ENOLS & ENOLATES H H. Enol reacts fast with Br 2 Ενόλη αντιδρά γρήγορα µε Br 2. reacts only on standing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENOLS & ENOLATES H H. Enol reacts fast with Br 2 Ενόλη αντιδρά γρήγορα µε Br 2. reacts only on standing"

Transcript

1 ELS & ELATES 3 C ethyl acetoacetate ακτοξικός αιθυλστέρας 3 C For pure neat ethyl acetoacetate Για καθαρό ακτοξικό αιθυλστέρα atio Keto:Enol 12:1 Αναλογία κτόνη:νόλη 12:1 Separate by distillation! ιαχωρισµός µ απόσταξη! Acid / base free Χωρίς οξύ/βάση CA035 Both pure forms equilibrate on standing Υπάρχουν και οι δυο µορφές στην ισορροπία Enol Ενόλη Keto κτόνη bright red colour with ferric chloride (Typical test for Ar) λαµπρό κόκκινο χρώµα µ Φρρικό χλωρίδιο (Τυπικός έλγχος για Ar) colour change only on standing αργή αλλάγή χρώµατος Enol reacts fast with 2 Ενόλη αντιδρά γρήγορα µ 2 monobromo product προϊόν µονοβρωµίωσης Keto Κτόνη reacts only on standing αντιδρά πολύ αργά Conjugate base of any acid in table will react with any compound above it Η συζυγής βάση οποιουδήποτ οξέος στον πίνακα αντιδρά µ οποιαδήποτ ένωση πάνω από αυτό All C-C= can enolise, ratio depends on pk a Όλς οι C-C= µπορούν να νολιστούν, η αναλογία ξαρτάται από το pk a a / a C 3 C 2 C 3 CC 2 CC 3 C 3 CC 2 C 2 C 2 (C 2 ) 2 2, C 3 CCl C 3 C Bu t C 3 CC 3 C 3 C 2 3 C 3, C With Μ ethyl acetoacetate ακτοξικός αιθυλστέρας a / Stronger base needed eg LDA Χριάζται ισχυρότρη βάση LDA / TF 3 C a Li trace! ίχνη! 100 % Take Care Προσοχή C 3 CCl a / C 2 CCl???

2 ELS & ELATES Simple Enol & Enolate xns Απλές αντιδράσις Ενόλης & Ενολικών ιόντων CA036 C-C bond forming rxns V. Important in synthesis αντ. σχηµατισµού δσµού C-C πολύ σηµαντικές στη σύνθση xn with Electrophiles, E, eg, D, 2 etc Αντ. µ Ηλκτρονιόφιλα acemization & Epimerization of Chiral Ketones Ρακµοποίηση & Επιµρισµός Χιρικών Κτόνων ' ' a b a b ' ' acemate Ρακµικά planar enolate gives 50 : 50 ratio of keto forms το πίπδο νολικό ιόν δίνι 50:50 αναλογία κτονικών µορφών If not equal in energy then ratio of products reflects relative stabilities Αν δν ίναι νργιακά ισοδύναµα τότ η αναλογία των προϊόντων ξαρτάται από τισ σχτικές σταθρότητς acid - base cat. κατ. οξύ-βάση cis decalin cis δκαλίνη trans-decalin less strained trans-δκαλίνη λιγότρη παρµπόδιση Deuterium Exchange D 2 Ανταλλαγή δυτρίου C 3 C 2 CC(C 3 ) 2 acid-base cat. all α-c & exchange rates proportional to pk a όλα τα α-c & πυθµοί ανταλλαγής ανάλογοι µ το pk a omination Βρωµίωση κατ. οξύ-βάση C 3 CD 2 CCD(C 3 ) 2 3 C C 3 base rds acid rds 3 C 3 C C 2 C 2 3 C C 2

3 ELS & ELATES CA037 2 omination Βρωµίωση CC 3 Ac CC 2 Basic conditions: aloformxn Βασικές συνθήκς: Αλογονοφορµική Αντ. Iodoform classic test for methyl ketones Ιωδοφόρµιο κλασσικός έλγχος για µθυλοκτόνς C 3 al 2 Cal 3 Cal 3 C 2 Cal 3 C 2 Cal 3 C 2, C 2 ', & C 2 do T suffer halogenation under acidic or basic conditions ν µποδίζται η αλογόνωση σ όξινς ή βασικές συνθήκς required enolates do T readily form τα απαιτούµνα νολικά ιόντα δν σχηµατίζονται ύκολα i) P, 2 But ell-volhard-zelinsky xn 2 CC 2 2 CC 2 ii) 3 via C acid bromide βρωµίδιο οξέως P 2 P 3 generated in situ but can also be added stoichiometricaly δηµιουργίται in situ αλλά µπορί πίσης να προσθθί στοιχιοµτρικά red phosphorus κόκκινος φωσφόρος PCl 3 gives 2 CCCl δίνι acid chloride χλωρίδιο οξέως Except under forcing conditions only E introduced Αναµένται σ ισχυρές συνθήκς µόνο ΕΝΑ ισάγται 3 Variations: C 2 C 2 i) SCl 2 CC 2 Αποκλίσις ii) 2 α-omoester α-βρωµοστέρας iii)

4 ELS & ELATES xns with itrogen Electrophiles Αντ. µ ηλκτρονιόφιλα αζώτου C 3 CC 2 C 2 Also itrous Acid (= ) Επίσης Νιτρικό Οξύ aac buffer 2 Cl aryl diazonium cation άρυλοδιαζωνιακό κατιόν C 3 CC 2 C 3 i) a 2 / 3 ii) 3 / 3 C 3 C C 2 C 3 More substituted enol Πιο υποκατστηµένη νόλη Enol Alkylations with Alkyl alides Ενολική Αλκυλίωση µ Αλκυλοαλογονίδια C-Alkylation Irreversible Usually with Soft (polarizable) E C-Αλκυλίωση Αναντιστρπτή Συνήθως µ Μαλακά (πολώσιµα) Ε 3 C 3 C C 2 Tautomerization Ταυτοµρισµός C 3 Tautomerization Ταυτοµρισµός 3 C CA038 ydrazone Υδραζόνη 3 C xime Οξίµη C 2 C 3 I I S 2 mechanism µηχανισµός thyl Iodide Μθυλοϊωδίδιο eed sterically hindered base Χριάζται Στρικά παρµποδισµένη βάση Product contains additional α-c Προϊόντα που πριέχουν πιπλέον α-c KBu t I Bu t Major Κύριο Minor υτρύον Trace Ίχνη!! Williamsons her synthesis preculdes use of a as base Williamsons σύνθση αιθέρα χρήση a σαν βάση pk a / α-c 20 a I ai Usually large [base] gives low [enolate] Συνήθως µγάλη [βάση] δίνι µικρή [νολικό ιόν] Solve problem with 1 equiv. V.Strong Base eg LDA Λύση προβλήµατος µ 1 equiv. πολύ ισχυρής βάσης πχ. LDA

5 Enol Alkylations with Alkyl alides Ενολική Αλκυλώση µ Αλκυλοαλογονίδια CA039 egioselective problems of unsymmetrical ketones Τοποκλκτικά προβλήµατα σ ασύµµτρς κτόνς 3 / DMF / LDA / DME / 0 o C Thermodynamic enolate (more substituted C=C) Θρµοδυναµικό νολικό ιόν (πιο υποκατστηµένος C=C) Kinetic enolate (Less sterically hindered α-c) Κινητικό νολικό ιόν (λιγότρο στρικά παρµποδισµένο α-c) 3 SiCl 3 SiCl = 3 Si AD electrophile! ΣΚΛΗΡΟ ηλκτρονιόφιλο! 3 SiCl TMS Silylated Enolates Σιλυλικά Ενολικά Ιόντα Trapped enolates, can be isolated & distilled & stored Παγίδυση νολικού ιόντος, µπορί να αποµονωθί & αποσταχθί & φυλαχθί TMS Deprotect with 4 F or with Li Αποπροστατύται µ 4 F - ή µ Li Ambident ucleophiles Αµφίφιλο Πυρηνοφιλο Eg Li Likes AD E eg TMSCl Όπως ΣΚΛΗΡΟ E πχ. TMSCl Likes SFT polarisable E Όπως ΜΑΛΑΚΟ πολώσιµο E Si 3 Stereochemical Problems Στροχηµικά προβλήµατα F 4 base/x Si 3 acemic mixture Ρακµικό µίγµα

6 Enol Alkylations with Alkyl alides CA040 Stereochemical Alkylations using SAMP & AMP derivatization reagents Στροχηµική αλκυλίωση χρησιµοποιώντας SAMP & AMP ανάλογα αντιδραστήρια 97 % enantiomeric excess 97 % πρίσσια ναντιοµρούς 60 % overall yield 60 % ολική απόδωση Pr 2 SAMP 60 o C, 12 h (S)-1-amino-2-methoxypyrrolidine (S)-1-αµινο-2-µθοξυπυρρολιδίνη Chelation controlled stereospecific deprotonation ακτυλοιδής έλγχος στροιδικής αποπρωτονίωσης 3 / -78 o C / DCM Enolates from simple esters less acidic require stronger bases Ενολικά ιόντα από απλούς στέρς Λιγότρο όξινα απαιτούνται ισχυρότρς βάσις i) LDA / 2 / 0 o C ii) -110 o C / PrI Pr C 2 C 2 i) LDA / -78 o C / TF ii) I / TF-MPA / -78 o C 2 CC 2 Enolates from 1,3-dicarbonyl compounds higher acidity easy alkylation Ενολικά ιόντα από 1,3 δικαρβονυλικές νώσις µγαλύτρη οξύτητα ύκολη αλκυλίωση Alkylation - ydrolysis - Decarboxylation Sequence Ακολουθία Αλκυλίωσης - Υδρόλυσης- Αποκαρβοξυλίωση Decarboxylation Sequence ' C 2 a / al / ' a / 'al / ' i) dil. a ii)dil 2 S 4 2nd Alkylation harder! Πιο δύσκολη η 2η αλκυλίωση Side rxns possible during base hydrolysis Πιθανές ανπιθύµητς αντιδράσις κατά την υδρόλυση µ βάση Acid hydrolysis may be preferred Μπορί να προτιµάται η όξινη υδρόλυση -Alkylation other side rxn, encouraged with use of aprotic polar solvents DMF, DMS, MPA with Cl Ο-Αλκυλίωση άλλς ανπιθύµητς αντ., νθαρρύνονται µ χρήση απρωτικών πολικών διαλυτών DMF, DMS, MPA µ Cl Avoid by using Softer E eg -I Αποφύγονται µ χρήση µαλακότρων E πχ -I

7 Enol Alkylations with Alkyl alides CA041 Diethyl Malonate (Malonic ester) USEFUL SYTETIC EAGET ιαιθυλοµαλονικός στέρας (µαλονικός στέρας) ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟ a / Eg Cyclobutane synthesis Πχ. Σύνθση Κυκλοβουτανίου C 2 (C 2 ) 2 al / Base C 2 C 2 C 2 a / 'al / i) aq. a ii) aq. 3 ' 3 ' Substituted acetic acid Υποκατστηµένο οξικό οξύ = C 2 Eg α-amino acid synthesis Πχ. Σύνθση α-αµινοξέων C 3 a / X / C C 3 diethyl acetamidomalonate ιαιθυλοµαλονικό ακταµίδιο α-amino acid α-αµινοξύ Dianions ιανιόντα 2 eq. K 2 / liq. 3 3 C C 3 eed strong base for dianion Χριάζται ισχυρή βάση για διανιόντα 3 C C 2 etc. 1 equiv. i) Bu ii) 3 3 C C 2 Bu Most acidic α-c Πιο όξινα α-c Most reactive site Πιο δραστική πλυρά Unsymmetrical Examples Ασύµµτρο παράδιγµα Usually one side prefers to enolise Συνήθως προτιµάται µια πλυρά για να νολιστί C 3 2 eq. K 2 / liq. 3 C 2 1 equiv. i) C 2 Cl ii) 3 3 C i) 2 eq. LDA / TF / -20 o C ii) MPA / 50 o C / 2 h 2 C 2 C i) Bu ii) 3 Bu Anion of LEAST acidic site MST reactive Το ανιόν στη ΛΙΓΟΤΕΡΟ όξινη πλυρά ίναι το ΠΙΟ δραστικό

Fischer Projection Προβολές Fischer. D-Glucose D-Γλουκόζη CHO. D-Mannose D-Μανόζη CHO CH 2 OH. Right DOWN Προς τα ΚΑΤΩ. Left UP

Fischer Projection Προβολές Fischer. D-Glucose D-Γλουκόζη CHO. D-Mannose D-Μανόζη CHO CH 2 OH. Right DOWN Προς τα ΚΑΤΩ. Left UP Carbohydrate Chemistry - Χημεία Υδρογονανθράκων NA019 Themes: Protecting Groups Selective Transformations Neighbouring Group Participation Kinetic & Thermodynamic Control Θέματα Ομάδες Προστασίας Επιλεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΩΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΙΓΜΑ ΝΑΝΟΪΝΩΝ, ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ELECTROSPINNING, CHROMIC MATERIALS, BLEND NANOFIBERS,

Διαβάστε περισσότερα

absorptance The ratio of the radiant flux absorbed by a body to that incident upon it. Also called absorption factor.

absorptance The ratio of the radiant flux absorbed by a body to that incident upon it. Also called absorption factor. 1 a,a-dipyridyl A dye that when dissolved in 1 N ammonium acetate is used to detect the presence of reduced iron (Fe 2+ ) in the soil. A positive reaction indicates the soil is reduced. A horizon See soil

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία. Μέρος Ι Θεωρητική Ανάλυση

Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία. Μέρος Ι Θεωρητική Ανάλυση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2 19 Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 4000 series is designed in

EUROPA 4000 series is designed in Η σειρά EUROPA 4000 σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε κτίρια με υαλοπετάσματα. Εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα, καλύπτει όλους τους τύπους κατασκευής υαλοπετάσματος, από το Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρό νερό- Υγιεινή και ευημερία

Καθαρό νερό- Υγιεινή και ευημερία Καθαρό νερό- Υγιεινή και ευημερία Κατάλογος προϊόντων της Jacuzzi για την επεξεργασία του νερού του υδρομασάζ σας. Clean water Clear well-being Catalogue of Jacuzzi water treatment products for perfect

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα EUROPA 500. σχεδιάστηκε για να. δημιουργεί ανοιγόμενα. κουφώματα. τέλειας λειτουργικότητας, με υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισμα.

Το σύστημα EUROPA 500. σχεδιάστηκε για να. δημιουργεί ανοιγόμενα. κουφώματα. τέλειας λειτουργικότητας, με υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισμα. Το σύστημα EUROPA 500 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας λειτουργικότητας, με υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισμα. EUROPA 500 system is designed in order to create opening frames

Διαβάστε περισσότερα

Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500. βάρους έως 200 kgr.

Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500. βάρους έως 200 kgr. Η σειρά EUROPA S.500 σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει ευελιξία και εργονομία στο χώρο. Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500 δέχονται έναν νέο ισχυρό μηχανισμό οδήγησης (με 4 ράουλα), με δυνατότητα αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N Η σειρά EUROPA 6000 είναι ένα συρόμενο Υβριδικό σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης, το οποίο καλύπτει τόσο τις τάσεις της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Recipe Book SBB 850 A1

Recipe Book SBB 850 A1 KITCHEN TOOLS Recipe Book SBB 850 A1 Recipe Book Βιβλίο συνταγών KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SBB 850 A1-06/11-V2 IAN: 69294 RECIPE BOOK PAGE Useful information

Διαβάστε περισσότερα

BINDING WOOD. Binders and Wood Based Panels

BINDING WOOD. Binders and Wood Based Panels BINDING WOOD Binders and Wood Based Panels Structure of the presentation 1. Introduction 2. Binders Amino (UF, UmF, MUF) Phenol (PF) Isocyanates: pmdi / emdi 3. Wood based panels Plywood Particleboard

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ TECHNICAL SHEET

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ TECHNICAL SHEET Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Palatherm PEX Palatherm PET Thermopal PP ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΔΙΟ TEHNI HEET Περιεχόμενα Table of ontents PEX PET PP ΠΟΛΥΜΕΡΗ POYME Γενικά General Palatherm

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr Βρεφικό Κάθισμα Αυτοκινήτου Infant Car Seat IMPORTANT: Read these instructions and keep for future use in the back of the car seat.

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήματα EUROPA 550. σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν. ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας. αισθητικής και λειτουργικότητας. παρέχοντας παράλληλα απόλυτη

Τα συστήματα EUROPA 550. σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν. ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας. αισθητικής και λειτουργικότητας. παρέχοντας παράλληλα απόλυτη Τα συστήματα EUROPA 550 σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας αισθητικής και λειτουργικότητας παρέχοντας παράλληλα απόλυτη μόνωση από κάθε ήχο και θερμοκρασία! EUROPA 550 systems

Διαβάστε περισσότερα

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N Η σειρά EUROPA 6000 είναι ένα συρόμενο Υβριδικό σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης, το οποίο καλύπτει τόσο τις τάσεις της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΖΕΡΒΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΖΕΡΒΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑΜΙΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER 2013 ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá Öáñìáêåõôéêþí Åðéóôçìþí Ôüìïò 25, Ôåý ïò III, Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 δίνει. τώρα τη δυνατότητα τοποθέτησης. ενός νέου μηχανισμού πολλαπλού. περιμετρικού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο

Η σειρά EUROPA 5500 δίνει. τώρα τη δυνατότητα τοποθέτησης. ενός νέου μηχανισμού πολλαπλού. περιμετρικού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο Η σειρά EUROPA 5500 δίνει τώρα τη δυνατότητα τοποθέτησης ενός νέου μηχανισμού πολλαπλού περιμετρικού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ασφάλεια του κουφώματος από πλευράς διάρρηξης. EUROPA

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εισαγωγή Η κυριότερη πηγή οξειδίων του θείου

1.1 Εισαγωγή Η κυριότερη πηγή οξειδίων του θείου 1 Θεωρητικό µέρος 1 1.1 Εισαγωγή Μια από τις πιο σηµαντικές ο µάδες ρύπων σχετίζεται µε το θείο. Περιλαµβάνει οξείδια του θείου, υδρόθειο και άλλες ενώσεις του θείου, που είναι κατά κανόνα δύσοσµες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά υλικά και σύνθετα Βιοϋλικά

Βιολογικά υλικά και σύνθετα Βιοϋλικά Βιολογικά υλικά και σύνθετα Βιοϋλικά κωδικός μαθήματος: ETY-491 Χειμερινό εξάμηνο 2012 / 2013 Μαρία Χατζηνικολαΐδου mchatzin@materials.uoc.gr Επιστήμη Βιοϋλικών: Μια πολυεπιστημονική (multidisciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 880 σχεδιάστηκε. µε σκοπό να καλύπτει τις κατασκευές. αντικωνωπικών συστηµάτων. Η ιδανική πρόταση για σήτα. (ρολό και ανοιγόµενη).

Η σειρά EUROPA 880 σχεδιάστηκε. µε σκοπό να καλύπτει τις κατασκευές. αντικωνωπικών συστηµάτων. Η ιδανική πρόταση για σήτα. (ρολό και ανοιγόµενη). Η σειρά EUROPA 880 σχεδιάστηκε µε σκοπό να καλύπτει τις κατασκευές αντικωνωπικών συστηµάτων. Η ιδανική πρόταση για σήτα (ρολό και ανοιγόµενη). Ο κοµψός σχεδιασµός, η µοναδική λειτουργικότητα, η ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Homework 4 / Κατ οίκον Εργασία 4 2015

Homework 4 / Κατ οίκον Εργασία 4 2015 Homework 4 / Κατ οίκον Εργασία 4 015 Name/Όνομα: Date/Ημερ.: You may need some (or none) of the following equations/constants Μπορεί να χρειαστείτε κάποιες (ή καμία) από τις πιο κάτω εξισώσεις/σταθερές

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering)

Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2008 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering) Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Led. Οδηγίες χρήσης (σελ. 2-9) Ελληνικά. English Instructions for use (pages 9-17)

Led. Οδηγίες χρήσης (σελ. 2-9) Ελληνικά. English Instructions for use (pages 9-17) Led it Ελληνικά Οδηγίες χρήσης (σελ. 2-9) English Instructions for use (pages 9-17) Πίνακας Περιεχοµένων ( Αλφαβητικά ) Ελληνικά Σελίδα Γνωρίστε την ταινία Led it 3 Εγγύηση 4 Εγγύηση 2 ετών / σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Radio Propagation (Ασύρματη Διάδοση Σήματος) Recall (Process and Elements of Radio

Διαβάστε περισσότερα