Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή;"

Transcript

1 Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Σταφροσ Β. Κωνςταντινίδησ, MD, PhD, FESC Καθηγητήσ Καρδιολογίασ Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ Professor, Clinical Trials in Antithrombotic Therapy Center for Thrombosis und Hemostasis, University of Mainz, Germany

2 Τι συμβαίνει μετά από την οξεία ΠΕ; 1. Κίλδπλνο ππνηξνπήο θιεβηθήο ζξνκβνεκβνιηθήο λόζνπ 2. Η ζσζηή δηάξθεηα αληηπεθηηθήο αγσγήο 3. Λύζε ησλ ζξόκβσλ ή αλάπηπμε CTEPH; 4. Αλάγθε γηα πνηνηηθά θιηληθά δεδνκέλα CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hypertension; PE, pulmonary embolism; VTE, venous thromboembolism. 2

3 Cumulative incidence (%) VTE recurrence: early versus late Cohort data 1980s 1990s Cumulative incidence (%) Projected annual incidence rate (%) weeks months months years Duration of follow-up (years) Prandoni P et al. Ann Intern Med 1996;125: years years Prandoni P et al. Ann Intern Med 1996;125:1 7. Prandoni P et al. Haematologica 1997;82:

4 Recurrence and bleeding rates during first 6 months (on treatment): historical data Cohort data 1980s 1990s (Olmsted County, MN, USA) VTE recurrence Major bleeding Heit JA et al. Blood 2011;118:

5 Recurrence and bleeding rates during first 6 months (on treatment): recent trials (EINSTEIN DVT and PE pooled analysis) Rivaroxaban (N=4150) Enoxaparin/VKA (N=4131) n % n % First symptomatic recurrent VTE Fatal PE 2 <0.1 1 <0.1 Death (PE cannot be excluded) DVT and PE 1 <0.1 2 <0.1 DVT only PE only Hazard ratio Rivaroxaban superior p=0.41 for superiority (two-sided) 1.00 ITT population DVT, deep vein thrombosis; ITT intent-to-treat; VKA, vitamin K antagonist. Prins MH et al. Thromb J 2013;11:21. Rivaroxaban non-inferior 1.75 p< for non-inferiority (one-sided) Rivaroxaban inferior 5

6 Factors predisposing to early recurrence Poor quality of anticoagulation (failure to achieve therapeutic aptt and INR) Cancer aptt, activated partial thromboplastin time; INR, international normalized ratio. Heit JA et al. Blood 2011;118:

7 Recurrence and bleeding risk of tumor patients 842 patients after VTE: 181 of them had a known tumor Tumor (%) No tumor (%) HR (95% CI) VTE recurrence at 12 months ( ) Major bleeding at 12 months ( ) CI, confidence interval; HR, hazard ratio. Prandoni P et al. Blood 2002;100:

8 Cumulative incidence (%) VTE recurrence: early versus late Cohort data 1980s 1990s Cumulative incidence (%) Projected annual incidence rate (%) weeks months months years Duration of follow-up (years) Prandoni et al. Ann Intern Med 1996;125: years years Prandoni P et al. Ann Intern Med 1996;125:1 7. Prandoni P et al. Haematologica 1997;82:

9 Late VTE recurrence Data obtained from several cohorts Heit JA. Am J Hematol 2012(Suppl 1);S

10 Risk of late recurrence: provoked versus unprovoked first episode Idiopathic Unprovoked 19.4% Secondary Non-surgical risk 8.8% Surgery 0% Prandoni P et al. Haematologica 2007;92: Meta-analysis Provoked surgical: 0.7%/year Provoked non-surgical: 4.2%/year Unprovoked: 7.4%/year Baglin T et al. Lancet 2003;362: Iorio A et al. Arch Intern Med 2010;170:

11 Risk factors for late recurrence: no validated recurrence score exists Strong/established Unprovoked (vs provoked) VTE More than one VTE event Ongoing hormonal therapy Elevated D-dimer levels after/during VKA treatment Weaker/controversial Male sex Location: PE/proximal DVT vs distal DVT Age Family history of VTE Obesity (increased BMI) Cancer Antiphospholipid syndrome Hereditary thrombophilia BMI, body mass index. Heit JA. Am J Hematol 2012(Suppl 1)S63 7. Zhu T et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2009;29:

12 Example: Is male sex a risk factor for recurrence? Lijfering WM et al. Blood 2009:114:

13 Risk of VTE recurrence: provoking factors versus thrombophilia Prospective cohort study including 570 patients (29% PE) Thrombophilia in 29% (factor V Leiden: 16%; factor II mutation: 4%) 19.4% Unprovoked HR 1.5 ( ) Thrombophilia Non-surgical risk 8.8% No thrombophilia Surgery 0% Unprovoked VTE indicates thrombophilia including and beyond the defects known today Baglin et al. Lancet 2003;362:

14 Risk and prognosis of VTE recurrence: localization of first event PE versus DVT Outcome After DVT (3 months) After PE Number of patients included (60 studies: 13 cohort, 56 RCT) n=10050 n=3422 Recurrent VTE (3 months) 3.2 ( )% 3.6 ( )% Recurrent PE (3 months) 1.3 ( )% 3.0 ( )% Fatal VTE 0.3 ( )% 1.3 ( )% Case fatality rate 9% 30% M Carrier. Ann Intern Med 2010; 152:

15 Risk and prognosis of VTE recurrence: localization of first event PE versus DVT Outcome (adjusted) HR (95% CI) for presentation with intial PE versus isolated DVT 30-day events 1-year events 3-year events Recurrent PE 0.67 ( ) 0.87 ( ) 1.11 ( ) Recurrent VTE 0.94 ( ) 0.91 ( ) 0.85 ( ) Major bleeding 1.17 ( ) 0.96 ( ) 1.07 ( ) Total mortality 3.22 ( ) 1.52 ( ) 1.43 ( ) FA Spencer. Arch Intern Med 2008;168:

16 Τι συμβαίνει μετά από την οξεία ΠΕ; 1. Κίλδπλνο ππνηξνπήο θιεβηθήο ζξνκβνεκβνιηθήο λόζνπ 2. Η ζσζηή δηάξθεηα αληηπεθηηθήο αγσγήο 3. Λύζε ησλ ζξόκβσλ ή αλάπηπμε CTEPH; 4. Αλάγθε γηα πνηνηηθά θιηληθά δεδνκέλα 16

17 VKA: 6 weeks versus 6 months n=902 patients enrolled At 2-year follow-up: 18.1% recurrence in the 6-week group versus 9.5% in the 6-month group (OR: 2.1; 95% CI: ) Major bleeding rates similar OR, overall response. Schulman S et al. N Engl J Med 1995;332:

18 VKA: indefinite after all unprovoked VTEs? Benefits AND risks Recurrence rate reduced by 90% Major bleeding: 3.8%/year Study terminated prematurely at 2 years Kearon C et al. N Engl J Med 1999;340:

19 VKA: indefinite after second episode? n=277 patients enrolled, randomized to 6 months vs indefinitely At 4-year follow-up: 20.7% recurrence in the 6-month group vs 2.6% in the continuing group (RR: 8.0; 95% CI: ) 2.7% major bleeding in the 6-month group versus 8.6% in the continuing group (RR: 0.3; 95% CI: ) RR, relative risk. Schulman S et al. N Engl J Med 1997;336:

20 ESC recommendations: treatment duration Recommendation Class Level First event, transient risk factor: VKA for 3 months Idiopathic /unprovoked event: VKA for at least 3 months Idiopathic event, low bleeding risk, stable anticoagulation: consider long-term treatment In PE with cancer, LMWH for 3 6 months; then long-term therapy with VKA or LMWH I I IIb IIa I A A B B C ESC, European Society of Cardiology; LMWH, low-molecular-weight heparin. Torbicki A et al. Eur Heart J 2008: Available at: 20

21 Cumulative event rate (%) Extended anticoagulation with rivaroxaban effective: EINSTEIN-EXT results No. at risk Number needed to treat to prevent 1 primary efficacy outcome: 15 Placebo (n=594) HR=0.184 (95% CI ) RRR=82% p< Rivaroxaban (n=602) Time to event (days) Rivaroxaban Placebo ITT population. RRR, relative risk reduction. Bauersachs R et al. N Engl J Med 2010;363:

22 Extended anticoagulation with rivaroxaban safe: EINSTEIN-EXT results Placebo (n=590) Rivaroxaban (n=598) Major bleeding 0 4 (0.7%)* Bleeding contributing to death 0 0 Bleeding in a critical site 0 0 Associated with fall in hemoglobin 2 g/dl and/or transfusion Gastrointestinal bleeding 0 3 (0.5%) Menorrhagia 0 1 (0.2%) *p=0.11 Number needed to harm: approximately 139. Safety population. Bauersachs R et al. N Engl J Med 2010;363:

23 Extended anticoagulation effective and safer: new oral anticoagulants Efficacy: EINSTEIN-EXT Bauersachs R et al. N Engl J Med 2010;363: Efficacy: RE-SONATE Schulman S et al. N Engl J Med 2013;368: Safety: AMPLIFY-EXT Agnelli G et al. N Engl J Med 2013;368: Safety: RE-MEDY Schulman S et al. N Engl J Med 2013;368: Major bleeds: 0.8% (placebo) vs 0.2% (2.5 mg bid) vs 0.1% (5 mg bid) bid, twice daily. 23

24 Extended anticoagulation necessary: Recurrence risk resumes after discontinuation (RE-SONATE) Estimated cumulative risk* (%) 12 Study drug Follow-up after termination of study drug Dabigatran 150 mg bid Placebo Patients at risk Dabigatran 150 mg BID Placebo Months after randomization *Symptomatic DVT or symptomatic or fatal PE, or death of unclear cause. Schulman S et al. N Engl J Med 2013;368:

25 What else may happen after PE? Arterial events and the continuum of thrombosis Myocardial infarction and stroke after DVT and PE HR DVT vs control HR PE vs control DVT (n=25 199) DVT population control (n=97 773) Adjusted RR (95% CI)* PE (n=16 925) PE population control (n=65 793) Adjusted RR (95% CI)* Follow-up: 1 year 2 20 years 1 year 2 20 years 1 year 2 20 years 1 year 2 20 years 1 year 2 20 years 1 year 2 20 years Acute MI or stroke ( ) 1.26 ( ) ( ) 1.31 ( ) Acute MI ( ) Stroke ( ) 1.18 ( ) 1.31 ( ) ( ) ( ) 1.32 ( ) 1.29 ( ) Ischemic stroke ( ) 1.36 ( ) ( ) 1.34 ( ) Data are number of events, unless otherwise specified. *Adjusted for sex, age, and year of VTE diagnosis. Sørensen HT et al. Lancet 2007;370:

26 Τι συμβαίνει μετά από την οξεία ΠΕ; 1. Κίλδπλνο ππνηξνπήο θιεβηθήο ζξνκβνεκβνιηθήο λόζνπ 2. Η ζσζηή δηάξθεηα αληηπεθηηθήο αγσγήο 3. Λύζε ησλ ζξόκβσλ ή αλάπηπμε CTEPH; 4. Αλάγθε γηα πνηνηηθά θιηληθά δεδνκέλα 26

27 Incomplete resolution of thrombi after PE: frequent Author Patients (n) Design Follow-up Imaging method Persistent thrombi B Cosmi Prospective 9 months CT (n=80), Lung scan (n=93) 15% by CT 28% by lung scan O Sanchez Prospective 12 months Lung scan 29% M Nijkeuter Meta-analysis 8 days to 6 months Lung scan (2 studies: 187) CT (2 studies: 81) Up to 65% after 3 months 1. Cosmi B et al. Intern Emerg Med 2011;6: Sanchez O et al. J Thromb Haemost 2010;8: Nijkeuter M et al. Chest 2006;129:

28 Is CTEPH a consequence of unresolved PE? DVT Embolus in transit Acute PE CTEPH As many as 75% of patients with CTEPH report a history of previous symptomatic DVT or PE (data from 679 patients) International CTEPH Registry. Pepke-Zaba J et al. Circulation 2011;124:

29 The thromboembolic concept Image used courtesy of M Madani

30 Cumulative incidence of CTEPH after PE CTEPH incidence in survivors of PE: frequent (?) % at 2 years % at 1 year % at 6 months Time (years) Pengo V et al. N Engl J Med 2004;350:

31 Risk of developing CTEPH after PE: unknown Author Patients (n) Design Follow-up (echo screening) (months) CTEPH confirmed, n (%) PEA D Poli P 36 1 (0.4) 0 FA Klok (308 idiopathic) S Surie R F Dentali 4 91 (49 idiopathic) C Becattini (135 idiopathic) R P (questionnaire) P? , all pre-existing (0.57) 0 on screening! (8.8): incomplete confirmation! P 46 2 (0.8) 1 M Miniati P 25 4 (1.3)? V Pengo (83 idiopathic) P 94 7 (3.1) a 2? Total (1) 3 0 a Cumulative incidence of CTEPH at 1 year. PEA, pulmonary endarterectomy; P, prospective; R P, retrospective inclusion, prospective follow-up. 1. Poli D et al. J Throm Thrombolysis 2010;30: Klok FA et al. Haematologica 2010;95: Surie S et al. Thromb Res 2010;125:e Dentali F et al. Thromb Res 2009;124: Becattini C et al. Chest 2006;130: Miniati M et al. Medicine 2006;85: Pengo V et al. N Engl J Med 2004;350:

32 Τι συμβαίνει μετά από την οξεία ΠΕ; 1. Κίλδπλνο ππνηξνπήο θιεβηθήο ζξνκβνεκβνιηθήο λόζνπ 2. Η ζσζηή δηάξθεηα αληηπεθηηθήο αγσγήο 3. Λύζε ησλ ζξόκβσλ ή αλάπηπμε CTEPH; 4. Αλάγθε γηα πνηνηηθά θιηληθά δεδνκέλα 32

33 True incidence determines value of screening: 1st scenario 1000 patients after PE 900 will have no CTEPH 100 will have CTEPH If echo 60% accurate 540 true negative 360 false positive 60 true positive 40 false negative Out of 420 positive echos, 16% will be true positive Thomas Bayes ( ) 33

34 True incidence determines value of screening: 2nd scenario 1000 patients after PE 990 will have no CTEPH 10 will have CTEPH If echo 60% accurate 590 true negative 400 false positive 6 true positive 4 false negative Out of 406 positive echos, only 6 (1.4%) will be true positive!! Thomas Bayes ( ) 34

35 Long-term follow-up after acute PE: A prospective multicenter follow-up cohort study Study objectives To determine, over a 2-year follow-up period, the incidence of CTEPH or post-pe impairment after an index episode of acute PE Co-primary outcomes 1. Confirmed diagnosis of CTEPH at any time during 2-year-follow-up; 2. Post-PE impairment at >1 follow-up visit: deterioration (compared with the previous visit or to findings at discharge) by at least one category in 1 of a (echocardiographic) parameters plus deterioration in 1 of b (clinical, functional, or laboratory) parameters Main secondary outcomes 1. Overall and disease-specific mortality 2. Rehospitalization 3. Evidence of PH on echocardiography 4. Pulmonary vascular disturbance on cardiopulmonary exercise testing 5. Generic and disease-specific QoL after PE Number of patients/ sites 1000/15 Trial phase Observational Estimated FPI / LPO June 2014 end 2017 FPI, first patient in; LPO, last patient out; PH, pulmonary hypertension; QoL, quality of life. 35

36 FOCUS follow-up protocol Enrollment Discharge 3 months 12 months 24 months Enrollment informed consent X Medical history X Demographic data X Clinical examination X X X X Confirmation of PE (imaging) X Echocardiography X X X X X Cardiopulmonary exercise testing X X X Laboratory diagnostic and safety tests X X X X Treatment(s) for index PE and prophylaxis X X X X X Hemodynamic collapse X Death X X X X Rehospitalization X X X Stroke X X X X Symptomatic recurrent DVT/PE X X X X Major bleeding/clinically relevant non-major bleeding X X X X Functional status X X X Diagnostic workup for CTEPH X X X Generic QoL (EQ-5D questionnaire) X X X Disease-specific quality of life (PEmb-QoL questionnaire) X X X 36

37 FOCUS and FOCUS BioSeq importance of the largest ever after PE biobank In-hospital Follow-up 0 (ml) 3 months (ml) 6 months (ml) 12 months (ml) 24 months (ml) EDTA Serum Citrate DNA RNA/miRNA Urine Biobanking Biobanking

38 FOCUS and FOCUS BioSeq: importance of the largest ever after PE biobank Decentralized Centralized Sample collection Sample entry Sample shipment Final sample entry and storaging Measurement: Measurement: protein quantity protein activity FOCUS BioSeq substudy v Sample pre-processing DNA and RNA isolation Microarray analyses Sequencing analyses Sample storaging Quality control 38

39 Σύνοψη και συμπεπάσματα Ο δηαξθήο θίλδπλνο ππνηξνπήο κεηά από κε πξνθιεζείζα ΠΕ δηθαηνινγεί ηελ αληηπεθηηθή αγσγή επ αόριζηον, πξόβιεκα ήηαλ όκσο σο ηώξα ν αηκνξξαγηθόο θίλδπλνο κε ηνπο αληαγσληζηέο βηηακίλεο Κ. Η βειηησκέλε αζθάιεηα κε ηα λέα από ηνπ ζηόκαηνο αληηπεθηηθά ζα επιμηκύνει ηη διάρκεια αληηπεθηηθήο αγσγήο ζην κέιινλ, εθ όζνλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ επηβεβαησζνύλ ζηελ θιηληθή πξάμε. Η αηειήο ιύζε πλεπκνληθώλ ζξόκβσλ κεηά από ΠΕ είλαη ζύλεζεο θαηλόκελν, αιιά ε παζνγέλεζε θαη ε ζπρλόηεηα ηεο τρόνιας θρομβοεμβολικής πνεσμονικής σπέρηαζης παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκό αδηεπθξίληζηεο θαη ρξεηάδνληαη πςειήο πνηόηεηαο θιηληθά δεδνκέλα κε ζπζηεκαηηθή πξννπηηθή παξαθνινύζεζε κεγάινπ αξηζκνύ κε επηιεγκέλσλ αζζελώλ κε ΠΕ. 39

40

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012 Βόλος, 13.5.2012 Πνευμονική εμβολή Ηρακλής Τσαγκάρης, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας B Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Αττικό Νοσοκομείο Πνευμονική εμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου. Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θεραπεία Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου. Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Θεραπεία Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Conflict of Interest Disclosure Form I have no potential conflict of interest to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας στην Πνευμονική Εμβολή και Πνευμονική Υπέρταση. Προγνωστική σημασία και συνέπειες για τη θεραπεία

Δυσλειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας στην Πνευμονική Εμβολή και Πνευμονική Υπέρταση. Προγνωστική σημασία και συνέπειες για τη θεραπεία Δυσλειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας στην Πνευμονική Εμβολή και Πνευμονική Υπέρταση Προγνωστική σημασία και συνέπειες για τη θεραπεία Σταύρος Β. Κωνσταντινίδης, MD, FESC Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Αντιθρομβωτική αγωγή στις επεμβατικές πράξεις Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εκπαιδευτική Συνεδρίαση ΕΜΠΕΠΘ Θεσ/νίκη 21.2.2011 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ. ρ. Λαγονίδης MD, FCCP. /ντης ΜΕΘ Γ. Ν. Γιαννιτσών

6 η Εκπαιδευτική Συνεδρίαση ΕΜΠΕΠΘ Θεσ/νίκη 21.2.2011 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ. ρ. Λαγονίδης MD, FCCP. /ντης ΜΕΘ Γ. Ν. Γιαννιτσών 6 η Εκπαιδευτική Συνεδρίαση ΕΜΠΕΠΘ Θεσ/νίκη 21.2.2011 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ρ. Λαγονίδης MD, FCCP /ντης ΜΕΘ Γ. Ν. Γιαννιτσών Triggers of arterial thrombosis and venous thrombosis. artery vein Τhe cascade of coagulation

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Μ. Πολίτου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Δ/ντρια Ν.Υ. Αιµοδοσίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Πρέπει να χρησιµοποιείται το πλάσµα για την αναστροφή της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 O R I G I N A L P A P E R Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 Effect of nebivolol or nebivolol/ hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 3 December 2012 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Thoughts

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Β Τµήµα Αιµοδυναµικών Μελετών και Επεµβατικής Καρδιολογίας Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθήνα Στένωση Αορτής

Διαβάστε περισσότερα

Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο.

Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο. Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο. Συνοδά Νοσήματα: Οικογενειακό Αναμνηστικό: Αλλεργίες: - ΑΥ, ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΣΔ, ΣΝ ΘΕΤΙΚΟ- 3 αδέρφια με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Χ. Ντέλλος Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Disclosures : No conflicts of interest

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ Δξ Ειεπζεξία Λεπθνύ Αηκαηνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Ιππνθξάηεην ΓΝΘ Δμεηδηθεπζείζα ζηελ Αηκόζηαζε-Θξόκβσζε ζην St Thomas Hospital, London, UK Πξνεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής

Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Α Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ 14/2 2013 European Heart Journal (2010) 31, 2369 2429 European Heart

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Tεύχος 3 / Volume 3 2010 Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Πρόλογος 3 ης έκδοσης του περιοδικού «ΚΑΡDIA» Cyprus Heart Journal Eκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ, MD, FESC, FRSPH, FASA, FACS, FESB Μονάδα Αθηροζκλήρωζης, Β Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράηειο Νοζοκομείο, Θεζζαλονίκη. Diet Poor Nutrition

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Βιογραφικό σημείωμα Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Ιατρός Παθολόγος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση. Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο

Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση. Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο Outline PH group III (respiratory diseases) PH group IV (CTEPH) PH group V (multifactorial,

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων ΔΕΒΕ 13 Νοεμβρίου 29 Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ,, MD, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπ. Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ έφραγα υοκαρδίου: Καρδιολογικό τήα

Οξύ έφραγα υοκαρδίου: Καρδιολογικό τήα Οξύ έφραγα υοκαρδίου: Η αντιετώπισή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σήερα Στέφανος Γρ. Φούσας ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Καρδιολογικό τήα Ασθενής 54 ετών, καπνιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Παντελής Α. Σαραφίδης, MD, MSc, PhD Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Χρόνια Νεφρική Νόσος Βασική Ανατομία/Φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ OLD HOUSE DETAIL IOANNINA Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ PRAVAFENIX Caps που περιέχουν 40mg pravastatin

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 2 Vol. 4 June 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Cancer and

Διαβάστε περισσότερα

*Οι ανάγκες του οργανισµού σε οξυγόνο εξαρτώνται από τις συνθήκες της συγκεκριµένης στιγµής (ηρεµία, επίπεδο άσκησης, θερµοκρασία, κ.λ.π.).

*Οι ανάγκες του οργανισµού σε οξυγόνο εξαρτώνται από τις συνθήκες της συγκεκριµένης στιγµής (ηρεµία, επίπεδο άσκησης, θερµοκρασία, κ.λ.π.). ιαφάνεια 1 ΡΕΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΚΓ (Impedance Cardiography ICG) ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επιµέλεια: : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, MD, Ph.D. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή επιπλοκή πολλών παθήσεων. Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Μπόσκος Χρήστος Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Επιμελητής Ογκολογικής κλινικής 251 ΓΝΑεροπορίας διήθηση μυϊκής στοιβάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΒΗΣΗ: ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

ΠΡΟΔΙΑΒΗΣΗ: ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; ΠΡΟΔΙΑΒΗΣΗ: ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; Δρ. Σϊββασ Δ. Ιωϊννου MD, PhD candidate Παθολόγοσ -Διαβητολόγοσ www.diabeteswatch.net Παράγοντεσ κινδύνου για Δ2 Μη τροποποιόςιμοι Ηλικύα Οικογενειακό ιςτορικό/γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 4 December 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X How much

Διαβάστε περισσότερα