ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ

2 «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε κα το ντά δες άν θρω ποι χά νουν τη ζω ή τους στην ά σφαλ το. Το φαι νό με νο αυ τό α πο τε λεί δυ σβά στα χτο φορ τί ο για την ελ λη νι κή κοι νωνί α, η ο ποί α βλέπει να χάνει χωρίς λόγο ένα κομμάτι του παραγωγικότερου τμήματος του πλη θυ σμού της, καθώς τα θύ μα τα εί ναι κα τά πλειο ψη φί α νέ οι άν θρω ποι. Η βελ τί ω ση της ο δι κής συ μπε ρι φο ράς και της ο δι κής α σφά λειας ξε κι νά α πό την ε νη μέ ρω ση ό λων μας. Γι αυ τό και το ΓΕΣ έ χει ξε κι νή σει μί α με γά λης κλί μα κας εκ στρα τεί α ε νη μέ ρω σης και ευαισθη το ποί η σης των ο δη γών. Το πα ρόν ε νη με ρωτι κό φυλ λά διο πα ρέ χει χρή σι μες πλη ρο φο ρί ες για την πρό λη ψη των τρο χαί ων α τυ χη μά των, για την πιο σω στή και πιο α σφα λή κυ κλο φο ρί α στους δρό μους, κα θώς και πρώ τες βο ή θειες σε πε ρίπτω ση α τυ χή μα τος. Για την εκ πό νη ση του φυλ λα δί ου συ νερ γά στη καν: το ΓΕΣ/7 ο ΕΓ για την έκ δο ση του φυλ λα δί ου, το ΓΕΣ/ΔΕ ΠΛΗ για την συ γκέ ντρω ση των στα τι στι κών στοι χεί ων, το ΓΕΣ/ΔΣΝ για έκ δο ση ο δη γιών για την πρό λη ψη και α πο φυ γή α τυ χη μά των και το ΓΕΣ/ΔΥΓ για την έκ δο ση ο δη γιών για πρώ τες βο ή θειες σε πε ρί πτω ση α τυ χή μα τος. Εί μα στε ό λοι συ νυ πεύ θυ νοι για την ο δι κή α σφά λεια και ο φεί λου με να συ ντελέσουμε στη μεί ω ση των α τυχη μά των στη χώ ρα μας. Θυ μη θεί τε ό τι τη ρώ ντας α πλούς κα νόνες μπο ρού με να σώ σου με ζω ές. Εί ναι στο χέ ρι μας. ΑΛΚΟΟΛ ΖΩΝΗ ΚΡΑΝΟΣ

3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 Μέρος Ι Διαπιστώσεις επί Τροχαίων Ατυχημάτων & Οδηγίες Προλήψεως

4 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑ ΠΙ ΣΤΩ ΣΕΙΣ Ε ΠΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ Α ΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ Α πό τη με λέ τη των υ παρ χό ντων στοι χεί ων τρο χαί ων α τυ χη μά των έτους 2007 στο Στρατό Ξηράς, της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΓΕΣ, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: Εξε τα ζό με να κα τά ημέ ρα της ε βδομά δος, τα πε ρισ σό τε ρα τρο χαί α α τυ χήμα τα συ νέ βη σαν το Σάβ βα το και την Κυ ρια κή. Εξε τα ζό με να κα τά ώρα, τα πε ρισ σό τε ρα συ νέ βη σαν τις νυ κτερι νές ώ ρες α πό 20:00 έ ως 08:00 (ποσο στό 42%). Τα λι γό τε ρα τρο χαί α α τυ χή μα τα ε ξε τα ζό με να, κα τά κα τη γορί α ο χη μά των, συ νέ βη σαν με τα ο χή μα τα της Υ πη ρε σί ας (πο σοστό 17,8% έ να ντι του συ νό λου των Ι.Χ. οχη μά των δι κύ κλων που υ πέ στη σαν α τύ χη μα). Ο με γα λύ τε ρος α ριθ μός των παθόντων τραυ μα τιών εί ναι μι κρών η λι κιών (πο σο στό 71,7%). Η σύ γκρου ση ο χη μά των (157 α τυ χή μα τα πο σο στό 43,7%) κα τα λαμ βά νει την πρώ τη θέ ση στα εί δη α τυ χη μά των. Α κο λου θούν η ε κτρο πή α πό την οδό (72 α τυ χή μα τα πο σο στό 20%) και η πρό σκρου ση ο χή μα τος 2

5 ε πί στα θε ρού α ντι κει μέ νου (28 α τυ χή μα τα πο σο στό 7,8%). Το ΓΕΣ/ΔΕ ΠΛΗ, πραγ μα το ποί η σε έ ρευ να με τα ξύ των στρα τευ μέ νων α πό 11 έ ως 15 Ιουν 2007, α πό την ο ποί α προέ κυ ψε ό τι: Πο σο στό 20,61% των ε ρω τη θέ ντων ο πλι τών, δή λω σε ό τι κα τά τη διάρ κεια των 6 τε λευ ταί ων μη νών ο δή γη σαν 1 2 φο ρές αυ το κί νη το ή μη χανή, α φού προ η γου μέ νως εί χαν κα τα να λώ σει πά νω α πό 3 πο τή ρια οι νο πνευ μα τώ δους πο τού. Πο σο στό 14,45% των ε ρω τη θέ ντων ο πλι τών, δή λω σε ό τι οδή γη σαν α πό 1 2 φο ρές αυ το κί νη το ή μη χα νή, α φού προ η γου μέ νως εί χαν κα τα να λώ σει πά νω από 6 πο τή ρια οι νο πνευ μα τώ δους πο τού. Πο σο στό 6,46% των ε ρω τη θέ ντων ο πλι τών, δή λω σε ό τι υπέ στη σο βα ρό αυ το κι νη τι στι κό α τύ χη μα, το ο ποί ο α πο δί δει στην κα τα νά λω ση πο τού. Α πό την πα ρά θε ση των πα ρα πά νω στοι χεί ων ε ξά γο νται τα πα ρα κά τω συ μπε ρά σμα τα: Συνδυάζοντας τον α ριθ μό των α τυ χη μά των κατά η μέ ρα, ώ ρα και τόπο, οδηγούμαστε στο συ μπέ ρα σμα ό τι τα α τυ χή μα τα συμβαίνουν στην έ ξο δο του Σαββα το κύ ρια κου σε χώ ρους δια σκε δάσεως. Οι πα θό ντες εί ναι στην πλειο νό τη τα τους νεαρής η λι κί ας, γε γο νός που σε συν δυα σμό με το εί δος των ε μπλε κο μέ νων ο χη μάτων, α πο δει κνύ ει ό τι, οι νέ οι εί ναι πιο ε πιρ ρε πείς στα ατυ χή μα τα. 3

6 Στη συνέ χεια πα ρα τί θε νται ο ρι σμέ να στοι χεί α α πό άλ λες με λέ τες ε πί του σχε τι κού θέ μα τος: Με λέ τη έ δει ξε ό τι, οι νέ οι εί χαν δι πλά σιους α ριθ μούς α τυ χη μά των και πα ραβάσε ων απ ό τι οι ε νή λι κες του ί διου φύ λου. Αυ τό, πα ρά το γε γο νός ό τι η νε ο λαί α βρί σκε ται στο μέ γι στο της δυ να τό τη τας της σε σχέ ση με την ι κα νό τη τα χει ρι σμού. Μια ε ξή γη ση εί ναι η έλλει ψη ω ρι μό τη τας μάλ λον, πα ρά η έλλει ψη ι κα νό τη τας που εί ναι η βά ση για τα α τυ χή μα τα. Δη λα δή, η υ περβο λι κή αυ το πε ποί θη ση και η μεγα λύ τε ρη προ θυ μί α α πο δο χής στε νό τε ρων πε ρι θω ρί ων α σφα λεί ας. Το ε πί πε δο μέ θης κά θε α τό μου, ε ξαρ τά ται α πό τη συγκέ ντρω ση του οι νο πνεύμα τος στον εγκέ φα λο και στο κε ντρι κό νευ ρι κό σύ στη μα. Το βαθμό α πορ ρό φη σης του οι νο πνεύ μα τος α πό το αίμα ε πη ρε ά ζουν πολ λοί πα ρά γο ντες και έ χουν ως συνέπεια πα ραλ λα γές, ό χι μό νο με τα ξύ α τό μων, αλ λά α κό μα και στο ί διο το ά το μο σε δια φο ρε τι κές στιγ μές. Ερ γα στη ρια κές δο κιμές έ δει ξαν ό τι 550 γραμ μά ρια (1 με γά λο πο τή ρι) μπύ ρας θα α παι τή σει 2 έ ως 3 ώ ρες για να ε ξα φα νι σθεί α πό το αί μα. Στη χώ ρα μας, σύμφω να με τον Κ.Ο.Κ., τα α νώ τε ρα επι τρεπόμε να ό ρια αλ κο όλ εί ναι: 0,5 γραμμά ρια α νά λί τρο αίμα τος ή 0,25 χι λιοστο γραμμά ρια α νά λί τρο εκπεμπομέ νου α έ ρα, που α ντι στοιχούν πε ρίπου σε: μέ χρι 1 ποτή ρι ου ί σκι μέ χρι 3 πο τή ρια κρα σιού μέ χρι 1 μπου κά λι μπύ ρας Πρέ πει να συνει δη το ποιή σουν ό λοι οι ο δη γοί ό τι ο δρό μος και οι και ρι κές συν θή κες έ χουν μι κρή συμ με το χή στην ευ θύ νη των οδι κών α τυ χη μά των. Τη με γά λη συμ με το χή την έ χει ο οδη γός. Όταν τα ε λα στι κά δεν εί ναι φθαρ μέ να, ό ταν το σύ στη μα πέ δη σης εί ναι ρυθ μι σμέ νο και ό ταν η προ σο χή του ο δη γού εί ναι στο δρό μο, τό τε το πρό βλη μα «ο λι σθη ρό τη τα» μειώ νε ται ση μα ντι κά. Ε πί σης, αν ο ο δη γός συ νει δη το ποιήσει ό τι μια θο ρυ βώ δης ε ξά τμι ση δεν με τα τρέ πει έ να α πλό αυ το κί νη το σε αυτο κί νη το α γώ νων και ό τι άλλες δυ να τό τη τες έ χει έ να ό χη μα μι κρού κυ βι σμού και άλ λες έ να ό χη μα με γά λου κυ βι σμού, τό τε το πρό βλη μα «υπερ βο λι κή τα χύ τη τα» και «προ σπέ ραση» α πλο ποιεί ται. Να σημειω θεί ό τι τα περισ σό τε ρα θα να τη φό ρα δυ στυ χή μα τα στην Ελ λά δα προέρ χο νται α πό μετω πι κές συ γκρού σεις και οι πε ρισ σό τε ρες α πό αυτές συμ βαί νουν α πό την ανι κα νό τη τα των υ περ φορ τω μέ νων «α ναι μι κών» αυ το κι νή των να προσπε ρά σουν άλ λα αυ το κί νη τα που κινού νται στους δρό μους. 4

7 Oι κυ ριό τε ρες ε πεμ βά σεις που μπο ρούν να γί νουν εί ναι: Για τον αν θρώ πι νο πα ρά γο ντα: (1) Σω στή εκ παί δευ ση και κυ κλο φο ρια κή α γω γή. (2) Βελ τί ω ση της νο ο τρο πί ας και συμπε ρι φο ράς ο δη γών (να μην είναι ε πι θε τι κοί). (3) Αυ στη ρό τε ρες ε ξε τά σεις. (4) Α στυ νό μευ ση και αυστη ρές κυ ρώ σεις μέ χρις ό του η υ πα κο ή στους κα νό νες κα λής ο δή γη σης γί νει πια συ νεί δη ση στους ο δη γούς. Για το ό χη μα: (1) Α γο ρά ο χή μα τος ποιοτι κής σχε δί α σης α μα ξώ μα τος και μη χα νι κής κα τασκευής. (2) Συ χνή συ ντή ρη ση σύμ φω να με τις ο δη γί ες του κα τα σκευα στή. (3) Ζυ γο στάθ μι ση, ευ θυ γράμ μι ση. (4) Α πο τε λε σμα τι κά φρέ να. (5) Κα λύ τε ρα φώ τα.

8 ΚΥ ΡΙΟ ΤΕ ΡΟΙ ΠΑ ΡΑ ΓΟ ΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥ ΝΤΕ ΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΚΛΗ ΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ Α ΤΥΧΗ ΜΑ ΤΩΝ Ο χρή στης της ο δού (ο δη γός. ε πι βά της, πε ζός), Πα ρα βιά σεις των κα νό νων ο δι κής κυ κλο φο ρί ας: (1) Υ πέρ βα ση ο ρί ου τα χύ τη τος. (2) Α ντι κα νο νι κό προ σπέ ρα σμα. (3) Πα ρα βί α ση ση μα το δο τών ή ρυθ μι στι κών πι να κί δων. (4) Πα ρα βί α ση προ τε ραιό τη τος. (5) Ο δή γη ση υ πό την επί δρα ση οι νο πνεύ μα τος, φαρ μά κων που ε πη ρε ά ζουν την ι κα νό τη τα ο δη γή σε ως ή το ξι κών ου σιών. (6) Ε πι κίν δυ νη ο δή γη ση Ε πί δει ξη ι κα νό τη τος ο δη γή σε ως. (7) Εί σο δος στο α ντί θε το ρεύ μα. (8) Άνοιγ μα των θυ ρών του ο χή μα τος. (9) Διά σχι ση του ο δο στρώ μα τος χω ρίς έ λεγ χο. Έλλει ψη ε μπει ρί ας ο δη γή σε ως προ σω πι κό τη τα α ντί λη ψη και ο δι κή συμπε ρι φο ρά. Κό πω ση ξαφ νι κή α δια θε σί α α σθέ νεια, Κα κή ψυ χο λο γι κή κα τά στα ση ε κνευ ρι σμός. Ελ λι πής εκ παί δευ ση ο δη γού και κυ κλο φο ρια κής α γω γής Α προ σε ξί α Βια σύ νη Έλλει ψη προ σο χής, Απρο σε ξί α τρί των. Η ο δός και το πε ρι βάλ λον. Γε ω με τρι κά χα ρα κτη ρι στι κά ο δού. Κα τά στα ση ο δο στρώμα τος. Σή μαν ση. Φω τι σμός. Έλλει ψη στη θαί ων α σφα λεί ας και δια χω ρι στι κών νη σί δων. Ε πι γρα φές και δια φη μί σεις. Προ σω ρι νά ε μπό δια ε πί της ο δού. Ε μπό δια που πα ρε μπο δί ζουν την ο ρα τό τη τα. Δυ σμε νείς πε ρι βαλ λο ντι κές και ρι κές συν θή κες. Το όχη μα. Πα λαιό τη τα. Κα κή συ ντή ρη ση. Φθαρ μέ να ε λα στι κά. Μη χα νι κές ή άλ λες βλά βες που μπο ρεί να προ κύ ψουν. Υ περ φόρ τω ση Κα κή το πο θέ τη ση και πρόσ δε ση του φορτί ου. 6

9 Επιθετική Οδήγηση Αλκοόλ Υπέρβαση Ορίου Ταχύτητας Χρήση Κινητού Όχι στα Ατυχήματα Κόπωση

10 Ο ΔΗ ΓΙΕΣ ΠΡΟ ΛΗ ΨΕΩΣ - Α ΠΟ ΦΥ ΓΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ Α ΤΥΧΗ ΜΑ ΤΩΝ Η Οδική Ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας Μα θαί νω να ο δη γώ με α σφά λεια και τη ρώ τους κα νό νες κυ κλο φο ρια κής αγω γής. Ε φαρ μό ζω πι στά τον ΚΟΚ. Φο ρά ω πά ντο τε ζώ νες α σφα λεί ας ε γώ και οι συ νε πι βά τες. Σε πε ρί πτω ση που οδη γώ δί κυ κλο ή εί μαι συ νε πι βά της φο ρά ω κρά νος. Τη ρώ τα προ βλε πό με να ό ρια τα χύ τη τος. Ε φαρ μό ζω τις υ πο δεί ξεις των οργά νων της τρο χαί ας, των φω τει νών ση ματο δο τών και των ρυθ μι στι κών πι να κί δων. Πα ρα χω ρώ προ τε ραιό τη τα στους πε ζούς και σε ά το μα με ειδι κές α νά γκες. Συ ντη ρώ τα κτι κά το ό χη μα και ε πι σκευά ζω τυ χόν βλά βες. Ε λέγ χω το ό χημα τό σο πριν ξε κι νή σω ό σο και στις στά σεις. Ε λέγ χω πά ντα την ο δό. Ο δη γώ με η ρεμί α. Έχω υ πο μο νή και δεί χνω α νο χή στην ο δι κή συ μπε ρι φο ρά τρί των. Δεν α πο σπώ την προ σο χή μου σε άλ λα ενδια φέ ρο ντα πέ ραν της οδη γή σε ως. Δεν ο δη γώ ε άν: Αι σθά νο μαι κου ρα σμέ νος ή εί μαι ά υ πνος. Αι σθαν θώ ξαφ νι κή α δια θε σί α ή α σθέ νεια. Εί μαι ε κνευ ρι σμέ νος, αγ χω μέ νος ή σε κακή ψυ χο λο γι κή κα τά στα ση. Έχω μειω μέ να α ντα να κλα στι κά έ χο ντας κα τα να λώ σει αλ κο όλ, φάρ μα κα, ή το ξι κές ου σί ες, που επη ρε ά ζουν την ι κα νό τη τα ο δή γη σης. Δεν αι σθά νο μαι α σφα λής, λό γω κα τά στα σης του ο χή μα τος ή λό γω δυσμε νών και ρι κών συν θη κών. Θυ μά μαι πά ντα πως προέ χει να φτά σω με α σφά λεια και ό χι γρή γο ρα 8

11 Τήρηση ΚΟΚ Κράνος Ζώνη Τήρηση Ορίου Ταχύτητας Ναι στη Ζωή

12

13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 Μέρος ΙΙ Πρώτες Βοήθειες

14 «Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη» Αν πα ρά τις προσπά θειές μας και την αυ ξη μέ νη προ σο χή μας ε μπλα κού με σε α τύ χη μα, τό τε θα πρέ πει πρώ τα απ ό λα να δια τη ρή σου με της ψυ χραι μί α μας, ώ στε να προ βού με στις ε νέρ γειες που α παι τού νται με τά από αυ τό το γε γο νός. Φρο ντί ζου με α μέ σως για τη σή μαν ση του χώ ρου του α τυ χή μα τος (π.χ με το α ντα να κλα στι κό τρί γω νο), ώ στε να προ ει δο ποιού νται οι ο δη γοί των α κο λουθού ντων ο χη μά των. Κα λού με σε βο ή θεια τις Αρ χές. Δε με τα κι νού με σε κα μί α πε ρί πτω ση τους τραυ μα τί ες (ε κτός εύ λο γων πε ριπτώ σε ων, όπως π.χ σε πυρ κα γιά) Φρο ντί ζου με για την πα ρο χή πρώ των βο η θειών σε έ κτα κτες μό νο πε ρι πτώσεις, ό πως αι μορ ρα γί α, α πώ λεια αι σθή σε ων ή α να πνευ στι κή α νε πάρκεια. Σκε πά ζου με με ό,τι έ χου με διαθέ σι μο τους τραυ μα τί ες και τους πα ρέ χου με ψυ χο λο γική υ πο στή ρι ξη. Υ πο στη ρί ζου με την προ σπά θεια των αρ χών για α πο μά κρυν ση των ο χη μάτων ή τυ χόν θραυ σμά των, προ σέ χο ντας πά ντα τα διερ χό με να αυ τοκί νη τα. Υ πο στη ρί ζου με το έρ γο των αρ χών για κα τα γρα φή του συμ βά ντος.

15 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ Διατηρείστε τον τραυματία ξαπλωμένο Τοποθετείστε αποστειρωμένη γάζα/καθαρό πανί, πετσέτα ή καθαρό ύφασμα ΠΑΝΩ στο τραύμα και πιέστε ΔΥΝΑΤΑ Σηκώστε το μέλος που αιμορραγεί πιο ψηλά από το ύψος της καρδιάς Μόλις σταματήσει η αιμορραγία τοποθετείστε επίδεσμο για να συγκρατεί τα επιθέματα Σε μεγάλες αιμορραγίες διατηρείστε τον τραυματία ζεστό σκεπάζοντάς τον Σε περίπτωση ακρωτηριασμού μέλους (ΜΟΝΟ) εφαρμόζουμε ίσχαιμη περίδεση Χρησιμοποιείστε ταινίες όπως γραβάτες, μαντίλια, μανίκια και όχι κορδόνια, σύρματα, καλώδια διότι θα κόψουν το δέρμα Τοποθετείστε την αιμοστατική ταινία πιο πάνω από το τραύμα, δέστε την με κόμπο στον οποίο περνάτε ένα ξύλο και περιστρέψτε το ώσπου να σταματήσει η αιμορραγία (ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ) Ακινητοποιείστε το άκρο του ξύλου Σημειώστε την ώρα της περίδεσης Μην σκεπάζετε την περίδεση 13

16 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ: Έχει σπάσει μόνο το οστό ΑΝΟΙΚΤΑ: Μαζί με το οστό έχει ανοίξει και το δέρμα ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ (ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ) Μην μετακινείτε τον τραυματία παρά μόνο εάν υπάρχει κίνδυνος. Μην μετακινείτε το μέλος που έχει σπάσει Τοποθετείστε νάρθηκα από ξύλα, σανίδες, περιοδικά κ.λ.π. Ο νάρθηκας να είναι μεγάλος και να συμπεριλαμβάνει τις αρθρώσεις πριν και μετά το κάταγμα Σφίξτε τον νάρθηκα τουλάχιστον σε τρία σημεία Μην ευθειάζετε το κάταγμα Το γερό πόδι του τραυματία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νάρθηκας για την ακινητοποίηση του κατάγματος του άλλου ποδιού 14

17 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Κρυώστε την περιοχή με άφθονο νερό. (Αν έχει περάσει αρκετή ώρα είναι ανώφελο) Μην βάζετε πάγο Αφαιρέστε με προσοχή ότι σκεπάζει την περιοχή του εγκαύματος. ΟΧΙ αυτά που είναι κολλημένα Μην σπάζετε τις φυσαλίδες Μην βάζετε αλοιφές Σκεπάστε απαλά την περιοχή με καθαρό πανί Δώστε να πιει νερό Εάν πονάει δώστε αναλγητικά 15

18 ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΕΩΣ Εάν το θύμα ΔΕΝ έχει αισθήσεις αλλά αναπνέει πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση ανάνηψης (ειδάλλως κινδυνεύει από απόφραξη του αεραγωγού είτε από την ίδια τη γλώσσα που πέφτει προς τα πίσω είτε από εμέσματα ή εκκρίσεις). Γονάτισε δίπλα στο θύμα Αφαίρεσε τα γυαλιά του (εάν φοράει) καθώς και ογκώδη αντικείμενα από τις τσέπες του Τοποθέτησε το χέρι του, που βρίσκεται από την πλευρά σου, σε ορθή γωνία με την παλάμη του προς τα επάνω Τοποθέτησε την ραχιαία πλευρά της παλάμης του άλλου χεριού του στο μάγουλο του θύματος και συγκράτησε την με το χέρι σου Σήκωσε, το απέναντι από εσένα πόδι του θύματος, πιάνοντας το από το γόνατο. Βεβαιώσου ότι το πέλμα ακουμπά όλο στο έδαφος Στρίψε το γόνατο του θύματος προς την πλευρά σου, γυρίζοντας ταυτόχρονα όλο το σώμα του Τοποθέτησε το λυγισμένο πόδι σε ορθή γωνία ώστε να σταθεροποιηθεί το σώμα του θύματος, απελευθέρωσε τον αεραγωγό και άνοιξε το στόμα Έλεγχε συχνά την αναπνοή του θύματος 16

19 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΚΑΡΠΑ) Προσέγγισε το χώρο με ασφάλεια Έλεγξε το επίπεδο συνείδησης του θύματος: Κούνησε ελαφρά τους ώμους του θύματος και φώναξε «είσαι καλά»;/ Φώναξε «ΒΟΗΘΕΙΑ» Εάν το θύμα απαντά: τοποθέτησέ το σε άνετη θέση, έλεγξε για τυχόν τραυματισμό και κάνε συχνά επανεκτίμηση της κατάστασής του. Εάν το θύμα ΔΕΝ απαντά: προχώρησε σε απελευθέρωση του αεραγωγού. Απελευθέρωσε τον αεραγωγό, ανασηκώνοντας το κεφάλι του θύματος προς τα πίσω με: Το ένα σου χέρι στο μέτωπο του θύματος Το δείκτη και το μέσο δάκτυλο του άλλου χεριού σου στο πηγούνι του θύματος Έλεγξε τη στοματική κοιλότητα 17

20 Έλεγ ξε ε άν το θύ μα α να πνέ ει, πλη σιά ζο ντας το μάγου λό σου στο πρό σω πο του θύ μα τος και για 10 : Κοί τα ξε ε άν ο θώ ρα κας του θύ μα τος κι νεί ται Άκου σε την α να πνο ή του Νοιώ σε τον εκ πνε ό με νο αέ ρα του Ε άν το θύ μα α να πνέ ει: Το πο θέ τη σε το θύ μα σε θέ ση α νά νη ψης Στεί λε κά ποιον να κα λέ σει βο ή θεια ή πή γαι νε ο ί διος αν εί σαι μό νος Ε πα νε κτί μη σε συ χνά το θύ μα ε άν α ναπνέ ει. Ε άν το θύ μα ΔΕΝ α να πνέ ει: ΚΑ ΛΕ ΣΕ Ε ΞΕΙ ΔΙ ΚΕΥ ΜΕ ΝΗ ΒΟ Η ΘΕΙΑ ΚΑ ΛΕ ΣΕ ΤΟ 166 Ξε κί νη σε 30 θω ρα κι κές συ μπι έ σεις ό πως α κολούθως: Το πο θέ τη σε την πα λά μη του ε νός χε ριού σου στο κέ ντρο του θώ ρα κα του θύ μα τος Το πο θέ τη σε το άλ λο σου χέ ρι α πό πά νω Πλέ ξε τα δά κτυ λα των χε ριών σου Χρη σι μο ποί η σε το βά ρος σου για να συμπι έ σεις το θώ ρα κα του θύ μα τος με τα χύ τη τα : 100/min βά θος: 4 5 εκ. Ο χρό νος συ μπί ε σης του θώ ρα κα πρέ πει να εί ναι ί σος με το χρό νο χα λά ρω σής του 18

21 Κάνε εμφυσήσεις όπως ακολούθως: Κλείσε τη μύτη του θύματος Πάρε μία κανονική αναπνοή Σφράγισε τα χείλη σου γύρω από τα χείλη του θύματος Φύσηξε σταθερά στο στόμα του θύματος για 1 sec (έως ότου ο θώρακάς του ανασηκωθεί) Απομάκρυνε το στόμα σου (ο θώρακας πέφτει) Επανέλαβε άλλη μία φορά Συνέχισε την εναλλαγή 30 συμπιέσεων ακολουθούμενες από 2 εμφυσήσεις Εάν υπάρχει άλλος ανανήπτης άλλαζε ρόλο κάθε 2 min

22 Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Α Ζ Ω Η Σ Η ζωή σου έχει προτεραιότητα Δώσε προτεραιότητα στην ασφάλειά σου Μην αφήσεις ένα λάθος να σου στοιχίσει μια ζωή Κυκλοφόρησε σωστά... Κυκλοφόρησε με ασφάλεια Αξίζει να προσέχεις για τη ζωή σου Οι κανόνες δε σε δεσμεύουν... σε προστατεύουν

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 2 0 0 6 A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα