ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλόρωςησ επτϋμβριοσ 2016 ΠΕΠ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλόρωςησ επτϋμβριοσ 2016 ΠΕΠ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »"

Transcript

1 ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλόρωςησ επτϋμβριοσ 2016 ΠΕΠ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ » Εθνικό Αρχό υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη Μαίρη Πραγιάτη 1

2 Ειςαγωγό Οι εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ αποτελούν προώποθϋςεισ που εξαςφαλύζουν το αναγκαύο πλαύςιο ρυθμύςεων και ςυνθηκών για την ουςιαςτικό υποςτόριξη από τα Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ Σαμεύα ςτο πλαύςιο του Εταιρικού υμφώνου για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ. Οι αιρεςιμότητεσ διακρύνονται ςε γενικϋσ και θεματικϋσ και εφαρμόζονται ςε όλα τα Προγρϊμματα του ΕΠΑ ςύμφωνα με το Ωρθρο 19 και το Παρϊρτημα ΦΙ του Κανονιςμού 1303/2013 «περύ καθοριςμού των κοινών διατϊξεων», το ϊρθρο 9 και το Παρϊρτημα V του Κανονιςμού 1305/2013 για τη «ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ από το Ευρωπαώκό Γεωργικό Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ)» και το ϊρθρο 11 και το Παρϊρτημα IV του Κανονιςμού 508/2014 για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ. Σα βόματα για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των αιρεςιμοτότων εύναι: Αρχικϊ προςδιορύζονται οι εφαρμοςτϋεσ αιρεςιμότητεσ ςτο Πρόγραμμα με βϊςη τουσ ειδικούσ ςτόχουσ και τισ επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ που ϋχουν ενςωματωθεύ ςε αυτό. τη ςυνϋχεια αποτυπώνεται η αυτοαξιολόγηςη των αιρεςιμοτότων από το Κρϊτοσ Μϋλοσ ςε ςυμφωνύα με την Ε.Ε. Για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των αιρεςιμοτότων προςδιορύςτηκαν όλεσ οι εμπλεκόμενεσ Τπηρεςύεσ που ϋχουν την αρμοδιότητα εκπλόρωςησ των απαιτόςεων των επιμϋρουσ κριτηρύων των αιρεςιμοτότων και αποτυπώθηκε η εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων από την ΕΑ/ΕΤΑ κατόπιν ςυςτηματικόσ ςυνεργαςύασ και διαβούλευςησ με τισ ελληνικϋσ Τπηρεςύεσ και τισ Τπηρεςύεσ τησ ΕΕ. Η αυτοαξιολόγηςη ϋγινε με γνώμονα τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων και την εξειδύκευςό τουσ ςύμφωνα με τον Κανονιςμό και το ςχετικό Guidance τησ Ε.Ε. Σα κριτόρια των αιρεςιμοτότων αξιολογούνται με : /ΟΦΙ ενώ οι αιρεςιμότητεσ με / ΟΦΙ/. Ειδικότερα, η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι όταν όλα τα κριτόρια αξιολογούνται με. Η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι, όταν ϋςτω ϋνα κριτόριο αξιολογεύται με ΟΦΙ. Σϋλοσ, η αυτοαξιολόγηςη εύναι ΟΦΙ όταν όλα τα κριτόρια αξιολογούνται με ΟΦΙ. το πλαύςιο του εγκεκριμϋνου Περιφερειακού Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ » ϋχουν ενςωματωθεύ 29 εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ (7 γενικϋσ και 22 θεματικϋσ) με βϊςη τισ επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ και τουσ ειδικούσ ςτόχουσ του Προγρϊμματοσ. τον Πύνακα Ι αποτυπώνεται η ςυνολικό αξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων όπωσ ϋχει ενςωματωθεύ ςτο Πρόγραμμα. τουσ Πύνακεσ ΙΙ (ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ) & ΙΙΙ (ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ) παρουςιϊζεται η πρόοδοσ εκπλόρωςησ των εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων με βϊςη τισ ενϋργειεσ που ϋχουν περιγραφεύ ςτα επιμϋρουσ ςχϋδια δρϊςησ, η εκτιμώμενη ημερομηνύα εκπλόρωςησ όπωσ ϋχει αποτυπωθεύ ςτο εγκεκριμϋνο Πρόγραμμα και οι φορεύσ που εύναι αρμόδιοι για την εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων που δεν εκπληρώνονται ό εκπληρώνονται μερικώσ. 2

3 ΠΙΝΑΚΑ Ι ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Θεματικϋσ ΟΦΙ ύνολο ΕΣΠΑ, Σαμεύο υνοχόσ ΕΚΣ ύνολο Θεματικών αιρεςιμοτότων Γενικϋσ ύνολο αιρεςιμοτότων Παρακϊτω, με μαύρο χρώμα αποτυπώνεται ανϊ αιρεςιμότητα, η εκπλόρωςη κατϊ την ϋγκριςη του ΕΠ ενώ με κόκκινο χρώμα η τρϋχουςα κατϊςταςη με βϊςη την αυτοαξιολόγηςη τησ χώρασ 3

4 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 1.1 Η ύπαρξη μιασ εθνικόσ ό περιφερειακόσ ςτρατηγικόσ ευφυούσ εξειδύκευςησ ςε ςυνϊφεια με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμύςεων, η οπούα να προκαλεύ μόχλευςη ςτην ιδιωτικό δαπϊνη για ϋρευνα και καινοτομύα και να ςυνδϋεται με την καλό επύδοςη των εθνικών ό περιφερειακών ςυςτημϊτων ϋρευνασ και καινοτομύασ 1.2 Η ύπαρξη πολυετούσ ςχεδύου για τον προώπολογιςμό κόςτουσ και τον καθοριςμό προτεραιοτότων των επενδύςεων 1. Να υφύςταται εθνικό ό περιφερειακό ςτρατηγικό ϋξυπνησ εξειδύκευςησ, η οπούα: ΟΦΙ 2. βαςύζεται ςε SWOT ό παρεμφερό ανϊλυςη για τη ςυγκϋντρωςη των πόρων ςε περιοριςμϋνο αριθμό προτεραιοτότων ϋρευνασ και καινοτομύασ 3. περιγρϊφει μϋτρα για την ενθϊρρυνςη των ιδιωτικών επενδύςεων ςε Ε&ΣΑ 4. περιϋχει μηχανιςμό παρακολούθηςησ 5. Ϊχει εγκριθεύ πλαύςιο που περιγρϊφει τουσ διαθϋςιμουσ δημοςιονομικούσ πόρουσ για την ϋρευνα και καινοτομύα Να ϋχει υιοθετηθεύ ϋνα ενδεικτικό πολυετϋσ ςχϋδιο για τον προώπολογιςμό κόςτουσ και τον καθοριςμό προτεραιοτότων για επενδύςεισ που ςχετύζονται με τησ προτεραιότητεσ τησ ΕΕ και όπου εύναι εφικτό με τισ προτεραιότητεσ του Ευρωπαώκού τρατηγικού Υόρουμ για τησ Ερευνητικϋσ Τποδομϋσ (European Strategy Forum on Research Infrastructures ESFRI) 4 28/2/2015 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ Ε.Π. & ΓΓΕΣ NAI NAI ΟΦΙ 20/2/2015 Γενικό Γραμματεύα Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ & Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ Οι ςτρατηγικϋσ για την Ϊξυπνη Εξειδύκευςη (Εθνικό και 13 Περιφερειακϋσ) ϋχουν καταρτιςτεύ και ϋχουν αποςταλεύ ςτην Ε.Ε. Οι υπηρεςύεσ τησ Ε.Ε. ϋχουν αποςτεύλει ςχετικϋσ επιςτολϋσ (14) με βϊςη τισ οπούεσ υπϊρχει ςυμφωνύα με την Ελλϊδα ωσ προσ την εκπλόρωςη των απαιτόςεων τησ αιρεςιμότητασ. Ο μηχανιςμόσ παρακολούθηςησ εύναι ςε τελικό ςτϊδιο διαμόρφωςησ. Η ΓΓΕΣ προετούμαςε κεύμενα αναφορϊσ για την κϊλυψη των απαιτόςεων τησ αιρεςιμότητασ 1.2 τα οπούα απεςτϊληςαν ςτην Ε.Ε. για διαβούλευςη ςτισ 18/01/2016. Δόθηκαν κατευθύνςεισ από την ΕΕ για την οριςτικοπούηςη του πολυετούσ ςχεδύου των ερευνητικών υποδομών ςε απόλυτη ςυνϋργεια με την εθνικό ςτρατηγικό, ευφυούσ εξειδύκευςησ. Εγκρύθηκε ο κατϊλογοσ των

5 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 20 Τποδομών Ϊρευνασ, Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ και Καινοτομύασ του Εθνικού Οδικού Φϊρτη με βϊςη κριτόρια ςυνϊφειασ με την Εθνικό τρατηγικό Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ με την ΤΑ του αν. Τπουργού (2 η Ορθό επανϊληψη Α.Π / ) Προκηρύχθηκε ο 2 οσ κύκλοσ για τη χρηματοδότηςη των ερευνητικών υποδομών και την κϊλυψη του υπόλοιπου 50% των πόρων τησ Επενδυτικόσ προτεραιότητασ Ια του ΕΠΑΝΕΚ (Χ0ΜΝ ΡΨΞ 29/07/2016). Νϋα εκτιμώμενη ημ/νια εκπλόρωςησ: 30/ 11/ Χηφιακό ανϊπτυξη: Ϊνα ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για την ψηφιακό ανϊπτυξη με ςτόχο την ενθϊρρυνςη οικονομικϊ προςιτών, καλόσ ποιότητασ και διαλειτουργικών μϋςω τησ χρόςησ των ΣΠΕ ιδιωτικών και δημόςιων υπηρεςιών και αύξηςη του βαθμού χρόςησ τουσ από τουσ πολύτεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ευϊλωτων ομϊδων, τισ επιχειρόςεισ και τη δημόςια 1. Να υφύςταται ςτρατηγικό πλαύςιο ςτρατηγικόσ για την ψηφιακό ανϊπτυξη, για παρϊδειγμα, ςτο πλαύςιο τησ εθνικόσ ό τησ περιφερειακόσ ςτρατηγικόσ για ϋξυπνη εξειδύκευςη, το οπούο περιλαμβϊνει: 2. προώπολογιςμό και ιερϊρχηςη των προτεραιοτότων των δρϊςεων μϋςω ανϊλυςησ SWOT ό παρεμφερούσ ανϊλυςησ, ςύμφωνα με τον πύνακα 5 NAI ΟΦΙ 31/3/2015 Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Σο χρονοδιϊγραμμα εκπλόρωςησ των ενεργειών που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο Δρϊςησ τησ αιρεςιμότητασ παρουςιϊζει ςημαντικό υςτϋρηςη. Οι ενϋργειεσ που ϋχουν γύνει εύναι: Θεςμοθετόθηκε κεντρικό δομό ενιαύου ςυντονιςμού πολιτικόσ και υλοπούηςησ δρϊςεων ΣΠΕ με τη ςύςταςη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ

6 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ διούκηςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πρωτοβουλιών διαςυνοριακόσ ςυνεργαςύασ αποτελεςμϊτων του ψηφιακού θεματολογύου για την Ευρώπη 3. θα πρϋπει να ϋχει πραγματοποιηθεύ ανϊλυςη όςον αφορϊ την εξιςορρόπηςη τησ υποςτόριξησ τησ ζότηςησ και τησ προςφορϊσ τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΣΠΕ) 4. δεύκτεσ για τη μϋτρηςη τησ προόδου των παρεμβϊςεων ςε τομεύσ όπωσ ο ψηφιακόσ γραμματιςμόσ, η ηλεκτρονικό ϋνταξη, η ηλεκτρονικό προςβαςιμότητα και η πρόοδοσ τησ ηλεκτρονικόσ υγεύασ, εντόσ των ορύων του ϊρθρου 168 ΛΕΕ, που ευθυγραμμύζονται, κατϊ περύπτωςη, με τισ Yυφιςτϊμενεσ ςυναφεύσ τομεακϋσ, ενωςιακϋσ, εθνικϋσ ό περιφερειακϋσ ςτρατηγικϋσ 5. αξιολόγηςη των αναγκών για την ενύςχυςη των ικανοτότων ςτισ ΣΠΕ Γενικό Γραμματεύα Δημοςύων Επενδύςεων - ΕΠΑ ΟΦΙ 31/3/2015 Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Χηφιακόσ Πολιτικόσ (Ν 4389/2016, ). υγκροτόθηκε Ομϊδα Εργαςύασ από το Γενικό Γραμματϋα Χηφιακόσ Πολιτικόσ για την εκπλόρωςη των απαιτόςεων που αφορούν την αιρεςιμότητα 2.1 Εκτιμώμενη ημ/νια αποςτολόσ ςτην Ε.Ε. επικαιροποιημϋνου ςχεδύου ςτρατηγικόσ για την Χηφιακό Ανϊπτυξη : 10/10/2016. Εκτιμώμενη ημ/νια υποβολόσ τελικού κειμϋνου ςτρατηγικόσ:30/10/2016 Γενικό Γραμματεύα Δημοςύων Επενδύςεων ΕΠΑ 6

7 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 2.2 Τποδομό δικτύων πρόςβαςησ τησ γενιϊσ (NGA): Η ύπαρξη εθνικών ό περιφερειακών ςχεδύων NGA που λαμβϊνουν υπόψη τησ περιφερειακϋσ δρϊςεισ για την επύτευξη των ςτόχων τησ ΕΕ για την πρόςβαςη υψηλόσ ταχύτητασ ςτο διαδύκτυο, που εςτιϊζονται ςε περιοχϋσ τησ οπούεσ η αγορϊ δεν μπορεύ να παρϋχει ανοικτό υποδομό με προςιτό κόςτοσ και ςε ικανοποιητικό ποιότητα, ςύμφωνα με τησ κανόνεσ ανταγωνιςμού και κρατικών ενιςχύςεων τησ ΕΕ και παρϋχουν προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ τησ ευϊλωτεσ ομϊδεσ. 1. Να ϋχει καταρτιςθεύ ϋνα εθνικό ό/και περιφερειακό ςχϋδιο για Τποδομϋσ Χηφιακόσ Πρόςβαςησ Σησ Γενιϊσ που να περιλαμβϊνει: 2. ςχϋδιο επενδύςεων ςε υποδομϋσ το οπούο θα βαςύζεται ςε μύα οικονομικό ανϊλυςη και θα λαμβϊνει υπόψη τισ υφιςτϊμενεσ δημόςιεσ και ιδιωτικϋσ υποδομϋσ και τα δημοςιευμϋνα ςχϋδια ιδιωτικών επενδύςεων 3. βιώςιμα αναπτυξιακϊ μοντϋλα που ενιςχύουν τον ανταγωνιςμό και παρϋχουν πρόςβαςη ςε προςβϊςιμεσ, προςιτϋσ ςε κόςτοσ, ποιοτικϋσ υποδομϋσ και υπηρεςύεσ που ϋχουν λϊβει μϋριμνα ωσ προσ τισ μελλοντικϋσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ 4. μϋτρα για την ενεργοπούηςη ιδιωτικών επενδύςεων 31/3/2015 Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα εκπλόρωςησ τησ αιρεςιμότητασ. αναρτόθηκε ςχετικό επιςτολό ςτην SFC με την οπούα αύρεται η αυτοδϋςμευςη που αφορϊ την επενδυτικό προτεραιότητα 2 α. 3.1 Τλοπούηςη ςυγκεκριμϋνων ενεργειών για την προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ λαμβϊνοντασ υπόψη την «Πρϊξη για τησ Μικρϋσ Επιχειρόςεισ» [Small Business Act (SBA)] 1. Οι ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ εύναι: Μϋτρα για τη μεύωςη του κόςτουσ και του χρόνου ύδρυςησ επιχειρόςεων λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ ςτόχουσ του Small Business Act 2. Μϋτρα για την χορόγηςη αδειών ϋναρξησ και 7

8 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ ϊςκηςησ τησ ειδικότερησ δραςτηριότητασ τησ επιχειρόςεισ 3. Η ύπαρξη ενόσ μηχανιςμού για την παρακολούθηςησ τησ εφαρμογόσ των μϋτρων του SBA τα οπούα υπϊρχουν και αξιολογούν την επύπτωςη ςτισ ΜΜΕ 8

9 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 4.1. Τλοπούηςη ενεργειών για την προώθηςη οικονομικϊ αποτελεςματικών βελτιώςεων ςτην αποδοτικότητα τησ χρόςησ ενϋργειασ από τησ τελικούσ χρόςτεσ καθώσ και για την προώθηςη οικονομικϊ αποτελεςματικών επενδύςεων ςτην Ενεργειακό Αποδοτικότητα κατϊ την καταςκευό ό ανακαύνιςη κτηρύων. 1. Θϋςπιςη μϋτρων για τη διαςφϊλιςη των ελϊχιςτων απαιτόςεων που αφορούν ςτην ενεργειακό απόδοςη κτηρύων ςύμφωνα με το Ωρθρο 3, το Ωρθρο 4 και το Ωρθρο 5 τησ Οδηγύασ 2010/31/ΕΕ ΟΦΙ 30/9/2015 Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ, Δ/νςη Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακόσ Αποδοτικότητασ υςτϊθηκε Επιτροπό υντονιςμού για την επικαιροπούηςη τησ εθνικόσ νομοθεςύασ για την ενεργειακό απόδοςη των κτιρύων ςτο Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (ΤΑ ΑΠ /109 22/01/2016) Εκπονούνται οι 3 εκθϋςεισ για τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ (μονοκατοικύεσ, πολυκατοικύεσ, γραφεύα). Η ϋκθεςη για τισ μονοκατοικύεσ ολοκληρώθηκε και ςτϊλθηκε ςτην Ε.Ε.. Η ϋκθεςη για τισ πολυκατοικύεσ θα ολοκληρωθεύ μϋχρι 30/09/2016. Η ϋκθεςη για τα γραφεύα θα ολοκληρωθεύ εντόσ του Νοεμβρύου Με βϊςη τα αποτελϋςματα των εκθϋςεων θα αποφαςιςτεύ αν απαιτεύται τροποπούηςη του ΚΕΝΑΚ. Νϋα εκτιμώμενη ημ/νια εκπλόρωςησ: 31/ 12/ Λόψη μϋτρων για τη θϋςπιςη τησ ςυςτόματοσ πιςτοπούηςησ τησ ενεργειακόσ απόδοςησ κτηρύων ςύμφωνα με το Ωρθρο 9

10 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 11 τησ Οδηγύασ 2010/31/ΕΕ. 3. Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη ςτρατηγικού ςχεδιαςμού ωσ προσ την ενεργειακό απόδοςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 3 τησ οδηγύασ 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ, Δ/νςη Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακόσ Αποδοτικότητασ Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ του κριτηρύου. Η κατϊρτιςη μϋτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουϊριο 2015 και ο ςχετικόσ ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ απεςτϊλη ςτην ΕΕ. 4. Μϋτρα ςύμφωνα με το Ωρθρο 13 τησ Οδηγύασ 2006/32/EΚ για την αποδοτικότητα τησ χρόςησ ενϋργειασ από τησ τελικούσ χρόςτεσ και για τησ ενεργειακϋσ υπηρεςύεσ, ϋτςι ώςτε να διαςφαλιςθεύ η προμόθεια ατομικών μετρητών ςε τελικούσ καταναλωτϋσ, κατϊ το μϋτρο που αυτό εύναι τεχνικϊ εφικτό, οικονομικϊ εύλογο και ςε αναλογικό ςχϋςη με την πιθανό εξοικονόμηςη ενϋργειασ. 4.2 Τλοπούηςη ενεργειών για την προώθηςη υψηλόσ αποδοτικότητασ ςυμπαραγωγόσ θερμότητασ και ηλεκτριςμού. Οι ενϋργειεσ εύναι: 1. Η υποςτόριξη τησ ςυμπαραγωγόσ να βαςύζεται ςτη ζότηςη χρόςιμησ θερμότητασ και ςτην πρωτογενό εξοικονόμηςη ενϋργειασ ςύμφωνα με τα Ωρθρα 7.1 και 9.1. (α) και (β) τησ Οδηγύασ 2004/8/EΚ). 10

11 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 4.3 Τλοπούηςη ενεργειών για την προώθηςη τησ παραγωγόσ και διανομόσ ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ. 2. τα Κρϊτη Μϋλη ό οι αρμόδιοι φορεύσ τησ να ϋχουν αξιολογόςει το υφιςτϊμενο νομοθετικό και κανονιςτικό πλαύςιο αναφορικϊ με τησ διαδικαςύεσ χορόγηςησ ϋγκριςησ ό τησ λοιπϋσ διαδικαςύεσ ϋτςι ώςτε: o o να ενθαρρύνουν το ςχεδιαςμό μονϊδων ςυμπαραγωγόσ που θα μπορούν να καλύψουν την οικονομικϊ εύλογη/δικαιολογημϋνη ζότηςη για «χρόςιμη» παραγωγό θερμότητασ και να αποφύγουν την περιττό/περιςςότερη από την αναγκαύα παραγωγό θερμότητασ μεύωςη των κανονιςτικών και μη κανονιςτικών εμποδύων για την αύξηςη τησ ςυμπαραγωγόσ. 1. Να ϋχουν διαμορφωθεύ διαφανό ςχόματα υποςτόριξησ να διαςφαλύζεται προτεραιότητα πρόςβαςησ ςτο ηλεκτρικό δύκτυο ό εγγυημϋνη πρόςβαςη και προτεραιότητα ςτη διανομό, να ϋχουν διαμορφωθεύ τυποποιημϋνοι κανόνεσ ςχετικϊ με την κατανομό και τον επιμεριςμό του κόςτουσ των τεχνικών προςαρμογών που να ϋχουν δημοςιοποιηθεύ ςύμφωνα με το Ωρθρο 14 (1), τα Ωρθρα 16 (2) και 16 (3) τησ Οδηγύασ 11 NAI

12 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 2009/28/EΚ. 2. Σο Κρϊτοσ-Μϋλοσ να ϋχει υιοθετόςει ϋνα εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ για την ανανεώςιμη ενϋργεια ςύμφωνα με το Ωρθρο 4 τησ Οδηγύασ 2009/28/EΚ. 5.1 Πρόληψη και διαχεύριςη κινδύνων: Εθνικϋσ ό περιφερειακϋσ εκτιμόςεισ επικινδυνότητασ για την διαχεύριςη φυςικών καταςτροφών λαμβϊνοντασ υπόψη την προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό Να ϋχει καταρτιςθεύ μύα εθνικό ό περιφερειακό εκτύμηςη επικινδυνότητασ με τα ακόλουθα ςτοιχεύα: 2. Περιγραφό τησ διαδικαςύασ, τησ μεθοδολογύασ, των μεθόδων και των μη ευαύςθητων δεδομϋνων που χρηςιμοποιούνται για την εκτύμηςη επικινδυνότητασ καθώσ τησ και τα βαςιζόμενα τησ ςχετικϋσ επικινδυνότητεσ κριτόρια για την ιερϊρχηςη των επενδύςεων 3. Περιγραφό ςεναρύων ενόσ μόνο κινδύνου και πολλαπλών κινδύνων 4. Να ϋχουν ληφθεύ υπόψη, όπου απαιτούνται, οι εθνικϋσ ςτρατηγικϋσ προςαρμογόσ ςτην κλιματικό αλλαγό 6.1 Σομϋασ υδατικών πόρων: Ύπαρξη (α) τιμολογιακόσ πολιτικόσ για το νερό που θα παρϋχει επαρκό κύνητρα τησ χρόςτεσ για την αποδοτικό χρόςη υδατικών πόρων και (β) ΟΦΙ 1. ε τομεύσ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και Σαμεύο υνοχόσ, το Κρϊτοσ Μϋλοσ να ϋχει διαςφαλύςει τη ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ χρόςεων νερού ςτην ανϊκτηςη ΟΦΙ H τελικό διαμόρφωςη και ϋγκριςη τησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ για την ΤΠΕΚΑ/Ειδικό Γραμματεύα Τδϊτων/ Εθνικό Επιτροπό Τδϊτων Τλοποιούνται οι ενϋργειεσ που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο Δρϊςησ. Η μελϋτη για την τιμολογιακό πολιτικό για όλεσ τισ χρόςεισ ϋχει 12

13 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ μιασ επαρκούσ ςυνειςφορϊσ των διαφορών χρόςεων του νερού ςτην ανϊκτηςη του κόςτουσ των υπηρεςιών ύδρευςησ ςε ποςοςτό που θα καθοριςθεύ ςτα εγκεκριμϋνα ςχϋδια διαχεύριςησ λεκανών απορροόσ ποταμών, για επενδύςεισ που υποςτηρύζονται από Προγρϊμματα του κόςτουσ των υπηρεςιών νερού ανϊ τομϋα, ςύμφωνα με το Ωρθρο 9, παρϊγραφοσ 1, πρώτο εδϊφιο τησ Οδηγύασ 2000/60/EΚ, λαμβϊνοντασ υπόψη, όπου απαιτεύται, των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώςεων τησ αποκατϊςταςησ καθώσ και τισ γεωγραφικϋσ και κλιματικϋσ ςυνθόκεσ τησ περιφϋρειασ ό των περιφερειών τισ οπούεσ αφορϊ. ύδρευςη αναμϋνεται να ολοκληρωθεύ ϋωσ τισ 30/4/2016 και για τισ λοιπϋσ χρόςεισ ύδατοσ μϋχρι 30/9/2016. εκπονηθεύ υπό την επύβλεψη τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ Τδϊτων. 25/11/2015: υγκροτόθηκε η Γνωμοδοτικό Επιτροπό Τδϊτων. 22/4/2016: Ολοκληρώθηκε η διαβούλευςη με τη Γνωμοδοτικό Επιτροπό Τδϊτων 30/4/2016: Διαμορφώθηκε τελικό ΚΤΑ διαμόρφωςησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ για όλεσ τισ χρόςεισ του νερού 27/6/2016 : Κοινοπούηςη του ςχεδύου ΚΤΑ ςτη DG ENV 12/9/2016 : ολοκλόρωςη τησ διαβούλευςησ επύ του ςχεδύου ΚΤΑ ςε εθνικό επύπεδο Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαβούλευςησ αναμϋνεται η υπογραφό τησ ΚΤΑ για την για την τιμολογιακό πολιτικό για όλεσ τισ χρόςεισ του νερού. 13

14 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 2. Η ϋγκριςη ςχεδύου διαχεύριςησ λεκϊνησ απορροόσ ποταμού για την περιοχό λεκϊνησ απορροόσ ποταμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 τησ οδηγύασ 2000/60/ΕΚ. ΟΦΙ 31/3/2015 : Ολοκλόρωςη και ϋγκριςη των χεδύων Διαχεύριςησ για τα Τδατικϊ Διαμερύςματα 31/12/2015 : 2οσ κύκλοσ χεδύων Διαχεύριςησ για τα Τδατικϊ Διαμερύςματα ΤΠΕΚΑ/Ειδικό Γραμματεύα Τδϊτων Εθνικό Επιτροπό Τδϊτων Με Αποφϊςεισ τησ Εθνικόσ Επιτροπόσ Τδϊτων ϋχουν εγκριθεύ τα 14 χϋδια Διαχεύριςησ Λεκανών Απορροόσ (Αττικόσ, Ανατ. τερεϊσ Ελλϊδασ, Βόρειασ Πελοποννόςου, Ανατολικόσ Πελοποννόςου, Δυτικόσ Πελοποννόςου, Ηπεύρου, Θρϊκησ και Ανατολικόσ, Κεντρικόσ και Δυτικόσ Μακεδονύασ, Δυτικόσ τερεϊσ, Θεςςαλύασ, Κρότησ και Νόςων Αιγαύου). Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα ϊρςησ τησ αυτοδϋςμευςησ για τα Π.Ε.Π. Κρότησ, Βορεύου Αιγαύου και Νοτύου Αιγαύου με ςχετικό επιςτολό τησ ΕΕ (Ares(2016) /04/2016). Η ικανοπούηςη των απαιτόςεων του κριτηρύου θα ικανοποιηθεύ με την υλοπούηςη του ϋργου τησ αυτεπιςταςύασ τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ Τδϊτων Νέα εκτιμώμενη ημ/νια εκπλήρωςησ: 31/ 12/ Προώθηςη οικονομικϊ και περιβαλλοντικϊ βιώςιμων επενδύςεων ςτον τομϋα 1. Να ϋχει υποβληθεύ προσ την Επιτροπό ϋκθεςη προόδου ωσ προσ τουσ ςτόχουσ του Ωρθρου 14

15 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ αποβλότων, ιδύωσ με την ανϊπτυξη ςχεδύων διαχεύριςησ αποβλότων ςύμφωνα με την Οδηγύα 2008/98/EC για τα απόβλητα και ςύμφωνα με την ιερϊρχηςη των αποβλότων 11 τησ Οδηγύασ 2008/98/EΚ και ωσ προσ τισ ςτοχευμϋνεσ ενϋργειεσ για την επύτευξη των ςτόχων που τύθενται ςτο ϊρθρο 11 τησ Οδηγύασ 2008/98/ΕΚ 2. Να υπϊρχει ϋνα ό περιςςότερα ςχϋδια διαχεύριςησ αποβλότων ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του Ωρθρου 28 τησ Οδηγύασ 2008/98/EΚ. ΟΦΙ ΕΔΑ: 15/3/2015 ΠΕΔΑ: 30/9/2015 Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ/Διεύθυνς η Προςταςύασ Βιοποικιλότητασ, Εδϊφουσ & Διαχεύριςησ Αποβλότων/Σμόμα Αςτικών, Βιομηχανικών & υναφών Αποβλότων Οι αρμόδιοι φορεύσ για την εκπόνηςη και υλοπούηςη των ΠΕΔΑ (Περιφερειακού ΥΟΔΑ του Ν_4071/2012, Περιφϋρειεσ ) Ο ΕΔΑ εύναι ςε ιςχύ ick.aspx?fileticket=xx4zefaij Vk=&tabid=238&language=e l-gr. Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα ϊρςησ τησ αυτοδϋςμευςησ για τα 7 ΠΕΠ και το ΤΜΕΠΕΡΑΑ με ςχετικό επιςτολό τησ ΕΕ (Ares(2016) /04/2016. το πλαύςιο τησ αυτοδϋςμευςησ για το ΠΕΠ Βορεύου Αιγαύου, εςτϊλη επιςτολό τησ Ε.Ε. για να δημοςιοποιηθεύ πρόςκληςη για υποβολό προτϊςεων (Ref. Ares(2016) /09/2016). Σο χρονοδιϊγραμμα εκπλόρωςησ των ενεργειών που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο Δρϊςησ τησ αιρεςιμότητασ παρουςιϊζει υςτϋρηςη ςε ςχϋςη με την ϋγκριςη των ΠΕΔΑ. Η διαδικαςύα υποβολόσ, ϋγκριςησ και υιοθϋτηςησ των 15

16 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ ΠΕΔΑ εύναι ςε εξϋλιξη. Ϊχουν υποβληθεύ και οι 13 φϊκελοι ΠΕΔΑ ςτην αρμόδια Τπηρεςύα του ΤΠΕΝ. Ϊχουν υπογραφεύ οι ΚΤΑ των ΠΕΔΑ για την Ϋπειρο, τη Θεςςαλύα και την Κρότη. Νέα εκτιμώμενη ημ/νια εκπλήρωςησ : 30/11/ Σο Κρϊτοσ Μϋλοσ να ϋχει θεςπύςει προγρϊμματα πρόληψησ δημιουργύασ αποβλότων, όπωσ απαιτεύται από τον Ωρθρο 29 τησ Οδηγύασ. ΤΠΑΠΕΝ/Διεύθυνςη Προςταςύασ Βιοποικιλότητασ, Εδϊφουσ & Διαχεύριςησ Αποβλότων/Σμόμα Αςτικών, Βιομηχανικών & υναφών Αποβλότων Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ του κριτηρύου. Σο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψησ ϋχει ολοκληρωθεύ και ϋχει αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Τπουργεύου Παραγωγικόσ Αναςυγκρότηςησ, Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ με ημερομηνύα 31/12/ Να ϋχουν υιοθετηθεύ τα αναγκαύα μϋτρα για την επύτευξη του ςτόχου τησ επαναχρηςιμοπούηςησ και ανακύκλωςησ ϋωσ το 2020, ςύμφωνα με το Ωρθρο 11.2 τησ Οδηγύασ 2008/98/EΚ OXI 30/9/2015 ΤΠΑΠΕΝ/Διεύθυνςη Προςταςύασ Βιοποικιλότητασ, Εδϊφουσ & Διαχεύριςησ Αποβλότων/Σμόμα Αςτικών, Βιομηχανικών & υναφών Αποβλότων Σα μϋτρα για την επύτευξη του ςτόχου τησ ανακύκλωςησ ϋωσ το 2020 υπϊρχουν ςτο Ν αλλϊ διαχϋονται και ςε ϊλλα νομοθετόματα. Περιγρϊφονται ςτον ΕΔΑ και εξειδικεύονται ςτουσ ΠΕΔΑ 16 Η εκπλόρωςη του κριτηρύου

17 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ ακολουθεύ το χρονοδιϊγραμμα των ΠΕΔΑ. 7.1 Μεταφορϋσ: Η ύπαρξη ενόσ ςυνολικού ςχεδύου/ων ό πλαιςύου/ων για τισ επενδύςεισ μεταφορών ςύμφωνα με το θεςμικό ςύςτημα των κρατών μελών (που περιλαμβϊνει τισ δημόςιεσ μεταφορϋσ ςε περιφερειακό και τοπικό επύπεδο) το οπούο υποςτηρύζει την ανϊπτυξη υποδομών και βελτιώνει τισ ςυνδϋςεισ με το αναλυτικό και βαςικό δύκτυο ΔΕΔ-Μ. 1. Η ύπαρξη ςυνολικού/ών ςχεδύου/ων ό πλαιςύου/ων για τισ επενδύςεισ μεταφορών το οπούο ικανοποιεύ τισ νομικϋσ απαιτόςεισ για ςτρατηγικό περιβαλλοντικό εκτύμηςη και το οπούο καθορύζει: 2. τη ςυμβολό ςτον Ενιαύο Ευρωπαώκό Φώρο Μεταφορών ςύμφωνα με το ϊρθρο 10 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (5 ), ςυμπεριλαμβανομϋνων των προτεραιοτότων για επενδύςεισ: 3. ςτο βαςικό ΔΕΔ-Μ και ςτο αναλυτικό δύκτυο όπου προβλϋπονται επενδύςεισ από το ΕΣΠΑ και το Σαμεύο υνοχόσ και 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ του κριτηρύου. 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών 4. δευτερογενεύσ ςυνδϋςεισ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών Σο ΠΕΜ ϋχει εγκριθεύ με ςχετικό Απόφαςη του Γενικού Γραμματϋα του Τπουργεύου Τποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Α.Π / Υ.97 ΑΔΑ ΒΖΗΑ1- ΦΔΖ) 5. μύα ςειρϊ ρεαλιςτικών και ώριμων ϋργων για τα οπούα προβλϋπεται ςτόριξη από το ΕΣΠΑ και το Σαμεύο υνοχόσ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών 17

18 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 6. μϋτρα για να εξαςφαλιςτεύ η ικανότητα των ενδιϊμεςων φορϋων και των δικαιούχων για να παρϊγουν τη ςειρϊ ϋργων. ΟΦΙ 28/2/2015 Τπουργεύο Οικονομύασ Οι απαιτόςεισ του κριτηρύου καλύπτονται με ςχετικϋσ ρυθμύςεισ που ϋχουν ενςωματωθεύ: ςτον ςχεδιαςμό του υςτόματοσ Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (ΔΕ) τησ ΠΠ ςυμπεριλαμβανομϋνου του Οδηγού Αξιολόγηςησ πρϊξεων (ϋχουν καταρτιςτεύ από την ΕΑ/ΕΤΘΤ) ςτην ΤΑ που προβλϋπει τα μϋτρα υποςτόριξησ των Δικαιούχων ϋργων μεταφορών (ϋχει καταρτιςτεύ από την ΕΑ/ΕΤΘΤ) ςε ρυθμύςεισ του υφιςτϊμενου θεςμικού πλαιςύου που ςτόχο ϋχουν την επιτϊχυνςη τησ υλοπούηςησ των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων Η ΕΑ αποτύπωςε ςυνοπτικϊ την προςϋγγιςη για την κϊλυψη των απαιτόςεων του κριτηρύου και απϋςτειλε την πρόταςό τησ ςτην ΕΕ για διαβούλευςη μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ βϊςησ SFC (Α.Π / EΤΑ ). Εκκρεμεύ απϊντηςη τησ Ε.Ε. 18

19 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 8.1 Οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ για την αγορϊ εργαςύασ ςχεδιϊζονται και υλοποιούνται ςύμφωνα με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την απαςχόληςη. 1. Οι υπηρεςύεσ απαςχόληςησ ϋχουν την ικανότητα και παρϋχουν εξατομικευμϋνεσ υπηρεςύεσ και ενεργητικϊ και προληπτικϊ μϋτρα για την πρόςβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ ςε πρώιμο ςτϊδιο, τα οπούα να εύναι ανοικτϊ ςε όλουσ όςουσ αναζητούν εργαςύα, εςτιϊζοντασ ςτα ϊτομα που αντιμετωπύζουν τον υψηλότερο κύνδυνο κοινωνικού αποκλειςμού, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ατόμων από περιθωριοποιημϋνεσ κοινότητεσ ΟΦΙ ΟΑΕΔ υναρμοδιότητα διαφορετικών κατϊ περύπτωςη Διευθύνςεων Η υλοπούηςη των δρϊςεων του προγρϊμματοσ «Επαναπροςδιοριςμόσ του Επιχειρηςιακού Μοντϋλου του ΟΑΕΔ» ακολουθεύ από το Δεκϋμβριο 2015 επικαιροποιημϋνο χϋδιο Δρϊςησ. τισ ϋγινε ςυνϊντηςη με την DG EMPL όπου ςυμφωνόθηκε να ςταλεύ εντόσ του επτεμβρύου ςτην ΕΕ: α) ϊτυπη αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των αιρεςιμοτότων 8.1 & 8.3 και β) περιγραφό του "menu" των ενεργητικών πολιτικών τισ οπούεσ θα εύναι ςε θϋςη να προςφϋρει ο ΟΑΕΔ (λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ςχετικϋσ αναφορϋσ ςτο MoU). την παρούςα φϊςη οι ελληνικϋσ υπηρεςύεσ προετοιμϊζουν τα ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα. 2. Οι υπηρεςύεσ απαςχόληςησ ϋχουν την ικανότητα και παρϋχουν ολοκληρωμϋνη και διαφανό πληροφόρηςη ςχετικϊ με τισ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ και τισ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ μεταβαλλόμενεσ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ χετικϊ με τον Μηχανιςμό Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ: - Σον Δεκϋμβριο του 2015 οριςτικοποιόθηκε η μεθοδολογύα του Μηχανιςμού, όςον αφορϊ ςτη ςυλλογό, επεξεργαςύα και ανϊλυςη των δεδομϋνων, με τη δημοςύευςη από το ΕΙΕΑΔ επικαιροποιημϋνου Οδηγού Μεθοδολογύασ για τισ Περιφϋρειεσ και τουσ 19

20 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ Κοινωνικούσ Εταύρουσ. - Σο Δεκϋμβριο του 2015 το ΕΙΕΑΔ εξϋδωςε το δεύτερο παραδοτϋο του Μηχανιςμού, αξιοποιώντασ τισ ειςροϋσ από τουσ Κοινωνικούσ Εταύρουσ (οι οπούοι εύχαν αναλϊβει τη ςυλλογό πρωτογενών δεδομϋνων μϋςω τησ διεξαγωγόσ ερευνών) και τισ Περιφϋρειεσ που απϋςτειλαν ςτοιχεύα. - Με τα ϊρθρα 85 και 86 του Ν.4368/2016 (ΥΕΚ 21) θεςμοθετόθηκε ο Μηχανιςμόσ Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ και αναμϋνεται α) η ϋκδοςη τησ ςχετικόσ ΚΤΑ, βϊςει των ϊρθρων 85 & 86 του Ν. 4368/2016 (Α 21) και β) η ϋκδοςη υπουργικόσ απόφαςησ για την Επιτροπό υντονιςμού του Μηχανιςμού. - Ϊχει ενταχθεύ ςτο ΕΠΑΑΔΕΔΒΜ πρϊξη για το πληροφοριακό ςύςτημα του Μηχανιςμού και αναμϋνεται ςτη ςυνϋχεια η ϋκδοςη τεύχουσ πρόςκληςησ από το ΕΙΕΑΔ για ςυνεργαςύα με Σεχνικό ύμβουλο. τη βϊςη όλων των προαναφερθϋντων η ΕΕ με τισ Επιςτολϋσ τησ Ref.Ares(2016) , Ref.Ares(2016) 20

21 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ και Ref. Ares(2016) αύρει την ςχετικό αυτοδϋςμευςη που υπϊρχει ςτο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ΕΠΑΝΕΚ και ΠΕΠ αντύςτοιχα, επιτρϋποντασ την ενεργοπούηςη των δρϊςεων Εκπαύδευςησ, Κατϊρτιςησ και Ανϊπτυξησ ικανοτότων. 8.2 Αυτοαπαςχόληςη, επιχειρηματικότητα και δημιουργύα επιχειρόςεων: η ύπαρξη τησ ςτρατηγικού πλαιςύου πολιτικόσ για χωρύσ αποκλειςμούσ υποςτόριξη τησ εκκύνηςησ 3. Οι υπηρεςύεσ απαςχόληςησ ϋχουν αναπτύξει τυπικϋσ ό ϊτυπεσ ςυμφωνύεσ ςυνεργαςύασ με τουσ ςχετικούσ φορεύσ. 1. Τφύςταται ϋνα ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για χωρύσ αποκλειςμούσ υποςτόριξη τησ εκκύνηςησ, με τα εξόσ ςτοιχεύα: 2. μϋτρα που ϋχουν θεςπιςτεύ με ςτόχο τη μεύωςη του χρόνου και του κόςτουσ που ςυνεπϊγεται η ςύςταςη μιασ επιχεύρηςησ λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ ςτόχουσ τησ πρωτοβουλύασ SBA 3. μϋτρα που ϋχουν θεςπιςτεύ με ςτόχο τη μεύωςη του χρόνου που απαιτεύται για την ϋκδοςη αδειών και εγκρύςεων για τη ςύςταςη και ϊςκηςη ειδικόσ δραςτηριότητασ μιασ επιχεύρηςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ ςτόχουσ τησ πρωτοβουλύασ SBA 21

22 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 4. δρϊςεισ που ςυνδϋουν τισ κατϊλληλεσ υπηρεςύεσ ανϊπτυξησ επιχειρόςεων και χρηματοοικονομικών υπηρεςιών (πρόςβαςη ςε κεφϊλαιο), οι οπούεσ περιλαμβϊνουν την προςϋγγιςη μειονεκτουςών ομϊδων, περιοχών ό και των δύο, εφόςον απαιτεύται. 8.3 Οι θεςμικού φορεύσ τησ αγορϊσ εργαςύασ εκςυγχρονύζονται και ενιςχύονται ςύμφωνα με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την απαςχόληςη. Πριν από τισ μεταρρυθμύςεισ των θεςμικών φορϋων τησ αγορϊσ εργαςύασ καταρτύζεται ϋνα ςαφϋσ ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ και πραγματοποιεύται ό εκ των προτϋρων αξιολόγηςη μεταξύ ϊλλων όςον αφορϊ τη διϊςταςη τησ ιςότητασ του φύλου. 1. Δρϊςεισ για τη μεταρρύθμιςη των υπηρεςιών απαςχόληςησ, με ςτόχο να αποκτόςουν την ικανότητα να παρϋχουν εξατομικευμϋνεσ υπηρεςύεσ και ενεργητικϊ και προληπτικϊ μϋτρα για την πρόςβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ ςε πρώιμο ςτϊδιο, τα οπούα να εύναι ανοικτϊ ςε όλουσ όςουσ αναζητούν εργαςύα, εςτιϊζοντασ ςτα ϊτομα που αντιμετωπύζουν τον υψηλότερο κύνδυνο κοινωνικού αποκλειςμού, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ατόμων από περιθωριοποιημϋνεσ κοινότητεσ 2. Δρϊςεισ για τη μεταρρύθμιςη των υπηρεςιών απαςχόληςησ, με ςτόχο να αποκτόςουν την ικανότητα να παρϋχουν ολοκληρωμϋνη και διαφανόσ πληροφόρηςη ςχετικϊ με τισ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ και τισ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ, ΟΦΙ ΟΑΕΔ υναρμοδιότητα διαφορετικών κατϊ περύπτωςη Διευθύνςεων ΟΦΙ ΟΑΕΔ υναρμοδιότητα διαφορετικών κατϊ περύπτωςη Διευθύνςεων Όπωσ αιρεςιμότητα 8.1 Όπωσ αιρεςιμότητα

23 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ μεταβαλλόμενεσ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ 3. Η μεταρρύθμιςη των υπηρεςιών απαςχόληςησ θα περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη τυπικών ό ϊτυπων δικτύων ςυνεργαςύασ με τουσ ςχετικούσ φορεύσ. 8.5 Προςαρμογό των εργαζομϋνων, των επιχειρόςεων και των επιχειρηματιών ςτην αλλαγό: Η ύπαρξη πολιτικών που ϋχουν ςτόχο να ευνοόςουν την πρόβλεψη και τη ςωςτό διαχεύριςη τησ αλλαγόσ και τησ αναδιϊρθρωςησ. 1. Ϊχουν τεθεύ ςε εφαρμογό μϋςα για την υποςτόριξη των κοινωνικών εταύρων και των δημοςύων αρχών ώςτε να αναπτύςςουν και να παρακολουθούν ενεργητικϋσ προςεγγύςεισ για την αλλαγό και την αναδιϊρθρωςη, τα οπούα προωθούν την πρόβλεψη τησ αλλαγόσ 2. Ϊχουν τεθεύ ςε εφαρμογό μϋςα για την υποςτόριξη των κοινωνικών εταύρων και των δημοςύων αρχών ώςτε να αναπτύςςουν και να παρακολουθούν ενεργητικϋσ προςεγγύςεισ για την αλλαγό και την αναδιϊρθρωςη, τα οπούα προωθούν την προετοιμαςύα και τη διαχεύριςη τησ διαδικαςύασ αναδιϊρθρωςησ ΟΦΙ Δ/νςη Απαςχόληςησ, Μονϊδα Ανϊλυςησ και Σεκμηρύωςησ και Δ/νςη Πληροφορικόσ)- Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ Εθνικό Ινςτιτούτο Εργαςύασ και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) Σο ΕΙΕΑΑΔ ολοκλόρωςε και κατϋθεςε ςτο Τπ. Εργαςύασ Ϊκθεςη Αποτύμηςησ για το Πρόγραμμα τησ Διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ και Πρόταςη για το βαςικό ςχεδιαςμό και την εξειδύκευςη του Πρ/τοσ Διαρθρωτικόσ Προςαρμογόσ για την Π.Π Παρϊλληλα, η Δ/νςη Απαςχόληςησ ανϋπτυξε «Σχέδιο Δράςησ για την επαπειλούμενη ανεργία» το οπούο αποτϋλεςε τη βϊςη τησ ςυζότηςησ ςτην Ομϊδα Εργαςύασ που ςύςτηςε το Τπ. Εργαςύασ με εκπροςώπουσ των 23

24 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ ΕΙΕΑΔ/ ΟΑΕΔ/ ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ/ Κοινωνικών Εταύρων/ ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Ακολούθωσ το Τπ. Εργαςύασ ολοκλόρωςε το «Σχέδιο Δράςησ με μέτρα προετοιμαςίασ και διαχείριςησ τησ αλλαγήσ και τησ αναδιάρθρωςησ» το οπούο απϋςτειλε ςτισ για ϊτυπη διαβούλευςη ςτην ΕΕ. τισ η ΕΕ ϋςτειλε ςχόλια τα οπούα ϋλαβαν υπόψη οι ελληνικϋσ υπηρεςύεσ προκειμϋνου να υποβϊλουν το νϋο χϋδιο Δρϊςησ ςτισ Αρχϋσ επτϋμβρη ( ) η ΕΕ ϋςτειλε ςχόλια επύ του τροποποιημϋνου χεδύου τα οπούα και επεξεργϊζονται ςτην παρούςα φϊςη οι αρμόδιεσ υπηρεςύεσ. 9.1 Η ύπαρξη και εφαρμογό εθνικού ςτρατηγικού πλαιςύου πολιτικόσ για τη μεύωςη τησ φτώχειασ με ςτόχο την ενεργητικό ϋνταξη των ατόμων που εύναι αποκλειςμϋνα από την αγορϊ εργαςύασ, ςύμφωνα με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την απαςχόληςη. 1. Να υφύςταται εθνικό ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για τη μεύωςη τησ φτώχειασ, με ςτόχο την ενεργητικό ϋνταξη, το οπούο: Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ των κριτηρύων τησ αιρεςιμότητασ. Σο Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο για την Κοινωνικό Ϊνταξη (ΕΚΕ) ολοκληρώθηκε τον Δεκϋμβριο του 2014, ςτϊλθηκε ςτην ΕΕ και ϋγινε αποδεκτό με την Ref. Ares (2016) επιςτολό τησ ΕΕ. Όςον αφορϊ τισ Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ για την Κοινωνικό 24

25 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 2. παρϋχει επαρκό ςτοιχεύα για τη χϊραξη πολιτικών με ςτόχο τη μεύωςη τησ φτώχειασ και την παρακολούθηςη των εξελύξεων 3. περιϋχει μϋτρα που ςτηρύζουν την επύτευξη του εθνικού ςτόχου για την καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ και του κοινωνικού αποκλειςμού (όπωσ ορύζεται ςτο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμύςεων), ο οπούοσ περιλαμβϊνει την προώθηςη των ευκαιριών βιώςιμησ και ποιοτικόσ απαςχόληςησ για ϊτομα που αντιμετωπύζουν τον υψηλότερο κύνδυνο αποκλειςμού, καθώσ και ϊτομα από περιθωριοποιημϋνεσ κοινότητεσ 4. εμπλϋκει τουσ ςχετικούσ φορεύσ ςτην καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ 5. ανϊλογα με τισ εντοπιζόμενεσ ανϊγκεσ, περιλαμβϊνει μϋτρα για τη μετϊβαςη από την ιδρυματικό φροντύδα ςτη φροντύδα τησ κοινότητασ 6. Κατόπιν αιτόματοσ και ςε δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, οι ςχετικού φορεύσ θα μπορούν να λϊβουν υποςτόριξη για να 25 Ϊνταξη (ΠΕΚΕ), ϋχουν ολοκληρωθεύ και αναρτηθεύ ςτην SFC και οι 13 ΠΕΚΕ. Σο Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο για την Κοινωνικό Ϊνταξη (ΕΚΕ) ολοκληρώθηκε τον Δεκϋμβριο του 2014, ςτϊλθηκε ςτην ΕΕ και ϋγινε αποδεκτό με την Ref. Ares (2016) επιςτολό τησ ΕΕ. Όςον αφορϊ τισ Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ για την Κοινωνικό

26 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ υποβϊλουν αιτόςεισ ϋργου και για την υλοπούηςη και τη διαχεύριςη των επιλεγμϋνων ϋργων. Ϊνταξη (ΠΕΚΕ), ϋχουν ολοκληρωθεύ και αναρτηθεύ ςτην SFC και οι 13 ΠΕΚΕ. 9.3 Τγεύα: Η ύπαρξη εθνικού ό περιφερειακού ςτρατηγικού πλαιςύου πολιτικόσ για την υγεύα, εντόσ των ορύων του ϊρθρου 168 τησ ΛΕΕ, εξαςφαλύζοντασ την οικονομικό βιωςιμότητα. 1. Να υφύςταται εθνικό ό περιφερειακό ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για την υγεύα, με: 2. ςυντονιςμϋνα μϋτρα για τη βελτύωςη τησ πρόςβαςησ ςε υπηρεςύεσ υγεύασ 3. μϋτρα για την αύξηςη τησ αποδοτικότητασ ςτον τομϋα υγεύασ μϋςω τησ ανϊπτυξησ μοντϋλων παροχόσ υπηρεςιών και υποδομών ΟΦΙ 30/04/2016 Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ του Τπουργεύου Τγεύασ (ΕΤΣΤΚΑ) Δ/νςη Προμηθειών Τ.Τ Οι εργαςύεσ για το «Πρόγραμμα Τποςτόριξησ των Μεταρρυθμύςεων ςτον τομϋα τησ Τγεύασ ςτο πλαύςιο τησ πρωτοβουλύασ «Τγεύα Εν Δρϊςει» ολοκληρώθηκαν το επτϋμβριο του Σο Δεκϋμβριο 2015 εγκρύθηκε η προτεινόμενη μεταρρύθμιςη ςτην παροχό υπηρεςιών για τη Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ (ΠΥΤ) από το Κυβερνητικό υμβούλιο Κοινωνικόσ Πολιτικόσ. Σον Ιανουϊριο 2016 ςυμφωνόθηκε με την Ε.Ε. η ςυνϋχιςη τησ παροχόσ υποςτόριξησ τησ μεταρρύθμιςησ των υπηρεςιών τησ Π.Υ.Τ. και μϋςω SRSS υπογρϊφηκαν ςχετικϋσ ςυμφωνύεσ τεχνικόσ βοόθειασ με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγεύασ. Σον Απρύλιο του

27 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 4. παρϋχει ςύςτημα παρακολούθηςησ και επανεξϋταςησ. ΟΦΙ Γενικό Γραμματεύα Τπουργεύου Τγεύασ Δ/νςη Χυχικόσ Τγεύασ ολοκληρώθηκε η Εθνικό διαβούλευςη τησ και παρουςιϊςτηκε από την ηγεςύα του Τπουργεύου Τγεύασ η αναθεώρηςη τησ τρατηγικόσ του τομϋα για τα διαρθρωτικϊ ταμεύα τησ προγραμματικόσ περιόδου , ςτη βϊςη του χεδύου μεταρρύθμιςησ τησ Π.Υ.Τ. Σον Ιούλιο 2016 οριςτικοποιόθηκε και παρουςιϊςτηκε ςτισ Περιφϋρειεσ η ςτρατηγικό ανϊπτυξη τησ μεταρρύθμιςησ τησ Π.Υ.Τ. Με βϊςη την αυτοαξιολόγηςη τησ χώρασ ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ του κριτηρύου ςτη βϊςη τησ ολοκλόρωςησ τησ «Εθνικόσ τρατηγικό Τγεύασ και δρϊςεισ του τομϋα Τγεύασ ςτο ΕΠΑ » και τησ ύπαρξησ του ςχετικού θεςμικού πλαιςύου. (Ν.4368/2016, Κ.Τ.Α /2016 και των ερμηνευτικών εγκυκλύων για την υγειονομικό κϊλυψη αναςφαλύςτων και ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων, Τ.Α. καθοριςμού Σομϋων ΠΥΤ. υςτϊθηκε και ςτελεχώθηκε η Δ/νςη τρατηγικού χεδιαςμού ςτο Τπουργεύο Τγεύασ. Με την αξιοπούηςη των όδη 27

28 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ υπαρχόντων εργαλεύων, η εν λόγω Δ/νςη ανϋπτυξε ςύςτημα παρακολούθηςησ και επανεξϋταςησ τησ υλοπούηςησ τησ τρατηγικόσ για την Τγεύα του οπούου η οριςτικοπούηςη αναμϋνεται μετϊ την οριςτικό αποδοχό των νϋων δελτύων εξειδύκευςησ προσ τα Ε.Π.του ΕΠΑ Σον επτϋμβριο του 2016 αναμϋνεται η ολοκλόρωςη των εργαςιών τησ Επιτελικόσ Δομόσ ΕΠΑ του Τπ. Τγεύασ για την πλόρη εξειδύκευςη τησ ςτρατηγικόσ του τομϋα και ςυνακόλουθα η οριςτικοπούηςη των ςχετιζόμενων δεικτών αποτελϋςματοσ και εκροών τα οπούα αποτελούν και την βϊςη του ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ και επανεξϋταςησ. Κατϊ αντιςτοιχύα ϋχει διαμορφωθεύ ςύςτημα παρακολούθηςησ των μεταρρυθμύςεων τησ Χυχικόσ Τγεύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των δρϊςεων του Οδικού Φϊρτη - roadmap του Μνημονύου υνεργαςύασ Andor- Λυκουρϋντζου). 5. Ϊνα κρϊτοσ-μϋλοσ ό περιφϋρεια ϋχει εγκρύνει πλαύςιο που περιγρϊφει τησ διαθϋςιμουσ 28

29 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ δημοςιονομικούσ πόρουσ ςε ενδεικτικό βϊςη και προβλϋπει αποτελεςματικό από ϊποψησ κόςτουσ ςυγκϋντρωςη των πόρων ςτισ προτεραιότητεσ τησ υγειονομικόσ περύθαλψησ Πρόωρη εγκατϊλειψη του ςχολεύου: Η ύπαρξη ςτρατηγικού πλαιςύου πολιτικόσ για τη μεύωςη τησ πρόωρησ εγκατϊλειψησ του ςχολεύου (ΠΕ) εντόσ των ορύων του ϊρθρου 165 ΛΕΕ 1. Τπϊρχει ςύςτημα ςυλλογόσ και ανϊλυςησ δεδομϋνων και πληροφοριών ςχετικϊ με την ΠΕ ςτισ αντύςτοιχεσ βαθμύδεσ, το οπούο: 2. παρϋχει επαρκό ςτοιχεύα για τη χϊραξη ςτοχευμϋνων πολιτικών και παρακολουθεύ τισ εξελύξεισ. 3. Να υφύςταται ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για την ΠΕ, το οπούο: ΤΠΑΙΘ Ινςτιτούτο Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ (ΙΕΠ) ΔΙΟΥΑΝΣΟ Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ των κριτηρύων τησ αιρεςιμότητασ. Με τη ςυμβολό του Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ (ΙΕΠ), του ΙΣΤΕ Διόφαντοσ και τησ κεντρικόσ υπηρεςύασ του ΤΠΕΘ, ολοκληρώθηκε εντόσ προθεςμύασ το ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για την «Πρόωρη Εγκατϊλειψη του χολεύου» (ΠΕ). τισ υποβλόθηκε η ςχετικό αυτοαξιολόγηςη ςτην ΕΕ και αναρτόθηκε το κεύμενο πολιτικόσ ςτην SFC και με την Ref. Ares(2016) επιςτολό τησ ΕΕ η αιρεςιμότητα θεωρεύται εκπληρωμϋνη. 29

30 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 4. βαςύζεται ςε ςτοιχεύα 5. καλύπτει ςχετικούσ τομεύσ τησ εκπαύδευςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ειδικότερα ςτισ ευϊλωτεσ ομϊδεσ οι οπούεσ διατρϋχουν μεγαλύτερο κύνδυνο ΠΕ, μεταξύ των οπούων και ϊτομα από περιθωριοποιημϋνεσ κοινότητεσ, και περιλαμβϊνει μϋτρα πρόληψησ, παρϋμβαςησ και αντιςτϊθμιςησ 6. περιλαμβϊνει όλουσ τουσ τομεύσ πολιτικόσ και εμπλϋκει τουσ ςχετικούσ με την αντιμετώπιςη τησ ΠΕ, φορεύσ Σριτοβϊθμια εκπαύδευςη: Η ύπαρξη εθνικού ό περιφερειακού ςτρατηγικού πλαιςύου πολιτικόσ για την αύξηςη τησ επιτυχύασ ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, τησ ποιότητασ 1. Να υφύςταται, που περιλαμβϊνει τα εξόσ ςτοιχεύα : Αρχό Διαςφϊλιςησ και Πιςτοπούηςησ τησ Ποιότητασ ςτην Ανώτατη Εκπαύδευςη (ΑΔΙΠ) ΤΠΕΘ Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ των κριτηρύων τησ αιρεςιμότητασ. Η Αρχό Διαςφϊλιςησ και Πιςτοπούηςησ τησ Ποιότητασ ςτην Ανώτατη Εκπαύδευςη (ΑΔΙΠ) ςυνϋλεξε και υπϋβαλε ςτο ΤΠΕΘ εντόσ προθεςμύασ το ςύνολο των Ιδρυματικών Εκθϋςεων των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, με το ςχετικό υποκεφϊλαιο ςυνολικού ςτρατηγικού ςχεδιαςμού. 30 Σο ΤΠΕΘ ςύςτηςε Ομϊδα Εργαςύασ για την εκπόνηςη του τρατηγικού χεδύου για την

31 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ Ανώτατη Εκπαύδευςη και ολοκλόρωςε την εν λόγω τρατηγικό. τισ υποβλόθηκε η ςχετικό αυτοαξιολόγηςη ςτην ΕΕ και αναρτόθηκε το κεύμενο πολιτικόσ ςτην SFC και με την Ref.Ares(2016) επιςτολό τησ ΕΕ η αιρεςιμότητα θεωρεύται εκπληρωμϋνη. 2. Κατϊ περύπτωςη, μϋτρα για την αύξηςη τησ φούτηςησ και επιτυχύασ, τα οπούα: 3. αυξϊνουν τη φούτηςη ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη από ομϊδεσ χαμηλών ειςοδημϊτων και ϊλλων υποεκπροςωπούμενων ομϊδων, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα μειονεκτούντα ϊτομα, μεταξύ των οπούων και ϊτομα από περιθωριοποιημϋνεσ κοινότητεσ 4. μειώνουν τα ποςοςτϊ εγκατϊλειψησ των ςπουδών/ βελτιώνουν τα ποςοςτϊ ολοκλόρωςησ των ςπουδών 5. ενθαρρύνουν την καινοτομύα ωσ προσ το περιεχόμενο και τον ςχεδιαςμό των προγραμμϊτων 6. μϋτρα για την αύξηςη τησ απαςχοληςιμότητασ και τησ 31

32 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 10.3 Δια βύου μϊθηςη: Η ύπαρξη εθνικού ό/και περιφερειακού ςτρατηγικού πλαιςύου πολιτικόσ για τη δια βύου μϊθηςη, εντόσ των ορύων του ϊρθρου 165 ΛΕΕ. επιχειρηματικότητασ, τα οπούα: 7. ενθαρρύνουν την ανϊπτυξη «οριζόντιων δεξιοτότων», ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ επιχειρηματικότητασ ςτα ςχετικϊ προγρϊμματα τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 8. μειώνουν τισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα όςον αφορϊ τισ ακαδημαώκϋσ και επαγγελματικϋσ επιλογϋσ. κατϊρτιςησ. 1. Να υφύςταται εθνικό ό περιφερειακό ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για τη δια βύου μϊθηςη, το οπούο περιλαμβϊνει μϋτρα: 2. για την ςτόριξη τησ ανϊπτυξησ και διαςύνδεςησ υπηρεςιών δια βύου μϊθηςησ (ΔΒΜ), περιλαμβανομϋνησ τησ υλοπούηςόσ τουσ και τησ αναβϊθμιςησ των δεξιοτότων (π.χ. πιςτοπούηςη, καθοδόγηςη, εκπαύδευςη και κατϊρτιςη) και πρόβλεψη τησ ςυμμετοχόσ και τησ εταιρικόσ ςχϋςησ με τουσ ςχετικούσ φορεύσ 3. για την ανϊπτυξη δεξιοτότων των διϊφορων ομϊδων- ςτόχου, όπου αυτϋσ προςδιορύζονται ωσ προτεραιότητα ςε εθνικό ό περιφερειακϊ ςτρατηγικϊ πλαύςια πολιτικόσ (λ.χ. νϋοι ςτην 32

33 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ επαγγελματικό κατϊρτιςη, ενόλικεσ, γονεύσ που επανϋρχονται ςτην αγορϊ εργαςύασ, εργαζόμενοι με χαμηλό επύπεδο ειδύκευςησ και εργαζόμενοι μεγαλύτερησ ηλικύασ, μετανϊςτεσ και ϊλλεσ μειονεκτούςεσ ομϊδεσ, και ειδικότερα ϊτομα με αναπηρύα) 4. για τη διεύρυνςη τησ πρόςβαςησ ςτη ΔΒΜ, μεταξύ ϊλλων μϋςω προςπαθειών για την αποτελεςματικό εφαρμογό των εργαλεύων διαφϊνειασ (π.χ. του Ευρωπαώκού Πλαιςύου Προςόντων, του Εθνικού Πλαιςύου Επαγγελματικών Προςόντων, του Ευρωπαώκού υςτόματοσ Ακαδημαώκών Μονϊδων για την Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη, τησ Ευρωπαώκόσ Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ ςτην Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη). 5. για τη βελτύωςη τησ ςυνϊφειασ τησ εκπαύδευςησ και τησ κατϊρτιςησ με την αγορϊ εργαςύασ και τησ προςαρμογόσ τησ ςτισ ανϊγκεσ ςυγκεκριμϋνων ομϊδων-ςτόχου (για παρϊδειγμα νϋοι ςε επαγγελματικό κατϊρτιςη, ενόλικεσ, γονεύσ που επανϋρχονται ςτην αγορϊ 33

34 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ εργαςύασ, εργαζόμενοι με χαμηλό επύπεδο ειδύκευςησ και ϊλλοι εργαζόμενοι, μετανϊςτεσ και ϊλλεσ μειονεκτούςεσ ομϊδεσ, ειδικότερα ϊτομα με αναπηρύα) Η ύπαρξη εθνικού ό περιφερειακού ςτρατηγικού πλαιςύου πολιτικόσ για την ανϊπτυξη τησ ποιότητασ και τησ αποτελεςματικότητασ των ςυςτημϊτων επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (ΕΕΚ), εντόσ των ορύων του ϊρθρου 165 ΛΕΕ. 1. Να υφύςταται εθνικό ό περιφερειακό ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για την αύξηςη τησ ποιότητασ και τησ αποτελεςματικότητασ των ςυςτημϊτων επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (ΕΕΚ), εντόσ των ορύων του ϊρθρου 165 τησ ΛΕΕ, που περιλαμβϊνει μϋτρα: Γενικό Γραμματεύα- -Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ Τπουργεύο Παιδεύασ Ϊρευνασ και Θρηςκευμϊτων (ΙΕΠ, ΓΓΔΒΜ) Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ των κριτηρύων τησ αιρεςιμότητασ. το πλαύςιο εκπλόρωςησ τησ αιρεςιμότητασ ςυςτϊθηκε ςυντονιςτικό επιτροπό αποτελούμενη από εκπροςώπουσ του του ΤΠΕΘ, του Τπ. Εργαςύασ και του ΟΑΕΔ. Η ςυντονιςτικό επιτροπό κατϊρτιςε Οδικό Φϊρτη ςτον οπούο εξειδικεύονταν οι δρϊςεισ ανϊ φορϋα και το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςόσ τουσ. τη ςυνϋχεια το ΤΠΕθ ςε ςυνεργαςύα με το Τπ. Εργαςύασ και τον ΟΑΕΔ κατϊρτιςε τη τρατηγικό για την ΕΕΚ (υποκεφϊλαιο τησ οπούασ εύναι η ςτρατηγικό για τη μαθητεύα). 34 τισ υποβλόθηκε η ςχετικό αυτοαξιολόγηςη ςτην ΕΕ και αναρτόθηκε το κεύμενο πολιτικόσ ςτην SFC και με την Ref.Ares(2016) επιςτολό τησ ΕΕ η αιρεςιμότητα θεωρεύται

35 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 2. για τη βελτύωςη τησ ςυνϊφειασ των ςυςτημϊτων ΕΕΚ με την αγορϊ εργαςύασ, ςε ςτενό ςυνεργαςύα με τουσ ςχετικούσ φορεύσ καθώσ και μϋςω μηχανιςμών πρόβλεψησ των αναγκών ςε δεξιότητεσ, τησ προςαρμογόσ των προγραμμϊτων ςπουδών και τησ ενύςχυςησ ςυςτημϊτων μϊθηςησ με βϊςη την εργαςύα ςτισ διϊφορεσ μορφϋσ τησ 3. για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ και τησ ελκυςτικότητασ τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (ΕΕΚ), μεταξύ ϊλλων μϋςω τησ καθιϋρωςησ μιασ εθνικόσ προςϋγγιςησ διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ για την ΕΕΚ (για παρϊδειγμα ςύμφωνα με το Ευρωπαώκό Πλαύςιο Αναφορϊσ για τη Διαςφϊλιςη τησ Ποιότητασ ςτην Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη) και τησ εφαρμογόσ των μϋςων διαφϊνειασ και αναγνώριςησ, όπωσ, για παρϊδειγμα, το Ευρωπαώκό ύςτημα Ακαδημαώκών Μονϊδων για την Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςησ (ECVET). εκπληρωμϋνη. 35

36 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ 1 Η ύπαρξη διοικητικόσ ικανότητασ για την υλοπούηςη και την εφαρμογό τησ νομοθεςύασ και τησ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ κατϊ των διακρύςεων ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ. 2 Η ύπαρξη διοικητικόσ ικανότητασ για την υλοπούηςη και την εφαρμογό τησ νομοθεςύασ και τησ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ για την ιςότητα των φύλων ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ. 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το θεςμικό και το νομικό πλαύςιο των κρατών μελών για τη ςυμμετοχό φορϋων που εύναι αρμόδιοι για την προώθηςη τησ ύςησ μεταχεύριςησ όλων των ατόμων ςε όλη τη διϊρκεια τησ προετοιμαςύασ και τησ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ρυθμύςεων για την παροχό ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ. 2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη του προςωπικού των αρχών που ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και τον ϋλεγχο των ΕΔΕΣ ςτουσ τομεύσ τησ νομοθεςύασ και τησ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ για την καταπολϋμηςη των διακρύςεων. 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το θεςμικό και το νομικό πλαύςιο των κρατών μελών για τη ςυμμετοχό φορϋων που εύναι αρμόδιοι για την ιςότητα των φύλων ςε όλη τη διϊρκεια τησ προετοιμαςύασ και τησ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ρυθμύςεων για την παροχό ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ. 36

37 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ 2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη του προςωπικού των αρχών που ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και τον ϋλεγχο των ΕΔΕΣ ςτουσ τομεύσ τησ νομοθεςύασ και τησ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ για την ιςότητα των φύλων καθώσ και τησ ενςωμϊτωςησ τησ διϊςταςησ του φύλου. 3 Αναπηρύα 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το θεςμικό και νομικό πλαύςιο των ΚΜ για τη διαβούλευςη και τη ςυμμετοχό φορϋων επιφορτιςμϋνων με την προςταςύα των δικαιωμϊτων ατόμων με αναπηρύα ό αντιπροςωπευτικών οργανιςμών ατόμων με αναπηρύα ό ϊλλων ςχετικών ενδιαφερομϋνων, ςτη διϊρκεια τησ προετοιμαςύασ και υλοπούηςησ των προγραμμϊτων. 2. Ρυθμύςεισ για την εκπαύδευςη του προςωπικού των αρχών που ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και τον ϋλεγχο των ESI funds ςτουσ τομεύσ τησ εφαρμοςτϋασ κοινοτικόσ και διεθνούσ νομοθεςύασ και πολιτικόσ για την αναπηρύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προςβαςιμότητασ και τησ πρακτικόσ εφαρμογόσ του UNCRPD όπωσ αντικατοπτρύζεται ςτην ΕΕ και 37

38 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ εθνικό νομοθεςύα, ανϊλογα με την περύπτωςη. 3. Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν την παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ του ϊρθρου 9 του UNCRPD ςε ςχϋςη με τα ESI funds διϊρκεια τησ προετοιμαςύασ και υλοπούηςησ των Προγραμμϊτων. 4 Η ύπαρξη ρυθμύςεων για την αποτελεςματικό εφαρμογό τησ νομοθεςύασ τησ Ϊνωςησ περύ δημόςιων ςυμβϊςεων (Δ) ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ 1. Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικό εφαρμογό των κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ δημόςιων ςυμβϊςεων μϋςω κατϊλληλων μηχανιςμών. ΟΦΙ 31/12/2016 ΕΑΑΔΗΤ Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού Τπουργεύο Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Τπουργεύο Δικαιοςύνησ Οι αρμόδιεσ ελληνικϋσ υπηρεςύεσ υλοποιούν τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ επιμϋρουσ δρϊςεισ που περιϋχει το action plan του επικαιροποιημϋνου MOU και οι οπούεσ αναφϋρονται ςτην εκπλόρωςη του 1 ου κριτηρύου τησ αιρεςιμότητασ. ημειώνεται ότι ςτισ ψηφύςτηκε το νϋο νομοθετικό πλαύςιο για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ το οπούο ενςωματώνει τισ Οδηγύεσ 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 2. Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν διαφανεύσ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ ςυμβϊςεων ΟΦΙ 31/12/2015 Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου (ΓΓΕ) Οι αρμόδιεσ ελληνικϋσ υπηρεςύεσ υλοποιούν τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ επιμϋρουσ δρϊςεισ που περιϋχει το action plan του επικαιροποιημϋνου MOU και οι οπούεσ αναφϋρονται ςτην εκπλόρωςη του 2 ου κριτηρύου τησ αιρεςιμότητασ. Νϋα εκτιμώμενη ημ/νια 38

39 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ εκπλόρωςησ του κριτηρύου: 31/12/ Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και την ενημϋρωςη του προςωπικού που αςχολεύται με τη διαχεύριςη των κονδυλύων των ΕΔΕΣ 5 Η ύπαρξη ρυθμύςεων για την αποτελεςματικό εφαρμογό τησ νομοθεςύασ τησ Ϊνωςησ περύ κρατικών ενιςχύςεων ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ 4. Ρυθμύςεισ για την εξαςφϊλιςη τησ διοικητικόσ ικανότητασ για την εφαρμογό των κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ δημοςύων ςυμβϊςεων 1. Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικό εφαρμογό των κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ κρατικών ενιςχύςεων 2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και την ενημϋρωςη του προςωπικού που αςχολεύται με τη διαχεύριςη των κονδυλύων των ΕΔΕΣ. 3. Ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ διοικητικόσ ικανότητασ για την εφαρμογό των κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ κρατικών ενιςχύςεων 31/12/2015 ΕΑΑΔΗΤ ΕΚΔΔΑ ΓΓΕ Τπουργεύο Τποδομών Μεταφορών και Δικτύων Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού ΕΑ ΜΟΔ ΑΕ Η υλοπούηςη των δρϊςεων ολοκληρώθηκε ςύμφωνα με το χϋδιο που εύχε ςυμφωνηθεύ με την ΕΕ. 39

40 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ 6 Η ύπαρξη ρυθμύςεων για την αποτελεςματικό εφαρμογό τησ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ τησ Ϊνωςησ ςχετικϊ με την ΕΠΕ και τη ΠΕ. 1. Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικό εφαρμογό των οδηγιών 201/92/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (ΕΠΕ) για την οδηγύα 200/42/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (ΠΕ) 2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και την ενημϋρωςη του προςωπικού που αςχολεύται με την εφαρμογό των οδηγιών για την ΕΠΕ και τη ΠΕ 3. Ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ επϊρκειασ τησ διοικητικόσ ικανότητασ. 7 Η ύπαρξη μιασ αναγκαύασ ςτατιςτικόσ βϊςησ για τισ αξιολογόςεισ εκτύμηςησ τησ αποτελεςματικότητασ και τησ επύπτωςησ των προγραμμϊτων. Η ύπαρξη ενόσ ςυςτόματοσ δεικτών αποτελεςμϊτων που εύναι απαραύτητο για την επιλογό των δρϊςεων οι οπούεσ ςυμβϊλλουν αποτελεςματικότερα ςτην επιδύωξη των 1. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη ςυλλογό και ϊθροιςη των ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν τα ακόλουθα ςτοιχεύα: τον προςδιοριςμό των πόρων και των μηχανιςμών που διαςφαλύζουν τη ςτατιςτικό επικύρωςη 2. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη ςυλλογό και ϊθροιςη των ΟΦΙ 31/10/2015 Εθνικό Αρχό υντονιςμού/ ΕΤΑ Μονϊδα Β χεδιαςμού & Αξιολόγηςησ/ ΕΤΕΚΣ/ΕΤ ΟΠ/ ΕΤΘΤ/ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ/ Τπ. Εργαςύασ/ Αρχό Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων ΟΦΙ 30/06/2016 ΕΤΑ Μονϊδα Β / ΕΤΘΤ/ Με βϊςη τισ ενϋργειεσ που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο δρϊςησ, ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ των κριτηρύων 3 & 5. Από τισ 18 κοινϋσ (μεταξύ των ΕΠ) ενϋργειεσ του χεδύου Δρϊςησ ϋχουν υλοποιηθεύ οι 10. Σο ςχϋδιο δρϊςησ για την εκπλόρωςη τησ αιρεςιμότητασ 7 υλοποιεύται από το Μϊιο του 2014 με προθεςμύα ολοκλόρωςησ τον Απρύλιο του Αναλυτικότερα: το πλαύςιο του κριτηρύου 1: υςτϊθηκε μηχανιςμόσ για την εκπλόρωςη τησ αιρεςιμότητασ με τη μορφό 40

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης. Νοέμβριος 2017 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης. Νοέμβριος 2017 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Νοέμβριος 2017 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σμάρω Ζησοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου

Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου Χρήςτοσ Χουςιάδασ Πρόεδροσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr www.eeae.gr Ευρωπαΰκό πλαίςιο Ακτινοπροςταςία - Βαςικϊ Πρότυπα Αςφϊλειασ Οδηγύα 96/29/ΕURATOM Οδηγύα 2013/59/EURATOM Ραδιενεργά

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3 «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Δρ. Κώςτασ Ποτηριϊδησ Προώςτϊμενοσ Τμόματοσ Ελϋγχου Ραδιενϋργειασ Περιβϊλλοντοσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr Φυςική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΥΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

ΓΡΑΥΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΓΡΑΥΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΡΓΨΝ 2η ΕΚΔΟΗ ΜΑΡΣΙΟ 2017 υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 ΕΙΑΓΨΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιολογική και πυρηνική έκτακτη ανάγκη ςτα νέα Ευρωπαΰκά Βαςικά Πρότυπα Αςφάλειασ (Οδηγία 2013/59/EURATOM)

Ραδιολογική και πυρηνική έκτακτη ανάγκη ςτα νέα Ευρωπαΰκά Βαςικά Πρότυπα Αςφάλειασ (Οδηγία 2013/59/EURATOM) Ραδιολογική και πυρηνική έκτακτη ανάγκη ςτα νέα Ευρωπαΰκά Βαςικά Πρότυπα Αςφάλειασ (Οδηγία 2013/59/EURATOM) Δ. Μητράκος Τμήμα Ελέγτοσ Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος www.eeae.gr www.eeae.gr Πιθανού κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ υντονιςμϋνη προςπϊθεια για το ςυμφϋρον του κοινωνικού ςυνόλου. ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ υμπυκνωμϋνη εμπειρύα όλων των εμπλεκόμενων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Διπλωματικό Εργαςύα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Φαριςμιϊδου Αναςταςύα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2015 κοπόσ Η όςο το δυνατόν πληςιϋςτερη & πιο κατανοητό προςϋγγιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωςη ΣΕΕ-ΕΤΠ «Ορθή Νομοθέτηςη με αναφορά ςε Πρότυπα»

Εκδήλωςη ΣΕΕ-ΕΤΠ «Ορθή Νομοθέτηςη με αναφορά ςε Πρότυπα» Εκδήλωςη ΣΕΕ-ΕΤΠ «Ορθή Νομοθέτηςη με αναφορά ςε Πρότυπα» 7 Νοεμβρύου 2016, Αμφιθϋατρο ΣΕΕ, 1 οσ όροφοσ, Νύκησ 4, ύνταγμα Αθόνα «ΕυρωπαΰκήΤυποποίηςη και Νομοθεςία: τάςεισ, απαιτήςεισ και εξελίξεισ», Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων.

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Στισ ςημερινϋσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ τα ϋργα περιβϊλλοντοσ με την ευρύτερη ϋννοια, αποκτούν προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας εμινϊρια επτεμβρύου 2015 ΕΜΕ Υιλολογικών Μαθημϊτων χολικό χρονιϊ 2015 2016 Μαύρη Κουτςελύνη (διαςκευό) Οι Δεύκτεσ ωσ απόρροια τησ Αξιολόγηςησ των ΑΠ τη βϊςη τησ Αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Πρόταςη αναμόρφωςησ θεςμικού πλαιςύου χορόγηςησ αδειών ςε υποψόφιουσ οδηγούσ: για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ διαφϊνειασ των διαδικαςιών την ενύςχυςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 23, Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Π-ΑΜΘ Μαρία Γραμματικοποφλου, To The Point A.E., Ιοφλιοσ 2014

Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Π-ΑΜΘ Μαρία Γραμματικοποφλου, To The Point A.E., Ιοφλιοσ 2014 Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Π-ΑΜΘ 2014-2020 Μαρία Γραμματικοποφλου, To The Point A.E., Ιοφλιοσ 2014 *Παρουςίαςη του Σχεδίου που τέθηκε προσ διαβούλευςη τον Μάιο 2014 Αναπτυξιακό όραμα τησ Περιφέρειασ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ. ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ. ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, για τον καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφϊλειασ για την προςταςύα από τουσ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κυπριακήσ Προεδρίασ υμβουλίου τησ Ευρωπαΰκήσ Ϊνωςησ 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2012

Πρόγραμμα Κυπριακήσ Προεδρίασ υμβουλίου τησ Ευρωπαΰκήσ Ϊνωςησ 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2012 Πρόγραμμα Κυπριακήσ Προεδρίασ υμβουλίου τησ Ευρωπαΰκήσ Ϊνωςησ 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2012 Πίνακασ περιεχομένων ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΤΡΨΠΗ 3 1. Ευρώπη πιο αποτελεςματικό και βιώςιμη... 5 2. Ευρώπη, με μια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόςια Διαβούλευςη»

«Δημόςια Διαβούλευςη» «Δημόςια Διαβούλευςη» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αλιεύασ και Τδατοκαλλιϋργειασ 2014-2020 Πρβταςη Κανονιςμογ του Ευρωπαΰκογ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαΰκβ Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ [για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Πϋρα από τισ ειςηγμϋνεσ... Ορθό εταιρικό διακυβϋρνηςη: Ο τρόποσ με τον οπούο οι εταιρύεσ διοικούνται και ελϋγχονται δεν εύναι μόνο αποτελεςματικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ΕΙΑΓΩΓΗ Σο κοινωφελϋσ ύδρυμα με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργύα ενόσ Business Plan

Δημιουργύα ενόσ Business Plan ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Δημιουργύα ενόσ Business Plan Παύγνια Αποφϊςεων 2012-2013 Σι εύναι; Ένα business

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Απόκτηςη Πιςτοποιητικού Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ Σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 ϊρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2016 Φεβρουϊριοσ 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ. Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη »

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ. Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη » ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 2014 2020» Σμάρω Ζησοπούλου Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αθήνα, 4 Απριλίου 2016 Αιρεσιμότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Πιςτοποιήςεισ περιβάλλοντοσ & αειφορίασ

Πιςτοποιήςεισ περιβάλλοντοσ & αειφορίασ Πιςτοποιήςεισ περιβάλλοντοσ & αειφορίασ Συνάντηςη Green Angels, Grant Thornton, 29/09/2016 Κ. Καρβουνάκησ Υποδιευθυντήσ Πιςτοποίηςησ Eurocert ΑΕ 100% Ελληνικόσ φορϋασ πιςτοπούηςησ με διεθνό παρουςύα Διαπιςτεύςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε.

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΤΜΥΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ 4 ΕΣΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα!

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Αρ. Πρωτ. 1369 Αθόνα 9/6/2017 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Η ςχολικό χρονιϊ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί*

Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί* Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί* Κατϊ τισ προηγούμενεσ δεκαετύεσ, ιδύωσ κατϊ τη δεκαετύα του 2000, το κϋντρο του ενδιαφϋροντοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ βριςκόταν ςε παραγωγικούσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμού Διεύθυνςη Μέςησ Εκπαίδευςησ Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο εμινάρια Υιλολόγων επτέμβριοσ 2014 Η Ομάδα Γλώςςασ: Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ, Ειρήνη Ροδοςθένουσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παράρτημα IV Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παράρτημα IV Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παράρτημα IV Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες * Οι 11 θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες είναι σε πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Μοντϋλο Λειτουργικόσ Επαύξηςησ Σπειροειδϋσ Μοντϋλο Μοντϋλο Πύδακα Τεχνολογύα Λογιςμικού Βϊςει Συςτατικών Στοιχεύων Σύγχρονα Μοντϋλα Το μοντϋλο ςυνδυϊζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ Καμινιώτη Ολυμπύα και Γαβρόγλου ταύροσ 9-11-15 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγόσ μεθοδολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΑΕΙ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΒΑΙΜΕΝΗ Ε ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΑΕΙ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΒΑΙΜΕΝΗ Ε ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Νοσηλευτικής ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Νοσηλευτικής ΣΙΝΔΟΣ, ΤΘ 141, TK 57400 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 013824 http://www.nurse.teithe.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ. Πρόοδος εκπλήρωσης. Νοέμβριος «1 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ »

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ. Πρόοδος εκπλήρωσης. Νοέμβριος «1 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ » ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Νοέμβριος 2015 «1 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σμάρω Ζησοπούλου Σταυρούλα Πελεκάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο..ΕΠ.Ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ Αγησιλάου 10, Σ.Κ , Αθήνα, τηλ

Π.Ο..ΕΠ.Ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ Αγησιλάου 10, Σ.Κ , Αθήνα, τηλ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ, Αθήνα : 03/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 16 Προσ Γενικό Γραμματϋα Εργαςύασ Ανδρϋα Νεφελούδη ταδύου 29 Σ.Κ. 10110 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Κατϊθεςη πρόταςησ τησ ΠΟΕΠΕ Η Πανελληνύα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ της υπ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα