για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη"

Transcript

1 Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Θεδωρίδης Σέργις Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής και Τηλεπικινωνιών Εθνικύ και Καπδιστριακύ Πανεπιστημίυ Αθηνών Αύγυστς 2005 ΕΙΔΙΚΗ TnKPÊÎIJL JI&KEÏPIEHF ΕΠΕΑΈΗ ΕΛΛΑΔΛΓffläooe ίϊρμίϊμιη Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΓΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΕπιχΕίρπιπκώ Πρόγραμμα ΕϊπαιΒευης κατ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης «Διεύρυνση Τριτβάθμιας Εκπαίδευσης- Παν. Στερεάς Ελλάδας ( )» MIS 92108

2 Πίγακας? ΐεριεχ ιένα ^; > f ; : : ; j.. 1 '1 ϊ Κεφάλαι 1 Εισαγωγή. -4 Κεφάλαι 2 Μεθδλγία 6 Κεφάλαι 3 Σκπιμότητα Έργυ. - 8 Κεφάλαι 4 Οριθέτηση Συστήματς Απαιτήσεις. 4.2 Πόρι Κεφάλαι 5 Υλπίηση Σύστημα και Υπηρεσίες Σχεδίαση και Αρχιτεκτνική 1$ Εξπλισμός Βάση Δεδμένω ν Συστήματς Διαχείρισης Απφιτώ ν Περιφερειακή Λειτυργικότητα Υπηρεσίες Υπστήριξης Απφίτων Εκτέλεση Έργυ Εργασίες Χρνδιάγραμμα 35 Κεφάλαι 6 Συμπεράσματα Κεφάλαι 7 Αναφρές

3 Πίνακ;αί : Σχημ : 8ν Λ ;:*?: ;ν ί; : '--φ^'. J f ;: Εικόνα 1: Λγική Διάταξη Συστημάτων - 20 Εικόνα 2: Συνπτικό Διάγραμμα Σχέσεων-Ονττήτων Βάσης ΔεδμένωνΑπφϊτων 24 Εικόνα 3: Χρνδιάγραμμα εκτέλεσης έργυ

4 Κεφαλαί 1 Εΐ05^ωγη Η παρύσα μελέτη έχει σα στόχ τη διερεύνηση της δυνατότητας σχεδιασμύ και εκτέλεσης ενός έργυ υπδμής πληρφρικής για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιϊατρική τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας, τ πί θα έχει σαν αντικείμεν την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας. Τ ίδι τ έργ πυ εξετάζεται θα απτελεί πηγή πληρφόρησης για κάθε ενδιαφερόμεν: απόφιτι, εργδότες φιτητές, στελέχη ργανισμών και επιχειρήσεων και λιπί επισκέπτες κλπ θα μπρύν να αντλύν και ενημερώνυν τις πληρφρίες πυ χρειάζνται μέσω μιας διαδικτυακής επαφής τυ συστήματς, ενώ παράλληλα θα συντελεί στην πρβλή τυ Τμήματς / Ιδρύματς μέσω τυ διαδικτύυ, συμβάλλντας στη δημιυργία της εικόνας μιας σύγχρνης εκπαιδευτικής ντότητας. Η συγκέντρωση και παρχή πληρφριών για τη σταδιδρμία των απφίτων υπστηρίζει τυς ίδιυς τυς απόφιτυς στην ένταξη τυς στην αγρά εργασίας και μπρεί να συμβάλλει στ στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια τυ Τμήματς / Ιδρύματς. Η δημιυργία ενός λειτυργικά πλύσιυ συστήματς πέραν των παραπάνω, θα συσφίξει τυς δεσμύς και μεταξύ των απφίτων αλλά και μεταξύ αυτών και τυ ίδιυ τυ τμήματς γεγνός τ πί μακρπρόθεσμα αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην διάχυση της αναγνώρισης των στελεχών πυ εκπαιδεύνται σε αυτό, η πία αντανακλά στ ίδι τ τμήμα. Παρακάτω, η μελέτη αυτή καταγράφει τις ανάγκες τυ τμήματς Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιϊατρική τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας αναφρικά με τη δημιυργία τυ εν λόγω συστήματς και στη συνέχεια, θέτει τα θεμέλια για τη σχεδίαση και υλπίηση τυ πληρφριακύ συστήματς πυ θα τις καλύψει. Πλην όμως για λόγυς όπως συνάφειας και χρηματδότησης συχνά γίννται αναφρές τ ίδι τ Ίδρυμα αντί για τ τμήμα. Καθώς η καθεαυτύ βάση δεδμένων δεν είναι παρά μια ενδεχόμενη τεχνική πλευρά ενός γενικότερυ πλαισίυ υπστήριξης των απφίτων μιας εκπαιδευτικής δμής, η παρύσα μελέτη δεν μπρεί να τπθετηθεί γενικότερα πρτείνντας λκληρωμένη δέσμη ενεργειών πρς επίτευξη τυ συνλικύ στόχυ. Ως εκ τύτυ εστιάζει μόν στ συγκεκριμέν σύστημα και τη σκπιμότητα αυτύ θεωρώντας δεδμένη τη βύληση της υπστήριξης των απφίτων αλλά χωρίς στιχεία επί τυ μέτρυ αυτής.

5 Εφόσν χρνικός ρίζντας υλπίησης τ επιτρέπει, η μελέτη πρτείνει ενα μεγάλ αριθμό λειτυργιών και χαρακτηριστικών πυ θα πρέπει να ικανπιεί τ δημιυργύμεν σύστημα ώστε αυτό εξαρχής να απτελέσει σημεί αναφράς για την επικινωνία των μελών / χρηστών τυ, την εξυπηρέτηση των αναγκών τυς και την πρβλή τυ τμήματς / ιδρύματς. Στην κατεύθυνση αυτή, αρχικά καταγράφνται ι ανάγκες πυ ήδη παρυσιάζνται και στη συνέχεια γίνεται πρόβλεψη για μελλντικές, πυ αναμένεται να εμφανιστύν κατά την πλήρη στελέχωση και λειτυργία τυ τμήματς / ιδρύματς. Καθρίζεται η λειτυργικότητα πυ θα παρέχει τ σύστημα και γίνεται λεπτμερής αναφρά στα στιχεία πυ θα πρέπει να τηρεί καθώς τ πρτεινόμεν σύστημα ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής εφαρμγής Βάσης Δεδμένων. Τέλς πρτείνεται συγκεκριμένη πρσέγγιση για την υλπίηση τυ συστήματς.

6 Κεφίλαϊ 2 ΜΜδλα^Α Τ υλικό της παρύσας μελέτης τρφδτείται από τις παρακάτω πηγές: Την εμπειρία τυ μελετητή Τη διερεύνηση της εθνικής και διεθνύς πρακτικής σε θέματα πυ άπτνται της περιχής πυ καλύπτει η ζητύμενη βάση δεδμένων. Την ενδελεχή διερεύνηση σχετικών πρσεγγίσεων πυ ήδη βρίσκνται σε λειτυργία στν παγκόσμι χώρ. Καθώς στν Ελλαδικό χώρ βρίσκυμε περιρισμένες υλπιήσεις στην κατεύθυνση της υπστήριξης των απφίτων με τη συγκεκριμένη μρφή εργαλείων, η διεθνής εμπειρία απτελεί τη βάση της παρύσας μελέτης. Εκ τυ ρισμύ της μελέτης ι εναλλακτικές επιλγές είναι εξαιρετικά περιρισμένες, καθώς αναφέρεται στην υλπίηση ενός πλύ συγκεκριμένυ πληρφριακύ συστήματς. Για τ λόγ αυτό δίνεται έμφαση όχι στην επιλγή εναλλακτικών λύσεων αλλά στην καλύτερη κατανόηση τυ έργυ. Έτσι η μελέτη, αφύ παρυσιάσει τη σκπιμότητα και εφικτότητα της υλπίησης, εστιάζει πάνω σε μια πλύ συγκεκριμένη πρόταση υλπίησης και διαδικασία εκτέλεσης τυ έργυ. Με αυτό τν τρόπ γίνεται πλύ σαφές τ κόστς τυ έργυ σε όλες τυ τις φάσεις και μέσα από την ανάλυση της λειτυργικότητας τυ αναδεικνύεται τ σύνλ τυ φέλυς πυ αναμένεται να απκμιστεί. Αναλυτικότερα ι ενέργειες πυ εκτελύνται είναι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, απαιτήσεων και αναγκών μέσα από επαφές και συνεντεύξεις με στελέχη τυ φρέα. Εδώ όπυ αρμόζει η εξέταση γίνεται πέρα από τα όρια τυ αναθέτντς τμήματς για όλ τ ίδρυμα. Καταγραφή ελληνικής και διεθνύς εμπειρίας μέσω αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών λύσεων στυς χώρυς της εκπαίδευσης. Κύρια πηγή πληρφριών απτελεί τ διαδίκτυ. Εξετάζνται τα συστήματα των πλέν φημισμένων εκπαιδευτικών δμών, όπυ αυτά υπάρχυν, αλλά και τα ενδιαφέρντα συστήματα μικρότερων. Λειτυργική και τεχνλγική αξιλόγηση πρσεγγίσεων και συστημάτων. Διερεύνηση των δυναττήτων χρηματδότησης υλπίησης και λειτυργίας τυ έργυ.

7 Καταγραφή κινδύνων υλπίησης και λειτυργίας τυ έργυ. Κατάστρωση μντέλυ λειτυργίας τυ συστήματς σαν λκληρωμέν πληρφριακό σύστημα απτελύμεν από υπλγιστικά συστήματα, τηλεπικινωνιακές υπδμές, ανθρώπιν δυναμικό και υπηρεσίες. Πλυδιάστατη αξιλόγηση των εναλλακτικών λύσεων (τεχνλγία, ικνμικό και χρνικό κόστς, επεκτασιμότητα, εφικτότητα κλπ). Κατάστρωση σχεδίυ υλπίησης έργυ.

8 ΚεφΕχι 3 Σκπιμότητα Έργυ Όπως ήδη αναφέρθηκε, αντικείμεν της παρύσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σκπιμότητας τυ έργυ δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς. Τ αντικείμεν τυ έργυ αυτύ δεν απτελεί παρά ένα μόν μέρς μιας γενικότερης περιχής δράσης πυ δεν είναι άλλη παρά η υπστήριξη της εξέλιξης των απφίτων τυ τμήματς στην αγρά εργασίας και τ χώρ της επιστήμης. Εξαρχής κρίνεται ότι η εκτέλεση τυ έργυ είναι ελάχιστης σημασίας αν δεν εκτελεστύν μια σειρά από εργασίες πλαισίωσης τυ με άλλες υπηρεσίες πρς τυς φιτητές και απόφιτυς τυ τμήματς. Η διεθνής πρακτική, όπως αυτή φαίνεται και μέσα από τα συστήματα πυ παρατίθενται στ τέλς της μελέτης, δείχνει ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των απφίτων τυ τμήματς, αλλά και η ανάδειξη της επιστημνικής τυς και επαγγελματικής επιτυχίας μέσω διαφόρων καναλιών διάχυσης της πληρφρίας αυτής απτελεί έναν από τυς δύ κύριυς άξνες πυ κινύνται τα γραφεία διασύνδεσης και ι ενώσεις απφίτων των ιδρυμάτων. Ο δεύτερς άξνας είναι αυτός της άμεσης υπστήριξης των απφίτων στην αγρά εργασίας. Αρχικό βήμα της μελέτης είναι να στιχειθετηθεί λόγς πυ θεωρείται απαραίτητη η υπστήριξη των φιτητών ενός τμήματς πίς κατ' επέκταση απτελεί και τ κίνητρ για τη δημιυργία της συγκεκριμένης βάσης δεδμένων. Ξεκινώντας από τ αξίωμα ότι η αναγνώριση ενός ιδρύματς απτελεί έναν από τυς κύριυς στόχυς τυ, αναζητύμε τις μετρικές εκείνες πυ πρσδιρίζυν την αναγνώριση αυτή πστικά. Οι διάφρες μεθδλγίες κατάταξης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δίνυν διαφρετικό βάρς σε επιλεγμένα μεγέθη. Για παράδειγμα η ταξινόμηση της Shanghai δίνει βάρς μόν στην επιστημνική αναγνώριση ενός ιδρύματς ενώ ι δυτικές πρσεγγίσεις δίνυν βάρς και στην εξυπηρέτηση των φιτητών μέσω των διάφρων μρφών πυ αυτές μπρεί να έχυν. Καθώς σήμερα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχυν σε μεγάλ βαθμό συσχετιστεί με την επαγγελματική απκατάσταση των εκπαιδευμένων, παρά τις όπιες αντιδράσεις και διαφωνίες πρς τη συσχέτιση αυτή, η εστίαση στην επιστημνική και μόν αναγνώριση μέσω επιστημνικών βραβείων και δημσιεύσεων φαντάζει ιδιαίτερα περιρισμένης αντίληψης. Έτσι, η αρχικά διαισθητική εκτίμηση της ανάγκης στήριξης και ανάδειξης της πρείας των απφίτων ενός τμήματς τεκμηριώνεται πστικά.

9 Η δημιυργία βάσης δεδμένων απφίτων απτελεί ένα μέρς τυ τεχνλγικύ υπβάθρυ τ πί θα στηρίξει μια τέτια μρφή υπηρεσιών. Απαραίτητς θεωρείται συνδυασμός με άλλες τεχνλγικής (ειδήσεις, ανακινώσεις χώρυς συζητήσεων, λίστες ηλεκτρνικύ ταχυδρμείυ, διαμίραση περιεχμένυ κλπ) και μη-τεχνλγικής (διργάνωση εκδηλώσεων, διάχυση πληρφρίας σε εξωτερικά κανάλια, υπστήριξη απφίτων και λιπών ενδιαφερμένων κλπ) φύσης υπηρεσίες, ι πίες όμως δεν απτελύν αντικείμεν της παρύσας μελέτης. Η δημιυργία μιας τέτιας βάσης δεδμένων, δεν απσκπεί μόν στην ανταλλαγή πληρφρίας και υπστήριξης των απφίτων τυ ιδρύματς. Αν επιτευχθεί ένα ελάχιστ επίπεδ πληρότητας και εγκυρότητας των περιεχμένων της μπρεί να απτελέσει πλύτιμ εργαλεί στ στρατηγικό σχεδιασμό τυ κάθε τμήματς πυ τ εκμεταλλεύεται. Η γνώση της εξέλιξης των απφίτων, επιστημνικά και επαγγελματικά, είναι αυτή πυ επαληθεύει ή καταρρίπτει τις πρακτικές και κατευθύνσεις εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής μνάδας. Σχετικά με τις εναλλακτικές επιλγές της δημιυργίας της αναφερόμενης βάσης δεδμένων, αυτές αναφέρνται κυρίως στ βαθμό της λκλήρωσης της σαν εφαρμγή και όχι στις τεχνλγικές επιλγές της. Ο λόγς είναι ότι σήμερα η διαδικτυακή πρόσβαση των υπηρεσιών θεωρείται η τυππιημένη πρσέγγιση με ελαχιστπίηση τυ κόστυς και μεγιστπίηση τυ κινύ μιας υπηρεσίας, ενώ ι τεχνλγίες υλπίησης με χρήση πλυστρωματικών μντέλων είναι μνόδρμς. Καθώς σύμφωνα με την εδώ πρσέγγιση ένας από τυς κυρίαρχυς λόγυς είναι η διάχυση και συγκέντρωση πληρφρίας, θεωρείται απαραίτητη η διαδικτυακή πρόσβαση, ως εκ τύτυ εξετάζνται μόν πρσεγγίσεις πυ καλύπτυν αυτό τ χαρακτηριστικό. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη πρσέγγιση πυ παρυσιάζεται παρακάτω σαν η πρτεινόμενη λύση, επιλέγεται να λκληρωθεί ένας μεγάλς βαθμός υπηρεσιών στ σύστημα. Με αυτό τν τρόπ θα ελαχιστπιηθεί τ κόστς ανάπτυξης και θα εξασφαλιστεί ότι τ σύνλ των ηλεκτρνικών υπηρεσιών πυ απαντώνται σε άλλα ανάλγα συστήματα παρέχεται και από τ σχεδιαζόμεν. Η εφικτότητα τυ έργυ θα πρέπει να εξεταστεί από δύ πλευρές : αυτή της υλπίησης και αυτή της λειτυργίας. Η υλπίηση τυ έργυ δεν παρυσιάζει τεχνλγικές δυσκλίες Οι απαιτήσεις για την κατασκευή τυ συστήματς όπως παρυσιάζνται παρακάτω, είναι σαφείς και η κάλυψη τυς εφικτή με ένα σύνλ τεχνλγιών. Η φιλξενία τυ συστήματς μπρεί να γίνει από την υπάρχυσα υπδμή τυ ιδρύματς σαν επιλγή ανάγκης, αν και στα πλαίσια της παρύσας

10 πρτείνεται η επέκταση τυ υλικτεχνικύ εξπλισμύ. Επίσης η έλλειψη αυστηρύ χρνικύ περιρισμύ στην υλπίηση τυ έργυ, εφόσν δεν υπάρχυν ακόμα απόφιτι τυ ιδρύματς δίνει ένα ακόμα βαθμό ελευθερίας υλπίησης. Ο σημαντικός περιρισμός της κατασκευής είναι κυρίως ικνμικός και η διαστασιπίησή τυ γίνεται παρακάτω. Αναφρικά με τη λειτυργία τυ συστήματς, υσιαστικά θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση τυ. Εδώ υπάρχυν διάφρες εναλλακτικές επιλγές όμως καμία από αυτές δε βρίσκεται σε επίπεδ πυ να ελέγχεται από την παρύσα μελέτη και τ συνεπαγόμεν έργ: Ανάθεση σε πρσωπικό πυ απασχλείται ειδικά με σχετικές υπηρεσίες υπστήριξης απφίτων, αν και εφόσν κάτι τέτι πρβλέπεται από τ γενικότερ πλαίσι υπηρεσιών τυ τμήματς. Ανάθεση σε φιτητές τυ τμήματς σαν πρσφρά έργυ, με τη γενικότερη ευθύνη μελών ΔΕΠ (εκ περιτρπής ή πάγια). Ανάθεση στ σύλλγ των φιτητών τυ τμήματς. Ανάθεση στ πρσωπικό τεχνικής υπστήριξης. Από τις παραπάνω επιλγές θεωρύνται ότι αυτές πυ τελικά καταλήγυν στη διαχείριση τυ συστήματς από τυς φιτητές είναι ι πλέν ρεαλιστικές και βιώσιμες. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διαχείριση δεν αναφέρεται στη διαχείριση σε πλύ χαμηλό τεχνλγικό επίπεδ, αλλά σε λειτυργικό επίπεδ, καθώς η πρώτη θεωρείται ότι θα πρέπει να καλυφθεί από τ πρσωπικό υπστήριξης δικτύυ τυ ιδρύματς. Ως εκ τύτυ η διαχείριση από πρσωπικό γενικής τεχνικής υπστήριξης θεωρείται μάλλν άστχη. Η τρφδότηση τυ συστήματς με πληρφρίες εκτιμάται ότι δε θα επιβαρύνει ικνμικά τ έργ, καθώς ι άμεσα ενδιαφερόμενι, δηλαδή φιτητές απόφιτι και παράγντες της αγράς εργασίας είναι και ι κύριι τρφδότες τυ. Η ργάνωση εκδηλώσεων και λιπών δράσεων πυ ενδεχμένως συνεπάγνται κόστυς και άπτνται της υπστήριξης των απφίτων δεν απτελύν αντικείμεν τυ έργυ. Σημαντικός παράγντας για την εφικτότητα τυ έργυ είναι η ικνμική διαστασιπίησή τυ. Μια πρόχειρη πρσέγγιση η πία τεκμηριώνεται παρακάτω, εκτιμά τ έργ κάτω από τις συνυπλγίζντας εξπλισμό και μελέτες σχετικές με την υλπίηση τυ. Είναι πλύ σημαντικό ότι τ εν λόγω σύστημα είναι

11 ικανό να καλύψει τις ανάγκες όχι ενός και μόν τμήματς τυ ιδρύματς άλλα τυ συνόλυ αυτύ, ανεξάρτητα από την τελική επιλγή κεντρικής ή τπικής εκμετάλλευσης τυ. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτιες δράσεις χρηματδτύνται μετά την κατάλληλ πρσανατλισμό τυς πρς τις δράσεις πυ καλύπτει τ πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, τ πί διανύει τ 2 κύκλ τυ. Δυστυχώς όμως στην παρύσα φάση τυ πργράμματς, η μναδική σχετική ανιχτή πρόσκληση τυ ΕΠΕΑΕΚ II είναι αυτή με ΑΠ: 12430/ πρκειμένυ να ενταχθύν και να χρηματδτηθύν ι πράξεις στην περιχή «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ », η πία αναφέρεται μόν σε ιδρύματα πυ δεν έχυν χρηματδτηθεί ήδη από τ εν λόγω πρόγραμμα. Η υλπίηση με εκμετάλλευση έργυ των εκπαιδευμένων θα μπρύσε να απτελέσει μια ικνμικότερη εναλλακτική πρσέγγιση, πλην όμως ύτε η διεθνής πρακτική συνάδει με αυτό ύτε η εμπειρία τυ μελετητή δείχνει μεγάλ πσστό επιτυχίας των έργων πυ υλπιύνται με αυτή τη μέθδ, πέραν βέβαια της εμπειρίας πυ μεταφέρυν στ πρόσωπ αυτύ πυ υλπιεί τ σύστημα. Η χρηματδότηση τυ έργυ μέσα από τν τακτικό πρϋπλγισμό τυ ιδρύματς απτελεί μία ακόμα δυνατότητα χωρίς όμως υψηλές πρπτικές επιτυχίας. Καθώς τ πσό δεν είναι αμελητέ η πρσπάθεια διόδευσης μέσω των τακτικών εσόδων θα πρέπει να σχεδιαστεί σε επίπεδ ιδρύματς και όχι τμήματς Τ γεγνός ότι τ έργ δεν είναι επιτακτικής ανάγκης απτελεί έναν ανασταλτικό παράγντα ως πρς την υλπίηση τυ μέσω αυτής της δύ, καθώς τα σχετικά νεσύστατα τμήματα παρυσιάζυν ακόμα σημαντικές ελλείψεις υπδμής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρά τυς στρατηγικύς λόγυς πυ κατά την άπψη τυ μελετητή είναι στην κατεύθυνση της θετικής επιλγής για την υλπίηση τυ εξεταζόμενυ συστήματς, ι ικνμικί λόγι θέτυν σημαντικύς περιρισμύς στην υλπίηση τυ. Επιπρόσθετα τίθεται τ θέμα της ωριμότητας τυ ιδρύματς για την απόκτηση μιας βάσης δεδμένων απφίτων. Τ γεγνός ότι δεν υπάρχυν ακόμα απόφιτι και τ ότι η τπθέτηση τυς στην αγρά εργασίας και μάλιστα σε εξέχυσες θέσεις δεν είναι κάτι τ άμεσα αναμενόμεν, μειώνει άμεσα τα φέλη πυ τ ίδρυμα / τμήμα θα έχει από ένα τέτι σύστημα. Στν αντίπδα αυτύ βρίσκεται τ επιχείρημα ότι η υλπίηση τυ συστήματς σε συγχρνισμό με τα παραπάνω θα τ αναδείξει σαν

12 «κατεστημέν» στην υπδμή και τις υπηρεσίες τυ τμήματς, γεγνός τ πί θα συμβάλλει σημαντικά στην εγκυρότητα και πληρότητα των πληρφριών πυ θα περιέχει και κατά συνέπεια στη χρήση και απόδση τυ. Με τν τρόπ αυτό θα είναι και πλέν σημαντική η πρσφρά τυ στ στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής μνάδας.

13 Κεφά &(<>,4 Opio9 g ri Συστ Γς ; ;1 ;, :lf!ll,. Στις επόμενες παραγράφυς περιγράφεται σφαιρικά τ σύστημα βάσης δεδμένων απφίτων μέσα από μια καταγραφή των απαιτήσεων πυ τίθενται ή πρβλέπνται και των πόρων πυ απαιτύνται ή διατίθενται για τη δημιυργία τυ. 4.1 Απαιτήσεις Τ έργ της υλπίησης της βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας σύμγωνα με τυς όρυς ανάθεσης της μελέτης σκπιμότητας, έχει σαν επίκεντρ την κάλυψη των αναγκών τυ αναθέτντς Τμήματς Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιϊατρική τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας. Καθώς όμως η ανάγκη αυτή δεν περιρίζεται μόν στ συγκεκριμέν τμήμα, λόγι ικνμίας κλίμακας μας κάνυν να διερευνήσυμε και τη δυνατότητα λικής αντιμετώπισης τυ θέματς εφόσν χρόνς υλπίησης μπρεί να τ επιτρέψει. Έτσι η εξέταση των πρπτικών και μελλντικών αναγκών τυ ιδρύματς καθώς αυτό διευρύνεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές περιχές και αντίστιχα τμήματα, δείχνει ότι μπρεί να επιτευχθεί σημαντική επαναχρησιμπίηση τυ συστήματς και κατά συνέπεια ικνμία πόρων. Δυστυχώς όμως ι λεπτμέρειες των αναγκών των άλλων τμημάτων δεν είναι ακόμα γνωστές ώστε να καθριστεί βαθμός επαναχρησιμπίησης και να ληφθύν τα απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστπίηση τυ. Δυστυχώς αναμένεται ότι η διαφρπίηση των θεματικών περιχών συνδεύεται από σημαντική διαφρπίηση και στην καταγραφή και παρακλύθηση της αγράς εργασίας, κάτι τ πί δεν πρβλέπεται στην παρύσα μελέτη να εκτελεστεί συνλικά. Με βάση αυτά η μελέτη αναγνωρίζει: αναμενόμενη μερική διαφρπίηση τυ κάθε σημείυ εφαρμγής (Τμήμα) σε διάφρα επίπεδα, πλην όμως δεν μπρεί να την αντιμετωπίσει παρά μόν γενικεύντας αρκετά τ βασικό πληρφριακό σύστημα ώστε αυτό να είναι πρσαρμόσιμ στην εκάσττε περίπτωση. αναμενόμενη μιγένεια σε διάφρα επίπεδα λειτυργικότητας καθώς και την μιγένεια σε επίπεδ υπδμής.

14 Στην παρύσα φάση η δημιυργία τυ συστήματς δεν απτελεί επιτακτική ανάγκη για τη λειτυργία τυ τμήματς / ιδρύματς. Καθώς αναφέρεται στη διαχείριση απφίτων τυ αυτύ, η πρπτική ενεργπίησης τυ ξεπερνά τ χρνικό ρίζντα των 2 ετών. Μάλιστα δε θα ήταν σκόπιμ να ενεργπιηθεί νωρίτερα από την παράδση στην αγρά εργασίας των πρώτων απφίτων τυ τμήματς καθώς η εμφάνιση ενός συστήματς τ πί θα στερείται υσιαστικύ περιεχμένυ αναμένεται να δημιυργήσει κακή αρχική εικόνα για τη χρησιμότητα τυ. Εκτός από τη μεγάλη απόσταση τυ χρνικύ ρίζντα εφαρμγής τυ συστήματς, χρόνς υλπίησης τυ καθρίζεται και από τ πλαίσι διάθεσης των ικνμικών πόρων υλπίησης τυ, ι πίι αυτή τη στιγμή δεν έχυν δεσμευθεί. Για τη λειτυργία τυ συστήματς απαραίτητη υπδμή απτελύν τα εξής: Τηλεπικινωνιακή υπδμή και υπδμή δικτύωσης συνδευόμενες από σχετικές υπηρεσίες. Εφαρμγή Φιτητλγίυ. Αναφρικά με τ πρώτ, κρίνεται ότι δε θα πρέπει να τεθύν αυστηρί όρι στην παρύσα φάση λόγω της χρνικής απόστασης. Αντίθετα όμως, τ σύστημα διαχείρισης Φιτητλγίυ, είτε θα πρέπει εξαρχής να λάβει υπόψη τυ τις ανάγκες τυ συστήματς Απφίτων ώστε να μπρέσει να τ τρφδτήσει με τις σχετικές πληρφρίες είτε αντίστρφα τ σύστημα απφίτων θα πρέπει να πρσαρμστεί στα χαρακτηριστικά αυτύ. Σύμφωνα με τις καταγραφόμενες ανάγκες, τ σύστημα θα πρέπει να ικανπιήσει τα εξής: Καταγραφή της εργασιακής εξέλιξης των απφίτων με κύρι στόχ την Άντληση και παρχή στατιστικών πληρφριών πρς κάθε ενδιαφερόμεν. Υπστήριξη τπθέτησης φιτητών στην αφρά εργασίας μέσω της αξιλόγησης της πρείας των απφίτων Εσωτερική αξιλόγηση δμών και πρσεγγίσεων Άμεση εργασιακή υπστήριξη απφίτων με Υπστήριξη αναζήτησης στελεχιακύ δυναμικύ από εργδότες. Υπστήριξη εύρεσης εργασίας για απόφιτυς.

15 Πρώθηση δημιυργίας δεσμών μεταξύ των απφίτων και τυ τμήματς / ιδρύματς. Καθώς κύρις στόχς τυ συστήματς είναι η παρχή πληρφριών πρς τυς επισκέπτες τυ, θα πρέπει να τηρεί αρχεία με πλήθς στιχείων τα πία επικεντρώννται στις εξής ντότητες: Στιχεία φιτητή και φίτησης όπυ καταγράφεται τ ιστρικό τυ μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία τυ τμήματς. Στιχεία πρόσθετης εκπαίδευσης και δεξιτήτων όπυ καταγράφνται πρόσθετι τίτλι πυ απκτά τ μέλς Στιχεία σταδιδρμίας όπυ καταγράφεται η εργασιακή εμπειρία τυ κάθε απφίτυ. Ένα σύνλ άλλων στιχείων τα πία δεν καταγράφνται σαν άμεσες ανάγκες πρκύπτυν από την επεξεργασία των επιμέρυς στόχων και τη χαρτγράφηση τυς σε πληρφριακά συστήματα και τα πία παρυσιάζνται στ 5.1. Οι εργασίες πυ αναμένεται ότι θα πρέπει να εκτελεστύν μέσω τυ συστήματς είναι : Άντληση και πρβλή πρκαθρισμένων στατιστικών στιχείων Αναζήτηση μελών Διαχείριση πρφίλ μέλυς Διαχείριση εγγραφής (φακέλυ) από τ μέλς Μαζική επικινωνία Ανακινώσεις Η ίδια η λειτυργία τυ συστήματς και ι ανάγκες πυ αυτό δημιυργεί (όπως πχ περιρισμύ πρόσβασης) δημιυργύν απαιτήσεις διαχειριστικών λειτυργιών όπως συντήρηση συστήματς, διαμόρφωση συστήματς, διαχείριση χρηστών με εξυσιδότηση πρόσβασης κλπ. Οι μάδες χρηστών πυ ζητείται να πρσπελαύνυν τ σύστημα είναι: Ανώνυμι επισκέπτες με πρόσβαση σε δημόσια πρσβάσιμες πληρφρίες όπως πρφίλ και στατιστικά

16 Επώνυμι επισκέπτες-απόφιτι με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληρφρίες όπως πρφίλ και στατιστικά, δυνατότητα επικινωνίας με άλλα μέλη, ανάρτηση ανακινώσεων κλπ. Επώνυμι επισκέπτες από τν εργασιακό τμέα με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληρφρίες όπως πρφίλ και στατιστικά, ανάρτηση ανακινώσεων, επικινωνία με μέλη κλπ Μέλη συστήματς, όπως πχ διδάσκντες και ειδικό πρσωπικό υπστήριξης απφίτων, τα πία έχυν τη δυνατότητα τρφδότησης τυ συστήματς με πληρφρίες και πρσπέλαση ιδιωτικών στιχείων (μέσα από κανόνες πυ θα καθριστύν). Διαχειριστές ι πίι θα πρσαρμόζυν τα χαρακτηριστικό και δεδμένα ασφαλείας, θα αλλάζυν τη δμή και τα στιχεία τυ συστήματς κλπ Σε κάθε υπκατηγρία πλην της δημόσιας πρόσβασης θα υπάρχυν εσωτερικές διαβαθμίσεις πρόσβασης σε λειτυργικότητα τυ συστήματς. Στα παραπάνω δεν καταγράφεται η παρακλύθηση τυ επιστημνικύ έργυ των απφίτων η πία καταρχήν δεν απτελεί σε πρνόμι αυτών και κατά δεύτερ θα μπρύσε να απτελέσει μια ανεξάρτητη εφαρμγή. Πέραν των παραπάνω αναγνωρίζεται η ανάγκη διεπαφής τυ συστήματς με εξωτερικά συστήματα όπως πχ τ Φιτητλόγι τ πί θα παρέχει όλη την απαραίτητη πληρφρία τυ ιστρικύ ενός φιτητή εντός τυ τμήματς. 4.2 Πόρι Μετά την καταγραφή των αναγκών, ι πίες σε πρώτη φάση παρυσιάστηκαν συνπτικά, σημαντικό στιχεί για τη σχεδίαση τυ συστήματς απτελεί η καταγραφή και εκτίμηση των πόρων πυ διατίθενται για την υλπίηση τυ. Όπως ήδη αναφέρθηκε η χρνική απόσταση της εφαρμγής τυ συστήματς δίνει δευτερεύυσα σημασία στην τρέχυσα κατάσταση, δεν παύει όμως να απαιτείται μια βασική υπδμή για τη διενέργεια κάπιων από τις εργασίες υλπίησης όπως πχ η πιλτική λειτυργία και η εκπαίδευση. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει η ικνμική διάσταση τυ έργυ υλπίησης η πία καθρίζεται στις με σκπό να καλύψει τ πλήρες δημιυργύμεν σύστημα.

17 A/A Περιγραφή Πσό ( ) Υπχρεωτικό 1. Υλικό φιλξενίας συστήματς ΟΧΙ 2 2. Μελέτη εφαρμγής ΝΑΙ 3. Ανάπτυξη συστήματς και διαδικτυακής διεπαφής ΝΑΙ 4. Υπηρεσίες υπστήριξης ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ Παραπάνω, ένα μέρς των ικνμικών πόρων πυ θα δεσμευθύν για τ σύστημα διατίθεται στην πρμήθεια εξπλισμύ, κάτι τ πί παρυσιάζεται στην πρσέγγιση υλπίησης. Σαν πρόσθετ υπλγιστικό εξπλισμό, κατά την περίδ λειτυργίας τυ, τ σύστημα μπρεί να εκμεταλλευτεί υπάρχντα στιχεία υπδμής τυ τμήματς, πλην όμως δεν αναμένεται να παρυσιάσει σημαντικές απαιτήσεις. Εκτιμάται ότι η τότε υπάρχυσα τηλεπικινωνιακή και δικτυακή υπδμή τυ τμήματς θα φιλξενήσει και αυτό και θα επαρκέσει για την κάλυψη των αναγκών τυ. 1 Υπλγιστικό σύστημα, λγισμικό συστήματς και στιχεία πρστασίας αυτύ (πχ firewall) 2 Μπρεί να επιτευχθεί διαμίραση πόρων με άλλα συστήματα τυ ιδρύματς. 3 Θεωρείται ότι ξεκινά από τ σημεί πυ τελειώνει η παρύσα, η πία έχει ήδη σε σημαντικό βαθμό καταγράψει τ δημιυργύμεν σύστημα. 4 Αναφέρεται σε υπηρεσίες υπστήριξης για ένα εύλγ χρνικό διάστημα 2 ετών (~15% ανά έτς).

18 Κεφάλαι 5 Υλπΐη '"" :' : 'W ^^^gy^^ Παρότι η παρύσα μελέτη αναφέρεται στη σκπιμότητα τυ έργυ, παρακάτω γίνεται μια πρσέγγιση στην εκτέλεση τυ έργυ η πία βηθά στην εκτίμηση τυ κόστυς υλπίησης και λειτυργίας τυ και στα αναμενόμενα φέλη τυ. Ταυτόχρνα επαληθεύνται τα ευρήματα της μελέτης και υπστηρίζεται καλύτερα η επόμενη φάση τυ έργυ πυ είναι αυτή της υλπίησης τυ (μελέτη / εκτέλεση), 5.1 Σύστημα και Υπηρεσίες Σχεδίαση και Αρχιτεκτνική Παρά τ ότι τίτλς της μελέτης αναφέρεται στη Δημιυργία βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας η πρσέγγιση εδώ καλύπτει τη σχεδίαση και υλπίηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση, ενημέρωση και εκμετάλλευση των πληρφριών της δημιυργύμενης βάσης δεδμένων και στ χώρ τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στ αναθέτν τμήμα. Υιθετείται η πρσέγγιση της δημιυργίας ενός συστήματς τ πί θα εστιάζει στις ανάγκες τυ αναφερόμενυ τμήματς πλην όμως παρυσιάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ώστε να τπθετηθεί σε κεντρικό σημεί και να εξυπηρετήσει σε σημαντικό βαθμό τ σύνλ τυ ιδρύματς. Εναλλακτικά τα υπόλιπα τμήματα μπρύν να απκτύν τ σύστημα και να τ παραμετρπιύν ή εξελίσσυν στα πλαίσια των αναγκών τυς δίνντας την ιδιαίτερη απόχρωση πυ κάθε τμέας μπρεί να έχει. Η λύση αυτή είναι και η πρτεινόμενη καθώς δίνει μεγάλη ανεξαρτησία στα τμήματα για τη διαχείριση των υπσυστημάτων, ενώ από την άλλη πλευρά επιτυγχάνει σημαντική ικνμία εφόσν τ λγισμικό επαναχρησιμπιείται. Επίσης μπρεί να πρσφέρει και ενιαία κεντρική διαχείριση εφόσν τ λγισμικό θα είναι τ ίδι. Αναφρικά με την αρχιτεκτνική τυ λγισμικύ, τ σύστημα θα απαρτίζεται από τα εξής: σχεσιακή βάση δεδμένων η πία θα τηρεί όλες τις πληρφρίες σχετικά με τ ιστρικό φίτησης και την εξέλιξη των απφίτων. διαδικτυακή διεπαφή συστήματς δια διαχείριση δεδμένων

19 διαδικτυακή διεπαφή για την άντληση πληρφριών όπως στατιστικά στιχεία αλλά και τη διενέργεια αναζητήσεων. περιφερειακά διαδικτυακά συστήματα ανιχτύ κώδικα τα πία πρσφέρυν την πρόσθετη λειτυργικότητα πυ παρακάτω πρδιαγράφεται. Είναι επιθυμητό να λκληρώννται με τ ίδι σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδμένων (RDBMS) τ πί χρησιμπιεί και τ σύστημα διαχείρισης απφίτων πλην όμως κάτι τέτι δεν κρίνεται απλύτως απαραίτητ. Επίσης είναι επιθυμητό τα διάφρα υπσυστήματα να υπακύυν στις τις ίδιες τεχνλγικές και λειτυργικές αρχές πυ υπακύει και τ σύστημα των απφίτων. Αναφρικά με τη συγκεκριμένη ανάγκη πλαισίωσης με έτιμα συστήματα και δεδμένης της φύσης τυ έργυ, της δραστηριότητας τυ φρέα και της εικαζόμενης έκτασης των ικνμικών πόρων πυ θα αφιερωθύν στ συγκεκριμέν θέμα, εκτιμάται ότι τ βέλτιστ απτέλεσμα θα επιτευχθεί υιθετώντας πλατφόρμες ελεύθερης χρήσης και μάλιστα ανικτύ κώδικα. Με αυτό τν τρόπ: Δίνεται εύκλη πρόσβαση στ σύστημα για μεταβλή και πρσαρμγή τυ μέσω της ανάπτυξης νέων συνιστωσών (moduies, plugins κλπ) κάτι τ πί είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για ένα τμήμα με θέμα την Πληρφρική όπως τ αναθέτν αυτής της μελέτης. Μειώνεται σημαντικά τ κόστς απόκτησης τυ συστήματς. Με την επιλγή μιας ενεργής κατασκευής επίσης διατηρείται χαμηλό τ κόστς κατχής τυ συστήματς, αφύ ενημερώσεις γίννται με πλύ υψηλό ρυθμό στις κρυφαίες Open Source πλατφόρμες και πληρφρίες διαχείρισης, χρήσης και συντήρησης υπάρχυν άφθνες στ διαδίκτυ. Δίνεται έμφαση σε τυππιήσεις καθώς ι πλατφόρμες ανιχτύ κώδικα κάνυν εκτεταμένη χρήση ανιχτών πρτύπων. Στ επόμεν σχήμα απεικνίζεται η λγική διάταξη και σύνδεση των συστημάτων λγισμικύ.

20 Περιφερειακές Εφαρμγές Εικόνα Ι: Λγική Διάταξη Συστημάτων ΒΛ.2 Εξπλισμός Δεν παρυσιάζνται ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφρικά με τν εξπλισμό πυ απαιτείται για τη λειτυργία τυ συστήματς. Αυτός μπρεί να έρχεται από τν υπάρχντα εξπλισμό είτε μέσω της πρμήθειας ενός νέυ υπλγιστικύ συστήματς χαμηλών απαιτήσεων. Σε περίπτωση πυ κριθεί σκόπιμς διαχωρισμός από τα λιπά συστήματα τυ Τμήματς, πρτείνεται η πρμήθεια και απκλειστική αφιέρωση σε αυτό ενός υπλγιστικύ συστήματς με τις πρδιαγραφές πυ παρυσιάζνται παρακάτω. Παρότι δεν απτελεί τη βέλτιστη πρσέγγιση από πλευράς διαθεσιμότητας, ι ανάγκες τυ συγκεκριμένυ συστήματς θα εξυπηρετύνται ικανπιητικά με μικρό κόστς. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικών τυ εξπλισμύ αυτύ και τυ συνδευτικύ λγισμικύ συστήματς είναι: Ηλεκτρνικός Υπλγιστής με CPU Intel 3.2GHz ή άλλ ισδύναμ ή ανώτερ, 2GB μνήμης RAM, δίσκυς serial ΑΤΑ 100GB σε διάταξη RAID και όλα τα

21 βασικά στιχεία όπως πρσαρμγείς δικτύυ και θόνης, θόνη, μνάδα μαγνητ-πτικής εγγραφής (DVD-RW) κλπ Λγισμικό συστήματς: Πρτείνεται λειτυργικό σύστημα MS-Windows ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία με την υπόλιπη υπδμή τυ τμήματς. Συνδεύεται από τις εκδόσεις τυ.net Framework, COM+ Application Server και IIS Web Server. Εναλλακτικά και εφόσν υπάρχει θα κάπια έκδση Linux με χρήση ενός αντίστιχυ middleware όπως Apache / Axes ή Tomcat. Παρά τ ελάχιστ παραπάνω κόστς της έκδσης των Windows έναντι τυ λγισμικύ ανιχτύ κώδικα, τ όφελς της χρήσης MS SQL Server 2005 στη συνέχεια κάνει πρτιμητέα την επιλγή αυτή. Εξυπηρετητής ΒΣ: Πρτείνεται η Express έκδση τυ MS SQL Server 2005 η πία διατίθεται από τη Microsoft και η πία είναι υσιαστικά τ μναδικό βιμηχανικύ επιπέδυ σύστημα διαχείρισης ΒΔ τ πί διατίθεται δωρεάν. Οι πρσεγγίσεις Linux θα μπρύσαν να εκμεταλλεύνται κάπι λγισμικό. Και στα δύ περιβάλλντα πυ αναφέρνται ι πλατφόρμες ανάπτυξης δίννται δωρεάν (MS VS Express Editions και Matrix για Windows και μια πληθώρα περιβαλλόντων ανάπτυξης μεταξύ των άλλων τ Eclipse για Linux), πότε σε περίπτωση πυ τ ίδρυμα επιλέξει την ανάληψη της εξέλιξης τυ συστήματς μετά την αρχική κατασκευή τυ, αυτό θα μπρεί να γίνει εύκλα αν πρδιαγραφεί κατάλληλα η αντίστιχη ανάθεση τυ έργυ Βάση Δεδμένων Συστήματς Διαχείρισης Απφίτων Παρακάτω καταγράφνται συνπτικά ι πληρφρίες πυ θα πρέπει να τηρεί τ σύστημα διαχείρισης των απφίτων και ι λειτυργίες πυ θα πρσφέρει επί αυτών Καρτέλα Απφίτυ Η καρτέλα απφίτυ είναι τ κυριότερ σημεί συγκέντρωσης πληρφριών αναφρικά με την πρεία ενός απφίτυ πριν και μετά την απφίτηση τυ. Τα στιχεία πυ περιλαμβάνει εντάσσνται σε 3 περιχές Περιεχόμεν Στιχεία φιτητλγίυ Τ σύστημα θα πρέπει να απκτά από τ φιτητλόγι σχεδόν τ σύνλ των περιεχμένων της εγγραφής ενός απφίτυ. Αυτό περιλαμβάνυν:

22 Πρσωπικά στιχεία Στιχεία επικινωνίας Εγγραφή Ολκλήρωση Γενική βαθμλγία Αναλυτική βαθμλγία Στιχεία ένταξης όπως χαρακτηρισμός τμήματς και ειδίκευσης Τα παραπάνω στιχεία μπρύν να χρησιμπιηθύν για: Αναζήτηση και εντπισμό απφίτων Επικινωνία με απφίτυς Εξαγωγή στατιστικών στιχείων Καθώς τα στιχεία αυτά εμπεριέχυν πρσωπικά δεδμένα και γενικότερα εμπιστευτικές πληρφρίες απαιτύνται διάφρες διαβαθμίσεις πρόσβασης από τυς επισκέπτες / μέλη αλλά και εξυσιδότησης από πλευράς τυ χαρακτηριζόμενυ μέλυς. Έτσι αν και θα μπρύν να χρησιμπιύνται για την εξαγωγή γενικών στατιστικών στιχείων, δε θα είναι πρσπελάσιμα στ ευρύ κινό παρά μόν με τη ρητή δήλωση επιθυμίας για κάτι τέτι από τ μέλς. Επίσης η συγκεκριμένη δήλωση θα δηλώνει και τη φύση των δημσιπιήσεων των στιχείων (πχ επικινωνία, βαθμλγίες κλπ) αλλά και τ βαθμό αυτής (δηλαδή απεριόριστη πρόσβαση, εξυσιδτημένα μέλη κλπ). Πρόσθετα στιχεία καρτέλας απφίτυ Καθώς τα στιχεία τυ φιτητλγίυ περιρίζνται στην φάση της εκπαίδευσης τυ φιτητή εντός των ρίων τυ τμήματς, πρόσθετα στιχεία απαιτύνται για τη δημιυργία πλήρυς καρτέλας τυ απφίτυ, όπως Πρόσθετα πρσόντα και δεξιότητες. Τίτλι σπυδών Φωτγραφία (πραιρετικό) κλπ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα