2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά"

Transcript

1 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ 3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 3.1 ΠΟΤΓΔ Οινθιήξσζε Eξεπλεηηθήο θάζεο Γηδαθηνξηθνύ πξνγξάκκαηνο έδξαο Πνιενδνκίαο ζηνλ ηνκέα Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο Οινθιήξσζε Aθαδεκατθήο θνίηεζεο Γηδαθηνξηθνύ πξνγξάκκαηνο έδξαο Πνιενδνκίαο, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο Γίπισκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ Τπνηξνθία ηνπ ΗΚΤ ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό γηα 3,5 έηε. 3.2 ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγιηθά: Proficiency of Cambridge (1988) Γαιιηθά: Sorbonne 1, Paris IV (1988) Ηζπαληθά: Superior, Instituto Cervantes (2003) Ηηαιηθά: Γλώζεηο Medio (1993) Καηαιαληθά: Μέηξηα 4. ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1

2 Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο 5, 6, 8 /Γεκόζηα θηίξηα Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ 8 νπ εμ. Δηζαγσγή ζηελ Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ 5νπ εμ. Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο 1,2 Δπηβιέπνπζα ζε 10 Γηπισκαηηθέο, 4 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο Μέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ζε 7 Γηπισκαηηθέο, 4 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80, ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζην αληηθείκελν «Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο V» Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο 5/Γεκόζηα θηίξηα Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 ζην ΔΜΠ γηα ην εαξηλό εμάκελν. Γηδαθηηθό αληηθείκελν: «Τπαίζξηνη ρώξνη» Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80, ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζην αληηθείκελν «Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, Αζηηθόο ρεδηαζκόο Η & ΗΗ, Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο Η & ΗΗ» Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 ζην ΔΜΠ γηα ην εαξηλό εμάκελν. Γηδαθηηθό αληηθείκελν: «Πεξηβάιινλ, Σνπίν θαη Αζηηθόο Βηνθιηκαηηθόο ρεδηαζκόο» Γηαηνκεαθό κάζεκα 8 α, Σνκέαο 3 Αξρηηεθηνληθή γιώζζα, Δπηθνηλσλία θαη Δηδηθό θαη επηινγήλ κάζεκα Πεξηβάιινληνο Δπίθνπξνο πξνζθεθιεκέλε θαζεγήηξηα επί ζπκβάζεη, ζην εξγαζηήξην «Τπαίζξηνη Υώξνη» ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο. Θέκα αλάπηπμεο «ηξαηεγηθέο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ ζηελ πεξηνρή L Hospitalet de l Ínfant, Tarragona, Catalunya» Γηδάζθνληεο : Jordi Bellmunt I Chiva, Sara Bartumeus Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 γηα 2 εμάκελα, ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζην αληηθείκελν «Δηζαγσγή ζηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, Αζηηθόο ρεδηαζκόο Η & ΗΗ» Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 ζην ΔΜΠ γηα ην εαξηλό εμάκελν. Γηδαθηηθό αληηθείκελν: «Πεξηβάιινλ, Σνπίν θαη Αζηηθόο Βηνθιηκαηηθόο ρεδηαζκόο» πλεξγαζία ζηα καζήκαηα ηνπ 8 νπ εμακήλνπ: Γηαηνκεαθό ππνρξεσηηθό κάζεκα 8 α, Σνκέαο 3 Αξρηηεθηνληθή γιώζζα, Δπηθνηλσλία θαη ρεδηαζκόο Σνκέαο 2 Πνιενδνκίαο Δηδηθό θαη επηινγήλ κάζεκα Πεξηβάιινληνο. 2

3 Δπίθνπξνο πξνζθεθιεκέλε θαζεγήηξηα επί ζπκβάζεη, ζην εξγαζηήξην «Τπαίζξηνη Υώξνη» ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο. πλζεηηθό ζέκα «Plaza Cardona» ζην Barrio Gotico. Γηδάζθνληεο : Jordi Bellmunt I Chiva, Sara Bartumeus Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 ζην ΔΜΠ γηα ηα εαξηλά εμάκελα. Γηδαθηηθό αληηθείκελν: Πεξηβάιινλ, Σνπίν θαη Αζηηθόο Βηνθιηκαηηθόο ρεδηαζκόο. πλεξγαζία ζηα καζήκαηα ηνπ 8 νπ εμακήλνπ Γηαηνκεαθό ππνρξεσηηθό κάζεκα 8 α, Σνκέαο 3 Αξρηηεθηνληθή γιώζζα, Δπηθνηλσλία θαη ρεδηαζκόο Σνκέαο 2 Πνιενδνκίαο Δηδηθό θαη επηινγήλ κάζεκα Πεξηβάιινληνο. 5. ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΟ Α. Ανακοινώζειρ δημοζιεςμένερ ζε ππακηικά ζςνεδπίυν με κπιηέρ (papers) Karamanea P. Rethinking the local. Mediterranean urban voids and landscape as a field of academic research: the case of the medieval wall and moat of Chania, Crete. 50 th World congress, International Federation of Landscape Architects, Shared Wisdom in an age of Change, New Zealand (double peer review) Β. Αναπηημένερ δημοζιεύζειρ ζε ππακηικά ζςνεδπιών με κπιηέρ (posters ) Karamanea P. Who owns the landscape? Landscape education as a field of research. European Council O Landscape Architectural Schools conference, Hafencity- Hamburg Γ. Γημοζιεύζειρ απσιηεκηονικού έπγος ζε έγκπιηα απσιηεκηονικά πεπιοδικά Ecological histories, WLA - Γηεζλέο πεξηνδηθό αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Σεύρνο 9, Ηνύιηνο- Αύγνπζηνο 3

4 «ΔΞΑΓΟΡΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΥΔΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΜΝΗΜΔΙΑΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΔΠΣΑΠΤΡΓΙΟΤ, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ειεθηξνληθό πεξηνδηθό αξρηηεθηνληθήο «Ecological histories», - δηεζλέο ειεθηξνληθό πεξηνδηθό αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Damian Holmes, Πεξηνδηθό ΑΓΑ, «Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπίνπ ζην ζρεδηαζκό αζηηθώλ επεκβάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο» (ζει.76) ν Βξαβείν Μεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Διιεληθνύ: Αξρηηεθηνληθό Πεξηνδηθό ΓΟΜΔ 2003 Πεξηνδηθό ηνπ ΑΓΑ, παξνπζίαζε 1 νπ Βξαβείνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. Γ. Γημοζιεύζειρ απσιηεκηονικού έπγος ζε καηαλόγοςρ εκθέζευν ή βιβλία Παξνπζίαζε έξγνπ «Ecological histories», 1 st honorable mention Architectural competition for the landscape of the Eptapirgio Monuments surroundings Thessaloniki Greece. Καηάινγνο έθζεζεο V LANDSCAPE EXHIBITION, Δθδόζεηο ΤΠΑC Belgrade 2006 Καηάινγνο 4 εο Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλεο, παξνπζίαζε βξαβείνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ Καηάινγνο 2 εο Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλεο, παξνπζίαζε 1 νπ Βξαβείνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. 4

5 2001 Καηάινγνο Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ ησλ 4 πιαηεηώλ ηεο Αζήλαο παξνπζίαζε 3 νπ βξαβείνπ πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ θαη ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό γηα ηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Δ. Άλλερ δημοζιεύζειρ Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ κλεκεηαθνύ ζπλόινπ Δπηαππξγίνπ Θεζζαινλίθεο (εμαγνξά) - Ζ κειέηε ηεο αξρηηεθηνληθήο νκάδαο ησλ Καξακαλέα Παλίηα, Κνπξή Έιελα θαη Πνιπδσίδε Θαλάζε δηαθξίζεθε κε εμαγνξά ζηνλ αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό. Άξζξν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό αξρηηεθηνληθήο 2010 Γεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό ΟΗΚΟ ηεο Καζεκεξηλήο ηνπ Δξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηνλ Πύξγν Ζιείαο ν Βξαβείν Μεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Διιεληθνύ: Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή 6. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Α. ςμμεηοσέρ ζε διεθνείρ απσιηεκηονικούρ διαγυνιζμούρ 2008 Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πάξθνπ 35 he ζην Viso del Alcor, Sevilla, Espanya. πλεξγάηεο: Jordi Bellmunt, Manolo Ruisanchez, Agata Buscemi, Mar Santamaria Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ Σνπξθηθή Πξεζβεία ζην Βεξνιίλν. πλεξγάηεο: S.Davidson, Π.Καξακαλέα, Ν.Παηζαβόο, G.Rafailidis 2005 Γηεζλήο δηαγσληζκόο UIA, ζην Giant s Causeway, Ireland. πλεξγάηεο: Α.Γξέβηα, Η.Γξνύγα, Δ.Φξαγγεδάθε. 5

6 Β. ςμμεηοσέρ ζε εθνικούρ απσιηεκηονικούρ διαγυνιζμούρ 1998 Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πιαηείαο πληάγκαηνο. πλεξγάηεο: Η.Γξνύγα, Δ.Κνπξή, Μ.Βόηζεο, Μ.Καξαβάο Γ. ςμμεηοσέρ ζε εκθέζειρ απσιηεκηονικού έπγος 5 ε Γηεζλήο Έθζεζε έξγσλ Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ - 5 th Landscape Architecture Exhibition ζηε εξβία. πκκεηνρή κε ηελ Α εμαγνξά ζηνλ Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό γηα ηε «Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ κλεκεηαθνύ ζπλόινπ Δπηαππξγίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο». Οξγάλσζε : Serbian Association of Landscape Architects SALA, Gallery of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά: Αλαβίσζε θαη Βησζηκόηεηα, Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα, 27-5/ «Σν πάξθν ηεο γεο ζην βηνκεραληθό ζπγθξόηεκα Ξπζηξή - Πύξγνο Ζιείαο». πκκεηνρή (θαηόπηλ επηινγήο) ζηελ έθζεζε ηνπ TICCIH (Διιεληθό Σκήκα ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο γηα ηε δηάζσζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο). 5ε Σriennale Αξρηηεθηνληθή ζηελ Κξήηε πκκεηνρή κε ην Α βξαβείν ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ «Αλάπιαζε πιαηείαο ρίζκαηνο Δινύληαο» ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλεο. πκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ κε ηo βξαβείν ηεο πιαηείαο Γήκνπ Ησαλλίλσλ Έθζεζε Βξαβείσλ UIA Μεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Διιεληθνύ ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλεο. πκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ κε ηε δηακόξθσζε ηεο πιαηείαο Γήκνπ Οξεζηηάδαο Έθζεζε Βξαβείσλ ΔΑΥΑ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αζήλα Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ. 3 ν Βξαβείν. 6

7 «Τπαίζξηνη ρώξνη ζηελ Διιάδα», Έθζεζε πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Παηξώλ. πκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ κε ηo βξαβείν ηεο πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ. «Αξρηηεθηνληθή θαη ειιεληθή πόιε ζηνλ 21 ν αηώλα», Έθζεζε ΑΓΑ. πκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ κε ηo βξαβείν ηεο πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ. Γ. Βπαβεία και διακπίζειρ «Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο πξνζρεδίσλ γηα ηελ αλάπιαζε ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο», Θεζζαινλίθε, πκκεηνρή πνπ μερώξηζε, 12 ε από 133 Μειεηεηέο: Α. Αλδξίηζνπ, Α.Πνιπδσίδεο. Φσηνξεαιηζηηθά: Μ.Καξδαξάθνπ, Ξ.Παπαηξηαληαθύιινπ «Γηακόξθσζε Πεξηβάιινληνο ρώξνπ κλεκεηαθνύ ζπλόινπ Δπηαππξγίνπ Θεζζαινλίθεο», Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο, Α εμαγνξά Μειεηεηέο: Π.Καξακαλέα, Α.Πνιπδσίδεο, πλεξγάηεο: Δ.Κνπξή, Ξ.Παπαηξηαληαθύιινπ «Αλαζρεδηαζκόο ηνπ ηιό ζε Μνπζείν ελαιίσλ αξραηνηήησλ, Ζηεηηώλεηα αθηή», Γηεζλήο δηαγσληζκόο ηδεώλ, Ζ εμαγνξά Μειεηεηέο: Οηθνλνκίδεο Γνύκπαο, & ζπλεξγάηεο. πλεξγάηεο: Π.Καξακαλέα (Αξρηηέθησλ Αξρηηέθησλ Σνπίνπ), Δ. Κνπξή, Θ.Σζνπκή, Γ.Μειεζζίδνπ «Αλάπιαζε πιαηείαο ρίζκαηνο Δινύληαο», Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο, Α βξαβείν Μειεηεηήο: Γ.Σζαθαιάθεο, Δηδηθόο ύκβνπινο: Π.Καξακαλέα, πλεξγάηεο: Γ.Γαζθαιάθεο, Θ.Μπηκπίζεο 2004 Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ θέληξνπ ησλ Ησαλλίλσλ. Έπαηλνο. πλεξγάηεο: Μ.Βόηζεο, Φ.Γεξνληάθεο, Α.Γξέβηα, Η.Γξνύγα, Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο γηα ην Μεηξνπνιηηηθό πάξθν Διιεληθνύ. 2 ν βξαβείν. πλεξγάηεο: Μ.Μπακπάινπ, Α.Ννπθάθεο, Β.Αγνξαζηίδνπ, Λ.Ησαλλίδνπ, Α.Ννπθάθε Κιεηζηόο δηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πάξθνπ Γήκνπ Cerdanya, Καηαισλία. Γηάθξηζε. πλεξγάηεο: S.Bartumeus, A.Costa, A.Renau. 7

8 Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε θεληξηθήο πιαηείαο θαη πεδόδξνκνπ ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. 1 ν Βξαβείν. πλεξγάηεο: Δ.Κνπξή, Μ.Καξαβάο, Α.Αγνξαζηίδνπ, Λ.Ησαλλίδνπ. Κιεηζηόο αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πιαηείαο Γήκνπ Vilassar, Βαξθειώλε. 1 ν Βξαβείν. πλεξγάηεο: S.Bartumeus, A.Zahonero Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ. 3 ν Βξαβείν. πλεξγάηεο: Η.Γξνύγα, Π.Καξακαλέα, Δ.Κνπξή. Δ. Πποζκλήζειρ μελών ΓΔΠ για διαλέξειρ, πανεπιζηημιακέρ διδαζκαλίερ και ζςμμεηοσή ζε ςνέδπια «Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ», εκηλαξηαθή δηάιεμε, Κύθινο Αξρηηεθηνληθήο Παηδείαο- Αιθαβεηάξη, Πλεπκαηηθό θέληξν, Υαληά «Σν ηνπίν σο πεδίν έξεπλαο. Μεζνδνινγηθά ηνπηαθά εξγαιεία». Με αθνξκή ηελ παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ «ύγρξνλα Διιεληθά ηνπία-γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε από ςειά», Δπηζη. επηκέιεηα Κ.Υαηδεκηράιεο, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, Πξόζθιεζε ζηελ 7 ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ ζηε Βαξθειώλε γηα παξαθνινύζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλεδξίνπ Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Βαξθειώλε, Δξγαζηήξην: Τπαίζξηνη ρώξνη θαη θύζε ζηελ πόιε, πλεξγαζία σο Δπίθνπξνο πξνζθεθιεκέλε θαζεγήηξηα, πληνληζηέο: Jordi Bellmunt I Chiva, Sara Bartumeus, εαξηλό εμ πκκεηνρή ζαλ εμσηεξηθόο θξηηήο ζηελ επηηξνπή δηπισκαηηθώλ ΔΜΠ, Δμεηαζηηθή εαξηλνύ εμακήλνπ 8

9 Σ. ςμμεηοσέρ μελών ΓΔΠ ζε επιζηημονικέρ επιηποπέρ και εηαιπείερ διεθνείρ και εθνικέρ Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ γηα ην Διιεληθό ηνπίν Ε. Δπίβλετη Γιπλυμαηικών, Δπεςνηηικών & Πηςσιακών επγαζιών σολή Απσιηεκηόνυν ΠΚ «Ανάδειξη απσαιολογικού σώπος μέζυ ηηρ ενεπγοποίηζηρ ηος θςζικού ηοπίος. Σο παπάδειγμα ηηρ Τζηεπομινυικήρ Νεκπόποληρ Απμένυν Ρεθύμνος.» / ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: Υξύζα Παλαγησηνπνύινπ, Υξηζηηάλλα Φώηνπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ : Π.Καξακαλέα, Φ. Μαιινύρνπ-Tufano «Ππορ ηο Φάπο. Οδοιποπικό ανάμεζα ζηην πόλη και ηη θάλαζζα.» / ΦΟΗΣΖΣΖ: Δπάγγεινο- Αιέμαλδξνο Μαηζηξάιεο ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ: Π. Καξακαλέα «σεδιαζμόρ ζύγσπονυν αζηικών πάπκυν ζηη Μεζόγειο»/ Οθη. - Δξεπλεηηθή ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: Γ.Κνηξώηζνπ, Α.Γεσξγαθάθε ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ: Π.Καξακαλέα 2012 «Δπεςνηηικό Κένηπο ζηην Θηπαζία»/ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: Παπαηξηαληαθύιινπ Ξέληα ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ: Α.Βαξνπδάθεο, Π.Καξακαλέα Η Γιπλωμαηική διακρίθηκε ζηα: (1) Γιάκριζη ζηον Πανελλήνιο Αρτιηεκηονικό Γιαγωνιζμό Γιπλωμαηικών Δργαζιών GRE A T, (2) Έπαινος ζηον Πανελλήνιο Αρτιηεκηονικό Γιαγωνιζμό Γιπλωμαηικών Δργαζιών 2012 greekarchitects (3) ζσμπεριλήθθηκε ζηην έκθεζη «CMA EDU Centre for Mediterranean Architecture, the Excibition» 9

10 «Αποκυδικοποίηζη ηο ηόπος_ Ζ Π3Ρ1ΠΣΩ5Ζ ΣΖ5 Ν345 4Λ1Κ4ΡΝ4550Τ»/ (HACK THE PLACE_ Η περίπηωζη ηης Νέας Αλικαρναζζού) ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: Άλλα Νεξαληδνύιε ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ: Ν.θνπηέιεο, Π.Καξακαλέα Η Γιπλωμαηική ανηιπροζώπεσζε ηη τολή ζηην 7 η Biennale Αρτιηεκηονικής Σοπίοσ ζηη Βαρκελώνη ηον επηέμβριο ηοσ 2011 ζσμπεριλήθθηκε ζηην έκθεζη 5η Σriennale Αρτιηεκηονική ζηην Κρήηη «Σομέρ Πολιηιζμών ζηον Γημόζιο Υώπο: Ανάπλαζη Πλαηείαρ Δλεςθεπίαρ Θεζζαλονίκηρ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: Φξηδή Εαθιίλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ: Α.Βαδάθαο, Π.Καξακαλέα Η Γιπλωμαηική ανηιπροζώπεσζε ηη τολή ζηην 7 η Biennale Αρτιηεκηονικής Σοπίοσ ζηη Βαρκελώνη ηον επηέμβριο ηοσ 2011 σολή Απσιηεκηόνυν ΔΜΠ υρ πποζκεκλημένη ζύμβοςλορ ζε θέμαηα ηοπίος «Ζ Απσιηεκηονική ηοπίος υρ έπγο ςποδομήρ. Αποκαηάζηαζη ηος παλιού λαηομείος ζηην Αναηολική Αηηική»/ 07. ΦΟΗΣΖΣΖ ΔΜΠ: Γεκήηξεο Παπαγεσξγίνπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ : Κ.Καθξίηζα, Π.Καξακαλέα 2011 «Σοπία ζςππαθήρ Δπεμβάζειρ ζηο πέμα Υαλανδπίος»/ ΦΟΗΣΖΣΔ ΔΜΠ: Υξπζή Γνύζηνπ, Αληώλεο Υαδάπεο ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ : Μ.Μπακπάινπ, Π.Καξακαλέα, Α.Μίρα Η Γιπλωμαηική ανηιπροζώπεσζε ηη τολή ζηην 7 η Biennale Αρτιηεκηονικής Σοπίοσ ζηη Βαρκελώνη ηον επηέμβριο ηοσ «Αποκαηάζηαζη ηοπίος και διαμόπθυζη πάπκος ζηο παλιό λαηομείο ζηον Κολυνό»/ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ ΔΜΠ: Αλαζηαζία Υξαληώηε, Βαξβάξα Μπξνθνξίδνπ, Μαξίλα Σζηληζέιε ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ : Α.Παπαησάλλνπ, Μ.Μπακπάινπ, Π.Καξακαλέα 10

11 2009 «Γιαμόπθυζη μονάδαρ αγποηικού ηοςπιζμού ζηην Κέα» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΔΜΠ: Καηεξίλα Γαζθαινπνύινπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ: Β.Καξβνπληδή, Π.Καξακαλέα 2008 «Πεδίο 9» ΦΟΗΣΖΣΖ ΔΜΠ: Ζιίαο Μαξθνιέθαο / ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ: A.Ρόθαο, Π.Καξακαλέα ύκβνπινο ζε ζέκαηα ππαηζξίσλ ρώξσλ ζε δηπισκαηηθέο-δηαιέμεηο ηνπ ΔΜΠ: «Σν Μεηξό ζην Γθάδη. Σν αζηηθό ηνπίν ζε κεηάβαζε»/ Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Θ. Φσηίνπ «Υώξνο ελαιιαθηηθήο εθηόλσζεο» / Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Θ. Φσηίνπ «Κεξαηζίλη: Γηέμνδνο ζηε ζάιαζζα κέζσ ηνπ βηνκεραληθνύ ηνπίνπ»/ Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Μ.Μπακπάινπ «Πάξθν ζηελ Αηηηθή Οδό»/ Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: Κ.Μσξατηεο. «Barcelona 2004: Μηα πνξεία ζε ηόπνπο θαη κε»-γηάιεμε /Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Μ.Μπακπάινπ 7. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΔ 2010 Δξεπλεηηθό πξόγξακκα «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΞΤΣΡΖ Δ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΧΝ ΣΟΝ ΠΤΡΓΟ ΖΛΔΗΑ.» Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε Α. Κσηζάθε, πλεξγάηεο Π. Καξακαλέα, Γ. Ρόηζηνο, Ν. Παηζαβόο θαη νκάδα θνηηεηώλ ηεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ΠΚ: Αζεκάθεο Ν., Μπξέγηαλλεο Κ., Ληόθαγνο Η., Ματζηξάιεο Δπαγ., Ννδαξάθε Μ., Πηηζηιήο Θ., Κνπθνπξάθε Δπζ., Υνληάη Κι., Παηξειάθε Κ., Γαζθαιάθεο Γ., Ν. Φνπξλάξεο 11

12 2002 Δξεπλεηηθό πξόγξακκα ζηελ έδξα Πνιενδνκίαο Αξρηηεθηνληθήο ζρνιήο Βαξθειώλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Βαξθειώλεο. Πνιενδνκηθή αλάιπζε θαη Αζηηθόο ζρεδηαζκόο 6 ηεηξαγώλσλ ηνπ plan Cerdá ζηε δώλε Poble Nou, πξόηαζε Ρπζκηζηηθνύ ζρεδίνπ, Γήκνο Βαξθειώλεο. Β. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ - ΤΜΜΔΣΟΥΖ E WORKSHOPS, ΔΚΘΔΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΔΓΡΗΩΝ Design as ethnotourist, Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Erasmus IP ζηε Μαδξίηε κε νκάδα θνηηεηώλ ηεο ζρνιήο θαη ζπληνληζηή θ.π.παξζέλην Δπηθ.Καζεγεηή Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Φεβξ., Μαδξίηε ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλε, πκκεηνρή κε δηπισκαηηθέο ηεο ζρνιήο ζηελ θαηεγνξία έθζεζεο ζπνπδαζηηθνύ ηνπηαθνύ έξγνπ, επη. 2012, Βαξθειώλε 2010 Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθνύ θαη Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ «Οιηζζαίλνπζεο πόιεηο» - «Sliding Cities», πλεξγαζία ζηε δηδαθηηθή νκάδα κε ζπληνληζηή Α.Σδνκπαλαθε, Δπηθ.Καζεγεηή Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Ζξάθιεην Κξήηεο, επηέκβξηνο 2010, Γηνξγαλσηέο: Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, ΑNH 6 ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, επηεκβξίνπ, Βαξθειώλε. Ζκεξίδα κε ζέκα "Φύζε-Πνηάκη θαη Πόιε", ύιινγνο Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαιίαο, Λάξηζα ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, επηεκβξίνπ, Βαξθειώλε Γηεκεξίδα «Διεύζεξνη ρώξνη» ζην πιαίζην ηνπ θύθινπ «Αξρηηεθηνληθή, ζεσξία θαη πξάμε 2007», Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ, Υαληά. 12

13 πλέδξην «Intelligent Coast -Σνπξηζηηθή Αεηθόξνο Αλάπηπμε ζε Μεζνγεηαθά ηνπία», Ηνπιίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο. Οκηιεηέο: Rem Koolhaas, Manuel delanda, Edward Soja, Scott Lash, Michel Houellebecq. πληνληζηήο: Manuel Gausa. 4 th Sound and Music Computing International Conference, Ηνπιίνπ, Λεπθάδα. Δθπαηδεπηηθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην «Αξρηηεθηνληθή - Πνιενδνκία - Υσξνηαμία. Ζ έλλνηα ηεο θιίκαθαο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ». 31 Μαΐνπ - 4 Ηνπλίνπ, Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Κξήηεο, Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ, Υαληά. εκηλάξην «Ο Δηθαζηηθόο ήρνο ζηελ ηέρλε ηνπ 20 νπ αηώλα», Φεβξ.-Μαξη., Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μνπζείν Φξπζίξα, Πιάθα. πλέδξην «Ο Κσλζηαληίλνο Α. Γνμηάδεο θαη ην έξγν ηνπ», ύλδεζκνο πλεξγαηώλ θαη Φίισλ Κ. Α. Γνμηάδε, Ηαλνπαξίνπ, Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα Γηεζλέο πκπόζην Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ «Διιάδα θαη Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, επξσπατθέο εθαξκνγέο ζην Μεζνγεηαθό ρώξν», 15 επηεκβξίνπ, Έλσζε Αξρηηεθηόλσλ Σνπίνπ Διιάδνο, Ησληθό θέληξν, Πιάθα. 4 ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Μαξηίνπ, Βαξθειώλε Workshop ζηνπο Γειθνύο κε ζέκα «Σνπία κλήκεο. ρεδηαζκόο ππαηζξίνπ ρώξνπ ζηνλ Κεξακεηθό» Τπό ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ΔΜΠ θαη ρνιήο Καιώλ Σερλώλ Γιππηηθήο. Καζεγεηέο: Π.Μπακπάινπ, Π.Υνπιηαξάο ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Ννεκβξίνπ, Βαξθειώλε εκηλαξηαθόο θύθινο καζεκάησλ κε ζέκα «Jardines iniciáticos» (πκβνιηθνί θήπνη), Οθησβξίνπ, Γηνξγαλσηήο: Asociación Española de Paisajistas, Βαξθειώλε. εκηλαξηαθόο θύθινο καζεκάησλ "Metropolis" ππό ην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Metropolis, 6 Μαΐνπ - 25 Ηνπλίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο. Οκηιεηέο: Manuel de Landa, Mark Cousins, Stan Allen, Michael Speaks, Eduard Bru, Hilde Heynen, Adrian Geuze. Master class: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa πληνληζηήο: Ignasi de Solà Morales, Xavier Costa. 13

14 2001 Workshop κε ζέκα «Γηακόξθσζε Τπαίζξηνπ ρώξνπ θαη Πάξθνπ ζηε Βαξθειώλε» ππό ην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Ηνπλίνπ, Βαξθειώλε. Τπεύζπλνο θαζεγεηήο Gary Hildebrand, Harvard University. 2 ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Απξηιίνπ, Βαξθειώλε ν πλέδξην Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ, Ννεκβξίνπ, Olot, Καηαισλία ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ κε νκάδα απνζηνιήο ΔΜΠ, Μαξηίνπ, Βαξθειώλε Workshop «100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Alvar Aalto», ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα απνζηνιήο ΔΜΠ, 4-16 Απγνύζηνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Juvaskyla, Φηλιαλδία. Master class: Peter Zumthor ν πλέδξην Ακβξαθηθνύ θόιπνπ, Απξηιίνπ, Άξηα ν Παγθόζκην Αξρηηεθηνληθό πλέδξην UIA, 3-6 Ηνπιίνπ, Βαξθειώλε. Γ. ΚΔΗΜΔΝΑ-ΓΗΑΛΔΞΔΗ ΓΗΑΛΔΞΔΗ Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ «Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ - έλα δηεπηζηεκνληθό πεδίν κειέηεο. Παξαδείγκαηα έξγσλ» «Σνπίν θαη Αξρηηεθηνληθή: Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο» «Σν πξάζηλν σο δνκηθό εξγαιείν ζρεδηαζκνύ» «Σξόπνη αλαπαξάζηαζεο έξγσλ αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ. Μεζνδνινγία.» «Σα αζηηθά ξέκαηα σο ελεξγόο ππαίζξηνο ρώξνο» «ρέζε πόιεο θαη αθηήο. Γηακνξθώζεηο πεξηνρώλ γηα θνιύκβεζε, παξαδείγκαηα από ηε Μεζόγεην» «Ο νηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο σο κέζν εκπινπηηζκνύ ζην ζρεδηαζκό ηνπ ηνπίνπ. Μία πεξηνρή πξνο δηεξεύλεζε» 14

15 «Κηίξηα θαη ηνπίν. Σξόπνη έληαμεο» Αζηηθόο ρεδηαζκόο Τπαίζξηνη ρώξνη «Γηακνξθώζεηο πάξθσλ. Παξαδείγκαηα, Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία ζρεδηαζκνύ» «ύγρξνλα έξγα αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηελ Δπξώπε -δηακνξθώζεηο ππαηζξίσλ ρώξσλ. Πξόζθαηα παξαδείγκαηα» «ρέζε πόιεο θαη αθηήο. Γηακνξθώζεηο αζηηθώλ παξαζαιάζζησλ κεηώπσλ ζηε Μεζόγεην» «Γελλήηνξεο κνξθνινγίαο αζηηθνύ ηνπίνπ: Με βάζε ην παξάδεηγκα ηεο Βαξθειώλεο» Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο «Από ηνλ Πνιενδνκηθό ρεδηαζκό ζηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. πνπδέο αμηνιόγεζεο θαη δπλακηθέο αεηθόξνπ αλάπηπμεο» «Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο. Μειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη επεκβάζεηο αλάδεημεο» Αλάδεημε Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ «Οη αξραηνινγηθνί ρώξνη σο ηνπία: βαζηθέο παξάκεηξνη, δενληνινγία πξνζηαζίαο ηνπο θαηά ηηο επεκβάζεηο - Μειέηεο θαη Πεξηπηώζεηο επεκβάζεσλ ζε αξραηνινγηθά ηνπία.» «Πνιηηηζηηθά ηνπία. Σξόπνη πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο.» 8. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Α. Μελέηερ 2012 Γηακόξθσζε θεληξηθήο πιαηείαο Υώξαο Λήκλνπ. πλεξγάηεο: Η.Ναλνπνύινπ, Α.Πνιπδσίδεο 2010 Οξηζηηθή κειέηε θαη Μειέηε εθαξκνγήο πιαηείαο θαη πεδόδξνκνπ Γήκνπ Οξεζηηάδνο. πλεξγάηεο: Δ. Κνπξή, Λ.Ησαλλίδνπ, Β. Αγνξαζηίδνπ Πνιενδνκηθό Αξρηηεθηνληθό γξαθείν «Θύκηνο Παπαγηάλλεο & πλεξγάηεο». 1.Δηδηθόο ύκβνπινο ζε Πνιενδνκηθά ζέκαηα θαη ζε ζέκαηα Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ. «Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηνπίνπ πεξηνρήο Υηκάξαο-Πνιενδνκηθή κειέηε γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πεξηνρήο», 15

16 2. Δηδηθόο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηνπίνπ. «Αλάπιαζε Φαιεξηθνύ όξκνπ, δηακόξθσζε κεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ» βάζεη ζρεδηαζηηθώλ αξρώλ Renzo Piano. Δηδηθόο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηνπίνπ γηα θνηλνπξαμία γξαθείσλ κε ζπληνληζηή ην Πνιενδνκηθό γξαθείν Θύκηνο Παπαγηάλλεο & πλεξγάηεο, Γεθ Απνθαηάζηαζε Αξραηνινγηθνύ ηνπίνπ Κάζηξνπ Ακθηινρίαο θαη Ηόληα Οδόο, Πξνκειέηε Απνθαηάζηαζε Αγξνηηθνύ ηνπίνπ-αγξνηηθό πάξθν ζηελ Καιακπάθα, Ηόληα νδόο, Πξνκειέηε Απνθαηάζηαζε Σνπίνπ ζε ιαηνκείν ιήςεο πιηθώλ, Ηόληα νδόο, Πξνκειέηε. ρεδηαζκόο ηνπ Πάξθνπ 55 Ζα ηνπ Βαζηιηά Abdullah II, Amman, Ηνξδαλία. Οηθνινγηθό Πάξθν ζην Φάιεξν, 18 Ζα. Πξνκειέηε Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 2006 Οξηζηηθή κειέηε θαη Μειέηε εθαξκνγήο πιαηείαο Μειέαο, Γήκνο Λεύθηξνπ Μάλεο. πλεξγάηεο: Μ.Μαξιαληή Πξνκειέηε θαη κειέηε εθαξκνγήο Πιαηείαο Αγίνπ ίια θαη Πάξθνπ πεγήο, Νέα Πεληέιε. πλεξγάηεο: Μ.Βόηζεο, Φ.Γεξνληάθεο, Πξνκειέηε θαη κειέηε εθαξκνγήο Πιαηείαο Κύπξνπ, Νέα Πεληέιε. πλεξγάηεο: Μ.Βόηζεο, Φ.Γεξνληάθεο. Β. Δπαγγελμαηικό έπγο υρ ζςνεπγάηηρ 2004 Αξρηηεθηνληθό γξαθείν ΠΟΣΖΡΟΠΟΤΛΟ Γ+Λ. Μειέηεο θηηξίσλ θαη ππαηζξίσλ ρώξσλ Γξαθείν Landscape Αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ RB, S.Bartumeus, A.Renau, Βαξθειώλε. Αλάζεζε θαηαζθεπήο πάξθνπ αλαθύθισζεο, Γήκνο Viladecans. Πξνκειέηε αλάιπζεο ηνπίνπ θαη Μειέηε εθαξκνγήο πεξηνρήο γηα πηθ-ληθ ζην δάζνο, Γήκνο Montcada I Reixac. Γηακόξθσζε πιαηείαο Γήκνπ Vilassar, Βαξθειώλε. Πξνκειέηε θαη Μειέηε εθαξκνγήο ππαίζξηνπ ρώξνπ Μνπζείνπ κε λενθιαζηθό θήπν, Γήκνο Vilanova η la Geltrú. 16

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΘΕΑΣΡΟ 16-19 ΜΑΪΟΤ 2011

ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΘΕΑΣΡΟ 16-19 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΘΕΑΣΡΟ 16-19 ΜΑΪΟΤ 2011 «Φόποςμ ύγσπονηρ Δπαμαηοςπγίαρ» ηος Ελληνικού Κένηπος ηος Διεθνούρ Θνζηιηούηος Θεάηπος & «Ππώηη ανάγνωζη» ηος Γαλλικού Θνζηιηούηος Αθηνών 16

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία Α. ΙΑΚΚΘΑΜΖΘΔΗΡ Γενικόρ Ρςνηονιζηήρ ηος έπγος ΦΘΚΞΝΕΜΘΑ Ρηα πλαίζια ηος κοινοηικού ππογπάμμαηορ MED 2007-2013, πος σπημαηοδοηείηαι από ηο ΕΟΑ α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021 Διέλε Ηιηνπνύινπ Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο Α. Γεληθά Η ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ plce Αηηηαηόηεηα Με-Αηηηαηόηεηα. Επζηάζεηα. Πεξηνρή ύγθιηζεο Μεηαζρεκαηηζκνύ plce ηωλ Επζηαζώλ & Αηηηαηώλ πζηεκάηωλ. Εθζεηηθά ήκαηα. Πνιπωλπκηθά Εθζεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου 2009-2010 Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ 1νπ Εμακήλνπ. Η θάζε εξώηεζε αμηνινγήζεθε ζηελ θιίκαθα 1 έσο 5, όπνπ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills 28. 6. 2017-30.6. 2017 Σηο Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα