ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE"

Transcript

1 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το σηµείο (-, 3) δ) έχει διάµετρο το ευθύγρµµο τµήµ ΑΒ µε Α (1, 3) κι Β (- 3, 5) ε) διέρχετι πό τ σηµεί (, 1), (1, ) κι (-, - 1) στ) διέρχετι πό τ σηµεί (3, 1), (- 1, 3) κι έχει κέντρο πάνω στην ευθεί = 3 - ζ) έχει κέντρο το σηµείο (8, - 6) κι διέρχετι πό την ρχή των ξόνων η) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι εφάπτετι της ευθείς 3 = 10 θ) έχει κτίν 4, εφάπτετι στον άξον κι διέρχετι πό το σηµείο (5, 4) ι) έχει κέντρο το σηµείο (- 3, ), εφάπτετι στον άξον κι διέρχετι πό το σηµείο (- 6, ) ι) έχει κέντρο το σηµείο (3, 3) κι εφάπτετι των ξόνων κι ι) έχει κέντρο το σηµείο (- 3, 1) κι εφάπτετι στην ευθεί = 0. Ν ρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχετι πό το σηµείο (1, 0) κι εφάπτετι στις ευθείες 3 6 = 0 κι 3-1 = Ν ρείτε την εξίσωση του κύκλου, ο οποίος είνι εγγεγρµµένος στο τρίγωνο που σχηµτίζει η ευθεί - 6 = 0 µε τους άξονες κι. 4. ίνετι η ευθεί = λ κι ο κύκλος = 0. Ν ρεθεί η τιµή του λ ώστε η ευθεί: ) ν τέµνει τον κύκλο ) ν εφάπτετι του κύκλου γ) ν µην έχει κοινά σηµεί µε τον κύκλο. 5. Ν ρείτε την εξίσωση της ευθείς που περνά πό το κέντρο του κύκλου = 0 κι είνι κάθετη στην ευθεί - 7 = Ν ρείτε τις εξισώσεις των εφπτοµένων του κύκλου = 4 που είνι πράλληλες στην ευθεί = Ν ρείτε τις εξισώσεις των εφπτοµένων του κύκλου = 9 που γράφοντι πό το σηµείο (0, 6). 8. Ν ρείτε την εξίσωση του κύκλου που εφάπτετι στην ευθεί = κι είνι οµόκεντρος του κύκλου = 0. Page 1 of 8

2 9. ίνετι ο κύκλος = 0 κι η ευθεί = - 3. Ν ποδείξετε ότι η ευθεί εφάπτετι του κύκλου κι στη συνέχει ν ρείτε το σηµείο επφής. 10. ίνοντι τ σηµεί Α (1, ), Β (, 4) κι Γ (3, 1). ) Ν ποδειχθεί ότι: γωνί ΒΑΓ = 90 ) Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου που διέρχετι πό τ σηµεί Α, Β κι Γ. 11. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου που διέρχετι πό τ σηµεί Α (3, 0), Β (0, 3) κι Γ (0, - 3), > Ν ποδειχθεί ότι το σύνολο των σηµείων Μ (, ) του επιπέδου που ικνοποιούν τις εξισώσεις συνθ - ηµθ = συνθ κι ηµθ συνθ = ηµθ, θ R, ρίσκοντι σε κύκλο. 13. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει το κέντρο του στην ευθεί (ε): 1 = 0 κι διέρχετι πό τ σηµεί Α (- 1, ) κι Β (3, - 1). 14. Ν ποδειχθεί ότι οι κύκλοι C 1 : ( - ) = 4 κι C : - = 0 εφάπτοντι εσωτερικά. 15. Ν ρεθεί η νγκί κι ικνή συνθήκη γι ν είνι οµόκεντροι οι κύκλοι C 1 : Α 1 B 1 Γ 1 = 0 κι C : Α B Γ = Ν ποδειχθεί ότι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων Μ (, ) του επιπέδου των οποίων το άθροισµ των τετργώνων των ποστάσεων πό τ Α, Β, Γ µε Α (1, - 1), Β (- 1, ), Γ (0, ) είνι στθερό c, είνι κύκλος µε κέντρο το ρύκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ (γι κτάλληλο c). 17. Ν δειχθεί ότι η εξίσωση λ = 0 πριστάνει κύκλο γι κάθε λ R*. Ν ρεθεί η γρµµή πάνω στην οποί ρίσκοντι τ κέντρ υτών των κύκλων. 19. Θεωρούµε τον κύκλο C: 4 = 0 κι το σηµείο Α (- 1, - 1). Ν ρεθεί η εξίσωση ευθείς που ορίζει στον κύκλο χορδή, µε µέσο το σηµείο Α. 19. Ν ρεθεί η εξίσωση της προλής µε κορυφή το (0, 0) στις πρκάτω περιπτώσεις: ) είνι συµµετρική ως προς το θετικό ηµιάξον Ο κι έχει πράµετρο p = 5 ) είνι συµµετρική ως προς τον άξον Ο κι διέρχετι πό το σηµείο (- 1, 4) γ) είνι συµµετρική ως προς τον άξον Ο κι διέρχετι πό το σηµείο (, ) δ) έχει άξον συµµετρίς τον Ο κι εστί Ε (0, - 4) ε) έχει εστί Ε (-, 0) κι διευθετούσ δ: - = 0 στ) έχει άξον συµµετρίς τον Ο κι εφάπτετι της ευθείς = 4 1 Page of 8

3 0. Ν ρεθεί η σχετική θέση της ευθείς 1 = 0 ως προς την προλή =. 1. Ν ρεθούν οι εξισώσεις των εφπτοµένων της προλής = 3 στ σηµεί (0, 0) κι (1, 6).. Ν ρεθεί η εξίσωση της εφπτοµένης της προλής = 3 που είνι πράλληλη στην ευθεί = Από το σηµείο (-, 3) προς την προλή = 8 γράφοντι δύο εφπτόµενες ευθείες. ) Ν ρείτε τις εξισώσεις των εφπτοµένων υτών ευθειών. ) Ν ποδείξετε ότι οι εφπτόµενες υτές ευθείες είνι κάθετες. 4. Έστω η προλή = 4p, p > 0. Μι χορδή της ΑΒ είνι κάθετη στον άξον κι έχει µήκος 8p. Ν ποδειχθεί ότι ΟΑ ΟΒ = Ισόπλευρο τρίγωνο ΟΑΒ είνι εγγεγρµµένο στην προλή = 4p µε κορυφή το Ο. Ν ρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του. 6. Έστω η προλή C: = p κι µι χορδή της ΑΒ πράλληλη µε τον άξον, η οποί περνάει πό την εστί. Ν ποδειχθεί ότι: ) (ΑΒ) = (ΕΚ), όπου Κ το σηµείο που τέµνει ο άξονς τη διευθετούσ ) οι εφπτόµενες στ Α κι Β διέρχοντι πό το Κ 7. ίνετι η προλή C: = p κι δύο χορδές ΟΒ, ΟΓ, ώστε γωνί ΒΟΓ = 90. Ν ποδειχθεί ότι η ΒΓ διέρχετι πό στθερό σηµείο. 8. ίνετι η προλή =. ) Ν ρεθούν η εστί κι η διευθετούσ της. ) Ν ρεθεί η πόστση του σηµείου της Α (, 1) πό την εστί Ε κι ν συγκριθεί µε την πόστση (ΟΕ). γ) Ν ποδείξετε ότι σε κάθε προλή το σηµείο της µε τη µικρότερη πόστση πό την εστί είνι η κορυφή της Ο. δ) Ν ρεθεί σηµείο στην προλή = p που ν πέχει πό την εστί Ε πόστση διπλάσι της ΟΕ. 9. ίνετι η προλή = 4 κι η ευθεί (ε): = - 1. ) Ν δείξετε ότι η (ε) περνά πό την εστί της προλής. ) Ν ρείτε τ κοινά σηµεί Α, Β της (ε) κι της προλής. γ) Ν δείξετε ότι οι εφπτόµενες της προλής στ σηµεί Α, Β είνι κάθετες. δ) Ν δείξετε ότι κάθε ευθεί που περνά πό την εστί κι τέµνει την προλή σε δύο σηµεί έχει την ιδιότητ (γ). Page 3 of 8

4 30. ίνετι η προλή = p. Θέτουµε = κι =, 0. Ν ποδειχθεί ότι το σηµείο (, ) κινείτι πάλι σε προλή. 31. ίνοντι τ σηµεί του επιπέδου (, ) = (pκ, pκ) µε κ R. ) Ν ποδειχθεί ότι τ σηµεί υτά νήκουν σε µι προλή ) Αν Α (pκ 1, pκ 1 ), Β (pκ, pκ ) είνι δύο σηµεί της προλής υτής, ν ποδειχθεί ότι ν η ΑΒ διέρχετι πό την εστί, είνι 4κ 1 κ = Αν (ε) είνι η εφπτοµένη της έλλειψης C: = 1 στο Μ 1 ( 1, 1 ), ν ποδείξετε ότι η κάθετη στην (ε) έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = ίνετι ο κύκλος = κι η προλή = 8. ) Ν ρεθούν οι κοινές εφπτόµενες του κύκλου κι της προλής. ) Ν ποδείξετε ότι οι εφπτόµενες υτές είνι κάθετες. 34. ίνετι στθερό σηµείο Α κι ευθεί (ε) που δεν διέρχετι πό το Α. Ν ποδείξετε ότι ο γεωµετρικός τόπος των κέντρων των κύκλων που διέρχοντι πό το Α κι εφάπτοντι στην (ε), είνι προλή. 35. Ν γρφεί η εξίσωση της έλλειψης που έχει µεγάλο κι µικρό άξον µε µήκος 6 κι 4 µονάδες ντιστοίχως κι έχει εστίες πάνω στον άξον συµµετρικές ως προς την ρχή των ξόνων. 36. Ν ρεθεί η εκκεντρότητ κι οι εστίες κθεµιάς πό τις πρκάτω ελλείψεις: ) = 1 4 ) 4 9 = 36 γ) 9 5 = Ν εξετάσετε ν υπάρχει έλλειψη στην οποί έν σηµείο της Μ ν σχηµτίζει µε τις εστίες Ε κι Ε ισόπλευρο τρίγωνο. 38. Ο κύκλος µε κέντρο το Ο (0, 0) κι κτίν διέρχετι πό τις εστίες της έλλειψης = 1 µε >. Ν ρεθεί η εκκεντρότητ της έλλειψης. Page 4 of 8

5 39. ίνετι η έλλειψη C: = 1. Ν ποδείξετε ότι κι η έλλειψη µε εξίσωση κ κ = 1 έχει την ίδι εκκεντρότητ µε τη C. 40. Ν συγκριθούν οι εκκεντρότητες των ελλείψεων C 1 : = 1 κι C : 4 4 = 1, µε >. 41. Ν ρεθεί η µορφή της εξίσωσης της έλλειψης µε εκκεντρότητ ε =. 4. Θεωρούµε την υπερολή C: - = 1 κι την ευθεί (ε): =. Ν ρεθούν οι τιµές του, γι τις οποίες η (ε) εφάπτετι στη C. 43. ίνετι ο κύκλος = 4 κι η έλλειψη = 1. 6 ) Ν δείξετε ότι το σηµείο (1, - 3 ) είνι κοινό τους σηµείο κι στη συνέχει ν ρείτε όλ τ κοινά σηµεί. ) Ν δείξετε ότι τ κοινά τους σηµεί είνι κορυφές ορθογωνίου πρλληλογράµµου. γ) Ν ρεθούν τ σηµεί Μ ( 0, 0 ) ώστε της έλλειψης). 0 0 = 4 κι (Ε Μ) (ΕΜ) = 6 (Ε, Ε οι εστίες 44. Ν ρεθούν οι εφπτόµενες της έλλειψης 9 16 = 144 που είνι: ) πράλληλες προς την ευθεί (ε): = 0 ) κάθετες στην ευθεί (ε). 45. ίνετι η έλλειψη = 1. ) Ν δείξετε ότι το τετράπλευρο Ε ΒΕΒ είνι ρόµος (Ε, Ε οι εστίες, Β, Β τ άκρ του µικρού άξον) ) Ν ρεθεί το εµδόν του ρόµου. Page 5 of 8

6 46. Ο κύκλος µε εξίσωση = 16 διέρχετι πό τις κορυφές της υπερολής C του διπλνού σχήµτος, της οποίς η µι σύµπτωτη έχει εξίσωση = Ν ρεθούν: ) οι εστίες της υπερολής ) η εστική της πόστση γ) η εξίσωσή της δ) ν προσδιοριστεί το ορθογώνιο άσης της υπερολής ε) η εκκεντρότητά της. C 47. Ν ρείτε την εξίσωση της υπερολής που έχει τις εστίες της στον άξον συµµετρικές ως προς την ρχή των ξόνων κι κόµ: ) έχει εστική πόστση (Ε Ε) = 6 κι εκκεντρότητ ε = 3 ) έχει εστική πόστση (Ε Ε) = 0 κι εξισώσεις συµπτώτων = 3 4 κι = γ) έχει εστική πόστση (Ε Ε) = 4 κι σύµπτωτες τις διχοτόµους των γωνιών των ξόνων. 48. Έστω η υπερολή C: την υπερολή σ έν µόνο σηµείο. = 1. Ν δειχθεί ότι κάθε πράλληλη προς µι σύµπτωτη τέµνει 49. Έστω Μ τυχίο σηµείο της υπερολής - =, (ε) η εφπτοµένη στο Μ κι Α, Β τ σηµεί που η (ε) τέµνει τις σύµπτωτες. Τότε το εµδόν του τριγώνου ΟΑΒ είνι στθερό. 50. Έστω κύκλος µε εξίσωση =. Αν θέσουµε = κι = c, ν ποδείξετε ότι το σηµείο (, ) νήκει σε έλλειψη. 51. ίνετι η υπερολή C: - = 1 κι Μ ( 1, 1 ) έν σηµείο της διφορετικό πό τις κορυφές της. Αν η κάθετη (ε ) της (ε) στο Μ τέµνει τους άξονες, στ Γ κι ντίστοιχ (ε η εφπτόµενη στο Μ) ) ν ρεθεί συνρτήσει των 1, 1 η εξίσωση της (ε ) ) ν ρεθούν οι συντετγµένες των Γ κι γ) ν ρεθούν οι συντετγµένες του µέσου Ν του Γ δ) ν ποδειχθεί ότι ο γεωµετρικός τόπος του Ν είνι µι υπερολή C 1 ε) ν ποδειχθεί ότι οι υπερολές C κι C 1 έχουν τις ίδιες εκκεντρότητες, λλά τις εστίες σε διφορετικούς άξονες. Page 6 of 8

7 C 5. Ο κύκλος του διπλνού σχήµτος διέρχετι πό την εστί της προλής. Ν ρεθούν οι εξισώσεις του κύκλου κι της προλής Στο διπλνό σχήµ ο πρώτος κύκλος C 0 έχει εξίσωση = ρ κι όλοι οι κύκλοι είνι ίσοι. Ν ρεθούν: ) οι εξισώσεις των κύκλων C 1, C, C ν (συνρτήσει του ρ)... 0 K 1 K K v ) το άθροισµ των ποστάσεων των κέντρων Κ 1, Κ, Κ ν πό το κέντρο Ο γ) οι κοινές εφπτόµενες όλων των κύκλων. 54. Ν υπολογίσετε το εµδόν του τριγώνου που σχηµτίζετι πό τις σύµπτωτες της υπερολής - 16 = 1 κι την ευθεί = Ν ρεθούν οι εξισώσεις των εφπτοµένων της υπερολής 5-4 = 100 που είνι πράλληλες προς την ευθεί 3 - = Ν ρείτε την εξίσωση της ισοσκελούς υπερολής που έχει τις ίδιες εστίες µε την έλλειψη = Page 7 of 8

8 57. Σε µι τετράγωνη πλτεί πλευράς 70 m, υπάρχει µι µικρή τεχνητή λίµνη κυκλικού σχήµτος. Προκειµένου ν ρεθεί η κτίν της λίµνης, τρεις µθητές επέλεξν τρί τυχί σηµεί της περιφέρειάς της Α, Β, Γ κι µέτρησν τις ποστάσεις τους πό τις πλευρές της πλτείς, όπως δείχνει το σχήµ B Γ A ) Στο σύστηµ ξόνων Ο ν τοποθετήσετε τ σηµεί Α, Β, Γ. Ν θεωρήσετε ότι η πόστση 1 στους άξονες ντιστοιχεί σε 10 m. ) Ν υποθέσετε ότι η λίµνη έχει ντίστοιχο σχήµ στους άξονες τον κύκλο κ λ µ = 0 πάνω στον οποίο ρίσκοντι τ Α, Β, Γ. Ν υπολογίσετε τ κ, λ, µ. γ) Ν ρείτε την κτίν της λίµνης. 58. ίνοντι οι κύκλοι C 1 : = 1 κι C : ( - 3) ( - ) = 4. ) Ν δείξετε ότι δεν έχουν κοινό σηµείο. ) Ν ρείτε την εξίσωση της δικέντρου. γ) Από όλ τ ζεύγη σηµείων (Α, Β), όπου το Α νήκει στον C 1 κι το Β στον C, ν ρεθεί υτό γι το οποίο τ Α, Β πέχουν τη µικρότερη πόστση. δ) Ν ρεθεί το ζεύγος σηµείων (Γ, ) (το Γ στον C 1, το στον C ) µε τη µεγλύτερη πόστση. 59. ίνοντι τ σηµεί Α (-, 0), Β (, 0) κι Μ 1 (1, 3 ). ) Ν δείξετε ότι Μ 1 Α Μ 1 Β. ) Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου που περνά πό τ σηµεί Α, Β, Μ 1. γ)ν δείξετε ότι το σηµείο Μ (- 1, 3 ) νήκει στον κύκλο κι Μ Α Μ Β. δ) Ν δείξετε ότι κάθε σηµείο Μ ( 0, 0 ) γι το οποίο ισχύει ΜΑ ΜΒ, νήκει στον κύκλο του ερωτήµτος (). 60. ίνετι η υπερολή κλάδο C 1 ( 1 0). - = 1 µε κλάδους C 1 κι C κι τυχίο σηµείο της Μ ( 1, 1 ) στον ) Ν γράψετε την εξίσωση της εφπτόµενης (ε) στο σηµείο Μ κι ν ρείτε τ σηµεί τοµής της (ε) µε τους άξονες. ) Ν δείξετε ότι η (ε) τέµνει τον σε σηµείο µετξύ των κορυφών της υπερολής. γ) Με δεδοµένο ότι η (ε) τέµνει τον κλάδο C στο Μ (, ), ν δείξετε ότι 1. < 0. Page 8 of 8

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ. Δίνεται η συνάρτηση f (). Να βρείτε για ποιες τιμές του δεν ορίζεται η συνάρτηση f. Να βρείτε τον αριθμό f ( ). Να δείξετε ότι f () I. Δίνεται η εξίσωση με η οποία έχει ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική)

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική) ΙΣΤΡΙΕΣ ΦΩΤΣ (Ερωτήσεις δικιολόγησης στη εωµετρική πτική). Η πργκωνισµένη νάκλση στο προσκήνιο Τις περισσότερες ορές που ντιµετωπίζουµε έν έµ το οποίο σχετίζετι µε έν πρίσµ δινούς υλικού, έχουµε συνηίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ Ω ΤΟΜΕ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ την παρούσα εργασία ασχολούμαστε με προβλήματα του Απολλώνιου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. το πρώτο γίνεται μια απλή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα