εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε"

Transcript

1

2 εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο Δγθαηάζηαζε Δγθαηάζηαζε ηνπ MLSBoard Software Δγθαηάζηαζε βηβιηνζήθεο πόξσλ MLSBoard Απεγθαηάζηαζε Απεγθαηάζηαζε MLS IQBoard software Απεγθαηάζηαζε βηβιηνζήθεο ςεθηαθώλ πόξσλ MLS IQBoard Γήισζε πξντόληνο... 7 Κεθάλαιο 3 Δμνηθείσζε κε ην Λνγηζκηθό MLS IQBoard Δθθίλεζε ηνπ MLS IQBoard software Κεληξηθό παξάζπξν Κηλεηή γξακκή εξγαιείσλ Δηθνλίδην γξακκήο εξγαζηώλ Κεθάλαιο 4 Σξόπνη ιεηηνπξγίαο MLS IQBoard Software Σξόπνο ιεηηνπξγίαο Windows Σξόπνο ιεηηνπξγίαο πίλαθα Κεθάλαιο 5 Δξγαζία κε αξρεία MLS IQBoard Γεκηνπξγία λένπ αξρείνπ Άλνηγκα Αξρείνπ Απνζήθεπζε αξρείνπ Απνζήθεπζε αξρείνπ σο πξνηύπνπ (Template) Κξππηνγξάθεζε αξρείνπ Δλεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο απηόκαηεο απνζήθεπζεο Δθηύπσζε αξρείνπ Απνζηνιή Αξρείνπ Κεθάλαιο 6 Δξγαζία κε ζειίδεο Δηζαγσγή ζειίδαο Γηαγξαθή κηαο ειίδαο Αληηγξαθή θαη απνθνπή ζειίδαο Γεκηνπξγία αθξηβνύο αληηγξάθνπ κηαο ζειίδαο Δθθαζάξηζε πεξηερνκέλνπ ζειίδαο Δηζαγσγή αξηζκνύ ζειίδαο Απεηθόληζε ζειίδαο Μεηαθίλεζε κηαο ζειίδαο Μεγέζπλζε κηαο ζειίδαο Καζνξηζκόο θόληνπ ζειίδαο Απνζήθεπζε κηαο ζειίδαο Απνζήθεπζε κηαο ζειίδαο σο πξνηύπνπ Δθηύπσζε κηαο ζειίδαο Μεηάβαζε ζε επόκελε/πξνεγνύκελε ζειίδα Κεθάλαιο 7 Γεκηνπξγία Αληηθεηκέλσλ Δξγαιεία ζρεδίαζεο Γξακκή ρήκαηα Δθέ πκπαγνύο/πεξηγεγξακκέλνπ ζρήκαηνο εκείν πξνο ζεκείν πλαξηήζεηο Κπθιηθό δηάγξακκα (δηάγξακκα πίηαο ή Pie Chart) Ραβδόγξακκα Πίλαθεο

3 7.10 Κείκελν Γεσκεηξηθά όξγαλα Γέκηζκα Δηζαγσγή εηθόλαο Δηζαγσγή αξρείσλ βίληεν Flash Δηζαγσγή βίληεν βήζηκν Κεθάλαιο 8 Υεηξηζκόο Αληηθεηκέλσλ Κεθάλαιο 9 Αλαπαξαγσγή Δλεξγεηώλ Κεθάλαιο 10 Υξήζε ηνπ Πίλαθα Φεθηαθώλ Πόξσλ Κεθάλαιο 11 Βνεζεηηθά εξγαιεία Δξγαιεία νζόλεο Γεκηνπξγία ζηηγκηόηππσλ νζόλεο Δγγξαθή νζόλεο (Screen Record) Μεηαηξνπή κνξθήο βίληεν (video format) Δηδηθά εξγαιεία Γξήγνξε πξόζβαζε ζε εθαξκνγέο Κιείζηκν θαη ειαρηζηνπνίεζε ηξέρνληνο παξαζύξνπ Κεθάλαιο 12 Σειεδηάζθεςε κέζσ βίληεν (Video Conference) Κεθάλαιο 13 Λνγαξηαζκόο Υξήζηε (User Account) Κεθάλαιο 14 Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο Ιδηόηεηεο εξγαιείσλ ζρεδίαζεο Γξακκέο εξγαιείσλ Γξήγνξε πξόζβαζε Άιιεο ξπζκίζεηο

4 ημανηικέρ δηλώζειρ Σν εγρεηξίδην απηό αλαθέξεηαη ζην ινγηζκηθό MLS IQBoard. Γηα λα εμαζθαιίζεηε ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ απζηεξά θαη απαξεγθιίησο ζύκθσλα κε ηηο ιεπηνκεξείο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην εγρεηξίδην. Πξηλ εγθαηαζηήζεηε ην πξντόλ, παξαθαινύκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην παξόλ εγρεηξίδην, ώζηε λα εμνηθνλνκήζεηε ρξόλν. Σν άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο ζεκαίλεη όηη είζηε ζύκθσλνο κε ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο. Η MLS Πιεξνθνξηθή δελ απνδέρεηαη ηπρόλ επηζηξνθέο αλνηγκέλσλ ζπζθεπαζηώλ. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντόληνο ππόθεηληαη ζε ηξνπνπνηήζεηο ρσξίο πξνεγνύκελε θνηλνπνίεζε. Οη παξαηηζέκελεο σο παξαδείγκαηα εηθόλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ εγρεηξίδην κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ην πξαγκαηηθό πξντόλ. Η MLS Πιεξνθνξηθή δηαηεξεί αλά πάζα ζηηγκή ην δηθαίσκα ρξέσζεο αλάινγνπ ηέινπο γηα ηπρόλ αληηθαηάζηαζε, αλαζεώξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξντόληνο. Σν πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ ζα αλαζεσξείηαη ηαθηηθά ρσξίο πξνεγνύκελε θνηλνπνίεζε θαη ην έληππν εγρεηξίδην ζα ελεκεξώλεηαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο λέαο έθδνζεο. Η MLS Πιεξνθνξηθή δελ παξέρεη θακία εγγύεζε, γηα ην παξόλ πξντόλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξεπζηκόηεηαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό ρξήζεο θαη αξλείηαη ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο εγγύεζεο. Γικαιώμαηα πνεςμαηικήρ ιδιοκηηζίαρ Σα νλόκαηα MLS Πιεξνθνξηθή θαη MLS IQBoard απνηεινύλ θαηαηεζέληα εκπνξηθά ζήκαηα ηεο MLS Πιεξνθνξηθή Α.Δ. Σν όλνκα Windows απνηειεί θαηαηεζέλ εκπνξηθό ζήκα ηεο Microsoft. 4

5 Κεθάλαιο 1 Πληποθοπίερ πποφόνηορ Σν MLS IQBoard software είλαη έλα επαγγεικαηηθό δηαδξαζηηθό εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη παξνπζίαζεο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα MLS IQBoard. Δίλαη επίζεο έλα παλίζρπξν εξγαιείν δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ. Με ην MLS IQBoard software κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ δηάθνξεο δηαδξαζηηθέο ιεηηνπξγίεο δηδαζθαιίαο θαη παξνπζίαζεο, όπσο γξάςηκν, ζβήζηκν, ζήκαλζε, δειαδή ζήκαλζε ραξαθηήξα, γξακκήο, δηάζηαζεο θαη γσλίαο, ζύξζηκν/κεηαθνξά, κεγέζπλζε, απνθάιπςε νζόλεο, πξνβνιή πεξηνρήο, δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε ζηηγκηόηππσλ νζόλεο, θαηαγξαθή θαη αλαπαξαγσγή εηθόλαο, αλαγλώξηζε ρεηξόγξαθνπ θεηκέλνπ, πιεθηξνιόγην νζόλεο, εηζαγσγή θεηκέλνπ, ζύλδεζκνο ππεξθεηκέλνπ πξνο βίληεν, ήρν θαη ηζηνζειίδα, θαζώο θαη ηειεδηάζθεςε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ NetMeeting. Δίλαη επίζεο πνιύ ρξήζηκν γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ ηάμε θαη δηαζθέςεηο. Με ην MLS IQBoard software θαη ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα MLS IQBoard, επηηπγράλνληαη ζαπκάζηα επηθνηλσληαθά απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο παξνπζίαζεο θαη εθπαίδεπζεο/δηδαζθαιίαο, όπσο ζηελ επίδεημε πξντόλησλ, ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαζθέςεηο, ζηελ επηθνηλσλία βίληεν, ζηε κεηάδνζε εηδήζεσλ, ζηελ αμηνιόγεζε αζθάιεηαο, ζηελ ζηξαηησηηθή δηνίθεζε, ζηελ δηαζθέδαζε, ζηα ηαηξηθά ζπκβνύιηα, ζηνλ κεραλνινγηθό ζρεδηαζκό, ζηελ ηαθηηθή αλάιπζε αληαγσληζκνύ, ζηελ αλάιπζε ηνπ θαηξνύ, θ.η.ι. Σν ινγηζκηθό ρξεζηκνπνηεί γξακκέο εξγαιείσλ θαη ζπλδπάδεη ηα γξαθηθά κε ην θείκελν. Σν πξντόλ δηαζέηεη θηιηθή δηεπαθή ινγηζκηθνύ, εύθνιε ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ-ππνινγηζηή. Μπνξείηε λα εμνηθεησζείηε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κέζα ζε 10 ιεπηά, ρσξίο εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ιεπηνκεξή ελαζρόιεζε κε ην εγρεηξίδην. Σν ζύζηεκα είλαη ζπκβαηό κε άιια πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνύ, ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε νπνηνπδήπνηε εξγαιείνπ εηδηθώλ εθέ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγηζκηθό θαη επίζεο ππνζηεξίδεη γξάςηκν, επεμεξγαζία θεηκέλνπ, επηζήκαλζε, εηζαγσγή γξαθηθώλ (εηθόλσλ), ζρεδίαζε θαη δηάθνξα εηδηθά εθέ παξνπζίαζεο θαη βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο αξρείσλ PPT θαη παξνπζίαζεο δηαθαλεηώλ, θαζώο θαη ζην πιαίζην επεμεξγαζίαο κε ρξήζε ινγηζκηθώλ ηξίησλ, όπσο ηνπ WORD, EXCEL, θ.η.ι. Σν ινγηζκηθό ραξαθηεξίδεηαη από επξεία επεθηαζηκόηεηα ζπζηήκαηνο θαη αλνηθηό ζε επεθηάζεηο ζρεδηαζκό. Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην ζύζηεκα ηνπ ινγηζκηθνύ ζαο, π.ρ., κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ή λα εηζάγεηε νπνηνδήπνηε γξαθηθό, ζηνηρείν, θόλην, θσηνγξαθία θαη θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζηε βάζε πνπ πεξηέρεη ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο. Έηζη, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πιήξνπο θνηλνρξεζίαο ελόο πινύζηνπ εθπαηδεπηηθνύ πόξνπ ηόζν εληόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο όζν θαη κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, θαζώο θαη κέζσ δηαδηθηύνπ. Δπίζεο, κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε θαη λα πξνζαξκόζεηε ηε βάζε κε ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο, λα θαζνξίζεηε θαη λα αλαδηαηάμεηε ηα πιήθηξα ιεηηνπξγηώλ ηεο γξακκήο εξγαιείσλ ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ζαο αλάγθεο, θαζώο θαη λα πξνζζέζεηε ζπληνκεύζεηο ζηε γξακκή εξγαιείσλ, θ.η.ι. Σν παξόλ εγρεηξίδην αθνξά ηνλ MLS IQBoard θαη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα δηαθνξεηηθά κνληέια ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ηεο MLS Πιεξνθνξηθή. ρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηώλ ησλ πηλάθσλ, αλαηξέμεηε ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρξήζηε. 5

6 Κεθάλαιο 2 Δγκαηάζηαζη, απεγκαηάζηαζη, δήλυζη και ενημέπυζη 2.1 Απαιηήζειρ ζςζηήμαηορ Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Linux, θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο Pentium III ή λεόηεξε, 64MB RAM (ζπληζηώληαη 128MB) Microsoft DirectX8.0 ή λεόηεξν, 1 GΒ ειεύζεξνο ρώξνο ζηνλ ζθιεξό δίζθν (γηα πιήξε εγθαηάζηαζε), αλάιπζε , (16bit high color ή κεγαιύηεξε). 2.2 Δγκαηάζηαζη Σν MLS IQBoard software θαη ε Βηβιηνζήθε Φεθηαθώλ Πόξσλ MLS IQBoard κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε ζύζηεκα Windows από ρξήζηε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο (Administrator), κπνξνύλ όκσο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα Windows από όινπο ηνπο ρξήζηεο. Δάλ έρεηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 2000 SP3/SP4 ή Windows XP SP1, ην ζύζηεκα ζα ζαο πξνηξέςεη λα ελεκεξώζεηε ηνλ Windows Installer. Δπηιέμηε Ναη γηα λα επηθαηξνπνηήζεηε πξώηα ηνλ Windows Installer Δγκαηάζηαζη ηος MLSBoard Software Κάληε δηπιό θιηθ ζην MLS IQBoard Software V4.6 ζην CD εγθαηάζηαζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηε νζόλε γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην ινγηζκηθό. Παρατήρηση: Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ην παξάζπξν εγθαηάζηαζεο πιηθνύ. Πηέζηε πλέρεηα γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πιηθνύ. Δλ ησ κεηαμύ, ην ζύζηεκα ζα εγθαηαζηήζεη απηνκάησο ηνλ Windows Media Encoder 9 θαη ην πξόγξακκα αλαγλώξηζεο ρεηξόγξαθνπ θεηκέλνπ Δγκαηάζηαζη βιβλιοθήκηρ πόπυν MLSBoard Κάληε δηπιό θιηθ ζην MLS IQBoard Βηβιηνζήθε Φεθηαθώλ Πόξσλ V4.6 ζην CD εγθαηάζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηελ βηβιηνζήθε ςεθηαθώλ πόξσλ. 2.3 Απεγκαηάζηαζη Απεγκαηάζηαζη MLS IQBoard software Γηα λα θαηαξγήζεηε ην MLS IQBoard software από ηνλ ππνινγηζηή ζαο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δθθίλεζε > Πξνγξάκκαηα > MLS IQBoard Software V4.6>Απεγθαηάζηαζε. Αλνίμηε ηνλ Πίλαθα Διέγρνπ ησλ Windows, επηιέμηε Πξνζζαθαίξεζε πξνγξακκάησλ θαη από ηε ιίζηα ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ πξνγξακκάησλ, επηιέμηε MLS IQBoard Software V4.6. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Καηάξγεζε. Κάληε πάιη θιηθ ζην MLS IQBoard Software V4.6 ζην CD εγθαηάζηαζεο. 2. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε γηα λα απεγθαηαζηήζεηε ην ινγηζκηθό. 6

7 2.3.2 Απεγκαηάζηαζη βιβλιοθήκηρ τηθιακών πόπυν MLS IQBoard Γηα λα θαηαξγήζεηε ηε βηβιηνζήθε ςεθηαθώλ πόξσλ MLS IQBoard από ηνλ ππνινγηζηή ζαο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Καηά ηελ απεγθαηάζηαζε ηνπ MLS IQBoard, ην ζύζηεκα ζα ζαο ξσηήζεη αλ επηζπκείηε λα απεγθαηαζηήζεηε ηαπηόρξνλα θαη ηε βηβιηνζήθε ςεθηαθώλ πόξσλ MLS IQBoard. Αλνίμηε ηνλ Πίλαθα Διέγρνπ ησλ Windows, επηιέμηε Πξνζζαθαίξεζε πξνγξακκάησλ θαη ζηε ιίζηα ησλ ηξερόλησλ ήδε πξνγξακκάησλ, επηιέμηε MLS IQBoard Βηβιηνζήθε Φεθηαθώλ Πόξσλ V4.6. ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Καηάξγεζε. Κάληε πάιη θιηθ ζην MLS IQBoard Βηβιηνζήθε Φεθηαθώλ Πόξσλ V4.6 ζην CD εγθαηάζηαζεο. 2. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε γηα λα απεγθαηαζηήζεηε ηε βηβιηνζήθε ςεθηαθώλ πόξσλ. 2.4 Γήλυζη πποφόνηορ Παξέρνληαη ηξεηο ηξόπνη δήισζεο ηνπ MLS IQBoard. Μπνξείηε λα δεισζείηε κέζσ ζεηξηαθνύ αξηζκνύ πξντόληνο κέζσ θιεηδηνύ USB, ή κε επαιήζεπζε κέζσ πιηθνύ. Γήλυζη μέζυ ζειπιακού απιθμού πποφόνηορ Καηά ηελ εθθίλεζε κε δεισκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ ινγηζκηθνύ MLS IQBoard, ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν δήισζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλνίμεηε ην παξάζπξν δήισζεο επηιέγνληαο Γήισζε ζην εηθνλίδην ηεο γξακκήο εξγαζηώλ. 7

8 Δηζάγεηε ζην παξάζπξν δήισζεο ηνλ ζεηξηαθό αξηζκό ηνπ πξντόληνο (ηνλ νπνίν απνθηάηε θαηά ηελ αγνξά ηνπ ινγηζκηθνύ), όλνκα ρξήζηε, ηειέθσλν, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ρώξα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δγγξαθή γηα λα νινθιεξώζεηε ηε δήισζε. Μεηά ηε δήισζε, ην ινγηζκηθό ζα ζαο ελεκεξώζεη ζε πόζνπο ππνινγηζηέο αθόκε κπνξεί λα δεισζεί ην ίδην ινγηζκηθό. Δάλ δελ κπνξέζεηε λα δειώζεηε ην ινγηζκηθό ζε όζνπο ππνινγηζηέο αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ, απηό ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 1. Απηόο ν ζεηξηαθόο αξηζκόο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από άιινπο. 2. Οη έκπνξνη ιηαληθήο δηελεξγνύλ παξάλνκεο πσιήζεηο. Παξαθαινύκε λα απνηαζείηε ζε θαηαλαισηηθέο νξγαλώζεηο γηα λα απαηηήζεηε απνδεκίσζε. Παρατήρηση: 1. Καηά ηελ δήισζε ηνπ πξντόληνο, παξαθαινύκε θξνληίζηε ν ππνινγηζηήο λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν. 2. Λνγηζκηθό κε άδεηα ρξήζεο γηα έλαλ ρξήζηε κπνξεί λα δεισζεί κόλν ζε έλαλ ππνινγηζηή. Λνγηζκηθό κε εηαηξηθή άδεηα ρξήζεο κπνξεί λα δεισζεί ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ππνινγηζηέο. 3. Δάλ ην ινγηζκηθό ζαο δηαζέηεη εηαηξηθή άδεηα ρξήζεο, κεηά ηελ δήισζε ην όλνκα ηεο εηαηξίαο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηόο ζαο ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ δηεπαθή ινγηζκηθνύ θαη ζηα εμαγόκελα αξρεία (εθηόο από ηα αξρεία ηύπνπ.cdf). 8

9 Γήλυζη μέζυ κλειδιού USB Δάλ ζέιεηε λα δεισζείηε κέζσ θιεηδηνύ USB, παξαθαινύκε εηζάγεηε ην βνεζεηηθό θιεηδί USB ζε νπνηαδήπνηε ειεύζεξε ζύξα USB ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Δάλ θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ MLS IQBoard δελ εκθαλίδεηαη Παξάζπξν Γήισζεο, ηόηε ε δήισζε ήηαλ επηηπρήο. ε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξώζεθαλ νη 30 δνθηκαζηηθέο ρξήζεηο ζαο, ν ππνινγηζηήο ζα ζαο πξνηξέπεη λα δεισζείηε θάζε θνξά πνπ ζα εθθηλείηε ην ινγηζκηθό. Γηα λα δεισζείηε θαη ζε απηό ην ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο κπνξείηε λα εηζάγεηε ην θιεηδί USB, πξηλ λα μεθηλήζεηε ην ινγηζκηθό MLS IQBoard. Παρατήρηση: 1. Πξηλ εθθηλήζεηε ην ινγηζκηθό MLS IQBoard, πξέπεη λα εηζάγεηε ην βνεζεηηθό θιεηδί USB. Γηαθνξεηηθά, ζα εκθαληζηεί ην Παξάζπξν Γήισζεο. 2. Δάλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ MLS IQBoard, αθαηξέζεηε ην θιεηδί USB, ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ (όπσο θαίλεηαη παξαθάησ) κε ην νπνίν ζαο ελεκεξώλεη όηη δελ βξέζεθε ην θιεηδί USB. Δάλ επαλεηζάγεηε ην θιεηδί USB θαη επηιέμεηε OK ζην παξάζπξν δηαιόγνπ, κπνξείηε λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην ινγηζκηθό. Δάλ επηιέμεηε OK ρσξίο λα έρεηε επαλεηζάγεη ην θιεηδί USB, ηόηε ην ινγηζκηθό ζα θιείζεη απηνκάησο. Γήλυζη με επαλήθεςζη ηος ςλιζμικού Δάλ ζέιεηε λα δεισζείηε κε επαιήζεπζε κέζσ πιηζκηθνύ, παξαθαινύκε εγθαηαζηήζηε ηνλ αληίζηνηρν νδεγό αζπξνπίλαθα θαη ζπλδέζεηε ηνλ αζπξνπίλαθα (whiteboard) ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δάλ θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ινγηζκηθνύ MLS IQBoard δελ εκθαλίδεηαη παξάζπξν δήισζεο, ηόηε ε δήισζε ήηαλ επηηπρήο. ε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξώζεθαλ νη 30 δνθηκαζηηθέο ρξήζεηο ζαο, ν ππνινγηζηήο ζα ζαο πξνηξέπεη λα δεισζείηε θάζε θνξά πνπ ζα εθθηλείηε ην ινγηζκηθό. Γηα λα δεισζείηε, κπνξείηε επίζεο λα ζπλδέεζηε ηνλ αζπξνπίλαθα (whiteboard) ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξηλ λα μεθηλήζεηε ην MLS IQBoard. Παρατήρηση: 1. Μόλν νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο MLS IQBoard ET, MLS IQBoard PS V4.6 ή λεόηεξεο εθδόζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα Γήισζε κε Δπαιήζεπζε κέζσ Τιηζκηθνύ (Hardware Verification). 2. Δάλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ MLS IQBoard, απνζπλδέζεηε ηνλ πίλαθα, ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ (όπσο θαίλεηαη παξαθάησ), κε ην νπνίν ζαο ελεκεξώλεη όηη δελ βξέζεθε ην πιηθό πίλαθαο. Δάλ επαλαζπλδέζεηε ηνλ πίλαθα θαη επηιέμεηε OK ζην παξάζπξν δηαιόγνπ, κπνξείηε λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην ινγηζκηθό. Δάλ επηιέμεηε OK ρσξίο λα έρεηε επαλαζπλδέζεη ηνλ πίλαθα, ην ινγηζκηθό ζα θιείζεη απηνκάησο. 9

10 Κεθάλαιο 3 Δξοικείυζη με ηο Λογιζμικό MLS IQBoard 3.1 Δκκίνηζη ηος MLS IQBoard software Γηα λα εθθηλήζεηε ην MLS IQBoard software, 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δηπιό θιηθ ζηελ ζπληόκεπζε επηθάλεηαο εξγαζίαο MLS IQBoard Software, θαη επηιέμηε Έλαξμε > Πξνγξάκκαηα> MLS IQBoard Software > MLS IQBoard Software. Δκθαλίδεηαη ε δηεπαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζύλδεζεο ζην ζύζηεκα/ηαπηνπνίεζεο. Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ MLS IQBoard software, κπνξείηε λα δείηε ην θεληξηθό παξάζπξν, ηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, θαζώο θαη ην εηθνλίδην ηεο γξακκήο εξγαζηώλ ηνπ ινγηζκηθνύ. 3.2 Κενηπικό παπάθςπο Σν θεληξηθό παξάζπξν ηνπ ινγηζκηθνύ απνηειείηαη από ηα παξαθάησ: Γπαμμή μενού: Παξέρεη κελνύ γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο. Γπαμμή Κοινών Δπγαλείυν: Παξέρεη ηα ζπλήζε εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη ρεηξηζκνύ ζειίδαο θαη αληηθεηκέλσλ. Γπαμμή Βοηθηηικών επγαλείυν: Παξέρεη κεξηθά εξγαιεία νζόλεο θαη εξγαιεία παξνπζίαζεο. Γπαμμή επγαλείυν ζσεδίαζηρ: Παξέρεη όια ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο. 10

11 Πίνακαρ τηθιακών πόπυν: αο επηηξέπεη λα έρεηε πξόζβαζε ζηνπο πόξνπο ηνπ ινγηζκηθνύ MLS IQBoard θαη λα ηνπο δηαρεηξίδεζηε. Δπιθάνεια πίνακα: ε απηήλ ηελ επηθάλεηα παξνπζηάδεηαη ε ηξέρνπζα ζειίδα. αο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγείηε, λα επεμεξγάδεζηε θαη λα ρεηξίδεζηε αληηθείκελα ζε κηα ζειίδα. 11

12 ηήλη ζσολίυν: ε απηή ηε ζηήιε έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα βαζηθά εξγαιεία ζρεδίαζεο θαη λα πξνζζέηεηε ζρόιηα ή επεμεγήζεηο ζηε ηξέρνπζα ζειίδα. Μπνξείηε επίζεο λα ρεηξηζηείηε ηα ζρόιηα απηήο ηεο ζηήιεο σο αληηθείκελα. 12

13 Παρατήρηση 1. Μπνξείηε λα απνθξύςεηε ηνλ Πίλαθα Πόξσλ, ηε Γξακκή πλήζσλ Δξγαιείσλ, ηε Γξακκή Βνεζεηηθώλ Δξγαιείσλ θαη ηε Γξακκή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο, απνεπηιέγνληάο ηα κέζσ ηνπ Πξνβνιή Γξακκέο Δξγαιείσλ. 2. Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε κηα γξακκή εξγαιείσλ θάλνληαο θιηθ ζηηο δηπιέο γξακκέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. 3. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην, ζηνλ πίλαθα πόξσλ, γηα λα κεηαθηλήζεηε ηηο γξακκέο εξγαιείσλ ζην θάησ πεξηζώξην ηεο νζόλεο θαη λα ην μαλαεπηιέμεηε γηα λα κεηαθέξεηε ηηο γξακκέο εξγαιείσλ ζην άλσ πεξηζώξην ηεο νζόλεο. 3.3 Κινηηή γπαμμή επγαλείυν Με ηελ Κηλεηή γξακκή εξγαιείσλ ζαο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα έρεηε γξήγνξε πξόζβαζε ζε ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα εξγαιεία θαη ραξαθηεξηζηηθά. ε αληίζεζε κε κηα παξαδνζηαθή γξακκή εξγαιείσλ, ε Κηλεηή γξακκή εξγαιείσλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βξίζθεηαη νπνπδήπνηε ζηελ νζόλε θαη λα κεηαθηλείηαη. 13

14 Δναλλαγή θέζηρ ηηρ κινηηήρ γπαμμήρ επγαλείυν: ε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο νζόλεο θαη αλ βξίζθεηαη ε θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, ζηελ απέλαληη πιεπξά ππάξρεη έλα βέινο ελαιιαγήο ζέζεο. Κάληε θιηθ ζε απηό ην βέινο γηα λα κεηαθηλήζεηε ηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ από ηελ κηα πιεπξά ηεο νζόλεο ζηελ άιιε. Απηή ε ιεηηνπξγία ζαο επηηξέπεη λα έρεηε άλεηε πξόζβαζε ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, ζε κεγάιε νζόλε. Δλασιζηοποίηζη ηηρ κινηηήρ γπαμμήρ επγαλείυν: Κάληε θιηθ ζην γηα λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Μεηά ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο γξακκήο εξγαιείσλ, επηιέμηε Τπνζηεξηθηηθά εξγαιεία ζην κελνύ ηνπ εηθνληδίνπ ηεο γξακκήο εξγαζηώλ γηα λα εκθαληζηεί ε γξακκή εξγαιείσλ. Μεηακίνηζη ηηρ κινηηήρ γπαμμήρ επγαλείυν: Κάληε θιηθ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο θηλεηήο γξακκήο εξγαιείσλ θαη κεηαθηλήζηε ζύξνληαο ηε γξακκή εξγαιείσλ ζε άιιε ζέζε. Δναλλαγή μοπθήρ παποςζίαζηρ (ζηςλ) ηηρ κινηηήρ γπαμμήρ επγαλείυν: Κάληε θιηθ ζην γηα λα εκθαληζηεί ε θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ νξηδόληηα ή θαηαθόξπθα. 14

15 Κλείδυμα/ξεκλείδυμα ηηρ κινηηήρ γπαμμήρ επγαλείυν: Κάληε θιηθ ζην γηα λα θιεηδώζεηε ηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη. Ξαλαεπηιέμηε απηό ην πιήθηξν γηα λα ηελ μεθιεηδώζεηε. Πποζκόλληζη ( άπαγμα ) ηηρ κινηηήρ γπαμμήρ επγαλείυν ζε άκπη ηηρ οθόνηρ: Μεηαθηλήζηε ηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ ζε νπνηαδήπνηε άθξε ηεο νζόλεο θαη ζα γίλεη απηνκάησο απόθξπςε ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. Γηα λα επαλεκθαληζηεί ε γξακκή εξγαιείσλ, κεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα ζηελ άθξε ηεο νζόλεο ζηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε ε γξακκή εξγαιείσλ, ε θάληε θιηθ ζην πιήθηξν. Πποζαπμογή ηηρ κινηηήρ γπαμμήρ επγαλείυν: Μπνξείηε λα πξνζαξκόζεηε ηα πιήθηξα ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, έηζη ώζηε ε θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ λα πεξηιακβάλεη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηε πην ζπρλά. Γηα ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο ζπζηήκαηνο. 3.4 Δικονίδιο γπαμμήρ επγαζιών Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ MLS IQBoard software, ζα εκθαληζηεί έλα κηθξό εηθνλίδην γξακκήο εξγαζηώλ ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο. Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην γξακκήο εξγαζηώλ, εκθαλίδεηαη έλα κελνύ επηινγώλ. Κενηπικό Παπάθςπο: Διαρηζηνπνίεζε/εκθάληζε ηεο θύξηαο δηεπαθήο ηνπ Λνγηζκηθνύ MLS IQBoard. Τποζηηπικηικά Δπγαλεία: Διαρηζηνπνίεζε ηεο Κηλεηήο Γξακκήο Δξγαιείσλ. Λειηοςπγία επιλογήρ με δεξιό κλικ/λειηοςπγία επιλογήρ με απιζηεπό κλικ: Δπηινγή ιεηηνπξγίαο κε ιεηηνπξγία κε δεμηό θιηθ ή ιεηηνπξγία κε αξηζηεξό θιηθ ζην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ. Παξαηήξεζε: Αθνύ επηιέμεηε ην Λεηηνπξγία κε δεμηό θιηθ ζε απηό ην κελνύ επηινγώλ, ε ιεηηνπξγία κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζα δηαηεξεζεί. ε πεξίπησζε όκσο πνπ θάλεηε θιηθ ζην εηθνλίδην, ζηε γξακκή εξγαιείσλ, ηόηε ε ιεηηνπξγία κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζα επηηειεζηεί κόλν γηα κία θνξά. Απλό κλικ για ηο άνοιγμα ανηικειμένος/διπλό κλικ για ηο άνοιγμα ανηικειμένος: Δπηιέμηε Απιό θιηθ γηα ην άλνηγκα αληηθεηκέλνπ ή δηπιό θιηθ γηα ην άλνηγκα αληηθεηκέλνπ γηα ελαιιαγή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν αλνίγεηε αληηθείκελα. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο επηινγήο απιό θιηθ γηα ην άλνηγκα αληηθεηκέλνπ, κε απιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πξόγξακκα, αξρείν ή εηθνλίδην θαηαιόγνπ ζα επηηειείηαη ε ιεηηνπξγία αλνίγκαηνο, αθξηβώο όπσο όηαλ 15

16 ρξεζηκνπνηείηε ην δηπιό θιηθ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ρςθμίζειρ ςζηήμαηορ: Κάληε θιηθ ζε απηό ην ζηνηρείν γηα λα εηζέιζεηε ζην παξάζπξν ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο. Δνημέπυζη: Κάληε θιηθ ζε απηό ην ζηνηρείν γηα λα ελεκεξώζεηε ην ινγηζκηθό MLS IQBoard. Πληποθοπίερ: Κάληε θιηθ ζε απηό ην ζηνηρείν γηα λα δείηε ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηε κέζνδν επηθνηλσλίαο καδί καο. Έξοδορ: Κάληε θιηθ ζε απηό ην ζηνηρείν γηα έμνδν από ην MLS IQBoard software. 16

17 Κεθάλαιο 4 Σπόποι λειηοςπγίαρ MLS IQBoard Software Σν MLS IQBoard software ιεηηνπξγεί κε 2 θύξηνπο ηξόπνπο: Σνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο Windows (Πεξηβάιινλ Windows) θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο Πίλαθα (Πεξηβάιινλ Πίλαθα). ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο Windows, κπνξείηε λα επηηειείηε ηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή, λα ζρνιηάδεηε επί ηεο νζόλεο κε ςεθηαθή κειάλε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε θάπνηα βαζηθά εξγαιεία ηεο θηλεηήο γξακκήο εξγαιείσλ. ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο Πίλαθα, ζηελ νζόλε γίλεηαη παξνπζίαζε ζειίδσλ πίλαθα, κπνξείηε δε λα ρξεζηκνπνηήζεηε όιεο ηηο παλίζρπξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ MLS IQBoard Software θαη λα δεκηνπξγήζεηε εθπαηδεπηηθό πιηθό ή παξνπζηάζεηο κε ηε βνήζεηα ηεο βηβιηνζήθεο ςεθηαθώλ πόξσλ MLS IQBoard. 4.1 Σπόπορ λειηοςπγίαρ Windows Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο Windows θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν ηεο Κηλεηήο Γξακκήο Δξγαιείσλ ή ειαρηζηνπνηώληαο ην θεληξηθό παξάζπξν ηνπ MLS IQBoard Software. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο Windows: σολιαζμόρ επί ηηρ οθόνηρ Eπηιέμηε νπνηνδήπνηε εξγαιείν ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ γηα λα εηζέιζεηε ζηε ιεηηνπξγία ζρνιηαζκνύ. Γύξσ από ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ελα πιαίζην ζρνιηαζκνύ. Μπνξείηε λα θάλεηε ζρόιηα επί ηεο νζόλεο κε ςεθηαθή κειάλε. Γιεξαγυγή λειηοςπγιών Window Όηαλ δελ βξίζθεζηε ζηε ιεηηνπξγία ζρνιηαζκνύ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε θαλνληθά ηνλ ππνινγηζηή ζαο, όπσο ηνλ ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζσο κε ην πνληίθη. ηε ιεηηνπξγία ζρνιηαζκνύ, κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηε θαλνληθά ηνλ ππνινγηζηή, θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν ηεο Κηλεηήο Γξακκήο Δξγαιείσλ. 17

18 Γιαγπαθή ζσολίυν Κάληε θιηθ ζην πιήθηξν ζηε δεμηά θάησ γσλία ηεο νζόλεο, θαη όια ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην ινγηζκηθό MLS IQBoard ζα δηαγξαθνύλ. ηιγμιόηςπο οθόνηρ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο πίλαθα κε θιηθ ζην πιήθηξν ζηελ δεμηά θάησ γσλία ηεο νζόλεο, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππν ηεο ηξέρνπζαο νζόλεο ζε ζειίδα ηνπ πίλαθα. Η επαλεπεμεξγαζία όισλ ησλ ζρνιίσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ην MLS IQBoard software είλαη εθηθηή. Αποθήκεςζη ζσολίος ζε έγγπαθο ηος Office ε πεξίπησζε πνπ αλνίμαηε έλα έγγξαθν Word, Excel ή PowerPoint θαη θάλαηε ην ζρόιηό ζαο απεπζείαο πάλσ ζε απηό, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην πιήθηξν ζηε δεμηά θάησ γσλία ηεο νζόλεο, γηα λα απνζεθεύζεηε ην ζρόιηό ζαο ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ηνπ Office. Μεηάβαζη ζηην πποηγούμενη ή επόμενη ζελίδα απσείος PPT: Με ηε ιεηηνπξγία παξνπζίαζεο δηαθαλεηώλ ηνπ PowerPoint, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην πιήθηξν ή ζην ηεο θηλεηήο γξακκήο εξγαιείσλ γηα λα κεηαβείηε ζηελ πξνεγνύκελε ή επόκελε ζειίδα. Παξαηήξεζε: Σα πιήθηξα θαη δελ πξνξπζκίζηεθε ώζηε λα εκθαλίδνληαη ζηελ Κηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Μπνξείηε όκσο λα ηα πξνζζέζεηε κέζσ ησλ επηινγώλ ηνπ κελνύ Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο Γξακκέο Δξγαιείσλ. 18

19 Έξοδορ από ηη λειηοςπγία ζσολιαζμού Κάληε θιηθ ζην ζρνιηαζκνύ., ζηε δεμηά θάησ γσλία ηεο νζόλεο γηα λα θιείζεηε ην πιαίζην 4.2 Σπόπορ λειηοςπγίαρ πίνακα Κάληε θιηθ ζην πιήθηξν ηεο θηλεηήο γξακκήο εξγαιείσλ γηα λα κπείηε ζηε ιεηηνπξγία πίλαθα. ηε ιεηηνπξγία πίλαθα βιέπεηε ην θεληξηθό παξάζπξν ηνπ ινγηζκηθνύ MLS IQBoard. Παποςζίαζη επιθάνειαρ πίνακα ζε πποβολή πλήποςρ οθόνηρ Κάληε θιηθ ζην πιήθηξν ηεο γξακκήο ζπλήζσλ Δξγαιείσλ ή ηνπ πίλαθα πόξσλ, ή επηιέμηε Πξνβνιή πιήξεο νζόλε γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο επηθάλεηαο πίλαθα ζε πξνβνιή πιήξνπο νζόλεο 19

20 Με απηή ηε ιεηηνπξγία όιεο νη γξακκέο εξγαιείσλ θαη ν Πίλαθαο Πόξσλ είλαη θξπκκέλα. Μπνξείηε όκσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία ηεο θηλεηήο γξακκήο εξγαιείσλ. Γηα έμνδν από ηελ πξνβνιή πιήξνπο νζόλεο, θάληε θιηθ ζην βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή θάησ γσλία ηεο νζόλεο. πνπ Παποςζίαζη με ηη λειηοςπγία επίδειξηρ ζελίδαρ Δάλ ην εθπαηδεπηηθό ζαο πιηθό πεξηιακβάλεη εθέ θίλεζεο ή δηαδξαζηηθέο εξσηήζεηο, θαιό ζα ήηαλ λα παξνπζηάζεηε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζαο κε ηε ιεηηνπξγία επίδεημεο ζειίδαο. Παρατήρηση: Γηα λα δώζεηε θίλεζε ζε αληηθείκελα ή ζειίδεο, ή γηα λα εηζάγεηε δηαδξαζηηθέο εξσηήζεηο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην MLS IQBoard Maker V

21 Κεθάλαιο 5 Δπγαζία με απσεία MLS IQBoard 5.1 Γημιοςπγία νέος απσείος Όηαλ μεθηλάηε ην πξόγξακκα MLS IQBoard software, αλνίγεη απηνκάησο έλα λέν αξρείν. Μπνξείηε, βέβαηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν αξρείν αλά πάζα ζηηγκή. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν αξρείν: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Αξρείν> Γεκηνπξγία ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Δπηιέμηε > Γεκηνπξγία ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Παρατήρηση: Καηά ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ αξρείνπ, εθόζνλ δελ έρεηε απνζεθεύζεη αθόκε ην ηξέρνλ αξρείν, ην ζύζηεκα ζα ζαο δεηήζεη λα ην απνζεθεύζεηε. Δπηιέμηε Ναη γηα λα απνζεθεύζεηε ην ηξέρνλ αξρείν, Όρη γηα λα απνξξίςεηε ηηο αιιαγέο πνπ έρεηε θάλεη, ή Αθύξσζε γηα λα εγθαηαιείςεηε ηελ επηινγή ζαο, θιείλνληαο ην ηξέρνλ αξρείν. 5.2 Άνοιγμα Απσείος Με ην MLS IQBoard software κπνξείηε λα αλνίμεηε αξρεία.cdf,.doc,.ppt, θαη.xls. Γηα λα αλνίμεηε έλα αξρείν: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Αξρείν > Άλνηγκα ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Δπηιέμηε > Άλνηγκα ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ "Άλνηγκα" 21

22 1. Πινεγεζείηε πξνο ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα αλνίμεηε θαη επηιέμηε ην. 2. Κάληε θιηθ ζην Άλνηγκα. Παρατήρηση: Καηά ην άλνηγκα ελόο λένπ αξρείνπ, εθόζνλ δελ έρεηε απνζεθεύζεη αθόκε ην ηξέρνλ αξρείν, ην ζύζηεκα ζα ζαο δεηήζεη λα ην απνζεθεύζεηε. Δπηιέμηε Ναη γηα λα απνζεθεύζεηε ην ηξέρνλ αξρείν, Όρη γηα λα απνξξίςεηε ηηο αιιαγέο πνπ έρεηε θάλεη, ή Αθύξσζε γηα λα εγθαηαιείςεηε ηελ επηινγή ζαο, θιείλνληαο ην ηξέρνλ αξρείν. 5.3 Αποθήκεςζη απσείος Σν MLS IQBoard software κπνξεί λα απνζεθεύζεη ην αξρείν ζαο ζε κνξθή.cdf. Μπνξείηε επίζεο λα απνζεθεύζεηε ην αξρείν ζαο ζε άιιεο κνξθέο, όπσο ζε κνξθή θεηκέλνπ (.doc,.ppt,.xls), κνξθή ηζηνζειίδαο (.html), θαη κνξθή γξαθηθνύ (.bmp,.emf,.wmf,.jpg,.gif,.png,.tif,). Με ην MLS IQBoard software κπνξεί λα γίλεη επαλεπεμεξγαζία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζειίδσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα αξρείν.cdf. Γηα λα απνζεθεύζεηε έλα λέν αξρείν: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Αξρείν > Απνζήθεπζε /Απνζήθεπζε σο ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Δπηιέμηε > Απνζήθεπζε /Απνζήθεπζε σο ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ "Απνζήθεπζε σο 22

23 2. Δπηιέμηε ηνλ θάθειν πξννξηζκνύ θαη ηνλ ηύπν αξρείνπ, εηζάγεηε έλα όλνκα αξρείνπ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηιέμεηε όλνκα, ην πξόγξακκα είλαη ξπζκηζκέλν λα νλνκαηνδνηεί ην αξρείν κε βάζε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ώξα. Γηα λα απνζεθεύζεηε έλα ππάξρνλ αξρείν: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Αξρείν > Απνζήθεπζε ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Δπηιέμηε > Απνζήθεπζε ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Γηα λα απνζεθεύζεηε έλα αξρείν κε λέν όλνκα ή ζε λέα ζέζε: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ Δπηιέμηε Αξρείν> Απνζήθεπζε σο ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 23

24 Δπηιέμηε > Απνζήθεπζε σο ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ "Απνζήθεπζε σο 2. Δπηιέμηε ηνλ θάθειν πξννξηζκνύ θαη ηνλ ηύπν αξρείνπ, εηζάγεηε έλα όλνκα αξρείνπ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηιέμεηε όλνκα, ην πξόγξακκα είλαη ξπζκηζκέλν λα νλνκαηνδνηεί ην αξρείν κε βάζε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ώξα. Παρατήρηση: Δάλ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ην αξρείν ζαο ζε κνξθή γξαθηθνύ (.bmp,.emf,.wmf,.jpg,.gif,.png,.tif,), ζα απνζπθεπηεί κόλν ε ηξέρνπζα ζειίδα. 5.4 Αποθήκεςζη απσείος υρ πποηύπος (Template) Δάλ ε δηάηαμε ηνπ ηξέρνληνο αξρείνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην κέιινλ, κπνξείηε λα ην απνζεθεύζεηε σο πξόηππν, ην νπνίν ζα κπνξείηε λα βξίζθεηε κέζσ ηεο εηηθέηαο Πξόηππν. Γηα λα ζώζεηε ην αξρείν ζαο σο πξόηππν: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Αξρείν > Απνζήθεπζε σο πξόηππν ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε εξγαιείσλ. > απνζήθεπζε/απνζήθεπζε σο πξόηππν ζηελ θηλεηή γξακκή Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ "Απνζήθεπζε σο 24

25 2. Δπηιέμηε Απνζήθεπζε γηα λα απνζεθεύζεηε ην ηξέρνλ αξρείν σο πξόηππν. Δμ νξηζκνύ, ην πξόηππν ζα απνζεθεπηεί ζηνλ θάθειν Πξόηππα ρξήζηε θαη ζα νλνκαζηεί κε βάζε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ώξα. 5.5 Κπςπηογπάθηζη απσείος Μπνξείηε λα θξππηνγξαθήζεηε έλα αξρείν.cdf γηα λα ην πξνζηαηέςεηε από αλεπηζύκεηε αληηγξαθή θαη ρξήζε. Σν θξππηνγξαθεκέλν αξρείν δελ κπνξεί λα αλνηρηεί ρσξίο ην ζσζηό ζπλζεκαηηθό (password). Γηα λα θξππηνγξαθήζεηε ην ηξέρνλ αξρείν: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Αξρείν > Κξππηνγξάθεζε ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε > Κξππηνγξάθεζε ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν: 2. Δηζάγεηε θαη επηβεβαηώλεηε ην ζπλζεκαηηθό. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε OK. 3. Απνζεθεύζηε ην ηξέρνλ αξρείν ζε κνξθή.cdf. 25

26 Παρατήρηση: 1. Σν ζπλζεκαηηθό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηνλδήπνηε ραξαθηήξα (ιακβάλνληαο ππόςε ην ηαίξηαζκα πεδώλ-θεθαιαίσλ) θαη επηηξέπεηαη λα έρεη ην πνιύ 8 ραξαθηήξεο. Φξνληίζηε λα κελ μεράζεηε ην ζπλζεκαηηθό ζαο δηόηη δελ παξέρνπκε ππεξεζίεο απνθξππηνγξάθεζεο. 2. Καηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπλζεκαηηθνύ θαη ηελ επηβεβαίσζή ηνπ, ηα ζηνηρεία πνπ εηζάγεηε θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πξέπεη λα είλαη όκνηα. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ην ζπλζεκαηηθό, αλνίμηε ην θξππηνγξαθεκέλν αξρείν.cdf θαη επαλαιάβεηε ηα παξαπάλσ βήκαηα. 5.6 Δνεπγοποίηζη λειηοςπγίαρ αςηόμαηηρ αποθήκεςζηρ Η ιεηηνπξγία απηόκαηεο απνζήθεπζεο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο απώιεηεο ησλ δεδνκέλσλ ζαο ζε πεξίπησζε απξνζδόθεησλ πξνβιεκάησλ. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία απηόκαηεο απνζήθεπζεο, 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Αξρείν > Απηόκαηε απνζήθεπζε ζηε Γξακκή κελνύ. Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν: 2. Από απηό ην παξάζπξν κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία απηόκαηεο απνζήθεπζεο. Μπνξείηε, επίζεο, λα θαζνξίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα (θάζε πόηε) εληόο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απηόκαηε απνζήθεπζε θαη ηνλ θάθειν πξννξηζκνύ. 5.7 Δκηύπυζη απσείος Όπσο ηα πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο, έηζη θαη ην δηθό καο, δηαζέηεη ιεηηνπξγία εθηύπσζεο. Γηα λα εθηππώζεηε ην ηξέρνλ αξρείν, επηιέμηε Αξρείν > Δθηύπσζε ζηε Γξακκή κελνύ. Γηα λα δείηε πξνεπηζθόπεζε ησλ ζειίδσλ πξηλ λα εθηππώζεηε, επηιέμηε Αξρείν > Πξνεπηζθόπεζε εθηύπσζεο ζηε Γξακκή κελνύ. Γηα λα θαζνξίζεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ εθηππσηή, επηιέμηε Αξρείν > Ρπζκίζεηο εθηύπσζεο. 26

27 Παξαηήξεζε: 1. Δάλ ε ζειίδα ππεξβαίλεη ηα όξηα κηαο ζειίδαο Α4, ηόηε ην ζύζηεκα απηνκάησο ζα δηαηξέζεη ηε ζειίδα ζε πνιιαπιέο ζειίδεο κεγέζνπο Α4 θαη ζα ηηο εθηππώζεη. 2. Δάλ δελ έρεη πξνζηεζεί εθηππσηήο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ηόηε ην ζύζηεκα θαηά ηελ εθηύπσζε ηεο ζειίδαο ζα εκθαλίζεη ην αθόινπζν κήλπκα ζθάικαηνο. 5.8 Αποζηολή Απσείος Γηα λα ζηείιεηε ην ηξέρνλ αξρείν σο ζπλεκκέλν ζε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Αξρείν > Απνζηνιή ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε > Απνζηνιή ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Παρατήρηση: Πξηλ λα απνζηείιεηε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πξέπεη λα ξπζκίζεηε ην Microsoft Outlook. 27

28 Κεθάλαιο 6 Δπγαζία με ζελίδερ 6.1 Διζαγυγή ζελίδαρ Γηα λα εηζάγεηε κηα ιεπθή ζειίδα. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δηζαγσγή > Λεπθή ειίδα ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε Γξακκή Κνηλώλ Δξγαιείσλ. Μηα θελή ζειίδα εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ηξέρνπζα ζειίδα. 6.2 Γιαγπαθή μιαρ ελίδαρ Γηα λα δηαγξάςεηε κηα ζειίδα: 1. Δπηιέμηε από ηελ εηηθέηα ειίδεο ηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δπεμεξγαζία > Γηαγξαθή ζειίδαο ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Γηαγξαθή ζειίδαο. Κάληε δεμί θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Γηαγξαθή ζειίδαο. 6.3 Ανηιγπαθή και αποκοπή ζελίδαρ Γηα λα αληηγξάςεηε κηα ζειίδα: 1. Δπηιέμηε από ηελ εηηθέηα ειίδεο ηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε. 28

29 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Aληηγξαθή ζειίδαο. Κάληε δεμί θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Aληηγξαθή ζειίδαο. Γηα λα απνθόςεηε κηα ζειίδα: 1. Δπηιέμηε από ηελ εηηθέηα ειίδεο ηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα απνθόςεηε. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Απνθνπή ζειίδαο. Κάληε δεμί θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Απνθνπή ζειίδαο. Γηα επηθόιιεζε ηεο αληηγξακκέλεο ή απνθνκκέλεο ζειίδαο: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο κελνύ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δπηθόιιεζε ζειίδαο. 29

30 Κάληε δεμί θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δπηθόιιεζε ζειίδαο. Η ζειίδα αληηγξαθήο ή απνθνπήο εκθαλίδεηαη πξηλ από ηελ ηξέρνπζα ζειίδα. 6.4 Γημιοςπγία ακπιβούρ ανηιγπάθος μιαρ ζελίδαρ Η ιεηηνπξγία απηή ζαο επηηξέπεη λα εηζαγάγεηε αθξηβέο αληίγξαθν κηαο ππάξρνπζαο ζειίδαο. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε αθξηβέο αληίγξαθν κηαο ζειίδαο: 1. Δπηιέμηε από ηελ εηηθέηα ειίδεο ηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο ηεο νπνίαο ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε αθξηβέο αληίγξαθν. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Αθξηβέο αληίγξαθν ζειίδαο. Κάληε δεμί θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Αθξηβέο αληίγξαθν ζειίδαο. Σν αθξηβέο αληίγξαθν ζειίδαο εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ηξέρνπζα ζειίδα. 30

31 6.5 Δκκαθάπιζη πεπιεσομένος ζελίδαρ Γηα λα θαζαξίζεηε όιν ην πεξηερόκελν ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δπεμεξγαζία > Καζαξηζκόο ζειίδαο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Καζαξηζκόο ζειίδαο. Κάληε δεμί θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Καζαξηζκόο ζειίδαο. 6.6 Διζαγυγή απιθμού ζελίδαρ Γηα λα εηζάγεηε αξηζκό ζειίδαο: 1. Δπηιέμηε Δηζαγσγή > Αξηζκόο ζειίδαο ζηε Γξακκή κελνύ. Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν. 2. ε απηό ηα παξάζπξν κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ αξηζκνύ ζειίδαο θαη ηνλ αξρηθό αξηζκό ζειίδαο. 31

32 6.7 Απεικόνιζη ζελίδαρ ηελ επηθάλεηα ηνπ Πίλαθα κπνξείηε λα παξνπζηάζεηε νπνηαδήπνηε ζειίδα. Γηα λα παξνπζηάζεηε ή λα απεηθνλίζεηε ζηελ νζόλε κηα ζειίδα: Δπηιέμηε από ηελ εηηθέηα ειίδεο ηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα παξνπζηάζεηε. Γηα λα παξνπζηάζεηε ηελ πξώηε ζειίδα: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Πξνβνιή > Πξώηε ζειίδα ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Πξώηε ζειίδα. Γηα λα παξνπζηάζεηε ηελ ηειεπηαία ζειίδα: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Πξνβνιή > Σειεπηαία ζειίδα ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Σειεπηαία ζειίδα. Γηα λα παξνπζηάζεηε ηελ πξνεγνύκελε ζειίδα: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Πξνβνιή > Πξνεγνύκελε ζειίδα ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Πξνεγνύκελε ζειίδα. Κάληε θιηθ ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Γηα λα παξνπζηάζεηε ηελ επόκελε ζειίδα: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Πξνβνιή > Δπόκελε ζειίδα ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δπόκελε ζειίδα. 32

33 6.8 Μεηακίνηζη μιαρ ζελίδαρ Μηα ζειίδα ηνπ πίλαθα κπνξεί λα επεθηαζεί απεξηόξηζηα. Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε κηα ζειίδα γηα λα έρεηε πεξηζζόηεξν ρώξν ή γηα λα παξνπζηάζεηε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζειίδαο ζηελ νζόλε. Γηα λα κεηαθηλήζεηε κηα ζειίδα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Πξνβνιή > Μεηαθίλεζε ζειίδαο ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. 2. Αθνύ ν δξνκέαο ηνπ πνληηθηνύ πάξεη ηε κνξθή ρεξηνύ, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ επί ηεο ζειίδαο γηα λα ηε κεηαθηλήζεηε. Γηα επαλαθέξεηε κηα ζειίδα ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Πξνβνιή > Δπαλαθνξά ζειίδαο ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. 6.9 Μεγέθςνζη μιαρ ζελίδαρ Οη ζειίδεο ηνπ αζπξνπίλαθα είλαη πξνξπζκηζκέλεο λα παξνπζηάδνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο. Μπνξείηε όκσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία κεγέζπλζεο γηα λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ην κέγεζνο ηεο ζειίδαο ηνπ αζπξνπίλαθα. Γηα λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ηε κεγέζπλζε ηεο ζειίδαο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Πξνβνιή > Μεγέζπλζε/κίθξπλζε ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ή ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. 2. Αθνύ ν δξνκέαο ηνπ πνληηθηνύ πάξεη ηε κνξθή κεγεζπληηθνύ θαθνύ, θάληε θιηθ επί ηεο ζειίδαο γηα λα ηε κεγεζύλεηε ή λα ηε ζκηθξύλεηε. Γηα λα κεγεζύλεηε ηε ζειίδα ζε πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηό: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Πξνβνιή> Μεγέζπλζε ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Θα εκθαληζηεί έλα κελνύ επηινγώλ. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: 33

34 Καζνξίζηε πνζνζηό κεγέζπλζεο κεηαμύ 50% θαη 200% Δπηιέμηε Πξνζαξκνγή, έηζη ώζηε νιόθιεξε ε ζειίδα λα ρσξά ζηελ νζόλε ζαο Καθοπιζμόρ θόνηος ζελίδαρ Καζνξίζηε έλα ρξώκα, κηα δηαβάζκηζε δύν ρξσκάησλ, έλα κνηίβν ή έλα γξαθηθό (εηθόλα) σο θόλην ζειίδαο. Γηα λα θαζνξίζεηε ην θόλην ζε κηα ζειίδα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Eηζαγσγή> θόλην ζειίδαο ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Θα εκθαληζηεί ε παξαθάησ γξακκή εξγαιείσλ: 2. Δπηιέμηε ρξώκα, δηαβάζκηζε ρξσκάησλ, κνηίβν, ή γξαθηθό (εηθόλα) ζε απηή ηε γξακκή εξγαιείσλ. Παρατήρηση: Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ρξώκαηνο, ηεο δηαβάζκηζεο ρξσκάησλ, ηνπ κνηίβνπ ή ηνπ γξαθηθνύ (εηθόλαο). Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ξύζκηζε ζπκβνπιεπηείηε ηελ παξάγξαθν Γέκηζκα. Γηα λα αθπξώζεηε ην θόλην ζε κηα ζειίδα: Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην ζηε ζειίδα. ζηελ παξαπάλσ γξακκή εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ Δπηιέμηε Δηζαγσγή> Αθύξσζε θόληνπ ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Αθύξσζε θόληνπ. Κάληε δεμί θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Αθύξσζε θόληνπ. 34

35 6.11 Αποθήκεςζη μιαρ ζελίδαρ Σν MLS IQBoard software κπνξεί λα απνζεθεύζεη θάζε κία μερσξηζηή ζειίδα ηνπ αζπξνπίλαθα ζε κνξθή.cdf. Μπνξείηε επίζεο λα απνζεθεύζεηε ηηο ζειίδεο ηνπ αζπξνπίλαθα θαη ζε άιιεο κνξθέο, όπσο ζε: κνξθή θεηκέλνπ (.doc,.ppt,.xls), κνξθή ηζηνζειίδαο (.html) θαη κνξθή γξαθηθνύ (.bmp,.emf,.wmf,.jpg,.gif,.png,.tif,). Με ην MLS IQBoard software κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε πεξαηηέξσ ηα αληηθείκελα ησλ αξρείσλ.cdf. Γηα λα απνζεθεύζεηε κηα ζειίδα: 1. Δπηιέμηε ηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ζηελ εηηθέηα ειίδεο. 2. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηεο κηθξνγξαθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Απνζήθεπζε. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ "Απνζήθεπζε. 35

36 3. Δπηιέμηε ηνλ θάθειν πξννξηζκνύ θαη ηνλ ηύπν αξρείνπ, εηζαγάγεηε έλα όλνκα αξρείνπ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε. ύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο, ε νλνκαηνδνζία ηνπ αξρείνπ ζα γίλεη εμ νξηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ώξα Αποθήκεςζη μιαρ ζελίδαρ υρ πποηύπος Δάλ ε δηάηαμε ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο ηνπ πίλαθα πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην κέιινλ, κπνξείηε επίζεο λα ηελ απνζεθεύζεηε σο πξόηππν, ην νπνίν ζα κπνξείηε λα βξίζθεηε κέζσ ηεο εηηθέηαο Πξόηππν. Γηα λα απνζεθεύζεηε κηα ζειίδα σο πξόηππν: 1. Δπηιέμηε ηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ζηελ εηηθέηα ειίδεο. 2. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηεο κηθξνγξαθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Απνζήθεπζε σο πξόηππν. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Απνζήθεπζε σο 3. Δπηιέμηε Απνζήθεπζε γηα λα απνζεθεύζεηε ηελ ηξέρνπζα ζειίδα σο πξόηππν. Σν πξόηππν είλαη πξνξπζκηζκέλν λα απνζεθεπηεί ζηνλ θάθειν Πξόηππα ρξήζηε θαη ε νλνκαηνδνζία ηνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ώξα. 36

37 6.13 Δκηύπυζη μιαρ ζελίδαρ Γηα λα εθηππώζεηε κηα ζειίδα: 1. Δπηιέμηε ηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα εθηππώζεηε ζηελ εηηθέηα ειίδεο. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Αξρείν> Δθηύπσζε ηξέρνπζαο ζειίδαο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην βέινο εκθάληζεο κελνύ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δθηύπσζε ζειίδαο. Κάληε δεμί θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δθηύπσζε ζειίδαο Μεηάβαζη ζε επόμενη/πποηγούμενη ζελίδα Γηα λα κεηαβείηε ζε επόκελε πξνεγνύκελε ζειίδα. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Πξνβνιή > πξνεγνύκελε/επόκελε ζειίδα ζηε Γξακκή κελνύ. Κάλεηε θιηθ επάλσ ζηε ζειίδα πνπ ζέιεηε λα πξνβάιιεηε. 37

38 Κεθάλαιο 7 Γημιοςπγία Ανηικειμένυν Σν MLS IQBoard software παξέρεη πνιιά εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ. Όηαλ είζηε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο Windows, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία ηεο θηλεηήο γξακκήο Δξγαιείσλ. Όηαλ βξίζθεζηε ζην θεληξηθό παξάζπξν ηνπ MLS IQBoard software, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Γξακκή κελνύ, ηε γξακκή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο θαη ηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Όηαλ είζηε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο πιήξνπο νζόλεο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο ηεο θηλεηήο γξακκήο εξγαιείσλ. Παρατήρηση: Καηά ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ, εάλ ην ρξώκα γξακκήο είλαη ην ίδην κε ην ρξώκα ηνπ θόληνπ, ε γξακκή ζα παξνπζηάδεηαη κε αλεζηξακκέλν ρξώκα. 7.1 Δπγαλεία ζσεδίαζηρ Σα εξγαιεία ζρεδίαζεο είλαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά. Υξεζηκνπνηήζηε ηα γηα λα ζρνιηάδεηε, λα γξάθεηε θαη λα ζρεδηάδεηε επί ηεο δηαδξαζηηθήο νζόλεο. Σν MLS IQBoard software παξέρεη αξθεηά εξγαιεία ζρεδίαζεο. Κάζε εξγαιείν έρεη κνλαδηθό ραξαθηήξα. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > Δξγαιεία ζρεδίαζεο ζηε Γξακκή κελνύ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε έλα εξγαιείν ζρεδίαζεο. Δπηιέμηε εξγαιείν ζρεδίαζεο ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε εξγαιείν ζρεδίαζεο ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Πξνζαξκόζηε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ, εάλ απαηηείηαη. Γηα ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. 3. Γεκηνπξγήζηε αληηθείκελα ζρεδίαζεο γξάθνληαο ή ζρεδηάδνληαο επί ηεο δηαδξαζηηθήο νζόλεο. Σα εξγαιεία ζρεδίαζεο πεξηιακβάλνπλ: Μολύβι Σν κνιύβη έρεη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο θνκςήο θαη ζηξσηήο γξαθήο θαη είλαη θαηάιιειν γηα θαιιηγξαθία ζε επηζηνιέο, ζύκβνια, θαζώο θαη θνηλνύο ραξαθηήξεο γξαθήο. Μπνξείηε λα πξνζαξκόζεηε ην ρξώκα, ην πάρνο, ηελ δηαθάλεηα θαη ην εθέ βέινπο ηνπ εξγαιείνπ κνιπβηνύ. Γηα ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. 38

39 Πινέλο Σν πηλέιν είλαη έλα εθέ γξαθήο πνπ βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηγξαθίαο. Καηαδεηθλύεη κε εμαηξεηηθό ηξόπν ηελ ηέρλε ηεο θαιιηγξαθίαο. Μπνξείηε λα πξνζαξκόζεηε ην ρξώκα θαη ην πάρνο ηνπ εξγαιείνπ ηνπ πηλέινπ. Γηα ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. ηςλό Σν ζηπιό δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο κε ζηπιό, ηα νπνία θαηαδεηθλύνπλ κε εμαηξεηηθό ηξόπν ηελ ηέρλε ηεο γξαθήο θαη είλαη θαηάιιειν γηα επηγξαθή, ππνγξαθή θαη άιιεο πεξηπηώζεηο. Μπνξείηε λα πξνζαξκόζεηε ην ρξώκα, ην πάρνο θαη ηελ δηαθάλεηα ηνπ ζηπιό. Γηα ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. Μαπκαδόπορ Ο καξθαδόξνο είλαη έλα εθέ γξαθήο πνπ βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξαβηθήο. Μπνξείηε λα πξνζαξκόζεηε ην ρξώκα, ην πάρνο θαη ηελ δηαθάλεηα ηνπ καξθαδόξνπ. Γηα ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ειεύζεξεο ζρεδίαζεο. Πινέλο 2 ή πεπιζζόηεπυν σπυμάηυν Σν πηλέιν 2 ή πεξηζζόηεξσλ ρξσκάησλ είλαη έλα εθέ γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί αξθεηά πηλέια από θνηλνύ, ζε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε έκθαζε, όπσο ζε ηίηινπο θαη πιαίζηα, θ.η.ι. Μπνξείηε λα πξνζαξκόζεηε ην ρξώκα, ην πάρνο θαη ηελ δηαθάλεηα ηνπ πηλέινπ. Γηα ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. 39

40 Σποποποίηζη ηυν επγαλείυν ζσεδίαζηρ Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηόηεηεο ησλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: Υπώμα Σν ινγηζκηθό MLS IQBoard software δηαζέηεη 6 πιήθηξα ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην ρξώκα ηνπ εξγαιείνπ ειεύζεξεο ζρεδίαζεο. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε άιια ρξώκαηα: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν ρξώκαηνο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή ρξώκαηνο. 2. Δπηιέμηε ην ρξώκα πνπ ζέιεηε από ηε ιίζηα ρξσκάησλ. Σν λέν ρξώκα ζα αληηθαηαζηήζεη ην ρξώκα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Παρατήρηση: Η ξύζκηζε ρξώκαηνο ηνπ πηλέινπ 2 ή πεξηζζόηεξσλ ρξσκάησλ δηαθέξεη από απηήλ ησλ άιισλ εξγαιείσλ ειεύζεξεο ζρεδίαζεο. Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 6 εηθνλίδηα ρξσκάησλ. Δπηιέγνληαο έλα ρξώκα γηα θάζε εηθνλίδην ρξώκαηνο, ζα έρεηε έλα ζπλδπαζκέλν εθέ γξαθήο 6 ρξσκάησλ. Δάλ δελ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 6 ρξώκαηα, αιιά γηα παξάδεηγκα, κόλν 3, ηόηε ζηα ηειεπηαία 3 εηθνλίδηα ρξώκαηνο επηιέμηε ην ιεπθό. Πάσορ Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηνπ πάρνπο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην πάρνο ηνπ εξγαιείνπ ειεύζεξεο ζρεδίαζεο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια πάρε: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν πάρνπο ρξώκαηνο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή πάρνπο. 2. Δπηιέμηε ην πάρνο πνπ ζέιεηε από ηε ζρεηηθή ιίζηα. Σν λέν πάρνο ζα αληηθαηαζηήζεη ην πάρνο ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ πάρνπο. 40

41 Γιαθάνεια Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ηε δηαθάλεηα ηνπ εξγαιείνπ ειεύζεξεο ζρεδίαζεο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιιεο δηαθάλεηεο: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν δηαθάλεηαο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή δηαθάλεηαο. 2. Δπηιέμηε ηε δηαθάλεηα πνπ ζέιεηε από ηε ιίζηα δηαθάλεηαο. Η λέα δηαθάλεηα ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ δηαθάλεηα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Παρατήρηση: Γελ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηε δηαθάλεηα ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Πηλέινπ. 41

42 Δθέ βέλοςρ Σν MLS IQBoard software παξέρεη κεξηθά εθέ βέινπο γηα ην εξγαιείν κνιπβηνύ. Γηα λα εθαξκόζεηε έλα εθέ βέινπο 1. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή βέινπο. 2. Δπηιέμηε ην εθέ βέινπο πνπ ζέιεηε από ηε ιίζηα ησλ εθέ βέινπο. Γέμιζμα Μπνξείηε λα γεκίζεηε έλα θιεηζηό αληηθείκελν ειεύζεξεο ζρεδίαζεο κε ρξώκα, δηαβάζκηζε ρξσκάησλ, κνηίβν ή γξαθηθό. Γηα ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζην θεθάιαην ζρεηηθά κε ην Γέκηζκα. Αναγνώπιζη σήμαηορ Σν εξγαιείν ηνπ κνιπβηνύ δηαζέηεη επίζεο ιεηηνπξγία αλαγλώξηζεο ζρήκαηνο. Δάλ ελεξγνπνηήζεηε απηή ηελ ιεηηνπξγία, ε γξακκή πνπ ζρεδηάδεηαη κε ην Μνιύβη ζα κεηαηξέπεηαη απηνκάησο ζε ζπλερή γξακκή, ηόμν, θύθιν, νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν, ηξίγσλν, πνιύγσλν, ελώ νη δηπιαλέο ζπλερείο γξακκέο απηνκάησο ζα ζπλδπάδνληαη ζε πνιύγσλα. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε απηή ηε ιεηηνπξγία, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ηδηνηήησλ. ζηε γξακκή Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζε νπνηνδήπνηε γσληαθό ζεκείν θαη λα ην ζύξεηε, γηα λα αιιάμεηε ην ζρήκα. 7.2 Γπαμμή Σν MLS IQBoard software παξέρεη δηάθνξνπο ηύπνπο επζείαο γξακκήο. Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα επζεία γξακκή επί ηεο νζόλεο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > Γξακκή ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 42

43 1. Δπηιέμηε κηα από ηηο δηαζέζηκεο γξακκέο θαη πξνζαξκόζηε ηηο ηδηόηεηέο ηεο, εάλ απαηηείηαη. Γηα ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε Γξακκήο. 2. Γεκηνπξγήζηε κηα επζεία γξακκή πηέδνληαο ζην ζεκείν όπνπ ζέιεηε λα μεθηλά ε γξακκή θαη ζύξνληαο ζην ζεκείν όπνπ ζέιεηε λα ηειεηώλεη. Σποποποίηζη γπαμμήρ Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εξγαιείνπ Γξακκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: Υπώμα Σν MLS IQBoard software δηαζέηεη 6 πιήθηξα ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην ρξώκα ηεο γξακκήο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια ρξώκαηα: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν ρξώκαηνο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε ην ρξώκα πνπ ζέιεηε από ηε ιίζηα ρξσκάησλ. Σν λέν ρξώκα ζα αληηθαηαζηήζεη ην ρξώκα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Πάσορ Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηνπ πάρνπο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην πάρνο ηεο γξακκήο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια πάρε: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν πάρνπο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή πάρνπο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε ην πάρνο πνπ ζέιεηε από ηε ιίζηα ησλ παρώλ. Σν λέν πάρνο ζα αληηθαηαζηήζεη ην πάρνο ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. 43

44 Γιαθάνεια Σν ινγηζκηθό MLS IQBoard παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ηελ δηαθάλεηα ηεο γξακκήο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιιεο δηαθάλεηεο: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν δηαθάλεηαο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή δηαθάλεηαο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε ηε δηαθάλεηα πνπ ζέιεηε από ηε ιίζηα δηαθάλεηαο. Η λέα δηαθάλεηα ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ δηαθάλεηα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. ηςλ Σν MLS IQBoard software παξέρεη κεξηθά ζηπι γξακκήο γηα ην εξγαιείν γξακκήο. Γηα λα εθαξκόζεηε έλα ζηπι γξακκήο: 1. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή ζηπι γξακκήο. 44

45 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ην ζηπι γξακκήο πνπ επηζπκείηε. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηα δηθά ζαο ζηπι γξακκήο: 1. Κάληε θιηθ ζην, ζην θάησ κέξνο ηεο ιίζηαο ησλ ζηπι γξακκήο, 2. Πξνζαξκόζηε ζην δηθό ζαο ζηπι γξακκήο επηιέγνληαο αξρή βέινπο, ηέινο βέινπο θαη κνηίβν γξακκήο. Πποβολή μήκοςρ Όηαλ πξνζζέηεηε κηα γξακκή ζηε ζειίδα ηνπ πίλαθά ζαο, κπνξείηε λα απεηθνλίζεηε ην κήθνο ηεο γξακκήο. Γηα λα απεηθνλίζεηε ην κήθνο γξακκήο: 1. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε Πξνβνιή κήθνπο. Μπνξείηε επίζεο λα θαζνξίζεηε ηε κνλάδα 45

46 (κέηξεζεο) θαη ηα δεθαδηθά ςεθία κήθνπο. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κήθνπο: 1. Δπηιέμηε ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 1. Δπηιέμηε Ρπζκίζεηο κήθνπο. 2. Καζνξίζηε ηε κνλάδα (κέηξεζεο) θαη ηα δεθαδηθά ςεθία ηνπ κήθνπο 7.3 σήμαηα Σν MLS IQBoard software παξέρεη δηάθνξα είδε δηζδηάζηαησλ (2D) θαη ηξηζδηάζηαησλ (3D) ζρεκάησλ. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα ζρήκα ζηελ νζόλε: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > 2D ζρήκαηα ή ρεδίαζε > 3D ρήκαηα ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Δπηιέμηε έλα δηζδηάζηαην (2D) ή ηξηζδηάζηαην (3D) ζρήκα, θαη πξνζαξκόζηε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ, εάλ ρξεηαζηεί. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε ζρεκάησλ. 3. Γεκηνπξγήζηε έλα ζρήκα παηώληαο ζην ζεκείν όπνπ ζέιεηε λα ην ηνπνζεηήζεηε ζηελ νζόλε θαη ζύξνληαο κέρξηο όηνπ ην ζρήκα λα απνθηήζεη ην κέγεζνο πνπ ζέιεηε. Παρατήρηση: Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ηέιεηνπο θύθινπο, ηεηξάγσλα, ηξίγσλα θαη άιια ζρήκαηα, παηώληαο θαη θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν SHIFT ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο, θαζώο ζρεδηάδεηε ην ζρήκα. Σποποποίηζη ζσημάηυν Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εξγαιείνπ ρεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: Υπώμα Σν MLS IQBoard software δηαζέηεη 6 πιήθηξα ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην ρξώκα πιεπξάο ηνπ ζρήκαηνο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια ρξώκαηα: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν ρξώκαηνο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε ην ρξώκα πνπ ζέιεηε από ηε ιίζηα ρξσκάησλ. Σν λέν ρξώκα ζα 46

47 αληηθαηαζηήζεη ην ρξώκα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Πάσορ Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηνπ πάρνπο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην πάρνο πιεπξάο ηνπ ζρήκαηνο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια πάρε: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν πάρνπο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή πάρνπο, ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε ην πάρνο πνπ ζέιεηε από ηε ιίζηα κε ηα δηάθνξα πάρε. Σν λέν πάρνο ζα αληηθαηαζηήζεη ην πάρνο ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Γιαθάνεια Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ηελ δηαθάλεηα ηεο πιεπξάο ηνπ ζρήκαηνο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιιεο δηαθάλεηεο: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν δηαθάλεηαο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή δηαθάλεηαο, ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ηε δηαθάλεηα πνπ επηζπκείηε. Η λέα δηαθάλεηα ζα 47

48 αληηθαηαζηήζεη ηε δηαθάλεηα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. ηςλ Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα ζρήκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ ηνπ εξγαιείνπ ρήκαηνο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια ζρήκαηα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > ρήκαηα ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν ζρήκαηνο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή ζρήκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ην ζρήκα πνπ επηζπκείηε. Σν λέν ζρήκα ζα αληηθαηαζηήζεη ην ζρήκα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. 48

49 7.4 Δθέ ςμπαγούρ/πεπιγεγπαμμένος ζσήμαηορ Σν MLS IQBoard ζαο επηηξέπεη λα πξνζαξκόζεηε ζηα ζρήκαηα ην εθέ ζπκπαγνύο/πεξηγεγξακκέλνπ. Γηα λα ζρεδηάζεηε έλα ζπκπαγέο ζρήκα: 1. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε Solid Effect (εθέ ζπκπαγνύο ζρήκαηνο). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα ζρήκα ζα ζρεδηαζηεί κε πεξίγξακκα. Κανονικό σήμα Όηαλ θάλεηε απηή ηελ επηινγή, ην ζρήκα πνπ δεκηνπξγείηε ζα είλαη θαλνληθό. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα θαλνληθό ζρήκα: 1. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε Regular Shape (θαλνληθό ζρήκα). Πποβολή μήκοςρ (Show Length) Όηαλ πξνζζέηεηε έλα ζρήκα ζηε ζειίδα ηνπ αζπξνπίλαθά ζαο, κπνξείηε λα απεηθνλίζεηε ην κήθνο θάζε πιεπξάο. Γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ κήθνπο θάζε πιεπξάο: 1. Δπηιέμηε ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε Show Length (πξνβνιή κήθνπο). Μπνξείηε επίζεο λα θαζνξίζεηε ηε κνλάδα (κέηξεζεο) (Unit) θαη ηα δεθαδηθά ςεθία (Decimal Digits) ηνπ κήθνπο Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κήθνπο: 1. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε Length Settings (ξπζκίζεηο κήθνπο). 3. Καζνξίζηε ηε κνλάδα (κέηξεζεο) (Unit) θαη ηα δεθαδηθά ςεθία (Decimal Digits) ηνπ κήθνπο Πποβολή Πεπιγεγπαμμένος κύκλος (Circum Circle) και εγγεγπαμμένος κύκλος (Inner Circle) Μπνξείηε λα πξνβάιιεηε ηνλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν (Circum Circle) ή εγγεγξακκέλν θύθιν (Inner Circle) ζε νπνηνδήπνηε νξζνγώλην ηξίγσλν ηζνζθειέο ηξίγσλν, ή θαλνληθό ζρήκα Γηα λα πξνβάιιεηε έλαλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν (Circum Circle) ή εγγεγξακκέλν 49

50 θύθιν (Inner Circle) 1. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε Show Circum Circle (πξνβνιή πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ) ή Show Inner Circle (πξνβνιή εγγεγξακκέλνπ θύθινπ). Γέμιζμα Μπνξείηε λα γεκίζεηε έλα ζρήκα κε ρξώκα, δηαβάζκηζε ρξσκάησλ, κνηίβν ή γξαθηθό. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζην θεθάιαην ζρεηηθά κε ην γέκηζκα. 7.5 ημείο ππορ ζημείο Σν εξγαιείν απηό ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα πνιύγσλν ή κηα πνιπγσληθή γξακκή. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα πνιύγσλν: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > εκείν πξνο εκείν ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Πξνζαξκόζηε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ, εάλ ρξεηαζζεί. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ζεκείνπ πξνο ζεκείν. 3. Δπηιέμηε έλα ζεκείν επί ηεο νζόλεο σο αξρηθό ζεκείν ηεο πξώηεο γξακκήο, θαη έλα δεύηεξν ζεκείν σο ηειηθό ζεκείν ηεο πξώηεο γξακκήο (ην νπνίν είλαη επίζεο ην αξρηθό ζεκείν ηεο δεύηεξεο γξακκήο). Καηόπηλ, επηιέμηε ην ηειηθό ζεκείν ηεο δεύηεξεο γξακκήο, θαη νύησ θαζεμήο, ώζπνπ λα δεκηνπξγήζεηε ην ζρήκα πνπ ζέιεηε. 4. Δλώζηε ην ηειεπηαίν ζεκείν κε ην πξώην ζεκείν. 5. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζε νπνηνδήπνηε γσληαθό ζεκείν θαη λα ην ζύξεηε (click and drag), γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ην πνιύγσλν. Σποποποίηζη ηος επγαλείος ημείο ππορ ημείο Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εξγαιείνπ εκείν πξνο εκείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: Υπώμα Σν MLS IQBoard software δηαζέηεη 6 πιήθηξα ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην ρξώκα ηεο πιεπξάο ηνπ ζρήκαηνο. 50

51 Γηα λα εθαξκόζεηε άιια ρξώκαηα: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν ρξώκαηνο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ρξσκάησλ ην ρξώκα πνπ επηζπκείηε. Σν λέν ρξώκα ζα αληηθαηαζηήζεη ην ρξώκα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Πάσορ Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηνπ πάρνπο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην πάρνο πιεπξάο ηνπ ζρήκαηνο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια πάρε: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν πάρνπο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή πάρνπο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ην πάρνο πνπ επηζπκείηε. Σν λέν πάρνο ζα αληηθαηαζηήζεη ην πάρνο ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Γιαθάνεια Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ηελ δηαθάλεηα ηεο πιεπξάο ηνπ ζρήκαηνο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιιεο δηαθάλεηεο: 51

52 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν δηαθάλεηαο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή δηαθάλεηαο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε ηε δηαθάλεηα πνπ επηζπκείηε από ηε ιίζηα δηαθάλεηαο. Η λέα δηαθάλεηα ζα αληηθαηαζηήζεη ηε δηαθάλεηα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. 7.6 ςναπηήζειρ Σν MLS IQBoard παξέρεη δηάθνξα είδε γξαθεκάησλ ζπλαξηήζεσλ. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα γξάθεκα ζπλάξηεζεο επί ηεο νζόλεο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > πλάξηεζε ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Δπηιέμηε έλα από ηα δηαζέζηκα γξαθήκαηα ζπλαξηήζεσλ, θαη πξνζαξκόζηε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ, εάλ ρξεηαζζεί. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ζπλαξηήζεσλ. 3. Γεκηνπξγήζηε έλα γξάθεκα ζπλάξηεζεο θάλνληαο θιηθ ζην ζεκείν ηεο νζόλεο ζην νπνίν ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο. 52

53 ηελ ζειίδα ηνπ πίλαθα, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζηελ πεξηνρή ηεο θακπύιεο ζπλάξηεζεο (κηα νξζνγώληα πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεη ηελ θακπύιε ζπλάξηεζεο) γηα λα επηιέμεηε κόλν ηελ θακπύιε ηεο ζπλάξηεζεο. Μπνξείηε επίζεο λα θάλεηε θιηθ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ (έμσ από ηελ πεξηνρή ηεο θακπύιεο ζπλάξηεζεο) γηα λα επηιέμεηε νιόθιεξν ην γξάθεκα ζπλάξηεζεο. Σποποποίηζη ηος επγαλείος ζςνάπηηζηρ Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εξγαιείνπ ζπλάξηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: Υπώμα Σν MLS IQBoard software δηαζέηεη 6 πιήθηξα ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην ρξώκα ηεο θακπύιεο ηεο ζπλάξηεζεο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια ρξώκαηα: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν ρξώκαηνο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη 53

54 εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή ρξώκαηνο, ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ρξσκάησλ ην ρξώκα πνπ επηζπκείηε. Σν λέν ρξώκα ζα αληηθαηαζηήζεη ην ρξώκα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Πάσορ Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηνπ πάρνπο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην πάρνο θακπύιεο ζπλάξηεζεο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια πάρε: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν πάρνπο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή πάρνπο, ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ην πάρνο πνπ επηζπκείηε Σν λέν πάρνο ζα αληηθαηαζηήζεη ην πάρνο ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ πάρνπο. Γιαθάνεια Σν MLS IQBoard software παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ηε δηαθάλεηα ηεο θακπύιεο ζπλάξηεζεο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιιεο δηαθάλεηεο: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν δηαθάλεηαο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη 54

55 εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή δηαθάλεηαο, ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ηε δηαθάλεηα πνπ επηζπκείηε. Η λέα δηαθάλεηα ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ δηαθάλεηα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Γπαθική Παπάζηαζη ςνάπηηζηρ Σν MLS IQBoard παξέρεη δηάθνξεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζπλαξηήζεσλ. Γηα λα επηιέμεηε κηα γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο: 1. Κάληε θιηθ ζην πιήθηξν ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ζπλαξηήζεηο 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ηε ζπλάξηεζε πνπ επηζπκείηε. 55

56 Γηα λα πξνζαξκόζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο ζηηο δηθέο ζαο αλάγθεο: 1. Δπηιέμηε Καζνξηζκόο ζπλάξηεζεο ζην θάησ ηκήκα ηεο ιίζηαο ζπλαξηήζεσλ 2. Πξνζδηνξίζηε ηε ζπλάξηεζε θαη ην πεδίν νξηζκνύ ηεο. 7.7 Κςκλικό διάγπαμμα (διάγπαμμα πίηαρ ή Pie Chart) Γηα λα απεηθνλίζεηε ζρεηηθά κεγέζε ή ζπρλόηεηεο ή πνζνζηά κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θπθιηθό δηάγξακκα. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα θπθιηθό δηάγξακκα επί ηεο νζόλεο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > Κπθιηθό δηάγξακκα ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Κάληε θιηθ ζην ζεκείν ηεο νζόλεο ζην νπνίν ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ην θπθιηθό δηάγξακκα. Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ θπθιηθνύ δηαγξάκκαηνο. 56

57 3. ην παξάζπξν ησλ ξπζκίζεσλ κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ην όλνκα, ηελ ηηκή θαη ηε δηαθάλεηα θάζε ηκήκαηνο ηνπ θπθιηθνύ δηαγξάκκαηνο. Μπνξείηε επίζεο λα θαζνξίζεηε ηνλ ηίηιν, ηξηζδηάζηαην εθέ, ρξώκα θόληνπ, δηαθάλεηα θαη ζηπι ηνπ θπθιηθνύ δηαγξάκκαηνο. 4. Κάληε θιηθ ζην πιήθηξν Ok ηνπ παξαζύξνπ ξπζκίζεσλ. Σν αληίζηνηρν θπθιηθό δηάγξακκα ζα εκθαληζηεί ζηε ζειίδα ηνπ πίλαθα. Παρατήρηση: Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην κέγεζνο θάζε ηκήκαηνο θαη λα αθαηξέζεηε έλα ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα από ην θπθιηθό δηάγξακκα. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία γεκίζκαηνο γηα λα αιιάμεηε ην ρξώκα θάζε ηκήκαηνο. 7.8 Ραβδόγπαμμα Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηάγξακκα ξάβδσλ γηα λα ζπγθξίλεηε δύν ή πεξηζζόηεξεο ηηκέο. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα δηάγξακκα ξάβδσλ επί ηεο νζόλεο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: 57

58 Δπηιέμηε ρεδίαζε > Ραβδόγξακκα ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Κάληε θιηθ ζην ζεκείν ηεο νζόλεο ζην νπνίν ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ην δηάγξακκα ξάβδσλ. Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ δηαγξάκκαηνο ξάβδσλ. 3. ην παξάζπξν ησλ ξπζκίζεσλ κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ην όλνκα, ηελ ηηκή θαη δηαθάλεηα θάζε ξάβδνπ. Μπνξείηε επίζεο λα θαζνξίζεηε ηνλ ηίηιν, άμνλα θαηεγνξίαο (Υ), άμνλα ηηκήο (Τ), ρξώκα θόληνπ, ηξηζδηάζηαην εθέ, δηαθάλεηα θαη ζηπι ηνπ δηαγξάκκαηνο ξάβδσλ. 3. Κάληε θιηθ ζην νθ ηνπ παξαζύξνπ ξπζκίζεσλ. Σν αληίζηνηρν δηάγξακκα ξάβδσλ ζα εκθαληζηεί ζηε ζειίδα ηνπ πίλαθα. Παρατήρηση: Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην κέγεζνο θάζε ξάβδνπ απεπζείαο ζην δηάγξακκα ξάβδσλ. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία γεκίζκαηνο γηα λα αιιάμεηε ην ρξώκα θάζε ξάβδνπ. 58

59 7.9 Πίνακερ Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζηελ ζειίδα ζαο πίλαθεο. Αθνύ δεκηνπξγήζεηε έλαλ πίλαθα, κπνξείηε λα εηζαγάγεηε θείκελν θαη αληηθείκελα ζηα θειηά ηνπ πίλαθα, θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηνλ πίλαθα. Γημιοςπγία πίνακα Γηα λα πξνζζέζεηε έλαλ πίλαθα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > Πίλαθαο ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Καζνξίζηε ηνλ αξηζκό ζεηξώλ θαη ζηειώλ. Μπνξείηε επίζεο λα θαζνξίζεηε ην ρξώκα, ην πάρνο θαη ηε δηαθάλεηα ηνπ πεξηζσξίνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε πίλαθα. 3. Γεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα πηέδνληαο ζην ζεκείν όπνπ ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ πίλαθα ζηελ νζόλε θαη ζύξνληαο, κέρξη ν πίλαθαο λα απνθηήζεη ην κέγεζνο πνπ ζέιεηε. Αλλαγή μεγέθοςρ ζειπών και ζηηλών Γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο κηαο ζηήιεο: 1. Σνπνζεηήζηε ηνλ δξνκέα ηνπ πνληηθηνύ ζην όξην ηεο ζηήιεο πνπ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε, κέρξη λα κεηαβιεζεί ζε δξνκέα αιιαγήο κεγέζνπο. 2. ύξεηε ην όξην γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηεο ζηήιεο. Γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο κηαο ζεηξάο: 1. Σνπνζεηήζηε ηνλ δξνκέα ηνπ πνληηθηνύ ζην όξην ηεο ζεηξάο πνπ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε, κέρξη λα κεηαβιεζεί ζε δξνκέα αιιαγήο κεγέζνπο. 2. ύξεηε ην όξην γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηεο ζεηξάο. Πποζθήκη ανηικειμένυν ζε πίνακερ Γηα λα πξνζζέζεηε έλα αληηθείκελν ζε έλαλ πίλαθα 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 2. ύξεηε ην αληηθείκελν ζην θειί ηνπ πίλαθα. Γηα λα κεηαθηλήζεηε έλα αληηθείκελν από έλα θειί ζε άιιν 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 2. ύξεηε ην αληηθείκελν από έλα θειί ζε άιιν. 59

60 Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αληηθείκελν από έλαλ πίλαθα 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 2. ύξεηε ην αληηθείκελν έμσ από ηνλ πίλαθα. Δπιλογή πίνακα ή κελιού Γηα λα επηιέμεηε έλαλ πίλαθα 1. Κάληε θιηθ ζην 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην εζσηεξηθό ηνπ πίλαθα Κάληε θιηθ έμσ από ηνλ πίλαθα θαη ζύξηε έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ην νπνίν λα πεξηβάιιεη ηνλ πίλαθα. Γηα λα επηιέμεηε έλα θειί 1. Κάληε θιηθ ζην 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην εζσηεξηθό ηνπ πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην εζσηεξηθό ηνπ θειηνύ. Κάληε θιηθ ζην εζσηεξηθό ηνπ θειηνύ, θνληά ζε κηα γσλία ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξεηε ζηελ απέλαληη γσλία. Γηα λα επηιέμεηε πνιιαπιά θειηά 1. Κάληε θιηθ ζην 2. Πηέζηε ζην εζσηεξηθό ηνπ θνξπθαίνπ αξηζηεξνύ θειηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξεηε ζην θαηώηαην δεμηό θειί. Παρατήρηση: Δάλ επηιέμεηε πνιιαπιά θειηά θαη ηα ζύξεηε ζε δηαθνξεηηθή ζέζε πάλσ ζηελ ζειίδα, δεκηνπξγείηε έλαλ λέν πίλαθα, ν νπνίνο απνηειείηαη από ηα επηιεγκέλα θειηά θαη ην πεξηερόκελό ηνπο. 60

61 Μεηακίνηζη πίνακα Γηα λα κεηαθηλήζεηε έλαλ πίλαθα: 1. Δπηιέμηε ηνλ πίλαθα 2. Κάληε θιηθ ζην ηεηξάγσλν ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξεηε ηνλ πίλαθα ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ζηε ζειίδα. Πποζθήκη ζηηλών και ζειπών Γηα λα πξνζζέζεηε κηα ζηήιε: 1. Δπηιέμηε έλα θειί. 2. Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ θειηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δηζαγσγή ζηήιεο. Μηα λέα ζηήιε εκθαλίδεηαη δεμηά από ηελ ηξέρνπζα ζηήιε. Γηα λα πξνζζέζεηε κηα ζεηξά: 1. Δπηιέμηε έλα θειί. 2. Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ θειηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δηζαγσγή ζεηξάο. Μηα λέα ζεηξά εκθαλίδεηαη θάησ από ηελ ηξέρνπζα ζεηξά. Γηα λα δηαγξάςεηε κηα ζηήιε: 1. Δπηιέμηε έλα θειί. 2. Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ θειηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Γηαγξαθή ζηήιεο. Γηα λα δηαγξάςεηε κηα ζεηξά: 1. Δπηιέμηε έλα θειί. 2. Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ θειηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Γηαγξαθή ζεηξάο. Γιαίπεζη και ζςγσώνεςζη κελιών Γηα λα δηαηξέζεηε έλα θειί: 1. Δπηιέμηε ην θειί. 2. Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην θειί θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Γηαίξεζε θειηνύ. Γηα λα ζπγρσλεύζεηε θειηά: 61

62 1. Δπηιέμηε ηα θειηά. 2. Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζηα θειηά θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε πγρώλεπζε θειηώλ. Διζαγυγή κειμένος ζε κελί Γηα λα εηζάγεηε θείκελν ζε έλα θειί: 1. Δπηιέμηε ην θειί 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δηπιό θιηθ ζην θειί. Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην θειί θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δηζαγσγή θεηκέλνπ. Σποποποίηζη πίνακα Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εξγαιείνπ Πηλάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: Υπώμα Σν MLS IQBoard δηαζέηεη 6 πιήθηξα ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην ρξώκα πεξηζσξίνπ ελόο πίλαθα. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια ρξώκαηα: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν ρξώκαηνο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή ρξώκαηνο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ρξσκάησλ ην ρξώκα πνπ επηζπκείηε. Σν λέν ρξώκα ζα αληηθαηαζηήζεη ην ρξώκα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. 62

63 Πάσορ Σν MLS IQBoard παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηνπ πάρνπο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ην πάρνο πεξηζσξίνπ πίλαθα. Γηα λα εθαξκόζεηε άιια πάρε: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν πάρνπο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή πάρνπο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ην πάρνο πνπ επηζπκείηε. Σν λέν πάρνο ζα αληηθαηαζηήζεη ην πάρνο ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. Γιαθάνεια Σν MLS IQBoard παξέρεη 3 πιήθηξα γηα ηε ξύζκηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. Δπηιέμηε έλα από απηά γηα λα αιιάμεηε ηελ δηαθάλεηα πεξηζσξίνπ ελόο πίλαθα. Γηα λα εθαξκόζεηε άιιεο δηαθάλεηεο: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν δηαθάλεηαο ή θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή δηαθάλεηαο ζηε γξακκή ηδηνηήησλ. 2. Δπηιέμηε από ηε ιίζηα ηε δηαθάλεηα πνπ επηζπκείηε. Η λέα δηαθάλεηα ζα αληηθαηαζηήζεη ηε δηαθάλεηα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ. 63

64 Απιθμόρ ζηηλών και ζειπών Μπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηνλ αξηζκό ζηειώλ θαη ζεηξώλ, απεπζείαο από ηε γξακκή ηδηνηήησλ. Γέμιζμα Μπνξείηε λα γεκίζεηε θάζε θειί κε ρξώκα, δηαβάζκηζε ρξσκάησλ, κνηίβν ή γξαθηθό. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζην θεθάιαην ζρεηηθά κε ην Γέκηζκα Κείμενο Μπνξείηε λα εηζάγεηε θείκελν ζε κηα ζειίδα θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ην ζηπι γξακκαηνζεηξάο, ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ηνπ. Διζαγυγή κειμένος ζε ζελίδα Γηα λα εηζάγεηε θείκελν ζε κηα ζειίδα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > Κείκελν ζηε Γξακκή κελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2.Κάληε θιηθ ζην ζεκείν ηεο ζειίδαο ζην νπνίν ζέιεηε λα μεθηλά ην θείκελν. Θα εκθαληζηνύλ ην πιαίζην θεηκέλνπ θαη ε γξακκή γξακκαηνζεηξώλ. 3. Δάλ ρξεηαζζεί, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε κνξθή (format) ηνπ θεηκέλνπ κέζσ ηεο γξακκήο γξακκαηνζεηξώλ. 4. Πιεθηξνινγήζηε ην θείκελό ζαο. 5. Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ εηζαγσγή, θάληε θιηθ έμσ από ην πιαίζην θεηκέλνπ. 64

65 Διζαγυγή κειμένος μέζυ ηος πληκηπολογίος οθόνηρ Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή γξακκαηνζεηξώλ ή ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ. Θα εκθαληζηεί έλα πιεθηξνιόγην νζόλεο κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα εηζάγεηε θείκελν. Αναγνώπιζη σειπόγπαθος κειμένος Σν MLS IQBoard software παξέρεη ιεηηνπξγία αλαγλώξηζεο ρεηξόγξαθνπ θεηκέλνπ ε νπνία ππνζηεξίδεη δηάθνξεο γιώζζεο. Γηα λα εηζάγεηε ρεηξόγξαθα θείκελν ζε κηα ζειίδα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή γξακκαηνζεηξώλ ή ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ. Δπηιέμηε Δξγαιεία > Απνθάιπςε νζόλεο ζηε Γξακκή κελνύ. Δκθαλίδεηαη κηα γξακκή εξγαιείσλ αλαγλώξηζεο ρεηξόγξαθνπ θεηκέλνπ. 2. Σν MLS IQBoard κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην ρεηξόγξαθν θείκελό ζαο σο γξάκκαηα, αξηζκνύο ή ζύκβνια. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην ζηε γξακκή εξγαιείσλ αλαγλώξηζεο ρεηξόγξαθνπ θεηκέλνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα επηιέμεηε ηνλ ηύπν αλαγλώξηζεο. 3. Γξάςηε ζηελ ζειίδα ηνπ πίλαθα. Δκθαλίδεηαη έλα κελνύ θαη παξνπζηάδεη ηε ιίζηα ιέμεσλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην εηζαρζέλ θείκελν. 65

66 4. Δπηιέμηε κηα ιέμε από ηε ιίζηα ιέμεσλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην εηζαρζέλ θείκελν. Δάλ έρεηε αλνίμεη έλα πιαίζην θεηκέλνπ, ε ιέμε πνπ επηιέμαηε εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην θεηκέλνπ. Αιιηώο, ε ιέμε πνπ επηιέμαηε εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα. Παρατήρηση: Γηα λα επεμεξγαζηείηε ην θείκελν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πιήθηξα (πιήθηξν δηαγξαθήο πξνεγνύκελνπ ραξαθηήξα / backspace), (πιήθηξν εηζαγσγήο / Enter), θαη (πιήθηξν θελνύ δηαζηήκαηνο / Space) ζηε γξακκή εξγαιείσλ αλαγλώξηζεο ρεηξόγξαθνπ θεηκέλνπ. 5. Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ εηζαγσγή, θάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή εξγαιείσλ αλαγλώξηζεο ρεηξόγξαθνπ θεηκέλνπ. Διζαγυγή κειμένος από απσείο.txt Σν MLS IQBoard software ζαο επηηξέπεη λα εηζάγεηε θείκελν από αξρείν.txt ζην πιαίζην θεηκέλνπ. Γηα λα εηζάγεηε θείκελν από αξρείν.txt: 1. Αθνύ εκθαληζηεί ην πιαίζην θεηκέλνπ θαη ε γξακκή γξακκαηνζεηξώλ, θάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή γξακκαηνζεηξώλ. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ "Άλνηγκα : 2. Πινεγεζείηε πξνο ην αξρείν.txt πνπ ζέιεηε λα αλνίμεηε θαη επηιέμηε ην. 3. Δπηιέμηε Άλνηγκα. Σν θείκελν ζην αξρείν.txt ζα εηζαρζεί ζην πιαίζην θεηκέλνπ. 4. Δάλ ρξεηαζζεί, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ κέζσ ηεο γξακκήο γξακκαηνζεηξώλ. 5. Κάληε θιηθ έμσ από ην πιαίζην θεηκέλνπ γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ εξγαζία. Παρατήρηση: Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην πιαίζην θεηκέλνπ. Θα δείηε έλα κελνύ επηινγώλ κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. 66

67 Δπεξεπγαζία κειμένος Σν MLS IQBoard software ζαο επηηξέπεη επίζεο λα επεμεξγαζηείηε έλα θείκελν. Γηα λα επεμεξγαζηείηε έλα θείκελν: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δηπιό θιηθ ζην θείκελν, Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Ιδηόηεηεο. Δπηιέμηε ην θείκελν, θάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ θαη ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε Ιδηόηεηεο. Θα εκθαληζηνύλ ην πιαίζην θεηκέλνπ θαη ε γξακκή γξακκαηνζεηξώλ. 3. Δπεμεξγαζηείηε ην θείκελν ζην πιαίζην θεηκέλνπ θαη αιιάμηε ηε κνξθή ηνπ κέζσ ηεο γξακκήο γξακκαηνζεηξώλ Γευμεηπικά όπγανα Δηικέηα διάζηαζηρ: Γηα ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα επζύγξακκν ηκήκα. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα επζύγξακκν ηκήκα ζηε ζειίδα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία> γεσκεηξηθά όξγαλα > δεκηνπξγία επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ζηε Γξακκή κελνύ, Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην. Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζην. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα ζηε ζειίδα ηνπ πίλαθα, πξνζδηνξίζηε ην αξρηθό ζεκείν ηεο δηάζηαζεο θαη θάληε απιό θιηθ. 3. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα ζε άιιν ζεκείν ζηελ πεξηνρή ηνπ αζπξνπίλαθα θαη θάληε απιό θιηθ. Απηά ηα δύν ζεκεία απηνκάησο ζα ζπλδεζνύλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ην κήθνο, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 67

68 Παρατήρηση: Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηδηόηεηεο γηα ηελ εηηθέηα δηάζηαζεο κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο ή λα αιιάμεηε ηηο ηδηόηεηεο θάζε αληηθεηκέλνπ εηηθέηαο δηάζηαζεο μερσξηζηά. Γημιοςπγία γυνίαρ: Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιείν δεκηνπξγία γσλίαο γηα λα κεηξήζεηε κηα γσλία ή λα ηξνπνπνηήζεηε ην κέγεζνο ηεο γσλίαο. Γηα λα πξνζζέζεηε κηα γσλία ζηε ζειίδα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > Γεσκεηξηθά όξγαλα > Γεκηνπξγία γσλίαο ζηε Γξακκή κελνύ, Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην. Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην. 4. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα ζηε ζειίδα ηνπ αζπξνπίλαθα, θάληε απιό θιηθ ζηε ζειίδα γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηελ θνξπθή, θάληε μαλά θιηθ γηα λα πξνζδηνξίζεηε κία πιεπξά ηεο γσλίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ην δξνκέα. Η ελ ιόγσ γσλία ζα εκθαληζηεί ζηε ζειίδα όπσο ππνδεηθλύεηαη παξαθάησ: Παρατήρηση: 1. Η απεηθνληδόκελε ηηκή ζε κνίξεο ηεο γσλίαο είλαη ε ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηελ δεύηεξε πιεπξά ηεο γσλίαο, κε πεξηζηξνθή αληίζεηα πξνο ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ από ηελ πξώηε πιεπξά ηεο γσλίαο εώο ηελ δεύηεξε πιεπξά. 2. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηδηόηεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία γσλίαο κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο ή λα αιιάμεηε ηηο ηδηόηεηεο θάζε αληηθεηκέλνπ δεκηνπξγίαο γσλίαο μερσξηζηά. Γιαβήηηρ: Γηα λα ζρεδηάζεηε έλα ηόμν ή έλαλ θπθιηθό ηνκέα θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ αθηίλα ηνπ, ηελ θεληξηθή γσλία θαη άιιεο ηδηόηεηέο ηνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξγαιείν ηνπ δηαβήηε. Γηα λα ζρεδηάζεηε έλα ηόμν ή έλαλ θπθιηθό ηνκέα ζηελ ζειίδα: 68

69 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Eξγαιεία > Γεσκεηξηθά όξγαλα > δεκηνπξγία ηόμνπ/θπθιηθνύ ηνκέα ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζην. Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην. 2. Δπηιέμηε έλα ζεκείν ζηελ ζειίδα γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην θέληξν ηνπ θύθινπ. 3. Δπηιέμηε έλα δεύηεξν ζεκείν ζηελ ζειίδα γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηελ αθηίλα. 4. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα γηα λα ζρεδηάζεηε ην ηόμν ή ηνλ θπθιηθό ηνκέα. Αθνύ νινθιεξώζεηε ηε ζρεδίαζε, θάληε μαλά θιηθ ζηε ζειίδα. Σν ηόμν ή ν θπθιηθόο ηνκέαο ζα εκθαληζηνύλ ζηε ζειίδα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Παρατήρηση: Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηδηόηεηεο γηα ηνλ δηαβήηε κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο. Σν πξνεπηιεγκέλν ζρήκα είλαη θπθιηθόο ηνκέαο. Υάπακαρ: Γηα λα κεηξήζεηε ηηο δηαζηάζεηο αληηθεηκέλσλ θαη γηα λα ζρεδηάδεηε γξακκέο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ράξαθα. Γηα λα πξνζζέζεηε έλαλ ράξαθα ζηε ζειίδα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > Γεσκεηξηθά όξγαλα > Υάξαθαο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην. Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζην. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα ζηε ζειίδα ηνπ αζπξνπίλαθα, πξνζδηνξίζηε ηε ζέζε ηνπ ράξαθα, θάληε απιό θιηθ θαη ν ράξαθαο ζα εκθαληζηεί ζηε ζειίδα ηνπ αζπξνπίλαθα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 69

70 Μπνξείηε λα ρεηξηζηείηε ηνλ ράξαθα σο αληηθείκελν. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζην θεθάιαην ρεηξηζκόο αληηθεηκέλσλ. Όηαλ πεξηζηξέθεηε ηνλ ράξαθα, ε γσλία πεξηζηξνθήο απεηθνλίδεηαη ζην θέληξν ηνπ ράξαθα. Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα επζεία γξακκή ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο κε ηνλ ράξαθα κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο ή ην εξγαιείν γξακκήο. Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα επζεία γξακκή: 1. Δπηιέμηε έλα εξγαιείν ζρεδίαζεο ή εξγαιείν γξακκήο. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα θνληά ζηελ πάλσ αθκή ηνπ ράξαθα. Ο δξνκέαο ζα εκθαλίζεη κηα νξηδόληηα γξακκή. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κηα επζεία γξακκή θαηά κήθνο ηεο αθκήο ηνπ ράξαθα. 3. Κάληε θιηθ θαη θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, ζύξηε ηνλ δξνκέα θαηά κήθνο ηεο πάλσ αθκήο ηνπ ράξαθα γηα λα ζρεδηάζεηε κηα γξακκή. Αθήζηε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ όηαλ ε γξακκή ιάβεη ην επηζπκεηό κήθνο. Μοιπογνυμόνιο: Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε έλα κνηξνγλσκόλην ζηε ζειίδα ηνπ αζπξνπίλαθα. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Μνηξνγλσκόλην γηα λα κεηξάηε γσλίεο θαη λα ζρεδηάδεηε ηόμα ζπγθεθξηκέλεο γσλίαο. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα κνηξνγλσκόλην ζηε ζειίδα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > Γεσκεηξηθά όξγαλα > Μνηξνγλσκόλην ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην. Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα ζηε ζειίδα ηνπ πίλαθα, πξνζδηνξίζηε ηε ζέζε ηνπ κνηξνγλσκνλίνπ, θάληε απιό θιηθ θαη ην κνηξνγλσκόλην ζα εκθαληζηεί ζηε ζειίδα ηνπ πίλαθα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Μπνξείηε λα ρεηξηζηείηε ην κνηξνγλσκόλην σο αληηθείκελν. Γηα πεξηζζόηεξεο 70

71 ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζην θεθάιαην ρεηξηζκόο αληηθεηκέλσλ. Γηα λα ζρεδηάζεηε έλα ηόμν ζπγθεθξηκέλεο γσλίαο κε ην εξγαιείν κνηξνγλσκνλίνπ κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο ή ην εξγαιείν γξακκήο. Γηα λα ζρεδηάζεηε έλα ηόμν: 1. Δπηιέμηε έλα εξγαιείν ζρεδίαζεο ή εξγαιείν γξακκήο. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα θνληά ζηελ εμσηεξηθή αθκή ηνπ κνηξνγλσκνλίνπ. Ο δξνκέαο ζα εκθαλίζεη έλα ηόμν. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε έλα ηόμν. 3. Κάληε θιηθ θαη θξαηώληαο ην πιήθηξν παηεκέλν, ζύξηε ηνλ δξνκέα θαηά κήθνο ηεο εμσηεξηθήο αθκήο ηνπ κνηξνγλσκνλίνπ γηα λα ζρεδηάζεηε έλα ηόμν. Αθήζηε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ όηαλ ην ηόμν ιάβεη ηελ επηζπκεηή γσλία. Οπθογώνιο ηπίγυνο ζσεδίαζηρ Σν MSL IQBoard software δηαζέηεη δύν νξζνγώληα ηξίγσλα ζρεδίαζεο πξνο δηεπθόιπλζή ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο ηζνζθεινύο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ζρεδίαζεο θαη ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ζρεδίαζεο 30 κνηξώλ. Σν νξζνγώλην ηξηγώλν ζρεδίαζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κέηξεζε γσληώλ θαη ζηε ζρεδίαζε γξακκώλ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα νξζνγώλην ηξηγώλν ζρεδίαζεο 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην Δξγαιεία > Γεσκεηξηθά όξγαλα > Ιζνζθειέο νξζνγώλην ηξίγσλν ζηε Γξακκή κελνύ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Ιζνζθειέο νξζνγώλην ηξίγσλν ή Οξζνγώλην ηξίγσλν κε γσλία 30 ν. Κάληε θιηθ ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ή ζην. Κάληε θιηθ ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ή ζην. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα ζηελ ζειίδα ηνπ πίλαθα, πξνζδηνξίζηε ηε ζέζε ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ζρεδίαζεο θαη θάληε απιό θιηθ. Σν νξζνγώλην ηξηγώλν ζρεδίαζεο ζα εκθαληζηεί ζηε ζειίδα ηνπ πίλαθα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: Ιζνζθειέο νξζνγώλην ηξίγσλν ζρεδίαζεο Οξζνγώλην ηξίγσλν κε γσλία 30 κνηξώλ 71

72 Μπνξείηε λα ρεηξηζηείηε ην νξζνγώλην ηξηγώλν ζρεδίαζεο σο αληηθείκελν. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ρεηξηζκόο αληηθεηκέλσλ. Όηαλ πεξηζηξέθεηε ην νξζνγώλην ηξηγώλν ζρεδίαζεο, ε γσλία πεξηζηξνθήο παξνπζηάδεηαη ζην θέληξν ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ζρεδίαζεο. Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα επζεία γξακκή ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο κε ην νξζνγώλην ηξηγώλν ζρεδίαζεο κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο ή ην εξγαιείν γξακκήο. Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα επζεία γξακκή: Δπηιέμηε έλα εξγαιείν ζρεδίαζεο ή εξγαιείν γξακκήο. 1. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα θνληά ζην ζθέινο ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ζρεδίαζεο. Ο δξνκέαο ζα εκθαλίζεη κηα νξηδόληηα γξακκή. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κηα επζεία γξακκή θαηά κήθνο ηνπ ζθέινπο ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ζρεδίαζεο. 2. Κάληε θιηθ θαη, θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, ζύξηε ηνλ δξνκέα θαηά κήθνο ηνπ ζθέινπο ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ζρεδίαζεο γηα λα ζρεδηάζεηε κηα γξακκή. Αθήζηε ην πιήθηξν όηαλ ε γξακκή ιάβεη ην επηζπκεηό κήθνο. Παρατήρηση: Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηδηόηεηεο γηα ηα νξζνγώληα ηξίγσλα ζρεδίαζεο κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο. Σν πξνεπηιεγκέλν ζρήκα είλαη θπθιηθόο ηνκέαο Γέμιζμα Μπνξείηε λα γεκίζεηε νπνηνδήπνηε θιεηζηό γεσκεηξηθό ζρήκα κε ρξώκα, δηαβάζκηζε ρξσκάησλ, κνηίβν ή γξαθηθό. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εθέ γεκίζκαηνο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην ρεδίαζε > Γέκηζκα κε ρξώκα ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ. Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Δκθαλίδεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ γεκίζκαηνο. 2.Δπηιέμηε έλα από ηα δηαζέζηκα ρξώκαηα, δηαβαζκίζεηο ρξσκάησλ, κνηίβα ή γξαθηθά (εηθόλεο) 3.Κάληε θιηθ ζην γεσκεηξηθό ζρήκα. 72

73 Γηα λα εθαξκόζεηε άιια ρξώκαηα σο γέκηζκα: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γεκίζκαηνο ρξώκαηνο ή θάληε θιηθ ζην δηπιαλό πιήθηξν ξπζκίζεσλ, 2. Από ηε ιίζηα ρξσκάησλ επηιέμηε ην ρξώκα πνπ επηζπκείηε. 3. Σν λέν ρξώκα ζα αληηθαηαζηήζεη ην ρξώκα ηνπ ηξέρνληνο πιήθηξνπ γεκίζκαηνο ρξώκαηνο. Γηα λα εθαξκόζεηε άιιεο δηαβαζκίζεηο ρξώκαηνο σο γέκηζκα: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γεκίζκαηνο δηαβάζκηζεο ρξώκαηνο ή θάληε θιηθ ζην δηπιαλό πιήθηξν ξπζκίζεσλ 2. Καζνξίζηε ηε δηαβάζκηζε ρξώκαηνο ζηνλ επεμεξγαζηή δηαβάζκηζεο ρξώκαηνο. 3. Η λέα δηαβάζκηζε ρξώκαηνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ δηαβάζκηζε ρξώκαηνο ζην ηξέρνλ πιήθηξν γεκίζκαηνο δηαβάζκηζεο ρξώκαηνο. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ην ρξώκα ζην πξνζθήλην θαη ην ρξώκα θόληνπ ελόο γεκίζκαηνο κνηίβνπ (Pattern Fill): 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γεκίζκαηνο κνηίβνπ ή θάληε θιηθ ζην δηπιαλό πιήθηξν ξπζκίζεσλ, 2. Καζνξίζηε ην ρξώκα ζην πξνζθήλην (foreground color) θαη θόληνπ (background color). Γηα λα επηιέμεηε έλα γξαθηθό σο γέκηζκα γξαθηθνύ: 1. Κάληε δηπιό θιηθ ζην πιήθηξν γεκίζκαηνο γξαθηθνύ ή θάληε θιηθ ζην δηπιαλό πιήθηξν ξπζκίζεσλ. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ "Άλνηγκα. 73

74 2. Πινεγεζείηε πξνο ηα αξρεία θαη επηιέμηε έλα αξρείν γξαθηθώλ (εηθόλαο). 3. Δπηιέμηε Άλνηγκα. Γηα λα δηαγξάςεηε ην γέκηζκα: 1. Κάληε θιηθ ζην. 2. Κάληε θιηθ ζην γεσκεηξηθό ζρήκα. Δπεξεπγαζηήρ διαβάθμιζηρ σπώμαηορ Ο επεμεξγαζηήο δηαβάζκηζεο ρξώκαηνο ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαζνξίζεηε λέα δηαβάζκηζε ρξώκαηνο. Γηα λα θαζνξίζεηε ην αξρηθό ρξώκα ηεο δηαβάζκηζεο ρξώκαηνο, θάληε θιηθ ζην αξηζηεξό ρξσκαηηθό όξην θάησ από ηε γξακκή δηαβάζκηζεο ρξώκαηνο. 1. Κάληε θιηθ ζηελ παιέηα επηινγήο ρξσκάησλ ζην ηκήκα ρξσκαηηθώλ νξίσλ ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ. Δπηιέμηε έλα ρξώκα θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην ΟΚ. 2. Γηα λα θαζνξίζεηε ην ηειηθό ρξώκα, θάληε θιηθ ζην δεμηό ρξσκαηηθό όξην θάησ από ηε γξακκή δηαβάζκηζεο ρξώκαηνο. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε έλα ρξώκα. 3. Γηα λα πξνζζέζεηε ελδηάκεζα ρξώκαηα ζε κηα δηαβάζκηζε ρξώκαηνο, θάληε θιηθ θάησ από ηε δηαβάζκηζε ρξώκαηνο γηα λα θαζνξίζεηε άιιν ρξσκαηηθό όξην. Καζνξίζηε ην ρξώκα, όπσο ζα θάλαηε θαηά ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αξρηθνύ θαη ηειηθνύ ρξσκαηηθνύ νξίνπ θαη ζύξηε ην όξην γηα λα πξνζαξκόζεηε ηε ζέζε ηνπ. 4. Γηα λα δηαγξάςεηε έλα ελδηάκεζν ρξσκαηηθό όξην, θάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην όξην. Δπεξεπγαζηήρ ηύπυν (Formula Editor) Ο επεμεξγαζηήο ηύπσλ ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγεηε πνιύπινθνπο καζεκαηηθνύο ηύπνπο ή ρεκηθέο εμηζώζεηο ζε ζειίδα ηνπ αζπξνπίλαθα. Γηα λα εηζάγεηε έλαλ ηύπν ζε κηα ζειίδα: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: 74

75 Δπηιέμηε Tools > Formula Editor (εξγαιεία> επεμεξγαζηήο ηύπσλ) ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ ζηε γξακκή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. Κάληε θιηθ ζην ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2.Κάληε θιηθ ζην ζεκείν ηεο ζειίδαο, ζην νπνίν ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ ηύπν. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν επεμεξγαζηή ηύπσλ. 3.Κάληε θιηθ ζην πιήθηξν ζρέζεο (Relation) πάλσ αξηζηεξά, θαη επηιέμηε έλα ζύκβνιν ζρέζεο. Έλα πξόηππν ηύπσλ (formula template) εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν επεμεξγαζηή ηύπσλ. 4. Κάληε θιηθ ζην ζην πξόηππν ηύπνπ (formula template), θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζε άιια πιήθηξα ζπκβόισλ γηα λα εηζάγεηε ζύκβνια, ή λα πιεθηξνινγήζεηε γξάκκαηα ή αξηζκνύο κε ην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή ζαο ή ην πιεθηξνιόγην νζόλεο (on-screen keyboard). 5. Δπηιέμηε OK. Ο ηύπνο εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ αζπξνπίλαθα Διζαγυγή εικόναρ Μπνξείηε λα εηζάγεηε κηα εηθόλα ή γξαθηθό ζε κηα ζειίδα. Σν MLS IQBoard software ππνζηεξίδεη ηηο κνξθέο.bmp,.wmf,.emf,.jpg, θαη.jpeg. Γηα λα εηζάγεηε κηα εηθόλα: 1. Δπηιέμηε Δηζαγσγή > Eηθόλα ζηε Γξακκή κελνύ. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ "Άλνηγκα. 75

76 2. Πινεγεζείηε πξνο ηα αξρεία γξαθηθώλ θαη επηιέμηε ην γξαθηθό πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε Άλνηγκα. 3. Κάληε θιηθ ζηε ζειίδα. Σν γξαθηθό εκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο Διζαγυγή απσείυν βίνηεο Flash Μπνξείηε λα εηζάγεηε έλα αξρείν Flash ζε κηα ζειίδα. Γηα λα εηζάγεηε έλα αξρείν Flash: 1. Δπηιέμηε Δηζαγσγή > Aξρείν Flash ζηε Γξακκή κελνύ. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ "Άλνηγκα. 2. Πινεγεζείηε πξνο ηα αξρεία Flash.swf θαη επηιέμηε απηό πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Άλνηγκα. 76

77 3. Κάληε θιηθ ζηε ζειίδα. Σν αληηθείκελν Flash εκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο. Γηα λα αλαπαξάγεηε ην αληηθείκελν Flash, θάληε θιηθ ζην κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ Flash., ζην θάησ αξηζηεξό 7.15 Διζαγυγή βίνηεο Μπνξείηε λα εηζάγεηε έλα αξρείν βίληεν ζε κηα ζειίδα θαη λα ην αλαπαξάγεηε ζηε ζειίδα. Γηα λα εηζάγεηε έλα αξρείν βίληεν: 1. Δπηιέμηε Δηζαγσγή > Aξρείν βίληεν ζηε Γξακκή κελνύ. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ "Άλνηγκα. 2. Πινεγεζείηε πξνο ηα αξρεία βίληεν θαη επηιέμηε απηό πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε θαη, ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε Άλνηγκα. 3. Κάληε θιηθ ζηε ζειίδα. Σν αληηθείκελν βίληεν εκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο. Γηα λα αλαπαξάγεηε ην αληηθείκελν βίληεν, θάληε θιηθ ζην κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ βίληεν., ζην θάησ αξηζηεξό 7.16 βήζιμο Σν πξόγξακκα παξέρεη πέληε κεζόδνπο ζβεζίκαηνο κε ζβήζηξα, όπσο ηεο θαλνληθήο ζβήζηξαο, ηεο ζβήζηξαο απαιεηθήο αληηθεηκέλνπ, ηεο ζβήζηξαο ειεύζεξεο πεξηνρήο, ηεο ζβήζηξαο πεξηνρήο θαη ηεο απαινηθήο όισλ. Γηα λα επηιέμεηε κηα ζβήζηξα, θάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε θιηθ ζην ρεδίαζε ζηε Γξακκή κελνύ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε κηα ζβήζηξα. 77

78 Κάληε θιηθ ζην ζβήζηξα. ζηε γξακκή θνηλώλ εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε κηα Κάληε θιηθ ζην ζβήζηξα. ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε κηα Κανονική ζβήζηπα Οη θαλνληθέο ζβήζηξεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηαγξαθή ηεο ςεθηαθήο κειάλεο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηα εξγαιεία ειεύζεξεο ζρεδίαζεο. Τπάξρνπλ έμη θαλνληθέο ζβήζηξεο ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ζρήκαηα. Δπηιέμηε κία από απηέο θαη εθαξκόζηε ηελ ζηε δηαδξαζηηθή νζόλε γηα λα δηαγξάςεηε ηελ ςεθηαθή κειάλε. Παρατήρηση: 1. Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα ζρεδηάζεηε θιεηζηό θύθιν. Σν MLSBoard ζα ηνλ θιείζεη απηνκάησο. 2. Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε άιια εξγαιεία, πξέπεη λα ζρεδηάζεηε έλαλ θιεηζηό θύθιν γύξσ από νιόθιεξν ην αληηθείκελν. βήζηπα απαλειθήρ ανηικειμένυν Η ζβήζηξα απαιεηθήο αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα δηαγξάςεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζηελ νζόλε. Δπηιέμηε βήζηξα απαιεηθήο αληηθεηκέλνπ θαη θάληε θιηθ ζε έλα αληηθείκελν γηα λα ην δηαγξάςεηε. βήζηπα ελεύθεπηρ πεπιοσήρ/ ζβήζηπα πεπιοσήρ Η ζβήζηξα πεξηνρήο κπνξεί λα δηαγξάςεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζηελ επηιεγκέλε πεξηνρή. Μπνξείηε είηε λα επηιέμεηε ειεύζεξα ηελ πεξηνρή πνπ ζα δηαγξάςεηε, είηε λα ζρεκαηίζεηε έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν γύξσ από ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε. Παρατήρηση: Δθηόο από ηελ πεξίπησζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηα εξγαιεία ειεύζεξεο ζρεδίαζεο, ζα πξέπεη πάληνηε λα ζηγνπξεύεζηε όηη ην νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν πεξηθιείεη νιόθιεξν ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε. Απαλοιθή όλυν Δπηιέμηε Απαινηθή όισλ θαη θάληε θιηθ ζε κηα ζειίδα γηα λα δηαγξάςεηε όια ηα αληηθείκελα ηεο ζειίδαο. 78

79 Κεθάλαιο 8 Υειπιζμόρ Ανηικειμένυν Σν MLS IQBoard software παξέρεη δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα ηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ επεμεξγαζία νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ δεκηνπξγείηαη ζε κηα ζειίδα πίλαθα. Δπιλογή ανηικειμένος Γηα λα κπνξέζεηε λα ρεηξηζηείηε ή λα επεμεξγαζηείηε έλα αληηθείκελν, πξέπεη πξώηα λα ην επηιέμεηε. Μπνξείηε λα επηιέμεηε έλα κεκνλσκέλν αληηθείκελν, πνιιά αληηθείκελα καδί ή όια ηα αληηθείκελα κηαο ζειίδαο. Γηα λα επηιέμεηε έλα κεκνλσκέλν αληηθείκελν, θάληε θιηθ ζην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα επηιέμεηε. Γηα λα επηιέμεηε πνιιά αληηθείκελα καδί: Κάληε θιηθ ζηε δηαδξαζηηθή νζόλε θαη ζύξηε έσο όηνπ έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν λα πεξηβάιιεη ηα αληηθείκελα πνπ ζέιεηε λα επηιέμεηε. Πηέζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή ζαο, θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηα αληηθείκελα πνπ ζέιεηε λα επηιέμεηε. Γηα λα επηιέμεηε όια ηα αληηθείκελα κηαο ζειίδαο, θάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δπεμεξγαζία > Δπηινγή όισλ ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε δεμί θιηθ κε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζηε δηαδξαζηηθή νζόλε, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δπηινγή όισλ. 79

80 Παηήζηε "CTRL+A ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Όηαλ επηιέγεηαη έλα αληηθείκελν, γύξσ από ην αληηθείκελν εκθαλίδεηαη έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν. Ανηιγπαθή, αποκοπή, επικόλληζη και διαγπαθή ανηικειμένυν Μπνξείηε λα αληηγξάςεηε ή λα απνθόςεηε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζε/από κηα ζειίδα, θαη λα ην επηθνιιήζεηε ζηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή ζειίδα. Γηα λα αληηγξάςεηε έλα αληηθείκελν: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δπεμεξγαζία> αληηγξαθή ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Αληηγξαθή. Παηήζηε "Ctrl+C ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα απνθόςεηε έλα αληηθείκελν: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα απνθόςεηε. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δπεμεξγαζία> απνθνπή ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Απνθνπή. Παηήζηε "Ctrl+X ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα επηθνιιήζηε ην αληηγξακκέλν ή απνθνκκέλν αληηθείκελν: 1. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε. 2. Δάλ ζέιεηε λα επηθνιιήζεηε ην αληηθείκελν ζε δηαθνξεηηθή ζειίδα, παξνπζηάζηε ηε ζειίδα επηιέγνληαο ηε κηθξνγξαθία ηεο ζηελ εηηθέηα ειίδεο. 3. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δπεμεξγαζία > Δπηθόιιεζε ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ. Κάληε δεμί θιηθ κε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην ζεκείν ηεο ζειίδαο όπνπ ζέιεηε λα επηθνιιήζεηε ην αληηθείκελν, θαη επηιέμηε Eπηθόιιεζε. Παηήζηε Ctrl+V ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή ζαο. 80

81 Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αληηθείκελν: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Γηαγξαθή. Ακπιβέρ ανηίγπαθο ανηικειμένυν Απηή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεηε παλνκνηόηππν αληίγξαθν ελόο αληηθεηκέλνπ. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε αθξηβέο αληίγξαθν ελόο αληηθεηκέλνπ 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δπεμεξγαζία > Αθξηβέο αληίγξαθν ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Αθξηβέο αληίγξαθν. ηε ζειίδα εκθαλίδεηαη έλα αληίγξαθν ηνπ αληηθεηκέλνπ. Πεπιζηποθή ανηικειμένυν: Μπνξείηε λα πεξηζηξέςεηε αληηθείκελα ζε κηα ζειίδα. Γηα λα πεξηζηξέςεηε έλα αληηθείκελν: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν Όηαλ επηιέγεηαη έλα αληηθείκελν, εκθαλίδεηαη γύξσ από ην αληηθείκελν έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν. Πάλσ από ην νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ζα βξείηε κηα ιαβή πεξηζηξνθήο. 2. Κάληε θιηθ ζηε ιαβή πεξηζηξνθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξηε ηελ πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέιεηε λα πεξηζηξέςεηε ην αληηθείκελν Παρατήρηση: Δάλ έρεηε επηιέμεη πνιιά αληηθείκελα καδί, ζύξηε ηε ιαβή πεξηζηξνθήο ελόο κόλν από ηα αληηθείκελα απηά. Σα ππόινηπα επηιεγκέλα αληηθείκελα ζα πεξηζηξαθνύλ απηνκάησο. 81

82 Αλλαγή μεγέθοςρ ανηικειμένυν: Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε κηα ζειίδα. Γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ελόο αληηθεηκέλνπ: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν Όηαλ επηιέγεηε έλα αληηθείκελν, εκθαλίδεηαη γύξσ από ην αληηθείκελν έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν. ηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ νξζνγώληνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζα βξείηε ηε ιαβή αιιαγήο κεγέζνπο. 2. Κάληε θιηθ ζηε ιαβή αιιαγήο κεγέζνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξηε ηελ γηα λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δάλ έρεηε επηιέμεη πνιιά αληηθείκελα καδί, αξθεί λα ζύξεηε ηε ιαβή νπνηνπδήπνηε πιαηζίνπ αληηθεηκέλνπ. Παρατήρηση: Δάλ έρεηε επηιέμεη πνιιά αληηθείκελα καδί, ζύξηε ηε ιαβή αιιαγήο κεγέζνπο ελόο κόλν από ηα αληηθείκελα απηά. Σν κέγεζνο ησλ ππνινίπσλ επηιεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζα αιιάμεη απηνκάησο. Μεηακίνηζη ανηικειμένυν Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε αληηθείκελα ζε άιιε ζέζε ηεο ίδηαο ζειίδαο. Μπνξείηε επίζεο λα κεηαθηλήζεηε αληηθείκελα ζε άιιε ζειίδα. Γηα λα κεηαθηλήζεηε έλα ή πνιιά αληηθείκελα ζε άιιε ζέζε, ζηελ ίδηα ζειίδα: Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα. ύξηε ην αληηθείκελν ή ηα αληηθείκελα ζε λέα ζέζε ζηε ζειίδα. Γηα λα κεηαθηλήζεηε αληηθείκελα ζε άιιε ζειίδα Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα. ύξηε ην αληηθείκελν ή ηα αληηθείκελα πάλσ ζηε κηθξνγξαθία κηαο άιιεο ζειίδαο, ζηελ εηηθέηα ειίδεο. 82

83 Ομαδοποίηζη ανηικειμένυν Γηα λα θεξδίζεηε ρξόλν, κπνξείηε λα νκαδνπνηήζεηε πνιιά αληηθείκελα καδί θαη λα ηα ρεηξηζηείηε ή λα ηα επεμεξγαζηείηε ζαλ λα επξόθεηην γηα έλα κεκνλσκέλν αληηθείκελν. Γηα λα νκαδνπνηήζεηε αληηθείκελα: 1. Δπηιέμηε ηα αληηθείκελα. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Μνξθνπνίεζε > Οκαδνπνίεζε ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε δεμί θιηθ κε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζε νπνηνδήπνηε από ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Οκαδνπνίεζε. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ νπνηνπδήπνηε από ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Οκαδνπνίεζε). Παρατήρηση: 1. Γελ κπνξείηε λα νκαδνπνηήζεηε καζεκαηηθά εξγαιεία, θπθιηθά δηαγξάκκαηα θαη δηαγξάκκαηα ξάβδσλ. 2. Όηαλ ζρεδηάδεηε ή γξάθεηε ζε κηα δηαδξαζηηθή νζόλε κε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο, ην MLSBoard software κπνξεί απηνκάησο λα νκαδνπνηήζεη ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγείηε ζε κηθξή κεηαμύ ηνπο απόζηαζε, παξέρνληάο ζαο ηε δπλαηόηεηα λα αιιειεπηδξάηε κε απηά ηα αληηθείκελα ζαλ λα ήηαλ έλα κνλαδηθό αληηθείκελν. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηε ξύζκηζε απηόκαηεο νκαδνπνίεζεο. Γηα λα θαηαξγήζεηε ηελ νκαδνπνίεζε αληηθεηκέλσλ: 1. Δπηιέμηε ηελ νκάδα. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Μνξθνπνίεζε > Καηάξγεζε νκαδνπνίεζεο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε δεμί θιηθ κε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζηελ νκάδα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Καηάξγεζε νκαδνπνίεζεο. 83

84 Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηεο νκάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Καηάξγεζε νκαδνπνίεζεο. Σακηοποίηζη ανηικειμένυν Δάλ ππάξρνπλ αληηθείκελα ηα νπνία αιιεινεπηθαιύπηνληαη ζε κηα ζειίδα, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε ζεηξά ζηίβαμήο ηνπο. Γηα λα ην θάλεηε απηό: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Μνξθνπνίεζε > Σαθηνπνίεζε ζηε Γξακκή κελνύ θαη επηιέμηε Μεηαθνξά ζε πξώην πιάλν, Μεηαθνξά ζην θόλην, Μεηαθνξά έλα επίπεδν εκπξόο, ή Μεηαθνξά έλα επίπεδν πίζσ από ην ππνκελνύ επηινγώλ. Κάληε δεμί θιηθ κε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζηα επηιεγκέλα αληηθείκελα θαη επηιέμηε Μεηαθνξά ζε πξώην πιάλν, Μεηαθνξά ζην θόλην, Μεηαθνξά έλα επίπεδν εκπξόο, ή Μεηαθνξά έλα επίπεδν πίζσ. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Μεηαθνξά ζε πξώην πιάλν, Μεηαθνξά ζην θόλην, Μεηαθνξά έλα επίπεδν εκπξόο, ή Μεηαθνξά έλα επίπεδν πίζσ. Δςθςγπάμμιζη ανηικειμένυν Μπνξείηε λα επζπγξακκίζεηε πνιιαπιά αληηθείκελα ζηε ζειίδα. Γηα λα επζπγξακκίζεηε αληηθείκελα ζηε ζειίδα: 1. Δπηιέμηε ηα αληηθείκελα. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Format > Align (κνξθή > επζπγξάκκηζε) ζηε Γξακκή κελνύ, θαη επηιέμηε κηα επηινγή επζπγξάκκηζεο. Κάληε δεμί θιηθ κε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζηα επηιεγκέλα αληηθείκελα, επηιέμηε Align (επζπγξάκκηζε) θαη, ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε κηα από ηηο επηινγέο επζπγξάκκηζεο. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ (menu arrow) ηνπ αληηθεηκέλνπ, επηιέμηε Align (επζπγξάκκηζε) θαη, ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε κηα από ηηο επηινγέο επζπγξάκκηζεο. Ανηιζηποθή ανηικειμένυν Μπνξείηε λα αληηζηξέςεηε έλα αληηθείκελν κηαο ζειίδαο. Γηα λα αληηζηξέςεηε αληηθείκελα 1. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: 84

85 Δπηιέμηε Μνξθνπνίεζε > Αλαζηξνθή > Οξηδόληηα αλαζηξνθή ή Μνξθνπνίεζε > Αλαζηξνθή > Καηαθόξπθε αλαζηξνθή ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε δεμί θιηθ ζε νπνηνδήπνηε από ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Οξηδόληηα αλαζηξνθή ή Καηαθόξπθε αλαζηξνθή. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ νπνηνπδήπνηε από ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Οξηδόληηα αλαζηξνθή) ή Καηαθόξπθε αλαζηξνθή. Διζαγυγή ανηικειμένος ζηο θόνηο Μπνξείηε λα εηζάγεηε έλα ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα ζην θόλην. Γηα λα εηζάγεηε αληηθείκελα ζην θόλην: 1. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα 2. Δπηιέμηε Μνξθνπνίεζε > εηζαγσγή ζην θόλην ζηε Γξακκή κελνύ. Αθνύ εηζαρζεί ζην θόλην, δελ κπνξείηε πιένλ λα ρεηξηζηείηε θαη λα επεμεξγαζηείηε ην αληηθείκελν. Αποθήκεςζη ανηικειμένος υρ Μπνξείηε λα απνζεθεύζεηε έλα ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα σο αξρεία γξαθηθώλ ζε κνξθή bmp, png, gif, jpg, emf, wmf, ή tif. Γηα λα απνζεθεύζεηε έλα αληηθείκελν σο αξρείν γξαθηθώλ: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε. 2. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε σο. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ "Απνζήθεπζε σο 85

86 3. Δπηιέμηε ηνλ θάθειν πξννξηζκνύ θαη ηνλ ηύπν αξρείνπ, εηζάγεηε έλα όλνκα αξρείνπ θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε. Κλείδυμα ανηικειμένος Μπνξείηε λα θιεηδώζεηε έλα αληηθείκελν γηα λα απνηξέςεηε ηελ ηξνπνπνίεζε, κεηαθίλεζε ή πεξηζηξνθή ηνπ. Μπνξείηε λα αλαηξέζεηε απηό ην θιείδσκα αλά πάζα ζηηγκή. Γηα θιεηδώζεηε αληηθείκελα ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη: 1. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Μνξθνπνίεζε > Κιείδσκα ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε δεμί θιηθ ζε νπνηνδήπνηε από ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Κιείδσκα. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ νπνηνπδήπνηε από ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Κιείδσκα. Γηα λα μεθιεηδώζεηε αληηθείκελα 1. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζόηεξα θιεηδσκέλα αληηθείκελα. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Μνξθνπνίεζε > μεθιείδσκα ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ κε ην δεμηό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζε νπνηνδήπνηε από ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Ξεθιείδσκα. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ νπνηνπδήπνηε από ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Ξεθιείδσκα. 86

87 Πποζθήκη ζςνδέζμος ςπεπκειμένος (Hyperlink) ζε ανηικείμενο Μπνξείηε λα ζπλδέζεηε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν κηαο ζειίδαο κέζσ ζπλδέζκνπ ππεξθεηκέλνπ κε κηα ηζηνζειίδα ή κε έλα αξρείν ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα πξνζζέζεηε έλαλ ζύλδεζκν ππεξθεηκέλνπ ζε έλα αληηθείκελν: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δεμί θιηθ ζηα επηιεγκέλα αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Τπεξζύλδεζε. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Τπεξζύλδεζε. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ ππεξζύλδεζεο. 3. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Γηα λα ζπλδέζεηε έλα αληηθείκελν κέζσ ζπλδέζκνπ ππεξθεηκέλνπ κε κηα ηζηνζειίδα ή έλα αξρείν ηνπ ππνινγηζηή ζαο, επηιέμηε "Ιζηνζειίδα ή αξρείν, θαη ζηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ή ηνπ αξρείνπ. Μπνξείηε επίζεο λα πινεγεζείηε θαη λα επηιέμεηε ην αξρείν απεπζείαο. Γηα λα ζπλδέζεηε έλα αληηθείκελν κέζσ ζπλδέζκνπ ππεξθεηκέλνπ κε κηα ζειίδα ζην ηξέρνλ αξρείν, επηιέμηε "ειίδα ζην ηξέρσλ αξρείν θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηε κηα ζειίδα. 4. Δάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ερεηηθά εθέ θαηά ηελ εθθίλεζε κηαο ππεξζύλδεζεο, πινεγεζείηε θαη επηιέμηε έλα αξρείν ήρνπ από ην ηκήκα Ηρεηηθώλ Δθέ. Μπνξείηε επίζεο λα πιεθηξνινγήζεηε ηε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ ήρνπ απεπζείαο ζην πιαίζην δηεύζπλζεο. 5. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: 87

88 Δάλ ζέιεηε λα αλνίμεηε ηνλ ζύλδεζκν θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο γσλίαο, επηιέμηε "Δηθνλίδην γσλίαο. Δάλ ζέιεηε λα αλνίμεηε ηνλ ζύλδεζκν θάλνληαο θιηθ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ αληηθεηκέλνπ, επηιέμηε "Αληηθείκελν. 6. Παηήζηε Ok. Δάλ επηιέμαηε Δηθνλίδην γσλίαο, ηόηε εκθαλίδεηαη έλα εηθνλίδην αξηζηεξή γσλία ηνπ αληηθεηκέλνπ. ζηελ θάησ Όηαλ ην αληηθείκελν είλαη ζπλδεδεκέλν κέζσ ππεξζύλδεζεο κε έλα αξρείν γξαθηθώλ, ήρνπ ή βίληεν, ρξεζηκνπνηνύκε κηα κνλαδηθή κέζνδν γηα λα αλαπαξάγνπκε ην ελ ιόγσ αξρείν απεπζείαο ζηε ζειίδα ηνπ πίλαθα. Δλ ησ κεηαμύ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο γηα λα επηζπλάςεηε ζρόιηα ζηα αξρεία πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ζπλδέζκνπο ππεξθεηκέλνπ. Γηα δηαθνπή ηεο παξνπζίαζεο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αξρείνπ γξαθηθώλ, ήρνπ ή βίληεν: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ρεδίαζε > Δπηινγή ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. Κάληε θιηθ ζην ηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Κάληε θιηθ έμσ από ην παξάζπξν παξνπζίαζεο ή αλαπαξαγσγήο. Παρατήρηση: 1. Δάλ ζέιεηε λα ζπλδέζεηε κέζσ ζπλδέζκνπ ππεξθεηκέλνπ έλα αληηθείκελν κε έλα αξρείν βίληεν ή ήρνπ, ζα πξέπεη λα έρεηε εγθαηεζηεκέλν ην εξγαιείν Windows Media Player V9.0 ή λεόηεξε έθδνζε. 2. ηηο ππνζηεξηδόκελεο κνξθέο αξρείσλ βίληεν ή ήρνπ πεξηιακβάλνληαη νη κνξθέο mp3, midi, wav, wma, avi, wmv, mpg, mpeg, dat, asf,.rm, rmvb, vob θαη flv. 3. ηηο ππνζηεξηδόκελεο κνξθέο αξρείσλ ήρνπ γηα ερεηηθά εθέ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κνξθέο mp3 θαη wav. Γηα λα θαηαξγήζεηε ηνλ ζύλδεζκν ππεξθεηκέλνπ ζε έλα αληηθείκελν: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δεμί θιηθ ζηα επηιεγκέλα αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Καηάξγεζε ππεξζύλδεζεο. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Καηάξγεζε Τπεξζύλδεζεο. Δπιζκόπηζη ενεπγειών 88

89 Όηαλ δεκηνπξγείηε θαη ρεηξίδεζηε αληηθείκελα, ην MLS IQBoard software απηνκάησο θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ζαο θαη ζαο επηηξέπεη λα ηηο αλαζθνπήζεηε αλά πάζα ζηηγκή. Γηα λα δείηε ηελ αλαζθόπεζε ησλ ελεξγεηώλ ζαο ζε έλα αληηθείκελν: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δεμί θιηθ ζηα επηιεγκέλα αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δπηζθόπεζε. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Δπηζθόπεζε. Δπιζκόπηζη ελεύθεπος ζσεδίος Με ην MLS IQBoard software κπνξεί λα γίλεη αλαζθόπεζε ηεο ζεηξάο ησλ γξακκώλ ζρεδίαζεο ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο Γηα αλαζθόπεζε ηεο ζεηξάο ησλ γξακκώλ ζρεδίαζεο: 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δεμί θιηθ ζηα επηιεγκέλα αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δπηζθόπεζε. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Δπηζθόπεζε. Αλλαγή ιδιοηήηυν ανηικειμένυν Μπνξείηε λα επηιέμεηε έλα αληηθείκελν ζηε ζειίδα θαη λα αιιάμεηε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Οη ηδηόηεηεο πνπ αιιάδεηε εμαξηώληαη από ην αληηθείκελν πνπ επηιέγεηε. Γηα λα αιιάμεηε ηηο ηδηόηεηεο ελόο αληηθεηκέλνπ 1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δηπιό θιηθ ζην αληηθείκελν, θάληε δεμί θιηθ ζηα αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Ιδηόηεηεο. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέμηε Ιδηόηεηεο. 89

90 Κεθάλαιο 9 Αναπαπαγυγή Δνεπγειών Όηαλ δεκηνπξγείηε θαη ρεηξίδεζηε αληηθείκελα, ην MLS IQBoard απηνκάησο θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ζαο θαη ζαο επηηξέπεη λα ηηο αλαπαξάγεηε αλά πάζα ζηηγκή. Η γξακκή αλαπαξαγσγήο ελεξγεηώλ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά ζηελ πεξηνρή ηνπ πίλαθα. 1. Κάληε θιηθ ζην γηα λα μεθηλήζεηε ηελ αλαζθόπεζε ησλ ελεξγεηώλ ζαο ζηελ ζειίδα ηνπ πίλαθα. Όηαλ ην MLS IQBoard software εθηειεί ηελ επηινγή ζαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξγαιείν ζρεδίαζεο γηα λα θάλεηε ζρόιηα ζηε ζειίδα. Αθνύ νινθιεξσζεί ε αλαπαξαγσγή, ην MLS IQBoard ζα ζαο δεηήζεη λα απνζεθεύζεηε ηα ζρόιηά ζαο. 2. Μεηαθηλήζηε ην πιήθηξν ηρλειάηεζεο ζηνλ νιηζζαίλνληα δξνκέα ζέζεο γηα λα αλαπαξάγεηε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 3. Κάληε θιηθ ζην γηα πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο αλαπαξαγσγήο. 4. Κάληε θιηθ ζην γηα παύζε ηεο αλαπαξαγσγήο. Δάλ έρεηε πξνζζέζεη ζρόιηα θαηά ηελ αλαπαξαγσγή, ην MLS IQBoard software ζα ζαο δεηήζεη λα απνζεθεύζεηε ηα ζρόιηά ζαο. 5. Δπηιέμηε ην γηα λα εκθαληζηεί ην κελνύ επηινγώλ ξπζκίζεσλ. Η ππώηη ζελίδα, πποηγούμενη ζελίδα, επόμενη ζελίδα, ηελεςηαία ζελίδα: Κάληε θιηθ ζε απηά ηα πιήθηξα γηα λα κεηαβείηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα. ε πεξίπησζε πνπ θάλεηε θιηθ ζε απηά ηα πιήθηξα ελώ ην MLS IQBoard software αλαπαξάγεη ηηο ελέξγεηέο ζαο, ηόηε ζα κεηαβεί ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα θαη ζα ζπλερίζεη λα αλαπαξάγεη ηηο ελέξγεηέο ζαο ζε απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. 90

91 Αναπαπαγυγή : Αλαπαξαγσγή ησλ ελεξγεηώλ ζαο ζε ζειίδα ηνπ πίλαθα. Γιακοπή: Γηαθνπή ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ ελεξγεηώλ ζαο. Σασύηηηα: Καζνξηζκόο ηεο ηαρύηεηαο αλαπαξαγσγήο ζην κελνύ επηινγώλ Σαρύηεηα. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν πνιιαπιαζηαζηήο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηαρύηεηα. Αναπαπαγυγή από ηην ηπέσοςζα ζελίδα: Αλαπαξαγσγή ησλ ελεξγεηώλ ζαο από ηελ ηξέρνπζα ζειίδα σο ηελ ηειεπηαία ζειίδα Αναπαπαγυγή μόνο ηπέσοςζαρ ζελίδαρ: Αλαπαξαγσγή ησλ ελεξγεηώλ ζαο κόλν ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα Βπόσορ (Loop): Δπαλαιακβάλεη ηελ αλαπαξαγσγή όηαλ επηιέγεηαη Θέζη γπαμμήρ επγαλείυν: Πξνζαξκνγή ηεο ζέζεο ηεο Γξακκήο Αλαζθόπεζεο Δλεξγεηώλ 6. Μπνξείηε επίζεο λα κεηαβείηε ζηελ πξνεγνύκελε ή ζηελ επόκελε ζειίδα, θάλνληαο θιηθ ζην ή ζην. 91

92 Κεθάλαιο 10 Υπήζη ηος Πίνακα Φηθιακών Πόπυν ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θεληξηθνύ παξαζύξνπ ηνπ ινγηζκηθνύ MLS IQBoard βξίζθεηαη ν πίλαθαο πόξσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα πινεγείζηε, λα έρεηε πξόζβαζε θαη λα δηαρεηξίδεζηε ηνπ πόξνπο ηνπ MLS IQBoard software. Γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ πίλαθα πόξσλ: Κάληε θιηθ ζην ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ πίλαθα πόξσλ ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θεληξηθνύ παξαζύξνπ. Δπηιέμηε μαλά γηα λα επαλαθέξεηε ηνλ πίλαθα πόξσλ ζηε ζέζε ηνπ. Γηα λα θξύςεηε ην ηκήκα πξνεπηζθόπεζεο ηνπ πίλαθα πόξσλ, επηιέμηε ην θάησ αξηζηεξή γσλία. ζηελ Ο πίλαθαο πόξσλ απνηειείηαη από πέληε εηηθέηεο: ζειίδεο, ζύκβνια, πξόηππα, βηβιηνζήθε ςεθηαθώλ πόξσλ θαη ηνπηθά αξρεία. Γηα λα εκθαλίζεηε/παξνπζηάζεηε ηνλ πίλαθα ςεθηαθώλ πόξσλ, επηιέμηε/απνεπηιέμηε ηνλ από ην κελνύ Πξνβνιή - γξακκέο εξγαιείσλ. ελίδερ Η εηηθέηα ζειίδεο παξέρεη κηα γεληθή επηζθόπεζε ηνπ ηξέρνληνο αξρείνπ. Ο ηαμηλνκεηήο ζειίδσλ πξνβάιιεη όιεο ηηο ζειίδεο σο κηθξνγξαθίεο θαη απηνκάησο ελεκεξώλεη απηέο ηηο κηθξνγξαθίεο θαζώο αιιάδεηε ην πεξηερόκελν ησλ ζειίδσλ. Η εηηθέηα ζειίδεο πξνβάιιεη όιεο ηηο ζειίδεο ηνπ ηξέρνληνο αξρείνπ σο κηθξνγξαθίεο. Η εηηθέηα ζειίδεο παξέρεη 2 θαηαζηάζεηο πξνεπηζθόπεζεο: πξνεπηζθόπεζε σο ζειίδεο θαη πξνεπηζθόπεζε σο δηάξζξσζε. ηελ πξνεπηζθόπεζε σο ζειίδεο, θάληε θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο γηα λα κπείηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα. ηελ πξνεπηζθόπεζε σο δηάξζξσζε, θάληε δηπιό θιηθ ζηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο γηα λα κπείηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα. Γηα λα αιιάμεηε ην όλνκα κηαο ζειίδαο, θάληε δηπιό θιηθ ζηνλ ηίηιν πνπ ππάξρεη θάησ από ηε κηθξνγξαθία ηεο ζειίδαο. 92

93 ύμβολα Η εηηθέηα ζύκβνια παξέρεη βαζηθά ζρήκαηα, βέιε, αζηέξηα, δηαθνζκεηηθέο γξακκέο, δηαθνζκεηηθά νξζνγώληα, ζύκβνια ζεκαηηθνύ ηνκέα, (αγγιηθά γξάκκαηα, θνηλνί αξηζκνί, άιγεβξα, ειεθηξνληθή, ρεκεία, κνπζηθή), θνηλά γξαθηθά ζύκβνια (πιηθό γξαθείνπ, εκπνξεύκαηα, θαηξόο), θ.η.ι. Απηά ηα ζύκβνια δηαζέηνπλ πνιιέο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα πεηύρνπλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά εθέ θαη επηδείμεηο. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα ζύκβνιν ζε κηα ζειίδα ηνπ πίλαθα: 1. Δπηιέμηε ηε κηθξνγξαθία ηνπ ζπκβόινπ πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ζηελ πεξηνρή πξνεπηζθόπεζεο. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα ζηε ζειίδα, επηιέμηε ην ζεκείν ηεο ζειίδαο ζην νπνίν ζέιεηε λα θάλεηε ηελ εηζαγσγή, θάληε θιηθ ζηε ζειίδα θαη ην αληίζηνηρν ζύκβνιν ζα εηζαρζεί ζηε ζειίδα. 3. Γηα λα γεκίζεηε ην ζύκβνιν ή ην πιαίζηό ηνπ κε ρξώκα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξγαιείν γεκίζκαηνο. Μπνξείηε επίζεο λα κεγεζύλεηε θαη λα πεξηζηξέςεηε ην ζύκβνιν. 93

94 Παρατήρηση: Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ην πξνεπηιεγκέλν ρξώκα ελόο ζπκβόινπ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ κέζσ ηνπ κελνύ Ρπζκίζεηο ζπκβόινπ, ζην κελνύ Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο. Ππόηςπα: Η εηηθέηα πξόηππν παξέρεη δηάθνξα πξόηππα. Μπνξείηε επίζεο λα απνζεθεύζεηε κηα ζειίδα πίλαθα ή έλα αξρείν πίλαθα σο πξόηππν. Γηα λα αλνίμεηε έλα πξόηππν: 1. Δπηιέμηε από ηελ πεξηνρή πξνεπηζθόπεζεο ηε κηθξνγξαθία ηνπ πξνηύπνπ πνπ ζέιεηε λα εηζαγάγεηε ζηνλ πίλαθα. 2. Κάληε θιηθ ζηε ζειίδα (κπνξείηε επίζεο λα ζύξεηε ην πξόηππν ζηελ ζειίδα). Σν αληίζηνηρν πξόηππν ζα εηζαρζεί ζηελ επόκελε ζειίδα. Γηα λα δηαρεηξηζηείηε ηνπο πόξνπο πξνηύπσλ: 1. Δπηιέμηε έλαλ θάθειν πξνηύπνπ. 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δεμί θιηθ ζηνλ επηιεγκέλν θάθειν. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ θαθέινπ. Δκθαλίδεηαη έλα κελνύ επηινγώλ 94

95 3. ε απηό ην κελνύ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ππνθαθέινπο, λα δηαγξάςεηε ππνθαθέινπο, λα εηζάγεηε αξρεία πξνηύπσλ, λα εηζάγεηε θαη λα εμάγεηε θαθέινπο πξνηύπσλ. Βιβλιοθήκη Φηθιακών Πόπυν ηελ εηηθέηα βηβιηνζήθε ςεθηαθώλ πόξσλ ζαο πεξηκέλεη έλαο κεγάινο αξηζκόο πόξσλ γξαθηθώλ (εηθόλσλ) θαη πνιπκέζσλ, ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηηο παξνπζηάζεηο ζαο. Γηα λα πξνζζέζεηε έλαλ πόξν γξαθηθώλ (εηθόλσλ) ή πνιπκέζσλ ζε κηα ζειίδα πίλαθα, θάληε έλα από ηα παξαθάησ: 1. Δπηιέμηε ηε κηθξνγξαθία ελόο πόξνπ θαη θάληε θιηθ ζηε ζειίδα. Ο πόξνο ζα εηζαρζεί ζηελ ζειίδα. 2. Δπηιέμηε ηε κηθξνγξαθία ελόο πόξνπ θαη ζύξηε έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ζηε ζειίδα ηνπ αζπξνπίλαθα. Ο πόξνο ζα πξνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ. Όηαλ ζύξεηε έλα αληηθείκελν, κπνξείηε λα πηέζεηε ην πιήθηξν Shift ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα λα δηαηεξήζεηε ηνλ ιόγν δηαζηάζεσλ (aspect ratio) ηνπ αληηθεηκέλνπ. 3. Δπηιέμηε ηε κηθξνγξαθία ελόο πόξνπ θαη ζύξηε ηελ ζηε ζειίδα. Ο πόξνο ζα εηζαρζεί ζηελ ζειίδα. 95

96 Οπνηνζδήπνηε πόξνο ζε κηα ζειίδα πίλαθα κπνξεί λα ππνζηεί ρεηξηζκό σο αληηθείκελν. ηνπο πόξνπο πνιπκέζσλ, γηα ηελ αλαπαξαγσγή ελόο πόξνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε ην εηθνλίδην ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηνπ εθάζηνηε πόξνπ. Παρατήρηση: Δάλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ πόξν γξαθηθώλ ζε κνξθή edf από έλαλ θάθειν Favorite (αγαπεκέλα), κόλν ε πξώηε θαη ηξίηε κέζνδνο είλαη δηαζέζηκεο. Σν MLS IQBoard software παξέρεη επίζεο θαθέινπο Aγαπεκέλσλ γηα πόξνπο γξαθηθώλ θαη πνιπκέζσλ. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε έλα αληηθείκελν γξαθηθώλ (εηθόλα) ή πνιπκέζσλ από κηα ζειίδα ζε απηνύο ηνπο θαθέινπο. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα αληηθείκελν γξαθηθώλ (εηθόλα) ή πνιπκέζσλ ζηε βηβιηνζήθε ςεθηαθώλ πόξσλ ή ζε έλαλ θάθειν αγαπεκέλσλ: 1. Δπηιέμηε ηε βηβιηνζήθε πόξσλ ή ηνλ θάθειν αγαπεκέλσλ από ηελ εηηθέηα πόξνη 2. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν ηεο ζειίδαο 3. ύξηε ην αληηθείκελν ζηελ πεξηνρή πξνεπηζθόπεζεο Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αληηθείκελν κηαο ζειίδαο από ηε βηβιηνζήθε πόξσλ ή έλαλ θάθειν αγαπεκέλσλ 1. Δπηιέμηε ηε βηβιηνζήθε πόξσλ ή ηνλ θάθειν αγαπεκέλσλ από ηελ εηηθέηα 2. Κάληε δεμί θιηθ ζηε κηθξνγξαθία, ζηελ πεξηνρή πξνεπηζθόπεζεο θαη επηιέμηε Γηαγξαθή Γηα λα δηαρεηξηζηείηε ηε βηβιηνζήθε ςεθηαθώλ πόξσλ ή έλαλ θάθειν αγαπεκέλσλ: 1. Δπηιέμηε ηε βηβιηνζήθε ςεθηαθώλ πόξσλ ή ηνλ θάθειν αγαπεκέλσλ από ηελ εηηθέηα πόξνη 2. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Κάληε δεμί θιηθ ζηνλ θάθειν. Κάληε θιηθ ζην βειάθη εκθάληζεο ηνπ κελνύ ηνπ θαθέινπ. Δκθαλίδεηαη έλα κελνύ επηινγώλ 96

97 3. ε απηό ην κελνύ επηινγώλ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε λένπο ππνθαθέινπο, λα δηαγξάςεηε, λα κεηνλνκάζεηε, λα αλαλεώζεηε θαθέινπο θαη λα εηζάγεηε αξρεία θαη θαθέινπο ςεθηαθώλ πόξσλ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Παρατήρηση: 1. Πξνο δηεπθόιπλζε ηεο κειινληηθήο ηνπο ρξήζεο από εζάο, ηα γξαθηθά πνπ ρξεζηκνπνηείηε ηώξα ζα απνζεθεύνληαη απηνκάησο ζηνλ θάθειν πξόζθαηα ρξεζηκνπνηεκέλα 2. Μπνξείηε λα δηαγξάςεηε θαη λα κεηνλνκάζεηε κόλν ηνπο θαθέινπο πνπ πξνζζέζαηε νη ίδηνη. 3. Μπνξείηε λα εηζάγεηε πόξνπο γξαθηθώλ (εηθόλεο) κόλν ζε κνξθή bmp, wmf, emf, jpg, jpeg θαη gif. Μπνξείηε λα εηζάγεηε πόξνπο πνιπκέζσλ κόλν ζε κνξθή avi, wmv, asf, dat, mpg, mpeg, rm, rmvb, mov, vob θαη flv. Σοπικά απσεία Με ηελ εηηθέηα ηνπηθά αξρεία κπνξείηε ζε ζειίδεο ηνπ πίλαθα λα πξνζζέηεηε αξρεία ηεο κνξθήο EDF, BMP, EMF, WMF, TIF, JPG, GIF, PNG, CDF, SWF πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα ηνπηθό αξρείν ζε κηα ζειίδα ηνπ πίλαθα: 1. Δπηιέμηε ην ελ ιόγσ αξρείν ζηελ πεξηνρή πξνεπηζθόπεζεο. 2. Κάληε θιηθ ζηε ζειίδα, ή ζύξηε ην αξρείν ζηε ζειίδα. Σν αξρείν ζα εηζαρζεί ζηε ζειίδα σο αληηθείκελν. Μπνξείηε λα ρεηξηζηείηε ην εηζαρζέλ αξρείν σο αληηθείκελν θαη λα ην απνζεθεύζεηε ζηνλ θάθειν αγαπεκέλσλ. Παρατήρηση: ηελ πεξηνρή πξνεπηζθόπεζεο κπνξνύλ λα πξνβάιινληαη αξρεία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, όκσο κόλνλ αξρεία ηεο κνξθήο EDF, BMP, EMF, WMF, TIF, JPG, GIF, PNG, CDF, SWF κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζε ζειίδεο ηνπ αζπξνπίλαθα. Όηαλ πξόθεηηαη γηα αξρεία άιιεο κνξθήο, κπνξείηε λα ηα αλνίμεηε θάλνληαο δηπιό θιηθ ζηελ εθάζηνηε κηθξνγξαθία. 97

98 Κεθάλαιο 11 Βοηθηηικά επγαλεία Σν MLS IQBoard software πεξηιακβάλεη κεξηθά ρξήζηκα βνεζεηηθά εξγαιεία γηα λα δηεπθνιύλεη θαη λα θάλεη απνδνηηθόηεξε ηε δηδαζθαιία θαη ηηο παξνπζηάζεηο ζαο. ηα βνεζεηηθά εξγαιεία πεξηιακβάλνληαη ηα εξγαιεία νζόλεο, γεσκεηξηθά όξγαλα, ε δεκηνπξγία ζηηγκηόηππσλ νζόλεο, ε θαηαγξαθή νζόλεο, ηα εηδηθά εξγαιεία θαη ε γξήγνξε πξόζβαζε ζε εθαξκνγή Δπγαλεία οθόνηρ Πποβολή ζημείος Σν εξγαιείν πξνβνιήο ζεκείνπ κπνξεί λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ζε κηα πεξηνρή ηεο νζόλεο. ηε θσηηδόκελε πεξηνρή κπνξείηε λα εθηειείηε εθαξκνγέο ησλ Windows. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πξνβνιή ζεκείνπ: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > Πξνβνιή ζεκείνπ ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Μπνξείηε λα ζύξεηε ην πεξηζώξην γηα λα κεγεζύλεηε ή λα κεηαθηλήζεηε ηελ πξνβνιή ζεκείνπ. 3. Γηα λα ξπζκίζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηεο πξνβνιήο ζεκείνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε ην ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο. Παρατήρηση: Δάλ δελ θιείζεηε ην Λνγηζκηθό MLSBoard, ην Λνγηζκηθό ζα απνζεθεύζεη ηηο ηξέρνπζεο ξπζκίζεηο ηεο πξνβνιήο ζεκείνπ ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε. 98

99 Γηα λα θιείζεηε ην εξγαιείν πξνβνιήο ζεκείνπ, θάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ην Έμνδνο ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δπηιέμηε ην ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο. Αποκάλςτη Οθόνηρ (πάνυ-κάηυ, απιζηεπά-δεξιά, ππορ όλερ ηιρ καηεςθύνζειρ): Με ηε ιεηηνπξγία Απνθάιπςεο Οζόλεο νη πιεξνθνξίεο ζηελ νζόλε ζαο κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ θαη λα απνθαιπθζνύλ. ηελ απνθαιπθζείζα πεξηνρή κπνξείηε λα εθηειείηε εθαξκνγέο ησλ Windows. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία απνθάιπςεο νζόλεο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > Απνθάιπςε νζόλεο ζηε Γξακκή κελνύ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε έλα ζηπι απνθάιπςεο ζην ππνκελνύ. Κάληε θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν απνθάιπςεο νζόλεο ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ. Κάληε θιηθ ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν απνθάιπςεο νζόλεο ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 2. Μπνξείηε λα ζύξεηε ηα βέιε γηα λα απνθαιύςεηε ηελ νζόλε θαηά ηελ νξηδόληηα ή θαηαθόξπθε θαηεύζπλζε, θαζώο θαη από ην θέληξν πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε. 3. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο γηα λα ξπζκίζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο Απνθάιπςεο Οζόλεο. Παρατήρηση: Δάλ δελ θιείζεηε ην MLSBoard, ην Λνγηζκηθό ζα απνζεθεύζεη ην ρξώκα θόληνπ, ηε δηαθάλεηα θαη ην γξαθηθό (εηθόλα) θόληνπ γηα ηελ επόκελε ρξήζε ζαο. Γηα λα βγείηε από ηε ιεηηνπξγία Απνθάιπςεο Οζόλεο, θάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ην Έμνδνο ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε 99

100 Δπηιέμηε ην ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο. Βέλάκι Οθόνηρ Γηα λα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή ζε έλα ζηνηρείν ή κηα πεξηνρή ηεο νζόλεο κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε έλα βέινο ζηε δηαδξαζηηθή νζόλε. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Βειάθη νζόλεο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία> Βειάθη Οζόλεο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή Βνεζεηηθώλ Δξγαιείσλ, Κάληε θιηθ ζην ζηελ Κηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 1. Γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δξνκέα, ζύξηε ηνλ ζε άιιε ζέζε επί ηεο νζόλεο. Όηαλ ζύξεηε ηε κύηε ηνπ βέινπο, απηή δείρλεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία ηε ζύξεηε. 2. Γηα λα ξπζκίζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ βέινπο κπνξείηε λα θάλεηε δεμί θιηθ ζην βέινο ηεο νζόλεο. Γηα λα θιείζεηε ην Βειάθη νζόλεο, θάληε δεμί θιηθ ζην βέινο ηεο νζόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Έμνδνο. Μαύπη Οθόνη Γηα λα εζηηάζεηε ηελ πξνζνρή ή λα εηζαγάγεηε ην επόκελν δηδαθηηθό βήκα κπνξείηε λα εκθαλίζεηε κηα καύξε νζόλε. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Μαύξε Οζόλε: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > Μαύξε νζόλε ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. 100

101 2. Γηα λα ξπζκίζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηεο καύξεο νζόλεο κπνξείηε λα επηιέμεηε ην πιήθηξν ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο Γηα λα θιείζεηε ηε καύξε νζόλε, θάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε ην Δπηιέμηε ην ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Έμνδνο ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο. Πηέζηε "Ctrl+Alt+E ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Πποβολή ελεύθεπηρ πεπιοσήρ Γηα λα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή κπνξείηε λα θσηίζεηε κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο νζόλεο. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πξνβνιή ειεύζεξεο πεξηνρήο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > πξνβνιή ειεύζεξεο πεξηνρήο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Παρατήρηση: Σν πιήθηξν δελ ππάξρεη σο πξνεπηιεγκέλν ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, αιιά κπνξείηε λα ην πξνζζέζεηε. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ δξνκέα γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηελ θσηηδόκελε πεξηνρή. 3. Γηα λα ξπζκίζεηε ηηο ηδηόηεηεο ηεο πξνβνιήο ειεύζεξεο πεξηνρήο κπνξείηε λα επηιέμεηε ην ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο Γημιοςπγία ζηιγμιόηςπυν οθόνηρ Σν MLS IQBoard software δηαζέηεη 3 ηξόπνπο γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππα ηεο νζόλεο: δεκηνπξγία ζηηγκηόηππνπ πιήξνπο νζόλεο, δεκηνπξγία ζηηγκηόηππνπ πεξηνρήο θαη δεκηνπξγία ζηηγκηόηππνπ παξαζύξνπ. Σν ζηηγκηόηππν ηεο νζόλεο ζα πξνβάιιεηαη ζηε λέα ζειίδα ή ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππν ηεο νζόλεο: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > ηηγκηόηππν νζόλεο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ Δκθαλίδεηαη ε γξακκή δεκηνπξγίαο ζηηγκηόηππνπ νζόλεο. 101

102 2. Πξηλ δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππν ηεο νζόλεο, κπνξείηε λα επηιέμεηε ην γηα λα αιιάμεηε ηε κέζνδν εηζαγσγήο ηνπ ζηηγκηόηππνπ νζόλεο. 3. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππν νιόθιεξεο ηεο νζόλεο, επηιέμηε ζηηγκηόηππν πιήξνπο νζόλεο ( ) Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππν ελόο παξαζύξνπ, επηιέμηε ζηηγκηόηππν παξαζύξνπ ( )) ζηε γξακκή εξγαιείσλ, επηιέμηε ην παξάζπξν γηα ην νπνίν ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππν θαη θάληε θιηθ ζην παξάζπξν. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππν κηαο πεξηνρήο ηεο νζόλεο, θάληε θιηθ ζην ζηηγκηόηππν πεξηνρήο ( ) θαη ζηε ζπλέρεηα πηέζηε θαη ζύξηε ηνλ δξνκέα γηα λα θαζνξίζεηε ηελ πεξηνρή γηα ηελ νπνία ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππν. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηόηππν κηαο πεξηνρήο ειεύζεξεο ζρεδίαζεο, θάληε θιηθ ζην ζηηγκηόηππν ειεύζεξεο πεξηνρήο ( ) θαη ζηε ζπλέρεηα πηέζηε θαη ζύξηε ηνλ δξνκέα γηα λα θαζνξίζεηε ηελ πεξηνρή, ην ζηηγκηόηππν ηεο νπνίαο ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε. 3. Μεηά ηε ζύιιεςε ηνπ ζηηγκηόηππνπ ηεο νζόλεο, ην ζύζηεκα ζα εηζάγεη ην ζηηγκηόηππν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα, ζύκθσλα κε ηε κέζνδν εηζαγσγήο πνπ επηιέμαηε Δγγπαθή οθόνηρ (Screen Record) Σν MLS IQBoard software δηαζέηεη 3 ηξόπνπο εγγξαθήο ησλ ελεξγεηώλ ζαο ζηε δηαδξαζηηθή νζόλε: εγγξαθή πιήξνπο νζόλεο, εγγξαθή πεξηνρήο θαη εγγξαθή παξαζύξνπ. Μπνξείηε επίζεο λα θαηαγξάςεηε ηαπηόρξνλα θαη ήρν. Σν αξρείν εγγξαθήο κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε κνξθή AVI θαη λα κεηαηξαπεί ζηηο κνξθέο WMV, SWF (αξρείν FLASH), ή EXE. Μπνξείηε λα αλαπαξάγεηε ηελ εγγξαθή, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Player ηνπ ινγηζκηθνύ ή άιια πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ (media players), όπσο ην Windows Media Player. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία εγγξαθήο νζόλεο, θάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > εγγξαθή νζόλεο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ Δκθαλίδεηαη ε γξακκή κε ηα εξγαιεία εγγξαθήο νζόλεο 102

103 Δγγπαθή οθόνηρ Γηα λα εγγξάςεηε ηελ νζόλε: 1. Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ εγγξαθή, θάληε θιηθ ζην γηα λα ξπζκίζεηε ηηο επηινγέο εγγξαθήο νζόλεο. 2. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή εξγαιείσλ εγγξαθήο νζόλεο. Δκθαλίδεηαη έλα πξνηξεπηηθό παξάζπξν. Κάληε θιηθ ζην OK. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν απνζήθεπζεο αξρείνπ. 3. Καζνξίζηε ην όλνκα αξρείνπ θαη ηε δηαδξνκή. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε Απνζήθεπζε γηα λα αξρίζεη ε εγγξαθή. Δάλ επηιέμαηε Δγγξαθή πιήξνπο νζόλεο, ην MLS IQBoard software ζα εγγξάςεη νιόθιεξε ηελ νζόλε. Δάλ επηιέμαηε Δγγξαθή παξαζύξνπ, επηιέμηε ην παξάζπξν ην νπνίν ζέιεηε λα εγγξάςεηε θαη θάληε θιηθ ζην παξάζπξν. Δάλ επηιέμαηε Δγγξαθή πεξηνρήο, πηέζηε θαη ζύξηε ηνλ δξνκέα γηα λα θαζνξίζεηε ηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα εγγξάςεηε. 4. Καηά ηελ θαηαγξαθή, θάληε θιηθ ζην εάλ ζέιεηε λα δηαθόςεηε πξνζσξηλά ηελ θαηαγξαθή ζαο. Γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ θαηαγξαθή, επηιέμηε ην Αναπαπαγυγή εγγπαθήρ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο, ζα εκθαληζηεί απηνκάησο έλα πξόγξακκα αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ (player). Μπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε ην ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ ζηε γξακκή εξγαιείσλ εγγξαθήο νζόλεο γηα λα εθθηλήζεηε ρεηξνθίλεηα ην πξόγξακκα αλαπαξαγσγήο. 103

104 Γηα λα αλαπαξαγάγεηε ηελ θαηαγξαθή, επηιέμηε ην. Παρατήρηση: Γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εγγξαθήο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη άιια πξνγξάκκαηα, όπσο ην Windows Media Player Μεηαηποπή μοπθήρ βίνηεο (video format) Μπνξείηε λα κεηαηξέςεηε ηα εγγεγξακκέλα αξρεία AVI ζε αξρεία κνξθήο SWF, WMV ή EXE. Γηα λα κεηαηξέςεηε ην εγγεγξακκέλν αξρεία AVI ζε κνξθή SWF: 1. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή εγγξαθήο νζόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Μεηαηξνπή AVI ζε SWF. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ κεηαηξνπέα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 104

105 2. Αλνίμηε ην αξρείν AVI πνπ ζέιεηε λα κεηαηξέςεηε, θάληε θιηθ ζην ζην παξάζπξν ηνπ κεηαηξνπέα ή επηιέμηε Μεηαηξνπή ζε κνξθή SWF από ην πηπζζόκελν κελνύ Αξρείν. Δηζάγεηε ην όλνκα θαη ηε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ SWF. Αξρίδεη ε κεηαηξνπή. 3. Όηαλ νινθιεξσζεί ε κεηαηξνπή, ην ινγηζκηθό ζα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο κεηαηξνπήο. Κάληε θιηθ ζην Ok γηα λα ηελ νινθιεξώζεηε. Γηα λα κεηαηξέςεηε ην εγγεγξακκέλν αξρείν AVI ζε κνξθή WMV: 1. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή εγγξαθήο νζόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε κεηαηξνπή AVI ζε WMV. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ κεηαηξνπέα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 2. Αλνίμηε ην αξρείν AVI πνπ ζέιεηε λα κεηαηξέςεηε, εηζάγεηε ην όλνκα θαη ηε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ WMV θαη θάληε θιηθ ζην έλαξμε κεηαηξνπήο γηα λα αξρίζεη ε κεηαηξνπή. 3. Όηαλ νινθιεξσζεί ε κεηαηξνπή, ην ινγηζκηθό ζα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο κεηαηξνπήο. Κάληε θιηθ ζην Ok γηα λα ηελ νινθιεξώζεηε. Παρατήρηση: 1. ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 2000 ζα πξέπεη λα αλαβαζκίζεηε ην Direct X ζηελ έθδνζε 8.0 ή κεηαγελέζηεξε. 2. Σν εξγαιείν απηό ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε δελ ππνζηεξίδεη ηα Windows Vista

106 Γηα λα κεηαηξέςεηε ην αξρείν SWF ζε κνξθή EXE: 1. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή εγγξαθήο νζόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε κεηαηξνπή SWF ζε EXE. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ κεηαηξνπέα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 2.Δπηιέμηε ην άλνηγκα αξρείνπ Flash γηα λα αλνίμεηε ην αξρείν SWF πνπ ζέιεηε λα κεηαηξέςεηε, θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην κεηαηξνπή ζε αξρείν EXE γηα λα αξρίζεη ε κεηαηξνπή. 3. Όηαλ νινθιεξσζεί ε κεηαηξνπή, ην ινγηζκηθό ζα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο κεηαηξνπήο. Κάληε θιηθ ζην Ok γηα λα ηελ νινθιεξώζεηε Διδικά επγαλεία Σν MLS IQBoard δηαζέηεη επίζεο κεξηθά ρξήζηκα εξγαιεία όπσο παξαγσγή ηπραίσλ αξηζκώλ, αξηζκνκεραλή, κεγεζπληηθό θαθό, ξνιόη θαη πιεθηξνιόγην νζόλεο. Παπαγυγή ηςσαίυν απιθμών Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν γηα ηελ παξαγσγή ελόο ηπραίνπ αξηζκνύ ή κηαο νκάδαο ηπραίσλ αξηζκώλ. 106

107 Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξγαιείν παξαγσγήο ηπραίσλ αξηζκώλ, 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > Δηδηθά εξγαιεία > Παξαγσγή ηπραίσλ αξηζκώλ από ην ππνκελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην. 1. Δπηιέμηε Καζνξηζκόο παξακέηξσλ γηα λα θαζνξίζεηε ηε κέγηζηε ηηκή θαη ηελ πνζόηεηα επηινγήο (ην πιήζνο ησλ ςεθίσλ). 2. Κάληε θιηθ ζην Έλαξμε επηινγήο γηα ηελ παξαγσγή ελόο ηπραίνπ αξηζκνύ. 107

108 Απιθμομησανή Σν MLS IQBoard software δηαζέηεη κηα αξηζκνκεραλή γηα ηελ εθηέιεζε καζεκαηηθώλ ππνινγηζκώλ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ αξηζκνκεραλή, θάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιείν > Δηδηθά εξγαιεία > Αξηζκνκεραλή από ην ππνκελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην. Μεγεθςνηικόρ θακόρ Με ηνλ κεγεζπληηθό θαθό κπνξείηε εύθνια λα κεγεζύλεηε πεξηνρέο ηεο νζόλεο. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ κεγεζπληηθό θαθό: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιείν > Δηδηθά εξγαιεία > Μεγεζπληηθόο θαθόο από ην ππνκελνύ. Δπηιέμηε ην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην. Δπηιέμηε ην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην. 2. Δπηιέμηε ην ή θάληε δεμί θιηθ ζην κεγεζπληηθό παξάζπξν γηα λα αιιάμεηε ηηο 108

109 ηδηόηεηεο ηνπ κεγεζπληή. Ρολόι Με ην εξγαιείν ηνπ ξνινγηνύ κπνξείηε λα πξνβάιιεηε ζηελ νζόλε έλα ξνιόη ή έλαλ κεηξεηή. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ξνιόη: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιείν > Δηδηθά εξγαιεία > Ρνιόη από ην ππνκελνύ. Κάληε θιηθ ζην. ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην Κάληε θιηθ ζην. ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην 2. Δπηιέμηε ην ζηελ θάησ δεμηά γσλία γηα λα πξνζαξκόζεηε ην ξνιόη, σο εμήο: ηςλ πολογιού Αλαινγηθό ξνιόη: Πξνβάιιεη έλα παξαδνζηαθό ξνιόη κε θπθιηθή πιάθα θαη δείθηεο. 1 ν ςεθηαθό ξνιόη: Πξνβάιιεη έλα ςεθηαθό ξνιόη κε ώξα θαη εκεξνκελία. 2 ν ςεθηαθό ξνιόη: Πξνβάιιεη έλα ςεθηαθό ξνιόη ην νπνίν δείρλεη κόλν ηελ ώξα. Αληίζηξνθε κέηξεζε: Πξνβάιιεη έλαλ ςεθηαθό κεηξεηή. Ο κεηξεηήο κεηξά αληίζηξνθα ηνλ ρξόλν από ηε ζηηγκή πνπ έρεη εηζαρζεί ζην παξάζπξν ξπζκίζεσλ κεηξεηή. Μέηξεζε ρξόλνπ: Πξνβάιιεη έλαλ ςεθηαθό κεηξεηή. Ο κεηξεηήο κεηξά ηνλ ρξόλν έσο ηελ ώξα πνπ έρεη εηζαρζεί ζην παξάζπξν ξπζκίζεσλ κεηξεηή. Ρςθμίζειρ πολογιού Δπηιέμηε ξπζκίζεηο από ην αλαδπόκελν κελνύ γηα λα αλνίμεη ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ ξνινγηνύ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε εηηθέηα ξπζκίζεσλ θόληνπ θαη ε εηηθέηα ξπζκίζεσλ κεηξεηώλ. Ρςθμίζειρ θόνηος ε απηήλ ηε εηηθέηα κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην ρξώκα ή ηα γξαθηθά (εηθόλα), θαζώο θαη ηε δηαθάλεηα ηνπ θόληνπ. Ρςθμίζειρ μεηπηηή ε απηή ηελ εηηθέηα κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηνλ ρξόλν κέηξεζεο, θαζώο θαη ηελ ελέξγεηα θαη ηνλ ήρν πνπ ζέιεηε λα εθηειέζεηε ή λα αλαπαξάγεηε όηαλ ιήμεη ν ρξόλνο ζηνλ νπνίν ξπζκίζηεθε ν κεηξεηήο (timeout). 109

110 Υπονομέηπηζη Αθνύ επηιέμεηε έλαλ από ηνπο κεηξεηέο θαη θαζνξίζεηε ηνλ ρξόλν κέηξεζεο, ν κεηξεηήο ζα αξρίζεη λα ρξνλνκεηξά απηνκάησο όηαλ εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ν θαζνξηζκέλνο ρξόλνο. Κάληε θιηθ ζην γηα λα δηαθόςεηε πξνζσξηλά θαη λα επαλεθθηλήζεηε ηελ ρξνλνκέηξεζε. Κάληε θιηθ ζην εθθίλεζε ηεο ρξνλνκέηξεζεο. γηα παύζε θαη εθ λένπ Σαινία ηηλέηςπος Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα θπιηόκελε ηαηλία (tickertape), ε νπνία πξνβάιιεηαη ζηελ νζόλε απεηθνλίδνληαο θπιηόκελα κελύκαηα. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηαηλία: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Tool > Special tools > Tickertape (εξγαιείν > εηδηθά εξγαιεία > ηαηλία ηειέηππνπ) ζηε Γξακκή κελνύ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε έλα εξγαιείν από ην ππνκελνύ. Κάληε θιηθ ζην ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην. Κάληε θιηθ ζην ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην. Σν παξάζπξν ξπζκίζεσλ ηεο ηαηλίαο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 2. Αιιάμηε ηηο ηδηόηεηεο εάλ ρξεηαζζεί. 3. Κάληε θιηθ ζην OK. Η ηαηλία εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο αζπξνπίλαθα. 4. Κάληε θιηθ ζηελ ηαηλία επί ηεο νζόλεο. Θα εκθαληζηεί κηα γξακκή εξγαιείσλ. 110

111 Οη ιεηηνπξγίεο θάζε εηθνληδίνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ Μεηαθίλεζε ηεο ηαηλίαο. ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ Δίζνδνο ζην παξάζπξν ξπζκίζεσλ θαη αιιαγή ησλ ηδηνηήησλ ηεο ηαηλίαο. ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ Κιείδσκα ηεο ζέζεο ηεο ηαηλίαο. ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ Κιείζηκν ηεο ηαηλίαο. Πληκηπολόγιο οθόνηρ Σν πιεθηξνιόγην νζόλεο είλαη έλα εηθνληθό πιεθηξνιόγην ζηελ νζόλε κε ην νπνίν κπνξείηε λα πιεθηξνινγείηε θαη λα έξρεζηε ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, απεπζείαο πάλσ ζηνλ δηαδξαζηηθό αζπξνπίλαθα. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιεθηξνιόγην νζόλεο, θάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία > εηδηθά εξγαιεία > πιεθηξνιόγην νζόλεο ζηε Γξακκή κελνύ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε έλα εξγαιείν από ην ππνκελνύ. Κάληε θιηθ ζην. ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην Γπήγοπη ππόζβαζη ζε εθαπμογέρ Σν MLS IQBoard δηαζέηεη κηα γξακκή εξγαιείσλ κε εηθνλίδηα ζπληνκεύζεσλ γηα ηηο ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελεο εθαξκνγέο. Γηα λα ηξέμεηε εθαξκνγέο κέζσ απηήο ηεο γξακκήο εξγαιείσλ: 1. Κάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία >ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο εθαξκνγέο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε θιηθ ζην ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, Κάληε θιηθ ζην ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Δκθαλίδεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ κε ηηο εθαξκνγέο. 2. Κάληε θιηθ ζε έλα εηθνλίδην ζπληόκεπζεο ζηε γξακκή εξγαιείσλ. Παρατήρηση: Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηε γξακκή εξγαιείσλ κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο. 111

112 11.7 Κλείζιμο και ελασιζηοποίηζη ηπέσονηορ παπαθύπος Κάληε θιηθ ζην παξάζπξν. Κάληε θιηθ ζην παξάζπξν. ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ γηα λα θιείζεηε ην ηξέρνλ ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ γηα λα ειαρηζηνπνηήζεηε ην ηξέρνλ Παρατήρηση: Δμ νξηζκνύ, ηα δύν απηά πιήθηξα δελ είλαη ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ. Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο. Κεθάλαιο 12 Σηλεδιάζκετη μέζυ βίνηεο (Video Conference) Με ηελ ηειεδηάζθεςε κέζσ βίληεν, άλζξσπνη από δηαθνξεηηθά κέξε κπνξνύλ λα ζπζθεθζνύλ ζαλ λα ήηαλ ζηελ ίδηα αίζνπζα. Γημιοςπγία ηηλεδιάζκετηρ

113 ύνδεζη με ηηλεδιάζκετη Γηα λα ζπκκεηάζρεηε ζε κηα ηειεδηάζθεςε 1. Δπηιέμηε Video Conference > Join Conference (ηειεδηάζθεςε κέζσ βίληεν > ζύλδεζε κε ηειεδηάζθεςε) ζηε Γξακκή κελνύ. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν "ζύλδεζε κε ηειεδηάζθεςε" (Join Conference). 2. Δηζάγεηε ην όλνκα ρξήζηε (User Name) θαη ηε δηεύζπλζε IP ηνπ δηαθνκηζηή (Sever IP) 3. Δπηιέμηε OK. Απόκπςτη και εμθάνιζη παπαθύπος κάμεπαρ διαδικηύος (webcam) Αθνύ ζπλδεζείηε κε ηελ ηειεδηάζθεςε, ε εηθόλα ηεο δηθήο ζαο θάκεξαο δηαδηθηύνπ θαη ησλ θακεξώλ δηαδηθηύνπ ησλ άιισλ ζπκκεηερόλησλ πξνβάιινληαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (desktop). Μπνξείηε λα απνθξύςεηε ή λα πξνβάιιεηε ην παξάζπξν ηεο θάκεξαο δηαδηθηύνπ νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληα. Γηα λα απνθξύςεηε ή λα πξνβάιιεηε ην παξάζπξν θάκεξαο δηαδηθηύνπ (webcam) 1. Δπηιέμηε ηελ εηηθέηα User (Υξήζηεο) ζην παξάζπξν ηειεδηάζθεςε κέζσ βίληεν (Video Conference) 2. Κάληε θιηθ ζην δίπια ζην όλνκα ελόο ζπκκεηέρνληα γηα λα απνθξύςεηε ή λα πξνβάιιεηε ελαιιαθηηθά ην παξάζπξν ηεο θάκεξαο δηαδηθηύνπ ηνπ. Κοινοσπηζία επιθάνειαρ επγαζίαρ Ο θύξηνο νκηιεηήο (presenter) ηεο ηειεδηάζθεςεο κπνξεί λα κνηξάδεηαη ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ κε ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα λα κνηξαζηείηε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 1. Δπηιέμηε ηελ εηηθέηα User (Υξήζηεο) ζην παξάζπξν ηειεδηάζθεςε κέζσ βίληεν (Video Conference) 2. Δπηιέμηε ην. ςνομιλία ζηο πλαίζιο ηηλεδιάζκετηρ Δμ νξηζκνύ, νηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ζπλνκηιεί κε ηνπο άιινπο ζην πιαίζην κηαο ηειεδηάζθεςεο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ή λα απνεπηιέμεηε ην θνπηί επηινγήο (checkbox) δίπια ζην θαη ζην γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ή λα ελεξγνπνηήζεηε ην κηθξόθσλν θαη ην κεγάθσλό ζαο. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο θπιηόκελεο κπάξεο ειέγρνπ (sliders), γηα λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ κηθξνθώλνπ θαη ηνπ κεγαθώλνπ. 113

114 Απενεπγοποίηζη ηος μικποθώνος άλλος ζςμμεηέσονηα Οη θύξηνη νκηιεηέο (presenters) ησλ ηειεδηαζθέςεσλ κπνξνύλ λα απελεξγνπνηήζνπλ ην κηθξόθσλν ελόο ζπκκεηέρνληα, θάλνληαο θιηθ ζην, δίπια ζην όλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληα, ζηελ εηηθέηα User (ρξήζηεο). Αποζηολή μηνύμαηορ Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ζηείιεη κελύκαηα ζηνπο άιινπο. Γηα λα ζηείιεηε κήλπκα ζε άιινλ ζπκκεηέρνληα: 1. Δπηιέμηε ηελ εηηθέηα Chat (δηαδηθηπαθή ζπδήηεζε) ή ην πιήθηξν. 2. Δπηιέμηε έλαλ ή όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ πξόθεηηαη λα παξαιάβνπλ ην κήλπκά ζαο. 3. Δηζάγεηε ην κήλπκά ζαο ζην πιαίζην θεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη από θάησ. 4. Δπηιέμηε ην. Αποζύνδεζη από ηηλεδιάζκετη Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζην πνπ βξίζθεηαη επάλσ θαη δεμηά ζην παξάζπξν ηειεδηάζθεςεο κέζσ βίληεν (Video Conference window) γηα απνζύλδεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε. Δξαναγκαζμόρ ζςμμεηέσονηα να αποζςνδεθεί από ηηλεδιάζκετη Οη θύξηνη νκηιεηέο (presenters) ησλ ηειεδηαζθέςεσλ κπνξνύλ λα εμαλαγθάζνπλ έλαλ ζπκκεηέρνληα λα εγθαηαιείςεη ηελ ηειεδηάζθεςε, θάλνληαο θιηθ ζην, δίπια ζην όλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληα, ζηελ εηηθέηα User (ρξήζηεο). 114

115 Κεθάλαιο 13 Λογαπιαζμόρ Υπήζηη (User Account) Δάλ πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα ρξεζηκνπνηνύλ ην MLS IQBoard ζηνλ ίδην ππνινγηζηή, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε δηαθνξεηηθνύο ινγαξηαζκνύο ρξεζηώλ, έηζη ώζηε ν θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ μερσξηζηά θαη θαηά εκπηζηεπηηθό ηξόπν. Γηα λα πξνζζέζεηε έλαλ ινγαξηαζκό ρξήζηε 1. Δπηιέμηε Start>Programs> MLS IQBoard Software>User Account (εθθίλεζε > πξνγξάκκαηα > ινγηζκηθό MLS IQBoard > ινγαξηαζκόο ρξήζηε). Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ζύλδεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ζην ζύζηεκα (Administrator Login). 2. Δηζάγεηε ην όλνκα ρξήζηε (User Name) θαη ην ζπλζεκαηηθό (Password) ηνπ δηαρεηξηζηή, θαη επηιέμηε Ok. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ινγαξηαζκνύ ρξήζηε (User Account). Παρατήρηση: Δμ νξηζκνύ, ην όλνκα ρξήζηε (User Name) ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη administrator θαη ην ζπλζεκαηηθό (Password) ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη

116 3. Δπηιέμηε Add (πξνζζήθε) γηα λα πξνζζέζεηε έλαλ ινγαξηαζκό ρξήζηε. Γηα λα επεμεξγαζηείηε έλαλ ινγαξηαζκό ρξήζηε: 1. Δπηιέμηε έλαλ ρξήζηε ζην παξάζπξν User Account (ινγαξηαζκόο ρξήζηε) 2. Δπηιέμηε Edit (επεμεξγαζία) γηα λα επεμεξγαζηείηε ηνλ ινγαξηαζκό ρξήζηε Γηα λα δηαγξάςεηε έλαλ ινγαξηαζκό ρξήζηε: 1. Δπηιέμηε έλαλ ρξήζηε ζην παξάζπξν User Account (ινγαξηαζκόο ρξήζηε). 2. Δπηιέμηε Delete (δηαγξαθή) γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ ινγαξηαζκό ρξήζηε 116

117 Κεθάλαιο 14 Ρςθμίζειρ ςζηήμαηορ Ο πίλαθαο ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Λνγηζκηθνύ MLS IQBoard θαη ηνπ πξντόληνο ζαο MLS IQBoard. Γηα λα αλνίμεηε ηνλ πίλαθα ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο θάληε έλα από ηα παξαθάησ: Δπηιέμηε Δξγαιεία> ξπζκίζεηο ζπζηήκαηνο ζηε Γξακκή κελνύ. Κάληε δεμί θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο γξακκήο εξγαζηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο. Γηα λα απνθαηαζηήζεηε όιεο ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, θάληε θιηθ ζην Δπαλαθνξά αξρηθώλ ξπζκίζεσλ. Γηα λα θάλεηε εηζαγσγή ξπζκίζεσλ από έλα αξρείν απνζήθεπζεο ξπζκίζεσλ, επηιέμηε Δηζαγσγή ξπζκίζεσλ. Γηα λα θάλεηε εμαγσγή ξπζκίζεσλ ζε έλα αξρείν απνζήθεπζεο ξπζκίζεσλ, επηιέμηε Δμαγσγή ξπζκίζεσλ Ιδιόηηηερ επγαλείυν ζσεδίαζηρ Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηδηόηεηεο ησλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. Μπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηξνπνπνηεκέλεο ή πξνεπηιεγκέλεο ηδηόηεηεο εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. Υπήζη πάνηοηε ηυν ηποποποιημένυν ιδιοηήηυν Δπγαλείυν σεδίαζηρ Κάζε θνξά πνπ επαλεθθηλείηε ην MLS IQBoard software, απηό ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηδηόηεηεο ησλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο πνπ ηξνπνπνηήζαηε ηελ ηειεπηαία θνξά. 117

118 Υπήζη πάνηοηε ηυν πποεπιλεγμένυν ιδιοηήηυν Δπγαλείυν σεδίαζηρ Κάζε θνξά πνπ επαλεθθηλείηε ην MLS IQBoard software, απηό ζα εθαξκόδεη ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηδηόηεηεο ησλ Δξγαιείσλ ρεδίαζεο 14.2 Γπαμμέρ επγαλείυν Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηα εηθνλίδηα ζηε γξακκή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο, ζηε γξακκή ζπλήζσλ εξγαιείσλ, ζηε γξακκή βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ, θαη ζηελ θηλεηή γξακκή εξγαιείσλ Γπήγοπη ππόζβαζη Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηα εηθνλίδηα ζπληόκεπζεο ησλ ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελσλ εθαξκνγώλ θαη εξγαιείσλ ηνπ MLS IQBoard software. 118

119 14.4 Άλλερ πςθμίζειρ Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηδηόηεηεο ηνπ θόληνπ ζειίδαο θαη ησλ ζπκβόισλ, θαζώο θαη κεξηθέο ξπζκίζεηο ηνπ MLS IQBoard software. 119

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ για windows εργαλεία για ηη δημιουργική μάθηζη Οδεγόο Γξήγνξεο Εθθίλεζεο ηνπ Kar2ouche Σειίδα 1 Βήμα 1: Οθόνη: Δραζηηριόηηηες Αλνίμηε έλαλ ηίηιν ηνπ Kar2ouche, κε δηπιό θιηθ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο

Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Όηαλ αλνίμεηε γηα πξώηε θνξά ην OneNote, ζα δείηε ηνλ Οδεγό ηνπ OneNote 2010. Απηόο πεξηιακβάλεη πνιιέο ζεκαληηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η εμέηαζε ηνπ ECDL ImageMaker πξνϋπνζέηεη όηη ν ππνςήθηνο θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο ςεθηαθέο εηθόλεο θαη είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Πρόησπα θαη Οδεγοί Φρήζε Προηύπωλ θαη Οδεγώλ. Φξεζηκνπνηώληαο πξόηππα θαη νδεγνύο θεξδίδεηε πνιύηηκν ρξόλν όηαλ δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα