ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική)"

Transcript

1 ΙΣΤΡΙΕΣ ΦΩΤΣ (Ερωτήσεις δικιολόγησης στη εωµετρική πτική). Η πργκωνισµένη νάκλση στο προσκήνιο Τις περισσότερες ορές που ντιµετωπίζουµε έν έµ το οποίο σχετίζετι µε έν πρίσµ δινούς υλικού, έχουµε συνηίσει ν εωρούµε ως δεδοµένη τη χρήση του Νόµου του Snell κι ν σχολούµστε µε την πορεί της διλωµένης κτίνς στο πρίσµ κι τ της εξόδου ή µη υτής πό το πρίσµ. ς δούµε όµως το επόµενο έµ που νδεικνύει την ξί της νάκλσης(κτοπτρικής), λλά κι τη δικίωση του όρου εωµετρική πτική. Το έµ προϋποέτει βσικές γνώσεις Ευκλείδεις εωµετρίς. ύο πράλληλες κτίνες µονοχρωµτικού ωτός προσπίπτουν στις πλευρές κι του πρίσµτος. Μετά την νάκλση τους στις επιάνειες του πρίσµτος οι νκλώµενες κτίνες έχουν διευύνσεις που σχηµτίζουν γωνί ˆ.Η γωνί ˆ είνι :. ˆ ˆ ˆ β. γ. 3 Ν ιτιολογήσετε την πάντησή σς.. Το «µγικό κουτί» Το επόµενο έµ ποτελεί ερµογή του πως µπορεί µε την επιλογή κτάλληλης γωνίς προσπτώσεως κι διδοχικές νκλάσεις ν οδηγηεί µι ωτεινή δέσµη σε συγκεκριµένο σηµείο. Έν κουτί έχει σχήµ κύβου κµής κι στο εσωτερικό του όλες οι έδρες του είνι κρέπτες. πό το µέσο µις έδρς του εισέρχετι κτίν µονοχρωµτικού ωτός που σχηµτίζει γωνί ˆ µε την κάετη στην έδρ στο σηµείο. Η κτίν µετά πό τρεις διδοχικές νκλάσεις της σε κάε µί πό τις τρεις άλλες έδρες, εξέρχετι πό το κουτί πάλι πό το σηµείο. ι ν συµβεί υτό η γωνί ˆ πρέπει ν είνι :. 3 β. 5 γ. 6 Ν ιτιολογήσετε την πάντησή σς. ˆ 3. λωποδύτης, η στρ κι το περιδέριο * Περιδέριο είδος κοσµήµτος που περιβάλλει το λιµό, περί + δέρη (δέρη λιµός,τράχηλος) Στις ρχές του προηγούµενου ιών ο Maurice elanc(86-9) δηµιούργησε στ πλίσι της στυνοµικής περιπετειώδους µυιστοριογρίς τον ήρω Arsene upin.ένν τύπο ριστοκράτη κι γοητευτικού λωποδύτη κυρίως πλουσίων µε νεπτυγµένο ίσηµ κοινωνικής δικιοσύνης, ς πούµε ένν Ευρωπίο «Zorro».ς τον πρκολουήσουµε. δεξιοτέχνης κι γοητευτικός λωποδύτης ρσέν Λουπέν κτάερε ν «πλλοτριώσει» τ κοσµήµτ της ηοποιού κλόρι ουέτσον,µετξύ υτών κι έν περιδέριο. Το περιδέριο το έκρυψε επιµελώς σε υποδοχή που βρίσκετι σε υποδοχή στον πυµέν πισίνς βάους.το σηµείο βρίσκετι στην κτκόρυο που διέρχετι πό το κέντρο τεχνητής κυκλικής δινούς νησίδς διµέτρου 9,8m, που επιπλέει σε στερή έση στην ήρεµη επιάνει της πισίνς. δείκτης διάλσης του νερού είνι η ν 3,τ πλευρικά τοιχώµτ της πισίνς έχουν επιστρωεί µε υλικό που δεν επιτρέπει την νάκλση του ωτός κι 7,66. ι ν µην είνι ορτό το περιδέριο πό οποιδήποτε έση, πρέπει το µέγιστο βάος της πισίνς max ν είνι :. m β. 3m γ. m Ν ιτιολογήσετε την πάντησή σς.

2 . Το χρονικό ενός προνγγελέντος ριµού ολικών νκλάσεων Είνι γνωστό ότι η σύγχρονη τεχνολογί εκµετλλεύετι το ινόµενο της ολικής νάκλσης στη διάδοση ηλεκτροµγνητικών κυµάτων στις οπτικές ίνες. Στο επόµενο έµ δούµε ότι ο ριµός των ολικών νκλάσεων που συµβούν σ έν οπτικό µέσο µπορεί ν προκοριστεί πό τ γεωµετρικά χρκτηριστικά του µέσου (µήκος, πάχος), το δείκτη διάλσης κι τη γωνί προσπτώσεως της κτινοβολίς. Μί πηγή λέιζερ εκπέµπει κτίν µονοχρωµτικού ωτός η οποί προσπίπτει στο µέσο της πλευράς ενός πλκιδίου δινούς υλικού Λ µήκους cm κι πάχους 6cm όπως στο σχήµ. Η γωνί A προσπτώσεως της κτίνς είνι µε ηµ,9. δείκτης διάλσης του Λ υλικού της πλάκς είνι η,5. ριµός των ολικών (εσωτερικών) νκλάσεων που συµβούν στο πλκίδιο µέχρι η κτίν ν εξέλει πό την πλευρά Λ του πλκιδίου είνι:. 5 β. γ. Ν ιτιολογήσετε την πάντησή σς. 5. Η κίνηση του ωτεινού «στίγµτος» είνι περιοδική. Φίλοι κι συνάδελοι έχουµε υποστηρίξει σε συζητήσεις σ υτό το δίκτυο διορετικές πόψεις γι την πλή ρµονική τλάντωση, το περιστρεόµενο διάνυσµ, γι την κίνηση του ωτεινού ίχνους µις δέσµης laser.ς δούµε το επόµενο έµ ως µι πόπειρ ν κτδειχεί ότι το ως µις δέσµης laser µπορεί ν κινηεί περιοδικά.ίσως η εξγωγή κάποιων υσικών συµπερσµάτων γι την κίνηση της δέσµης ν είνι πιο χρήσιµη πό την χρησιµοποίησή της γι την πρενόχληση των λητών της ντίπλης οµάδς. Έν δωµάτιο έχει σχήµ κύβου κµής. πό το κέντρο του δπέδου του δωµτίου εισέρχετι κτίν µονοχρωµτικού ωτός που πράγετι πό πηγή laser, η οποί προσπίπτει σ έν σύστηµ που ποτελείτι πό µι πλάκ σχήµτος ορογωνίου πρλληλεπιπέδου µελητέου πάχους που οι εξωτερικές της επιάνειες είνι κρέπτες κι βρίσκετι στο κτκόρυο επίπεδο που διέρχετι πό το κέντρο του δωµτίου. Η πλάκ µπορεί ν περιστρέετι σ υτό το επίπεδο µε στερή γωνική τχύτητ µέτρου ω κι οράς ντίετης υτής των δεικτών του ρολογιού γύρω πό οριζόντιο κλόνητο άξον,που διέρχετι πό το t K κέντρο της το οποίο τυτίζετι µε το κέντρο του δωµτίου. ώς το O σύστηµ ρχίζει ν περιστρέετι τη χρονική στιγµή t πό την οριζόντι έση, η κτίν νκλάτι κι δηµιουργεί έν ωτεινό στίγµ το οποίο σρώνει τους τοίχους του δωµτίου. Θεωρούµε ως ετική ορά γι την κίνηση του ωτεινού στίγµτος επί του κτκόρυου τοίχου, την προς τ πάνω. Ι. Ότν το ωτεινό στίγµ κινείτι επί του κτκόρυου τοίχου κι η ποµάκρυνσή του πό το µέσο (x) του τοίχου είνι x, η τχύτητά του υ είνι: x + x + x +. ω β. ω γ. ω Ν ιτιολογήσετε την πάντησή σς. ΙΙ. ώς το ωτεινό στίγµ κινείτι επί του κτκόρυου τοίχου, το χρονικό διάστηµ t που µεσολβεί, ώστε η τχύτητ του ωτεινού στίγµτος πό την ελάχιστη τιµή της ν ποκτήσει τη µέγιστη είνι: π π π. β. γ. ω ω 8ω Ν ιτιολογήσετε την πάντησή σς.

3 . ΠΝΤΗΣΕΙΣ Φέρουµε την πράλληλη Ε προς τις κτίνες που διέρχετι 9 ο - πό την κορυή του πρίσµτος. ˆ Ε ˆ + ΕΗ ˆ 9 ο -β, λλά Ε ˆ 9 ˆ κι ΕΗ ˆ 9 βˆ ως εντός ενλλάξ. Άρ ˆ 8 ( ˆ + ˆβ ) () ν το σηµείο τοµής των νκλωµένων,έρουµε την κι β πό το τρίγωνο : ˆ ˆ ˆ + 9 ( ως εξωτερική Η β γωνί του τριγώνου ισούτι µε το άροισµ των εντός κι πένντι). ντίστοιχ πό το τρίγωνο Ε H : ˆ ˆ ˆ + 9 β ( ως εξωτερική γωνί του τριγώνου ισούτι µε το άροισµ των εντός κι πένντι).άρ ˆ ˆ + ˆ ˆ ˆ + ˆ +8 ( ˆ + ˆβ ) ˆ ˆ ˆ ˆ. () ˆ ˆ A ˆ ˆ ˆ +. β Η κτίν εισέρχτι πό το µέσο της πλευράς κι µε γωνί ˆ ως προς την κτκόρυη που διέρχετι πό το. Η κτίν νκλστεί διδοχικά στο, όπου οι γωνίες προσπτώσεως κι νκλάσεως είνι 9 - ˆ, στο Η όπου οι γωνίες προσπτώσεως κι νκλάσεως είνι ˆ κι τέλος στο Θ όπου οι γωνίες προσπτώσεως κι νκλάσεως είνι 9 - ˆ.ν η νκλώµενη στο Θ περνάει πό το, τότε πρέπει η Θ ν σχηµτίζει µε την κτκόρυη στο γωνί ˆ. Τ ορογώνι τρίγων OBZ πλευρά ίση,()() κι OAΘ κι µί γωνί ίση, είνι ίσ διότι έχουν µι (Θ) Θ 9 ο - 9 ο - ω (H) Η 9 ο - 9 ο - () ˆ ω ˆ 9 - ˆ.Άρ (Θ)() () πό το τρίγωνο OBZ : ε ˆ () () πό το τρίγωνο OAΘ : ε ˆω ε(9 - ˆ )σ ˆ (Θ) (3) πό (), (), (3): ε ˆ σ ˆ κι < ˆ < 9,άρ ˆ 5. * ι δικεκοµµένες ντιστοιχούν στην πργµτική πορεί που κολουήσει η κτίν ώστε ν εξέλει πό το. 3. γ ι ν µην εξέρχετι το ως που εκπέµπει το περιδέριο πό τη έση όπου βρίσκετι, πρέπει η κτίν που έχει τη δυντότητ ν εξέλει ορικά ν προσπίπτει στην επιάνει του νερού της πισίνς µε γωνί ˆ µεγλύτερη πό την κρίσιµη ˆ crit.ηλδή : ˆ ˆ crit ηµ ˆ ηµ ˆ crit () λλά ηµ ˆ crit η ν ηµ ˆ crit 3 (). πό το ορογώνιο 3

4 τρίγωνο : ηµ ˆ ηµ ˆ + + (3). πό () () (3) m max m.. πό το νόµο του Snell στο σηµείο : ηµ ˆ ηµˆ η ηµ ˆ ηµ ˆ,6 () η x y y y y κι A Ε Θ ˆ συν ˆ - ηµ ˆ ηµ - η η - ηµ ˆ συν ˆ,8 () η ˆ () ηµ ε ˆ συνˆ ε ˆ 3 Η () (3) Η διλωµένη υίσττι ολική νάκλση γι πρώτη ορά στο σηµείο που πέχει πό το άκρο του πλκιδίου πόστση x. πό το ορογώνιο τρίγωνο : ε ˆ x x () εˆ Στην επόµενη ολική νάκλση που συµβεί στο σηµείο, λλά κι σε όλες τις επόµενες το σηµείο πρόσπτωσης µεττοπίζετι κάε ορά κτά y κτά µήκος του πλκιδίου. Λ πό το ορογώνιο τρίγωνο Ε : y ε ˆ λλά ˆ 9 - ˆ, άρ y σ ˆ (5). ν ο συνολικός ριµός των ολικών νκλάσεων που συµβούν µέχρι η κτίν ν εξέλει πό την πλευρά Λ του πλκιδίου είνι Ν, τότε: (5) x + (Ν-)y () ε ˆ +(Ν-) σ ˆ - ε ˆ + Ν ˆ ε ˆ ε (3) εˆ + N εˆ + N N 5,5. Άρ συµβούν 5 ολικές νκλάσεις µέχρι η εˆ ˆ ε κτίν ν εξέλει πό το πλκίδιο. *Η κτίν προσπίπτει µε γωνί ˆ στην πλευρά Λ, άρ σύµων µε την ρχή της ντίστροης πορείς του ωτός εξέλει κι µε γωνί ˆ. ( Θ) O ˆ ˆ εo ˆ ε ˆ εo ˆ (6) 3 ( ) 3 Επειδή το τµήµ Θ που περισσεύει είνι (Θ)-x-y-- 8cm (Θ) cm (7) (7) πό (6) ( )3cm. Η κτίν εξέλει πό το µέσο Θ της πλευράς Λ.

5 ηµ ˆ + εˆ + συνˆ **Η τελευτί σχέση N γράετι N κι µε την βοήει των () κι () ηµ ˆ + η - ηµ ˆ ηµ ˆ+ ( η - ηµ ˆ) γίνετι: Ν N κι ποδεικνύει την εξάρτηση του ( η - ηµ ˆ) ριµού των ολικών νκλάσεων που συµβούν πό το µήκος,το πάχος κι το δείκτη διάλσης η του πλκιδίου κώς κι την γωνί πρόσπτωσης ˆ της κτίνς στο πλκίδιο, άρ κι τη δυντότητ προκορισµού του ριµού των ολικών νκλάσεων που συµβούν σε έν οπτικό µέσο. 5. Ι Το σύστηµ έχει περιστρεί κτά γωνί ˆ ωt, ότν το ωτεινό στίγµ που σχηµτίζετι στην έση έχει ποµάκρυνση x ως προς το (x). πό το ορογώνιο τρίγωνο : x x + ηµ ˆ. λλά ˆ ωt-( π -ωt) π ˆ ωt -, άρ ω K ωt ωt O ωt x π x x + ηµ ωt - x x + ηµ ωt - x -ηµ ωt - ηµ ωt - x συν ωt - ηµ ωt - x ε ωt - () µε κπ π κπ 3π + t + ω 8ω ω 8ω Το πεδίο ορισµού της (), προκύπτει πό το γεγονός ότι οι διστάσεις του δωµτίου επιβάλουν τον περιορισµό x -. Ότν x ±, πό τη σχέση () : ε ωt - ± : π ωt - κπ - π κπ π t + ω 8ω κ,, () κι π ωt - κπ + π κπ 3π t 3 + ω 8ω κ,, (3) Η τχύτητ του ωτεινού στίγµτος στη έση είνι υ x () ω υ t συν ωt - ω υ ηµ ωt (). πό το ορογώνιο τρίγωνο π x : ηµˆ ηµ( ωt - ) x + 5

6 x ηµ ωt - x + συν ωt x x + x - ηµ ωt x + ηµ ωt x + (5) (5) x + πό () υ ω (6) Πρτήρησεις.Η σχέση () εξκολουεί ν δίνει τις υποετικές µεττοπίσεις του ωτεινού στίγµτος κι εκτός των προηγούµενων χρονικών ορίων (χωρίς την προυσί των οριζόντιων τοίχων), οι προβολές των οποίων στους οριζόντιους τοίχους µπορούν ν χρησιµοποιηούν γι τον υπολογισµό των έσεων του ωτεινού στίγµτος..ότν η γωνί περιστροής του συστήµτος ωt είνι, π, π, 3π, π, η κτίν προσπίπτει κάετ στους κρέπτες, νκλάτι κι επιστρέει στο σηµείο. Ι Ι. γ πό τη σχέση (6) προκύπτει ότι η τχύτητ του ωτεινού στίγµτος έχει ελάχιστη τιµή υ min ω, ότν x.πό τη σχέση () : ε ωt - π κπ π ωt - κπ t + ω ω κ,, (7) ντίστοιχ η τχύτητ του ωτεινού στίγµτος µέγιστη τιµή υ max ω, ότν x ±. () Το ζητούµενο χρονικό διάστηµ t είνι : tt t t π (3) (7) 8ω ή tt 3 t t π (7) 8ω. Σχόλιο Επειδή βρισκόµστε στις πρµονές των επικείµενων εξετάσεων, προτείνετι οι ίλοι υποψήιοι που υτήν την περίοδο δοκιµάζοντι ν σχοληούν µε τις ερωτήσεις (3) κι () πρότι κι οι υπόλοιπες βρίσκοντι εντός των ορίων της εξετστές ύλης, λλά πευύνοντι σε συνδέλους κι σε υτούς που έχουν ιδιίτερο ενδιέρον γι τη Φυσική. 6

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

3.10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

3.10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΩΝΟΥ σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδς - A Οµάδς. ύο πύργοι κι βρίσκοντι εκτέρωθεν ενός ποτµού. Ένς πρτηρητής Π βρίσκετι προς το ίδιο µέρος του ποτµού µε τον πύργο. ν στο τρίγωνο Π είνι Π 3m,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ" ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΔΙ" ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΠΡΛΗΜΤΩΝ Ελατήρια σταερής τάσης (Constnt tension springs) Ένα ελατήριο του οοίου η τάση είναι ανεξάρτητη αό την ειμήκυνση ή τη συσείρωσή του ονομάζεται ελατήριο σταερής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ)

(ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ) ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΤΣΟΛΚΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ; (ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ) ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΙΒΥΚΟΣ 00 Αφιερώνεται, στη µνήµη του πατέρα µου και στη µητέρα µου Κάθε γνήσιο αντίτυπο,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα