Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ"

Transcript

1 Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

2 Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ Δηζαγωγή Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Διάρηζηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή: πληζηώκελε δηακόξθσζε ζπζηήκαηνο: Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην ινγηζκηθό Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην πιηθό Σξόπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS Δγθαηάζηαζε ζε θηλεηή βάζε Δγθαηάζηαζε ηνπνζέηεζεο ζε ηνίρν Σξόπνο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS Γξακκή εξγαιείσλ Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ Βαζκνλόκεζε Έλαξμε & Έμνδνο Δηζαγσγή ζηα εξγαιεία ινγηζκηθνύ Αλαπηπζζόκελα κελνύ Σξόπνο γξαθήο ζηνλ πίλαθα Γηαγξαθή ζηνλ πίλαθα Σξόπνο ρξήζεο ησλ πόξσλ ζην ινγηζκηθό θαη ηνλ ππνινγηζηή Σξόπνο ρξήζεο ησλ ζπλδέζκσλ Σξόπνο δεκηνπξγίαο λένπ αξρείνπ Σξόπνο απνζήθεπζεο αξρείσλ Σξόπνο αλνίγκαηνο αξρείνπ Σξόπνο εηζαγσγήο θεηκέλνπ Σξόπνο ζπλδπαζκνύ αληηθεηκέλσλ Σξόπνο θιεηδώκαηνο αληηθεηκέλσλ Σξόπνο ρξήζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ Σξόπνο ιαβήο νζόλεο Σξόπνο ρξήζεο ηνπ έμππλνπ ζηπιό Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Spotlight; Σξόπνο ρξήζεο ηεο θνπξηίλαο Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Βέινπο Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Postil νζόλεο

3 Σξόπνο αλαπαξαγσγήο αξρείσλ βίληεν Σξόπνο ελαιιαγήο ζηξώζεσλ εηθόλσλ Σξόπνο ρξήζεο ηεο λέαο κεηάδνζεο Θέκαηα-Μαζεκαηηθά Δθαξκνγή ησλ εηδηθώλ εξγαιείσλ Δξγαιεία κέηξεζεο ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ

4 Απνπνίεζε επζπλώλ Γηαβάζηε ην παξόλ Δγρεηξίδην ρξήζεο πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξντόλ. πζηήλεηαη λα θπιάμεηε απηό ην εγρεηξίδην πξνζεθηηθά γηα κειινληηθή αλαθνξά. Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα Γηαηεξνύκε ην δηθαίσκα λα αλαζεσξήζνπκε ην πεξηερόκελό ηνπ παξόληνο ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε. αο επραξηζηνύκε γηα ηελ θαηαλόεζή ζαο. Απαγνξεύεηαη ε αληηγξαθή ή θνηλνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, εθηόο θαη εάλ έρεη ιεθζεί πξνεγνπκέλσο γξαπηή άδεηα. ε πεξίπησζε νπνησλδήπνηε απνθιίζεσλ κεηαμύ ησλ πεξηγξαθώλ ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ ρξήζεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ πξντόληνο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην πξαγκαηηθό πξντόλ θαη ε ιεηηνπξγία ζα ππεξηζρύνπλ σο πξνο ηελ νξζόηεηα. Δηδνπνίεζε Σν παξόλ εγρεηξίδην ρξήζεο αληηζηνηρεί ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα ηεο ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS ην παξόλ εγρεηξίδην ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκβνια γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη νξζή ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Όιεο νη έλλνηεο παξαηίζεληαη θαησηέξσ: Παξαηεξήζεηο: Απηό ην ζύκβνιν ζεκαίλεη όηη ππάξρεη πεξαηηέξσ εμήγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Πξνζνρή: Σν ζύκβνιν απηό ππνδεηθλύεη όηη ππάξρνπλ ηξόπνη γηα λα απνθύγεηε ηελ εζθαικέλε ιεηηνπξγία ηνπ πξντόληνο. Πξνεηδνπνίεζε: Σν ζύκβνιν απηό ππνδεηθλύεη όηη, αλ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν αγλνεζεί ή δελ εθαξκνζηεί ζσζηά, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζηξέςεη ην πξντόλ ή λα νδεγήζεη ζε αληηθαλνληθόηεηα! Πξνεηδνπνίεζε: Απνθύγεηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζε ρώξνπο κε έληνλε πγξαζία ή πδξαηκνύο γηα ηελ απνηξνπή ειεθηξνπιεμίαο! Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ, θξαηήζηε ην καθξηά από πεγέο ππξθαγηάο θαη ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο θαη καθξάο δηάξθεηαο έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία! 3

5 Πξνεηδνπνίεζε: Μελ θνηηάδεηε απεπζείαο ζηηο αθηίλεο θσηόο ηνπ πξνβνιέα! εκαληηθό Πξνζνρή: πλδέζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ηνλ πξνβνιέα κε ηε γείσζε γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ δεκηώλ. πλδέζηε ζσζηά ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη ηνλ ππνινγηζηή κέζσ θαισδίνπ USB ή αζύξκαηε κνλάδα γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θαλνληθή παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Πξνζνρή: Δάλ ην IWB ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνίρν, πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλν κε ηνλ ηνίρν. Μελ ρξεζηκνπνηείηε αηρκεξά ή ζθιεξά πιηθά γηα λα θόςεηε ή λα ραξάμεηε ηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα ή ηνπ πιαηζίνπ. Καηάινγνο αμεζνπάξ: Αλνίμηε ηε ζπζθεπαζία πξνζεθηηθά. Κάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα πεξηέρεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία, εθόζνλ έρεηε επηιέμεη ηε ζεηξά ΣΗ-4182 PLUS. Καιώδην USB (6Μ): 1 ΣΔΜ. Έμππλν ζηπιό: 2 ΣΔΜ. Γείθηεο: 1 ΣΔΜ. Βξαρίνλαο ζηήξημεο ηνίρνπ: 4 ΣΔΜ CD ινγηζκηθνύ: 1 ΣΔΜ. Κνριίαο δηαζηνιήο: 8ΣΔΜ Μηθξή βίδα (πξναηξεηηθό): 4ΣΔΜ Δάλ νπνηνδήπνηε από ηα πξναλαθεξζέληα κέξε ιείπεη ή έρεη ππνζηεί δεκηά, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθό δηαλνκέα καο. 4

6 αο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ηεο ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS! Απνπνίεζε επζπλώλ Γηαβάζηε ην εγρεηξίδην ρξήζεο πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξντόλ. πζηήλεηαη λα θπιάμεηε απηό ην εγρεηξίδην πξνζεθηηθά γηα κειινληηθή αλαθνξά. 1. Δηζαγωγή αο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ππεξύζξσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ καο! 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξωλ Μηα επίπεδε επηθάλεηα ζαξώζεσο απνηειείηαη από ην δέθηε ππεξύζξσλ θαη πνκπνύο επί ηνπο άμνλεο x θαη y πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ πιαηζίνπ. Όηαλ έλα αληηθείκελν εηζέξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ζάξσζεο θαη ζηακαηά ηε ζάξσζε ζε απηό ην ζεκείν, νη ζπληεηαγκέλεο απηνύ ηνπ ζεκείνπ (x, y) εληνπίδνληαη από ηελ αλίρλεπζε ησλ ππέξπζξσλ αθηίλσλ πνπ εκπνδίδνληαη ζε νξηδόληηα θαη θάζεηε θαηεπζύλζεηο. Πνκπόο ππεξύζξωλ Γέθηεο ππεξύζξωλ Διαδραστικός πίνακας υπερύθρων Προβολέας Υπολογιστής Σύνθεση διαδραστικού συστήματος 5

7 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πξνδηαγξαθή Σύπνο αηζζεηήξα Σερλνινγία ππεξύζξσλ Αθξίβεηα ηνπνζέηεζεο 0,1mm Γηεπαθή ζήκαηνο USB Σαρύηεηα δξνκέα 12m/s / 180 dot/s Μήθνο USB 6m (10m / 12m πξναηξεηηθό) Σαρύηεηα αληίδξαζεο 8ms Βαζκνλόκεζε 5 ζεκεία Σαρύηεηα δεηγκαηνιεςίαο 180 dot/s Καηαλάισζε ελέξγεηαο Λεηηνπξγία ύζηεκα 70mA Αλάιπζε * Windows/Linux/Mac Αλαινγία πξνβνιήο 4:3 16:9 16:10 Γσλία ζέαζεο HS 170 (αξηζηεξά θαη δεμηά) 160 (Πάλσ θαη Κάησ) 60 Τιηθά ζηελ επηθάλεηα Μεηαιιηθόο πίλαθαο πξνβνιήο κε πςειή αληίζηαζε ζηε θζνξά 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Γηα λα απνθεπρζεί θάζε αλσκαιία θαη δπζιεηηνπξγία, ρξεζηκνπνηήζηε ην πξντόλ ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε απαίηεζε ιεηηνπξγίαο. ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο/ κεηαθνξάο -40 C C Τγξαζία απνζήθεπζεο Αηκνζθαηξηθή πίεζε 20% -- 93% (40 C) 86k Pa k Pa Τγξαζία ιεηηνπξγίαο 10% -- 90% Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 C C 6

8 1.4 Διάρηζηε δηακόξθωζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή: Τπνινγηζηήο κε επεμεξγαζηή 1GHz x 86 Μλήκε 256M EMS ή παξαπάλσ Τπνζηήξημε θάξηαο νζόλεο 256 ρξσκάησλ θαη άλσ 10G ειεύζεξνο ρώξνο ζην ζθιεξό δίζθν Αλάιπζε νζόλεο πξνβνιήο: 1280*800 Μηα δηαζέζηκε ζύξα USB Premium αλάιπζε πξνβνιέα: 1280* πληζηώκελε δηακόξθωζε ζπζηήκαηνο: Τπνινγηζηήο κε επεμεξγαζηή 1GHz x86 1G κλήκε EMS ή παξαπάλσ Τπνζηήξημε θάξηαο νζόλεο 256 ρξσκάησλ θαη άλσ 10G ειεύζεξνο ρώξνο ζην ζθιεξό δίζθν Αλάιπζε νζόλεο πξνβνιήο: 1280*800 Μηα δηαζέζηκε ζύξα USB Ρremium αλάιπζε πξνβνιέα: 1280* Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην ινγηζκηθό Windows 98, VISTA, 2000, XP, WINDOWS 7,WINDOWS Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην πιηθό Windows 98, VISTA, 2000, XP, WINDOWS7, WINDOWS 8, Linux, Mac 2 Σξόπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS 2.1 Δγθαηάζηαζε ζε θηλεηή βάζε (1) Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε, έρεηε δηαζέζηκν έλα θιεηδί. πλαξκνινγήζηε ηνπο ηέζζεξηο βξαρίνλεο όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα θαη ζηεξεώζηε ηα ζηεξίγκαηα κε βίδεο. 7

9 ΔΠΑΝΩ ΚΑΣΩ (2) ηεξεώζηε όινπο ηνπο ηξνρνύο ζηε βάζε ησλ ζηεξηγκάησλ κε ην θιεηδί. πλδέζηε ηνπο θαηαθόξπθνπο ζηύινπο C1 θαη C2 εληόο ησλ ζρηζκώλ ζηε κέζε ησλ βάζεσλ. ηεξεώζηε όια ηα ζηνηρεία κε βίδεο. Ζ θηλεηή βάζε είλαη έηνηκε. (3) Σνπνζεηήζηε ηελ πιάηε ηνπ πίλαθα επάλσ ζε γξαθείν. ηεξεώζηε ηνπο θνριίεο, ρσξίο λα ζπζθίγμεηε πνιύ. Αλαξηήζηε ηνλ πίλαθα ζηε ζέζε ησλ ηεζζάξσλ θνριηώλ θαη ζπζθίγμηε ηνπ θνριίεο θαιά. Ζ θηλεηή εγθαηάζηαζε έρεη νινθιεξσζεί. ηεξίμηε ζην έδαθνο. 8

10 2.2 Δγθαηάζηαζε ηνπνζέηεζεο ζε ηνίρν (1) Μπνξεί λα ρξεηαζηείηε κεηξνηαηλία, θιεηδί θαη δξάπαλν γηα ηελ εγθαηάζηαζε. Δπηιέμηε ην ζσζηό κέξνο γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηνλ πίλαθα, ην νπνίν είλαη βνιηθό γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ππνινγηζηή. εκεηώζηε ηηο ζέζεηο δηάλνημεο νπώλ ζηνλ ηνίρν ζύκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά κνληέια ησλ πξντόλησλ. Γηαλνίμηε 8 νπέο ζηεξέσζεο ζηνλ ηνίρν, ζύκθσλα κε ην ζεκάδη. ηεξεώζηε ηα ζηεξίγκαηα ζηνλ ηνίρν κε 8 βίδεο. ΣΟΗΥΟ ΣΟΗΥΟ (2) Αλαξηήζηε ηνλ πίλαθα ζηνπο ηέζζεξηο βξαρίνλεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνίρνπ έρεη νινθιεξσζεί. 9

11 3 Σξόπνο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζεηξάο ΣΗ-4182 PLUS Πξνζνρή: Γηα λα επηβεβαηώζεηε εάλ ν πίλαθαο έρεη ζπλδεζεί ζσζηά, ππάξρνπλ δύν θαηαζηάζεηο ζύλδεζεο ηνπ «TouchDriver» γηα ιόγνπο αλαθνξάο. 1. ζεκαίλεη όηη ε ζύλδεζε απέηπρε. 2. ζεκαίλεη όηη ε ζύλδεζε είλαη επηηπρήο. 3.1 Γξακκή εξγαιείωλ Κνπκπί Λεηηνπξγία Κνπκπί Λεηηνπξγία Γεκηνπξγία εγγξάθνπ Άλνηγκα εγγξάθνπ Απνζήθεπζε Απνζήθεπζε σο 10

12 Δμαγσγή Απνζηνιή Αλαίξεζε Δπαλάιεςε Πξνεγνύκελε ζειίδα Δπόκελε ζειίδα Δπηινγή ζειίδαο Αληηγξαθή Δπηθόιιεζε Κισλνπνίεζε Γηαγξαθή Δπηινγή όισλ Δύξνο νζόλεο Δπαλαθνξά Μεγέζπλζε κίθξπλζε ηξώζε ζηελ θνξπθή ηξώζε πξνο ηα επάλσ ηξώζε ζηε βάζε ηξώζε πξνο ηα θάησ Κιείδσκα Ξεθιείδσκα Δπηιέμηε θιεηδσκέλν αληηθείκελν Κνπξηίλα νζόλεο Ηδηόηεηεο Αιιαγή ζειίδαο Δπηζήκαλζε νζόλεο Κάιπκκα νζόλεο Βέινο νζόλεο Λαβή νζόλεο Media Player Υξώκα γεκίζκαηνο 11

13 Καηαγξαθηθό Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο Δπαλαθνξά Πεξηήγεζε Spotlight πλεκκέλν Οκαδνπνίεζε ρνιηαζκόο νζόλεο Μεγεζπληηθόο θαθόο Καηάξγεζε νκαδνπνίεζεο Νέα κεηάδνζε Παύζε Κάδνο Δπηινγή αληηθεηκέλνπ Αλαγλώξηζε ρεηξνγξάθνπ θιεξό ζηπιό ηπιό δηαζπνξάο ηπιό πθήο ηπιό θζνξηζκνύ ηπιό πνιιαπιήο γξαθήο Έμππλν ζηπιό ηπιό ιέηδεξ Σκήκα γξακκήο Μνξθή Δλζσκάησζε Office Γηαθάλεηα Γόκα Δηθόλα επηπέδνπ ηεξεά εηθόλα Υεηξηζκόο αξρείνπ ππνινγηζηή Πόξνο Πιεθηξνιόγην 12

14 Εάξηα Αξηζκνκεραλή Ρνιόη Οξζνγώλην ηξίγσλν 45 Οξζνγώλην ηξίγσλν 30 Μνηξνγλσκόλην Παρύκεηξν Γηαβήηεο Υάξαθαο Απνθνπή Γεληθή ζειίδα Γηπιή ειίδα Δθθαζάξηζε ηζηνξηθνύ Δξγαιείν ζέκαηνο 3.2 Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ Σνπνζεηήζηε ην CD ζηε κνλάδα CD-ROM, ην ζύζηεκα ζα μεθηλήζεη απηόκαηα ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. Κάληε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην, γηα ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνύ, ην ζύζηεκα ζα ππελζπκίδεη ηα βήκαηα εγθαηάζηαζεο. 3.3 Βαζκνλόκεζε Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ην εηθνλίδην ζα εκθαληζηεί ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Αξρηθά, θάληε δηπιό θιηθ ζε απηό ην εηθνλίδην γηα ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμύ ησλ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη ηνπ ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα, ην εηθνλίδην ζα εκθαληζηεί ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ πίλαθα. Κάληε δεμί θιηθ ζην,αλαδπόκελν κελνύ, παηήζηε "Δληνπηζκόο νζόλεο". Πξνζπειάζηε απηό ην ζηνηρείν, ε νζόλε ζα δείμεη: 13

15 Υξεζηκνπνηήζηε ην ζηπιό γξαθήο θαη παηήζηε ζην θέληξν ηνπ ζηαπξνλήκαηνο εληνπηζκόο ζέζεο νινθιεξώζεθε. κε ηε ζεηξά, ν 3.4 Έλαξμε & Έμνδνο Μπνξείηε λα μεθηλήζηε ην ινγηζκηθό κε δύν ηξόπνπο: 1 Κάληε δηπιό θιηθ ή δεμί θιηθ ζηε ζπληόκεπζε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 2. Δπηιέμηε ην κελνύ "Έλαξμε", θαη επηιέμηε ην ζηνηρείν "πξόγξακκα". Δληνπίζηε ην ζηνηρείν «Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο" από ην κελνύ, θάληε θιηθ ζε απηό θαη ην ινγηζκηθό ζα μεθηλήζεη. Έμνδνο Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Αξρείν" ζην κελνύ, επηιέμηε "Έμνδνο". 3.5 Δηζαγωγή ζηα εξγαιεία ινγηζκηθνύ Αλαπηπζζόκελα κελνύ Τπάξρνπλ πνιιά θξπκκέλα ππνκελνύ ζην αλαπηπζζόκελν κελνύ, όπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 1. Αξρείν 14

16 2. Δπεμεξγαζία 3. Πξνβνιή 15

17 4. ρεδίαζε 5. Δξγαιεία 16

18 6. Βνήζεηα Σξόπνο γξαθήο ζηνλ πίλαθα Δπηιέμηε άκεζα ην ζηπιό κε ξύζκηζε ηνπ ρξώκαηνο θαη ηνπ πιάηνπο γξακκήο ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ. Ή ζηελ αξηζηεξή ξάβδν επηιέμηε ην εηθνλίδην γηα πεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο Γηαγξαθή ζηνλ πίλαθα Γόκα αληηθεηκέλσλ: Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην γόκαο ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη επηιέμηε ηε ιεηηνπξγία γόκα αληηθεηκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ην αληηθείκελν, ην αληηθείκελν ζα δηαγξαθεί. Γόκα ζεκείσλ: Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ε ίδηα όπσο απηή ηνπ ζπκβαηηθνύ καπξνπίλαθα. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην εηθνλίδην γόκαο ζεκείσλ γηα λα δηαγξάςεηε ην πεξηερόκελν ζεκείν πξνο ζεκείν Σξόπνο ρξήζεο ηωλ πόξωλ ζην ινγηζκηθό θαη ηνλ ππνινγηζηή Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ή ζην ζηελ αξηζηεξή ξάβδν, κπνξείηε λα εηζαγάγεηε δηάθνξεο εηθόλεο θαη αξρεία από ηνπο πόξνπο θαη ηνλ ππνινγηζηή ή κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε εμσηεξηθέο πεγέο ζηελ ζπιινγή. 17

19 ύξεηε ηηο επηιεγκέλεο εηθόλεο ζηνλ πίλαθα θαη ε εηθόλα ζα εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα κε ηέζζεξα εηθνλίδηα γύξσ ηεο, όπσο παξαθάησ: Κάντε κλικ για να ρυθμίςετε την εικόνα Σύρετε αυτό το ςτοιχείο για να περιςτρέψετε την εικόνα. Σύρετε για μεγέθυνςη / ςμίκρυνςη τησ εικόνασ. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην, ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν γηα ην ρεηξηζκό ηνπ ππνινγηζηή. Αλ ζέιεηε λα εηζαγάγεηε ηηο εηθόλεο ή ηα αξρεία, ζύξεηε απιά ηα αξρεία θαη ηηο θσηνγξαθίεο ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ζηνλ πίλαθα 18

20 ύξεηε ηα ζηνλ πίλαθα Σξόπνο ρξήζεο ηωλ ζπλδέζκωλ Γηα λα νξίζεηε έλαλ ζύλδεζκν ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα ζαο, παηήζηε ζην εηθνλίδην ζηελ αξηζηεξή ξάβδν. Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Πξνζζήθε αξρείνπ" γηα λα πξνζζέζεηε κεξηθά αξρεία από ηνλ ππνινγηζηή σο εθεδξηθά. Παηήζηε ζην ζηνηρείν "Πξνζζήθε ζπλδέζκνπ" θαη νξίζηε ηη ζα ζπλδεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο Σξόπνο δεκηνπξγίαο λένπ αξρείνπ ηελ ηξέρνπζα ζειίδα, εάλ πξόθεηηαη λα δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν, θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Αξρείν" θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε "Νέν". Θα εκθαληζηεί έλα αλαδπόκελν παξάζπξν δηαιόγνπ θαη ζα ξσηά εάλ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ην ηξέρνλ πεξηερόκελν ή όρη. Μεηά ηελ επηινγή, ζα δεκηνπξγεζεί έλα λέν αξρείν. 19

21 3.5.7 Σξόπνο απνζήθεπζεο αξρείωλ 1. Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Αξρείν-Απνζήθεπζε" ή ην εηθνλίδην ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ γηα λα επηιέμεηε ην ππνκελνύ γηα λα απνζεθεύζεηε ην πεξηερόκελν ζε κηα εηδηθή INT κνξθή, πνπ είλαη δηαζέζηκε κόλν ζην ινγηζκηθό ηνπ πίλαθα καο. 2. Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν «Αξρείν-Δμαγσγή» ή ην εηθνλίδην ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ γηα λα επηιέμεηε ην ππνκελνύ γηα ηελ απνζήθεπζε αξρείσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο εηθόλαο (png, jpg, bmp, gif, pbm, pgm, ppt, ppm, xbm, xpm, tiff), PPT, PDF, θαη HTML. Απηή ε ιεηηνπξγία ηζρύεη κόλν γηα ηελ ηξέρνπζα ζειίδα Σξόπνο αλνίγκαηνο αξρείνπ Κάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Αξρείν-Άλνηγκα" ή ζην εηθνλίδην ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ γηα λα επηιέμεηε ην ππνκελνύ. Μπνξείηε λα αλνίμεηε έγγξαθα INT, PDF, WORD, EXCEL θαη PPT. εκεηώζηε όηη ε κνξθή Excel πξέπεη λα είλαη ζε έθδνζε 2007 ή λεόηεξε έθδνζε. Παξαηεξήζεηο: Οη εηθόλεο δελ κπνξνύλ λα αλνίμνπλ κε απηή ηε ιεηηνπξγία, αιιά απαηηνύλ ζύξζηκν. Αλαηξέμηε ζηελ παξάγξαθν γηα ηνλ ηξόπν αλνίγκαηνο εηθόλσλ. 20

22 3.5.9 Σξόπνο εηζαγωγήο θεηκέλνπ Δληνπίζηε ην εηθνλίδην ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ. Θα εκθαληζηεί έλα πιαίζην δηαιόγνπ όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Μπνξείηε λα εηζαγάγεηεπεξηερόκελν κε ην πιεθηξνιόγην. Ή, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζηελ πεξηνρή κε θνπθθίδεο θαη λα επηιέμεηε ην εηθνλίδην, θαη ζηε ζπλέρεηα λα εηζαγάγεηε ην πεξηερόκελν ζε ρεηξόγξαθε κνξθή. 21

23 Προςπελϊςτε τη λειτουργύα γραφόσ με το χϋρι πατώντασ το κουμπύ Λειτουργύα γραφόσ με το χϋρι Σξόπνο ζπλδπαζκνύ αληηθεηκέλωλ Μπνξείηε λα επηιέμεηε πνιιαπιά αληηθείκελα ηαπηόρξνλα θαη λα επηιέμεηε ην εηθνλίδην ζηνηρείν "ρεδίαζε". Όια ηα αληηθείκελα ζα ζπλδπαζηνύλ ζε κία νκάδα. Γηα λα αθπξώζεηε απηή ηε ζην ιεηηνπξγία, επηιέμεηε ην νκαδνπνηεκέλν αληηθείκελν θαη θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ζηνηρείν "ρεδίαζε" ζην Σξόπνο θιεηδώκαηνο αληηθεηκέλωλ Δάλ δελ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε ή λα αιιάμεηε θάπνηα πεξηερόκελα ζην κάζεκά ζαο, κπνξείηε λα ηα θιεηδώζεηε. 22

24 Δπηιέμηε ην εηθνλίδην "Δπεμεξγαζία". Γηα λα ην μεθιεηδώζεηε, θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "Δπεμεξγαζία". Παξαηεξήζεηο: Τπάξρνπλ δύν ίδηα εηθνλίδηα ζηελ πιεπξηθή ξάβδν. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ειέγρνπλ νιόθιεξε ηε ζειίδα Σξόπνο ρξήζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ ην ζηνηρείν "Δξγαιεία", επηιέμηε ην εηθνλίδην, ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ην πξόγξακκα εγγξαθήο. Παηήζηε γηα λα μεθηλήζεη Σξόπνο ιαβήο νζόλεο ην ζηνηρείν "Δξγαιεία", επηιέμηε ην εηθνλίδην Λαβή νζόλεο, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. ύξεηε ην πνληίθη ζηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα πηάζεηε. Γηα λα πηάζεηε ην πεξηερόκελν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη λα ην εκθαλίζεηε ζην ινγηζκηθό γξαθήο, "Δμαγσγή" θαη θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "νζόλε". ηε ζπλέρεηα, ζύξεηε ην πνληίθη ζην ινγηζκηθό εγγξαθήο. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα επηιέμεηε "Οξζνγώλην" ή "Πξνζαξκνζκέλν" ζρήκα γηα λα πηάζεηε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αληί γηα ην ζηνηρείν "Οζόλε" γηα ην ζύλνιν ηεο ζειίδαο. Γηα λα ηξαβήμεηε ηα πεξηερόκελα ζην ινγηζκηθό γξαθήο, επηιέμηε "Λαβή ηξέρνπζαο ζειίδαο" θαη "Δμαγσγή", θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν "νζόλε" θαη ζύξεηε ην πνληίθη ζην ινγηζκηθό γξαθήο. Αλ πξνηηκάηε λα επηζεκάλεηε έλα κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, κπνξείηε λα επηιέμεηε "Οξζνγώλην" ή "Πξνζαξκνζκέλν" αληί γηα ην ζηνηρείν "Οζόλε". 23

25 Γηα λα ηξαβήμεηε ηα πεξηερόκελα θαη λα ηα απνζεθεύζεηε σο κνξθή αξρείνπ, κπνξείηε λα επηιέμεηε "Απνζήθεπζε" ή "Δμαγσγή θαη Απνζήθεπζε" αληί γηα ην ζηνηρείν "Δμαγσγή" κόλν. Όηαλ επηιέμεηε "Δμαγσγή θαη Απνζήθεπζε", κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ηα πεξηερόκελα θαη επίζεο λα ηα εμαγάγεηε ζην ινγηζκηθό γξαθήο ζύξνληαο ην πνληίθη Σξόπνο ρξήζεο ηνπ έμππλνπ ζηπιό ην ζηνηρείν "ρεδίαζε" ή ηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ, κπνξείηε λα βξείηε ην εηθνλίδην. Απηό είλαη ην έμππλν ζηπιό. Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε έλα ηπραίν ζρήκα θαη λα ην αιιάμεηε ζε έλα ηππηθό ζρήκα απηόκαηα Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Spotlight; Δληνπίζηε ην εηθνλίδην Spot light ζην ζηνηρείν "Δξγαιεία", ζύξεηε ην πνληίθη ζηελ πεξηνρή ηνπ θόληνπ γηα λα επηζεκάλεηε νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. Σνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζην πιαίζην επηζήκαλζεο ζρήκαηνο θαη ζύξεηε γηα κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε ηεο πεξηνρήο πνπ ππνδεηθλύεηαη. Κξαηήζηε ην δάρηπιό ζαο γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζηνλ πίλαθα ή θάληε δεμί θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή θάληε θιηθ ζηνκελνύ ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά γηα λα νξίζεηε ηελ ηδηόηεηα spotlight. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά γηα λα εμέιζεηε. 24

26 Σύρετε το κόκκινο πλαύςιο για να μεγεθύνετε/ςμικρύνετε το χώρο παρουςύαςησ Σύρετε την περιοχό του φόντου για να μετακινόςετε το πλαύςιο επιςόμανςησ Σξόπνο ρξήζεο ηεο θνπξηίλαο Δπηιέμηε ην εηθνλίδην ζην ζηνηρείν "Δξγαιεία", θαη ζύξεηε ζην ινγηζκηθό γξαθήο, ζα εκθαληζηεί κηα θνπξηίλα γηα λα θαιύςεη ηελ ηξέρνπζα νζόλε ζαο. Γηα λα θαιύςεη ή λα απνθαιύςεη πεξηζζόηεξα πεξηερόκελα, κπνξείηε λα ζύξεηε ηα ηέζζεξα βέιε ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο. 25

27 Σύρετε το βϋλοσ για να αποκαλύψετε ό να καλύψετε περιεχόμενα. Μενού & Έξοδοσ Κξαηήζηε ην δάρηπιό ζαο γηα δύν δεπηεξόιεπηα ζηνλ πίλαθα ή θάληε δεμί θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή ή θάληε θιηθ ζην κελνύ ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηδηόηεηα θνπξηίλα Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Βέινπο ην ζηνηρείν "Δξγαιεία", εληνπίζηε ην εηθνλίδην. Έλα θόθθηλν βέινο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. Γηα λα αιιάμεηε ηελ θαηεύζπλζε, κπνξείηε λα ζύξεηε ηελ θνξπθή. Κξαηήζηε ην δάρηπιό ζαο γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζηνλ πίλαθα ή θάληε δεμί θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή, ζα εκθαληζηεί έλα κελνύ γηα λα νξίζεηε ηελ ηδηόηεηα. 26

28 Σξόπνο ρξήζεο ηνπ Postil νζόλεο Όηαλ πξόθεηηαη λα θάλεηε νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο ζε αξρείν Word, PowerPoint ή Excel, επηιέμηε ηε ιεηηνπξγία "Screen Postil" ζην ζηνηρείν "Δξγαιεία" ή θάληε θιηθ ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ. Δπηιέμηε έλα ζθιεξό ζηπιό ζην εηθνλίδην, θαη έλαο θόθθηλνο ζηαπξόο ζα εκθαληζηεί ζηελ επάλσ δεμηά γσλία. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εηζαγσγή θαη κεηά από απηό, αλ επηιέμεηε ην εηθνλίδην ελζσκάησζε ζην office ζην αξρείν. ζηελ θύξηα γξακκή εξγαιείσλ, ν ζρνιηαζκόο ζαο ζα απνζεθεπηεί Κόκκινοσ ςταυρόσ που υποδεικνύει ότι επιτρϋπεται ο ςχολιαςμόσ 27

29 Σξόπνο αλαπαξαγωγήο αξρείωλ βίληεν Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ζηελ αξηζηεξή ξάβδν, επηιέμηε ην αξρείν βίληεν θαη ζύξεηέ ην ζηνλ πίλαθα. Θα δείηε έλα παξάζπξν αλαπαξαγσγήο όπσο παξαθάησ. Απιά θάληε θιηθ ζην θεληξηθό εηθνλίδην γηα λα μεθηλήζεη ε αλαπαξαγσγή. Γείηε ηηο εηθόλεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Κϊντε κλικ ςε αυτό το κουμπύ για αναπαραγωγό του βύντεο. Σύρετε το ςημεύο ελϋγχου εδώ για να αλλϊξετε το μϋγεθοσ του παραθύρου Υποςτόριξη αναπαραγωγόσ πολλαπλών βύντεο ταυτόχρονα. εκείωζε: Σν ινγηζκηθό ππνζηεξίδεη ηελ αλαπαξαγωγή πνιιαπιώλ βίληεν κε δηαθνξεηηθή πξόνδν. Μπνξείηε λα ην πξνζαξκόζεηε ειεύζεξα. Σν κέγεζνο ηνπ παξαζύξνπ αλαπαξαγσγήο κπνξεί λα αιιάμεη ζύξνληαο ην ζεκείν ειέγρνπ κέζα ζην παξάζπξν. Δπίζεο, κπνξείηε λα θάλεηε δηπιό θιηθ ζην παξάζπξν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε αλαπαξαγσγή πιήξνπο νζόλεο. 28

30 Σξόπνο ελαιιαγήο ζηξώζεωλ εηθόλωλ Σν ινγηζκηθό επηηξέπεη θαη ηε κεηαθίλεζε ηεο εηθόλαο επάλσ ζην επίπεδν αιιά ηελ ελαιιαγή ησλ ζηξώζεσλ, όπσο απαηηείηαη. Απιά επηιέμηε ην εηθνλίδην ΚΟΡΤΦΖ, ην εηθνλίδην ΒΑΖ, ην εηθνλίδην ΔΠΑΝΩ θαη ην εηθνλίδην ΚΑΣΩ ζην ζηνηρείν "ρεδίαζε" γηα λα ην εθαξκόζεηε Σξόπνο ρξήζεο ηεο λέαο κεηάδνζεο Κάληε θιηθ ζηε ζειίδα επξεηεξίνπ ζηελ αξηζηεξή ξάβδν, ζα δείηε ηα εηθνλίδηα ζην αξηζηεξό θάησ κέξνο. Δίλαη εύθνιν λα εθηειέζεηε ηελ ελέξγεηα ΝΔΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ζηνλ πίλαθα: Αλαπαξαγσγή: Δκθάληζε ηεο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγίαο πξνο ηα πίζσ, από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. Αξγή θίλεζε πξνο ηα εκπξόο: Δπηβξαδύλεη ηελ ηαρύηεηα πξνβνιήο. Γξήγνξε αλαπαξαγσγή πξνο ηα εκπξόο: Γξήγνξε πξνβνιή. Παύζε: ηακαηά ηελ αλακεηάδνζε θαη επηζηξέθεη ζην πεξηβάιινλ ηεο ηειεπηαίαο ελέξγεηαο Θέκαηα-Μαζεκαηηθά Λεηηνπξγία: Πξνθαζνξηζκέλν ηεηξάγσλν 30, πξνθαζνξηζκέλν ηεηξάγσλν 45, κνηξνγλσκόληα, παρύκεηξν, ράξαθαο, δηαβήηεο Δθαξκνγή ηωλ εηδηθώλ εξγαιείωλ Εάξηα Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Εάξηα ζην κελνύ "Δξγαιεία" θαη μεθηλά ε θύιηζε, θάληε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπο γηα λα ζηακαηήζεη ε θύιηζε θαη λα επηιέμηε ην ηπραίν αξηζκό ζαο. Γηα λα μεθηλήζεηε πάιη, θξαηήζηε ηα δάθηπιά ζαο ζηνλ πίλαθα, γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα ή θάληε δεμί θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα επηιέμεηε "δαξηά", ή έμνδν γηα λα ζηακαηήζεηε ηε ιεηηνπξγία δαξηώλ. 29

31 Αξηζκνκεραλή Δπηιέμηε ηελ αξηζκνκεραλή ζην ζηνηρείν "Δξγαιεία". Κάληε θιηθ ζε απηή κε ηα δάρηπια ή ην πνληίθη γηα λα εθηειέζεηε ηνλ ππνινγηζκό ζαο Μεγεζπληηθόο θαθόο Κάληε θιηθ ζην ή ζηε δηεπξπκέλε θύξηα γξακκή εξγαιείσλ γηα κεγέζπλζε \ ζκίθξπλζε νιόθιεξεο ηεο ζειίδαο. Γηα κεξηθή κεγέζπλζε πεξηερνκέλνπ, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κεγεζπληηθόο θαθόο ζην κελνύ "Δξγαιεία" γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία κεγεζπληηθνύ θαθνύ. ηε ζπλέρεηα ε πεξηνρή γύξσ από ην πνληίθη ζα κεγεζπλζεί ζε δηάθνξα πνιιαπιάζηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ ζην πηπζζόκελν κελνύ. 30

32 Μερική μεγέθυνςη περιεχομένου Δξγαιεία κέηξεζεο Αλήθνπλ ζην Θέκα - Μαζεκαηηθά θαη ζα ηα βξείηε ζηελ θάησ πιεπξηθή ξάβδν ηνπ ινγηζκηθνύ: Μνηξνγλσκόλην Σν κνηξνγλσκόλην κπνξεί λα κεηξά όρη κόλν ηε γσλία, αιιά κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζρεδίαζε ηόμσλ, γσληώλ θαη ηνκέσλ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο ζρεδίαζεο, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην θαη επηιέμηε ην από ην πηπζζόκελν κελνύ. ηε ζπλέρεηα, ζύξεηε ην πνληίθη γύξσ από ηελ ΑΚΡΖ γηα λα ζρεδηάζεηε γξαθηθά κε δηαθνξεηηθή γσλία. Επιλϋξτε το ςχόμα που θϋλετε να ςχεδιϊςετε Σύρετε το ποντύκι ςτην ϊκρη για να ςχεδιϊςετε Περιςτρϋψτε το εργαλεύο Μεγϋθυνςη / ςμύκρυνςη του εργαλεύου Σξίγσλν Τπάξρνπλ ιεηηνπξγίεο γηα ηζνζθειή νξζνγώληα ηξίγσλα θαη ηξίγσλα 30 κνηξώλ θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζρεδίαζε γξακκώλ ή ηε κέηξεζε απνζηάζεσλ. Γηα λα ην ζύξεηε, απιά θάληε θιηθ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζην εξγαιείν. Σνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζηελ άθξε, θαη ζρεδηάζηε κηα γξακκή. 31

33 Σύρετε το ποντύκι ςτην ϊκρη για να ςχεδιϊςετε Περιςτρϋψτε τοεργαλεύο Μεγϋθυνςη / ςμύκρυνςη του εργαλεύου Υάξαθαο Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κηα γξακκή ή λα κεηξήζεηε ηελ απόζηαζε κε ράξαθα. ύξεηε ην πνληίθη ζηελ άθξε γηα λα ζρεδηάζεηε κηα γξακκή. Κάληε θιηθ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε γηα λα ην κεηαθηλήζεηε. Δπίζεο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε κνλάδα κέηξεζεο ζηε ξύζκηζε κε αξηζηεξό θιηθ. Σύρετε το ποντύκι ςτην ϊκρη για να ςχεδιϊςετε Περιςτρϋψτε το εργαλεύο Μεγϋθυνςη/ςμύκρυνςη του εργαλεύου Κϊντε κλικ ςτο εργαλεύο για να ρυθμύςετε τη μονϊδα μϋτρηςησ ό για ϋξοδο Γηαβήηεο Ο δηαβήηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζρεδίαζε ηόμσλ, ή ηνκέσλ εθηόο επηπξόζζεηα ησλ θύθισλ. Κάληε θιηθ ζηελ επάλσ ζέζε ηνπ δηαβήηε, ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ηε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ζην ππνκελνύ. 32

34 Κϊντε κλικ για να επιλϋξετε τισ λειτουργύεσ ςτη ρύθμιςη Σύρετε για να μετακινόςετε το εργαλεύο Σύρετε το ϊκρο για να αλλϊξετε τη γωνύα Σύρετε για να ςχεδιϊςετε Τόξο ό Τομϋα 4 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ A. Γηαηί ε γξαθή κνπ δελ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε; Γνθηκάζηε έλα άιιν ρξώκα ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθό από ην θόλην. Αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν από ηελ νζόλε, όηαλ γξάθεηε. Βεβαησζείηε όηη ην ινγηζκηθό ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα είλαη ζε ιεηηνπξγία. Β Γηαηί ην εηθνλίδην εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαζηώλ ζην θάηω δεμί κέξνο ηεο νζόλεο; (1) Σν θαιώδην USB δελ έρεη ζπλδεζεί ζσζηά κεηαμύ ηνπ πίλαθα θαη ηνπ ππνινγηζηή. Βεβαησζείηε όηη ε ζύλδεζε δελ είλαη ραιαξή. (2) Σν θαιώδην USB δελ πξνέξρεηαη από ηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. Σν θαιώδην USB πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πςειήο πνηόηεηαο πιηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί. Δκθαλίδεηαη αληηθαλνληθή θαηάζηαζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Καηαξγήζηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη επαλεθθηλήζηε ηνλ ππνινγηζηή, ζηε ζπλέρεηα, εγθαηαζηήζηε μαλά ην ινγηζκηθό. (3) Ζ ζύλδεζε κε θαιώδην USB κεηαμύ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ πίλαθα είλαη αθαηάιιειε. Αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο θαη δηνξζώζηε ηε ζύλδεζε. Δάλ ην εηθνλίδην δελ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαζηώλ, ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά ηεο νζόλεο, κπνξείηε λα επαλεθθηλήζεηε ην ζηνηρείν server.exe θαη InteractiveBoard.exe. 33

35 Γ. Δίλαη απαξαίηεην λα επαλαιάβω ηνλ "εληνπηζκό" ζέζεο κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα; Όρη, δελ είλαη απαξαίηεην. Σν ζύζηεκα «ζπκάηαη» ηελ ηειεπηαία παξάκεηξν εληνπηζκνύ ζέζεο ζαο. Γ. Υάλεηαη ην πεξηερόκελν πνπ θαιύπηεηαη από ην παξάζπξν ηεο "ζειίδαο επξεηεξίνπ"; Όρη, ην πεξηερόκελν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, θαιύπηεηαη κόλν πξνζσξηλά. Δ. Πώο κπνξώ λα γλωξίδω ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Πίλαθα; Με θάζε επαθή κε ηνλ πίλαθα, ην θσο ζην θάησ δεμί κέξνο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κπιε. Απηό δείρλεη όηη ν πίλαθαο ιεηηνπξγεί ζσζηά. Αλ ην θσο παξακέλεη θόθθηλν, απηό ππνδεηθλύεη όηη ν πίλαθαο κπνξεί λα αληηκεησπίδεη πξόβιεκα πιηθνύ. Σ. Γηαηί κεξηθέο θνξέο δελ ππάξρεη αιιαγή κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο θόληνπ; Δίλαη πηζαλόλ ην ρξώκα ηνπ θόληνπ λα θαιύπηεηαη από κηα άιιε εηθόλα κεγάινπ κεγέζνπο. Έηζη δελ κπνξείηε λα δείηε ην ρξώκα λα αιιάδεη. Ε. Ση είδνπο πξνβνιέαο απαηηείηαη γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ πίλαθα; Όινη νη πξνβνιείο είλαη απνδεθηνί εθόζνλ πιεξνύλ ηα αθόινπζα 3 ζεκεία: (1) Δίλαη πξόζζηνη πξνβνιείο. (2) Τπνζηεξίδνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ ππνινγηζηή. (3) Ζ εηδηθή απαίηεζε Φσηεηλήο ξνήο 500 lumens, εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ. Ζ. Πώο κπνξώ λα θαζαξίζω ηελ επηθάλεηα ηνπ Πίλαθα; θνππίζηε απαιά ηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα κε θαζαξό πγξό παλί. εκείσζε: ηύςηε ην βξεγκέλν παλί γηα λα βεβαησζείηε όηη ην λεξό δελ ζα εκπνηίζεη ην πιαίζην 34

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ για windows εργαλεία για ηη δημιουργική μάθηζη Οδεγόο Γξήγνξεο Εθθίλεζεο ηνπ Kar2ouche Σειίδα 1 Βήμα 1: Οθόνη: Δραζηηριόηηηες Αλνίμηε έλαλ ηίηιν ηνπ Kar2ouche, κε δηπιό θιηθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα