Μαύρη τρύπα στο δήμο Αλίμου!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής; Μαριναλέντα ένας κόκκινος δήμος στην Ισπανία Ένα καράβι για την Γάζα The Eye of beauty ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ

2 02 ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ο κ. Δήμαρχος απαντά Ποια εί ναι η ση με ρι νή οι κο νο μι κή κα τά σταση στο Δή μο μας; Στο ξε κί νη μά μας πα ρα λά βα με έ να τε ρά στιο χρέ ος του Δή μου και των Νο μι κών Προ σώ πων που πλη σία ζε τα 40 ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ! Η προ η γού με νη διοί κη ση εί χε πα ρα λά βει το Δη μαρ χείο με συσ σω ρευ μέ να χρέη α πό ό λες τις προ η γούμε νες διοι κή σεις της τά ξης των 18 ε κα τομ μυρίων και μέ σα σε τέσ σε ρα χρό νια το υ περ δι πλασία σε! Σή με ρα, 3,5 χρό νια με τά, το χρέ ος δεν έ χει αυ ξη θεί, για πρώ τη φο ρά με τά α πό δε κα πέ ντε χρό νια! Το δεί χνει, τό σο οι έ λεγ χοι των Ορκω τών Λο γι στών, ό σο και οι α να λυ τι κοί πί να κες των δανεια κών μας υ πο χρεώ σεων. Εί ναι εν δει κτι κό της προό δου στα οι κο νο μι κά α πό τον Γε νά ρη του 2007 μέ χρι σή με ρα, σε σύ γκρι ση με την πε ρίο δο Από την σύ γκρι ση των δύο αυ τών πε ριό δων, προ κύ πτει βελ τίω ση των οι κο νο μικών του Δή μου την τε λευ ταία τριε τία κα τά 31%. Πρέ πει να ση μειώ σου με ό τι το πρώ το μή να της διοί κη σης μας πα ρα λά βα με Δια τα γή Πληρω μής για το οι κό πε δο ΣΚΑ ΖΑ το ο ποίο σε δια πραγ μά τευ ση με τον οι κο πε δού χο μειώ θη κε στα και με τά α πό με γάλες προ σπά θειες με ο μό φω νη α πό φα ση πάρθη κε δά νειο α πό το Τα μείο Πα ρα κα τα θη κών και Δα νείων για την τα κτο ποίη ση του. Εξ ι δίων πό ρων έ χου με πλη ρώ σει μέ χρι τώ ρα γύ ρω στα για α παλ λο τρίω ση σε γη. Ποιο εί ναι το συ νο λι κό ύ ψος δα νει σμού του; Τι λή γει το 2010, τι το 2011 και αν προ βλέ πεται λή ψη και νούρ γιου δα νείου; Ο συ νο λι κός δα νει σμός, μέ χρι 31/12/2009 είναι ,50. Από το πο σό αυ τό, το 2010 λή γει το ,28 (κε φά λαιο). Προ βλέ πε ται νέο δά νειο ύ ψους ,75 για την α γορά του οι κο πέ δου Ηλιά δη και για την α παλ λο τρίω ση του οι κο πέ δου Μι χα λο δη μη τράκη (σύ νο λο ,75 ). Τέ λος σε σχέ ση με την οι κο νο μι κή δια χείρι ση του Δή μου, τι προ βλέ πε ται α πό την ε φαρ μο γή του σχε δίου Καλ λι κρά της; Ο νό μος για την με ταρ ρύθ μι ση στην Το πική Αυ το διοί κη ση με την ε φαρ μο γή του σχε δίου Καλ λι κρά της, σε γε νι κές γραμ μές δί νει α παντή σεις στο ο ξύ οι κο νο μι κό πρό βλη μα των Δήμων. Το πιο ση μα ντι κό εί ναι να δού με ό λη αυ τή την ε φαρ μο γή στην πρά ξη, αλ λά και στην διευκρί νη ση πολ λών λε πτο με ρειών. Εί ναι κά τι ε ντελώς νέο για την χώ ρα μας και χρειά ζε ται με γά λη προ σο χή στην ε φαρ μο γή του, του λά χι στον στα αρ χι κά του στά δια Ο Ν. Τσαμπαρλής για το χρέος Α - κέ ραιος στον Άλι μο! Η οι κο νο μι κή κα τά στα ση του Δή μου μας θα εί ναι για άλ λη μία φο ρά έ να α πό τα κομ βι κά ση μεία α ντι πα ρά θε σης στις ε πό με νες δη μο τικές ε κλο γές. Το γε γο νός εί ναι ό τι, ε πί διοί κησης Ορφα νού, άλ λα δέ κα ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ προ στέ θη καν σε αυ τά που ο Δή μος εί δη χρωστά Εί ναι λά θος ό μως να συ ζη τά με για νού μερα και ό χι για πρα κτι κές και νοο τρο πίες που ε ξα κο λου θούν να ε φαρ μό ζο νται και να μας ο δη γούν σαν δή μο στην οι κο νο μι κή κα τα στροφή με μα θη μα τι κή α κρί βεια. Πρέ πει ε πι τέ λους να αλ λά ξου με πο ρεία, να συ γκρου στού με με τα συμ φέ ρο ντα που κά ποιοι ε ξυ πη ρε τούν να πε τά ξου με τα βαρί δια που μας κρα τούν στον πά το. Για πα ράδειγ μα, μό λις πριν λί γες μέ ρες στο συμ βού λιο της Α ΝΕ ΔΑ ο Δή μαρ χος ζή τη σε και πέ τυ χε να α να νεω θεί για άλ λα πέ ντε (!!!) χρό νια η σύμ βαση κα ντί νας πά νω στην άμ μο στο Β Αλί πε δο. Η σύμ βα ση αυ τή έ λη γε τον Μάιο του 2011 (!!!) Και ε ρω τώ. Τυ χαίο; Ο φά κε λος για την έ ντα ξη της πε ριο χής Τρου μπά ρι (Carrefour) εί χε χα θεί για κά ποια χρό νια, πα ρήλ θε η τετρα ε τία α πό την πρώ τη α νάρ τη ση των σχε δίων και τώ ρα πρέ πει να ξε κι νή σου με α πό την αρχή. Έτσι ό μως κά ποια ε κα τομ μύ ρια εί ναι στα τα μεία της Carrefour και ό χι του Δή μου. Και αυ τό τυ χαίο; Στις δια φη μι στι κές πι να κί δες ε πι κρα τεί συσκό τι ση και στην πα ρα λία γί νε ται πάρ τυ. Όλα τυ χαία; Αυ τά πρέ πει να α ντι με τω πί σου με, αυ τά πρέ πει να αλ λά ξου με. Τό τε και μό νο τό τε θα έ χει νό η μα να συ ζη τά με για την οι κο νο μι κή α νά καμ ψη του Δή μου. Σαν Δη μο τι κή πα ρά τα ξη ή μα στε α πο φα σισμέ νοι να γυ ρί σου με σε λί δα. Το τι πα ρα λά βαμε δεν θα εί ναι δι καιο λο γία. Θα συ γκρου στούμε, θα α να τρέ ψου με και με α νοι χτά χαρ τιά θα φέ ρου με τα έ σο δα που ο Δή μος χρό νια στερεί ται. Θα το κά νου με, τε λεία και παύ λα! Συ γκρο τεί ται σι γά-σι γά το κί νη μα κα τά των κε ραιών στον Δή μο μας. Έτσι με τά την εκ δή λω ση που διορ γά νω σε η Αυ τό νο μη Πρω το βου λία Πο λι τών Αλί μου, άρ χι σε να λει τουρ γεί η Επι τρο πή κα τά των κε ραιών Αλί μου, με συμ με το χή πολ λών γει το νιών που α ντι με τω πί ζουν προ βλή μα τα με τις κεραίες κι νη τής τη λε φω νίας. Πρό σφα τα έ να και νού ριο ι στο λό γιο εμ φα νί στη κε στη γειτο νιά μας πα ρέ χο ντας ση μα ντι κή πλη ρο φόρη ση. Πα ρα θέ του με τη διεύ θυν σή του. A-κέ ραιος Αλι μος ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΘΕΜΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΠΙΝΔΑΡΟΥ 12, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ.: , ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ Νο 8 (ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010) Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκαν: Αναγνώστου Νίκος Πολίτης Τάκης Δαλέζιος Θέμης Κερσανίδης Στράτος Μπελιά Ελένη Κουρμουλάκης Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος Τάκης Παπαγιαννόπουλος Σταύρος Σφέτσα Δάφνη Φρυδάς Δημήτρης Χατζημιχάλη Μαργαρίτα Μπελαβίλας Νίκος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: skindesign.gr

3 ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ_ΙΟΥΛΙΟΣ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 BLOG: ANOKATOSTOKALAMAKI.WORDPRESS.COM ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 03 Μαύρη τρύπα ευρώ στον Δήμο Αλίμου Κιν δυ νεύει ο Δή μος μας, λό γω υ περ βο λι κών χρεώ ν - το χρέ ος α νέρ χε ται ή δη σε πε ρί που ευ ρώ (!)- να τε θεί αρ γά ή γρή γο ρα υ πό την α να γκα στι κή δια χεί ρι ση του λε γό με νου Ει δι κού Προ γράμ μα τος Εξυ γίαν σης, κα τά τον ί διο τρό πο που η χώ ρα τέ θη κε υ πό τον έ λεγ χο του Διε θνούς Νο μι σμα τι κού Τα μείου; Ο νέ ος, βα θύ τα τα συ ντη ρη τι κός και α ντι κοι νω νι κός, νό μος για την πε ρι φε ρεια κή και το πι κή αυ το διοί κη ση - που υ πο κρι τι κά α πο κα λεί ται Νέα αρ χι τε κτο νι κή της Αυ το διοί κη σης και της Απο κε ντρω μέ νης διοίκη σης και στον ο ποίο οι ε μπνευ στές του δεν ντρά πη καν να δώ σουν το ό νο μα του με γά λου αρ χι τέ κτο να του Αθη ναϊκού χρυ σού αιώ να, του Καλ λι κρά τη - δεν α πο βλέ πει μό νο στον βίαιο και αυ ταρ χι κό εκ συγχρο νι σμό της διοί κη σης αλ λά και στο χεύει στην δρα στι κή μείω ση των δη μό σιων κοι νω νι κών δα πα νών στην το πι κή και πε ρι φε ρεια κή αυ το διοί κη ση. Η πο λι τι κή αυ τή ο δη γεί σε δρα στι κές μειώ σεις στη χρημα το δό τη ση υ πη ρε σιών και έρ γω ν - με ό τι αυ τό συ νε πά γε ται για τη ζωή των δη μο τώ ν - και ε ξω θεί στην α νερ γία δε κά δες χι λιά δες ερ γα ζο μένους στους δή μους και τις νο μαρ χίες. Ο νέ ος νό μος, α νά με σα στις πολ λές ρυθ μί σεις του, προ βλέ πει - με το άρ θρο ό τι οι υ περ χρεω μέ νοι δή μοι θα ο δη γη θούν σε Ει δι κό Πρό γραμ μα Εξυ γίαν σης, πράγ μα που ση μαί νει ό τι θα τους ε πι βλη θεί α να στο λή πρόσ λη ψης και συμ βά σεων μί σθω σης έρ γου κα θώς και α πα γό ρευ ση σύ να ψης δα νείων. Ο δή μος μας, εί ναι έ νας υ περ χρεω μένος δή μος. Η οι κο νο μι κή πο λι τι κή των προ σκεί με νων στο ΠΑ ΣΟΚ και τη Νέα Δη μο κρα τία δη μο τι κών πα ρα τά ξεω ν - οι ο ποίες διοι κούν τις τελευ ταίες τε τρα ε τίες τον δή μο - με την κα κο δια χεί ρι ση, την α δια φά νεια, τις πε λα τεια κές σχέ σεις τη δια φθο ρά α κό μα και τον α το μι κό πλου τι σμό, εί χαν ως α πο τέ λε σμα την υ περ χρέω ση του δή μου η ο ποία τον ο δη γεί, αρ γά ή γρή γο ρα, στη μέγ γε νη του Ει δι κού Προ γράμ μα τος. Η κα τά στα ση εί ναι ά σχη μη και α να μέ νε ται να ε πι δει νω θεί α φού οι ή δη α νε παρ κείς Κε ντρι κοί Αυ το τε λείς Πό ροι (ΚΑΠ) έ χουν ή δη μειω θεί α πό την κυ βέρνη ση κα τά 40%! Σύμ φω να με το πε ρι βό η το Μνη μό νιο οι πε ρι κο πές, που μέ σω του νέ ου νό μου, θα ε πέλ θουν στην το πι κή αυ το διοί κη ση, θα κυ μαί νο νται α πό 1,2 έως 1,8 δι σε κα τομ μύ ρια ευ ρώ! Η δη μο τι κή αρ χή, ό πως άλ λω στε και η α ξιω μα τι κή α ντι πο λί τευ ση του δή μου μας, α ντι μετω πί ζουν μέ χρι σή με ρα τις α πα ρά δε κτες αυ τές κυ βερ νη τι κές πε ρι κοπές με μια εκ κω φα ντι κή σιω πή και με μια α κό μα χει ρό τε ρη α δρά νεια! Δραστικές περικοπές Η δρα μα τι κή μείω ση των αυ το τε λών πό ρων ε πη ρεά ζει ά με σα - και θα ε πη ρεά σει α κό μα πε ρισ σό τε ρο στο μέλ λο ν - τις κοι νω νι κές πα ρο χές στους παι δι κούς σταθ μούς, τα νη πια γω γεία, τα σχο λεία, τα δη μο τι κά ιατρεία, τον πο λι τι σμό, τον α θλη τι σμό τις υ πη ρε σίες για τους η λι κιω μένους, τα ά το μα με ει δι κές α νά γκες (Α ΜΕ Α), τα ε ξαρ τη μέ να ά το μα, τις δα πά νες για το πε ρι βάλ λον, τη δια σφά λι ση των δη μο σίων χώ ρων και των κοι νω νι κών υ πο δο μών. Τα διά φο ρα προ γράμ μα τα, ό πως η Βοήθεια στο Σπί τι, τα Κέ ντρα Δη μιουρ γι κής Απα σχό λη σης Παι διών κλπ, θα ο δη γη θούν στην α πα ξίω ση με κίν δυ νο α κό μα και στην κα τάρ γη ση τους. Η νέα δη μο τι κή αρ χή που θα προ κύ ψει α πό τις ε κλο γές του Νοεμ βρίου θα έ χει σο βα ρά προ βλή μα τα στο να εκ πλη ρώ σει τις υ πο χρεώσεις της για την κα θα ριό τη τα, τους μι σθούς, τον η λεκ τρο φω τι σμό κλπ. Την ί δια στιγ μή οι δή μοι, με το νέο νό μο, α πο κτούν 299 αρ μο διό τη τες, οι πε ρισ σό τε ρες α πό τις ο ποίες εί ναι δια χει ρι στι κού χα ρα κτή ρα, ό πως η πα ρο χή α δειών λει τουρ γίας κα τα στη μά των και δρα στη ριο τή των. Αρμοδιό τη τες οι ο ποίες προ σθέ τουν έ να τε ρά στιο φόρ το ερ γα σιών χω ρίς τα α νά λο γα, οι κο νο μι κά και άλ λα μέ σα, για την α ντι με τώ πι ση τους, γε γονός που θα ε πι δει νώ σει τα ή δη προ βλη μα τι κά οι κο νο μι κά του δή μου. Οι δη μο τι κές κι νή σεις - τό σο η προ σκεί με νη στην κυ βέρ νη ση του σημε ρι νού δή μαρ χου Θ. Ορφα νού ό σο και αυ τή της α ξιω μα τι κής α ντι πολί τευ σης του Ν. Τσα μπαρ λή - δέ σμιες και υ πό την α σφυ κτι κή ε πιρ ροή των κομ μα τι κών μη χα νι σμών των δύο κομ μά των ε ξου σίας, οι ο ποίες διοι κούν κα τ ει κό να των κυ βερ νή σεων τους για πά νω α πό 15 χρόνια το δή μο, ό χι μό νον υ πο νό μευ σαν την αυ το νο μία και την α νε ξαρτη σία των αυ το διοι κη τι κών θε σμών αλ λά και ο δή γη σαν τον δή μο στην υ περ χρέω ση με κίν δυ νο την έ ντα ξη του, στο εγ γύς μέλ λον, στο Ει δι κό Πρό γραμ μα Εξυ γίαν σης. Η δια χει ρι στι κή λο γι κή που τους δια κα τέ χει, κα κής ποιό τη τας και αυ τή, με τους δη μό τες στο πε ρι θώ ριο, α πλούς παρα τη ρη τές χω ρίς ε νερ γό συμ με το χή στις δη μο τι κές δρα στη ριό τη τες, εί ναι α νί κα νη να δώ σει, μέ σα στις δύ σκο λες ση με ρι νές συν θή κες, διέξο δο στα συσ σω ρευ μέ να προ βλή μα τα του δή μου, τα πε ρισ σό τε ρα α πό τα ο ποία οι ί διες δη μιούρ γη σαν. Υπάρχει άλλος δρόμος... Η δη μο τι κή κί νη ση Άνω Κά τω στο Κα λα μά κι, μια κί νη ση αυ τό νομη, με δη μο κρα τι κή ορ γά νω ση και λει τουρ γία, α νοι χτές δια δι κα σίες και κι νη μα τι κή α ντί λη ψη, εί ναι έ νας ορ γα νω μέ νος χώ ρος της κοι νω νι κής α ρι στε ράς που φι λο δο ξεί να εκ φρά σει ό λο και πε ρισ σό τε ρο τον κό σμο της ρι ζο σπα στι κής α ρι στε ράς και οι κο λο γίας άλ λα ό σους συ γκρούο νται με την πο λι τι κή, τό σο στην κε ντρι κή πο λι τι κή σκη νή ό σο και στο αυ τοδιοι κη τι κό πε δίο, με τα κόμ μα τα και τις δη μο τι κές κι νή σεις του Μνη μονίου, του ΔΝΤ και του Καλ λι κρά τη. Εμείς έ χου με α πό χρό νια χα ρά ξει και α κο λου θού με μια δια φο ρε τική πο ρεία. Όχι ε πει δή εί μα στε πε ρίερ γοι αλ λά ε πει δή θεω ρού με ό τι η πιο ου σια στι κή σχέ ση με την πό λη μας εί ναι αυ τή που ε ξα σφα λί ζει την ε νερ γή συμ με το χή των πο λι τών στη δη μο κρα τι κή ορ γά νω ση της το πικής κοι νω νίας

4 04 ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Που είναι η μπουλντόζα; Πι στεύου με ό τι το κτί ριο της ΦΑ ΝΤΑ ΣΙΑΣ ή ταν η αρ χή και πο λύ σύ ντο μα πολ λά χι λιό μετρα α κτών συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων του Δή μου μας θα α πο δο θούν ε λεύ θε ρα στους λουό μενους. Αυ τό δή λω σε ο δή μαρ χος με α φορ μή την κα τε δά φι ση του ι στο ρι κού κέ ντρου διασκέ δα σης πα ρου σία του πρω θυ πουρ γού. Βέ βαια, το κέ ντρο ή ταν ή δη μι σο γκρε μι σμέ νο α φού εί χε να λει τουρ γή σει α πό την ε πο χή του α εί μνη στου πα τέ ρα του Οχι, πε ρισ σό τε ρα δεν διευ κρί νι σε ο Θ. Ορφα νός. Αν εν νο εί, δη λα δή, ό τι πο λύ σύ ντο μα η μπουλ ντό ζα του Γιώρ γου και της Μπιρ μπί λη θα πά ρει σβάρ να ό λες τις αυ θαί ρε τες και παρά νο μες ε γκα τα στά σεις που υ πάρ χουν α πό το Ακρω τή ρι έως τη Μα ρί να Αλί μου, οι πε ρισ σότε ρες των ο ποίων λει τουρ γούν με λεό ντειες συμ βά σεις που ό λες οι τε λευ ταίες διοι κή σεις του Δή μου πρό θυ μα υ πέ γρα ψαν με τους διάφο ρους ε πι χει ρη μα τίες. Πάρκινγκ με σκιά! Ηταν, πά ντως, μια κα λή ευ και ρία για τον δή μαρ χό μας να πρό τει νε στον πρω θυ πουρ γό και την υ πουρ γό Πε ρι βάλ λο ντος να τους δεί ξει λί γο πιο κά τω, στο χώ ρο της Ο ΣΤΡΙΑ, το τε λευταίο του κα τόρ θω μα Οτι, δη λα δή, τε λι κά πέ τυ χε να φυ τέ ψει 5-6 δεν δρύ λια δάφ νης και μου ριάς μέ σα στο νέο πάρ κιν γκ που η ε πι χεί ρη ση αυ θαί ρε τα δημιούρ γη σε κα τα στρέ φο ντας τον χώ ρο πρα σίνου που υ πήρ χε ε πει δή, λέει, το γκα ζόν ξερά θη κε λό γω έλ λει ψης νε ρού! Μά λι στα, ό πως δια βά σα με και σε α βα ντα δό ρι κο δη μο σίευ μα το πι κού ε ντύ που, το συ νερ γείο του Δή μου με ε πι κε φα λής τον δή μαρ χο προ χώ ρη σε στη δενδρο φύ τευ ση πα ρά τις έ ντο νες δια μαρ τυ ρίες της ε ται ρείας! Μπρά βο δή μαρ χε που φρο ντί ζεις και για τη σκιά των αυ το κι νή των! Σύμβουλος για τα... καντήλια Εντά ξει, κα τα λα βαί νου με την υ πο χρέω ση που έ χει ο δή μαρ χος στον πάμπλουτο κ. Ταρα σιά δη για τις χρή σι μες υ πη ρε σίες που του προ σέ φε ρε και οι ο ποίες εν πολ λοίς κα θόρι σαν και την ε κλο γή του. Ομως, αυ τή η πανελ λα δι κή πρω το τυ πία να του α να θέ σει ρό λο συμ βού λου ε πί θρη σκευ τι κών θε μά των ξεπέ ρα σε κά θε ευ φά ντα στη μι κρο πο λι τι κή και και ρο σκο πι κή πρα κτι κή που έ χου με γνω ρί σει α πό τους αι ρε τούς. Για τί, πέ ραν της φαι δρό τη τας της υ πό θε σης (α λη θεύει ό τι έ χει ζη τη θεί α πό τον κ. σύμ βουλο στον α πο λο γι σμό του έρ γου του να συ μπερι λά βει και τις πι θα νές ζη μιές που υ πέ στη σαν οι ε νο ρίες του Δή μου μας α πό τη μείω ση των τε λε τών μυ στη ρίων, λό γω της σο βού σας οικο νο μι κής κρί σης;) υ πάρ χει και το ου σια στι κό μέ ρος: Μπο ρεί, ο κ. δή μαρ χος να προ χω ρεί σε τέ τοιου εί δους συμ βά σεις, ό ταν τα πε ρί που ευ ρώ τον χρό νο ( ευ ρώ την τετρα ε τία) που κο στί ζουν οι θρη σκευ τι κές συμβου λές του κ. Τα ρα σιά δη μπο ρού σαν να δια τεθούν για την κά λυ ψη χρό νιων α να γκών ό πως κα τα σκευή α πο χω ρη τη ρίων στα σχο λεία, καθα ριό τη τα, ε νί σχυ ση δο κι μα ζό με νων συ μπολι τών μας κ.ά. Αλή θεια, οι κ.κ. δη μο τι κοί σύμ βου λοι ό λων των πα ρα τά ξεων για τί δεν α ντι δρούν στην παρα πά νω γε λοιό τη τα; Την ψυ χή τους θέ λουν να σώ σου ν; Ωραίος για κτίσιμο Εχου με έ ναν α πό τους πιο ω ραίους Δήμους. Εχου με χα μη λούς σχε τι κά συ ντε λε στές δό μη σης και εί μα στε πά νω στη θά λασ σα εί πε με τα ξύ των άλ λων ο Νί κος Τσα μπαρ λής α νακοι νώ νο ντας την υ πο ψη φιό τη τά του. Αν δεν κά νου με λά θος ο κ. Τσαμ παρ λής είναι πο λι τι κός μη χα νι κός και ερ γο λά βος κα τασκευα στής οι κο δο μών. Ξέ ρει, ε πο μέ νως, πως τις τε λευ ταίες δε κα ε τίες ο Άλι μος γνώ ρι σε και αυ τός για κα λά τις α ρε τές της α ντι πα ρο χής και της α θρό ας τσι με ντο ποίη σης. Ξέ ρει, ε πίσης, τό σο ο ί διος ό σο και οι συ νερ γά τες του ό τι, εί τε α πό θέ ση συ μπο λί τευ σης εί τε α ντιπο λί τευ σης συ νέ βα λαν και αυ τοί ώ στε η παρα λια κή ζώ νη του Δή μου να πα ρα δο θεί στην ά γρια ι διω τι κή εκ με τάλ λευ ση. Τα ξέ ρει αυ τά ο υ πο ψή φιος δή μαρ χος. Προς τι λοι πόν οι α να φο ρές του για χα μη λούς συ ντε λε στές δό μη σης; Μή πως, προιωνίζει τη συ νέ χι ση της α νά πτυ ξης που γνω ρί σα με και την πε ραι τέ ρω εκ με τάλ λευ ση της πα ρα λίας; Δολοφονικές σειρήνες Οπως φαί νε ται η εκ στρα τεία α πο ξή λω σης των πα ρά νο μων δια φη μι στι κών πι να κί δων που έ χει ξε κι νή σει ε δώ και και ρό, στον Αλι μο δεν έ χει φτά σει Η δη μο τι κή μας αρ χή πα ρά τα ό σα λέ γο νται και γρά φο νται δεν δεί χνει να συ γκι νεί ται Να ση μειώ σου με, για α κό μη μία φο ρά, πως το ξύ λω μα των πι να κί δων δεν έ χει μόνο αι σθη τι κά κρι τή ρια. Στο χεύει πά νω α π ό λα στην προ στα σία των ο δη γών α πό τις ε πικίν δυ νες σει ρή νες του δρό μου. Εχει βρε θεί ό τι τα δια φη μι στι κά μη νύ μα τα στους δρό μους κο στί ζουν τη ζωή σε 10 συ ναν θρώ πους μας και ευ θύ νο νται για πε ρισ σό τε ρα α πό 300 τροχαία α τυ χή μα τα τον χρό νο. Εχου με δη λα δή να κά νου με με την προ στα σία της αν θρώ πι νης ζωής. Εί ναι γνω στό ό τι ε πί χρό νια η Το πι κή Αυτο διοί κη ση εισ πράτ το ντας με γά λα πο σά και η πο λι τεία κά νο ντας τα στρα βά τα μά τια ε πέ τρεψαν το πρό βλη μα των πα ρά νο μων πι να κί δων να γί νει μά στι γα. Μό νον τε λευ ταία, οι κρα τι κές υ πη ρε σίες κι νη το ποιού με νες α πό τον προσω πι κό α γώ να γο νιών που έ χα σαν τα παι διά τους στην ά σφαλ το έ χουν αρ χί σει να ε φαρμό ζουν τον νό μο. Τον ο ποίον ό μως ο Δή μος Αλί μου ε ξα κο λου θεί να γρά φει στα πα λαιό τερα των υ πο δη μά των του και οι πι να κί δες να βρί σκο νται σε κά θε ση μείο της πό λης. Οπό τε, βλέ που με το Σώ μα Επι θεω ρη τώ ν - Ελε γκτών δη μό σιας διοί κη σης να έρ χε ται σύ ντο μα για έ λεγ χο... Άρχισαν τα μαχαιρώματα... Να υποθέσουμε οτι έτσι θα διεξάγουν οι δύο μονομάχοι τον προεκλογικό αγώνα;

5 ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 BLOG: ANOKATOSTOKALAMAKI.WORDPRESS.COM ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στη μάχη των δημοτικών εκλογών Τη συμ με το χή του στις προ σε χείς ε κλο γές του Νο εμ βρίου α πο φά σι σε το Άνω - Κά τω στο Κα λα μά κι. Στην α νοι χτή μα ζι κή συ νέ λευ ση της κί νη σης, που πραγ μα το ποιή θη κε την Τε τάρ τη 14 Ιου λίου, τα μέ λη και οι φί λοι της κί νη σης μί λη σαν για την α νά γκη να συ νε χι στούν οι προ σπά θειες που έ χουν ξε κι νή σει για κοι νή συ μπό ρευση με άλ λες κι νή σεις, συλ λο γι κό τη τες, ο μά δες και πο λί τες που δρα στη ριο ποιού νται στον Άλι μο και διεκ δι κούν μια άλ λη πο ρεία για τον Άλι μο Η συ νά ντη ση αυ τή μπο ρεί να βρει έ δα φος πά νω στις θέ σεις που ε πα νει λημ μέ να έ χουμε δια τυ πώ σει στα τέσ σε ρα χρό νια της διαδρο μής της κί νη σης, τό σο για τα το πι κά ό σο και για τα γε νι κό τε ρα ζη τή μα τα. Το νί ζε ται ό τι οι προ σε χείς δη μο τι κές ε κλο γές διε ξά γο νται μέ σα στη δί νη της πο λύ πλευ ρης κρί σης που ζού με και τις δρα μα τι κές ε πι πτώ σεις που έ χει ε πι φέ ρει σε ό λη την ελ λη νι κή κοι νω νία. Ιδιαί τε ρα στο χώ ρο της αυ το διοί κη σης, με το νέο θε σμι κό πλαί σιο του Καλ λι κράτη, δεν ε πι διώ κε ται μό νον ο αυ ταρ χι κός εκ συγ χρο νι σμός της κρα τι κής διοί κη σης και η α πο κλει στι κή νο μή της α πό τις δυ νά μεις του δι κομ μα τι σμού, συρ ρι κνώ νο ντας και τις ε λά χι στες προϋπο θέ σεις αυ το διοί κη σης, αλλά ε πι χει ρεί ται και η κα τε δά φι ση του ό ποιου κοι νω νι κού έρ γου πα ρέ χουν οι Ο ΤΑ προ κειμέ νου να ε ξυ πη ρε τη θεί ο στό χος της δρα στικής πε ρι κο πής των δη μο σίων, κοι νω νι κών δα πα νών. Στον Άλι μο τα α νοι κτά μέ τω πα της πα ραλίας και η προ στα σία των δη μό σιων ε λεύθε ρων χώ ρων α πό την ε μπο ρευ μα το ποίη ση και την πα ρά δο ση τους στα μι κρά και με γάλα συμ φέ ρο ντα, η υ πε ρά σπι ση των αρ χών της συμ με το χής των πο λι τών στα δη μο τι κά δρώ με να, η α να βάθ μι ση της κα θη με ρι νό τητας των δη μο τών, η έκ φρα ση αλ λη λεγ γύης και η ε νί σχυ ση ευ πα θών ο μά δων του δή μου μας α πο τε λούν ζη τή μα τα που α να δει κνύουν τη δι κή μας δια φο ρε τι κή στά ση και α ντι μετώ πι ση. Που συ γκρο τούν την α ντί θε ση μας στη μέ χρι σή με ρα πρα κτι κή των δη μο τι κών αρ χών, οι ο ποίες α πλά πε ριο ρί ζο νται στο να δια χει ρί ζο νται τη θη τεία τους και ό χι να αλλά ζουν τη ζωή της πό λης με ευαι σθη σία στο πε ρι βάλ λον και τις κοι νω νι κές α νά γκες των κα τοί κων της. Το Άνω - Κά τω στο Κα λα μά κι κα λεί ό λους ό σους δεν βο λεύο νται α πό το μο ντέ λο διοί κη σης - δια χεί ρι σης του δή μου να συ ναντη θού με και να πο ρευ τού με μα ζί στις ε κλογές του Νο εμ βρίου. Επό με νο βή μα, αρ χές Σε πτεμ βρίου, η α νά δει ξη των υ πο ψη φίων και του/της ε πικε φα λής του σχή μα τος μέ σα α πό α νοι χτές και δη μο κρα τι κές δια δι κα σίες Ως εδώ! Μετά τους μπράβους, την αστυνομία και η δικαιοσύνη στα παιχνίδια της παραλίας! Για στάση (!!!), υποκίνηση σε στάση (!!!) και φθορά ξένης περιουσίας (!!!), καλείται να απολογηθεί ο Δήμος Ελληνικού. Αυτό ζήτησε στις ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας, που άσκησε ποινική δίωξη εναντίον εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων και υπαλλήλων του Δήμου. Ο λόγος; Το ξήλωμα της περίφραξης της παραλίας του Ελληνικού στις 10 Ιουνίου του 2007.Γιατί άραγε τώρα; Τότε η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωνε την πρώτη φάση του αγώνα για την απόδοση της δημόσιας περιουσίας στους δημότες δωρεάν. Τότε κέρδιζε τη μάχη ενάντια στα ιδιωτικά συμφέροντα που πλούτιζαν από την ανεπάρκεια αν όχι τη συνενοχή της κεντρικής εξουσίας. Τότε στο πλευρό του Δήμου Ελληνικού βρέθηκε - μεταξύ άλλων - και ο νυν Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα απελευθερωθούν οι χώροι και τα παράνομα μαγαζιά από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο και θα ξαναδοθεί αυτός ο δημόσιος χώρος στους πολίτες της Αττικής. Γι αυτό είμαστε εδώ και συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες των πολιτών. Κάτι που επανέλαβε πρόσφατα στη Φαντασία. Τώρα ο Δήμος Ελληνικού συνεχίζει τον αγώνα υπεράσπισης της περιουσίας των πολιτών και δεν περιορίζεται μόνο στα λόγια. Συνεχίζει να μην πτοείται από απειλές των μπράβων της νύχτας αλλά ούτε και να τρομοκρατείται από επιθέσεις όπως ο πρόσφατος ξυλοδαρμός του νυχτοφύλακα της παραλίας. Τώρα ζητά να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες ο νυν Πρωθυπουργός, η νυν υφυπουργός Υγείας Φώφη Γεννηματά, οι δεκάδες βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων που ήταν παρόντες στον αγώνα της Δημοτικής Αρχής του Ελληνικού

6 06 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ Μ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Οτι είναι άδικο δεν μπορεί να είναι και αναγκαίο... Προϋπο θέ σεις για τη συμ με το χή των με τα να στών στις το πι κές ε κλο γές Μέ σα στην γε νι κό τε ρη νε ο φι λε λεύ θε ρη ε πί θε ση που δέ χο νται ό λοι οι εργα ζό με νοι α πό κυ βέρ νη ση, Δ.Ν.Τ. και Ε.Ε. οι δη μο τι κοί υ πάλ λη λοι έ χουν να α ντι με τω πί σουν και τις ε πι πτώ σεις α πό τον νέο νό μο ΚΑΛ ΛΙ ΚΡΑ ΤΗΣ. Οι Ο ΤΑ μπαί νουν και αυ τοί στην μέγ γε νη του προ γράμ μα τος στα θε ρό τη τας που ε πι βάλ λει μειώ σεις προ σω πι κού, α να γκα στι κές με τα τά ξεις, α πο λύσεις συμ βα σιού χων. Ζη τή σα με α πό τον Γιώρ γο Κουρ μου λά κη, ερ γα ζό με νο στον Δή μο Αλί μου να μας μιλή σει για ό λα αυ τά που συμ βαί νουν το τελευ ταίο διά στη μα στο χώ ρο του. Ο Δή μος, λέει, α πα σχο λού σε πε ρί που 400 ά το μα με διά φο ρες σχέ σεις ερ γα σίας που κάλυ πταν πά γιες α νά γκες. Ήδη, οι συ νά δελ φοι με σύμ βα ση ο ρι σμέ νου χρό νου και τα stages έ χουν φύ γει και για την κά λυ ψη των α να γκών μας δεν έ χει προσ λη φθεί μό νι μο προ σω πικό ό πως εί χε α πο φα σι στεί, αλ λά ο κτα μη νί τες συμ βα σιού χοι. Το μό νι μο προ σω πι κό βρί σκεται σε συ νε χή α να στά τω ση, για τί ό πως εί παν και οι κο ρυ φαίοι σο σια λι στές υ πουρ γοί (Πάγκα λος, Πα πα κων στα ντί νου, Λο βέρ δος) μο νιμό τη τα υ πάρ χει ε φό σον υ πάρ χει και ορ γα νι κή θέ ση. Προ βλέ πουν α κό μη και ει δι κό πρόγραμ μα ε ξυ γίαν σης για τους υ περ χρεω μένους Ο ΤΑ, δη λα δή, τους πε ρισ σό τε ρους. Για να μην πού με το άλ λο, συ νέ χι σε, τον κίν δυ νο των υ πο χρεω τι κών με τα τά ξεων που α να τρέ πει τον προ σω πι κό και οι κο γε νεια κό προ γραμ μα τι σμό των ερ γα ζο μέ νων. Θυ μω μέ νος και α πο φα σι σμέ νος μι λά ει για τις μειώ σεις των α πο δο χών, την κα τάρ γη ση των ε πι δο μά των, την διά λυ ση του α σφα λι στικού, την προ σπά θεια να πε ρά σουν στα χέ ρια ι διω τών δη μο τι κές υ πη ρε σίες (π.χ. δια χεί ρι ση α πορ ριμ μά των). Και τι γί νε ται, τον ρω τά με. Άλλος δρό μος α πό τον α γώ να δεν υ πάρ χει. Οι ερ γα ζό με νοι του Δή μου Αλί μου μα ζί με ό λους τους άλ λους ερ γα ζό με νους θα πα λέ ψου με να α να τρα πούν τα μέ τρα, για τί λε φτά υ πάρ χουν για τις τρά πε ζες και τα υ πο βρύ χια, αλ λά δεν υ πάρ χουν για τους ερ γα ζό με νους, την παι δεία, την υ γεία, τις κοι νω νι κές πα ρο χές και την ε νίσχυ ση του δη μό σιου και κοι νω νι κού χα ρακτή ρα των Ο ΤΑ. Προ κει μέ νου να ψη φί σεις στις δη μο τικές ε κλο γές πρέ πει να α νή κεις σε μια α πό τις πα ρα κά τω κα τη γο ρίες και να κα τα θέσεις αί τη ση στον Δή μο για την εγ γρα φή σου στους ει δι κούς ε κλο γι κούς κα τα λόγους. Στο Δή μο Αλί μου οι αι τή σεις υ πο βάλλο νται στο τμή μα Δη μο τι κής Κα τά στα σης και Λη ξιαρ χείου, Αρι στο τέ λους 53 Άλι μος (Κτί ριο Δή μου). Η προ θε σμία για την αί τηση εί ναι μέ χρι 31 Αυ γού στου Στις δη μο τι κές ε κλο γές του Νο εμ βρίου 2010 μπο ρούν να ψη φί σουν οι με τα νάστες και οι με τα νά στριες που έ χουν συμπλη ρώ σει το 18 ο έ τος της η λι κίας τους και δια θέ του ν: Ά δεια δια μο νής αό ρι στης ή δε κα ε τούς διάρ κειας Ά δεια δια μο νής ε πί μα κρόν δια μέ νο ντος Ά δεια δια μο νής ως μέ λος οι κο γέ νειας Έλλη να ή πο λί τη της Ε.Ε. με πε ντα ε τή ή μό νι μη δια μο νή Ά δεια δια μο νής ως γο νέ ας α νή λι κων Ελλή νων πο λι τών, με πε ντα ε τή δια μο νή. Στις δη μο τι κές ε κλο γές δι καίω μα συμ μετο χής έ χουν α κό μη: Πο λι τι κοί πρό σφυ γες και τα μέ λη των οικο γε νειών τους, με πε ντα ε τή δια μο νή Υ πα γό με νοι στο κα θε στώς ε πι κου ρι κής προ στα σίας ή προ στα σίας για αν θρω πι στικούς λό γους, με πε ντα ε τή δια μο νή Α νι θα γε νείς, με πε ντα ε τή δια μο νή. Αν α νή κεις σε μια α πό τις πα ρα πά νω κατη γο ρίες τό τε πρέ πει να κα τα θέ σεις στο Δή μο που υ πέ βαλ λες αί τη ση και πή ρες την ά δεια, τα ε ξής δι καιο λο γη τι κά: Αί τη ση εγ γρα φής στον ει δι κό ε κλο γι κό κα τά λο γο (δια θέ σι μη στο ή στον Δή μο) Ε πι κυ ρω μέ νο α ντί γρα φο της ά δειας ή άλ λου τίτ λου νό μι μης δια μο νής (ό χι βεβαίω ση κα τά θε σης) Ε πι κυ ρω μέ νο α ντί γρα φο δια βα τη ρίου κάντε κλίκ! Για περισσότερες πληροφορίες: Υπουργείο Εσωτερικών,

7 ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 BLOG: ANOKATOSTOKALAMAKI.WORDPRESS.COM ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 07 Θουκιδίδης ο Αλιμούσιος Ίσως να μην υ πάρ χει άλ λη γει το νιά στον Δή μο μας με τό σα προ βλή μα τα ό σα ο Πα λαιός Άλι μος. Σε αυ τή τη κα τάστα ση ο ΘΟΥ ΚΥ ΔΙ ΔΗΣ Ο Α ΛΙ ΜΟΥ ΣΙΟ Σ ο δρα στή ριος ε ξω ραϊστι κός σύλ λο γος της πε ριο χής με τη πλη θώ ρα α πό ο ξυ μέ να προ βλή μα τα, έχει μια αξιόλογη δραστηριότητα! Στη συ νά ντη ση που εί χε το Α ΝΩ - ΚΑ ΤΩ στο ΚΑ ΛΑ ΜΑ ΚΙ με το ΔΣ του Συλ λό γου ε πι ση μάν θη καν τα πολ λά προ βλή μα τα του Πα λαιού Αλίμου. ο δή γη σε η μα κρο χρό νια α δια φο ρία των Δη μο τι κών Διοι κή σεων, πα ρό λο που αρ κε τά α πό αυ τά θα μπο ρού σαν να εί χαν διορ θω θεί, με λί γη κα λή θέ λη ση και χω ρίς ι διαί τε ρη προ σπά θεια ή οι κο νο μι κή ε πιβά ρυν ση για τον Δή μο. Αρκεί να υ πήρ χε α πό πλευ ράς της Δη μο τι κής αρ χής θέ λη ση και σχέ διο ε πί λυ σης τους. Ο Σύλ λο γος έ χει ε πα νει λημμέ να ζη τή σει να του α να κοι νω θεί έ να χρο νο διά γραμ μα έρ γων, α φού στο σύ νο λο τους τα αι τή μα τα θεω ρή θη καν α πό τον Δή μαρ χο δί καια. Τα κυ ριό τε ρα θέ μα τα, ό πως μας τα έ θε σαν οι εκ πρό σω ποι του Συλ λό γου. 1) Κα τα σκευή Δη μο τι κού σχο λείου, Κ.Α.Π.Η, Λαϊκής Αγο ράς. 2) Μη τρο πο λι τι κό πάρ κο υ ψη λού πρα σί νου στο χώ ρο του πρώην Αερο δρο μίου. 3) Διευ θέ τη ση της χω ρο θέ τη σης του Σταθ μού Με τα φόρ τω σης Απορριμ μά των. α) Απο μά κρυν ση του σταθ μού με τα φόρ τω σης α πο κλα διών. β) Απο λύ μαν ση, συ ντή ρη ση, συ μπλή ρω ση κά δων α πορ ριμ μά των. 4) Προ στα σία και πε ρι ποίη ση χώ ρων πρα σί νου και πλα τειών και δημιουρ γία νέων. α) Ανα κα τα σκευή της πλα τείας Γε ρου λά νου. β) Ανά πλα ση του λό φου της Αγίας Άννης. γ) Κο πή χόρ των στα χέρ σα οι κό πε δα. Αξιο ποίη ση ό σων α νή κουν στον Δή μο. 5) Συ ντή ρη ση ορ γά νων στις παι δι κές χα ρές των ο δών Κε φαλ λη νίας και Κοτ ζιά. 6) Κα τα σκευή πε ζο δρο μίων - πλα κό στρω ση - Δε ντρο φύ τευ ση. α) Επα να σφαλ τό στρω ση δρό μων. β) Μο νο δρο μή σεις ου σίας. Σή μαν ση κυ κλο φο ρίας και ο ρίων τα χύτη τας με και νούρ γιες πι να κί δες, φω τι σμός των δρό μων. γ) Πλα κό στρω ση πε ζο δρο μίου του γή πε δο πο δο σφαί ρου. δ) Υλο ποίη ση α πο φά σεων Δ.Σ. για την κα τα σκευή πε ζο δρό μων. ε) Πε ρι ποίη ση χώ ρων πρα σί νου ε κα τέ ρω θεν των γραμ μών του ΤΡΑΜ. 7) Έλεγ χος λει τουρ γίας ι διω τι κών ε πι χει ρή σεων. Νο μι μό τη τα - Ρύ πανση πε ρι βάλ λο ντος - Κα τά λη ψη πε ζο δρο μίων α πό α ντι κεί με να - Τή ρη ση κα νό νων υ γιει νής - Κυ κλο φο ρία και στάθ μευ ση βα ρέων ο χη μά των. 8) Απο μά κρυν ση των κε ραιών κι νη τής τη λε φω νίας. Έλεγ χος της λειτουρ γίας τους. 9) Κυ κλο φο ρια κή ρύθ μι ση για πιο ά με ση προ σπέ λα ση του Δη μο τι κού σχο λείου και της α γο ράς Θου κυ δί δου. Επα να δρο μο λό γη ση του λεω φορείου της το πι κής συ γκοι νω νίας. 10) Συ στη μα τι κή φρο ντί δα για τα α δέ σπο τα σκυ λιά Η σύνθεση του νέου ΔΣ του συλλόγου μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 25 η Απριλίου 2010: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανιουδάκης Γιώργος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικολαϊδης Μίλτος Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κοιλάκου Βασιλική ΤΑΜΙΑΣ: Καπανδρίτης Κων/νος ΕΦΟΡΟΣ: Χασιώτου Ανθή ΜΕΛΗ : Καμπούρης Γιώργος Αρσένης Διονύσης Η έλ λει ψη Υγιει νής στα σχο λεία του Αλί μου Με το κεί με νο αυ τό παίρ νω το θάρ ρος για να δη μο σιο ποιή σω στο κοι νό της ε φη με ρί δας έ να πρό βλη μα, που μου έ χει προ κα λέ σει α γανά κτη ση. Αφο ρά τους χώ ρους υ γιει νής των 7 ου και 12 ου Δη μο τι κών Σχο λείων Αλί μου. Εκεί φοι τά έ νας με γά λος α ριθ μός μα θη τι κού δυνα μι κού (700 παι διά), που ό μως μπο ρούν να ε ξυ πη ρε τη θούν α πο κλει στι κά και μό νο α πό έ να WC α γο ριών και έ να α ντί στοι χο κο ρι τσιών, τα ο ποία εί ναι και πε ριο ρι σμέ νων τε τρα γω νικών μέ τρων. Η συ νο λι κή ε πι φά νεια των χώ ρων υ γιεινής δεν έ χει κα μία σχέ ση με τις προ δια γραφές, σύμ φω να με τις ο ποίες ο Οργα νι σμός Σχο λι κών Κτι ρίων κα τα σκευά ζει τα δι δα κτήρια της Πρω το βάθ μιας Εκπαί δευ σης, μ αυ τό το μα θη τι κό δυ να μι κό. Εκτός ό μως α πό την μι κρή ε πι φά νεια των χώ ρων με γά λο πρό βλη μα εί ναι και η κα κή τους κα τά στα ση. Η ο ποία δη μιουρ γεί προ βλήμα τα υ γείας στους μι κρούς μα θη τές και έ χει σαν α πο τέ λε σμα να ι κα νο ποιούν τις α νά γκες τους στο γει το νι κό αύ λειο χώ ρο με τις α νά λογες συ νέ πειες. Στα πα ρα πά νω προ βλή μα τα πρέ πει να προ στε θεί κι ο α νε παρ κής α ριθ μός των κα θαρι στριών, που προσ λαμ βά νε ται ε πο χια κά και το πρό βλη μα ε πι τεί νε ται έ τι πε ραι τέ ρω. Ανα μέ νω με την και νούρ για σχο λι κή χρονιά την έ μπρα κτη ευαι σθη σία των υ ψη λό βαθμων στε λε χών του Υπουρ γείου Παι δείας πάνω σ αυ τό το φλέ γον θέ μα. Στε λέ χη τα ο ποία με τις δη μό σιες δη λώ σεις τους το πο θε τούν τον μα θη τή στο κέ ντρο του εν δια φέ ρο ντος. Κα θώς και α πό τον νυν Δή μαρ χο Αλί μου, ο ο ποίος έ χει την αρ μο διό τη τα για την συ ντή ρηση και την λει τουρ γία των σχο λι κών μο νά δων. Τυ χαί νει ε πί σης να εί ναι και για τρός Λ.Κ. BLOG: ANOKATOSTOKALAMAKI.WORDPRESS.COM

8 08 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο Ν. ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ Δ. ΣΦΕΤΣΑ Μη τρο πο λι τι κό Πάρ κο Ελλη νι κού: Ανα γκαίο - Εφι κτό - Φθη νό... Και οι τε λευ ταίες αμ φι βο λίες έ χουν πια κα ταρ ρι φθεί: Η δη μιουρ γία Μη τρο πο λι τι κού Πάρ κου στο Ελλη νι κό δεν εί ναι μια α κρι βή πο λυ τέ λεια για τους κα τοί κους των γύ ρω πε ριο χών. Αντί θε τα, εί ναι έρ γο ζω τι κής ση μα σίας για τους κα τοί κους ό λου του Λε κα νο πε δίου. Εκτός α πό την εύ κο λη πρό σβα ση - τρα μ, με τρό -, την α νά σα ζωής που θα προ σφέ ρει στην πλέ ον πυ κνο κα τοι κη μέ νη πρω τεύου σα της Ευ ρώ πης, η δη μιουρ γία του πάρ κου μπο ρεί να γί νει με πο λύ μι κρό κό στος, ό πως α πο δει κνύουν τα α ντί στοι χα πα ρα δείγ μα τα πα γκο σμίως Τα πα ρα πά νω υ πο στη ρί ζει με συ γκε κρι μένες με λέ τες και ε πι χει ρή μα τα, η έ ρευ να του ερ γα στη ρίου Αστι κού Πε ρι βάλ λο ντος του Ε ΜΠ που πραγ μα το ποιεί ται για λο γα ρια σμό των δήμων Αλί μου, Αργυ ρού πο λης, Γλυ φά δας και Ελλη νι κού. Στα μέ σα Ιού νη, η ε ρευ νη τι κή ο μάδα πα ρου σία σε τα συ μπε ρά σμα τα της Α φά σης της έ ρευ νας για τη δη μιουρ γία του πάρ κου, που συ μπυ κνώ νο νται στις τρεις λέ ξεις - κλειδιά: α να γκαίο, ε φι κτό, φθη νό. Το Άνω Κά τω μί λη σε με τον ε πι κε φα λής της έ ρευ νας, Νί κο Μπε λα βί λα (Αρχιτέκτονα - πολεοδόμο, επίκουρο καθηγητή στο Ε.Μ.Π.) ο ο ποίος στο ε ρώ τη μα αν το πάρ κο εί ναι και... πι θα νό, στις υ πάρ χου σες οι κο νο μι κές συν θήκες, εί ναι κα τη γο ρη μα τι κός: Αν ε κτι μού με ό τι η χώ ρα θα προ χω ρή σει χω ρίς δη μό σια έρ γα ί σως εί ναι κα λύ τε ρα να με τα να στεύ σου με. Η ο λο κλή ρω ση της Α φά σης δεί χνει πως με την ά με ση α πό δο ση τμη μά των στο κοι νό και τη στα δια κή με τα τρο πή του σε μη τρο πο λιτι κό πάρ κο, το πρ. α ε ρο δρό μιο του Ελλη νι κού μπο ρεί να διορ θώ σει την α πώ λεια ε λεύ θε ρων χώ ρων και α στι κού - πε ρια στι κού πρα σί νου (ι δίως α πό το 2004) στην Αττι κή και να βελ τιώσει σε ση μα ντι κό βαθ μό το πο σο στό πρα σί νου (μό λις 2,5 τ.μ.) α νά κά τοι κο στην Αθή να. Το Ε. Μ.Π. προ χω ρά ε ξάλ λου σε συ γκε κριμέ νες προ τά σεις, ά με σα υ λο ποιή σι μες. Αρκεί φυ σι κά να υ πάρ χει η α νά λο γη πο λι τι κή βού ληση που θα δί νει προ τε ραιό τη τα στην ποιό τη τα ζωής. Ση μειώ νε ται πά ντως πως τα α ντί στοι χα σχέ δια του Υ ΠΕ ΧΩ ΔΕ του 2007 εί χαν κο στο λογη θεί 16 φο ρές α κρι βό τε ρα α πό τις προ τά σεις του Πο λυ τε χνείου... Στην πα ρου σία ση της Α φά σης της έ ρευνάς σας, χα ρα κτη ρί σα τε τη δη μιουρ γία του Μη τρο πο λι τι κού Πάρ κου στο Ελλη νι κό α να γκαία, ε φι κτή και φθη νή. Ας τα πάρου με έ να - έ να: Ανα γκαία: Για τί Μη τροπο λι τι κό Πάρ κο και ό χι διά σπαρ τα μι κρά πάρ κα σε πε ρισ σό τε ρες γει το νιές του λεκα νο πε δίου; Μη τρο πο λι τι κό για τί δεν έ χου με άλ λα μητρο πο λι τι κά πάρ κα ε κτός α πό το Πάρ κο Πε ριβαλ λο ντι κής Ευαι σθη το ποίη σης Αντώ νης Τρίτσης στη βο ρει δυ τι κή Αθή να. Ελπί ζου με ό τι α πο κτώ ντας το Μη τρο πο λι τι κό Πάρ κο Ελληνι κού και το Μη τρο πο λι τι κό Πάρ κο Γου δί θα ε ξι σορ ρο πή σου με κά πως το έλ λειμ μα. Τα διάσπαρ τα μι κρά πάρ κα δεν μπο ρούν να υ πο κατα στή σουν τον με γά λο πνεύ μο να μελ λο ντι κού πρα σί νου με την κρί σι μη μά ζα του Ελλη νι κού. Και δυ στυ χώς το λε κα νο πέ διο δεν δια θέ τει άλλο τέ τοιο α νά λο γο μέ γε θος. Εφι κτή: Κά νε τε λό γο για στα δια κές πα ρεμβά σεις σε βά θος χρό νου. Ανα φέ ρε τε και πα ρα δείγ μα τα του ε ξω τε ρι κού, ό πως το πρώην α ε ρο δρό μιο του Tempelhof. Εξηγή στε μας τις προ τά σεις σας. Ο Εθνι κός Κή πος ο λο κλη ρώ θη κε σε 100 χρό νια, το Πε δίο του Άρεως πε ρί που σε 50. Το ί διο συ νέ βη με τα ευ ρω παϊκά και α με ρι κα νικά πάρ κα με γά λου με γέ θους. Εί ναι πα ρά λο γο να πι στεύει κα νείς ό τι έ να τέ τοιο έρ γο θα ο λοκλη ρω θεί σε 5 χρό νια. Επο μέ νως χρειά ζε ται να ορ γα νώ σου με έ να σχέ διο στα δίων με ο ρίζο ντα χρό νων και αυ τό να το πα ρα λά

9 ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 BLOG: ANOKATOSTOKALAMAKI.WORDPRESS.COM 09 βει η ε πό με νη γε νιά. Για να σας δώ σω έ να παρά δειγ μα: Όταν σή με ρα οι δα σι κοί μι λούν για α να γέν νη ση της Πάρ νη θας σχε διά ζουν με ο ρίζο ντα μι σού αιώ να. Και κα λά κά νουν! Τα δύο γερ μα νι κά α ε ρο δρό μια που με λε τή σα με έ χουν έ ναν ο ρί ζο ντα κα τα σκευής βά θους χρόνου με μι κρό κό στος και ε ξαι ρε τι κά ή πιες παρεμ βά σεις. Εκεί σχε δόν α φή νουν τη φύ ση να κά νει μό νη της τη δου λειά. Φθη νή: Πώς ε ξη γεί τε τα υ πέ ρο γκα πο σά που α παι τού σαν τα πα λιό τε ρα σχέ δια του Υ ΠΕ ΧΩ ΔΕ; Εκτι μού με ό τι εί ναι έ νας συν δυα σμός τριών δια φο ρε τι κών στοι χείω ν: 1. Επι λο γή κα τα σκευής μίας υ περ πο λυ τελούς μι κρής πό λης με υ πο δο μές αυ ξη μέ νου κό στους. 2. Πα ρα δο σια κή ελ λη νι κή υ περ τι μο λό γη ση έρ γου. 3. Πο λι τι κή ε πι λο γή να φα νεί ό τι το έρ γο κοστί ζει πο λύ και δια τού το πρέ πει να δο θεί στον ι διω τι κό το μέα. Συ γκε κρι μέ να ε νώ το κό στος α νέρ χε ται σε εκ. ευ ρώ και οι Γάλ λοι με λε τη τές με τον πο λύ α κρι βό σχε δια σμό τους το εί χαν φθά σει στα εκ. ευ ρώ, το Υ ΠΕ ΧΩ ΔΕ εν τέ λει το α νέ βα σε στα 700 εκ. ευ ρώ. Κα τά την κα τα γρα φή του χώ ρου α νακα λύ ψα τε χι λιό με τρα πε ρι φρά ξεων και πολ λά κτί ρια. Τι μπο ρεί να γί νει με τις υ πάρ χου σες ε γκα τα στά σεις στο χώ ρο του α ε ρο δρο μίου; Πώς κρί νε τε το γε γο νός ό τι οι φο ρείς του Δη μο σίου δεν εί χαν πλή ρη ει κό να ού τε για τις ε γκα τα στά σεις ού τε και για τα έ σο δα που α πο φέ ρου ν; Φο βού μαι ό τι δεν τους α φο ρά. Ου δείς ε νοχλή θη κε ε ξ αυ τού και ου δείς ε νο χλεί ται (και σή με ρα). Κυ ριαρ χεί η ι δέα της εκ χώ ρη σης στον ι διω τι κό το μέα α κό μη και αν αυ τό δεν φέρ νει έ σο δα στο δη μό σιο. Δεν ε νο χλεί ου δέ να ο κα τα τε μα χι σμός του χώ ρου, δεν ε νο χλεί η μη είσ πρα ξη ε σό δων α πό τις ε πι χει ρή σεις, ου δείς γνω ρί ζει που κα τευ θύ νο νται ό σα έ σο δα εισπράτ το νται ε ξ αυ τών. Εκτός α πό τον χώ ρο του α ε ρο δρο μίου, στην έ ρευ να πε ρι λαμ βά νε τε και την πα ραλία του Αγίου Κο σμά. Ποιες εί ναι οι ε πιπτώ σεις των Ολυ μπια κών Αγώ νων στο πα ρα λια κό μέ τω πο και πώς μπο ρεί να ε νω θεί α ε ρο δρό μιο και πα ρα λία; Το μέ τω πο έ χει κα τα στεί κα τά έ να τμή μα αυ θαι ρε τού πο λη νυ κτε ρι νών κέ ντρων κα τά πα ρά βα ση της νο μο θε σίας πε ρί α κτών και αιγια λού. Κα τά έ να άλ λο τμή μα α πο κλεί στη κε για την Ολυ μπια κή Μα ρί να και σή με ρα ε κεί χω ροθε τεί ται έ να α κό μη mall. Τέ λος το τμή μα του Αγίου Κο σμά α πό χώ ρος λαϊκού α θλη τι σμού με τα σχη μα τί στη κε σε κλειστό χώ ρο ε παγ γελ μα τι κού πρω τα θλη τι σμού. Όλα αυ τά δεν έ χουν σχέ ση με αυ τό που έ χει χα ρα κτη ρι στεί α πό το κρά τος ως ταυ τό τη τα και χα ρα κτή ρας της α κτής. Πρώ τα α π ό λα λοι πόν πρέ πει να ε πι στρέ ψει η νο μι μό τη τα στην α κτή. Τού το δεν εί ναι θέ μα με λε τών αλ λά στοι χειώδους λει τουρ γίας της πο λι τείας. Από ε κεί και πέ ρα, υ πήρ χε η κα λής ι δέα της βύ θι σης της Πο σει δώ νος προ κει μέ νου να ε νω θούν οι χώ ροι του πρώην α ε ρο δρο μίου και της α κτής. Όμως εί ναι μία δα πα νη ρή ι δέα. Για την ώ ρα προ τεί νου με να ε ξα σφα λι στεί η σύν δε ση με τη σύν δε ση του τραμ μέ σω του α ε ρο δρο μίου έως τον νέο σταθ μό με τρό και με την κα τα σκευή άλ λων 2-3 γε φυ ρών για τους πε ζούς. Κα τά την προ σω πι κή σας ε κτί μη ση, πέ ρα α πό α να γκαία, ε φι κτή και φθη νή, πό σο πιθα νή θεω ρεί τε τη δη μιουρ γία Οι προ τά σεις του Πολυτεχνείου για το πάρκο Ελληνικού Άμε ση άρ ση των πε ρι φρά ξεων, α πο μάκρυν ση των αυ θαί ρε των εκ θε σια κών λυόμε νων κα τα σκευών, α κύ ρω ση του προγράμ μα τος πώ λη σης τμη μά των του χώ ρου, στα δια κή υ λο ποίη ση έρ γων πρα σί νου χα μηλού κό στους και στα δια κή α ξιο ποίη ση του υ πάρ χο ντος κτη ρια κού δυ να μι κού με α ποκλει στι κή διά θε ση των ε σό δων στη δη μιουργία, λει τουρ γία και συ ντή ρη ση του πάρ κου, εί ναι με ρι κές μό νο α πό τις προ τά σεις για το Η διεθνής εμπειρία... Μη τρο πο λι τι κού Πάρ κου στις υ πάρ χου σες οι κο νο μι κές συν θή κες; Στην Ελλά δα κα τα σκευά ζο νταν πάρ κα αλλά και με γά λα έρ γα δη μό σιας ω φέ λειας κα τά τη διάρ κεια των τεσ σά ρων με γά λων οι κο νο μικών κρί σεων και των πτω χεύ σεων της χώ ρας, ό πως και με τά α πό τους τρεις πο λέ μους ό ταν η χώ ρα ή ταν ε ξου θε νω μέ νη οι κο νο μι κά. Μετά τον πό λε μο της α νε ξαρ τη σίας, κα τά τη διάρκεια των Βαλ κα νι κών πο λέ μων αλ λά και μετά το 1922, με τά τον Β Πα γκό σμιο Πό λε μο. Αν ε κτι μού με ό τι η χώ ρα θα προ χω ρή σει χω ρίς δη μό σια έρ γα ί σως εί ναι κα λύ τε ρα να με τα ναστεύ σου με Μη τρο πο λι τι κό Πάρ κο της ε ρευ νη τι κής ο μάδας. Εξει δι κεύο ντάς τες, το Ε. Μ.Π. προ τεί νει: 1) Άμε ση α πό δο ση του νό τιου τμή μα τος σε δη μό σια χρή ση πάρ κου (1.705 στρέμματα) 2) Άμε ση άρ ση των πε ρι φρά ξεων του Ολυμπια κού Πό λου και α πό δο σή του σε δη μό σια χρή ση (1.801 στρέμματα) 3) Στα δια κή α πό δο ση των υ πό λοι πων τμημά των (951 στρέμματα) 4) Εξαί ρε ση α πό τη δη μό σια χρή ση των τμημά των με χρή σεις με τα φο ρών με έ λεγ χο της δό μη σης (189 στρέμματα) TEMPELHOF AIRPORT (ΒΕΡΟΛΙΝΟ): Άνοιγμα στο κοινό: 08/05/2010, έκταση: 380 εκτάρια (3.800 στρέμματα, προγρ. ανάπλαση: , Προϋπολογισμός: 60 εκ. ευρώ MAURICE ROSE AIRFIELD (ΦΡΑΝΚΦΟYΡΤΗ): Κατασκευή: , έκταση: 2,2 εκτάρια (22,2 στρέμματα), Κόστος: ευρώ Βραβείο Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Γερμανίας 2005

10 10 ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΥΔΑΣ Πρώ τα ο Μα θη τής; Ανά με σα στα μέ τρα που κά νουν ά νω-κά τω τη ζωή μας και ο δη γούν, α νά με σα στα άλ λα, στη φτώ χια και την α νερ γία, βρί σκο νται και αυ τά που α φο ρούν την εκ παί δευ ση στα Δη μο τι κά, στα Γυ μνά σια και στα Λύ κεια. Ανακοι νώ νο νται στα δια κά, εί τε με ε γκυ κλίους, εί τε α πό την ί δια την υ πουρ γό Παι δείας, κλπ (*) κα. Δια μα ντο πού λου με το σλό γκαν Πρώ τα ο Μα θη τής! Εκπαί δευ σης Αττι κής τού έ κα ναν σα φές ό τι δεν πρό κει ται να α φή σουν να λει τουρ γή σουν σχολεία με 30ά ρια τμή μα τα. Αυ τός υ πα να χώ ρη σε στο αλ λά, ο πό λε μος θα διε ξαχ θεί το Σε πτέμ βριο. Σε αυ τόν, θα πρέ πει να συμ με τάσχουν δυ να μι κά και οι γο νείς, οι ο ποίοι, φαντά ζο μαι κα τα νοούν ό τι ό σο λι γό τε ρα εί ναι τα παι διά μέ σα στη τά ξη τό σο κα λύ τε ρο μά θη μα μπο ρεί να γί νει. Το Νέο Σχο λείο θα εί ναι Ψη φια κό Πρώ τα ο Μα θη τής; Ανά με σα στα μέ τρα που κά νουν ά νωκά τω τη ζωή μας και ο δη γούν, α νά με σα στα άλ λα, στη φτώ χια και την α νερ γία, βρί σκο νται και αυ τά που α φο ρούν την εκ παί δευ ση στα Δη μο τι κά, στα Γυ μνά σια και στα Λύ κεια. Ανακοι νώ νο νται στα δια κά, εί τε με ε γκυ κλίους, είτε α πό την ί δια την υ πουρ γό Παι δείας, κλπ (*) κα. Δια μα ντο πού λου με το σλό γκαν Πρώ τα ο Μα θη τής! Εξα το μι κευ μέ νη δι δα σκα λία σε τμή μα τα 30 μα θη τώ ν. Στις αρ χές Μαρ τίου, η υ πουρ γός Παι δείας κλπ πα ρου σιά ζει στο υ πουρ γι κό συμ βού λιο το Νέο Σχο λείο με Πρώ τα το Μα θη τή, μια κα κογραμ μέ νη και ως προς τα ελ λη νι κά της έκ θε ση ι δεών. Προω θού νται μα θη το κε ντρι κές δι δα κτικές προ σεγ γί σεις που α να γνω ρί ζουν τη μονα δι κό τη τα του κά θε μα θη τή και μα θή τριας κα θώς και της κά θε σχο λι κής τά ξης. Ακόμα και για... ε ξα το μί κευ ση της δι δα σκα λίας έ γρα φαν οι σύμ βου λοι της κυ ρίας υ πουρ γού Παι δείας κλπ. Ταυ τό χρο να οι διο ρι σμέ νοι Πε ρι φε ρειακοί Διευ θυ ντές Εκπαί δευ σης έ στελ ναν ε γκυκλίους με τις ο ποίες α παι τού σαν τα τμή μα τα σε Γυ μνά σια και Λύ κεια να έ χουν 30 μα θη τές. Και ο πλέ ον α φε λής μπο ρεί να κα τα λά βει ό τι σε μία δι δα κτι κή ώ ρα 45 λε πτών εί ναι μα θη μα τικά α δύ να τη η ε ξα το μί κευ ση της δι δα σκα λίας. Πρέ πει να δι δά ξεις, να συν δέ σεις το προ η γούμε νο μά θη μα με το ε πό με νο κ.λπ. Πό σο χρό νο θα δια θέ σεις στην ε ξα το μι κευ μέ νη δι δα σκαλία; Δε κα πέ ντε λε πτά; Δη λα δή, μι σό λε πτό α νά μα θη τή; Τριά ντα λε πτά; Δη λα δή, έ να λε πτό α νά μα θη τή; Το συν δι κα λι στι κό κί νη μα των εκ παι δευτι κών εί χε πε τύ χει να μην υ πάρ χουν τμή μα τα ά νω των 25 μα θη τών και, πλην κά ποιων ε ξαιρέ σεων, τα τμή μα τα εί χαν μα θη τές. Ο νό μος ό μως πα ρέ με νε στα 30ά ρια τμή μα τα για να μην δυ σα ρε στη θούν οι ι διο κτή τες των ι διω τι κών σχο λείων που, κα τά κα νό να, λειτουρ γούν με το μέ γι στο ε πι τρε πό με νο α ριθ μό μα θη τών α νά τμή μα. Με 20 μα θη τές α νά τμή μα, που εί ναι το λογι κό, μπο ρείς πράγ μα τι να προ σπα θή σεις να ε φαρ μό σεις μα θη το κε ντρι κές δι δα κτι κές προσεγ γί σεις. Βέ βαια, η πλειο νό τη τα των εκ παιδευ τι κών της Δευ τε ρο βάθ μιας Εκπαί δευ σης, α γνο εί βα σι κά θέ μα τα που έ χουν να κά νουν με τη δι δα κτι κή, τα παι δα γω γι κά κ.λπ., α φε νός για τί τα Πα νε πι στή μια (π.χ. των Θε τι κών Επιστη μών) πα ρέ δι δαν α πό κα νέ να έως έ να σχετι κό ε ξα μη νιαίο μά θη μα, α φε τέ ρου για τί σχε τική ε πι μόρ φω ση έ χει να γί νει του λά χι στον μία 20ε τία. Το πα ρα πά νω, εί ναι έ να μι κρό κομ μά τι α πό έ να υ πο κε φά λαιο της... έκ θε σης ι δεών. Το συ γκε κρι μέ νο υ πο κε φά λαιο με τίτ λο Γ2. Ανα βάθ μι ση στις Δι δα κτι κές Με θό δους υ πόσχε ται το τέ λος στην α πο στή θι ση. Το ί διο διαβε βαίω νε και ο Γε ρά σι μος Αρσέ νης το 1998, αλ λά η πα πα γα λία ό λα αυ τά τα χρό νια έ κα νε λί μι τ - απ. Η μά χη για το πλή θος των μα θη τών α νά τμή μα έ χει ή δη ξε κι νή σει. Σε συ νά ντη ση που εί χαν τα Δ.Σ. των το πι κών Ενώ σεων Λει τουργών Μέ σης Εκπαί δευ σης (ΕΛ ΜΕ) στις αρχές Ιου νίου με τον Πε ρι φε ρεια κό Διευ θυ ντή Οι Τε χνο λο γίες Πλη ρο φο ρι κής & Επι κοινω νιών (ΤΠΕ) εί ναι έ να θέ μα πια σά ρι κο που θα το κα λύ ψουν με ι διαί τε ρη ευ χα ρί στη ση τα ΜΜΕ για τί ε ξα κο λου θεί να ε ντυ πω σιά ζει. Ευ ρυ ζω νι κό τη τα πα ντού με τα χύ τη τες 24Mbps (υ πη ρε σία που οι πε ρισ σό τε ροι α πό τους νέ ους εκ παι δευ τι κούς έ χουν ε γκα ταστή σει στο σπί τι τους ε δώ και πολ λά χρό νια) για ό λα τα σχο λεία υ πό σχο νται, αλ λά στα διακά... Ανα βάθ μι ση των σχο λι κών υ πο δο μών και δι κτύων που θα πε ρι λαμ βά νουν δια δραστι κούς πί να κες και δί κτυα υ πο λο γι στών σε κά θε σχο λείο. Τους υ πο λο γι στές που εί ναι τεχνο λο γίας πό τε θα τους α ντι κα ταστή σου ν; Όταν λέ νε δί κτυα, τι δί κτυα εν νοούνε, εν σύρ μα τα (υ ψη λό κό στος ε γκα τά στα σης) ή α σύρ μα τα (α κτι νο βο λία); Οι δια δρα στι κοί πίνα κες σί γου ρα εί ναι έ να χρή σι μο ερ γα λείο στη δι δα σκα λία. Το ε ρώ τη μα εί ναι πό σοι δια δραστι κοί πί να κες θα δο θού ν; Πε ντα κό σιοι; Ένας σε κά θε σχο λείο; Ένας για κά θε τά ξη; Ή ό λα τα πα ρα πά νω θα ε φαρ μο σθούν πι λο τι κά σε κάποια σχο λεία και τε λι κά θα α φε θούν στην τύ χη τους ό πως π.χ. οι σχο λι κές βι βλιο θή κες; Αλλα γές στα Προ γράμ μα τα Σπου δών (Π.Σ.) Ανά με σα στα άλ λα α να κοι νώ νο νται και νέα Π.Σ. Τα πα λιά, για τα Δη μο τι κά και τα Γυ μνάσια, προ ε τοι μά στη καν την πε ρίο δο , έ γι ναν νό μος του κρά τους το 2003 και ε φαρμό ζο νται α πό το Αν τα πα λιά εί ναι για πέ τα μα ή έ στω, πρέ πει να γί νουν σε αυ τά σημα ντι κές τρο πο ποιή σεις, αυ τό πά ει να πει ό τι προ ε τοι μά στη καν στο πό δι, τα βι βλία και το άλλο υ πο στη ρι κτι κό πρέ πει να ξα να γρα φούν και σε τε λευ ταία α νά λυ ση, αυ τό δεν ση μαί νει ό τι κα τα σπα τα λή θη καν ε κα το ντά δες ε κα τομ μύ ρια του 3 ου ΚΠΣ. Τι εί ναι ε κεί νο που θα δια σφα λίσει ό τι τα χρή μα τα του Ε ΣΠΑ, της τε λευ ταίας ε πι χο ρή γη σης προς τη χώ ρα μας α πό την ΕΕ, θα πιά σουν τό πο;

11 ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 BLOG: ANOKATOSTOKALAMAKI.WORDPRESS.COM ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΙΑ 11 Δη μο τι κή Ε πι τρο πή Παι δεία ς: Οδηγείται σε απαξίωση; Από το 1998 (Αρσέ νης) μέ χρι σή με ρα ζούμε έ να α τε λείω το ρά βε - ξή λω νε που έ χει φέ ρει πρώ τα α π ό λα τους εκ παι δευ τι κούς και στη συ νέ χεια τους μα θη τές και τις οι κο γέ νειές τους στα πρό θυ ρα νευ ρι κής κρί σης. Ολοή με ρο Σχο λείο Ακού γο ντας αυ τή τη λέ ξη μού έρ χε ται στο μυα λό έ να σχο λείο που για πα ρά δειγ μα λειτουρ γεί α πό τις 8-9πμ έως και τις 5-6πμ. Στο σχο λείο αυ τό, για ό λο το πα ρα πά νω διά στη μα πα ρα μέ νουν μα θη τές και εκ παι δευτι κοί. Οι εκ παι δευ τι κοί δι δά σκουν στην τά ξη και στα ερ γα στή ρια, προ ε τοι μά ζουν τα μα θή μα τά τους και δέ χο νται τους μα θη τές (για να συ ζητή σουν, να λύ σουν α πο ρίες κ.λπ.) στο γρα φείο τους. Οι μα θη τές πα ρα κο λου θούν τα μα θή μα τα (30-35 ώ ρες εί ναι αρ κε τές), χρη σι μο ποιούν τη βι βλιο θή κη και το Δια δί κτυο για να ε κτελέ σουν τις ερ γα σίες τους, το με ση μέ ρι σι τί ζονται κα νο νι κά και στον ε λεύ θε ρο χρό νο τους α θλού νται και συμ με τέ χουν σε διά φο ρες ο μαδι κές δρα στη ριό τη τες της ε πι λο γής τους (θε α τρι κή ο μά δα, μου σι κό συ γκρό τη μα,...). Όταν το α πό γευ μα το σχο λείο θα κλεί σει, μα θη τές και κα θη γη τές, θα α φή σουν τη τσά ντα τους στο σχο λείο για να α σχο λη θούν με την οικο γέ νειά τους, τους φί λους τους και ό,τι άλ λο τους ευ χα ρι στεί. Αυ τό για μέ να εί ναι Ολοή με ρο Σχο λείο. Για το Ελλη νι κό Υπουρ γείο Παι δείας κλπ, Ολοή με ρο Σχο λείο εί ναι κά τι το δια φο ρε τι κό. Στο Δη μο τι κό, μέ χρι σή με ρα, ση μαί νει φύ λα ξη των παι διών, ση μαί νει με λέ τη της κα τ οίκον ερ γα σίας υ πό την ε πο πτεία ε νός δα σκά λου α νά μα θη τές, ση μαί νει α πα σχό λη ση στους υ πο λο γι στές α πό κά ποιον ω ρο μί σθιο συ νά δελ φο, ση μαί νει με ση με ρια νό φα γη τό που ο μα θη τής έ χει φέ ρει α πό το σπί τι του, το ο ποίο θερ μαί νε ται σε φούρ νο μι κρο κυ μά των και θα κά τσει να το φά ει σε μια αί θου σα που έ χει με τα τρα πεί σε τρα πε ζα ρία. Η Δη μο τι κή Επι τρο πή Παι δείας (ΔΕΠ) ειση γεί ται στο Δή μαρ χο και το Δη μο τι κό Συμβού λιο θέ μα τα σχε τι κά με την κα τα νο μή των πι στώ σεων για τις λει τουρ γι κές δα πά νες των σχο λείων, την ί δρυ ση και συγ χώ νευ ση σχο λείων. Πα ρα κο λου θεί, ε πί σης, την α νέγερ ση σχο λι κών κτη ρίων, την ε πι σκευή και τη συ ντή ρη σή τους κα θώς και το έρ γο των Σχο λι κών Επι τρο πών. Τα τέσ σε ρα α πό τα έ ξι μέ λη της προέρ χο νται α πό την εκ παί δευ ση (Διοί κη ση και Σύλ λο γοι Εκπαι δευ τι κών), έ να μέ λος α πό την Ένω ση Γο νέων και ο/η Πρό ε δρος α πό τη Δη μο τι κή Αρχή. Τα τε λευ ταία χρό νια η ΔΕΠ Αλί μου περιο ρί ζε ται κυ ρίως στην πρώ τη αρ μο διό τη τά της. Συ νε δριά ζει και α πο φα σί ζει την κα τα νομή των πι στώ σεων, οι ο ποίες, ως γνω στόν, έ χουν πε ρι κο πεί στα πλαί σια της γεν ναιό δωρης λι τό τη τας των κυ βερ νή σεων ΝΔ και ΠΑ ΣΟΚ. Από τους/τις εκ προ σώ πους των εκ παιδευ τι κών κά θε φο ρά ζη τεί ται α να λυ τι κή α να φο ρά των ερ γα σιών στα σχο λεία με τις α ντί στοι χες δα πά νες, έ γκαι ρη και τα κτι κή ε νη μέ ρω ση και συ ζή τη ση σχε τι κά με ό λα τα θέ μα τα των αρ μο διο τή των της, προ κει μέ νου να ε νη με ρώ νο νται και οι συ νά δελ φοί μας συ νο λι κά για την κα τά στα ση στα σχο λεία του Δή μου. Πρό σφα τα, μά λι στα, ε στά λη α πό το Δή μο προς τον Ο ΣΚ έγ γρα φο - αί τη μα για την α ναβάθ μι ση των κτη ρια κών υ πο δο μών των σχολείων, με α να φο ρές σε χρό νια προ βλή μα τα υ πο δο μών, δί χως καν να έ χει ε νη με ρω θεί η ΔΕΠ. Στο εν λό γω έγ γρα φο δεν γί νε ται κα μία α να φο ρά στο σο βα ρό κτη ρια κό πρό βλη μα του Ε ΠΑΛ ού τε καν στο γε γο νός ό τι δε διαθέ τει έ ξο δο κιν δύ νου. Προ φα νώς, ε πει δή τέ τοιο πρό βλη μα δεν υ φί στα ται για το Δή μο μας! Πα ρό λα αυ τά οι υ πουρ γοί Παι δείας κλπ ε ξα κο λου θούν να πλα σά ρουν το πα ρα πά νω μόρ φω μα ως Ολοή με ρο Σχο λείο και α πό την ερ χό με νη σχο λι κή χρο νιά ( ) το διευρύ νουν πει ρα μα τι κά. Σε 800 Ολοή με ρα Δη μο τι κά Σχο λεία θα ε φαρ μο στεί έ να έ να ε νιαίο α να μορ φω μέ νο πρό γραμ μα που α νά με σα στα άλ λα: Όλες οι τά ξεις θα έ χουν έ να δι δα κτι κό πρό γραμ μα 7 ω ρών η με ρη σίως και θα σχολούν ό λα (α πό το κα νο νι κό τους πρό γραμ μα) στις 2μμ... και ό ποιο πρω τά κι και δευ τε ρά κι α ντέ ξει. Σε ό λες τις τά ξεις τα παι διά θα κά νουν το μά θη μα Τε χνο λο γίες Πλη ρο φο ρίας και Επι κοινω νίας (κοι νώς υ πο λο γι στές ) για 2 ώ ρες. Να ση μειω θεί ό τι το ι σχύον Π.Σ. (που εί ναι νό μος) προ βλέ πει κά τι α νά λο γο αλ λά α πό την Γ τά ξη. Οι σχε τι κές με τις ΤΠΕ ε πι στη μο νι κές ε νώ σεις, χα ρα κτη ρί ζουν το μέ τρο α ντι παι δα γω γι κό. Το μά θη μα των Αγγλι κών αρ χί ζει α πό την Α τά ξη και ό χι α πό την Γ ό πως προ βλέ πει το Π.Σ. Οι Παι δα γω γοί θεω ρούν ό τι για να μπορέ σει έ να παι δί να δι δαχ θεί μια ξέ νη γλώσ σα πρέ πει πρώ τα να κα τα κτή σει γρα φή και α νάγνω ση της μη τρι κής του γλώσ σας, δια δι κα σία που γί νε ται στις δύο πρώ τες τά ξεις του Δη μοτι κού. Εί ναι πε ριτ τό να α να φέ ρω ό τι υ πάρ χουν και θε τι κά ό πως η αύ ξη ση των ω ρών Φυ σικής Αγω γής κ.ά. Στο πα ρα πά νω πρό γραμ μα έ χουν ε νταχ θεί τα 1 o, 3 o, 4 o, 5 o και 6 o Ολοή με ρα Δη μο τι κά Σχο λειά Αλί μου. Όπως γί νε ται κα τανο η τό Πρώ τα ο Μα θη τής ση μαί νει ό τι πρώτα θα ε ξο ντω θούν οι μα θη τές και με τά ό λοι οι άλ λοι! (*) Υπουρ γείο Παι δείας, Δια Βίου μά θη σης και Θρη σκευ μά τω ν Δη μή τρης Φρυ δάς Κα θη γη τής Πλη ρο φο ρι κής Δευ τε ρο βάθ μιας Εκπαί δευ σης Κά πο τε, ε πί σης, κρα τού νταν και μα γνη τοφω νη μέ να Πρα κτι κά. Στις τε λευ ταίες συ νεδριά σεις έ χει ε πι βλη θεί λι τό τη τα. Πρα κτι κά τέ λος! Κι ό μως, ψά χνο ντας για διά φο ρα θέμα τα που κα τά και ρούς έ χουν α πα σχο λή σει τη ΔΕ Π, εί ναι ση μα ντι κό να βρί σκο νται κα ταχω ρη μέ νες οι α πο φά σεις κα θώς και οι α πόψεις των με λών της ΔΕ Π, τα ο ποία, εν πά ση πε ρι πτώ σει, δεν εκ προ σω πούν τους ε αυ τούς τους αλ λά ση μα ντι κές συλ λο γι κό τη τες της εκ παί δευ σης και της το πι κής κοι νω νι κής και πο λι τι κής ζωής. Τα Πρα κτι κά α πο τε λούν σημα ντι κό μέ ρος της μι κρής ι στο ρίας του κά θε θε σμού. Δεν πε ρί με νε κα νείς ό τι οι θε σμοί Λαϊκής Συμ με το χής, ό πως ο ρί ζο νται α πό το ν.1566/1985, θα έ φερ ναν την ε πα νά στα ση στην Αυ το διοί κη ση και την Εκπαί δευ ση. Τόση α πα ξίω ση ό μως; Ελέ νη Μπε λιά Δα σκά λα, α να πλ. μέ λος ΔΕ Π Αναλ γη σία Στο 3 ο Γυ μνά σιο Αλί μου ο Σύλ λο γος των καθη γη τών α πο φά σι σε, με τά δυο συ νε δριά σεις τον πε ρα σμέ νο Μάιο, να υ πο βι βά σει μα θη τή με σο βαρά προ βλή μα τα υ γείας α πό την 3η τά ξη, στην ο ποία φοι τού σε ο λό κλη ρη τη χρο νιά , στη 2 η τά ξη! Η α πό φα ση αυ τή προ κά λε σε την ά με ση α ντίδρα ση της ΕΛ ΜΕ (Ένω σης Λει τουρ γών Μέ σης Εκπαί δευ σης) Νό τιας Αθή νας, η ο ποία ε δρεύει στο Ε ΠΑΛ Αλί μου (τηλ ) η ο ποία - προς τι μήν της- κα τα δί κα σε την α πό φα ση αυ τή του συλλό γου κα θη γη τών του 3 ου Γυ μνα σίου ως πα ρά νο μη και κυ ρίως ως α ντι παι δα γω γι κή. Η α να κοί νω ση της ΕΛ ΜΕ, που ε ξέ δω σε στις 21 Ιου νίου 2010, α νάμε σα στα άλ λα α να φέ ρει: Με έκ πλη ξη δια βά σα με την α πά ντη ση - διαμαρ τυ ρία της Διευ θύ ντριας και ο ρι σμέ νων κα θηγη τών του 3 ου Γυ μνα σίου Αλί μου στην κα ταγ γε λία του Δ.Σ. της ΕΛ ΜΕ Νό τιας Αθή νας σχε τι κά με το τερά στιο παι δα γω γι κό θέ μα που έ χει δη μιουρ γη θεί στο σχο λείο αυ τό. Συ γκε κρι μέ να, ο Σύλ λο γος Κα θη γη τών στη συνε δρία σή του στις 12 και α πο φά σι σε να υ πο βι βά σει μα θη τή με σο βα ρό τα τα προ βλή ματα υ γείας (εί ναι μα θη τής με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες) α πό τη Γ τά ξη, στην ο ποία φοι τού σε ό λη τη σχο λι κή χρο νιά , στη Β τά ξη. Επει δή για το θέ μα αυ τό υ πάρ χουν σο βα ρότα τες ε ξε λί ξεις, το Δ.Σ. της ΕΛ ΜΕ Νό τιας Αθή νας ε ντός των η με ρών με α να λυ τι κό υ πό μνη μά του θα ε νη με ρώ σει την η γε σία του Υπουρ γείου Παι δείας και κά θε αρ μό δια αρ χή για το σύ νο λο των α παρά δε κτων, μη σύν νο μων και α ντι παι δα γω γι κών πρά ξεων της Διευ θύ ντριας του 3ου Γυ μνα σίου Αλίμου......Οι ευ θύ νες της Διευ θύ ντριας και του Πε ριφε ρεια κού Διευ θυ ντή Εκπαί δευ σης Αττι κής εί ναι με γά λες. Το Δ.Σ. της ΕΛ ΜΕ Νό τιας Αθή νας θέ λει να το νί σει ό τι θα ε πι μεί νει μέ χρι τέ λους στην α ταλά ντευ τη θέ ση του για τον παι δα γω γι κό ρό λο του σχο λείου, ε νός σχο λείου που δεν θα α πο κλείει αλλά θα στη ρί ζει ό λους τους μα θη τές και θα στέ κε ται δί πλα τους, α νε ξάρ τη τα α πό τις ό ποιες α ντι ξοό τη τες της ζωής α ντι με τω πί ζουν.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα