για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη"

Transcript

1 Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Θεδωρίδης Σέργις Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής και Τηλεπικινωνιών Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών Αύγυστς 2005 ΕΙΔΙΚΗ TnKPÊÎIJL JI&KEÏPIEHF ΕΠΕΑΈΗ ΕΛΛΑΔΛΓffläooe ίϊρμίϊμιη Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΓΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΕπιχΕίρπιπκώ Πρόγραμμα ΕϊπαιΒευης κατ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης «Διεύρυνση Τριτβάθμιας Εκπαίδευσης- Παν. Στερεάς Ελλάδας ( )» MIS 92108

2 Πίγακας? ΐεριεχ ιένα ^; > f ; : : ; j.. 1 '1 ϊ Κεφάλαι 1 Εισαγωγή. -4 Κεφάλαι 2 Μεθδλγία 6 Κεφάλαι 3 Σκπιμότητα Έργυ. - 8 Κεφάλαι 4 Οριθέτηση Συστήματς Απαιτήσεις. 4.2 Πόρι Κεφάλαι 5 Υλπίηση Σύστημα και Υπηρεσίες Σχεδίαση και Αρχιτεκτνική 1$ Εξπλισμός Βάση Δεδμένω ν Συστήματς Διαχείρισης Απφιτώ ν Περιφερειακή Λειτυργικότητα Υπηρεσίες Υπστήριξης Απφίτων Εκτέλεση Έργυ Εργασίες Χρνδιάγραμμα 35 Κεφάλαι 6 Συμπεράσματα Κεφάλαι 7 Αναφρές

3 Πίνακ;αί : Σχημ : 8ν Λ ;:*?: ;ν ί; : '--φ^'. J f ;: Εικόνα 1: Λγική Διάταξη Συστημάτων - 20 Εικόνα 2: Συνπτικό Διάγραμμα Σχέσεων-Ονττήτων Βάσης ΔεδμένωνΑπφϊτων 24 Εικόνα 3: Χρνδιάγραμμα εκτέλεσης έργυ

4 Κεφαλαί 1 Εΐ05^ωγη Η παρύσα μελέτη έχει σα στόχ τη διερεύνηση της δυνατότητας σχεδιασμύ και εκτέλεσης ενός έργυ υπδμής πληρφρικής για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιϊατρική τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας, τ πί θα έχει σαν αντικείμεν την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας. Τ ίδι τ έργ πυ εξετάζεται θα απτελεί πηγή πληρφόρησης για κάθε ενδιαφερόμεν: απόφιτι, εργδότες φιτητές, στελέχη ργανισμών και επιχειρήσεων και λιπί επισκέπτες κλπ θα μπρύν να αντλύν και ενημερώνυν τις πληρφρίες πυ χρειάζνται μέσω μιας διαδικτυακής επαφής τυ συστήματς, ενώ παράλληλα θα συντελεί στην πρβλή τυ Τμήματς / Ιδρύματς μέσω τυ διαδικτύυ, συμβάλλντας στη δημιυργία της εικόνας μιας σύγχρνης εκπαιδευτικής ντότητας. Η συγκέντρωση και παρχή πληρφριών για τη σταδιδρμία των απφίτων υπστηρίζει τυς ίδιυς τυς απόφιτυς στην ένταξη τυς στην αγρά εργασίας και μπρεί να συμβάλλει στ στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια τυ Τμήματς / Ιδρύματς. Η δημιυργία ενός λειτυργικά πλύσιυ συστήματς πέραν των παραπάνω, θα συσφίξει τυς δεσμύς και μεταξύ των απφίτων αλλά και μεταξύ αυτών και τυ ίδιυ τυ τμήματς γεγνός τ πί μακρπρόθεσμα αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην διάχυση της αναγνώρισης των στελεχών πυ εκπαιδεύνται σε αυτό, η πία αντανακλά στ ίδι τ τμήμα. Παρακάτω, η μελέτη αυτή καταγράφει τις ανάγκες τυ τμήματς Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιϊατρική τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας αναφρικά με τη δημιυργία τυ εν λόγω συστήματς και στη συνέχεια, θέτει τα θεμέλια για τη σχεδίαση και υλπίηση τυ πληρφριακύ συστήματς πυ θα τις καλύψει. Πλην όμως για λόγυς όπως συνάφειας και χρηματδότησης συχνά γίννται αναφρές τ ίδι τ Ίδρυμα αντί για τ τμήμα. Καθώς η καθεαυτύ βάση δεδμένων δεν είναι παρά μια ενδεχόμενη τεχνική πλευρά ενός γενικότερυ πλαισίυ υπστήριξης των απφίτων μιας εκπαιδευτικής δμής, η παρύσα μελέτη δεν μπρεί να τπθετηθεί γενικότερα πρτείνντας λκληρωμένη δέσμη ενεργειών πρς επίτευξη τυ συνλικύ στόχυ. Ως εκ τύτυ εστιάζει μόν στ συγκεκριμέν σύστημα και τη σκπιμότητα αυτύ θεωρώντας δεδμένη τη βύληση της υπστήριξης των απφίτων αλλά χωρίς στιχεία επί τυ μέτρυ αυτής.

5 Εφόσν χρνικός ρίζντας υλπίησης τ επιτρέπει, η μελέτη πρτείνει ενα μεγάλ αριθμό λειτυργιών και χαρακτηριστικών πυ θα πρέπει να ικανπιεί τ δημιυργύμεν σύστημα ώστε αυτό εξαρχής να απτελέσει σημεί αναφράς για την επικινωνία των μελών / χρηστών τυ, την εξυπηρέτηση των αναγκών τυς και την πρβλή τυ τμήματς / ιδρύματς. Στην κατεύθυνση αυτή, αρχικά καταγράφνται ι ανάγκες πυ ήδη παρυσιάζνται και στη συνέχεια γίνεται πρόβλεψη για μελλντικές, πυ αναμένεται να εμφανιστύν κατά την πλήρη στελέχωση και λειτυργία τυ τμήματς / ιδρύματς. Καθρίζεται η λειτυργικότητα πυ θα παρέχει τ σύστημα και γίνεται λεπτμερής αναφρά στα στιχεία πυ θα πρέπει να τηρεί καθώς τ πρτεινόμεν σύστημα ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής εφαρμγής Βάσης Δεδμένων. Τέλς πρτείνεται συγκεκριμένη πρσέγγιση για την υλπίηση τυ συστήματς.

6 Κεφίλαϊ 2 ΜΜδλα^Α Τ υλικό της παρύσας μελέτης τρφδτείται από τις παρακάτω πηγές: Την εμπειρία τυ μελετητή Τη διερεύνηση της εθνικής και διεθνύς πρακτικής σε θέματα πυ άπτνται της περιχής πυ καλύπτει η ζητύμενη βάση δεδμένων. Την ενδελεχή διερεύνηση σχετικών πρσεγγίσεων πυ ήδη βρίσκνται σε λειτυργία στν παγκόσμι χώρ. Καθώς στν Ελλαδικό χώρ βρίσκυμε περιρισμένες υλπιήσεις στην κατεύθυνση της υπστήριξης των απφίτων με τη συγκεκριμένη μρφή εργαλείων, η διεθνής εμπειρία απτελεί τη βάση της παρύσας μελέτης. Εκ τυ ρισμύ της μελέτης ι εναλλακτικές επιλγές είναι εξαιρετικά περιρισμένες, καθώς αναφέρεται στην υλπίηση ενός πλύ συγκεκριμένυ πληρφριακύ συστήματς. Για τ λόγ αυτό δίνεται έμφαση όχι στην επιλγή εναλλακτικών λύσεων αλλά στην καλύτερη κατανόηση τυ έργυ. Έτσι η μελέτη, αφύ παρυσιάσει τη σκπιμότητα και εφικτότητα της υλπίησης, εστιάζει πάνω σε μια πλύ συγκεκριμένη πρόταση υλπίησης και διαδικασία εκτέλεσης τυ έργυ. Με αυτό τν τρόπ γίνεται πλύ σαφές τ κόστς τυ έργυ σε όλες τυ τις φάσεις και μέσα από την ανάλυση της λειτυργικότητας τυ αναδεικνύεται τ σύνλ τυ φέλυς πυ αναμένεται να απκμιστεί. Αναλυτικότερα ι ενέργειες πυ εκτελύνται είναι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, απαιτήσεων και αναγκών μέσα από επαφές και συνεντεύξεις με στελέχη τυ φρέα. Εδώ όπυ αρμόζει η εξέταση γίνεται πέρα από τα όρια τυ αναθέτντς τμήματς για όλ τ ίδρυμα. Καταγραφή ελληνικής και διεθνύς εμπειρίας μέσω αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών λύσεων στυς χώρυς της εκπαίδευσης. Κύρια πηγή πληρφριών απτελεί τ διαδίκτυ. Εξετάζνται τα συστήματα των πλέν φημισμένων εκπαιδευτικών δμών, όπυ αυτά υπάρχυν, αλλά και τα ενδιαφέρντα συστήματα μικρότερων. Λειτυργική και τεχνλγική αξιλόγηση πρσεγγίσεων και συστημάτων. Διερεύνηση των δυναττήτων χρηματδότησης υλπίησης και λειτυργίας τυ έργυ.

7 Καταγραφή κινδύνων υλπίησης και λειτυργίας τυ έργυ. Κατάστρωση μντέλυ λειτυργίας τυ συστήματς σαν λκληρωμέν πληρφριακό σύστημα απτελύμεν από υπλγιστικά συστήματα, τηλεπικινωνιακές υπδμές, ανθρώπιν δυναμικό και υπηρεσίες. Πλυδιάστατη αξιλόγηση των εναλλακτικών λύσεων (τεχνλγία, ικνμικό και χρνικό κόστς, επεκτασιμότητα, εφικτότητα κλπ). Κατάστρωση σχεδίυ υλπίησης έργυ.

8 ΚεφΕχι 3 Σκπιμότητα Έργυ Όπως ήδη αναφέρθηκε, αντικείμεν της παρύσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σκπιμότητας τυ έργυ δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς. Τ αντικείμεν τυ έργυ αυτύ δεν απτελεί παρά ένα μόν μέρς μιας γενικότερης περιχής δράσης πυ δεν είναι άλλη παρά η υπστήριξη της εξέλιξης των απφίτων τυ τμήματς στην αγρά εργασίας και τ χώρ της επιστήμης. Εξαρχής κρίνεται ότι η εκτέλεση τυ έργυ είναι ελάχιστης σημασίας αν δεν εκτελεστύν μια σειρά από εργασίες πλαισίωσης τυ με άλλες υπηρεσίες πρς τυς φιτητές και απόφιτυς τυ τμήματς. Η διεθνής πρακτική, όπως αυτή φαίνεται και μέσα από τα συστήματα πυ παρατίθενται στ τέλς της μελέτης, δείχνει ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των απφίτων τυ τμήματς, αλλά και η ανάδειξη της επιστημνικής τυς και επαγγελματικής επιτυχίας μέσω διαφόρων καναλιών διάχυσης της πληρφρίας αυτής απτελεί έναν από τυς δύ κύριυς άξνες πυ κινύνται τα γραφεία διασύνδεσης και ι ενώσεις απφίτων των ιδρυμάτων. Ο δεύτερς άξνας είναι αυτός της άμεσης υπστήριξης των απφίτων στην αγρά εργασίας. Αρχικό βήμα της μελέτης είναι να στιχειθετηθεί λόγς πυ θεωρείται απαραίτητη η υπστήριξη των φιτητών ενός τμήματς πίς κατ' επέκταση απτελεί και τ κίνητρ για τη δημιυργία της συγκεκριμένης βάσης δεδμένων. Ξεκινώντας από τ αξίωμα ότι η αναγνώριση ενός ιδρύματς απτελεί έναν από τυς κύριυς στόχυς τυ, αναζητύμε τις μετρικές εκείνες πυ πρσδιρίζυν την αναγνώριση αυτή πστικά. Οι διάφρες μεθδλγίες κατάταξης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δίνυν διαφρετικό βάρς σε επιλεγμένα μεγέθη. Για παράδειγμα η ταξινόμηση της Shanghai δίνει βάρς μόν στην επιστημνική αναγνώριση ενός ιδρύματς ενώ ι δυτικές πρσεγγίσεις δίνυν βάρς και στην εξυπηρέτηση των φιτητών μέσω των διάφρων μρφών πυ αυτές μπρεί να έχυν. Καθώς σήμερα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχυν σε μεγάλ βαθμό συσχετιστεί με την επαγγελματική απκατάσταση των εκπαιδευμένων, παρά τις όπιες αντιδράσεις και διαφωνίες πρς τη συσχέτιση αυτή, η εστίαση στην επιστημνική και μόν αναγνώριση μέσω επιστημνικών βραβείων και δημσιεύσεων φαντάζει ιδιαίτερα περιρισμένης αντίληψης. Έτσι, η αρχικά διαισθητική εκτίμηση της ανάγκης στήριξης και ανάδειξης της πρείας των απφίτων ενός τμήματς τεκμηριώνεται πστικά.

9 Η δημιυργία βάσης δεδμένων απφίτων απτελεί ένα μέρς τυ τεχνλγικύ υπβάθρυ τ πί θα στηρίξει μια τέτια μρφή υπηρεσιών. Απαραίτητς θεωρείται συνδυασμός με άλλες τεχνλγικής (ειδήσεις, ανακινώσεις χώρυς συζητήσεων, λίστες ηλεκτρνικύ ταχυδρμείυ, διαμίραση περιεχμένυ κλπ) και μη-τεχνλγικής (διργάνωση εκδηλώσεων, διάχυση πληρφρίας σε εξωτερικά κανάλια, υπστήριξη απφίτων και λιπών ενδιαφερμένων κλπ) φύσης υπηρεσίες, ι πίες όμως δεν απτελύν αντικείμεν της παρύσας μελέτης. Η δημιυργία μιας τέτιας βάσης δεδμένων, δεν απσκπεί μόν στην ανταλλαγή πληρφρίας και υπστήριξης των απφίτων τυ ιδρύματς. Αν επιτευχθεί ένα ελάχιστ επίπεδ πληρότητας και εγκυρότητας των περιεχμένων της μπρεί να απτελέσει πλύτιμ εργαλεί στ στρατηγικό σχεδιασμό τυ κάθε τμήματς πυ τ εκμεταλλεύεται. Η γνώση της εξέλιξης των απφίτων, επιστημνικά και επαγγελματικά, είναι αυτή πυ επαληθεύει ή καταρρίπτει τις πρακτικές και κατευθύνσεις εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής μνάδας. Σχετικά με τις εναλλακτικές επιλγές της δημιυργίας της αναφερόμενης βάσης δεδμένων, αυτές αναφέρνται κυρίως στ βαθμό της λκλήρωσης της σαν εφαρμγή και όχι στις τεχνλγικές επιλγές της. Ο λόγς είναι ότι σήμερα η διαδικτυακή πρόσβαση των υπηρεσιών θεωρείται η τυππιημένη πρσέγγιση με ελαχιστπίηση τυ κόστυς και μεγιστπίηση τυ κινύ μιας υπηρεσίας, ενώ ι τεχνλγίες υλπίησης με χρήση πλυστρωματικών μντέλων είναι μνόδρμς. Καθώς σύμφωνα με την εδώ πρσέγγιση ένας από τυς κυρίαρχυς λόγυς είναι η διάχυση και συγκέντρωση πληρφρίας, θεωρείται απαραίτητη η διαδικτυακή πρόσβαση, ως εκ τύτυ εξετάζνται μόν πρσεγγίσεις πυ καλύπτυν αυτό τ χαρακτηριστικό. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη πρσέγγιση πυ παρυσιάζεται παρακάτω σαν η πρτεινόμενη λύση, επιλέγεται να λκληρωθεί ένας μεγάλς βαθμός υπηρεσιών στ σύστημα. Με αυτό τν τρόπ θα ελαχιστπιηθεί τ κόστς ανάπτυξης και θα εξασφαλιστεί ότι τ σύνλ των ηλεκτρνικών υπηρεσιών πυ απαντώνται σε άλλα ανάλγα συστήματα παρέχεται και από τ σχεδιαζόμεν. Η εφικτότητα τυ έργυ θα πρέπει να εξεταστεί από δύ πλευρές : αυτή της υλπίησης και αυτή της λειτυργίας. Η υλπίηση τυ έργυ δεν παρυσιάζει τεχνλγικές δυσκλίες Οι απαιτήσεις για την κατασκευή τυ συστήματς όπως παρυσιάζνται παρακάτω, είναι σαφείς και η κάλυψη τυς εφικτή με ένα σύνλ τεχνλγιών. Η φιλξενία τυ συστήματς μπρεί να γίνει από την υπάρχυσα υπδμή τυ ιδρύματς σαν επιλγή ανάγκης, αν και στα πλαίσια της παρύσας

10 πρτείνεται η επέκταση τυ υλικτεχνικύ εξπλισμύ. Επίσης η έλλειψη αυστηρύ χρνικύ περιρισμύ στην υλπίηση τυ έργυ, εφόσν δεν υπάρχυν ακόμα απόφιτι τυ ιδρύματς δίνει ένα ακόμα βαθμό ελευθερίας υλπίησης. Ο σημαντικός περιρισμός της κατασκευής είναι κυρίως ικνμικός και η διαστασιπίησή τυ γίνεται παρακάτω. Αναφρικά με τη λειτυργία τυ συστήματς, υσιαστικά θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση τυ. Εδώ υπάρχυν διάφρες εναλλακτικές επιλγές όμως καμία από αυτές δε βρίσκεται σε επίπεδ πυ να ελέγχεται από την παρύσα μελέτη και τ συνεπαγόμεν έργ: Ανάθεση σε πρσωπικό πυ απασχλείται ειδικά με σχετικές υπηρεσίες υπστήριξης απφίτων, αν και εφόσν κάτι τέτι πρβλέπεται από τ γενικότερ πλαίσι υπηρεσιών τυ τμήματς. Ανάθεση σε φιτητές τυ τμήματς σαν πρσφρά έργυ, με τη γενικότερη ευθύνη μελών ΔΕΠ (εκ περιτρπής ή πάγια). Ανάθεση στ σύλλγ των φιτητών τυ τμήματς. Ανάθεση στ πρσωπικό τεχνικής υπστήριξης. Από τις παραπάνω επιλγές θεωρύνται ότι αυτές πυ τελικά καταλήγυν στη διαχείριση τυ συστήματς από τυς φιτητές είναι ι πλέν ρεαλιστικές και βιώσιμες. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διαχείριση δεν αναφέρεται στη διαχείριση σε πλύ χαμηλό τεχνλγικό επίπεδ, αλλά σε λειτυργικό επίπεδ, καθώς η πρώτη θεωρείται ότι θα πρέπει να καλυφθεί από τ πρσωπικό υπστήριξης δικτύυ τυ ιδρύματς. Ως εκ τύτυ η διαχείριση από πρσωπικό γενικής τεχνικής υπστήριξης θεωρείται μάλλν άστχη. Η τρφδότηση τυ συστήματς με πληρφρίες εκτιμάται ότι δε θα επιβαρύνει ικνμικά τ έργ, καθώς ι άμεσα ενδιαφερόμενι, δηλαδή φιτητές απόφιτι και παράγντες της αγράς εργασίας είναι και ι κύριι τρφδότες τυ. Η ργάνωση εκδηλώσεων και λιπών δράσεων πυ ενδεχμένως συνεπάγνται κόστυς και άπτνται της υπστήριξης των απφίτων δεν απτελύν αντικείμεν τυ έργυ. Σημαντικός παράγντας για την εφικτότητα τυ έργυ είναι η ικνμική διαστασιπίησή τυ. Μια πρόχειρη πρσέγγιση η πία τεκμηριώνεται παρακάτω, εκτιμά τ έργ κάτω από τις συνυπλγίζντας εξπλισμό και μελέτες σχετικές με την υλπίηση τυ. Είναι πλύ σημαντικό ότι τ εν λόγω σύστημα είναι

11 ικανό να καλύψει τις ανάγκες όχι ενός και μόν τμήματς τυ ιδρύματς άλλα τυ συνόλυ αυτύ, ανεξάρτητα από την τελική επιλγή κεντρικής ή τπικής εκμετάλλευσης τυ. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτιες δράσεις χρηματδτύνται μετά την κατάλληλ πρσανατλισμό τυς πρς τις δράσεις πυ καλύπτει τ πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, τ πί διανύει τ 2 κύκλ τυ. Δυστυχώς όμως στην παρύσα φάση τυ πργράμματς, η μναδική σχετική ανιχτή πρόσκληση τυ ΕΠΕΑΕΚ II είναι αυτή με ΑΠ: 12430/ πρκειμένυ να ενταχθύν και να χρηματδτηθύν ι πράξεις στην περιχή «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ », η πία αναφέρεται μόν σε ιδρύματα πυ δεν έχυν χρηματδτηθεί ήδη από τ εν λόγω πρόγραμμα. Η υλπίηση με εκμετάλλευση έργυ των εκπαιδευμένων θα μπρύσε να απτελέσει μια ικνμικότερη εναλλακτική πρσέγγιση, πλην όμως ύτε η διεθνής πρακτική συνάδει με αυτό ύτε η εμπειρία τυ μελετητή δείχνει μεγάλ πσστό επιτυχίας των έργων πυ υλπιύνται με αυτή τη μέθδ, πέραν βέβαια της εμπειρίας πυ μεταφέρυν στ πρόσωπ αυτύ πυ υλπιεί τ σύστημα. Η χρηματδότηση τυ έργυ μέσα από τν τακτικό πρϋπλγισμό τυ ιδρύματς απτελεί μία ακόμα δυνατότητα χωρίς όμως υψηλές πρπτικές επιτυχίας. Καθώς τ πσό δεν είναι αμελητέ η πρσπάθεια διόδευσης μέσω των τακτικών εσόδων θα πρέπει να σχεδιαστεί σε επίπεδ ιδρύματς και όχι τμήματς Τ γεγνός ότι τ έργ δεν είναι επιτακτικής ανάγκης απτελεί έναν ανασταλτικό παράγντα ως πρς την υλπίηση τυ μέσω αυτής της δύ, καθώς τα σχετικά νεσύστατα τμήματα παρυσιάζυν ακόμα σημαντικές ελλείψεις υπδμής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρά τυς στρατηγικύς λόγυς πυ κατά την άπψη τυ μελετητή είναι στην κατεύθυνση της θετικής επιλγής για την υλπίηση τυ εξεταζόμενυ συστήματς, ι ικνμικί λόγι θέτυν σημαντικύς περιρισμύς στην υλπίηση τυ. Επιπρόσθετα τίθεται τ θέμα της ωριμότητας τυ ιδρύματς για την απόκτηση μιας βάσης δεδμένων απφίτων. Τ γεγνός ότι δεν υπάρχυν ακόμα απόφιτι και τ ότι η τπθέτηση τυς στην αγρά εργασίας και μάλιστα σε εξέχυσες θέσεις δεν είναι κάτι τ άμεσα αναμενόμεν, μειώνει άμεσα τα φέλη πυ τ ίδρυμα / τμήμα θα έχει από ένα τέτι σύστημα. Στν αντίπδα αυτύ βρίσκεται τ επιχείρημα ότι η υλπίηση τυ συστήματς σε συγχρνισμό με τα παραπάνω θα τ αναδείξει σαν

12 «κατεστημέν» στην υπδμή και τις υπηρεσίες τυ τμήματς, γεγνός τ πί θα συμβάλλει σημαντικά στην εγκυρότητα και πληρότητα των πληρφριών πυ θα περιέχει και κατά συνέπεια στη χρήση και απόδση τυ. Με τν τρόπ αυτό θα είναι και πλέν σημαντική η πρσφρά τυ στ στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής μνάδας.

13 Κεφά &(<>,4 Opio9 g ri Συστ Γς ; ;1 ;, :lf!ll,. Στις επόμενες παραγράφυς περιγράφεται σφαιρικά τ σύστημα βάσης δεδμένων απφίτων μέσα από μια καταγραφή των απαιτήσεων πυ τίθενται ή πρβλέπνται και των πόρων πυ απαιτύνται ή διατίθενται για τη δημιυργία τυ. 4.1 Απαιτήσεις Τ έργ της υλπίησης της βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας σύμγωνα με τυς όρυς ανάθεσης της μελέτης σκπιμότητας, έχει σαν επίκεντρ την κάλυψη των αναγκών τυ αναθέτντς Τμήματς Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιϊατρική τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας. Καθώς όμως η ανάγκη αυτή δεν περιρίζεται μόν στ συγκεκριμέν τμήμα, λόγι ικνμίας κλίμακας μας κάνυν να διερευνήσυμε και τη δυνατότητα λικής αντιμετώπισης τυ θέματς εφόσν χρόνς υλπίησης μπρεί να τ επιτρέψει. Έτσι η εξέταση των πρπτικών και μελλντικών αναγκών τυ ιδρύματς καθώς αυτό διευρύνεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές περιχές και αντίστιχα τμήματα, δείχνει ότι μπρεί να επιτευχθεί σημαντική επαναχρησιμπίηση τυ συστήματς και κατά συνέπεια ικνμία πόρων. Δυστυχώς όμως ι λεπτμέρειες των αναγκών των άλλων τμημάτων δεν είναι ακόμα γνωστές ώστε να καθριστεί βαθμός επαναχρησιμπίησης και να ληφθύν τα απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστπίηση τυ. Δυστυχώς αναμένεται ότι η διαφρπίηση των θεματικών περιχών συνδεύεται από σημαντική διαφρπίηση και στην καταγραφή και παρακλύθηση της αγράς εργασίας, κάτι τ πί δεν πρβλέπεται στην παρύσα μελέτη να εκτελεστεί συνλικά. Με βάση αυτά η μελέτη αναγνωρίζει: αναμενόμενη μερική διαφρπίηση τυ κάθε σημείυ εφαρμγής (Τμήμα) σε διάφρα επίπεδα, πλην όμως δεν μπρεί να την αντιμετωπίσει παρά μόν γενικεύντας αρκετά τ βασικό πληρφριακό σύστημα ώστε αυτό να είναι πρσαρμόσιμ στην εκάσττε περίπτωση. αναμενόμενη μιγένεια σε διάφρα επίπεδα λειτυργικότητας καθώς και την μιγένεια σε επίπεδ υπδμής.

14 Στην παρύσα φάση η δημιυργία τυ συστήματς δεν απτελεί επιτακτική ανάγκη για τη λειτυργία τυ τμήματς / ιδρύματς. Καθώς αναφέρεται στη διαχείριση απφίτων τυ αυτύ, η πρπτική ενεργπίησης τυ ξεπερνά τ χρνικό ρίζντα των 2 ετών. Μάλιστα δε θα ήταν σκόπιμ να ενεργπιηθεί νωρίτερα από την παράδση στην αγρά εργασίας των πρώτων απφίτων τυ τμήματς καθώς η εμφάνιση ενός συστήματς τ πί θα στερείται υσιαστικύ περιεχμένυ αναμένεται να δημιυργήσει κακή αρχική εικόνα για τη χρησιμότητα τυ. Εκτός από τη μεγάλη απόσταση τυ χρνικύ ρίζντα εφαρμγής τυ συστήματς, χρόνς υλπίησης τυ καθρίζεται και από τ πλαίσι διάθεσης των ικνμικών πόρων υλπίησης τυ, ι πίι αυτή τη στιγμή δεν έχυν δεσμευθεί. Για τη λειτυργία τυ συστήματς απαραίτητη υπδμή απτελύν τα εξής: Τηλεπικινωνιακή υπδμή και υπδμή δικτύωσης συνδευόμενες από σχετικές υπηρεσίες. Εφαρμγή Φιτητλγίυ. Αναφρικά με τ πρώτ, κρίνεται ότι δε θα πρέπει να τεθύν αυστηρί όρι στην παρύσα φάση λόγω της χρνικής απόστασης. Αντίθετα όμως, τ σύστημα διαχείρισης Φιτητλγίυ, είτε θα πρέπει εξαρχής να λάβει υπόψη τυ τις ανάγκες τυ συστήματς Απφίτων ώστε να μπρέσει να τ τρφδτήσει με τις σχετικές πληρφρίες είτε αντίστρφα τ σύστημα απφίτων θα πρέπει να πρσαρμστεί στα χαρακτηριστικά αυτύ. Σύμφωνα με τις καταγραφόμενες ανάγκες, τ σύστημα θα πρέπει να ικανπιήσει τα εξής: Καταγραφή της εργασιακής εξέλιξης των απφίτων με κύρι στόχ την Άντληση και παρχή στατιστικών πληρφριών πρς κάθε ενδιαφερόμεν. Υπστήριξη τπθέτησης φιτητών στην αφρά εργασίας μέσω της αξιλόγησης της πρείας των απφίτων Εσωτερική αξιλόγηση δμών και πρσεγγίσεων Άμεση εργασιακή υπστήριξη απφίτων με Υπστήριξη αναζήτησης στελεχιακύ δυναμικύ από εργδότες. Υπστήριξη εύρεσης εργασίας για απόφιτυς.

15 Πρώθηση δημιυργίας δεσμών μεταξύ των απφίτων και τυ τμήματς / ιδρύματς. Καθώς κύρις στόχς τυ συστήματς είναι η παρχή πληρφριών πρς τυς επισκέπτες τυ, θα πρέπει να τηρεί αρχεία με πλήθς στιχείων τα πία επικεντρώννται στις εξής ντότητες: Στιχεία φιτητή και φίτησης όπυ καταγράφεται τ ιστρικό τυ μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία τυ τμήματς. Στιχεία πρόσθετης εκπαίδευσης και δεξιτήτων όπυ καταγράφνται πρόσθετι τίτλι πυ απκτά τ μέλς Στιχεία σταδιδρμίας όπυ καταγράφεται η εργασιακή εμπειρία τυ κάθε απφίτυ. Ένα σύνλ άλλων στιχείων τα πία δεν καταγράφνται σαν άμεσες ανάγκες πρκύπτυν από την επεξεργασία των επιμέρυς στόχων και τη χαρτγράφηση τυς σε πληρφριακά συστήματα και τα πία παρυσιάζνται στ 5.1. Οι εργασίες πυ αναμένεται ότι θα πρέπει να εκτελεστύν μέσω τυ συστήματς είναι : Άντληση και πρβλή πρκαθρισμένων στατιστικών στιχείων Αναζήτηση μελών Διαχείριση πρφίλ μέλυς Διαχείριση εγγραφής (φακέλυ) από τ μέλς Μαζική επικινωνία Ανακινώσεις Η ίδια η λειτυργία τυ συστήματς και ι ανάγκες πυ αυτό δημιυργεί (όπως πχ περιρισμύ πρόσβασης) δημιυργύν απαιτήσεις διαχειριστικών λειτυργιών όπως συντήρηση συστήματς, διαμόρφωση συστήματς, διαχείριση χρηστών με εξυσιδότηση πρόσβασης κλπ. Οι μάδες χρηστών πυ ζητείται να πρσπελαύνυν τ σύστημα είναι: Ανώνυμι επισκέπτες με πρόσβαση σε δημόσια πρσβάσιμες πληρφρίες όπως πρφίλ και στατιστικά

16 Επώνυμι επισκέπτες-απόφιτι με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληρφρίες όπως πρφίλ και στατιστικά, δυνατότητα επικινωνίας με άλλα μέλη, ανάρτηση ανακινώσεων κλπ. Επώνυμι επισκέπτες από τν εργασιακό τμέα με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληρφρίες όπως πρφίλ και στατιστικά, ανάρτηση ανακινώσεων, επικινωνία με μέλη κλπ Μέλη συστήματς, όπως πχ διδάσκντες και ειδικό πρσωπικό υπστήριξης απφίτων, τα πία έχυν τη δυνατότητα τρφδότησης τυ συστήματς με πληρφρίες και πρσπέλαση ιδιωτικών στιχείων (μέσα από κανόνες πυ θα καθριστύν). Διαχειριστές ι πίι θα πρσαρμόζυν τα χαρακτηριστικό και δεδμένα ασφαλείας, θα αλλάζυν τη δμή και τα στιχεία τυ συστήματς κλπ Σε κάθε υπκατηγρία πλην της δημόσιας πρόσβασης θα υπάρχυν εσωτερικές διαβαθμίσεις πρόσβασης σε λειτυργικότητα τυ συστήματς. Στα παραπάνω δεν καταγράφεται η παρακλύθηση τυ επιστημνικύ έργυ των απφίτων η πία καταρχήν δεν απτελεί σε πρνόμι αυτών και κατά δεύτερ θα μπρύσε να απτελέσει μια ανεξάρτητη εφαρμγή. Πέραν των παραπάνω αναγνωρίζεται η ανάγκη διεπαφής τυ συστήματς με εξωτερικά συστήματα όπως πχ τ Φιτητλόγι τ πί θα παρέχει όλη την απαραίτητη πληρφρία τυ ιστρικύ ενός φιτητή εντός τυ τμήματς. 4.2 Πόρι Μετά την καταγραφή των αναγκών, ι πίες σε πρώτη φάση παρυσιάστηκαν συνπτικά, σημαντικό στιχεί για τη σχεδίαση τυ συστήματς απτελεί η καταγραφή και εκτίμηση των πόρων πυ διατίθενται για την υλπίηση τυ. Όπως ήδη αναφέρθηκε η χρνική απόσταση της εφαρμγής τυ συστήματς δίνει δευτερεύυσα σημασία στην τρέχυσα κατάσταση, δεν παύει όμως να απαιτείται μια βασική υπδμή για τη διενέργεια κάπιων από τις εργασίες υλπίησης όπως πχ η πιλτική λειτυργία και η εκπαίδευση. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει η ικνμική διάσταση τυ έργυ υλπίησης η πία καθρίζεται στις με σκπό να καλύψει τ πλήρες δημιυργύμεν σύστημα.

17 A/A Περιγραφή Πσό ( ) Υπχρεωτικό 1. Υλικό φιλξενίας συστήματς ΟΧΙ 2 2. Μελέτη εφαρμγής ΝΑΙ 3. Ανάπτυξη συστήματς και διαδικτυακής διεπαφής ΝΑΙ 4. Υπηρεσίες υπστήριξης ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ Παραπάνω, ένα μέρς των ικνμικών πόρων πυ θα δεσμευθύν για τ σύστημα διατίθεται στην πρμήθεια εξπλισμύ, κάτι τ πί παρυσιάζεται στην πρσέγγιση υλπίησης. Σαν πρόσθετ υπλγιστικό εξπλισμό, κατά την περίδ λειτυργίας τυ, τ σύστημα μπρεί να εκμεταλλευτεί υπάρχντα στιχεία υπδμής τυ τμήματς, πλην όμως δεν αναμένεται να παρυσιάσει σημαντικές απαιτήσεις. Εκτιμάται ότι η τότε υπάρχυσα τηλεπικινωνιακή και δικτυακή υπδμή τυ τμήματς θα φιλξενήσει και αυτό και θα επαρκέσει για την κάλυψη των αναγκών τυ. 1 Υπλγιστικό σύστημα, λγισμικό συστήματς και στιχεία πρστασίας αυτύ (πχ firewall) 2 Μπρεί να επιτευχθεί διαμίραση πόρων με άλλα συστήματα τυ ιδρύματς. 3 Θεωρείται ότι ξεκινά από τ σημεί πυ τελειώνει η παρύσα, η πία έχει ήδη σε σημαντικό βαθμό καταγράψει τ δημιυργύμεν σύστημα. 4 Αναφέρεται σε υπηρεσίες υπστήριξης για ένα εύλγ χρνικό διάστημα 2 ετών (~15% ανά έτς).

18 Κεφάλαι 5 Υλπΐη '"" :' : 'W ^^^gy^^ Παρότι η παρύσα μελέτη αναφέρεται στη σκπιμότητα τυ έργυ, παρακάτω γίνεται μια πρσέγγιση στην εκτέλεση τυ έργυ η πία βηθά στην εκτίμηση τυ κόστυς υλπίησης και λειτυργίας τυ και στα αναμενόμενα φέλη τυ. Ταυτόχρνα επαληθεύνται τα ευρήματα της μελέτης και υπστηρίζεται καλύτερα η επόμενη φάση τυ έργυ πυ είναι αυτή της υλπίησης τυ (μελέτη / εκτέλεση), 5.1 Σύστημα και Υπηρεσίες Σχεδίαση και Αρχιτεκτνική Παρά τ ότι τίτλς της μελέτης αναφέρεται στη Δημιυργία βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας η πρσέγγιση εδώ καλύπτει τη σχεδίαση και υλπίηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση, ενημέρωση και εκμετάλλευση των πληρφριών της δημιυργύμενης βάσης δεδμένων και στ χώρ τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στ αναθέτν τμήμα. Υιθετείται η πρσέγγιση της δημιυργίας ενός συστήματς τ πί θα εστιάζει στις ανάγκες τυ αναφερόμενυ τμήματς πλην όμως παρυσιάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ώστε να τπθετηθεί σε κεντρικό σημεί και να εξυπηρετήσει σε σημαντικό βαθμό τ σύνλ τυ ιδρύματς. Εναλλακτικά τα υπόλιπα τμήματα μπρύν να απκτύν τ σύστημα και να τ παραμετρπιύν ή εξελίσσυν στα πλαίσια των αναγκών τυς δίνντας την ιδιαίτερη απόχρωση πυ κάθε τμέας μπρεί να έχει. Η λύση αυτή είναι και η πρτεινόμενη καθώς δίνει μεγάλη ανεξαρτησία στα τμήματα για τη διαχείριση των υπσυστημάτων, ενώ από την άλλη πλευρά επιτυγχάνει σημαντική ικνμία εφόσν τ λγισμικό επαναχρησιμπιείται. Επίσης μπρεί να πρσφέρει και ενιαία κεντρική διαχείριση εφόσν τ λγισμικό θα είναι τ ίδι. Αναφρικά με την αρχιτεκτνική τυ λγισμικύ, τ σύστημα θα απαρτίζεται από τα εξής: σχεσιακή βάση δεδμένων η πία θα τηρεί όλες τις πληρφρίες σχετικά με τ ιστρικό φίτησης και την εξέλιξη των απφίτων. διαδικτυακή διεπαφή συστήματς δια διαχείριση δεδμένων

19 διαδικτυακή διεπαφή για την άντληση πληρφριών όπως στατιστικά στιχεία αλλά και τη διενέργεια αναζητήσεων. περιφερειακά διαδικτυακά συστήματα ανιχτύ κώδικα τα πία πρσφέρυν την πρόσθετη λειτυργικότητα πυ παρακάτω πρδιαγράφεται. Είναι επιθυμητό να λκληρώννται με τ ίδι σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδμένων (RDBMS) τ πί χρησιμπιεί και τ σύστημα διαχείρισης απφίτων πλην όμως κάτι τέτι δεν κρίνεται απλύτως απαραίτητ. Επίσης είναι επιθυμητό τα διάφρα υπσυστήματα να υπακύυν στις τις ίδιες τεχνλγικές και λειτυργικές αρχές πυ υπακύει και τ σύστημα των απφίτων. Αναφρικά με τη συγκεκριμένη ανάγκη πλαισίωσης με έτιμα συστήματα και δεδμένης της φύσης τυ έργυ, της δραστηριότητας τυ φρέα και της εικαζόμενης έκτασης των ικνμικών πόρων πυ θα αφιερωθύν στ συγκεκριμέν θέμα, εκτιμάται ότι τ βέλτιστ απτέλεσμα θα επιτευχθεί υιθετώντας πλατφόρμες ελεύθερης χρήσης και μάλιστα ανικτύ κώδικα. Με αυτό τν τρόπ: Δίνεται εύκλη πρόσβαση στ σύστημα για μεταβλή και πρσαρμγή τυ μέσω της ανάπτυξης νέων συνιστωσών (moduies, plugins κλπ) κάτι τ πί είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για ένα τμήμα με θέμα την Πληρφρική όπως τ αναθέτν αυτής της μελέτης. Μειώνεται σημαντικά τ κόστς απόκτησης τυ συστήματς. Με την επιλγή μιας ενεργής κατασκευής επίσης διατηρείται χαμηλό τ κόστς κατχής τυ συστήματς, αφύ ενημερώσεις γίννται με πλύ υψηλό ρυθμό στις κρυφαίες Open Source πλατφόρμες και πληρφρίες διαχείρισης, χρήσης και συντήρησης υπάρχυν άφθνες στ διαδίκτυ. Δίνεται έμφαση σε τυππιήσεις καθώς ι πλατφόρμες ανιχτύ κώδικα κάνυν εκτεταμένη χρήση ανιχτών πρτύπων. Στ επόμεν σχήμα απεικνίζεται η λγική διάταξη και σύνδεση των συστημάτων λγισμικύ.

20 Περιφερειακές Εφαρμγές Εικόνα Ι: Λγική Διάταξη Συστημάτων ΒΛ.2 Εξπλισμός Δεν παρυσιάζνται ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφρικά με τν εξπλισμό πυ απαιτείται για τη λειτυργία τυ συστήματς. Αυτός μπρεί να έρχεται από τν υπάρχντα εξπλισμό είτε μέσω της πρμήθειας ενός νέυ υπλγιστικύ συστήματς χαμηλών απαιτήσεων. Σε περίπτωση πυ κριθεί σκόπιμς διαχωρισμός από τα λιπά συστήματα τυ Τμήματς, πρτείνεται η πρμήθεια και απκλειστική αφιέρωση σε αυτό ενός υπλγιστικύ συστήματς με τις πρδιαγραφές πυ παρυσιάζνται παρακάτω. Παρότι δεν απτελεί τη βέλτιστη πρσέγγιση από πλευράς διαθεσιμότητας, ι ανάγκες τυ συγκεκριμένυ συστήματς θα εξυπηρετύνται ικανπιητικά με μικρό κόστς. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικών τυ εξπλισμύ αυτύ και τυ συνδευτικύ λγισμικύ συστήματς είναι: Ηλεκτρνικός Υπλγιστής με CPU Intel 3.2GHz ή άλλ ισδύναμ ή ανώτερ, 2GB μνήμης RAM, δίσκυς serial ΑΤΑ 100GB σε διάταξη RAID και όλα τα

21 βασικά στιχεία όπως πρσαρμγείς δικτύυ και θόνης, θόνη, μνάδα μαγνητ-πτικής εγγραφής (DVD-RW) κλπ Λγισμικό συστήματς: Πρτείνεται λειτυργικό σύστημα MS-Windows ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία με την υπόλιπη υπδμή τυ τμήματς. Συνδεύεται από τις εκδόσεις τυ.net Framework, COM+ Application Server και IIS Web Server. Εναλλακτικά και εφόσν υπάρχει θα κάπια έκδση Linux με χρήση ενός αντίστιχυ middleware όπως Apache / Axes ή Tomcat. Παρά τ ελάχιστ παραπάνω κόστς της έκδσης των Windows έναντι τυ λγισμικύ ανιχτύ κώδικα, τ όφελς της χρήσης MS SQL Server 2005 στη συνέχεια κάνει πρτιμητέα την επιλγή αυτή. Εξυπηρετητής ΒΣ: Πρτείνεται η Express έκδση τυ MS SQL Server 2005 η πία διατίθεται από τη Microsoft και η πία είναι υσιαστικά τ μναδικό βιμηχανικύ επιπέδυ σύστημα διαχείρισης ΒΔ τ πί διατίθεται δωρεάν. Οι πρσεγγίσεις Linux θα μπρύσαν να εκμεταλλεύνται κάπι λγισμικό. Και στα δύ περιβάλλντα πυ αναφέρνται ι πλατφόρμες ανάπτυξης δίννται δωρεάν (MS VS Express Editions και Matrix για Windows και μια πληθώρα περιβαλλόντων ανάπτυξης μεταξύ των άλλων τ Eclipse για Linux), πότε σε περίπτωση πυ τ ίδρυμα επιλέξει την ανάληψη της εξέλιξης τυ συστήματς μετά την αρχική κατασκευή τυ, αυτό θα μπρεί να γίνει εύκλα αν πρδιαγραφεί κατάλληλα η αντίστιχη ανάθεση τυ έργυ Βάση Δεδμένων Συστήματς Διαχείρισης Απφίτων Παρακάτω καταγράφνται συνπτικά ι πληρφρίες πυ θα πρέπει να τηρεί τ σύστημα διαχείρισης των απφίτων και ι λειτυργίες πυ θα πρσφέρει επί αυτών Καρτέλα Απφίτυ Η καρτέλα απφίτυ είναι τ κυριότερ σημεί συγκέντρωσης πληρφριών αναφρικά με την πρεία ενός απφίτυ πριν και μετά την απφίτηση τυ. Τα στιχεία πυ περιλαμβάνει εντάσσνται σε 3 περιχές Περιεχόμεν Στιχεία φιτητλγίυ Τ σύστημα θα πρέπει να απκτά από τ φιτητλόγι σχεδόν τ σύνλ των περιεχμένων της εγγραφής ενός απφίτυ. Αυτό περιλαμβάνυν:

22 Πρσωπικά στιχεία Στιχεία επικινωνίας Εγγραφή Ολκλήρωση Γενική βαθμλγία Αναλυτική βαθμλγία Στιχεία ένταξης όπως χαρακτηρισμός τμήματς και ειδίκευσης Τα παραπάνω στιχεία μπρύν να χρησιμπιηθύν για: Αναζήτηση και εντπισμό απφίτων Επικινωνία με απφίτυς Εξαγωγή στατιστικών στιχείων Καθώς τα στιχεία αυτά εμπεριέχυν πρσωπικά δεδμένα και γενικότερα εμπιστευτικές πληρφρίες απαιτύνται διάφρες διαβαθμίσεις πρόσβασης από τυς επισκέπτες / μέλη αλλά και εξυσιδότησης από πλευράς τυ χαρακτηριζόμενυ μέλυς. Έτσι αν και θα μπρύν να χρησιμπιύνται για την εξαγωγή γενικών στατιστικών στιχείων, δε θα είναι πρσπελάσιμα στ ευρύ κινό παρά μόν με τη ρητή δήλωση επιθυμίας για κάτι τέτι από τ μέλς. Επίσης η συγκεκριμένη δήλωση θα δηλώνει και τη φύση των δημσιπιήσεων των στιχείων (πχ επικινωνία, βαθμλγίες κλπ) αλλά και τ βαθμό αυτής (δηλαδή απεριόριστη πρόσβαση, εξυσιδτημένα μέλη κλπ). Πρόσθετα στιχεία καρτέλας απφίτυ Καθώς τα στιχεία τυ φιτητλγίυ περιρίζνται στην φάση της εκπαίδευσης τυ φιτητή εντός των ρίων τυ τμήματς, πρόσθετα στιχεία απαιτύνται για τη δημιυργία πλήρυς καρτέλας τυ απφίτυ, όπως Πρόσθετα πρσόντα και δεξιότητες. Τίτλι σπυδών Φωτγραφία (πραιρετικό) κλπ

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 1. Directories: έννιες και ρισµί 4 1.1 Directories & Directory Services 4 1.2 Η ανάγκη δηµιυργίας ενός καθλικύ Directory 5 1.3 Λειτυργίες και λύσεις µιας καθλικής Directory Service

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 - " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΡΑΜΗΑΤΕΑ Νι\(Ί Η\+ι( ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6+3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ '., '... _:,.. t r: ι,. Π ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ: ' '

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία)

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία) Στις επόμενες σελίδες υπάρχυν πληρφρίες σχετικές με τ Νέ Πργραμμα Σπυδών τυ Τμήματς ΗΥΣ τυ ΤΕΙ Πειραιά και πως θα γίνει η ΕΝΤΑΞΗ των σπυδαστών στ νέ πρόγραμμα μέσω τυ συστήματς GKEL τυ Τμήματς. Ολι ι σπυδαστές

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ» «STUDY OF ACTIVE CIRCUIT FILTERS BY USING SIMULATION» ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία ΒΕΛΤΙΣΤΠΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΜΕ ΕΜΠΡΕΥΜΑΤΚΙΒΩΤΙΑ υπό ΜΠΑΚΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ Διπλωματύχυ Μηχανλόγυ Μηχανικύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Η ψυχκινητική αωή στ Δημτικό Σχλεί 1.1. Πως ρίζεται η Ψυχκινητική Αγωγή. Στη σημερινή παιδική ηλικία, όπυ τα παιδιά συλλέγυν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), 29-48 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001 Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Πανεπιστήμι Αθηνών Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών, Τεχνλγίας, Περιβάλλντς Θεωρητικό Μέρς ΘΕΜΑ Β Λυκείυ 9 Απριλίυ Μια αγώγιμη μεταλλική σφαίρα ακτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 4 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 026542240000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανυαρίυ έως 31 Δεκεμβρίυ 2015 (

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού 98 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιδράσεις τυ Κεντρικύ Νευρικύ Απκλεισμύ Ν. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Α. ΛΑΒΡΕΝτΙΕΒΑ Χ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝfΡΙΚΟΥ NEYPIKOY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Η ραχιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΝΕΣ ΜΕΘΔΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΣΤΗ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Περιφερειακή Ανάπτυξη. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG2826 BAG0038.2 09.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμύ Σωματεί «Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE» ΝΠΙΔ Μη-Κερδσκπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of Heating,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μυριζάκης* Επιθεώρηση Κοινοτικών Ερευνών, 53/1984. * Dr. Rer. Pol.

Γιάννης Μυριζάκης* Επιθεώρηση Κοινοτικών Ερευνών, 53/1984. * Dr. Rer. Pol. Επιθεώρηση Κιντικών Ερευνών, 53/1984 Η διείσδυση της σύγχρνης τεχνλγίας στ ελληνικό σπίτι και η στάση των Ελληνίδων μητέρων απέναντι στη σύγχρνη τεχνλγική εξέλιξη και την πυρηνική ενέργεια Γιάννης Μυριζάκης*

Διαβάστε περισσότερα

13. Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 19 παρ Άρθρ ο 17 παρ. 2

13. Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 19 παρ Άρθρ ο 17 παρ. 2 13. Άρθρ 18 παρ. 5 14. Άρθρ 18 παρ. 7 15. Άρθρ 18 παρ. 8 16. Άρθρ 19 παρ. 4 9. Άρθρ 17 παρ. 2 Πυραγί (παραγωγικής σχλής) 189 Πυραγί (σχλής µετεκπαίδευσης) 7 Υππυραγί - Ανθυππυραγί (παραγωγικής σχλής) 864

Διαβάστε περισσότερα