό των περιόδων της αυτοσυσχέτισης βασισµένο στον εκτιµητή των Newey Wes (1994) χρησιµοποιώντας το στατιστικό του Barle. 5. Οι αριθµοί µέσα στις παρενθέσεις που παρουσιάζονται για τη στατιστική ERS δείχνουν τις χρονικές υστερήσεις που βασίζονται στο (specral OLS AR βασισµένο στο SIC), ενώ για τη στατιστική των Ng-Perron βασίζονται στο (specral GLS derended AR βασισµένο στο SIC). 17

18 Πίνακας 3: Έλεγχος Συνολοκλήρωσης του Johansen (Περίοδος 1) (France, Greece, Ireland, Ialy, Spain) H0(h) race Saisic 5 Percen Criical Vale 1 Percen Criical Vale Max- Eigen Saisic 5 Percen Criical Vale 1 Percen Criical Vale h 0 * h h h h Σηµειώσεις: 1. Οι κρίσιµες τιµές προέρχονται από τους Oserwald Lenm (199).. h δείχνει τον αριθµό των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων. 3. Τα κριτήρια του Akaike και Schwarz χρησιµοποιούνται για την τάξη του VAR υποδείγµατος. Πίνακας 4: Έλεγχος Συνολοκλήρωσης του Johansen (Περίοδος ) (France, Greece, Ireland, Neherlands, Porgal) H0(h) race Saisic 5 Percen Criical Vale 1 Percen Criical Vale Max- Eigen Saisic 5 Percen Criical Vale 1 Percen Criical Vale h 0 * h h h h Σηµειώσεις: 1. Οι κρίσιµες τιµές προέρχονται από τους Oserwald Lenm (199).. h δείχνει τον αριθµό των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων. 3. Τα κριτήρια του Akaike και Schwarz χρησιµοποιούνται για την τάξη του VAR υποδείγµατος. 18

19 Πίνακας 5: Εκτίµηση των υποδειγµάτων ARMA(1,1) (Περίοδος 1) (France, Greece, Ireland, Ialy, Spain) France Εκτιµήσεις ε 1 = (34.1) ( 4.89) Greece ε 1 = (11.74) ( 0.143) Ireland ε 1 = (58.71) ( 0.583) Ialia ε 1 = (150.63) (.65) Spain ε 1 = (84.11) ( 3.64) ( )= Σηµειώνουµε -raio για τον αντίστοιχο εκτιµηµένο συντελεστή παλινδρόµησης Πίνακας 6: Εκτίµηση των υποδειγµάτων ARMA(1,1) (Περίοδος ) (France, Greece, Ireland, Neherlands, Porgal ) France Εκτιµήσεις ε 1 = (40.89) ( 5.81) Greece ε 1 = (97.31) (.60) Ireland ε 1 = (91.9) ( 3.85) Neherlands ε 1 = (76.1) ( 0.507) Porgal ε 1 = (96.87) (.98) ( )= Σηµειώνουµε -raio για τον αντίστοιχο εκτιµηµένο συντελεστή παλινδρόµησης 19

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα ΜΑΘΗΜΑ ο Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα Ησχέσησ ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 373-382 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μαριέττα Σιταρά Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛ Ε ΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛ Ε ΟΜΕΝΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛ Ε ΟΜΕΝΑ Νίκος ριτσάκης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας dris@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή ερευνούµε την ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

The random walk model with autoregressive errors

The random walk model with autoregressive errors MPRA Munich Personal RePEc Archive The random walk model wih auoregressive errors Halkos George and Kevork Ilias Universiy of Thessaly, Deparmen of Economics 2005 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/33312/

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος Δριτσάκης - Τάσος Στυλιανού Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου 4-5 ιάρκεια εξέτασης ώρες και 45 λεπτά Θέµατα Θέµα (α) Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική θεωρία ονοµάζονται ντετερµινιστικά ενώ τα οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 109118 ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νικόλαος Δριτσάκης Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα

ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα Νίκος ριτσάκης 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες

Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες Γιώργος Αλογοσκούφης, Θέµατα Δυναµικής Μακροοικονοµικής, Αθήνα 0 Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες Στο παράρτηµα αυτό εξετάζουµε τις ιδιότητες και τους τρόπους επίλυσης των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε Νικόλαος ριτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η εργασία αυτή προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (POPULATION PROJECTIONS)

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (POPULATION PROJECTIONS) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (OULATION ROJECTIONS) Η κύρια πηγή στατιστικών δεδοµένων που αφορούν το µέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσµού είναι η απογραφή. Η απογραφή πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Περίληψη ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 66-80) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 66-80) Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Αργυρώ Ευαγ. ηµήτογλου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΜΙΑ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (VAR) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΦΥΛΛΑΔΙΟ Παράρτημα Πανεπιστημίου: Δεληγιώργη 6 Α (έναντι Πανεπιστημίου Πειραιώς) Τηλ.: 4..97,,, Fax : 4..634 URL : www.vtal.gr emal: f@vtal.gr Παράρτημα Πανεπιστημίου: Δεληγιώργη 6 Α (έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΜΑΡΙΝΟΣ «Εμπειρική Ανάλυση των Αποδόσεων Ομολόγων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον καθορισμό του καλύτερου υποσυνόλου από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών... 21

Περιεχόμενα. 1. Σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών... 21 Περιεχόμενα 1. Σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών... 21 1.1 Παραδείγματα διμεταβλητών σχέσεων... 21 1.1.1 Διμεταβλητές κατανομές συχνοτήτων... 25 1.2 Ο συντελεστής συσχέτισης... 27 1.2.1 Ο συντελεστής συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management ΑθανάσιοςΝ. Σταµούλης 1 ΠΗΓΗ Κονδύλης Ε. (1999) Στατιστικές τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων, Interbooks 2 1 Γραµµική παλινδρόµηση Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΜΩΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΜΩΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΜΩΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης 1 - Κατερίνα Γιαλιτάκη 2 -Αντώνης Αδαµόπουλος 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΤΙΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΤΙΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 8 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.29-36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΤΙΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μανώλης Δρυμώνης και Μαρία Κατέρη Τμήμα Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικά Θέµατα Οικονοµετρίας. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικά Θέµατα Οικονοµετρίας. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικά Θέµατα Οικονοµετρίας Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Περιγραφή της ιδακτέας Ύλης Στασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ετεροσκεδαστικότητα και Αυτοσυσχέτιση

3 Ετεροσκεδαστικότητα και Αυτοσυσχέτιση 3 Ετεροσκεδαστικότητα και Αυτοσυσχέτιση 3. Αιτίες που προκαλούν την ετεροσκεδαστικότητα Η ετεροσκεδαστικότητα οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι: Η ετεροσκεδαστικότητα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

4.3.3 Ο Έλεγχος των Shapiro-Wilk για την Κανονική Κατανομή

4.3.3 Ο Έλεγχος των Shapiro-Wilk για την Κανονική Κατανομή 4.3.3 Ο Έλεγχος των Shapro-Wlk για την Κανονική Κατανομή Ένας άλλος πολύ γνωστός έλεγχος καλής προσαρμογής για την κανονική κατανομή, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην θέση του ελέγχου Lllefors, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Κεφάλαιο 16 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Κεφάλαιο 16 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Copyright 2009 Cengage Learning 16.1 Ανάλυση Παλινδρόμησης Σκοπός του προβλήματος είναι η ανάλυση της σχέσης μεταξύ συνεχών μεταβλητών. Η ανάλυση παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ 6.1 Εισαγωγή Σε πολλές στατιστικές εφαρµογές συναντάται το πρόβληµα της µελέτης της σχέσης δυο ή περισσότερων τυχαίων µεταβλητών. Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ SOS & ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ www.dap papei.gr 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Τι θα γράψω: Στις εξετάσεις τα θέματα περιλαμβάνουν ερωτήσεις και ασκήσεις (κυρίως ασκήσεις) όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 3 Επιλογή μοντέλου Επιλογή μοντέλου Θεωρία αποφάσεων Επιλογή μοντέλου δεδομένα επικύρωσης Η επιλογή του είδους του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόβλημα (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 159-166 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Μελίνα ριτσάκη- Μπαργιώτα, MSc Χάιδω ριτσάκη, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη 7 Nicolas sapatsoulis Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo Wirow

Διαβάστε περισσότερα

Jinan Journal Philosophy and Social Sciences Sum No. 158

Jinan Journal Philosophy and Social Sciences Sum No. 158 2012 3 158 No. 3 2012 Jinan Journal Philosophy and Social Sciences Sum No. 158 363000 2009 0. 66 0. 34 0. 31 0. 62 F240 A 1000-5072 2012 03-0077 - 06 1978-2009 3 645 340 506 93-1985 GDP 1 426 90 GDP 818

Διαβάστε περισσότερα

The Determinants of National Savings in Greece during the period 1990-2010 and Measures for Economic Growth.

The Determinants of National Savings in Greece during the period 1990-2010 and Measures for Economic Growth. MPRA Munich Personal RePEc Archive The Determinants of National Savings in Greece during the period 1990-2010 and Measures for Economic Growth. Konstantinos Tsermenidis April 2014 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56773/

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών Διπλωματική εργασία της Γεωργίας Μαργιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΙΜΟΣ ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Αν x =,,, παρατηρήσεις των Χ =,,,, τότε έχουμε διαθέσιμο ένα δείγμα Χ={Χ, =,,,} της κατανομής F μεγέθους με από κοινού σ.κ. της Χ f x f x Ορισμός : Θεωρούμε ένα τυχαίο δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Δημήτριος Μπάκας** και Ευαγγελία Παπαπέτρου*, ** 27 Νοεμβρίου 2012 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων α) Σημειοεκτιμητική β) Εκτιμήσεις Διαστήματος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος Έλεγχοι Υποθέσεων 1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος µ = 100 Κάθε υπόθεση συνοδεύεται από µια εναλλακτική: Ο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis) Δρ Ιωάννης Δημόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας Τι είναι η χρονολογική σειρά Χρονολογική σειρά ή Χρονοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τοµέας Μαθηµατικών, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόµενα Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Οικονομετρίας ΙΙ. . (Υποδείγματα με Διαχρονικά Κατανεμημένες Επιδράσεις 1 )

Άσκηση Οικονομετρίας ΙΙ. . (Υποδείγματα με Διαχρονικά Κατανεμημένες Επιδράσεις 1 ) Άσκηση Οικονομετρίας ΙΙ.. (Υποδείγματα με ιαχρονικά Κατανεμημένες Επιδράσεις ) Περιεχόμενα. Γενικά. Οικονομετρικά Υποδείγματα με ιαχρονικά Κατανεμημένες Επιδράσεις. Η Αντίδραση της Μέσης Τιμής της Αμόλυβδης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r)

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) 5 H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) Περίληψη Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της ανάλυσης συσχέτισης (Pearson r) μέσω του PASW. H ανάλυση συσχέτισης Pearson r χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα