ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ"

Transcript

1 ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ Ά ΦΑΗ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΟΝΘΣΕ: Γκιουφισ Θωμάσ Γότα Βαςιλικι Πραβιϊτθ οφία κουλαρίδθσ Ιωάννθσ Σαςολάμπρου Χρυςοφλα ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ: Λαλζνθσ Κ. Μπεηαντζ Χ. απουνάκθσ Ά. 1

2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ: κζςθ : κεντρικι-ανατολικι ζκταςθ : 10,6% τθσ ςυνολικισ επικράτειασ πλθκυςμόσ: πάνω από κατοίκουσ (6,9% τθσ χϊρασ) διζρχεται από αυτιν ο βαςικόσ αναπτυξιακόσ και μεταφορικόσ άξονασ τθσ χϊρασ ΠΑΘΕ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ: κζςθ: ανατολικό τμιμα τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ πλθκυςμόσ: κάτοικοι αποτελεί το 27,45% του πλθκυςμοφ τθσ Θεςςαλίασ αποτελεί το 1,89% του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ ιδιαίτερο οικιςτικό, φυςικό και παραγωγικό περιβάλλον ζχει ςτο βόρειο-ανατολικό τμιμα του το Πιλιο και ςτο νότιο τθν Όκρυ κυριαρχία του Π.. Βόλου διαςχίηεται από τον κφριο οδικό άξονα τθσ χϊρασ (ΠΑΘΕ) 2

3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ

4 ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ: ςυμμετείχε κατά 64,23 % ςτο ςυνολικό νομαρχιακό ΑΕΠ ΣΟΤΡΙΜΟ: ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ οικονομικοφσ κλάδουσ του νομοφ θ ςυνολικι ςυμμετοχι του τουριςμοφ ςτο τοπικό ΑΕΠ και ςτθν απαςχόλθςθ βρίςκεται πολφ πάνω από το 10% τεράςτιο αναπτυξιακό απόκεμα προσ μελλοντικι αξιοποίθςθ ιδιαίτερα δυναμικό επενδυτικό προφίλ κατζχει κατά μζςο όρο το 63,6%, του ςυνόλου των τουριςτικϊν επενδφςεων ςτθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ ςτακερι πορεία ιδρφςεων νζων επιχειριςεων αποτελεί ζναν τομζα ιδιαίτερα δυναμικό και ςε ανοδικι εξζλιξθ 4

5 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ μεγάλθ γραμμι ακτϊν ςτο χερςαίο τμιμα του νομοφ (το μικοσ των ακτϊν του θπειρωτικοφ τμιματοσ του νομοφ Μαγνθςίασ ανζρχεται ςε μ. από τα οποία μ. ςτο Πιλιο και ςτθ ηϊνθ από Νζα Αγχίαλο μζχρι Πτελεό- Αχίλλειο) αξιόλογο φυςικό περιβάλλον με οικοςυςτιματα, βιότοπουσ και προςτατευόμενεσ περιοχζσ υγρότοποσ τθσ λίμνθσ Κάρλασ πλοφςια ιςτορικι και πολιτιςτικι παράδοςθ και πολιτιςτικι δραςτθριότθτα εξαιρετικά φυςικά και οικιςτικά τοπία και παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ με πλοφςια πολιτιςτικι και αρχιτεκτονικι κλθρονομιά πλοφςια κρθςκευτικι παράδοςθ και κλθρονομιά αναπτυγμζνθ παραγωγικι δομι ςτθ μεταποίθςθ, ςτθ γεωργία και ςτισ υπθρεςίεσ

6 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ παραδοςιακά Σοπικά Προϊόντα & Αγροτ/κοί υνεταιριςμοί Γυναικϊν πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ εκδθλϊςεισ φπαρξθ ενόσ οργανωμζνου χιονοδρομικοφ κζντρου ςτο Πιλιο και δυνατότθτα ανάπτυξθσ ενόσ δεφτερου (Όκρυσ) φπαρξθ Πανεπιςτθμίου ςιδθροδρομικό δίκτυο λιμάνι Βόλου αεροδρόμιο Νζασ Αγχιάλου μοναδικό μουςειακό ςιδθρόδρομο (Σρενάκι Πθλίου) και ςιδθροδρομικι κλθρονομιά (Θεςςαλικοί ςιδθρόδρομοι, τρία πλάτθ γραμμισ)

7 ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ μεγάλοσ αρικμόσ καταλυμάτων ποικιλία καταλυμάτων διάχυςθ καταλυμάτων ςτο χϊρο υψθλι τουριςτικι προςφορά υψθλι ποιότθτα τουριςτικισ προςφοράσ χιονοδρομικό κζντρο «Αγριόλευκεσ» Πθλίου 7

8 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 363 μονάδεσ με κλίνεσ, με ςαφι υπεροχι των μεςαίων κατθγοριϊν ξενοδοχείων (2000) 600 μονάδεσ δθλωμζνων ενοικιαηόμενων δωματίων με κλίνεσ 73 μονάδεσ ςτθν κατθγορία βίλεσ ςπίτια με 638 κλίνεσ 8 μονάδεσ camping για άτομα στο Νομό λειτουργοφν: 78 τουριςτικά γραφεία 14 Σ.Ε.Ο.Μ. 32 τουριςτικά λεωφορεία 30 RENT A CAR με 402 Ι.Χ. αυτοκίνθτα 22 RENT A MOTO με 875 μοτοςυκλζτεσ 62 τουριςτικά καταςτιματα Θ τουριςτικι προςφορά (αρικμόσ κλινϊν) ςθμειϊνει ςθμαντικι αυξθτικι τάςθ τθσ τάξθσ του 41,24% με ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 3,3% ςυνολικζσ κλίνεσ των ξενοδοχειακών μονάδωνcamping ανζρχονταν ςε (2010) ςε ςφνολο 434 ξενοδοχειακών μονάδων μόνο 18 ξενοδοχεία (1.576 κλίνεσ) είναι 5 αςτζρων (2010) ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ: ςε ςφνολο 275 ξενοδοχειακών μονάδων 14 ξενοδοχεία είναι 5* (2010) 8

9

10 ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ Θ μζςθ ετιςια κίνθςθ ςτο χερςαίο τμιμα του Νομοφ κυμαίνεται ςτισ διανυκτερεφςεισ ΕΣΗ ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΠΟΟΣΟ %

11 ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ πρϊτοσ προοριςμόσ ςε επίπεδο Περιφζρειασ προβλιματα κορεςμοφ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ εςωτερικόσ και εξωτερικόσ τουριςμόσ χειμερινόσ τουριςμόσ ςτισ θπειρωτικζσ περιοχζσ κερινόσ τουριςμόσ ςτο νθςιωτικό μζροσ μεγαλφτερθ διάρκεια διαμονισ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ προοριςμοφσ ςτθν Περιφζρεια ςυγκεντρϊνει το υψθλότερο ποςοςτό αφίξεων και διανυκτερεφςεων τουριςτϊν ςτθν Περιφζρεια (το 2002 εκπροςωποφςε το 47% των αφίξεων και το 61% του ςυνόλου των διανυκτερεφςεων ςτθν Περιφζρεια) ο Βόλοσ και τα περίχωρά του ςυγκζντρωναν το 41% των αφίξεων τθσ Περιφζρειασ για το ζτοσ 2002, το Πιλιο το 22% και οι ποράδεσ το 15% 11

12 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ 1) περιοχι του Π.. Βόλου 2) Πιλιο 3) ευρφτερθ περιοχι Αλμυροφ και Ν. Αγχιάλου ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΦΙΞΕΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΖΚΔΓΑΞΝΗ ΑΙΙΝΓΑΞΝΗ ΖΚΔΓΑΞΝΗ ΑΙΙΝΓΑΞΝΗ ΒΝΙΝΠ ΑΙΘΔΠ ΑΓΣΗΑΙΝΠ ΑΙΚΟΝΠ ΑΚΑΙΗΑΞΝΙΖ ΞΝΟΡΑΟΗΑ ΚΑΘΟΛΗΡΠΑ ΕΑΓΝΟΑ ΣΝΟΔΡΝ ΣΑΛΗΑ ΡΠΑΓΘΑΟΑΓΑ ΑΓ. ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΙΑΡΑΛΗΓΗΑ ΑΓΟΗΑ - Θ. ΓΑΡΕΔΑ ΒΕΗΡΠΑ ΚΖΙΗΔΠ ΑΓ. ΙΑΟΔΛΡΗΝΠ ΘΑΙΑ ΛΔΟΑ ΑΦΖΠΠΝΠ ΘΝΟΩΞΖ - ΛΔΝΣΩΟΗ ΚΖΙΗΛΑ ΞΑΙΡΠΖ ΜΛΝΒΟΠΖ ΞΙΑΡΑΛΗΑΠ ΡΟΗΘΔΟΗ ΤΝΟΛΟ

13 ΖΩΝΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ BΟΛΟ αρκετζσ κετικζσ προυποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ αποτελεί ςχετικά δθμοφιλι τουριςτικό προοριςμό λιμάνι ςθμείο ςτάςθσ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ κρουαηιερόπλοιων πανεπιςτιμιο δεν υπάρχει ζνασ ειδικόσ ςυνεδριακόσ χϊροσ φιλικι και εφκολθ πόλθ αρχαιολογικοί χϊροι ζςκλου-διμθνίου αρχαιολογικό μουςείο Βόλου λαογραφικό Κζντρο του Κίτςου Μακρι το 2006 παρουςιάςτθκε αφξθςθ του μακθτικοφ τουριςμοφ 40 ξενοδοχεία και ενοικιαηόμενα δωμάτια αρκετά ξενοδοχεία κοντά ςτο λιμάνι 26 τουριςτικά πρακτορεία τςιπουράδικα

14 ΖΩΝΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟ διακζτει περίπου το 25% των κλινϊν τθσ Θεςςαλίασ και το 33% των καταλυμάτων πλθκυςμόσ: αποτελεί το 17,6% του ςυνόλου του Νομοφ παρουςιάηει υψθλι τουριςτικι ανάπτυξθ κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ διακζτει χιονοδρομικό κζντρο μοναδικόσ ςυνδυαςμόσ φυςικοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ, παραδοςιακοί οικιςμοί, μοναςτιρια και πολλζσ μικρζσ, αλλά εντυπωςιακζσ παραλίεσ περιοχι του Δικτφου Natura παραλίεσ κατάλλθλεσ για κολφμβθςθ οι ακτζσ (χωρθτικότθτα: άτομα / θμζρα περίπου) δεν φαίνεται να κινδυνεφουν να κορεςκοφν από τθν ηιτθςθ που καταλαμβάνουν ζκταςθ περίπου 45 χλμ πρόβλθμα χωρθτικότθτασ αναφορικά με τθν δυνατότθτα για ςτάκμευςθ πρόβλθμα οδικοφ δικτφου ςυγκζντρωςθ β κατοικίασ οι ξενοδοχειακζσ κλίνεσ ζχουν τϊρα πλθρότθτα μόνο 30 θμερϊν κατά τθν περίοδο αιχμισ (Αφγουςτοσ) κεωρείται μια περιοχι ϊριμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ 14

15 ΖΩΝΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ δυτικό τμιμα του Νομοφ Μαγνθςίασ (περιοχι Βελεςτίνου, Νζασ Αγχιάλου, Αλμυροφ) θ τουριςτικι κίνθςθ είναι πολφ χαμθλι αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Νζασ Αγχιάλου- Μικροκθβϊν και του Βελεςτίνου αεροδρόμιο τθσ Αγχιάλου διαςχίηεται από τον κεντρικό οδικό άξονα τθσ χϊρασ (ΠΑΘΕ) κυριαρχία του πρωτογενι τομζα ςτο τμιμα αυτό του Νομοφ 15

16 ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ φμφωνα με το τρατθγικό χζδιο Μαγνθςίασ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ του Πθλίου το ζνα τρίτο των επιςκεπτϊν (31%) ιταν θλικίασ χρόνων, πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ (33%), επιςτθμονικισ απαςχόλθςθσ (33%) και ςτθν πλειοψθφία τουσ Ζλλθνεσ (68%).Θ μεγάλθ πλειοψθφία ιρκε με τισ οικογζνειζσ τουσ (70%), με ιδιωτικό αυτοκίνθτο (74%) και με μζςο όρο παραμονισ τισ 13 θμζρεσ δείχνουν προτίμθςθ αλλοδαποί τουρίςτεσ Γερμανικισ υπθκοότθτασ (11%) οι επιςκζψεισ ςτισ περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ ενδιαφζροντοσ διαδραματίηουν πρωτεφοντα ρόλο ςτισ δραςτθριότθτεσ των τουριςτϊν, με ςθμαντικι υπεροχι για τισ ορεινζσ περιοχζσ του Πθλίου ςτθν περιοχι Αγριάσ ζωσ υκιά θ αξιοποίθςθ των ακτϊν ζχει περιςςότερο ειδικό βάροσ ςτισ προτιμιςεισ των επιςκεπτϊν από ότι το φυςικό περιβάλλον του Πθλίου γενικότερα ο μζςοσ χρόνοσ παραμονισ των θμεδαπϊν είναι 3 θμζρεσ, ενϊ των αλλοδαπϊν 6 και το καλοκαίρι 7 ςτο Πιλιο οι ζλλθνεσ τουρίςτεσ διαμζνουν για λίγο περιςςότερο από 2 θμζρεσ ενϊ οι ξζνοι το διπλάςιο. Αντίςτοιχα είναι τα ςτοιχεία και για τθν περιοχι του Βόλου. ο χειμερινόσ τουριςμόσ βαςίηεται κατά 95% ςε ζλλθνεσ τουρίςτεσ 16

17 URBAN Ι Θ πόλθ του Βόλου ςυμμετείχε ςτο πρόγραμμα URBAN I κατά τθ χρονικι περίοδο Είχε ωσ ςτόχο τθν αναβάκμιςθ μιασ περιοχισ με πλθκυςμό 8100 κατοίκουσ (Νζα Ιωνία), τθ δθμιουργία νζων βιϊςιμων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, τθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ μζςα από νζεσ υποδομζσ, προγράμματα και δράςεισ. Ζκταςθ περιοχισ παρζμβαςθσ 180 Ha Ωσ μια μεςαίου μεγζκουσ βιομθχανικι πόλθ, ο Βόλοσ διινυςε μια κάμψθ ςτθ βιομθχανικι δραςτθριότθτα ςυνοδευόμενθ από εγκατάλειψθ βιομθχανικϊν κελυφϊν, ερθμωμζνων αςτικϊν γθπζδων και υψθλισ ανεργίασ. Υποπρόγραμμα URBAN Ι Περιοχή Νέας Ιωνίας 17

18 URBAN Ι Θ ςυντιρθςθ και μετατροπι τθσ πλινκοκεραμοποιΐασ Σςαλαπάτα ιταν το ζργο ανάδειξθσ του προγράμματοσ URBAN του Βόλου, με κόςτοσ επζνδυςθσ 12 εκατομμυρίων ευρϊ, εκ των οποίων τα 8,7 χρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ περιοχι του εργοςταςίου μετατράπθκε ςε ζνα ςφγχρονο πολυδφναμο πολιτιςτικό κζντρο, αφιερωμζνο ςτθ βιομθχανικι και χειροτεχνικι παράδοςθ και τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία παραδοςιακισ βιοτεχνίασ και βιομθχανίασ, ζκταςθσ 2,3 εκταρίων με τετραγωνικά μζτρα κτιρίων. Περιλαμβάνει: Μουςείο Βιομθχανικισ Ιςτορίασ 20 χειροτεχνικά εργαςτιρια, εκκετιρια και μικρά εμπορικά καταςτιματα για παραδοςιακά προϊόντα τθσ περιοχισ. Χϊρουσ εκκζςεων και καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, βιβλιοκικθ, αίκουςα video-wall και κινθματογράφο. Χϊρουσ αναψυχισ (καφζ, εςτιατόριο, ουηερί) 18

19 URBAN Ι Δράςεισ Αναπλάςεισ περιοχισ Παλαιών Πεηοδρόμθςθ τθσ οδοφ Ριγα Φεραίου Πρώθν Απεντομωτιριο Κζντρο Ενεργειακών Εφαρμογών Πρώθν Κλωςτοχφαντουργείο Αδαμοποφλου Κζντρο Νεολαίασ και Άκλθςθσ Πρώθν Εργοςτάςιο τρυχνόκαρπου Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Α.Μ.Ε.Α. Μεταξουργείο Πολιτιςτικό Κζντρο, τζγαςθ Τπθρεςίασ Πολεοδομίασ Προςφυγικά Νζασ Ιωνίασ 19

20 SWOT analysis 27

21 ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ Γεωγραφικι κζςθ και προςπελαςιμότθτα Υπαρξθ ςθμαντικϊν φυςικϊν πόρων και φυςικοφ περιβάλλοντοσ Υπαρξθ ςθμαντικϊν πολιτιςτικϊν πόρων Ζκταςθ και ποιότθτα ακτϊν Σουριςτικοί πόροι διεκνισ εμβζλειασ Τψθλι ποιότθτα τουριςτικισ προςφοράσ Μεγάλοσ αρικμόσ καταλυμάτων Λιμάνι Βόλου Αεροδρόμιο Νζασ Αγχιάλου Πανεπιςτιμιο Χιονοδρομικό κζντρο Πθλίου Τπό εξζλιξθ θ προςπάκεια επαναδθμιουργίασ τθσ Λίμνθσ Κάρλασ Yψθλό ποςοςτό του τριτογενι τομζα ςτο ΑΕΠ και ςτθν απαςχόλθςθ Μελζτθ τουριςτικισ φζρουςασ ικανότθτασ και τουριςτικισ ανάπτυξθσ του Πθλίου ΕΤΚΑΙΡΙΕ Νζοσ αναπτυξιακόσ Νόμοσ ΕΠΑ Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ τροφι τθσ ηιτθςθσ ςε νζα τουριςτικά προϊόντα Θ ανάπτυξθ καινοτομικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν Θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με το Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Θ ςυνειδθτοποίθςθ για τθν ζμφαςθ που πρζπει να δοκεί ςτθν ποιότθτα ΑΔΤΝΑΜΙΕ Ανεπαρκείσ τουριςτικζσ υποδομζσ Χαμθλόσ βακμόσ τουριςτικϊν επενδφςεων Χαμθλόσ βακμόσ ςφνδεςθσ τθν τουριςτικισ δραςτθριότθτασ με κλάδουσ τθσ τοπικισ οικονομίασ Ελλειμματικι τουριςτικι προβολι Περιοριςμζνο εφροσ και ποιότθτα των υπθρεςιϊν Χαμθλι τουριςτικι κίνθςθ ςτο Π του Βόλου και ςτθν Δυτικι Μαγνθςία Χαμθλι ποιότθτα αςτικϊν υποδομϊν Ζλλειψθ ςυνεργαςιϊν με ερευνθτικά κζντρα και ανϊτατα Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα Ζλλειψθ μθχανιςμοφ υποςτιριξθσ των επιχειρθματικϊν και επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων Ανεπαρκισ αξιοποίθςθ των άμεςων διεκνϊν ςυνδζςεων Ζλλειψθ ςχεδίου για πρόλθψθ και προςταςία από φυςικζσ καταςτροφζσ ΑΠΕΙΛΕ Θ τρζχουςα οικονομικι κρίςθ Θ πτϊςθ του τουριςμοφ λόγω οικονομικισ δυςπραγίασ Θ μθ ανάλθψθ των Μεςογειακϊν Αγϊνων του 2013 Σο προωκοφμενο μοντζλο του μαηικοφ τουριςμοφ Τποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ Ανταγωνιςμόσ από άλλεσ περιοχζσ Θ ςυνεχισ αφξθςθ των τιμϊν Θεςμικά εμπόδια ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ Εξζλιξθ εκνικϊν μακροοικονομικϊν παραμζτρων Κακυςτεριςεισ ςτα ζργα υποδομισ

22 ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΗ Θ επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και θ ανάπτυξθ ιπιων μορφϊν τουριςμοφ αποτελοφν προτεραιότθτα για τθν ανάπτυξθ του κλάδου. Με τθν ανάπτυξθ ιπιων μορφϊν τουριςμοφ το ορεινό οικοςφςτθμα δεν κα διαταραχκεί ενϊ παράλλθλα κα μποροφν να αναπτφςςονται ςυμπλθρωματικά και οι δραςτθριότθτεσ τθσ γεωργίασ / κτθνοτροφίασ και τθσ οικοτεχνίασ / βιοτεχνίασ Θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ τθσ πόλθσ και διεφρυνςθ των δυνατοτιτων αναψυχισ με τθν αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που παρζχει θ ιςτορία, θ μυκολογία, ο πολιτιςμόσ, το Πανεπιςτιμιο, τα ςυνζδρια, ο ακλθτιςμόσ και το φυςικό περιβάλλον τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Θ προςζλκυςθ τουριςτϊν από χϊρεσ που δεν δοκιμάηονται τόςο ζντονα από τθν οικονομικι κρίςθ όπωσ θ Ρωςία, θ Κίνα και θ Ινδία αποτελοφν μια ομάδα ςτόχου με μελλοντικζσ προοπτικζσ

23 ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΗ Θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, των υποδομϊν, του περιβάλλοντοσ, τθσ αιςκθτικισ και τθσ ταυτότθτασ τθσ πόλθσ του Βόλου Θ αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ πόλθσ του Βόλου Θ προβολι του πλοφτου των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων Θ προςταςία και ανάδειξθ των τουριςτικϊν πόρων κακϊσ και ζλεγχοσ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ (ρυκμίςεισ χριςεων γθσ) Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρερχομζνων υπθρεςιϊν και των υποδομϊν Θ ενίςχυςθ των υποδομϊν του πολιτιςμοφ Θ πολεοδομικι οργάνωςθ, αναηωογόνθςθ και αναβάκμιςθ οικιςτικϊν περιοχϊν

24 ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ Αςτικι αναςυγκρότθςθ : «Ανοικοδόμθςθ» (reconstruction) «αναηωογόνθςθ» (revitalization) «ανανζωςθ» (renewal) «αναμόρφωςθ (redevelopment) «αναςυγκρότθςθ» (regeneration) Ανάπλαςθ : Ν947/1979 & Ν2508/1997 Περιοχζσ προτεινόμενεσ για ανάπλαςθ : 1. Περιοχζσ κατοικίασ ςε ιςτορικοφσ πυρινεσ πόλεων ι παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ 2. Κατοικίεσ ςε κεντρικζσ περιοχζσ μεγάλων πόλεων με ιδιαίτερα υψθλζσ πυκνότθτεσ και πυκνό ιςτό 3. Περιοχζσ κατοικίασ ειδικοφ πολεοδομικοφ κακεςτϊτοσ 4. Περιαςτικζσ περιοχζσ αυκαίρετων κατοικιϊν Οι πιο διαδεδομζνεσ περιπτϊςεισ αναπλάςεων είναι τα ιςτορικά κζντρα και τα καλάςςια μζτωπα (λιμάνια) 31

25 ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ Διεκνισ εμπειρία : Bologna Πόλθ μεςαίου μεγζκουσ ( κατοίκουσ το 2010) 1948:χζδιο ανοικοδόμθςθσ τθσ Bologna, που προζβλεπε ανακαταςκευι των γκρεμιςμζνων περιοχϊν (από το Β παγκόςμιο πόλεμο) ςε μεγάλθ ζκταςθ Μζχρι τθ δεκαετία του 50: Δεν είχε ςυςτακεί μθτροπολιτικι περιοχι. Γεγονόσ που αντιςτράφθκε τθ δεκαετία του : Νζο Διοικθτικό Κζντρο τθσ πόλθσ ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ των Βόρειων προαςτίων εξαςφαλίηοντασ τθν επζκταςθ τθσ πόλθσ ςε ορκογϊνιο κάνναβο. 1973: Ζγκριςθ ςχεδίου για τθν ανάπλαςθ του ιςτορικοφ κζντρου, που αντιμετωπίηεται ωσ χϊροσ προςταςίασ και διατιρθςθσ Ουςία του ςχεδίου : 1. Κακοριςμόσ των αρχιτεκτονικϊν τυπολογίων των υπαρχόντων κτιρίων 2. Τπόδειξθ των επιτρεπόμενων χριςεων για κάκε τυπολογία 3. Τπόδειξθ του είδουσ τθσ ανάπλαςθσ που επιτρζπεται για κάκε τυπολογία Ζτςι, ςφμφωνα με το Ειδικό Ρυκμιςτικό χζδιο κακορίςτθκαν τρεισ τφποι παρζμβαςθσ: αναςτιλωςθ, εξυγίανςθ και αποκατάςταςθ, κατεδάφιςθ και υπό όρουσ καταςκευι 32

26 ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ Ελλθνικι εμπειρία : Καβάλα Πόλθ μεςαίου μεγζκουσ ( κάτοικοι) 1. Καταςκευι και Διαμόρφωςθ Παρκοδάςουσ Παναγοφδασ (1985) 2. Διαμόρφωςθ Παραλιακοφ χϊρου Περιγιαλίου (1988) 3. Ανάπλαςθ περιοχισ παλιϊν φαγείων με ζργα Σουριςτικισ εξυπθρζτθςθσ ( ) 4. Ανάπλαςθ Παραλιακισ Ηϊνθσ τθσ Περιοχισ Ραψάνθσ. Σουριςτικι Αξιοποίθςθ Διαμόρφωςθ Πλαη και Χϊρων Αναψυχισ ( ) 5. Ανάπλαςθ και Διαμορφϊςεισ Χϊρων Πεηοδρόμθςθσ και Διευκζτθςθσ Παραλιακϊν Χϊρων Διμου Καβάλασ ( ) 6. Πεηοδρόμθςθ οδϊν ςτο Νζο Εμπορικό Κζντρο τθσ Πόλθσ (1992) 7. Επιςκευι ςυντιρθςθ εξωτερικοφ φλοιοφ των ςπιτιϊν ςτα Χίλια και ςτα Πεντακόςια ( ) 8. Πεηοδρόμθςθ οδϊν ςτο Παλιό Εμπορικό Κζντρο τθσ Πόλθσ Περιοχι Αγίου Νικολάου (1994) 9. Αναπαλαίωςθ Παραδοςιακοφ κτιρίου Δθμοτικισ Καπναποκικθσ ( ) 10. Ανάπλαςθ κοινόχρθςτων χϊρων των πρϊτων εργατικϊν κατοικιϊν ςτο Περιγιάλι ( ) 11. Ανάπλαςθ πλατείασ χϊρου περιπτζρου ΕΟΣ και διαπλάτυνςθ πεηοδρομίων οδοφ Φιλελλινων( ) 12. Ανάπλαςθ ιςτορικοφ οικιςμοφ τθσ Παναγίασ (1996) 13. Ανάπλαςθ Δθμοτικοφ Κιπου (1997) 14. Ανάπλαςθ του χϊρου γφρω από το Ιςτορικό Τδραγωγείο (1998) 15. Αναβάκμιςθ τθσ Κεντρικισ Πλατείασ Ελευκερίασ (1999) 16. Ανάδειξθ Αρχαίασ Εγνατίασ Οδοφ (2000) 17. Ανάπλαςθ περιμετρικισ οδοφ (2000) Περίοδοσ : κυρίωσ ζργα αξιοποίθςθσ των δυτικϊν και ανατολικϊν ακτϊν Περίοδοσ : παρεμβάςεισ κυρίωσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ για τθν πιο άνετθ προςπζλαςθ των πεηϊν Παρεμβάςεισ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Οδικοί άξονεσ λιμάνια και αςτικι ανάπτυξθ» του Γ Κοινοτικοφ Πλαιςίου τιριξθσ ( ) : Διαμόρφωςθ ανατολικοφ τμιματοσ χερςαίασ ηϊνθσ κεντρικοφ λιμζνα Καβάλασ Καταςκευι δικτφων φδρευςθσ, θλεκτροφωτιςμοφ και επιςτρϊςεων κεντρικοφ τμιματοσ λιμζνα Καβάλασ Προςταςία και επζκταςθ προςινεμου μϊλου κεντρικοφ λιμανιοφ Καβάλασ Εγκατάςταςθ πλωτϊν προβλθτϊν ςτο Κεντρικό Λιμάνι Καβάλασ Δθμιουργία χϊρου ςτάκμευςθσ ςτθν περιοχι Ιχκυόςκαλα για πρόςδεςθ αλιευτικϊν ςκαφϊν 33

27 Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Αντώνης Αβρανάς, LOGOTECH

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Στόχοσ Δικτφου Natura 2000 Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και άγριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Φάςεισ π1 π2 π3 ΓΠΣ Βόλου

Φάςεισ π1 π2 π3 ΓΠΣ Βόλου Π.Θ. Σμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΠΜ Πολεοδομία Χωροταξία εαρινό εξάμθνο 2010-2011 τοφντιο Πολεοδομίασ Χωροταξίασ Λαλζνθσ, Μπεηαντζ, απουνάκθσ Κατοφνασ Χριςτοσ Κοςμάνου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα»

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Σαυτότθτα - τόχοι Ιςτορικό Λόγοι ίδρυςθσ του υνεταιριςμοφ Ταυτότητα Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Ημερίδα "Αςτικό Πράςινο - χολικζσ αυλζσ"

ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Ημερίδα Αςτικό Πράςινο - χολικζσ αυλζσ ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ 1 «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Σι είναι 2 Σο φαινόμενο «Θερμικι Νθςίδα», παρά το γεγονόσ ότι είναι εξίςου ςθμαντικό με τα ςυνθκιςμζνα περιβαλλοντικά προβλιματα (αςτικόσ κόρυβοσ, ατμοςφαιρικι

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ως ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ στο ΝΗΙΩΣΙΚΟ ΧΩΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ νήσου ΚΤΡΟΤ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ως ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ στο ΝΗΙΩΣΙΚΟ ΧΩΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ νήσου ΚΤΡΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕ ΔΤΝΑΜΙΚΕ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΙ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.1: Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.1.2: ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΟΡΟΤ ΑΕΙΥΟΡΙΑ

Π.1.1.2: ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΟΡΟΤ ΑΕΙΥΟΡΙΑ Υποέργο 10 «Δημιουργία Μηχανιςμών Επιςτημονικήσ Παρακολούθηςησ Τουριςμού ςτην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» τησ πράξησ «Προβολή του τουριςτικού προΰόντοσ τησ περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου». Α.2.1. Δράςη 1 (Δ1):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ)

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΧΩΡΟΤ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΘΕΗ «ΜΗΛΙΑ» ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων ΓΑΘ ςε πόλεισ Αναςκόπθςθ των εμποδίων για τθν εγκατάςταςι τουσ

Ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων ΓΑΘ ςε πόλεισ Αναςκόπθςθ των εμποδίων για τθν εγκατάςταςι τουσ Ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων ΓΑΘ ςε πόλεισ Αναςκόπθςθ των εμποδίων για τθν εγκατάςταςι τουσ Ενότθτα 3 θ : Διαχείριςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν Άδειεσ & εγκρίςεισ ςυςτθμάτων ΓΑΘ Μζροσ Α Ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων ΓΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) φμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΟΤΡΙΣΩΝ:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΟΤΡΙΣΩΝ: Χιλιάδεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 8 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΟΤΡΙΣΩΝ: Ζτοσ 216 (προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ Δήμοσ Ιωαννιτών Μάιος 2010 «θ αναςυγκρότθςθ και βιώςιμθ οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ» Πίνακασ περιεχομένων Ειςαγωγι... 1 Ψα Λωάννινα...

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

P, τότε: P και το μζςο πλικοσ των εμφανίςεων του γεγονότοσ ςτθ μονάδα του. X t το πλικοσ των εμφανίςεων του γεγονότοσ ςτο διάςτθμα. 0, t.

P, τότε: P και το μζςο πλικοσ των εμφανίςεων του γεγονότοσ ςτθ μονάδα του. X t το πλικοσ των εμφανίςεων του γεγονότοσ ςτο διάςτθμα. 0, t. Η Κατανομή oisson 1. Κατανομή oisson Ζςτω ζνα γεγονόσ, για το οποίο γνωρίηουμε ότι πραγματοποιείται κατά μζςο όρο φορζσ ςτθ μονάδα του χρόνου (ι του μικουσ ι του όγκου). Για παράδειγμα Πλικοσ τθλεφωνθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ Ζργο LIFE-CRETAPLANT Ριλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Δυτικι Κριτθ Μ. Ανδρζου 2010 A6: Learning from the experiences of other EU countries

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ

ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ Στακερότυπα ΥΠΕΧΩΔΕ < ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Επάγγελμα αρχηγοφ μικτή Ε Μζγεθοσ Επιφάν νοικοκυριοφ κατοικίασ νοικοκυρ ανά ατομο Διευκ, ανϊτ ςτελ 111,74 2,994 37,3 Υπάλλ γραφ 93,328 2,921 31,9 Εμποροι, πωλθτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Μοναδικζσ επιλογζσ ξενοδοχείων με το δικό ςασ ΙΧ

ΠΑΣΧΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Μοναδικζσ επιλογζσ ξενοδοχείων με το δικό ςασ ΙΧ ΠΑΣΧΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Μοναδικζσ επιλογζσ ξενοδοχείων με το δικό ςασ ΙΧ Irene Studios & apartments (Πευκι, Εφβοια) Γραφικό κζρετρο ςτθν περιοχι Πεφκθ. Μικρό τριϊροφο κτίριο ςε πράςινθ ζκταςθ με ελαιόδεντρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΒΙΩΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΝΟΣΙΟΤ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΒΙΩΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΝΟΣΙΟΤ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΒΙΩΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΝΟΣΙΟΤ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Γιάννθσ πιλάνθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Διευκυντισ Παρατθρθτθρίου Βιϊςιμου Σουριςμοφ Μυτιλινθ Φεβρουάριοσ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ Πρόοδοσ υγκομιδισ - 2016* Καλαμπόκι Πρόοδοσ ςυγκομιδισ : (Εκτιμώμενθ ι Οριςτικι) υνολικι υγκομιςμζνθ Έκταςθ **: Εξζλιξθ τθσ υνολικισ (Έκταςθσ) (n/n-1) : Πρόοδοσ υγκομιδισ κατά τθν ίδια θμ/νία του προθγοφμενου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο : _ Θ Ε Μ Α 1 ο Α. Ν α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ο φ ν ο ι α κ ό λ ο υ κ ε σ π ρ ο τ ά ς ε ι σ μ ε τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

3 A Mamai Str. 10440, Athens. Σel./Fax: +30 210-8228795. E-mail: info@medsos.gr. Website: www.medsos.gr

3 A Mamai Str. 10440, Athens. Σel./Fax: +30 210-8228795. E-mail: info@medsos.gr. Website: www.medsos.gr 1. Σο κάποτε πυκνό δίκτυο ποταμϊν και ρεμάτων των μεγάλων πόλεων, ιδίωσ τθσ Ακινασ, λόγω τθσ ζντονθσ αςτικοποίθςθσ, δεν είναι ςτο μεγαλφτερο μζροσ του εμφανζσ, αλλά καλυμμζνο από τον αςτικό ιςτό, ενϊ αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τπομζτρο L123 "Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων" ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ

Τπομζτρο L123 Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ Αναπτυξιακι Καςτοριάσ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Γράμμου 62, T.K. 52100, Καςτοριά Τθλ: 2467083441-2 Fax: 2467021349 e-mail: ankas@ankas.gr, ankas@otenet.gr ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΟΡΙΑ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α 2-3 Δ ε κε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 7 Εκνικό Στάδιο Βαρςοβίασ - Εκκεςιακό Κζντρο PGE National Stadium Η Πολωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Με απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕΚΑ Γιάννθ Μανιάτθ, ςυγκροτικθκε ςτισ αρχζσ του 2011 ειδικι Επιτροπι, από ςτελζχθ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα