Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ"

Transcript

1 Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ:

2 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί κοινωνικό θεςμό; Η οικογϋνεια αποτελεύ κοινωνικό θεςμό και μϊλιςτα τον παλαιότερο, αλλϊ και τον πρωταρχικό για κϊθε ϊνθρωπο ωσ κϋντρο των κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών, πολιτιςμικών κ.λπ. δραςτηριοτότων των ανθρωπύνων κοινωνιών διαχρονικϊ. Ωσ κοινωνικόσ θεςμόσ, η οικογϋνεια μεταβϊλλεται ωσ προσ τη μορφό, το χαρακτόρα κ.λπ. κατϊ αντύςτοιχο τρόπο με την ευρύτερη κοινωνικό εξϋλιξη > από τισ μεταβολϋσ αυτϋσ προκύπτουν τόςο θετικϋσ όςο και αρνητικϋσ εξελύξεισ. Οι δεύτερεσ ςυνδϋονται με τα κ.π. που αφορούν ςτον κοινωνικό θεςμό τησ οικογϋνειασ.

3 ημεία εςτίαςησ εν προκειμζνω για τη ανάπτυξη των κ.π. ςχετικά με το θεςμό τησ οικογζνειασ ςτη ςφγχρονη (ελληνική) κοινωνία Διακρύςεισ βϊςει διαφόρων χαρακτηριςτικών > (παραδοςιακού-βαςικού) τύποι οικογϋνειασ & ςύγχρονεσ εναλλακτικϋσ μορφϋσ οικογϋνειασ. Εννοιολογικό οριοθϋτηςη οικογϋνειασ > τι είναι «οικογένεια»; Ερμηνευτικϋσ κοινωνιολογικϋσ προςεγγύςεισ των κ.π. ςχετικϊ με την οικογϋνεια. > πώσ ερμηνεύονται τα κ.π. ςτο πλαίςιο τησ οικογένειασ; Ειδικότερεσ μορφϋσ κ.π. ςχετικϊ με την οικογϋνεια > ενδοοικογενειακό βύα, διαζύγιο, υπογεννητικότητα κ.ϊ. Μϋτρα αντιμετώπιςησ.

4 Διακρίςεισ (βαςικών) τφπων οικογζνειασ Διϊκριςη βϊςει των ατόμων που την αποτελούν: -Συζυγική/πυρηνική (nuclear): αποτελεύται από το ϋγγαμο ζευγϊρι και το/α παιδύ/ϊ τουσ που μϋνουν ςτο ύδιο ςπύτι. -Εκτεταμένη (extended): αποτελεύται από τρεισ ό περιςςότερεσ γενιϋσ γονεύσ, παιδιϊ, παππούδεσ που διαβιούν κϊτω από την ύδια ςτϋγη. Διϊκριςη βϊςει τησ ιεραρχικόσ δομόσ: -Πατριαρχική (patriarchal): κυρύαρχη μονϊδα ο πατϋρασ. -Μητριαρχική (matriarchal): κυρύαρχη μονϊδα η μητϋρα. -Ιςότιμη (egalitarian): από κοινού διευθϋτηςη των οικογενειακών θεμϊτων, υποχρεώςεων, οικονομικών κ.λπ.

5 φγχρονεσ εναλλακτικζσ μορφζσ οικογζνειασ το πλαύςιο τησ κοινωνικόσ εξϋλιξησ, διαμορφώνονται μεταβολϋσ των κοινωνικών αντιλόψεων και ςτϊςεων αναφορικϊ με την οικογϋνεια, το γϊμο, την απόκτηςη τϋκνων, τισ ςεξουαλικϋσ ςχϋςεισ. Οι μεταβολϋσ αυτϋσ διαπιςτώνεται πωσ ϋχουν ςυμβϊλει ςτη διαμόρφωςη εναλλακτικών μορφών οικογϋνειασ, π.χ.: -Συμβίωςη/ςυγκατοίκηςη (cohabitation): αφορϊ ϊτομα διαφορετικού ό ιδύου φύλου τα οπούα ζουν μαζύ και ϋχουν οικονομικό, ςεξουαλικό, ςυναιςθηματικό αλληλεπύδραςη, χωρύσ να ϋχουν τελϋςει γϊμο εύτε εκουςύωσ εύτε ακουςύωσ. -Μονογονεΰκέσ οικογένειεσ (single-parent families): αποτελούνται από τον ϋνα εκ των δύο γονϋων εξαιτύασ διαζυγύου, θανϊτου, επαγγϋλματοσ κ.ϊ. - και το/α παιδύ/ϊ. -Οικογένεια δύο εργαζομένων ςυζύγων (dual-earner family) -«Οικογένεια» μοναχικού ατόμου (singlehood): αφορϊ ϊτομα που επιθυμούν ό υποχρεούνται να ζουν μόνα, εξαιτύασ οικονομικών δυςχερειών, χαρακτόρα κ.ϊ. (Sullivan, 2000)

6 Εννοιολογική οριοθζτηςη κοινωνικοφ θεςμοφ οικογζνειασ Οι προαναφερθεύςεσ διακρύςεισ εύναι ςε μεγϊλο βαθμό ςχηματικέσ δεν απαντώνται δηλ. με ακριβώσ αυτόν τη μορφό ό/και μόνο ϋτςι ςτην κοινωνικό πραγματικότητα λόγω των εκϊςτοτε κοινωνικών, πολιτιςμικών, ιςτορικών ιδιαιτεροτότων που επιδρούν ςτο θεςμό τησ οικογϋνειασ και ςτη μορφό του. Παρϊλληλα, ο πλουραλιςμόσ των ςύγχρονων μορφών οικογϋνειασ (βλ. εναλλακτικϋσ μορφϋσ) καταδεικνύει πωσ ο οριςμόσ του εν λόγω κοινωνικού θεςμού δεν εύναι δεδομϋνοσ. Ωσ οικογϋνεια θα μπορούςε να οριςτεύ: -Μια ομάδα προςώπων ςυνδεόμενων άμεςα με ςχέςεισ ςυγγένειασ, τα ενήλικα μέλη τησ οποίασ αναλαμβάνουν την ευθύνη τησ ανατροφήσ των παιδιών (Giddens, 2002). -Κάθε ανθρώπινη ομάδα που απλά ορίζει τον εαυτό τησ ωσ οικογένεια (θεωρύα κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ).

7 Κοινωνιολογικζσ ερμηνευτικζσ προςεγγίςεισ για τα κ.π. ςχετικά με την οικογζνεια α) Θεωρία Λειτουργιςμοφ το πλαύςιο αυτό, η οικογϋνεια προςλαμβϊνεται ωσ κοινωνικόσ θεςμόσ, ο οπούοσ επιτελεύ οριςμϋνεσ λειτουργύεσ, απαραύτητεσ για τη διατόρηςη τησ κοινωνικόσ τϊξησ (Eshleman, 1996), μεταξύ των οπούων: -Η ρύθμιςη τησ ςεξουαλικόσ ςυμπεριφορϊσ & τησ αναπαραγωγικόσ διαδικαςύασ -Η κοινωνικοπούηςη & η εκπαύδευςη των μελών τησ -Η αναπαραγωγό τησ κοινωνικόσ θϋςησ -Η φροντύδα και η ςυναιςθηματικό ολοκλόρωςη τη βϊςη των προαναφερθϋντων, η «αποδιοργϊνωςη» που ενδϋχεται να προκύψει ςτο πλαύςιο τησ εύρυθμησ λειτουργύασ τησ οικογϋνειασ αύξηςη διαζυγύων, μονογονεώκών οικογενειών κ.λπ. θεωρεύται ωσ κ.π., εφόςον απειλεύ την ευρύτερη κοινωνικό τϊξη (Coleman, 1998).

8 Κοινωνιολογικζσ ερμηνευτικζσ προςεγγίςεισ για τα κ.π. ςχετικά με την οικογζνεια β) Θεωρία φγκρουςησ Εν προκειμϋνω, υποςτηρύζεται πωσ ο θεςμόσ τησ οικογϋνειασ εξυπηρετεύ τη διατόρηςη των κυρύαρχων κοινωνικών δυνϊμεων μϋςα από την αναπαραγωγό των κοινωνικών ανιςοτότων (οικονομικών, διαφυλικών κ.λπ.) (Coleman, 1998). Επομϋνωσ, τα κ.π. ςχετικϊ με την οικογϋνεια προκύπτουν από τη ςυλλογικό δρϊςη οριςμϋνων (κοινωνικϊ μη κυρύαρχων) ομϊδων για τη μεταβολό των κρατουςών μορφών οικογϋνειασ και ϊρα των κοινωνικών ςχϋςεων εξουςύασ.

9 Κοινωνιολογικζσ ερμηνευτικζσ προςεγγίςεισ για τα κ.π. ςχετικά με την οικογζνεια γ) Θεωρία Κοινωνικήσ Αλληλεπίδραςησ το πλαύςιο αυτό, η οικογϋνεια θεωρεύται ωσ ζότημα κοινωνικού προςδιοριςμού, δηλ. εύναι εκεύνη η κοινωνικό ομϊδα που ςύμφωνα με τα ςυλλογικϊ ςύμβολα και τουσ κώδικεσ επικοινωνύασ μιασ κοινωνύασ χαρακτηρύζεται ωσ οικογϋνεια. Τπό αυτόν την ϋννοια, αντύςτοιχοι χαρακτηριςμού οι οπούοι δεν εμπύπτουν ςτα προαναφερθϋντα ςυλλογικϊ ςύμβολα και ςτουσ κώδικεσ επικοινωνύασ, θεωρούνται από το κοινωνικό ςύνολο ωσ κ.π. ςχετικϊ με την οικογϋνεια (Sullivan, 2000).

10 Ειδικότερα κ.π. ςχετικά με τον θεςμό τησ οικογζνειασ (ενδεικτική αναφορά) Διϊςπαςη ϋγγαμησ ςυμβύωςησ> ςε επύςημο επύπεδο διαζύγιο (ϊ ΑΚ)/ ςε ανεπύςημο επύπεδο διάςταςη. Ενδοοικογενειακό βύα> ενδοοικογενειακή ςωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή, βιαςμόσ και κατάχρηςη ςε αςέλγεια, ενδοοικογενειακή προςβολή τησ γενετήςιασ αξιοπρέπειασ, ανθρωποκτονία με πρόθεςη, βαριά ςωματική βλάβη (βλ. ν. 3500/06, Τπογεννητικότητα> ο ςυνεχώσ μειούμενοσ αριθμόσ των γεννήςεων ςε δεδομϋνο τόπο και χρόνο.

11 Ποιοι παράγοντεσ ςυντελοφν ςτην παρατηροφμενη τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ αφξηςη των περιπτώςεων διάςπαςησ τησ ζγγαμησ ςυμβίωςησ; Οι εν λόγω παρϊγοντεσ, όπωσ προκύπτουν από τη ςχετικό εμπειρικό διερεύνηςη του φαινομϋνου, θα μπορούςαν να κατηγοριοποιηθούν ςε προςωπικούσ και ςε κοινωνικούσ. τουσ προςωπικούσ παράγοντεσ περιλαμβϊνονται, μεταξύ ϊλλων: η απιςτύα, η κακό επικοινωνύα & ςυναιςθηματικό κϊλυψη, οι οικονομικϋσ δυςχϋρειεσ, τα προβλόματα γονιμότητασ, η δυςαρμονύα των ςεξουαλικών ςχϋςεων. τουσ κοινωνικούσ παράγοντεσ ςυγκαταλϋγονται, μεταξύ ϊλλων: ο περιοριςμόσ των λειτουργιών που επιτελεύ η οικογϋνεια ςτισ ςύγχρονεσ κοινωνύεσ, η μεύωςη του κοινωνικού ςτύγματοσ που επιφϋρει η οικογενειακό διϊςπαςη, ο ελαςτικότεροσ χαρακτόρασ των ςχετικών νομοθετικών ρυθμύςεων. (Σςουραμϊνησ, 2003)

12 Ποιοι παράγοντεσ ςυμβάλλουν ςτη διαμόρφωςη του κ.π. τησ ενδοοικογενειακήσ βίασ; Θεωρείται πωσ το εν λόγω κ.π. ζχει ενταθεί ςτισ μζρεσ μασ ή όχι; το πλαύςιο των διαφόρων υποθϋςεων για την ερμηνεύα του φαινομϋνου περιλαμβϊνονται, μεταξύ ϊλλων: η εξϊρτηςη των θυμϊτων από τουσ δρϊςτεσ βύασ (θεωρία των πόρων), οι παρελθοντικϋσ εμπειρύεσ κακοπούηςησ του δρϊςτη (θεωρία ςυναιςθηματικών δεςμών), η ύπαρξη κοινωνικόσ κουλτούρασ ανοχόσ απϋναντι ςτην ϊςκηςη βύασ (θεωρία υποπολιτιςμού τησ βίασ), η ανιςότητα των δύο φύλων (οπτικό του φύλου) κ.ϊ. (Μηλιώνη, 2009) Η πραγματικό διϊςταςη του προβλόματοσ δε μπορεύ να αξιολογηθεύ εξαιτύασ του υψηλού «ςκοτεινού αριθμού» του, δηλ. των περιπτώςεων που ςυμβαύνουν, αλλϊ δεν καταγγϋλλονται ςτην αςτυνομύα. Βλ.

13 Μζτρα αντιμετώπιςησ κ.π. ςχετικά με την οικογζνεια Η μοναδικότητα τησ εκϊςτοτε οικογϋνειασ θα μπορούςε να θεωρηθεύ ωσ παρϊγοντασ αναςταλτικόσ ςτη διαμόρφωςη κοινωνικόσ πολιτικόσ για την αντιμετώπιςη των αντύςτοιχων κ.π. το βαθμό, ωςτόςο, που η οικογϋνεια αποτελεύ κοινωνικό θεςμό αφορϊ δηλ. ςτο ςύνολο τησ κοινωνύασ ωσ ενδεικτικϊ παραδεύγματα τϋτοιων μϋτρων αντιμετώπιςησ (κατϊ εύδοσ) θα μπορούςαν να θεωρηθούν τα εξόσ: - Μϋτρα πρόληψησ > ςεξουαλικό διαπαιδαγώγηςη ςτο πλαύςιο του ςχολεύου, πολιτικϋσ εναρμόνιςησ εργαςιακόσ και οικογενειακόσ ζωόσ ζευγαριών κ.ϊ.ό. - Μϋτρα παρϋμβαςησ > διαμόρφωςη και λειτουργύα «ςχολών γονϋων», ευνοώκϋσ ειςοδηματικϋσ πολιτικϋσ για τισ οικογϋνειεσ με παιδιϊ κ.ϊ.ό. - Μϋτρα (απο)χαρακτηριςμού> ποινικοπούηςη όλων των μορφών βύασ ςτο πλαύςιο τησ οικογϋνειασ κ.ϊ.ό. - - Μϋτρα περιοριςμού των ςυνεπειών > διαμόρφωςη καταλυμϊτων για τα θύματα ενδοοικογενειακόσ βύασ κ.ϊ.ό.

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΠΗΓΕ Bahr, S.J., (1989). Family Interaction. New York: MacMillan. Giddens, A., (2002). Κοινωνιολογία. Αθόνα: Gutenberg. Μηλιώνη, Υ., «Ενδοοικογενειακό βύα: Η γυναύκα θύμα», ςτο Κουρϊκησ, Ν. (επιμ.), (2009). Έμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και εγκληματολογική προςέγγιςη του φύλου. Αθόνα-Κομοτηνό: Εκδ. Αντ. Ν. ϊκκουλασ, ςς Μουςούρου, Λ., (1998). Κοινωνιολογία τησ Σύγχρονησ Οικογένειασ. Αθόνα: Gutenberg. Muncie, J. et al. (επιμ.), (2009). Οικογένεια: Η μελέτη και κατανόηςη τησ οικογενειακήσ ζωήσ. Αθόνα: Μεταύχμιο. Sullivan, J.T., (2000). Introduction to Social Problems. 5 η ϋκδ. Boston: Allyn & Bacon. Τςουραμάνησ, Χρ., (2003). Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα. Η ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήςη, ςς

15 Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ:

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα