2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά"

Transcript

1 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ 3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 3.1 ΠΟΤΓΔ Οινθιήξσζε Eξεπλεηηθήο θάζεο Γηδαθηνξηθνύ πξνγξάκκαηνο έδξαο Πνιενδνκίαο ζηνλ ηνκέα Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο Οινθιήξσζε Aθαδεκατθήο θνίηεζεο Γηδαθηνξηθνύ πξνγξάκκαηνο έδξαο Πνιενδνκίαο, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο Γίπισκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ Τπνηξνθία ηνπ ΗΚΤ ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό γηα 3,5 έηε. 3.2 ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγιηθά: Proficiency of Cambridge (1988) Γαιιηθά: Sorbonne 1, Paris IV (1988) Ηζπαληθά: Superior, Instituto Cervantes (2003) Ηηαιηθά: Γλώζεηο Medio (1993) Καηαιαληθά: Μέηξηα 4. ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1

2 Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο 5, 6, 8 /Γεκόζηα θηίξηα Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ 8 νπ εμ. Δηζαγσγή ζηελ Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ 5νπ εμ. Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο 1,2 Δπηβιέπνπζα ζε 10 Γηπισκαηηθέο, 4 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο Μέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ζε 7 Γηπισκαηηθέο, 4 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80, ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζην αληηθείκελν «Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο V» Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο 5/Γεκόζηα θηίξηα Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 ζην ΔΜΠ γηα ην εαξηλό εμάκελν. Γηδαθηηθό αληηθείκελν: «Τπαίζξηνη ρώξνη» Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80, ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζην αληηθείκελν «Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, Αζηηθόο ρεδηαζκόο Η & ΗΗ, Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο Η & ΗΗ» Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 ζην ΔΜΠ γηα ην εαξηλό εμάκελν. Γηδαθηηθό αληηθείκελν: «Πεξηβάιινλ, Σνπίν θαη Αζηηθόο Βηνθιηκαηηθόο ρεδηαζκόο» Γηαηνκεαθό κάζεκα 8 α, Σνκέαο 3 Αξρηηεθηνληθή γιώζζα, Δπηθνηλσλία θαη Δηδηθό θαη επηινγήλ κάζεκα Πεξηβάιινληνο Δπίθνπξνο πξνζθεθιεκέλε θαζεγήηξηα επί ζπκβάζεη, ζην εξγαζηήξην «Τπαίζξηνη Υώξνη» ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο. Θέκα αλάπηπμεο «ηξαηεγηθέο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ ζηελ πεξηνρή L Hospitalet de l Ínfant, Tarragona, Catalunya» Γηδάζθνληεο : Jordi Bellmunt I Chiva, Sara Bartumeus Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 γηα 2 εμάκελα, ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζην αληηθείκελν «Δηζαγσγή ζηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, Αζηηθόο ρεδηαζκόο Η & ΗΗ» Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 ζην ΔΜΠ γηα ην εαξηλό εμάκελν. Γηδαθηηθό αληηθείκελν: «Πεξηβάιινλ, Σνπίν θαη Αζηηθόο Βηνθιηκαηηθόο ρεδηαζκόο» πλεξγαζία ζηα καζήκαηα ηνπ 8 νπ εμακήλνπ: Γηαηνκεαθό ππνρξεσηηθό κάζεκα 8 α, Σνκέαο 3 Αξρηηεθηνληθή γιώζζα, Δπηθνηλσλία θαη ρεδηαζκόο Σνκέαο 2 Πνιενδνκίαο Δηδηθό θαη επηινγήλ κάζεκα Πεξηβάιινληνο. 2

3 Δπίθνπξνο πξνζθεθιεκέλε θαζεγήηξηα επί ζπκβάζεη, ζην εξγαζηήξην «Τπαίζξηνη Υώξνη» ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο. πλζεηηθό ζέκα «Plaza Cardona» ζην Barrio Gotico. Γηδάζθνληεο : Jordi Bellmunt I Chiva, Sara Bartumeus Λέθηνξαο επί ζπκβάζεη Π.Γ. 407/80 ζην ΔΜΠ γηα ηα εαξηλά εμάκελα. Γηδαθηηθό αληηθείκελν: Πεξηβάιινλ, Σνπίν θαη Αζηηθόο Βηνθιηκαηηθόο ρεδηαζκόο. πλεξγαζία ζηα καζήκαηα ηνπ 8 νπ εμακήλνπ Γηαηνκεαθό ππνρξεσηηθό κάζεκα 8 α, Σνκέαο 3 Αξρηηεθηνληθή γιώζζα, Δπηθνηλσλία θαη ρεδηαζκόο Σνκέαο 2 Πνιενδνκίαο Δηδηθό θαη επηινγήλ κάζεκα Πεξηβάιινληνο. 5. ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΟ Α. Ανακοινώζειρ δημοζιεςμένερ ζε ππακηικά ζςνεδπίυν με κπιηέρ (papers) Karamanea P. Rethinking the local. Mediterranean urban voids and landscape as a field of academic research: the case of the medieval wall and moat of Chania, Crete. 50 th World congress, International Federation of Landscape Architects, Shared Wisdom in an age of Change, New Zealand (double peer review) Β. Αναπηημένερ δημοζιεύζειρ ζε ππακηικά ζςνεδπιών με κπιηέρ (posters ) Karamanea P. Who owns the landscape? Landscape education as a field of research. European Council O Landscape Architectural Schools conference, Hafencity- Hamburg Γ. Γημοζιεύζειρ απσιηεκηονικού έπγος ζε έγκπιηα απσιηεκηονικά πεπιοδικά Ecological histories, WLA - Γηεζλέο πεξηνδηθό αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Σεύρνο 9, Ηνύιηνο- Αύγνπζηνο 3

4 «ΔΞΑΓΟΡΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΥΔΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΜΝΗΜΔΙΑΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΔΠΣΑΠΤΡΓΙΟΤ, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ειεθηξνληθό πεξηνδηθό αξρηηεθηνληθήο «Ecological histories», - δηεζλέο ειεθηξνληθό πεξηνδηθό αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Damian Holmes, Πεξηνδηθό ΑΓΑ, «Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπίνπ ζην ζρεδηαζκό αζηηθώλ επεκβάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο» (ζει.76) ν Βξαβείν Μεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Διιεληθνύ: Αξρηηεθηνληθό Πεξηνδηθό ΓΟΜΔ 2003 Πεξηνδηθό ηνπ ΑΓΑ, παξνπζίαζε 1 νπ Βξαβείνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. Γ. Γημοζιεύζειρ απσιηεκηονικού έπγος ζε καηαλόγοςρ εκθέζευν ή βιβλία Παξνπζίαζε έξγνπ «Ecological histories», 1 st honorable mention Architectural competition for the landscape of the Eptapirgio Monuments surroundings Thessaloniki Greece. Καηάινγνο έθζεζεο V LANDSCAPE EXHIBITION, Δθδόζεηο ΤΠΑC Belgrade 2006 Καηάινγνο 4 εο Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλεο, παξνπζίαζε βξαβείνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ Καηάινγνο 2 εο Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλεο, παξνπζίαζε 1 νπ Βξαβείνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. 4

5 2001 Καηάινγνο Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ ησλ 4 πιαηεηώλ ηεο Αζήλαο παξνπζίαζε 3 νπ βξαβείνπ πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ θαη ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό γηα ηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Δ. Άλλερ δημοζιεύζειρ Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ κλεκεηαθνύ ζπλόινπ Δπηαππξγίνπ Θεζζαινλίθεο (εμαγνξά) - Ζ κειέηε ηεο αξρηηεθηνληθήο νκάδαο ησλ Καξακαλέα Παλίηα, Κνπξή Έιελα θαη Πνιπδσίδε Θαλάζε δηαθξίζεθε κε εμαγνξά ζηνλ αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό. Άξζξν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό αξρηηεθηνληθήο 2010 Γεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό ΟΗΚΟ ηεο Καζεκεξηλήο ηνπ Δξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηνλ Πύξγν Ζιείαο ν Βξαβείν Μεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Διιεληθνύ: Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή 6. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Α. ςμμεηοσέρ ζε διεθνείρ απσιηεκηονικούρ διαγυνιζμούρ 2008 Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πάξθνπ 35 he ζην Viso del Alcor, Sevilla, Espanya. πλεξγάηεο: Jordi Bellmunt, Manolo Ruisanchez, Agata Buscemi, Mar Santamaria Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ Σνπξθηθή Πξεζβεία ζην Βεξνιίλν. πλεξγάηεο: S.Davidson, Π.Καξακαλέα, Ν.Παηζαβόο, G.Rafailidis 2005 Γηεζλήο δηαγσληζκόο UIA, ζην Giant s Causeway, Ireland. πλεξγάηεο: Α.Γξέβηα, Η.Γξνύγα, Δ.Φξαγγεδάθε. 5

6 Β. ςμμεηοσέρ ζε εθνικούρ απσιηεκηονικούρ διαγυνιζμούρ 1998 Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πιαηείαο πληάγκαηνο. πλεξγάηεο: Η.Γξνύγα, Δ.Κνπξή, Μ.Βόηζεο, Μ.Καξαβάο Γ. ςμμεηοσέρ ζε εκθέζειρ απσιηεκηονικού έπγος 5 ε Γηεζλήο Έθζεζε έξγσλ Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ - 5 th Landscape Architecture Exhibition ζηε εξβία. πκκεηνρή κε ηελ Α εμαγνξά ζηνλ Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό γηα ηε «Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ κλεκεηαθνύ ζπλόινπ Δπηαππξγίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο». Οξγάλσζε : Serbian Association of Landscape Architects SALA, Gallery of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά: Αλαβίσζε θαη Βησζηκόηεηα, Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα, 27-5/ «Σν πάξθν ηεο γεο ζην βηνκεραληθό ζπγθξόηεκα Ξπζηξή - Πύξγνο Ζιείαο». πκκεηνρή (θαηόπηλ επηινγήο) ζηελ έθζεζε ηνπ TICCIH (Διιεληθό Σκήκα ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο γηα ηε δηάζσζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο). 5ε Σriennale Αξρηηεθηνληθή ζηελ Κξήηε πκκεηνρή κε ην Α βξαβείν ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ «Αλάπιαζε πιαηείαο ρίζκαηνο Δινύληαο» ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλεο. πκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ κε ηo βξαβείν ηεο πιαηείαο Γήκνπ Ησαλλίλσλ Έθζεζε Βξαβείσλ UIA Μεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Διιεληθνύ ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλεο. πκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ κε ηε δηακόξθσζε ηεο πιαηείαο Γήκνπ Οξεζηηάδαο Έθζεζε Βξαβείσλ ΔΑΥΑ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αζήλα Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ. 3 ν Βξαβείν. 6

7 «Τπαίζξηνη ρώξνη ζηελ Διιάδα», Έθζεζε πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Παηξώλ. πκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ κε ηo βξαβείν ηεο πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ. «Αξρηηεθηνληθή θαη ειιεληθή πόιε ζηνλ 21 ν αηώλα», Έθζεζε ΑΓΑ. πκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ κε ηo βξαβείν ηεο πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ. Γ. Βπαβεία και διακπίζειρ «Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο πξνζρεδίσλ γηα ηελ αλάπιαζε ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο», Θεζζαινλίθε, πκκεηνρή πνπ μερώξηζε, 12 ε από 133 Μειεηεηέο: Α. Αλδξίηζνπ, Α.Πνιπδσίδεο. Φσηνξεαιηζηηθά: Μ.Καξδαξάθνπ, Ξ.Παπαηξηαληαθύιινπ «Γηακόξθσζε Πεξηβάιινληνο ρώξνπ κλεκεηαθνύ ζπλόινπ Δπηαππξγίνπ Θεζζαινλίθεο», Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο, Α εμαγνξά Μειεηεηέο: Π.Καξακαλέα, Α.Πνιπδσίδεο, πλεξγάηεο: Δ.Κνπξή, Ξ.Παπαηξηαληαθύιινπ «Αλαζρεδηαζκόο ηνπ ηιό ζε Μνπζείν ελαιίσλ αξραηνηήησλ, Ζηεηηώλεηα αθηή», Γηεζλήο δηαγσληζκόο ηδεώλ, Ζ εμαγνξά Μειεηεηέο: Οηθνλνκίδεο Γνύκπαο, & ζπλεξγάηεο. πλεξγάηεο: Π.Καξακαλέα (Αξρηηέθησλ Αξρηηέθησλ Σνπίνπ), Δ. Κνπξή, Θ.Σζνπκή, Γ.Μειεζζίδνπ «Αλάπιαζε πιαηείαο ρίζκαηνο Δινύληαο», Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο, Α βξαβείν Μειεηεηήο: Γ.Σζαθαιάθεο, Δηδηθόο ύκβνπινο: Π.Καξακαλέα, πλεξγάηεο: Γ.Γαζθαιάθεο, Θ.Μπηκπίζεο 2004 Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ θέληξνπ ησλ Ησαλλίλσλ. Έπαηλνο. πλεξγάηεο: Μ.Βόηζεο, Φ.Γεξνληάθεο, Α.Γξέβηα, Η.Γξνύγα, Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο γηα ην Μεηξνπνιηηηθό πάξθν Διιεληθνύ. 2 ν βξαβείν. πλεξγάηεο: Μ.Μπακπάινπ, Α.Ννπθάθεο, Β.Αγνξαζηίδνπ, Λ.Ησαλλίδνπ, Α.Ννπθάθε Κιεηζηόο δηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πάξθνπ Γήκνπ Cerdanya, Καηαισλία. Γηάθξηζε. πλεξγάηεο: S.Bartumeus, A.Costa, A.Renau. 7

8 Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε θεληξηθήο πιαηείαο θαη πεδόδξνκνπ ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. 1 ν Βξαβείν. πλεξγάηεο: Δ.Κνπξή, Μ.Καξαβάο, Α.Αγνξαζηίδνπ, Λ.Ησαλλίδνπ. Κιεηζηόο αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πιαηείαο Γήκνπ Vilassar, Βαξθειώλε. 1 ν Βξαβείν. πλεξγάηεο: S.Bartumeus, A.Zahonero Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηε δηακόξθσζε πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ. 3 ν Βξαβείν. πλεξγάηεο: Η.Γξνύγα, Π.Καξακαλέα, Δ.Κνπξή. Δ. Πποζκλήζειρ μελών ΓΔΠ για διαλέξειρ, πανεπιζηημιακέρ διδαζκαλίερ και ζςμμεηοσή ζε ςνέδπια «Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ», εκηλαξηαθή δηάιεμε, Κύθινο Αξρηηεθηνληθήο Παηδείαο- Αιθαβεηάξη, Πλεπκαηηθό θέληξν, Υαληά «Σν ηνπίν σο πεδίν έξεπλαο. Μεζνδνινγηθά ηνπηαθά εξγαιεία». Με αθνξκή ηελ παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ «ύγρξνλα Διιεληθά ηνπία-γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε από ςειά», Δπηζη. επηκέιεηα Κ.Υαηδεκηράιεο, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, Πξόζθιεζε ζηελ 7 ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ ζηε Βαξθειώλε γηα παξαθνινύζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλεδξίνπ Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Βαξθειώλε, Δξγαζηήξην: Τπαίζξηνη ρώξνη θαη θύζε ζηελ πόιε, πλεξγαζία σο Δπίθνπξνο πξνζθεθιεκέλε θαζεγήηξηα, πληνληζηέο: Jordi Bellmunt I Chiva, Sara Bartumeus, εαξηλό εμ πκκεηνρή ζαλ εμσηεξηθόο θξηηήο ζηελ επηηξνπή δηπισκαηηθώλ ΔΜΠ, Δμεηαζηηθή εαξηλνύ εμακήλνπ 8

9 Σ. ςμμεηοσέρ μελών ΓΔΠ ζε επιζηημονικέρ επιηποπέρ και εηαιπείερ διεθνείρ και εθνικέρ Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ γηα ην Διιεληθό ηνπίν Ε. Δπίβλετη Γιπλυμαηικών, Δπεςνηηικών & Πηςσιακών επγαζιών σολή Απσιηεκηόνυν ΠΚ «Ανάδειξη απσαιολογικού σώπος μέζυ ηηρ ενεπγοποίηζηρ ηος θςζικού ηοπίος. Σο παπάδειγμα ηηρ Τζηεπομινυικήρ Νεκπόποληρ Απμένυν Ρεθύμνος.» / ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: Υξύζα Παλαγησηνπνύινπ, Υξηζηηάλλα Φώηνπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ : Π.Καξακαλέα, Φ. Μαιινύρνπ-Tufano «Ππορ ηο Φάπο. Οδοιποπικό ανάμεζα ζηην πόλη και ηη θάλαζζα.» / ΦΟΗΣΖΣΖ: Δπάγγεινο- Αιέμαλδξνο Μαηζηξάιεο ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ: Π. Καξακαλέα «σεδιαζμόρ ζύγσπονυν αζηικών πάπκυν ζηη Μεζόγειο»/ Οθη. - Δξεπλεηηθή ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: Γ.Κνηξώηζνπ, Α.Γεσξγαθάθε ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ: Π.Καξακαλέα 2012 «Δπεςνηηικό Κένηπο ζηην Θηπαζία»/ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: Παπαηξηαληαθύιινπ Ξέληα ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ: Α.Βαξνπδάθεο, Π.Καξακαλέα Η Γιπλωμαηική διακρίθηκε ζηα: (1) Γιάκριζη ζηον Πανελλήνιο Αρτιηεκηονικό Γιαγωνιζμό Γιπλωμαηικών Δργαζιών GRE A T, (2) Έπαινος ζηον Πανελλήνιο Αρτιηεκηονικό Γιαγωνιζμό Γιπλωμαηικών Δργαζιών 2012 greekarchitects (3) ζσμπεριλήθθηκε ζηην έκθεζη «CMA EDU Centre for Mediterranean Architecture, the Excibition» 9

10 «Αποκυδικοποίηζη ηο ηόπος_ Ζ Π3Ρ1ΠΣΩ5Ζ ΣΖ5 Ν345 4Λ1Κ4ΡΝ4550Τ»/ (HACK THE PLACE_ Η περίπηωζη ηης Νέας Αλικαρναζζού) ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: Άλλα Νεξαληδνύιε ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ: Ν.θνπηέιεο, Π.Καξακαλέα Η Γιπλωμαηική ανηιπροζώπεσζε ηη τολή ζηην 7 η Biennale Αρτιηεκηονικής Σοπίοσ ζηη Βαρκελώνη ηον επηέμβριο ηοσ 2011 ζσμπεριλήθθηκε ζηην έκθεζη 5η Σriennale Αρτιηεκηονική ζηην Κρήηη «Σομέρ Πολιηιζμών ζηον Γημόζιο Υώπο: Ανάπλαζη Πλαηείαρ Δλεςθεπίαρ Θεζζαλονίκηρ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: Φξηδή Εαθιίλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ: Α.Βαδάθαο, Π.Καξακαλέα Η Γιπλωμαηική ανηιπροζώπεσζε ηη τολή ζηην 7 η Biennale Αρτιηεκηονικής Σοπίοσ ζηη Βαρκελώνη ηον επηέμβριο ηοσ 2011 σολή Απσιηεκηόνυν ΔΜΠ υρ πποζκεκλημένη ζύμβοςλορ ζε θέμαηα ηοπίος «Ζ Απσιηεκηονική ηοπίος υρ έπγο ςποδομήρ. Αποκαηάζηαζη ηος παλιού λαηομείος ζηην Αναηολική Αηηική»/ 07. ΦΟΗΣΖΣΖ ΔΜΠ: Γεκήηξεο Παπαγεσξγίνπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ : Κ.Καθξίηζα, Π.Καξακαλέα 2011 «Σοπία ζςππαθήρ Δπεμβάζειρ ζηο πέμα Υαλανδπίος»/ ΦΟΗΣΖΣΔ ΔΜΠ: Υξπζή Γνύζηνπ, Αληώλεο Υαδάπεο ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ : Μ.Μπακπάινπ, Π.Καξακαλέα, Α.Μίρα Η Γιπλωμαηική ανηιπροζώπεσζε ηη τολή ζηην 7 η Biennale Αρτιηεκηονικής Σοπίοσ ζηη Βαρκελώνη ηον επηέμβριο ηοσ «Αποκαηάζηαζη ηοπίος και διαμόπθυζη πάπκος ζηο παλιό λαηομείο ζηον Κολυνό»/ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ ΔΜΠ: Αλαζηαζία Υξαληώηε, Βαξβάξα Μπξνθνξίδνπ, Μαξίλα Σζηληζέιε ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ : Α.Παπαησάλλνπ, Μ.Μπακπάινπ, Π.Καξακαλέα 10

11 2009 «Γιαμόπθυζη μονάδαρ αγποηικού ηοςπιζμού ζηην Κέα» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΔΜΠ: Καηεξίλα Γαζθαινπνύινπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΔ: Β.Καξβνπληδή, Π.Καξακαλέα 2008 «Πεδίο 9» ΦΟΗΣΖΣΖ ΔΜΠ: Ζιίαο Μαξθνιέθαο / ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ: A.Ρόθαο, Π.Καξακαλέα ύκβνπινο ζε ζέκαηα ππαηζξίσλ ρώξσλ ζε δηπισκαηηθέο-δηαιέμεηο ηνπ ΔΜΠ: «Σν Μεηξό ζην Γθάδη. Σν αζηηθό ηνπίν ζε κεηάβαζε»/ Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Θ. Φσηίνπ «Υώξνο ελαιιαθηηθήο εθηόλσζεο» / Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Θ. Φσηίνπ «Κεξαηζίλη: Γηέμνδνο ζηε ζάιαζζα κέζσ ηνπ βηνκεραληθνύ ηνπίνπ»/ Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Μ.Μπακπάινπ «Πάξθν ζηελ Αηηηθή Οδό»/ Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: Κ.Μσξατηεο. «Barcelona 2004: Μηα πνξεία ζε ηόπνπο θαη κε»-γηάιεμε /Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Μ.Μπακπάινπ 7. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΔ 2010 Δξεπλεηηθό πξόγξακκα «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΞΤΣΡΖ Δ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΧΝ ΣΟΝ ΠΤΡΓΟ ΖΛΔΗΑ.» Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε Α. Κσηζάθε, πλεξγάηεο Π. Καξακαλέα, Γ. Ρόηζηνο, Ν. Παηζαβόο θαη νκάδα θνηηεηώλ ηεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ΠΚ: Αζεκάθεο Ν., Μπξέγηαλλεο Κ., Ληόθαγνο Η., Ματζηξάιεο Δπαγ., Ννδαξάθε Μ., Πηηζηιήο Θ., Κνπθνπξάθε Δπζ., Υνληάη Κι., Παηξειάθε Κ., Γαζθαιάθεο Γ., Ν. Φνπξλάξεο 11

12 2002 Δξεπλεηηθό πξόγξακκα ζηελ έδξα Πνιενδνκίαο Αξρηηεθηνληθήο ζρνιήο Βαξθειώλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Βαξθειώλεο. Πνιενδνκηθή αλάιπζε θαη Αζηηθόο ζρεδηαζκόο 6 ηεηξαγώλσλ ηνπ plan Cerdá ζηε δώλε Poble Nou, πξόηαζε Ρπζκηζηηθνύ ζρεδίνπ, Γήκνο Βαξθειώλεο. Β. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ - ΤΜΜΔΣΟΥΖ E WORKSHOPS, ΔΚΘΔΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΔΓΡΗΩΝ Design as ethnotourist, Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Erasmus IP ζηε Μαδξίηε κε νκάδα θνηηεηώλ ηεο ζρνιήο θαη ζπληνληζηή θ.π.παξζέλην Δπηθ.Καζεγεηή Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Φεβξ., Μαδξίηε ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Βαξθειώλε, πκκεηνρή κε δηπισκαηηθέο ηεο ζρνιήο ζηελ θαηεγνξία έθζεζεο ζπνπδαζηηθνύ ηνπηαθνύ έξγνπ, επη. 2012, Βαξθειώλε 2010 Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθνύ θαη Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ «Οιηζζαίλνπζεο πόιεηο» - «Sliding Cities», πλεξγαζία ζηε δηδαθηηθή νκάδα κε ζπληνληζηή Α.Σδνκπαλαθε, Δπηθ.Καζεγεηή Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Ζξάθιεην Κξήηεο, επηέκβξηνο 2010, Γηνξγαλσηέο: Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, ΑNH 6 ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, επηεκβξίνπ, Βαξθειώλε. Ζκεξίδα κε ζέκα "Φύζε-Πνηάκη θαη Πόιε", ύιινγνο Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαιίαο, Λάξηζα ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, επηεκβξίνπ, Βαξθειώλε Γηεκεξίδα «Διεύζεξνη ρώξνη» ζην πιαίζην ηνπ θύθινπ «Αξρηηεθηνληθή, ζεσξία θαη πξάμε 2007», Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ, Υαληά. 12

13 πλέδξην «Intelligent Coast -Σνπξηζηηθή Αεηθόξνο Αλάπηπμε ζε Μεζνγεηαθά ηνπία», Ηνπιίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο. Οκηιεηέο: Rem Koolhaas, Manuel delanda, Edward Soja, Scott Lash, Michel Houellebecq. πληνληζηήο: Manuel Gausa. 4 th Sound and Music Computing International Conference, Ηνπιίνπ, Λεπθάδα. Δθπαηδεπηηθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην «Αξρηηεθηνληθή - Πνιενδνκία - Υσξνηαμία. Ζ έλλνηα ηεο θιίκαθαο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ». 31 Μαΐνπ - 4 Ηνπλίνπ, Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Κξήηεο, Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ, Υαληά. εκηλάξην «Ο Δηθαζηηθόο ήρνο ζηελ ηέρλε ηνπ 20 νπ αηώλα», Φεβξ.-Μαξη., Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μνπζείν Φξπζίξα, Πιάθα. πλέδξην «Ο Κσλζηαληίλνο Α. Γνμηάδεο θαη ην έξγν ηνπ», ύλδεζκνο πλεξγαηώλ θαη Φίισλ Κ. Α. Γνμηάδε, Ηαλνπαξίνπ, Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα Γηεζλέο πκπόζην Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ «Διιάδα θαη Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, επξσπατθέο εθαξκνγέο ζην Μεζνγεηαθό ρώξν», 15 επηεκβξίνπ, Έλσζε Αξρηηεθηόλσλ Σνπίνπ Διιάδνο, Ησληθό θέληξν, Πιάθα. 4 ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Μαξηίνπ, Βαξθειώλε Workshop ζηνπο Γειθνύο κε ζέκα «Σνπία κλήκεο. ρεδηαζκόο ππαηζξίνπ ρώξνπ ζηνλ Κεξακεηθό» Τπό ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ΔΜΠ θαη ρνιήο Καιώλ Σερλώλ Γιππηηθήο. Καζεγεηέο: Π.Μπακπάινπ, Π.Υνπιηαξάο ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Ννεκβξίνπ, Βαξθειώλε εκηλαξηαθόο θύθινο καζεκάησλ κε ζέκα «Jardines iniciáticos» (πκβνιηθνί θήπνη), Οθησβξίνπ, Γηνξγαλσηήο: Asociación Española de Paisajistas, Βαξθειώλε. εκηλαξηαθόο θύθινο καζεκάησλ "Metropolis" ππό ην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Metropolis, 6 Μαΐνπ - 25 Ηνπλίνπ, Αξρηηεθηνληθή ζρνιή Βαξθειώλεο. Οκηιεηέο: Manuel de Landa, Mark Cousins, Stan Allen, Michael Speaks, Eduard Bru, Hilde Heynen, Adrian Geuze. Master class: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa πληνληζηήο: Ignasi de Solà Morales, Xavier Costa. 13

14 2001 Workshop κε ζέκα «Γηακόξθσζε Τπαίζξηνπ ρώξνπ θαη Πάξθνπ ζηε Βαξθειώλε» ππό ην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Ηνπλίνπ, Βαξθειώλε. Τπεύζπλνο θαζεγεηήο Gary Hildebrand, Harvard University. 2 ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, Απξηιίνπ, Βαξθειώλε ν πλέδξην Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ, Ννεκβξίνπ, Olot, Καηαισλία ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ κε νκάδα απνζηνιήο ΔΜΠ, Μαξηίνπ, Βαξθειώλε Workshop «100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Alvar Aalto», ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα απνζηνιήο ΔΜΠ, 4-16 Απγνύζηνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Juvaskyla, Φηλιαλδία. Master class: Peter Zumthor ν πλέδξην Ακβξαθηθνύ θόιπνπ, Απξηιίνπ, Άξηα ν Παγθόζκην Αξρηηεθηνληθό πλέδξην UIA, 3-6 Ηνπιίνπ, Βαξθειώλε. Γ. ΚΔΗΜΔΝΑ-ΓΗΑΛΔΞΔΗ ΓΗΑΛΔΞΔΗ Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ «Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ - έλα δηεπηζηεκνληθό πεδίν κειέηεο. Παξαδείγκαηα έξγσλ» «Σνπίν θαη Αξρηηεθηνληθή: Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο» «Σν πξάζηλν σο δνκηθό εξγαιείν ζρεδηαζκνύ» «Σξόπνη αλαπαξάζηαζεο έξγσλ αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ. Μεζνδνινγία.» «Σα αζηηθά ξέκαηα σο ελεξγόο ππαίζξηνο ρώξνο» «ρέζε πόιεο θαη αθηήο. Γηακνξθώζεηο πεξηνρώλ γηα θνιύκβεζε, παξαδείγκαηα από ηε Μεζόγεην» «Ο νηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο σο κέζν εκπινπηηζκνύ ζην ζρεδηαζκό ηνπ ηνπίνπ. Μία πεξηνρή πξνο δηεξεύλεζε» 14

15 «Κηίξηα θαη ηνπίν. Σξόπνη έληαμεο» Αζηηθόο ρεδηαζκόο Τπαίζξηνη ρώξνη «Γηακνξθώζεηο πάξθσλ. Παξαδείγκαηα, Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία ζρεδηαζκνύ» «ύγρξνλα έξγα αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηελ Δπξώπε -δηακνξθώζεηο ππαηζξίσλ ρώξσλ. Πξόζθαηα παξαδείγκαηα» «ρέζε πόιεο θαη αθηήο. Γηακνξθώζεηο αζηηθώλ παξαζαιάζζησλ κεηώπσλ ζηε Μεζόγεην» «Γελλήηνξεο κνξθνινγίαο αζηηθνύ ηνπίνπ: Με βάζε ην παξάδεηγκα ηεο Βαξθειώλεο» Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο «Από ηνλ Πνιενδνκηθό ρεδηαζκό ζηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. πνπδέο αμηνιόγεζεο θαη δπλακηθέο αεηθόξνπ αλάπηπμεο» «Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο. Μειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη επεκβάζεηο αλάδεημεο» Αλάδεημε Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ «Οη αξραηνινγηθνί ρώξνη σο ηνπία: βαζηθέο παξάκεηξνη, δενληνινγία πξνζηαζίαο ηνπο θαηά ηηο επεκβάζεηο - Μειέηεο θαη Πεξηπηώζεηο επεκβάζεσλ ζε αξραηνινγηθά ηνπία.» «Πνιηηηζηηθά ηνπία. Σξόπνη πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο.» 8. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Α. Μελέηερ 2012 Γηακόξθσζε θεληξηθήο πιαηείαο Υώξαο Λήκλνπ. πλεξγάηεο: Η.Ναλνπνύινπ, Α.Πνιπδσίδεο 2010 Οξηζηηθή κειέηε θαη Μειέηε εθαξκνγήο πιαηείαο θαη πεδόδξνκνπ Γήκνπ Οξεζηηάδνο. πλεξγάηεο: Δ. Κνπξή, Λ.Ησαλλίδνπ, Β. Αγνξαζηίδνπ Πνιενδνκηθό Αξρηηεθηνληθό γξαθείν «Θύκηνο Παπαγηάλλεο & πλεξγάηεο». 1.Δηδηθόο ύκβνπινο ζε Πνιενδνκηθά ζέκαηα θαη ζε ζέκαηα Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ. «Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηνπίνπ πεξηνρήο Υηκάξαο-Πνιενδνκηθή κειέηε γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πεξηνρήο», 15

16 2. Δηδηθόο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηνπίνπ. «Αλάπιαζε Φαιεξηθνύ όξκνπ, δηακόξθσζε κεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ» βάζεη ζρεδηαζηηθώλ αξρώλ Renzo Piano. Δηδηθόο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηνπίνπ γηα θνηλνπξαμία γξαθείσλ κε ζπληνληζηή ην Πνιενδνκηθό γξαθείν Θύκηνο Παπαγηάλλεο & πλεξγάηεο, Γεθ Απνθαηάζηαζε Αξραηνινγηθνύ ηνπίνπ Κάζηξνπ Ακθηινρίαο θαη Ηόληα Οδόο, Πξνκειέηε Απνθαηάζηαζε Αγξνηηθνύ ηνπίνπ-αγξνηηθό πάξθν ζηελ Καιακπάθα, Ηόληα νδόο, Πξνκειέηε Απνθαηάζηαζε Σνπίνπ ζε ιαηνκείν ιήςεο πιηθώλ, Ηόληα νδόο, Πξνκειέηε. ρεδηαζκόο ηνπ Πάξθνπ 55 Ζα ηνπ Βαζηιηά Abdullah II, Amman, Ηνξδαλία. Οηθνινγηθό Πάξθν ζην Φάιεξν, 18 Ζα. Πξνκειέηε Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 2006 Οξηζηηθή κειέηε θαη Μειέηε εθαξκνγήο πιαηείαο Μειέαο, Γήκνο Λεύθηξνπ Μάλεο. πλεξγάηεο: Μ.Μαξιαληή Πξνκειέηε θαη κειέηε εθαξκνγήο Πιαηείαο Αγίνπ ίια θαη Πάξθνπ πεγήο, Νέα Πεληέιε. πλεξγάηεο: Μ.Βόηζεο, Φ.Γεξνληάθεο, Πξνκειέηε θαη κειέηε εθαξκνγήο Πιαηείαο Κύπξνπ, Νέα Πεληέιε. πλεξγάηεο: Μ.Βόηζεο, Φ.Γεξνληάθεο. Β. Δπαγγελμαηικό έπγο υρ ζςνεπγάηηρ 2004 Αξρηηεθηνληθό γξαθείν ΠΟΣΖΡΟΠΟΤΛΟ Γ+Λ. Μειέηεο θηηξίσλ θαη ππαηζξίσλ ρώξσλ Γξαθείν Landscape Αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ RB, S.Bartumeus, A.Renau, Βαξθειώλε. Αλάζεζε θαηαζθεπήο πάξθνπ αλαθύθισζεο, Γήκνο Viladecans. Πξνκειέηε αλάιπζεο ηνπίνπ θαη Μειέηε εθαξκνγήο πεξηνρήο γηα πηθ-ληθ ζην δάζνο, Γήκνο Montcada I Reixac. Γηακόξθσζε πιαηείαο Γήκνπ Vilassar, Βαξθειώλε. Πξνκειέηε θαη Μειέηε εθαξκνγήο ππαίζξηνπ ρώξνπ Μνπζείνπ κε λενθιαζηθό θήπν, Γήκνο Vilanova η la Geltrú. 16

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ 1 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Steven Holl, Kiasma, Helsinki

Steven Holl, Kiasma, Helsinki ΚΑΛΔ Steven Holl, Kiasma, Helsinki Ισζήθ θαη Ιαθώβ ζηελ Αίγππην, Jacopo da Pontormo, c 1518 Να θάλνπκε ηε ζθάια κεγαινπξεπή γηαηί νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δηαηεξνύλ ζηε κλήκε ηνπο ηε ζθάια θη όρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο afentoul@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα