ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)"

Transcript

1 Απιθ / Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΚ) 510/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20 εο Μαξηίνπ 2006 «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ» θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1898/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23 εο Γεθεκβξίνπ 2006 «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ». Άπθπο 1 Σκοπόρ Σθνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 510/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ, «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ» θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1898/2006 πνπ θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνπκέλνπ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη πνπ ζηα επφκελα άξζξα ηεο παξνχζαο ζα αλαθέξνληαη σο «Βαζηθφο Καλνληζκφο» θαη «Δθαξκνζηηθφο Καλνληζκφο» αληίζηνηρα. Άπθπο 2 Aπμόδιερ Απσέρ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο νξίδνληαη σο αξκφδηεο αξρέο: ε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ) ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ (ΥπΑΑΤ), ν Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), πνπ θέξεη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑGROCERT θαη νη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 1. Γιεύθςνζη Βιολογικήρ Γευπγίαρ (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΔ και Ιδιόηςπυν Παπαδοζιακών Πποφόνηυν) ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν (ΥπΑΑΤ) α) παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ζηε ρψξα ηνπ θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ηζρχεη ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ θαη δχλαηαη λα εηζεγείηαη πξνο ηνλ Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηε ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ, β) παξαιακβάλεη, ειέγρεη, αμηνινγεί θαη δηαβηβάδεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) ηηο αηηήζεηο θαηαρψξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ (ΠΓΔ) ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ζην κεηξψν ΠΟΠ θαη ΠΓΔ ή ηξνπνπνίεζεο πξνδηαγξαθψλ ήδε θαηαρσξηζκέλσλ νλνκαζηψλ ή θαη αθχξσζεο απηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 3, 4 θαη 5 ηεο παξνχζαο, γ) δεκνζηνπνηεί, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3, ηηο αηηήζεηο θαηαρψξηζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη αθχξσζεο πνπ ππνβάιινληαη ζε απηή, δ) παξαιακβάλεη ελζηάζεηο θαηά λέσλ αηηήζεσλ θαηαρψξηζεο, ηξνπνπνίεζεο ή αθχξσζεο νλνκαζηψλ Πξνζηαηεπφκελσλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ (ΠΓΔ) πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθφ επίπεδν.

2 ε) δχλαηαη λα ππνβάιιεη ε ίδηα ελζηάζεηο ή λα παξαιακβάλεη θαη λα δηαβηβάδεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 2 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» θαηά ελδερφκελεο θαηαρψξηζεο νλνκαζηψλ πξντφλησλ άιισλ ρσξψλ, ζη) πξνβαίλεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ελδερφκελε επίηεπμε ζπκθσλίαο κε άιιεο ρψξεο επί ησλ αλσηέξσ ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 5 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ». δ) ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην «Βαζηθφ Καλνληζκφ», ε) ζπκκεηέρεη κε εθπξνζψπνπο ηεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ», κε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Δηδηθνχ Γξαθείνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. ζ) ζπλεξγάδεηαη θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Τξίησλ Φσξψλ, θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο παξαηππηψλ ή παξαβάζεσλ πνπ εμαθξηβψλνληαη ζηε ρψξα θαη αθνξνχλ ζε πξντφληα ΠΟΠ ή/θαη ΠΓΔ πξνέιεπζεο ησλ ρσξψλ απηψλ. η) δηαβηβάδεη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαηαγγειίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζ απηήλ θαη αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα δηεμάγεη ειέγρνπο θαη λα ηελ ελεκεξψζεη ζρεηηθά γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 2. Ο Οπγανιζμόρ Πιζηοποίηζηρ και Δπίβλετηρ Γευπγικών Πποφόνηυν (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), πνπ θέξεη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑGROCERT θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 10 θαη 11 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ»: α) εγθξίλεη ηα ππνβαιιφκελα αηηήκαηα έληαμεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, γηα ηελ παξαγσγή ή/θαη ηε ζπζθεπαζία κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ», β)ειέγρεη ηελ ηήξεζε θαη δηαζθάιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε παξάγεη ή θαη ζπζθεπάδεη γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα πνπ πξφθεηηαη λα θέξνπλ ηελ θαηαρσξηζκέλε νλνκαζία θαη ζηα πιαίζηα ηεο ηρλειαζηκφηεηαο, πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζην ζηάδην ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, γ) πηζηνπνηεί ηα ελ ιφγσ πξντφληα θαη εγθξίλεη ηε ρξήζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ νλνκαζηψλ, ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ-ΠΓΔ, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, δ) ρνξεγεί ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ζπζθεπαζίαο ζηηο ελδηαθεξφκελεο εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπζθεπάδνπλ πξντφληα ΠΟΠ ή/θαη ΠΓΔ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο, ε) θαηαξηίδεη, ηεξεί θαη δεκνζηνπνηεί ην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαη ην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο ησλ Δλδείμεσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ», ζη) ειέγρεη ζηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο ή θαη δηάζεζεο, ηελ νξζή ρξήζε ηεο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίαο, ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο, πνπ θέξνπλ ηα πξντφληα θαζψο θαη ην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, δ) εθπνλεί θαη εθδίδεη θαλνληζκφ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 2637/1998, ε) θαζνξίδεη ην έληππν ηεο αίηεζεο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έληαμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, ζ) ελεκεξψλεη ηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,

3 η) δηαβηβάδεη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ θαη Παξαβάζεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο, ηηο παξαηππίεο θαη παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί, ηα) ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΛΟΓ, ηνλ ΔΦΔΤ θαη νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ηβ) πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο ζε πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ πνπ πεξηέξρνληαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ζ απηφλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε βαζηκφηεηά ηνπο. 3. Οι Γιεςθύνζειρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηυν Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζευν ηηρ σώπαρ: ζπκκεηέρνπλ κε αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηνπο, πνπ νξίδνληαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, ζηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 6 θαη 8 ηεο παξνχζαο θαη ζπλδξάκνπλ γεληθψο ζην έξγν ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε πεξίπησζε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι Άπθπο 3 Καηασώπιζη ονομαζίαρ ζηον κοινοηικό μηηπώο ΠΟΠ και ΠΓΔ 1. Γηθαηνχρνη ππνβνιήο αηηήκαηνο θαηαρψξηζεο. Αίηεκα θαηαρψξηζεο ζην κεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζην «βαζηθφ θαλνληζκφ» κηαο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελεο γεσξγηθήο έλδεημεο κπνξεί λα ππνβάιεη: - κηα νκάδα, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» - έλα κεκνλσκέλν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ». 2. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. α) Αίηεζε θαηαρψξηζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα Ι) β) Δληαίν έγγξαθν (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ) γ) Φάθεινο πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» δ) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ», ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα έλα κφλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 3. Αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο. Πξψην ζηάδην α) Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ θαηαρψξηζε κηαο νλνκαζίαο σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ ζην θνηλνηηθφ κεηξψν ππνβάιινπλ ζην ηκήκα ΠΟΠ ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αίηεζε ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα Ι, κε ζπλεκκέλα ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 δηθαηνινγεηηθά, ζε δχν (2) αληίγξαθα θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. β) Η Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, αθνχ αμηνινγήζεη ην αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε θαη δεηήζεη ελδερνκέλσο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη δηαπηζηψζεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ «βαζηθνχ» θαη ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ» δεκνζηνπνηεί θάζε αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζ απηήλ θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο. Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηηεκάησλ, ε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δχλαηαη λα δεηεί ηε ζπλδξνκή θνξέσλ, εκπεηξνγλσκφλσλ ή ππεξεζηψλ πνπ θξίλεη απαξαίηεην.

4 γ) Η σο άλσ δεκνζηνπνίεζε ζπληειείηαη κε ηελ αλάξηεζε ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αλαθνίλσζεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε ζε πεξίιεςε κε αλαθνξά ζ απηήλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο θαη ηαπηφρξνλε απνζηνιή ηεο ζηελ ΠΑΣΔΓΔΣ πξνο ελεκέξσζε ηπρφλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηε ζρεηηθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε, ζηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο θαη φπνπ θαηά πεξίπησζε θξίλεηαη απαξαίηεην. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλν ή δηακέλεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο, έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο πιήξε θαη ηεθκεξησκέλε έλζηαζε (ζπλεκκέλν παξάξηεκα V) γηα αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γηεχζπλζε απηή, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην ελ ιφγσ αίηεκα. Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δεηά, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο πνπ ππέβαιε ν ελδηαθεξφκελνο, ηα νπνία δηαβηβάδεη καδί κε ηελ έλζηαζε ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. δ) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλν ή δηακέλεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο, έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο πιήξε θαη ηεθκεξησκέλε έλζηαζε (ζπλεκκέλν παξάξηεκα V) γηα αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γηεχζπλζε απηή, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην ελ ιφγσ αίηεκα. Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δεηά, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο πνπ ππέβαιε ν ελδηαθεξφκελνο, ηα νπνία δηαβηβάδεη καδί κε ηελ έλζηαζε ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο ε) Σην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζπληζηάηαη Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ θαηά αηηήζεσλ θαηαρψξηζεο, ηξνπνπνίεζεο ή αθχξσζεο νλνκαζηψλ ΠΟΠ-ΠΓΔ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαη απνηειείηαη απφ έλα Ννκηθφ Σχκβνπιν ηνπ Κξάηνπο ή Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ ππεξεηεί ζην Δηδηθφ Γξαθείν Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ζην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, σο πξφεδξν, έλα γεσπφλν ηνπ Τκήκαηνο ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη έλαλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Φξέε εηζεγεηή θαη γξακκαηέα αζθνχλ ππάιιεινη ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο. Η Δπηηξνπή εμεηάδεη λφκσ θαη νπζία ηηο ελζηάζεηο θαη απνθαζίδεη εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη αλέθθιεηε θαη δηαβηβάδεηαη άκεζα ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζη) Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, δχλαληαη λα δεηνχληαη απφ ηνπο αηηνχληεο θαη εληζηάκελνπο νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή έγγξαθα θξίλνληαη απαξαίηεηα θαη απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ην βάζηκν ή κε ηεο έλζηαζεο πνπ ππνβιήζεθε θαζψο επίζεο δχλαηαη λα δεηείηαη ε ζπλδξνκή θνξέσλ, εκπεηξνγλσκφλσλ ή ππεξεζηψλ φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ. δ) Οη αηηνχληεο θαη νη εληζηάκελνη, δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεηηθφ θάθειν θαη ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο γηα ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ. ε) Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, ην αίηεκα γίλεηαη απνδεθηφ ή απνξξίπηεηαη είηε σο κε πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο είηε θαηφπηλ απνδνρήο ζρεηηθήο έλζηαζεο. Η σο άλσ απφθαζε δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπη. γ)

5 ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη επηδίδεηαη ζηνλ αηηνχληα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. ζ) Γηα ηα αηηήκαηα θαηαρψξηζεο πνπ γίλνληαη απνδεθηά, δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ. ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. η) Σηηο πεξηπηψζεηο β) θαη ζη) ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ δεηεζνχλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία είηε απφ ηνλ αηηνχληα είηε απφ ηνπο εληζηάκελνπο, απηά θαηαηίζεληαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ε αξκφδηα ππεξεζία. Γεχηεξν ζηάδην α. Δθφζνλ, ε αξκφδηα Υπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλήζεηο γηα έλα αίηεκα, ε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο επηθνηλσλεί κε ηνπο αηηνχληεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ή ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαβηβάζεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. β. Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο ή θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηξίηεο ρψξαο, ε σο άλσ Γηεχζπλζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηηνχληα θαη κε ζρεηηθνχο θνξείο, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη ππεξεζίεο πνπ θξίλεη αλαγθαίν, εμεηάδεη ηνπο πξνβαιιφκελνπο ζηελ έλζηαζε ιφγνπο θαη απαληά ζρεηηθά ζηελ Δπηηξνπή. γ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζην ζηάδην απηφ έλα αίηεκα δε γίλεη απνδεθηφ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αλαθαιείηαη ε απφθαζε πνπ έρεη εθδνζεί ζην πξψην ζηάδην. δ. Μηα νλνκαζία ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ», εθφζνλ γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη δεκνζηεπζεί ε θαηαρψξηζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νπφηε θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θνηλνηηθφ κεηξψν ησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. Άπθπο 4 Γιαδικαζία ηποποποίηζηρ πποδιαγπαθών ΠΟΠ ή ΠΓΔ 1. Μία νκάδα, ή έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνχλ αληίζηνηρα ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 θαη 2 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» ή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ» θαη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ κηαο ΠΟΠ ή ΠΓΔ. 2. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ηνπ Δληαίνπ Δγγξάθνπ, ηφηε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙΙ) β) Δπηθαηξνπνηεκέλν Δληαίν Έγγξαθν (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ) γ) Φάθεινο κε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ». δ) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ» ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 3. Σηελ πεξίπησζε, πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δελ ζπλεπάγεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ηνπ Δληαίνπ εγγξάθνπ, ηφηε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:

6 α) Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙΙ) β) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ», ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 4. Σηελ πεξίπησζε, πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο αθνξά πξνζσξηλή αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ ιφγσ επηβνιήο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ππνρξεσηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ή θπηνυγεηνλνκηθψλ κέηξσλ, ηφηε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙΙ) β) Δπηθαηξνπνηεκέλν Δληαίν έγγξαθν (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ) γ) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ» ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Η αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγηθά ππνβάιινληαη ζε δχν (2) αληίηππα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 5. Τν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θαηαηίζεηαη ζην ηκήκα ΠΟΠ ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο,. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξψην ζηάδην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ3 ηεο παξνχζαο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζ) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Η έλζηαζε θαηά αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο πξνδηαγξαθψλ κηαο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίαο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Τν αίηεκα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εμεηάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ην ηκήκα ΠΟΠ ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απνδεθηφ, ε πξναλαθεξζείζα Γηεχζπλζε εηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 6. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη εθφζνλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο γίλεη απνδεθηφ, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ε Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3i ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ». Άπθπο 5 Γιαδικαζία ακύπυζηρ ΠΟΠ ή ΠΓΔ 1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε κηαο νλνκαζίαο ΠΟΠ ή ΠΓΔ. 2. Η αίηεζε αθχξσζεο (ζπλεκκέλν Παξάξηεκα ΙV) θαηαηίζεηαη ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ αηηνχληνο ηελ αθχξσζε, ζε 2 αληίηππα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 3. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά απηήο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. Η έλζηαζε θαηά αηηήκαηνο αθχξσζεο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίαο ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 4.Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε αθχξσζεο κηαο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, παχεη ε πξνζηαζία απηήο θαη αλαθαιείηαη ε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε κε ηελ νπνία είρε γίλεη δεθηή ε αίηεζε θαηαρψξηζεο σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ.

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Άπθπο 6 Ένηαξη επισειπήζευν ζηο ζύζηημα ελέγσος 1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, λα παξάγεη ή/θαη λα ζπζθεπάζεη, κε ζθνπφ ηελ εκπνξία, γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ ή/θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ην θνηλνηηθφ ζχκβνιν θαζψο θαη ην ζήκα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο. Οη θάηνρνη γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηελ παξαγσγή ή εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ ρσξίο λα εκπιέθνληαη ζε θακία πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηα κεηαπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, ππνζπζθεπαζίαο ή επηζήκαλζεο απηψλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλσηέξσ. 2. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη «Αίηεζε γηα Έληαμε ζην Σχζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» πξνο ηνλ ΟΠΔΓΔΠ κε ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ «Καλνληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ», ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε παξαγσγήο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ θαη έλα κήλα ζηε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη κφλνλ ζηε ζπζθεπαζία ηέηνησλ πξντφλησλ. Η ελ ιφγσ αίηεζε θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εδξεχεη ε επηρείξεζή ηνπ. 3. Ο ΟΠΔΓΔΠ, αθνχ πξνβεί ζε έιεγρν αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηήλ, θαη πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπην έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 8, παξ.1 ηεο παξνχζαο, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Η απνδνρή ή κε ηεο αίηεζεο θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςήο ηεο γίλνληαη γλσζηνί ζηνλ ελδηαθεξφκελν εγγξάθσο. Ο ελδηαθεξφκελνο ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε απνξξίθζεθε κπνξεί λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεζε, εθφζνλ παχζνπλ λα ηζρχνπλ πιένλ νη ιφγνη απφξξηςεο ηεο πξνεγνχκελεο αίηεζεο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 4. Σηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ππνγξάθεηαη κεηαμχ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ΟΠΔΓΔΠ, «Σχκβαζε Έληαμεο ζην Σχζηεκα Διέγρνπ» θαη γλσζηνπνηείηαη άκεζα θαη εγγξάθσο, απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ ζηηο Γ.Α.Α φισλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 5. Ο ΟΠΔΓΔΠ ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο, λα θαηαρσξίζεη ηελ επηρείξεζε ζην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» ή/θαη ζην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ», εθφζνλ ε επηρείξεζε δηθαηνχηαη ηελ ρξήζε απηψλ. Κάζε λέα θαηαρψξηζε ζηα ελ ιφγσ Μεηξψα γλσζηνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη ζε θάζε άιιε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 6. Πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο, ν ΟΠΔΓΔΠ δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ σο άλσ έγθξηζε εθφζνλ δελ ηεξνχληαη: - νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαρσξηζκέλνπ πξντφληνο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, - νη φξνη ηνπ «Καλνληζκνχ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Καηαρσξηζκέλσλ Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» ηνπ εδαθίνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, - νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, πεξί επηζήκαλζεο, ηεο παξνχζαο,

8 - νη φξνη ηεο «Σχκβαζε Έληαμεο ζην Σχζηεκα Διέγρνπ» ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. Άπθπο 7 Υποσπεώζειρ εγκεκπιμένυν επισειπήζευν παπαγυγήρ ή/και ζςζκεςαζίαρ γευπγικών πποφόνηυν και ηποθίμυν ΠΟΠ και ΠΓΔ 1. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6, παξ.3 ηεο παξνχζαο, ηεξνχλ αξρείν πνπ αθνξά, ζηνπο πξνκεζεπηέο πξψηεο χιεο, ζηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο θαη ζηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ, ζηελ θίλεζε ηεο παξαγσγήο ή/θαη ζπζθεπαζίαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπο θαζψο θαη ηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ πνζνηήησλ θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο εηζξνψλ πξψησλ πιψλ θαη θάζε παξηίδαο εθξνψλ ηειηθνχ πξντφληνο. 2. Κάζε εγθεθξηκέλε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα κεηαθέξεη εθηφο δψλεο παξαγσγήο, γεσξγηθά πξντφληα ή θαη ηξφθηκα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ρχκα, κε ζθνπφ ηελ ζπζθεπαζία ή/θαη απνζήθεπζε, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ΟΠΔΓΔΠ πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο κεηαθνξάο. 3. Καηά ηε δηαθίλεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ρχκα ή/θαη ζπζθεπαζκέλσλ, ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαζνξηζκέλα απφ ηελ Δζληθή λνκνζεζία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ζηα νπνία πιένλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ αλαγξάθεηαη ε θαηαρσξηζκέλε νλνκαζία θαη ε έλδεημε ΠΟΠ ή ΠΓΔ. 4. Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δειψζεηο παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαη ζηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ «Καλνληζκνχ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο θαηαρσξηζκέλσλ πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνζηέιινπλ ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ, φηαλ ηνπο δεηεζεί, νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. 5. Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ απνζήθεπζε ή/θαη δηαθίλεζε πξψησλ πιψλ, πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ζηα εληεηαικέλα ειεγθηηθά φξγαλα, ηελ απξφζθνπηε είζνδν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα παξέρνπλ ζ απηά νπνηαδήπνηε ινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπο δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. 6. Κάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα ηχρεη ηεο έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο, επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί θαη ζα απνδίδεηαη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ. Άπθπο 8 Έλεγσοι 1. Καηά ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ γηα έληαμε ζην ζχζηεκα έιεγρνπ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, δηελεξγείηαη επηηφπηνο έιεγρνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ζηελ εμαθξίβσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο λα παξάγεη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηα γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα ΠΟΠ ή ΠΓΔ γηα ηα νπνία ελδηαθέξεηαη. 2. Δπηπιένλ, δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί ή/θαη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη, ζχκθσλα κε ηνλ «Καλνληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» πνπ εθδίδεη. Οη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ηδίσο θαηφπηλ θαηαγγειηψλ, ππφλνηαο ή/θαη κεηά απφ ελεκέξσζε απφ άιιεο αξρέο ειέγρνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.

9 Δηδηθφηεξα, νη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δηελεξγνχληαη: α. Σε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ.3 ηεο παξνχζαο. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη αθνξνχλ: - ζηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν έρεη θαηαρσξηζηεί σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, ηφζν ζην ζηάδην ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο, κε δηελέξγεηα επηηφπησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ζε γεσξγηθέο ή θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, φζν θαη ζηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη ζηελ εκπνξία ησλ ελ ιφγσ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ θαζψο θαη - ζηελ νξζή ρξήζε ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. β. Σε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ.3 ηεο παξνχζαο. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη αθνξνχλ ηδίσο ζηελ νξζή ρξήζε ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. Οη αλσηέξσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ θιηκάθην ειεγθηψλ ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ ππάιιειν ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη έλαλ ππάιιειν ηεο Γ.Α.Α. ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη Ννκάξρεο νξίδνπλ κε απφθαζή ηνπο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαη θνηλνπνηείηαη ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ, έλαλ ηνπιάρηζηνλ ππάιιειν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2α) θαη 2β). Αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ δηαβηβάδεηαη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ. Τα αλσηέξσ θιηκάθηα ησλ ειεγθηψλ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, ν νπνίνο δχλαηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα νξίζεη ειεγθηέο απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ γηα ηε δηελέξγεηα αηθληδηαζηηθψλ ειέγρσλ. γ. Σηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, ήηνη ζε θάζε είδνπο θαηάζηεκα, ρψξν πψιεζεο ή/θαη δηάζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ κε ελδείμεηο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ην θνηλνηηθφ ζχκβνιν θαζψο θαη ην ζήκα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. δ. Σε πάζεο θχζεσο δηαθεκηζηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζε γλψζε ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Οη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2γ) θαη 2δ) δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, ηα νπνία νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ. 3. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη ειεγρφκελνη ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα, ζέηνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο θάζε δεηνχκελν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν, φπσο πηζηνπνηεηηθά, παξαζηαηηθά εκπνξίαο, ινγηζηηθά βηβιία ή νηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δεηεζεί. 4. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ειεγθηέο εθνδηάδνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ κε εηδηθά έγγξαθα ηαπηνπξνζσπίαο, ηα νπνία νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ζηνπο ειεγρφκελνπο πξν ηνπ ειέγρνπ. 5. Τα θιηκάθηα ειεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαληαη ηδίσο λα πξνβαίλνπλ ζε: - Γεηγκαηνιεςίεο ή/θαη παξαγγειίεο εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ησλ ελ ιφγσ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ θαη

10 ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαρψξηζήο ηνπο - ειέγρνπο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νλνκαζηψλ, ελδείμεσλ, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο - αμηνπνίεζε θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ έιεγρν ζε αθξηβή ζπκπεξάζκαηα 6. Ο ΟΠΔΓΔΠ απνζηέιιεη πξνο έιεγρν ηα δείγκαηα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζην Γεληθφ Φεκείν ηνπ Κξάηνπο, ζηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ή/θαη ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Κνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 7. Οη έιεγρνη γίλνληαη κε ζεβαζκφ πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ ειεγρφκελσλ θαη ηα θιηκάθηα ειέγρνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο ειεγρφκελνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ. 8. Μεηά ην πέξαο ηνπ θάζε ειέγρνπ ή/θαη δεηγκαηνιεςίαο, νη ειεγθηέο ζπληάζζνπλ πξαθηηθφ ειέγρνπ ή/θαη πξαθηηθφ δεηγκαηνιεςίαο εθφζνλ πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεςία πξντφληνο ΠΟΠ/ΠΓΔ, είηε δηαπηζησζεί παξαηππία ή/θαη παξάβαζε είηε φρη. Τα ελ ιφγσ πξαθηηθά ζπκπιεξψλνληαη θαη ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ ειεγρφκελν, ν νπνίνο δχλαηαη λα θαηαγξάςεη, επί ησλ πξαθηηθψλ, ηηο ηπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ επί ησλ παξαηεξήζεσλ ή δηαπηζηψζεσλ ησλ ειεγθηψλ. Άπθπο 9 Κόζηορ ςπηπεζιών ελέγσος και πιζηοποίηζηρ Σχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε θαη θαη εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ»: 1. Τν θφζηνο ησλ ειέγρσλ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ αλαιχζεσλ ζε πεξίπησζε δεηγκαηνιεςίαο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8, βαξχλνπλ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. 2. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη γηα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. 3. Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαζψο θαη ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, εηδηθήο απνδεκίσζεο θαη ηπρφλ άιιεο δαπάλεο ησλ ειεγθηψλ πνπ νξίδνληαη κε ην άξζξν 6 θαη 8 ηεο παξνχζαο θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Σπζηήκαηνο Γαπαλψλ Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Άπθπο 10 Μηηπώο Δγκεκπιμένυν Δπισειπήζευν και Μηηπώο Γικαιούσυν Φπήζηρ Δνδείξευν ΠΟΠ/ΠΓΔ 1. Ο ΟΠΔΓΔΠ θαηαξηίδεη θαη ηεξεί «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαζψο θαη «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ». Η πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ κεηξψσλ απηψλ είλαη ειεχζεξε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε επίθιεζε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο. 2. Σην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαηαρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα ειέγρνπ κεηά απφ ηε ζρεηηθή έγθξηζε, ελψ ζην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» θαηαρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηνπνζεηνχλ γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα κε ηηο ελδείμεηο ΠΟΠ/ΠΓΔ ζηελ αγνξά. 3. Σην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαηαρσξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: - ην νλνκαηεπψλπκν ή/θαη ε επσλπκία θαη έδξα ηεο επηρείξεζεο - ην είδνο θαη ε νλνκαζία ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ - ε θαηεγνξία ΠΟΠ ή ΠΓΔ

11 - εκεξνκελία έγθξηζεο έληαμεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ, Σην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» θαηαρσξίδεηαη, πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε εκεξνκελία έγθξηζεο ή αλάθιεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ. Άπθπο 11 Δπιζήμανζη 1. Σηελ επηζήκαλζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην απφ εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ κε νλνκαζία θαηαρσξηζκέλε βάζεη ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» αλαγξάθνληαη, εθηφο ησλ άιισλ ππνρξεσηηθψλ ή θαη πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» θαη ζηε ζρεηηθή ηζρχνπζα θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ηα αθφινπζα: α) Η θαηαρσξηζκέλε νλνκαζία ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. β) Τν Σήκα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Οη φξνη ρξήζεο ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ ελδείμεσλ, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηνπο «Καλνληζκνχο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Καηαρσξεκέλσλ Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. γ) Οη θσδηθνί αξηζκνί ζπζθεπαζίαο, πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ φπσο πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ. δ) Τα ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνχ ή θαη ζπζθεπαζηή (επσλπκία παξαγσγνχ ή θαη ζπζθεπαζηή) θαζψο θαη δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ παξήρζε ή θαη ζπζθεπάζηεθε ην πξντφλ. 2. Σε πεξίπησζε ππνζπζθεπαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ, αλαγξάθνληαη ζ απηήλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπζθεπαζία απφ ηελ νπνία απηή πξνέξρεηαη. Ο ππνζπζθεπαζηήο δχλαηαη λα αληηθαζηζηά ηνλ αχμνληα αξηζκφ ζπζθεπαζίαο κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ππνζπζθεπαζίαο. Δπηπιένλ ζηελ ππνζπζθεπαζία αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία απηήο θαζψο θαη ηα ζηνηρεηά ηεο επηρείξεζεο πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί. 3. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. δ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε παξαγσγήο ή θαη ππνζπζθεπαζίαο πξντφλησλ κε ππεξγνιαβία (θαζφλ). ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Άπθπο 12 Κςπώζειρ και λοιπά μέηπα Δθφζνλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο ή θαηφπηλ ηεθκεξησκέλσλ θαηαγγειηψλ, δηαπηζηψλνληαη παξαηππίεο ή παξαβάζεηο ηεο θείκελεο θνηλνηηθήο ή θαη εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηηο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ, επηβάιινληαη νη παξαθάησ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξ. 1 α) θαη 1 β), αλεμαξηήησο άιισλ πνηλψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηηο εζληθήο λνκνζεζίαο, σο αθνινχζσο: 1. Σηελ πεξίπησζε παξαηππηψλ φπσο: α) δήισζεο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηνπ παξαγσγνχ ή/θαη ζπζθεπαζηή, β) πιεκκεινχο ηήξεζεο ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε ειέγρνπ ή/θαη ζε άιιεο γξαπηέο δεζκεχζεηο, απεπζχλεηαη έγγξαθε ζχζηαζε γηα ζπκκφξθσζε εληφο θαζνξηδφκελνπ, απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.

12 γ) Σηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηελ σο άλσ έγγξαθε ζχζηαζε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη 3.000, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 2. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ζε ζηάδην πξηλ ηε ζέζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, φζνλ αθνξά: α) ζηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαρψξεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ή β) ζηε ρξήζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ νλνκαζηψλ, ελδείμεσλ, ζπκβφισλ ή ζεκάησλ ζηελ επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε, φπσο αλαθέξνληαη ζην «Βαζηθφ Καλνληζκφ» θαη ζηελ παξνχζα, επηβάιινληαη ζσξεπηηθά νη θάησζη θπξψζεηο: i) άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε θαη αλάθιεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ αγνξά, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ παξαβάηε, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. ii) πξφζηηκν, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, κέρξη Σηελ πεξίπησζε ζπξξνήο ησλ αλσηέξσ παξαβάζεσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη , ελψ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 εηψλ, ηα παξαπάλσ πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη. 3. Σηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο θαη εηδηθφηεξα: α) Θέζε ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνδηαγξαθέο θαηαρψξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη εληνχηνηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ζχκβνια ή ζήκαηα ζηελ επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε, φπσο αλαθέξνληαη ζην «Βαζηθφ Καλνληζκφ» θαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο β) Θέζε ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 3.α ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ελδείμεηο πνπ πξνθαινχλ παξαπιάλεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζπληζηνχλ αζέκηην αληαγσληζκφ, επηβάιινληαη: i) άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο απφ φιε ηελ παξηίδα ή φιε ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ παξαβάηε, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη ii) πξφζηηκν κέρξη Σηηο πεξηπηψζεηο άξλεζεο, παξεκπφδηζεο ή/θαη εμαπάηεζεο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο επηβάιιεηαη, πιένλ ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ, πξφζηηκν κέρξη Οη θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη θαη θιηκαθψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνηξεπηηθφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο, ζπλεθηηκψληαο ηδίσο ηε ζνβαξφηεηα, ην ππφηξνπν θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο. 6. Τα παξαπάλσ πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ) θαη απνηεινχλ έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Άπθπο 13 Σύζηαζη Δπιηποπών Δξέηαζηρ Παπαηςπιών και Παπαβάζευν (ΔΠ&Π) και Γιαδικαζία Δπιβολήρ Γιοικηηικών Κςπώζευν και Πποζηίμυν 1. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο ζπζηήλνληαη νη παξαθάησ επηηξνπέο: Α. Πξσηνβάζκηα ηξηκειήο Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ θαη Παξαβάζεσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ: α) ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη ΔΠΠΔ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.

13 β) ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ηεο Γ/λζεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ ΥπΑΑΤ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. γ) ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ηεο Γ/λζεο ηνπ ΥπΑΑΤ πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ζην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν πνπ αθνξά ε ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Β. Γεπηεξνβάζκηα ηξηκειήο Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ θαη Παξαβάζεσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ: α) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. β) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ ΥπΑΑΤ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. γ) ηνλ πξντζηάκελν Γ/λζεο ηνπ ΥπΑΑΤ πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ζην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν πνπ αθνξά ε ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Σε ακθφηεξεο ηηο αλσηέξσ επηηξνπέο παξίζηαηαη σο εηζεγεηήο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, εθπξφζσπνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Φξέε Γξακκαηέα ζηηο παξαπάλσ Δπηηξνπέο εθηειεί ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ελ ιφγσ Γ/λζεο. 3. Οη πξναλαθεξζείζεο Δπηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη θαη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ΑΑΤ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ Α 45). 4. Οη Δπηηξνπέο απηέο ζπλεδξηάδνπλ εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σπγθαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπο θαη έρνπλ αξκνδηφηεηα λα θξίλνπλ θαη λα επηβάινπλ ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 5. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ θαιείηαη, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπο, ν ελδηαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζηφ ηνπ. 6. Σηελ πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή παξαπέκπνληαη νη πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξ. 1 πεξ. α θαη β ηνπ άξζξνπ 12 θαη παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα εληεηαικέλα ειεγθηηθά φξγαλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο θαη ηελ παξ. 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Καηά ηελ παξαπνκπή ζηελ πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ζπλππνβάιινληαη ζ απηήλ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ε θχζε, ην κέγεζνο, ε ζνβαξφηεηα θαη ε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ παξαηππηψλ ή παξαβάζεσλ θαζψο θαη ην ζέκα ηεο ππνηξνπήο. 7. Η απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ΔΠ&Π, θνηλνπνηείηαη άκεζα απφ ην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ ζηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαζψο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο ΔΠ&Π κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία έλζηαζε εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ θαη παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή. 8. Η απφθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο ή ε απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαηέζεθε έλζηαζε ελαληίνλ ηεο ή απηή θαηαηέζεθε εθπξφζεζκα, θαζίζηαηαη νξηζηηθή κεηά ηελ επηθχξσζε απφ ηνλ Υπνπξγφ ΑΑΤ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ απφθαζεο πνπ ζπληάζζεη ην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ. Η απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ΑΑ&Τ θνηλνπνηείηαη άκεζα απφ ην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ ζηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαζψο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο.

14 9 Σε πεξίπησζε πξνθαλνχο παξάβαζεο πνπ αθνξά ζηε δεκφζηα πγεία ή εμαπάηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ν πξφεδξνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ δχλαηαη λα δεηά ηελ ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνζχξνληαη απφ ηελ αγνξά άκεζα φια ηα πξντφληα ηεο παξηίδαο πνπ δηαπηζηψζεθε ην πξφβιεκα ή ε απάηε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, πέξαλ ησλ φπνησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε ή ζε άιιεο δηαηάμεηο, επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο αθαίξεζεο απφ ηνλ παξαβάηε ηεο έγθξηζεο παξαγσγήο ή θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 10. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ ή παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ. Άπθπο 14 Γενικέρ Γιαηάξειρ 1. Ο ΟΠΔΓΔΠ ππνρξενχηαη, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ θάζε έηνπο λα ππνβάιιεη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ έθζεζε φζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ελδερνκέλσο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. 2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε ηζρχνπλ νη γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην «Βαζηθφ θαη Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ» θαη ζηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία. 3. Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 4. Τα επηζπλαπηφκελα παξαξηήκαηα ζηελ παξνχζα απφθαζε απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 5. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 6. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγείηαη ε αξηζκ /2004 (ΦΔΚ 43Β/ ) Κνηλή Απφθαζε Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Αλάπηπμεο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 7. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

15 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I ΑΗΡΖΠΖ ΘΑΡΑΣΩΟΗΠΖΠ Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 510/2006 για ηην πποζηαζία ηων γεωγπαθικών ενδείξεων και ηων ονομαζιών πποέλεςζηρ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΓΔ Ή ΞΝΞ [Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία πνπ πξνηείλεηαη γηα θαηαρψξηζε] Δπηιέγεηαη κφλν έλα, κε «Σ»: ΞΓΔ ΞΝΞ ΡΞΝΠ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ (ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ VΗ) ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΟΚΝΓΗΝ Ν πνγξάθσλ ηελ αίηεζε Ρίηινο (θχξηνο, θπξία,..): Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα νκάδαο/ή νξγαληζκνχ (φπνπ έρεη εθαξκνγή): Γηεχζπλζε: Ρει.: Φαμ: AIΡΝΠΑ ΝΚΑΓΑ Ρύπνο Νκάδαο: - νκάδα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αηφκσλ - έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Λνκηθή κνξθή ή ζύλζεζε ηεο νκάδαο: Πηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη: (ζεκεηψλνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ) - παξαγσγφο/-νί - κεηαπνηεηήο/-έο - άιιν (λα πξνζδηνξηζηεί) 6. ΞΝΓΟΑΦΖ Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο βεβαηψ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε είλαη αθξηβείο θαη εηιηθξηλείο θαη δελ πεξηέρνπλ παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία. Γλσξίδσ φηη νη ςεπδείο δειψζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απφξξηςε ηεο αίηεζεο. πνγξάθεηαη απφ ην άηνκν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ηκήκα 4 αλσηέξσ: Όλνκα ππνγξάθνληνο (φπσο αθξηβψο ζην ηκήκα 4 αλσηέξσ): Ρίηινο (θχξηνο, θπξία,..): Όλνκα: Δπψλπκν: Ζκεξνκελία πνγξαθήο:

16 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II Θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εληχπνπ, ην θείκελν ζηηο αγθχιεο παξαιείπεηαη. ΔΛΗΑΗΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο [Αλαγξάθεηαη ην όλνκα όπσο ζην ζεκείν 1 θαησηέξσ:] Αξηζ. ΔΘ: [κόλν γηα ρξήζε ΔΘ] [Δπηιέγεηαη κόλν έλα, κε «X»:] ΞΓΔ ΞΝΞ ΝΛΝΚΑΠΗΑ [ΞΓΔ Ή ΞΝΞ] [Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία πνπ πξνηείλεηαη γηα θαηαρψξηζε ή πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί, φηαλ πξφθεηηαη γηα αίηεζε έγθξηζεο ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ πξντφληνο ή γηα δεκνζίεπζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνο 2 ηνπ εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ] ΘΟΑΡΝΠ ΚΔΙΝΠ Ή ΡΟΗΡΖ ΣΩΟΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ Ή ΡΟΝΦΗΚΝ 3.1. Ρύπνο πξντόληνο [ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ VI] 3.2. Ξεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο πνπ θέξεη ηελ πξνβιεπόκελε ζην ζεκείν 1 νλνκαζία. [Θχξηα ζεκεία ησλ εηδψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζηνηρείν β) ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006. Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ην νπνίν θέξεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην ζεκείν 1 νλνκαζία, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ρξήζε νξηζκέλσλ δσηθψλ θπιψλ ή θπηηθψλ πνηθηιηψλ.] 3.3. Ξξώηεο ύιεο (κόλν γηα κεηαπνηεκέλα πξντόληα) [Αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ ή νη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί αηηηνινγνχληαη.] 3.4. Εσνηξνθέο (κόλν γηα πξντόληα δσηθήο πξνέιεπζεο) [Αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ή νη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί αηηηνινγνχληαη.] 3.5. Ππγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο πνπ πξέπεη λα εθηεινύληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή [Ρπρφλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνχληαη.] 3.6. Δηδηθνί θαλόλεο ζρεηηθά κε ηνλ ηεκαρηζκό ζε θέηεο, ην ηξίςηκν, ηε ζπζθεπαζία θ.ιπ. [Δάλ δελ ππάξρνπλ, παξακέλεη θελφ. Ρπρφλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνχληαη.] 3.7. Δηδηθνί θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε [Δάλ δελ ππάξρνπλ, παξακέλεη θελφ. Ρπρφλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνχληαη.] ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖ ΡΖΠ ΓΔΩΓΟΑΦΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ

17 ΓΔΠΚΝΠ ΚΔ ΡΖ ΓΔΩΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ 5.1. Ηδηαηηεξόηεηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο [Πηελ πεξίπησζε ησλ αηηήζεσλ γηα ΞΝΞ, πεξηιακβάλεηαη πεξηγξαθή ηπρφλ εγγελψλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ.] 5.2. Ηδηαηηεξόηεηα ηνπ πξντόληνο 5.3. Αηηηώδεο ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηελ πνηόηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο (γηα ηηο ΞΝΞ) ή κε ζπγθεθξηκέλε πνηόηεηα, κε ηε θήκε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο (γηα ηηο ΞΓΔ). ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ (Άξζξν 5 παξάγξαθνο 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006)

18 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ΑΗΡΖΠΖ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 510/2006 [Θαηαρσξηζζείζα νλνκαζία] Αξηζ. ΔΘ: [κφλν γηα ρξήζε ΔΘ] [Δπηιέγεηαη κόλν έλα, κε «X» :] ΞΓΔ ΞΝΞ ΆΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΑΗΡΖΠΖ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ Όλνκα: Γηεχζπλζε: ` Δίδνο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο: ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΝ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ ΞΝ ΑΦΝΟΑ Ζ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ Νλνκαζία ηνπ πξντφληνο Ξεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο Γεσγξαθηθή πεξηνρή Απφδεημε πξνέιεπζεο Κέζνδνο παξαγσγήο Γεζκφο Δπηζήκαλζε Δζληθέο απαηηήζεηο Άιιν (λα πξνζδηνξηζηεί) ΡΞΝΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ/-ΔΩΛ Ρξνπνπνίεζε ηνπ εληαίνπ εγγξάθνπ ή ηνπ ζπλνπηηθνχ δειηίνπ Ρξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαρσξηζζείζαο ΞΝΞ ή ΞΓΔ, γηα ηελ νπνία δελ έρεη δεκνζηεπζεί νχηε εληαίν έγγξαθν νχηε ζπλνπηηθφ δειηίν Ρξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εληαίνπ εγγξάθνπ (άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006) Ξξνζσξηλή ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ιφγσ ηεο επηβνιήο ππνρξεσηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ή θπηνυγεηνλνκηθψλ κέηξσλ απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο (άξζξν 9 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006) ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ/-ΔΗΠ : [Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε πνπ επηιέρζεθε κε «X» ζηελ παξάγξαθν 2, απαηηείηαη ζχληνκε εμήγεζε. πνβάιιεηαη επίζεο δήισζε πνπ εμεγεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο νκάδαο ε νπνία πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε.] ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΗΑΗΝ ΔΓΓΟΑΦΝ (ΔΦΝΠΝΛ ΔΗΛΑΗ ΑΛΑΓΘΑΗΝ) [Σξεζηκνπνηείηαη ην Ξαξάξηεκα IΗ] 6. ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ

19 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ΑΗΡΖΠΖ ΑΘΟΩΠΖΠ Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο Αίηεκα αθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 2 [Θαηαρσξηζζείζα νλνκαζία:] Αξηζ. ΔΘ: [κόλν γηα ρξήζε ΔΘ] Δπηιέγεηαη κόλν έλα, κε «X» ΞΓΔ ΞΝΞ ΘΑΡΑΣΩΟΗΠΚΔΛΖ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΝ ΞΟΝΡΔΗΛΔΡΑΗ ΛΑ ΑΘΟΩΘΔΗ ΡΞΝΠ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ [ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ VI] ΆΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΑΗΡΖΠΖ ΑΘΟΩΠΖΠ Όλνκα: Γηεχζπλζε: ` Δίδνο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο: [πνβάιιεηαη δήισζε πνπ εμεγεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο πνπ αηηείηαη ηελ αθχξσζε.] 4. ΙΝΓΝΗ ΑΘΟΩΠΖΠ [πνβάιιεηαη δήισζε πνπ αηηηνινγεί ηελ αθχξσζε ηεο θαηαρψξηζεο ηεο νλνκαζίαο.]

20 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V ΓΖΙΩΠΖ ΔΛΠΡΑΠΖΠ Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ ΑΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΓΖΙΩΠΖ ΔΛΠΡΑΠΖΠ Όλνκα: ` Γηεχζπλζε: Δίδνο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο: ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΔΛΠΡΑΠΖΠ: Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα αληέβαηλε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 (θπηηθή πνηθηιία ή δσηθή θπιή) Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα αληέβαηλε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 (πιήξσο ή ελ κέξεη νκψλπκε νλνκαζία) Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα αληέβαηλε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 (πθηζηάκελν εκπνξηθφ ζήκα) Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα έζηγε ηελ χπαξμε νλνκαζηψλ, εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή πξντφλησλ πνπ νξίδνληαη ζην ζηνηρείν γ) ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 Ζ πξνηεηλφκελε γηα θαηαρψξηζε νλνκαζία είλαη θνηλή παξέρνληαη ζηνηρεία φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν δ) ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο (3) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΔΠ ΡΖΠ ΔΛΠΡΑΠΖΠ Γήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ ππαγφξεπζαλ ηελ έλζηαζε. πνβάιιεηαη επίζεο δήισζε ζηελ νπνία εμεγείηαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ εληζηάκελνπ. Ζ δήισζε έλζηαζεο πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία θαη ππνγξαθή.

21 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΓΗΑ ΡΝΠ ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) ΑΟΗΘ. 510/2006 ΓΔΩΟΓΗΘΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΞΟΝΝΟΗΕΝΚΔΛΑ ΓΗΑ ΑΛΘΟΩΞΗΛΖ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ ΞΝ ΑΞΑΟΗΘΚΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΡΖΠ ΠΛΘΖΘΖΠ Θιάζε 1.1. Θξέαηα (θαη βξψζηκα παξαπξντφληα ζθαγείσλ) Θιάζε 1.2. Ξξντφληα θξέαηνο (καγεηξεπηά, παζηά, θαπληζηά, θ.ιπ.) Θιάζε 1.3. Ρπξηά Θιάζε 1.4. Ινηπά πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο (απγά, κέιη, δηάθνξα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πιελ βνπηχξνπ, θ.ιπ.) Θιάζε 1.5. Έιαηα θαη ιίπε (βνχηπξν, καξγαξίλε, ιάδη, θ.ιπ.) Θιάζε 1.6. Φξνχηα, ιαραληθά θαη δεκεηξηαθά λσπά ή κεηαπνηεκέλα Θιάζε 1.7. Λσπά ςάξηα, καιάθηα θαη καιαθφζηξαθα θαη πξντφληα απηψλ Θιάζε 1.8. Ινηπά πξντφληα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο Ππλζήθεο (κπαραξηθά θ.ιπ.) ΡΟΝΦΗΚΑ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ Θιάζε 2.1. Κπχξεο Θιάζε 2.2. Φπζηθά κεηαιιηθά λεξά θαη λεξά πεγψλ (έρεη θαηαξγεζεί) Θιάζε 2.3. Ξνηά κε βάζε εθρπιίζκαηα θπηψλ Θιάζε 2.4. Ξξντφληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο, δαραξψδε παξαζθεπάζκαηα ή πξντφληα κπηζθνηνπνηίαο Θιάζε 2.5. Φπζηθά θφκκεα θαη ξεηίλεο Θιάζε 2.6. Ξνιηφο κνπζηάξδαο Θιάζε 2.7. Επκαξηθά ΓΔΩΟΓΗΘΑ ΞΟΝΗΝΛΡΑ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ Θιάζε 3.1. Παλφο Θιάζε 3.2. Αηζέξηα έιαηα Θιάζε 3.3. Φειιφο Θιάζε 3.4. Θνρελίιιε (αθαηέξγαζην πξντφλ δσηθήο πξνέιεπζεο) Θιάζε 3.5. Θαιισπηζηηθά άλζε θαη θπηά Θιάζε 3.6. Καιιί Θιάζε 3.7. Ιπγαξηά Θιάζε 3.8. Μεθινπδηζκέλν ιηλάξη

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΣΗ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΛΗΔ.

Α Π Ο Φ Α Η ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΣΗ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΛΗΔ. ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Η ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΣΗ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΛΗΔ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Ο Ι Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Ι ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Έρνληαο ππ όςε: 1. Σα άξζξα 184 έσο 196

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αθήνα, 8 Ννεκβξίνπ 2011 & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Απιθ. Ππωη.: 35599 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΡΔΤΝΑ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ & ΟΜΑΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Αζήλα, 18.09.2009 Αξ. πξση.: 323902 ΘΔΜΑ: «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ θαλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΧΡΗΗ ΗΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΧΡΗΗ ΗΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΧΡΗΗ ΗΜΑΣΩΝ Άρθρο 1 Ανηικείμενο Ο παξψλ Καλνληζκφο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ζεκάησλ ηα νπνία ρνξεγεί ε a Cert A.E. ζε επηρεηξήζεηο γηα ηελ επηζήκαλζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΕΤΘΤΜΣΗΡΘΑ ΟΔΗΓΘΑ ΓΙΑ ΣΗN ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ GUIDELINE ON THE CERTIFICATION ACCORDING TO THE STANDARD. Ιαηεςθςνηήπια Οδηγία

ΙΑΣΕΤΘΤΜΣΗΡΘΑ ΟΔΗΓΘΑ ΓΙΑ ΣΗN ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ GUIDELINE ON THE CERTIFICATION ACCORDING TO THE STANDARD. Ιαηεςθςνηήπια Οδηγία 24.09.2012/1 η Έκδοζη ΙΑΣΕΤΘΤΜΣΗΡΘΑ ΟΔΗΓΘΑ ΓΙΑ ΣΗN ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ GUIDELINE ON THE CERTIFICATION ACCORDING TO THE STANDARD AGRO Πποδιαγπαθή για ηην παπαγωγή πποϊόνηων από ζώα πος δεν εκηπέθονηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΘΑΣΑΛΑΙΩΣΖ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Θάληγγνο Σαρ. Θψδηθαο : 101 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Θ. Εήζεο Σειέθσλν : 210-3893327 FAX : 210-3847676

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Γ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ ΓΙΑΘΔΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Υ Δ Γ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ ΓΙΑΘΔΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Υ Δ Γ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ ΓΙΑΘΔΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ Γενικέρ Γιαηάξειρ Άπθπο 1 κοπόρ Ανηικείμενο ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ «ΟΞΤΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ» ΚΑΝ-02/3 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02 ελίδα 1 από 20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα