!! % %,!,! %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!! % 4 4 4 4 %,!,! %"

Transcript

1

2 ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6!

3 !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! <! %! % 0 7!! 1 % % 4= 4.!! =!!.. % > %!!!! 0< 1.!!!? % /.!!!!!! %!! & )) /!!! % =! % =!! %! Α %!,!!, / & )!!!! %! %!! 6!.!!

4 !. & ) & % 5Β +ΧΒ &9 9 Χ) ))) 5() )))!!!! Β Ε,.!! %! 6 4/ % = 4 4 Φ!. 4 4/ 4.!! ; Χ(Β! & (! ) %!! >! Χ)Β!! Ε!!!!,!, Χ(Β. 5)Β +)Β!.! ) & %!.!. > >! & ))!!!!!!! Φ!!! Α!!!!!!,,! =!!! 2!! =!!!!!!!! Γ! Α,!! Η!!! %

5 !! Χ) % =!!! 46 Ι 4 > Η!!!!!!!!! %!!!!!!!! %!! %!! 4 4!! 4 4!!!!!!!! ϑ 4 4!!!!!! /!!! %!!!!! Κ!!!!!! Κ! 4 4! = < 6!! %!! % =!!!!!!!!!!!! =

6 !!!!!!.!!!!!! =! =! %!!! Λ!!, %,!, %!! 4 4!!.!!!!!,!!! % 6!!!!!,!! 4 4! 6!! Λ!!!!!!!!!! 7!!! =!! 7! Φ! 0 1!,, 2!!

7 0 1.,!! Φ 4 4! & ))!! Μ %!! 7! 2 4 4!! 4 4! < 4! 4! % 6 %!!! /!!!!!!!!!!!!!! >!!!!!! Φ!!.,!! %!!!!!. %!!!!!!! Γ!!!!.! %!! & ))!! 4! < 1!!!!

8 !!!!!!! ! !! 4 4,! 4 4 % 6!!! 4 4 6! 4! 4 4>!! 4 /, Ν!!!!! %!! > 4!! 4!!!!!!! %!!!.! 4! 4! %! % Φ!!! Α!!!!.!!!,.!!!!!!!!! 4Η! 4 % & ))! Ν!!!!!!! %!!

9 !!!!! ϑ 4Ο Π %! 8 8! = %!!! %!! Α % 4 Λ!!!! & ) & Χ) 6! 7.!!!!!! %! 6 & Χ) Φ! % &(Β. >,! / 4!! 4!!! Ε!!! % >!!!!!! & ))!!!! %! 4 4 %!!!! & () 9)!!!!. & +)!!! % % > 6! /!! % & +)! & )!!,!!.!!!.!!!!!!! Λ >!!!

10 !!!!!.!!, >!.!!!! %!! Φ!!! 4 4!!! %!! %! Θ 6!! > /!!!!!!!!!!!!? 4 4! & )!. % =! > 6! 7 /! %! 6 Φ Ι Θ!! / % 4Φ Ι 4 4/ % 4 4 Φ!. 4 /! % >!! 4!! 4 =!!! Η 6! )! %,

11 ! %! & )!! =! &( % % +) & 5 % )!! % %!!! ; / 6, 4!!! 4 % ;!! Ε %!!!!,!!!! =!!! % %!!.!!!!!!!!!!.!!!!!!! Η +) % %!!!!!! 4/ % 4!!!! = %!!!!!! %, Ν! Ν!!!!!!!!! % % %

12 !! Η!!! %!!!! %!!! 6, =,.! %!.!!!! %! 6!!! 6 4! 4 Ν

13 ! # %& (! ) + ) # && &,. / # %& 0,1. 2 ) ) 30&&&4 )! ) ##,5. # 6 + ), ) 0&,% # 1& + ) ) ) 0&&& )9 51,%. ) 5!! ## %###& ()! + (,! + (, # && 5% :0 &,. # 5& :# :% #,&. # %& # 1#& 0,1. # :& 0 1 ;,&. # & %5 %1% :,. # 1& :0: %5,%. # & & ;;%,0. 0&&& # &&5 1 ##,5. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = >?? 5, 0&&& 8 + ) ) ) + 2 ) + + ) ) ) # & 8 Α ; %.!! ()!! +, /! /.!!! 0!. 1.,, ( 2! ) %### # 0 5 Α,,, > 8 Β 8 # %

14 7 Β ) ( ) ) 7 + Β :%1 01% 0#1 0% 5:; %% ; #&5 %# #:0 5;% 5 # % ; ; 1:% # 10# #;: ) # &&5 1 1# 5;1 0&,%. ( 0&&& <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = >?? 5, 0&&& # & + ) + 8 ), ) + ) 2!!!, ( ## %### # && # 5& # :& # 1& 0&&& 7 0# ;: # ; &;5 5;# 0%5 0 :5# Χ )! 1 %#: #1 #& ##& 1;% # 1#; 55 :&0 501 % : #& &0% %% #51 7 % 0%; #;# ## ::% #; ;1; 0; 5#0 8 & 0:# : # 0&: %& 1%5 #&0 ;%: # : 1 ;% ##0 0%5 &0; 6+ % :: 0## :0 0 1# 6 ;: :: #:0 0% 5% :0 :# :% 0 1 :0: %5 # &&5 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = >?? 5, 0&&& ) ) ) + ) ) 8 ) ) ) ) + + +! +! 8 8!

15 , ( () 3 +,! +0!,. #1&&! ) + 8 Ε, + ) 8 ) Γ 9 ) ##&& + ), 8 + ) 8 +, + ) ) 8 ) + Β + ) + 8 +, +! Β #%&& ) 2 ) + 9 ) ) 8 8 +! 8 + Β 9 ) 9 + Χ! ) +! ) + ) 8! 8 ) ) , + ) ) Η + ) 8 ) ) + + ) 8 8 ) ) 8 ) +, ) + ) ) Ι + + Κ? + + ) ) )+

16 Λ ) ) + ) 8 ) 9 ) ) 8 8, ) +! ) #& &&& 8 + ) ) #1&& ) # #1. 2, + 0% &&&! # && Χ! ) + 8 ), ) +!) )! + 0& &&& 8? ) + ( / #1& 8 ) #1&& Μ ) + 8 ) ) #1&& ) + ) ) ) ) + ) ) % ) ) 8 Β ) ) +!!! Ν ) Ν + + Μ ) 0&& &&& + ) ), +! #1;% + # 0% )! # Γ # 55 8 ) ) ) 8, ) ) 8 7 Ο 8 8+ # ;# ;0, + #

17 8 # ;0 # ;%? 5&& 8 Χ ) + ) 0# &&& +? 8 > %& &&& 8, > #1 &&& 8, 5% &&&? ) + #&& &&& (, + ) ) 05 && ) # 5 # ; &&&! # ;% ) : 4# () 5# +!, ( ) 8 9 ) 8 # 51 Β +! % Β ) # %; + Ι ), 8 + ) Ι ) + 9 Β # %& # : # &&& 8, ) ) 8 ( 8 ), &&& 7 # : ) ) Β + 6 ) ) Κ )!, Η,, 7 # % + Α, + :# Α, + % + ), > + 6, Π, ( 8, ), 7 #, ;

18 Γ) ) ) + ) ) ) ) ) ) 9 )! # ; 8 ; ) ) + 9 )!! = / # %;, ) + ) + Χ 8+ 8 ) + 8 9!! Ν ) Ν ) ) 8 9 ) # %; 6 > + ) 8 )! (/, /,0,, 8 8 ) ) + ) ) + ) 8 ),!! + 8! 8 6+! Β ) ),! +, Β ) )! 8 ) 8 Π 8 ) Β + + #; &&& 1 ) Θ 6, + %%

19 ( ( Μ # :% 8 ) ) 6 ) Β + ) 0%1 &&&! ) 8! ) ) +! ) ) ) ) ) ), # %%, # % + # :% ) ) #& &&& + ) # : ) ) > 8 3 >?4, ) #& &&& ) # :: # 1& Β #&5 :& 8 # &&& ) # :& # :% Β # :: # 1& + 0%& &&&, #&& &&& >?, ) ), 8 ( 8 ) + Ρ + # ) ) Α ) 8 + ) ) + ) )! ) ), ),! ) + ) 8 + ) )! )! 8! ) Ρ ), +

20 , ) # 9! 9 + Ν ) Ν!) ) # :% ) > ) + Π )!), + ) 3 64 ) ) ) #&. Β + # :%,, (4 # :: + + 6! / ) ) + # :1 Γ) ) 8 8 ) + Π 8 ) )! + ) + ) Β ) +! ) 8 ) 8 ) 8 8 # : Σ:1 8 Η) + ) # :: + # : + 8? ) ) + ( Β # : + # & 1& &&&, ) ( + ) )! ## # & ) Μ 8 ) ) ) # &! )! ),, +!) Α, + 1 ) Θ 6, + : Η

21 8 ) ) ) ) )! 8 + ) 8 ) 8 ) # & 8 # & + ) 8 2 ) #0 6 7, 0 & 7,! ()./ 0 0 ), # :1, 8 + ) ) ) ) + ) 8 8, ) 8, 8 ) ) +! ) 8 9 / # %& # 1# 8 6 7, +!, +, 4# 9 +( 7, ( 4# 59 9 ### 9 ### %8 ### 5: 9 48 ### %4# ### 2#8 ### <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = ) Θ 6, + # # :1 ) ) # %# + # & 8 55 &&& + # # + 0&&& 8 8 ;:: &&& #5 = 8 ) /012 # /032, # ) /04/ 5222 ) Θ 6, + :; + Α, + : #

22

23 + ) ) # : ) >? #; 8! ) # :&, # & +, ) 8 ) ) ) 6 2 # 1& ) ) ), )! # & Η) ) ) ) # 1& 1 1 / 0&&& 51: 5&1 #% &&& 5;&. ) ) ) # & + ) ) ) + ( # & ) Ρ 8, ) ) #: 8, 8 ) (7 8 ) 8+ = Ν # # # %Ν # # 1& + 8 ) ) + ) 8 #1 ) + ) ) =!), 8! ! # 1& #=# 5 ; & ( ) ++,, 69 Β 8 # %, # : ( ), & % % %, # 0

24 9. ) (!) 8 ) 8 ) Ι # 1& ) ( ) # :& 8 ) ) Ι )++ 9! 9 ) # :& 8 ) + 8 )!, 8 + ) ) : # # #) )!! ) # :& + ) 2! # : 9 8 Ν 8 Ν ) # 1 ) ) )! # :1 Π /004 8 ) ) Η) 8, # 8 Ι 8 + +! 8 )! + 8 = 8, ) 8 )! ) 9) ) )!? ) 8 ) + 8 ; ; )!! ) ) 8 8 ) )

25 ! ) 8 )! 8 # ! :9 %### 52 # 1 # & # # # % # : 0&&& (7 ## 0 & 5 5 : % #1 ;0 % ; #% ;%1 % ; 5%& #; :# % 550 ;; ;;5 Γ) 0: 5#1 1; 0% 05 %; #5; 50 (! : 5& #&: 5 & #&5 0& 0 1 &0& & # # 1;: 5 ;: #& :1 01 0% 5 :#; ) 5 ; : ;&5 #0 :1 00 %1 ; &0 ; %:& ; &:& #0 :; #;; &;1 0; ;:: # & 0&0 %1# #: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = ( # :1 # 10 0 ;&& 5 &&& 8 2! Β 8 #% &&& + 0& &&& ) # & 8 / # 0 1; &&& Η) ) + Β 8, ) ) 0# # 1! 8 2 ) ) # 1& ) + ) / # 11 ) ) ) ) , ) Θ 6, + 1# # 1& + # 1:! #&; 1& ) Β! + ) Η!, ##: + ) Θ 6, + 1%

26 8 ) +, + ) ) / # # 11 + # 1!) 00 Μ ) ), +, 8+ 8, 8,! ) +! ) ) ) + 8!), 8 ) + Γ!, ) +, 8 + ) ) + 05 ; Β # 1 + :% , )! + ) 8 8 ) 0; ) # / # 1 + # ; # % 8 8 ) # ) 8! ) 2, 8 8 ), 8 ) ) ) + / # : + + ) ) ) ) 8 8, # 1 2 ) 8! 8! + 8! 8 ) Θ 6, + 1% Κ, / +? +,,. > )Ο ) # 5, 5& / # 1,, #;

27 8 ) + 8! ) + # 1 ) + # # 8 0% ) # 1: ) + ) )! / # 1& 0&&&! :1: %05 ) 0: , ) ) Β # 11 #! ) ) 9 ) Π #&& &&&! = ) ) + 7 +, #:5 01 < ( 8 +! ), ) + # 5 + 8! ) + ) ) )!! ) + + ) ) ) 0, ) 8, )!,, + ) + ), )! ) 8 ) ;! < :: 9 1 ( /! 7!! (+! 1 ## ### ) Θ 6, + 1% % (7,, 8 + ) % : 6Β # 5=##5, %1

28 + #1: 11& 0 #0; 8 #% &%& # : 7 ## &%& 15 #&% 5;& #15 ( 1: #& #%# % #1& # #&& + Τ Ο %5 % & 7 ; 5 & # #&0 Χ #; %;& #1; ( ## : & 05;? ## ;:& ##% : ;1& :5 % % & #; % ##& ;;& #5 ) 0 & 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = # + 6 Τ, Β7Γ>Π #&& &&& #1: 11& 0 #0; 7 ; 5 & # #&0 % #1& # #&& 7 ## &%& 15 + Τ Ο %5 % & ( ## : & 05; 8 #% &%& # : Χ #; %;& #1; #&% 5;& #15 ( 1: #& #%#? ## ;:& ##% : ;1& :5 % % & #; ;;& #5 % ##& ) 0 & 5 9 (). +!, +. 0! /! (, 4, ( +!, +!,!( =. +!! 7 ) 5# %#& 55 5 # 11 #&:,& Χ ) 5& %: #51 #1 ; # 5 :: 50, ## 1 # 0 ;5: ;5% 0&,% 0 0 ; 1 & 5,: 7 5# % : ; ; ; # # %,& 50 %0 50& 1 #; ;5 :&: #:, 6+ # 5 1 # &&; 5 ; 0, Σ # :1& # & :&5 :;,# #:1 5 & 0 %0 % 1:# ;5,# <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = 2 # % Υ # Η) = = 00 % :, ) = ; 0#:, = #1 5:& ς7 ς Β + ) ) Χ

29 / + ) ) ) # % # 2 ) ) + 8 ) + ) ) ) ; &&5 Γ),, ) 5; ) ) Β 8, ) ) ) ) + ) + +, ( + (). +!, 1( 2 + ) + ) )! = +!, (.!+, () 1( + 8 (!) + ) + ) ) Β Ε 3 6Β # =:;4 Ν % 1 %Ν 5% 8 ) )! Ν Ν + 8 < + Ε 6Β # 15=0 Ε, ) ) + +, Ε ) + Ν Ν + Ν Ν 5: + +, ),,!) 6Β # =:; #&% 6Β # 15=0 5

30 ) ) ) +! +, ), + + ) ) + ), ) Β ) 3 6Β # ;=: 4 Β ) Ν Ν Ν Ν ) 5 # 15Σ1;=#;; ) ) + ) + 8 ) ) + 51 <( ; ; 1 ( / # # # = = = (! ) + 9 Ε 3 6Β # 1;=%14! + 8 ) + 5! # 1%Σ1:= 1 ;& ) ) 8 ) Γ + ) + ) ) ) ) + Ν Ν ;# = = = 6Β # ;=: ; # 15Σ1;=#;; #5 6Β # 1;=%1 #&0 + #50 # 1%Σ1:= 1 #0 # 1%Σ1:= 1 #

31 > # ( ) ( Μ # &Σ #=# % ; ) ) 8 ) Ν % 3 % % 4 %. %Ν ;5 :!! # # ( 8 Ε # % 3 6Β # %= %4 ;; 8 #?, 8 8 ) Ε Ν Ν ;% ) ) Ν Ν ;: ,!) 8 + Ν ; Ν Ε 8 ) ) ) ) 8+! Ε 3 6Β # :=%%4 ;1 8+ Ν # &Σ #=# % ;5 # &Σ #=# % ;5 6Β # %= % ##, 0 + # 0 6Β # %= % # 0 6Β # %= % # 0 6Β # %= % 5# 6Β # :=%% 5&;

32 Ν ; 8+ ) + Ε + ) ) ) !!!! ) 8+ Ν Ν %& ) + ) 6 7, +!,./ 0 7!, ( ( Ε ) 3 6Β # 15=0 4 ) 8 ) 8+! ) 8 ) +! %# ( #) # (! 3# 15Σ1;=#;;4 Ε ) + 8! ) 8 %0 Μ # &Σ #=# % Ν ) + ) 8 Ν %5 > # ( 8 Ε 3 6Β # %= %4 ) ) 8 Ε ) 8! ) 8 +!, + 8 ) + )! 8 8+ ) + ) 6Β # :=%% 5&; 6Β # 15=0 ##& # 15Σ1;=#;; 0; # &Σ #=# % 5

33 ) Ε ) 8! 8 8 8! ),, ) ) 8 8 ) Ε 8 8 +! 8 + Β ( ) 8, + 8 %; (: # (! 3# :Σ =0%4 %% 8 ) 8+ Ν Ν %: + 8 Μ ) ) ( 8 Ε, Ε! + 8! + ) +!,,3 ( ( ), # :1, 8 ) ) ) ) 8 ) ( # 1& Ε 3 6Β # 15=0 4 ) )! # :1 ) Ε + 1% &&& % &&& ) # :1 # 1# 8 #0 1&& Ε 8 + ) ),, ) +, #, ) ) ) ) +! 8 +! 2 ) 8 ) + ), 8 ) ) ) ( ) Ε + 2 6Β # %= % 55 # :Σ =0% ;5 # :Σ =0% ;

34 ) ) 8 +! ) %, Ε ), (7 8 ) 7 7 %1? 8! 3# 15Σ1;=#;;4 ) ) Ε Γ ) 8 + ) )! ) ) 8 8 )? ) + ) ) )! + 8 ) ) + ) % ) :& # &Σ #=# %, :# 8! 8 + Γ! Κ Ε +! Τ Ν 8! Ν :0 ) Ν % % 4 %Ν :5 6+ ) ) ) ) Ν 6Β # 15=0 #, %0, %%, : + #&: 6Β # 15=0 ##& # 15Σ1;=#;; % 50Ρ # &Σ #=# % : # &Σ #=# % : # &Σ #=# %

35 %Ν :; ) = = = ) ) ) 8? 8 Β7Γ>Π ) = = = # ( + ) )! 8 + +, 8 8 ) 8 ) ) + Ν Ν Π + )! ) ) + 8 ) ) 8 :% ( # & )! ),, ) ) ) + ) ) ) Ε ) ) + :: + 8 # &Σ #=# % 8 ( 8 Ε, 6Β # %= % # &Σ #=# % # &Σ #=# % 5; # &Σ #=# % :

36 Ε ) ) )! 8 ) 8 + ) 8 ) )!! 2 ),, + Ν Ν : Β ) ) ) 8 +? # Β + ) Ε ) ( 8 Ε ) ) ) + ) ) ) ) Ε ) ) 8 ) ) ) ) ) 8 8 ) :1! 3# :Σ =0%4 ) ) ) ) Ν Ν : 8 )! 8 ) ) 8 ) 8 8 ) & ( (/ () ( + 8 Ε!) + + )! ) 9 ) ) 6Β # 10=; + 6Β # :=%%, 6Β # %= % #; 6Β # %= % ##, 0&%, 0; + 0 # # :Σ =0% %; # :Σ =0% ; 6 ) ), Κ Ε!, Γ, 9, := ), 7 Η)? #, #:

37 ) ) + # ) ) 8 + ) ) ) 8! ) Ε!) + ) ) + )! # Σ 1=#: 8+ + ) + ) +! Β )! ) #: 0; ) + 9 ) 5 )! ) ( ) ) Ρ / # ;!! ) ) ; ) + # &, ) ;&& &&&, ) Ε && &&& + ) ) Ε 5&& &&& ) 50 &&& &. + ) Ε + 0,%. ) ) Ε ( 0,%. # & + ) (7=, ) +, ) 0 &%: )! ( ) 9 ) ) 9 6Β # 10=; Β # :=%% ;, 0;# + 0:5 + # 1 Σ &=1: 5, ## + ;&, ς2 ς # Σ 1=#: #5?!,,, Η + Κ, /,, ) + Ρ,? + 8, ) + ) +, Β # ;, 05

38 ) 0 &&& )! ) 9 ) 9 ;%& &&& ) 8 ; & &&& ) ) 8 #1& &&& # # + 0 &&& )!) ) 0 &&& % #! ) & # + 8 ;&. ) + + : Η Π 9! ) +! ) # & # #,&0% ;&& &&& Ω && &&& Ξ 5&& &&& 9 #,&0% Ξ 50 &&& 9 # #,&0% ( 0&&& Ω #& ) # ;;0 %55 ) ;;0 %55 # & += 01% &&& # ) ) ) ) ( ) 5# + 0&&&! 5# + # & # & = 0;0 ;&% Ν ) # &55 1#; Ν 5#; ;## 6 Ω #& ) 0&&& # ; %, ) ;;: % & ) 5# + 0&&& = &:# :;: Ν # 10# #;: # & #1& % + ; 0 0# 9 2 ) 5# + 0&&& 9 # & = # ; % + &5 0&& 3 0;0 ;&% Ξ # ; %4 Ω #,. ) = # 10# #;: Ω 0&,%.!, ) 9 0&&& Π 9 8 Β # & + 0&&& >? + >? +!)

39 ! # %% & ( ) & # ( ) +, # +. # & # (( ) (, ( ( ( ( ( (,, / ( / (! ( %%0! # & # ) (! #! ( %60 # ( %76+77! (, # 5 ) 8 ( ( # & ) & ( 9& # (! ) ( : ; ) & < 2 ( ( ( ( ) ( &, # & &&! 2 ( # # %%:+%= #&& ( ( & ( ( # &! ( ( :>? 8 ( (, #&& ) # ( ( 5 # #, ( ( # 18 ( :>:, :>?4 %%0, # ( 23,, %%Α 5 %%0 18 ( :>=4 8 ( & ( ) ) ( 8 ( %%= # # 8 ) #! ( # #, # 8! ( & %%! & ) 5 # && ) ( # & 8! (, & 2 ) &! ( ( ( :! / ( & /? Β %% (! ( & (& % : %

40 ) # # #, ( ( ( # # ),!!!!# 1& ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ > 3 <Ε! Ε #! Φ %%Α! Γ =6

41 % & ( &!))!! 1Η 4 = ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ > Ι %%%! ( )!, ( :000! Γ% & && ) & & # ), ( #! & &!, ) ( & & #& && # 5& 8 ( # ) &, ) (, ( #&& )! &! (, (& ( &, (, ( %7: %%, # %70 ) (( #&& ) 8?, ( %7%, ( ( ( 8 %, ( %% & < 2, ) # %%: 8 & %% + %%= ( ((! ( (, #&&( ( (( (( (), # )( ( #&&! ( ( ( = Β %%?, ( 7! :00: 0!Α0, :00= 6!Α0 ϑ ) =7

42 ( #, # (! (, 5 < ), Ι3 ) (( 3 <Ε! #! &#, # (! Ε (, 3 <Ε Ε (, 5 ( & # ( (, 8 ) & # %%: # # # 1 4 %%?, & # & ( ; & & & (,, ) ( ( (, Φ # + % (!))!! 1Η 4 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ > Ι %%%! ( )!, ( :000! Γ% (( ( &! (, &, # # ( ϑ Κ # %Γ0! #,,! #, # Α, ( & (, %7: # ( ( 9 ( ( ( & (! Α # =%

43 #, (!))!! 1 5 %%0 Λ 004 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ > Β :000!?: 8! ( ( # & (, Μ! #&& ( %76 8 ( ( Μ Ν # Ι3 ) ((! ( #&& (( ( & ) & ( # & #, # #, %%? # ( ) 1 <Η 84 Κ ϑ Κ # # ( ), ( Ι3! 9! 3 <9! 9Η, 8 & # # ( # : # :000 Κ ( & ϑ# ) %0 ) & 2, ) Κ :00= # &, && ( ( ( # ( (! (, ( & (, (( ((. Α0

44 ( ( & / ( / 700 %0 &, ( #! # ( # # :!Α ( ( & 7=0+ %?0 # (!: (! ( Ι ( %?0 ( 8 ( #&& # %?0 (, # ( : ) ( # %Α0, Γ0 8 %60 Γ # & 760 # (, & &, ) (( ( #, ( & 760+ % ( :!Α &,, #! %Γ0+ %ΓΑ! ( ( Α!? &, ) #! ( & # # 8,! ( ), # (, # %00 ( & 8 ) #&&( (( ( ( ( ( %6?! ( ( ) #, #&& # & ( ( (( #, ( / & ) # & # %60, 70! ( # ( ( #& ( %%0, ( ( &, ( ( 9 <8 6 8 ( (, ( ) )(& ( & ) %%0! ( # ( 5& 8 ( %60 ) ) ( # & 8 #&& ( ) Ι # # 8 (& ( & ( ( 8 # 60, 70 # ) #, ) :0 &, %60 (?0 &, %%0 7 8, Γ Κ! ϑ! < (& ) ) ) #(, Κ < #! Η <8!. %%=! :% & / ( / 6 ( # Η!!, ( %%6! Γ 7 (! 6 Α

45 , ( 3 # %%0, & > ( (! &, ) ) (, (! ) (!, ; # 5& &! ( #&& & Η (( # & ( ( & (& ( & % 8 ( # # ( ( # #! ( ( (& ), & # # Η / # # / # :7, ( %60, ( %%6 # #&& #! %77, %7% (( :7 #?Γ!: =:% ( 0 ( # ( # #&&, # ) #!! ( Β %76 &. &, #, ( #, # 8 # ) & 5 # # & ( 3 & ) %%?! ( #! ) & ) 5& & & %0 & %60 %76 && ( & :!= &, 8 # #!6 &!Α &,! (), Ι!Γ &, %%0 %% #&&?!0 &,! %%: Α!: &,, %%? 7!: &, && : && ( # ( ( (. (( ( ( &!, ( # %%0, (( ( ) (! ( #? # 5 ( ( %%6, &&?:% 000 6!7 &, ( ( : =?00 Α! &, # # ( & (( :!% &, ( (, =. ((, ( % ( 0 Ι %%7! ( )!, ( %%%! ΓΑ ( :>? (! 6 : :000! =? 2 ( & Π Π! Π Π! Π # Π! Π ( # Π! Π & # Π! Π8 # Π! Π ((# & ( # ( Π! Π ( Π! Π Π! Π ( # Π, Π. & # Π = (! ϑ ( #&& ( 66 Γ00 & 1!7 &, 4! ( ) / # # / Α:

46 & ( ( ( & ) Α 8 # #! ( # ( (, ( & ( Η, %%6 ( > / Θ Ρ # % &/ Γ (( & & ( #&&?Γ? 000 ) ((! ( ) ( 8 # ( & %60, 70 # ( #, # # 6 & (( (, # #, (, Β %60 # #&& 23 5 & Γ!Α &,! ( ( / /! ( %6? ), Ε %6Α )(& :!Γ &,, %70!6 &, %%0, ( ( 5! # 23 7 ) ( # (& & ( # ( 1 (! 4, & && ( ) ( ( (! # ( ( & 5 ( 3 (! ( ( &#, ( && ( > Β %%? # & Α6? (! # # :0? (! # & # #&&, )?%Α (, # #&&?: ( % # ( 5 ) ( # %60 8 # # (! ( ( ( # #, ( ( 5& & & ) Ε # 5 #, 8 ( ( ( ( #( %60 3) &, 5 # %60, 70! (, # %%0 ( 5, %0 ( (),, ( 8 & ( # # ( &, & && ( Α (! Γ (! 6 (! 7 7 ( :>= % Ι %%%! ( )!, ( :000! Γ%, Β :000!?: Α?

47 (0 1 0 ( % (! ( #, ( (,, ( 8 #, (, ( & &! ( ) %60 ( ) #,! (! (,! ( # 9( # :0 %60, 70 ( :00,?00 & ( #, / ( ) ) / : ). # & ( # %60 ((, ( :: ϑ Κ! & 3 <Ε> ( # & # %60, #&& %70 & Γ # # Ι # &# )! ) # ( ) ) # ( # &, 3 8 ( ( ( # %70 (, ( ( # & ( %60! / ) / ( ( :?. ( %70 ( ( Κ (( ((. # & 1, Ι 4 % Α 000 %7Α : Α%? 000 %%? / +,. ( // ). /, %%: && & =Α &, := ϑ Κ ( > Η 7? Θ Ρ (( # Θ Ρ 3 #, 9, ( Θ Ρ. (, # && & ( & Σ.! & ( Σ Θ 8 ( Ρ #!, ( ( Τ Θ Ρ Ι! ( ( Τ Θ Ρ 9, (! ( ( & && ( 8 # )! # ) Θ#&& Ρ ( 8 # (! ( ( 9, ( ( # Θ Ρ & (, ( #,, # Θ ) Ρ! ( ΘΤ Ρ ) && ( Θ Ρ, # & #! &. Ι3 ) (( :Α :0 8 # & / ( / : Ε (! <! Μ (! 8? ( %% :: Κ! ϑ! ) #( < 9 <8 Ε! 2, # & & ) #( # # Υ!, (( ) Ι,, ς 8 & (,)! # )!! Μ 3 ( %%0! Γ :? ( & / ( / := Κ! < (& )! : :Α # ( ϑ Κ : # :000! #! : & Ω # ( & Α=

48 Κ #, ( ( # ) ( ( ), (, # ) ) (, ( ( + / Θ Ρ ) / / +,,, & # / + 5 ) + ( ( &/ :Γ ( ( ( Τ ) 9 ( (, Κ (, # ( ΘΙΡ # (), Θ Ρ,! ( ) Θ Ρ 8 & ( 9,. (, ( 9,! Θ Ρ & Θ( Ρ 88Ε # Τ ( ( ( Θ 8 #&& ), Ρ, #&& # ( Θ Ρ :6 Η ), # ( # & ( ( ) # Μ Ν :7 %7% ( ( ) & ( # %77 8 & & ( ) (,, (! ( (!?, ( %7% 1 #, 4 ( ( ) ) :% # ) ( ) ) # ((?0 #, (, &, ( & ( (! (? , ( (, / ) ( /! < Ε (, / + ( ) /?: 5 <! &, 3 <Ε! ( ( ( (&. ( %%0, ),! )! ( (! # ).! # )?? :Γ Κ! ) #( <! Α :6 # ( ϑ Κ!? :7?0 :% 2 # (( # / #, # /?0 Ι, ( %%6 / ) / / ) / ( &,, ( (! ( ( (! ) ( (! ( ( (( Υ ( #! ( (!, ( ( & # 5#? Κ! < (& )!?0 & / ( /?: # ( < Ε ( : ( :00! # : Ε ( ( %77 # %%? ΑΑ

49 #&&, )! 5 ), # ( # & 8 ( ( Η Μ ), ( & ( > Ι 5 (&?0??Α & ) # %7%! :% =:0 # %%0 8 5 ( %% 6 :00 & ( )?=, ( %%! ( 5, ( #, #! ) 2, ) &! / && & /! ( ( &, ( &, &! ( < Ε (! ( ( Η && 9, # )! ( # & #, & #! Η! ( & # +,, # & + & #&& 9,! ) ( ((?Α ( # ( & # ) ( # #! # 5! ( ( , # # ( # &, # 5 ( (, # ( #?Γ ; ( & 5 ( 8 (), ( # #&& ( ( / / # /, + /! #&& # / % + /&/?6, #&&! #, Η # #! & # #, ( ( ( # & 8 )! #,, 5 (& ( >. =Α (! # # (( & Ω #, ( (( (, #?? Η #! 5 < # Ε Η #! 3 ς ς! :? ( %%:! Α=?= Μ! Η, (! ϑ! 2 ) ) & Σ! 8 :, ( %%?Α # ( < Ε (! :, Γ?Γ =%, 8 ( :>??6! ϑ,!!! ), (! Ε && 5& #&& # (! Ι & (! 8 %%Α>Γ7! Γ!,! ϑ! (( &#,, >, (, & &# ς! > ϑ # &#, (,! :! #(?! &.! %%%! =: ΑΓ

50 ( ( ( # ( &, # #! ( (! ( #&& (, ; # & ( #! # ( & # ( # ( %70, # #5 ( 8, #&& 5 %%= &?0 (! ( (! 5 Β :00:?0 ( ( #!?7 ) #&& ( ( #,. ( ) #! & ( Ω,! (! & # & (( #&& ( ( 8 &?0 (! ) ) # # ( (. ( (! #&& ) ), # # (), ( 5!! ( (), ( (,, 8 ( ((! ( ) ( #, ( ( ( ) # %%= + < 2 + ΑΑ= (! ( ( = % ( 8 ( #&&, ( # (?Α (?% # (?0 ( Ι ( ) 8 ( & Ε & 8 ) ( ( # + ( (), 3 # &! ( +,, + # ( #( =0 8,! ( ( (!,! ( ( ( & # ϑ (! 2 Ι!, ( ) & # ( ), ) &, ) # & 5>?7! ϑ (! 5& & # > / ( /! 8 3) :: & :00:! =?% Ι %%%! Γ% =0 5 Ε & & %%:Φ%?> 00! 2 :! :Α6 Α6

51 ,, ( #( ( # # # # ((, ( #( = 8 ( ( # ( # #! # # ( ( ) ( ϑ Κ ( 2 Ι / ) + + ) Θ Ρ ) & 6 + & 7 & 8 / =: 2 Κ!, (,,, & (, ( & ( %7:, ( ( 8 (! ( ( ( # ( (. & ((# 1 %%0 /. & /4 && (, ( 8 #, =? 8, ) &! Ι &! Η! < &, ( ( %% & + 3) ( + ( 8 # &! ( ( ( && ) 8 #(,, ( ( < 2 = %% 8 ( Η! < &! Ι &, ( 3) ( #,, ( & 8 # (! #&& ( == 8 < 2! & Η! ( %% 2 ) &! (,! Ι & 8 &! 2 Κ!, (,,, & ( # &,, # # & (! # < 2 Ι. Β %7? 2 Κ ) & Ι &, ( &, %7Α ( # & + Α!% &, %7: = Ι 5 2 Ι Β Κ :0 # :00 =: # ( ϑ Κ! 7 =? 8 # >. & ((# Α # %%0, ( 8 ( && (! ( #, ) (!, ( == 3) ( #, ) & /# / 1< 2 # & ( :00 4 Α7

52 =!: &, %7Α, (,) & ( /Κ / Ι & & %7Α & ),, ( ( /Κ / 8! ( (, &! ( (, (, ( =Α. ( ( # (! ( # & 3 (, &, ( ) %7Α 9 (! (, &! &! ( (! ( # & ( ( ) ( ( ( Τ ) 8 ( ( # %7Α =Γ 8 ) &! Κ, Ι &, #(, # & ) (, # & # ( && ϑ Κ %7ΑΨ Ψ & ), (! ((#, 8,, 8!, #( ( ( Θ, ( Ρ 9, ( 9, ( # (, & ) > # Θ Ρ 9, # # =6 ( & %7:+7Α! %7Α+77, %77+% Ι & &&, ( & ) & Ι & (, & Ω /Μ ) & / ( ( # & ( ( =7 Ι & %7Α ( / / ( &, %77 ( ( # =% 9( &! ( ( ), & / ( /! # & =Α %77 & :!: &,, %%, & (, ( ( )(& %! &, 8 # ( + %%= 6!: &, & Ι &, %%7 =!6 &, Η ( Ι & :00: & Π, & ( Π =Γ ΑΑ =6 # ( ϑ Κ!? =7 ( ( ) & # & %7?Φ7= + %7%Φ%0 Ι & :6 &, ( Ι & # ( &,! ) & ) & 8 / / 8 # ( &&, ( ( ( 8 #&& & & ) =% 5&, > / # # / & (! / /, / # / 5! / ( /! / #( & /! / # /! / /! / Φ #5 # /! / Φ ( /, / Φ ) / #! / /! / & Φ /, / ( & /, / / % 1Ι & %7Α, Ι & %77!, 4 Α%

53 ! (, ),, / / Α0 Ι &, & ( ) #! / ) 9 + / Α 9(! # ), ; ) / ) ) + /! ( %7Α Α: 3 ( 06 Η = %% ( ( Ι & (!, ( #&& & & 8, ( < Ε (! ( (, ) && ( # ( %% / : / & & / ) ; ; ) / Α? Ι, 2 Κ! ( # ) & #, ( &! ( && Α= Κ > 8 8# / ( ( / ( (&, ( ) & 1 8#, ) 4 ) # ( ( ( # ( ( # #&& &#, #&&( ( #&& 3 ( & ( ( # ΑΑ, #(, ( ) & Κ & ) & ( (( # # ( 8 ), Ι & 8 Γ, ( %% &#, ( 8 3) & # # /Κ ) /! #, Ι ) #&&, ) (( Ω! Ι ΕΕ ΑΓ, 3 ( & > ; # 2 & &, ( ( (), & #, Θ Ρ ( 2 Ι. & (( /Η / ( ( Α0 Ι & %7Α!?Α Α Ι & %77! ::7 Α: Ι & %7Α!?= Α? # ( < Ε (! : Α= 2 2 Κ Β Κ :Γ ( :00 ΑΑ Ι 5 2 Κ Β Κ :Α ( :00 ΑΓ ) Ι ) #&&, ) (( Ω! Ι ΕΕ! /Κ ) /! Ι ), ) #&& & & + #( ) &! 8 3) Γ, ( %%! = Γ0

54 Ι ( #( (( 2 Ι # # # & #! ( (( # Α6 #&& # ) Ι & # ( ) / ) ( & Θ Ρ < ) = >?/ Α7 # & Κ, Ι &! %, ( %%! ) & # ( # / #( / ) & & 8 ( 8 # (! ( Κ #&& (, Ι / ) + // Α% Ι ( ) ( #&&, ( #, # 8 5 (& &#, :7 %% ) 8 Ε # / ) ) / ( ) ( (?, ( %7%! ( ( Γ0 8 Ι & ((!!, ( # %7% &, # ( Η! ( ) ( Κ, Ι ( Ε / / ( &,, # #, ( # (, ( # %7% 8 ( (, # #&& # Γ 8 ( & & Κ ΦΙ! (, # 8, ( Η,! ( Γ: 8 # ( Η Μ ( Γ? Α6 ( Α7 ( Α% Ι 5 2 Ι Β Κ :0 # :00 Γ0 2 (! 2 Η! 3) ( ) &! #! ) 8 :7 %% (( #&& (( # ), >!!. ) (! 8! :Γ %% Γ Μ Φ (! 2 ) ) & Σ Γ: Ι ( ) & &, ( ( Γ7 Γ? Μ Φ (! 2 ) ) & Σ Γ

55 8 ( & & ( ) %77, %7%! ( /< Θ %7%Ρ ) &/ 8, ( ( Μ! #, # ) # ( ( =, ( %7%! (,, & Γ= & &, ( # / /!, ( ( ) ΓΑ 8 (( & # #, # & & Ι & ( > / ) & 5 ( ) ( ( #,, ( ( (, ( Μ ( ( 8 ( & ( / 8 # ( Μ ( ( Θ Ρ ) ( ) ( ) Θ Ρ Ι / ( / (! Ζ 8 ( ( Θ Ρ 8 (, ( %7% ( ( Θ Ρ 8 ( (( & ( ( ) Θ Ι Ρ #&& ( & ( + ), # ( & ( ( ( && Ι ( ( #!?, ( %7%! Ε, # ( ( # # ( ΓΓ Μ & +, (# 2, #&& Κ, Ι + ( ) ( (( ) & Ι & ( ( ( (, Μ, ) (( (! (, ( &! ( ( Μ Κ ) & ( / / & ( 2 8 ( ( ( ( ( # # # &, (,, & Κ, (( / / ) & Γ6 2 ( ) & Ι & 8! (! ( # & & & Ι, Ι & ) &! #, ( & 9 8 :, ( &#, Μ, ( ( ( )! 5, && Ι ) Γ= ( ΓΑ (, ΑΓ ΓΓ ( Γ6 # ( Η Μ!, ( 7 :00!! Γ:

56 Ι Η Μ (! #! ( # 8 ( ( Θ Ρ #&& 8 #! (), && ) 8 (), && ), ) # Θ # #, / / ) ) Ρ ( ) ( &,, (, Θ Ρ 8 ) & # ( < 2, Κ Γ7. # ( ( 2, Κ! ( # # ) Ι &, ( ) & Κ & (, # & # < 2! ( ( ( & & (, & # 3) ( 8 Ι & ( & + ( ; ( 2, Κ ( 8 # + / / ( & # (! / # / ( & 1 %6Γ+6%, %6%+7:4 ( ( & 8, ( #(( %7:! %7Α! %77, %% 3#, ), (, ( # ( Κ 8 # ( 2 ( (. & ( ) &! ( #,, ( & Γ%. # Ι & & ( ( ) ( ) & 2 ) & # ( %% & # # ( 8 ()! (! ( ( ( ((. ( ( ( (& ) &! ( ( Ι &, & ( # ) ) & (), ), ( &, Ι & & ) &, ( & ( %! &,, & ) ) & Γ7 # ( Η Μ! Γ% # ( < Ε (!? Γ?

57 ( ( Ι9 # ( %%0 ( # ( ( ) ( (! (! 60 8 Α= &, ), ( # ( ),? &, ( # (! (( Γ6 &, Ι & )(& (), > Α% &, ( ( ), Γ &, 8 ) ( 1ΓΑ &, 4 Ι & )(& ) %% ( ) & & & & &, ( ( # ( # ( 6 8 & ( ) ( Ι & %77, & :!: &,, %% # %! &, ( ( 8 ) & && & ( (! (! ( (! &, )(&! && & ), ( (. ( 4 ( (: Ω & ) & # ( )(( ( Ι ) & (, &, Ι )!, (&. ( (! ( / /! ( ( ( / / 8 ( (,! (, ( ( #, # %7% Ι Ι & # /< ) ( ) + ) &/ 6: ( # 6? Ι Ι & &,, #, # # #&& Η # ) )( Ι &. (! ( (! (, / / 6= ; & (, ( %%. && ( ((! ( )! )! ( #, ( ( Ε %%0 ϑ Κ & &! ( ) ( # ( &&! ( ( #,, & ( 60 Ι ! # :7? ( %%0 6 ( 6: Ι & %7Α!?Γ 6?! /8 Π && Π/ 6= ( Γ=

58 ) 6Α 8, & Ι & # # #! (,, & # )! ( )! # (, ( 8 ( (! ( #! (,, ( ( (!. # ( ( ; ( Η Ι &, #, (, Η # ( ( (. # # Η ( #, ( + ( / / + # ( # ( & ) & ( / ( ( /. %% (! ) & #, ( ( & (, # 6Γ 8 #, 3 <Ε, Ι & # &! ( # ( ) (, ( ( & (& Ω! & ( ( # 3< Ε ( ) ϑ# 8 ) #&& # 66 ( & Ι & ( #( )! ( ( # # ( ( (( ϑ# # ( #( # # (! ( &, ( ((! # ( 8 ( ϑ#, ( #&& # Η ( ( ( #&& && ( # ( Ι & & ( #&& ( # # 6Α Κ! ) #( <! Α 6Γ < (! ϑ! Ι ( &! # >. &!! Φ, ( #!, ( %6?!?= < (! ϑ! &, &! # >, (! (, ( ((!!, ( %7!?6 < (! ϑ! &!, ( %7:!! 6, :? < (! ϑ! # 3 Η, #( (&, # &! # > # & <!, ς Υ, # [ #, #! [, %7%! Α7, Γ? 66 Κ! Β, 2,!! Ι ) & )! < #Υ #! ) %%? :, :, #! /Ι, /! & %%?! #?! >! #(( =:! :0 %%?!?0! 66 ΓΑ

59 8 &, ( ( ( Ι & 5 ( ( ) &, ( & ( & (! ( ( & (), &, & ( (! ( ( 8. ( ( &,, ( ) ( / % ( 5=, ( %% ( ( ) &,, ( ) ) ( & # 8 ( & ) # %%:! ( # (! #&&, (!, ( ( / / # # 8 / ( / 67 #&& %%? 8 # ( ( && # %%: # # < Ε (! 2 Ι, < 2 #, # # &#, 6% 2 Κ # ((! ( # ( (,, ( #&& Μ # ( # (! ( ( (( ( # ( (( # 8 3) ( # ((, Η # & ) &, & & (( # # 8 # ( & ) & # 3) (, (),, #, & # # ( (# 70 9, > && ( (, ( # ( ) ϑ# #, ),, ) & Ε & # (), # Θ Ρ 8 # ( #&& ( # # ( ( 67 # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8,!, ( %%?!! ::7 6% 7 < &, ) &! %%:Φ%?>?0! 8! 2 2 :! ::7 :Α, 2 :! :Α: :Α? 7 # # ( 2. & &, ) &! %%:Φ%?>?0! 8! 2 2 7!?6Α =0Γ 7 ( <, ( Θ Ρ &, ) & Θ Ρ! %%:Φ%?>?0! 8! 2 2 :! =%% Α0% 70 # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! =0 ΓΓ

60 # # & ( ( 2 Ι ( ), ( # # ( # ( Θ Ρ Η # ( # ( # 7 # 8 ( (), ) & &, ( # #. (Σ ( # & ( 8 < Ε ( ( #&&, ( #, # 8 & # ( # ( & ) 8 ( #( ) # && ( # ) Ε ( ( ( ) ( 2 Ι # ( &&, / + : % /& 8 ( & ) & #! ( # ( ) &, ( ( / 3 < + ) + Α & 7: 8, (! ( (!, ( %7% ( ( #, #, # ( ) # (, ( %% > 7? %7? %7= %7Α %7Γ %76 %77 %7% %%0 %%? 000 : 000 = Α00 = Γ % Γ00?: 000 :% 000 :6?00 Β (! ( ), # ( %% ) ) 8 Ε ( ) # ( #&& < Ε ( && ( ( (&! ( & #! # ( &, ( &! ( ) # )! ( ). & & & ((! # 9, Η &! 7 # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! 0= 7: # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! %6 7? Κ! < (& )!?0 Ι %7%! Κ! ϑ!, ), & ( ( &! Ε &&, ) ( ( Ω!, ( %%?! :6 Γ6

61 ) # %%: ( 7? :00 ) (! # #! %6 &, # ) 7= < Ε ( %7% (, & ( & #! (), ( / ) /! # (), & ( 7Α > 8 ( ( # & # & (, Τ # &, ) 7Γ Ε ( & # # # ( #&& Η # & (! ( # / ) / 76 8 # & & # & (, # ( ) ( 6, ( %% ( ( ( %%:! ) ϑ#, / ) ) Α &/ 77 Ε # (, / + ) ) / 7% 8 & 8 # (( ( ) Α0 000 ), ( & ( ) ( ( # # ( ) = , ( ( + ( + # 5 )( ) ), # (( %%: ( ( # # / ) ) ) / %0 & # & /< & ) &/ % / + + ) ) ) ) Α ) 7= Κ! < (& )!?0, 9 # 2 Ι! 8! =0? 7Α # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! =6Α 7Γ ( 76 # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! =6Α 77 9 # < Ε (! ::7 7% # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! %7 %0 9 # < Ε (! :?7 % ( Γ7

62 &/ ( ( # 3 # #! / &/ Ε ( ( ( 2 Ι 0 # %: ) ( ) =0 000 & && Ι ( # %? Ι & )! & (,! < Ε (, &, (( & ( (, ( ( & &, ) ( #( ) 2> % ( % &4(( 2 ( # ( Ε #&& %= Α0 000 ) Σ < Ε (, # & %%? ( & ( ( &! () 8 # 9, ( ( ( ( # (( & ( # ) 8 & Ι, Α & %%? ( & ) ( ( &! (,! ( / ( / 8 ( / / %Α Ε ( ( 3 <Ε, & & (( ( ( #&& # & 8 (& / ) / %Γ ( #! ( (. / + /! # ( ( ϑ# ( 3 <Ε! > < 2 # / / # & ( (( Ω, Ι / / %6 8 # #! & #&& & (, #&&( / + /!, %: 9 # < Ε (! ::% %? 9 # < Ε (! ::% %= 9 # 2 Ι!?70 %Α 9 # 2 Ι!?7 %Γ 9 # 2 Ι!?6% %6 9 # 2 Ι!?70 Γ%

63 < Ε ( ( # / ) ( ) ) / %7 ) > 8 ( # ( ( 8?0 000 (( 8 ( ( ( ( #, 0 %%. && ( ( )! ( / / 00 2 # ) < Ε ( ( Ι 0 # Η # Ι3 # (! / ) ) /! 0 3 <Ε, < Ε ( ( / ) + + / 0: ( ( / Β /! 0? # ( ) (( Ε ) ( ( #( ) (?0 000 Μ &, ( / / ( #( 0=, # Ε ( ( / ) / 0Α ( % 8 ( & ( ( ) # &# 2 Ι, < 2 # Ε?0 000 # ((! ( & &, ) (! (,! #!, ( ( ), ( ( (, # # # ( # # ( < Ε ( #&&( +, # & 5 (& +, #( Ι, ( ( %% (& &&! (, )! (!! ( ( ( # 8 Ι, 2 # # # %7 9 # < Ε (! :=: %% ( 00 9 # < Ε (! :?= 0 9 # < Ε (! ::% 0: 9 # < Ε (! := 8 & (! 0? ( 0= ( 0Α 9 # < Ε (! :?7 60

64 ( # (! # )! 8 & ( #( 8 ) ( #&& ( #( # (( %%: #( 8, / ) ) / 0Γ 2 & ( / / # / : / & # / ) / #! ( && 06 Ι # / +,/, / Χ / (( 07, (( Μ #&&, / +, % ) Χ / 0% , #( ( Γ #! / # / ( #! 6 # 3#, ( & ) ( 8 & ϑ# #, (, ϑ# Ε # 1 4! Ι3 (! # ( / #,, / ϑ# Ε, ( Ι3 # ( 8 :: & ( # Ι3 2 ( ( / / 0 ( ( ) (, ( & # ( ( Ε, < 2 > 8 :: Θ ( & ( Ρ ( Ι3 ( #! ϑ# Θ,Ρ, ( #,, ϑ# 8 ( ) ( ( ( ϑ# ( # 7! ( 0. # &, (! Ε & ( ( #, ( # %%: ( )! # & ( # # (, 0Γ 9 # < Ε (! := 06 9 # < 2! Α0Α 07 9 # 2 Ι!?7% / # # / (( & =0= 0% # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! 0: 0 9 # 2 Ι!?7Γ, 9 # < 2! Α0Α 9 # < 2! Α0 6

65 # & ( Κ ΦΙ ) ( (! # ( ( ) # 7 8? & (( ) + # # # Σ 2 Ι # ( ( ϑ Κ #&& > ΘϑΡ # # Ι Θ Ρ / ϑ#, ( ( ( / 9, / ( ( / ( # & ( =0 000 Θ Ρ 9, (, ς Υ & ) (!, 8 ( ( 9, (# ( Γ00 8 ( 9, # Θ Ρ Ι! ϑ#! ( Θ, Ρ ( :!,, ς Υ # (! )! ( ) ) # %%: Α & %%?, 2 Ι ( ( # / ) ) ) ),/ / ) ) ) /?, ) ( Α, ( %%! ( 70 &, ( ( (( ϑ# # (, /+ ) Χ Α ( Θ Ρ ) ) ) Θ Ρ ) Α & &/ = Ι / + Θ Ρ /, ),, #, Η # ( >. & ( &&,, &! ( & ( ) ( Α Ι!! & ( ; # / # %%:/! ( ) && ), ( %%: ; Ε ( (( # > / ) : # ( ϑ Κ! 6? 9 # 2 Ι!?7= = 9 # 2 Ι!?7= Α 9 # 2 Ι!?7Α 6:

66 + + Χ & + ), + ) &/ Γ 2 Ι (! ( ) & ) ( # (! # ) && & / ( / # & 2 & &, ( ) ( ( # 2 Ι #&&, # & (,, )! (,, ) ( ( # # # ( #( ( # Σ,! ( (! & ( ) &, Ι & ) & & 8 # (! (! & ( & ) & # (( ( # Ι & < 2 # ( 5 ), & (( %%: ( #&&! ( ) & # ( Ε & 5 # Ι # # ), & 6 (, ( Α00 &,! ( & # 9, Ε # & # # 8 ( ( # (( # Κ ΦΙ Ε & & < 2 ( / + ) = & 6 ) ) ) / 7 20 & % 2 8 :6 %%: < Ε (, Μ 2! & ( )! ( ( 8 ( / && / # ( (! () ( # Η ( & ( ) ( ( # ) Γ 9 # < Ε (! :?? 6 (! 2! 8 ( #&& + (!!, ( %%6! 0 7 # ( < Ε (! = 6?

67 ), & # & ( ( & ), ( ) (( 3 <Ε ), # ) 8 (( ( &, #! Ε (, 2 ( # / + ) ) ) ( ( ) 7 Φ / ( ( > / + + ) ) ) / %. ( ( ( ( # # && ( (! # ( # ( (( & ( # ( :0 8, (, # # # ( & ( ( # / (& / Ε #, # ( ) ( ) # ( Ι ) & ( #! ( Ι & & ( ( ( # ( &, ( ( ) 5 9 ( 4 & ( #, ( ] ((#, 8 & & & #, ( ) #&& & Η & & # # #, (!, & ( ( & # Γ & %%?> 3! ( Θ ( Ρ #(( & ( 9, 5 # &, & # 8 # (), ( Θ Ρ 8 ( &, ( ( ( ( # & : 8 (, ( #! (, & & # ( ) ( Τ # &,, #! ( # ( ),. :00 (! ( #&& # Φ. ( % 2 < Ε (, Μ 2 :6 %%:! Α :0 9 # 2 Ι!?%% : # ( Η! ( &! 6 # %%?! = 6=

68 , ; #( )! # ( ) 8 ( 8 ( ( )! ) & Ι ( ) ), (, ) ( /1) ( ) &/ :: 8 ( (( ( ) 0 %%: 8 #( ( ( #( ) & :? 2 #( ( ( Ι ) 2 #( ( ( Ε (( %%? ( ) ( ( # ( ( =0 000! ( ( )! # ( & ( #&& 8 # # ( ) : 000! ( # (( 8 ) # ( ( # & & &, &! ) # ) && # ) # ( #&& &, # & ( ( ( Α: 000 ( & ( #&&! ( ( &, =0 000 # ; ( ( #&&( ((! (), ( ((, Α (! ( %%:! ) #(( ( # ( ( && 8 ( & ( #&& (( (!,! ( 8 # (,! # # := ( # (,, ( Ε ( %%: # #&& & ( #( #! # ( Ι ( #&& &! # ( #! (, (! ( # = Α :: 9 # < Ε (! :? :? # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! 0: := # ( Η! 6 # %%?! Γ 6Α

69 (( %%: 2 Ι / ) ) Θ( Ρ / :Α ) ( 8 ) Ι ) (( %%? # ( #&& & ) ϑ# Ι =:0 ( # 8, (( (, 8 # &, ( ( ( :Γ 3 <Ε ( =:0 ( # (? & (! ( ( &,? Γ0Α 000 Η ), ::!6 ( Η. (( ( # Μ Ν (, 3 <Ε #, ( & ) < )! 2 Ι > 8 # #( & ) # ( 2 & &, & ) (& ) ( ( (! ( #&& ( ), Θ Ρ ( # ) # &! ( ( ( =0 000 :6 &&, =0 000 (( & ( ), 9, #( # ) ) ( 3 <Ε # #&&( 5 (& :7 3 <Ε / / ) ϑ# Γ!Α 1%?: 4 Β ) =0Γ 1% :Α0 4! 00 ( :% Ι ::!6 ( 1 7!6Α ( 4 # # 3 <Ε ) %Α 000 ) ϑ#, (( #(( && : 000 9( # ( (( ( 3 <Ε %%: ( # & ) 8 # ( &! ) 4 4 Ε ) ( # # # ), &, :Α 9 # 2 Ι!?6% :Γ Κ! Β! :, : ) (& # # Λ 7 :6 ς! Η,! 3), # ) &! ) 8 &! Α %%? :7 Κ! Β! : :% # ( Η 6 # %%?!? 6Γ

70 # &!, ( %% #, # ( )! ) &. ( ) ), # %% %%: Ι (( %%? ϑ# (, #( ( ( & & #,! 5, ( & # + :Α0 & +, %%: ) # :!Α ( # #, Α ( (?0 8 ( ( 8 # # & ) #&& #(! # 8 ( # 8 ( (,! ), )! #! ( 8 & & # ( 8 Η &&! ( ( (( ) ( ( &! ( ) Θ Ρ 9, Θ Ρ ( ) ((! ( Θ( Ρ? ( ) ( & ( / / 8 # (), Η ( (, #( & # ( #&& & &#, ( ϑ 9 & Η ( #?: Η ( ) ( ), ) ( ( 8 # (! &, #&& ( ( #&& ) #&& ) ( #&& ) ) ( ( #&& ) # ( 4 &?? 8 ( %%: ( ( # # ( #&& %%?, %%= & # #?0 (? (?: # ( Η? # :00:! : Η ( ( #! / Θ && Ρ Θ Ρ /?? Η!! 2 #&& %70 :00! ςςς ( &! ) 2 )! 8 & ) )! ), & (( #( #&& 8 ( )!, ) Φ ), ( #&& #( 66

71 8 #&& &?= # %?7%!?Α Α=Α,?6 === # &, # Σ. ((! ( #&& +( #& &, ) +, # ((?:!6! =!, 0!? &, 8 ( ) ) # #&& #( # ( Γ6!?! 7Α!%, 7%!6 &, & (( # & %%: + %= 7Α!Α &, + 60 =:7 7:?67 & + # # #( Η %%= ) ) 2 #&& ) #&& ( ( ( ( ( #&& ) Σ 8 &, ( ( (), &! ( # & ) # ( ( # #( Ε / /! ) ( &, &! # # ( # # #&&( ( ( 2 ( Μ ( #( #&&, 8 (! ) ) ((!, / / & ( (#, & ), ) ((, & # #( 7 9. & 2 Ι ) &, # & &!! # &, &, () 2 Ι # ( < Ε (! ( ( #, 3 ( # > Η, # ( ) 5 (& & Ε ( #( # #( / + &/ / ) / Ι! / / #( ((?= ) (! ( # & ( ( # ( (., 3 <Ε,, ( ) ( # (,, &! )! 1, > ) 4, #(, #&& ( ( #( 8 (, # (( 67

72 Σ / &/ # ( ( Σ /1+ & = ) Η Π Π /?Α Ε ( & ( & (,!, ( ( 5 (& %7% ( (, (, # # ( ( 2# # Η ( #?, ( 8, ) Θ %%:Ρ # ( 0?Γ Ι < Ε (, & %%: ) ( 8, ( (, #?6 &! ( ) 2 Ι /9 : ) + ) <! < Ε ( /?7, 5 (& %% ( # ( #&&, ( #, #! (, 9, 5 (& ) & ( Ε ϑ Κ & & & ( (! &&,, ((, ) &?% 8 < Ε ( ( # ( 5 (& & # & (, ( & 8,. # ( & & (, #&& # ( ( # # ( =0 #&&(# & & # # ( ) #&&! &, #,! ) 8 # ( # ( ) 8 ( ( #?Α # ( < Ε (! :?Γ 9 # < Ε (! :?Α?6 9 # < Ε (! :?:?7 9 # < Ε (! 2 :! :Α??% Κ! ϑ! & (! # > & %70 Ε && Α 6 # %6%! ( & (! 8 %6%>Γ!, ( %6%! 60 =0 9 # < Ε (! 2 :! :Α? 6%

73 2 Ι & ( & & & &!, (! ( ) )! #&& ( ((# ) #&& & Α0 # ). # ( Ι 8 # & ( ( > && ( (!,),,! ) #&& ΘΕ & ( (, Ρ 2 Ζ Η ( && ( Θ,Ρ! #, & ( ) # ( ( (( = 2 Ι &! ( ( #! ( # 8! ( ( 8 ( #&&! ( (, ( #&& ( & 8,,), Η # ( 2 Ι & #&& ( (! ) ( 4 ( 4 #&& ( & ( ( 0 &, (, ( ( ) &! ( ( & 8 ( & &! (,, &! # & ( ( ( ( ), & ( #&&! ( && #!! & # 8 ( ) (& / ) /! ( ) # & (! (! ( ) ( & 8 ) & & 3 #&&! #! ( &, (& 8 ( Ι 3) (! (, ( & ), & # & (! (( Ι ( / Θ Ρ / =:, & ) & ( 8 ( #&&! = + Α ( = # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! 0= =: # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! ::7 70

74 (, & (, # ( ( ( ( &, Η # # & ( & ( %%? ( ( && ( 8 # ( # %%Α Ι & (( ( ( & & ( # %0 # ( %6?> ( & & & (, # ( (( Θ Ρ 8 ( ( & ( ( #& ) & ( ( ( & Θ Ρ 9( ) ( & # ( & & (( ( ( (, ((# & & ( =? ; ( & ) & 5 (,, ( %7% & ( ( (! ) 2 ),,! ( ( ( &, ( ( # # (( ( ( ( ) # & Σ 8, (, ( ((! ( # # (# > 8 # ( # 8 # (! ( ( #, & &! ( &, & (! (, ( Μ # (( # ( ( & / ) ) ) ) ) &/ ==.. & % 8. ( Ι & ( & 5 ( ( ) & ( Τ & ( ( # &, ) & ( # ), 9, ( ), ) 8 (! # &, # Η, & 2 8 #, ) ( =? Κ! Ι (!?Α Ε & Ε ((#!, (! &!, &, ( == Ε & 70! = ( %6Α! Ε, ( &! ( (!?: 7

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

1, 2,, Ε = = 2 ~ (0,1) = ( ) = Ε ( ) = 2 = ( ) ( ) ( ) ( ) Ω = { 1, 2, 3}, ( 1 ) =, ( 2 ) =, ( 3 ) = Ω = { 1, 2,, }, = 0 1 = 1 (0,1) 1 0 ~ (, ) = + + + (, ). = 1 (, ) Χ~Β(20, ¼) (, ) (, (1 )). [ 1/2,

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Β Γ Ω Γ. Β/. Ω Β/ Β. & Γ Θ Ω α. Β/ : α & 2 α.. : 104 37 α φ ί : Γ. π υ φ : 210 52.37.312 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr α 13/05/2014. π.:β5 1074406 2014 14PROC002048988 2014-05-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Για να είναι όμοια δυο τρίγωνα αρκεί να ισχύει ένα από τα παρακάτω: ΐ) Να έχουν 2 γωνίες ίσες μία προς μία. (Ασκήσεις: Εμπέδωσης 1). ϊϊ) Να έχουν δυο πλευρές ανάλογες και

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ. Στην περίπτωση που η αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ. Στην περίπτωση που η αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ Στην περίπτωση που η αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο Αίτηση αναγγελίας για έναρξη παρ.2 άρθρου 123 Ν. 4052/2012, και

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Αλγεβρικές παραστάσεις.

Κεφάλαιο 1 ο. Αλγεβρικές παραστάσεις. Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 ο. Αλγεβρικές παραστάσεις. Μέρος Α Θεωρία. 1. Πως προσθέτουμε δύο πραγματικούς αριθμούς; 2. Πως πολλαπλασιάζουμε δύο πραγματικούς αριθμούς; 3. Ποιες είναι οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # ( ) + +!! ( #,.

! # %& # ( ) + +!! ( #,. ! # %& # ( ) ++!! ( #,. ! # % & ( )# ( (+, (. ( / + % # (0% ( 1 & / ( 2! + & 3% / 4 # 5 / ( & 2 + 1 & 2 2 6 2 & 5 7 5&! & 8 5+% 9 2 9! & & & 9! & 3&& ( &&& &. 1 9. & % : ;! & & & #

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

x. 8α 4 x 3-12α 3 x 2 + 6α 2 x 4-10α 2 x

x. 8α 4 x 3-12α 3 x 2 + 6α 2 x 4-10α 2 x ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ 1. Να γραφούν ως γινόμενο οι παραστάσεις: α+ 8 i α + 6β ii α + αβ i α - α α -α v β - β vi y - y vii - y v 5-10 vi α-9α vii - 6y +y. y - y 5-4. Να γραφούν ως γινόμενο οι παραστάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç. Απάντηση Οι γωνίες που σχηµατίζονται είναι: Α. αµβλεία Β. ευθεία Γ. πλήρης. οξεία Ε. ορθή Ζ. αµβλεία Η. οξεία.

Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç. Απάντηση Οι γωνίες που σχηµατίζονται είναι: Α. αµβλεία Β. ευθεία Γ. πλήρης. οξεία Ε. ορθή Ζ. αµβλεία Η. οξεία. Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç Σε όλα τα παρακάτω αντικείµενα σχηµατίζονται διάφορες γωνίες ανάλογα µε τη σχετική θέση, κάθε φορά, δύο ηµιευθειών που έχουν ένα κοινό ση- µείο, όπως π.χ. είναι οι δείκτες του ρολογιού,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Σκακιέρα / Ονόµασε τα τετράγωνα: Α 1) ζ3 α8 γ6 2) η8 ε7 γ3 3) η4 δ5 γ2 4) γ5 θ5 β2 5) ε3 δ6 β7 6) δ4 ζ5 γ2 7) ζ6 β1 δ5 8) δ8 η4 ε6 9) η5 β4 γ6 10) ζ4 ε6 β7 11) γ3 θ5 ε2 12) ζ7

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση Το σχήµα που σχηµατίζει µία τεντωµένη κλωστή που κρατάµε µε τα δύο χέρια

Απάντηση Το σχήµα που σχηµατίζει µία τεντωµένη κλωστή που κρατάµε µε τα δύο χέρια Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç Πως µπορείς να ονοµάσεις το σχήµα µιας τεντωµένης κλωστής; Το σχήµα που φαίνεται πιο κάτω αποτελείται από µερικά σηµεία το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορείς να το χαρακτηρίσεις µε τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: ΕΠΑΛ Ειδικότητες Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: Τα τμήματα των ΕΠΑΛ είναι χωρισμένα έξι (6) Ομάδες Προσανατολισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ. x 0. 2 x

ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ. x 0. 2 x ΘΕΜΑ A ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: f ( ) ln,,. Να δείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να βρείτε το πεδίο ορισμού της αντίστροφής της.. Να δικαιολογήσετε ότι η εξίσωση f ( ) a, a,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ;

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ; ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ; Γιώργου Τσαπακίδη Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε ότι τα συμμετρικά σχήματα έχουν πολύ περισσότερες ιδιότητες από τα μη συμμετρικά σχήματα. Το ισοσκελές τρίγωνο, που έχει άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Σχολικό βιβλίο Άλγεβρα Α' Λυκείου Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Μπορείτε να αντιγράψετε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Μαθηματικά της Γ Γυμνασίου 4. Παραγοντοποίηση

Ασκήσεις στα Μαθηματικά της Γ Γυμνασίου 4. Παραγοντοποίηση Ασκήσεις στα Μαθηματικά της Γ Γυμνασίου 4. Παραγοντοποίηση 1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ a. 15αχ 12χ + 3χ = 3 5αχ 3 4χ+3= 3 (5αχ 4χ+1) Όταν πάλι έχουμε ίδιες μεταβλητές θα βγάζουμε κοινό παράγοντα την κοινή μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Όνομα μαθητή:. Τμήμα Γ1 Σχολικό έτος: 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 3 2 Περίληψη 3 3 Παρουσίαση του προβλήματος 4 4

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Tα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα προσδιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ Στην παράγραφο αυτή θα εφαρµόσουµε ιδιότητες των διανυσµάτων, για να βρούµε την µέγιστη και ελάχιστη τιµή παραστάσεων µε µία, δύο και περισσότερες µεταβλητές. Κεντρική ιδέα της

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Ασκήσεις (Version )

Αποδεικτικές Ασκήσεις (Version ) Αποδεικτικές Ασκήσεις (Version 30-8-05) Α. O παρατηρητής ΑΒ βλέπει το φως του λαμπτήρα Γ μέσα από τον καθρέπτη Κ. Να υπολογίσετε το ύψος του φανοστάτη ΔΓ, όταν είναι ΔΚ=3m, ΑΚ=m και το ύψος του παρατηρητή,70m.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Σεπτεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 50975 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα