ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~"

Transcript

1 ι = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~ t.ι π 111<1 ι υη~ ' Μι~ 11111\ Υπλγιστικών Σ υ στ ημ ά των τ.ε.ι. πε ιραι Α '8', β ' ::L 430 -< -V' ~ e 410 ~!390 "8 ι:: 1 1:Λ) ::L Ο χ ~ 39, ::S θ- σ a ""' w 330 Ά Γεωγραφικό πλάτς (μίρες) 290 Πτυχιακή εργασία : ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σπ υδαστέ ς : Άγγ ελ ς Μ αγύλη ς (Α. Μ.: 31191) Χρ ήστ ς Καραδ ήμ ας (Α. Μ.: 30413) Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσις Γ. Παλιατσός Αθ ή να Σ επτέ μβρις 2013 ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πρόλγς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ Βρχή Χιόνι Χαλάζι Χινχάλαζα Υετός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ... 1 Ο 5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ Γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας Ιστρικά στιχεία της περιχής Φυσικγεωγραφικά και μρφλγικά χαρακτηριστικά της περιχής Ανθρωπγεωγραφικά χαρακτηριστικά - ικνμία της περιχής Γεωργία Κτηντρφία Βιμηχανία-Βιτεχνία Χρήσεις γης Τυρισμός- Πλιτιστικές δραστηριότητες Κλίμα της Θεσσαλίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βρχμετρικί σταθμί - Δεδμένα Μεταβλή της βρχόπτωσης, στη διάρκεια της υπό μελέτη χρνικής περιόδυ Δ ιαχρνικη. ε ξ'λ ε ι ξ η των ετησιων. τιμων. υψυς ' β ρχης Διαχρνική εξέλιξη των τιμών ύψυς βρχής της βρχερής περιόδυ τυ έτυς Ενδετήσια μεταβλή των τιμών ύψυς βρχής Χωρική μεταβλή της βρχόπτωσης στην περιχή της Θεσσαλίας Συμπεράσματα Βιβλιγραφία... 71

3 Πρόλγς Η επιλγή τυ θέματς της Πτυχιακής Εργασία μας φείλεται στη γενικότερη στρφή της σύγχρνης κινωνίας στη μελέτη τυ περιβάλλντς. Καθώς η τεχνλγία κ αι η κινωνία των ανθρώπων εξελίσσνταν, ι φυσικί πόρι πυ έμιαζαν ατελε ί ωτι άρχισαν να εμφανίζυν ελλείψεις. Αυτό συνέβη γιατί καθώς περνύσαν τα χρόνια δημιυργήθηκε ανάγκη για περισσότερυς φυσικύς πόρυς και γιατί ι ενέργειες τυ ανθρώπυ είχαν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην διαμόρφωση τυ περιβάλλντς. Στην Εργασία αυτή με τη βήθεια της Στατιστικής μελετάμε τη χωρική και χρνική κατανμή των βρχπτώσεων στην περιχή της Θεσσαλίας. Μια μελέτη τέτια θα μας βηθήσει να βγάλυμε συμπεράσματα για την τάση μεταβλής των υδάτινων πόρων της περιχής. Στ σημεί αυτό θέλυμε να ευχαριστήσυμε τν καθηγητή μας Αθανάσι Γ. Παλιατσό για την καθδήγησή και τη βήθειά τυ, έτσι ώστε να λκληρωθεί η Πτυχιακή Εργασία. Τέλς, να ευχαριστύμε τη Διεύθυνση Υδρλγίας τυ Υπυργείυ Περιβάλλντς, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) πυ μας παρείχε τα δεδμένα από τυς βρχμετρικύς σταθμύς της Θεσσαλίας. 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ 1.1 Βρχή Τα στέρεα και υγρά υδατώδη ατμσφαιρικά κατακρημνίσματα απτελύν τν υετό (βρχή). Οι συνθήκες πυ συντελύν στ σχηματισμό των ατμσφαιρικών κατακρημνισμάτων, είναι: Οι υδρσταγόνες δημιυργύνται μέσα στα νέφη με τη συνένωση πλλών υδρσταγνιδίων ή και κρυστάλλων. Η βρχή δημιυργείται, από αυτές τις σταγόνες ή αυτύς τυς παγκρυστάλλυς, κατά την κάθδό τυς πρς τ έδαφς, περνώντας από ατμσφαιρικά στρώματα, πυ είτε τις διατηρύν σε υγρή φάση, είτε πρκαλύν την τήξη τυς και φθάνυν στ έδαφς πριν εξατμιστύν. Θα πρέπει να τνιστεί ότι, μηχανισμός πυ συντελεί στ να υπερνικύν ι σταγόνες ή ι κρύσταλλι τα ανδικά ρεύματα της ατμόσφαιρας και να φτάνυν στ έδαφς με τη μρφή υετύ, είναι αρκετά πλύπλκς. Για να δημιυργηθεί από ένα νέφς βρχή, θα πρέπει να ισχύει ένας τυλάχιστν από τυς παρακάτω παράγντες 1. Διάφρα θερμκρασίας μεταξύ των γειτνικών στιχείων τυ νέφυς. 2. Συνύπαρξη των τριών φάσεων τυ νερύ στ έδαφς. 3. Σχετικές ή αναταρακτικές κινήσεις. 4. Ανμιόμρφ ηλεκτρικό φρτί (ή ηλεκτρική υδετερότητα) μεταξύ των στιχείων τυ νέφυς. Έχει υπλγιστεί, ότι ρυθμός ανάπτυξης, υδρσταγνιδίων και η δημιυργία βρχής με τη διαδικασία της συνένωσης, σε νέφη ανδικών κινήσεων με μέτρια ευνϊκές συνθήκες, είναι ικανά να δώσυν βρχή περίπυ σε 20min. Επίσης ευνϊκές συνθήκες συνιστά η ύπαρξη ισχυρών ανδικών και καθδικών κινήσεων, μεγάλων πστήτων Η 2 0 (υγρής φάσης) και μεγάλυ αρχικύ φάσματς μεγεθών υδρσταγνιδίων. Συνλικά στα υδρσταγνίδια τυ νέφυς πρέπει να περιλαμβάνεται πωσδήπτε και κάπις ικανπιητικός αριθμός μεγάλων υδρσταγόνων πυ έχυν ταχύτητες πτώσης σημαντικά μεγαλύτερες από τις ταχύτητες των γειτνικών τυς υδρσταγνιδίων. 3

5 Οι βρχές διακρίννται ανάλγα με τν τρόπ τν πί πρκαλείται συμπύκνωση των υδρατμών λόγω ψύξης, σε τρεις κατηγρίες. 1. Βρχές ριζόντιας και κατακόρυφης μεταφράς. Οι βρχές αυτές σχηματίζνται όταν θερμές και υγρές αέριες μάζες μεταφέρνται σε ψυχρότερες περιχές ή όταν συμβαίνυν στην ατμόσφαιρα ισχυρές ανδικές κινήσεις. 2. Μετωπικές η υφεσιακές βρχές. Σ τν τύπ αυτό των βρχών, υσιώδης μηχανισμός είναι η ανύψωση τυ αέρα μετά από σύγκλιση ριζντίως κινύμενων αερίων ρευμάτων σε μια περιχή χαμηλής πίεσης. 3. Οργραφικές βρχές ή βρχές ανάγλυφυ. Πρκαλύνται από τις ανδικές κινήσεις υγρών αερίων μαζών στις πρσήνεμες πλευρές των βυνών (μβπλευρές). Γενικά τα μεγαλύτερα ύψη βρχής παρατηρύνται πάνω από τις ρεινές περιχές με μια γενική τάση να αυξάννται σε σχέση με τ υψόμετρ μέχρι κάπι ρισμέν ύψς, μέχρι τα 2km περίπυ. Πάνω από τ ύψς αυτό η βρχόπτωση ελαττώνεται τόσ σε ένταση, όσ και σε συχνότητα. Ευνόητ είναι ότι, τα πσά της βρχής είναι μεγαλύτερα αν κύρις άξνας μιας ρσειράς είναι κάθετς πρς την κίνηση των υγρών ανεμών. Στις υπήνεμες πλευρές των βυνών (μβρσκιές), τα πσά της βρχής ελαττώννται σημαντικά. Ανάλγα με τ μέγεθς των σταγόνων και τν τρόπ πτώσης, η βρχή έχει διάφρες νμασίες, όπως όμβρς (όταν πρέρχεται από νέφη ανδικών κινήσεων με απότμη έναρξη και λήξη, καθώς και απότμες μεταβλές της έντασης), ψιχάλα (όταν απτελείται από μικρές και πλυάριθμες υδρσταγόνες, πυ αιωρύνται και ακλυθύν τα αέρια ρεύματα), κ.λπ. 1.2 Χιόνι Όταν ι παγκρύσταλλι πυ σχηματίζνται μέσα σ ' ένα σύννεφ μεγαλώσυν, τότε πέφτυν με μεγαλύτερη ταχύτητα και τελικά εγκαταλείπυν τ σύννεφ. Αν πρλάβυν και φτάσυν στη Γήινη επιφάνεια πριν λιώσυν, τότε δημιυργύν τ φαινόμεν τυ χινιύ. Όταν η θερμκρασία τυ αέρα είναι πλύ χαμηλή, μεταξύ -8 C και -10 C ή και χαμηλότερη από τ μηδέν, τότε τ χιόνι πέφτει με τη μρφή παγκρυστάλλων, ενώ όταν η θερμκρασία είναι μεγαλύτερη ι παγκρύσταλλι ενώννται και σχηματίζυν τις λεγόμενες νιφάδες. Αν υπάρχει μερική τήξη των νιφάδων, με 4

6 απτέλεσμα να φτάνει στ έδαφς ταυτόχρνα χιόνι και βρχή, τότε τ υδρμετέωρ αυτό νμάζεται χινόνερ. 1.3 Χαλάζι Τ φαινόμεν τυ χαλαζιύ συνίσταται στην πτώση, πάνω από τη Γήινη επιφάνεια, κμματιών πάγυ με σχήμα σφαιρικό, κωνικό ή ακανόνιστ και με διάμετρ μεγαλύτερη από 5mm πυ νμάζνται χαλαζόκκκι. Πλλές φρές ι διαστάσεις τυς μπρύν να φτάσυν τ μέγεθς μεγάλυ πρτκαλιύ. Τ χαλάζι δημιυργείται όταν επικρατύν βιαία κατακόρυφα ρεύματα αέρα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα νέφη σωρειτμελανίτες (Cumulonίmbus), δηλαδή τα νέφη πυ επικρατύν όταν έχυμε θερμικές ή μετωπικές καταιγίδες στις πίες σχηματίζνται μεγάλι σωρειτμελανίτες. Τ χαλάζι σχηματίζεται μέσα σε γκώδεις σωρειτμελανίτες πυ παρυσιάζυν μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη και η θερμκρασία στα ανώτερα μέρη τυς πέφτει κάτω από ooc. Τότε συμβαίνει παγπίηση πάνω στυς πυρήνες τυ πάγυ και γενικά μια γρήγρη μετατρπή των υδρσταγνιδίων πυ βρίσκνται σε υπέρτηξη, σε παγκρυστάλλυς. 1.4 Χινχάλαζα Χινχάλαζα είναι τ υδρμετέωρ πυ απτελείται από μικρά λευκά αδιαφανή, σφαιρικά η κωνικά σωματίδια πάγυ με διάμετρ μεταξύ 2mm και 5mm. Αυτό διαφέρει από τν κόκκ τυ χινιύ ως πρς τ ότι θρυμματίζεται ευκλότερα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χινχάλαζα πέφτει με μρφή όμβρυ πριν ή και κατά τη διάρκεια χινπτώσεων. 1.5 Υετός Με τν όρ υετός εννύμε όλα τα ατμσφαιρικά κατακρημνίσματα πύ με πιαδήπτε μρφή τυ νερύ, υγρή ή στερεή, επιπίπτυν στην επιφάνεια της Γης από τν υρανό, αφύ πρηγυμένως έχυν ανέλθει σ' αυτόν με τη διαδικασία της εξάτμισης των επιφανειακών νερών. Ο υετός περιλαμβάνει λιπόν όλα τα είδη της βρχής, τ χινόνερ, τ χιόνι, τ χαλάζι αλλά και κάθε μρφή υγρασίας πυ 5

7 επικάθεται στ έδαφς και τα φυτά, όπως η δρόσς, και η πάχνη. Η μρφή πυ θα έχυν τα υδάτινα αυτά κατακρημνίσματα όταν φτάνυν στ έδαφς, εξαρτάται από τη θερμκρασία, την υγρασία και την ύπαρξη ή όχι κατακόρυφων ρευμάτων τυ αέρα. Αν η θερμκρασία είναι πάνω από τη θερμκρασία μετατρπής σε πάγ (0 C) τα κατακρημνίσματα θα έχυν μρφή βρχής, διαφρετικά χινιύ. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των βρχών, έχυμε να παρατηρήσυμε τα εξής: Α. Η ημερήσια πρεία της βρχής διακρίνεται σε τρεις τύπυς: 1. Ο θαλάσσις τύπς, πυ σημειώνεται σε τόπυς θαλάσσιας επιρρής, παρυσιάζει ένα μέγιστ κατά τις νυχτερινές ή πρώτες πρωινές ώρες, πυ φείλεται στ γεγνός ότι η θερμκρασία τυ αέρα αμέσως πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας δεν ελαττώνεται πλύ κατά τη νύχτα, λόγω επαφής με τη θερμότερη υπκείμενη θερμότερη επιφάνεια. Τα αμέσως υπερκείμενα στρώματα ψύχνται περισσότερ λόγω ακτινβλίας. Η νυχτερινή αυτή αστάθεια ενισχύει τις μετωπικές βρχές πάνω από τη θάλασσα, ή και τις δημιυργεί μόνη της αν είναι ισχυρή. 2. Ο ηπειρωτικός τύπς παρυσιάζει τ μέγιστ κατά τις απγευματινές ώρες, λόγω υπερθέρμανσης τυ υπκείμενυ εδάφυς. 3. Ο πλύπλκς τύπς παρυσιάζει διάφρες απκλίσεις ή συνδυασμύς των δυ τύπων πυ πραναφέρθηκαν. Μερικί τόπι μπρεί να εμφανίζυν και τα δυ μέγιστα στις ώρες τυς, ή χρνικά μετατπισμένα, και άλλι να εμφανίζυν θαλάσσι τύπ τ χειμώνα και ηπειρωτικό τ καλκαίρι. Β. Η ετήσια πρεία της βρχής ή βρχμετρικό σύστημα (Β. Σ.) μιας περιχής απτελεί θεμελιώδες κλιματικό στιχεί, όπως και η ίδια η βρχόπτωση. Μεταξύ των πλλών τύπων των βρχμετρικών συστημάτων της γης διακρίννται μερικί με τα ίδια χαρακτηριστικά. 1. Τ ηπειρωτικό Β.Σ., στ εσωτερικό των ηπείρων, με θερινές βρχές και χειμερινή ξηρασία. 6

8 2. Τ θαλάσσι Β. Σ., πάνω από τυς ωκεανύς, με μέγιστ βρχών τ φθινόπωρ και τ χειμώνα. Αυτές τις επχές ι υπερθαλάσσιες αέριες μάζες είναι θερμότερες και πλυσιότερες σε υδρατμύς από τ περιβάλλν. 3. Τ μυσσωνικό 8.Σ., στις περιχές των μυσσωνικών κλιμάτων με άφθνες θερινές βρχές. 4. Τ ισημερινό 8. Σ., μεταξύ των παράλληλων των 10 8 και Ν περίπυ τυ ισημερινύ, με δύ μέγιστα βρχής κατά τις ισημερίες (21 Μαρτίυ και 23 Σεπτεμβρίυ περίπυ). Βρειότερα και ντιότερα της ζώνης αυτής τ Β.Σ. γίνεται τρπικό. 5. Τ τρπικό Β. Σ., με ένα μέγιστ βρχής κατά τ θέρς κάθε ημισφαιρίυ, όταν Ήλις φθάνει στ ζενίθ τυ τόπυ ή λίγ αργότερα και ένα ελάχιστ κατά τ χειμώνα. 6. Τ υπτρπικό ή μεσγειακό 8.Σ., στις περιχές με μεσγειακό κλίμα, με χειμερινό μέγιστ και θερινό ελάχιστ των βρχών. Επικρατεί γενικά στα πρς τυς πόλυς όρια των ζωνών υψηλών πιέσεων (ξηρασίας) των υπτρπικών περιχών (25-30 ). Γ. Οι πρσπάθειες ερμηνείας της γεωγραφικής κατανμής της βρχής κατέληξαν στα επόμενα χαρακτηριστικά: 1. Όπως είναι γνωστό η νέφωση είναι άμεσα και θετικά συσχετισμένη με τη βρχή. Εάν η γη ήταν μιγενής και μιόμρφη, ι ζώνες μέγιστης βρχόπτωσης θα ταυτίζνταν με τις ζώνες επιφανειακής σύγκλισης ή βαρμετρικών χαμηλών, πυ δηγύν σε ανδικές κινήσεις. Οι βρχές στις ζώνες μέγιστων βρχπτώσεων των πλατών και Ν ενισχύνται και από την έντνη υφεσιακή δραστηριότητα εκεί. Οι δυ ζώνες υψηλών πιέσεων με /25 </φ/ < 30 των υπτρπικών περιχών και ι δυ πλικές, είναι ζώνες ελάχιστων βρχών λόγω καθδικών κινήσεων. Οι πλικές μάλιστα περιχές στερύνται και υδρατμών, λόγω των χαμηλών θερμκρασιών πυ δεν ευνύν την εξάτμιση. Οι ζώνες αυτές της βρχής μετατπίζνται πρς τν πόλ κατά τ θέρς και πρς τν ισημερινό κατά τ χειμώνα κάθε ημισφαιρίυ, με απτέλεσμα τη δημιυργία και άλλων ενδιάμεσων ζωνών. 2. Η κατανμή ξηρών και θαλασσών επηρεάζει τ κλίμα σημαντικά διαμέσυ των βρχπτώσεων. Στ ίδι γεωγραφικό πλάτς, πάνω στυς 7

9 ωκεανύς πέφτει περισσότερη βρχή, παρά πάνω στις ηπείρυς. Εξαίρεση απτελεί η ζώνη μεταξύ 0 και 10 νότια. Η βρχή συνεπώς στ Νότι ημισφαίρι (λίγη ξηρά) θα έπρ επε να είναι πλύ μ εγαλύτερη από την αντίστιχη στ βόρ ε ι. Υπερτερεί όμως ελάχιστα, γιατί η βρχερή ζώνη των ισημερινών νηνεμιών βρίσκεται στα βόρεια τυ ισημερινύ. Οι ακτές επίσης, όταν δέχνται άνεμυς από τη θάλασσα, δημιυργύν ανδικές κινήσεις και βρχές. 3. Τ ανάγλυφ τυ εδάφυς δημιυργεί πλλές βρχές στην μβπλευρά, όπως π. χ. δυτικά των Άνδεων, των Βραχωδών Ορέων και στη δυτική πλευρά της Ελληνικής χερσνήσυ. 4. Τα κινύμενα βρχφόρα συστήματα (υφέσεις) ερμηνεύυν επίσης πλλές ανωμαλίες της διανμής των βρχών. 5. Τ μέγιστ της μεταβλητότητας της βρχής σημειώνεται στις ερημικές περιχές. Οι παραπάνω παράγντες χωριστά ή σε συνδυασμό δημιυργύν μέγιστα βρχών (π. χ. θερινί μυσσώνες και παραλίες με ρεινές εξάρσεις ή απμνωμένα βυνά) ή ξηρασία (π. χ. η υπτρπική περιχή των υψηλών πιέσεων στη Β. Αφρική). Τ μέσ ετήσι ύψς βρχής της Γης είναι 1000mm περίπυ, ενώ στ Νότι ημισφαίρι κυμαίνεται γύρω στα 1006mm και στ Βόρει γύρω στα 996mm. Λόγω τυ ζωτικύ ρόλυ της βρχόπτωσης για την ευφρία τυ εδάφυς και τ υδατικό ισζύγι μιας περιχής, άνθρωπς πρσπάθησε να ελέγξει τις βρχπτώσεις κατά τη θέλησή τυ. Οι μέθδι τυ κάλυψαν όλ τ φάσμα από τις μαγικές μέχρι τις σύγχρνες επιστημνικές πρσπάθειες. Τελικά εκείν πυ περίμενε από τις πρσπάθειες αυτές, σαν ρθό, είναι η ικνμικά ασύμφρη ακόμα μέθδς της σπράς βρχφόρων νεφών με κατάλληλυς πυρήνες συμπύκνωσης. Η μέθδς αυτή πρϋπθέτει την ύπαρξη νεφών. Η πρσπάθεια αυτή δεν έχει εγκαταλειφθεί. 8

10 3. ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι δυναμικί παράγντες πυ δημιυργύν τις καιρικές καταστάσεις στν ελλαδικό χώρ, κατά τη βρχερή περίδ, είναι ι παρακάτω : α. Οι υφέσεις (συστήματα χαμηλών πιέσεων) ι πρερχόμενες από τν Ατλαντικό, αλλά και ι δημιυργύμενες εντός της Μεσόγειυ κατά μήκς τυ μεσγειακύ μετώπυ. β. Ο σιβηριακός αντικυκλώνας (συστήματα υψηλών πιέσεων), σπραδικά τμήματα τυ πίυ εμφανίζνται και στη Βαλκανική χερσόνησ, καθώς και ι αντικυκλώνες τις Δυτικής Ρωσίας και της Κεντρικής Ευρώπης. γ. Ο αντικυκλώνας των Αζρών, πίς τη συγκεκριμένη περίδ μετατπίζεται νότια και επιτρέπει τη διέλευση των υφέσεων τυ Ατλαντικύ στη λεκάνη της Μεσόγειυ. δ. Οι κινητί αντικυκλώνες της Βόρειας Ευρώπης και της Σκανδιναβικής χερσνήσυ, ι πίι πρκαλύν ταχεία μεταφρά ψυχρών αέριων μαζών στ Μεσγειακό χώρ. Κατά την ψυχρή περίδ τυ έτυς ι κυριότερι δυναμικί παράγντες πυ διαμρφώνυν τν καιρό, είναι : α. Ο αντικυκλώνας των Αζρών, πίς υφίσταται μετατόπιση πρς τα βόρεια και τα ακραία τμήματα τυ καταλαμβάνυν και τη Βαλκανική χερσόνησ. β. Τ θερμικό χαμηλό των Ινδιών, τ πί δημιυργείται λόγω της υψηλής θερμότητας και εκτεινόμεν αγγίζει πλλές φρές τις ακτές της Ανατλικής Μεσόγειυ μέχρι και τις δυτικές ακτές της Μικρός Ασίας. Ο συνδυασμός αυτών των δύ, δημιυργεί τ σταθερό ρεύμα των ετήσιων ανεμών (μελτέμια). Εκτός από αυτά τα συστήματα, την περίδ αυτή, καιρός της Αττικής επηρεάζεται και από τα αντικυκλωνικά συστήματα της δυτικής Ρωσίας και της Βρειδυτικής Ευρώπης. 9

11 4. ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Η πσότητα τυ υετύ πυ παρέχεται στην επιφάνεια τυ εδάφυς μετρείται σε χιλιστά (mm) ύψυς τυ υδάτινυ στρώματς τ πί σχηματίζει. Αν δηλαδή τ νερό της βρχής, ή τ νερό πυ πρέρχεται από την τήξη τυ χινιύ ή τυ χαλά ζιυ δεν απρρφάται από τ έ δαφς, δεν εξατμίζε ται και δεν ρ έ ει στις κλιτείς τυ εδάφυς, θα σχηματίσει ένα υγρό ριζόντι στρώμα νερύ. Τ πάχς τυ στρώματς αυτύ, σε χιλιστά, εκφράζει πστικά τη βρχή πυ έπεσε σε ρισμέν χρνικό διάστημα. Τα όργανα πυ χρησιμπιύνται για τη μέτρηση της βρχής νμάζνται βρχόμετρα, τα δε αυτγραφικά βρχγράφι. Χινόμετρα νμάζνται τα όργανα με τα πία γίνεται η μέτρηση τόσ της βρχής, όσ και τυ νερύ πυ πρέρχεται από την τήξη τυ χινιύ, τυ χαλάζιυ κ. λπ. Διακρίνυμε τυς εξής τύπυς βρχμέτρων : 1. Τ γκμετρικό βρχόμετρ είναι τ απλύστερ όργαν τόσ από την άπψη της κατασκευής όσ και από άπψη χρήσης (Σχήμα 1.1 ). Απτελείται από ένα χωνί, από ψευδάργυρ με διάμετρ συνήθως μεταξύ 10cm και 30cm, τυ πίυ γνωρίζυμε τ εμβαδόν τυ στμίυ. Τ χωνί καλύπτει την ανώτερη επιφάνεια κυλινδρικύ μεταλλικύ δχείυ, στ πί ρέει τ νερό πυ συλλέγεται με τ χωνί. Τ νερό μετρείται με ειδικό γυάλιν γκμετρικό σωλήνα τυ πίυ ι διαιρέσεις αντιπρσωπεύυν απ' ευθείας τα χιλιστά ύψυς βρχής. Τ βρχόμετρ εγκαθίσταται μόνιμα και κατακόρυφα μέσα στ μετεωρλγικό σταθμό και σε αρκετή απόσταση από υψηλά αντικείμενα. Τ στόμι τυ βρχόμετρυ πρέπει να είναι εντελώς ριζόντι και σε απόσταση συνήθως 150cm από την επιφάνεια τυ εδάφυς. 10

12 Σχήμα 1.1. Ογκμετρικό βρχόμετρ (Ζαμπάκας 1981 ). 2. Τ δεκαπλασιαστικό βρχόμετρ απτελείται από ένα χωνί, από ψευδάργυρ, τ πί καταλήγει σε μεταλλικό κύλινδρ, πίς στ κάτω άκρ τυ φέρει στρόφιγγα και μια πλάγια διακλάδωση με την πία συγκινωνεί με ένα γυάλιν σωλήνα, πυ είναι πρσαρμσμένς κατά μήκς τυ σωλήνα (Σχήμα 1.2). Παράλληλα με τ γυάλιν σωλήνα υπάρχει μεταλλική κλίμακα πυ διαιρείται από κάτω πρς τα πάνω, σε εκατστά και χιλιστά τυ μέτρυ. Τ μήκς των δύ σωλήνων, καθώς και της κλίμακας, είναι συνήθως 40cm μέχρι 100cm. Τ εμβαδόν τυ στμίυ τυ χωνιύ είναι ακριβώς δέκα φρές μεγαλύτερ από τ άθρισμα των τμών των δύ σωλήνων. Έτσι, κατά τη μέτρηση, τα εκατστά της κλίμακας αντιπρσωπεύυν χιλιστά ύψυς βρχής και τα χιλιστά της κλίμακας αντιπρσωπεύυν δέκατα τυ χιλιστύ. Με αυτό τν τρόπ διευκλύνεται η ανάγνωση τυ ύψυς βρχής με ακρίβεια δέκατυ τυ χιλιστύ. Επειδή όμως, ακόμα και όταν δεν βρέχει, τ ύψς της στήλης τυ ύδατς εντός των σωλήνων μεταβάλλεται λόγω εξάτμισης, θα πρέπει να αναγράφεται στ βιβλί παρατηρήσεων, καθημερινά τ ύψς αυτής. 11

13 Σχήμα 1.2. Δεκαπλασιαστικό βρχόμετρ (Ζαμπάκας 1981). Ο βρχγράφς των Hellman - Fuess ή σιφωνειδής βρχγράφς είναι περισσότερ γνωστός. Απτελείται, όπως και τα βρχόμετρα, από ένα χωνί τ πί συνδέεται δια μέσυ ενός πλαστικύ σωλήνα με τ κυλινδρικό δχεί στ πί υπάρχει πλωτήρας (Σχήμα 1.3). Στην άνω επιφάνεια τυ πλωτήρα συνδέεται ένα κατακόρυφ στέλεχς και στη συνέχεια ένα ριζόντι πυ καταλήγει σε γραφίδα, η πία σύρει γραμμή επάνω στην επιφάνεια ταινίας πυ είναι στερεωμένη σε κύλινδρ πυ περιστρέφεται με ωρλγιακό μηχανισμό. Η ταινία τυ κυλίνδρυ, με 100 ριζόντιες γραμμές, διαιρείται σε χιλιστά και σε δέκατα τυ χιλιστύ. Επίσης με κατακόρυφες γραμμές διαιρείται σε ημέρες, σε ώρες και σε μικρότερες υπδιαιρέσεις ανά 1 Ο πρώτα λεπτά. Όταν τ δχεί Α είναι κενό, η γραφίδα βρίσκεται στ σημεί Οιηιη της ταινίας. Εάν αρχίσει να βρέχει, τότε πλωτήρας μέσα στ δχεί Α αρχίζει να ανυψώνεται πρδευτικά και μαζί μ' αυτόν η γραφίδα, η πία χαράζει καμπύλη στην επιφάνεια της ταινίας. Όταν η στάθμη τυ νερύ, πυ συλλέγεται μέσα στν κύλινδρ Α φτάσει ακριβώς τ ύψς της καμπής τυ σίφωνα Σ, τότε η γραφίδα βρίσκεται στην ανώτερη διαίρεση των 1 Οιηιη της ταινίας. Μια ελάχιστη επιπλέν πσότητα ύδατς πρκαλεί τ αυτόματ άδειασμα τυ δχείυ με τ σίφωνα Σ. Τότε η γραφίδα χαράζει μια κατακόρυφη γραμμή και κατέρχεται μέχρι τ σημεί Omm της ταινίας. Εάν η βρχή εξακλυθεί, η γραφίδα ανέρχεται και πάλι και τ ίδι φαινόμεν επαναλαμβάνεται συνεχώς μέχρι να σταματήσει η βρχή. Η μρφή της καμπύλης πυ χαράζει η γραφίδα επάνω στην ταινία τυ βρχγράφυ εξαρτάται από τη ραγδαιότητα της βρχής. 12

14 Με τυς βρχγράφυς, εκτός από τ ύψς της ύδατς παρακλυθύμ ε την ώρα έναρξης και λήξης της βρχής, δηλαδή τη διάρκεια της. Επίσης και τη ραγδαιότητα της βρχής, δηλαδή τ πόσ τυ ύδατς πυ πέφτει στη μνάδα τυ χρόνυ, κατά τα διάφρα σταδία της βρχόπτωσης. Σχήμα 1.3. Βρχγράφς (Ζαμπάκας 1981). 5. ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Τ κύρι χαρακτηριστικό, πυ στη υσία ξεχωρίζει τις μετρήσεις των βρχών από εκείνες των θερμκρασιών είναι ότι ι βρχές είναι ασυνεχείς κατά τόπ και χρόν, γεγνός πυ σημαίνει ότι δεν βρέχει πτέ την ίδια στιγμή, ακόμα και σε μικρές πσότητες, επάνω σε λόκληρη την επιφάνεια της γης, ή σε μια εκτεταμένη ήπειρ. Μια συστηματική επεξεργασία αναφερόμενη στα στιχεία βρχής ενός σταθμύ θα πρέπει να ακλυθήσει την εξής διαδικασία: Θα πρέπει αρχικά να βρεθεί η διάρκεια κάθε επεισδίυ βρχής, διάρκεια πυ μπρεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά μέχρι μερικές ώρες, και στη συνεχεία να γίνει ανάλυση κάθε επεισδίυ για να βρεθύν ι διάφρες εντάσεις της βρχής. Όπως είναι ευνόητ, η ένταση βρίσκεται με τη βήθεια αυτγραφικύ ργάνυ και εκτιμάται σε χιλιστά ανά ώρα (mm/h), ή σε mm/5min ή σε mm/10min. Εάν κατά τη διάρκεια μιας ημέρας υπάρχυν περισσότερα τυ ενός επεισόδια βρχής, τα επί μέρυς ύψη βρχής αθρίζνται και βρίσκεται τ ημερήσι ύψς βρχής, καθώς και η συνλική ημερήσια διάρκεια βρχής. Στη συνεχεία, για κάθε μήνα αθρίζνται τα ημερήσια ύψη και η αντίστιχη διάρκεια για 13

15 τν υπλγισμό τυ μηνιαίυ ύψυς βρχής και της μηνιαίας διάρκειας αυτής. Τα 12 μηνιαία ύψη αθριζόμενα δίνυν τ ετήσι ύψς βρχής. Τ ίδι γίνεται πρκείμενυ για τη διάρκεια της βρχής. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αναφρικά με τη βρχή εκείν πυ πρέπει να γνωρίζυμε για κάθε μήνα ή έτς είναι τ συνλικό ύψς, σε χιλιστά, και όχι τ μέσ όρ όπως γίνεται με τη θερμκρασία. Η χρησιμπίηση τυ μέσυ όρυ γίνεται όταν υπάρχυν μετρήσεις βρχής περισσότερων ετών και θέλαμε να δηγηθύμε σε κλιματικά συμπέρασμα 6. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πριν την αναφρά στ κλίμα πυ επικρατεί στη Θεσσαλία, είναι απαραίτητη η αναφρά στις κλιματλγικές συνθήκες πυ επικρατύν ευρύτερα στν Ελλαδικό χώρ. Τ κλίμα λιπόν πυ επικρατεί στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται γενικά ως Μεσγειακό. Κύρι χαρακτηριστικό είναι ι ήπιι και υγρί χειμώνες και τα σχετικά θερμά και ξηρά καλκαίρια, ενώ υπάρχυν μακρές περίδι ηλιφάνειας σε όλη σχεδόν τη διάρκεια τυ έτυς (Ζαμπάκας 1981 ). Τ κλίμα όμως της Ελλάδας παρυσιάζει σημαντικές διαφρπιήσεις από περιχή σε περιχή, πάντα μέσα στα πλαίσια τυ Μεσγειακύ κλίματς. Η λεκάνη της Μεσγείυ, περιχή στην πία βρίσκεται και η Ελλάδα, είναι ευπρόσβλητη στην αλλαγή κλίματς, ιδιαίτερα μέσω των αλλαγών στις βρχπτώσεις. Αυτό πρκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην παρχή νερύ και ως εκ τύτυ στη γεωργία (Sestini et al. 1989, Wigley 1992, Pneνmatikos and Katsoulis 2006). Για να υπάρξυν δυνατότητες ενδείξεων μεταβλής τυ κλίματς στην Ελλάδα απαιτείται η ενημέρωση των κλιματλγικών παραμέτρων και ιδιαίτερα των στιχείων των βρχπτώσεων. Η στατιστική επεξεργασία των στιχείων βρχπτώσεων είναι πλύ σημαντικές για πικίλες δραστηριότητες, όπως τα γεωργικά πργράμματα άρδευσης, σχεδιασμός παρχών νερύ, η πρόληψη πλημμυρών. Η μείωση των βρχπτώσεων και η ενδεχόμενη αύξηση της θερμκρασίας ευθύννται για τ χρνικό περιρισμό της βρχερής περιόδυ, με ενδεχόμενη την πρόκληση μείωσης της συγκμιδής. Αλλαγές στις βρχπτώσεις και αύξηση της εξατμισδιαπνής μπρύν να δηγήσυν σε μείωση της περιχής 14

16 καλλιεργυμένυ εδάφυς. Τα τελευταία χρόνια είναι εμφανές ότι έχυν αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης, η εμμνή, η διάρκεια και η ένταση περιόδων ξηρασίας στις μεσγειακές χώρες (Sestini et al. 1989, Sahsamanoglou et al. 1992, Wigley 1992, Mantis et al. 1994, Feidas and Lalas 2001, IPCC 2001, Pneνmatikos and Katsoulis 2006). Η Ελλάδα βρίσκεται στη ντιανατλική Ευρώπη, με απτέλεσμα να είναι ταξινμημένη ότι έχει μεσγειακό τύπ κλίματς, με τυς ήπιυς υγρύς χειμώνες και τα μακριά ηλιόλυστα ξηρά καλκαίρια. Σύμφωνα με την ταξινόμηση τυ Kδppen (1936), τ μεσγειακό κλίμα της Ελλάδας είναι ένα τύπς κλίματς στν πί ι χειμερινές βρχπτώσεις είναι τυλάχιστν τριπλάσιες από τις θερινές (Palutikof et al. 1992, Palutikof and Wigley 1996). Πρκειμένυ να μελετηθύν ι πρόσφατες κλιματλγικές διακυμάνσεις στη νότια Ευρώπη και να αναπτυχθύν τα κατάλληλα κλιματλγικά πρότυπα (μντέλα), είναι πλύ σημαντικό να γίνει κατανητή η μρφή και η κατανμή της βρχόπτωσης ώστε να υπάρχει δυνατότητα να πρβλεφθεί. Επμένως, είναι απαραίτητη η μελέτη των χαρακτηριστικών των χρνλγικών σειρών των βρχπτώσεων (π. χ. γεωγραφικές και χρνικές δμές) κατά τη διάρκεια των μεγάλων περιόδων. Τ καθεστώς βρχπτώσεων στην Ελλάδα είναι συνάρτηση τυ γεωγραφικύ πλάτυς και της γενικής κυκλφρίας της ατμόσφαιρας, αλλά τρππιείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ τυ εδάφυς και της θάλασσας και από τη σύνθετη ργραφία της περιχής. Οι ργραφικές βρχές, στις κρυφγραμμές των βυνών, έρχνται σε εμφανή αντίθεση με τις ελάχιστες ετήσιες βρχπτώσεις, λιγότερα από 300 mm, στις νότιες περιχές. Η διαφρά στα πσά και τα περιστατικά των βρχπτώσεων επηρεάζεται από την τπγραφία. Διάφρι ερευνητές έχυν αναλύσει τη μεταβλητότητα βρχπτώσεων στις διαφρετικές περιχές τυ κόσμυ, ιδιαίτερα στην περιχή της Μεσγείυ (Maheras and Kolyνa-Mahera 1990, Sahsamanoglou et al. 1992, Mantis et al. 1994, Kutiel and Maheras 1996, Kambezidis et al. 201 Ο, Philandras et al. 201 Ο). Σε γενικές γραμμές η πρεία των βρχπτώσεων στην Ελλάδα παρυσιάζει ένα ελάχιστ στα τέλη τυ 19υ αιώνα, ενώ στη συνέχεια εμφανίζει μια ανδική τάση κατά τις πρώτες δύ-τρεις δεκαετίες τυ 20υ αιώνα. Μελέτες δεδμένων βρχής για μεγάλ αριθμό σταθμών στην Ελλάδα πυ καλύπτυν τις χρνικές περιόδυς και , κατά τις πίες τα δεδμένα είναι σχετικώς μγενή, έδειξαν ότι ι βρχπτώσεις στν Ελληνικό χώρ κατά τις πραναφερθείσες 15

17 χρνικές περιόδυς, εμφανίζυν τάση μείωσης πυ σε ρισμένες περιχές είναι στατιστικά σημαντική (Amanatidis et al. 1992, 1997, Παλιατσός κ. ά. 2004). Για την κατανόηση των φυσικών μηχανισμών πυ διέπυν την ατμσφαιρική κυκλφρία και κατ' επέκταση τα καιρικά συστήματα τα πία καθρίζυν τις βρχπτώσεις σ' ένα τόπ, εκτός της μελέτης των τάσεων, ενδιαφέρν παρυσιάζει η μελέτη της κατανμής της διακύμανσης της βρχής στις διάφρες περιδικότητες. Αναλύσεις χρνσειρών με δεδμένα βρχής σταθμών τυ ελληνικύ χώρυ έγιναν από διάφρυς ερευνητές (Repapis 1986, Maheras and Kolyνa-Mahera 1990, Amanatidis et al. 1992, 1993, 1997, Metaxas et al. 1999, Nastos 1993, Παλιατσός κ. ά. 2004, Πρώϊας κ. ά. 2010α, 2010β, Kambezidis et al. 2010, Philandras et al. 2010). Τ Μεσγειακό κλίμα όπως είναι γνωστό χαρακτηρίζεται από έλλειψη βρχπτώσεων κατά τη θερμή περίδ τυ έτυς. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ανατλικές και νότιες περιχές της πυ βρίσκνται στα βόρεια κράσπεδα ημιερημικών κλιματικών περιχών, τ πρόβλημα καθίσταται ξύτερ εξ αιτίας των μεγάλων διακυμάνσεων των βρχπτώσεων. Λόγω τυ μεγάλυ ενδιαφέρντς και της ξύτητας τυ πρβλήματς καθώς επίσης λόγω της αβεβαιότητας ως πρς τις επιπτώσεις πυ θα έχει στ καθεστώς της βρχής η εντατικπίηση τυ φαινμένυ τυ θερμκηπίυ, έχυν γίνει πλλές αξιόλγες μελέτες αναφερόμενες στις τάσεις και διακυμάνσεις των βρχπτώσεων στην Ευρώπη και στν χώρ της Μεσγείυ και των Βαλκανίων (Schonwiese Birrong 1990, Repapis et al. 1993, Steinberger and Gazit-Yaari 1996). Στην Ελλάδα έχει διαπιστωθεί τάση μείωσης των βρχπτώσεων μετά την δεκαετία τυ 1920 (Amanatidis et al. 1992). Τ κύρι χαρακτηριστικό των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα είναι η άνιση κατανμή τυς στ χώρ και τ χρόν. Τ έντν ανάγλυφ, ι πλλές και σχετικά μικρές λεκάνες απρρής, η άνιση κατανμή των βρχπτώσεων σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση τυ πληθυσμύ και των κυριότερων δραστηριτήτων (μεγάλες πόλεις, γεωργία, τυρισμός) στα ξηρότερα μέρη της χώρας, πρκαλύν τελικά πρβλήματα διαθεσιμότητας και κάνυν δύσκλη τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Οι κύριες ικνμικές δραστηριότητες πυ αναπτύσσνται στην περιχή της Θεσσαλίας είναι η γεωργία, η βιμηχανία, τυρισμός, η κτηντρφία και η δασπνία. Η ρθλγική διαχείριση των υδάτων και η αειφόρς ανάπτυξη απτελύν βασικύς πλιτικύς και επιχειρησιακύς άξνες σε ευρωπαϊκή και 16

18 παγκόσμια κλίμακα (2000/60/ΕΚ). Η μείωση των βρχπτώσεων στην Ελλάδα, με δυσμενείς επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή, στην υδρδότηση ρισμένων αστικών περιχών, αλλά και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστύν επιβεβλημένη την ρθλγική χρησιμπίηση των υδάτινων πόρων της χώρας. Ενδεικτικός της γεωγραφικής κατανμής της βρχόπτωσης στη χώρα είναι η εικόνα τυ ρυθμύ μεταβλής της βρχόπτωσης στν χώρ της Ελλάδας (Σχήμα 1.4) πυ υπλόγισαν ι Παλιατσός κ. ά. (2004) μελετώντας τν στη διάρκεια της περιόδυ Παρατηρώντας τ Σχήμα 1.4 διαπιστώνεται ότι ρυθμός μεταβλής της βρχόπτωσης εμφανίζεται πτωτικός, με τις μεγαλύτερες τιμές να παρατηρύνται τόσ στις ΒΔ περιχές (Κέρκυρα-Ήπειρς) τυ ελλαδικύ χώρυ. Ο ρυθμός μεταβλής της βρχόπτωσης πρδευτικά εξασθενεί πρς τις νότιες περιχές της χώρας. Ειδικότερα, στα ΝΔ γίνεται και ανδικός (περιχή Πύργυ). Από τη χωρική κατανμή (Σχήμα 1.4) διαπιστώνεται ότι ρυθμός μείωσης των βρχπτώσεων ανέρχεται στα 9mm/έτς στις ιδιαίτερα σημαντικές περιχές της χώρας, από την άπψη τυ ενεργειακύ δυναμικύ όπυ λειτυργύν υδρηλεκτρικί σταθμί. Επίσης, ανέρχεται στα 5mm/έτς, περίπυ, στις περιχές από όπυ υδρδτείται η Αθήνα, όπυ κατικεί περίπυ τ 30% τυ συνλικύ πληθυσμύ της χώρας. Συμπερασματικά, ιδιαίτερης σημασίας είναι διαπίστωση ότι η παρατηρύμενη μείωση των βρχπτώσεων είναι μεγαλύτερη στις περιχές όπυ παρατηρύνται τα μεγαλύτερα ύψη βρχής (Παλιατσός κ. ά. 2004). Είναι γνωστό ότι η θερμκρασία τυ αέρα μειώνεται με την αύξηση τυ υψμέτρυ. Συνεπώς, ι πλύσιες σε υδρατμύς αέριες μάζες ψύχνται πότε ι υδρατμί συμπυκνώννται και πέφτυν με τη μρφή ατμσφαιρικών κατακρημνισμάτων στις δυτικές πλαγιές των ρεινών όγκων. Αφύ εγκαταλείψυν τυς υδρατμύς δυτικά, ι αέριες μάζες κατέρχνται θερμές και ξηρές στις ανατλικές πλαγιές. Έτσι τ ξηρό κλίμα της Αττικής και γενικότερα της ανατλικής Ελλάδας μετατρέπεται σε υγρό κλίμα στη βόρεια και δυτική Ελλάδα. Η Πίνδς εμπδίζει τυς υγρύς δυτικύς ανέμυς να φτάσυν στην ανατλική χώρα. Έτσι στη δυτική Ελλάδα σημειώννται μέσες ετήσιες τιμές ύψυς βρχής πυ κυμαίννται μεταξύ 800 και 1200mm, ενώ στην ανατλική Ελλάδα ι μέσες ετήσιες τιμές φθάνυν μέχρι 700mm. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Αθήνα δεν ξεπερνά τα 400mm ετησίως ενώ στα Ιωάννινα ξεπερνά τα 11 OOmm (Παλιατσός κ. ά. 2004, Paliatsos et al. 2005). Επίσης, πυκνές ισοετες καμπύλες με υψηλές τιμές 17

19 παρυσιάζνται σε περιχές πυ υπάρχυν μρφλγικές εξάρσεις όπως ι ρεινί όγκι τυ Ολύμπυ, τυ Ψηλρείτη, τυ ΤαίJγετυ κ. λπ. Κλιματλγικά, τ έτς διακρίνεται σε δύ περιόδυς με διαφρετικά χαρακτηριστικά : τη ψυχρή και βρχερή χειμερινή περίδ πυ διαρκεί από τν Οκτώβρι μέχρι και τ Μάρτι και τη θερινή άνμβρη πυ διαρκεί από τν Απρίλι έως τν Οκτώβρι. Κατά τη διάρκεια της βρχερής περιόδυ ι θερμκρασίες πυ επικρατύν κυμαίννται μεταξύ 5 C και 10 C στις παραθαλάσσιες περιχές, 0 C και 5 C στις ηπειρωτικές περιχές και πλλές φρές χαμηλότερες από 0 C στις βόρειες και τις πλύ ρεινές περιχές. Αντίθετα, ι θερμκρασίες τυ καλκαιριύ είναι υψηλές, με τις μεγαλύτερες να σημειώννται κατά τ τελευταί δεκαήμερ τυ Ιυλίυ και τ πρώτ δεκαήμερ τυ Αυγύστυ (από 29 C έως 35 C). Οι υψηλές θερμκρασίες ωστόσ μετριάζνται από τη δρσερή θαλάσσια αύρα και από τυς τπικύς βόρειας διεύθυνσης ανέμυς (μελτέμια) ΤΟΥΡΚΙΑ Σχήμα 1.4. Χωρική κατανμή των κλίσεων των γραμμικών τάσεων (mm/έτς) πυ εμφανίζυν ι χρνσειρές βρχής των 23 υπό μελέτη σταθμών τυ ελληνικύ χώρυ της χρνικής περιόδυ (Παλιατσός κ. ά. 2004). 18

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2.1 Γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας Ο συνλικός πληθυσμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά την απγραφή τυ 2011, ήταν κάτικι, πυ απτελεί πσστιαία τ 6.9% περίπυ τυ συνλικύ πληθυσμύ της χώρας. Η πσστιαία κατανμή τυ πληθυσμύ της σε αστικό και αγρτικό είναι 64.8% ( κάτικι) και 35.2% ( κάτικι), αντίστιχα. Η συνλική της έκταση είναι 14036km 2 και αντιπρσωπεύει περίπυ τ 11 % της συνλικής έκτασης της χώρας. Τ 57% της περιφέρειας απτελύν γεωργικές εκτάσεις, γεγνός πυ καθρίζει και τν κύρι τμέα απασχόλησης στν πί δραστηριπιύνται ι κάτικί της.,,..,,,,..,... "'....,.. f..,. "/.. Σχήμα 2.1. Χάρτης με τη θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στν ελλαδικό χώρ. Η συνλική έκταση της Θεσσαλίας είναι 14037km 2 και απτελεί τ 10.6% της συνλικής έκτασης της χώρας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνρεύει βόρεια με τις περιφέρειες της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδνίας, νότια με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδς, δυτικά με την περιφέρεια Ηπείρυ, ενώ Ανατλικά βρέχεται από τ Αιγαί Πέλαγς. 19

21 Διικητικά η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαιρείται σε τέσσερις νμύς: τν νμό Μαγνησίας, με πρωτεύυσα τ Βόλ, τν νμό Λάρισας, με πρωτεύυσα τη Λάρισα, τν νμό Καρδίτσας, με πρωτεύυσα την Καρδίτσα και τν νμό Τρικάλων, με πρωτεύυσα τα Τρίκαλα Ιστρικά στιχεία της περιχής Η Θεσσαλία κατά την αρχαιότητα καταλάμβανε μία περιχή από τν Όλυμπ μέχρι την Οίτη και τ Μαλιακό κόλπ. Ήταν χωρισμένη σε έναν αριθμό φυλετικών κρατιδίων. Τα ισχυρότερα απ' αυτά, η Θεσσαλιώτιδα, η Πελασγιώτιδα, η Εστιαιώτιδα και η Φθιώτιδα συγκρότησαν μία κινπλιτεία, γνωστή ως κινό των Θεσσαλών. Η Θεσσαλία πήρε τ όνμά της από τυς Θεσσαλύς (πλεμική φυλή της Θεσπρωτίας), πυ την κατέκτησαν στ τέλς της δεύτερης χιλιετηρίδας, την επχή τυ Τρωικύ πλέμυ. Οι κύριες ντόπιες θεσσαλικές φυλές πυ κατικύσαν ήδη εκεί, ήταν ι Μάγνητες, ι Περαιβί και ι Βιωτί (πυ αναγκάστηκαν να φύγυν). Την αρχαία Θεσσαλία κυβερνύσαν ι Αλευάδες ηγεμόνες, ισχυρές ικγένειες αριστκρατών μεγαλκτηματιών, τ πλίτευμά της ήταν λιγαρχικό και ι πόλεις της δεν κατάφεραν να ενωθύν. Οι Θεσσαλί κυριαρχύσαν επίσης στα γειτνικά κράτη των Περραιβών στα βόρεια, των Αινιανών και των Μαλιέων στα νότια και των Μαγνητών στα ανατλικά. Οι Θεσσαλί αναμείχθηκαν στν πρώτ ιερό πόλεμ πυ ξέσπασε με αφρμή τν έλεγχ τυ μαντείυ των Δελφών και για σύντμ διάστημα (περίπυ 20 ετών) κυριάρχησαν πάνω στυς Φωκείς. Οι Θεσσαλί, κατά τυς Περσικύς πλέμυς, συμμάχησαν με τυς Πέρσες. Μετά την ήττα των Περσών έγιναν σύμμαχι των Αθηναίων στάση πυ κράτησαν μέχρι τν Πελπννησιακό πόλεμ. Η Θεσσαλία απέκτησε δύναμη, όταν έγινε ταγός τύραννς των Φερών Ιάσνας. Η περίδς αυτή ήταν σύντμη και τα επόμενα χρόνια η Θεσσαλία υπτάχθηκε στυς Μακεδόνες τυ Φιλίππυ. Σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Θεσσαλίας ήταν η Λάρισα, ι Φερές, η Άρνη, ι Παγασές, ι Φθιώτιδες Θήβες, η Φαρκαδόνα, η Φάρσαλς, η Κραννών, η Τρίκκη κ. ά. Τ 353 π.χ. Βασιλιάς της Μακεδνίας Φίλιππς Β', κατέκτησε τη Θεσσαλία νικώντας τυς Αλευάδες και έγινε επαρχία της Μακεδνίας. Κατά τη διάρκεια των πλέμων τυ Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππυ Ε', τ 200 π.χ., η Θεσσαλία υπέστη 20

22 τεράστιες καταστρφές, λόγω τυ ότι στην περιχή έγιναν πλλές μάχες. Τ 168 π. Χ. η Θεσσαλία γίνεται επαρχία της Ρωμαϊκής αυτκρατρίας, Κατά τη Βυζαντινή περίδ, η Θεσσαλία, πυ απτελύσε μέρς τυ Βυζαντινύ κράτυς, δεχόταν συνεχείς επιθέσεις και επιδρμές από Γότθυς, Βύλγαρυς, Ούνυς και Σλάβυς από τν 4 έως τν 110 αιώνα μ. Χ., ωστόσ η περιχή πάντα κατάφερνε να παραμένει σε καλή ικνμική κατάσταση, λόγω της παραγωγής γεωργικών και κτηντρφικών αγαθών, κατά την περίδ αυτή στάλθηκαν από τη Βυζαντινή Αυτκρατρία ευγενείς, ι λεγόμενι Κεφαλάδες, για να διικήσυν την περιχή. Η Θεσσαλία κατακτήθηκε τ έτς 1423 από τν Μυράτ Β', πίς εγκατέστησε «φίλεργυς εμπειρπόλεμυς χωρικύς» για την καλλιέργεια της γης. Στα μέσα τυ 15υ αιώνα, ι Τύρκι ίδρυσαν στα Άγραφα τ πρώτ αρματλίκι, θεσμός πυ καθιερώθηκε στην ευρύτερη περιχή των Βαλκανίων. Τ έτς 1600, μητρπλίτης Λαρίσης Δινύσις Σκυλόσφς, κηρύσσει τν πρώτ ένπλ αγώνα στην Θεσσαλία εναντίν των Τύρκων. Αναπτύσσνται βιτεχνικά και εμπρικά κέντρα, όπως η υφαντυργία στις περιχές τυ Τυρνάβυ, της Τσαριτσάνης, της Ραψάνης και των Αμπελακίων και εμπρικός στόλς της Ζαγράς, πυ φημιζόταν για τ μετάξι και τυς μάλλινυς επενδυτές και ι κάτικί της διακρίθηκαν στην ναυτιλιακή δραστηριότητα (http://www. inthessaly. gr/indeχ2.php?option=com content&dopdf=1 & id=41 ). 2.3 Φυσικγεωγραφικά και μρφλγικά χαρακτηριστικά της περιχής Η Θεσσαλία βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα και απτελεί μια πεδινή περιχή η πία περικλείεται από ρεινύς όγκυς, ενώ στα ανατλικά βρέχεται από τ Αιγαί Πέλαγς. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει έκταση 13700km 2 εκ των πίων τα καλλιεργύμενα εδάφη, στη διάρκεια της περιόδυ (ΕΛΣΤΑΤ 2011 ), καλύπτυν 4500km 2, δηλαδή τ 32.8%. Υπάρχυν γύρω της ψηλά βυνά και στη μέση μια μεγάλη πεδιάδα. Η Θεσσαλική πεδιάδα, είναι μια από τις μεγαλύτερες τυ ελλαδικύ χώρυ. Η Θεσσαλία δεν έχει μόν μια από τις μεγαλύτερες πεδιάδες της Ελλάδας, έχει και τ ψηλότερ βυνό της, τν Όλυμπ με ύψς 291?m, τ πί βρίσκεται στ βρειανατλικό τμήμα της. Άλλα βυνά της περιχής: 21

23 Στ βόρει τμήμα της βρίσκνται τα Καμβύνια και τα Χάσια, βυνά πυ τη χωρίζυν από τη Μακεδνία. Στ δυτικό της τμήμα βρίσκεται η νότια Πίνδς πυ είναι και τ σύνρ της με την Ήπειρ, ενώ στ νότι βρίσκνται Τυμφρηστός και η Όθρη, βυνά πυ τη χωρίζυν από τη Στερεά Ελλάδα. Στ ανατλικό της τμήμα βρίσκνται η Όσσα, πυ λέγεται και Κίσσαβς, και τ Πήλι Ανθρωπγεωγραφικά χαρακτηριστικά - ικνμία της περιχής Η αλματώδης ανάπτυξη τυ γεωργικύ τμέα της πεδινής Θεσσαλίας ήδη πριν την ένταξη της Ελλάδας στην Ε. Ε. ( ) φείλεται σε μεγάλ βαθμό στις πρόδυς της άρδευσης, τόσ από πλευράς άντλησης και παρχής, όσ και τεχνικών συστημάτων άρδευσης. Στη Θεσσαλία, τ κράτς δεν υλπίησε τελικά την πρόταση της Ελβετικής εταιρείας ElectroWatt, τη δεκαετία τυ 1950, για τη δημιυργία μιας σειράς μικρ-φραγμάτων κατά μήκς της ρσειράς της Πίνδυ η πία απτελεί τ δυτικό όρι της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στόχς αυτής της πρότασης ήταν η άρδευση δια της βαρύτητας και μηδενισμός τυ κόστυς άντλησης. Παρόλα αυτά, τ ελληνικό κράτς, επέλεξε μια πι ενεργβόρα λύση εμπλέκντας κατ ' ευθείαν την αγρτική ικγένεια αλλά και τις εθνικές βιμηχανίες κατασκευής αντλητικών μηχανών και σωλήνων. Μέσω μιας πλύ καλά σχεδιασμένης πλιτικής και της υλπίησης συλλγικών υπδμών (αναδασμί, δίκτυα ηλεκτρδότησης και σταθμών άντλησης νερύ) τ κράτς συνέβαλε άμεσα στην εξέλιξη των συστημάτων άρδευσης. Η χωρταξική ργάνωση της άρδευσης συνίστατ σε δύ λγικές: α) άρδευση στ εσωτερικό ζωνών τα όρια των πίων καθόρισε διαθέσιμς όγκς νερύ των φραγμάτων, β) άρδευση σε επίπεδ κτηματικής περιχής (όρια χωριύ). Στη δεύτερη κατηγρία, υπήρξε διπλή παρέμβαση : από τη μια, ενισχύθηκαν με κίνητρα όσες εκμεταλλεύσεις απφάσισαν να πρχωρήσυν σε γεωτρήσεις σε ζώνες με μικρύ βάθυς υπόγει υδρφρέα, από την άλλη, τ κράτς ργάνωσε την παρέμβασή τυ στις επιμέρυς ζώνες στ εσωτερικό της κτηματικής περιχής όπυ υδρφόρς ρίζντας βρισκόταν σε απαγρευτικά βάθη για τις επενδυτικές δυνατότητες της μέσης αγρτικής ι

24 εκμετάλλευσης, και πρχώρησε στην ανόρυξη γεωτρήσε ων σε μεγάλ βάθς. Η ργάνωση αυτή συνίστατ στη δημιυργία ενός δικτύυ κρατικών σταθμών άντλησης και στην ένταξή τυς στις αρμδιότητες ενός ημι-δημόσιυ φρέα (ΤΟΕΒ) στη διίκηση και στις απφάσεις τυ πίυ συμμετείχαν ι παραγωγί. Αυτές ι δύ βασικές κατηγρίες παρεμβάσεων, απτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της άρδευσης και τη δυνατότητα κάλυψης των αυξανόμενων αναγκών ώστε να εξασφαλισθεί η ισότητα στην πρόσβαση στ νερό στ εσωτερικό τυ κάθε χωριύ. Ακλύθησε μια κύρσα εκσυγχρνισμύ των αρδευτικών συστημάτων η πία συνόδευε τις συνεχείς επεκτάσεις σε έκταση, των βιμηχανικών καλλιεργειών. Τ απτέλεσμα αυτής της απόφασης, μισό αιώνα μετά είναι ρατό όσν αφρά τη διαχείριση αυτύ τυ αγαθύ. Ανεξέλεγκτη άντληση νερύ, μείωση των απθεμάτων, ταπείνωση τυ υδρφόρυ ρίζντα από 6-10m στα m κ.. λπ. Παρά τις πρόσφατες πρσπάθειες ελέγχυ και περιρισμύ της κατανάλωσης νερύ από τη γεωργία με τη μέθδ της στάγδην άρδευσης και τυ πργράμματς μείωσης της νιτρ-ρύπανσης, η αναλγία όγκυ νερύ και αξίας παραγόμενυ πρϊόντς σήμερα, θέτει τ ζήτημα της επανεξέτασης της σχέσης νερύ και γεωργικής δραστηριότητας. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών πυ βρίσκεται στα πρώτα βήματά της, φείλει να λάβει σβαρά υπόψη αυτή την αξιλόγηση.'ενας απλγισμός σήμερα, φανερώνει ότι τ μντέλ ργάνωσης της άρδευσης πυ υιθέτησε και εφάρμσε τ ελληνικό κράτς στις απαρχές της υιθέτησης τυ εντατικύ αγρτικύ μντέλυ παραγωγής σχεδόν πριν μισό αιώνα, λειτύργησε απτελεσματικά για τις αυξανόμενες διαχρνικά ανάγκες τυ, αλλά δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει την αειφρική διαχείριση τυ νερύ ως αγαθύ (http : //www.pthes.goν.gr/data/stratsxed/epixprogr_a.pdf) Γεωργία Η Θεσσαλία, όπως πραναφέρθηκε, απτελείται από τυς τέσσερις νμύς και η έκτασή της ανέρχεται σε 14037km 2 πυ απτελεί τ 10.6% της συνλικής έκτασης της χώρας (131910km 2 ). Οι καλλιεργύμενες εκτάσεις απτελύν τ 36.1 %, τα δάση τ 19.5%, ι βσκότπι τ 37.5% και ι λιπές εκτάσεις τ 6.9%. Οι εκτάσεις πυ συνδένται με τν πρωτγενή τμέα της Θεσσαλίας, απτελύν τ 93.1 % της συνλικής έκτασης και υπλγίζνται σε

25 στρέμματα, ενώ η καλλιεργύμενη έκταση καταλαμβάνει στρέμματα, τα δάση στρέμματα, ι βσκότπι στρέμματα, ενώ ι λιπές εκτάσεις ανέρχνται σε στρέμματα (http : //www. thessaly. goν.gr /data/anakoίn/2012/an 138a. pdf). Η αρδευόμενη επιφάνεια σύμφωνα με την ΕΣΥΕ (2007) φτάνει τα Ha, δηλαδή πσστό 52.7% της καλλιεργύμενης έκτασης. Σήμερα, στ Θεσσαλικό κάμπ κυριαρχύν ι αρτραίες καλλιέργειες, με τ βαμβάκι να υπερέχει συντριπτικά, αν και με τάσεις υπχώρησης τα τελευταία χρόνια πρς όφελς τυ καλαμπκιύ και των σιτηρών. Η καλλιέργεια σιταριύ, η πία εμφανίζεται να καλύπτει τα περισσότερα χωράφια, έχει περιριστεί κυρίως στις λιγότερ αρδευόμενες περιχές και είναι αισθητά μειωμένη από τις επχές πυ η Θεσσαλία ήταν ένας απέραντς σιτβλώνας. Η κάπτε ακμάζυσα καπνκαλλιέργεια έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕ ΣΣΜ ΙΑΣ ΧΡΗ Σ ΕΙΣ Γ Η Σ "' 1,. --:"' i,t :- Ι ~ > ι ι ~'... 1 Ό> ΧΡΗΣΕ t ΙΓΗt -.ΑΣ1'1ΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕ Ι Β Ι L\"; IΗΧΑΝ Ι tιςε! ΠΕΡΙΟΧΗ λγροτικεσ Π~Ρ;ΟΧΕ. Σ ΔΛΣΙΚΕ Σ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑ.Σ Ι Κ!!! ΚλΜΜΕΝΕt ΕΙ<Τλtι:JΣ ΥόλΤJΝλ ΟIΚΟΣΥΣΤΗΙΜΤ.Α :s 30 --==----===Χ ),ιόμιιρ "' " Σχήμα 2.2. Οι χρήσεις γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (http://www.thessaly. goν.gr /data/anakoin/2012/an 138a. pdf). Στ Σχήμα 2.2 παρυσιάζνται ι χρήσεις γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπυ χαρακτηρίζεται κυρίως από δασικές και αγρτικές περιχές. Οι καλλιέργειες πυ κυριαρχύν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ι αρτραίες καλλιέργειες, ι πίες και απτελύν τ 80% περίπυ των καλλιεργύμενων εκτάσεων. Παρατηρώντας τη διαχρνική εξέλιξη ( ) της φυτικής παραγωγής 24

26 διαπιστώνυμε μια μείωση της καλλιεργύμενης έκτασης, ειδικά στις αρτραίες καλλιέργειες και στις αμπέλυς. Ενώ παρατηρείται αύξηση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα κηπευτικά. Στ παρακάτω πίνακα και στην σχετική ράβδ, παρυσιάζεται η κατάταξη των κυριότερων καλλιεργειών φυτικής παραγωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανά συνλικά καλλιεργήσιμη έκταση. Πίνακας 2.1. Κατάταξη των κυριότερων καλλιεργειών φυτικής παραγωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανά συνλικά καλλιεργήσιμη έκταση (στρέματα) (http://www. thessaly. gν.g r/data/anakoin/2012/an 138a. pdf)). Σειρά Τμέας Φυτικής Καλλιεργήσιμη Καλλιεργήσιμη Κατάταξης Παραγωγής Εκταση (στρ.) Εκταση/ Σύνλ IΑρτραίων 1 Σκλnpό σιτάρι % 2 Βαμβάκι % 3 Λιπά σιτnρά % 4 Αραβόσιτς % 5 Ελιά % 6 Ζωτρφές % 7 Δένδρα ξηρών % καρπών 8 Κηπευτικά-Λαχανικά % 9 Βιμηχανικά φυτά % 10 Μηλειδή % 11 Αμπελώνες % 12 Πυρηνόκαρπα % 13 Οσπριειδή % 14 Αωuατικά Φυτά % 15 Ανθκμικές % καλλιένειεc ΣΥΝ Ο ΛΑ % Οι κυριότερες καλλιέργειες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (http://www.thessaly.goν. gr/data/anakoin/2012/an138a.pdf) είναι: Σκληρό σιτάρι: Είναι η πρώτη σε έκταση καλλιέργεια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καταλαμβάνει έκταση στρέμματα και απτελεί τ 23% όλης της επικράτειας, με μέση παραγωγή τόνι περίπυ η πία είναι τ 28% 25

27 της επικράτειας. Η διαχρνική εξέλιξη της καλλιέργειας ( Ο) παρυσιάζει αυξητική τάση η πία συνδεύεται και από αντίστιχη αύξηση της παραγωγής. Τ σκληρό σιτάρι της Θεσσαλίας είναι τ πιτικότερ της Ελλάδας δέχεται πλλαπλή μεταπίηση και απτελεί τη βάση για τα χαρμάνια των πρϊόντων ζύμης και ζυμαρικών. Καλλιεργείται όχι μόν σε ξερικές εκτάσεις αλλά και σε αρδευόμενες και απτελεί τ σημαντικότερ συντελεστή αμειψισπράς. Είναι εξαγώγιμ και επιδτύμεν πρϊόν τ πί συμβάλλει τα μέγιστα τόσ στην τπική όσ και στην εθνική ικνμία γενικότερα. Βαμβάκι : Απτελεί τη δεύτερη καλλιέργεια σε πσστό καλλιεργύμενης έκτασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των αρτραίων καλλιεργειών σε αρδευόμενες εκτάσεις. Καλλιεργείται σε στρέμματα και η μέση παραγωγή ανέρχεται στυς τόνυς. Οι κλιματικές συνθήκες της Περιφέρειας είναι ιδανικές για την παραγωγή πρϊόντς άριστης πιότητας. Είναι μια καλλιέργεια δυναμική, με εξαγωγικό πρσανατλισμό και τ κύρι πρϊόν καθώς και τα παραγόμενα υππρϊόντα (βαμβακέλαι, βαμβακόπιτα κ. λπ. ) τρφδτύν δραστηριότητες και σε άλλα επαγγέλματα. Συμβάλλει σε μεγάλ πσστό τόσ στην τπική όσ και στην εθνική ικνμία. Υπάρχει άριστς εξπλισμός και τεχνγνωσία της καλλιέργειας από τυς Θεσσαλύς παραγωγύς. Λιπά σιτηρά : Στα λιπά σιτηρά περιλαμβάνεται τ κριθάρι, τ μαλακό σιτάρι, η βρώμη, σίκαλη κλπ. Τα περισσότερα από αυτά καταλαμβάνυν ξερικές εκτάσεις. Καλλιεργύνται σε έκταση στρέμματα και διαχρνικά ( ) υπάρχει σημαντική μείωση η πία φείλεται στη μεγάλη μείωση της καλλιεργύμενης έκτασης στ μαλακό σιτάρι (88%) και στ κριθάρι (62%). Αραβόσιτς: Καλλιεργείται σε έκταση στρεμμάτων, απτελεί τ 14.50% της καλλιέργειας αραβσίτυ της χώρας και η παραγωγή ανέρχεται σε τόνυς, με πσστό 20,25% περίπυ της παραγωγής της χώρας. Η διαχρνική εξέλιξη της καλλιέργειας ( Ο) παρυσιάζει αυξητική τάση η πία συνδεύεται και από αντίστιχη αύξηση της παραγωγής. Ελιά : Οι ελιές και τ ελαιόλαδ απτελύν αναγνωρισμένα και καταξιωμένα πρϊόντα τόσν στην εγχώρια όσ και στη διεθνή αγρά, πρϊόντα της 26

28 μεσγειακής διατρφής με ασυναγώνιστη θρεπτική και διαιτητική αξία. Κατά τ χρνικό διάστημα Ο η καλλιέργεια της ελιάς παρυσίασε αυξητικές τάσεις. Η ελιά στην περιφέρεια καλλιεργείται σε στρέμματα και ι ελαιπαραγωγί ανέρχνται σε περίπυ. Οι ζώνες καλλιέργειας της ελιάς είναι κυρίως στην περιχή Μαγνησίας (230500στρ) και τα υπόλιπα (82000στρ περίπυ) γύρω από την κιλάδα των Τεμπών. Από την ανωτέρω έκταση της Μαγνησίας στα στρ περίπυ καλλιεργείται η Πρστατευόμενης Ονμασίας Πρέλευσης (ΠΟΠ) " Κνσερβλιά Πηλίυ-Βόλυ ", στα δε στρέμματα περίπυ εφαρμόζεται βιλγική καλλιέργεια. Παράγνται κατεξχήν επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδ και πωλύνται από παραγωγύς σε λαϊκές αγρές και σε χνδρεμπόρυς. Δένδρα ξηρών καρπών (Ακρόδρυα) : Καλλιεργύνται σε έκταση στρέμματα εκ των πίων πάνω από τα μισά είναι αμυγδαλιές και τ ένα τέταρτ καστανιές και τα υπόλιπα καρυδιές, φυντυκιές, και φιστικιές. Τ % των ελληνικών αμυγδάλων καλλιεργύνται στη Θεσσαλία (περιχές Δήμυ Ρήγα Φεραίυ, Αισωνίας, περιχών Μακρυχωρίυ, Συκυρίυ, Ελασσόνας, Αγιάς Αλμυρύ, Αγχιάλυ, Μικρθηβών κ. λπ.) με τ 32.90% της παραγωγής της χώρας. Τ 50% των εκτάσεων της αμυγδαλκαλλιέργειας είναι πεδινές και τ υπόλιπ ημιρεινές ή ρεινές περιχές. Τ μεγαλύτερ πσστό των αμυγδαλεώνων αρδεύεται. Τ 95% της παραγωγής των αμυγδάλων τυππιείται, η εμπρία τυ γίνεται στην ελληνική αγρά. Οι καστανιές καταλαμβάνυν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στρέμματα. Καλλιεργύνται κυρίως σε ρεινές περιχές και σε αρκετές περιπτώσεις έχει αντικαταστήσει την καλλιέργεια της μηλιάς. Κηπευτικά-Λαχανικά: Τα κηπευτικά καλλιεργύνται σε έκταση στρέμματα. Τα λαχανικά και τα κηπευτικά συμβάλλυν σημαντικά στην εξασφάλιση των τπικών και εθνικών καταναλωτικών αναγκών καθώς και στην παρχή πρώτης ύλης σε πλλές μεταπιητικές μνάδες (ντμάτα, πιπεριές, λάχανα, κυνυπίδια, πατάτες, πράσα, φασλάκια, κλκυθάκια, μελιτζάνες κ.λπ.). Διαχρνικά παρυσιάζει αύξηση η καλλιέργεια της τμάτας ενώ παράλληλα υπερδιπλασιάστηκε η καλλιέργεια για τα λάχανα και τα κυνυπίδια. Αμπελώνες: Τόσ ι επιτραπέζιες πικιλίες όσ και ινπιήσιμες πικιλίες αμπέλυ απτελύν σημαντικότατα πρϊόντα για την περιφέρεια δεδμένυ ότι 27

29 καλλιεργύνται στρέμματα ινπιήσιμων πικιλιών ήτι 5.46% τυ συνόλυ της χώρας, Τα επιτραπέζια σταφύλια καλλιεργύνται σε στρέμματα ήτι στ 18.68% τυ συνόλυ της χώρας. Οι ανωτέρω εκτάσεις παράγυν εξαιρετικής πιότητας και νμαστά πρϊόντα. Σε πλλές από τις εκτάσεις εφαρμόζεται σύστημα λκληρωμένης διαχείρισης. Εμφανίζεται μείωση των εκτάσεων της καλλιέργειας κατά 30% στ χρνικό διάστημα Ο. Μηλειδή : Τα μηλειδή απτελύν ένα από τα σημαντικότερα γεωργικά πρϊόντα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφύ καλλιεργύνται τα μεν μήλα σε 46040στρ ήτι σε πσστό 34.86% τυ συνόλυ της χώρας, τα δε αχλάδια σε στρέμματα ήτι στ 34.08% τυ συνόλυ της χώρας. Οι κυριότερες ζώνες καλλιέργειας τυ μήλυ είναι η περιχή Ζαγράς Πηλίυ καθώς και άλλες περιχές τυ ανατλικύ Πηλίυ, η περιχή Αγιάς και ρεινές περιχές τυ Κισσάβυ και τυ Μαυρβυνίυ, καθώς και η ημιρεινή περιχή Καλαμπάκας. Πυρηνόκαρπα : Καλλιεργύνται σε έκταση στρέμματα κυρίως στην περιχή Τυρνάβυ, Νέσσωνς, Μακρυχωρίυ Τεμπών, Σκπέλυ, Πηλίυ και Αγιάς. Τα βερίκκα και τα ρδάκινα δίνυν σημαντικό εισόδημα στυς καλλιεργητές των περιχών Τυρνάβυ (υπάρχει εργστάσι μεταπίησης), Καλχωρίυ και Μακρυχωρίυ και Πηλίυ (λεμνάτα -ρδάκινα Πηλίυ). Από αυτά νμαστά είναι : (α) τα κεράσια της περιχής Αγιάς Πηλίυ, πρώιμες και μεσπρώιμες πικιλίες, (β) τα δαμάσκηνα σκπέλυ πυ είναι ένα εγχώρι παραδσιακό πρϊόν πυ μεταπιείται ή απξηραίνεται αλλά έχει μεγάλ ανταγωνισμό από τα δαμάσκηνα εισαγωγής από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, (γ) τα λεμνάτα ρδάκινα Πηλίυ είναι ξεχωριστό παραδσιακό πρϊόν με υψηλή εμπρική αξία και μναδικά ρδάκινα σε εμφάνιση και γεύση. Βιμηχανικά φυτά : Καλλιεργύνται σε έκταση στρέμματα με μεγαλύτερη έκταση της βιμηχανικής ντμάτας η πία καλλιεργείται σε έκταση στρέμματα, ήτι τ 26.03% της επικράτειας και η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε τόνυς ήτι τ 37.35% της συνλικής παραγωγής τυ ελλαδικύ χώρυ. Στα βιμηχανικά φυτά παρυσιάζεται μια αύξηση σε σύνλ στις καλλιεργύμενες εκτάσεις από τ 1978 έως τ 2010 της τάξης τυ 10%. Εξαίρεση απτελεί καπνός πίς παρυσίασε δραματική πτώση σχεδόν 95% την περίδ όπως επίσης και τα ζαχαρότευτλα. 28

30 Οσπριειδή : Στην περιφέρεια Θεσσαλίας τα σπριειδή (φασόλια, φακές, ρ ε β ί θι α ) κα λλι ε ργύν τα ι σε έκταση στρ έ μμ ατα μ ε τ μ ε γ α λύ τε ρ μ ε ρί δ ι να κατέχυν ι φακές. Τα περισσότερα καλλιεργύνται στν άξνα Λάρισας - Φαρσάλων καθώς και σε ξερικές και ημιρεινές όλης της Θεσσαλίας. Τελευταία υπάρχει αυξητική τάση της καλλιέργειας λόγω τυ ότι χρησιμπιύνται για την αμειψισπρά των χειμερινών σιτηρών και συμβάλλυν συμπληρωματικά στ ε ισόδημα των παραγωγών. Σημειών ε ται ότι δεν απτελύν κύρια καλλιέργεια. Αρωματικά φυτά : Τα αρωματικά φυτά (τσάι, ρίγανη) καλλιεργύνται σε έκταση 1618 στρέμματα ήτι πσστό 9.82% της επικράτειας. Καλλιεργύνται σε ρεινές περιχές της περιφέρειας και τ 70% της παραγωγή τυππιείται. Τ 80-85% της παραγωγής διακινείται στην εγχώρια αγρά ενώ τ 15-20% εξάγεται πρς χώρ ε ς της Ε. Ε. και πρς τρίτες χώρ ε ς. Ανθκμικές καλλιέργειες: Καλλιεργύνται σε έκταση 578 στρέμματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και από αυτά 450 στρέμματα στην περιχή τυ Πηλίυ (350 στρέμματα γαρδένια-θερμκηπιακή και υπαίθρια- και 100 στρέμματα καμέλια- υπαίθρια). Στη Μαγνησία καλλιεργείται τ 90% των φυτών γαρδένιας όλης της Ελλάδας. Έχυν ε ξαιρετική φήμη στην αγρά και διακινύνται τόσ στην εγχώρια αγρά καθώς και στ εξωτερικό (τ 50% της παραγωγής της γαρδένιας εξάγεται κυρίως σε Ολλανδία και σε Ιταλία). Ζωτρφές: Η παραγωγή των ζωτρφών είναι ένας σημαντικός τμέας της αγρτικής ικνμίας. Χωρίζεται σε πρωτγενή παραγωγή ζωτρφών πυ είναι άμεσ απτέλεσμα της γεωργικής δραστηριότητας (δημητριακί, καρπί, μηδική κλπ) και στην παραγωγή ζωτρφών μετά από μεταπίηση (πρώτες ύλες όπως τα υππρϊόντα βιμηχανιών τρφίμων και άλλων γεωργικών βιμηχανιών, π.χ. πίτυρα, βαμβακόπιτα, κλπ και ι σύνθετες ζωτρφές, π. χ. μίγματα. Καλλιεργύνται σε έκταση στρέμματα και διαχρνικά ( ) παρυσιάζυν μείωση των εκτάσεών τυς. Δυναμικές ή άλλες καλλιέργειες : Μεταξύ των νέων δυναμικών καλλιεργειών πυ εμφανίζνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι και τυ ακτινιδίυ, η πία καλλιεργείται σε έκταση 2000στρ περίπυ στην περιχή ανατλικύ και Κάτω Ολύμπυ και Δέλτα Πηνειύ. Τα ακτινίδια εξάγνται στην κεντρική Ευρώπη, τις 29

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητες 8 και 9 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητες 8 και 9: Αέριες μάζες, μέτωπα και βαρομετρικά συστήματα Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης 2η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές ποικιλίες ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Στίγκας Γρηγόρης ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Το οροπέδιο του Δομοκού, με μέσο υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, Α.Π.Θ. Τι είναι δασογεωργικά συστήματα; Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν δέντρα και γεωργικές καλλιέργειες στην

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εκτίμηση των συνεπειών λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής πρϊόντα & συστήµατα θερµµόνωσης και βαφής εταιρικό Πρφίλ ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ ιδρύθηκε τ 1988 µε έδρα της ένα χώρ 00τ.µ. στην περιχή Μαρτίυ στην Θεσ/νίκη. Οι δυνατότητες στ ξεκίνηµα της εταιρείας ήταν µικρές αφύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής Οδεσμόςτηςελιάςμετη Χαλκιδική ξεκίνησε στα βάθη των αιώνων αποδείξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 5. ΑΝΕΜΟΙ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 5. ΑΝΕΜΟΙ Αέριες μάζες κινούνται από περιοχές υψηλότερης προς περιοχές χαμηλότερης

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται Χριστίνα Αγριαντώνη ΣΥΝΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΙ Η μρφλγία τυ αστικύ χώρυ και ι κινωνικές χρήσεις τυ βρίσκνται σε διαλεκτική, αέναα εξελισσόμενη, σχέση πυ ρυθμίζεται από τυς διαφρετικύς χρόνυς στυς πίυς υπακύυν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα του Ομίλου. Τα νέα του Ομίλου. Φύλλο Νο Νο 39 39 Φθινοπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012

Τα νέα του Ομίλου. Τα νέα του Ομίλου. Φύλλο Νο Νο 39 39 Φθινοπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012 40 37 Τα νέα τυ Ομίλυ Τα νέα τυ Ομίλυ Φύλλ Ν Ν 39 39 Φθινπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012 Ο Όλυμπς από τα 37 χλμ Κώστας Ταματέας Τα νέα τυ Ομίλυ Φύλλ Ν 39 Φθινπωρινή Ισημερία 2012 ISSN 2241-3561 Εκδότης: Όμιλς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), 29-48 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Συντάχθηκε από το: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Ν έφη ονοµάζονται οι αιωρούµενοι ατµοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασµό υδροσταγόνων και παγοκρυστάλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ H ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ KAI TA ΓΕΩΡΓΙΚΑ Ε ΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 Περιφέρεια Θεσσαλίας 2011 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή περιοχής παρέμβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα