Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ"

Transcript

1 Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

2 Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ Δηζαγωγή Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Διάρηζηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή: πληζηώκελε δηακόξθσζε ζπζηήκαηνο: Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην ινγηζκηθό Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην πιηθό Σξόπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS Δγθαηάζηαζε ζε θηλεηή βάζε Δγθαηάζηαζε ηνπνζέηεζεο ζε ηνίρν Σξόπνο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS Γξακκή εξγαιείσλ Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ Βαζκνλόκεζε Έλαξμε & Έμνδνο Δηζαγσγή ζηα εξγαιεία ινγηζκηθνύ Αλαπηπζζόκελα κελνύ Σξόπνο γξαθήο ζηνλ πίλαθα Γηαγξαθή ζηνλ πίλαθα Σξόπνο ρξήζεο ησλ πόξσλ ζην ινγηζκηθό θαη ηνλ ππνινγηζηή Σξόπνο ρξήζεο ησλ ζπλδέζκσλ Σξόπνο δεκηνπξγίαο λένπ αξρείνπ Σξόπνο απνζήθεπζεο αξρείσλ Σξόπνο αλνίγκαηνο αξρείνπ Σξόπνο εηζαγσγήο θεηκέλνπ Σξόπνο ζπλδπαζκνύ αληηθεηκέλσλ Σξόπνο θιεηδώκαηνο αληηθεηκέλσλ Σξόπνο ρξήζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ Σξόπνο ιαβήο νζόλεο Σξόπνο ρξήζεο ηνπ έμππλνπ ζηπιό Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Spotlight; Σξόπνο ρξήζεο ηεο θνπξηίλαο Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Βέινπο Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Postil νζόλεο

3 Σξόπνο αλαπαξαγσγήο αξρείσλ βίληεν Σξόπνο ελαιιαγήο ζηξώζεσλ εηθόλσλ Σξόπνο ρξήζεο ηεο λέαο κεηάδνζεο Θέκαηα-Μαζεκαηηθά Δθαξκνγή ησλ εηδηθώλ εξγαιείσλ Δξγαιεία κέηξεζεο ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ

4 Απνπνίεζε επζπλώλ Γηαβάζηε ην παξόλ Δγρεηξίδην ρξήζεο πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξντόλ. πζηήλεηαη λα θπιάμεηε απηό ην εγρεηξίδην πξνζεθηηθά γηα κειινληηθή αλαθνξά. Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα Γηαηεξνύκε ην δηθαίσκα λα αλαζεσξήζνπκε ην πεξηερόκελό ηνπ παξόληνο ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε. αο επραξηζηνύκε γηα ηελ θαηαλόεζή ζαο. Απαγνξεύεηαη ε αληηγξαθή ή θνηλνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, εθηόο θαη εάλ έρεη ιεθζεί πξνεγνπκέλσο γξαπηή άδεηα. ε πεξίπησζε νπνησλδήπνηε απνθιίζεσλ κεηαμύ ησλ πεξηγξαθώλ ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ ρξήζεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ πξντόληνο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην πξαγκαηηθό πξντόλ θαη ε ιεηηνπξγία ζα ππεξηζρύνπλ σο πξνο ηελ νξζόηεηα. Δηδνπνίεζε Σν παξόλ εγρεηξίδην ρξήζεο αληηζηνηρεί ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα ηεο ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS ην παξόλ εγρεηξίδην ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκβνια γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη νξζή ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Όιεο νη έλλνηεο παξαηίζεληαη θαησηέξσ: Παξαηεξήζεηο: Απηό ην ζύκβνιν ζεκαίλεη όηη ππάξρεη πεξαηηέξσ εμήγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Πξνζνρή: Σν ζύκβνιν απηό ππνδεηθλύεη όηη ππάξρνπλ ηξόπνη γηα λα απνθύγεηε ηελ εζθαικέλε ιεηηνπξγία ηνπ πξντόληνο. Πξνεηδνπνίεζε: Σν ζύκβνιν απηό ππνδεηθλύεη όηη, αλ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν αγλνεζεί ή δελ εθαξκνζηεί ζσζηά, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζηξέςεη ην πξντόλ ή λα νδεγήζεη ζε αληηθαλνληθόηεηα! Πξνεηδνπνίεζε: Απνθύγεηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζε ρώξνπο κε έληνλε πγξαζία ή πδξαηκνύο γηα ηελ απνηξνπή ειεθηξνπιεμίαο! Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ, θξαηήζηε ην καθξηά από πεγέο ππξθαγηάο θαη ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο θαη καθξάο δηάξθεηαο έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία! 3

5 Πξνεηδνπνίεζε: Μελ θνηηάδεηε απεπζείαο ζηηο αθηίλεο θσηόο ηνπ πξνβνιέα! εκαληηθό Πξνζνρή: πλδέζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ηνλ πξνβνιέα κε ηε γείσζε γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ δεκηώλ. πλδέζηε ζσζηά ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη ηνλ ππνινγηζηή κέζσ θαισδίνπ USB ή αζύξκαηε κνλάδα γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θαλνληθή παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Πξνζνρή: Δάλ ην IWB ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνίρν, πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλν κε ηνλ ηνίρν. Μελ ρξεζηκνπνηείηε αηρκεξά ή ζθιεξά πιηθά γηα λα θόςεηε ή λα ραξάμεηε ηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα ή ηνπ πιαηζίνπ. Καηάινγνο αμεζνπάξ: Αλνίμηε ηε ζπζθεπαζία πξνζεθηηθά. Κάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα πεξηέρεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία, εθόζνλ έρεηε επηιέμεη ηε ζεηξά ΣΗ-4182 PLUS. Καιώδην USB (6Μ): 1 ΣΔΜ. Έμππλν ζηπιό: 2 ΣΔΜ. Γείθηεο: 1 ΣΔΜ. Βξαρίνλαο ζηήξημεο ηνίρνπ: 4 ΣΔΜ CD ινγηζκηθνύ: 1 ΣΔΜ. Κνριίαο δηαζηνιήο: 8ΣΔΜ Μηθξή βίδα (πξναηξεηηθό): 4ΣΔΜ Δάλ νπνηνδήπνηε από ηα πξναλαθεξζέληα κέξε ιείπεη ή έρεη ππνζηεί δεκηά, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθό δηαλνκέα καο. 4

6 αο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ηεο ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS! Απνπνίεζε επζπλώλ Γηαβάζηε ην εγρεηξίδην ρξήζεο πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξντόλ. πζηήλεηαη λα θπιάμεηε απηό ην εγρεηξίδην πξνζεθηηθά γηα κειινληηθή αλαθνξά. 1. Δηζαγωγή αο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ππεξύζξσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ καο! 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξωλ Μηα επίπεδε επηθάλεηα ζαξώζεσο απνηειείηαη από ην δέθηε ππεξύζξσλ θαη πνκπνύο επί ηνπο άμνλεο x θαη y πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ πιαηζίνπ. Όηαλ έλα αληηθείκελν εηζέξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ζάξσζεο θαη ζηακαηά ηε ζάξσζε ζε απηό ην ζεκείν, νη ζπληεηαγκέλεο απηνύ ηνπ ζεκείνπ (x, y) εληνπίδνληαη από ηελ αλίρλεπζε ησλ ππέξπζξσλ αθηίλσλ πνπ εκπνδίδνληαη ζε νξηδόληηα θαη θάζεηε θαηεπζύλζεηο. Πνκπόο ππεξύζξωλ Γέθηεο ππεξύζξωλ Διαδραστικός πίνακας υπερύθρων Προβολέας Υπολογιστής Σύνθεση διαδραστικού συστήματος 5

7 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πξνδηαγξαθή Σύπνο αηζζεηήξα Σερλνινγία ππεξύζξσλ Αθξίβεηα ηνπνζέηεζεο 0,1mm Γηεπαθή ζήκαηνο USB Σαρύηεηα δξνκέα 12m/s / 180 dot/s Μήθνο USB 6m (10m / 12m πξναηξεηηθό) Σαρύηεηα αληίδξαζεο 8ms Βαζκνλόκεζε 5 ζεκεία Σαρύηεηα δεηγκαηνιεςίαο 180 dot/s Καηαλάισζε ελέξγεηαο Λεηηνπξγία ύζηεκα 70mA Αλάιπζε * Windows/Linux/Mac Αλαινγία πξνβνιήο 4:3 16:9 16:10 Γσλία ζέαζεο HS 170 (αξηζηεξά θαη δεμηά) 160 (Πάλσ θαη Κάησ) 60 Τιηθά ζηελ επηθάλεηα Μεηαιιηθόο πίλαθαο πξνβνιήο κε πςειή αληίζηαζε ζηε θζνξά 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Γηα λα απνθεπρζεί θάζε αλσκαιία θαη δπζιεηηνπξγία, ρξεζηκνπνηήζηε ην πξντόλ ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε απαίηεζε ιεηηνπξγίαο. ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο/ κεηαθνξάο -40 C C Τγξαζία απνζήθεπζεο Αηκνζθαηξηθή πίεζε 20% -- 93% (40 C) 86k Pa k Pa Τγξαζία ιεηηνπξγίαο 10% -- 90% Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 C C 6

8 1.4 Διάρηζηε δηακόξθωζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή: Τπνινγηζηήο κε επεμεξγαζηή 1GHz x 86 Μλήκε 256M EMS ή παξαπάλσ Τπνζηήξημε θάξηαο νζόλεο 256 ρξσκάησλ θαη άλσ 10G ειεύζεξνο ρώξνο ζην ζθιεξό δίζθν Αλάιπζε νζόλεο πξνβνιήο: 1280*800 Μηα δηαζέζηκε ζύξα USB Premium αλάιπζε πξνβνιέα: 1280* πληζηώκελε δηακόξθωζε ζπζηήκαηνο: Τπνινγηζηήο κε επεμεξγαζηή 1GHz x86 1G κλήκε EMS ή παξαπάλσ Τπνζηήξημε θάξηαο νζόλεο 256 ρξσκάησλ θαη άλσ 10G ειεύζεξνο ρώξνο ζην ζθιεξό δίζθν Αλάιπζε νζόλεο πξνβνιήο: 1280*800 Μηα δηαζέζηκε ζύξα USB Ρremium αλάιπζε πξνβνιέα: 1280* Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην ινγηζκηθό Windows 98, VISTA, 2000, XP, WINDOWS 7,WINDOWS Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην πιηθό Windows 98, VISTA, 2000, XP, WINDOWS7, WINDOWS 8, Linux, Mac 2 Σξόπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS 2.1 Δγθαηάζηαζε ζε θηλεηή βάζε (1) Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε, έρεηε δηαζέζηκν έλα θιεηδί. πλαξκνινγήζηε ηνπο ηέζζεξηο βξαρίνλεο όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα θαη ζηεξεώζηε ηα ζηεξίγκαηα κε βίδεο. 7

9 ΔΠΑΝΩ ΚΑΣΩ (2) ηεξεώζηε όινπο ηνπο ηξνρνύο ζηε βάζε ησλ ζηεξηγκάησλ κε ην θιεηδί. πλδέζηε ηνπο θαηαθόξπθνπο ζηύινπο C1 θαη C2 εληόο ησλ ζρηζκώλ ζηε κέζε ησλ βάζεσλ. ηεξεώζηε όια ηα ζηνηρεία κε βίδεο. Ζ θηλεηή βάζε είλαη έηνηκε. (3) Σνπνζεηήζηε ηελ πιάηε ηνπ πίλαθα επάλσ ζε γξαθείν. ηεξεώζηε ηνπο θνριίεο, ρσξίο λα ζπζθίγμεηε πνιύ. Αλαξηήζηε ηνλ πίλαθα ζηε ζέζε ησλ ηεζζάξσλ θνριηώλ θαη ζπζθίγμηε ηνπ θνριίεο θαιά. Ζ θηλεηή εγθαηάζηαζε έρεη νινθιεξσζεί. ηεξίμηε ζην έδαθνο. 8

10 2.2 Δγθαηάζηαζε ηνπνζέηεζεο ζε ηνίρν (1) Μπνξεί λα ρξεηαζηείηε κεηξνηαηλία, θιεηδί θαη δξάπαλν γηα ηελ εγθαηάζηαζε. Δπηιέμηε ην ζσζηό κέξνο γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηνλ πίλαθα, ην νπνίν είλαη βνιηθό γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ππνινγηζηή. εκεηώζηε ηηο ζέζεηο δηάλνημεο νπώλ ζηνλ ηνίρν ζύκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά κνληέια ησλ πξντόλησλ. Γηαλνίμηε 8 νπέο ζηεξέσζεο ζηνλ ηνίρν, ζύκθσλα κε ην ζεκάδη. ηεξεώζηε ηα ζηεξίγκαηα ζηνλ ηνίρν κε 8 βίδεο. ΣΟΗΥΟ ΣΟΗΥΟ (2) Αλαξηήζηε ηνλ πίλαθα ζηνπο ηέζζεξηο βξαρίνλεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνίρνπ έρεη νινθιεξσζεί. 9

11 3 Σξόπνο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS Πξνζνρή: Γηα λα επηβεβαηώζεηε εάλ ν πίλαθαο έρεη ζπλδεζεί ζσζηά, ππάξρνπλ δύν θαηαζηάζεηο ζύλδεζεο ηνπ «TouchDriver» γηα ιόγνπο αλαθνξάο. 1. ζεκαίλεη όηη ε ζύλδεζε απέηπρε. 2. ζεκαίλεη όηη ε ζύλδεζε είλαη επηηπρήο. 3.1 Γξακκή εξγαιείωλ Κνπκπί Λεηηνπξγία Κνπκπί Λεηηνπξγία Γεκηνπξγία εγγξάθνπ Άλνηγκα εγγξάθνπ Απνζήθεπζε Απνζήθεπζε σο 10

12 Δμαγσγή Απνζηνιή Αλαίξεζε Δπαλάιεςε Πξνεγνύκελε ζειίδα Δπόκελε ζειίδα Δπηινγή ζειίδαο Αληηγξαθή Δπηθόιιεζε Κισλνπνίεζε Γηαγξαθή Δπηινγή όισλ Δύξνο νζόλεο Δπαλαθνξά Μεγέζπλζε κίθξπλζε ηξώζε ζηελ θνξπθή ηξώζε πξνο ηα επάλσ ηξώζε ζηε βάζε ηξώζε πξνο ηα θάησ Κιείδσκα Ξεθιείδσκα Δπηιέμηε θιεηδσκέλν αληηθείκελν Κνπξηίλα νζόλεο Ηδηόηεηεο Αιιαγή ζειίδαο Δπηζήκαλζε νζόλεο Κάιπκκα νζόλεο Βέινο νζόλεο Λαβή νζόλεο Media Player Υξώκα γεκίζκαηνο 11

13 Καηαγξαθηθό Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο Δπαλαθνξά Πεξηήγεζε Spotlight πλεκκέλν Οκαδνπνίεζε ρνιηαζκόο νζόλεο Μεγεζπληηθόο θαθόο Καηάξγεζε νκαδνπνίεζεο Νέα κεηάδνζε Παύζε Κάδνο Δπηινγή αληηθεηκέλνπ Αλαγλώξηζε ρεηξνγξάθνπ θιεξό ζηπιό ηπιό δηαζπνξάο ηπιό πθήο ηπιό θζνξηζκνύ ηπιό πνιιαπιήο γξαθήο Έμππλν ζηπιό ηπιό ιέηδεξ Σκήκα γξακκήο Μνξθή Δλζσκάησζε Office Γηαθάλεηα Γόκα Δηθόλα επηπέδνπ ηεξεά εηθόλα Υεηξηζκόο αξρείνπ ππνινγηζηή Πόξνο Πιεθηξνιόγην 12

14 Εάξηα Αξηζκνκεραλή Ρνιόη Οξζνγώλην ηξίγσλν 45 Οξζνγώλην ηξίγσλν 30 Μνηξνγλσκόλην Παρύκεηξν Γηαβήηεο Υάξαθαο Απνθνπή Γεληθή ζειίδα Γηπιή ειίδα Δθθαζάξηζε ηζηνξηθνύ Δξγαιείν ζέκαηνο 3.2 Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ Σνπνζεηήζηε ην CD ζηε κνλάδα CD-ROM, ην ζύζηεκα ζα μεθηλήζεη απηόκαηα ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. Κάληε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην, γηα ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνύ, ην ζύζηεκα ζα ππελζπκίδεη ηα βήκαηα εγθαηάζηαζεο. 3.3 Βαζκνλόκεζε Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ην εηθνλίδην ζα εκθαληζηεί ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Αξρηθά, θάληε δηπιό θιηθ ζε απηό ην εηθνλίδην γηα ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμύ ησλ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη ηνπ ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα, ην εηθνλίδην ζα εκθαληζηεί ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ πίλαθα. Κάληε δεμί θιηθ ζην,αλαδπόκελν κελνύ, παηήζηε "Δληνπηζκόο νζόλεο". Πξνζπειάζηε απηό ην ζηνηρείν, ε νζόλε ζα δείμεη: 13

15 Υξεζηκνπνηήζηε ην ζηπιό γξαθήο θαη παηήζηε ζην θέληξν ηνπ ζηαπξνλήκαηνο εληνπηζκόο ζέζεο νινθιεξώζεθε. κε ηε ζεηξά, ν 3.4 Έλαξμε & Έμνδνο Μπνξείηε λα μεθηλήζηε ην ινγηζκηθό κε δύν ηξόπνπο: 1 Κάληε δηπιό θιηθ ή δεμί θιηθ ζηε ζπληόκεπζε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 2. Δπηιέμηε ην κελνύ "Έλαξμε", θαη επηιέμηε ην ζηνηρείν "πξόγξακκα". Δληνπίζηε ην ζηνηρείν «Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο" από ην κελνύ, θάληε θιηθ ζε απηό θαη ην ινγηζκηθό ζα μεθηλήζεη. Έμνδνο Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Αξρείν" ζην κελνύ, επηιέμηε "Έμνδνο". 3.5 Δηζαγωγή ζηα εξγαιεία ινγηζκηθνύ Αλαπηπζζόκελα κελνύ Τπάξρνπλ πνιιά θξπκκέλα ππνκελνύ ζην αλαπηπζζόκελν κελνύ, όπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 1. Αξρείν 14

16 2. Δπεμεξγαζία 3. Πξνβνιή 15

17 4. ρεδίαζε 5. Δξγαιεία 16

18 6. Βνήζεηα Σξόπνο γξαθήο ζηνλ πίλαθα Δπηιέμηε άκεζα ην ζηπιό κε ξύζκηζε ηνπ ρξώκαηνο θαη ηνπ πιάηνπο γξακκήο ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ. Ή ζηελ αξηζηεξή ξάβδν επηιέμηε ην εηθνλίδην γηα πεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο Γηαγξαθή ζηνλ πίλαθα Γόκα αληηθεηκέλσλ: Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην γόκαο ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη επηιέμηε ηε ιεηηνπξγία γόκα αληηθεηκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ην αληηθείκελν, ην αληηθείκελν ζα δηαγξαθεί. Γόκα ζεκείσλ: Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ε ίδηα όπσο απηή ηνπ ζπκβαηηθνύ καπξνπίλαθα. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην εηθνλίδην γόκαο ζεκείσλ γηα λα δηαγξάςεηε ην πεξηερόκελν ζεκείν πξνο ζεκείν Σξόπνο ρξήζεο ηωλ πόξωλ ζην ινγηζκηθό θαη ηνλ ππνινγηζηή Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ή ζην ζηελ αξηζηεξή ξάβδν, κπνξείηε λα εηζαγάγεηε δηάθνξεο εηθόλεο θαη αξρεία από ηνπο πόξνπο θαη ηνλ ππνινγηζηή ή κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε εμσηεξηθέο πεγέο ζηελ ζπιινγή. 17

19 ύξεηε ηηο επηιεγκέλεο εηθόλεο ζηνλ πίλαθα θαη ε εηθόλα ζα εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα κε ηέζζεξα εηθνλίδηα γύξσ ηεο, όπσο παξαθάησ: Κάντε κλικ για να ρυθμίςετε την εικόνα Σύρετε αυτό το ςτοιχείο για να περιςτρέψετε την εικόνα. Σύρετε για μεγέθυνςη / ςμίκρυνςη τησ εικόνασ. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην, ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν γηα ην ρεηξηζκό ηνπ ππνινγηζηή. Αλ ζέιεηε λα εηζαγάγεηε ηηο εηθόλεο ή ηα αξρεία, ζύξεηε απιά ηα αξρεία θαη ηηο θσηνγξαθίεο ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ζηνλ πίλαθα 18

20 ύξεηε ηα ζηνλ πίλαθα Σξόπνο ρξήζεο ηωλ ζπλδέζκωλ Γηα λα νξίζεηε έλαλ ζύλδεζκν ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα ζαο, παηήζηε ζην εηθνλίδην ζηελ αξηζηεξή ξάβδν. Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Πξνζζήθε αξρείνπ" γηα λα πξνζζέζεηε κεξηθά αξρεία από ηνλ ππνινγηζηή σο εθεδξηθά. Παηήζηε ζην ζηνηρείν "Πξνζζήθε ζπλδέζκνπ" θαη νξίζηε ηη ζα ζπλδεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο Σξόπνο δεκηνπξγίαο λένπ αξρείνπ ηελ ηξέρνπζα ζειίδα, εάλ πξόθεηηαη λα δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν, θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Αξρείν" θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε "Νέν". Θα εκθαληζηεί έλα αλαδπόκελν παξάζπξν δηαιόγνπ θαη ζα ξσηά εάλ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ην ηξέρνλ πεξηερόκελν ή όρη. Μεηά ηελ επηινγή, ζα δεκηνπξγεζεί έλα λέν αξρείν. 19

21 3.5.7 Σξόπνο απνζήθεπζεο αξρείωλ 1. Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Αξρείν-Απνζήθεπζε" ή ην εηθνλίδην ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ γηα λα επηιέμεηε ην ππνκελνύ γηα λα απνζεθεύζεηε ην πεξηερόκελν ζε κηα εηδηθή INT κνξθή, πνπ είλαη δηαζέζηκε κόλν ζην ινγηζκηθό ηνπ πίλαθα καο. 2. Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν «Αξρείν-Δμαγσγή» ή ην εηθνλίδην ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ γηα λα επηιέμεηε ην ππνκελνύ γηα ηελ απνζήθεπζε αξρείσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο εηθόλαο (png, jpg, bmp, gif, pbm, pgm, ppt, ppm, xbm, xpm, tiff), PPT, PDF, θαη HTML. Απηή ε ιεηηνπξγία ηζρύεη κόλν γηα ηελ ηξέρνπζα ζειίδα Σξόπνο αλνίγκαηνο αξρείνπ Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Αξρείν-Άλνηγκα" ή ζην εηθνλίδην ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ γηα λα επηιέμεηε ην ππνκελνύ. Μπνξείηε λα αλνίμεηε έγγξαθα INT, PDF, WORD, EXCEL θαη PPT. εκεηώζηε όηη ε κνξθή Excel πξέπεη λα είλαη ζε έθδνζε 2007 ή λεόηεξε έθδνζε. Παξαηεξήζεηο: Οη εηθόλεο δελ κπνξνύλ λα αλνίμνπλ κε απηή ηε ιεηηνπξγία, αιιά απαηηνύλ ζύξζηκν. Αλαηξέμηε ζηελ παξάγξαθν γηα ηνλ ηξόπν αλνίγκαηνο εηθόλσλ. 20

22 3.5.9 Σξόπνο εηζαγωγήο θεηκέλνπ Δληνπίζηε ην εηθνλίδην ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ. Θα εκθαληζηεί έλα πιαίζην δηαιόγνπ όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Μπνξείηε λα εηζαγάγεηεπεξηερόκελν κε ην πιεθηξνιόγην. Ή, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζηελ πεξηνρή κε θνπθθίδεο θαη λα επηιέμεηε ην εηθνλίδην, θαη ζηε ζπλέρεηα λα εηζαγάγεηε ην πεξηερόκελν ζε ρεηξόγξαθε κνξθή. 21

23 Προςπελϊςτε τη λειτουργύα γραφόσ με το χϋρι πατώντασ το κουμπύ Λειτουργύα γραφόσ με το χϋρι Σξόπνο ζπλδπαζκνύ αληηθεηκέλωλ Μπνξείηε λα επηιέμεηε πνιιαπιά αληηθείκελα ηαπηόρξνλα θαη λα επηιέμεηε ην εηθνλίδην ζηνηρείν "ρεδίαζε". Όια ηα αληηθείκελα ζα ζπλδπαζηνύλ ζε κία νκάδα. Γηα λα αθπξώζεηε απηή ηε ζην ιεηηνπξγία, επηιέμεηε ην νκαδνπνηεκέλν αληηθείκελν θαη θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ζηνηρείν "ρεδίαζε" ζην Σξόπνο θιεηδώκαηνο αληηθεηκέλωλ Δάλ δελ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε ή λα αιιάμεηε θάπνηα πεξηερόκελα ζην κάζεκά ζαο, κπνξείηε λα ηα θιεηδώζεηε. 22

24 Δπηιέμηε ην εηθνλίδην "Δπεμεξγαζία". Γηα λα ην μεθιεηδώζεηε, θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Δπεμεξγαζία". Παξαηεξήζεηο: Τπάξρνπλ δύν ίδηα εηθνλίδηα ζηελ πιεπξηθή ξάβδν. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ειέγρνπλ νιόθιεξε ηε ζειίδα Σξόπνο ρξήζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ ην ζηνηρείν "Δξγαιεία", επηιέμηε ην εηθνλίδην, ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ην πξόγξακκα εγγξαθήο. Παηήζηε γηα λα μεθηλήζεη Σξόπνο ιαβήο νζόλεο ην ζηνηρείν "Δξγαιεία", επηιέμηε ην εηθνλίδην Λαβή νζόλεο, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. ύξεηε ην πνληίθη ζηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα πηάζεηε. Γηα λα πηάζεηε ην πεξηερόκελν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη λα ην εκθαλίζεηε ζην ινγηζκηθό γξαθήο, "Δμαγσγή" θαη θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "νζόλε". ηε ζπλέρεηα, ζύξεηε ην πνληίθη ζην ινγηζκηθό εγγξαθήο. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα επηιέμεηε "Οξζνγώλην" ή "Πξνζαξκνζκέλν" ζρήκα γηα λα πηάζεηε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αληί γηα ην ζηνηρείν "Οζόλε" γηα ην ζύλνιν ηεο ζειίδαο. Γηα λα ηξαβήμεηε ηα πεξηερόκελα ζην ινγηζκηθό γξαθήο, επηιέμηε "Λαβή ηξέρνπζαο ζειίδαο" θαη "Δμαγσγή", θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "νζόλε" θαη ζύξεηε ην πνληίθη ζην ινγηζκηθό γξαθήο. Αλ πξνηηκάηε λα επηζεκάλεηε έλα κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, κπνξείηε λα επηιέμεηε "Οξζνγώλην" ή "Πξνζαξκνζκέλν" αληί γηα ην ζηνηρείν "Οζόλε". 23

25 Γηα λα ηξαβήμεηε ηα πεξηερόκελα θαη λα ηα απνζεθεύζεηε σο κνξθή αξρείνπ, κπνξείηε λα επηιέμεηε "Απνζήθεπζε" ή "Δμαγσγή θαη Απνζήθεπζε" αληί γηα ην ζηνηρείν "Δμαγσγή" κόλν. Όηαλ επηιέμεηε "Δμαγσγή θαη Απνζήθεπζε", κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ηα πεξηερόκελα θαη επίζεο λα ηα εμαγάγεηε ζην ινγηζκηθό γξαθήο ζύξνληαο ην πνληίθη Σξόπνο ρξήζεο ηνπ έμππλνπ ζηπιό ην ζηνηρείν "ρεδίαζε" ή ηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ, κπνξείηε λα βξείηε ην εηθνλίδην. Απηό είλαη ην έμππλν ζηπιό. Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε έλα ηπραίν ζρήκα θαη λα ην αιιάμεηε ζε έλα ηππηθό ζρήκα απηόκαηα Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Spotlight; Δληνπίζηε ην εηθνλίδην Spot light ζην ζηνηρείν "Δξγαιεία", ζύξεηε ην πνληίθη ζηελ πεξηνρή ηνπ θόληνπ γηα λα επηζεκάλεηε νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. Σνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζην πιαίζην επηζήκαλζεο ζρήκαηνο θαη ζύξεηε γηα κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε ηεο πεξηνρήο πνπ ππνδεηθλύεηαη. Κξαηήζηε ην δάρηπιό ζαο γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζηνλ πίλαθα ή θάληε δεμί θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή θάληε θιηθ ζηνκελνύ ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά γηα λα νξίζεηε ηελ ηδηόηεηα spotlight. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά γηα λα εμέιζεηε. 24

26 Σύρετε το κόκκινο πλαύςιο για να μεγεθύνετε/ςμικρύνετε το χώρο παρουςύαςησ Σύρετε την περιοχό του φόντου για να μετακινόςετε το πλαύςιο επιςόμανςησ Σξόπνο ρξήζεο ηεο θνπξηίλαο Δπηιέμηε ην εηθνλίδην ζην ζηνηρείν "Δξγαιεία", θαη ζύξεηε ζην ινγηζκηθό γξαθήο, ζα εκθαληζηεί κηα θνπξηίλα γηα λα θαιύςεη ηελ ηξέρνπζα νζόλε ζαο. Γηα λα θαιύςεη ή λα απνθαιύςεη πεξηζζόηεξα πεξηερόκελα, κπνξείηε λα ζύξεηε ηα ηέζζεξα βέιε ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο. 25

27 Σύρετε το βϋλοσ για να αποκαλύψετε ό να καλύψετε περιεχόμενα. Μενού & Έξοδοσ Κξαηήζηε ην δάρηπιό ζαο γηα δύν δεπηεξόιεπηα ζηνλ πίλαθα ή θάληε δεμί θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή ή θάληε θιηθ ζην κελνύ ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηδηόηεηα θνπξηίλα Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Βέινπο ην ζηνηρείν "Δξγαιεία", εληνπίζηε ην εηθνλίδην. Έλα θόθθηλν βέινο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. Γηα λα αιιάμεηε ηελ θαηεύζπλζε, κπνξείηε λα ζύξεηε ηελ θνξπθή. Κξαηήζηε ην δάρηπιό ζαο γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζηνλ πίλαθα ή θάληε δεμί θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή, ζα εκθαληζηεί έλα κελνύ γηα λα νξίζεηε ηελ ηδηόηεηα. 26

28 Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Postil νζόλεο Όηαλ πξόθεηηαη λα θάλεηε νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο ζε αξρείν Word, PowerPoint ή Excel, επηιέμηε ηε ιεηηνπξγία "Screen Postil" ζην ζηνηρείν "Δξγαιεία" ή θάληε θιηθ ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ. Δπηιέμηε έλα ζθιεξό ζηπιό ζην εηθνλίδην, θαη έλαο θόθθηλνο ζηαπξόο ζα εκθαληζηεί ζηελ επάλσ δεμηά γσλία. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εηζαγσγή θαη κεηά από απηό, αλ επηιέμεηε ην εηθνλίδην ελζσκάησζε ζην office ζην αξρείν. ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ, ν ζρνιηαζκόο ζαο ζα απνζεθεπηεί Κόκκινοσ ςταυρόσ που υποδεικνύει ότι επιτρϋπεται ο ςχολιαςμόσ 27

29 Σξόπνο αλαπαξαγωγήο αξρείωλ βίληεν Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ζηελ αξηζηεξή ξάβδν, επηιέμηε ην αξρείν βίληεν θαη ζύξεηέ ην ζηνλ πίλαθα. Θα δείηε έλα παξάζπξν αλαπαξαγσγήο όπσο παξαθάησ. Απιά θάληε θιηθ ζην θεληξηθό εηθνλίδην γηα λα μεθηλήζεη ε αλαπαξαγσγή. Γείηε ηηο εηθόλεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Κϊντε κλικ ςε αυτό το κουμπύ για αναπαραγωγό του βύντεο. Σύρετε το ςημεύο ελϋγχου εδώ για να αλλϊξετε το μϋγεθοσ του παραθύρου Υποςτόριξη αναπαραγωγόσ πολλαπλών βύντεο ταυτόχρονα. εκείωζε: Σν ινγηζκηθό ππνζηεξίδεη ηελ αλαπαξαγωγή πνιιαπιώλ βίληεν κε δηαθνξεηηθή πξόνδν. Μπνξείηε λα ην πξνζαξκόζεηε ειεύζεξα. Σν κέγεζνο ηνπ παξαζύξνπ αλαπαξαγσγήο κπνξεί λα αιιάμεη ζύξνληαο ην ζεκείν ειέγρνπ κέζα ζην παξάζπξν. Δπίζεο, κπνξείηε λα θάλεηε δηπιό θιηθ ζην παξάζπξν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε αλαπαξαγσγή πιήξνπο νζόλεο. 28

30 Σξόπνο ελαιιαγήο ζηξώζεωλ εηθόλωλ Σν ινγηζκηθό επηηξέπεη θαη ηε κεηαθίλεζε ηεο εηθόλαο επάλσ ζην επίπεδν αιιά ηελ ελαιιαγή ησλ ζηξώζεσλ, όπσο απαηηείηαη. Απιά επηιέμηε ην εηθνλίδην ΚΟΡΤΦΖ, ην εηθνλίδην ΒΑΖ, ην εηθνλίδην ΔΠΑΝΩ θαη ην εηθνλίδην ΚΑΣΩ ζην ζηνηρείν "ρεδίαζε" γηα λα ην εθαξκόζεηε Σξόπνο ρξήζεο ηεο λέαο κεηάδνζεο Κάληε θιηθ ζηε ζειίδα επξεηεξίνπ ζηελ αξηζηεξή ξάβδν, ζα δείηε ηα εηθνλίδηα ζην αξηζηεξό θάησ κέξνο. Δίλαη εύθνιν λα εθηειέζεηε ηελ ελέξγεηα ΝΔΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ζηνλ πίλαθα: Αλαπαξαγσγή: Δκθάληζε ηεο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγίαο πξνο ηα πίζσ, από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. Αξγή θίλεζε πξνο ηα εκπξόο: Δπηβξαδύλεη ηελ ηαρύηεηα πξνβνιήο. Γξήγνξε αλαπαξαγσγή πξνο ηα εκπξόο: Γξήγνξε πξνβνιή. Παύζε: ηακαηά ηελ αλακεηάδνζε θαη επηζηξέθεη ζην πεξηβάιινλ ηεο ηειεπηαίαο ελέξγεηαο Θέκαηα-Μαζεκαηηθά Λεηηνπξγία: Πξνθαζνξηζκέλν ηεηξάγσλν 30, πξνθαζνξηζκέλν ηεηξάγσλν 45, κνηξνγλσκόληα, παρύκεηξν, ράξαθαο, δηαβήηεο Δθαξκνγή ηωλ εηδηθώλ εξγαιείωλ Εάξηα Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Εάξηα ζην κελνύ "Δξγαιεία" θαη μεθηλά ε θύιηζε, θάληε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπο γηα λα ζηακαηήζεη ε θύιηζε θαη λα επηιέμηε ην ηπραίν αξηζκό ζαο. Γηα λα μεθηλήζεηε πάιη, θξαηήζηε ηα δάθηπιά ζαο ζηνλ πίλαθα, γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα ή θάληε δεμί θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα επηιέμεηε "δαξηά", ή έμνδν γηα λα ζηακαηήζεηε ηε ιεηηνπξγία δαξηώλ. 29

31 Αξηζκνκεραλή Δπηιέμηε ηελ αξηζκνκεραλή ζην ζηνηρείν "Δξγαιεία". Κάληε θιηθ ζε απηή κε ηα δάρηπια ή ην πνληίθη γηα λα εθηειέζεηε ηνλ ππνινγηζκό ζαο Μεγεζπληηθόο θαθόο Κάληε θιηθ ζην ή ζηε δηεπξπκέλε θύξηα γξακκή εξγαιείσλ γηα κεγέζπλζε \ ζκίθξπλζε νιόθιεξεο ηεο ζειίδαο. Γηα κεξηθή κεγέζπλζε πεξηερνκέλνπ, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κεγεζπληηθόο θαθόο ζην κελνύ "Δξγαιεία" γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία κεγεζπληηθνύ θαθνύ. ηε ζπλέρεηα ε πεξηνρή γύξσ από ην πνληίθη ζα κεγεζπλζεί ζε δηάθνξα πνιιαπιάζηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ ζην πηπζζόκελν κελνύ. 30

32 Μερική μεγέθυνςη περιεχομένου Δξγαιεία κέηξεζεο Αλήθνπλ ζην Θέκα - Μαζεκαηηθά θαη ζα ηα βξείηε ζηελ θάησ πιεπξηθή ξάβδν ηνπ ινγηζκηθνύ: Μνηξνγλσκόλην Σν κνηξνγλσκόλην κπνξεί λα κεηξά όρη κόλν ηε γσλία, αιιά κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζρεδίαζε ηόμσλ, γσληώλ θαη ηνκέσλ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο ζρεδίαζεο, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην θαη επηιέμηε ην από ην πηπζζόκελν κελνύ. ηε ζπλέρεηα, ζύξεηε ην πνληίθη γύξσ από ηελ ΑΚΡΖ γηα λα ζρεδηάζεηε γξαθηθά κε δηαθνξεηηθή γσλία. Επιλϋξτε το ςχόμα που θϋλετε να ςχεδιϊςετε Σύρετε το ποντύκι ςτην ϊκρη για να ςχεδιϊςετε Περιςτρϋψτε το εργαλεύο Μεγϋθυνςη / ςμύκρυνςη του εργαλεύου Σξίγσλν Τπάξρνπλ ιεηηνπξγίεο γηα ηζνζθειή νξζνγώληα ηξίγσλα θαη ηξίγσλα 30 κνηξώλ θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζρεδίαζε γξακκώλ ή ηε κέηξεζε απνζηάζεσλ. Γηα λα ην ζύξεηε, απιά θάληε θιηθ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζην εξγαιείν. Σνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζηελ άθξε, θαη ζρεδηάζηε κηα γξακκή. 31

33 Σύρετε το ποντύκι ςτην ϊκρη για να ςχεδιϊςετε Περιςτρϋψτε τοεργαλεύο Μεγϋθυνςη / ςμύκρυνςη του εργαλεύου Υάξαθαο Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κηα γξακκή ή λα κεηξήζεηε ηελ απόζηαζε κε ράξαθα. ύξεηε ην πνληίθη ζηελ άθξε γηα λα ζρεδηάζεηε κηα γξακκή. Κάληε θιηθ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε γηα λα ην κεηαθηλήζεηε. Δπίζεο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε κνλάδα κέηξεζεο ζηε ξύζκηζε κε αξηζηεξό θιηθ. Σύρετε το ποντύκι ςτην ϊκρη για να ςχεδιϊςετε Περιςτρϋψτε το εργαλεύο Μεγϋθυνςη/ςμύκρυνςη του εργαλεύου Κϊντε κλικ ςτο εργαλεύο για να ρυθμύςετε τη μονϊδα μϋτρηςησ ό για ϋξοδο Γηαβήηεο Ο δηαβήηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζρεδίαζε ηόμσλ, ή ηνκέσλ εθηόο επηπξόζζεηα ησλ θύθισλ. Κάληε θιηθ ζηελ επάλσ ζέζε ηνπ δηαβήηε, ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ηε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ζην ππνκελνύ. 32

34 Κϊντε κλικ για να επιλϋξετε τισ λειτουργύεσ ςτη ρύθμιςη Σύρετε για να μετακινόςετε το εργαλεύο Σύρετε το ϊκρο για να αλλϊξετε τη γωνύα Σύρετε για να ςχεδιϊςετε Τόξο ό Τομϋα 4 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ A. Γηαηί ε γξαθή κνπ δελ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε; Γνθηκάζηε έλα άιιν ρξώκα ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθό από ην θόλην. Αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν από ηελ νζόλε, όηαλ γξάθεηε. Βεβαησζείηε όηη ην ινγηζκηθό ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα είλαη ζε ιεηηνπξγία. Β Γηαηί ην εηθνλίδην εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαζηώλ ζην θάηω δεμί κέξνο ηεο νζόλεο; (1) Σν θαιώδην USB δελ έρεη ζπλδεζεί ζσζηά κεηαμύ ηνπ πίλαθα θαη ηνπ ππνινγηζηή. Βεβαησζείηε όηη ε ζύλδεζε δελ είλαη ραιαξή. (2) Σν θαιώδην USB δελ πξνέξρεηαη από ηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. Σν θαιώδην USB πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πςειήο πνηόηεηαο πιηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί. Δκθαλίδεηαη αληηθαλνληθή θαηάζηαζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Καηαξγήζηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη επαλεθθηλήζηε ηνλ ππνινγηζηή, ζηε ζπλέρεηα, εγθαηαζηήζηε μαλά ην ινγηζκηθό. (3) Ζ ζύλδεζε κε θαιώδην USB κεηαμύ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ πίλαθα είλαη αθαηάιιειε. Αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο θαη δηνξζώζηε ηε ζύλδεζε. Δάλ ην εηθνλίδην δελ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαζηώλ, ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά ηεο νζόλεο, κπνξείηε λα επαλεθθηλήζεηε ην ζηνηρείν server.exe θαη InteractiveBoard.exe. 33

35 Γ. Δίλαη απαξαίηεην λα επαλαιάβω ηνλ "εληνπηζκό" ζέζεο κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα; Όρη, δελ είλαη απαξαίηεην. Σν ζύζηεκα «ζπκάηαη» ηελ ηειεπηαία παξάκεηξν εληνπηζκνύ ζέζεο ζαο. Γ. Υάλεηαη ην πεξηερόκελν πνπ θαιύπηεηαη από ην παξάζπξν ηεο "ζειίδαο επξεηεξίνπ"; Όρη, ην πεξηερόκελν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, θαιύπηεηαη κόλν πξνζσξηλά. Δ. Πώο κπνξώ λα γλωξίδω ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Πίλαθα; Με θάζε επαθή κε ηνλ πίλαθα, ην θσο ζην θάησ δεμί κέξνο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κπιε. Απηό δείρλεη όηη ν πίλαθαο ιεηηνπξγεί ζσζηά. Αλ ην θσο παξακέλεη θόθθηλν, απηό ππνδεηθλύεη όηη ν πίλαθαο κπνξεί λα αληηκεησπίδεη πξόβιεκα πιηθνύ. Σ. Γηαηί κεξηθέο θνξέο δελ ππάξρεη αιιαγή κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο θόληνπ; Δίλαη πηζαλόλ ην ρξώκα ηνπ θόληνπ λα θαιύπηεηαη από κηα άιιε εηθόλα κεγάινπ κεγέζνπο. Έηζη δελ κπνξείηε λα δείηε ην ρξώκα λα αιιάδεη. Ε. Ση είδνπο πξνβνιέαο απαηηείηαη γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ πίλαθα; Όινη νη πξνβνιείο είλαη απνδεθηνί εθόζνλ πιεξνύλ ηα αθόινπζα 3 ζεκεία: (1) Δίλαη πξόζζηνη πξνβνιείο. (2) Τπνζηεξίδνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ ππνινγηζηή. (3) Ζ εηδηθή απαίηεζε Φσηεηλήο ξνήο 500 lumens, εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ. Ζ. Πώο κπνξώ λα θαζαξίζω ηελ επηθάλεηα ηνπ Πίλαθα; θνππίζηε απαιά ηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα κε θαζαξό πγξό παλί. εκείσζε: ηύςηε ην βξεγκέλν παλί γηα λα βεβαησζείηε όηη ην λεξό δελ ζα εκπνηίζεη ην πιαίζην 34

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Πίνακας Περιετομένφν ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 2 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 2 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 3 Φξνληίδα θαη θαζαξηζκόο... 3 1. Δηζαγσγή ζην πξντόλ...

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0 Δγρεηξίδην Υξήζεο Windows & Macintosh V1.0 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 2 ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 3 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 3 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 4 Φξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ ProMark Field Software Δγσειπίδιο Υπήζηρ Copyright Notice Copyright 2010 Ashtech. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks of their respective

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 ABBYY Production LLC, 2013. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 0207 Copyright 2006-2011, ΠΚΚΔΡΟΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ. Έβδνκε έθδνζε ζηα Διιεληθά. Ηνύιηνο 2011. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε, Φώην-αληηγξαθή θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα