Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤ ΗΡ ΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤ ΗΡ ΙΑ"

Transcript

1 ΜΗΝΙΑIΑ ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 7812 Φεβρουάριος ο Έτος Φύλλο 119 ο Tηλ.: Fax: Web Site: Το προσωπικό και κοινωνικό ασυνείδητο Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤ ΗΡ ΙΑ Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Μια ανάλυση της πραγματικότητας του ανθρώπου και της κοινωνίας Οι α να φο ρές πε ρι λαμ βά νο νται στο βι βλί ο του Carl Young "Το αρ χέ τυ πο του ο λο κλη ρω τι σμού" των εκ δό σε ων Στα γει ρί α, το ο ποί ο τυ πώ θη κε το Κά θε αν θρώ πι νο ον έ χει μια "σκιά". "Ό λοι κλεί νου με μέ σα μας έ ναν -στα τι στι κό- ε γκλη - μα τί α, ό πως και έ ναν α ντί στοι χο τρε λό ή ά γιο". Η φύ ση του ε ντός μας θη ρί ου εί ναι η "πα νί - σχυ ρη τά ση για κυ ριαρ χί α". Αυ τή η τά ση εί ναι υ παρ κτή σε ό λα τα αν θρώ πι να ό ντα. Ε πει δή α να γνω ρί ζε ται μέ σα μας και α ντί κει ται των νό - μων του κρά τους και της θρη σκεί ας, την αρ - νού μα στε και την α πω θού με α πό τη συ νεί δη - σή μας. Αυ τό ό μως δεν ση μαί νει ό τι με αυ τό τον τρό πο "ξε μπερ δέ ψα με". Α πε να ντί ας, αυ τή η α νώ ρι μη στά ση α πέ να ντι στη μο χθη ρή ό ψη του ε αυ τού μας -η άρ νη σή της- έ χει ως ε πι κίν - δυ νη συ νέ πεια να "βλέ που με στον α ντί πα λο, τα δι κά μας σφάλ μα τα με γα λω μέ να σε α πί - στευ το βαθ μό". Αυ τό δεν ση μαί νει ό τι οι άλ λοι εί ναι ά γιοι και ε μείς οι κα κοί αλ λά ό τι ο κα θέ - νας προ βά λλει στον άλ λο τη σκιά του. Σε κά θε λα ό, "η ήτ τα και η κοι νω νι κή κα τα - στρο φή αυ ξά νουν το α γε λαί ο έν στι κτο". Η "έλ λει ψη προ σα να το λι σμού στο συ νει δη τό α - ντι σταθ μί ζε ται με το αρ χέ τυ πο της τά ξης στο α συ νεί δη το". Μέ σα σε συν θή κες α πό γνω - σης, πα νι κού και φό βου, ελ κό μα στε α πό σύμ βο λα τά ξης, α πό "φύ ρερ", α πό "σω τή - ρες", α πό μο ντέ λα "ο λο κλη ρω τι κού κρά - τους", που "θα α να λά βει την ευ θύ νη" -για λο - γα ρια σμό μας. Αν ό μως "τα σύμ βο λα της τά - ξης δεν α φο μοιω θούν α πό το συ νει δη τό, οι δυ νά μεις που εκ φρά ζο νται μέ σα α πό αυ τά, θα συσ σω ρευ τούν σε ε πι κίν δυ νο ση μεί ο". Στις συν θή κες διά χυ του φό βου, "το ά το μο ε - ξα φα νί ζε ται ο λο κλη ρω τι κά", και κυ ριαρ χεί "έ - να γε νι κό α μόκ, μια πα γκό σμια και μοι ραί α δύ να μη, που ε νά ντια στη συ ντρι πτι κή της ε - πί δρα ση, το ά το μο εί ναι α νί κα νο να α μυν θεί". Αυ τές οι συν θή κες δη μιουρ γούν τους ό - χλους. Ό μως, ο "ό χλος εί ναι α πό τη φύ ση του πά ντα α νώ νυ μος και α νεύ θυ νος". "Μια τέ τοια κα τά στα ση δη μιουρ γεί τις προ ϋ πο θέ - σεις για το συλ λο γι κό έ γκλη μα". Στην ι στο ρί α δια γρά φε ται η στα δια κή α νά δυ ση νέ ων ρευ μά των ι δε ών. Έ χου με ό μως την τά ση να με τα τρέ που με τις ι δέ ες σε "ι σμούς" και σε "με γά - λα σω τή ρια" σχέ δια τα ο ποί α ό μως εί ναι πο λύ μα - κράν της αρ χι κής ι δέ ας α πό την ο ποί α ε μπνεύ - στη καν. Έ τσι, το ό τι "το με γά λο σχέ διο α πο τυγ χά - Χρονιά νει, αυ τό ο φεί λε ται στο ό τι ο άν θρω πος εί ναι μια α - πο τυ χί α. Γι' αυ τό δεν χρειά ζε ται πα ρά κοι νός νους για να αρ χί σει κα νείς να διορ θώ νει τον ε αυ τό του. Αλ λά ε πει δή δεν μπο ρεί πια να βα σί ζε ται σε ε ξω - τε ρι κές αυ θε ντί ες, πρέ πει να γνω ρί ζει και να κα τα - νο εί την πιο α το μι κή και μύ χια βά ση της υ πο κει με - νι κής του ύ παρ ξης για να χτί σει τα θε μέ λιά του στα αιώ νια δε δο μέ να της αν θρώ πι νης ψυ χής". Καλή "Η ορ θο λο γι κή μας στά ση θέ λει να μας κά - νει να πι στεύ ου με ό τι μπο ρού με να κά νου με θαύ μα τα με τις ορ γα νώ σεις, με την ε πι βο λή νέ ων νό μων, ή με πα ρό μοιες κα λο προ αί ρε - τες ε πι νο ή σεις. Αλ λά, στην ου σί α, το πνεύ μα του έ θνους μπο ρεί να α να θε ω ρη θεί μό νο με μια αλ λα γή στη στά ση του α τό μου". Carl Jung Επι κοινωνία εν τύπω / 1

2 Δεκατέσσερα χρόνια κοντά του Γρά φω αυ τή την ε - πι στο λή α πό μια ε - σω τε ρι κή πί ε ση να μι λή σω για τον Γέ ρο - ντα Πορ φύ ριο, πού κοι μή θη κε πριν α πό 40 μέ ρες. Έ ζη σα τό - σα γε γο νό τα 14 χρό - νια κο ντά του, σαν έ - νας α πό τους για τρούς του, πού δεν πρέ πει να τα κρύ ψω α πό τους α δελ φούς μου. Θα δι η γη - θώ με ρι κά πε ρι στα τι κά, που πα ρου σιά ζουν τον Γέ ρο ντα σαν άρ ρω στο και σαν για τρό. Συγ χω - ρέ στε μου τα προ σω πι κά στοι χεί α, που αν α - φαι ρε θούν αλ λοιώ νουν τα γε γο νό τα. Α σφα - λώς, άλ λοι έ ζη σαν άλ λες συ γκι νή σεις κο ντά του. Και δεν πρέ πει να χα θούν, για τί α πο τε - λούν ση μά δια της ά γιας βιο τής του, α πο δεί ξεις της πα ρου σί ας του Α γί ου Πνεύ μα τος στη ζω ή μας και υ πο θή κες για ο λό κλη ρη τη γε νιά μας. Ο γέ ρο ντας και η αρ ρώ στιά του Ή ταν πραγ μα τι κά άρ ρω στος. Με πλή θος αρ ρώ στιες ε πά νω του. Τα πε ρισ σό τε ρα συ - στή μα τα έ πα σχαν. Προ σω πι κά διε πί στω σα: έμ φραγ μα μυο καρ δί ου (πρό σθιο δια φραγ - μσπκό με πλα γί α ι σχαι μί α), χρο νί α νε φρι κή α - νε πάρ κεια, έλ κος δω δε κα δα κτύ λου (με ε πα - νει λημ μέ νες γα στρορ ρα γί ες), χει ρουρ γη θείς κα ταρ ρά κτης (με α πο βο λή του φα κού και τύ - φλω ση), έρ πης ζω στήρ στο πρό σω πο, στα - φυ λο κοκ κι κή δερ μα τί τι δα στο χέ ρι, βου βω νο - κή λη (με συ χνή πε ρί σφιγ ξη), χρο νί α βρογ χί τι - δα, α δέ νω μα της υ πο φύ σε ως στο κρα νί ο. Και η υ πο μο νή του ιώ βειος. Ό ταν εί χε τον έρ - πη τα σε έ ξαρ ση και ό λο το δε ξιό του πρό σω πο (τρι χω τό κε φα λής, πα ρειά, αυ τί, σα γό νι) ή ταν μια α νοι χτή πλη γή, τον ε ρώ τη σα πό σο έ ντο νο πό νο αι σθά νε ται μου α πά ντη σε: "Σαν να α κου - μπά ω το δε ξί μου μά γου λο σε τη γά νι με ζε μα τι - στό λά δι". Και ή ταν α πό λυ τα ή ρε μος. Δεν ά φη νε ού τε υ πο ψί ες ό τι υ πο φέ ρει, ού τε έ να βογ γη τό. Πολ λές φο ρές, ε νώ βρι σκό μουν στο κε λί του και κου βε ντιά ζα με, συ νέ βαι νε πε ρί σφιγ ξη της βου βω νο κή λης του, πά ντα ε πώ δυ νη. Δεν ζη τού σε βο ή θεια. Α γω νι ζό ταν να την α να τά ξει μό νος του κά τω α πό τις κου βέρ τες του. Κα - νείς δεν μι λού σε, ε νώ α πό τα χεί λη του α κου - γό ταν ψι θυ ρι στά, με μια α νε πα νά λη πτη γα - λή νη, το "Κύ ριε 'Ι η σού Χρι στέ, ε λέ η σέ μας". Με ρι κοί τον πα ρε ξή γη σαν κά πο τε που φί λη - σαν το χέ ρι του κα λυμ μέ νο με μια γά ζα, νο μί - ζο ντας ό τι σι χαί νε ται. Ή ταν η ε πο χή που ε μείς το κα λύ ψα με, για τί εί χε την στα φυλο κοκ κι κή δερ μα τί τι δα και ή ταν ο λό κλη ρο ξε σε λω μέ νο. Αλ λ' η κου βέ ντα μας έ να βρά δυ, με τά την καρ - διο λο γι κή ε ξέ τα ση και το τυ πι κό η λε κτρο καρ διο - γρά φη μα, με συ νε κλό νι σε. Ού τε φα ντά σθη κα πο τέ ό τι θα μπο ρού σε έ νας άν θρω πος να α ντι - με τω πί σει έ τσι την αρ ρώ στια του. Μου εί πε: "Θα σου ε ξο μο λο γη θώ κά τι, άλ λα να μεί νει μυ στι κό. Έ χω καρ κί νο στην υ πό φυ ση. Ή δη αι σθά νο μαι τη γλώσ σα μου με γα λω μέ νη και δεν γυ ρί ζει κα - λά μέ σα στη στο μα τι κή κοι λό τη τα". Ύ στε ρα μου α νέ λυ σε ια τρι κά και σω στά τη λει τουρ γί α των εν - δο κρι νών α δέ νων και κα τέ λη ξε: "Πρέ πει να ξέ - ρεις ό τι ό ταν ή μου να κα λο γε ρά κος -ί σως 16 χρο νών- στο Ά γιο Ό ρος αι σθα νό μου να τό σο ευ - τυ χι σμέ νος, ι δί ως με τά τη Θεί α Κοι νω νί α, ώ στε έ βγαι να στο δά σος και με δά κρυα φώ να ζα: Δό - ξα σοι, Κύ ριε! Ήρ θες ο λό κλη ρος μέ σα μου σε μέ να τον μι κρό και α μαρ τω λό ε σύ ο Χρι στός μου, που σταυ ρώ θη κες και πό νε σες για μέ να και σή κω σες τις α μαρ τί ες μου. Κι ε γώ τι κά νω για σέ να; Ποιον πό νο υ πο φέ ρω για σέ να; Κύ ριε, στεί λε μου έ ναν καρ κί νο! Χρι στέ μου, χά ρι σέ μου έ ναν καρ κί νο, να υ πο φέ ρω και γώ μα ζί Σου! Αυ τή την προ σευ χή την έ κα να συ νέ χεια και με τά το ε ξο μο λο γή θη κα στους Γε ρο ντά δες μου. 'Ε κεί νοι μου σύ στη σαν να μην την ε πα να λά βω, για τί εκ πει ρά ζω το Θε ό. Ξέ ρει ε κεί νος τί θα κά - νει. Δεν την ξα νά κα να αυ τή την προ σευ χή. Αλ λά τώ ρα, Γιωρ γά κη μου, μου τον έ στει λε τον καρ κί - νο! Κα τα λα βαί νεις την ευερ γε σί α; Έ στω και αρ - γά, θα υ πο φέ ρω λί γο μα ζί του". Έ μει να ε νε ός. Πρώ τη φο ρά στην ια τρι κή στα διο δρο μί α μου ά - κου γα τη φρά ση: "Δό ξα τω Θε ώ, έ χω καρ κί νο!" Εί χα ξε χά σει ό τι μπρο στά μου δεν βρι σκό ταν άν θρω πος κοι νός ή ταν ο γέ ρο ντας Πορ φύ ριος. Ω στό σο πο τέ δεν αρ νή θη κε την ια τρι κή βο ή - θεια των πολ λών για τρών - πνευ μα τι κών του παι διών. Μά λι στα μια μέ ρα τον ε ρώ τη σα: "Για τί πολ λοί πνευ μα τι κοί άν θρω ποι, κυ ρί ως μο να χοί, αρ νού νται την ια τρι κή βο ή θεια, πι στεύ ο ντας ό τι θα τους βο η θή σει κατ' ευ θεί αν η Πα να γί α;" Μου α πά ντη σε: "Εί ναι ε γω ι σμός -πο νη ρή ε νέρ γειανα νο μί ζεις ό τι ο Θε ός θα κά νει, κατ' ε ξαί ρε ση α - πό τους πολ λούς, θαυ μα τουρ γι κή ε πέμ βα ση για σέ να. Ο Θε ός κά νει θαύ μα τα και τώ ρα, αλ λά ε σύ δεν πρέ πει να το προσ δο κάς για σέ να. Εί - ναι ε γω ι στι κή ε ξαί ρε ση. Άλ λω στε και μέ σω των για τρών ο Ί διος Θε ός ε νερ γεί. "Ια τρούς και φάρ - μα κα Κύ ριος έ δω κεν", λέ ει η ά για Γρα φή. Δε χό ταν δε μό νο την κλα σι κή ια τρι κή, πολ λά κε - φά λαια της ο ποί ας γνώ ρι ζε ά ρι στα. Με την ε μπει - ρί α του α πό τη μα κρά θη τεί α στην Πο λυ κλι νι κή Α - θη νών και με το θε ϊ κό "χά ρι σμά" του έ βλε πε βα - θύ τε ρα την αρ ρώ στια και πολ λές φο ρές μας στρί - μω χνε με σα φώς ε πι στη μο νι κές ε ρω τή σεις. Ο γέ ρο ντας θε ρα πεύ ει Ει δι κό τη τά του η "τη λε δια γνω στι κή"! Έ βλε πε με κα τα πλη κτι κή α κρί βεια αλ λα γές στον ε αυ τό του και σε άλ λους συ χνά και στους για τρούς του. Ο ί διος μου δι η γή θη κε ό τι διέ γνω σε υ πο γο να - δι σμό σε έ ναν νέ ο μό νο κοι τά ζο ντάς τον, κά ταγ - μα σπον δύ λου σε μια μο να χή που βρι σκό ταν σε άλ λη πό λη. Εί ναι ί σως χι λιά δες αυ τοί που δέ χθη - καν τη δια γνω στι κή του ε νέρ γεια και ε πι βε βαιώ - θη κε η νό σος τους αρ γό τε ρα και ε πι στη μο νι κά. Ε δώ θα α να φέ ρω μια αυ το διά γνω σή του. Δια - πί στω σε με τα βο λές στο η λε κτρο καρδιο γρά φη μά του, χω ρίς καρ διο γρά φο. Έ να βρά δυ μου τη λε - φώ νη σε α νή συ χος: "Έ λα, έ στω και αρ γά, και θα δεις αλ λοιώ σεις στο καρ διο γρά φη μα. Πο νά ω σή με ρα, πολ λές φο ρές και ο πό νος εί ναι σα φώς στη θαγ χι κός". Δια πί στω σα πράγ μα τι ι σχαι μι κές με τα βο λές (στις α πα γω γές V3-V6) και τον ρώ τη - σα σε ποιο stress βρέ θη κε σή με ρα. Άρ χι σε να κλαί ει και με δια κο πές να μου πε ρι γρά φει λε πτο - με ρώς σκη νές α πό τις ο δο μα χί ες στη Ρου μα νί α. Ή ταν η η μέ ρα της ε ξε γέρ σε ως του λα ού κα τά του Τσα ου σέ σκου και με το "χά ρι σμά" του έ βλε - πε τους πυ ρο βο λι σμούς και τους θα νά τους στις πλα τεί ες, ό πως τις δη μο σί ευ σαν οι ε φη με ρί δες τις ε πό με νες η μέ ρες. Συ νέ χι σε να κλαί ει και τον πα ρε κά λε σα να ζη τή σει α πό τον Θε ό να του α - φαι ρέ σει για λί γο αυ τή τη "δρά ση". Η καρ διά του βρι σκό ταν σε κίν δυ νο α πό την έ ντα ση. Θα μπο - ρού σε να κά νει ε πέ κτα ση του εμ φράγ μα τός του. Στην ί δια έ ντα ση βρι σκό μουν κι ε γώ, βλέ πο ντας την ευαι σθη σί α της "άλ λης" καρ διάς ε νός ά γιου. Έ κρυ ψα τα μά τια μου με το καρ διο γρά φη μα και σκε φτό μουν: Τί ση μα σί α έ χουν, Γέ ρο ντα, για σέ - να τα νι τρώ δη α ντι στη θαγ χι κά φάρ μα κα, που ε - τοι μά ζο μαι να σου δώ σω; Ε σύ δεν εί σαι εκ του κό σμου τού του. Η καρ διά σου χτυ πά στον Ω ρω - πό και ζει στη Ρου μα νί α. Στο η λε κτρο καρ διο γρά - φη μα η καρ διά φαί νε ται με ι σχαι μι κή "κα τά σπα - ση" του ST δια στή μα τος, αλ λά στην πραγ μα τι κό - τη τα βρί σκε ται σε με γά λη "α νά σπα ση" προς τον ου ρα νό. Έ φυ γα αρ γά με τον τρό μο ό τι εί δα λί γο α πό το φως ε νός ά γιου. Ε γώ -πή γαι να στο κε λί του σαν δια γνώ στηςγια τρός, αλ λά πολ λές ή ταν οι φο ρές που ε κεί νος έ κα νε δια γνώ σεις για μέ να. Θα α να φέ ρω δύ ο; Εί - χα χει ρουρ γη θεί α πό τον κα θη γη τή κ. Βασ. Γο λε - μά τη (δυο βου βω νο κή λες ταυ τό χρο να) και ε νώ ή μουν στη φά ση της α ναρ ρώ σε ως πή γα με με τη γυ ναί κα μου στον Ω ρω πό. Δεν ξέ ρω αν εί χε μά - θει α πό φί λους ό τι ή μουν χει ρουρ γη μέ νος, αλ λά μό λις μπή κα με με κοί τα ξε ε πί μο να για πολ λή ώ - ρα στην κοι λιά και μου εί πε; "Βλέ πω ό τι δε ξιά έ γι - νε κα λή εγ χεί ρη ση, αλ λά α ρι στε ρά α ρι στο τε χνι κήγια τί σε πε ρι ποι ή θη κε τό σο ε κεί;" Η γυ ναί κα μου μου έ κα νε νό η μα: "Τί λέ ει ο Γέ ρο ντας;" Δεν εί χα πει ού τε σε ε κεί νη ού τε σε άλ λον ό τι ο χει ρουρ γός εί χε ε φαρ μό σει τη μέ θο δο Souldaice α ρι στε ρά, ε - πει δή ή ταν η κή λη με γά λη. Ο γέ ρο ντας το "εί δε". Τον Δε κέμ βριο του 1990 ή μουν στο κρε βά τι με την πολ λο στή γα στρορ ρα γί α μου. Σε κά ποια στιγ - μή έ ντο νου προ βλη μα τι σμού μου, αν πρέ πει να χει ρουρ γη θώ η ό χι, χτύ πη σε το τη λέ φω νο. Με τα - φέ ρω αυ τού σια τα λό για του Γέ ρο ντα: "Αυ τές τις μέ ρες σε ε πι σκέ πτο μαι συ χνά και με το "χά ρι σμα" που μου έ δω σε ο Θε ός ε νερ γώ θε ρα πευ τι κά. Πο - τέ δεν εί χα μπει στο σπί τι σου τό σες πολ λές φο - ρές σε λί γες μέ ρες... Κά τι μου λέ ει να μην το χει - ρουρ γή σεις τώ ρα, αλ λά να αλ λά ξεις τρό πο ζω ής, να χα λα ρώ σεις. Ά φη σε το χει ρουρ γεί ο να το σκε - φθού με αρ γό τε ρα. Τι κά νω ε γώ τώ ρα, τον για τρό στον για τρό; (γε λά ει). Να ξε κου ρά ζε σαι πε ρισ σό - τε ρο, για τί σε α γα πά ει ο κό σμος. Μου έ φα γες τη δό ξα (γε λά ει)". Φα ντά ζε σθε πώς έ νοιω σα κά τω α - πό αυ τή την προ στα τευ τι κή του πα ρου σί α. Α γα πού σε τό σο πο λύ ό λους τους αν θρώ - πους που τον πλη σί α ζαν και, φυ σι κά, και τους για τρούς του, ώ στε να ε νερ γο ποιεί για μας το θε ρα πευ τι κό χά ρι σμά του. Ό σοι τον πλη σί α ζαν α νε πι τή δευ τα έ χουν πα ρό μοιες ε μπει ρί ες. Πολ - λές φο ρές έ παιρ να μα ζί μου φι λι κά ή συγ γε νι κά πρό σω πα, που ε ξε λίσ σο νταν ό ταν άρ χι ζε να μι λά ει για το πρό βλη μά τους, χω ρίς ε γώ να τον ε νη με ρώ σω εκ των προ τέ ρων. Κά ποια κυ ρί α, φεύ γο ντας, ή θε λε να δώ σω όρ κο ό τι δεν του μί - λη σα για κεί νη πριν πά με στον Ω ρω πό. Το χά ρι σμά του τον έ κα νε πε ρισ σό τε ρο ευαί - σθη το α πέ να ντι στον αν θρώ πι νο πό νο. Έ να σού ρου πο διέ κο ψαν την καρ διο λο γι κή ε ξέ τα ση οι μο να χές, για τί έ ξω εί χαν συ γκε ντρω θεί πολ λοί άν θρω ποι και πε ρί με ναν να πά ρουν την ευ χή του πριν νυ χτώ σει. Βγή κα έ ξω α πό το κε λί και οι ε πι σκέ πτες φί λη σαν α πλώς το χέ ρι του. Ή ταν κου ρα σμέ νος και δεν μί λη σε σε κα νέ να. Η τε λευ - ταί α κυ ρί α βγή κε κλαί γο ντας. Ό ταν ξα να μπή κα βρή κα τον γέ ρο ντα να κλαί ει. "Αυ τά πα θαί νω πά - ντα, μου εί πε. Εί δα τώ ρα αυ τή τη μη τέ ρα να τη δέρ νει αύ ριο ο ναρ κο μα νής γιός της για να του δώ σει χρή μα τα. Και η κα η μέ νη α σφα λώς θα σκαν δα λί σθη κε που έ χει τέ τοιο πρό βλη μα και έ - φυ γε χω ρίς βο ή θεια... Τι μπο ρείς ε σύ να κά νεις, φτω χέ Πορ φύ ριε... Κύ ριε Ι η σού..." Και ε πα νέ λα - βε πολ λές φο ρές ψι θυ ρι στά τη λέ ξη "Ι η σού". Ή ταν τό σο α πλός και γλυ κός άν θρω πος ώ στε να μη κω λύ ε σαι να του α πευ θύ νεις ο ποια δή πο - τε α νό η τη ε ρώ τη ση. Έ τσι μια μέ ρα τον προ κά - λε σα α διά κρι τα: "Πώς ξέ ρεις, γέ ρο ντα, ό τι αυ τό το προ ο ρα τι κό σου χά ρι σμα εί ναι α πό τον Θε ό και ό χι α πό τον διά βο λο;" Γέ λα σε κα λο κά γα θα και μου εί πε: "Το δο κί μα σα. Εί ναι εκ Θε ού για τί δεν λαν θά νει. Να σου δώ σω πα ρά δειγ μα: Η νε - ω κό ρος στην Πο λυ κλι νι κή πό να γε στον δε ξιό ά - νω γομ φί ο και κρά τα γε το δε ξιό μά γου λό της. Της εί πα ό τι εί ναι χα λα σμέ νος ο α ρι στε ρός γομ - φί ος. Ε κεί νη ε πέ με νε, αλ λ' ό ταν γύ ρι σε α πό τον ο δο ντί α τρο μου εί πε εν θου σια σμέ νη ό τι εί χα δί - καιο. Στην α κτι νο γρα φί α η βλά βη ή ταν α ρι στε - ρά, αλ λ' αι σθα νό ταν τον πό νο δε ξιά, ε πει δή ή - ταν στο ί διο νευ ρο τό μιο. Αν, λοι πόν, ή ταν α πό τον πο νη ρό, αυ τή η προ ό ρα ση θα βα σι ζό ταν στο αί σθη μα του α σθε νούς και θα 'βγαινε λαν - θα σμέ νη. Του Θε ού η ε νέρ γεια δεν σφάλ λει". Ο Γέ ρο ντας σαν για τρός μου δεν "έ βλε πε" μό - νο τις σω μα τι κές μου α σθέ νειες. Φρό ντι ζε και για τις πολ λές πνευ μα τι κές α τέ λειές μου. Προ σπά - θειά του να βρω την τα πεί νω ση. Έ να α πό γευ μα μου τη λε φώ νη σε στο 'Ια τρεί ο, α κρι βώς με τά την υ περ βο λι κή εκ δή λω ση α γά πης ε νός ζεύ γους α - σθε νών μου που πε ρι ποι ή θη κα. Με τα φέ ρω τα 2 / Επι κοινωνία εν τύπω

3 λό για του: "Γιωρ γά κη, εί μαι ο γέ ρο ντας. Ε μείς οι δύ ο θα πά με μα ζί στην κό λα ση. Θα α κού σου με: Ά φρον, ά φρον, ταύ τη τη νυ κτί την ψυ χήν σου α - παι τού σι α πό σού... Τα α γα θά σου εν τη ζω ή σου α πή λαυ σες, α δε η τοί μα σας τί νι έ σται;" Τον διέ κο ψα: "Τι α πο λαύ σα με, γέ ρο ντα, σ' αυ τή τη ζω ή; Το σα ρά βα λο αυ το κί νη το, το ά δειο βι βλιά - ριο ή τον α νύ παρ κτο ύ πνο μας;" 'Α πά ντη σε α - πό το μα: "Τι εί ναι αυ τά που λες; Δεν σου λέ ει ο κό σμος: Τι κα λός για τρός που εί σαι; Μας α γα - πάς, μας φρο ντί ζεις, δεν μας γδέρ νεις. Και σύ τα α πο δέ χε σαι, το χά φτεις. Ε! Τον έ χα σες τον μι σθό σου. Το ί διο πα θαί νω και ε γώ. Μου λέ νε πως έ - χω "χα ρί σμα τα", πως μπο ρώ να τους α κου μπή - σω και να κά νω θαύ μα τα, πως εί μαι ά γιος. Και τα χά φτω, ο α νό η τος και α δύ να μος. Ε! Γι αυτό σου εί πα ό τι μα ζί θα πά με στην κό λα ση!" "Αν εί - ναι να πά με μα ζί", του α πά ντη σα, "πά με και στην κό λα ση!" Κι ε κεί νος έ κλει σε το τη λέ φω νο, λέ γο - ντας: "Ε γώ σού μι λά ω σο βα ρά και σύ πά ντα α - στειεύ ε σαι. Κα λή με τά νοια και στους δυο μας". Άλλη μέ ρα ή μουν βα ρύ θυ μος, σκε πτό με νος ό τι έ φυ γαν τα πε ρισ σό τε ρα χρό νια μου ά καρ πα μέ σα α πό ά χρη στες κα θη με ρι νές λε πτο μέ ρειες. Τη λε φώ νη σε ο γέ ρο ντας και με α να πτέ ρω σε με δυό-τρεις φρά σεις του: "Ά κου σες πο τέ, για τρέ, το "ου μη γεύ σο νται θα νά του"; Μπο ρού με, αν θέ λου με, να α πο φύ γου με την πε θα με νί λα. Αρ - κεί να α γα πή σου με τον Χρι στό. Και συ "έξ ό λης της καρ δί ας σου", κύ ριε καρ διο λό γε" (γε λά ει). Ο Γέ ρο ντας δεν ή ταν μό νο για τρός. Ή ταν και κτη - νί α τρος. Α γα πού σε τα ζώ α. Ε ξη μέ ρω σε ε πι θε τι κούς πα πα γά λους και τους έ μα θε την Ευ χή. Ε ξε πλά γην ό ταν ά κου σα μέ σα στο κε λί τον πα πα γά λο να ε πα - να λαμ βά νει την ευ χή. "Εί ναι πιο πνευ μα τι κός α πό μέ να", εί πε. "Ε γώ α πο κά μνω και κοι μού μαι, αλ λ' αυ - τός α γρυ πνεί". Τε λευ ταί α προ σπα θού σε να ε ξη με - ρώ σει έ ναν α ε τό. Κά ποιο Σαβ βα το κύ ρια κο, στη Βό - ρειο Εύ βοια που η σύ χα ζε, συ νέ βη το ε ξής, που μου δι η γή θη κε ο ί διος: "Μια τσο πά νισ σα πα ρα κά λε σε να δια βά σω μια ευ χή στο κο πά δι της, για τί άρ ρώ σται - ναν τα γί δια της. Συμ φώ νη σα και έ φε ραν ό λο το κο - πά δι κο ντά στο εκ κλη σά κι που έ με να. Στά θη κα μπρο στά στο κο πά δι, σή κω σα το χέ ρια μου ψη λά και εί πα διά φο ρες προ σευ χές α πό ψαλ μι κούς στί - χους που α να φέ ρο νται στην κτί ση. Ε πι κρα τού σε α - πό λυ τη σιω πή στο ζώ α. Κα νέ να δεν κου νιό ταν. 'Ύ - στε ρα κα τέ βα σα τα χέ ρια μου και ο τρά γος κι νή θη κε μό νος του. Ήρ θε κο ντά, μου φί λη σε το χέ ρι και υ πο - χώ ρη σε ή ρε μα... Τα λέ ω σω στά, Πη νε λό πη;" φώ να - ξε στην α νι ψιά του, που στε κό ταν πιο πέ ρα. "Ναι, γέ - ρο ντα. Α κρι βώς έ τσι έ γι ναν. Ε γώ ή μουν ε κεί". Κά θε φο ρά που πή γαι να στον π. Πορ φύ ριο με συ νεί χε ο φό βος μή πως αυ τή εί ναι η τε λευ - ταί α φο ρά που τον ε ξε τά ζω. Έ τσι φρό ντι ζα να κά νω ψη λά φη ση καρ δια κής ώ σε ως και κα ρω τί - δων για αρ κε τή ώ ρα, με τη βε βαιό τη τα ό τι ψη - λα φώ το σώ μα ε νός αυ ρια νού ά γιου της ορ θο - δό ξου Εκ κλη σί ας μας. Ό ταν έ παιρ να το χέ ρι μου α πό το προ κάρ διο, ε πα να λάμ βα νε το "Κύ - ριε Ι η σού Χρι στέ, ε λέ η σε του κό σμο σου". Πό σα να ο φεί λει ά ρα γε αυ τός ο κό σμος, η γε νιά μας, σ' αυ τές τις προ σευ χές του γέ ρο ντα Πορ φυ ρί ου! Και πό σα του ο φεί λω ε γώ προ σω πι κά! Φεύ γο ντας, έ σκυ βα να πά ρω την ευ χή του και άλ λο τε μου έ δι νε έ να χα στού κι (ή ταν η ά κρα εκ - δή λω ση της χα ράς του) ή άλ λο τε έ σφιγ γε το κε - φά λι μου στα δυο του χέ ρια, λέ γο ντας την ευ χή (ή ταν το δι κό του ηλε κτρο ε γκε φα λο γρά φη μα). Τώ ρα ε ξη γώ για τί ο Θε ός φύ τε ψε μέ σα μου την ε πι θυ μί α να σπου δά σω ια τρι κή σε με γά λη η λι κί α και να γί νω καρ διο λό γος. Ή - θε λε να γνω ρί σω και να ψη λα φή σω α πό κοντά τον α πλό, προ ση νή και χα ρι σμα τι κό ά γιο γέ ρο ντα Πορ φύ ριο Μπα ϊ ρα κτά ρη. Κά ποια μέ ρα μου εί πε; "Ό ταν φύ γω θα εί μαι πιο κοντά σας. Με τά θά να τον κα ταρ γού νται οι α πο στά σεις". 'Ελ πί ζω τώ ρα να μπαί νει ευ κο - λό τε ρα στα σπί τια μας και στις καρ διές μας. Γεώργιος Παπαζάχος Έ πίκ. Κα θη γη τής Καρ διο λο γί ας ΣΥ ΝΑ ΞΗ: Τέ υ χος 4Ι ΙΑΝ.-Μαρ Iογενείς Ηπατίτιδες: Μύθοι και Αλήθειες Όταν αναφέρεται στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο ο όρος «ηπατίτιδα» έχω παρατηρήσει ότι συχνά προκαλεί φόβο/δέος ή ακόμη και αποστροφή σε πολλούς ασθενείς, συνοδούς, αλλά ακόμη και σε εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές. Σκοπός μου είναι να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες παρεξηγήσεις-μύθους που υπάρχουν σε πολύ κόσμο γύρω από τη νοσολογική οντότητα ηπατίτιδα. Καταρχήν ο όρος ηπατίτιδα αναφέρεται για όλα τα νοσήματα που προκαλούν φλεγμονή στο ήπαρ, η οποία συνήθως ανιχνεύεται από την αύξηση των τρανσαμινασών (ALT,AST) >1,5 φορά από το ανώτερο φυσιολογικό όριο, στον βιοχημικό έλεγχο. Μέσα σε αυτά τα νοσήματα (πλην της ιογενούς ηπατίτιδας) συγκαταλέγονται, και μάλιστα σε μεγάλη συχνότητα, η φαρμακευτική ηπατίτιδα, η στεατοηπατίτιδα (από λίπος στο ήπαρ), η αλκοολική ηπατίτιδα, η αυτοάνοση ηπατίτιδα, και διάφορα μεταβολικά ή σπάνια κληρονομικά νοσήματα (έλειψη α1-αντιθρυψίνης, ν.wilson κ.α). Η ιογενής ηπατίτιδα προκαλείται από 5 διαφορετικούς ιούς A,B,C,D,E και εκδηλώνεται είτε ως οξεία ηπατίτιδα (συμπτωματική ή ασυμπτωματική) συχνά με ίκτερο και γαστρεντερικά ενοχλήματα και πυρέτιο, είτε ως χρόνια ηπατίτιδα η οποία συνήθως είναι ασυμπτωματική και ανιχνεύεται σε τυχαίο έλεγχο. Ανάλογα με τον τύπο του ιού και την ηλικία του ατόμου υπάρχει μεγάλη ποικιλία τόσο στις εκδηλώσεις-συμπτώματα, όσο και τη μολυσματικότητα-μετάδοση, τη μετάπτωση σε χρονιότητα, τη θεραπεία και τους κινδύνους ανάπτυξης κίρρωσης ή/και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. ΜΥΘΟΣ 1: Πρέπει να αποφεύγουμε τους φορείς ηπατίτιδας διότι και με απλή επαφή κινδυνεύουμε να μολυνθούμε. ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι ιογενείς ηπατίτιδες δεν μεταδίδονται δια της απλής επαφής. Ο ιός της ηπατίτιδας Α (ο οποίος προκαλεί ΜΟΝΟ ΟΞΕΙΑ ηπατίτιδα) μεταδίδεται δια της κοπρανοστοματικής οδού. Γιαυτό και οι ασθενείς οι πάσχοντες από οξεία ηπατίτιδα Α πρέπει να έχουν ατομικά είδη υγιεινής-τουαλέτα και σκεύη. Βέβαια η επαφή με υγρά του σώματος ασθενή (για ημέρες) πάσχοντα από οξεία ηπατίτιδα Α, χωρίς τήρηση των κανόνων υγιεινής (γάντια,πλύσιμο χεριών) είναι δυνατόν να προκαλέσει μόλυνση. Οι ιοί της ηπατίτιδας Β και C (οι οποίοι προκαλούν κυρίως ΧΡΟΝΙΑ ηπατίτιδα και σπανιότερα οξεία) μεταδίδονται παρεντερικά δηλαδή κυρίως από τραυματισμούς-ενέσεις από μολυσμένες σύριγγες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα και σπανιότερα από σεξουαλική επαφή ή από την έγκυο μητέρα στο νεογνό κατά τον τοκετό. Η μετάδοση των ηπατιτίδων Β και C με απλή επαφή είναι εξαιρετικά δύσκολη-σπάνια και μπορεί να συμβεί μόνο όταν ο ιός έλθει σε επαφή με πληγή στο δέρμα ή βλεννογόνους και πετύχει να μπει στο σώμα σε αρκετή ποσότητα, ώστε ξεπερνώντας την άμυνα του οργανισμού να προκαλέσει λοίμωξη. Η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής και η αυστηρά προσωπική χρήση των ατομικών ειδών (ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες) από τους φορείς είναι ασφαλείς μέθοδοι προστασίας. ΜΥΘΟΣ 2: Δεν χρειάζεται εμβολιασμός για τις ηπατίτιδες. ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο εμβολιασμός για την ηπατίτιδα Β (για ΟΛΑ τα παιδιά) αλλά και για τους ανεμβολίαστους ενήλικες υψηλού κινδύνου (κυρίως για τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) είναι απολύτως απαραίτητος και χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο. Σημειώνεται ότι η από ετών χρήση παγκοσμίως εκατοντάδων εκατομμύριων εμβολίων για την ηπατίτιδα Β καθιστά απολύτως ασφαλή τη χρήση αυτού του εμβολίου, με αποτελεσματικότητα >90%. Το ίδιο ισχύει και για την ηπατίτιδα Α με τη διαφορά ότι πολλοί ενήλικες Έλληνες έχουν ήδη αντισώματα (από αφανή επαφή με τον ιό στην παιδική ηλικία) οπότε δεν χρειάζονται εμβολιασμό, ο οποίος όμως είναι απαραίτητος για όσους δεν έχουν αντισώματα και ταξιδεύουν σε χώρες υψηλής ενδημικότητας (Ασία-Αφρική) με χαμηλά standards υγιεινής. Για την ηπατίτιδα C δυστυχώς δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αποτελεσματικό εμβόλιο (λόγω της υπερμεταβλητότας του ιού) και έτσι παραμένει αποτελεσματικότερη μέθοδος πρόληψης ο ορθός έλεγχος των μεταγγίσεων, των μεθόδων αποστείρωσης και η μίας χρήσης σύριγγες, μέθοδοι που έχουν ήδη σημαντικά μειώσει την επίπτωση της νόσου. ΜΥΘΟΣ 3: Η πλέον επικίνδυνη ηπατίτιδα είναι η C ΑΛΗΘΕΙΑ: Πέρα από το γεγονός ότι η ηπατίτιδα C μεταπίπτει συχνότερα σε χρονιότητα(80-90%) η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς με οξεία ή/και χρόνια ηπατίτιδα Β είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τους εξής λόγους: 1) Η οξεία ηπατίτιδα Β είναι βαρύτερης μορφής με σημαντική θνητότητα ιδιαίτερα αν είναι οξεία επί χρονίας, 2) Ο ιός της ηπατίτιδας Β είναι καρκινογόνος (θεωρείται ο πλέον διαδεδομένος λοιμώδης καρκινογόνος παράγων παγκοσμίως) καθότι ενσωματώμενος στο DNA των ηπατοκυττάρων δημιουργεί ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα σε πολλαπλάσια συχνότητα στους φορείς της ηπατίτιδας Β. 3) Η εξέλιξη χρονικά σε χρόνια ηπατοπάθεια με επιπλοκές-κίρρωση ήπατος αν και στις δύο μορφές χρόνιας ηπατίτιδας B και C είναι πα-ρόμοια (20-30 χρόνια μετά τη μόλυνση) λόγω της συχνότερης μόλυνσης σε παιδική (η νεογνική) ηλικία από ηπατίτιδα Β βλέπουμε συχνότερα μεσήλικες με κίρρωση ή/και ηπατοτοκυτταρικό καρκίνο από ηπατίτιδα Β. ΜΥΘΟΣ 4: Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα χρειάζονται συγκεκριμένη διατροφή ΑΛΗΘΕΙΑ: Εκτός από την αποφυγή χρήσης αλκοολούχων ποτών ουδεμία άλλη διαιτητική συνήθεια-οδηγία έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι επηρεάζει την εξέλιξη της νόσου στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα. ΜΥΘΟΣ 5: Δεν υπάρχει αποτελεσματική αγωγή για τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα ΑΛΗΘΕΙΑ: Τόσο για την ηπατίτιδα Β όσο και για την C τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τεράστια πρόοδος όσον αφορά την αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή. Αν και αρχικά τις δεκαετίες 80 και 90 η θεραπεία της ηπατίτδας Β ήταν εξαιρετικά επίπονη (12 μήνες ενέσεις ιντερφερόνης) και χαμηλής αποτελεσματικότητας (<50%) εδώ και περίπου έτη διαθέτουμε νέα αντιικά φάρμακα νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά ανάλογα (λαμιβουδίνη, αδεφοβίρη, τενοφοβίρη, εντεκαβίρη) τα οποία δεν έχουν σημαντικές παρενέργειες (από του στόματος αγωγή) και έχουν εξαιρετική αποτελασματικότητα (>90%). Αυτά τα φάρμακα έχει πλέον τεκμηριωθεί με πολλές μελέτες ότι όχι μόνο αναστέλλουν την ενεργότητα της νόσου, αλλά βελτιώνουν συχνά και τη λειτουργικότητα του ήπατος και μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρκινογένεσης. Τα μόνα μειονεκτήματα είναι ότι η χρήση τους πρέπει να είναι μακροχρόνια, και έχουν σχετικά μεγάλο κόστος για τα ταμεία (προς το παρόν έχουν μηδενική συμμετοχή των ασθενών). Όσον αφορά την ηπατίτιδα C επίσης οι θεραπευτικές εξελίξεις τα τελευταία 2-3 έτη είναι εξαιρετικές. Μέχρι πρόσφατα η μοναδική θεραπεία με συνδυασμό ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης ήταν και επίπονη -με σημαντικές παρενέργειες και μέτριας αποτελεσματικότητας (40-70%) ανάλογα με τον γονότυπο και άλλους παράγοντες. Τα νεότερα φάρμακα νουκλεοτιδικά ανάλογααναστολείς πρωτεάσης που κυκλοφόρησαν την τελευταία διετία (sofosbuvir, simeprevir, daclatascir, ledipasvir κ.α) έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα (80-95%) σε διάφορους συνδυασμούς είτε μεταξύ τους η/και με ριμπαβιρίνη και όλη η αγωγή (12-24 βδομάδες) είναι από του στόματος με ελάχιστες παρενέργειες. Το μείζον μειονέκτημα είναι η εξαιρετικά υψηλή τους τιμή ( π.χ ευρω για 12 βδομάδες) κόστος ίσως απαγορευτικό για την κατάσταση της Ελλάδας, αλλά ελπίζουμε η διαπραγμάτευση (;) με τις φαρμακευτικές εταιρίες να είναι αποτελεσματικότερη της άλλης «διαπραγμάτευσης». Κωνσταντίνος Γκορίτσας M.D. PhD Παθολόγος-Ηπατολόγος Επι κοινωνία εν τύπω / 3

4 Δημοσιεύεται σε συνέχειες το βιβλίο του Ιωάννου Θ. Νάκου ΤΟ Η ΜΕ ΡΟ ΛΟ ΓΙΟΝ Ε ΝΟΣ ΦΥ ΜΑ ΤΙ ΚΟΥ Το βι βλί ο του Πό νου και του Έ ρω τα ΙΩΑΝΝΟΥ Θ. ΝΑΚΟΥ ΙX-ΚΑΙ ΠΑ ΛΙΝ.. Ε ΚΕΙ ΝΗ... Απ' ό σα γρά φουν στα χαρ τιά σο φοί και δια βα σμέ νοι, 'μπρός την γυ ναί κα τί πο τε, μα τί πο τε δεν μέ νει. Και φθά νει έ να χα μό γε λο, και φθά νει έ να δά κρυ η κά θε γνώ σι, η αν θρώ πι νη να πε τα χτή, στην άκρ η... Ε πί τέ λους έ λα βον ει δή σεις της. Κά ποιος γνώ ρι μος με ε πλη ρο φό ρη σεν ό τι,... Ε κεί νη ε γκα τε σιά θη εις Πά τρας και κα τά τας αυ τάς πλη ρο φο ρί ας, συ νή ψε σχέ σεις με τον α ξιω - μα τι κόν του Π. Ν. ***... Φο βού μαι μή πως και εις τον δυ στυ χή αυ τόν άν θρω πον ε πα να λη φθή η ι δι κή μου ι στο ρί α. Πό σον εύ κο λα με λη σμό νη σε. Εις το μέ - τω πόν της εί ναι βα θειά χα ραγ μέ νη η σφρα γί - δα της αιω νί ας γυ ναί κας. Στο πέ ρα σμα της, κα τα στρέ φει, θα να τώ νει, και...α δια φο ρεί Δεν 'ξέ ρω μα πο λύ φο βού μαι ό τι, Ε κεί νη... πά λι με α νε στά τω σε. Αι ει δή σεις δι' αυ τήν, ήλ θον εις στι γήν α κα τάλ λη λον... Προ ο λί γων η με ρών εί χα με ρι κά αι μα τη ρά πτύ ε λα... Ό πυ ρε τός ευ τυ χώς δεν υ πε ρέ βη το 37. Ο ια - τρός κ. Ρ..., μου συ νέ στη σεν α νά παυ σιν, η - ρε μί αν. Ό ταν με α πο χαι ρέ τη σε, τον α ντε λή - φθην πο λύ στε νο χω ρη μέ νο. Φο βού μαι, ό τι, αι μό πτυ σις με α να μέ νει!!. Η εί δη σις ό τι οι κου ρώ, ε γνώ σθη α μέ σως στις κα τα σκη νώ σεις, στα φι λι κά σπί τια. Η κυ ρά Σταυ ρού λα, το ε μή νυ σε κα ταλ λή λως! Οι συ νά δελ φοι... εν τη α σθέ νεια, με ε πε σκέ - φθη σαν. Α κού ω λό για ε νι σχυ τι κά, πα ρή γο - ρα, και συ στά σεις να μην στε νο χω ρού μαι....μά πώς Θε έ μου, εί ναι δυ να τόν να μη στε νο χω ρού μαι. Που ό λα, ό λα μου έρ χο νται μα ζύ... ως και ε κεί νη Η Μα ριάν να μου, εί - ναι λε χώ να ο λί γων ή με ρων. Ού τε ε γώ δύ να - μαι να με τα βώ στας Α θή νας και να την ε πι - σκε φθώ, να 'δώ και το παι δί μου, ού τε ε κεί - νης ε πι τρέ πει η κα τά στα σίς της να έλ θη εις ***... Της εί ναι α δύ να τον να με πε ρι ποι η θή... - Ά νά παυ σις, ψυ χραι μί α, και ό χι συ γκι νή - σεις λέ γει ο κ. Ρ. Εί ναι δυ να τόν ο άν θρω πος να ζη σαν κτή - νος!... Και ό μως αύ τη εί ναι η θε ρα πεί α μας. - Ε άν κα τορ θώ σης, μου έ λε γε προ μη νός, ο δια κε κρι μέ νος φυ μα τιο λό γος κ. Οικ., και κά νης μί α ζω ή ά νευ συ γκι νή σε ων, ά νευ σκέ ψε ων. Ε - αν εί ναι δυ να τόν ά νευ ε πι θυ μιών. Να α διά φο - ρης ε άν το σπί τι σου καί ε ται, τό τε, τό τε να εί - σαι βέ βαιος πως η φυ μα τί ω σις θα ητ τη θή. Ι δού έ να α πό τα μυ στι κά της α παι σί ας νό σου. Με φι λιά Αν δρέ ας Ιω άν νης Θ. Νά κος (συ νε χί ζε ται στο ε πό με νο τεύ χος) Όλος ο αγώνας μας γίνεται για ένα γράμμα, το ρο! Κά που στο Ά γιον Ό ρος, έ - νας α σκη τής φο ρού σε έ να χι λιο μπα λω μέ νο, σχε δόν κου ρε λια σμέ νο ζω στι κό και στην διάρ κεια της ο λι γό λε - πτης συ ζή τη σης με την συ - ντρο φιά κά ποιων νέ ων αν - θρώ πων πή ρε έ να θραύ - σμα α πό κε ρα μί δι που βρι - σκό ταν πε τα μέ νο στο χώ μα κι έ γρα ψε πά νω σε μια πέ - τρα την λέ ξη "ά γριος". Κα τό πιν έ σβη σε το "ρ" κι α πό μει νε το "ά γιος". "Ό λος ο α γώ νας μας", εί - πε, "ό σων ερ χό μα στε στο Ά γιον Ό ρος εί ναι να διώ ξου με αυ τό το ρο με τα μορ φώ νο ντας βαθ - μιαί α τον ά γριο κο σμι κό ε αυ τό μας σε Ά γιο"! 4 / Επι κοινωνία εν τύπω Ημερήσια Εκδρομή Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού Κελάρια Αγόριανη Αναχώρηση Κυριακή 21 Φεβρουάριου 2016 στις 08:00 από την είσοδο του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία». Θα κάνουμε μία στάση καθ οδόν για καφέ και περνώντας από Αράχοβα θα φθάσουμε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού που είναι το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας και βρίσκεται ανάμεσα στις δύο υψηλότερες κορυφές του Παρνασσού, στις θέσεις Φτερόλακκα και Κελάρια και σε υψόμετρο μέτρα. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να πάρουν τον αναβατήρα (έξοδα ατομικά) και να απολαύσουν την υπέροχη θέα πάνω από το χιονισμένο τοπίο. Στη συνέχεια θα πάμε στην Αγόριανη (Επτάλοφο), ένα χωριό σε υψόμετρο 830 μετ. με πέτρινα καλντερίμια, αιωνόβια έλατα και πλατάνια, πολλές πηγές και καταρράκτες με κρυστάλλινα νερά. Εκεί στην όμορφη πλακόστρωτη πλατεία με τις ταβέρνες και τα πανύψηλα πλατάνια (απ τα δύο μάλιστα αναβλύζει και νερό) θα έχουμε το γεύμα μας. Το απόγευμα ακολουθώντας άλλη διαδρομή (Πολύδροσο Κ. Τιθορέα Ορχομενός) θα επιστρέψουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση. Κόστος εκδρομής 15 ευρώ. Πληροφορίες: :00-15:00 Μεθε πό με νες Κυριακάτικες Εκ δρο μι κές Ε ξορ μή σεις 13/03/16: Λίμνη Τσι βλού - Ζα ρού χλα 17/04/2016:Ανδρίτσαινα - Ναό.Επικούρειου Απόλλωνα Για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας Ευχαριστούμε θερμά τους: Νάντια Βενιζέλου, Σωτήρη Γουσέτη, Ευαγγέλια Δαγκλή, Αιμηλία Δήμα, Ιωάννης Δώδος, Καλλιόπη Κούλλια, Διονυσία Κωνσταντινίδου, Χρήστο Μπατσάκη, Ζωή Σιδέρη και Ανώνυμη δωρεά Λο γα ρια σμός τρα πέ ζης για κα τά θε ση δω ρε ών: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ: GR Σύλ λο γος Φί λων Πε ρι θαλ πο μέ νων Σο φί α Σλή μαν Παρακαλούμε ενημερώστε μας και τηλεφωνικά για την κατάθεσή σας, ώστε να εκδίδουμε με λεπτομέρειες το παραστατικό είσπραξης. Ο Ετήσιος Οικονομικός Ισολογισμός του Συλλόγου μας δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο site του Συλλόγου μας Μηνιαία εφημερίδα. Εκδίδεται σε φύλλα Ιδιοκτησία: «Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Έδρα: Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Μεσογείων 152, Αθήνα Εκδότης: Πέτρος Γαρζώνης. Συντακτική Ομάδα: Γιώρ γος Δε δού σης, Α - θη νά Δού σου, Νί κος Πα ΐ σιος, Μα τί να Σπυ - ρά του, Ά ρης Στρα τά κος. Εκτύπωση: Κω στό που λος Γε ώρ γιος, Σελ λα - σί ας 6, Α θή να, Τ.Κ Τηλ.: Για αυτό το τεύχος εργάστηκαν επίσης οι: Κυ ρια κή Δη μη τρου λά κη, Βα σί λης Κα λα - φά της, Κα τσι μή τρου Μπέ ση, Α θη νά Πέ τση και Ανδρέας Σακκάς. Οι αρθρογράφοι φέρουν πλήρως την ευθύνη των κειμένων τους

5 Ευχαριστήρια Επιστολή Αλμπέρ Καμύ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ανδρέας Συγγρός» Αθήνα 18/01/2016 ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κοινωνική Υπηρεσία Τηλ.&φαχ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟ- ΜΕΙΟΥ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Πολλές ευχαριστίες για τη μεγάλη σας προσφορά, καθοριστική για τη λειτουργία της δανειστικής μας βιβλιοθήκης. Δικαιώνεται τη δράση σας και γίνονται οφθαλμοφανή τα γνήσια αισθήματα ανθρωπιάς στον ασθενή που πονά και βρίσκεται για πολύ η λίγο σε θάλαμο νοσοκομείου. Ακούραστοι εργάτες της συνείδησης του καθενός μας είθε να συνεχίσετε τη συνδρομή σας με το ίδιο πάθος και ανιδιοτέλεια. Με εκτίμηση Η προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Στέλλα Δρανούτσου Βρεφονηπιακός Σταθμός Στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας "ζωντανέψαμε" τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα και ζήσαμε ένα υπέροχο παραμύθι. Τα παιδιά μας χάρισαν στιγμές χαράς και συγκίνησης. Νιώθω τόσο υπέροχα που έκανα αυτό το ταξίδι μαζί τους και με τις οικογένειές τους. Στο τέλος τα παιδιά μας είπαν τα κάλαντα της Χίου και ζήτησαν τα χρήματα που θα μαζευτούν να πάνε στα παιδάκια που έχουν ανάγκη. Μαζέψαμε όλοι 147 και τα προσφέραμε στον Σύλλογο "Αγκαλιά. Ακόμα μαζέψαμε πολλές σακούλες με είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! Να χαιρόμαστε τους καρπούς των κόπων μας, να δυναμώνουμε και να συνεχίζουμε... Μαργαρίτα Ανδρεοπούλου Στις 7 Νο εμ βρί ου 1913 γεν νή θη κε στην Αλ γε ρί α α πό Γάλ λο πα τέ ρα και Ι - σπα νί δα μη τέ ρα έ νας α - πό τους ση μα ντι κό τε - ρους φι λο σό φους και συγ γρα φείς του 20ού αιώ να, ο Αλ μπέρ Κα μύ. Έ γι νε γνω στός στο ευ ρύ κοι νό α πό τα μυ θι στο ρή - μα τά του "Ο Ξέ νος" και "Η Πα νού κλα", τα θε α τρι - κά του έρ γα "Κα λι γού λας" και "Οι Δί καιοι" αλ λά και στα φι λο σο φι κά του δο κί μια "Ο Μύ θος του Σί - συ φου" και "Ο Ε πα να στα τη μέ νος Άν θρω πος". Ο Κα μύ σκο τώ θη κε το 1960 σε αυ το κι νη τι κό δυ - στύ χη μα. Ή ταν 47 ε τών. Α πό τα 47 χρό νια της ζω ής του τα 27 τα έ ζη σε στη γε νέ θλια Αλ γε ρί α και τα 20 στη Γαλ λί α. Τι μή θη κε το 1957 με το Βρα βεί ο Νό μπελ Λο γο τε χνί ας. Ά φη σε πί σω του ε ξαι ρε τι κά έρ γα και ο ρι σμέ να α ξιο ση μεί ω τα α - πο φθέγ μα τα που σε κά νουν να σκέ φτε στε. Ας θυ μη θού με τα κα λύ τε ρα: 1. Γο η τεί α εί ναι έ νας τρό πος να παίρ νεις την α πά ντη ση "ναι", χω ρίς να έ χεις κά νει κά ποια ξε κά θα ρη ε ρώ τη ση. 2. Μη βα δί ζεις μπρο στά μου για τί μπο ρεί να μην σε α κο λου θή σω. Μη βα δί ζεις πί σω μου για τί μπο ρεί να μη σε ο δη γή σω. Βά δι ζε πλά ι μου και γί νε ο σύ ντρο φός μου. 3. Η πραγ μα τι κή γε νο κτο νί α α πέ να ντι στο μέλ λον εί ναι να τα δί νεις ό λα στο πα ρόν. 4. Μπο ρείς να κρί νεις τον χα ρα κτή ρα ε νός ά - ντρα πα ρα τη ρώ ντας την ό ψη της γυ ναί κας του. 5. Εί ναι προ τι μό τε ρο να ζω τη ζω ή μου σαν να υ πάρ χει Θε ός και να πε θά νω για να α να - κα λύ ψω ό τι δεν υ πάρ χει πα ρά να ζω τη ζω ή μου σαν να μην υ πάρ χει και να πε θά νω για να α να κα λύ ψω ό τι υ πάρ χει. 6. Α πό το κου τί της Παν δώ ρας ό που βρί σκο - νταν πλή θος τα κα κά της αν θρω πό τη τας, οι Έλ - λη νες ά φη σαν την ελ πί δα να βγει τε λευ ταί α α πό τα άλ λα, σαν το πιο τρο με ρό α πό ό λα. Δε γνω - ρί ζω πιο συ γκι νη τι κό συμ βο λι σμό. Για τί η ελ πί - δα, α ντί θε τα απ' ο,τι πι στεύ ου με, ι σο δυ να μεί με πα ραί τη ση. Και ζω ση μαί νει δεν πα ραι τού μαι. 7. Ζω ή εί ναι το ά θροι σμα των ε πι λο γών μας. 8. Ε λεύ θε ρος εί ναι ε κεί νος που μπο ρεί να ζει χω ρίς να λέ ει ψέ μα τα. 9. Για να εί μα στε ευ τυ χι σμέ νοι, πρέ πει να μη μας α πα σχο λούν πο λύ οι άλ λοι. 10. Μια α πό τις χει ρό τε ρες αι τί ες ε χθρό τη τας εί ναι η λύσ σα και η πο τα πή ε πι θυ μί α να δεις να υ πο κύ πτει, αυ τός που τολ μά ει να α ντι στέ - κε ται σ' αυ τό που σε συν θλί βει. 11. Να αυ το κτο νή σω ή να κά νω κα φέ; 12. Τι εί ναι έ νας ε πα να στά της; Έ νας άν θρω - πος που λέ ει ό χι. 13. Σε τε λευ ταί α α νά λυ ση, χρειά ζε ται πε ρισ - σό τε ρο κου ρά γιο για να ζή σεις πα ρά για να αυ το κτο νή σεις. 14. Πρέ πει να έ χει κα νείς έ ναν έ ρω τα, έ ναν με γά λο έ ρω τα, για να του ε ξα σφα λί ζει άλ λο θι στις α δι καιο - λό γη τες α πελ πι σί ες που κυ ριεύ ουν ό λους μας. 15. Το σχο λεί ο μάς προ ε τοι μά ζει για τη ζω ή σε έ ναν κό σμο που δεν υ πάρ χει. 16. Έ νας ά ντρας έ χει πά ντα δύ ο χα ρα κτή ρες: τον δι κό του και αυ τόν που του δί νει η γυ ναί κα του. 17. Α γα πώ υ περ βο λι κά τη χώ ρα μου για να εί μαι ε θνι κι στής. 18. Το να δη μιουρ γείς εί ναι σαν να ζεις δυο φο ρές. 19. Η α νά γκη να έ χεις πά ντα δί κιο, σφρα γί δα ε νός χυ δαί ου πνεύ μα τος. 20. Δεν μου α ρέ σουν τα μυ στι κά των άλ λων. Με εν δια φέ ρουν ό μως οι ε ξο μο λο γή σεις τους. 21. Η πα γί δα του μί σους εί ναι ό τι σε δέ νει με τον χει ρό τε ρο ε χθρό σου. 22. Στη μέ ση του χει μώ να, α να κά λυ ψα τε λι κά ό τι μέ σα μου υ πάρ χει έ να α ό ρα το κα λο καί ρι. 23. Η πο λι τι κή και η μοί ρα της αν θρω πό τη - τας δια μορ φώ νο νται α πό αν θρώ πους χω ρίς ι δα νι κά και χω ρίς με γα λεί ο. Άν θρω ποι που έ - χουν με γα λεί ο μέ σα τους δεν α σχο λού νται με την πο λι τι κή. 24. Εί ναι ευ χα ρι στη μέ νοι α πό τη ζω ή μό νο αυ τοί που δεν την έ χουν ζή σει. 25. Η πραγ μα τι κή γεν ναιο δω ρί α προς το μέλ - λον έ γκει ται στο να τα δί νου με ό λα στο πα ρόν. 26. Έ χου με ε ξο ρί σει την ο μορ φιά. Οι Έλ λη - νες εί χαν πά ρει τα ό πλα γι' αυ τήν (α πό την "Ε ξο ρί α της Ε λέ νης", 1948) 27. Θα σου πω έ να μυ στι κό, φί λε μου. Μην πε ρι - μέ νεις την Η μέ ρα της Κρί σης. Έρ χε ται κά θε μέ ρα. 28. Α κό μα κι ό ταν κά ποιος εί ναι πε πει σμέ νος για την α πελ πι σί α του, πρέ πει να δρα σαν να ελ πί ζει. Ή να αυ το κτο νεί. Ο πό νος δεν δί νει δι καιώ μα τα. 29. Οι άν θρω ποι σπεύ δουν να α σκή σουν κρι τι κή για να μην κρι θούν οι ί διοι. 30. Χω ρίς δου λειά, η ζω ή σα πί ζει, αλ λά ό ταν η δου - λειά εί ναι ά ψυ χη, η ζω ή εκ φυ λί ζε ται και ξε ψυ χά ει. 31. Υ πάρ χουν κά ποια πά θη τό σο δυ να τά, που δεν μπο ρεί πα ρά να εί ναι α ρε τές. 32. Αυ τοί που γρά φουν ξε κά θα ρα έ χουν α να - γνώ στες. Αυ τοί που γρά φουν δυ σνό η τα, έ - χουν σχο λια στές. 33. Ο κό σμος ό που αι σθά νο μαι πιο ά νε τα, εί - ναι ο Ελ λη νι κός μύ θος. 34. Ε πα να στα τώ ά ρα υ πάρ χω. 35. Ο σκλά βος ξε κι νά ζη τώ ντας δι καιο σύ νη και κα τα λή γει να πε ρι μέ νει να φο ρέ σει έ να στέμ μα. 36. Σε συγ χω ρούν για την ευ τυ χί α σου και τα πλού τη σου μό νο αν τα μοι ρά ζε σαι γεν ναιό δω ρα. 37. Μια έ νο χη συ νεί δη ση έ χει α νά γκη να ε ξο μο - λο γη θεί. Έ να έρ γο τέ χνης εί ναι μια ε ξο μο λό γη ση. 38. "Το αλ κο όλ σβή νει τον άν θρω πο για ν' α - νά ψει το κτή νος", κά τι που τον κά νει να α ντι - λη φθεί για τί του α ρέ σει το αλ κο όλ. 39. Υ πάρ χουν στους αν θρώ πους πε ρισ σό τε - ρα πράγ μα τα να θαυ μά σου με πα ρά να πε ρι - φρο νή σου με. 40. Το να α γα πάς έ να πλά σμα ση μαί νει να έ - χεις α πο δε χτεί να γερ νάς μα ζί του. 41. Η ζω ή μπο ρεί να εί ναι υ πέ ρο χη και συ ντα ρα κτι - κή, αυ τή εί ναι ό λη η τρα γω δί α της. Χω ρίς ο μορ φιά, α γά πη ή κίν δυ νο, θα ή ταν σχε δόν εύ κο λο να ζεις. 42. Προ πα ντός ό ταν οι μέ ρες φαί νο νται α τέ λειω τες, εί ναι που αρ χί ζουν τα χρό νια να περ νά νε γρή γο ρα. 43. Αν πρό κει ται να μου συμ βεί κά τι, θέ λω να εί μαι ε κεί. 44. Στα τριά ντα μου, σχε δόν α πό τη μια μέ ρα στην άλ λη, γνώ ρι σα τη φή μη. Τώ ρα ξέ ρω πε ρί τί νος πρό κει ται. Μι κρο πράγ μα τα. 45. Να ζεις μέ χρι δα κρύ ων. 46. Ο άν θρω πος εί ναι το μό νο πλά σμα που αρ νεί ται να εί ναι αυ τό που εί ναι. 47. Ο ε λεύ θε ρος Τύ πος μπο ρεί να εί ναι εί τε κα λός εί τε κα κός, αλ λά χω ρίς ε λευ θε ρί α, εί ναι α πό λυ τα βέ βαιο ό τι ο Τύ πος δεν μπο ρεί να εί ναι ο τι δή πο τε άλ λο α πό κα κός. 48. Α πό την ε μπει ρί α κα νείς δεν γί νε ται σο - φός, αλ λά ε μπει ρο γνώ μων. Σε τι ό μως; 49. Μι λώ ντας γι' αυ τά που α γνο είς, στο τέ λος τα μα θαί νεις. HuffPost Greece Επι κοινωνία εν τύπω / 5

6 Γάμος Γάμος: ένας δρόμος που περπατιέται στη Γη, αλλά καταλήγει στον Ουρανό Στην Ορ θο δο ξί α, ο γά μος εί ναι μια πραγ μα - τι κή και τέ λεια έ νω ση ά ντρα και γυ ναί κας, που πραγ μα το ποιεί ται μέ σω της θεί ας χά ρι τος, δη - λα δή της α γα θής ε νέρ γειας του Θε ού, η ο ποί - α α γιά ζει τα πά ντα και ε νώ νει τους δύ ο αν θρώ - πους σε έ ναν άν θρω πο, χω ρίς να κα ταρ γεί την ι διαι τε ρό τη τα και την προ σω πι κό τη τα του. Ο γά μος, ό ταν εί ναι σω στός και α λη θι νά ορ θό - δο ξος, φέρ νει το ζευ γά ρι σ' έ ναν δρό μο ευ τυ χί ας και ευ λο γί ας, που αρ χί ζει α πό την α γά πη και την ε - νό τη τα με τα ξύ τους και κα τα λή γει στην α γά πη και την ε νό τη τα με ό λους τους αν θρώ πους και με τον Θε ό της α γά πης δη λα δή σ' έ ναν προ ο ρι σμό πο λύ πιο πέ ρα α πό την προ σω ρι νή γή ι νη ευ τυ χί α: στην αιώ νια ευ τυ χί α, που η ορ θό δο ξη πα ρά δο σή μας την ο νο μά ζει πα ρά δει σο. Ο δρό μος αυ τός φυ σι κά εί ναι κι έ νας δρό μος θυ σί ας, ό που ο έ νας θυ σιά ζε - ται α πό α γά πη για τον άλ λο (ό πως ο Χρι στός σταυ ρώ θη κε α πό α γά πη για ό λους τους αν θρώ - πους, για να βο η θή σει και να σώ σει ό λους τους αν θρώ πους, ό λων των λα ών και των ε πο χών) και α κρι βώς μέ σω αυ τής της α γά πης έρ χε ται η χα ρά και η ευ τυ χί α στη ζω ή του ζευ γα ριού, ό σο δύ σκο - λες κι αν εί ναι οι συν θή κες της ζω ής τους. Γρά φει σχε τι κά με τον γά μο έ νας σύγ χρο - νος ορ θό δο ξος ε πί σκο πος, ο μη τρο πο λί της Σι σα νί ου Παύ λος: " Ξέ ρε τε, παι διά μου, για πού ξε κι νά τε; Δεν ξε κι νά τε για το ά γνω στο με βάρ κα την ελ πί δα. Ξε κι νά τε για τη Βα σι λεί α του Θε ού. Αυ τή εί ναι η πο ρεί α του γά μου. Λέ ω στα ζευ γά ρια που πα ντρεύ ω: "Αν το κα - τα λά βα τε, παι διά μου, σή με ρα πρέ πει να πε - θά νε τε, πρέ πει να πε θά νει ο ε γω ι σμός σας. Ξε κι νή σα τε κα θέ νας α πό το σπί τι του και ήρ - θα τε ε δώ και τώ ρα φεύ γε τε α πό ε δώ μα ζί σε έ - να και νούρ γιο σπί τι. Πο λύ ω ραί α. Τι ση μαί νουν ό λα αυ τά; Ο κά θε έ νας πρέ πει να φύ γει α πό τον ε αυ τό του πια. Α πό αυ τό που ή ταν μέ χρι τώ ρα. Κι ε δώ η Χά ρις του Θε ού σάς έ νω σε." Βλέ πε τε κά ποια στιγ μή ε νώ νου με τα χέ ρια και τους λέ ω: "Έ χε τε δει δύ ο κλει διά πε ρα - σμέ να σε κρί κο; Ό που και να 'ναι, θα εί ναι μα - ζί. Στην τσέ πη μας ευ ρί σκο νται ή μας πέ σαν στον δρό μο ή τα πε τά ξα με στη θά λασ σα, θα εί ναι πά ντα μα ζί για τί τα ε νώ νει έ νας κρί κος. Αν ό μως βγουν α πό τον κρί κο, εί ναι ζή τη μα τύ χης αν θα μεί νουν και τα δύ ο κο ντά και μα - ζί. Ποιος εί ναι ο κρί κος; Η χά ρη του Θε ού. Βάλ τε τα χέ ρια σας, βάλ τε τις καρ διές σας και οι δυο σας στο χέ ρι του Θε ού. Ο Θε ός δεν μας παίρ νει με το ζό ρι, α πλώ νει το δι κό Του χέ ρι και ε άν ε σείς με τη θέ λη ση βά λε τε τα δι - κά σας χέ ρια, ο Θε ός θα σας ε νώ σει σε μια ε - νό τη τα τέ λεια και α γί α και έ τσι να πο ρευ τεί τε". Ο Ι η σούς Χρι στός, στην Και νή Δια θή κη, Βρες χρόνο... πα ρέ δω σε στους χρι στια νούς κά ποια μέ σα βο ή θειας, ώ στε να μπο ρέ σου με να πο λε μή - σου με τα πά θη και τα ε λατ τώ μα τά μας, να τα βγά λου με απ' την καρ διά μας και να ε γκα τα - στή σου με σ' αυ τήν την τα πει νή και α νι διο τε - λή α γά πη. Τέ τοια μέ σα εί ναι η θεί α κοι νω νί α, η προ σευ χή, η ε ξο μο λό γη ση, η νη στεί α, η συμ με το χή στις εκ κλη σια στι κές τε λε τές, αλ λά και η ά σκη ση των α ρε τών: της κα λο σύ νης, της συγ χω ρη τι κό τη τας, της αυ το συ γκρά τη - σης, της α νε ξι κα κί ας, της η ρε μί ας, της βο ή - θειας προς τον πλη σί ον και φυ σι κά της τα - πεί νω σης και της α γά πης. Ό λα αυ τά, ό ταν ε - φαρ μό ζο νται σω στά κι ό χι υ πο κρι τι κά ή ε πι - πό λαια, υ πάρ χουν για να φέ ρουν στον άν - θρω πο τη θεί α χά ρη, να τον ε νώ σουν με τον δι πλα νό του και με τον Θε ό και τε λι κά ό λοι μα ζί να κι νη θού με προς την α πε ρί γρα πτη ευ - τυ χί α, που ξε κι νά ει ε δώ και τώ ρα και συ νε χί - ζε ται στην αιω νιό τη τα. Η ζω ή του ζευ γα ριού εί ναι έ νας ό μορ φος α γω νι στι κός στί βος, ό - που οι δύ ο σύ ζυ γοι συ νερ γά ζο νται σ' αυ τό τον α γώ να για την κα τά κτη ση της α γά πης και της αιώ νιας χα ράς που φέρ νει στις καρ διές. Γι' αυ τό, α κό μη κι αν έ να ζευ γά ρι δεν μπο - ρέ σει να α πο χτή σει παι διά, ο γά μος δεν εί ναι κα τα δι κα σμέ νος σε α πο τυ χί α. Α κό μη κι αν έ - να ζευ γά ρι κά νει λά θη στις ε πι λο γές ή στη συ - μπε ρι φο ρά του, υ πάρ χει πά ντα η συγ χώ ρη - ση. Α κό μη κι αν έ να ζευ γά ρι υ πο φέ ρει α πό την κα κί α των αν θρώ πων ή την α δι κί α της κοι νω νί ας ή την αρ ρώ στια ή τον θά να το α γα - πη μέ νων προ σώ πων, ο Ι η σούς Χρι στός, που τους ε νώ νει με τη χά ρη Του, φέρ νει πά ντα τη χα ρά. Αρ κεί να Του ε πι τρέ πουν να τους ε νώ - νει, ζώ ντας μια ζω ή με πνευ μα τι κό τη τα. Έ νας γά μος με στε ρε ή βά ση τα βγά ζει πέ ρα σε ο ποιεσ δή πο τε συν θή κες: σε α σθέ νεια ή α να πη ρί - α, φτώ χεια, στε ρή σεις, α νερ γί α, ε ξο ρί ες, α κό μη και η θι κά στρα βο πα τή μα τα του/της συ ζύ γου ή και των δύ ο συ ζύ γων (α φού πά ντα υ πάρ χει δυ να τό - τη τα για με τά νοια και συγ χώ ρη ση). Η χά ρη του Θε ού ε νι σχύ ει τους αν θρώ πους, ώ στε η α γά πη να ξε πε ρά σει τις α δυ να μί ες. Το δια ζύ γιο εί ναι για τον γά μο ό,τι ο α κρω τη ρια σμός σε μια εγ χεί ρη ση: η τε λευ ταί α λύ ση, α νε πι θύ μη τη αλ λά α να γκαί α, για να α πο κο πεί έ να μέ λος, ό χι ε πει δή α πλώς δεν θε ρα πεύ ε ται, αλ λά ε πει δή ο δη γεί ό λο τον ορ γα νι - σμό στη σή ψη και το θά να το. Η τρο με ρή ευ κο λί α ε πι λο γής του δια ζυ γί ου στις μέ ρες μας ο φεί λε ται στην α πό λυ τη άρ νη ση των αν θρώ πων να α νοί - ξουν με τα πεί νω ση και α γά πη την καρ διά τους στον άλ λο, θυ σιά ζο ντας τον ε γω ι σμό τους. og-post_4940.html Βρες χρόνο για δουλειά -αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας. Βρες χρόνο για σκέψη -αυτό είναι η πηγή της δύναμης. Βρες χρόνο για παιχνίδι -αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νιότης. Βρες χρόνο για διάβασμα -αυτό είναι το θεμέλιο της γνώσης. Βρες χρόνο να είσαι φιλικός -αυτός είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. Βρες χρόνο για όνειρα -αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τ αστέρια. Βρες χρόνο ν αγαπάς και ν αγαπιέσαι -αυτό είναι το προνόμιο των Θεών. Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρά σου -είναι πολύ σύντομη η μέρα για να σαι εγωιστής. Βρες χρόνο να γελάς -αυτό είναι η μουσική της ψυχής. Βρες χρόνο να είσαι παιδί -για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος. Γιάννης Ρίτσος Μονεμβασιά 1 Μαΐου Αθήνα 11 Νοεμβρίου 1990 Παρουσίαση Βιβλίου Νεί λος Πη νειός Ιν δός Ση κουά νας Τί βε ρης Τί γρης Οι ή ρω ες α κο λου θούν τη ρο ή των πο τα μών ή α ντιστέ κο νται στη μοί ρα που ο ρί ζουν οι κοί τες τους. Άλ λο τε α φή νο νται στα μά για των υ δά των τους ή, αν χρεια στεί, τα ξορ κί ζουν, για να ε πι βιώ σουν. Κι άλ λο τε πά λι, α ντλώ - ντας δύ να μη α πό την αρ χέ γο νη ε ξου σί α τους, γεν νούν τη ζω ή πά νω στα νε ρά τους ή και ε πικοι νω νούν με την πέ ρα ό χθη α πό την α κρο πο τα μιά της ε δώ ύ παρ ξης. Έ ξι πο τά μια, ι διαί τε ρα γνώ ρι μα στη συγ γρα - φέ α, που έ ζη σε κο ντά τους, δια σταυ ρώ νο - νται με η μέ ρες του 20ού αιώ να: α πό την Αί - γυ πτο της υ παί θρου κα τά τη δε κα ε τί α του '40, την ελ λη νι κή ε παρ χί α του '50, το Πα κι - στάν του '60, τον πα ρι σι νό Μά η του '68, μια Ρώ μη α κό μα νε ο ρε α λι στι κή το '70 κι έ ναν μα - κρο χρό νιο πό λε μο στη Μέ ση Α να το λή το '80. ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Έχουν πά ντα μια λάμ ψη στο βλέμ μα. Ζουν μέ σα στον κό σμο, α πο τε λούν μέ ρος της ζω ής άλ λων αν θρώ πων και ξε κί νη σαν για το τα ξί δι τους δί χως δι σά κι και δί χως σαν δά λια. Δί πλα τους υ πάρ χουν πά ρα πολ λοί άν - θρω ποι που εί ναι πει να σμέ νοι για τρυ φε ρό - τη τα και ντρέ πο νται να το δεί ξουν. Ο πο λε μι στής τούς συ γκε ντρώ νει γύ ρω α - πό τη φω τιά, α φη γεί ται ι στο ρί ες, μοι ρά ζει το φα γη τό του, με θά ει πα ρέ α τους. Την ε πό με - νη, ό λοι νιώ θουν κα λύ τε ρα. Έ χει θέ λη ση και ε πι μο νή, ό χι εμ μο νή. Γνω ρί ζει πως πριν να αλ λά ξει τον κό σμο, πρέ πει να αλ λά ξει τον ε αυ τό του. Πι στεύ ει στα θαύ μα τα και τα θαύ μα τα αρ χί - ζουν να συμ βαί νουν. Συ μπε ρι φέ ρε ται σαν παι δί και διατη ρεί την ε πα φή του με τον Θε ό, μέ σω της α θω ότη τας και της ευ θυ μί ας του. Βρί σκε ται στον κό σμο για να βο η θή σει τους ανθρώ πους, ό χι να τους κα τα δι κά σει. Γνω ρί ζει πως η πί στη με τα βάλ λει το δη λη - τή ριο σε κρυ στάλ λι νο νε ρό. Γνω ρί ζει πως αν στο τέ λος του τα ξι διού, φτά σει σε έ ναν ά δειο Πα ρά δει σο, η μά χη του δεν θα έ χει κα μιά α ξί α. Έ χει στη καρ διά του μό νο α γά πη. Paulo Coelho 6 / Επι κοινωνία εν τύπω

7 Η η λι κιω μέ νη καρ κι νο πα θής κυ ρί α βρί σκε - ται στο ε πί της ο δού Σε βα στου πό λε ως πα - ράρ τη μα του Λα ϊ κού Νο σο κο μεί ου, για την κα θιε ρω μέ νη ε βδο μα διαί α θε ρα πεί α. Οι πρό σφα τες αι μα το λο γι κές ε ξε τά σεις έ δει - ξαν πως εί χε έλ λει ψη σι δή ρου και α σβε στί ου. Α νά γκη, ά με ση, η προ μή θεια των σχε τι κών φαρ μά κων α πό το φαρ μα κεί ο καρ κι νο πα θών του Ε Ο ΠΥ Υ στη Λ. Α λε ξάν δρας. Ο σύ ζυ γος α φού πρώ τα πή γε τη σχε τι κή συ ντα γή στο φαρ μα κεί ο του Λα ϊ κού Νο σο κο - μεί ου για τις α πα ραί τη τες σφρα γί δες, πή ρε το τρό λε ϊ για το φαρ μα κεί ο του Ε Ο ΠΥ Υ, το ο - ποί ον βρί σκε ται ε πί της ο δού Αχ. Πα ρά σχου, α πέ να ντι α πό το πα ράρ τη μα του Νο σο κο μεί - ου Αγ. Σάβ βας "Νί κος Κούρ κου λος" (πρώ ην ο γκο λο γι κό Νο σο κο μεί ο Ι ΚΑ). Κα θώς έ στρι βε τη γω νί α για το φαρ μα κεί ο, πή ρε το μά τι του έ ναν η λι κιω μέ νο, κυρ τω μέ νο αν θρω πά κο με λι γο στά μαλ λιά και α ραιά γέ νια, να πο ρεύ ε ται κι αυ τός προς το φαρ μα κεί ο. Έ χο ντας κα τά νου του τον συ νω στι σμό που υ πάρ χει κά θε φο ρά σ' αυ τό το φαρ μα κεί ο, προ - σπέ ρα σε τον αν θρω πά κο ε πι τα χύ νο ντας το βή μα του, προ κει μέ νου να προ λά βει έ να -ό σο δυ να τόν - μι κρό τε ρο νού με ρο προ τε ραιό τη τας. Τη στιγ μή που τον προ σπερ νού σε, του φά νη κε πως τα χέ ρια που κρα τού σαν τη συ ντα γή, έ τρε μαν. Ό ταν έ παιρ νε το δι κό του νού με ρο η φω τει - νή έν δει ξη έ δει χνε τον α ριθ μό 38. Κοί τα ξε το χαρ τά κι με το δι κό του νού με ρο. Εί δε πως εί - χε τον α ριθ μό 62, "έ χω και ρό" σκέ φθη κε. Βγή κε στον προ αύ λιο χώ ρο ό που πε ρί με - ναν και οι άλ λοι πριν α πό αυ τόν. Το κρύ ο ή - ταν κά πως υ πο φερ τό. Πή ρε το ζε στό τσά ι, α - πό τη δι πλα νή κα φε τέ ρια και περ πα τώ ντας πά νω κά τω στον μι κρό κη πά κο, πα ρα τη ρού - σε τους άλ λους α να μέ νο ντες. Άλ λοι συ ζη τού - σαν με τα ξύ τους, άλ λοι κά πνι ζαν πί νο ντας τον κα φέ τους και άλ λοι κα θι σμέ νοι στα πε - ζού λια πε ρί με ναν βου βοί κυ ριευ μέ νοι α πό τις έ γνοιες και τα βά σα να της ζω ής... Έ νας α πό αυ τούς ή ταν και ο ή ρω άς μας, στον ο ποί ον εί χε προ στε θεί μια νέ α έ γνοια. Αι σθα νό ταν ά σχη μα που - ε γω ι στι κά σκε πτό - με νος - εί χε προ σπε ρά σει τον η λι κιω μέ νο αυ - τόν αν θρω πά κο. Έ νοιω θε σαν να εί χε "κλέ - ψει" τη σει ρά ε νός - κα τά τα φαι νό με να - πε - ρισ σό τε ρο α να ξιο πα θούς α πό τον ί διο. Σή κω σε τα μά τια του προς τη φω τει νή έν - δει ξη. Εί δε πως πλη σί α ζε η σει ρά του. Πέ ρα - σε μέ σα στον χώ ρο ό που βρί σκε ται το γκι σέ πα ρα λα βής των φαρ μά κων. - Καημένη Ἑλλάδα! Τί τέλος σὲ περίμενε! Μὰ δὲν ἔχεις μήτε κάποιον νὰ σὲ κλάψει, γιατὶ τὴν κηδεία σου τὴ γιορτάζουνε σὰν γάμο, μὲ χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια, ποὺ αὐτὰ εὐτυχῶς δὲν εἶναι ἑλληνικά. - Ἀκοῦστε τὴν ἑξῆς ἱστορία: ἡ χταπόδα βοσκᾶ στὸν πάτο τῆς θάλασσας, μαζὶ μὲ τὸ χταποδάκι. Ἄξαφνα τὸ καμακίζουνε. Τὸ χταποδάκι φωνάζει: μὲ πιάσανε μάνα! Ἡ μάνα του τοῦ λέγει: μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Ξαναφωνάζει τὸ μικρό: μὲ βγάζουν ἀπὸ τὴν θάλασσα! Πάλι λέγει ἡ μάνα: μὴν φοβᾶσαι παιδί μου. Καὶ πάλι: μὲ σγουρίζουνε μάνα! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Μὲ κόβουνε μὲ τὸ μαχαίρι! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Μὲ βράζουνε μάνα! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Μὲ μασᾶνε μάνα! Μὴν φοβᾶσαι παιδί μου! Πίνουνε κρασὶ μάνα! Τότε ἐκείνη ἀναστέναξε καὶ φώναξε: Ἄχ, σὲ ἔχασα παιδί μου! Ένα Νούμερο Μόνο... Καημένη Ἑλλάδα! Με τά α πό λί γο εί δε να μπαί νει και ο αν θρω - πά κος. Α κού μπη σε την πλά τη του στον τοί χο και πα ρέ μει νε βου βός με σκυμ μέ νο το κε φά - λι, λες και κοι τού σε ε πί μο να τη συ ντα γή που κρα τού σε στα χέ ρια του - δυο χέ ρια τα ο ποί - α έ τρε μαν α διά κο πα. Ό χι α πό το κρύ ο. Μέ σα ή ταν αρ κε τά ζε στά. Κοι τώ ντας τη συ μπο νε τι κή μορ φή αυ τού του αν θρω πά κου α πό κο ντά έ νοιω σε να τον κυ - ριεύ ουν ε κτός α πό τύ ψεις και μια βα θιά θλί ψη για τον ε αυ τό του, εξ αι τί ας - της ξέ νης προς αυ τόν - προ η γού με νης συ μπε ρι φο ράς του. Ξαφ νι κά, σα να ά στρα ψε έ να φως μέ σα του και έ νας γλυ κα σμός άρ χι σε να λού ζει την ψυ χή του. Πλη σί α σε τον αν θρω πά κο. "Με συγ χω ρεί τε, σας βλέ πω πο λύ τα λαι - πω ρη μέ νο, ε πι τρέψ τε μου να α νταλ λά ξου με τα νού με ρά μας. Ε γώ δό ξα τω Θε ώ, μπο ρώ να πε ρι μέ νω αρ κε τά α κό μη." "Μα δεν εί ναι α νά γκη...", ψέλ λι σε ο αν θρω πά κος. "Σας πα ρα κα λώ, ε πι μέ νω..." "Ε, τό τε, σας ευ χα ρι στώ πο λύ..." και ά πλω - σε το τρε μά με νο χέ ρι του με το χαρ τά κι, την ώ ρα που του έ δι νε το δι κό του. "Εί ναι, βλέ πε τε, κι αυ τό το κα τα ρα μέ νο Αλ - τσχά ι μερ..." συ νέ χι σε με σβη σμέ νη φω νή. "Κά ντε κου ρά γιο..." κα τά φε ρε να του πει ο ή ρω ας μας, με φω νή ρα γι σμέ νη. Η φω τει νή έν δει ξη έ δει ξε το νού με ρο 62. Ο αν θρω πά κος πή γε να πα ρα λά βει τα φάρ μα κά του και γυ ρί ζο ντας προς το μέ ρος του ή ρω α μας, τον κοί τα ξε με υ γρά... μά τια και με φω νή που μό λις α κου γό ταν ψι θύ ρι σε: "Σας ευ χα ρι - στώ και πά λι. ΚΑ ΛΑ ΧΡΙ ΣΤΟΥ ΓΕΝ ΝΑ". Εν τω με τα ξύ, η φω τει νή έν δει ξη έ δει χνε ή - δη το νού με ρο 63, χω ρίς κα νείς να πλη σιά - ζεις το γκι σέ. Σα να ξύ πνη σε α πό κά ποιο ό - νει ρο, ο ή ρω ας μας κοί τα ξε το χαρ τά κι με τον α ριθ μό του αν θρω πά κου. Ή ταν το νού με ρο 63! Κα θώς πλη σί α ζε στο γκι σέ για να πα ρα λά - βει τα φάρ μα κα του, α να λο γί σθη κε: "Μό νο έ να νού με ρο δια φο ρά; Κρί μα τα θερ μά ευ χα ρι στώ του αν θρω πά κου! ". Ό μως, αυ τή του η χει ρο νο μί α - προ ε τοι μα - σμέ νος να πε ρι μέ νει για ό ποιο νού με ρο έ γρα - φε το χαρ τά κι του αν θρω πά κου - τον α ντά μει - ψε με μια α νεί πω τη γα λή νη που κυ ρί ευ σε ο λό - κλη ρο το εί ναι του. Κα θώς έ φευ γε, ήρ θαν στο νου του τα λό για του Α πο στό λου των Ε θνών: "Ι λα ρόν γαρ δό την, α γα πά ο Θε ός" (Κορ. Β' 9,7) Δη μή τριος Μα τσού κας - Γιατὶ τὸ κρασὶ εἶναι ὁ ἀντίμαχος τοῦ χταποδιοῦ, ἐπειδὴ τὸ λιώνει στὸ στομάχι. Δηλαδὴ ἡ μάνα δὲν φοβήθηκε μήτε τὸ μαχαίρι, μήτε τὴν φωτιά, μήτε τὰ δόντια, ἀλλὰ τὸ κρασί, ποὺ εἶναι πιὸ ἤρεμο καὶ ἀθῷο μπροστὰ στὰ μαχαίρια καὶ τὰ δόντια. Ἡ Ἑλλάδα σὰν τὸ χταποδάκι πέρασε ἀπὸ φωτιές, δόντια, μαχαίρια, ἀλλὰ πνεῦμα ΔΕΝ παρέδινε. Ὁ Φράγκος δὲν ἔρχεται μὲ μαχαίρια, πιστόλια καὶ φωτιές. Ἦρθε μὲ χάδια καὶ γλυκόλογα. Ἦρθε μὲ δῶρα, μὲ λεφτά, νὰ ἀνακουφίσῃ τὴν φτώχεια μας, νὰ διασκεδάσῃ μαζί μας, νὰ χορέψῃ μαζί μας, νὰ μᾶς εὐκολύνῃ τὴν ζωὴ μὲ τὰ μηχανήματά του. Ὅπως τὸ χταποδάκι ἔλιωσε στὸ κρασί, ἔτσι καὶ ἡ Ἑλλάδα κοντεύει νὰ χαθῇ ἀπὸ τὸ γλυκὸ κρασὶ ποὺ τὴν μέθυσε καὶ δὲν ξέρει τί κάνει καὶ ξεγυμνώθηκε καὶ στρήνιασε καὶ ἐκ τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτισεν.... Αυτά έγραφε ο Κυρ Φώτης Κόντογλου πρίν μισό καί βάλε αιώνα!!! Μαθήματα Ζωγραφικής Συ νε χί ζο νται και φέ τος τα μα - θή μα τα Ζω γρα φι κής με τον Κα θη γη τή Καλ λι τε χνι κών κύριο Alessandro De Martino, πτυ - χιού χο Κα λών Τε χνών Φλω ρε - ντί ας Ι τα λί ας. Τα μα θή μα τα, για διευ κό λυν ση των εν δια φε ρο μέ - νων, γί νο νται σε χώ ρο του Νο - σο κο μεί ου κά θε Τε τάρ τη 2-4 μ.μ. Για κά θε ε πι πλέ ον πλη ρο φο ρί α ε πι κοι νω νή στε με τον κ. Alessandro De Martino, Μαθήματα Αγγλικών Κα θη γή τρια Αγ γλι κών παραδίδει μα θή μα τα Αγ γλι - κών σε μέ λη του Συλ λό γου μας και ερ γα ζο μέ νους του Νο σο κο μεί ου μας, που ε πι - θυ μούν να μά θουν ή να τε - λειο ποι ή σουν τα αγ γλι κά τους. Τα μα θή μα τα θα γί νο νται σε αί θου σα της Νο ση - λευ τι κής Υ πη ρε σί ας κά θε Τετάρτη στις 4 μμ. Πα ρα κα λού νται οι εν δια φε ρό με νοι να ε πι κοι - νω νή σουν με την κυ ρί α Μα ρί α Χα νιω τά κου στα τη λέ φω να: και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Προσκαλούμε όποιον επιθυμεί να συμμετέχει στο καλλιτεχνικό εργαστήρι που θα δημιουργήσουμε με υπεύθυνη την κα Ορφανίδου Δώρα, η οποία προσφέρεται εθελοντικά (η συμμετοχή θα είναι δωρεάν) να μεταδώσει τις γνώσεις της πάνω σε διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες και τεχνικές. Το εργαστήρι θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη, μμ, στον 1ο όροφο της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στην αίθουσα μαθημάτων του Γραφείου Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. Ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν θα είναι έως και 15 και θα ληφθεί υπόψιν η σειρά προτεραιότητας των συμμετοχών. Οι συμμετοχές θα δηλώνονται στις υπεύθυνες του Γραφείου Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στα τηλ Η έναρξη του εργαστηρίου θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες προσωπικά. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, Ελένη Ιωακειμίδου Επι κοινωνία εν τύπω / 7

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός)

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) KEIMENO: Υ π τγος ε.α Βα σίλειος Διά με σης, τ. Κα θη γη τής ΣΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ο με γά λος αυ τός πνεύ μο νας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Στην πο λι τι στι κή συ νεί δη ση του

Στην πο λι τι στι κή συ νεί δη ση του Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΡΙ ΚΗ ΠΟΙ Η ΣΗ Η α πο τύ πω ση του α θλη τι κού πνεύ μα τος των Αρ χαί ων Ελ λή νων στα Ο μη ρι κά Έ πη ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ δο ξί α Ν. Κο τρώ νη, Κα θη γή τρια Φυσι κής Α γω γής ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα