ΚΑΛΟΗΘΕΙ ΟΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΛΟΗΘΕΙ ΟΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ"

Transcript

1 ΚΑΛΟΗΘΕΙ ΟΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

2 KAΛΟΖΘΔΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Stage Grade Site Metastasis Definition I G0 T0 M0 Latent or Inactive II G0 T0 M0 Active III G0 T1 T2 M0-1 Aggresive Enneking system

3 ΑΠΛΖ ΟΣΗΚΖ ΚΤΣΖ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η πην ζπρλή νζηηθή βιάβε Αξξελεο / Θήιπ: 2/1 Ηιηθίεο: 5 15 ρξ. Παζνινγηθό θάηαγκα ΔΝΣΟΠΙΗ Μεηαθύζεηο καθξώλ νζηώλ Πέξαλ ηεο επηθπζηαθήο πιάθαο ηελ αλάπηπμε κεηαλαζηεύεη ζηελ δηάθπζε Δγγύο βξαρηόλην, εγγύο κεξηαίν

4 ΑΠΛΖ ΟΣΗΚΖ ΚΤΣΖ X-ray Δληνλα νζηενιπηηθή βιάβε Λεπηπλζε, δηάηαζε θινηνύ Κάηαγκα: Fallen leaf sign - ηκήκα ηνπ θινηνύ κέζα ζηελ θύζηε

5 ΑΠΛΖ ΟΣΗΚΖ ΚΤΣΖ Θεραπεία Κλινική και ακηινολογική παρακολούθηζη Γηαδεξκηθή έθρπζε 90% Methylprednisolone ζεξαπεία Δπί απνηπρίαο θαζαξηζκόο- απόμεζε κνζρεύκαηα

6 ΟΣΔΟΔΗΓΔ ΟΣΔΧΜΑ Μηθξόο θαινήζεο όγθνο, ζπλήζωο πνιύ επώδπλνο, απνηεινύκελνο από νζηενεηδέο θαη δνθηδωηό νζηνύλ, πεξηβαιιόκελν από αληηδξαζηηθή άιω. ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ πρλό: 3% ηωλ πξωηνπαζώλ νζηηθώλ όγθωλ Αλδξεο/Γπλαίθεο: 2/1 πάληνο ζε ειηθίεο πξηλ ηα 5 θαη κεηά ηα 30 ρξ. ΔΝΣΟΠΙΗ Πεξηθεξηθόο ζθειεηόο Δγγύο κεξηαίν Γηαθπζηαθόο ή κεηαδηαθπζηαθόο Φινηόο, ζην ζπνγγώδεο Οπίζζηα.

7 ΟΣΔΟΔΗΓΔ ΟΣΔΧΜΑ Κιηληθή εηθόλα Π Ο Ν Ο νύτηα μη ζηεροειδή ανηιθλεγμονώδη Κνληά ζε άξζξωζε - πκελίηηο, ειάηηωζε θηλεηηθόηεηαο.: κπηθόο ζπαζκόο, ζθνιίωζε

8 ΟΣΔΟΔΗΓΔ ΟΣΔΧΜΑ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Μηθξή (1-2 cm) νζηενιπηηθή πεξηνρή nidus, πεξηθιεηόκελε από νζηενιπηηθή πεξηθέξεηα θιήξπλζε, πάρπλζε θινηνύ ην ζπνγγώδεο:ε ζθιεξπληηθή πεξηθέξεηα δπζδηάθξηηε Ct - scan Αλαδεηθλύεη θαιύηεξα ην nidus Bone scan Headlight in the fog

9 ΟΣΔΟΔΗΓΔ ΟΣΔΧΜΑ Θεραπεία ΑΦΑΙΡΔΗ Απόμεζε θαιύηεξε από en block αθαίξεζε

10 ΗΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΗΝΧΜΑ ΜΖ ΟΣΔΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟ ΗΝΧΜΑ ΗΝΧΓΔ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΦΛΟΗΟΤ ΗΝΧΓΔ ΞΑΝΘΧΜΑ Η απιή Ro δηαγλωζηηθή Μεηάθπζε Μηθξή νζηεόιπζε αθή, ζθιεξπληηθά όξηα Πνιπινβώδεο

11 ΗΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΗΝΧΜΑ ΜΖ ΟΣΔΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟ ΗΝΧΜΑ ΗΝΧΓΔ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΦΛΟΗΟΤ ΗΝΧΓΔ ΞΑΝΘΧΜΑ Καινήζεο βιάβε Εθθεληξε ζηελ αλαπηπζζόκελε κεηάθπζε Πεξηέρεη ηζην-ηλνβιάζηεο ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Πνιύ ζπρλή βιάβε 30% ηωλ παηδηθώλ ζθειεηώλ πάληα πξηλ ηα 5 ρξ. θαη κεηά ηα 20 ρξ. ΔΝΣΟΠΙΗ Μεηάθπζε - κεηαλαζηεύεη ζηελ δηάθπζε Γύξω από ην γόλαην πρλά πνιπεζηηαθή

12 ΗΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΗΝΧΜΑ Θεραπεία ΟΥΗ ΒΗΟΦΗΑ ΟΥΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ ΑΠΟΞΔΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟ - ακθίβοιε δηάγλωζε - κεγάιε βιάβε

13 ΥΟΝΓΡΧΜΑ ΔΓΥΟΝΓΡΧΜΑ Ελδνκπειηθό ακάξηωκα πνπ πεξηέρεη θαιά δηαθνξνπνηεκέλν ρόλδξν ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ πρλό, ηπραίν εύξεκα Αλδξεο/Γπλαίθεο: 1/1 Κάζε ειηθία ΔΝΣΟΠΙΗ Οζηά άθξαο ρεηξόο Μεηάθπζε, αιιά θαη επίθπζε Μαθξά νζηά (ζπαληόηεξα) - κεξηαίν

14 ΥΟΝΓΡΧΜΑ ΔΓΥΟΝΓΡΧΜΑ Κεληξηθή, έθθεληξν, θινηώδεο βιάβε Οζηεόιπζε ζηξνγγπιή, κε ζαθή ζθιεξπληηθά όξηα Pop-corn πεξηερόκελν Μηθξά νζηά: ιέπηπλζε, δηάηαζε θινηνύ ΒΟΝΔ SCAN Ένηονα θεηικό δ.δ από κακοήθεια

15 ΥΟΝΓΡΧΜΑ ΔΓΥΟΝΓΡΧΜΑ Θεραπεία Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η Η ΒΙΟΦΙΑ: επί ακθηβόινπ δηαγλώζεωο ΚΑΘΑΡΙΜΟ: - άθξα ρείξα - καθξά νζηά όηαλ ή βιάβε >5 cm.

16 ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΔΓΥΟΝΓΡΧΜΑΣΑ Υολδροκάηωζε Νόζος ηοσ Ollier Hμιζωμαηική προζβολή

17 ΔΞΟΣΧΖ ΟΣΔΟΥΟΝΓΡΧΜΑ Ακάξηωκα από ππνιιείκκαηα ππνπεξηνζηηθνύ ρόλδξνπ ν νπνίνο αλαπηύζεηαη θαη ωξηκάδεη θπζηνινγηθά ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ πρλό Αλδξεο/Γπλαίθεο: 2/1 Γεκηνπξγείηαη ζηελ λεπηαθή ειηθία Γηάγλωζε: 6-20 ρξ ΔΝΣΟΠΙΗ Μαθξά νζηά - κεηάθπζε, κε ηελ ωξίκαλζε δηάθπζε - πέξημ ηνπ γόλαηνο - θεληξηθό βξαρηόλην Χκνπιάηε Ιζρηαθό νζηνύλ

18 ΔΞΟΣΧΖ Κιηληθή εηθόλα Φειαθεηή αλώδπλε κάδα Αύμεζε θάηα ηελ αλάπηπμε Bursitis: απόηνκε αύμεζε κεγέζνπο πγξό, πόλνο Eλίνηε πίεζε αγγείωλ, λεύξωλ

19 ΔΞΟΣΧΖ X-ray αθώο πεξηγεγξακκέλε κάδα ζην εμωηεξηθό ηνπ θινηνύ, κε ιεπηό θινηό θαη ρόλδξηλν πεξηερόκελν Υωξίο κίζρν, κε κίζρν (δηαθπζηαθή) Πνηθίιν κέγεζνο

20 ΔΞΟΣΧΖ Bone scan Θεηηθό ζε ελεξγή εμόζηωζε (παηδηά-έθεβνη) Αξλεηηθό ή ήπηα ζεηηθό ζηνπο ελήιηθεο!! Ξαλά ζεηηθό ζε εμαιιαγή ή bursitis

21 ΔΞΟΣΧΖ Αγγεηογραθία Ct-scan MRI

22 ΔΞΟΣΧΖ Θεραπεία ΑΝΧΓΤΝΗ: Γελ έρεη έλδεημε αθαίξεζεο ΑΦΑΙΡΔΗ: Πίεζε αγγείωλ θαη λεύξωλ

23 ΔΞΟΣΧΖ Πρόγλωζε Απξόβιεπην δπλακηθό αλάπηπμεο Stage II ζε παηδηά θαη εθήβνπο Stage I ζε ελήιηθεο Δμαιιαγή ζε ρνλδξνζάξθωκα < 1% - πόλνο, αύμεζε κεγέζνπο ζε ελήιηθα - ιέπηπλζε πεξηβάιινλαη ρόλδξνπ - ζπιινγή πγξνύ - bursitis - ζεηηθνπνίεζε bone scan - αιιαγή αθηηλνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ

24 ΠΟΛΛΑΠΛΔ ΔΞΟΣΧΔΗ πάληεο. (10 θνξέο ιηγόηεξν από κνλήξεο) Αλδξεο / Γπλαίθεο: 2/1 Δκθαλίδνληαη πξηλ ηελ ειηθία ηωλ 10 ρξ. Κιεξνλνκηθόηεηα ζηα 2/3 ηωλ πεξηπηώζεωλ Γελ είλαη ζπκκεηξηθέο αξθωκαηώδεο εμαιιαγή 20%!!! - παξαθνινύζεζε εθ όξνπ δωήο - ζηηο ελ ηω βάζεη έιεγρνο θάζε 2-3 ρξόληα

25 HISTIOCYTOSIS X Ιζηηνθπηηαξηθή πξνζβνιή δηαθόξωλ νξγάλωλ κε Κνθθηωκαηώδεηο ζρεκαηηζκνύο αγλώζηνπ αηηηνινγίαο, ε νπνία κπνξεί λα πξνζβάιιεη ηνλ κπειό ηωλ νζηώλ, εζωηεξηθά όξγαλα, ην δέξκα θαη ηνπο βιελνγόλνπο 1. θειεηόο: Μνλήξεο ή πνιιαπινύλ εωζηλόθηιν θνθθίωκα 2. Hand-Schuller-Christian disease 3. Letterer Siwe disease

26 HΧΗΝΟΦΗΛΟ ΚΟΚΚΗΧΜΑ Μία tummor like νζηηθή βιάβε, ε νπνία αλήθεη ζε κία oκάδα λόζωλ ηνπ δηθηπνελδνζπιηαθνύ ζπζηήκαηνο γλωζηέο ζαλ Histiocytosis X ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Πην ζπρλό ην κνλήξεο ΔΝΣΟΠΙΗ Πιαηέα θαη κηθξά νζηά ηνπ θνξκνύ - πιεπξέο, ιεθάλε, ζπνλδπιηθό ζώκα, θιείδα, ωκνπιάηε Πνιιαπιά < 10% Αξξελεο Ηιηθία: 5 10 ρξ. Αδξαλήο ή επηζεηηθή κνξθή Μαθξά νζηά - άλω ήκηζπ κεξηαίνπ, βξαρηόλην, δηάθπζε θλήκεο πάληα νζηά άθξαο ρεηξόο θαη πνδηνύ

27 ΖΧΗΝΟΦΗΛΟ ΚΟΚΚΗΧΜΑ X-ray Κεληξηθή ή έθθεληξε νζηενιπηηθή βιάβε Οκνηνγελήο, ζηξνγγπιή, ζαθή όξηα, ζθιεξπληηθά ρείιε (αδξαλήο κνξθή) Moth-eaten, αζαθή όξηα, ζθιεξπληηθά ρείιε, πεξηνζηηθή αληίδξαζε, πηζαλόλ onion skin (pseudomalignant κνξθή) Vertebra plana

28 ΖΧΗΝΟΦΗΛΟ ΚΟΚΚΗΧΜΑ Θεραπεία ΔΚΥΤΖ ΚΟΡΣΗΕΟΝΖ Αποθαηάζηαζε ζε 2 τρόληα ζε ζίγοσρε δηάγλωζε ΒΗΟΦΗΑ, ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΡΣΗΕΟΝΖ, ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ? επί ακθηβόιοσ δηαγλώζεως Αθηηλοβοιία σζηεκαηηθά θορηηδόλε Υεκεηοζεραπεία? ζε ποιιαπιές εληοπίζεης

29 ΗΝΧΓΖ ΓΤΠΛΑΗΑ Ελδνκπειηθό ακάξηωκα, απνηεινύκελν από ηλώδε-νζηίηε ηζηό, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη κνλνεζηηαθό ή πνιπεζηηαθό ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η κνλνεζηηαθή εληόπηζε ζπρλόηεξε Αγλωζηε ζπρλόηεηα - αζπκπηωκαηηθή - αδηάγλωζηε Γηάγλωζε κεηαμύ ρξ. ΔΝΣΟΠΙΗ Κάηω άθξα ζπρλόηεξα Μεξηαίν (εγγύο), θλήκε, πιεπξέο ην ίδην νζηνύλ πεξηζζόηεξεο από κία βιάβε Πνιπεζηηαθή, κία πιεπξά ηνπ ζώκαηνο

30 ΗΝΧΓΖ ΓΤΠΛΑΗΑ πλήζωο αζπκπηωκαηηθή Κιηληθή εηθόλα Πόλνο - θάηαγκα εθ θνπώζεωο - νζηηθή δηάηαζε (επηθαλεηαθό νζηνύλ) - παζνινγηθό θάηαγκα - νζηηθή παξακόξθωζε ΠΟΛΤΔΣΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ Cafe au lait θειίδεο Δλδνθξηλνινγηθέο δηαηαξαρέο - Mc Cune-Albright syndrome Intramuscular mixoma - Mazabraud syndrome

31 INΧΓΖ ΓΤΠΛΑΗΑ X-ray Διιείκκαηα ζηνλ θινηό θαη ην ζπνγγώδεο αθή όξηα, ελίνηε ζθιεξπληηθή άιω Γηάηαζε, ιέπηπλζε θινηνύ, όρη δηάζπαζε Όρη πεξηνζηηθή αληίδξαζε Ground glass ραξαθηεξηζηηθά Shepher s crook ζην εγγύο κεξηαίν

32 ΗΝΧΓΖ ΓΤΠΛΑΗΑ Θεραπεία ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΖ Ο Υ Η ΑΠΟΞΔΖ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΖ ΜΟΡΦΖ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΔΗ οζηεοηοκίες ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ οζηεοζύλζεζε

33 ΟΣΔΟΒΛΑΣΧΜΑ Καινήζεο όγθνο απνηεινύκελνο από νζηενβιάζηεο πνπ παξάγεη νζηενεηδέο θαη δνθηδωηό νζηνύλ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ πάληνο όγθνο Αλδξεο/Γπλαίθεο: 3/1 πάληα πξηλ ηα 10 θαη κεηά ηα 30 ρξ. ΔΝΣΟΠΙΗ Σν 50% νπίζζηα. θαη ηεξό νζηνύλ Μαθξά νζηά

34 ΟΣΔΟΒΛΑΣΧΜΑ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Giant osteoid osteoma Οζηενιπηηθόο κε ζθιεξπληηθά ζηνηρεία Κεληξηθή ή έθθεληξε εληόπηζε Πηζαλή δηάβξωζε θινηνύ Ιζωο κηθξή πεξηνζηηθή αληίδξαζε Ct - scan Αλαδεηθλύεη θαιύηεξα όξηα θαη πεξηερόκελν Bone scan Εληνλα ζεηηθό

35 ΟΣΔΟΒΛΑΣΧΜΑ Θεραπεία ηάδην 1 θαη 2: intarlesional cyrretage ηάδην 3: marginal ή wide εθηνκή.: απόμεζε θαη πηζαλόλ αθηηλνβνιία

36 ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΗΚΖ ΚΤΣΖ Καινήζεο ελεξγήο θαη ππεξπιαζηηθή βιάβε, κε θνηιόηεηεο πιήξεηο αηκνξξαγηθώλ ζηνηρείωλ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 1% πξωηνπαζώλ νζηηθώλ όγθωλ Γπλαίθεο/Αλδξεο: 2/1 90% εκθαλίδεηαη θάηω από ηα 20 ρξ. ΔΝΣΟΠΙΗ Οπνπδήπνηε Μεηα-δηαθύζεηο καθξώλ νζηώλ.. νπίζζηα ζηνηρεία

37 ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΗΚΖ ΚΤΣΖ X-ray Τπνπεξηνζηηθή, έληνλα νζηενιπηηθή βιάβε Αζαθήο δηαρωξηζκόο Αλαζπά, δηεζεί ηνλ θινηό

38 ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΗΚΖ ΚΤΣΖ Θεραπεία ΑΠΟΞΔΗ - ππνηξνπή 20% ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ - θίλδπλνο θαθνήζνπο εμαιιαγήο - θαηαζηξέθεη ηελ επηθπζηαθή πιάθα ΑΡΣΗΡΙΑΚΟ ΔΜΒΟΛΙΜΟ - ζπνλδπιηθή ζηήιε - ιεθάλε

39 ΥΟΝΓΡΟΒΛΑΣΧΜΑ Επηθπζηαθόο όγθνο απνηεινύκελνο από ρνλδξνβιάζηεο ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ πάλην Αλδξεο/Γπλαίθεο: 3/1 60% κεηαμύ ρξ πάληα πξηλ ηα 10 θαη κεηά ηα 35 ρξ. ΔΝΣΟΠΙΗ Αθξα καθξώλ νζηώλ Μεξηαίν, θλήκε, βξαρηόλην Δπηθπζηαθόο όγθνο

40 ΥΟΝΓΡΟΒΛΑΣΧΜΑ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ηξνγγπιή ή ειιεηπηνεηδήο νζηεόιπζε αθή, ζθιεξπληηθά όξηα Δηαηεηακέλνο, αθέξαηνο θινηόο Αζβεζηνπνηήζεηο ζην 30-40% Ct - scan MRI Bone scan Αλαδεηθλύεη θαιύηεξα ηηο αζβεζηνπνηήζεηο Αλαδεηθλύεη θαιύηεξα ην πεξηερόκελν Θεηηθό, ίδηα θαηαλνκή κε ηελ αθηηλνγξαθία

41 ΥΟΝΓΡΟΒΛΑΣΧΜΑ Θεραπεία ΑΠΟΞΔΗ: ηάδην1 θαη 2: - ππνηξνπή 10% ΔΝ BLOCK ΔΞΑΙΡΔΗ: ηάδην 3:

42 ΥΟΝΓΡΟΜΤΞΟΔΗΓΔ ΗΝΧΜΑ Καινήζεο όγθνο από ηλνκπμνεηδή θαη ρνλδξίηε ηζηό ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ πάλην Αλδξεο/Γπλαίθεο: 2/1 Ηιηθίεο κεηαμύ 5-30 ρξ ΔΝΣΟΠΙΗ Μεηαθύζεηο καθξώλ νζηώλ 30% θεληξηθή θλήκε πάληα ζηα άλω άθξα

43 ΥΟΝΓΡΟΜΤΞΟΔΗΓΔ ΗΝΧΜΑ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Μεηαθπζηαθή έθθεληξε νζηεόιπζε Ο επηκήθεο άμνλαο παξάιιεινο κε ηνλ άμνλα ηνπ όζηνύ Πξνζβάιιεη ην κηζό ή ηα 2/3 ηεο νζηηθήο δηακέηξνπ MRI - Οκνηνγελέο ζήκα - Bubbling out Αλώκαια, ιεπηά, ζθιεξπληηθά όξηα

44 ΥΟΝΓΡΟΜΤΞΟΔΗΓΔ ΗΝΧΜΑ Θεραπεία ΑΠΟΞΔΗ: ηάδην2 θαη 3 ΔΝ BLOCK ΔΞΑΙΡΔΗ: Τπνηξνπέο

45 ΓΔΜΟΔΗΓΔ ΗΝΧΜΑ Ωξηκν ίλωκα, παξόκνην κε ην δεζκνεηδέο ηωλ καιαθώλ κνξίωλ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ πάλην πρλόηεξν ζηνπο άλδξεο ΔΝΣΟΠΙΗ Γλάζν, καθξά νζηά ιεθάλε Ηιηθίεο θάηω 30 ρξ.

46 ΓΔΜΟΔΗΓΔ ΗΝΧΜΑ Μεγάιε νζηεόιπζε Δηάηαζε ηνπ θινηνύ Πηζαλόλ λενζρεκαηηδόκελν νζηό ζηνλ θινηό Δπζδηάθξηηε ζρέζε κε καιαθά κόξηα

47 ΓΔΜΟΔΗΓΔ ΗΝΧΜΑ Θεραπεία ΔΝ BLOCK ΔΞΑΙΡΔΗ ΑΠΟΞΔΗ: Yπνηξνπή 50%!!

48 ΓΗΓΑΝΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΟΓΚΟ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 5% όιωλ ηωλ όγθωλ 20% ηωλ θαινήζωλ όγθωλ Νεαξνί ελήιηθεο (20-40 ρξ.) πάληνο ζε αλαπηπζζόκελν ζθειεηό θαη πάλω από 50 ρξ. Μαθξά νζηά, κεηάθπζε, έθθεληξα Πεξηθεξηθό κεξηαίν Κεληξηθή θλήκε Κεληξηθό βξαρηόλην Ιεξό, Λεθάλε ΔΝΣΟΠΙΗ 10% grade I 60% grade II 30% grade III

49 ΓΗΓΑΝΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΟΓΚΟ Ct scan Ct scan ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Εληνλα νζηενιπηηθή βιάβε Αλάδεημε ηνπ θινηνύ MRI ρεηηθά ζαθή όξηα Λεπηπλζε, δηάηαζε, ελίνηε δηάζπαζε θινηνύ Εμαξηάηαη από ην ζηάδην Οκνηνγελέο ζήκα

50 ΓΗΓΑΝΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΟΓΚΟ Θεραπεία ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΙΜΕΝΣΟ C U R R E T A G E ΜΟΥΕΤΜΑΣΑ EN BLOCK RESECTION - παθολογικό κάηαγμα - grade III - μεγάλη οζηική καηαζηροθή ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ - ζσμπληρωμαηικά ζε δύζκολες περιοτές (λεκάνη, ιερό, ζπονδσλική ζηήλη)

51 ΓΗΓΑΝΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΟΓΚΟ Πρόγλωζε ΜΔΣΑΣΑΔΙ: 2-3% ζπλήζωο ζηνπο πλεύκνλεο ΤΠΟΣΡΟΠΗ: 20-50% (εμαξηάηαη από ην ζηάδην) ΚΑΚΟΗΘΗ ΔΞΑΛΛΑΓΗ: - απηόκαηε 1% - κεηά από αθηηλνβνιία 5-15%

52 Round cell lesions Ινώδης δυσπλασία Xονδρομυξοειδές ίνωμα Απλή οστική κύστη Μη οστεοποιούμενο ίνωμα Οστεοσάρκωμα Εγχόνδρωμα ΕΠΙΦΥΣΙΑΚΗ ΠΛΑΚΑ Χονδροβλάστωμα G C T

53

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο Απηή ήηαλ ε εηθόλα ηνπ θξαλίνπ θξαλίνπ άθξσλ πιελνκεγαιία Κιαζηθή εηθόλα αζζελνύο ζηνλ Θάιακν Οηθνγέλεηα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία Υσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ)

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Δπδ. Μπίιιε Υπεύθυνη Μαθήματος Φπζηθνζεξαπεία Μπνζθειεηηθνύ Σπζηήκαηνο ΙΙ Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Πξνβιήκαηα δίζθνπ Ιζρηαιγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Εσδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φσζικοθεραπεία Μσοζκελεηικού Σσζηήμαηος ΙΙ Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας Σθνιίσζε Νόζν Scheuermann

Διαβάστε περισσότερα

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων Σακταρώδης Γιαβήηης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Παζήζεηο αγθώλα, θαξπνύ & άθξαο ρείξαο Έμσ επηθνλδπιίηηδα αγθώλα Ρεπκαηνεηδή

Διαβάστε περισσότερα