ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε. ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΩΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΑΓΑ:ΩΒΦΜ ΕΦΝ Γεληθφ Λνζνθνκείν Σίνπ «ΠΘΙΗΡΠΔΗΝ» Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθήξπμεο: 8883 Ξιεξνθνξίεο: BAΙΑΛΗΓΑ ΚΑΟΗΑ Ρει.: Σίνο, 2/9/2014 Fax : ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ ΠΡΟΥΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΙΛΜ» CPV ( ) σνολικού προϋπολογιζµού ,53 ζσµπ. Φ.Π.Α. και ηµ/νία διενέργειας (ώρα : π.µ.). ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Ππόσειπορ Μειοδοηικόρ ιαγυνιζµόρ Η σαµηλόηεπη ηιµή KAΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ημεπομηνία: Ηµέπα:ΤΡΙΤΗ Ώπα: 14:00Π.Μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΣΟΠΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΠΑΝΗ ,53 ( ζςµπεπιλαµβανοµένος ηος Φ.Π.Α.) ΚΩ ΙΚΟ CPV ( ) ΠΟΟΣΗΣΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ ΟΗ Όπυρ αναλςηικά αναθέπεηαι ζηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ Σµηµαηικά ανάλογα µε ηιρ ανάγκερ ηηρ ςπηπεζίαρ καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ και ζε πεπίπηυζη πος ηελεζθοπήζοςν οι διαγυνιζηικέρ διαδικαζίερ πος διενεπγούνηαι ενιαία από άλλοςρ θοπείρ και αθοπούν και ηο νοζοκοµείο µαρ, κάθε διαγυνιζηική διαδικαζία και ζύµβαζη ηος νοζοκοµείος µαρ για ηιρ ζςγκεκπιµένερ πποµήθειερ παύοςν να ιζσύοςν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ 1

2 Έσονηαρ ςπότη: 1. Σιρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν: 1. Τνπ N. 2286/1995 (ΦΔΚ. 19/Α/ ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Τνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/Α/ ) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Τξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 2. Τνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/ ) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 3. Τν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/ ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Τσλ άξζξσλ 22 θαη 34 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129/Α/ ) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο». 5. Τνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/ ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκόζησλ ζπκβάζεσλ Δλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Ο- δεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 6. Τνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/ ) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Τνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/ ) «Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 8. Τνπ Ν. 4025/2011 (ΦΔΚ 228/Α/ ) «Αλαζπγθξόηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ.Σ.Υ. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 9. Τνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/ ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ». 2

3 10. Τνπ Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α/ ) «Νόκνο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείσλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λόκνπ «Έγθξηζε ησλ Σρεδίσλ Σπκβάζεσλ Φξεκαηνδνηηθήο Γηεπθόιπλζεο κεηαμύ ηνπ Δπξσπατθνύ Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (Δ.Τ.Φ.Σ.), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Σρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ Σπλελλόεζεο κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Τνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/07», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα. 12.Τελ κε αξ. 6311/2014 K.Y.A (ΦΔΚ 390 Β/2014) έγθξηζε πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠΠΥΥ 2013 ηνπ Γ.Ν.Φίνπ. 13.Τελ κε αξ. 1974/ (ΦΔΚ 1053 Β/ )απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Υγείαο κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνύληαη νη Γηνηθεηέο ησλ Υγεηνλνκηθώλ Πεξηθεξεηώλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο. 14.Τελ κε αξ. 8/ απόθαζε Γ.Σ ηνπ Γ.Ν. Φίνπ πεξί αηηήκαηνο ζηε 2 Η ΓΥΠΔ γηα θαη εμαίξεζε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ. 15.Τν κε αξ. 6728/ έγγξαθν ηνπ Γ.Ν. Φίνπ πεξί εμνπζηνδόηεζεο γηα θαη εμαίξεζε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ 16.Τελ αξ. 9/ απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν.Φίνπ πεξί έ- γθξηζεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ. 17.Τελ από αλάξηεζε γηα δηαβνύιεπζε ζην site ηνπ Ννζνθνκείνπ. 18. Τελ κε αξ. 12/ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί εγθξίζεσο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Δ Ι Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ,53 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.), ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή δεηνχκελσλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ 17ε Πεπηεκβξίνπ θαη ψξα 10:00 π.κ. ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 3

4 Θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλσηέξσ είδνπο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (Γεληθφ Λνζνθνκείν Σίνπ, Έιελαο Βεληδέινπ 2, Σίνο Ρ.Θ ηει , αξκφδηα ππάιιεινο: (ΒΑΙΑΛΗΓΑ ΚΑΟΗΑ), κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ε- κέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ Σξίηε 16 επηεκβξίνπ θαη ώξα 14:00 (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη). Δκπξόζεζκεο ζεωξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ παξαπάλω εκεξνκελία θαη ώξα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η πξνζθνξά θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά λα θαηαηίζεληαη εηο δηπινύλ 1. Θάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α. Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. γ Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 2. Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: α. Ρα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απφξξηςεο): i. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε Φ.Ξ.Α.(άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α θαη άξζξν 25 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007), ii. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: α) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. β) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, 4

5 - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. γ) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β Ξ.Γ. 118/2007). iii. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007) iv. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φζσλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη κε ηε δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8α παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, γηα ηνλ πξνζθέξνληα ή/θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαηά πεξίπησζε (άξζξν 8α παξ. 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). v. Γήισζε ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο (άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). vi. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ δεηείηαη δείγκα κε ηε δηαθήξπμε (άξζξν 11 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). β. Σσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ή 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε. ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: Πηνλ ΘΙΔΗΠΡΝ ΦΑΘΔΙΝ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν (επί πνηλή απφξξηςεο) θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. Ρα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο: 1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, θαη φρη απιά θσηναληίγξαθα), ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 2. Αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθωζεο-ηεθκεξίωζεο κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά, γηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ θ.ι.π.) φιεο ηηο απαληήζεηο πξνζθνξέο (αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θ.ι.π.), κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα (π.ρ. «βιέπε prospectus No. ζειίδα») θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά. Ξξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή-αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη. Ξξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ή ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο ηεθκεξίσζεο θ.ι.π είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο έρνπζεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 5

6 3. Σα θαηαηηζέκελα prospectus, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Ξξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα (φρη απιά θσηναληίγξαθα) ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Ξξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. 4. Τπεύζπλε δήιωζε, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη φηη ην πξνζθεξφκελν είδνο πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. Πηζηνπνηεηηθά ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή σο θαη πιήξε ηεθκεξηωκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (ή δειψζεηο ζπκκφξθσζεο CE, εθφζνλ επηηξέπνληαη) γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. 6. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ πξνζθέξνληνο, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Όηαλ ν πξνζθέξσλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, νθείιεη λα δειψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 7. Αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρωξίο ηηκέο. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ φ- γθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. γ. Σσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: Πηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, δηακνξθσκέλα σο εμήο: Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε επξψ (EURO) θαη ζα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. Θα δνζεί ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο φπσο απηφ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ παξαξηήκαηνο Β. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο α- ξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ πεξεζία. Πηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 6

7 1. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα ν- πνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007: i. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα: α) Νη Έιιελεο πνιίηεο: 1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ η- ζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη α- θελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. β) Νη αιινδαπνί: 1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/ ) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 3) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. γ) Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 1) Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα. 7

8 2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/ ) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. δ) Νη Ππλεηαηξηζκνί: Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. ε) Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Πηελ θαηά ηα άλσ π- πεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. ii. Ρα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 8α παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007: α) πεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη i) δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ii) φηη δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο. β) Θαηάινγνο ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ παξφκνησλ ή ίδησλ κεραλεκάησλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα, κε κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνχ. Νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη, εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ελψ, εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ ηέηνηα, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αγνξαζηή θαη, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, κε ππεχζπλε δή- 8

9 ισζε ηνπ πξνκεζεπηή. Πηνλ ίδην θαηάινγν δηεπθξηλίδεηαη αλ ηα κεραλήκαηα απηά ζπληεξνχληαη απφ ζπλεξγείν ηνπ πξνκεζεπηή θαη απφ πφηε. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ηωλ αλωηέξω δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγωληζκό. 2. Ν πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 3. Νη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έ- ιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 4. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ε- θείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 5. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) κέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. Ξεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/ Απαγνξεύεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. Ρπρφλ ππνβιεζείζεο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη. 7. Ζ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. Ππλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. πφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 8. Ξξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 3, 4 Ξ.Γ. 118/2007). ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 9

10 Ρν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή. Απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΔΝΣΑΔΙ 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 8α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ κεηνδφηε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Θαηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (010%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5.000) ρηιηάδσλ επξψ. Ρν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Λ.3377/2005 (Φ.Δ.Θ. Α 202/2005). 2. Πηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2522/1997 (άξζξν 8 Λ. 2955/2001). ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 1. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα πιηθά κέζα ζε ρξνληθφ φξην δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ πεξεζία. Ζ παξαιαβή ηνπο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή κε ηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ρν ηηκνιφγην ζα εθδίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 2. Θπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο. Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο πεξεζίαο γηα ηε κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη εάλ ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 10

11 ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ ζ' απηφλ, ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ρν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα δίλεηαη ζε επξψ. Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ. Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Πε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 0.25% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ' απηνχ εηζθνξά ππέξ Ν.Γ.Α. Θαηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Ξ.Γ.118/2007. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ξ.Γ., δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. ΑΡΘΡΟ 7o ΚΤΡΩΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ - ΔΚΠΣΩΗ 1. Ν πξνκεζεπηήο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απo ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη απo θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απo απηήλ, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απo γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνχ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 2. Ν πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: - Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Λνζνθνκείνπ. - Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Ξ.Γ. 118/ Πε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ 11

12 αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ξ.Γ. 118/ Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 5. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ν ρνξεγεηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Ρν ηηκνιφγην γηα ηελ πξνκήζεηα ζα εμνθιεζεί απφ ην Λνζνθνκείν. Ζ πιεξσκή δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη ζπληειεζηεί ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 2. Πε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Λνζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Θ. Α 138/ ) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο (επηηφθην αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 3. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο γ) θαη γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 4. Ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Ξ.Α.) βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. Ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ. - Δλδεηθηηθά νη θξαηήζεηο είλαη νη αθφινπζεο : 12

13 - Υπέξ Μ.Τ.Π.Υ. (Μεηνρηθνύ Τακείνπ Πνιηηηθώλ Υπαιιήισλ, άξζξν 22 Π.Γ. 422/1981): 1,5%.Δπί ηνπ πνζνύ απηήο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943). - Υπέξ Οξγαληζκώλ Χπρηθήο Υγείαο (Γ.Υ.6.α) Γ.Π./νηθ / Κ.Υ.Α.):2%. - Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο θόξνο πξνκεζεπηώλ 4%. (Ν.2286/1995 άξζξν 7 παξ.3) - Δπίζεο επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ.(Ν.4013/2011 άξζξν 4 παξ. 3) Δπί ηνπ πνζνύ απηήο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943). ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ην Λνζνθνκείν. Αλαθνίλσζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ καο (www.skylitsion.gr). ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ., ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/1995, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη ησλ άξζξσλ ηνπ Λ. 2362/1995. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. Γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Σίνπ Σα παξαξηήκαηα: Α (Δηδηθνί όξνη), Β (1.Σερληθέο πξνδηαγξαθέο & 2.Πίλαθαο Αλάιπζεο Πξνϋπνινγηζκνύ αλά είδνο) θαη Γ (ρέδην ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ πξνκεζεπηή) πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, απνηεινύλ αλαπόζπαζηα ηκήκαηα απηήο. 13

14 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Α ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A. Prospectus θαη Βεβαηώζεηο 1. Ρα θαηαηηζέκελα Prospectus πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Ξξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα (φρη απιά θσηναληίγξαθα) ησλ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηα prospectus, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη επηβεβαησηηθή επηζηνιή απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο θαη φρη απφ ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο ή δηαλνκείο. 2. Ζ θαηά ηα άλσ επηζηνιή ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο θαη θάζε ζρεηηθφ κε ηελ πξνκήζεηα πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά πξσηφηππα θαη επηθπξσκέλα απφ ην Δπηκειεηήξην ηεο πφιεο φπνπ ππάγεηαη ε εηαηξία, ή άιιε αξκφδηα αξρή ζηελ πεξίπησζε αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε κεηάθξαζε. Ρέινο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, ), ψζηε λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε. 3. Νη πξνκεζεπηέο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπο, λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (ή δειψζεηο ζπκκφξθσζεο CE, εθφζνλ επηηξέπνληαη) απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο νδεγίαο (νδεγία 93/42/ΔΝΘ) θαη ηα πξνζθεξφκελα είδε δηαηίζεληαη ζην εκπφξην ζχκθσλα κε ην λφκν (Θ..Α. Γ7/2480/1994 θ.ι.π.). 4. Νη πξνκεζεπηέο πνπ δηαθηλνχλ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ.α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/ «Θαζνξηζκφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (Φ.Δ.Θ. Β 32/ ), φπσο ηζρχεη. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 5. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθωλεο κε ηα παξαπάλω νξηδόκελα απνξξίπηνληαη. Β. Πιεξόηεηα ζηνηρείωλ πξνζθνξάο 1. Νη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ, ζα πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπο λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δεφλησο ππνγεγξακκέλεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθψλ ή πιεξφηεηαο, βεβαηψζεσλ θ.ι.π. πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ν θάθεινο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε πιήξε αλαιπηηθή "ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ", ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη κε ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, θαη φρη απιά θσηναληίγξαθα), ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. Δπίζεο ζα ζπλππνβάιιεηαη πιήξεο "θχιιν ζπκκφξθσζεο ηεθκεξίσζεο", ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά, γηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο (γεληθψλ, εηδηθψλ, θ.ι.π.) φιεο ηηο απαληήζεηο πξνζθνξέο, (αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θ.ι.π.) κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα 14

15 ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα (π.ρ. «βιέπε prospectus No., ζειίδα») θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά. Ξξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ("ΛΑΗ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη. 2. Πε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πξνκεζεπηέο θαηαζέηνπλ βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά γηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ή δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ ή γηα ηηο εγγπήζεηο θαιχςεηο ρξνληθέο ιεηηνπξγηθέο ή γηα service ή γηα αληαιιαθηηθά θ.ι.π. ζα πξέπεη απαξαίηεηα ηα έγγξαθα απηά: α. Λα είλαη πξσηφηππα ή επίζεκα αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ (φρη απιά θσηναληίγξαθα) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ειιεληθνχ ζπγαηξηθνχ νίθνπ (φρη ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ ή δηαλνκέα). β. Λα αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε θαη ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ππνγξάθνληνο (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax) γηα ηε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο θαη γ. Λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 3. Ξξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ηνπο ή ζην ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟ- ΦΩΠΖΠ ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖΠ θ.ι.π. ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο έρνπζεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 4. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ, ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ ΡΔΘΚΖ- ΟΗΩΠΖΠ, ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΣΩΟΗΠ ΡΗΚΔΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ) ζα ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο (εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα), ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ληνζηέ κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, θίλμρ για dry camera (35x43cm). - Να είναι καηάλληλο για dry camera Agfa ηύπος dry star Να μποπεί να ανηαποκπίνεηαι ζε απαιηήζειρ οπηικήρ πςκνόηηηαρ και ανηίθεζηρ για εξεηάζειρ απλών ακηινογπαθιών καθώρ και αξονικού και μαγνηηικού ηομογπάθος. - Να είναι ηεσνολογίαρ direct digital imaging. - Να είναι blue base. - Η μεγίζηη οπηική πςκνόηηηα να είναι μεγαλύηεπη ηος 3. - Να σπηζιμοποιείηαι ζε θυρ ημέπαρ και να παπαδίδεηαι με ηη καηάλληλη ζςζκεςαζία (100 θιλμρ ανά κιβώηιο). 15

16 - Η ημεπομηνία λήξηρ ηυν θίλμ να είναι ηοςλάσιζηον 18 μήνερ μεηά από ηην ημεπομηνία παπάδοζηρ. - Να ςπάπσοςν οδηγίερ αποθήκεςζηρ σπήζηρ ππιν και μεηά από ηην εκηύπυζη. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, θίλμρ για dry camera (20x25cm -25x30cm-MAMMO). - Να είναι καηάλληλο για dry camera Agfa ηύπος dry star Να είναι καηαζκεςαζμένο ώζηε να ανηαποκπίνεηαι ζηιρ ςτηλέρ απαιηήζειρ οπηικήρ πςκνόηηηαρ τηθιακήρ μαζηογπαθίαρ. - Να είναι ηεσνολογίαρ direct digital imaging. - Να είναι blue base. - Η μεγίζηη οπηική πςκνόηηηα να είναι μεγαλύηεπη ηος 3,6. - Να σπηζιμοποιείηαι ζε θυρ ημέπαρ και να παπαδίδεηαι με ηη καηάλληλη ζςζκεςαζία (100 θιλμρ ανά κιβώηιο). - Η ημεπομηνία λήξηρ ηυν θίλμ να είναι ηοςλάσιζηον 18 μήνερ μεηά από ηην ημεπομηνία παπάδοζηρ. - Να ςπάπσοςν οδηγίερ αποθήκεςζηρ σπήζηρ ππιν και μεηά από ηην εκηύπυζη. Σα έξοδα ελέγσος και ηα δείγµαηα βαπύνοςν ηον πποµηθεςηή Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΜΗ ΣΗΡΗΗ ΣΗ ΑΡΙΘΜΗΗ ΣΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΗ ΙΑΚΗΡΤΞΗ Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΙΜΗ Ω ΕΚ ΣΟΤΣΟΤ ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΑ. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ α.α ΣΤΛΙΑΝΟ ΥΑΛΚΙΑ 16

17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΤΡΩ Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου, οδόςέλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ , Χίος. Εγγύηση μας υπ αριθμόν για ευρώ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεωςμέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1),(2), κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της δια την παροχή προμήθειαςειδών για την κάλυψη των αναγκών του.με την υπ αριθμ. Διακήρυξη. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έ- χουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 17

18 Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου, οδός αρ. Πόλη. 6, Τ.Κ.., Εγγύηση μας υπ αριθμόν για ευρώ Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών, ο- δός, αριθμός, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ αρ...σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση, συνολικής αξίας, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας ειδών. του... Ποσού Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1), 2) ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της ε- ταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έ- χουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 18

19 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Γ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 2 ε. ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΩΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΚΤΛΙΣΔΙΟ ΠΚΒΑΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΦΗΙΚ Πηε Σίν ζήκεξα ηελ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ αθελφο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Σίνπ «Πθπιίηζεην» (απνθαινχκελνπ ζηε ζπλέρεηα «ην Λνζνθνκείν») ην νπνίν εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γηνηθεηή θ. Δπηηξνπάθε Η. Γεψξγην θαη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο... λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο (απνθαινχκελεο ζηελ ζπλέρεηα «ν Ξξνκεζεπηήο»),ε νπνία εδξεχεη ζηελ... νδφ... Ρ.Θ... ηειέθσλν... θαμ..., ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 1. Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Σίνπ «Πθπιίηζεην» θαηά ηελ... ζπλεδξίαζε ηνπ (ζέκα...), απνθάζηζε ηελ πξνκήζεηα απφ ηελ εηαηξεία...,.., αθηηλνινγηθώλ θίικ έπεηηα απφ ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (αξηζ. δηαθήξπμεο.). Ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ απφ... ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ θαη πεξηγξάθεηαη σο εμήο:.. 2. Σίκεκα-Σξόπνο Δμόθιεζεο. Ωο ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ππνρξεψζεσλ ηνπ Ξξνκεζεπηή ζπκθσλείηαη ην πνζφ ησλ επξψ (,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., ην νπνίν παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ, κε ππνθείκελν ζε νπνηαζδήπνηε ηηκαξηζκηθή ή ζπλαιιαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη ζα θαηαβιεζεί απφ ην Λνζνθνκείν ζηνλ Ξξνκεζεπηή κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδνζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ πιεξσκή ζα δηελεξγεζεί κε βάζε λφκηκα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (δειηίν απνζηνιήο, ηηκνιφγην θιπ.) πνπ ζα εθδψζεη ν Ξξνκεζεπηήο πξνο ην Λνζνθνκείν. Ν Φ.Ξ.Α. επηβαξχλεη ην Λνζνθνκείν. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί απφ ην Λνζνθνκείν ε ζχληαμε δειηίνπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ αλαζηνιήο πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ηνπ 19

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 8-11-10 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα