ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Σ.Θ Σ.Κ Δ Τ Ο Μ Ο Αξηζκφο Απφθαζεο 7 / 2014 Θ Δ Μ Α: «Έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο «Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ», πξνυπνινγηζκνχ επξψ θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο». ηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 14 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 10/ έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006). Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηψλ (3) κειψλ ήηαλ φινη παξφληεο: ΠΑΡΟΝΣΔ 1. Ηζααθίδε Άληδεια 2. Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο Κσλζηαληίλνο 3. Φαζθαιήο Νηθφιανο ΑΠΟΝΣΔ Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ, πξνυπνινγηζκνχ επξψ θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, φζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά φξηα. δ) Σελ αξηζκ /739/ (ΦΔΚ 1291/Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980.

2 ζη) Σελ πεξίπησζε δ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3463/2006. δ) Σελ κε αξηζκφ 1/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ γηα έγθξηζε ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηδησηηθή εηαηξεία. ε)σελ κειέηε θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο εξγαζίαο κε αξηζκφ 21/ ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο. ζ) Σηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2014 η) Σελ 5/2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ ςήθηζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηα) Σν γεγνλφο φηη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε επξψ, κε Φ.Π.Α. ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο φηη γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πλδέζκνπ, απαηηείηαη ε έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ, κεηά απφ δεκφζην ηαθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε, ζα εθηεινχληαη πεξηνδηθά θαη εθφζνλ πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα ηεο παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί θαη ςεθηζηεί ε ζρεηηθή πίζησζε θαη ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014 Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε: α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, φζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά φξηα. δ) Σελ αξηζκ /739/ (ΦΔΚ 1291/Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. ζη) Σελ πεξίπησζε δ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3463/2006. δ) Σελ κε αξηζκφ 1/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ γηα έγθξηζε ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηδησηηθή εηαηξεία. ε)σελ κειέηε θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο εξγαζίαο κε αξηζκφ 21/ ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο. ζ) Σηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2014 η) Σελ 5/2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ ςήθηζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηα) Σν γεγνλφο φηη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε επξψ, κε Φ.Π.Α.

3 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 21/ κειέηε, πξνυπνινγηζκνχ επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ Β. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ, πξνυπνινγηζκνχ επξψ, κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ην κεηνδφηε θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηε κειέηε. Γ. Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο φπσο αθνινπζνχλ: ΆΡΘΡΟ 1 Αναθέηοςζα απσή - Ανηικείμενο ηος Γιαγωνιζμού -Σόπορ, σπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 1 Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ν χλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 2. Γ/λζε /Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ην ηκήκα Πξαζίλνπ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ πλδέζκνπ 3. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ζηελ Αποκομιδή αποππιμμάηων και καθαπιζμόρ κοινοσπήζηων Υώπων και Κηιπιακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηπίων ηηρ Γςηικήρ Θεζζαλονίκηρ θαη ζα δηεμαρζεί ηελ Σεηάξηε 5./2/2014. ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, απφ ψξα 10:00 έσο θαη ψξα 11:00, πνπ βξίζθεηαη ζηα Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζηνλ Δχνζκν Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 1.Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο, 2.Πιχζε θάδσλ, 3.Μεηαθνξά θαη επεμεξγαζία πξντφλησλ εθηαθψλ κε θάδνπο ρσξεηηθφηεηαο 10 m3, 4.Οδνθαζαξηζκφ θαη θαζαξηζκφ ησλ δηαδξφκσλ ησλ Σαθηθψλ ηκεκάησλ κε κεραλνθίλεην ζάξσζξν, 5.Καζαξηζκφο ζηα θαιαζάθηα ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 6.Καζαξηζκφο θηηξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πλδέζκνπ Σα ηέιε πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, βαξχλνπλ ηνλ χλδεζκν. Κάζε απνξξηκκαηνθφξν φρεκα απνηειείηαη απφ πιήξσκα ελφο νδεγνχ θαη δχν εξγαηψλ. Ωο ρψξνο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο θαη άκεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλάδνρνπ νξίδνληαη φιεο νη πεξηνρέο, ηα ηαθηθά ηκήκαηα, νδνί, πιαηείεο, ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, φπνπ ππάξρνπλ απνξξίκκαηα εληφο ή εθηφο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ. Ζ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ : " Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ Υψξσλ θαη Κηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ", νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα

4 δψδεθα κελψλ (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εηήζην πξνυπνινγηζκφ χςνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 4. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα. 5. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα. 6. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην χλδεζκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 7. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 8. Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα θάζε κηα απφ ηηο νκάδεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο μερσξηζηά ή θαη γηα ην ζχλνιν ηεο αλάζεζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα λα επηιέμεη κεηνδφηε, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε νπνία δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο αλάζεζεο ΆΡΘΡΟ 2 Ηζσύοςζερ διαηάξειρ Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» θαη ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ». ΆΡΘΡΟ 3 ςμβαηικά ζηοισεία Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 1. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε 2. Ζ γεληθή θαη εηδηθή ζπγγξαθή 3. Ζ ηερληθή έθζεζε θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 4. Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ΆΡΘΡΟ 4 Πποϋπολογιζμόρ - Υπημαηοδόηηζη 1. Ζ δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ ΦΠΑ13% = θαη ΦΠΑ23% = , δειαδή ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ επξψ. 2. Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ησλ Κ.Α κε ηίηιν «Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κέζσ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 61 ηνπ Ν. 3979/11)» θαη Κ.Α κε ηίηιν «Γαπάλεο θαζαξηζκνχ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014 θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο

5 ΆΡΘΡΟ 5 Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένων 1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο ζην γξαθείν Πξαζίλνπ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ηει θαη , φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ, ζηε δηεχζπλζε 2. Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ, ζα δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο: Α).«Αγγειηνθφξνο ηεο Κπξηαθήο», Β).«Μαθεδνλία» Γ).«Σχπνο ηεο Θεζζαινλίθεο» Καζψο επίζεο θαη ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 3. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη δεηήζνπλ εκπξφζεζκα έγγξαθα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, απηέο παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 4. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Όηαλ επείγνληεο ιφγνη θαζηζηνχλ ηελ πξνζεζκία απηή αλεθάξκνζηε, ηφηε κπνξεί λα νξηζζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηψλ: FAX: , Αξκφδηνο ππάιιεινο: Μπαιιήο Μηράιεο ΆΡΘΡΟ 6 Δπιηποπή Γιαγωνιζμού Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο: α) Παδαξιφγινπ Αζαλάζην, σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή ηνλ Υαηδή Αζαλάζην β) Ενπφγινπ Αηθαηεξίλε, σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή ηελ Σζνκπαλίδνπ Αλαζηαζία γ) Βαζηιεηάδεο σηήξηνο σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή ηνλ Μπφδαο Αληψληνο ΆΡΘΡΟ 7 Γεκηοί ζηο διαγωνιζμό 1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: α. Αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ηελ Καζαξηφηεηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ β. Ζκεδαπά θαη αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα. γ. πλεηαηξηζκνί. δ. Δλψζεηο παξφρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 2. Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδείμνπλ κε ζηνηρεία:

6 α. Σε θεξεγγπφηεηά ηνπο. β. Σελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία. γ. Σε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. δ. Σηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 3. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα, πιελ απηψλ πνπ ξεηά δειψλεη φηη δελ απνδέρεηαη. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα κελ απνδερζεί ηελ πξνζθνξά παξφρνπ, ηνπ νπνίνπ νη αληηξξήζεηο-επηθπιάμεηο θξίλνληαη νπζηψδεηο. 4. Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο 5. Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαηεζεί πξνζθνξά γηα κία κφλν απφ ηηο δχν νκάδεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή θαη γηα ην ζχλνιν θαη ησλ δχν. ΑΡΘΡΟ 8 Πποζόνηα και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ Όζνη πάξνρνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε δχν (2) θαθέινπο εθ ησλ νπνίσλ: Α. ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Μέζα ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν θαη κε πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζα ππάξρνπλ: 1. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. β) Δμνπζηνδφηεζε κε ηελ νπνία ζα νξίδεηαη αληηπξφζσπνο ηνπ παξφρνπ, γηα ηε ζπλελλφεζε, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν ίδηνο δελ ζα κπνξεί ζπλερψο λα εμππεξεηεί ην χλδεζκν. γ) θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ θπξίσο πξνζθνξά. δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζ απηφ. ε) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Ζ λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία κε βάζε ηελ αξηζκ. 2458/ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 267/Β / ). ζη) Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. δ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο

7 ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α.). ε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηελ Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή, ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ απηήο. ε). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (ζη) θαη (δ) ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. ζ) Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α.. Δθφζνλ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ έρνπλ ππνβιεζεί, πιελ απηψλ πνπ εθ ηνπ λφκνπ κπνξεί λα αλαδεηά απηεπάγγειηα ν χλδεζκνο, ή δελ είλαη πιήξε, ε πξνζθνξά ζεσξείηαη ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα αλνηρζεί ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ θπξίσο πξνζθνξά. Δπίζεο, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ηεο πνζφηεηαο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαηά παξέθθιηζε απηήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, φηη νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη νη Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην χλδεζκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.

8 2. ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. β) Δμνπζηνδφηεζε κε ηελ νπνία ζα νξίδεηαη αληηπξφζσπνο ηνπ παξφρνπ, γηα ηε ζπλελλφεζε, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν ίδηνο δελ ζα κπνξεί ζπλερψο λα εμππεξεηεί ην χλδεζκν. γ) θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ θπξίσο πξνζθνξά. δ) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ε) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. ζη) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (δ) πνπ αθνξνχλ ηνπο έιιελεο πνιίηεο, ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 3. ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ζ ΑΛΛΟΓΑΠΑ Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ, κε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Ζ λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 4. ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ. β. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.

9 Δπηπιένλ νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ επίζεο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί ποινή αποκλειζμού ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη : 1. Δάλ έρεη απνθαζηζηεί έθπησζε ή θαηαγγειία ζπκβάζεσο εθηέιεζεο παξφκνηνπ έξγνπ εηο βάξνο ηνπο ιφγσ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο απφ νηνδήπνηε ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 2. Δάλ ηνπο έρεη ή δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 3. Δάλ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή/πεξηθνπή γηα πιεκκειή εθηέιεζε παξφκνησλ εξγαζηψλ εηο βάξνο ηνπο απφ νηνδήπνηε ΟΣΑ, ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ε πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή πξνζηίκνπ λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη νη ιφγνη επηβνιήο. 4. Δάλ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ππφθεηηαη ή δελ ππφθεηηαη ζε λνκηθφ πεξηνξηζκφ θαη ην είδνο ηνπ πεξηνξηζκνχ εάλ ππφθεηηαη. 5. Όηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εξγαζηψλ, φηη έρνπλ εθηηκήζεη φια ηα ηδηαίηεξα ηπρφλ πξνβιήκαηα ησλ εξγαζηψλ θαη φηη αλαιακβάλνπλ αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά πνπ ππνβάιινπλ θαη ηνπο απνδέρνληαη (φξνπο ηεο δηαθήξπμεο) πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 6. Όηη είλαη ζε ζέζε λα πξνβνχλ ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 7. Όηη ζα θαιχςνπλ ην χλδεζκν κε φιε ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνδνκή γηα ηελ απεξίζπαζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 8. Όηη ζα θαιχςνπλ ην χλδεζκν αθφκα θαη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ (Κπξηαθέο, αξγίεο, θιπ εάλ απαηηεζεί). 9. Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζηνηρείν θαη ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηθπξσκέλν ζε ηζρχ αληίγξαθν απνδεηθηηθνχ αδεηνδφηεζεο απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα ή Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα ηελ απνθνκηδή / ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ ηηο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην Μεηξψν Γηαρείξηζεο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α (πξψελ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) Πηζηνπνηεηηθά πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο: 1. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, δηαρείξηζεο ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 2. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, δηαρείξηζεο ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ

10 Β. ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ηνλ εζσηεξηθφ θάθειν ζα ηνπνζεηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζπκπιεξσκέλε ζε έληππν ηεο ππεξεζίαο ή αθξηβέο θσηναληίγξαθν απηνχ. Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο επηβαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ, φια ηα έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, θφξν εηζνδήκαηνο 8% ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο, θξάηεζε 2% ππέξ Σ.Α.Γ.Κ.Τ. θαη ηπρφλ άιιε πξνβιεπφκελε εθ ηνπ λφκνπ θξάηεζε. Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ζα αμηνινγεζεί. Δθφζνλ νη πάξνρνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία ή ζπλεηαηξηζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, πνπ γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο παξφρνπο, πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο. ΆΡΘΡΟ 9 Ηζσύρ Πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο χλδεζκνο κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα παξαηείλεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά αλψηαην φξην (3) κήλεο, ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελνο ηελ εθ λένπ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

11 ΆΡΘΡΟ 10 Γλώζζα ύνηαξηρ ηων Πποζθοπών Οη πξνζθνξέο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Θα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Ξελφγισζζα έγγξαθα ζα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα επίζεκα, εθηφο απφ ηα επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο. ΆΡΘΡΟ 11 Παπαλαβή και αποζθπάγιζη πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηελ ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 2. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη, εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ απηή θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. Αλαγξάθεηαη αθφκε ζην πξαθηηθφ θαη ε ηπρφλ επίδνζε πξνζθνξάο, ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ε γη' απηφ ην ιφγν κε απνδνρή ηεο πξνζθνξάο. 3. Όηαλ παξέιζεη ε ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε, θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ηνπο, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή. 4. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε, αξρίδεη απφ ηε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. 5. Ο εζσηεξηθφο θάθεινο πνπ έρεη ηελ θχξηα πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζ απηφλ ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη παξεπξηζθφκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθή. 6. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε ζπλέρεηα ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη. Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη δεκφζηα θαη αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ θαη ν ιφγνο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. 7. Δθφζνλ απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηηξνπή λα κε πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ ίδηα εκέξα, αιιά ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνχ απνζθξαγίδεη δεκφζηα ηνπο θαθέινπο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, αλαθνηλψλεη ηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο. 8. Ο κεηνδφηεο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ, ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ θαη νχηε κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Δάλ δελ πξνζέιζεη κέζα ζ' απηέο ηηο πξνζεζκίεο

12 γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εθαξκφδνληαη γη απηφλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 28/1980 θπξψζεηο. 9. Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, πνπ πξσηνθνιιείηαη ηελ ίδηα εκέξα ζην πξσηφθνιιν ηνπ πλδέζκνπ. ΑΡΘΡΟ 12 Ανακήπςξη μειοδόηη 1. Αλάδνρνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηηο ηηκέο ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο. 2. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε δηαθνξεηηθνχο παξφρνπο. 3. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην δηαγσληδφκελν δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 4. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 5. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο (απφθιηζε κεγαιχηεξε ηνπ 50% απφ ηηο ηηκέο ηεο κειέηεο), νη πξνζθνξέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα επαιεζεχζεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηέο. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. ΆΡΘΡΟ 13 Υαπακηηπιζμόρ ζηοισείων ή πληποθοπιών καηά ηην πποζθοπά ωρ εμπιζηεςηικών ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη ζ απηά ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.

13 ΆΡΘΡΟ 14 Δξαγωγικέρ επιδοηήζειρ - Ρήηπα ηθικού πεπιεσομένος 1. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ θάησ ηνπ θφζηνπο (ηηκή dumping) ή φηη ν πξνζθέξσλ πάξνρνο είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 2. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. ΆΡΘΡΟ 15 Κπίζη αποηελέζμαηορ διαγωνιζμού 1. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, πξνηείλεη: α. Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε β. καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο. 2. Δπίζεο, ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, φηαλ ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ γλσκνδνηεί γηα: α. ηε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, β. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ, γ. ηελ ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε λένπο φξνπο. ΆΡΘΡΟ 16 ςνέσιζη ηος διαγωνιζμού Με απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ κπνξεί ν δηαγσληζκφο λα ζπλερηζηεί κε ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ν αξρηθφο δηαγσληζκφο έρεη απνηχρεη ή έρεη θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκά ηνπ. ΑΡΘΡΟ 17 Δνζηάζειρ ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 1. Οη ελζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ. Αλ ε έλζηαζε θαηαηεζεί ζην χλδεζκν, πξσηνθνιιείηαη θαη ηελ ίδηα εκέξα δηαβηβάδεηαη ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιάβεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, απνζηέιινληαη καδί κε ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε απηήο, ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, γηα ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3852/2010 έιεγρν λνκηκφηεηαο. 2. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην χλδεζκν, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο

14 ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Όηαλ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο, ηφηε κεηαηίζεηαη θαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. β. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ απηφλ, κφλν απφ πάξνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζην χλδεζκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ε νπνία κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο, ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 3. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ δελ αλαθφπηνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά ιακβάλεηαη απφθαζε απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 4. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο ή πεξαηηέξσ ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 5. Ο χλδεζκνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο. Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή ηεο ίδηαο ηεο απφθαζεο κε ηειενκνηνηππηθή ζπζθεπή (fax) ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e mail) ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν θαη λφκηκν ηξφπν. 6. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. ΆΡΘΡΟ 18 Ανακοίνωζη Καηακύπωζηρ 1. ηνλ πάξνρν πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α) Σν είδνο. β) Σελ πνζφηεηα. γ) Σελ ηηκή. δ) Σν θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ε ππεξεζία. ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ. ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.

15 δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 3. Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Ο πάξνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 4. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πάξνρν, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πάξνρν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πάξνρν πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 5. Δάλ ν πάξνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 19 Δγγςήζειρ 1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. α. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη δίδεηαη κε ηζφπνζν γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ζπληεηαγκέλεο κε ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α. Δηδηθφηεξα, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ γηα πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη επξψ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κφλν γηα ηελ νκάδα Α ή 432 επξψ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κφλν γηα ηελ νκάδα Β. β. Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηα αλσηέξσ αμία, κπνξεί λα γίλεη δεθηή, εθφζνλ ε εγγχεζε ππνιείπεηαη κέρξη πνζνζηφ 5%. γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε ζχκβαζε, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθεηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.

16 2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. α. Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε πξνζθεξφκελε έθπησζε θαη ν Φ.Π.Α. β. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. γ. ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζ απηέο, φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26 ηεο αξηζκ /1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. δ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δηαηξείηαη ζε δηαθξηηέο θάζεηο θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε κπνξεί λα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ ζηαδίνπ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά, εθφζνλ ηνχην κπνξεί λα εθηηκεζεί. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 3. Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο. Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν ζε θαλέλα ζηάδην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. ΆΡΘΡΟ 20 ύμβαζη 1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην χλδεζκν ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 2. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. γ. Οη πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαη νη πνζφηεηεο απηέο, εθφζνλ ηνχην είλαη δπλαηφλ. δ. Σελ ηηκή. ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ. ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εξγαζηψλ. δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο. ε. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. ζ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ηα. Σελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ. 3. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ.

17 4. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη' απηφ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ, ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο σο αζήκαλην. β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 6. Ζ παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 64 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Π.Γ. 28/1980. Άπθπο 21. Γενικοί όποι και πποϋποθέζειρ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών 1 Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο, πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 2 Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη δηαγσληδφκελνη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ησλ εξγαζηψλ. ε θακία πεξίπησζε ν αλάδνρνο δε ζα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ άγλνηα ησλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ ζηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ηνπ πλδέζκνπ γηα πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ ε αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. 3 Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο, δηαζέηνληαο κε δαπάλεο ηνπ ηα αλαγθαία κέζα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, θαζψο θαη ην αλαγθαίν εηδηθεπκέλν, έκπεηξν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ (νδεγνί, ρεηξηζηέο, εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη επνπηεία) γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θάζε θνξά (αλάινγα κε ηελ επνρή) λα απαζρνιεί ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ψζηε ν ρψξνο ηεο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο ηνπ λα εκθαλίδεη πνιηηηζκέλε εηθφλα θαζ' φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 5 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (πεξηβαιινληηθνί φξνη). 6 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε, ε νπνία ζα ηνπ εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηελ απφιπηε ππνζηήξημε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θάιπςε ησλ εξγαζηψλ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ ζα εθαξκφζνπλ (ζπλεξγεία, ζέξβηο, θιπ). 7 Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο, ηεο νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε θαη λα επξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή γηα λα πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.

18 8 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλε επνπηεία, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο θαη λα ελεκεξψλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πλδέζκνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηέιεζε απηψλ. 9 Σν έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ ζα πξέπεη απηνί λα θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο ζα έρνπλ νπσζδήπνηε ηελ αλάινγε επαγγεικαηηθή άδεηα νδεγήζεσο θαη επαξθή πξνυπεξεζία. 10 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ζα αληηθαζίζηαηαη, εθ' φζνλ ην απαηηήζεη ν χλδεζκνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξηζεί αθαηάιιειν γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ 11 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ζα θνξά εηδηθή ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ θαη ηνπ ηδίνπ. 12 Ο εμνπιηζκφο ηνπ αλάδνρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο θαη επηβάιιεηαη λα πιέλεηαη θαηά ηαθηηθά δηαζηήκαηα. 13 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή. Ζ δηαθνπή εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα 24 σξψλ. Τπνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο θαη λα ελεκεξψζεη κε πνην ηξφπν θαη ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνβιέπεη λα πξνβεί ζηελ επαλφξζσζε ηεο. 14 Ο αλάδνρνο δε κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ ζχκβαζε ή γηα θάπνην κέξνο απηήο, απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ πλδέζκνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 15 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα ηηο δεκηέο πξνο ηξίηνπο, ηηο νπνίεο ζα πξνμελήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζίψλ ηνπ κε ηελ ππαηηηφηεηά ηνπ. Θα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο βεβαίσζε φηη ζα είλαη αζθαιηζκέλνο πξνο ηξίηνπο θαη ζα θαιχπηεηαη γηα ηελ αζηηθή επζχλε γηα δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνθαιέζεη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 16 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε, λα ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκίεο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν χλδεζκνο δελ έρεη θακία επζχλε θαη ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 17 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δίλεη γξαπηή ελεκέξσζε ζην χλδεζκν, δηα ηεο επνπηείαο ηνπ, γηα πεξηπηψζεηο γηα νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε αληηθεηκέλσλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ ξχπαλζε δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ρψξνπ, απφζεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θιπ.

19 ΆΡΘΡΟ 22 Παπαλαβή και Πληπωμή εκηελεζθένηων επγαζιών 1 Ζ απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ γηα ηηο παξερφκελεο εξγαζίεο, ζα θαηαβάιιεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην ηέινο θάζε κήλα εξγαζηψλ, κε ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν πξνο ην 1/12 ηεο ζπκβαηηθήο εηήζηαο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ, χζηεξα απφ ζχληαμε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο εξγαζηψλ πνπ ζα εθδίδεηαη κε ην πέξαο ηνπ πηζηνπνηνχκελνπ κήλα. Απφ ην αλσηέξσ πνζφ ζε θάζε πεξίπησζε ζα παξαθξαηνχληαη ηπρφλ θαηαινγηζζέληα πνζά (α) πνπ πξνθχπηνπλ απφ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ή (β) πνπ αλαινγνχλ ζε εκέξεο πνπ απηφο δελ εξγάζηεθε είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 2 εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 3 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ζπκβαηηθψλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ είλαη ε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ην ηηκνιφγην ηνπ αλάδνρνπ ζπλνδεπφκελν απφ φια ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηεζεί απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 4. Δπίζεο, πξηλ ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο, ν χλδεζκνο κπνξεί λα δεηήζεη αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη θαη 50%, εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη επσθειέο γηα ην χλδεζκν. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ πλδέζκνπ, κε ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο κε απηφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηελ ίδηα παξνρή ππεξεζίαο. Ο αλσηέξσ φξνο δελ είλαη δεζκεπηηθφο γηα ην χλδεζκν θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, παξά κφλν εθφζνλ εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα λα πξνβεί ζε ηέηνηα απαίηεζε. 5. Ο χλδεζκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο ζχκβαζεο ή θαη εθηφο απηήο, ρσξίο λα ππάξμεη αιιαγή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ. πγθεθξηκέλα, λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εξγαζηψλ θαη λα απμήζεη αλάινγα κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο. 6. Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε. ΆΡΘΡΟ 23 Υπόνορ έναπξηρ εκηέλεζηρ επγαζιών 1 Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ζηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κφιηο εγθαηαζηαζεί λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαηάζηαζε πνπ λα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο, ηνλ ηχπν θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 3 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, θαη κεηά ηε δηαπίζησζε παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ

20 ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 4 ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα πξνβεί ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία. 5. Ο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ην χλδεζκν κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. ΆΡΘΡΟ 24 Κςπώζειρ Ρήηπερ για εκππόθεζμη εκηέλεζη επγαζιών 1 Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500 ), γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη γηα δεθαπέληε (15) ζπλνιηθά εξγάζηκεο εκέξεο. Μεηά ηε δηαπίζησζε παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80. 2 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβηάζεη επαλεηιεκκέλα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα θαη θαη' αλαινγία κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Ο.Σ.Α. 3 Απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο κίαο εκέξαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλάδνρνπ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ επηβάιιεηαη, σο ξήηξα πνζφ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500 ), αλά πεξίπησζε θαη γηα θάζε εκέξα δηαθνπήο. 4 ε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ν χλδεζκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πεξηθνπήο ηνπ αλαινγνχληνο ηηκήκαηνο γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη εθ φζνλ ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Παξάιιεια, ν χλδεζκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο ίζεο κε ηελ ζπκβαηηθή εκεξήζηα πηζηνπνηνχκελε ακνηβή ηνπ εξγνιάβνπ, γηα ηηο εκέξεο πνπ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν εξγνιάβνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο πιεκκειψο θαη αληηζπκβαηηθψο. 5 Ο χλδεζκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο πιεκκειψο θαη φηη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο αληηζπκβαηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, λα ηνλ θαηαζηήζεη έθπησην αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη κε εμψδηθε δηακαξηπξία θαη ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ εγγξάθσο. 6 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά «αλψηεξεο βίαο», ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζε ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν, ή ηε ζχκβαζε. 7 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θφζκηα πξνο ηνπο πνιίηεο. ε πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα πξνθχςεη ηέηνηα παξάβαζε

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Αριθμ. Πρωτ:21665/ 2015 Δηαθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε φισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Αγ. Γημήηπιορ 29 / 01 / 2015 Απ.Ππυη. 3354 ΘΔΜΑ: «ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΤΠΑΡΥΟΝΣΩΝ Η/Τ, ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC 1 ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεζζαινλίθε 28-5-2015 ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Α.Π. 1944 ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Θ Ε Μ Α: «Μεηαθνξά θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθηαθψλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, θαζαξηζκφο δηαδξφκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 'Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.).

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 26-5-2015 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Αξηζκφο Απφθαζεο 41

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Γηεχζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Σ.Κ. 56728 Νεάπνιε Πιεξ.: Φιψξνπ Αηθαηεξίλε Σει./Φαμ: 2313 329 566-537 πθηέο 10/3/2016 Αξηζκ. Πξση.789 Αξηζ. Πξση. Σεύρ. Σερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 17/9/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση. 36678 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παχινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Γιαννιηζά 25-07-2012 Aπιθ. Ππυη. : 197 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑ ΥΟΛΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2012 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ, και λοιπών ζσολικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β >

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β > 1 Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια 30/10/2013 Α.Π. :1445 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Nάουσα 25-11-2015 Αρ.πρωτ.31136 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Έρνληαο ππφςε : 1. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α72010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ» ΔΡΓΑΙΑ:

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ» ΔΡΓΑΙΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2016 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 8/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 55.800,00 ΥΡΗΗ: 2016 «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ πλεδξίαζε 28 ε ηεο Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ πλεδξίαζε 28 ε ηεο Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ πλεδξίαζε 28 ε ηεο 29-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 28 ε πλεδξίαζε ηεο 29-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ. Απόθαζεο:

Διαβάστε περισσότερα

72.698,72 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.

72.698,72 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Καναλλάκι 11/05/2017 Απ. ππυη. 4531 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΓΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑ 70-6162.002 CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηαπξφο, 6/11/2017 Αξηζκ. Πξση: 23154 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α /16), ν Γήκνο Βφιβεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ) ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ.Π.Α.Τ. ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ) ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ.Π.Α.Τ. ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο ύλδεζκνο Πξνζηαζίαο θαη Αλάπηπμεο Τκεηηνύ-.Π.Α.Τ. Αξ.ΣΔ-Μειέηεο: 20/17 Αξηζκ.Γηαθήξπμεο: 1/17 Σίηινο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ: «πληήξεζε - Δπηζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Θεζζαινλίθε 08-03-2016 ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ Α.Π. 774 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Θ Ε Μ Α: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε είθνζη νθηψ (28) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ππαίζξησλ νζηενζεθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο Σει:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρισξίσζεο ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα