ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)"

Transcript

1 Απιθ / Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΚ) 510/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20 εο Μαξηίνπ 2006 «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ» θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1898/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23 εο Γεθεκβξίνπ 2006 «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ». Άπθπο 1 Σκοπόρ Σθνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 510/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ, «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ» θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1898/2006 πνπ θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνπκέλνπ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη πνπ ζηα επφκελα άξζξα ηεο παξνχζαο ζα αλαθέξνληαη σο «Βαζηθφο Καλνληζκφο» θαη «Δθαξκνζηηθφο Καλνληζκφο» αληίζηνηρα. Άπθπο 2 Aπμόδιερ Απσέρ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο νξίδνληαη σο αξκφδηεο αξρέο: ε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ) ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ (ΥπΑΑΤ), ν Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), πνπ θέξεη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑGROCERT θαη νη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 1. Γιεύθςνζη Βιολογικήρ Γευπγίαρ (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΔ και Ιδιόηςπυν Παπαδοζιακών Πποφόνηυν) ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν (ΥπΑΑΤ) α) παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ζηε ρψξα ηνπ θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ηζρχεη ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ θαη δχλαηαη λα εηζεγείηαη πξνο ηνλ Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηε ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ, β) παξαιακβάλεη, ειέγρεη, αμηνινγεί θαη δηαβηβάδεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) ηηο αηηήζεηο θαηαρψξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ (ΠΓΔ) ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ζην κεηξψν ΠΟΠ θαη ΠΓΔ ή ηξνπνπνίεζεο πξνδηαγξαθψλ ήδε θαηαρσξηζκέλσλ νλνκαζηψλ ή θαη αθχξσζεο απηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 3, 4 θαη 5 ηεο παξνχζαο, γ) δεκνζηνπνηεί, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3, ηηο αηηήζεηο θαηαρψξηζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη αθχξσζεο πνπ ππνβάιινληαη ζε απηή, δ) παξαιακβάλεη ελζηάζεηο θαηά λέσλ αηηήζεσλ θαηαρψξηζεο, ηξνπνπνίεζεο ή αθχξσζεο νλνκαζηψλ Πξνζηαηεπφκελσλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ (ΠΓΔ) πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθφ επίπεδν.

2 ε) δχλαηαη λα ππνβάιιεη ε ίδηα ελζηάζεηο ή λα παξαιακβάλεη θαη λα δηαβηβάδεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 2 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» θαηά ελδερφκελεο θαηαρψξηζεο νλνκαζηψλ πξντφλησλ άιισλ ρσξψλ, ζη) πξνβαίλεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ελδερφκελε επίηεπμε ζπκθσλίαο κε άιιεο ρψξεο επί ησλ αλσηέξσ ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 5 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ». δ) ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην «Βαζηθφ Καλνληζκφ», ε) ζπκκεηέρεη κε εθπξνζψπνπο ηεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ», κε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Δηδηθνχ Γξαθείνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. ζ) ζπλεξγάδεηαη θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Τξίησλ Φσξψλ, θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο παξαηππηψλ ή παξαβάζεσλ πνπ εμαθξηβψλνληαη ζηε ρψξα θαη αθνξνχλ ζε πξντφληα ΠΟΠ ή/θαη ΠΓΔ πξνέιεπζεο ησλ ρσξψλ απηψλ. η) δηαβηβάδεη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαηαγγειίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζ απηήλ θαη αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα δηεμάγεη ειέγρνπο θαη λα ηελ ελεκεξψζεη ζρεηηθά γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 2. Ο Οπγανιζμόρ Πιζηοποίηζηρ και Δπίβλετηρ Γευπγικών Πποφόνηυν (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), πνπ θέξεη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑGROCERT θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 10 θαη 11 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ»: α) εγθξίλεη ηα ππνβαιιφκελα αηηήκαηα έληαμεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, γηα ηελ παξαγσγή ή/θαη ηε ζπζθεπαζία κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ», β)ειέγρεη ηελ ηήξεζε θαη δηαζθάιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε παξάγεη ή θαη ζπζθεπάδεη γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα πνπ πξφθεηηαη λα θέξνπλ ηελ θαηαρσξηζκέλε νλνκαζία θαη ζηα πιαίζηα ηεο ηρλειαζηκφηεηαο, πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζην ζηάδην ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, γ) πηζηνπνηεί ηα ελ ιφγσ πξντφληα θαη εγθξίλεη ηε ρξήζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ νλνκαζηψλ, ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ-ΠΓΔ, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, δ) ρνξεγεί ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ζπζθεπαζίαο ζηηο ελδηαθεξφκελεο εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπζθεπάδνπλ πξντφληα ΠΟΠ ή/θαη ΠΓΔ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο, ε) θαηαξηίδεη, ηεξεί θαη δεκνζηνπνηεί ην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαη ην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο ησλ Δλδείμεσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ», ζη) ειέγρεη ζηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο ή θαη δηάζεζεο, ηελ νξζή ρξήζε ηεο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίαο, ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο, πνπ θέξνπλ ηα πξντφληα θαζψο θαη ην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, δ) εθπνλεί θαη εθδίδεη θαλνληζκφ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 2637/1998, ε) θαζνξίδεη ην έληππν ηεο αίηεζεο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έληαμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, ζ) ελεκεξψλεη ηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,

3 η) δηαβηβάδεη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ θαη Παξαβάζεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο, ηηο παξαηππίεο θαη παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί, ηα) ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΛΟΓ, ηνλ ΔΦΔΤ θαη νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ηβ) πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο ζε πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ πνπ πεξηέξρνληαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ζ απηφλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε βαζηκφηεηά ηνπο. 3. Οι Γιεςθύνζειρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηυν Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζευν ηηρ σώπαρ: ζπκκεηέρνπλ κε αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηνπο, πνπ νξίδνληαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, ζηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 6 θαη 8 ηεο παξνχζαο θαη ζπλδξάκνπλ γεληθψο ζην έξγν ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε πεξίπησζε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι Άπθπο 3 Καηασώπιζη ονομαζίαρ ζηον κοινοηικό μηηπώο ΠΟΠ και ΠΓΔ 1. Γηθαηνχρνη ππνβνιήο αηηήκαηνο θαηαρψξηζεο. Αίηεκα θαηαρψξηζεο ζην κεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζην «βαζηθφ θαλνληζκφ» κηαο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελεο γεσξγηθήο έλδεημεο κπνξεί λα ππνβάιεη: - κηα νκάδα, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» - έλα κεκνλσκέλν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ». 2. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. α) Αίηεζε θαηαρψξηζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα Ι) β) Δληαίν έγγξαθν (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ) γ) Φάθεινο πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» δ) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ», ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα έλα κφλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 3. Αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο. Πξψην ζηάδην α) Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ θαηαρψξηζε κηαο νλνκαζίαο σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ ζην θνηλνηηθφ κεηξψν ππνβάιινπλ ζην ηκήκα ΠΟΠ ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αίηεζε ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα Ι, κε ζπλεκκέλα ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 δηθαηνινγεηηθά, ζε δχν (2) αληίγξαθα θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. β) Η Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, αθνχ αμηνινγήζεη ην αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε θαη δεηήζεη ελδερνκέλσο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη δηαπηζηψζεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ «βαζηθνχ» θαη ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ» δεκνζηνπνηεί θάζε αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζ απηήλ θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο. Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηηεκάησλ, ε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δχλαηαη λα δεηεί ηε ζπλδξνκή θνξέσλ, εκπεηξνγλσκφλσλ ή ππεξεζηψλ πνπ θξίλεη απαξαίηεην.

4 γ) Η σο άλσ δεκνζηνπνίεζε ζπληειείηαη κε ηελ αλάξηεζε ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αλαθνίλσζεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε ζε πεξίιεςε κε αλαθνξά ζ απηήλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο θαη ηαπηφρξνλε απνζηνιή ηεο ζηελ ΠΑΣΔΓΔΣ πξνο ελεκέξσζε ηπρφλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηε ζρεηηθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε, ζηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο θαη φπνπ θαηά πεξίπησζε θξίλεηαη απαξαίηεην. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλν ή δηακέλεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο, έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο πιήξε θαη ηεθκεξησκέλε έλζηαζε (ζπλεκκέλν παξάξηεκα V) γηα αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γηεχζπλζε απηή, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην ελ ιφγσ αίηεκα. Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δεηά, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο πνπ ππέβαιε ν ελδηαθεξφκελνο, ηα νπνία δηαβηβάδεη καδί κε ηελ έλζηαζε ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. δ) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλν ή δηακέλεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο, έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο πιήξε θαη ηεθκεξησκέλε έλζηαζε (ζπλεκκέλν παξάξηεκα V) γηα αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γηεχζπλζε απηή, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην ελ ιφγσ αίηεκα. Η Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο δεηά, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο πνπ ππέβαιε ν ελδηαθεξφκελνο, ηα νπνία δηαβηβάδεη καδί κε ηελ έλζηαζε ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο ε) Σην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζπληζηάηαη Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ θαηά αηηήζεσλ θαηαρψξηζεο, ηξνπνπνίεζεο ή αθχξσζεο νλνκαζηψλ ΠΟΠ-ΠΓΔ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαη απνηειείηαη απφ έλα Ννκηθφ Σχκβνπιν ηνπ Κξάηνπο ή Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ ππεξεηεί ζην Δηδηθφ Γξαθείν Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ζην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, σο πξφεδξν, έλα γεσπφλν ηνπ Τκήκαηνο ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη έλαλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Φξέε εηζεγεηή θαη γξακκαηέα αζθνχλ ππάιιεινη ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο. Η Δπηηξνπή εμεηάδεη λφκσ θαη νπζία ηηο ελζηάζεηο θαη απνθαζίδεη εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη αλέθθιεηε θαη δηαβηβάδεηαη άκεζα ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζη) Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, δχλαληαη λα δεηνχληαη απφ ηνπο αηηνχληεο θαη εληζηάκελνπο νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή έγγξαθα θξίλνληαη απαξαίηεηα θαη απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ην βάζηκν ή κε ηεο έλζηαζεο πνπ ππνβιήζεθε θαζψο επίζεο δχλαηαη λα δεηείηαη ε ζπλδξνκή θνξέσλ, εκπεηξνγλσκφλσλ ή ππεξεζηψλ φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ. δ) Οη αηηνχληεο θαη νη εληζηάκελνη, δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεηηθφ θάθειν θαη ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο γηα ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ. ε) Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, ην αίηεκα γίλεηαη απνδεθηφ ή απνξξίπηεηαη είηε σο κε πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο είηε θαηφπηλ απνδνρήο ζρεηηθήο έλζηαζεο. Η σο άλσ απφθαζε δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπη. γ)

5 ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη επηδίδεηαη ζηνλ αηηνχληα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. ζ) Γηα ηα αηηήκαηα θαηαρψξηζεο πνπ γίλνληαη απνδεθηά, δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ. ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ» θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. η) Σηηο πεξηπηψζεηο β) θαη ζη) ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ δεηεζνχλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία είηε απφ ηνλ αηηνχληα είηε απφ ηνπο εληζηάκελνπο, απηά θαηαηίζεληαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ε αξκφδηα ππεξεζία. Γεχηεξν ζηάδην α. Δθφζνλ, ε αξκφδηα Υπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλήζεηο γηα έλα αίηεκα, ε Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο επηθνηλσλεί κε ηνπο αηηνχληεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ή ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαβηβάζεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. β. Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο ή θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηξίηεο ρψξαο, ε σο άλσ Γηεχζπλζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αηηνχληα θαη κε ζρεηηθνχο θνξείο, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη ππεξεζίεο πνπ θξίλεη αλαγθαίν, εμεηάδεη ηνπο πξνβαιιφκελνπο ζηελ έλζηαζε ιφγνπο θαη απαληά ζρεηηθά ζηελ Δπηηξνπή. γ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζην ζηάδην απηφ έλα αίηεκα δε γίλεη απνδεθηφ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αλαθαιείηαη ε απφθαζε πνπ έρεη εθδνζεί ζην πξψην ζηάδην. δ. Μηα νλνκαζία ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ», εθφζνλ γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη δεκνζηεπζεί ε θαηαρψξηζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νπφηε θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θνηλνηηθφ κεηξψν ησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. Άπθπο 4 Γιαδικαζία ηποποποίηζηρ πποδιαγπαθών ΠΟΠ ή ΠΓΔ 1. Μία νκάδα, ή έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνχλ αληίζηνηρα ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 θαη 2 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» ή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ» θαη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ κηαο ΠΟΠ ή ΠΓΔ. 2. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ηνπ Δληαίνπ Δγγξάθνπ, ηφηε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙΙ) β) Δπηθαηξνπνηεκέλν Δληαίν Έγγξαθν (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ) γ) Φάθεινο κε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ». δ) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ» ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 3. Σηελ πεξίπησζε, πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δελ ζπλεπάγεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ηνπ Δληαίνπ εγγξάθνπ, ηφηε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:

6 α) Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙΙ) β) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ», ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 4. Σηελ πεξίπησζε, πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο αθνξά πξνζσξηλή αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ ιφγσ επηβνιήο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ππνρξεσηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ή θπηνυγεηνλνκηθψλ κέηξσλ, ηφηε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙΙ) β) Δπηθαηξνπνηεκέλν Δληαίν έγγξαθν (ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ) γ) Γήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ «εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ» ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Η αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγηθά ππνβάιινληαη ζε δχν (2) αληίηππα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 5. Τν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θαηαηίζεηαη ζην ηκήκα ΠΟΠ ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο,. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξψην ζηάδην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ3 ηεο παξνχζαο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζ) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Η έλζηαζε θαηά αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο πξνδηαγξαθψλ κηαο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίαο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Τν αίηεκα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εμεηάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ην ηκήκα ΠΟΠ ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απνδεθηφ, ε πξναλαθεξζείζα Γηεχζπλζε εηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 6. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη εθφζνλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο γίλεη απνδεθηφ, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ε Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3i ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ «βαζηθνχ θαλνληζκνχ». Άπθπο 5 Γιαδικαζία ακύπυζηρ ΠΟΠ ή ΠΓΔ 1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε κηαο νλνκαζίαο ΠΟΠ ή ΠΓΔ. 2. Η αίηεζε αθχξσζεο (ζπλεκκέλν Παξάξηεκα ΙV) θαηαηίζεηαη ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ αηηνχληνο ηελ αθχξσζε, ζε 2 αληίηππα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 3. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά απηήο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. Η έλζηαζε θαηά αηηήκαηνο αθχξσζεο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίαο ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 4.Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε αθχξσζεο κηαο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, παχεη ε πξνζηαζία απηήο θαη αλαθαιείηαη ε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε κε ηελ νπνία είρε γίλεη δεθηή ε αίηεζε θαηαρψξηζεο σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ.

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Άπθπο 6 Ένηαξη επισειπήζευν ζηο ζύζηημα ελέγσος 1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, λα παξάγεη ή/θαη λα ζπζθεπάζεη, κε ζθνπφ ηελ εκπνξία, γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ ή/θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ην θνηλνηηθφ ζχκβνιν θαζψο θαη ην ζήκα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο. Οη θάηνρνη γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηελ παξαγσγή ή εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ ρσξίο λα εκπιέθνληαη ζε θακία πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηα κεηαπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, ππνζπζθεπαζίαο ή επηζήκαλζεο απηψλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλσηέξσ. 2. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη «Αίηεζε γηα Έληαμε ζην Σχζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» πξνο ηνλ ΟΠΔΓΔΠ κε ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ «Καλνληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ», ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε παξαγσγήο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ θαη έλα κήλα ζηε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη κφλνλ ζηε ζπζθεπαζία ηέηνησλ πξντφλησλ. Η ελ ιφγσ αίηεζε θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εδξεχεη ε επηρείξεζή ηνπ. 3. Ο ΟΠΔΓΔΠ, αθνχ πξνβεί ζε έιεγρν αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηήλ, θαη πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπην έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 8, παξ.1 ηεο παξνχζαο, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Η απνδνρή ή κε ηεο αίηεζεο θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςήο ηεο γίλνληαη γλσζηνί ζηνλ ελδηαθεξφκελν εγγξάθσο. Ο ελδηαθεξφκελνο ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε απνξξίθζεθε κπνξεί λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεζε, εθφζνλ παχζνπλ λα ηζρχνπλ πιένλ νη ιφγνη απφξξηςεο ηεο πξνεγνχκελεο αίηεζεο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 4. Σηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ππνγξάθεηαη κεηαμχ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ΟΠΔΓΔΠ, «Σχκβαζε Έληαμεο ζην Σχζηεκα Διέγρνπ» θαη γλσζηνπνηείηαη άκεζα θαη εγγξάθσο, απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ ζηηο Γ.Α.Α φισλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 5. Ο ΟΠΔΓΔΠ ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο, λα θαηαρσξίζεη ηελ επηρείξεζε ζην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» ή/θαη ζην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ», εθφζνλ ε επηρείξεζε δηθαηνχηαη ηελ ρξήζε απηψλ. Κάζε λέα θαηαρψξηζε ζηα ελ ιφγσ Μεηξψα γλσζηνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη ζε θάζε άιιε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 6. Πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο, ν ΟΠΔΓΔΠ δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ σο άλσ έγθξηζε εθφζνλ δελ ηεξνχληαη: - νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαρσξηζκέλνπ πξντφληνο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, - νη φξνη ηνπ «Καλνληζκνχ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Καηαρσξηζκέλσλ Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» ηνπ εδαθίνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, - νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, πεξί επηζήκαλζεο, ηεο παξνχζαο,

8 - νη φξνη ηεο «Σχκβαζε Έληαμεο ζην Σχζηεκα Διέγρνπ» ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. Άπθπο 7 Υποσπεώζειρ εγκεκπιμένυν επισειπήζευν παπαγυγήρ ή/και ζςζκεςαζίαρ γευπγικών πποφόνηυν και ηποθίμυν ΠΟΠ και ΠΓΔ 1. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6, παξ.3 ηεο παξνχζαο, ηεξνχλ αξρείν πνπ αθνξά, ζηνπο πξνκεζεπηέο πξψηεο χιεο, ζηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο θαη ζηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ, ζηελ θίλεζε ηεο παξαγσγήο ή/θαη ζπζθεπαζίαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπο θαζψο θαη ηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ πνζνηήησλ θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο εηζξνψλ πξψησλ πιψλ θαη θάζε παξηίδαο εθξνψλ ηειηθνχ πξντφληνο. 2. Κάζε εγθεθξηκέλε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα κεηαθέξεη εθηφο δψλεο παξαγσγήο, γεσξγηθά πξντφληα ή θαη ηξφθηκα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ρχκα, κε ζθνπφ ηελ ζπζθεπαζία ή/θαη απνζήθεπζε, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ΟΠΔΓΔΠ πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο κεηαθνξάο. 3. Καηά ηε δηαθίλεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ρχκα ή/θαη ζπζθεπαζκέλσλ, ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαζνξηζκέλα απφ ηελ Δζληθή λνκνζεζία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ζηα νπνία πιένλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ αλαγξάθεηαη ε θαηαρσξηζκέλε νλνκαζία θαη ε έλδεημε ΠΟΠ ή ΠΓΔ. 4. Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δειψζεηο παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαη ζηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ «Καλνληζκνχ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο θαηαρσξηζκέλσλ πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνζηέιινπλ ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ, φηαλ ηνπο δεηεζεί, νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. 5. Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ απνζήθεπζε ή/θαη δηαθίλεζε πξψησλ πιψλ, πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ζηα εληεηαικέλα ειεγθηηθά φξγαλα, ηελ απξφζθνπηε είζνδν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα παξέρνπλ ζ απηά νπνηαδήπνηε ινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπο δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. 6. Κάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα ηχρεη ηεο έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο, επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί θαη ζα απνδίδεηαη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ. Άπθπο 8 Έλεγσοι 1. Καηά ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ γηα έληαμε ζην ζχζηεκα έιεγρνπ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, δηελεξγείηαη επηηφπηνο έιεγρνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ζηελ εμαθξίβσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο λα παξάγεη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηα γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα ΠΟΠ ή ΠΓΔ γηα ηα νπνία ελδηαθέξεηαη. 2. Δπηπιένλ, δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί ή/θαη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη, ζχκθσλα κε ηνλ «Καλνληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» πνπ εθδίδεη. Οη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ηδίσο θαηφπηλ θαηαγγειηψλ, ππφλνηαο ή/θαη κεηά απφ ελεκέξσζε απφ άιιεο αξρέο ειέγρνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.

9 Δηδηθφηεξα, νη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δηελεξγνχληαη: α. Σε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ.3 ηεο παξνχζαο. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη αθνξνχλ: - ζηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν έρεη θαηαρσξηζηεί σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, ηφζν ζην ζηάδην ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο, κε δηελέξγεηα επηηφπησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ζε γεσξγηθέο ή θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, φζν θαη ζηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη ζηελ εκπνξία ησλ ελ ιφγσ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ θαζψο θαη - ζηελ νξζή ρξήζε ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. β. Σε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ.3 ηεο παξνχζαο. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη αθνξνχλ ηδίσο ζηελ νξζή ρξήζε ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. Οη αλσηέξσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ θιηκάθην ειεγθηψλ ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ ππάιιειν ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη έλαλ ππάιιειν ηεο Γ.Α.Α. ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη Ννκάξρεο νξίδνπλ κε απφθαζή ηνπο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαη θνηλνπνηείηαη ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ, έλαλ ηνπιάρηζηνλ ππάιιειν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2α) θαη 2β). Αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ δηαβηβάδεηαη ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ. Τα αλσηέξσ θιηκάθηα ησλ ειεγθηψλ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, ν νπνίνο δχλαηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα νξίζεη ειεγθηέο απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ γηα ηε δηελέξγεηα αηθληδηαζηηθψλ ειέγρσλ. γ. Σηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, ήηνη ζε θάζε είδνπο θαηάζηεκα, ρψξν πψιεζεο ή/θαη δηάζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ κε ελδείμεηο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ην θνηλνηηθφ ζχκβνιν θαζψο θαη ην ζήκα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. δ. Σε πάζεο θχζεσο δηαθεκηζηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζε γλψζε ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Οη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2γ) θαη 2δ) δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, ηα νπνία νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ. 3. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη ειεγρφκελνη ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα, ζέηνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο θάζε δεηνχκελν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν, φπσο πηζηνπνηεηηθά, παξαζηαηηθά εκπνξίαο, ινγηζηηθά βηβιία ή νηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δεηεζεί. 4. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ειεγθηέο εθνδηάδνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ κε εηδηθά έγγξαθα ηαπηνπξνζσπίαο, ηα νπνία νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ζηνπο ειεγρφκελνπο πξν ηνπ ειέγρνπ. 5. Τα θιηκάθηα ειεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαληαη ηδίσο λα πξνβαίλνπλ ζε: - Γεηγκαηνιεςίεο ή/θαη παξαγγειίεο εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ησλ ελ ιφγσ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ θαη

10 ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαρψξηζήο ηνπο - ειέγρνπο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νλνκαζηψλ, ελδείμεσλ, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο - αμηνπνίεζε θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ έιεγρν ζε αθξηβή ζπκπεξάζκαηα 6. Ο ΟΠΔΓΔΠ απνζηέιιεη πξνο έιεγρν ηα δείγκαηα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζην Γεληθφ Φεκείν ηνπ Κξάηνπο, ζηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ή/θαη ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Κνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 7. Οη έιεγρνη γίλνληαη κε ζεβαζκφ πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ ειεγρφκελσλ θαη ηα θιηκάθηα ειέγρνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο ειεγρφκελνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ. 8. Μεηά ην πέξαο ηνπ θάζε ειέγρνπ ή/θαη δεηγκαηνιεςίαο, νη ειεγθηέο ζπληάζζνπλ πξαθηηθφ ειέγρνπ ή/θαη πξαθηηθφ δεηγκαηνιεςίαο εθφζνλ πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεςία πξντφληνο ΠΟΠ/ΠΓΔ, είηε δηαπηζησζεί παξαηππία ή/θαη παξάβαζε είηε φρη. Τα ελ ιφγσ πξαθηηθά ζπκπιεξψλνληαη θαη ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ ειεγρφκελν, ν νπνίνο δχλαηαη λα θαηαγξάςεη, επί ησλ πξαθηηθψλ, ηηο ηπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ επί ησλ παξαηεξήζεσλ ή δηαπηζηψζεσλ ησλ ειεγθηψλ. Άπθπο 9 Κόζηορ ςπηπεζιών ελέγσος και πιζηοποίηζηρ Σχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε θαη θαη εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ»: 1. Τν θφζηνο ησλ ειέγρσλ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ αλαιχζεσλ ζε πεξίπησζε δεηγκαηνιεςίαο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8, βαξχλνπλ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. 2. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη γηα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. 3. Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαζψο θαη ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, εηδηθήο απνδεκίσζεο θαη ηπρφλ άιιεο δαπάλεο ησλ ειεγθηψλ πνπ νξίδνληαη κε ην άξζξν 6 θαη 8 ηεο παξνχζαο θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Σπζηήκαηνο Γαπαλψλ Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Άπθπο 10 Μηηπώο Δγκεκπιμένυν Δπισειπήζευν και Μηηπώο Γικαιούσυν Φπήζηρ Δνδείξευν ΠΟΠ/ΠΓΔ 1. Ο ΟΠΔΓΔΠ θαηαξηίδεη θαη ηεξεί «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαζψο θαη «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ». Η πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ κεηξψσλ απηψλ είλαη ειεχζεξε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε επίθιεζε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο. 2. Σην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαηαρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα ειέγρνπ κεηά απφ ηε ζρεηηθή έγθξηζε, ελψ ζην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» θαηαρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηνπνζεηνχλ γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα κε ηηο ελδείμεηο ΠΟΠ/ΠΓΔ ζηελ αγνξά. 3. Σην «Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ» θαηαρσξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: - ην νλνκαηεπψλπκν ή/θαη ε επσλπκία θαη έδξα ηεο επηρείξεζεο - ην είδνο θαη ε νλνκαζία ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ - ε θαηεγνξία ΠΟΠ ή ΠΓΔ

11 - εκεξνκελία έγθξηζεο έληαμεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ, Σην «Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Φξήζεο Δλδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ» θαηαρσξίδεηαη, πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε εκεξνκελία έγθξηζεο ή αλάθιεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ. Άπθπο 11 Δπιζήμανζη 1. Σηελ επηζήκαλζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην απφ εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ κε νλνκαζία θαηαρσξηζκέλε βάζεη ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» αλαγξάθνληαη, εθηφο ησλ άιισλ ππνρξεσηηθψλ ή θαη πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» θαη ζηε ζρεηηθή ηζρχνπζα θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ηα αθφινπζα: α) Η θαηαρσξηζκέλε νλνκαζία ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. β) Τν Σήκα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Οη φξνη ρξήζεο ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ ελδείμεσλ, ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηνπο «Καλνληζκνχο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Καηαρσξεκέλσλ Πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ» ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. γ) Οη θσδηθνί αξηζκνί ζπζθεπαζίαο, πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ φπσο πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ηξνθίκνπ. δ) Τα ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνχ ή θαη ζπζθεπαζηή (επσλπκία παξαγσγνχ ή θαη ζπζθεπαζηή) θαζψο θαη δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ παξήρζε ή θαη ζπζθεπάζηεθε ην πξντφλ. 2. Σε πεξίπησζε ππνζπζθεπαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ, αλαγξάθνληαη ζ απηήλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπζθεπαζία απφ ηελ νπνία απηή πξνέξρεηαη. Ο ππνζπζθεπαζηήο δχλαηαη λα αληηθαζηζηά ηνλ αχμνληα αξηζκφ ζπζθεπαζίαο κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ππνζπζθεπαζίαο. Δπηπιένλ ζηελ ππνζπζθεπαζία αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία απηήο θαζψο θαη ηα ζηνηρεηά ηεο επηρείξεζεο πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί. 3. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. δ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε παξαγσγήο ή θαη ππνζπζθεπαζίαο πξντφλησλ κε ππεξγνιαβία (θαζφλ). ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Άπθπο 12 Κςπώζειρ και λοιπά μέηπα Δθφζνλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο ή θαηφπηλ ηεθκεξησκέλσλ θαηαγγειηψλ, δηαπηζηψλνληαη παξαηππίεο ή παξαβάζεηο ηεο θείκελεο θνηλνηηθήο ή θαη εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηηο θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ, επηβάιινληαη νη παξαθάησ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξ. 1 α) θαη 1 β), αλεμαξηήησο άιισλ πνηλψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηηο εζληθήο λνκνζεζίαο, σο αθνινχζσο: 1. Σηελ πεξίπησζε παξαηππηψλ φπσο: α) δήισζεο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηνπ παξαγσγνχ ή/θαη ζπζθεπαζηή, β) πιεκκεινχο ηήξεζεο ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε ειέγρνπ ή/θαη ζε άιιεο γξαπηέο δεζκεχζεηο, απεπζχλεηαη έγγξαθε ζχζηαζε γηα ζπκκφξθσζε εληφο θαζνξηδφκελνπ, απφ ηνλ ΟΠΔΓΔΠ, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.

12 γ) Σηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηελ σο άλσ έγγξαθε ζχζηαζε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη 3.000, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 2. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ζε ζηάδην πξηλ ηε ζέζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, φζνλ αθνξά: α) ζηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαρψξεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ή β) ζηε ρξήζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ νλνκαζηψλ, ελδείμεσλ, ζπκβφισλ ή ζεκάησλ ζηελ επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε, φπσο αλαθέξνληαη ζην «Βαζηθφ Καλνληζκφ» θαη ζηελ παξνχζα, επηβάιινληαη ζσξεπηηθά νη θάησζη θπξψζεηο: i) άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε θαη αλάθιεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ αγνξά, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ παξαβάηε, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. ii) πξφζηηκν, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, κέρξη Σηελ πεξίπησζε ζπξξνήο ησλ αλσηέξσ παξαβάζεσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη , ελψ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 εηψλ, ηα παξαπάλσ πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη. 3. Σηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο θαη εηδηθφηεξα: α) Θέζε ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνδηαγξαθέο θαηαρψξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη εληνχηνηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ζχκβνια ή ζήκαηα ζηελ επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε, φπσο αλαθέξνληαη ζην «Βαζηθφ Καλνληζκφ» θαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο β) Θέζε ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 3.α ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ελδείμεηο πνπ πξνθαινχλ παξαπιάλεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζπληζηνχλ αζέκηην αληαγσληζκφ, επηβάιινληαη: i) άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο απφ φιε ηελ παξηίδα ή φιε ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ παξαβάηε, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θαη ii) πξφζηηκν κέρξη Σηηο πεξηπηψζεηο άξλεζεο, παξεκπφδηζεο ή/θαη εμαπάηεζεο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο επηβάιιεηαη, πιένλ ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ, πξφζηηκν κέρξη Οη θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη θαη θιηκαθψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνηξεπηηθφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο, ζπλεθηηκψληαο ηδίσο ηε ζνβαξφηεηα, ην ππφηξνπν θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο. 6. Τα παξαπάλσ πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ) θαη απνηεινχλ έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Άπθπο 13 Σύζηαζη Δπιηποπών Δξέηαζηρ Παπαηςπιών και Παπαβάζευν (ΔΠ&Π) και Γιαδικαζία Δπιβολήρ Γιοικηηικών Κςπώζευν και Πποζηίμυν 1. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο ζπζηήλνληαη νη παξαθάησ επηηξνπέο: Α. Πξσηνβάζκηα ηξηκειήο Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ θαη Παξαβάζεσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ: α) ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη ΔΠΠΔ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.

13 β) ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ηεο Γ/λζεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ ΥπΑΑΤ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. γ) ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ηεο Γ/λζεο ηνπ ΥπΑΑΤ πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ζην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν πνπ αθνξά ε ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Β. Γεπηεξνβάζκηα ηξηκειήο Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ θαη Παξαβάζεσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ: α) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. β) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ ηνπ ΥπΑΑΤ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. γ) ηνλ πξντζηάκελν Γ/λζεο ηνπ ΥπΑΑΤ πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ζην γεσξγηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν πνπ αθνξά ε ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Σε ακθφηεξεο ηηο αλσηέξσ επηηξνπέο παξίζηαηαη σο εηζεγεηήο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, εθπξφζσπνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ. Φξέε Γξακκαηέα ζηηο παξαπάλσ Δπηηξνπέο εθηειεί ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ελ ιφγσ Γ/λζεο. 3. Οη πξναλαθεξζείζεο Δπηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη θαη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ΑΑΤ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ Α 45). 4. Οη Δπηηξνπέο απηέο ζπλεδξηάδνπλ εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σπγθαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπο θαη έρνπλ αξκνδηφηεηα λα θξίλνπλ θαη λα επηβάινπλ ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 5. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ θαιείηαη, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπο, ν ελδηαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζηφ ηνπ. 6. Σηελ πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή παξαπέκπνληαη νη πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξ. 1 πεξ. α θαη β ηνπ άξζξνπ 12 θαη παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα εληεηαικέλα ειεγθηηθά φξγαλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο θαη ηελ παξ. 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Καηά ηελ παξαπνκπή ζηελ πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ζπλππνβάιινληαη ζ απηήλ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ε θχζε, ην κέγεζνο, ε ζνβαξφηεηα θαη ε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ παξαηππηψλ ή παξαβάζεσλ θαζψο θαη ην ζέκα ηεο ππνηξνπήο. 7. Η απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ΔΠ&Π, θνηλνπνηείηαη άκεζα απφ ην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ ζηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαζψο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο ΔΠ&Π κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία έλζηαζε εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ζην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ θαη παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή. 8. Η απφθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο ή ε απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαηέζεθε έλζηαζε ελαληίνλ ηεο ή απηή θαηαηέζεθε εθπξφζεζκα, θαζίζηαηαη νξηζηηθή κεηά ηελ επηθχξσζε απφ ηνλ Υπνπξγφ ΑΑΤ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ απφθαζεο πνπ ζπληάζζεη ην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ. Η απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ΑΑ&Τ θνηλνπνηείηαη άκεζα απφ ην Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΥπΑΑΤ ζηνλ ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ζηνλ ΟΠΔΓΔΠ θαζψο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο.

14 9 Σε πεξίπησζε πξνθαλνχο παξάβαζεο πνπ αθνξά ζηε δεκφζηα πγεία ή εμαπάηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ν πξφεδξνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ δχλαηαη λα δεηά ηελ ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνζχξνληαη απφ ηελ αγνξά άκεζα φια ηα πξντφληα ηεο παξηίδαο πνπ δηαπηζηψζεθε ην πξφβιεκα ή ε απάηε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, πέξαλ ησλ φπνησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε ή ζε άιιεο δηαηάμεηο, επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο αθαίξεζεο απφ ηνλ παξαβάηε ηεο έγθξηζεο παξαγσγήο ή θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 10. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ ή παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ηξνθίκσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ. Άπθπο 14 Γενικέρ Γιαηάξειρ 1. Ο ΟΠΔΓΔΠ ππνρξενχηαη, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ θάζε έηνπο λα ππνβάιιεη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, Τκήκα ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη Ιδηφηππσλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ έθζεζε φζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ελδερνκέλσο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. 2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε ηζρχνπλ νη γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην «Βαζηθφ θαη Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ» θαη ζηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία. 3. Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 4. Τα επηζπλαπηφκελα παξαξηήκαηα ζηελ παξνχζα απφθαζε απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 5. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 6. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγείηαη ε αξηζκ /2004 (ΦΔΚ 43Β/ ) Κνηλή Απφθαζε Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Αλάπηπμεο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 7. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

15 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I ΑΗΡΖΠΖ ΘΑΡΑΣΩΟΗΠΖΠ Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 510/2006 για ηην πποζηαζία ηων γεωγπαθικών ενδείξεων και ηων ονομαζιών πποέλεςζηρ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΓΔ Ή ΞΝΞ [Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία πνπ πξνηείλεηαη γηα θαηαρψξηζε] Δπηιέγεηαη κφλν έλα, κε «Σ»: ΞΓΔ ΞΝΞ ΡΞΝΠ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ (ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ VΗ) ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΟΚΝΓΗΝ Ν πνγξάθσλ ηελ αίηεζε Ρίηινο (θχξηνο, θπξία,..): Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα νκάδαο/ή νξγαληζκνχ (φπνπ έρεη εθαξκνγή): Γηεχζπλζε: Ρει.: Φαμ: AIΡΝΠΑ ΝΚΑΓΑ Ρύπνο Νκάδαο: - νκάδα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αηφκσλ - έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Λνκηθή κνξθή ή ζύλζεζε ηεο νκάδαο: Πηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη: (ζεκεηψλνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ) - παξαγσγφο/-νί - κεηαπνηεηήο/-έο - άιιν (λα πξνζδηνξηζηεί) 6. ΞΝΓΟΑΦΖ Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο βεβαηψ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε είλαη αθξηβείο θαη εηιηθξηλείο θαη δελ πεξηέρνπλ παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία. Γλσξίδσ φηη νη ςεπδείο δειψζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απφξξηςε ηεο αίηεζεο. πνγξάθεηαη απφ ην άηνκν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ηκήκα 4 αλσηέξσ: Όλνκα ππνγξάθνληνο (φπσο αθξηβψο ζην ηκήκα 4 αλσηέξσ): Ρίηινο (θχξηνο, θπξία,..): Όλνκα: Δπψλπκν: Ζκεξνκελία πνγξαθήο:

16 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II Θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εληχπνπ, ην θείκελν ζηηο αγθχιεο παξαιείπεηαη. ΔΛΗΑΗΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο [Αλαγξάθεηαη ην όλνκα όπσο ζην ζεκείν 1 θαησηέξσ:] Αξηζ. ΔΘ: [κόλν γηα ρξήζε ΔΘ] [Δπηιέγεηαη κόλν έλα, κε «X»:] ΞΓΔ ΞΝΞ ΝΛΝΚΑΠΗΑ [ΞΓΔ Ή ΞΝΞ] [Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία πνπ πξνηείλεηαη γηα θαηαρψξηζε ή πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί, φηαλ πξφθεηηαη γηα αίηεζε έγθξηζεο ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ πξντφληνο ή γηα δεκνζίεπζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνο 2 ηνπ εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ] ΘΟΑΡΝΠ ΚΔΙΝΠ Ή ΡΟΗΡΖ ΣΩΟΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ Ή ΡΟΝΦΗΚΝ 3.1. Ρύπνο πξντόληνο [ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ VI] 3.2. Ξεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο πνπ θέξεη ηελ πξνβιεπόκελε ζην ζεκείν 1 νλνκαζία. [Θχξηα ζεκεία ησλ εηδψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζηνηρείν β) ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006. Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ην νπνίν θέξεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην ζεκείν 1 νλνκαζία, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ρξήζε νξηζκέλσλ δσηθψλ θπιψλ ή θπηηθψλ πνηθηιηψλ.] 3.3. Ξξώηεο ύιεο (κόλν γηα κεηαπνηεκέλα πξντόληα) [Αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ ή νη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί αηηηνινγνχληαη.] 3.4. Εσνηξνθέο (κόλν γηα πξντόληα δσηθήο πξνέιεπζεο) [Αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ δσνηξνθψλ ή νη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί αηηηνινγνχληαη.] 3.5. Ππγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο πνπ πξέπεη λα εθηεινύληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή [Ρπρφλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνχληαη.] 3.6. Δηδηθνί θαλόλεο ζρεηηθά κε ηνλ ηεκαρηζκό ζε θέηεο, ην ηξίςηκν, ηε ζπζθεπαζία θ.ιπ. [Δάλ δελ ππάξρνπλ, παξακέλεη θελφ. Ρπρφλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνχληαη.] 3.7. Δηδηθνί θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε [Δάλ δελ ππάξρνπλ, παξακέλεη θελφ. Ρπρφλ πεξηνξηζκνί αηηηνινγνχληαη.] ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖ ΡΖΠ ΓΔΩΓΟΑΦΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ

17 ΓΔΠΚΝΠ ΚΔ ΡΖ ΓΔΩΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ 5.1. Ηδηαηηεξόηεηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο [Πηελ πεξίπησζε ησλ αηηήζεσλ γηα ΞΝΞ, πεξηιακβάλεηαη πεξηγξαθή ηπρφλ εγγελψλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ.] 5.2. Ηδηαηηεξόηεηα ηνπ πξντόληνο 5.3. Αηηηώδεο ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηελ πνηόηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο (γηα ηηο ΞΝΞ) ή κε ζπγθεθξηκέλε πνηόηεηα, κε ηε θήκε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο (γηα ηηο ΞΓΔ). ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ (Άξζξν 5 παξάγξαθνο 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006)

18 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ΑΗΡΖΠΖ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 510/2006 [Θαηαρσξηζζείζα νλνκαζία] Αξηζ. ΔΘ: [κφλν γηα ρξήζε ΔΘ] [Δπηιέγεηαη κόλν έλα, κε «X» :] ΞΓΔ ΞΝΞ ΆΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΑΗΡΖΠΖ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ Όλνκα: Γηεχζπλζε: ` Δίδνο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο: ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΝ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ ΞΝ ΑΦΝΟΑ Ζ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ Νλνκαζία ηνπ πξντφληνο Ξεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο Γεσγξαθηθή πεξηνρή Απφδεημε πξνέιεπζεο Κέζνδνο παξαγσγήο Γεζκφο Δπηζήκαλζε Δζληθέο απαηηήζεηο Άιιν (λα πξνζδηνξηζηεί) ΡΞΝΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ/-ΔΩΛ Ρξνπνπνίεζε ηνπ εληαίνπ εγγξάθνπ ή ηνπ ζπλνπηηθνχ δειηίνπ Ρξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαρσξηζζείζαο ΞΝΞ ή ΞΓΔ, γηα ηελ νπνία δελ έρεη δεκνζηεπζεί νχηε εληαίν έγγξαθν νχηε ζπλνπηηθφ δειηίν Ρξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εληαίνπ εγγξάθνπ (άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006) Ξξνζσξηλή ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ιφγσ ηεο επηβνιήο ππνρξεσηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ή θπηνυγεηνλνκηθψλ κέηξσλ απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο (άξζξν 9 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006) ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ/-ΔΗΠ : [Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε πνπ επηιέρζεθε κε «X» ζηελ παξάγξαθν 2, απαηηείηαη ζχληνκε εμήγεζε. πνβάιιεηαη επίζεο δήισζε πνπ εμεγεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο νκάδαο ε νπνία πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε.] ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΗΑΗΝ ΔΓΓΟΑΦΝ (ΔΦΝΠΝΛ ΔΗΛΑΗ ΑΛΑΓΘΑΗΝ) [Σξεζηκνπνηείηαη ην Ξαξάξηεκα IΗ] 6. ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ

19 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ΑΗΡΖΠΖ ΑΘΟΩΠΖΠ Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο Αίηεκα αθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 2 [Θαηαρσξηζζείζα νλνκαζία:] Αξηζ. ΔΘ: [κόλν γηα ρξήζε ΔΘ] Δπηιέγεηαη κόλν έλα, κε «X» ΞΓΔ ΞΝΞ ΘΑΡΑΣΩΟΗΠΚΔΛΖ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΝ ΞΟΝΡΔΗΛΔΡΑΗ ΛΑ ΑΘΟΩΘΔΗ ΡΞΝΠ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ [ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ VI] ΆΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΑΗΡΖΠΖ ΑΘΟΩΠΖΠ Όλνκα: Γηεχζπλζε: ` Δίδνο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο: [πνβάιιεηαη δήισζε πνπ εμεγεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο πνπ αηηείηαη ηελ αθχξσζε.] 4. ΙΝΓΝΗ ΑΘΟΩΠΖΠ [πνβάιιεηαη δήισζε πνπ αηηηνινγεί ηελ αθχξσζε ηεο θαηαρψξηζεο ηεο νλνκαζίαο.]

20 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V ΓΖΙΩΠΖ ΔΛΠΡΑΠΖΠ Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ ΑΡΝΚΝ Ή ΦΝΟΔΑΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΔΗ ΓΖΙΩΠΖ ΔΛΠΡΑΠΖΠ Όλνκα: ` Γηεχζπλζε: Δίδνο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο: ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΔΛΠΡΑΠΖΠ: Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα αληέβαηλε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 (θπηηθή πνηθηιία ή δσηθή θπιή) Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα αληέβαηλε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 (πιήξσο ή ελ κέξεη νκψλπκε νλνκαζία) Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα αληέβαηλε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 (πθηζηάκελν εκπνξηθφ ζήκα) Ζ θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο ζα έζηγε ηελ χπαξμε νλνκαζηψλ, εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή πξντφλησλ πνπ νξίδνληαη ζην ζηνηρείν γ) ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 Ζ πξνηεηλφκελε γηα θαηαρψξηζε νλνκαζία είλαη θνηλή παξέρνληαη ζηνηρεία φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν δ) ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο (3) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 510/2006 ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΔΠ ΡΖΠ ΔΛΠΡΑΠΖΠ Γήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ ππαγφξεπζαλ ηελ έλζηαζε. πνβάιιεηαη επίζεο δήισζε ζηελ νπνία εμεγείηαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ εληζηάκελνπ. Ζ δήισζε έλζηαζεο πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία θαη ππνγξαθή.

21 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΓΗΑ ΡΝΠ ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) ΑΟΗΘ. 510/2006 ΓΔΩΟΓΗΘΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΞΟΝΝΟΗΕΝΚΔΛΑ ΓΗΑ ΑΛΘΟΩΞΗΛΖ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ ΞΝ ΑΞΑΟΗΘΚΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΡΖΠ ΠΛΘΖΘΖΠ Θιάζε 1.1. Θξέαηα (θαη βξψζηκα παξαπξντφληα ζθαγείσλ) Θιάζε 1.2. Ξξντφληα θξέαηνο (καγεηξεπηά, παζηά, θαπληζηά, θ.ιπ.) Θιάζε 1.3. Ρπξηά Θιάζε 1.4. Ινηπά πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο (απγά, κέιη, δηάθνξα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πιελ βνπηχξνπ, θ.ιπ.) Θιάζε 1.5. Έιαηα θαη ιίπε (βνχηπξν, καξγαξίλε, ιάδη, θ.ιπ.) Θιάζε 1.6. Φξνχηα, ιαραληθά θαη δεκεηξηαθά λσπά ή κεηαπνηεκέλα Θιάζε 1.7. Λσπά ςάξηα, καιάθηα θαη καιαθφζηξαθα θαη πξντφληα απηψλ Θιάζε 1.8. Ινηπά πξντφληα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο Ππλζήθεο (κπαραξηθά θ.ιπ.) ΡΟΝΦΗΚΑ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ Θιάζε 2.1. Κπχξεο Θιάζε 2.2. Φπζηθά κεηαιιηθά λεξά θαη λεξά πεγψλ (έρεη θαηαξγεζεί) Θιάζε 2.3. Ξνηά κε βάζε εθρπιίζκαηα θπηψλ Θιάζε 2.4. Ξξντφληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο, δαραξψδε παξαζθεπάζκαηα ή πξντφληα κπηζθνηνπνηίαο Θιάζε 2.5. Φπζηθά θφκκεα θαη ξεηίλεο Θιάζε 2.6. Ξνιηφο κνπζηάξδαο Θιάζε 2.7. Επκαξηθά ΓΔΩΟΓΗΘΑ ΞΟΝΗΝΛΡΑ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ Θιάζε 3.1. Παλφο Θιάζε 3.2. Αηζέξηα έιαηα Θιάζε 3.3. Φειιφο Θιάζε 3.4. Θνρελίιιε (αθαηέξγαζην πξντφλ δσηθήο πξνέιεπζεο) Θιάζε 3.5. Θαιισπηζηηθά άλζε θαη θπηά Θιάζε 3.6. Καιιί Θιάζε 3.7. Ιπγαξηά Θιάζε 3.8. Μεθινπδηζκέλν ιηλάξη

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 9 Ινπιίνπ 2015 Α.Π.: 01266 Αμηφηηκν Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Δπθιείδε Τζαθαιψην Νίθεο 5-7 101 80 Αζήλα Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Παξάξηεκα 1 Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σν άξζξν 793παξ.2(β) ΓΔΚΣΚ θαζηεξψλεη παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα φηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα