ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε: Καξφινπ ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο: Αγγ. Θενδσξαθνπνχινπ Σειέθσλν: FAX: Α.Φ.Μ. ΟΔ: ΑΗΣ.ΤΠΖΡ: ΓΔΡ/ΔΠ ΓΔΡ/ΔΘ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ & ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ & ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΓΗΑ ΠΔΝΣΔ (5) ΜΖΝΔ, ΔΗΣΔ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΞΔΥΧΡΗΣΑ ΔΗΣΔ ΓΗΑ ΣΑ ΓΤΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΜΑΕΗ, ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ. ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚ: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 1.1. Αλάδεημε Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ - ηξνραίνπ πιηθνχ & εμαξηεκάησλ εξγνζηαζίνπ Πεηξαηά & εξγνζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο γηα πέληε (5) κήλεο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ,97 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α θαη κε Φ.Π.Α 23% ,75 επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζε ΔΤΡΧ. ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ( κε Φ.Π.Α) Α. Καζαξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ - ηξνραίνπ πιηθνχ & εμαξηεκάησλ Δξγνζηαζίνπ Πεηξαηά : ,45 ΔΤΡΩ 1

2 Β. Καζαξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ - ηξνραίνπ πιηθνχ & εμαξηεκάησλ εξγνζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο : ,30 ΔΤΡΩ Οη ελδηαθεξφκελνη αλάδνρνη δχλαηαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά είηε κεκνλσκέλα γηα έθαζην ησλ ζπγθξνηεκάησλ εξγνζηαζίνπ Πεηξαηά & Θεζζαινλίθεο, είηε γηα ην ζχλνιν απηψλ Οη αλαιπηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνληαη, αλαθέξνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο Σερληθέο Πεξηγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο έξγνπ ππάξρεη ηειέθσλν αξκνδίσλ ππαιιήισλ γηα ηερληθέο πιεξνθνξίεο αλά εγθαηάζηαζε: α. Δξγνζηάζην Πεηξαηά (ΓΔΡ/ΔΠ) : Ο θνο Πάληηδνο Υξ. Σειέθσλν: β. Δξγνζηάζην Θεζζαινλίθεο (ΓΔΡ/ΔΘ) : Ο θνο Υξφλεο Δ. Σειέθσλν: Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ, ηξνραίνπ πιηθνχ θαη εμαξηεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (πιελ αββαηνθχξηαθσλ θαη Δπίζεκσλ Αξγηψλ) γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο. 2. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο Έιιελεο ή Αιινδαπνί αλάδνρνη, λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, Δλψζεηο αλαδφρσλ θαη θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί. 3. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 3.1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 4 ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 εκέξα ΣΡΗΣΖ θαη ψξα π.κ. ζηα Κεληξηθά γξαθεία ηνπ ΟΔ Α.Δ ζηελ Αζήλα, ζηελ νδό Καξόινπ 1-3, 9 νο όξνθνο ΟΔ ζηελ Αζήλα θαη ζηελ νδφ Καξόινπ 1-3. Οη ελδηαθεξφκελνη αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο ή λα ηηο απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, πνπ ζα αλαγξάθεη φια ηα απαηηνχκελα, απφ ηελ παξνχζα, ζηνηρεία, ζηε Γ/λζε Δθνδηαζκνχ ηνπ ΟΔ, νδφο Καξφινπ 1-3, ΣΚ ΑΘΖΝΑ (2νο όξνθνο, γξαθ. 228), αξθεηά έγθαηξα (κε επζύλε ηνπο), ψζηε θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα λα παξαιεθζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη λα ηχρνπλ ζπκκεηνρήο θαηά ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο. Δλαιιαθηηθά νη ελδηαθεξφκελνη αλάδνρνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ απ επζείαο ζηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο θαη κφλνλ θαηά ηελ αλσηέξσ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ψξα Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ψξαο θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή, αιιά ζα απνξξίπηεηαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί, σο εθπξφζεζκε Οη πξνζθνξέο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληφο θαιά ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο, ηα θάησζη: α) Ζ ιέμε " ΠΡΟΦΟΡΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα. β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ήηνη: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ (ΓΗΠΔΦ) ΟΔ Καξφινπ 1-3. γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο, ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 2

3 δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (πξνζθέξνληνο), ήηνη ε πιήξεο επσλπκία, ε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ην ηειέθσλν θαη ν αξηζκφο TELEFAX (σο επηινγή ηξφπνπ επηθνηλσλίαο) ή TELEX, εθφζνλ ππάξρεη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη εθφζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν, αιιά απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα αλαγξάθνληαη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ ζεκείνπ 2.3.δ. ηεο παξνχζεο ηφζν γηα ηνλ αλάδνρν, φζν θαη γηα ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ. Όια ηα αλσηέξσ ζα αλαγξάθνληαη θαη ζηνπο, εληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο: α. «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» β. «ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 4. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΖΛΩΔΗ Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαξηίζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, είηε κεκνλσκέλα γηα θάζε έλα Δξγνζηάζην είηε γηα ηα δύν καδί, ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν), φια ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ ίδην ή απφ ηνλ (εγγξάθσο απνδεδεηγκέλα) λφκηκν εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη σο αθνινχζσο: 4.1. Δληφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο: α. «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» β. «ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαζψο θαη φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (παξ. 2.3.β.γ θαη δ). Δληφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (α) ζα ηνπνζεηεζνχλ φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ζρεηηθφ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Δληφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (β) ζα ηνπνζεηεζνχλ φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε νηθνλνκηθφ ηερληθά ζηνηρεία, φπσο νιηθέο ηηκέο, φξνη πιεξσκήο θιπ., πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Οη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη αξηζκεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Ζ ηηκή επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα έρεη ππνινγηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, πνπ αθνξά ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη δελ ζα ππνιείπεηαη ησλ θαησηάησλ νξίσλ ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο ( ΔΓΔ) θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ελ ιόγσ δηαθήξπμεο Ο ΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζθνξψλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ λα θαιέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δηαθνξνπνηνχλ ηελ αξρηθή πξνζθνξά ησλ, δελ ζα ζπληζηνχλ δε ζπκπιήξσζε νηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο πξνζθνξάο ησλ Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηνη. 5. ΝΟΜΟΣΤΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΛΩΑ ΣΩΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ 3

4 5.1. Όια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαρζέληα ή επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λνκίκσο ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηα ζπκκεηέρνληα θπζηθά πξφζσπα ή ηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ην λνκηθφ πξφζσπν ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο/ηνπ. Πεξαηηέξσ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαη ηα επίζεκα έγγξαθα κε ηα νπνία δηαπηζηψλεηαη ε εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα Δηδηθά γηα ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα πνπ ζπληάρζεθαλ απφ δεκφζηα αξρή εγθαηεζηεκέλε ζε ζπκβαιιφκελε ρψξα ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν / 1984 (Κχξσζε χκβαζεο), απαηηείηαη λα θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε apostille, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην θξάηνο φπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε δεκφζηα αξρή πνπ εμέδσζε ην έγγξαθν, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα Ζ κε ζπκκφξθσζε ηεο πξνζθνξάο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε απηήο. 6. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ Καηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δχν ζηάδηα.: Α ζηάδην : Αξρηθά, απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη νη θάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ». Ζ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηδηαίηεξα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Α κνλνγξάθνληαο δε θαη ζθξαγίδνληαο απηά αλά θχιιν. Οη πξνζθνξέο πνπ θαηά ην ζηάδην απηφ δελ έγηλαλ απνδεθηέο δελ πξνρσξνχλ ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θαη ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε : «ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά επηζηξέθεηαη ζηνπο θαηφρνπο ηνπ ή ζηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ, απφ ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξαθηηθφ φπνπ θαη ζα ζπλππνγξάθεη ν πξνζθέξσλ ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ παξίζηαηαη θαλείο εθ ησλ δχν νη θάθεινη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ & Δθνδηαζκνχ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ηαρπδξνκηθψο, κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή. Β ζηάδην : Δλ ζπλερεία θαη θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη ψξα αθνινπζεί ην ζηάδην απνζθξάγηζεο ηνπ (ησλ) θαθέινπ (σλ) κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ησλ πξνζθνξψλ εθείλσλ, πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη φια ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία απηψλ, αλά θχιιν. εκεηψλεηαη φηη ζην δεχηεξν ζηάδην απνζθξάγηζεο πξνρσξνχλ θαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, κφλν εθείλνη (εθ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ αλαδφρσλ) ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξψην ζηάδην. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 4

5 Ο ΟΣΕ δηαηερεί ηο δηθαίωκα: α) Με βάζε ηο αποηέιεζκα ηοσ Δηαγωληζκού, λα αλαζέζεη ηο έργο ηες θαζαρηόηεηας ζηολ ελδηαθερόκελο ποσ ζα δώζεη ηε τακειόηερε ηηκή θαη ε προζθορά ηοσ ζα είλαη ηετληθά θαηάιιειε. β) Μεηαμχ ηζνδπλάκσλ νηθνλνκηθά πξνζθνξψλ, λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 33 ηα πεξ. β ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ ΟΔ. γ) Να κελ εγθξίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ, εθφζνλ θξίλεη απηφλ αλεπηηπρή ή λα καηαηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ( άξζξν 33 πεξ. γ ) λα απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςή ηνπ. δ) Να καηαηψζεη ηελ αλάζεζε. 8. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΔ Δπηζεκαίλνπκε ηδηαηηέξσο φηη ν ΟΔ δχλαηαη λα ππνθαηαζηαζεί λνκίκσο, ηφζν θαηά ηηο δηαδηθαζίεο εμέιημεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, φζν θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα θαηαξηηζζεί, απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ Δπσλπκία Διιεληθή Δηαηξεία πληήξεζεο ηδεξνδξνκηθνχ Σξνραίνπ Τιηθνχ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΔΔΣΤ Α.Δ., ε νπνία ζπζηήζεθε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 23 ηνπ Ν.4111/ θαη ζηελ νπνία, ιφγσ επηθείκελεο απφζρηζεο ηνπ θιάδνπ ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηνπ ΟΔ, έρεη πεξηέιζεη ε αξκνδηφηεηα ηεο πληήξεζεο ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ. Ζ παξαπάλσ ππνθαηάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην επξίζθεηαη, είηε ε Γηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, είηε ε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κε κφλε ηελ έγγξαθε Αλαθνίλσζε - Γήισζε ηνπ ΟΔ πξνο ηνπο Γηαγσληδφκελνπο ή ηνλ Αλάδνρν. Απφ ηνπ ζεκείνπ δε απηνχ θαη κεηά ε ΔΔΣΤ ζα ππνθαηαζηήζεη λνκίκσο θαη πιήξσο ηνλ ΟΔ ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ή ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ. Οη πάζεο θχζεσο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη κε θξνληίδα θαη επηκέιεηα, είηε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, είηε ηνπ Αλαδφρνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη λα επαλεθδνζνχλ ππέξ ηεο ΔΔΣΤ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο λνκίκνπ επηδφζεσο Αλαθνίλσζεο Γήισζεο ηνπ ΟΔ. 9. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 9.1. Αλάδεημε Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ - ηξνραίνπ πιηθνχ & εμαξηεκάησλ εξγνζηαζίνπ Πεηξαηά & εξγνζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο γηα πέληε (5) κήλεο, ζχκθσλα ηελ ζπλεκκέλε ηερληθή πεξηγξαθή αλά εγθαηάζηαζε. Ο ΟΔ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο απμνκείσζεο ηνπ έξγνπ θχιαμεο, κέρξη ηελ θαηαθχξσζε, θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30%, φπσο πξνβιέπεη εηδηθά ην άξζξν 33 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ΟΔ Δπί πιένλ εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθφ - νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα καο γλσξίζνπλ ηα παξαθάησ: 5

6 α ) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, β ) ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο, γ ) ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, δ ) ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ) ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά, ζη ) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. Δπίζεο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπλ ην εχινγν δηνηθεηηθφ θφζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ θέξδνπο θαη ησλ λνκίκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο παξ είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 «Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (Φ.Δ.Κ. 115/Α/ ) θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ηα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο ηερληθήο & νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα έμεο δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη επίζεο ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο - θαη επί πνηλήο απνθιεηζκνύ: Ννκίκσο επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθήο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο έξγνπ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε ζπλνδεπφκελν απφ βεβαηψζεηο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζαξηφηεηαο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο (δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα). Οη βεβαηψζεηο απηέο ζα αλαθέξνπλ : Σνλ πειάηε, Σελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, Σε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαζαξηφηεηαο Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ππεχζπλσλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ ζα ρεηξίδεηαη ην έξγν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ζχλζεζε απηήο, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φπνπ ζα αλαθέξνληαη γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, ε εκπεηξία ηνπο, ν ξφινο ηνπο, θιπ) Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαηαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε κεκνλσκέλα γηα θάζε έλα Δξγνζηάζην είηε γηα ηα δύν καδί Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 10. ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ - ΩΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 6

7 10.1 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ - ηξνραίνπ πιηθνχ & εμαξηεκάησλ εξγνζηαζίνπ Πεηξαηά & εξγνζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο ν Δξγνιήπηεο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζε εκεξήζηα βάζε επαξθέο ζε αξηζκφ θαη ηθαλφηεηα πξνζσπηθφ γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ησλ πεξηγξαθνκέλσλ απφ ηελ ζπλεκκέλε ηερληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ Σν σξάξην θαζαξηζκνχ γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα θαζνξίδεηαη σο αλαθέξεηαη ζηε ζπλεκκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή εξγαζηψλ αλά εγθαηάζηαζε ΩΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ψξα ελάξμεσο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ θαη νη αλαιπηηθέο εξγαζίεο θάζε εκέξαο απαζρφιεζεο ζην Δξγνζηάζην Πεηξαηά (ΓΔΡ/ΔΠ) & ζην εξγνζηάζην Θεζζαινλίθεο (ΓΔΡ/ΔΘ) αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή αλά εγθαηάζηαζε ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ Σν πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ ππφ ηνπ Δξγνιήπηε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν ζα δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζ φινπο ηνπο ρψξνπο φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε, δελ ζα έρεη απνιχησο θακία ζρέζε ή ππεξεζηαθή εμάξηεζε κε ηνλ ΟΔ. θαη απνθιεηζηηθφο εξγνδφηεο ηνπ ζα είλαη ν Δξγνιήπηεο Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ θάζε απφιπζε ή πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΔ (ΓΔΡ/ΔΠ & ΓΔΡ/ΔΘ) ε πεξίπησζε απνπζίαο ιφγσ αδείαο, αζζελείαο θ.ι.π, ν Δξγνιήπηεο ππνρξενχηαη λα αλαπιεξψλεη ην απνπζηάδνλ πξνζσπηθφ κε άιιν ή λα θαιχπηεη ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΔ (ΓΔΡ/ΔΠ & ΓΔΡ/ΔΘ). 11. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΗΜΔ Οη ηηκέο ακνηβήο γηα ηνλ θαζαξηζκφ είλαη απηέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ ΟΔ Οη ηηκέο ακνηβήο πεξηιακβάλνπλ φιεο γεληθά ηηο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ηα γεληθά έμνδα, ηνπο ηπρφλ θφξνπο, ηνπο κηζζνχο, ηα εκεξνκίζζηα καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο, επηδφκαηα θαη ηπρφλ άιιεο απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη είλαη ππάιιεινί ηνπ, θαζψο θαη ηε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. Δπηπιένλ νη ηηκέο ακνηβήο πεξηιακβάλνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 68, παξ. 1 ηνπ Ν (ΦΔΚ 115/ ) Οη ηηκέο ακνηβήο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο δαπάλεο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ζην ΗΚΑ ή γηα άιιν Σακείν, θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Αθφκα νπνηνδήπνηε εμάξηεκα απαξαίηεην ή ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, ην θέξδνο ηνπ, ή άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. Ο ΟΔ δελ ππνρξενχηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζε θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηά θαηεγνξία θαζαξηζκνχ Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη επί πνηλή απφξξηςεο λα θαιχπηεη ην θαηά λφκν θαη απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (ΔΓΔ) ειάρηζην εξγαηηθφ θφζηνο γηα ηνλ απαηηνχκελν θαηά ηελ δηαθήξπμε ειάρηζην ρξφλν 7

8 ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. Χο ειάρηζην θφζηνο εκεξνκηζζίνπ ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε εξγαδφκελν πνπ δελ είλαη εθπαηδεπφκελνο (θάησ ησλ 25 εηψλ) ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ζνβαξφηεηαο ηνπ έξγνπ. Ζ ηηκή ηεο εξγαηνψξαο επί πνηλή απφξξηςεο ζα πξνθχπηεη απφ ηηο λφκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ (ηελ εκεξνκελία ηεο Γεκνπξάηεζεο) φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (ΔΓΔ) ή Γηαηηεηηθέο Απνθάζεηο Ο Αλάδνρνο είλαη ππφινγνο ζηηο Γεκφζηεο θαη Γεκνηηθέο Αξρέο γηα ηε κε ηήξεζε ησλ Νφκσλ θαη ππνρξεσηηθψλ δηαηάμεσλ. Ο ΟΔ δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε παξάιεηςε Οη ηηκέο πνπ έρεη θαηαζέζεη ν αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηζρύνπλ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα νξίζεη ππεχζπλν επνπηηθφ πξνζσπηθφ γηα θάζε ζπλεξγείν πνπ καδί κε ηα αληίζηνηρα φξγαλα ηνπ ΟΔ ζα ξπζκίδνπλ ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαζαξηζκφ Δθηφο απφ ηνπο θχξηνπο θαζαξηζκνχο ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη κεηά απφ εηδνπνίεζε λα πξαγκαηνπνηεί ιφγσ εηδηθψλ απξφβιεπησλ ζπλζεθψλ (ρηφλη, πιεκκχξεο, εκέξεο εμαηξεηηθνχ θφξηνπ, ενξηαζηηθέο πεξίνδνη θ.ι.π.) θαη έθηαθηνπο θαζαξηζκνχο. Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έθηαθησλ θαζαξηζκψλ ζα αξρίδνπλ εληφο 12 σξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο Ο ΟΔ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά Πξνζθνξά, πνπ δελ ζα έρεη ιεπηνκεξή αλάιπζε θνζηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ (ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ), ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 12. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΜΒΑΖ Ζ δηαρείξηζε θαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνο ησλ θαζαξηζκψλ, θαζψο θαη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ παξερνκέλσλ απφ ηνλ αλάδνρν ππεξεζηψλ, ελ γέλεη, ζα γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ή Τπεξεζίεο ηεο ΟΔ Α.Δ., φπσο απηά ζα θαζνξηζηνχλ κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο δηνίθεζήο ηεο θαη ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγγξάθσο θαη πξνζεθφλησο ζηνλ αλάδνρν. Οκνίσο ε παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα ή Τπεξεζίεο ηνπ ΟΔ Α.Δ, νη δε παξαηεξήζεηο ή νη «πηζηνπνηήζεηο» εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη εγγξάθσο απφ ηα ίδηα παξαπάλσ φξγαλα ή Τπεξεζίεο θαη, επί ηε βάζεη απηψλ ησλ εγγξάθσλ παξαηεξήζεσλ ή «πηζηνπνηήζεσλ», ζα γίλεηαη ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ή ζα ηνπ επηβάιινληαη ηπρφλ πνηληθέο ξήηξεο ή ζα δεηείηαη ε θαηάπησζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ζα θεξχζζεηαη ν αλάδνρνο έθπησηνο θιπ. 8

9 13. ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ - ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ Σα επνπηηθά θαη ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ΟΔ, κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ γίλεηαη ν θαζαξηζκφο (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα ζπλεκκέλα πξνζαξηήκαηα) θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζεσξνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνχ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ππνδείμεηο θαη έγγξαθεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Απνθιίζεηο απφ ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δχλαληαη λα γίλνπλ κφλν απφ ηνλ ΟΔ Α.Δ Οη ππάξρνπζεο θαη φζεο ηπρφλ πξνζηεζνχλ ζηελ πεξηνρή φπνπ γίλεηαη ν θαζαξηζκφο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνχ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θιπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απφ απηφλ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ. Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ αλάιεςε εξγαζίαο νθείιεη λα ειέγμεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνχ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη λα βεβαηψζεη έγγξαθα ζηνλ ΟΔ φηη απηέο πιεξνχλ ηνπο φξνπο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη πην πάλσ εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θαη' ειάρηζην κηα θνξά ηνλ κήλα απφ αξκφδην Σερληθφ αζθαιείαο ηνπ εξγνιάβνπ, ν νπνίνο θαη ζα βεβαηψλεη εγγξάθσο ηελ πιεξφηεηα ησλ φξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ Γηα ηα WC ζα ρνξεγείηαη ραξηί πγείαο θαη ζαπνχλη απφ ηνλ Αλάδνρν. Ζ δε ηνπνζέηεζε ησλ αλσηέξσ ζηα WC ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ιπφκελνπο (πξνθαηαζθεπαζκέλνπο) νηθίζθνπο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ απφ απηφλ ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ΟΔ. Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη ειεθηξηζκνχ ζηνπο νηθίζθνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δαπάλεο θαη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ Ο ΟΔ θακία ππνρξέσζε δελ αλαιακβάλεη γηα ηελ ζπκπιήξσζε, βειηίσζε ή επαχμεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο έρεη γλψζε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο Ζ θχιαμε ησλ εξγαιείσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ γίλεηαη κε δηθή ηνπ επζχλε ζε ρψξν πνπ ηνπ παξαρσξεί ν ΟΔ Α.Δ Αλ ππάξμεη δηαθνξά απφςεσλ κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηνπ ΟΔ Α.Δ. θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηελ δηαθνξά θαιείηαη λα ιχζεη ν εθάζηνηε Πξντζηάκελνο ηνπ ρψξνπ Γηα έθηαθην θαζαξηζκφ ζα δίλεηαη εγγξάθσο εληνιή απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ην ρψξν νξηδφκελν πξντζηάκελν. 14. ΠΛΖΡΩΜΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 9

10 14.1. Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κεληαίνπ έξγνπ θαζαξηζκνχ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΟΔ Α.Δ., αθνχ ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη έγθαηξα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Βεβαίσζε ηνπ ΗΚΑ πνπ ζα αλαθέξεηαη φηη δελ νθείιεη θαλέλα πνζφ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δνπιεχεη ζηνλ θαζαξηζκφ κε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Σηκνιφγηα γηα ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ εθηειεζζείζα ππφ ηνπ Αλαδφρνπ εξγαζία θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη βεβαίσζε αγνξάο ελζήκσλ ηνπ πξνεγνχκελν κήλα. Γήισζε ηνπ Ν πνπ ζα αλαθέξεηαη αξηζκεηηθά θαη νλνκαζηηθά ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί γηα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, γηα ηνλ νπνίν έρεη ήδε θαηαβιεζεί ακνηβή απφ ηνλ ΟΔ Α.Δ. ζηνλ Αλάδνρν. Μεληαία ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε θαζαξηζζέλησλ ρψξσλ θαηά θαηεγνξία θαζαξηζκνχ, πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΟΔ Α.Δ., θαηά ηα νξηδφκελα ζην κε αξηζ. 19 Δηδηθφ φξν ηεο παξνχζαο. Πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο απφ αξκφδηα νξηζζείζα πξνο ηνχην επηηξνπή απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (ΓΔΡ/ΔΠ & ΓΔΡ/ΔΘ) θαη εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ Γηεπζπληή ΓΔΡ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα ζχκβνπιν. Οη έθηαθηνη θαζαξηζκνί, πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά από αηηηνινγεκέλε αλαγθαηόηεηα ππεπζύλνπ θαζαξηζκνύ ηνπ ΟΔ, ζα πιεξώλνληαη μερσξηζηά από ην έξγν ηεο ζύκβαζεο κε ηηκή κνλάδνο σο απηή ηνπ αλαδόρνπ ζηελ παξνύζα ζύκβαζε Ζ κεληαία ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ είλαη αλάινγε κε ην πξνζθεξφκελν έξγν. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ κήλα, παξαθξαηείηαη ηπρφλ πνζφ πνπ επηβιήζεθε σο πνηληθή ξήηξα. 15. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ηεο Γηαθήξπμεο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ππαιιήισλ - θαζαξηζηψλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη πιηθά πνπ πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε θαη ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Δξγνζηαζίσλ Πεηξαηά & Θεζζαινλίθεο Ο Αλάδνρνο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη νη επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, νθείιεη λα αζθαιίζεη πξνζσπηθφ, κεραλήκαηα, Απηνθίλεηα, πιηθά, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν ΟΔ Α.Δ. δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηεο. Ο Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηα απηνθίλεηα θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ελ γέλεη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, πιηθέο δεκίεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νπδεκία πεξίπησζε, νχηε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αηπρήκαηνο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΟΔ Α.Δ. απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο. 10

11 Ασυάλιση αστικήρ εςθύνηρ απέναντι σε Σπίτοςρ Αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο απηήο είλαη ε θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη νπνηνλδήπνηε ηξίησλ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα: ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά, πνπ πξνμελνχληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εμ αηηίαο ή εμ αθνξκήο απηήο. Σα φξηα απνδεκίσζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ είλαη θαηά πεξηζηαηηθφ ηα αθφινπζα : α. Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ ηξίησλ: εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο Δπξψ ( ,00). β. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, θαη άηνκν θαη αηχρεκα: εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο Δπξψ ( ,00). γ. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ: ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ ( ,00) δ. Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο έλα εθαηνκκχξην Δπξψ ( ,00). Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξεία λα ζπκπεξηιεθζεί ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ν εμήο εηδηθφο φξνο: ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμεη αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο, πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηνπ ΟΔ ΑΔ. Δθφζνλ ν ΟΔ ΑΔ δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν), ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηνλ ΟΔ ΑΔ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηνλ ΟΔ ΑΔ κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ΟΔ ΑΔ θαη νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. πκθσλείηαη φηη γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη αζθαιηζηηθφ πνζφ ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε. ην αζθαιηζηήξην ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο εηδηθνί όξνη: α. Ο ΟΔ ΑΔ, ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπ, νη ηπρφλ ζχκβνπινί ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζεσξνχληαη ηξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο δηαζηαπξνχκελεο επζχλεο έλαληη αιιήισλ (cross liability). β. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη αλαιακβάλνληαο δηθαζηηθή επζχλε εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη (αζθψληαο δηθαζηηθέο παξεκβάζεηο) λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπ ΟΔ ΑΔ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, ζα θαηαβάιιεη δε θάζε πνζφ επηδηθαζζείζεο απνδεκίσζεο ή εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ. πνπ ζρεηίδνληαη κε 11

12 ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε ζαλ αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. γ. Καιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα επζχλε ΟΔ ΑΔ (επζχλε πξνζηήζαληνο). Ο ΟΕ ΑΕ θα είναι σςνασυαλιζόμενη. α. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δελ δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή ιήμνπλ ρσξίο ηε γξαπηή εηδνπνίεζε δηνξίαο εμήληα (60) εκεξψλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηνλ ΟΔ ΑΔ. β. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμεη πεξίπησζε αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηνλ ΟΔ ΑΔ εμ αξρήο ηα πνζά ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Σα πνζά απηά ζα θαηαβάιινληαη απ επζείαο ζηνλ ΟΔ ΑΔ χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ. γ. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αληαγσγήο θαηά ηνπ ΟΔ ΑΔ, ησλ ππαιιήισλ, ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ πξνζψπσλ απηψλ. δ. ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην Έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, κπνξεί λα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ ΟΔ ΑΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Καηά ηε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιίζεσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Καλνληζκψλ θιπ. θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη λα απνδεκηψλεη ηνλ ΟΔ ΑΔ έλαληη φισλ ησλ απσιεηψλ θαη απαηηήζεσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνέιζνπλ απφ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί ή λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Οη παξερφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, απαιιαγέο θιπ. ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ ΟΔ Α.Δ. Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο έρεη ζσξεπηηθά καδί κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ζπλνιηθά θαζψο επίζεο θαη ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκίαο ή βιάβεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ν ΟΔ ΑΔ δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή απφ εγγχεζή ηνπ νπνηαζδήπνηε θχζεο ηα πνζά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκίαο ή βιάβεο. Ο ΟΔ ΑΔ επηθπιάζζεη εηο απηήλ ην δηθαίσκα λα παξαθξαηεί απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ θάζε πνζφ ή λα θαηαπίπηεη αλάινγν πνζφ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 12

13 15.4 Ο αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νηθεία Δ, ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θ.ι.π. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ ζα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε, πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθχθιην 30440/ ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ζην ΗΚΑ θαη ηα ινηπά Αζθαιηζηηθά Σακεία ή Οξγαληζκνχο θπξίαο ή θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί γηα ην έξγν αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ΗΚΑ ή ησλ ινηπψλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ή Οξγαληζκψλ, ηεξψληαο απαξέγθιηηα φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Ο ΟΣΕ Α.Ε. θακία εσζύλε δελ έτεη γηα οποηοδήποηε αηύτεκα, ποσ ηστόλ κπορεί λα ζσκβεί ζηο προζωπηθό ηοσ αλαδότοσ, από θάζε αηηία θαη αλ οθείιεηαη, απαιιάζζεηαη δε από θάζε αποδεκίωζε θαη σποτρέωζε ηοσ Ν. 551/91 περί εργαηηθώλ αηστεκάηωλ, ε οποία βαρύλεη ηολ αλάδοτο. Ο Αλάδοτος εργοδόηες σποτρεούηαη λα ιακβάλεη όια ηα δσλαηά κέηρα θαη λα επηδεηθλύεη ηε δέοσζα επηκέιεηα γηα ηελ αποθσγή οηοσδήποηε αηστήκαηος, ποσ κπορεί λα ζσκβεί ζηο προζωπηθό ηοσ ή ζε ηρίηοσς θαηά ηελ εθηέιεζε ηοσ έργοσ από ηο προζωπηθό ηοσ Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ζην θαζνξηζκφ ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (Ν 1568/85, ΠΓ 17/96, ΠΓ 294/98, ΠΓ 396/94, ΠΓ 159/99, ΠΓ 305/96, Τπ. Απ /96, Τπ. Απ. 1872/92, 89/391/ΔΟΚ, 92/57 ΔΟΚ, 89/656/ΔΟΚ θαη 89 C 328/02/ , 91/383/ΔΟΚ) Ννκνζεζία Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα δηαθξίλεηαη κε νκνηνκνξθία ζηελ ελδπκαζία ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΟΔ Α.Δ Σν αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν ηνπ ΟΔ Α.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επαλάιεςε ηνπ θαζαξηζκνχ, αλ θξίλεη φηη ν θαζαξηζκφο ήηαλ πιεκκειήο ή αηειήο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπιιέγεη ηα πάζεο θχζεσο απνξξίκκαηα ηνπ θαζαξηζκνχ κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλε, θάζε κέξα ην ηαρχηεξν δπλαηφ κέζα ζε ζαθνχιεο πιαζηηθέο θαιήο πνηφηεηαο θαη λα ηηο απνζέηεη ζε ρψξν πνπ νξίδεη ν ΟΔ Α.Δ., έηζη ψζηε ζην ρψξν θαζαξηζκνχ λα κελ παξακέλνπλ ζε θακία πεξίπησζε απνξξίκκαηα πάλσ απφ κηα εκέξα, θαη' αλψηαην φξην Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ (ΓΔΡ/ΔΠ & ΓΔΡ/ΔΘ) ην αθξηβέο σξάξην. Σν πξφγξακκα ζα παξαδίδεηαη θάζε κήλα ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο (10) πξηλ ηελ 1 ε ηνπ κήλα. Σν αξκφδην Δξγνζηάζην κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ην σξάξην θαζαξηζκνχ, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ν αλάδνρνο. Ζ θνηλνπνίεζε ηνπ δηνξζσκέλνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν 3 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ κήλα Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ ΟΔ Α.Δ. ζρέδην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 13

14 15.12 Οη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010, όπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε απηόλ είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 16. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 16.1 Ο αλάδνρνο εγγπάηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, νη εξγαζίεο λα εθηεινχληαη θαηά άςνγν ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ θαζαξηφηεηα, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγηεηλήο Ο αλάδνρνο επζχλεηαη θαη ζα παξαθξαηείηαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ αλάινγν ρξεκαηηθφ πνζφ, γηα νπνηαδήπνηε δεκία ή βιάβε πνπ ζα γίλεη ζηνλ ΟΔ Α.Δ. απφ απηφλ ή απφ ην απαζρνινχκελν ζην θαζαξηζκφ πξνζσπηθφ. Ο θαζνξηζκφο θαη ε απνηίκεζε ησλ δεκηψλ γίλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν αλά εγθαηάζηαζε (ΓΔΡ/ΔΠ & ΓΔΡ/ΔΘ) κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε γηα αθξφαζε ηνπ αλαδφρνπ ε πεξίπησζε αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, σο πξνο ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζπζηέξεζεο ησλ εξγαζηψλ, αηεινχο ή πιεκκεινχο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ή αδπλακίαο εμαζθάιηζεο πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ν ΟΔ δηθαηνχηαη, εθηφο ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ ηνπ, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζαξηζκνχ ζε άιιε επηρείξεζε ή ζε πξφζσπα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ θαη λα παξαθξαηήζεη απφ ηελ ακνηβή ηνπ ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ ζα πιεξψζεη ν ΟΔ εμαηηίαο ηεο αλάζεζεο απηήο θαη ησλ ηηκψλ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο νπνηαδήπνηε άιιε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά πνπ ηπρφλ ζα θαηαβάιεη ν ΟΔ απφ απηή ηελ αλσκαιία. ηελ πεξίπησζε ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε θαηαηηζέκελε ππφ ηνπ αλαδφρνπ εγγχεζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΔ, ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο. Οκνίσο, ζηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν ΟΔ δελ ππνρξενχηαη ζε θακία απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ, ελψ, εθηφο απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζρεηηθήο, ζεηηθήο ή απνζεηηθήο, δεκίαο ηνπ Ο ΟΔ δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή λα ζπκςεθίδεη ηπρφλ απαίηεζε ηνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, γηα νθεηιφκελα παξ' απηνχ, ρσξίο δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ε πεξίπησζε πνπ ν θαζαξηζκφο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, δελ έγηλε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα, πξνβιέπεηαη θαη ζπλνκνινγείηαη πνηληθή ξήηξα, αλεξρνκέλε σο αλαθέξεηαη ζην Πξνζάξηεκα ΗΗ, γηα θάζε παξάβαζε μερσξηζηά.ζ πνηληθή ξήηξα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΔ, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε θιήζε ηνπ αλαδφρνπ ζε παξνρή επεμεγήζεσλ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξνζάξηεκα ΗΗ, ζα επηβάιιεηαη επηπιένλ εθάπαμ πνηλή, γηα φιν ηνλ κήλα, αλεξρφκελε ζην πνζφλ ησλ 50,00 γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θαζαξηζκνχ ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα ηθαλνπνηεηηθφο, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ πιεκκειήο 100,00 θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ αλεπαξθήο 200, Ο ΟΔ δηθαηνχηαη λα ππνδεηθλχεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ζην αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε νηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή εξγάηε ηνπ νπνίνπ ηελ εξγαζία δελ θξίλεη ηθαλνπνηεηηθή ή ζπκπεξηθέξεηαη κε απξέπεηα. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε θη 14

15 αθφκα λα θαηαβάιιεη ζηνλ απνιπφκελν νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία Όια ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΟΔ, πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ή ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, κπνξεί λα ηα αζθήζεη, είηε ζσξεπηηθψο, είηε δηαδεπθηηθψο, θαηά ηελ απφιπην θξίζε θαη επηινγή ηεο. 17. ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ/ηνπο αλάδνρν/νπο πνπ ζα αλαδεηρζεί/ρζνχλ κεηνδφηεο/ηεο. 18. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ Ο ΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηψλεη, ειεπζέξσο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ην έξγν ηνπ θαζαξηζκνχ, φπσο αλαιχεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, ππφ ηελ κφλε πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή κείσζε απηή δελ ζα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα κεηψλεηαη αληηζηνίρσο ε ζπλνιηθή δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη φπσο ε δαπάλε απηή, γηα θάζε κηα εγθαηάζηαζε, θαηαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ Πξνζάξηεκα ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 19. ΔΗΓΗΚΟ ΟΡΟ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΜΒΑΖ Ζ επνπηεία θαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνο ηνπ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ παξερνκέλσλ απφ ηνλ αλάδνρν ππεξεζηψλ, ελ γέλεη, ζα γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ή Τπεξεζίεο ηνπ ΟΔ ΑΔ. Οκνίσο ε παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα ή Τπεξεζίεο ηνπ ΟΔ Α.Δ, νη δε παξαηεξήζεηο ή νη «πηζηνπνηήζεηο» εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη εγγξάθσο απφ ηα ίδηα παξαπάλσ φξγαλα ή Τπεξεζίεο θαη, επί ηε βάζεη απηψλ ησλ εγγξάθσλ παξαηεξήζεσλ ή «πηζηνπνηήζεσλ», ζα γίλεηαη, ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ή ζα ηνπ επηβάιινληαη, ηπρφλ, πνηληθέο ξήηξεο ή ζα δεηείηαη ε θαηάπησζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ζα θεξχζζεηαη ν αλάδνρνο έθπησηνο θιπ. 20. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη πξνζθνξέο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο Σξαπέδεο, ειιεληθήο ή αιινδαπήο ή Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγχεζε εηέξνπ αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα λα ρνξεγνχλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηζνχηαη κε ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ ηνπ θαζαξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 15

16 Σν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηώλ ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό αλέξρεηαη ζε 6.099, Σν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό Καζαξηζκόο ηνπ ΓΔΡ/ΔΠ αλέξρεηαη ζε 2.590,07 ΔΤΡΩ 2. Σν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό Καζαξηζκόο ηνπ ΓΔΡ/ΔΘ αλέξρεηαη ζε 3.509,06 ΔΤΡΩ Σα έγγξαθα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ηδίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εθδφζεσο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, λνκίκσο επηθπξσκέλεο Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα νθηάκελν απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο κε ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ νθηακήλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Πξνζθνξέο ρσξίο εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο Α ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ (ΚΠ) απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη θαη ην θχξην ζψκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. Φσηναληίγξαθα επηθπξσκέλα ή FΑΥ, ή νηηδήπνηε άιια έγγξαθα δελ γίλνληαη απνδεθηά ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο νίθνπ ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ εθπξνζψπνπ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη ππέξ ηνπ Οίθνπ θαη φρη ππέξ ηνπ εθπξνζψπνπ Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ θαη ζηνπο νπνίνπο δελ θαηαθπξψζεθε ην έξγν, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλαζέζεσο ηνπ έξγνπ θαη παξαιακβάλεηαη κε θξνληίδα απηψλ. 21. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαγγειίαο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλε κε ηα ππνδείγκαηα Β ή Β1, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ΟΔ. Ζ δηάξθεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη ίζε κε ην δηπιάζην ηνπ ρξφλνπ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ηνπ έηνπο. 16

17 22. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, γηα φιεο ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο, νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε ( 5 ) κελψλ, πνπ αξρίδεη λα πξνζκεηξάηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 23. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Ζ πξνζθνξά δεζκεχεη απηφλ πνπ ηελ ππνβάιιεη γηα 180 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 24 3 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ. 24. ΔΝΣΑΔΗ ΠΡΟΦΤΓΔ Δλζηάζεηο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 22 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ΟΔ (ΦΔΚ 249/Β/ ). 25. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Καηά ηα ινηπά ε παξνχζα δηέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ ΟΔ (ΦΔΚ 249/Β/ ) Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο ησλ κεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό δελ πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηώζεηο ή πζηεξόγξαθα, κεζόζηνηρα, παξεηζγξαθέο, θελά θαη ζπγθνπέο κε θαλνληθά επηθπξσκέλεο Οη δηνξζψζεηο, δηαγξαθέο θαη πξνζζήθεο ιέμεσλ γξάθνληαη θαζαξά ζην πεξηζψξην, ηζρχνπλ δε εθ' φζνλ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ην έξγν θαζαξηφηεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νπδεκία ππαιιειηθή ζρέζε έρεη κε ηνλ ΟΔ θαη ε ζρέζε ηνπ ιχεηαη άκεζα κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο πνπ ζα παξάζρεη. 26. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζή ηνπο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 27. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Οη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο ή λα κελ απνδερζνχλ ηελ θαηαθχξσζε απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 17

18 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ή ν πξνζθέξσλ δελ απνδερζεί ηελ θαηαθχξσζε ζ απηφλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα α) νξηζκνί: ζχκβαζε λνείηαη ε ζπκθσλία πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηνπ ΟΔ Α.Δ. θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζαξηζκνχ. ΟΔ Α.Δ. λνείηαη ν Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο πνπ είλαη ν θνξέαο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλάδνρνο λνείηαη ην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζα αλαηεζεί ε εθηέιεζε ηνπ θαζαξηζκνχ. Καζαξηζκφο λνείηαη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην πξνζαξηήκαηα ε εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ΟΔ Α.Δ. θαη αλαδφρνπ. β) Ο ΟΔ Α.Δ., αθνχ θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εηδνπνηεί κε ζρεηηθή έγγξαθε αλαθνίλσζε ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο λα παξνπζηαζηεί, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (Άξζξν 21) θαη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε. Δάλ ν αλάδνρνο δελ εκθαληζζεί θαη δελ θαηαζέζεη ηελ λέα εγγχεζε ηφηε θεξχζζεηαη έθπησηνο, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΔ Α.Δ ε πεξίπησζε Αλάδνρεο εηαηξείαο, εθηφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ζα πξνζθνκίδεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή απηήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα ππεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, θινπή, απηζηία, δσξνδνθία, μέπιπκα ρξήκαηνο, λαξθσηηθά, εθηφο θαη αλ ε εηαηξεία είλαη νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο, νπφηε ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ φισλ ησλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ Δπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη γηα ην λφκηκν εθπξφζσπν ή δηαρεηξηζηή απηήο εθηφο εάλ ε εηαηξεία είλαη νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο νπφηε ζα, πξνζθνκίδεηαη γηα φιεο ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή αλ απφ ηα πξνζθνκηδφκελα πξνθχπηεη θαηαδίθε γηα θάπνην απφ ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα ή ππαγσγή ζε θαζεζηψο πηψρεπζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο, ν ΟΔ Α.Δ. αθπξψλεη ηνλ δηαγσληζκφ ή αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν ππνςήθην αλάδνρν Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή κεηέπεηηα ν Αλάδνρνο νξίδεη ηνλ εθπξφζσπν αληίθιεηφ ηνπ ν νπνίνο ζα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζηνλ νπνίν ζα θνηλνπνηνχληαη ηα νπνηαδήπνηε έγγξαθα ηεο αιιεινγξαθίαο κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Αιιαγή ηνπ εθπξνζψπνπ,ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γλσζηνπνηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, εγγξάθσο, 18

19 ζην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο. Ο παξαπάλσ εθπξφζσπνο θαη αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα θαηνηθεί ή δηακέλεη ζηελ Αζήλα. Οπνηεζδήπνηε θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ή πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο ζα απεπζχλνληαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν αληίθιεην ηνπ Αλαδφρνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε απφδεημε παξαιαβήο,ή κε ηειενκνηνηππία (FAX) πνπ ζα επηβεβαηψλεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή απιή επηζηνιή κε απφδεημε παξαιαβήο. Κάζε επηζηνιή ζα απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε, ή ζε άιιε δηεχζπλζε πνπ ζα έρεη γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο. 28. ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Ο ΟΔ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν, γηα ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο ή ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, κπνξεί λα ιχζεη κνλνκεξψο, αλαηηίσο θαη αδεκίσο γηα ηνλ ίδην, ηε ζχκβαζε, νπνηεδήπνηε θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, αλ θξίλεη ηνχην αλαγθαίν, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο εθκεηάιιεπζεο φισλ, κεξηθψλ ή ηκήκαηνο ησλ πξνο θαζαξηζκφ ρψξσλ ή θαη ιφγσ δηαθνπήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ, ζην νπνίν ππάγνληαη νη ρψξνη απηνί, ή ιφγσ θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ ηνπ ΟΔ Ζ κνλνκεξήο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο λσξίηεξα. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν ΟΔ δελ ππνρξενχηαη ζε θακία απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. 29. ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο : Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ ΦΔΚ ( Σεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνύ Ν. 2741/ (ΦΔΚ 199/Α/ ):17/05/2013. Σα πάζεο θύζεσο παξαξηήκαηα, πξνζαξηήκαηα, θαηαζηάζεηο, πξνδηαγξαθέο θαη ππνδείγκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην ζώκα ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΛΚ. ΘΔΟΦΑΝΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓ. ΘΔΟΓΧΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 19

20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΖ ΓΗΑΚ: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δληφο ηνπ ζρεηηθνχ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Α ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 1. Έιιελεο Αλάδνρνη 1.1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 1.3 Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνλ φξν 20 ηεο Γηαθήξπμεο Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπκκεηέρεη κε εθπξφζσπφ ηνπ (ην πξσηφηππν ζα δνζεί απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηελ επηηξνπή πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο) Γήισζε πεξί γεληθήο θαη αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνλ αηηνχκελν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ( πηζηνπνηεηηθφ Ννκαξρίαο ) ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, απηά ζα πξέπεη ζ απηή ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο. 2.Αιινδαπνί Αλάδνρνη 2.1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηνο Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο αλσηέξσ παξ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο αλσηέξσ παξ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκνδίαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνλ φξν 20 ηεο δηαθήξπμεο. 20

21 2.6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπκκεηέρεη κε εθπξφζσπν ηνπ (ην πξσηφηππν ζα δνζεί απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηελ επηηξνπή πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο) Γήισζε πεξί γεληθήο θαη αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνλ αηηνχκελν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ( πηζηνπνηεηηθφ Ννκαξρίαο ) ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, απηά ζα πξέπεη ζ απηή ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο, φπσο νξίδεηαη ζην παξαθάησ άξζξν Δ ηνπ παξφληνο. Β. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (Ζκεδαπά ή Αιινδαπά) 1. Δηαηξείεο Όια ηα αλσηέξσ (παξάγξαθνο Α1 ή Α2 αληίζηνηρα)δηθαηνινγεηηθά εθ ησλ νπνίσλ ηα ηεο πεξηπηψζεσο 1.1 ή 2.1 αληίζηνηρα αθνξνχλ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξεηψλ. 2. πλεηαηξηζκνί Όια ηα αλσηέξσ ηεο παξαγξάθνπ Α1 ή Α2 αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πιελ απηψλ ηεο πεξηπηψζεσο 1.1 ή 2.1 θαη επηπιένλ : α) Βεβαίσζε ηεο Δπνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απνθάζεσο ηνπ Γ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπεζή ηνπο ζην δηαγσληζκφ. 3. Δλψζεηο Αλαδφρσλ- Κνηλνπξαμίεο Όια ηα αλσηέξσ (παξάγξαθνο Α1 ή Α2 αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά) γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. εκεηώλεηαη όηη θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Α1 πεξίπησζεο 1.1, 1.2, 1.3 ή ηεο παξαγξάθνπ Α2 πεξίπησζεο 2.1, 2.2, 2.3 αληίζηνηρα εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θπζηθά πξόζσπα θαη πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθώλ πξνζώπσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Α1 πεξίπησζεο 1.1 ή Α2 πεξίπησζεο 2.1 πνπ ζα αθνξνύλ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ. Γηα ηηο Δλώζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο Αλαδόρσλ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ΟΔ (παξάγξαθνη 1, 2, 3 θαη 4). Γ. Όπνηα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαηεζνχλ ζε θσηναληίγξαθα πιελ ηεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο ηα επηθπξψλεη, κε ηελ επίδεημε ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ εθ κέξνπο ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά. Γ. Δπίζεο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθηόο από ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα κελ ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθόζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν ζηελ Τπεξεζία θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρύο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά κε ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηνπ δηαγσληζκνύ, πνπ είραλ θαηαηεζεί ηα ελ ιόγσ έγγξαθα θαη πνηα ήηαλ απηά. 21

22 Δπηπιένλ δε, ζα πξνζθνκίδνληαη κε ηελ πξνζθνξά θσηνηππίεο ησλ ελ ιόγσ εγγξάθσλ. Απιέο θσηνηππίεο ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Δ. Δάλ ζε θάπνηα Υώξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, απηά ζα πξέπεη ζ απηή ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε, ελώπηνλ αξκόδηαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε κε εθδόζεώο ηεο, εθόζνλ ε ρνξήγεζή ηεο δελ πξνβιέπεηαη από ην δίθαην ηεο ρώξαο, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ αλάδνρν, ελώπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο απηήο. ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΔ 22

23 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο (Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο απφ ην εζσηεξηθφ). ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α ΠΡΟ : ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ (Ο Δ) Ζκεξνκελία Αξηζκφο εγγπεηηθήο επηζηνιήο Νν Γειψλνπκε κε απηή ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή καο φηη, εγγπφκαζηε ζ' εζάο αλεπηθχιαθηα θαη σο πξσηνθεηιέηεο γηα ηνλ νίθν πνπ εθπξνζσπείηαη εδψ ζηελ Διιάδα απφ (επψλπκν, φλνκα, Γ/λζε) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ ζα γίλεη ζηηο αξηζ. Γηαθ. ) γηα ηελ πξνκήζεηα (είδνο πιηθνχ) Τπνζρφκαζηε δε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζαο θαηαβάινπκε ακέζσο θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε πξφζθιεζή ζαο, θάζε ρξεκαηηθφ πνζφ κέρξη λα εμαληιεζεί ην πνζφ (αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο) ησλ ΔΤΡΧ ζην νπνίν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζε καο θαη ην νπνίν θαηά ηελ αλεμέιεγθηε θαη απεξηφξηζηε θξίζε ζαο ζα ζέιακε λα νξίζεηε σο νθεηιφκελν ζ' εζάο απφ θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο εγγχεζεο ιφγσ κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηνχ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πην πάλσ δηαθήξπμή ζαο θαη κάιηζηα απφ ηελ κε πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη απφ ηελ κε απνδνρή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο - παξαγγειίαο. Ζ αλεμέιεγθηε απηή, φπσο αλαθέξζεθε απφθαζή ζαο, είλαη απφιπηα ππνρξεσηηθή γηα καο πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπκε ακέζσο, ζε θάζε πξφζθιεζή ζαο, ην πνζφ ηεο εληνιήο ζαο ρσξίο λα δηθαηνχκαζηε λα ιάβνπκε ππφςε, ηπρφλ αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, γηα ηνλ νπνίν εγγπφκαζηε θαη παξαηηνχκαζηε απφ ηα επεξγεηήκαηα ηεο δίδεζεο θαζψο θαη απφ ηα δηθαηψκαηά καο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 853,855,862,863,867 θαη 868 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Απφ απηή ηελ εγγχεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ πην πάλσ ελδηαθεξφκελν πειάηε καο κε ηελ επηζηξνθή ηεο παξνχζαο θαη κε ηελ έγγξαθε γη' απηφ ην ιφγν, ζρεηηθή εληνιή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο παξνχζαο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη.../.../... (ζ.ζ. ν ρξφλνο ζα θαζνξίδεηαη κε ηε δηαθήξπμε θαη πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο φπσο θαζνξίδεηαη ζ απηή). «Τπνγξαθή εθδφηε» 23

24 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α1 Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο (Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ) To: The Hellenic Railways Organization (OSE) Date : Letter of guarantee No.. We declare by this letter of guarantee that we guarantee expressly, irrevocably and unreservedly as principal debtors to yourselves (the Organization ) in favour of the firm full name, trade name, address) which is represented in Greece by (full name, trade name, address) for its participation in your Adjudication, which will be held on the (call for Tenders Ref. No ) for the supply of (the items to be supplied). In consideration of the aforementioned guarantee, we hereby promise and undertake the obligation to pay immediately and in the latest within three days to your Organization upon receipt of your sample written demand, any amount up to the maximum of (SAY ), to which our guarantee is limited, and which according to your unlimited and undisputable judgment would have been set as owed to you, due to the total or partial forfeiture of this guarantee, in case of non-performance of his obligations sourcing from the above mentioned Call for Tenders and especially because of the non-furnishing of the good performance guarantee and the nonacceptance of the contract which will be signed with regard to the above mentioned Adjudication. Your above indisputable decision is absolutely obligatory for ourselves and we hereby undertake to pay immediately on your demand any stipulated sum or sums not exceeding the aggregate amount of (SAY ) without having the right to take into consideration any eventual opposition, objection or exception raised by the supplier whom we warranted and waiving the benefits of discussion (beneficimum excussionis) as well as all other rights of ours in general, deriving from Articles 853,855,862,863,867 and 868 of the Greek Civil Code. We shall discharge our above client of this guarantee upon the return of this letter of guarantee and your written instructions to this effect. In case of total or partial forfeiture of this guarantee, the amount is subject to a fixed government stamped fee, which is to be paid by the supplier. This guarantee is valid until the time will be determined by the call for Tenders and should exceed the validity time period of the offer as it is defined in it) Issuer s signature 24

25 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο 25

26 26

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα