ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου ράς.» και το ό νο µα της πό λης ή της πε ριο χής στην ο ποί α ι δρύ ο νται. Λει τουρ γούν µε σκο πό την ε ξυ πη ρέ τη ση των α να γκών δια τρο φής και ψυ χα γωγίας των µο νί µων και ε φέ δρων Α ξιω µα τι κών και Αν θυ πα σπι στών και των µε λών των οι κο γε νειών τους, κα θώς και την α νά πτυ ξη και προ α γω γή των σχέ σε ων µε τα ξύ Στρα τού και κοι νού. ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες πε ρι λαµ βά νο νται στην ορ γά νω ση του Στρα τού και ταξι νο µού νται σε 5 κα τη γο ρί ες, µε βά ση κρι τή ρια, ό πως η υ πα γω γή, η πε ριο χή που βρί σκο νται, ο α ριθ µός των συσ σι τού ντων κτλ. Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ Για την εκ πλή ρω ση της α πο στο λής τους οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι κα τάλλη λα ορ γα νω µέ νες και επανδρωµένες και έ χουν δυ να τό τη τες, α νά λο γα µε την κα τη γο ρί α στην ο ποί α έ χουν ε ντα χθεί.

2 ΜΕ ΛΗ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ Ό λοι οι εν ε νερ γεία µό νι µοι και έ φε δροι Α ξιω µα τι κοί, Αν θυ πα σπι στές, µόνιµοι και εθελοντές Υπαξιωµατικοί του Στρα τού Ξη ράς, που υ πη ρε τούν σε Φρου ρά που λει τουργεί Στρα τιω τι κή Λέ σχη, εί ναι υ πο χρε ω τι κά µέ λη. Μέ λη Στρα τιω τι κών Λε σχών µπο ρούν ε πί σης να είναι και οι εν α πο στρα τεί α Α ξιω µα τι κοί του Στρα τού Ξη ράς, οι εν ε νερ γεία ή εν απο στρα τεί α Α ξιω µα τι κοί του Πο λε µι κού Ναυ τι κού και της Πο λε µι κής Α ε ροπο ρί ας, ε φό σον ε πι θυ µούν και κα τα βά λλουν τη σχε τι κή ει σφο ρά. Ι ΚΑΙΟΥ ΜΕ ΝΟΙ ΣΙ ΤΙ ΣΗΣ Στις Στρα τιω τι κές Λέ σχες µπο ρούν να σι τί ζο νται οι ε πι θυ µού ντες Α ξιωµα τι κοί και Αν θυ πα σπι στές εν ε νερ γεία ή εν α πο στρα τεί α και τα προ στα τευό µενα µέ λη των οι κο γε νειών τους, ε φό σον πα ρα µέ νουν στην ί δια πό λη που δια µένει ο Α ξιω- µα τι κός. Ως προ στα τευό µε να µέ λη θε ω ρού νται οι γο νείς, η σύ ζυ γος, τα τέ κνα και τα ά γα µα α δέλ φια των Α ξιω µα τι κών. Επίσης µπορούν να σιτίζονται οι εν ενεργεία µόνιµοι και εθελοντές Υπαξιωµατικοί και τα µέλη των οικογενειών τους. ΙΑ ΘΕ ΣΗ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες, ό ταν υ πάρ χουν οι α να γκαί ες προ ϋ πο θέ σεις και το ε πι τρέ πουν οι συν θή κες, εί ναι δυ να τό να δια τί θε νται και για σκο πούς που ε ξυ πη ρε τούν τη σύ σφι ξη των σχέ σε ων του στρα τεύ µα τος µε το κοι νό, ό πως κα θο ρίζε ται στις ι σχύ ου σες δια τα γές (ε πί ση µα γεύ µα τα, ε πί ση µες στρα τιω τι κές τε λε τές κτλ.), αλ λά και για µη στρα τιω τι κούς σκο πούς (ορ γά νω ση εκ δη λώ σε ων άλ λων Φο ρέ ων, ορ γά νω ση δε ξιώ σε ων µε την ευ καιρί α γά µου ή αρ ρα βώ νων των ε.ε. ή ε.α. αξ κών κτλ).

3 ΛΕ ΣΧΗ Α ΞΙΩ ΜΑ ΤΙ ΚΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ Υ ΝΑ ΜΕ ΩΝ (ΛΑ Ε ) Η Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Ε νό πλων υ νά µε ων (ΛΑ Ε ) έ χει σκο πό εκ παι δευ τι κό, µορ φωτι κό και ψυ χα γω γι κό και ε πι διώ κει την α νά πτυ ξη και σύ σφι ξη των σχέ σε ων µε τα ξύ των Αξ κών, Αν θστών εν ε νερ γεί α και εν α πο στρα τεί α των τριών Κλά δων των Ενό πλων υ νά µε ων και του κοι νού, κα θώς και την ε ξυ πη ρέ τη ση των α να γκών διατρο φής και ψυ χα γω γί ας των Αξ κών και Αν θστών και των µε λών των οι κο γε νειών τους. - Υ ΠΑ ΓΩΓΗ Η ΛΑ Ε ε δρεύ ει στην Α θή να (Ρηγίλλης & Βασιλίσσης Σοφίας), α πο τε λεί Στρα τιωτι κό Κα τά στηµα, κα θώς και Νο µι κό Πρό σω πο η µο σί ου ι καί ου και υ πά γε ται στην ε πο πτεί α του Υ πουρ γού Ε θνι κής Ά µυ νας δια του Γε νι κού Ε πιτε λεί ου Στρα τού. Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ Η ΛΑ Ε εί ναι κα τάλ λη λα ορ γα νω µέ νη και διαθέτει: Ε στια τόριο Αίθουσα τε λε τών Κυ λι κεί ο Αί θου σα συνε δρί ων Βι βλιο θή κη Αί θου σα Internet cafe Αί θου σα DISCO Αί θου σα µπιλιάρ δου Αί θου σα ψυχα γω γι κών εκ δη λώ σε ων Στα πλαί σια του κοι νω νι κού και πο λι τι στι κού σκο πού της, υ πάρ χει η δυ να τό τη τα ορ γά νω σης από τους Αξ κούς και Αν θστές ε.ε και ε.α, δια φό ρων καλ λι τε χνι κών εκ δηλώ σε ων µη κερ δο σκο πι κού χα ρα κτή ρα, ό πως εκ θέ σεις ζω γρα φι κής, γλυ πτι κής, φω τογραφί ας, λα ϊ κής τέ χνης, βι βλί ων και πραγ µα το ποί η ση δια λέ ξε ων εθνι κού, κοι νωνι κού ή πο λι τι στι κού πε ριε χο µέ νου. ΜΕ ΛΗ ΤΗΣ ΛΑ Ε Μέ λη εί ναι ό λοι οι εν ε νερ γεί α Α ξιω µατι κοί και Αν θυ πα σπι στές των τριών Κλά δων των Ε νόπλων υ νά µε ων, οι εν α ποστρα τεί α Α ξιω µα τικοί των τριών Κλά δων των Ε, ε φό σον έ χουν δελ τί ο ταυ τό τητας της Έ νω σης Α πο στρά των, κα θώς και οι Αξ κοί ξένων συµ µα χι κών Στρατών που βρί σκο νται στην Ελ λά δα, σύµ φω να µε τις προ βλέ ψεις του Κα νο νι σµού Ε σω τερι κής Λει τουρ γί ας της ΛΑ Ε.

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩΤΙ ΚΕΣ ΛΕ ΣΧΕΣ η ΣΤΡΑΤΙΑ η ΣΤΡΑΤΙΑ Ε ΡΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Λάρισα Λάρισας ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΝΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ η ΣΤΡΑΤΙΑ Α 00 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ αίθουσα δεξιώσεων, αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, TV - video, ΕΦΩΝΟ Κύπρου 76 Λάρισα Α ΣΣ Α ΣΣ ΠΑ ΡΕ ΧΟ ΜΕΝΕΣ Κοζάνη Κοζάνης Α ΣΣ Α 50 αίθουσα δεξιώσεων, αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, Ε θελοντών Κοζάνη Ιωάννινα Ιωαννίνων Κόνιτσα Κόνιτσας Φιλιάτες Φιλιατών ΚΑ ΤΗ ΓΟ- ΡΙΑ VIII ΜΠ VIII ΜΠ Β 00 VIII ΜΠ 00 VIII ΜΠ 00 αίθουσα δεξιώσεων, αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, αίθουσα δεξιώσεων, αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, αίθουσα δεξιώσεων, αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων Κεντρική Πλατεία Κόνιτσας Κεντρική Πλατεία Φιλιατών 660-6

5 Ε ΡΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Φλώρινα Φλώρινας Αµύνταιο Αµυνταίου ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΑ 9 ΤΑΞΠΖ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΝΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9 ΤΑΞΠΖ Γ 00 9 ΤΑΞΠΖ 50 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ αίθουσα ψυχαγωγίας, TV αίθουσα ψυχαγωγίας, TV ΕΦΩΝΟ Πλατεία Γ. Μόδη 69 Φλώρινα (Εσωτ. 95) Σέρρες Σερρών Σιδηρόκαστρο Σιδηροκάστρου Ν. Πετρίτσι Σερρών Ν. Πετριτσίου 0 ΤΑΞ ΠΖ 0 ΤΑΞ ΠΖ Γ 50 0 ΤΑΞ ΠΖ 70 0 ΤΑΞ ΠΖ 70 αίθουσα συγκεντρώσεων, αίθουσα δεξιώσεων - ψυχαγωγίας, TV - video, αίθουσα δεξιώσεων - ψυχαγωγίας, TV - video, TV, Μεραρχίας 5 Σέρρες ης Ιουνίου 56 Σιδηρόκαστρο 0-00 Ν. Πετρίτσι Σερρών 0-8 Ροδόπολη Σερρών Ροδόπολης 0 ΤΑΞ ΠΖ 0 TV - video, Ροδόπολη Σερρών

6 5 ΤΑΞ ΠΖ Καστοριά Καστοριάς Άργος Ορεστικό Άργους Ορεστικού Γρεβενά Γρεβενών 5 ΤΑΞ ΠΖ Γ 00 5 ΤΑΞ ΠΖ 50 5 ΤΑΞ ΠΖ 50 αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, TV - video, αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, TV - video - ΝΟVΑ, αίθουσα ψυχαγωγίας, TV - video - ΝΟVΑ, Ζωγράφου Παύλου Μελά & Κλεισούρας Κων/νου Ταλιαδούρη ΧΧΙV ΤΘΤ Λι τόχω ρο Λιτοχώρου ΧΧΙV ΤΘΤ Γ 00 Εστιατόριο αίθουσα ψυχαγωγίας, TV - video,, θε ρι νό εστιατόριο (Εσωτ. 50) 6

7 Β ΣΣ Βέροια Βέροιας Έδεσσα Έδεσσας Πολύκαστρο Πο λυ κάστρου Γιαννιτσά Γιαν νι τσών Κιλκίς Κιλκίς Ν. Σάντα Ν. Σάντας Ρεντίνα Ρεντίνας Νάουσα Νάουσας Ασπρ/γος Ασπρ/γου Στεφ/κειο Στεφ/κειου Βόλος Βόλου Β ΣΣ Β ΣΣ Α 00 II Μ/Κ ΜΠ Β 50 Μ/Κ ΤΑΞ Γ 00 Μ/Κ ΤΑΞ Β 00 7 Α/Μ ΤΑΞ Β 00 7 Α/Μ ΤΑΞ Γ 60 η ΤΑΞ Κ -ΑΛ 0 Β ΜΚ 80 α ΜΑΛ Ε 0 η ΤΑΞΑΣ Γ 50 Α Φ Βόλου Β 05 αίθουσα δεξιώσεων, αίθουσα καφέ, TV - video,, γυµναστήριο, πισίνα (θερινή) κυλικείο, TV - video, TV - video, αίθουσα δεξιώσεων, αίθουσα διαλέξεων - συνεστιάσεων - συγκεντρώσεων, αίθουσα TV-DVD,, γυ- µναστήριο, παιδότοπος αίθoυσα TV- DVD, αίθoυσα TV, αίθουσα τελετών αίθoυσα TV, γυµναστήριο Αίθoυσα TV, αίθουσα τελετών κυλικείο, αίθουσα δεξιώσεων κυλικείο, αίθουσα δεξιώσεων, roof garden Κεντρικής 0-0 Βαρβάρες Βέροιας 0-7 Φιλίππου Μ. Α λε ξάν δρου 0-5 Ελ. Βε νι ζέ λου ης Ιουνίου 0-96 Ν. Σάντας 0-60 Ρεντίνα Χ. Πετρίδη 0-77 Στρδο «Κ.ΣΕΕΜΑΝ» Στρδο «Υπλγου Περισάκη» Σαράτση Βόλος

8 Γ ΣΣ 5 6 Θεσσαλονί κη Θεσ σαλονίκης Νευροκόπι Νευ ρο κοπίου ράµα ράµας Ε λευ θερού πο λη Ε λευ θερού πο λης Παρανέστι Πα ρανεστίου Νευροκόπι Νευ ρο κοπίου Γ ΣΣ Γ ΣΣ Α 50 9 ΤΑΞ ΠΖ 00 Ο ΣΠΒ 50 Ο ΣΠΒ 50 Ο ΣΠΒ 00 Ο ΣΠΒ 00 αίθουσα δεξιώσεων - συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας,, κα φε νείο α πο στρά των, κου ρείο σαλόνι, TV - video αίθουσα συ γκε ντρ ώσε ων - ψυχαγωγίας, TV - video, αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, TV - video αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, TV αίθουσα συγκεντρώσεων - ψυχαγωγίας, TV - video Ε θνι κής Α µύνης Θεσ σαλονί κη Χ. Νευροκόπι 50- Ε θνι κής Α µύνης ράµα ράµας Ε λευ θε ρού πο λη (Εσωτ. 95) Πα ρα νέ στι ρά- µας 50- Κ. Νευ ρο κό πι 50- (Ε σωτ. 605) 8

9 ΣΣ Ξάνθη Ξάνθης Σουφλί Σου φλίου Μ. έρειο ερείου ΣΣ ΣΣ Α Μ/Κ ΤΑΞ Γ 0 ΙV ΤΑ ΞΥΠ Ε 0 ΠΑ ΡΕ ΧΟ ΜΕΝΕΣ αίθουσα δεξιώσεων - καφέ - TV - video, ΝOVA κυλικείο, καφετέρια, TV TV - DVD K. Πλατεία Ξάνθης 50-0 Πα πα να στα σίου , 88 M. έ ρειο THΛ 550- Αλεξ/ πολη Αλεξ/ πολης Τυχερό Τυχερού Φέρες Φερών Σαµοθράκη Σαµοθράκης ΧΙ Ι Μ/Κ ΜΠ ΧΙ Ι Μ/Κ ΜΠ Β 00 7 Μ/Κ ΤΑΞ Γ 00 Μ/Κ ΤΑΞ Γ 70 Τ / ΣΠ 60 µπαρ, σαλόνι, TV - video - NOVA καφετέρια, TV - video TV - video - NOVA µπαρ, σαλόνι, TV - video - NOVA Λ. η µο κρα τίας Τυχερό Μακράς Γέφυρας Κα µα ριώ τι σσα Σα µο θράκης ιδυ µότειχο ιδυ µο τείχου XVI Μ/Κ ΜΠ XVI Μ/Κ ΜΠ Β 0 ΠΑ ΡΕ ΧΟ ΜΕΝΕΣ αίθουσες ψυχαγωγίας, TV - video - συγκεντρώσεων - δεξιώσεων,, παι δό το πος, κα λο και ρινός χώ ρος εστιατορίου 5 ης Μαΐου ιδ/χο

10 5 6 Ο ρε στιά δα Ο ρε στιάδας Κα βύ λη Κα βύ λης Ρίζια Ρι ζίων Λαγός Λα γού Πλάτη Πλάτης Μ/Κ ΤΑΞ Γ 0 αίθουσα ψυχαγωγίας - συγκεντρώσεων, TV - video, Μ/Κ ΤΑΞ Γ 80 Εστιατόριο Μ/Κ ΤΑΞ 50 Εστιατόριο 0 Μ/Κ ΤΑΞ Γ 50 Τ / ΣΠ 0 αίθουσα ψυχαγωγίας - συγκεντρώσεων, TV - video αίθουσα ψυχαγωγίας- συγκεντρώσεων, TV - video, Α γίων Θε ο δώρων 97 Ο ρε στιάδα Στρδο «Α βρα µίδη» Κα βύ λη Χ. Ρίζια Στρδο «Θε ο δωράκη» Λαγός Χ. Πλάτη ΧΧ ΤΘΜ Καβάλα Καβάλας Κο µο τη νή Κο µο τηνής ΧΧ ΤΘΜ Β 0 ΧΧΙ ΤΘΤ Β 00 ΠΑ ΡΕ ΧΟ ΜΕΝΕΣ αίθουσα συγκεντρώσεων, TV - NOVA, αίθουσα παιγνίων, κυλικείο,, internet, TV - video, αίθουσα συγκεντρώσεων, αίθουσα εκ δηλώ σε ων Μητρ. Χρυ σο στό- µου Αγ χιάλου ΑΣ ΕΝ 95 Α ΤΕ Ρόδος Ρόδου Σύµη Σύµης Μεγίστη Μεγίστης 95 Α ΤΕ Β 80 αίθουσα ψυχαγωγίας, TV - video, θερινό εστιατόριο 95 Α ΤΕ 0 TV - video 95 Α ΤΕ 0 TV - video Ε θν. Μακαρίου Νήσος Σύµη 60-7 Νήσος Μεγίστη

11 98 Α ΤΕ 5 Μυτι λή νη Μυτι λή νης Καλ λο νή Καλ λο νής Πέτρα Πέτρας Πολίχνιτος Πο λι χνίτου Αγ. Πα ρασκευ ή Αγ. Πα ρασκευ ής 98 Α ΤΕ Β 0 καφενείο, µπαρ 6 ΤΕ 5 Εστιατόριο - TV 6 ΤΕ Ε 5 Εστιατόριο - TV 6 Α ΤΕ Ε 0 Εστιατόριο - TV 98 Ε ΑΡ ΜΕΘ Ε Εστιατόριο - TV 8 ης Νοεµβρίου Μυτι λή νη Καλ λο νή 50-5 Πέτρα 50- Πο λίχνι τος Α γία Παρασκευή Α ΤΕ Σάµος Σάµου Καρλόβασι Καρ λο βασίου Χώρα Χώρας 79 Α ΤΕ Γ 5 79 Α ΤΕ Ε Α ΤΕ Ε 60 TV και δο ρυφο ρι κή σύν δε ση, βι βλιο θή κη, αίθουσα ψυχαγωγίας - εκδη λώ σε ων TV - NOVA - video, κυλικείο TV - NOVA, στε ρε ο φω νι κό, αίθουσα ψυχαγωγίας, κυλικείο Αγ. Χα ράλα µπος Αγ. Νικόλαος Καρ λό βα σι Χωριό Χώρα 80 Α ΤΕ Κως Κω Κάλυµνος Κα λύµνου ΠΑ ΡΕ ΧΟ ΜΕΝΕΣ 80 Α ΤΕ Β 50 TV - video 80 Α ΤΕ 0 TV Α µερικής Πόθια 0-6

12 Λέρος Λέρου 80 Α ΤΕ 5 TV - video Λακί Λέρου Α ΤΕ Χίος Χίου 96 Α ΤΕ Γ 80 ΠΑ ΡΕ ΧΟ ΜΕΝΕΣ, αίθουσα ψυχαγωγίας, κουρείο, κυλικείο Λ. Αι γαίου Χίος Μύρινα Μύρινας Ν. Κούταλη Ν. Κούταλης Μούδρος Μούδρου 88 Σ Ι 88 Σ Ι Β 00 TV - NOVA - video, 88 ΜΕ Π Ε 50 TV - NOVA ΤΠ Ε 60 TV Ρω µαί ϊ κος Γυα λός Λιµάνι Ν. Κούταλης Λιµάνι Μούδρου ΤΑΞΠΖ Χανιά Χανίων Ρέθυµνο Ρεθύµνου Ηράκλειο Η ρα κλείου Ερ µούπολη Ερ µούπολης 5 ΤΑΞ ΠΖ Γ 0 57 ΤΠ 0 ΣΕ ΑΠ 0 90 ΜΕ 0, TV-DVD, TV-DVD, αίθουσα δεξιώσεων, TV αίθουσα ψυχαγωγίας, TV Α. Πα παν δρέου Μ. Α λεξάνδρου Έβανς 80-8 Στρδο Ζαφείρη Ερ µούπο λη 80-85

13 ΑΣ ΥΣ Τρίπολη Τρίπολης Πάτρα Πατρών Ναύπλιο Ναυπλίου Σπάρτη Σπάρτης Κόρινθος Κορίνθου Καλαµάτα Καλαµάτας Λουτράκι Λου τρα κίου Πύργος Πύρ γου Μεσολόγγι Με σο λογγίου Λαµία Λα µίας Βόλος Βόλου Χαλκίδα Χαλ κίδας ΑΣ ΥΣ ΙV ΜΠ Β 00 ΚΕΤ Χ Γ 00 ΚΕΜ Χ 50 ΚΕ ΕΜ 70 ΠΑ ΡΕ ΧΟ ΜΕΝΕΣ αίθουσα ψυχαγωγίας, TV - DVD, αίθουσα ψυχαγωγίας, TV - DVD, αίθουσα ψυχαγωγίας, TV - DVD, αίθουσα ψυχαγωγίας, TV - DVD, 6 ΣΠ Ο Ο TV - video ΚΕ Β 50 αίθουσα ψυχαγωγίας, TV - video, Κα λα βρύτων Ηρ. Πο λυ τεχνείου και Τερ ψι θέ ας Πλ. Α γίου Νικολάου Λε ω νι δίου και Λυ κούρ γου Γω νία Ερµού και αµα σκη νού Α ρι στο µέ νους ΣΜΧ Γ 50 TV - video Ελ. Βε νι ζέ λου 8 ΣΕΤ 00 /9 ΣΕ 60 ΜΕ ΡΥΠ Β 50 ΤΑΞ Π/Ν Γ 50 ΣΠΖ Β 00 αίθουσα ψυχαγωγίας, TV - video TV - VIDEO - FILMNET - NOVA αίθουσα ψυγα χω γίαςµ, TV - video - NOVA, αίθουσα ψυχαγωγίας - TV αίθουσα ψυχαγωγίας - TV - video - NOVA, Λα στέ ϊ κα Η λείας Πλ. Μπότσα ρη 60-9 Ρή γα Φε ραίου Ν. Ιωνία Βόλου Στρδο «Γε ωρ γού λα» ΣΧ. ΠΖ Τέρµα ΛΙιάσκα Χαλκίδα 0-675

14 5 6 Αγ. Ανάργυροι Αγ. Α ναργύρων Αυλώνα Αυλώ νας Θήβα Θη βών Ν. Πέραµος Ν. Πε ρά- µου 0 ΕΒ Ε 0 ΚΕΤ Θ 0 αίθουσα ψυχαγωγίας - TV αίθουσα ψυχαγωγίας - TV ΚΕΠ Β 60 TV - video ΣΠΒ Γ 00 TV - συνδρο- µητική TV, µπιλιάρδο 7 ΚΕ Ε ΚΕ Ε 0 TV 8 ΚE Β Σ Β Ε 50 αίθουσα ψυχαγωγίας Λ. ηµοκρατίας Αγ. Α νάρ γυ ροι 0-67 (Εσωτ. 07) Αυλώνα Ατ τι κής Θήβα Ν. Πέ ρα µος Ατ τι κής Στρδο «Γε ωρ γιά δη» Ν. Πέ ρα µος Ατ τι κής Στρδο «Κα λίν σκι» , Στρδο «Κα ρα ϊ σκάκη Α» Χα ϊ δά ρι Ατ τι κής

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 2 0 0 6 A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα