Bluetooth audio systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bluetooth audio systém"

Transcript

1 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT Sony Corporation

2 Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie len na prístrojovú dosku v automobile. Podrobnosti o montáži a zapojeniach sú uvedené v dodávanom návode Montáž/Zapojenia. Štítok s označením klasifikácie zariadenia je umiestnený na spodnej časti šasi. Týmto spoločnosť Sony Corp. vyhlasuje, že zariadenie MEX-BT2500 je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami Smernice 1999/5/EC. Podrobnosti pozri na web-stránke: 0 Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie Upozornenie pre prípad montáže v automobile bez pozície ACC Nastavte funkciu automatického vypínania (str. 16). Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu automatického vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji. 2

3 Obsah Vážení zákazníci Začíname Resetovanie zariadenia Príprava diaľkového ovládania Nastavenie hodín Nastavenie úrovne hlasitosti jednotlivých zariadení Vybratie predného panela Nasadenie predného panela Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie Zariadenie Diaľkové ovládanie RM-X CD prehrávač Zobrazované položky Opakované prehrávanie skladieb a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle play) Rádio Uloženie staníc do pamäte a ich príjem Automatické ukladanie staníc BTM Manuálne uloženie staníc Príjem uložených staníc Automatické ladenie RDS Popis Nastavenie AF a TA Výber PTY Nastavenie CT Bluetooth funkcie Bluetooth operácie Párovanie Ikony Bluetooth Prepojenie Zapnutie výstupného Bluetooth signálu tohto zariadenia Pripojenie mobilného telefónu Pripojenie audio zariadenia Hlasitý hovor Príjem hovorov Vytáčanie hovorov Prenos hovoru Zvukový tok Počúvanie zvuku z audio zariadenia Ovládanie audio zariadenia prostredníctvom tohto zariadenia Zrušenie registrácie všetkých spárovaných zariadení Ďalšie funkcie Zmena nastavení zvuku Nastavenie vyváženia zvuku BAL/FAD Nastavenie krivky ekvalizéra EQ lite Úprava nastaviteľných položiek SET Používanie voliteľných zariadení Doplnkové audio zariadenie Ďalšie informácie Bezpečnostné upozornenia Poznámky k diskom Súbory MP3/WMA Bluetooth funkcie Údržba Demontáž zariadenia Technické údaje Riešenie problémov Chybové zobrazenia/hlásenia

4 Vážení zákazníci Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením Bluetooth audio systému Sony. Vaše cesty vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie. Prehrávanie CD disku Môžete prehrávať CD-DA disky (aj s CD TEXT*), CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA/ AAC súbory zapísané metódou Multi Session (str. 18)). Typ disku Označenie disku CD-DA MP3 WMA Príjem rozhlasu V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW a LW) môžete uložiť až 6 staníc. BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom. Služby RDS Môžete počúvať FM stanice so systémom Radio Data System (RDS). Bluetooth funkcie Hlasité hovory (tzv. Handsfree) z mobilného telefónu v automobile. Pomocou zariadenia dokážete odpovedať na hovor a opätovne volať. Zvukový tok z mobilného telefónu alebo prenosného audio zariadenia. Podpora profilov HFP 1.0, HSP, A2DP a AVRCP. Nastavenie zvuku EQ lite: Môžete zvoliť ľubovoľnú krivku zo 6 predvolených kriviek ekvalizéra. Pripojenie doplnkového zariadenia Vstupný konektor AUX v prednej časti zariadenia umožňuje pripojiť prenosné audio zariadenie. * CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA), ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku, meno interpreta a názvy skladieb. Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation ich na akékoľvek účely používa na základe licencie. Ostatné obchodné značky a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Microsoft, Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách. Upozornenie SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, UJMY ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA TOHTO ZARIADENIA ALEBO INÉHO ZARIADENIA SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO ZARIADENIA, JEHO HARDVÉRU A/ALEBO SOFTVÉRU. Dôležité upozornenie! Bezpečnosť a správne používanie Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Sony vedú k strate záruky. Pred používaním zariadenia sa informujte o platných miestnych predpisoch a normách upravujúcich prevádzku Bluetooth zariadení. Vedenie vozidla Informujte sa o platných miestnych predpisoch a normách upravujúcich používanie mobilných telefónov a hlasitých sád (Handsfree) počas vedenia motorových vozidiel. Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke a ak si to situácia vyžaduje, pred volaním alebo prijatím hovoru odstavte vozidlo mimo cesty. Prepojenie s inými zariadeniami Z dôvodu získania presných bezpečnostných informácií si pred pripojením k inému zariadeniu prečítajte návod na použitie pripájaného zariadenia. 4

5 Pôsobenie rádiovej frekvencie RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nevhodne tienené elektronické systémy v automobile, ako je napr. elektronické vstrekovanie, elektronický ABS systém, elektronické obmedzovače rýchlosti alebo airbagy. Inštaláciu alebo servis týchto zariadení realizujú výrobcovia/predajcovia automobilu. Nesprávna inštalácia alebo servisný zásah môže byť nebezpečný a môže viesť k strate záruky. Informácie, či mobilný telefón neovplyvní činnosť zariadení v automobile, vám poskytne výrobca vozidla. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vozidle namontované správne a či správne fungujú. Tiesňové hovory Toto Bluetooth Handsfree a elektronické zariadenie pripojené k Handsfree zariadeniu komunikujú prostredníctvom rádiových signálov, mobilných a pozemských sietí a tiež pomocou užívateľsky nastavených funkcií, pri ktorých nie je možné zaručiť trvalé prepojenie vo všetkých podmienkach. Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrnej komunikácie (napr. volanie zdravotnej pohotovosti) nespoliehajte výhradne na žiadne elektronické zariadenie. Aby bolo možné volať a prijímať hovory, zariadenia musia byť zapnuté a v dosahu dostatočne silného signálu. Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach, alebo pri určitých používaných službách/funkciách. Zistite si tieto informácie u miestnych prevádzkovateľov sietí. Začíname Resetovanie zariadenia Pred prvým použitím, alebo po výmene autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné zariadenie resetovať. Vyberte predný panel a pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo RESET. Tlačidlo RESET Poznámka Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie hodín, ako aj niektoré uložené informácie. Príprava diaľkového ovládania Pred prvým použitím diaľkového ovládania odstráňte izolačný prvok. 5

6 Nastavenie hodín Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle. 1 Zatlačte a pridržte tlačidlo Select. Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie. 2 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí CLOCK-ADJ. 3 Stlačte (SEEK) +. Indikátor hodiny bliká. 4 Otáčaním ovládača Select nastavte hodinu a minúty. Pozíciu meníte stláčaním (DSPL). 5 Stlačte tlačidlo Select. Nastavenie je dokončené a hodiny sú v prevádzke. Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce zobrazenie. Pomocou diaľkového ovládania V kroku 4 nastavte hodinu a minúty stláčaním M alebo m. Rada Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou funkcie RDS (str. 12). Nastavenie úrovne hlasitosti jednotlivých zariadení Ak pripájate prenosné audio zariadenie cez Bluetooth rozhranie alebo vstupný konektor AUX, odporúčame nastaviť úroveň hlasitosti pripojeného zariadenia, alebo nastaviť úroveň hlasitosti každého pripojeného zariadenia cez ponuku Setup v tomto zariadení. Pozri Nastavenie úrovne hlasitosti (str. 15) pre Bluetooth zariadenia a Nastavenie úrovne hlasitosti (str. 17) pre zariadenia pripojené cez konektor AUX. Vybratie predného panela Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné predný panel zariadenia vybrať. Upozorňujúci zvukový signál Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd zaznie upozorňujúci zvukový signál. Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný zosilňovač. 1 Stlačte (OFF). Zariadenie sa vypne. 2 Stlačte tlačidlo, potom panel jemne vytiahnite smerom k vám. Poznámky Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol. Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný tlak. Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti. Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod zadným sklom zaparkovaného vozidla. 6

7 Nasadenie predného panela Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto. A B Poznámka Na predný panel nič neklaďte. 7

8 Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie Zariadenie OFF BLUETOOTH EQ SEEK PUSH SELECT / SOURCE SEEK AUX PTY MODE DIM ALBM REP SHUF PAUSE DSPL AF/ TA 9 q; qa qs qd qf MEX-BT2500 qg qh qj qk RESET 8 Diaľkové ovládanie RM-X ql qd w; OFF SOURCE DSPL SEL + ATT MODE SCRL VOL wa qs ws wd wf wg Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom. Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na zariadení. A Tlačidlo OFF Vypnutie zariadenia; vypnutie zdroja zvuku. B Tlačidlo EQ (ekvalizér)/bluetooth 16 CD/Rádio/Bluetooth audio: Výber typu ekvalizéra (XPLOD, NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL, CUSTOM alebo OFF (vypnutie)). Vypnutie: Zapnutie/vypnutie Bluetooth signálu, párovanie. C Ovládač hlasitosti/tlačidlo Select/ (Handsfree) 14, 16 Nastavenie hlasitosti (otáčanie); Výber nastaviteľnej položky (zatlačenie a pridržanie); Príjem/ukončenie hovoru (stlačenie). D Tlačidlo SOURCE Zapnutie zariadenia; Zmena zdroja signálu (Rádio/CD/AUX/Bluetooth audio/bluetooth telefón).

9 E Otvor pre disk Vložte disk (popisom nahor). Prehrávanie sa začne automaticky. F Displej G Vstupný konektor AUX 17 Pripojenie prenosného audio zariadenia. H Tlačidlo Z (vysunutie) Vysunutie disku. I Tlačidlo (uvoľnenie predného panela) 6 J Tlačidlo PTY (typ programu) 12 Výber typu programu (PTY) v RDS. K Tlačidlá SEEK /+ CD: Prepínanie skladieb (stlačenie); Súvislé prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho zatlačené); Zrýchlený posuv v skladbe vpred/vzad (zatlačenie a pridržanie). Rádio: Automatické ladenie staníc (stlačenie); Manuálne naladenie stanice (zatlačenie a pridržanie). Bluetooth audio zariadenie* 1 : Prepínanie skladieb (stlačenie). L Tlačidlo MODE 10 Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW). M Tlačidlo DSPL (displej)/dim (stmavnutie) 10, 11 Zmena zobrazených položiek (stlačenie); Zmena jasu displeja (zatlačenie a pridržanie). N Číselné tlačidlá CD: (1)/(2): ALBM /+* 2 Prepínanie albumov (stlačenie); súvislé prepínanie albumov (zatlačenie a pridržanie). (3): REP 10 (4): SHUF 10 (6): PAUSE* 3 Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova. Rádio: Príjem uložených staníc (stlačenie); Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie). Bluetooth audio zariadenie* 1 : (6): PAUSE Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova. O Tlačidlo AF (Alternative Frequencies - alternatívne frekvencie)/ta (Traffic Announcement - dopravné správy) 11 Nastavenie AF a TA pri RDS staniciach. P Senzor diaľkového ovládania Q Tlačidlo RESET (umiestnené za predným panelom) 5 R Mikrofón 14 Poznámka Nezakrývajte mikrofón, funkcia hlasitého hovoru (Handsfree) nemusí fungovať správne. Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné funkcie. Pred použitím odstráňte izolačný prvok (str. 5). ql Tlačidlá < (.)/, (>) Rovnako ako tlačidlo (SEEK) /+ na zariadení. w; Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/ Nastavenie hlasitosti. wa Tlačidlo ATT (stíšenie) Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova. ws Tlačidlo SEL (Select - výber) (Handsfree) Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení. wd Tlačidlá M (+)/m ( ) Ovládanie CD - rovnako ako (1)/(2) (ALBM /+) na zariadení. wf Tlačidlo SCRL (rolovanie) 10 Rolovanie položky na displeji. wg Číselné tlačidlá Príjem uložených staníc (stlačenie); Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie). *1 Ak je pripojené Bluetooth audio zariadenie (s podporou AVRCP Bluetooth technológie). V závislosti od zariadenia nemusia byť niektoré operácie dostupné. *2 Keď sa prehráva MP3/WMA disk. *3 Pri prehrávaní v tomto zariadení. Poznámka Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo zariadenie nezapnete vložením disku. Rada Podrobnosti o výmene batérie pozri Výmena lítiovej batérie v diaľkovom ovládaní na str

10 CD prehrávač Zobrazované položky Číslo skladby/uplynutý prehrávací čas, Názov disku/interpreta, Číslo albumu* 1, Názov albumu, Názov skladby, Textová informácia* 2, Hodiny *1 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album. *2 Pri prehrávaní MP3 sa zobrazuje ID3 tag, pri prehrávaní WMA sa zobrazuje WMA tag. Pre zmenu zobrazených položiek stlačte (DSPL). Pre rolovanie položiek nastavte A.SCRL-ON (str. 16). Rada Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku, formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti o súboroch MP3/WMA pozri str. 18. Opakované prehrávanie skladieb a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle play) 1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo (3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie. Zvoľte TRACK ALBUM* SHUF ALBUM* SHUF DISC Pre prehrávanie skladby opakovane. albumu opakovane. albumu v náhodnom poradí. disku v náhodnom poradí. * Keď sa prehráva MP3/WMA disk. Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania zvoľte OFF alebo SHUF-OFF. Rádio Uloženie staníc do pamäte a ich príjem Upozornenie Na ladenie staníc počas vedenia vozidla používajte funkciu Best Tuning Memory. Predídete tak možnej dopravnej nehode. Automatické ukladanie staníc BTM 1 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa nezobrazí TUNER. Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte (MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2, FM3, MW alebo LW. 2 Zatlačte a pridržte tlačidlo Select. Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie. 3 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí BTM. 4 Stlačte (SEEK) +. Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá predvolieb v poradí podľa ich frekvencie. Po uložení nastavenia zaznie pípnutie. Manuálne uloženie staníc 1 Keď naladíte stanicu, ktorú chcete uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo ((1) až (6)), kým sa nezobrazí MEMORY. Na displeji sa zobrazí číslo zvolenej predvoľby. Poznámka Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže a nahradí ju nová stanica. Rada Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/TA (str. 11). Príjem uložených staníc 1 Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)). Automatické ladenie 10 1 Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) /+, aby sa naladila stanica. Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie naladí nejakú stanicu. Postup opakujte, až kým nenaladíte požadovanú stanicu.

11 Rada Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte a pridržte tlačidlo (SEEK) /+ pre vyhľadanie približnej frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) /+ požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie). Poznámky Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/ oblasti, v ktorej sa nachádzate. Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne. RDS Popis Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba, ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice ešte ďalšie digitálne informácie. Zobrazované položky A B A Frekvencia* 1 (Názov stanice), Číslo predvoľby, Hodiny, RDS dáta B TA/TP* 2 *1 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie frekvencie je zobrazené *. *2 Počas dopravných správ bliká TA. Ak je naladená stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti TP. Pre zmenu zobrazených položiek A stlačte (DSPL). Služby RDS Toto zariadenie automaticky poskytuje nasledovné RDS služby: AF (Alternative Frequencies - Alternatívne frekvencie) Automatické prelaďovanie tej istej stanice, podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli manuálne prelaďovať. TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/ TP (Traffic Program - Dopravné programy) Poskytuje aktuálne dopravné informácie/ programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej informácie/programu sa preruší práve počúvaný zdroj zvuku. PTY (Program Types - Typy programov) Zobrazenie práve prijímaného typu programu. Vyhľadávanie zvoleného typu programu. CT (Clock Time - Presný čas) Funkcia CT pomocou RDS vysielania automaticky nastaví hodiny. Nastavenie AF a TA 1 Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované nastavenie. Zvoľte AF-ON TA-ON AF, TA-ON AF, TA-OFF Pre aktiváciu AF a deaktiváciu TA. aktiváciu TA a deaktiváciu AF. aktiváciu AF aj TA. deaktiváciu AF aj TA. Uloženie RDS staníc s nastaveniami funkcií AF a TA RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice s rovnakým nastavením AF/TA. Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice bez RDS služieb spolu s individuálnym nastavením funkcií AF/TA. 1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice do pamäte pomocou funkcie BTM alebo manuálne. Predvolenie úrovne hlasitosti dopravného spravodajstva Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli. 1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte požadovanú úroveň hlasitosti. 2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým sa nezobrazí TA. Príjem mimoriadnych hlásení Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas počúvania zvoleného zdroja zvuku k automatickému preladeniu na takéto hlásenie. pokračovanie na nasledujúcej strane t 11

12 Počúvanie jedného regionálneho programu REG Keď je funkcia AF zapnutá: Výrobné nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom. Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu regionálneho programu, počas príjmu FM stanice nastavte REG-OFF (str. 17). Poznámka Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých iných krajinách. Funkcia Local Link (len pre Veľkú Britániu) Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené v pamäti. 1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená miestna stanica. 2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej stanice znova. Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte požadovanú stanicu. Výber PTY 1 Počas počúvania rozhlasu v pásme FM stlačte tlačidlo (PTY). Typy programov NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport), EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA (Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M (Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba), EASY M (Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká klasika), CLASSICS (Vážna hudba), OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER (Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN (Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské udalosti), RELIGION (Náboženstvo), PHONE IN (Telefonáty poslucháčov), TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas), JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES (Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba), DOCUMENT (Dokumentárne programy) Poznámka Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/ oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY. Nastavenie CT 1 V nastavovacom zobrazení zvoľte CT-ON (str. 16). Poznámky Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená RDS stanica. Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný. Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa zobrazí typ aktuálneho programu. 2 Stláčajte tlačidlo (PTY), kým sa nezobrazí požadovaný typ programu. 3 Stlačte (SEEK) /+. Zariadenie začne vyhľadávať stanice vysielajúce zvolený typ programu. 12

13 Bluetooth funkcie Bluetooth operácie Aby bolo možné používať funkciu Bluetooth, je potrebný nasledovný postup. 1 Párovanie: Ak vzájomne prepájate Bluetooth zariadenia prvýkrát, je potrebná ich vzájomná registrácia. Nazýva sa to párovanie. Táto registrácia (párovanie) je potrebná len prvýkrát, pretože ďalšíkrát sa už toto zariadenie a ostatné zariadenia rozpoznajú automaticky. Spárovať môžete až 8 zariadení. (V závislosti od zariadenia bude možno potrebné zadať kód (heslo) pre každé pripojenie.) 2 Prepojenie Niekedy sa môže prepojenie zaviesť po spárovaní automaticky. Ak chcete zariadenie používať po vykonaní spárovania, vytvorte prepojenie. 3 Tok signálu hovoru/hudby Po prepojení je možné volať s mobilným telefónom a počúvať hudbu. Párovanie Najskôr vzájomne zaregistrujte ( spárujte ) BLUETOOTH zariadenie (mobilný telefón atď.) a toto zariadenie. Spárovať môžete až 8 zariadení. Po vykonaní spárovania nie je už potrebné opätovné párovanie. 1 Stlačte (OFF). Musí sa zobraziť predvádzanie alebo hodiny. Ak sú zariadenie aj displej vypnuté, je nastavená funkcia automatického vypnutia (Auto Off), zatlačte a pridržte (OFF) tak, aby sa zariadenie zaplo. 2 Bluetooth zariadenie umiestnite do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia. 3 Zatlačte a pridržte (EQ/BLUETOOTH), kým bliká (cca 7 sekúnd). Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu pre párovanie. 4 Nastavte Bluetooth zariadenie do režimu vyhľadávania tohto zariadenia. Na displeji pripájaného zariadenia sa zobrazí zoznam detegovaných zariadení. Na pripájanom zariadení sa zobrazí toto zariadenie ako XPLOD. DR-BT30Q XPLOD XXXXXXX 5 Ak je na displeji pripájaného zariadenia zobrazená výzva na zadanie kódu*, zadajte XXXX Zadajte kód Toto a Bluetooth zariadenie si vzájomne vymenia a uložia informácie a po spárovaní je toto zariadenie pripravené na prepojenie s príslušným zariadením. Bliká a po dokončení párovania bude indikácia svietiť nepretržite. 6 Nastavte Bluetooth zariadenie do režimu prepojenia s týmto zariadením. Po prepojení sa zobrazí alebo. * Kód sa môže v závislosti od zariadenia zobrazovať pod názvom Passkey, PIN code, PIN number alebo Password atď. Poznámka Kým sa zavádza prepojenie, udržuje sa pohotovostný režim pre párovanie. Bliká 13

14 14 Ikony Bluetooth V zariadení sa používajú nasledovné ikony. Svieti: Bliká: Nesvieti: Svieti: Bliká: Nesvieti: Svieti: Bliká: Nesvieti: Prepojenie Bluetooth signál aktívny Pohotovostný režim párovania Bluetooth signál vypnutý Prepojenie úspešné Prepájanie Bez prepojenia Prepojenie úspešné Prepájanie Bez prepojenia Ak bolo párovanie úspešné, postupujte od tohto postupu. Zapnutie výstupného Bluetooth signálu tohto zariadenia Ak chcete používať Bluetooth funkciu, zapnite výstupný Bluetooth signál tohto zariadenia. 1 Keď je zariadenie vypnuté, zatlačte apridržte (EQ/BLUETOOTH), kým sa nerozsvieti (cca 3 sekundy). Bluetooth signál sa zapne. Pripojenie mobilného telefónu 1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení aj mobilnom telefóne zapnutý. 2 Na mobilnom telefóne sa pripojte k tomuto zariadeniu. Po prepojení sa zobrazí. Pripojenie k naposledy pripojenému mobilnému telefónu z tohto zariadenia 1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení aj mobilnom telefóne zapnutý. 2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí BT PHONE. 3 Stlačte (Handsfree). Počas zavádzania prepojenia bliká. Po prepojení bude svietiť nepretržite. Poznámka Počas toku Bluetooth audio signálu (hudba) nie je možné prepojiť toto zariadenie s mobilným telefónom z tohto zariadenia. Prepojenie vykonajte z mobilného telefónu. Prehrávaný zvuk môže byť rušený šumom z prepájania. Rada Keď je Bluetooth signál aktívny: Keď zapnete zapaľovanie, zariadenie automaticky rozpozná naposledy pripojený mobilný telefón. Automatické prepojenie však závisí tiež od technických vlastností telefónu. Ak sa zariadenie automaticky neprepojí, prepojenie vykonajte manuálne. Pripojenie audio zariadenia 1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení aj audio zariadení zapnutý. 2 Prepojte toto zariadenie s audio zariadením z audio zariadenia. Po zavedení prepojenia sa zobrazí. Pripojenie k naposledy pripojenému audio zariadeniu z tohto zariadenia 1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení aj audio zariadení zapnutý. 2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí BT AUDIO. 3 Stlačte (6). Počas zavádzania prepojenia bliká. Po prepojení bude svietiť nepretržite. Hlasitý hovor Príjem hovorov Pri prichádzajúcom hovore bude z reproduktorov v automobile zaznievať vyzváňanie. Najskôr však musí byť toto zariadenie prepojené s mobilným telefónom. 1 Keď zaznie zvonenie prijatého hovoru, stlačte (Handsfree). Hovor sa začne. Ukončenie hovoru Znova stlačte (Handsfree). Ak nechcete prichádzajúci hovor prijať, zatlačte a pridržte (Handsfree) na 2 sekundy. Poznámka Mikrofón zariadenia je umiestnený na zadnej časti predného panela (str. 9). Mikrofón nezakryte napr. páskou a pod.

15 Vytáčanie hovorov V prípade volania z tohto zariadenia je možné použiť len funkciu opätovného volania (Redial). 1 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí BT PHONE. 2 Zatlačte a pridržte (Handsfree) na cca 3 sekundy alebo viac. Hovor sa začne. Ukončenie hovoru Znova stlačte (Handsfree). Pre hovor na iné číslo použite mobilný telefón a potom hovor preneste. Podrobnosti o prenose hovoru pozri ďalej. Prenos hovoru Ak chcete aktivovať/deaktivovať príslušné zariadenie (toto zariadenie/mobilný telefón), vykonajte nasledovné. 1 Zatlačte a pridržte (Handsfree), alebo použite telefón. Podrobnosti o ovládaní mobilného telefónu pozri v jeho návode na použitie. Poznámka V závislosti od mobilného telefónu sa môže pri pokuse preniesť hovor zrušiť Handsfree prepojenie. Zvukový tok Počúvanie zvuku z audio zariadenia Môžete počúvať zvuk z audio zariadenia cez toto zariadenie, ak audio zariadenie podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth technológie. 1 Znížte hlasitosť na tomto zariadení. 2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí BT AUDIO. 3 Na audio zariadení spustite prehrávanie. 4 Nastavte hlasitosť na tomto zariadení. Nastavenie úrovne hlasitosti Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na tomto zariadení aj na Bluetooth audio zariadení. 1 Spustite prehrávanie na Bluetooth audio zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti. 2 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na zariadení. 3 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí BT AU a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň hlasitosti pre vstupný signál ( 8 db až +18 db). Ovládanie audio zariadenia prostredníctvom tohto zariadenia Na tomto zariadení môžete vykonať nasledovné operácie, ak audio zariadenie podporuje profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Bluetooth technológie. (Ovládanie závisí od audio zariadenia.) Pre Prehrávanie Pozastavenie Prepínanie skladieb * V závislosti od zariadenia môže byť potrebné dvojité stlačenie. Iné než uvedené operácie je potrebné vykonávať na audio zariadení. Poznámka Aj keď prepnete zdroj signálu na tomto zariadení, prehrávanie na audio zariadení sa nezastaví. Rada Môžete pripojiť mobilný telefón s podporou profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ako audio zariadenie a počúvať hudbu. Zrušenie registrácie všetkých spárovaných zariadení 1 Stlačte(OFF) Toto zariadenie sa vypne. Stlačte (6) (PAUSE) na tomto zariadení. (6) (PAUSE)* na tomto zariadení. SEEK /+ (./>) [jedenkrát pre každú skladbu] 2 Ak svieti, zatlačte a pridržte (EQ/ BLUETOOTH), kým nezhasne. 3 Zatlačte a pridržte tlačidlo Select. 4 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí BTM INIT. 5 Stlačte (SEEK) +. Spustí sa resetovanie. Zrušenie všetkých registrácií trvá cca 8 sekúnd. Kým bliká INITIAL, nevypínajte zariadenie. 15

16 16 Ďalšie funkcie Zmena nastavení zvuku Nastavenie vyváženia zvuku BAL/FAD 1 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí BAL alebo FAD. Položky sa prepínajú nasledovne: LOW* 1 t HI* 1 t BAL (ľavé-pravé) t FAD (predné-zadné) t AUX* 2 t BT AU* 3 *1 Keď je aktívny ekvalizér EQ lite (str. 16). *2 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX (str. 17). *3 Keď je aktívny zdroj zvuku Bluetooth audio (str. 15). 2 Otáčaním ovládača Select nastavte zvolenú položku. Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim prehrávania/príjmu rozhlasu. Pomocou diaľkového ovládania Pre nastavenie zvolenej položky stláčajte v kroku 2 <, M,, alebo m. Nastavenie krivky ekvalizéra EQ lite Voľba CUSTOM pri položke EQ lite umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra. 1 Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním (EQ) zvoľte CUSTOM. 2 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí LOW alebo HI. 3 Otáčaním ovládača Select nastavte zvolenú položku. Hlasitosť je možné nastaviť v 1 db krokoch v rozsahu od 10 db do +10 db. Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte krivku ekvalizéra. Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla Select pred dokončením nastavenia. Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim prehrávania/príjmu rozhlasu. Rada Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra. Pomocou diaľkového ovládania Pre nastavenie zvolenej položky stláčajte v kroku 3 <, M,, alebo m. Úprava nastaviteľných položiek SET 1 Zatlačte a pridržte tlačidlo Select. Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie. 2 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí požadovaná položka. 3 Otáčaním ovládača Select zvoľte požadované nastavenie (napr. ON alebo OFF ). 4 Zatlačte a pridržte tlačidlo Select. Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim prehrávania/príjem rozhlasu. Poznámka Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja zvuku a nastavenia líšiť. Pomocou diaľkového ovládania Pre zvolenie nastavenia v kroku 3 stláčajte < alebo,. Môžete nastaviť nasledovné položky (podrobnosti pozri na príslušných stranách): z označuje výrobné nastavenie. CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 6) CT (Presný čas) Nastavenie CT-ON alebo CT-OFF (z) (str. 11, 12). BEEP (Pípanie) Nastavenie BEEP-ON (z) alebo BEEP-OFF. AUX-A* 1 (AUX Audio) Zapnutie AUX-A-ON (z) alebo vypnutie AUX-A-OFF zobrazovania zdroja zvuku AUX (str. 17). A.OFF (Automatické úplné vypínanie) Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase, keď je zariadenie vypnuté: A.OFF-NO (z), A.OFF-30S (sekundy), A.OFF-30M (minúty) alebo A.OFF-60M (minúty). DEMO* 1 (Predvádzanie) Nastavenie DEMO-ON (z) alebo DEMO-OFF. DIM (Jas displeja) Úprava intenzity osvetlenia displeja. DIM-ON : Stmavnutie displeja. DIM-OFF (z): Displej netmavne. A.SCRL (Automatické rolovanie) Automatické rolovanie zobrazenej položky po zmene albumu/skladby. A.SCRL-ON (z): Rolovanie. A.SCRL-OFF : Rolovanie vypnuté. LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania) LOCAL-ON : Ladenie len staníc s najsilnejším signálom. LOCAL-OFF (z): Normálne ladenie.

17 MONO (Monofonický režim)* 2 Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte monofonický režim príjmu. MONO-ON : Počúvanie stereo vysielania monofonicky. MONO-OFF (z): Počúvanie stereo vysielania stereofonicky. REG* 2 (Regionálne) Nastavenie REG-ON (z) alebo REG-OFF (str. 12). LOUD (Zvýraznenie) Kvalitný zvuk aj pri nízkej hlasitosti. LOUD -ON : Zvýraznenie nízkych aj vysokých tónov. LOUD -OFF (z) : Vypnutie zvýraznenia nízkych aj vysokých tónov. BTM (str. 10) BT INIT* 1 (str. 15) Používanie voliteľných zariadení Doplnkové audio zariadenie Po pripojení voliteľného prenosného audio zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na tomto zariadení aj na prenosnom audio zariadení. Postupujte nasledovne: Pripojenie prenosného audio zariadenia 1 Vypnite prenosné audio zariadenie. 2 Znížte hlasitosť na zariadení. 3 Pripojte zariadenie. *1 Keď je zariadenie vypnuté. *2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM. AUX AUX Prepojovací kábel* (nedodávaný) * Použite vhodné konektory. Nastavenie úrovne hlasitosti Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio zariadenia. 1 Znížte hlasitosť na zariadení. 2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa nezobrazí AUX. Zobrazí sa FRONT IN. 3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti. 4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na zariadení. 5 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí AUX a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň hlasitosti pre vstupný signál (8 db až +18 db). 17

18 18 Ďalšie informácie Bezpečnostné upozornenia Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom slnečnom žiarení, pred ďalším používaním nechajte zariadenie najprv vychladnúť. Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke zariadenia automaticky vysunie. Kondenzácia vlhkosti Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí. Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky. Poznámky k diskom Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte sa jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje. Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch, alebo v zásobníku. Disky nevystavujte vysokým teplotám. Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod zadným sklom zaparkovaného vozidla. Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť zastavenie otáčania disku a následne poruchu zariadenia alebo zničenie disku. Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo nálepkami. Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť nasledujúce poruchy: Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu). Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku. V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť. Nepoužívajte takéto disky. Nie je možné prehrávať 8 cm CD disky. Pred prehrávaním vyčistite disk komerčne dostupnou čistiacou handričkou. Čistite ho od stredu k okrajom v smere šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, komerčne dostupné čistiace prostriedky, alebo antistatické spreje určené pre klasické platne. Poznámky k CD-R/CD-RW diskom Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne v závislosti od povahy disku) sa nemusia v tomto zariadení prehrať. Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky, ktoré nie sú uzatvorené. Audio disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). V poslednom čase sú niektorými hudobnými vydavateľstvami distribuované disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať v tomto zariadení. Poznámky k diskom DualDisc DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto produkte nie je zaručené. Súbory MP3/WMA MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti. WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio, je ďalší štandard formátu na kompresiu audio súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku na cca 1/22* pôvodnej veľkosti. * Len pre 64 kb/s Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom formáte a s metódou Multi Session. Maximálny počet: Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného a prázdnych priečinkov). Súbory MP3/WMA (skladby) a priečinky na disku: 300 (ak názvy priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých znakov, možný počet súborov/priečinkov môže byť nižší než 300). Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru je 32 (Joliet) alebo 64 (Romeo). ID3 tag verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných znakov v ID tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1) alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4). Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.

19 Poradie prehrávania súborov MP3/WMA MP3/WMA Poznámky Pri pomenúvaní súborov MP3/WMA nezabudnite k názvu súboru pridať príponu.mp3 /.wma. Pri prehrávaní súboru MP3/WMA s variabilným dátovým tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas nemusí zobraziť presne. Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session, rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie) (ostatné formáty sa vynechajú). Priorita formátov je: CD-DA, a MP3/WMA. Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa len formát CD-DA z prvej Session (sekcie). Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá sa Session (sekcia) so záznamom vo formáte MP3/ WMA. Ak disk neobsahuje žiadne dáta v niektorom z týchto formátov, zobrazí sa NO MUSIC. Poznámky k súborom MP3 Pred používaním disku v zariadení disk uzatvorte. Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk. Poznámky k súborom WMA Nie je možné prehrávať súbory s bezstratovou kompresiou. Nie je možné prehrávať súbory s ochranou autorských práv. Bluetooth funkcie Priečinok (album) Súbor (skladba) MP3/WMA Bluetooth technológia Bezdrôtová Bluetooth technológia je úzkopásmová bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami ako napr. mobilný telefón a náhlavná súprava. Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje v dosahu cca 10 m. Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz. Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel, pretože BLUETOOTH technológia je bezdrôtová technológia, a ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete napríklad používať aj keď sú v batohu alebo vo vrecku. BLUETOOTH technológia je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný miliónmi spoločností po celom svete. Bluetooth komunikácia Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje v dosahu cca 10 m. Maximálny komunikačný dosah závisí od prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo elektromagnetického prostredia. Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť Bluetooth komunikácie. Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú osoby, kov alebo stena. V blízkosti tohto zariadenia sa používa zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz (napr. bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra). Keďže Bluetooth a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, môže sa vyskytnú mikrovlnné rušenie s následkom narúšania rýchlosti komunikácie, šumu alebo nesprávneho prepojenia, ak toto zariadenie používate v blízkosti LAN zariadenia. V takomto prípade vykonajte nasledovné. Používajte toto zariadenie minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia. Ak toto zariadenie používate v menšej blízkosti než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie. Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie k Bluetooth zariadeniu. Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite toto aj Bluetooth zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva. V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach. V blízkosti automatických dvier alebo požiarnych alarmov. Toto zariadenie podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s Bluetooth štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth, v závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte obozretní. Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth komunikácii. Prepojenie so všetkými Bluetooth zariadeniami nie je možné zaručiť. Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce Bluetooth funkciou. Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne. Počas hlasitého hovoru (Handsfree) sa v závislosti od zariadenia alebo prostredia komunikácie môže vyskytovať šum. V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie určitý čas trvať. pokračovanie na nasledujúcej strane t 19

20 Ostatné V závislosti od vlastností rádiových vĺn a miesta, kde sa zariadenie používa, nemusí využívanie Bluetooth zariadenia fungovať. Ak máte pri používaní Bluetooth zariadenia zvláštne pocity, ihneď ho prestaňte používať. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony. Údržba Výmena lítiovej batérie v diaľkovom ovládaní Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia v závislosti od podmienok používania.) Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie. Výmena poistky Pri výmene poistky skontrolujte, či hodnota jej prúdovej záťaže zodpovedá odporúčanej hodnote. Ak dôjde k prepáleniu poistky, skontrolujte správnosť napájania a vymeňte ju za novú. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony. Poistka (10 A) Čistenie konektorov Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde k znečisteniu konektorov medzi predným panelom a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte predný panel (str. 6) a očistite konektory čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu. 1 2 c Stranou + nahor Zariadenie Zadná časť predného panela Poznámky Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor a vytiahnite kľúč zo zapaľovania. Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami alebo kovovými predmetmi. Poznámky k lítiovej batérii Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára. Batériu pred vložením utrite suchou handričkou. Zaistíte tak dobrý kontakt. Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu. Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku skratu. VÝSTRAHA Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte a nehádžte do ohňa. Demontáž zariadenia 1 Vyberte predný ochranný kryt. 1Vyberte predný panel (str. 6). 2Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného krytu. Kľúče vložte správne podľa obrázka. 20

21 3Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte ochranný kryt. 2 Vyberte zariadenie. 1Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne tak, aby zacvakli. 2Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte zariadenie. 3Vysuňte zariadenie z konzoly. Technické údaje CD prehrávač Odstup signál - šum: 95 db Frekvenčný rozsah: Hz Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou Výčnelkami smerom dnu. Tuner (Rádio) Pásmo FM Ladiaci rozsah: 87,5 108,0 MHz Anténový konektor: Konektor pre externú anténu Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 khz Citlivosť: 9 dbf Selektivita: 75 db pri 400 khz Odstup signál - šum: 67 db (stereo), 69 db (mono) Harmonické skreslenie pri 1 khz: 0,5 % (stereo), 0,3 % (mono) Odstup kanálov: 35 db pri 1 khz Frekvenčný rozsah: Hz Pásmo MW/LW Ladiaci rozsah: MW: khz LW: khz Anténový konektor: Konektor pre externú anténu Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 khz Citlivosť: MW: 30 μv, LW: 40 μv Bezdrôtová komunikácia Komunikačný systém: Bluetooth štandard ver. 2.0 Výstup: Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dbm) Maximálny komunikačný dosah: Bez prekážok cca 10 m* 1 Frekvenčné pásmo: Pásmo 2,4 GHz (2,4000 2,4835 GHz) Modulácia: FHSS Kompatibilné Bluetooth profily* 2 : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP (Handsfree Profile) 1.0 HSP (Headset Profile) *1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od faktorov ako prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, vlastnosti antény, operačný systém, softvérová aplikácia atď. *2 Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami. Výkonový zosilňovač Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné konektory) Impedancia reproduktorov: 4 8 Ohm Maximálny výstupný výkon: 52 W 4 (pri 4 Ohm) Všeobecne Výstup: Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény Vstupy: Vstupný anténový konektor Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor) Korekcie zvuku: Low - Nízke tóny: ±10 db pri 100 Hz (XPLOD) High - Vysoké tóny: ±10 db pri 10 khz (XPLOD) Loudness (Zvýraznenie): + 9 db pri 100 Hz + 5 db pri 10 khz Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie (uzemnený záporný pól) Rozmery: Cca mm (š/v/h) Montážne rozmery: Cca mm (š/v/h) Hmotnosť: Cca 1,2 kg Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie: RM-X304 Časti pre montáž a zapojenie (1 sada) pokračovanie na nasledujúcej strane t 21

22 22 Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sú používané v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson. Právo na zmeny vyhradené. V niektorých plošných spojoch nie sú použité halogenidové samozhasínajúce prísady. Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými samozhasínajúcimi prísadami. Na výplň obalového materiálu sa používa papier. Riešenie problémov Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia. Než začnete vykonávať odporúčané úkony, skontrolujte správnosť prepojení a ovládania. Všeobecne Zariadenie nie je napájané. Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku, skontrolujte poistku. Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie. Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím relé. Nepočuť zvuk. Úroveň hlasitosti je príliš nízka. Je zapnutá funkcia ATT (str. 9). Vyváženie Fader ( FAD ) nie je nastavené pre 2-reproduktorový systém. Nezaznieva zvukový signál (pípanie). Zvukový signál je vypnutý (str. 16). Obsah pamäte sa vymazal. Bolo stlačené tlačidlo RESET. t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia. Kábel napájania alebo autobatéria je odpojená. Kábel napájania nie je správne pripojený. Uložené stanice a nastavenie hodín je vymazané. Poistka sa prepálila. Pri prepínaní zapaľovania počuť šum. V konektore napájania príslušenstva v automobile nie sú správne prepojené káble. Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila indikácia. Tmavnutie je nastavené na DIM-ON (str. 16). Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní (OFF). t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa displej nezapne. Konektory sú znečistené (str. 20). Funkcia automatického úplného vypnutia nefunguje. Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného vypnutia funguje až po vypnutí zariadenia. tvypnite zariadenie. Ovládanie diaľkovým ovládaním nefunguje. Odstráňte izolačný prvok (str. 5). Prehrávanie CD disku Nie je možné vložiť disk. Je už vložený iný disk. Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym spôsobom. Disk sa neprehráva. Disk je chybný alebo znečistený. CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio používanie (str. 18). Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať. Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/ WMA (str. 18). Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá dlhšie než pri iných diskoch. Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania dlhší čas. Disk so zložitou štruktúrou priečinkov. Disky zaznamenané metódou Multi Session. Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje. Položky na displeji nerolujú. Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú tieto názvy rolovať. A.SCRL je nastavené na OFF (vypnutie). t Nastavte A.SCRL-ON (str. 16). Zvuk preskakuje. Zariadenie nie je správne namontované. t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než 45 na pevnú časť automobilu. Disk je chybný alebo znečistený. Disk sa nevysunie. Stlačte Z (vysunutie) (str. 9). Príjem rozhlasu Stanice nie je možné naladiť. Zvuk je rušený šumom. Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo kábel napájania príslušenstva (červený) k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu v zadnom/bočnom okne). Skontrolujte zapojenie výsuvnej antény. Výsuvná anténa sa nevysunie. t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania výsuvnej elektrickej antény. Skontrolujte frekvenciu stanice. Nie je možné naladiť uložené stanice. Do pamäte uložte správne frekvencie. Vysielaný signál je príliš slabý. Automatické ladenie nie je možné. Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania (Local seek) nie je správne. t Ladenie sa zastavuje príliš často: Nastavte LOCAL-ON (str. 16). t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici: Nastavte MONO-ON (str. 17). Vysielaný signál je príliš slabý. t Nalaďte stanicu manuálne.

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6)

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑ ΑΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7 7. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RDS 8. ΧΡΗΣΗ CD/MP3/WMA.

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Bluetooth. Οδηγίες Χρήσης MEX - N4000BT. Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 16.

Ηχοσύστημα Bluetooth. Οδηγίες Χρήσης MEX - N4000BT. Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 16. Ηχοσύστημα Bluetooth Οδηγίες Χρήσης Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. MEX - N4000BT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Για

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες USB/SD 10 Διάταξη τηλεχειριστηρίου 11

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Bluetooth MEX-N5100BT/MEX-N4100BT. Οδηγίες χρήσης 4-548-379-21(1) (EL) Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 31.

Ηχοσύστημα Bluetooth MEX-N5100BT/MEX-N4100BT. Οδηγίες χρήσης 4-548-379-21(1) (EL) Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 31. 4-548-379-21(1) (EL) Ηχοσύστημα Bluetooth Οδηγίες χρήσης EL Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 31. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (DEMO), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 18.

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητες πληροφορίες

Απαραίτητες πληροφορίες Απαραίτητες πληροφορίες Εάν εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα Εάν εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα, ελέγξτε την κατάσταση, ανατρέχοντας στις στήλες αιτία και ενέργεια. Μήνυμα Αιτία Ενέργεια Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 3-230-448-21 (1) FM/MW/LW Compact-/Mini- Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670 FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-227-102-22 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Oδηγίες Λειτυργίας Инструкция по эксплуатации GB ES SE PT GR RU FM/MW/LW

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20.

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. 4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV Οδηγίες χρήσης EL Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. XAV-68BT Φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0961-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KDC-361U[JKNL]f.indd

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες CD/USB/MMC/SD 11 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display

Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display ALD1915H ACAD30B User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Διαβάστε περισσότερα

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS Εγχειρίδιο χρήστη DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε 2 Πριν ξεκινήσετε... 2 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020 Εισαγωγή Πρόλογος Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Διαβάστε τις πληροφορίες του εγχειριδίου προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη συσκευή γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

USB/MP3/WMA-DIGITAL-MEDIA-RECEIVER RICEVITORE DIGITALE MULTI-MEDIALE

USB/MP3/WMA-DIGITAL-MEDIA-RECEIVER RICEVITORE DIGITALE MULTI-MEDIALE FZ502E Bluetooth USB/MP3/WMA DIGITAL MEDIA RECEIVER LECTEUR MÉDIA NUMÉRIQUE Bluetooth USB/MP3/WMA Bluetooth USB/MP3/WMA-DIGITAL-MEDIA-RECEIVER RICEVITORE DIGITALE MULTI-MEDIALE Bluetooth USB/MP3/WMA Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Owner s manual & Installation manual Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Bluetooth CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth -CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 TRIMAX METERS www.antoniadis.com.gr ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

DEH-X5500BT DEH-4500BT

DEH-X5500BT DEH-4500BT Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-X5500BT DEH-4500BT Ελληνικά Τμήμα 01 Πριν την έναρξη λειτουργίας Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-41(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH750 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας

Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας Κωδ: ΡΟΚ-ΘΡ ROCK N THRU TIME DIGITAL MUSIC PLAYER MP3 & WMA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MP3&WMA/FM/REC/USB Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να συνδέσετε, λειτουργήσετε ή ρυθµίσετε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης

Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γύρω από αυτές τις οδηγίες...5 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...5 Χρησιμοποιείστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER WITH DUAL USB AND BLUETOOTH CDE-135BT

CD RECEIVER WITH DUAL USB AND BLUETOOTH CDE-135BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Backbeat FIT. Εγχειρίδιο χρήσης

Backbeat FIT. Εγχειρίδιο χρήσης Backbeat FIT Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Σύζευξη 5 Επισκόπηση των ακουστικών 6 Η ασφάλεια προέχει 6 Χειρισμός 7 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-SBT300W/SBT300WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

2-DIN CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W235BT 2-DIN CD RECEIVER WITH USB AND ipod CONTROLLER CDE-W233R

2-DIN CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W235BT 2-DIN CD RECEIVER WITH USB AND ipod CONTROLLER CDE-W233R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-126BT MP3 CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-125BT

MP3/WMA/AAC CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-126BT MP3 CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-125BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

DEH-X5700BT DEH-4700BT

DEH-X5700BT DEH-4700BT ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-X5700BT DEH-4700BT Εγχειρίδιο Λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πριν ξεκινήσετε... 3 Ξεκινώντας... 4 Ραδιόφωνο... 6 CD/USB/iPod/AUX... 7 Bluetooth... 9 Λειτουργία εφαρμογών...

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Fig. 1 A2 A3 A6 A9 B1 B2 B3 B4 A1 A4 A5 A11 A7 A8 A10 C1 Rádiová meteorologická stanica 1. Funkcie Vonkajšia teplota

Διαβάστε περισσότερα

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2012 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (KEE) Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...3 Επαναρύθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027 Εγχειρίδιο Οδηγιών Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το προϊόν µας. Ελπίζουµε ότι θα απολαύσετε τη χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσοχή! Μην αφήνετε µικρά παιδιά να παίζουν µε εύφλεκτα

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Νέα χαρακτηριστικά του MP3 και ειδοποίηση λειτουργίας AEM ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο SEL, στη συνέχεια, σύντομο πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM

CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri CDE-111R/CDE-111RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Media Station. ixa-w407bt

Digital Media Station. ixa-w407bt FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9886R

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9886R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

/ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΤΗΣ CD/USB ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ BLUETOOTH CDE-183BT. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής

/ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΤΗΣ CD/USB ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ BLUETOOTH CDE-183BT. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής / ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΤΗΣ CD/USB ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ BLUETOOTH CDE-183BT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής GR Περιεχόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χειρισμού ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-174BT/CDE-173BT

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-174BT/CDE-173BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS. Εγχειρίδιο χρήστη DEH-6300SD. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS. Εγχειρίδιο χρήστη DEH-6300SD. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΚΤΗΣ CD RDS Εγχειρίδιο χρήστη DEH-6300SD Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε 2 Πριν ξεκινήσετε... 2 Σχετικά με τη μονάδα αυτή... 2 Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

DDX7025BT DDX7055BT DDX5025DAB ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DDX5025BT DDX5055BT

DDX7025BT DDX7055BT DDX5025DAB ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DDX5025BT DDX5055BT DDX7025BT DDX7055BT DDX5025DAB ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DDX5025BT DDX5055BT 2014 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (JKNL) DDX_Mid_E_GR_02.indb 1 12/2/2014 5:34:03 PM ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0957-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KMM-361SD[JKNL]f.indd 1 24/10/2013 2:48:34

Διαβάστε περισσότερα

1 Πίνακας περιεχομένων

1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων - CRB-631 1 Πίνακας περιεχομένων... 1 2 Χρήση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα... 3 3 Εισαγωγή... 4 4 Πνευματικά δικαιώματα... 4 5 Στοιχεία κατασκευαστή... 4 6 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 2 Η PC TV Radio WOS II 2 2.1 Απαιτήσεις Συστήματος 2 3 Διαδικασία εγκατάστασης 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth αυτοκινήτου MP3 Player Οδηγίες χρήσης

Bluetooth αυτοκινήτου MP3 Player Οδηγίες χρήσης Το Bluetooth MP3 αυτοκινήτου είναι χρήσιμο κατά την οδήγηση κυρίως για την ασφάλειά σας και για να μπορείτε να μιλάτε στο κινητό καθώς οδηγείτε. Bluetooth αυτοκινήτου MP3 Player Οδηγίες χρήσης Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr Impact Series Impact Mini 1/3/2015 Impact 10 Impact 12 Ενεργό Subwoofer 6.5 με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/300WPeak, με κώνο ανωδιωμένου αλουμίνιου & μεγάφωνο παθητικού ακτινοβολητή, πηνίο 2, Ρύθμιση έντασης,

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων MAN-DEH-P55BT-GR.fm Page 1 Tuesday, January 17, 2006 4:40 PM CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver. CDA-117Ri

MP3/WMA/AAC CD Receiver. CDA-117Ri FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLUES Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Ραδιόφωνο.............................. Ραδιόφωνο - Γενική άποψη.................. Σημαντικές πληροφορίες.....................

Διαβάστε περισσότερα

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9884R

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9884R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας... 2 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3. Εισαγωγή... 2 4. Κεντρικό Μενού... 3 4.1 Μουσική (Music)... 3 4.2 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του οργάνου DIGISAT MULTI της EMITOR AB. Το εγχειρίδιο καλύπτει την λειτουργία και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED Φωτάκι LED ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1) Όταν κάποιο πλήκτρο είναι πατημένο και αναβοσβήνει το φωτάκι LED αυτό σημαίνει ότι γίνεται μετάδοση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

CDE-9880R/ CDE-9882Ri

CDE-9880R/ CDE-9882Ri FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

PHILADELPHIA 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού

PHILADELPHIA 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού PHILADELPHIA 845 Multimedia Navigation Enjoy it. Οδηγίες χειρισμού Στοιχεία χειρισμού Συσκευή 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 RADIO Έναρξη της λειτουργίας ραδιοφώνου Στη λειτουργία ραδιοφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Μίνι στερεοφωνικό συγκρότημα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM4630 (CM4630, CMS4630F) CM4530

Διαβάστε περισσότερα