ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87)"

Transcript

1 ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) Βασική µεθοδολογία και αριθµητικά παραδείγµατα Σύνταξη τεύχους Χ. Κωτσάκης, Επίκ. Καθηγητής ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Κ. Κατσάµπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Μ. Γιαννίου, Τεχνικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε Οκτώβριος 2008

2 Πρόλογος Η χρήση του Ελληνικού Συστήµατος Εντοπισµού HEPOS για την παραγωγή συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός µοντέλου µετασχηµατισµού συντεταγµένων µεταξύ του συστήµατος αναφοράς του HEPOS (HTRS07) και του ΕΓΣΑ87. Η ανάπτυξη και ο υπολογισµός αυτού του µοντέλου µετασχηµατισµού αποτελεί µέρος της σύµβασης Τεχνικής Βοήθειας για το HEPOS, η οποία ανατέθηκε από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε ερευνητική οµάδα του Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ. Ο αµφίδροµος µετασχηµατισµός υλοποιείται µέσω λογισµικού το οποίο θα διατίθεται δωρεάν από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Με το λογισµικό αυτό οι χρήστες θα µπορούν να εισάγουν συντεταγµένες σηµείων στο ένα ΓΣΑ και να λαµβάνουν τις συντεταγµένες τους µετασχηµατισµένες στο άλλο σύστηµα. ιευκρινίζεται ότι για τον προσδιορισµό ορθοµετρικών υψοµέτρων µέσω του HEPOS έχει προβλεφθεί εντός του 2009 ο υπολογισµός και η διάθεση σχετικού µοντέλου γεωειδούς. Προς διευκόλυνση των χρηστών του HEPOS, οι κατασκευαστές τοπογραφικού εξοπλισµού (συστηµάτων GNSS και λογισµικού) µπορούν να ενσωµατώσουν το µοντέλο µετασχηµατισµού στα συστήµατα που διαθέτουν στην Ελληνική αγορά. Η ενσωµάτωση µπορεί να γίνει τόσο στα λογισµικά γραφείου όσο και στα λογισµικά των χειριστηρίων που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου στο πεδίο (π.χ. εφαρµογές RTK). Με τον τρόπο αυτό ο µετασχηµατισµός θα γίνεται αυτόµατα και χωρίς παρέµβαση του χρήστη. Το παρόν τεύχος περιγράφει λεπτοµερώς τη µεθοδολογία εφαρµογής του µοντέλου µετασχηµατισµού, ώστε να µπορέσει αυτό να ενσωµατωθεί σε υφιστάµενα λογισµικά. Περισσότερες διαδικαστικές λεπτοµέρειες διατίθενται στον ιστοχώρο του HEPOS ( Σε σύντοµο χρόνο προβλέπεται επίσης η δηµοσίευση ενός εκτενούς Τεύχους που θα περιλαµβάνει την αναλυτική τεκµηρίωση του τρόπου υπολογισµού του µοντέλου µετασχηµατισµού και τη λεπτοµερή αξιολόγηση της ακρίβειας του µε πραγµατικά δεδοµένα στην Ελλάδα. Τονίζεται πάντως ότι το εκτενές αυτό Τεύχος δεν είναι αναγκαίο για την υλοποίηση του µοντέλου µετασχηµατισµού, καθώς η απαιτούµενη µεθοδολογία για την εφαρµογή του περιγράφεται πλήρως στο παρόν Τεύχος. Το έργο της Τεχνικής Βοήθειας για το HEPOS εντάσσεται στο µέτρο 5.3 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από εθνικούς πόρους. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 2/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

3 Γενική Ορολογία Οι παρακάτω όροι και συντµήσεις περιγράφουν τα συστήµατα και τα πλαίσια αναφοράς συντεταγµένων που σχετίζονται µε τη λειτουργία του HEPOS στην Ελλάδα και την εφαρµογή των µοντέλων µετασχηµατισµού που περιγράφονται στο τεύχος αυτό. HTRS07 Hellenic Terrestrial Reference System (2007). Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς του HEPOS που υλοποιείται από τις επίσηµες 3 Καρτεσιανές συντεταγµένες των 98 µόνιµων σταθµών GPS που λειτουργούν υπό την επίβλεψη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε σε όλη την Ελλάδα. Το HTRS07 βασίζεται στο επίσηµο Ευρωπαϊκό γεωκεντρικό σύστηµα αναφοράς και χρησιµοποιεί τα ακόλουθα πρότυπα: Ευρωπαϊκό Σύστηµα Αναφοράς Συντεταγµένων ETRS 89 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Συντεταγµένων ETRF 05 Ελλειψοειδές Αναφοράς GRS 80 Χαρτογραφικό Προβολικό Σύστηµα ΤΜ 07 ETRS89 European Terrestrial Reference System (1989). Το Ευρωπαϊκό γεωκεντρικό σύστηµα αναφοράς το οποίο έχει οριστεί και υιοθετηθεί από την επιτροπή EUREF της ιεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας. ETRF05 European Terrestrial Reference Frame (2005). Το Ευρωπαϊκό γεωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς συντεταγµένων το οποίο αποτελεί την πιο πρόσφατη και επίσηµη υλοποίηση του ETRS89 σε πανευρωπαϊκή κλίµακα. Ορίζεται µε βάση τις 3 Καρτεσιανές συντεταγµένες (σε δεδοµένη χρονική εποχή αναφοράς) και τις ταχύτητες µεταβολής τους για ένα σύνολο µόνιµων σταθµών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή πλάκα (EUREF stations), συµπεριλαµβανοµένων και τριών µόνιµων σταθµών στην Ελλάδα: AUT1, NOA1, TUC2. GRS80 Geodetic Reference System (1980). Το επίσηµο γήινο µοντέλο ελλειψοειδούς-εκ-περιστροφής (ΕΕΠ) που έχει υιοθετηθεί από την ιεθνή Ένωση Γεωδαισίας. Χρησιµοποιείται για την µετατροπή 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) σε 3 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ, λ, h), και αντίστροφα. Οι βασικές γεωµετρικές παράµετροι ορισµού του GRS80 είναι: Μήκος µεγάλου ηµιάξονα α = m Επιπλάτυνση f = 1/ TM07 Transverse Mercator Projection (2007). Εγκάρσια µερκατορική προβολή ενιαίας ζώνης για την Ελλάδα (εκτός Καστελόριζου) που εφαρµόζεται για την µετατροπή 2 καµπυλόγραµµων γεωδαιτικών συντεταγµένων (φ, λ) ως προς το HTRS07 σε 2 προβολικές συντεταγµένες (Ε, Ν), και αντίστροφα. Οι βασικές παράµετροι για την εφαρµογή της χαρτογραφικής προβολής ΤΜ07 είναι: λ ο = 24 m ο = φ ο = 0 (κεντρικός µεσηµβρινός) (µέτρο γραµµικής παραµόρφωσης στον κεντρ. µεσηµβρινό) (γεωγραφικό πλάτος αναφοράς) False Easting Ε ο = m (προσθετική σταθερά στις τετµηµένες) False Northing Ν ο = m (προσθετική σταθερά στις τεταγµένες) Για τις τιµές των αντίστοιχων παραµέτρων που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση του Καστελόριζου, βλέπε Παράρτηµα 1. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 3/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

4 ΕΓΣΑ87 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (1987). Το επίσηµο γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς της Ελλάδας που υλοποιείται από τις γνωστές συντεταγµένες στα τριγωνοµετρικά σηµεία του Κρατικού Τριγωνοµετρικού ικτύου. Χρησιµοποιεί ως ΕΕΠ αναφοράς το GRS80 και ως προβολικό σύστηµα την Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή ενιαίας ζώνης ΤΜ87. TM87 Transverse Mercator Projection (1987). Εγκάρσια µερκατορική προβολή ενιαίας ζώνης για την Ελλάδα (εκτός Καστελόριζου) που εφαρµόζεται για την µετατροπή 2 καµπυλόγραµµων γεωδαιτικών συντεταγ- µένων (φ, λ) ως προς το ΕΓΣΑ87 σε 2 προβολικές συντεταγµένες (Ε, Ν), και αντίστροφα. Οι βασικές παράµετροι για την εφαρµογή της χαρτογραφικής προβολής ΤΜ87 είναι: λ ο = 24 m ο = φ ο = 0 False Easting Ε ο = m False Northing Ν ο = 0 m (κεντρικός µεσηµβρινός) (µέτρο γραµµικής παραµόρφωσης στον κεντρ. µεσηµβρινό) (γεωγραφικό πλάτος αναφοράς) (προσθετική σταθερά στις τετµηµένες) (προσθετική σταθερά στις τεταγµένες) Για τις τιµές των αντίστοιχων παραµέτρων που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση του Καστελόριζου, βλέπε Παράρτηµα 1. (*) Σηµείωση σχετικά µε τη χρονική εποχή αναφοράς των συντεταγµένων στο σύστηµα ΗTRS07 Οι χρήστες του HEPOS και των µοντέλων µετασχηµατισµού που περιγράφονται στο παρόν τεύχος θα πρέπει να θεωρούν τις συντεταγµένες ως προς το σύστηµα ΗTRS07 σταθερές σε σχέση µε τον χρόνο. Ανεξάρτητα από τη χρονική εποχή των µετρήσεων, οι χρήστες δεν πρέπει να εφαρµόζουν µοντέλα ταχυτήτων για την αναγωγή των συντεταγµένων (ως προς το σύστηµα ΗTRS07) σε κάποια συµβατική εποχή αναφοράς. Για λόγους πληρότητας και µόνο σηµειώνεται ότι οι επίσηµες συντεταγµένες των 98 µόνιµων σταθµών αναφοράς του HEPOS αναφέρονται στη χρονική εποχή t = Οµοίως, οι συντεταγµένες ως προς το σύστηµα αναφοράς ΗTRS07 που υπολογίζονται µέσω των µοντέλων µετασχηµατισµού που περιγράφονται στο παρόν τεύχος, αναφέρονται επίσης στη χρονική εποχή t = ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 4/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

5 Υλοποίηση Ευθύ Μετασχηµατισµού (ΗTRS07 ΕΓΣΑ87) εδοµένα θέσης (Χ, Υ, Ζ): 3 γεωκεντρικές Καρτεσιανές συντεταγµένες ως προς το ΗTRS07. εδοµένα µοντέλου µετασχηµατισµού α) Επίσηµες τιµές για τις επτά παραµέτρους του 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας που συνδέει το HTRS07 µε το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ87. Οι τιµές των παραµέτρων αυτών αντιστοιχούν σε τρεις συνιστώσες µετάθεσης (t x, t y, t z ), τρεις γωνίες στροφής (ε x, ε y, ε z ) και ένα συντελεστή κλίµακας δs, που χρησιµοποιούνται µέσω της σχέσης: X Y Z ΕΓΣΑ87 = X Y Z HTRS07 + t x t y + t z δs ε z ε y ε z δs ε x ε y X ε x Y δs Z HTRS07 (1) για τον υπολογισµό των 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ', Υ', Ζ') ως προς το ΕΓΣΑ87, από τις αντίστοιχες γνωστές 3 γεωκεντρικές Καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) ως προς το HTRS07. Οι επίσηµες αριθµητικές τιµές των παραµέτρων του παραπάνω µετασχηµατισµού οµοιότητας είναι: t x = m ε x = arcsec δs = ppm t y = m t z = m ε y = arcsec ε z = arcsec β) Κάνναβοι διορθώσεων (correction/shift grids) που περιέχουν τιµές δε ij και δν ij, σε cm, οριζόµενες πάνω σε επίπεδο 2 ορθογωνικό πλέγµα το οποίο καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός Καστελόριζου (για την εφαρµογή του ευθύ µετασχηµατισµού HTRS07 ΕΓΣΑ87 στο Καστελόριζο, βλέπε Παράρτηµα 1). Η δοµή των αρχείων των καννάβων διορθώσεων περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙ. Η διακριτική ανάλυση του ορθογωνικού πλέγµατος είναι 2 km επί 2 km, ενώ το γεωγραφικό/προβολικό του υπόβαθρο ορίζεται ως εξής: Datum: HTRS07 Προβολή: ΤΜ07 Ε min : m N min : m Grid resolution: 2 km Grid size: 408 γραµµές 422 στήλες ( node values for δε ij ) 408 γραµµές 422 στήλες ( node values for δn ij ) Τελικά αποτελέσµατα Προβολικές συντεταγµένες ή/και 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες ως προς το ΕΓΣΑ87. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 5/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

6 ιαδικασία Αλγόριθµος του ευθύ µετασχηµατισµού Βήµα 1: (Χ, Υ, Ζ) (Χ', Υ', Ζ') Μετασχηµατισµός των γνωστών 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) ως προς το HTRS07 σε 3 Καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ', Υ', Ζ') ως προς το ΕΓΣΑ87, µέσω της εξίσωσης (1). Βήµα 2: (Χ', Υ', Ζ') (φ', λ', h') Μετατροπή των 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ', Υ', Ζ') ως προς το ΕΓΣΑ87 σε 3 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ', λ', h') ως προς το ίδιο σύστηµα. Βήµα 3: (φ', λ') (Ε', Ν') Μετατροπή των 2 καµπυλόγραµµων γεωδαιτικών συντεταγµένων (φ', λ') ως προς το ΕΓΣΑ87 σε προβολικές συντεταγµένες (Ε', Ν') ως προς το ίδιο σύστηµα, χρησιµοποιώντας τις µαθηµατικές εξισώσεις και τις αντίστοιχες παραµέτρους της προβολής ΤΜ87. Βήµα 4 Υπολογισµός των διορθωτικών τιµών δε και δν που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο σηµείο όπου εφαρµόζεται ο µετασχηµατισµός. Ο υπολογισµός αυτός γίνεται µέσω 2 σηµειακής παρεµβολής από τους αντίστοιχους καννάβους διορθώσεων, µε τη χρήση κατάλληλου µαθηµατικού αλγορίθµου (προτείνεται η χρήση της 2 διγραµµικής παρεµβολής από τους 4 κοντινότερους κόµβους του καννάβου στο εκάστοτε σηµείο υπολογισµού). Για την εφαρµογή του βήµατος αυτού, βλέπε και το σχόλιο που δίνεται παρακάτω στην παρατήρηση (5). Βήµα 5 Υπολογισµός των τελικών τιµών για τις προβολικές συντεταγµένες ως προς το ΕΓΣΑ87, σύµφωνα µε τις σχέσεις Ε' τελικό = Ε' + δε Ν' τελικό = Ν' + δν Βήµα 6 (προαιρετικό): (Ε' τελικό, Ν' τελικό ) (φ' τελικό, λ' τελικό ) Μετατροπή των τελικών προβολικών συντεταγµένων ως προς το ΕΓΣΑ87 σε 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες ως προς το ίδιο σύστηµα, χρησιµοποιώντας τις µαθηµατικές εξισώσεις και τις αντίστοιχες παραµέτρους της προβολής ΤΜ87. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 6/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

7 Παρατηρήσεις για τον ευθύ µετασχηµατισµό 1) Ο 3 µετασχηµατισµός οµοιότητας που εφαρµόζεται στο βήµα 1, µε τη χρήση των επίσηµων τιµών για τις 3 συνιστώσες µετάθεσης, τις 3 γωνίες στροφής και τον συντελεστή κλίµακας, πρέπει απαραίτητα να γίνει µέσω της εξίσωσης (1). Οι επίσηµες τιµές των παραµέτρων µετασχηµατισµού είναι συµβατές µόνο µε το µοντέλο αυτό και όχι µε άλλα εναλλακτικά µοντέλα του 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας για Καρτεσιανές συντεταγµένες. 2) Η τιµή του γεωµετρικού υψοµέτρου h' που υπολογίζεται στο βήµα 2 δίνει µόνο κατά προσέγγιση το γεωµετρικό υψόµετρο του σηµείου σε σχέση µε το σύστηµα αναφοράς συντεταγµένων του ΕΓΣΑ87 και το ελλειψοειδές αναφοράς GRS80. Στη γενική περίπτωση, η ακρίβεια του υψοµέτρου αυτού δεν πρέπει να θεωρείται καλύτερη του 1 m. 3) Οι διορθωτικές τιµές αναφοράς δε ij και δν ij που παρέχονται µέσω των καννάβων διορθώσεων αναφέρονται στους κόµβους του 2 ορθογωνικού πλέγµατος (grid nodes) και όχι στα κέντρα των κελλιών του 2 ορθογωνικού πλέγµατος (grid cells). 4) Τα αρχεία που περιέχουν τους καννάβους µε τις διορθωτικές τιµές αναφοράς δε ij και δν ij πάνω στο 2 ορθογωνικό πλέγµα που περιγράφηκε προηγουµένως έχουν δηµιουργηθεί από την ερευνητική οµάδα ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ σε ψηφιακή µορφή ASCIΙ. Οι τιµές στα αρχεία αυτά είναι γραµµένες σε µορφή πίνακα, αρχίζοντας από τον νοτιοδυτικότερο κόµβο του καννάβου και ακολουθώντας τη διεύθυνση ύση Ανατολή (για κάθε γραµµή του αρχείου) και Νότο Βορρά (για κάθε στήλη του αρχείου). 5) Για τον υπολογισµό των τιµών δε και δν στο βήµα 4, η εφαρµογή της 2 σηµειακής παρεµβολής από τους καννάβους διορθώσεων δε ij και δν ij θα πρέπει να γίνει χρησιµοποιώντας ως θέση υπολογισµού της παρεµβολής τη θέση που αντιστοιχεί στις προβολικές συντεταγµένες που προκύπτουν από την ακόλουθη σειρά βηµάτων: (Χ, Υ, Ζ) HTRS07 µε χρήση του GRS80 (φ, λ, h) HTRS07 µε χρήση της ΤΜ07 (Ε, Ν) 6) Επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι τιµές των διορθώσεων δε και δν που υπολογίζονται µέσω 2 σηµειακής παρεµβολής από τους γνωστούς καννάβους διορθώσεων πρέπει να προστεθούν στο βήµα 5 του ευθύ µετασχηµατισµού. 7) Επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι κάνναβοι διορθώσεων δε ij και δν ij που παρέχονται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είναι συµβατοί µόνο µε τις επίσηµες τιµές των επτά παραµέτρων του 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας που δόθηκαν αναλυτικά προηγουµένως. Η χρήση των καννάβων αυτών σε συνδυασµό µε άλλες τιµές για τις παραµέτρους t x, t y, t z, ε x, ε y, ε z, δs θα δώσει λανθασµένα αποτελέσµατα. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 7/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

8 Αριθµητικό παράδειγµα ίνεται σηµείο µε γνωστές συντεταγµένες Χ = m, Υ = m, Ζ = m ως προς το σύστηµα αναφοράς του HEPOS (HTRS07). Να υπολογιστούν οι συντεταγµένες (Εasting, Νorthing) του σηµείου αυτού στο σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ87. Η αναλυτική εφαρµογή της προηγούµενης διαδικασίας για την υλοποίηση του ευθύ µετασχηµατισµού δίνει τα εξής αριθµητικά αποτελέσµατα. Αποτέλεσµα βήµατος 1 Χ' = m Υ' = m Ζ' = m Αποτέλεσµα βηµάτων 2 & 3 Ε' = m Ν' = m Αποτέλεσµα βήµατος 4 δε = m δν = m Αποτέλεσµα βήµατος 5 Ε' τελικό = m Ν' τελικό = m Τελικές προβολικές συντεταγµένες ως προς το ΕΓΣΑ87 (όπως προκύπτουν από την εκτέλεση των βηµάτων 1-5) Αποτέλεσµα βήµατος 6 φ' τελικό = 40º 54' 44" λ' τελικό = 24º 47' 14" (*) Σύµφωνα µε την παρατήρηση (5) που αναφέρθηκε προηγουµένως σχετικά µε τον υπολογισµό των τιµών δε και δν κατά την εκτέλεση του βήµατος 4 του ευθύ µετασχηµατισµού, η εφαρµογή της 2 σηµειακής παρεµβολής από τους καννάβους διορθώσεων δε ij και δν ij θα πρέπει να γίνει στο συγκεκριµένο παράδειγµα χρησιµοποιώντας ως θέση υπολογισµού της παρεµβολής τη θέση που αντιστοιχεί στις συντεταγµένες: Ε = m Ν = m Οι παραπάνω συντεταγµένες προκύπτουν από την µετατροπή των αρχικών γνωστών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) ως προς το HTRS07 σε προβολικές συντεταγµένες σύµφωνα µε την προβολή ΤΜ07. (*) Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, το γεωµετρικό υψόµετρο του σηµείου ως προς το ΕΓΣΑ87 που υπολογίζεται από το βήµα 2 του ευθύ µετασχηµατισµού θα έχει την τιµή h = m ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 8/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

9 εδοµένα θέσης Υλοποίηση Αντίστροφου Μετασχηµατισµού (ΕΓΣΑ87 HTRS07) (φ, λ) ή (Ε, Ν): 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες ή προβολικές συντεταγµένες ως προς το ΕΓΣΑ87. h: Γεωµετρικό υψόµετρο ως προς το ΕΓΣΑ87. Σηµείωση Στο πλαίσιο υλοποίησης του αντίστροφου µετασχηµατισµού, η τιµή του γεωµετρικού υψοµέτρου h ως προς το ΕΓΣΑ87 µπορεί να υπολογιστεί στη γενική περίπτωση ως εξής: h = Η+Ν όπου Η είναι το ορθοµετρικό υψόµετρο του σηµείου υπολογισµού και Ν είναι η αποχή του γεωειδούς στο ίδιο σηµείο (µε βάση κάποιο µοντέλο γεωειδούς που πρέπει να αναφέρεται ήδη στο ΕΓΣΑ87 και το ΕΕΠ αναφοράς GRS80). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµο τέτοιο µοντέλο γεωειδούς, το γεωµετρικό υψόµετρο h µπορεί να ληφθεί προσεγγιστικά ίσο µε το ορθοµετρικό υψόµετρο Η. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµη τιµή ούτε για το ορθοµετρικό υψόµετρο του σηµείου, τότε το γεωµετρικό υψόµετρο h µπορεί να τεθεί απλά ίσο µε µηδέν. Σηµειώνεται ότι η αβεβαιότητα στην τιµή του γεωµετρικού υψοµέτρου h ως προς το ΕΓΣΑ87 έχει αµελητέα επίδραση (για όλες τις συνήθεις τοπογραφικές εργασίες) στην ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος του αντίστροφου µετασχηµατισµού (βλέπε αριθµητικό παράδειγµα, σελίδες 11-12). εδοµένα µοντέλου µετασχηµατισµού α) Επίσηµες τιµές για τις επτά παραµέτρους του 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας που συνδέει το HTRS07 µε το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ87. Οι παράµετροι αυτοί περιγράφηκαν προηγουµένως στην περίπτωση του ευθύ µετασχηµατισµού, όπου και δόθηκαν αναλυτικά οι αριθµητικές τιµές τους. Για τη χρήση των παραµέτρων αυτών στον αντίστροφο µετασχηµατισµό µπορεί να εφαρµοστεί αντίστοιχη αλγεβρική σχέση µε αυτή που δόθηκε προηγουµένως, ως εξής: X Y Z HTRS07 = X Y Z ΕΓΣΑ87 + t t t x y z + δs ε ε y z ε z δs ε x ε y X ε x Y δs Z ΕΓΣΑ87 (2) όπου όµως οι επίσηµες τιµές των παραµέτρων µετασχηµατισµού θα πρέπει να εισαχθούν µε αντίθετο πρόσηµο. Με τον τρόπο αυτό, µέσω της εξίσωσης (2), µπορούµε να µετασχηµατίσουµε τις 3 Καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) ως προς το ΕΓΣΑ87 στις αντίστοιχες 3 γεωκεντρικές Καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ', Υ', Ζ') ως προς το HTRS07. β) Κάνναβοι διορθώσεων (correction/shift grids) που περιέχουν τιµές δε ij και δν ij, σε cm, οριζόµενες πάνω σε επίπεδο 2 ορθογωνικό πλέγµα το οποίο καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός Καστελόριζου (για την εφαρµογή του αντίστροφου µετασχηµατισµού ΕΓΣΑ87 HTRS07 στο Καστελόριζο, βλέπε Παράρτηµα 1). Πρόκειται για τους ίδιους ακριβώς καννάβους που χρησιµοποιήθηκαν προηγουµένως στον ευθύ µετασχηµατισµό. Τελικά αποτελέσµατα Προβολικές συντεταγµένες ή/και 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες ως προς το HTRS07. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 9/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

10 ιαδικασία Αλγόριθµος του αντίστροφου µετασχηµατισµού Βήµα 1: (E, N) (φ, λ) Σε περίπτωση που τα αρχικά δεδοµένα για την οριζοντιογραφική θέση του σηµείου αντιστοιχούν στις προβολικές συντεταγµένες ως προς το ΕΓΣΑ87, εκτελείται η µετατροπή τους σε 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες µέσω της χρήσης των µαθηµατικών εξισώσεων και των αντίστοιχων παραµέτρων της προβολής ΤΜ87. Βήµα 2: (φ, λ) & h (Χ, Υ, Ζ) Μετατροπή των γνωστών καµπυλόγραµµων γεωδαιτικών συντεταγµένων ως προς το ΕΓΣΑ87 σε 3 Καρτεσιανές συντεταγµένες ως προς το ίδιο σύστηµα. Βήµα 3: (Χ, Υ, Ζ) (Χ', Υ', Ζ') Μετασχηµατισµός των 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) ως προς το ΕΓΣΑ87 σε 3 Καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ', Υ', Ζ') ως προς το HTRS07 µε τη χρήση της εξίσωσης (2). Σηµειώνεται ότι οι επίσηµες τιµές των παραµέτρων του 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας που δόθηκαν προηγουµένως (βλέπε την περίπτωση του ευθύ µετασχηµατισµού) θα πρέπει να αντικατασταθούν στην εξίσωση (2) µε αντίθετο πρόσηµο. Βήµα 4: (Χ', Υ', Ζ') (φ', λ', h') Μετατροπή των 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ', Υ', Ζ') ως προς το HTRS07 σε καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ', λ', h') ως προς το ίδιο σύστηµα. Βήµα 5: (φ', λ') (Ε', Ν') Μετατροπή των 2 καµπυλόγραµµων γεωδαιτικών συντεταγµένων (φ', λ') ως προς το HTRS07 σε προβολικές συντεταγµένες (Ε', Ν') ως προς το ίδιο σύστηµα, χρησιµοποιώντας τις µαθηµατικές εξισώσεις και τις αντίστοιχες παραµέτρους της προβολής ΤΜ07. Βήµα 6 Υπολογισµός των διορθωτικών τιµών δε και δν που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο σηµείο όπου εφαρµόζεται ο µετασχηµατισµός. Ο υπολογισµός αυτός γίνεται µέσω 2 σηµειακής παρεµβολής από τους αντίστοιχους καννάβους διορθώσεων, µε τη χρήση κατάλληλου µαθηµατικού αλγορίθµου (προτείνεται η χρήση της 2 διγραµµικής παρεµβολής από τους 4 κοντινότερους κόµβους του καννάβου στο εκάστοτε σηµείο υπολογισµού). Για την εφαρµογή του βήµατος αυτού, βλέπε και το σχόλιο που δίνεται παρακάτω στην παρατήρηση (5). Βήµα 7 Υπολογισµός των τελικών τιµών για τις προβολικές συντεταγµένες ως προς το HTRS07, σύµφωνα µε τις σχέσεις Ε' τελικό = Ε' δε Ν' τελικό = Ν' δν ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 10/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

11 Βήµα 8 (προαιρετικό): (Ε' τελικό, Ν' τελικό ) (φ' τελικό, λ' τελικό ) Μετατροπή των τελικών προβολικών συντεταγµένων ως προς το HTRS07 σε 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες ως προς το ίδιο σύστηµα, χρησιµοποιώντας τις µαθηµατικές εξισώσεις και τις αντίστοιχες παραµέτρους της προβολής ΤΜ07. Παρατηρήσεις για τον αντίστροφο µετασχηµατισµό 1) Η ακρίβεια του γεωµετρικού υψοµέτρου h ως προς το σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ87 και το ΕΕΠ αναφοράς GRS80 (όταν εισάγεται ως αρχικό δεδοµένο θέσης κατά τον αντίστροφο µετασχηµατισµό) δεν επηρεάζει σηµαντικά την ακρίβεια του τελικού αποτελέσµατος. Μία διακύµανση, για παράδειγµα, στην τιµή του h κατά 200 m θα επιφέρει µία αντίστοιχη µέγιστη διακύµανση στις τελικές µετασχηµατισµένες συντεταγµένες (Ε' τελικό, Ν' τελικό ) ως προς το HTRS07 της τάξης των 1-2 cm. 2) Τονίζεται ότι οι επίσηµες τιµές για τις επτά παράµετρους του 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας µεταξύ του HTRS07 και του ΕΓΣΑ87 (όπως δόθηκαν στη σελίδα 4 του παρόντος τεύχους) πρέπει να αντικατασταθούν µε αντίθετο πρόσηµο κατά την εφαρµογή της εξίσωσης (2). 3) Η τιµή του γεωµετρικού υψοµέτρου h' που υπολογίζεται στο βήµα 4 δίνει µόνο κατά προσέγγιση το γεωµετρικό υψόµετρο του σηµείου σε σχέση µε το σύστηµα αναφοράς του HEPOS (HTRS07). Στη γενική περίπτωση, η ακρίβεια του υψοµέτρου αυτού δεν πρέπει να θεωρείται καλύτερη του 1 m. 4) Σχετικά µε τη δοµή των καννάβων διορθώσεων και των ψηφιακών αρχείων που τους περιέχουν ισχύουν οι παρατηρήσεις που δόθηκαν ήδη στην περίπτωση του ευθύ µετασχηµατισµού. 5) Για τον υπολογισµό των τιµών δε και δν στο βήµα 6 του αντίστροφου µετασχηµατισµού, η εφαρµογή της 2 σηµειακής παρεµβολής από τους καννάβους διορθώσεων δε ij και δν ij θα πρέπει να γίνει χρησιµοποιώντας ως θέση υπολογισµού της παρεµβολής τη θέση που αντιστοιχεί στις προβολικές συντεταγµένες (Ε', Ν') που υπολογίστηκαν από το αµέσως προηγούµενο βήµα 5. 6) Επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι τιµές των διορθώσεων δε και δν που υπολογίζονται µέσω 2 σηµειακής παρεµβολής από τους γνωστούς καννάβους διορθώσεων πρέπει να αφαιρεθούν στο βήµα 7 του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 7) Επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι κάνναβοι διορθώσεων δε ij και δν ij που παρέχονται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είναι συµβατοί µόνο µε τις επίσηµες τιµές των επτά παραµέτρων του 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας που δόθηκαν αναλυτικά προηγουµένως. Η χρήση των καννάβων αυτών σε συνδυασµό µε άλλες τιµές για τις παραµέτρους t x, t y, t z, ε x, ε y, ε z, δs θα δώσει λανθασµένα αποτελέσµατα. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 11/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

12 Αριθµητικό παράδειγµα ίνεται σηµείο µε γνωστές συντεταγµένες E = m, N = m, h = m ως προς το σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ87. Να υπολογιστούν οι συντεταγµένες (Εasting, Νorthing) του σηµείου αυτού στο σύστηµα αναφοράς του HEPOS (HTRS07). Η αναλυτική εφαρµογή της προηγούµενης διαδικασίας για την υλοποίηση του αντίστροφου µετασχηµατισµού δίνει τα εξής αριθµητικά αποτελέσµατα. Αποτέλεσµα βηµάτων 1 & 2 Χ = m Υ = m Ζ = m Αποτέλεσµα βήµατος 3 Χ' = m Υ' = m Ζ' = m Αποτέλεσµα βηµάτων 4 & 5 Ε' = m Ν' = m Αποτέλεσµα βήµατος 6 δε = m δν = m Αποτέλεσµα βήµατος 7 Ε' τελικό = m Ν' τελικό = m Τελικές προβολικές συντεταγµένες ως προς το HTRS07 (όπως προκύπτουν από την εκτέλεση των βηµάτων 1-7) Αποτέλεσµα βήµατος 8 φ' τελικό = 40º 54' 53" λ' τελικό = 24º 47' 20" (*) Σύµφωνα µε την παρατήρηση (5) που αναφέρθηκε προηγουµένως σχετικά µε τον υπολογισµό των τιµών δε και δν κατά την εκτέλεση του βήµατος 6 του αντίστροφου µετασχηµατισµού, η εφαρµογή της 2 σηµειακής παρεµβολής από τους καννάβους διορθώσεων δε ij και δν ij θα πρέπει να γίνει στο συγκεκριµένο παράδειγµα χρησιµοποιώντας ως θέση υπολογισµού της παρεµβολής τη θέση που αντιστοιχεί στις συντεταγµένες που υπολογίζονται από το προηγούµενο βήµα 5 του αντίστροφου µετασχηµατισµού, δηλαδή: Ε' = m Ν' = m (*) Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, το γεωµετρικό υψόµετρο του σηµείου ως προς το HTRS07 που υπολογίζεται από το βήµα 4 του αντίστροφου µετασχηµατισµού θα έχει την τιµή h = m. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 12/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

13 Αριθµητικό παράδειγµα (συνέχ.) Σε περίπτωση που για το γεωµετρικό υψόµετρο του ίδιου σηµείου (ως προς το ΕΓΣΑ87) χρησιµοποιήσουµε την τιµή h = 200 m, θα πάρουµε τα εξής τελικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή του αντίστροφου µετασχηµατισµού: Ε' τελικό = m Ν' τελικό = m ενώ αν θέσουµε το γεωµετρικό υψόµετρο του σηµείου στην τιµή h = 500 m, τα τελικά αποτελέσµατα του αντίστροφου µετασχηµατισµού θα µεταβληθούν ως εξής: Ε' τελικό = m Ν' τελικό = m ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 13/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

14 Παράρτηµα Ι Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 για την περιοχή του Καστελόριζου Σε αντίθεση µε τα διευρυµένα µοντέλα του ευθύ και αντίστροφου µετασχηµατισµού που περιγράφηκαν στις προηγούµενες ενότητες, ο µετασχηµατισµός συντεταγµένων µεταξύ του HTRS07 και του ΕΓΣΑ87 για την περιοχή του Καστελόριζου υλοποιείται αποκλειστικά µέσω ενός µοντέλου 3 µετάθεσης. Στην περίπτωση αυτή δεν παρέχονται κάνναβοι διορθώσεων, δε ij και δν ij, και ο µετασχηµατισµός υλοποιείται απλά µέσω του παρακάτω µοντέλου: X Y Z X = Y Z ΕΓΣΑ87 HTRS07 + t x t y t z (3) όπου οι τρεις παράµετροι µετάθεσης έχουν τις εξής επίσηµες τιµές: t x = m t y = m t z = m Αναλυτικά, η υλοποίηση του ευθύ και αντίστροφου µετασχηµατισµού µεταξύ του HTRS07 και του ΕΓΣΑ87, για την περιοχή του Καστελόριζου, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία. Υλοποίηση Ευθύ Μετασχηµατισµού (HTRS07 ΕΓΣΑ87) εδοµένα θέσης (Χ, Υ, Ζ): 3 γεωκεντρικές Καρτεσιανές συντεταγµένες ως προς το HTRS07. εδοµένα µοντέλου µετασχηµατισµού Οι επίσηµες τιµές για τις τρεις συνιστώσες µετάθεσης που δόθηκαν προηγουµένως. Τελικά αποτελέσµατα Προβολικές συντεταγµένες ή/και 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες ως προς το ΕΓΣΑ87. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 14/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

15 ιαδικασία Αλγόριθµος του ευθύ µετασχηµατισµού Βήµα 1: (Χ, Υ, Ζ) (Χ', Υ', Ζ') Μετασχηµατισµός των γνωστών 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) ως προς το HTRS07 σε 3 Καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ', Υ', Ζ') ως προς το ΕΓΣΑ87, µέσω της εξίσωσης (3). Βήµα 2: (Χ', Υ', Ζ') (φ', λ', h') Μετατροπή των 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ', Υ', Ζ') ως προς το ΕΓΣΑ87 σε 3 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ', λ', h') ως προς το ίδιο σύστηµα. Βήµα 3: (φ', λ') (Ε', Ν') Μετατροπή των 2 καµπυλόγραµµων γεωδαιτικών συντεταγµένων (φ', λ') ως προς το ΕΓΣΑ87 σε προβολικές συντεταγµένες (Ε', Ν') ως προς το ίδιο σύστηµα, χρησιµοποιώντας τις µαθηµατικές εξισώσεις και τις αντίστοιχες παραµέτρους της προβολής ΤΜ87 (ΠΡΟΣΟΧΗ: βλέπε παρακάτω σχόλιο). Σχόλιο 1. Η εφαρµογή της χαρτογραφικής προβολής ΤΜ87 (στο σύστηµα ΕΓΣΑ87) για την περιοχή του Καστελόριζου γίνεται µε διαφορετική τιµή για το γεωγραφικό µήκος του κεντρικού µεσηµβρινού (λ ο ) από αυτό που χρησιµοποιείται για την υπόλοιπη Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, οι βασικές παράµετροι για την εφαρµογή της ΤΜ87 στο Καστελόριζο είναι: λ ο = 27 m ο = φ ο = 0 (κεντρικός µεσηµβρινός) (µέτρο γραµµικής παραµόρφωσης στον κεντρ. µεσηµβρινό) (γεωγραφικό πλάτος αναφοράς) False Easting Ε ο = m (προσθετική σταθερά στις τετµηµένες) False Northing Ν ο = 0 m (προσθετική σταθερά στις τεταγµένες) Υλοποίηση Αντίστροφου Μετασχηµατισµού (ΕΓΣΑ87 HTRS07) εδοµένα θέσης (φ, λ) ή (Ε, Ν): 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες ή προβολικές συντεταγµένες ως προς το ΕΓΣΑ87. h: Γεωµετρικό υψόµετρο ως προς το ΕΓΣΑ87. Σηµείωση Στο πλαίσιο υλοποίησης του αντίστροφου µετασχηµατισµού, η τιµή του γεωµετρικού υψοµέτρου h ως προς το ΕΓΣΑ87 µπορεί να υπολογιστεί στη γενική περίπτωση ως εξής: h = Η+Ν όπου Η είναι το ορθοµετρικό υψόµετρο του σηµείου υπολογισµού και Ν είναι η αποχή του γεωειδούς στο ίδιο σηµείο (µε βάση κάποιο µοντέλο γεωειδούς που πρέπει να αναφέρεται ήδη στο ΕΓΣΑ87 και το ΕΕΠ αναφοράς GRS80). ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 15/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

16 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµο τέτοιο µοντέλο γεωειδούς, το γεωµετρικό υψόµετρο h µπορεί να ληφθεί προσεγγιστικά ίσο µε το ορθοµετρικό υψόµετρο Η. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµη τιµή ούτε για το ορθοµετρικό υψόµετρο του σηµείου, τότε το γεωµετρικό υψόµετρο h µπορεί να τεθεί απλά ίσο µε µηδέν. Σηµειώνεται ότι η αβεβαιότητα στην τιµή του γεωµετρικού υψοµέτρου h ως προς το ΕΓΣΑ87 έχει αµελητέα επίδραση (για όλες τις συνήθεις τοπογραφικές εργασίες) στην ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος του αντίστροφου µετασχηµατισµού (βλέπε αριθµητικό παράδειγµα, σελίδες 11-12). εδοµένα µοντέλου µετασχηµατισµού Οι επίσηµες τιµές για τις τρεις συνιστώσες µετάθεσης που δόθηκαν προηγουµένως. Τελικά αποτελέσµατα Προβολικές συντεταγµένες ή/και 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες ως προς το HTRS07. ιαδικασία Αλγόριθµος του αντίστροφου µετασχηµατισµού Βήµα 1: (E, N) (φ, λ) Σε περίπτωση που τα αρχικά δεδοµένα για την οριζοντιογραφική θέση του σηµείου αντιστοιχούν στις προβολικές συντεταγµένες ως προς ΕΓΣΑ87, εκτελείται η µετατροπή τους σε 2 καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες µέσω της χρήσης των µαθηµατικών εξισώσεων και των αντίστοιχων παραµέτρων της προβολής ΤΜ87 (ΠΡΟΣΟΧΗ: βλέπε το προηγούµενο Σχόλιο 1). Βήµα 2: (φ, λ) & h (Χ, Υ, Ζ) Μετατροπή των γνωστών καµπυλόγραµµων γεωδαιτικών συντεταγµένων ως προς το ΕΓΣΑ87 σε 3 Καρτεσιανές συντεταγµένες ως προς το ίδιο σύστηµα. Βήµα 3: (Χ, Υ, Ζ) (Χ', Υ', Ζ') Μετασχηµατισµός των 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) ως προς το ΕΓΣΑ87 σε 3 Καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ', Υ', Ζ') ως προς το HTRS07 µε τη χρήση της εξίσωσης (3). Βήµα 4: (Χ', Υ', Ζ') (φ', λ', h') Μετατροπή των 3 Καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ', Υ', Ζ') ως προς το HTRS07 σε καµπυλόγραµµες γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ', λ', h') ως προς το ίδιο σύστηµα. Βήµα 5: (φ', λ') (Ε', Ν') Μετατροπή των 2 καµπυλόγραµµων γεωδαιτικών συντεταγµένων (φ', λ') ως προς το HTRS07 σε προβολικές συντεταγµένες (Ε', Ν') ως προς το ίδιο σύστηµα, χρησιµοποιώντας τις µαθηµατικές εξισώσεις και τις αντίστοιχες παραµέτρους της προβολής ΤΜ07 (ΠΡΟΣΟΧΗ: βλέπε παρακάτω σχόλιο). ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 16/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

17 Σχόλιο 2. Η εφαρµογή της χαρτογραφικής προβολής ΤΜ07 (στο σύστηµα HTRS07) για την περιοχή του Καστελόριζου γίνεται µε διαφορετικές τιµές για το γεωγραφικό µήκος του κεντρικού µεσηµβρινού (λ ο ) και το µέτρο γραµµικής παραµόρφωσης (m ο ) από αυτές που χρησιµοποιούνται για την υπόλοιπη Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, οι βασικές παράµετροι για την εφαρµογή της ΤΜ07 στο Καστελόριζο είναι: λ ο = 30 m ο = 1 φ ο = 0 False Easting Ε ο = m False Northing Ν ο = m (κεντρικός µεσηµβρινός) (µέτρο γραµµικής παραµόρφωσης στον κεντρ. µεσηµβρινό) (γεωγραφικό πλάτος αναφοράς) (προσθετική σταθερά στις τετµηµένες) (προσθετική σταθερά στις τεταγµένες) ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 17/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

18 Παράρτηµα IΙ οµή των αρχείων των καννάβων διορθώσεων Τα αρχεία των καννάβων διορθώσεων είναι µορφής ASCII. Το αρχείο de_2km_v1-0.grd περιέχει τις τιµές δε ij και το αρχείο dn_2km_v1-0.grd τις τιµές δν ij.. Κάθε αρχείο αρχίζει µε µία επικεφαλίδα (header) η οποία περιέχει: Τον αριθµό των γραµµών του καννάβου (408) Τον αριθµό των στηλών του καννάβου (422) Το βήµα του καννάβου (2000 µέτρα) Τις συντεταγµένες (Ν,Ε) του νοτιοδυτικού κόµβου του καννάβου στην TM07 Αµέσως µετά την επικεφαλίδα κάθε αρχείου ακολουθούν οι τιµές των διορθώσεων σε cm, οι οποίες είναι γραµµένες σε µορφή πίνακα, αρχίζοντας από τον νοτιοδυτικότερο κόµβο του καννάβου και ακολουθώντας τη διεύθυνση ύση Ανατολή (για κάθε γραµµή του αρχείου) και Νότο Βορρά (για κάθε στήλη του αρχείου). Για παράδειγµα, οι 6 πρώτες γραµµές του αρχείου de_2km_v1-0.grd είναι: Συνεπώς η διόρθωση δε στο νοτιοδυτικό κόµβο του καννάβου είναι cm. ΤΕ-ΒΟ HEPOS/ΑΠΘ 18/18 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 HEPOS Workshop Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 Χ. Κωτσάκης & Κ. Κατσάμπαλος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή - Ο ρόλος του HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι;

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Συστήματα & πλαίσια αναφοράς Μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Ιφιγένεια Σταυροπούλου Δημήτρης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα Ανάπτυξη και διάθεση μοντέλου μετασχηματισμού HTRS07 - ΕΓΣΑ87 και μοντέλου γεωειδούς Κώστας Αυγερινός, Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ακρίβειας του μοντέλου μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87

Αξιολόγηση ακρίβειας του μοντέλου μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Αξιολόγηση ακρίβειας του μοντέλου μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87 Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσάµπαλος Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Κ. Κατσάµπαλος Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Καθηγητής ΤΑΤΜ- Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς συντεταγµένων του HEPOS Το έργο της Τεχνικής Βοήθειας για το HEPOS εντάσσεται στο µέτρο 5.3 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγχρηµατοδοτείται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια)

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΕ801 Χαρτογραφία 1 Μάθηµα επιλογής χειµερινού εξαµήνου Πάτρα, 2016 Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Βασίλης Παππάς, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 10: Προβολικά Συστήματα (Μέρος 2 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες της παρουσίασης

Ενότητες της παρουσίασης Σύντομη ενημέρωση για το HEPOS Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-834, -677

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ (Τμήμα Σημειώσεων: Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεανίχνευσης σε Γεωλογικές και Γεω-περιβαλλοντικές Μελέτες, ρ. Σπυριδούλα Βασιλοπούλου, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Χωροστάθμησημε GPS Βασικές αρχές, προβλήματα και προκαταρκτικά αποτελέσματα

Χωροστάθμησημε GPS Βασικές αρχές, προβλήματα και προκαταρκτικά αποτελέσματα HEPOS Workshop Χωροστάθμησημε GPS Βασικές αρχές, προβλήματα και προκαταρκτικά αποτελέσματα Χ. Κωτσάκης, Κ. Κατσάμπαλος, Δ. Αμπατζίδης Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 77 10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ολοκληρώνοντας την συνοπτική παρουσίαση των εννοιών και μεθόδων της Γεωδαιτικής Αστρονομίας θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην αξιοποίηση των μεγεθών που προσδιορίστηκαν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση του ΕΓΣΑ87 µε τα σύγχρονα γεωκεντρικά συστήµατα αναφοράς

Σύνδεση του ΕΓΣΑ87 µε τα σύγχρονα γεωκεντρικά συστήµατα αναφοράς HEPOS Project (ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ) Σύνδεση του ΕΓΣΑ87 µε τα σύγχρονα γεωκεντρικά συστήµατα αναφοράς τύπου-itrf/etrf Χριστόφορος Κωτσάκης Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 9: Συστήματα Συντεταγμένων. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Α. Φωτίου και Χ. Πικριδάς Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ Περίληψη: Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές.

Πρόλογος. Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. Πρόλογος Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. Θεσσαλονίκη, 25-26 Σεπτεµβρίου 2008 Συνδιοργάνωση : TATM/ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή 6 Εντάξεις δικτύων GPS 6.1 Εισαγωγή Oι απόλυτες (X, Y, Z ή σχετικές (ΔX, ΔY, ΔZ θέσεις των σηµείων, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις µετρήσεις GPS, αναφέρονται στο γεωκεντρικό σύστηµα WGS 84 (Wrld Gedetic

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Οδηγίες / Σημειώσεις για το μάθημα του 9 ου εξαμήνου του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Εφαρμογές GPS Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Τοπογραφικό Διάγραμμα: Είναι η απεικόνιση στοιχείων του (3Δ) τρισδιάστατου χώρου, επιλέγοντας:

Διαβάστε περισσότερα

λήψης, η οποία επί του παρόντος είναι ).

λήψης, η οποία επί του παρόντος είναι  ). ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ (Υ4202) ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από την Δρ. Σπυριδούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0 Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής Γεωδαισία Μοιράζω τη γη (Γη + δαίομαι) Ακριβής Έννοια: Διαίρεση, διανομή /μέτρηση της Γής. Αντικείμενο της γεωδαισίας: Ο προσδιορισμός της μορφής, του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. 6 Χαρτογραφικές προβολές-προβολικά συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 6. 6 Χαρτογραφικές προβολές-προβολικά συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 6 6 Χαρτογραφικές προβολές-προβολικά συστήματα συντεταγμένων Για να παράξουμε ένα χάρτη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία χαρτογραφική προβολή. Ως χαρτογραφική προβολή ονομάζουμε οποιοδήποτε μετασχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

15/4/2013. Αυτό το περιβάλλον είναι. Ο χάρτης

15/4/2013. Αυτό το περιβάλλον είναι. Ο χάρτης Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική ταυτότητα. Θα πρέπει συνεπώς να λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Εφαρμογές Παγκοσμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 3: Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της τεχνικής RTK για τον προσδιορισμό θέσης στο παλιό ελληνικό datum: Παρουσίαση μίας νέας εναλλακτικής μεθοδολογίας

Η χρήση της τεχνικής RTK για τον προσδιορισμό θέσης στο παλιό ελληνικό datum: Παρουσίαση μίας νέας εναλλακτικής μεθοδολογίας Η χρήση της τεχνικής RTK για τον προσδιορισμό θέσης στο παλιό ελληνικό datum: Δημήτριος Αμπατζίδης Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Πολυτεχνική Σχολή, ΤΑΤΜ - ΑΠΘ. Περίληψη: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος : Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος Μιχάλης Γιαννίου Δημήτης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων Tel. +30-210-6505832,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες

Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες Ειδικά Θέματα Συνορθώσεων & Εφαρμογές 8 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Δρ. Μιχ. Γιαννίου Προϊστάμενος Τμήματος Γεωδαιτικής Υποδομής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Ενότητα # 3: Ψηφιακός χάρτης διαχείριση - 1 ο μέρος Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

MΟΝΙΜΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΑΘΜΩΝ ΑΝΑΥΟΡΑ 2011 Εγκατάσταση Αξιοπιστία Τοπικοί Μετασχηματισμοί. Παναγιώτης Γρηγορακάκης Μάιος 2011

MΟΝΙΜΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΑΘΜΩΝ ΑΝΑΥΟΡΑ 2011 Εγκατάσταση Αξιοπιστία Τοπικοί Μετασχηματισμοί. Παναγιώτης Γρηγορακάκης Μάιος 2011 MΟΝΙΜΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΑΘΜΩΝ ΑΝΑΥΟΡΑ 2011 Εγκατάσταση Αξιοπιστία Τοπικοί Μετασχηματισμοί Παναγιώτης Γρηγορακάκης Μάιος 2011 To MetricaΝΕΣ είναι το πρώτο ελληνικό ιδιωτικό δίκτυο σταθμών αναφοράς GNSS που μεταδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 9: Προβολικά Συστήματα (Μέρος 1 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS

Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι δορυφορικές τεχνικές εντοπισµού µέσω GPS, ή GNSS γενικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Φωτίου Α., Μ. Χατζηνίκος και Χ. Πικριδάς Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2016 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Αντικείμενο του μαθήματος Το αντικείμενο των

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση λύσεων δικτύου μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων

Σύγκριση λύσεων δικτύου μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Σύγκριση λύσεων δικτύου μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου - Κων/νος Αυγερινός ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών»

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Σπουδαστέ : Πολυκρέτη Γεώργιο Σαραντίδη Αντώνιο «Διερεύνηση εφαρμογή αποτελεσμάτων συντελεστών μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Επιβλέπων Καθηγητή : κ.

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 4: Μοντέλα Ανάλυσης και Εξισώσεις Παρατηρήσεων Δικτύων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσάµπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Κ. Κατσάµπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Οδηγίες / Σηµειώσεις για το µάθηµα του 9 ου εξαµήνου του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Εφαρµογές GPS Κ. Κατσάµπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ν Τοπογραφικό ιάγραµµα: Είναι η απεικόνιση στοιχείων του (3 ) τρισδιάστατου χώρου, επιλέγοντας:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Ο ρόλος του HEPOS στα έργα της Καθηγητής Γ. Κατσιάρης Διευθύνων Σύμβουλος Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τa έργα του HEPOS συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής Α. Παλληκάρης Θεματική Ενότητα: Βασικές αρχές γεωδαισίας. Σχήμα και μέγεθος της Γης, Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς (Datums), Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 5 5 Συστήματα συντεταγμένων Στις Γεωεπιστήμες η μορφή της γήινης επιφάνειας προσομοιώνεται από μια επιφάνεια, που ονομάζεται γεωειδές. Το γεωειδές είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια του βαρυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 1.1 Γενικά... 19 1.2 Το αντικείμενο της Τοπογραφίας... 19 1.3 Οι τοπογραφικές εργασίες... 20 1.4 Τοπογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας Χ. Κωτσάκης, Μ. Ζουλίδα, Δ. Τερζόπουλος, Κ. Κατσάμπαλος Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Εκφράζω προς όλους τις θερμές ευχαριστίες μου για την συνεργασία και την βοήθειά τους στην προετοιμασία του τεύχους αυτού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Εκφράζω προς όλους τις θερμές ευχαριστίες μου για την συνεργασία και την βοήθειά τους στην προετοιμασία του τεύχους αυτού. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το τεύχος αυτό περιέχει τα βασικά στοιχεία της Γεωδαιτικής Αστρονομίας (Geodetic Astronomy) που είναι αναγκαία στους φοιτητές της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS - Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS ηµήτριος Μάστορης Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι; (Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών Ν. Ασλανίδης, Χ. Κωτσάκης Τομέας Γεωδαισίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα TRANSFORM_AUTH Λογισμικό μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του Παλαιού Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων

Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων «HEPOS καισύγχροναγεωδαιτικάσυστήματααναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές» Επιστημονικό διήμερο εργασίας Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 008 Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων Κ. Κατσάμπαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES)

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Έκδοση 1.0 Αθήνα, Ιανουάριος 2008 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή...3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ. Διδακτικές σημειώσεις. Δρ. Συμεών Κατσουγιαννόπουλος Διπλ. ΑΤΜ, MSc Γεωπληροφορική ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ. Διδακτικές σημειώσεις. Δρ. Συμεών Κατσουγιαννόπουλος Διπλ. ΑΤΜ, MSc Γεωπληροφορική ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ Διδακτικές σημειώσεις Δρ. Συμεών Κατσουγιαννόπουλος Διπλ. ΑΤΜ MSc Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του ηµήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν.

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS Η σελίδα αυτή περιέχει: νέα σχετικά µε το HEPOS ανακοινώσεις που αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος, όπως προγραµµατισµένες διακοπές λειτουργίας του συστήµατος για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES)

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Έκδοση 2.0 Αθήνα, Μάιος 2009 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 / Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αποτελεσµατικότητα χαρτών Ταξινόµηση χαρτών Χάρτης, βασικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Για το μάθημα των Ασκήσεων Υπαίθρου (και όχι μόνο..) Χ. Κωτσάκης ΤΑΤΜ ΑΠΘ Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βασικές σχέσεις.3 Γραμμική vs. μη-γραμμική προσέγγιση του

Διαβάστε περισσότερα

2. Βασικά χαρακτηριστικά των διανομών της ΤΥΥΓ

2. Βασικά χαρακτηριστικά των διανομών της ΤΥΥΓ Εναλλακτικές μέθοδοι ένταξης διανομών του Υπουργείου Γεωργίας στο ΕΓΣΑ87 Αμπατζίδης Δημήτριος (dampatzi@topo.auth.gr), Καλαμάκης Νικόλαος (nkaltopo@gmail.com), Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος-Βασίλειος (kvek@topo.auth.gr),

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/ Ενότητα 1 η : Θεωρία Χαρτογραφίας Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίκτυα GPS 5.1 Γενικά περί των δικτύων GPS

Τα δίκτυα GPS 5.1 Γενικά περί των δικτύων GPS 5 Τα δίκτυα GPS 5.1 Γενικά περί των δικτύων GPS H τεχνική των "µεµονωµένων βάσεων" εφαρµόζεται όταν διατίθενται δύο µόνο δέκτες και χρησιµοποιείται για τα συνήθη δίκτυα πύκνωσης µε µικρό α- ριθµό σηµείων.

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου 3 δορυφορικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς στην Ελλάδα.

Η ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου 3 δορυφορικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς στην Ελλάδα. Η ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου 3 δορυφορικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς στην Ελλάδα. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Τοπογράφος Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΛΟΣ, Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο M. Χατζηνίκος & X. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν

Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν Επεξήγηση Μηχανισµού Προσοµοίωση της ανθρώπινης όρασης B A C Μαθηµατική γεωµετρική περιγραφή ενός φυσικού φαινοµένου ΗΦωτογραµµετρική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO

Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα