ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ"

Transcript

1 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Γ. Υαϊηίδεο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ: (24610)-39683, ΑΡΗΘΜΟ Φ.Δ.Λ./1.1/162 ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ FAX: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ - ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: ΚΟΖΑΝΗ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1. ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΥΕΘΡΟ -ε ΕΤΡΩ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΤΜΦΕΡΟΣΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΟΥΘ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ παθϋησλ ζηα πιαέζηα ηεο πξϊμεο «ΓΟΜΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ (ΓΑΣΑ) ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «ΑλαβΪζκηζε ησλ ζπζηεκϊησλ αξρηθάο επαγγεικαηηθάο θαηϊξηηζεο θαη επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη ζχλδεζε ηεο εθπαέδεπζεο κε ηελ αγνξϊ εξγαζέαο ζηηο 3 ΠεξηθΫξεηεο ηαδηαθάο Δμφδνπ», ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαέδεπζε θαη ΓηΪ Βένπ ΜΪζεζε» ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπάο Δθπαέδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο Ϋρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηϊμεηο: 1.1 Σνπ Ν.Γ 321/69 - Πεξί ΚΓΛ (εθηφο απφ ην άξζξν 86) 1.2 Σoπ Ν.Γ.496/74 - Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. (εθηφο απφ ην άξζξν 43)

2 2 1.3 Σνπ Ν.1404/83 - «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ησλ ΣΔΗ». 1.4 Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο 1.5 Σνπ Π.Γ. 60/07(ΦΔΚ 64/Α/07) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο πλαθψλ Θεκάησλ» (ΦΔΚ 19/ η. Α ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, άξζξα 1 παξ. 3 πεξηπη. II ζη θαη 2 παξ Σνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2860/ Σνπ Ν. 2522/97 (Φ.Δ.Κ. 178 /Α/97 ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89 /665 Δ.Ο.Κ.». 1.9 Σνπ Ν (ΦΔΚ 279/ ) «Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ν.3310/2005 κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Σνπ Π.Γ. 118/07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) (ΦΔΚ Α' 150/ ) 1.11 Σελ αξηζκ. ΚΑ/679/ (ΦΔΚ 826 η.β ) θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ αθνξά ηε ζχζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο) Σελ αξηζκ. 279/ απφθαζε έληαμεο Πξάμεο ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ», ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ

3 3 Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξφγξακκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 2. Σελ αξ. 2/ ζϋκα 4 ν κε ΑΓΑ 4ΑΓΘ46914Β-Β απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο Δθπαέδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο. Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ο Τ Μ Δ 1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ «Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ παθϋησλ ζηα πιαέζηα ηεο πξϊμεο «ΓΟΜΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ (ΓΑΣΑ) ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «ΑλαβΪζκηζε ησλ ζπζηεκϊησλ αξρηθάο επαγγεικαηηθάο θαηϊξηηζεο θαη επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη ζχλδεζε ηεο εθπαέδεπζεο κε ηελ αγνξϊ εξγαζέαο ζηηο 3 ΠεξηθΫξεηεο ηαδηαθάο Δμφδνπ», ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαέδεπζε θαη ΓηΪ Βένπ ΜΪζεζε», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζαξϊληα ρηιηϊδσλ πεληαθνζέσλ πελάληα επξψ θαη εμάληα ηεζζϊξσλ ιεπηψλ (40.550,64) κε Φ.Π.Α. Ο εμνπιηζκφο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ν δηαγσληζκφο πξννξίδεηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο ζπλεκκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ' ηεο παξνχζεο. 2. ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΚΟΗΛΑ ΚΟΕΑΝΖ Σ.Κ 50100, ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ Παξαζθεπά 10:00 π.κ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλίαο, Κνίια Κνδάλεο, Κνδάλε, (1νο φξνθνο) Σκήκα Πξσηνθφιινπ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη κϋρξη ηελ εκϋξα ΠΫκπηε θαη ψξα 14.00, εθηφο αλ θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ππάξρεη ζπλερηδφκελε ππνβνιή πξνζθνξψλ ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη είλαη παξφληεο ζηηο Ζ πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζθνκίζνπλ νη ίδηνη απηνπξνζψπσο θαη θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηελ Τπεξεζία (δειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ Τπεξεζία ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.) Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε Κεθαιαίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ'. 3- Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ: α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.

4 4 β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) ζπλεηαηξηζκνί δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Δπηζεκαέλεηαη φηη, θϊζε δηαγσληδφκελνο θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηϋρεη ζε Ϋλα θαη κφλν δηαγσληδφκελν ζράκα, εέηε κεκνλσκϋλα εέηε σο κϋινο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο. ε αληέζεηε πεξέπησζε ζα απνθιεένληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ.( Γλσκνδ. Ν..Κ 394/2000 νινκϋιεηα) 4. Όζνη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά ζε δύο ανηίγπαθα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα Β (φξνη 1 έσο 3) θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζε δύο ανηίγπαθα. Όζνλ αθνξϊ ηελ πξνζθνξϊ θαη ηα δηθαηνινγεηηθϊ, δεθηϊ γέλνληαη ηα πξσηφηππα ά ηα επηθπξσκϋλα αληέγξαθα απηψλ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/07, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε Φ.Π.Α. (γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ Κεθαιαίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ) ή γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επηκέξνπο θεθαιαίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ (γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα έλα κφλν Κεθάιαην ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ) Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (βιϋπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ1), κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο: α. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, ήηνη : ί) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο , ζει. 1), ίί) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει. 2), ίίί) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει. 48), iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α' 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α' 305) λ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ/ησλ άξζξσλ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.

5 5 λη) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. - ε πεξέπησζε πνπ ν πξνζθϋξσλ εέλαη λνκηθφ πξφζσπν ε ππεχζπλε δάισζε πεξέ κn θαηαδέθεο κε ακεηϊθιεηε απφθαζε γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ εδ α ηνπ παξφληνο ππνβϊιινπλ : α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ. Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην vνκηθφ πξφζσπν είλαη Α. Δ. γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη vφκηκoη εθπξφζσπνη ηνπ. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηνπ εδ α. ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ - θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε ηνπ εδ α. ηνπ παξφληνο, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή Κνηλνπξαμία. β. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηαζηάζεηο, ήηνη: δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. -Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. γ. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηάζηαζε, ήηνη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά εθθαζϊξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α"101), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ά ππφ Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο ησλ αλσηϋξσ λνκνζεηεκϊησλ ά ππφ Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα). δ. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικα, ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. -Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ζη. δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. δ. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). ε. αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Π.Γ 118/07, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν εθπξφζσπν ηνπο. Σν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο

6 6 πξνο εθεέλνλ πνπ ππνβϊιιεη ηελ ΠξνζθνξΪ, εθφζνλ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ππνβϊιιεη ηελ πξνζθνξϊ ηνπ κϋζσ Αληηπξνζψπνπ πνπ δελ εέλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξϋπεη λα εέλαη: Φπζηθά Πξφζσπα: πιεξεμνχζην πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, είηε απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηε ππνγξαθήο, Α.Δ.: απφθαζε Γ. εθπξνζψπεζεο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ θαζψο θαη πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ,: Δηαηξηθφ Οξηζκνχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο Οη πξνζθέξνληεο, ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ (άξζξν 18 παξ. 1 ΠΓ 118/07) Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα πηζηνπνηεηηθά α, β, ππνβάιινληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα θάζε κέινο Πξνζθνξά αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή κε αίξεζε ή κε ζχκθσλε κε νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο, ή ειιηπήο, ή φηαλ απηή έρεη μέζκαηα, δηαγξαθέο ή πξνζζήθεο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Πξνζθνξέο κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ε ζρεηηθή πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζην ζχλνιφ ηεο εκεηψλεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ θϊπνηνο ελδηαθεξφκελνο απνζηεέιεη ηαρπδξνκηθϊ κϋζσ ΔΛ.ΣΑ ά κε εηαηξέα ηαρπκεηαθνξψλ ηελ πξνζθνξϊ ηνπ, σο εκεξνκελέα θαηϊζεζεο ηεο πξνζθνξϊο ελλνεέηαη ε εκεξνκελέα παξϊδνζεο ηνπ θαθϋινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα ΔΛ.ΣΑ ά ζηελ εθϊζηνηε εηαηξέα ηαρπκεηαθνξψλ. Γηεπθξηλέδεηαη φηη, κε ηελ εκεξνκελέα θαηϊζεζεο ηεο πξνζθνξϊο πξϋπεη λα ηαπηέδεηαη ε εκεξνκελέα ηεο παξαπϊλσ Τπεχζπλεο Γάισζεο ηεο παξαγξϊθνπ 4.2 ηεο παξνχζαο Οη πξνζθέξνληεο, ππνβάινπλ κε ελ πξνζθνξά ηνπο, δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. (βιϋπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΤΓ7) ε πεξέπησζε πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξϊ ηα παξαπϊλσ δηθαηνινγεηηθϊ ησλ παξ. απφ 4.1 Ϋσο 4.10 ε πξνζθνξϊ ζα απνξξέπηεηαη.. 5. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/07, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο

7 7 ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α 290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 (βιϋπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΤΓ6): α. Οη Έιιελεο πνιέηεο: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: - πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, - Γσξνδνθέα, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο Πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, - ΑπΪηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ, - Ννκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο - γηα θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (3)Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ηνπο ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. (4)Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζήο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. β. Οη αιινδαπνέ: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ (α) «Οη Διιελεο πνιίηεο» ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. (2 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδαθίνπ α) «Έιιελεο Πνιίηεο», ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδαθίνπ α) «Οη Έιιελεο Πνιίηεο» ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.

8 8 (3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. γ. Σα λνκηθϊ πξφζσπα εκεδαπϊ ά αιινδαπϊ: (1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ «α) Οη Έιιελεο Πνιίηεο» θαη «β) Οη Αιινδαπνί Πνιίηεο». (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). (3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδαθίνπ «Α) Οη Έιιελεο Πνιίηεο» ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. (4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. δ. Οη πλεηαηξηζκνέ: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ «α) Οη Διιελεο πνιίηεο» ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. (2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. «α) Οη Έιιελεο Πνιίηεο», εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. «β) Οη Αιινδαπνί Πνιίηεο», εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. «γ) ηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά». (3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβϊιινπλ θνηλά πξνζθνξϊ: Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ

9 9 θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 6. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ. ΛνηπΫο Τπνρξεψζεηο / δηεπθξηλάζεηο Τπνρξεψζεηο ζρεηηθϊ κε ππνβνιά Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο α. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. β. Σα Γηθαηνινγεηηθά εθηφο απφ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο κπνξνχλ λα κελ ππνβάιινληαη καδί κε ηελ Πξνζθνξά εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζην πιαίζην άιινπ δηαγσληζκνχ ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν ζην ΣΔΗ/ΓΜ θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηε ζηήιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ, άιισο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί. γ. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη απαγνξεχζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4α θαη 4β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.3414/05, ε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ απηφ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 4γ ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 7. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ αγαζψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηα ΣΔΗ: i. «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α') ii. «ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β') iii. «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ') iv. «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΗΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΖ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ') v. «ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ') vi. «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ')

10 10 vii.τπογδηγμασα ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΓΖΛΧΔΧΝ - ΔΝΟΡΚΖ ΒΔΒΑΗΧΖ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε') viii.«τπογδηγμα ΤΜΒΑΖ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ') 8. Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξίπησζε επείγνληνο, ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο. 9. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α. 10. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 11. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ World Wide Web ζηε δηεχζπλζε Σν ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αλ θαη θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο (Web site). 12. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζην Ννκαξρηαθφ ηχπν (εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην) βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνπο πξνκεζεπηέο αλαινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 Ν. 3801/2009 (Φ.Δ.Κ 163/ η. Α ) θαη ζα πιεξσζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπάο Δθπαέδεπζεο & Έξεπλαο ηνπ ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλέαο Αζεκφπνπινο Νηθφιανο

11 11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ (Αλάθεη ζηε δηαθάξπμε 4/2011) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Δίδνο 1 Δμππεξεηεηέο Γηθηχνπ Servers, πνζ. 4, Δίδνο 2 - ηαζεξνπνηεηήο ηάζεο - UPS, πνζ. 1, Δίδνο 3 - Ζ/Τ DESKTOP, πνζ. 5, Δίδνο 4 - Έγρξσκνη Δθηππσηέο (Color Laser Printer), πνζ. 5, Δίδνο 5 - All - in one DESKTOP, πνζ. 1, Δίδνο 6 - Σειενκνηφηππν FAX, πνζ. 4, Δίδνο 7 Scanner, πνζ. 5, Δίδνο 8 - Γηθηπαθφο κεηαγσγέαο (Switch), πνζ. 1, Δίδνο 9 - Γηθηπαθή Μνλάδα απνζήθεπζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, πνζ. 1, Δίδνο 10 - Φνξεηφο Ζ/Τ LAPTOP, πνζ. 2, Δίδνο 11 - Φνξεηφο Ζ/Τ LAPTOP Power, πνζ. 1, Δίδνο 12 - Video Camera, πνζ. 1, Δίδνο 13 - πζθεπή VideoCapture, πνζ. 1, Δίδνο 14 - Τιηθά Γηαζχλδεζεο VideoCapture, πνζ. 30, Δίδνο 15 - Φσηνγξαθηθή κεραλή, πνζ. 3, Δίδνο 16 - Video Projector, πνζ. 3, Δίδνο 17 - Video Projector, πνζ. 1, Δίδνο 18 - Έγρξσκνη Δθηππσηέο (Color Laser Printer), πνζ. 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Δίδνο 1 - Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ, πνζ. 1, Δίδνο 2 - Λνγηζκηθφ Γξαθείνπ παθέηνπ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη θχιισλ εξγαζίαο, πνζ. 5, Δίδνο 3 - Λνγηζκηθφ πξνζηαζίαο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαηεγνξίαο ζηαζκνχ εξγαζίαο, πνζ. 5, Δίδνο 4 - Λνγηζκηθφ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαηεγνξίαο ζηαζκνχ εξγαζίαο, πνζ. 7, Δίδνο 5 - Λνγηζκηθφ θαηαζθεπήο δπλακηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ, πνζ. 1, Δίδνο 6 - Λεηηνπξγηθφ ζπζηήκαηνο θαηεγνξίαο SERVER ππνζηήξημεο δηθηπαθήο πξνβνιήο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, πνζ. 1, Δίδνο 7 - Λνγηζκηθφ πξνζηαζίαο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαηεγνξίαο ζηαζκνχ εξγαζίαο δηάξθεηαο 4 εηψλ, πνζ. 2 ΠΟΟΣΖΣΑ (φπσο ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' ) ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ (φπσο ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' ) ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΟΕΑΝΖ) ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ αξάληα ρηιηάδεο πεληαθφζηα πελήληα επξψ θαη εμήληα ηέζζεξα (40.550,64) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 60 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΔ ΖΜΔΡΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΟΕΑΝΖ, Κνίια Κνδάλεο, Κνδάλε. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 60 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΔ ΖΜΔΡΔ ΣΟ ΑΡΓΟΣΔΡΟ ΚΡΑΣΖΔΗ Όπσο ν φξνο 18 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β' ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο

12 12 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β (Αλάθεη ζηε δηαθάξπμε 4/2011) ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1.1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζε άιιε γιψζζα, κε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Οη πξνζθνξέο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπο, παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δε ιακβάλνληαη ππφςε Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Ζ ιέμε «Πξνζθνξά», ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο, ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ παθϋησλ ζηα πιαέζηα ηεο πξϊμεο «ΓΟΜΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ (ΓΑΣΑ) ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «ΑλαβΪζκηζε ησλ ζπζηεκϊησλ αξρηθάο επαγγεικαηηθάο θαηϊξηηζεο θαη επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη ζχλδεζε ηεο εθπαέδεπζεο κε ηελ αγνξϊ εξγαζέαο ζηηο 3 ΠεξηθΫξεηεο ηαδηαθάο Δμφδνπ», ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαέδεπζε θαη ΓηΪ Βένπ ΜΪζεζε» αξηζκ. δηαθ. 4/2011 ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ.

13 13 ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξάζε απηνθφιιεησλ θαθϋισλ πνπ εέλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξέο λα αθάζνπλ έρλε. 3. ΠξνζθνξΫο 3.1 ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία Σα ηερληθά θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε δχν ρσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα πεξηέρεη ηα πξσηφηππα θαη ν άιινο αληίγξαθα απηψλ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απφξξηςεο, ζε δχν ρσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα πεξηέρεη ηα πξσηφηππα θαη ν άιινο αληίγξαθα απηψλ. ηνπο δχν (2) θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ πξσηφηππα «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ελψ ζηνπο αληίζηνηρνπο δχν (2) θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ αληίγξαθα, ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε φια ηα θχιια ησλ πξσηφηππσλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα ηίζεηαη ε έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ε νπνία θαη ζα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 3.2. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ Δπέ πνηλά απφξξηςεο νη πξνζθϋξνληεο ζηελ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηγξϊθνπλ απηνηειψο (κεκνλσκϋλα θαη φρη καδέ κε Ϊιια εέδε) ην θϊζε πξνζθεξφκελν εέδνο, ην νπνέν ζα θϋξεη ηελ αξέζκεζε ηνπ Παξαξηάκαηνο Γ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο, θαη εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ ελεκεξσηηθφ θπιιϊδην (prospectus), απηφ ζα επηζπλϊπηεηαη ζηελ παξαπϊλσ ηερληθά πεξηγξαθά θαη ζα θϋξεη επέζεο ηελ αξέζκεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο 3.5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, θεωπείηαι όηι αποδέσεηαι πλήπωρ και ανεπιθςλάκηωρ όλοςρ ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη επζέσο ή εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο μόνον όηαν αςηέρ ζηηούνηαι από απμόδιο όπγανο είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. Καηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ', ηα νπνία θαη πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δεηεζνχλ.

14 Δπη πνηλά απφξξηςεο ν πξνζθϋξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθϊ ηελ ζπκκφξθσζε ά απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ ζε ζρϋζε κε ηηο αληέζηνηρεο πξνδηαγξαθϋο ηεο Γηαθάξπμεο, ζπκπιεξψλνληαο ην ΦΤΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ, φπσο απηφ αλαιχεηαη ζην ΠαξΪξηεκα ΣΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ηεο παξνχζαο. Δθηφο απφ ην Φχιιν πκκφξθσζεο, ε Σερληθά ΠξνζθνξΪ πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη θαη πιάξε απηνηειά πεξηγξαθά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε αχμνληα αξηζκφ θϊζε εέδνπο ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ Παξαξηάκαηνο Γ- ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 4. Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 4.1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο φξνπ θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε παξ. 1 ηνπ παξφληνο φξνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε λα κελ ηελ παξαηείλνπλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 5. ΑληηπξνζθνξΫο Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΔλαιιαθηηθΫο ΠξνζθνξΫο δε γέλνληαη δεθηϋο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. Ζ πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη φκσο ζαθψο, ηφζν ζηελ Σερληθή φζν θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 6. ΑπνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αλαθνέλσζε ηηκψλ Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο

15 15 πξνζθνξάο αλά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ζπλππνςήθησλ ηνπο κεηά απφ γξαπηφ αίηεκά ηνπο. 7. ΑπνζθξΪγηζε θαθϋινπ δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθένπ αλαδφρνπ Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ φξνπ 5 ηεο παξνχζαο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ φξνπ 5 ηεο παξνχζαο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 8. Καηαγσγά ησλ πξνζθεξνκϋλσλ πιηθψλ 1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. 2. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. (βιϋπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΤΓ2) ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππϊξρεη ε αλσηϋξσ δάισζε, ζα απνξξέπηεηαη σο απαξϊδεθηε. 3. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Κάζε έγγξαθε δήισζε- βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, πξϋπεη ππνρξεσηηθϊ λα εέλαη πξσηφηππε ά λα πξνζθνκέδεηαη ζε λνκέκσο επηθπξσκϋλν αληέγξαθν θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ επέζεκε κεηϊθξαζε ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεί ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν- fax, ), ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε. (βιϋπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΤΓ3 ΚΑΗ ΤΓ4). ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππϊξρνπλ νη αλσηϋξσ δειψζεηο ζα απνξξέπηεηαη σο απαξϊδεθηε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 118/07.

16 16 9. Ράηξα εζηθνχ πεξηερνκϋλνπ Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. (βιϋπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΤΓ1α) Οη πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο, νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο. 10. ΣηκΫο Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε Euro, γηα παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ειεχζεξνπ, εγθαηεζηεκέλνπ θαη ζε θαιή ιεηηνπξγία, ζε ρψξνπο ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη απιθμηηικώρ γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: - Σηκή ρσξίο Φ.Π.Α. - Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ζην νπνίν ππάγεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο (ζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Π.A., ζα δiδεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απφ απηά. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ πξνκεζεχεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Dumping εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο α. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο (πνπ αθνξνχλ ζηα ελδηάκεζα πξντφληα) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. β. Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ή δε ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ Δ.Δ., νθείινπλ εγγξάθσο λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. (βιϋπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΤΓ5) γ. Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, ην Ηζξαήι θαη ηελ Σνπξθία, θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί ηα ελ ιφγσ Πξσηφθνιια ηεο Π.Ο.Δ. ή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο.

17 17 Γηα ηελ αλϊιπζε ησλ ηηκψλ ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπο νη ππνςάθηνη ΑλΪδνρνη εέλαη ππνρξεσκϋλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ). 11. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 12. Υξφλνο θφξησζεο ά παξϊδνζεο πιηθψλ Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ε ζέζε ηνπο ζε ιεηηνπξγία νξίδεηαη ζε εξήνηα (60) ημεπολογιακέρ ημέπερ θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ην 1/4 απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά ππιν απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. Ο ρξφλνο απφ ηελ άθημε ηνπ πιηθνχ ζην ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλίαο θαη ηελ πξνζσξηλή ηνπ παξαιαβή κέρξη ηνλ έιεγρν αμηνιφγεζεο θαη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή δελ εκπεξηέρεηαη ζηηο πξνζεζκίεο παξάδνζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαδνζεί ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ ΣΔΗ νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο απφ ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο επηθαιείηαη αλσηέξα βία, θέξεη απνθιεηζηηθά θαη νινθιεξσηηθά απηφο ην βάξνο ηεο απφδεημεο. ηεξείηαη φκσο ην δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζζεί, αλ δελ ηελ αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο αθφηνπ ζπκβνχλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ θαη πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη, ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθά, ηελ πξνκήζεηα πνπ αλέιαβε. 13. Πνζνηηθά θαη Πνηνηηθά Παξαιαβά ηνπ πιηθνχ α. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κε ηελ επηθχιαμε ηνπ φξνπ β. Δίηε απνξξίπηεη είηε παξαιακβάλεη ην ζπκβαηηθφ είδνο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο, θαη ζε πέληε (5) αληίηππα ζηελ πεξίπησζε ηεο απφξξηςεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 27 θαη 33 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ (Π.Γ. 118/07). Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη κεηά ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ φξνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. γ. Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ ηα κεηαθνξηθά κέρξη ηελ παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζή ηνπο γηα ιεηηνπξγία ζηα Σκήκαηα, θαζψο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ', φπσο επίζεο θαη νη ινηπέο επηβαξχλζεηο ησλ φξσλ 10.1 θαη Πιεξσκά Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο νξηζηηθήο παξαιαβήο γίλεηαη ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/07 κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο θαη αξρίδεη λα ηξέρεη ν ρξφλνο ηεο εγγχεζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε. Δηδηθφηεξα, ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ειέγρνπ απφδνζεο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ φξν 19.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.

18 ΔλζηΪζεηο - ΠξνζθπγΫο ΑζθαιηζηηθΪ ΜΫηξα 15.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ζην δηαγσληζκφ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. δ)δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσλ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο.

19 Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07 λα ππνβάιιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ην αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 15.1 έσο 15.4, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ) 3741 («παξάβνια απφ θάζε αηηία»). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ [άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005 ( ΦΔΚΑ 202)]. 16. Αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο - αλϊζεζεο Σν ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρεη ην δηθαίσκα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΠΓ. 118/07 είηε λα θαηαθπξψζεη νιφθιεξε ηελ πξνκήζεηα ή κεγαιχηεξε θαηά 15% ή κηθξφηεξε θαηά 50% πνζφηεηα. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηε δηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ ζηνηρεία Η θαη ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/07. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 πεξηπη. δ Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Π.Γ. 118/07. Απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ενηόρ δέκα ημεπών απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ απαξαίηεηε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία παξακέλεη ζην ΣΔΗ κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ηα είδε εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ πεγάδεη απ απηήλ, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαη ηδηαίηεξα εθφζνλ δελ παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά είδε θαη πιηθά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κε ηελ λφκηκε δηαδηθαζία. Με ηελ απφθαζε γηα έθπησζε πνπ εθδίδεη ε Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαζνξίδνληαη

20 20 θαη νη επηβαιιφκελεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/07. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε ζχκβαζε φηαλ ε κε έγθαηξε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή ε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΣΔΗ ή ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ε επίθιεζε ή απφδεημε ηεο νπνίαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλίαο. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλίαο δχλαηαη λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ (άξζξν 24 παξ.4 ηνπ Π.Γ. 118/07). 17. Δγγπάζεηο Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε Φ.Π.Α. (γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ Κεθαιαίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ) ή γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζζείζσλ δαπαλψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ (γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα θάζε Κεθάιαην κε μερσξηζηφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζα πξνζθνκηζζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε θαη ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζα εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα, ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηα θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ.γ.., ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/ Χο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ αγνξαδφκελσλ εηδψλ νξίδνληαη ηα αλαθεξφκελα θαηά είδνο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ' ηνπιάρηζηνλ. Ζ εγγχεζε απηή ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. Ζ εγγχεζε απηή ζα παξακείλεη ζην ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηξεηο κήλεο πιένλ ηεο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ δφζεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απηνχ, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε, λα θάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη λα παξάζρεη ηηο ελ γέλεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα απηφ, θαη κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ ζα θαζνξίδνληαη γηα ηηο δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο, ζα εθπίπηεη ζην ζχλνιφ ηεο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο. 18. Κξαηάζεηο Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ απαιιάζζεηαη απφ θξαηήζεηο ππέξ ΜΣΠΤ 3%, ραξηφζεκν επί ηνπ πνζνχ ηνπ ΜΣΠΤ 2% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ πνζνχ ηνπ ραξηνζήκνπ. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ επίζεο ηα έμνδα κεηαθνξάο κέρξη ην ρψξν ηνπνζεηήζεσο πνπ ζα ππνδείμεη ηνσδη. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην ΣΔΗ. Δπί πιένλ, ζα ηνπ παξαθξαηεζεί θφξνο ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 4% γηα ηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. Σν ΣΔΗ ζα ηνπ ρνξεγήζεη βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αλσηέξσ θφξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ. 19. Αμηνιφγεζε Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα απνδερζεί έιεγρν απφδνζεο θαη αμηνπηζηίαο ησλ εηδψλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο εκέξεο κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θαη πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα