!! % %,!,! %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!! % 4 4 4 4 %,!,! %"

Transcript

1

2 ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6!

3 !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! <! %! % 0 7!! 1 % % 4= 4.!! =!!.. % > %!!!! 0< 1.!!!? % /.!!!!!! %!! & )) /!!! % =! % =!! %! Α %!,!!, / & )!!!! %! %!! 6!.!!

4 !. & ) & % 5Β +ΧΒ &9 9 Χ) ))) 5() )))!!!! Β Ε,.!! %! 6 4/ % = 4 4 Φ!. 4 4/ 4.!! ; Χ(Β! & (! ) %!! >! Χ)Β!! Ε!!!!,!, Χ(Β. 5)Β +)Β!.! ) & %!.!. > >! & ))!!!!!!! Φ!!! Α!!!!!!,,! =!!! 2!! =!!!!!!!! Γ! Α,!! Η!!! %

5 !! Χ) % =!!! 46 Ι 4 > Η!!!!!!!!! %!!!!!!!! %!! %!! 4 4!! 4 4!!!!!!!! ϑ 4 4!!!!!! /!!! %!!!!! Κ!!!!!! Κ! 4 4! = < 6!! %!! % =!!!!!!!!!!!! =

6 !!!!!!.!!!!!! =! =! %!!! Λ!!, %,!, %!! 4 4!!.!!!!!,!!! % 6!!!!!,!! 4 4! 6!! Λ!!!!!!!!!! 7!!! =!! 7! Φ! 0 1!,, 2!!

7 0 1.,!! Φ 4 4! & ))!! Μ %!! 7! 2 4 4!! 4 4! < 4! 4! % 6 %!!! /!!!!!!!!!!!!!! >!!!!!! Φ!!.,!! %!!!!!. %!!!!!!! Γ!!!!.! %!! & ))!! 4! < 1!!!!

8 !!!!!!! ! !! 4 4,! 4 4 % 6!!! 4 4 6! 4! 4 4>!! 4 /, Ν!!!!! %!! > 4!! 4!!!!!!! %!!!.! 4! 4! %! % Φ!!! Α!!!!.!!!,.!!!!!!!!! 4Η! 4 % & ))! Ν!!!!!!! %!!

9 !!!!! ϑ 4Ο Π %! 8 8! = %!!! %!! Α % 4 Λ!!!! & ) & Χ) 6! 7.!!!!!! %! 6 & Χ) Φ! % &(Β. >,! / 4!! 4!!! Ε!!! % >!!!!!! & ))!!!! %! 4 4 %!!!! & () 9)!!!!. & +)!!! % % > 6! /!! % & +)! & )!!,!!.!!!.!!!!!!! Λ >!!!

10 !!!!!.!!, >!.!!!! %!! Φ!!! 4 4!!! %!! %! Θ 6!! > /!!!!!!!!!!!!? 4 4! & )!. % =! > 6! 7 /! %! 6 Φ Ι Θ!! / % 4Φ Ι 4 4/ % 4 4 Φ!. 4 /! % >!! 4!! 4 =!!! Η 6! )! %,

11 ! %! & )!! =! &( % % +) & 5 % )!! % %!!! ; / 6, 4!!! 4 % ;!! Ε %!!!!,!!!! =!!! % %!!.!!!!!!!!!!.!!!!!!! Η +) % %!!!!!! 4/ % 4!!!! = %!!!!!! %, Ν! Ν!!!!!!!!! % % %

12 !! Η!!! %!!!! %!!! 6, =,.! %!.!!!! %! 6!!! 6 4! 4 Ν

13 ! # %& (! ) + ) # && &,. / # %& 0,1. 2 ) ) 30&&&4 )! ) ##,5. # 6 + ), ) 0&,% # 1& + ) ) ) 0&&& )9 51,%. ) 5!! ## %###& ()! + (,! + (, # && 5% :0 &,. # 5& :# :% #,&. # %& # 1#& 0,1. # :& 0 1 ;,&. # & %5 %1% :,. # 1& :0: %5,%. # & & ;;%,0. 0&&& # &&5 1 ##,5. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = >?? 5, 0&&& 8 + ) ) ) + 2 ) + + ) ) ) # & 8 Α ; %.!! ()!! +, /! /.!!! 0!. 1.,, ( 2! ) %### # 0 5 Α,,, > 8 Β 8 # %

14 7 Β ) ( ) ) 7 + Β :%1 01% 0#1 0% 5:; %% ; #&5 %# #:0 5;% 5 # % ; ; 1:% # 10# #;: ) # &&5 1 1# 5;1 0&,%. ( 0&&& <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = >?? 5, 0&&& # & + ) + 8 ), ) + ) 2!!!, ( ## %### # && # 5& # :& # 1& 0&&& 7 0# ;: # ; &;5 5;# 0%5 0 :5# Χ )! 1 %#: #1 #& ##& 1;% # 1#; 55 :&0 501 % : #& &0% %% #51 7 % 0%; #;# ## ::% #; ;1; 0; 5#0 8 & 0:# : # 0&: %& 1%5 #&0 ;%: # : 1 ;% ##0 0%5 &0; 6+ % :: 0## :0 0 1# 6 ;: :: #:0 0% 5% :0 :# :% 0 1 :0: %5 # &&5 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = >?? 5, 0&&& ) ) ) + ) ) 8 ) ) ) ) + + +! +! 8 8!

15 , ( () 3 +,! +0!,. #1&&! ) + 8 Ε, + ) 8 ) Γ 9 ) ##&& + ), 8 + ) 8 +, + ) ) 8 ) + Β + ) + 8 +, +! Β #%&& ) 2 ) + 9 ) ) 8 8 +! 8 + Β 9 ) 9 + Χ! ) +! ) + ) 8! 8 ) ) , + ) ) Η + ) 8 ) ) + + ) 8 8 ) ) 8 ) +, ) + ) ) Ι + + Κ? + + ) ) )+

16 Λ ) ) + ) 8 ) 9 ) ) 8 8, ) +! ) #& &&& 8 + ) ) #1&& ) # #1. 2, + 0% &&&! # && Χ! ) + 8 ), ) +!) )! + 0& &&& 8? ) + ( / #1& 8 ) #1&& Μ ) + 8 ) ) #1&& ) + ) ) ) ) + ) ) % ) ) 8 Β ) ) +!!! Ν ) Ν + + Μ ) 0&& &&& + ) ), +! #1;% + # 0% )! # Γ # 55 8 ) ) ) 8, ) ) 8 7 Ο 8 8+ # ;# ;0, + #

17 8 # ;0 # ;%? 5&& 8 Χ ) + ) 0# &&& +? 8 > %& &&& 8, > #1 &&& 8, 5% &&&? ) + #&& &&& (, + ) ) 05 && ) # 5 # ; &&&! # ;% ) : 4# () 5# +!, ( ) 8 9 ) 8 # 51 Β +! % Β ) # %; + Ι ), 8 + ) Ι ) + 9 Β # %& # : # &&& 8, ) ) 8 ( 8 ), &&& 7 # : ) ) Β + 6 ) ) Κ )!, Η,, 7 # % + Α, + :# Α, + % + ), > + 6, Π, ( 8, ), 7 #, ;

18 Γ) ) ) + ) ) ) ) ) ) 9 )! # ; 8 ; ) ) + 9 )!! = / # %;, ) + ) + Χ 8+ 8 ) + 8 9!! Ν ) Ν ) ) 8 9 ) # %; 6 > + ) 8 )! (/, /,0,, 8 8 ) ) + ) ) + ) 8 ),!! + 8! 8 6+! Β ) ),! +, Β ) )! 8 ) 8 Π 8 ) Β + + #; &&& 1 ) Θ 6, + %%

19 ( ( Μ # :% 8 ) ) 6 ) Β + ) 0%1 &&&! ) 8! ) ) +! ) ) ) ) ) ), # %%, # % + # :% ) ) #& &&& + ) # : ) ) > 8 3 >?4, ) #& &&& ) # :: # 1& Β #&5 :& 8 # &&& ) # :& # :% Β # :: # 1& + 0%& &&&, #&& &&& >?, ) ), 8 ( 8 ) + Ρ + # ) ) Α ) 8 + ) ) + ) )! ) ), ),! ) + ) 8 + ) )! )! 8! ) Ρ ), +

20 , ) # 9! 9 + Ν ) Ν!) ) # :% ) > ) + Π )!), + ) 3 64 ) ) ) #&. Β + # :%,, (4 # :: + + 6! / ) ) + # :1 Γ) ) 8 8 ) + Π 8 ) )! + ) + ) Β ) +! ) 8 ) 8 ) 8 8 # : Σ:1 8 Η) + ) # :: + # : + 8? ) ) + ( Β # : + # & 1& &&&, ) ( + ) )! ## # & ) Μ 8 ) ) ) # &! )! ),, +!) Α, + 1 ) Θ 6, + : Η

21 8 ) ) ) ) )! 8 + ) 8 ) 8 ) # & 8 # & + ) 8 2 ) #0 6 7, 0 & 7,! ()./ 0 0 ), # :1, 8 + ) ) ) ) + ) 8 8, ) 8, 8 ) ) +! ) 8 9 / # %& # 1# 8 6 7, +!, +, 4# 9 +( 7, ( 4# 59 9 ### 9 ### %8 ### 5: 9 48 ### %4# ### 2#8 ### <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = ) Θ 6, + # # :1 ) ) # %# + # & 8 55 &&& + # # + 0&&& 8 8 ;:: &&& #5 = 8 ) /012 # /032, # ) /04/ 5222 ) Θ 6, + :; + Α, + : #

22

23 + ) ) # : ) >? #; 8! ) # :&, # & +, ) 8 ) ) ) 6 2 # 1& ) ) ), )! # & Η) ) ) ) # 1& 1 1 / 0&&& 51: 5&1 #% &&& 5;&. ) ) ) # & + ) ) ) + ( # & ) Ρ 8, ) ) #: 8, 8 ) (7 8 ) 8+ = Ν # # # %Ν # # 1& + 8 ) ) + ) 8 #1 ) + ) ) =!), 8! ! # 1& #=# 5 ; & ( ) ++,, 69 Β 8 # %, # : ( ), & % % %, # 0

24 9. ) (!) 8 ) 8 ) Ι # 1& ) ( ) # :& 8 ) ) Ι )++ 9! 9 ) # :& 8 ) + 8 )!, 8 + ) ) : # # #) )!! ) # :& + ) 2! # : 9 8 Ν 8 Ν ) # 1 ) ) )! # :1 Π /004 8 ) ) Η) 8, # 8 Ι 8 + +! 8 )! + 8 = 8, ) 8 )! ) 9) ) )!? ) 8 ) + 8 ; ; )!! ) ) 8 8 ) )

25 ! ) 8 )! 8 # ! :9 %### 52 # 1 # & # # # % # : 0&&& (7 ## 0 & 5 5 : % #1 ;0 % ; #% ;%1 % ; 5%& #; :# % 550 ;; ;;5 Γ) 0: 5#1 1; 0% 05 %; #5; 50 (! : 5& #&: 5 & #&5 0& 0 1 &0& & # # 1;: 5 ;: #& :1 01 0% 5 :#; ) 5 ; : ;&5 #0 :1 00 %1 ; &0 ; %:& ; &:& #0 :; #;; &;1 0; ;:: # & 0&0 %1# #: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = ( # :1 # 10 0 ;&& 5 &&& 8 2! Β 8 #% &&& + 0& &&& ) # & 8 / # 0 1; &&& Η) ) + Β 8, ) ) 0# # 1! 8 2 ) ) # 1& ) + ) / # 11 ) ) ) ) , ) Θ 6, + 1# # 1& + # 1:! #&; 1& ) Β! + ) Η!, ##: + ) Θ 6, + 1%

26 8 ) +, + ) ) / # # 11 + # 1!) 00 Μ ) ), +, 8+ 8, 8,! ) +! ) ) ) + 8!), 8 ) + Γ!, ) +, 8 + ) ) + 05 ; Β # 1 + :% , )! + ) 8 8 ) 0; ) # / # 1 + # ; # % 8 8 ) # ) 8! ) 2, 8 8 ), 8 ) ) ) + / # : + + ) ) ) ) 8 8, # 1 2 ) 8! 8! + 8! 8 ) Θ 6, + 1% Κ, / +? +,,. > )Ο ) # 5, 5& / # 1,, #;

27 8 ) + 8! ) + # 1 ) + # # 8 0% ) # 1: ) + ) )! / # 1& 0&&&! :1: %05 ) 0: , ) ) Β # 11 #! ) ) 9 ) Π #&& &&&! = ) ) + 7 +, #:5 01 < ( 8 +! ), ) + # 5 + 8! ) + ) ) )!! ) + + ) ) ) 0, ) 8, )!,, + ) + ), )! ) 8 ) ;! < :: 9 1 ( /! 7!! (+! 1 ## ### ) Θ 6, + 1% % (7,, 8 + ) % : 6Β # 5=##5, %1

28 + #1: 11& 0 #0; 8 #% &%& # : 7 ## &%& 15 #&% 5;& #15 ( 1: #& #%# % #1& # #&& + Τ Ο %5 % & 7 ; 5 & # #&0 Χ #; %;& #1; ( ## : & 05;? ## ;:& ##% : ;1& :5 % % & #; % ##& ;;& #5 ) 0 & 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = # + 6 Τ, Β7Γ>Π #&& &&& #1: 11& 0 #0; 7 ; 5 & # #&0 % #1& # #&& 7 ## &%& 15 + Τ Ο %5 % & ( ## : & 05; 8 #% &%& # : Χ #; %;& #1; #&% 5;& #15 ( 1: #& #%#? ## ;:& ##% : ;1& :5 % % & #; ;;& #5 % ##& ) 0 & 5 9 (). +!, +. 0! /! (, 4, ( +!, +!,!( =. +!! 7 ) 5# %#& 55 5 # 11 #&:,& Χ ) 5& %: #51 #1 ; # 5 :: 50, ## 1 # 0 ;5: ;5% 0&,% 0 0 ; 1 & 5,: 7 5# % : ; ; ; # # %,& 50 %0 50& 1 #; ;5 :&: #:, 6+ # 5 1 # &&; 5 ; 0, Σ # :1& # & :&5 :;,# #:1 5 & 0 %0 % 1:# ;5,# <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = 2 # % Υ # Η) = = 00 % :, ) = ; 0#:, = #1 5:& ς7 ς Β + ) ) Χ

29 / + ) ) ) # % # 2 ) ) + 8 ) + ) ) ) ; &&5 Γ),, ) 5; ) ) Β 8, ) ) ) ) + ) + +, ( + (). +!, 1( 2 + ) + ) )! = +!, (.!+, () 1( + 8 (!) + ) + ) ) Β Ε 3 6Β # =:;4 Ν % 1 %Ν 5% 8 ) )! Ν Ν + 8 < + Ε 6Β # 15=0 Ε, ) ) + +, Ε ) + Ν Ν + Ν Ν 5: + +, ),,!) 6Β # =:; #&% 6Β # 15=0 5

30 ) ) ) +! +, ), + + ) ) + ), ) Β ) 3 6Β # ;=: 4 Β ) Ν Ν Ν Ν ) 5 # 15Σ1;=#;; ) ) + ) + 8 ) ) + 51 <( ; ; 1 ( / # # # = = = (! ) + 9 Ε 3 6Β # 1;=%14! + 8 ) + 5! # 1%Σ1:= 1 ;& ) ) 8 ) Γ + ) + ) ) ) ) + Ν Ν ;# = = = 6Β # ;=: ; # 15Σ1;=#;; #5 6Β # 1;=%1 #&0 + #50 # 1%Σ1:= 1 #0 # 1%Σ1:= 1 #

31 > # ( ) ( Μ # &Σ #=# % ; ) ) 8 ) Ν % 3 % % 4 %. %Ν ;5 :!! # # ( 8 Ε # % 3 6Β # %= %4 ;; 8 #?, 8 8 ) Ε Ν Ν ;% ) ) Ν Ν ;: ,!) 8 + Ν ; Ν Ε 8 ) ) ) ) 8+! Ε 3 6Β # :=%%4 ;1 8+ Ν # &Σ #=# % ;5 # &Σ #=# % ;5 6Β # %= % ##, 0 + # 0 6Β # %= % # 0 6Β # %= % # 0 6Β # %= % 5# 6Β # :=%% 5&;

32 Ν ; 8+ ) + Ε + ) ) ) !!!! ) 8+ Ν Ν %& ) + ) 6 7, +!,./ 0 7!, ( ( Ε ) 3 6Β # 15=0 4 ) 8 ) 8+! ) 8 ) +! %# ( #) # (! 3# 15Σ1;=#;;4 Ε ) + 8! ) 8 %0 Μ # &Σ #=# % Ν ) + ) 8 Ν %5 > # ( 8 Ε 3 6Β # %= %4 ) ) 8 Ε ) 8! ) 8 +!, + 8 ) + )! 8 8+ ) + ) 6Β # :=%% 5&; 6Β # 15=0 ##& # 15Σ1;=#;; 0; # &Σ #=# % 5

33 ) Ε ) 8! 8 8 8! ),, ) ) 8 8 ) Ε 8 8 +! 8 + Β ( ) 8, + 8 %; (: # (! 3# :Σ =0%4 %% 8 ) 8+ Ν Ν %: + 8 Μ ) ) ( 8 Ε, Ε! + 8! + ) +!,,3 ( ( ), # :1, 8 ) ) ) ) 8 ) ( # 1& Ε 3 6Β # 15=0 4 ) )! # :1 ) Ε + 1% &&& % &&& ) # :1 # 1# 8 #0 1&& Ε 8 + ) ),, ) +, #, ) ) ) ) +! 8 +! 2 ) 8 ) + ), 8 ) ) ) ( ) Ε + 2 6Β # %= % 55 # :Σ =0% ;5 # :Σ =0% ;

34 ) ) 8 +! ) %, Ε ), (7 8 ) 7 7 %1? 8! 3# 15Σ1;=#;;4 ) ) Ε Γ ) 8 + ) )! ) ) 8 8 )? ) + ) ) )! + 8 ) ) + ) % ) :& # &Σ #=# %, :# 8! 8 + Γ! Κ Ε +! Τ Ν 8! Ν :0 ) Ν % % 4 %Ν :5 6+ ) ) ) ) Ν 6Β # 15=0 #, %0, %%, : + #&: 6Β # 15=0 ##& # 15Σ1;=#;; % 50Ρ # &Σ #=# % : # &Σ #=# % : # &Σ #=# %

35 %Ν :; ) = = = ) ) ) 8? 8 Β7Γ>Π ) = = = # ( + ) )! 8 + +, 8 8 ) 8 ) ) + Ν Ν Π + )! ) ) + 8 ) ) 8 :% ( # & )! ),, ) ) ) + ) ) ) Ε ) ) + :: + 8 # &Σ #=# % 8 ( 8 Ε, 6Β # %= % # &Σ #=# % # &Σ #=# % 5; # &Σ #=# % :

36 Ε ) ) )! 8 ) 8 + ) 8 ) )!! 2 ),, + Ν Ν : Β ) ) ) 8 +? # Β + ) Ε ) ( 8 Ε ) ) ) + ) ) ) ) Ε ) ) 8 ) ) ) ) ) 8 8 ) :1! 3# :Σ =0%4 ) ) ) ) Ν Ν : 8 )! 8 ) ) 8 ) 8 8 ) & ( (/ () ( + 8 Ε!) + + )! ) 9 ) ) 6Β # 10=; + 6Β # :=%%, 6Β # %= % #; 6Β # %= % ##, 0&%, 0; + 0 # # :Σ =0% %; # :Σ =0% ; 6 ) ), Κ Ε!, Γ, 9, := ), 7 Η)? #, #:

37 ) ) + # ) ) 8 + ) ) ) 8! ) Ε!) + ) ) + )! # Σ 1=#: 8+ + ) + ) +! Β )! ) #: 0; ) + 9 ) 5 )! ) ( ) ) Ρ / # ;!! ) ) ; ) + # &, ) ;&& &&&, ) Ε && &&& + ) ) Ε 5&& &&& ) 50 &&& &. + ) Ε + 0,%. ) ) Ε ( 0,%. # & + ) (7=, ) +, ) 0 &%: )! ( ) 9 ) ) 9 6Β # 10=; Β # :=%% ;, 0;# + 0:5 + # 1 Σ &=1: 5, ## + ;&, ς2 ς # Σ 1=#: #5?!,,, Η + Κ, /,, ) + Ρ,? + 8, ) + ) +, Β # ;, 05

38 ) 0 &&& )! ) 9 ) 9 ;%& &&& ) 8 ; & &&& ) ) 8 #1& &&& # # + 0 &&& )!) ) 0 &&& % #! ) & # + 8 ;&. ) + + : Η Π 9! ) +! ) # & # #,&0% ;&& &&& Ω && &&& Ξ 5&& &&& 9 #,&0% Ξ 50 &&& 9 # #,&0% ( 0&&& Ω #& ) # ;;0 %55 ) ;;0 %55 # & += 01% &&& # ) ) ) ) ( ) 5# + 0&&&! 5# + # & # & = 0;0 ;&% Ν ) # &55 1#; Ν 5#; ;## 6 Ω #& ) 0&&& # ; %, ) ;;: % & ) 5# + 0&&& = &:# :;: Ν # 10# #;: # & #1& % + ; 0 0# 9 2 ) 5# + 0&&& 9 # & = # ; % + &5 0&& 3 0;0 ;&% Ξ # ; %4 Ω #,. ) = # 10# #;: Ω 0&,%.!, ) 9 0&&& Π 9 8 Β # & + 0&&& >? + >? +!)

39 ! # %% & ( ) & # ( ) +, # +. # & # (( ) (, ( ( ( ( ( (,, / ( / (! ( %%0! # & # ) (! #! ( %60 # ( %76+77! (, # 5 ) 8 ( ( # & ) & ( 9& # (! ) ( : ; ) & < 2 ( ( ( ( ) ( &, # & &&! 2 ( # # %%:+%= #&& ( ( & ( ( # &! ( ( :>? 8 ( (, #&& ) # ( ( 5 # #, ( ( # 18 ( :>:, :>?4 %%0, # ( 23,, %%Α 5 %%0 18 ( :>=4 8 ( & ( ) ) ( 8 ( %%= # # 8 ) #! ( # #, # 8! ( & %%! & ) 5 # && ) ( # & 8! (, & 2 ) &! ( ( ( :! / ( & /? Β %% (! ( & (& % : %

40 ) # # #, ( ( ( # # ),!!!!# 1& ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ > 3 <Ε! Ε #! Φ %%Α! Γ =6

41 % & ( &!))!! 1Η 4 = ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ > Ι %%%! ( )!, ( :000! Γ% & && ) & & # ), ( #! & &!, ) ( & & #& && # 5& 8 ( # ) &, ) (, ( #&& )! &! (, (& ( &, (, ( %7: %%, # %70 ) (( #&& ) 8?, ( %7%, ( ( ( 8 %, ( %% & < 2, ) # %%: 8 & %% + %%= ( ((! ( (, #&&( ( (( (( (), # )( ( #&&! ( ( ( = Β %%?, ( 7! :00: 0!Α0, :00= 6!Α0 ϑ ) =7

42 ( #, # (! (, 5 < ), Ι3 ) (( 3 <Ε! #! &#, # (! Ε (, 3 <Ε Ε (, 5 ( & # ( (, 8 ) & # %%: # # # 1 4 %%?, & # & ( ; & & & (,, ) ( ( (, Φ # + % (!))!! 1Η 4 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ > Ι %%%! ( )!, ( :000! Γ% (( ( &! (, &, # # ( ϑ Κ # %Γ0! #,,! #, # Α, ( & (, %7: # ( ( 9 ( ( ( & (! Α # =%

43 #, (!))!! 1 5 %%0 Λ 004 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ > Β :000!?: 8! ( ( # & (, Μ! #&& ( %76 8 ( ( Μ Ν # Ι3 ) ((! ( #&& (( ( & ) & ( # & #, # #, %%? # ( ) 1 <Η 84 Κ ϑ Κ # # ( ), ( Ι3! 9! 3 <9! 9Η, 8 & # # ( # : # :000 Κ ( & ϑ# ) %0 ) & 2, ) Κ :00= # &, && ( ( ( # ( (! (, ( & (, (( ((. Α0

44 ( ( & / ( / 700 %0 &, ( #! # ( # # :!Α ( ( & 7=0+ %?0 # (!: (! ( Ι ( %?0 ( 8 ( #&& # %?0 (, # ( : ) ( # %Α0, Γ0 8 %60 Γ # & 760 # (, & &, ) (( ( #, ( & 760+ % ( :!Α &,, #! %Γ0+ %ΓΑ! ( ( Α!? &, ) #! ( & # # 8,! ( ), # (, # %00 ( & 8 ) #&&( (( ( ( ( ( %6?! ( ( ) #, #&& # & ( ( (( #, ( / & ) # & # %60, 70! ( # ( ( #& ( %%0, ( ( &, ( ( 9 <8 6 8 ( (, ( ) )(& ( & ) %%0! ( # ( 5& 8 ( %60 ) ) ( # & 8 #&& ( ) Ι # # 8 (& ( & ( ( 8 # 60, 70 # ) #, ) :0 &, %60 (?0 &, %%0 7 8, Γ Κ! ϑ! < (& ) ) ) #(, Κ < #! Η <8!. %%=! :% & / ( / 6 ( # Η!!, ( %%6! Γ 7 (! 6 Α

45 , ( 3 # %%0, & > ( (! &, ) ) (, (! ) (!, ; # 5& &! ( #&& & Η (( # & ( ( & (& ( & % 8 ( # # ( ( # #! ( ( (& ), & # # Η / # # / # :7, ( %60, ( %%6 # #&& #! %77, %7% (( :7 #?Γ!: =:% ( 0 ( # ( # #&&, # ) #!! ( Β %76 &. &, #, ( #, # 8 # ) & 5 # # & ( 3 & ) %%?! ( #! ) & ) 5& & & %0 & %60 %76 && ( & :!= &, 8 # #!6 &!Α &,! (), Ι!Γ &, %%0 %% #&&?!0 &,! %%: Α!: &,, %%? 7!: &, && : && ( # ( ( (. (( ( ( &!, ( # %%0, (( ( ) (! ( #? # 5 ( ( %%6, &&?:% 000 6!7 &, ( ( : =?00 Α! &, # # ( & (( :!% &, ( (, =. ((, ( % ( 0 Ι %%7! ( )!, ( %%%! ΓΑ ( :>? (! 6 : :000! =? 2 ( & Π Π! Π Π! Π # Π! Π ( # Π! Π & # Π! Π8 # Π! Π ((# & ( # ( Π! Π ( Π! Π Π! Π ( # Π, Π. & # Π = (! ϑ ( #&& ( 66 Γ00 & 1!7 &, 4! ( ) / # # / Α:

46 & ( ( ( & ) Α 8 # #! ( # ( (, ( & ( Η, %%6 ( > / Θ Ρ # % &/ Γ (( & & ( #&&?Γ? 000 ) ((! ( ) ( 8 # ( & %60, 70 # ( #, # # 6 & (( (, # #, (, Β %60 # #&& 23 5 & Γ!Α &,! ( ( / /! ( %6? ), Ε %6Α )(& :!Γ &,, %70!6 &, %%0, ( ( 5! # 23 7 ) ( # (& & ( # ( 1 (! 4, & && ( ) ( ( (! # ( ( & 5 ( 3 (! ( ( &#, ( && ( > Β %%? # & Α6? (! # # :0? (! # & # #&&, )?%Α (, # #&&?: ( % # ( 5 ) ( # %60 8 # # (! ( ( ( # #, ( ( 5& & & ) Ε # 5 #, 8 ( ( ( ( #( %60 3) &, 5 # %60, 70! (, # %%0 ( 5, %0 ( (),, ( 8 & ( # # ( &, & && ( Α (! Γ (! 6 (! 7 7 ( :>= % Ι %%%! ( )!, ( :000! Γ%, Β :000!?: Α?

47 (0 1 0 ( % (! ( #, ( (,, ( 8 #, (, ( & &! ( ) %60 ( ) #,! (! (,! ( # 9( # :0 %60, 70 ( :00,?00 & ( #, / ( ) ) / : ). # & ( # %60 ((, ( :: ϑ Κ! & 3 <Ε> ( # & # %60, #&& %70 & Γ # # Ι # &# )! ) # ( ) ) # ( # &, 3 8 ( ( ( # %70 (, ( ( # & ( %60! / ) / ( ( :?. ( %70 ( ( Κ (( ((. # & 1, Ι 4 % Α 000 %7Α : Α%? 000 %%? / +,. ( // ). /, %%: && & =Α &, := ϑ Κ ( > Η 7? Θ Ρ (( # Θ Ρ 3 #, 9, ( Θ Ρ. (, # && & ( & Σ.! & ( Σ Θ 8 ( Ρ #!, ( ( Τ Θ Ρ Ι! ( ( Τ Θ Ρ 9, (! ( ( & && ( 8 # )! # ) Θ#&& Ρ ( 8 # (! ( ( 9, ( ( # Θ Ρ & (, ( #,, # Θ ) Ρ! ( ΘΤ Ρ ) && ( Θ Ρ, # & #! &. Ι3 ) (( :Α :0 8 # & / ( / : Ε (! <! Μ (! 8? ( %% :: Κ! ϑ! ) #( < 9 <8 Ε! 2, # & & ) #( # # Υ!, (( ) Ι,, ς 8 & (,)! # )!! Μ 3 ( %%0! Γ :? ( & / ( / := Κ! < (& )! : :Α # ( ϑ Κ : # :000! #! : & Ω # ( & Α=

48 Κ #, ( ( # ) ( ( ), (, # ) ) (, ( ( + / Θ Ρ ) / / +,,, & # / + 5 ) + ( ( &/ :Γ ( ( ( Τ ) 9 ( (, Κ (, # ( ΘΙΡ # (), Θ Ρ,! ( ) Θ Ρ 8 & ( 9,. (, ( 9,! Θ Ρ & Θ( Ρ 88Ε # Τ ( ( ( Θ 8 #&& ), Ρ, #&& # ( Θ Ρ :6 Η ), # ( # & ( ( ) # Μ Ν :7 %7% ( ( ) & ( # %77 8 & & ( ) (,, (! ( (!?, ( %7% 1 #, 4 ( ( ) ) :% # ) ( ) ) # ((?0 #, (, &, ( & ( (! (? , ( (, / ) ( /! < Ε (, / + ( ) /?: 5 <! &, 3 <Ε! ( ( ( (&. ( %%0, ),! )! ( (! # ).! # )?? :Γ Κ! ) #( <! Α :6 # ( ϑ Κ!? :7?0 :% 2 # (( # / #, # /?0 Ι, ( %%6 / ) / / ) / ( &,, ( (! ( ( (! ) ( (! ( ( (( Υ ( #! ( (!, ( ( & # 5#? Κ! < (& )!?0 & / ( /?: # ( < Ε ( : ( :00! # : Ε ( ( %77 # %%? ΑΑ

49 #&&, )! 5 ), # ( # & 8 ( ( Η Μ ), ( & ( > Ι 5 (&?0??Α & ) # %7%! :% =:0 # %%0 8 5 ( %% 6 :00 & ( )?=, ( %%! ( 5, ( #, #! ) 2, ) &! / && & /! ( ( &, ( &, &! ( < Ε (! ( ( Η && 9, # )! ( # & #, & #! Η! ( & # +,, # & + & #&& 9,! ) ( ((?Α ( # ( & # ) ( # #! # 5! ( ( , # # ( # &, # 5 ( (, # ( #?Γ ; ( & 5 ( 8 (), ( # #&& ( ( / / # /, + /! #&& # / % + /&/?6, #&&! #, Η # #! & # #, ( ( ( # & 8 )! #,, 5 (& ( >. =Α (! # # (( & Ω #, ( (( (, #?? Η #! 5 < # Ε Η #! 3 ς ς! :? ( %%:! Α=?= Μ! Η, (! ϑ! 2 ) ) & Σ! 8 :, ( %%?Α # ( < Ε (! :, Γ?Γ =%, 8 ( :>??6! ϑ,!!! ), (! Ε && 5& #&& # (! Ι & (! 8 %%Α>Γ7! Γ!,! ϑ! (( &#,, >, (, & &# ς! > ϑ # &#, (,! :! #(?! &.! %%%! =: ΑΓ

50 ( ( ( # ( &, # #! ( (! ( #&& (, ; # & ( #! # ( & # ( # ( %70, # #5 ( 8, #&& 5 %%= &?0 (! ( (! 5 Β :00:?0 ( ( #!?7 ) #&& ( ( #,. ( ) #! & ( Ω,! (! & # & (( #&& ( ( 8 &?0 (! ) ) # # ( (. ( (! #&& ) ), # # (), ( 5!! ( (), ( (,, 8 ( ((! ( ) ( #, ( ( ( ) # %%= + < 2 + ΑΑ= (! ( ( = % ( 8 ( #&&, ( # (?Α (?% # (?0 ( Ι ( ) 8 ( & Ε & 8 ) ( ( # + ( (), 3 # &! ( +,, + # ( #( =0 8,! ( ( (!,! ( ( ( & # ϑ (! 2 Ι!, ( ) & # ( ), ) &, ) # & 5>?7! ϑ (! 5& & # > / ( /! 8 3) :: & :00:! =?% Ι %%%! Γ% =0 5 Ε & & %%:Φ%?> 00! 2 :! :Α6 Α6

51 ,, ( #( ( # # # # ((, ( #( = 8 ( ( # ( # #! # # ( ( ) ( ϑ Κ ( 2 Ι / ) + + ) Θ Ρ ) & 6 + & 7 & 8 / =: 2 Κ!, (,,, & (, ( & ( %7:, ( ( 8 (! ( ( ( # ( (. & ((# 1 %%0 /. & /4 && (, ( 8 #, =? 8, ) &! Ι &! Η! < &, ( ( %% & + 3) ( + ( 8 # &! ( ( ( && ) 8 #(,, ( ( < 2 = %% 8 ( Η! < &! Ι &, ( 3) ( #,, ( & 8 # (! #&& ( == 8 < 2! & Η! ( %% 2 ) &! (,! Ι & 8 &! 2 Κ!, (,,, & ( # &,, # # & (! # < 2 Ι. Β %7? 2 Κ ) & Ι &, ( &, %7Α ( # & + Α!% &, %7: = Ι 5 2 Ι Β Κ :0 # :00 =: # ( ϑ Κ! 7 =? 8 # >. & ((# Α # %%0, ( 8 ( && (! ( #, ) (!, ( == 3) ( #, ) & /# / 1< 2 # & ( :00 4 Α7

52 =!: &, %7Α, (,) & ( /Κ / Ι & & %7Α & ),, ( ( /Κ / 8! ( (, &! ( (, (, ( =Α. ( ( # (! ( # & 3 (, &, ( ) %7Α 9 (! (, &! &! ( (! ( # & ( ( ) ( ( ( Τ ) 8 ( ( # %7Α =Γ 8 ) &! Κ, Ι &, #(, # & ) (, # & # ( && ϑ Κ %7ΑΨ Ψ & ), (! ((#, 8,, 8!, #( ( ( Θ, ( Ρ 9, ( 9, ( # (, & ) > # Θ Ρ 9, # # =6 ( & %7:+7Α! %7Α+77, %77+% Ι & &&, ( & ) & Ι & (, & Ω /Μ ) & / ( ( # & ( ( =7 Ι & %7Α ( / / ( &, %77 ( ( # =% 9( &! ( ( ), & / ( /! # & =Α %77 & :!: &,, %%, & (, ( ( )(& %! &, 8 # ( + %%= 6!: &, & Ι &, %%7 =!6 &, Η ( Ι & :00: & Π, & ( Π =Γ ΑΑ =6 # ( ϑ Κ!? =7 ( ( ) & # & %7?Φ7= + %7%Φ%0 Ι & :6 &, ( Ι & # ( &,! ) & ) & 8 / / 8 # ( &&, ( ( ( 8 #&& & & ) =% 5&, > / # # / & (! / /, / # / 5! / ( /! / #( & /! / # /! / /! / Φ #5 # /! / Φ ( /, / Φ ) / #! / /! / & Φ /, / ( & /, / / % 1Ι & %7Α, Ι & %77!, 4 Α%

53 ! (, ),, / / Α0 Ι &, & ( ) #! / ) 9 + / Α 9(! # ), ; ) / ) ) + /! ( %7Α Α: 3 ( 06 Η = %% ( ( Ι & (!, ( #&& & & 8, ( < Ε (! ( (, ) && ( # ( %% / : / & & / ) ; ; ) / Α? Ι, 2 Κ! ( # ) & #, ( &! ( && Α= Κ > 8 8# / ( ( / ( (&, ( ) & 1 8#, ) 4 ) # ( ( ( # ( ( # #&& &#, #&&( ( #&& 3 ( & ( ( # ΑΑ, #(, ( ) & Κ & ) & ( (( # # ( 8 ), Ι & 8 Γ, ( %% &#, ( 8 3) & # # /Κ ) /! #, Ι ) #&&, ) (( Ω! Ι ΕΕ ΑΓ, 3 ( & > ; # 2 & &, ( ( (), & #, Θ Ρ ( 2 Ι. & (( /Η / ( ( Α0 Ι & %7Α!?Α Α Ι & %77! ::7 Α: Ι & %7Α!?= Α? # ( < Ε (! : Α= 2 2 Κ Β Κ :Γ ( :00 ΑΑ Ι 5 2 Κ Β Κ :Α ( :00 ΑΓ ) Ι ) #&&, ) (( Ω! Ι ΕΕ! /Κ ) /! Ι ), ) #&& & & + #( ) &! 8 3) Γ, ( %%! = Γ0

54 Ι ( #( (( 2 Ι # # # & #! ( (( # Α6 #&& # ) Ι & # ( ) / ) ( & Θ Ρ < ) = >?/ Α7 # & Κ, Ι &! %, ( %%! ) & # ( # / #( / ) & & 8 ( 8 # (! ( Κ #&& (, Ι / ) + // Α% Ι ( ) ( #&&, ( #, # 8 5 (& &#, :7 %% ) 8 Ε # / ) ) / ( ) ( (?, ( %7%! ( ( Γ0 8 Ι & ((!!, ( # %7% &, # ( Η! ( ) ( Κ, Ι ( Ε / / ( &,, # #, ( # (, ( # %7% 8 ( (, # #&& # Γ 8 ( & & Κ ΦΙ! (, # 8, ( Η,! ( Γ: 8 # ( Η Μ ( Γ? Α6 ( Α7 ( Α% Ι 5 2 Ι Β Κ :0 # :00 Γ0 2 (! 2 Η! 3) ( ) &! #! ) 8 :7 %% (( #&& (( # ), >!!. ) (! 8! :Γ %% Γ Μ Φ (! 2 ) ) & Σ Γ: Ι ( ) & &, ( ( Γ7 Γ? Μ Φ (! 2 ) ) & Σ Γ

55 8 ( & & ( ) %77, %7%! ( /< Θ %7%Ρ ) &/ 8, ( ( Μ! #, # ) # ( ( =, ( %7%! (,, & Γ= & &, ( # / /!, ( ( ) ΓΑ 8 (( & # #, # & & Ι & ( > / ) & 5 ( ) ( ( #,, ( ( (, ( Μ ( ( 8 ( & ( / 8 # ( Μ ( ( Θ Ρ ) ( ) ( ) Θ Ρ Ι / ( / (! Ζ 8 ( ( Θ Ρ 8 (, ( %7% ( ( Θ Ρ 8 ( (( & ( ( ) Θ Ι Ρ #&& ( & ( + ), # ( & ( ( ( && Ι ( ( #!?, ( %7%! Ε, # ( ( # # ( ΓΓ Μ & +, (# 2, #&& Κ, Ι + ( ) ( (( ) & Ι & ( ( ( (, Μ, ) (( (! (, ( &! ( ( Μ Κ ) & ( / / & ( 2 8 ( ( ( ( ( # # # &, (,, & Κ, (( / / ) & Γ6 2 ( ) & Ι & 8! (! ( # & & & Ι, Ι & ) &! #, ( & 9 8 :, ( &#, Μ, ( ( ( )! 5, && Ι ) Γ= ( ΓΑ (, ΑΓ ΓΓ ( Γ6 # ( Η Μ!, ( 7 :00!! Γ:

56 Ι Η Μ (! #! ( # 8 ( ( Θ Ρ #&& 8 #! (), && ) 8 (), && ), ) # Θ # #, / / ) ) Ρ ( ) ( &,, (, Θ Ρ 8 ) & # ( < 2, Κ Γ7. # ( ( 2, Κ! ( # # ) Ι &, ( ) & Κ & (, # & # < 2! ( ( ( & & (, & # 3) ( 8 Ι & ( & + ( ; ( 2, Κ ( 8 # + / / ( & # (! / # / ( & 1 %6Γ+6%, %6%+7:4 ( ( & 8, ( #(( %7:! %7Α! %77, %% 3#, ), (, ( # ( Κ 8 # ( 2 ( (. & ( ) &! ( #,, ( & Γ%. # Ι & & ( ( ) ( ) & 2 ) & # ( %% & # # ( 8 ()! (! ( ( ( ((. ( ( ( (& ) &! ( ( Ι &, & ( # ) ) & (), ), ( &, Ι & & ) &, ( & ( %! &,, & ) ) & Γ7 # ( Η Μ! Γ% # ( < Ε (!? Γ?

57 ( ( Ι9 # ( %%0 ( # ( ( ) ( (! (! 60 8 Α= &, ), ( # ( ),? &, ( # (! (( Γ6 &, Ι & )(& (), > Α% &, ( ( ), Γ &, 8 ) ( 1ΓΑ &, 4 Ι & )(& ) %% ( ) & & & & &, ( ( # ( # ( 6 8 & ( ) ( Ι & %77, & :!: &,, %% # %! &, ( ( 8 ) & && & ( (! (! ( (! &, )(&! && & ), ( (. ( 4 ( (: Ω & ) & # ( )(( ( Ι ) & (, &, Ι )!, (&. ( (! ( / /! ( ( ( / / 8 ( (,! (, ( ( #, # %7% Ι Ι & # /< ) ( ) + ) &/ 6: ( # 6? Ι Ι & &,, #, # # #&& Η # ) )( Ι &. (! ( (! (, / / 6= ; & (, ( %%. && ( ((! ( )! )! ( #, ( ( Ε %%0 ϑ Κ & &! ( ) ( # ( &&! ( ( #,, & ( 60 Ι ! # :7? ( %%0 6 ( 6: Ι & %7Α!?Γ 6?! /8 Π && Π/ 6= ( Γ=

58 ) 6Α 8, & Ι & # # #! (,, & # )! ( )! # (, ( 8 ( (! ( #! (,, ( ( (!. # ( ( ; ( Η Ι &, #, (, Η # ( ( (. # # Η ( #, ( + ( / / + # ( # ( & ) & ( / ( ( /. %% (! ) & #, ( ( & (, # 6Γ 8 #, 3 <Ε, Ι & # &! ( # ( ) (, ( ( & (& Ω! & ( ( # 3< Ε ( ) ϑ# 8 ) #&& # 66 ( & Ι & ( #( )! ( ( # # ( ( (( ϑ# # ( #( # # (! ( &, ( ((! # ( 8 ( ϑ#, ( #&& # Η ( ( ( #&& && ( # ( Ι & & ( #&& ( # # 6Α Κ! ) #( <! Α 6Γ < (! ϑ! Ι ( &! # >. &!! Φ, ( #!, ( %6?!?= < (! ϑ! &, &! # >, (! (, ( ((!!, ( %7!?6 < (! ϑ! &!, ( %7:!! 6, :? < (! ϑ! # 3 Η, #( (&, # &! # > # & <!, ς Υ, # [ #, #! [, %7%! Α7, Γ? 66 Κ! Β, 2,!! Ι ) & )! < #Υ #! ) %%? :, :, #! /Ι, /! & %%?! #?! >! #(( =:! :0 %%?!?0! 66 ΓΑ

59 8 &, ( ( ( Ι & 5 ( ( ) &, ( & ( & (! ( ( & (), &, & ( (! ( ( 8. ( ( &,, ( ) ( / % ( 5=, ( %% ( ( ) &,, ( ) ) ( & # 8 ( & ) # %%:! ( # (! #&&, (!, ( ( / / # # 8 / ( / 67 #&& %%? 8 # ( ( && # %%: # # < Ε (! 2 Ι, < 2 #, # # &#, 6% 2 Κ # ((! ( # ( (,, ( #&& Μ # ( # (! ( ( (( ( # ( (( # 8 3) ( # ((, Η # & ) &, & & (( # # 8 # ( & ) & # 3) (, (),, #, & # # ( (# 70 9, > && ( (, ( # ( ) ϑ# #, ),, ) & Ε & # (), # Θ Ρ 8 # ( #&& ( # # ( ( 67 # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8,!, ( %%?!! ::7 6% 7 < &, ) &! %%:Φ%?>?0! 8! 2 2 :! ::7 :Α, 2 :! :Α: :Α? 7 # # ( 2. & &, ) &! %%:Φ%?>?0! 8! 2 2 7!?6Α =0Γ 7 ( <, ( Θ Ρ &, ) & Θ Ρ! %%:Φ%?>?0! 8! 2 2 :! =%% Α0% 70 # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! =0 ΓΓ

60 # # & ( ( 2 Ι ( ), ( # # ( # ( Θ Ρ Η # ( # ( # 7 # 8 ( (), ) & &, ( # #. (Σ ( # & ( 8 < Ε ( ( #&&, ( #, # 8 & # ( # ( & ) 8 ( #( ) # && ( # ) Ε ( ( ( ) ( 2 Ι # ( &&, / + : % /& 8 ( & ) & #! ( # ( ) &, ( ( / 3 < + ) + Α & 7: 8, (! ( (!, ( %7% ( ( #, #, # ( ) # (, ( %% > 7? %7? %7= %7Α %7Γ %76 %77 %7% %%0 %%? 000 : 000 = Α00 = Γ % Γ00?: 000 :% 000 :6?00 Β (! ( ), # ( %% ) ) 8 Ε ( ) # ( #&& < Ε ( && ( ( (&! ( & #! # ( &, ( &! ( ) # )! ( ). & & & ((! # 9, Η &! 7 # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! 0= 7: # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! %6 7? Κ! < (& )!?0 Ι %7%! Κ! ϑ!, ), & ( ( &! Ε &&, ) ( ( Ω!, ( %%?! :6 Γ6

61 ) # %%: ( 7? :00 ) (! # #! %6 &, # ) 7= < Ε ( %7% (, & ( & #! (), ( / ) /! # (), & ( 7Α > 8 ( ( # & # & (, Τ # &, ) 7Γ Ε ( & # # # ( #&& Η # & (! ( # / ) / 76 8 # & & # & (, # ( ) ( 6, ( %% ( ( ( %%:! ) ϑ#, / ) ) Α &/ 77 Ε # (, / + ) ) / 7% 8 & 8 # (( ( ) Α0 000 ), ( & ( ) ( ( # # ( ) = , ( ( + ( + # 5 )( ) ), # (( %%: ( ( # # / ) ) ) / %0 & # & /< & ) &/ % / + + ) ) ) ) Α ) 7= Κ! < (& )!?0, 9 # 2 Ι! 8! =0? 7Α # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! =6Α 7Γ ( 76 # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! =6Α 77 9 # < Ε (! ::7 7% # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! %7 %0 9 # < Ε (! :?7 % ( Γ7

62 &/ ( ( # 3 # #! / &/ Ε ( ( ( 2 Ι 0 # %: ) ( ) =0 000 & && Ι ( # %? Ι & )! & (,! < Ε (, &, (( & ( (, ( ( & &, ) ( #( ) 2> % ( % &4(( 2 ( # ( Ε #&& %= Α0 000 ) Σ < Ε (, # & %%? ( & ( ( &! () 8 # 9, ( ( ( ( # (( & ( # ) 8 & Ι, Α & %%? ( & ) ( ( &! (,! ( / ( / 8 ( / / %Α Ε ( ( 3 <Ε, & & (( ( ( #&& # & 8 (& / ) / %Γ ( #! ( (. / + /! # ( ( ϑ# ( 3 <Ε! > < 2 # / / # & ( (( Ω, Ι / / %6 8 # #! & #&& & (, #&&( / + /!, %: 9 # < Ε (! ::% %? 9 # < Ε (! ::% %= 9 # 2 Ι!?70 %Α 9 # 2 Ι!?7 %Γ 9 # 2 Ι!?6% %6 9 # 2 Ι!?70 Γ%

63 < Ε ( ( # / ) ( ) ) / %7 ) > 8 ( # ( ( 8?0 000 (( 8 ( ( ( ( #, 0 %%. && ( ( )! ( / / 00 2 # ) < Ε ( ( Ι 0 # Η # Ι3 # (! / ) ) /! 0 3 <Ε, < Ε ( ( / ) + + / 0: ( ( / Β /! 0? # ( ) (( Ε ) ( ( #( ) (?0 000 Μ &, ( / / ( #( 0=, # Ε ( ( / ) / 0Α ( % 8 ( & ( ( ) # &# 2 Ι, < 2 # Ε?0 000 # ((! ( & &, ) (! (,! #!, ( ( ), ( ( (, # # # ( # # ( < Ε ( #&&( +, # & 5 (& +, #( Ι, ( ( %% (& &&! (, )! (!! ( ( ( # 8 Ι, 2 # # # %7 9 # < Ε (! :=: %% ( 00 9 # < Ε (! :?= 0 9 # < Ε (! ::% 0: 9 # < Ε (! := 8 & (! 0? ( 0= ( 0Α 9 # < Ε (! :?7 60

64 ( # (! # )! 8 & ( #( 8 ) ( #&& ( #( # (( %%: #( 8, / ) ) / 0Γ 2 & ( / / # / : / & # / ) / #! ( && 06 Ι # / +,/, / Χ / (( 07, (( Μ #&&, / +, % ) Χ / 0% , #( ( Γ #! / # / ( #! 6 # 3#, ( & ) ( 8 & ϑ# #, (, ϑ# Ε # 1 4! Ι3 (! # ( / #,, / ϑ# Ε, ( Ι3 # ( 8 :: & ( # Ι3 2 ( ( / / 0 ( ( ) (, ( & # ( ( Ε, < 2 > 8 :: Θ ( & ( Ρ ( Ι3 ( #! ϑ# Θ,Ρ, ( #,, ϑ# 8 ( ) ( ( ( ϑ# ( # 7! ( 0. # &, (! Ε & ( ( #, ( # %%: ( )! # & ( # # (, 0Γ 9 # < Ε (! := 06 9 # < 2! Α0Α 07 9 # 2 Ι!?7% / # # / (( & =0= 0% # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! 0: 0 9 # 2 Ι!?7Γ, 9 # < 2! Α0Α 9 # < 2! Α0 6

65 # & ( Κ ΦΙ ) ( (! # ( ( ) # 7 8? & (( ) + # # # Σ 2 Ι # ( ( ϑ Κ #&& > ΘϑΡ # # Ι Θ Ρ / ϑ#, ( ( ( / 9, / ( ( / ( # & ( =0 000 Θ Ρ 9, (, ς Υ & ) (!, 8 ( ( 9, (# ( Γ00 8 ( 9, # Θ Ρ Ι! ϑ#! ( Θ, Ρ ( :!,, ς Υ # (! )! ( ) ) # %%: Α & %%?, 2 Ι ( ( # / ) ) ) ),/ / ) ) ) /?, ) ( Α, ( %%! ( 70 &, ( ( (( ϑ# # (, /+ ) Χ Α ( Θ Ρ ) ) ) Θ Ρ ) Α & &/ = Ι / + Θ Ρ /, ),, #, Η # ( >. & ( &&,, &! ( & ( ) ( Α Ι!! & ( ; # / # %%:/! ( ) && ), ( %%: ; Ε ( (( # > / ) : # ( ϑ Κ! 6? 9 # 2 Ι!?7= = 9 # 2 Ι!?7= Α 9 # 2 Ι!?7Α 6:

66 + + Χ & + ), + ) &/ Γ 2 Ι (! ( ) & ) ( # (! # ) && & / ( / # & 2 & &, ( ) ( ( # 2 Ι #&&, # & (,, )! (,, ) ( ( # # # ( #( ( # Σ,! ( (! & ( ) &, Ι & ) & & 8 # (! (! & ( & ) & # (( ( # Ι & < 2 # ( 5 ), & (( %%: ( #&&! ( ) & # ( Ε & 5 # Ι # # ), & 6 (, ( Α00 &,! ( & # 9, Ε # & # # 8 ( ( # (( # Κ ΦΙ Ε & & < 2 ( / + ) = & 6 ) ) ) / 7 20 & % 2 8 :6 %%: < Ε (, Μ 2! & ( )! ( ( 8 ( / && / # ( (! () ( # Η ( & ( ) ( ( # ) Γ 9 # < Ε (! :?? 6 (! 2! 8 ( #&& + (!!, ( %%6! 0 7 # ( < Ε (! = 6?

67 ), & # & ( ( & ), ( ) (( 3 <Ε ), # ) 8 (( ( &, #! Ε (, 2 ( # / + ) ) ) ( ( ) 7 Φ / ( ( > / + + ) ) ) / %. ( ( ( ( # # && ( (! # ( # ( (( & ( # ( :0 8, (, # # # ( & ( ( # / (& / Ε #, # ( ) ( ) # ( Ι ) & ( #! ( Ι & & ( ( ( # ( &, ( ( ) 5 9 ( 4 & ( #, ( ] ((#, 8 & & & #, ( ) #&& & Η & & # # #, (!, & ( ( & # Γ & %%?> 3! ( Θ ( Ρ #(( & ( 9, 5 # &, & # 8 # (), ( Θ Ρ 8 ( &, ( ( ( ( # & : 8 (, ( #! (, & & # ( ) ( Τ # &,, #! ( # ( ),. :00 (! ( #&& # Φ. ( % 2 < Ε (, Μ 2 :6 %%:! Α :0 9 # 2 Ι!?%% : # ( Η! ( &! 6 # %%?! = 6=

68 , ; #( )! # ( ) 8 ( 8 ( ( )! ) & Ι ( ) ), (, ) ( /1) ( ) &/ :: 8 ( (( ( ) 0 %%: 8 #( ( ( #( ) & :? 2 #( ( ( Ι ) 2 #( ( ( Ε (( %%? ( ) ( ( # ( ( =0 000! ( ( )! # ( & ( #&& 8 # # ( ) : 000! ( # (( 8 ) # ( ( # & & &, &! ) # ) && # ) # ( #&& &, # & ( ( ( Α: 000 ( & ( #&&! ( ( &, =0 000 # ; ( ( #&&( ((! (), ( ((, Α (! ( %%:! ) #(( ( # ( ( && 8 ( & ( #&& (( (!,! ( 8 # (,! # # := ( # (,, ( Ε ( %%: # #&& & ( #( #! # ( Ι ( #&& &! # ( #! (, (! ( # = Α :: 9 # < Ε (! :? :? # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! 0: := # ( Η! 6 # %%?! Γ 6Α

69 (( %%: 2 Ι / ) ) Θ( Ρ / :Α ) ( 8 ) Ι ) (( %%? # ( #&& & ) ϑ# Ι =:0 ( # 8, (( (, 8 # &, ( ( ( :Γ 3 <Ε ( =:0 ( # (? & (! ( ( &,? Γ0Α 000 Η ), ::!6 ( Η. (( ( # Μ Ν (, 3 <Ε #, ( & ) < )! 2 Ι > 8 # #( & ) # ( 2 & &, & ) (& ) ( ( (! ( #&& ( ), Θ Ρ ( # ) # &! ( ( ( =0 000 :6 &&, =0 000 (( & ( ), 9, #( # ) ) ( 3 <Ε # #&&( 5 (& :7 3 <Ε / / ) ϑ# Γ!Α 1%?: 4 Β ) =0Γ 1% :Α0 4! 00 ( :% Ι ::!6 ( 1 7!6Α ( 4 # # 3 <Ε ) %Α 000 ) ϑ#, (( #(( && : 000 9( # ( (( ( 3 <Ε %%: ( # & ) 8 # ( &! ) 4 4 Ε ) ( # # # ), &, :Α 9 # 2 Ι!?6% :Γ Κ! Β! :, : ) (& # # Λ 7 :6 ς! Η,! 3), # ) &! ) 8 &! Α %%? :7 Κ! Β! : :% # ( Η 6 # %%?!? 6Γ

70 # &!, ( %% #, # ( )! ) &. ( ) ), # %% %%: Ι (( %%? ϑ# (, #( ( ( & & #,! 5, ( & # + :Α0 & +, %%: ) # :!Α ( # #, Α ( (?0 8 ( ( 8 # # & ) #&& #(! # 8 ( # 8 ( (,! ), )! #! ( 8 & & # ( 8 Η &&! ( ( (( ) ( ( &! ( ) Θ Ρ 9, Θ Ρ ( ) ((! ( Θ( Ρ? ( ) ( & ( / / 8 # (), Η ( (, #( & # ( #&& & &#, ( ϑ 9 & Η ( #?: Η ( ) ( ), ) ( ( 8 # (! &, #&& ( ( #&& ) #&& ) ( #&& ) ) ( ( #&& ) # ( 4 &?? 8 ( %%: ( ( # # ( #&& %%?, %%= & # #?0 (? (?: # ( Η? # :00:! : Η ( ( #! / Θ && Ρ Θ Ρ /?? Η!! 2 #&& %70 :00! ςςς ( &! ) 2 )! 8 & ) )! ), & (( #( #&& 8 ( )!, ) Φ ), ( #&& #( 66

71 8 #&& &?= # %?7%!?Α Α=Α,?6 === # &, # Σ. ((! ( #&& +( #& &, ) +, # ((?:!6! =!, 0!? &, 8 ( ) ) # #&& #( # ( Γ6!?! 7Α!%, 7%!6 &, & (( # & %%: + %= 7Α!Α &, + 60 =:7 7:?67 & + # # #( Η %%= ) ) 2 #&& ) #&& ( ( ( ( ( #&& ) Σ 8 &, ( ( (), &! ( # & ) # ( ( # #( Ε / /! ) ( &, &! # # ( # # #&&( ( ( 2 ( Μ ( #( #&&, 8 (! ) ) ((!, / / & ( (#, & ), ) ((, & # #( 7 9. & 2 Ι ) &, # & &!! # &, &, () 2 Ι # ( < Ε (! ( ( #, 3 ( # > Η, # ( ) 5 (& & Ε ( #( # #( / + &/ / ) / Ι! / / #( ((?= ) (! ( # & ( ( # ( (., 3 <Ε,, ( ) ( # (,, &! )! 1, > ) 4, #(, #&& ( ( #( 8 (, # (( 67

72 Σ / &/ # ( ( Σ /1+ & = ) Η Π Π /?Α Ε ( & ( & (,!, ( ( 5 (& %7% ( (, (, # # ( ( 2# # Η ( #?, ( 8, ) Θ %%:Ρ # ( 0?Γ Ι < Ε (, & %%: ) ( 8, ( (, #?6 &! ( ) 2 Ι /9 : ) + ) <! < Ε ( /?7, 5 (& %% ( # ( #&&, ( #, #! (, 9, 5 (& ) & ( Ε ϑ Κ & & & ( (! &&,, ((, ) &?% 8 < Ε ( ( # ( 5 (& & # & (, ( & 8,. # ( & & (, #&& # ( ( # # ( =0 #&&(# & & # # ( ) #&&! &, #,! ) 8 # ( # ( ) 8 ( ( #?Α # ( < Ε (! :?Γ 9 # < Ε (! :?Α?6 9 # < Ε (! :?:?7 9 # < Ε (! 2 :! :Α??% Κ! ϑ! & (! # > & %70 Ε && Α 6 # %6%! ( & (! 8 %6%>Γ!, ( %6%! 60 =0 9 # < Ε (! 2 :! :Α? 6%

73 2 Ι & ( & & & &!, (! ( ) )! #&& ( ((# ) #&& & Α0 # ). # ( Ι 8 # & ( ( > && ( (!,),,! ) #&& ΘΕ & ( (, Ρ 2 Ζ Η ( && ( Θ,Ρ! #, & ( ) # ( ( (( = 2 Ι &! ( ( #! ( # 8! ( ( 8 ( #&&! ( (, ( #&& ( & 8,,), Η # ( 2 Ι & #&& ( (! ) ( 4 ( 4 #&& ( & ( ( 0 &, (, ( ( ) &! ( ( & 8 ( & &! (,, &! # & ( ( ( ( ), & ( #&&! ( && #!! & # 8 ( ) (& / ) /! ( ) # & (! (! ( ) ( & 8 ) & & 3 #&&! #! ( &, (& 8 ( Ι 3) (! (, ( & ), & # & (! (( Ι ( / Θ Ρ / =:, & ) & ( 8 ( #&&! = + Α ( = # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! 0= =: # # Μ! %%:Φ%?>?0! 8! ::7 70

74 (, & (, # ( ( ( ( &, Η # # & ( & ( %%? ( ( && ( 8 # ( # %%Α Ι & (( ( ( & & ( # %0 # ( %6?> ( & & & (, # ( (( Θ Ρ 8 ( ( & ( ( #& ) & ( ( ( & Θ Ρ 9( ) ( & # ( & & (( ( ( (, ((# & & ( =? ; ( & ) & 5 (,, ( %7% & ( ( (! ) 2 ),,! ( ( ( &, ( ( # # (( ( ( ( ) # & Σ 8, (, ( ((! ( # # (# > 8 # ( # 8 # (! ( ( #, & &! ( &, & (! (, ( Μ # (( # ( ( & / ) ) ) ) ) &/ ==.. & % 8. ( Ι & ( & 5 ( ( ) & ( Τ & ( ( # &, ) & ( # ), 9, ( ), ) 8 (! # &, # Η, & 2 8 #, ) ( =? Κ! Ι (!?Α Ε & Ε ((#!, (! &!, &, ( == Ε & 70! = ( %6Α! Ε, ( &! ( (!?: 7

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

1, 2,, Ε = = 2 ~ (0,1) = ( ) = Ε ( ) = 2 = ( ) ( ) ( ) ( ) Ω = { 1, 2, 3}, ( 1 ) =, ( 2 ) =, ( 3 ) = Ω = { 1, 2,, }, = 0 1 = 1 (0,1) 1 0 ~ (, ) = + + + (, ). = 1 (, ) Χ~Β(20, ¼) (, ) (, (1 )). [ 1/2,

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç. Απάντηση Οι γωνίες που σχηµατίζονται είναι: Α. αµβλεία Β. ευθεία Γ. πλήρης. οξεία Ε. ορθή Ζ. αµβλεία Η. οξεία.

Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç. Απάντηση Οι γωνίες που σχηµατίζονται είναι: Α. αµβλεία Β. ευθεία Γ. πλήρης. οξεία Ε. ορθή Ζ. αµβλεία Η. οξεία. Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç Σε όλα τα παρακάτω αντικείµενα σχηµατίζονται διάφορες γωνίες ανάλογα µε τη σχετική θέση, κάθε φορά, δύο ηµιευθειών που έχουν ένα κοινό ση- µείο, όπως π.χ. είναι οι δείκτες του ρολογιού,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: ΕΠΑΛ Ειδικότητες Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: Τα τμήματα των ΕΠΑΛ είναι χωρισμένα έξι (6) Ομάδες Προσανατολισμού.

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # ( ) + +!! ( #,.

! # %& # ( ) + +!! ( #,. ! # %& # ( ) ++!! ( #,. ! # % & ( )# ( (+, (. ( / + % # (0% ( 1 & / ( 2! + & 3% / 4 # 5 / ( & 2 + 1 & 2 2 6 2 & 5 7 5&! & 8 5+% 9 2 9! & & & 9! & 3&& ( &&& &. 1 9. & % : ;! & & & #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ;

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ; ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ; Γιώργου Τσαπακίδη Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε ότι τα συμμετρικά σχήματα έχουν πολύ περισσότερες ιδιότητες από τα μη συμμετρικά σχήματα. Το ισοσκελές τρίγωνο, που έχει άξονα

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Σχολικό βιβλίο Άλγεβρα Α' Λυκείου Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Μπορείτε να αντιγράψετε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Σεπτεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 50975 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο α. I. Σχολικό βιβλίο σελ. 41. ΙΙ. Σχολικό βιβλίο σελ. 89. β. Σχολικό βιβλίο σελ. 71. γ. Σχολικό βιβλίο σελ.60. δ. Σ, Λ,

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΩ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΤΩ ΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΩ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΤΩ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΩ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΤΩ ΦΡΑΓΜΑΤΑ Κασαπίδης Γεώργιος Μαθηµατικός Στο άρθρο αυτό µελετάµε την πιο χαρακτηριστική ιδιότητα του συνόλου R των πραγµατικών αριθµών. ΟΡΙΣΜΟΣ 1 Ένα σύνολο Α από πραγµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ 0: - 0:00 0:0-0:0 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 :00 - :0 αγαλ αγερ α γυµνασίου ΑΠΛ αγερ Θεοδωράκος Λάµπρος Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ ΕργΚΑ ΑχορΑίθΘΑ Αθ-κ Αεικ ΕργΚΑ Αχορ ΑίθΧΑ Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ αγαλ Βιω ρ ΑχορΑίθΘΑ Αεικ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 1 Από εξωτερικό σημείο Σ κύκλου (Κ, ρ) θεωρούμε τις τέμνουσες ΣΑΒ και ΣΓΔ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=ΣΔ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήματα των χορδών ΑΒ και ΓΔ του

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενής δίσκος ροπής αδράνειας, με μάζα και ακτίνας θα χρησιμοποιηθεί σε 3 διαφορετικά πειράματα.

Ομογενής δίσκος ροπής αδράνειας, με μάζα και ακτίνας θα χρησιμοποιηθεί σε 3 διαφορετικά πειράματα. Δίσκος Σύνθετη Τρίτη 01 Μαϊου 2012 ΑΣΚΗΣΗ 5 Ομογενής δίσκος ροπής αδράνειας, με μάζα και ακτίνας θα χρησιμοποιηθεί σε 3 διαφορετικά πειράματα. ΠΕΙΡΑΜΑ Α Θα εκτοξευθεί με ταχύτητα από τη βάση του κεκλιμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 70 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 70 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 0 36653-0367784 - Fax: 0 36405 Tel. 0 36653-0367784 - Fax: 0 36405 ΣΑΒΒΑΤΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 009 B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 5 Αν a = 4 και b = 5 +, να υπολογίσετε την τιμή παράστασης: 5 A = a: b b. 5a ΘΕΜΑ ο Έστω α θετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ /ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ /ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π) για χρήση στο πλαίσιο της Δ..Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/203 ΜΡΟΣ Α: ΓΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΙΑ Αα Αβ Αγ Αδ Δανειολήπτης γγυητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωση Στα παιδιά µας Στους µαθητές που ατενίζουν µε αισιοδοξία το µέλλον

Αφιέρωση Στα παιδιά µας Στους µαθητές που ατενίζουν µε αισιοδοξία το µέλλον Αφιέρωση Σταπαιδιάµας Στουςµαθητέςπουατενίζουν µεαισιοδοξίατοµέλλον Φίληµαθήτρια,φίλεµαθητή Τοβιβλίοαυτόέχειδιπλόσκοπό: Νασεβοηθήσειστηνάρτιαπροετοιµασίατουκαθηµερινούσχολικού µαθήµατος. Νασουδώσειόλατααπαραίτηταεφόδια,ώστενααποκτήσειςγερές

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Ν-9Ξ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Ν-9Ξ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13899 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 70 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 70 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 0 3663-0367784 - Fax: 0 3640 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 06 79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 6.9.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΚΦΑΣ Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Ι Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.

Θεώρημα Ι Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα πιο κάτω θεωρήματα καθώς και το Θεώρημα Ι σ. 104 είναι SOS όχι μόνο για θεωρία αλλά και για χρήση στις ασκήσεις, οπότε πρέπει να κατανοήσετε τι λένε, να ξέρετε την απόδειξη και να είστε έτοιμοι

Διαβάστε περισσότερα

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ.

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ. 1. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στο µέσο της πλευράς ΑΒ φέρουµε κάθετη ευθεία που τέµνει την ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουµε ευθεία παράλληλη στη βάση ΒΓ που τέµνει την ΑΒ στο Ζ. α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688

1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 10.865196 ο Αγγ. Σικελιανού 4 Περισσός 10.718688 AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α =90Ο ) και Α το ύψος του. Αν Ε και Ζ είναι οι προβολές του

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Από τη κορυφή Β τριγώνου Γ φέρουµε ευθεί κάθετη στη διχοτόµο της Aεξ, η οποί τέµνει τη διχοτόµο υτή στο κι την προέκτση της ΓΑ στο Ε. Αν Μ µέσον της ΒΓ ν δειχθεί

Διαβάστε περισσότερα