Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ /4/27041 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax Δ-mail : : : : : : Βαζ. νθίαο Αζήλα Σζφκπνπ Θενδψξα ΘΔΜΑ: Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ππ αξηζκ. πξση. ΓΗΟΗΚ/Φ /3/25376/ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν κε ηίηιν «Πξνκήζεηα, Παξακεηξνπνίεζε θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγψλ & Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Γηθηπαθνχ Σφπνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ)» ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ » θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: I. I.1. Tνπ Ν.1558/85 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ 137/Α/ ), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Ν.2081/92 (ΦΔΚ154/Α/1992) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2469/97 (ΦΔΚ38/Α/ ). 1

2 I.2. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005). I.3. Σνπ Π.Γ. 320/88 (ΦΔΚ 149/Α/88) «Οξγαληζκφο Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα. I.4. Σνπ Π.Γ. 373/95 (ΦΔΚ 201/Α/95) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθψλ, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ» θαη ηνπ Π.Γ. 400/95 (ΦΔΚ 226/Α/95) «χζηαζε Γελ. Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο». I.5. Σνπ Ν. 3200/2003 Άξζξν 24, πεξ.1 (ΦΔΚ 281/Α/2003) Θέκαηα Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. I.6. Σνπ Π.Γ. 205/2007 (ΦΔΚ 231/Α/2007) «πγρψλεπζε Τπνπξγείσλ» κε ην νπνίν ζπγρσλεχεηαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. I.7. Σεο απφθαζεο ΓΗΓΚ/Φ.1/2/27098/ (ΦΔΚ 2023/Β/ ) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζ.Γ, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Οξγαληθψλ Μνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. I.8. Σσλ ππ αξηζκ θαη 2877/ απνθάζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί Αιιαγήο Σίηισλ Τπνπξγείσλ θαη πεξί Καζνξηζκνχ εηξάο Σάμεο ησλ Τπνπξγείσλ (ΦΔΚ 2234/Β/2009). I.9. Σεο ππ αξηζκ. ΓΗΓΚ/29033/ (ΦΔΚ 509/ΤΟΓΓ/2009) θνηλήο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. I.10. Σεο ππ αξηζκ. 383/ απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΚ 29/Β/2009). 2

3 II. II.1. Σνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) "Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ". II.2. Σνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) "Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/2010) II.3. Σνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ". II.4. Σνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2198/94 (ΦΔΚ 43/Α/94) ζρεηηθά κε ηελ "Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο". II.5. Σεο κε αξ.2/45564/0026/ απφθαζεο (ΦΔΚ 1066/Β/ ) ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε θαη νξηζκφο ζε επξψ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ» ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95. II.6. Σνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/2010) «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηηο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. II.7. Σνπ Ν. 3845/2010 (ΦΔΚ 65/Α/2010) «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν». II.8. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. II.9. Σελ κε αξηζκ /739/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1291/Β/2010), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». III. III.1. Σνπ Ν.2880/2001 (ΦΔΚ 9/Α/2001), πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» πνπ αθνξά ζηηο βαζηθέο δξάζεηο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν.3345/2005 (ΦΔΚ 138/Α/2005) θαη ην αξ. 21 ηνπ Ν.3448/2006 (ΦΔΚ 57/Α/2006). III.2. Σεο κε αξηζ. πξση / Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δ.Γ.Γ.Α. θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1120/Β/2005): 3

4 Καλνληζκφο Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΠΟΛΗΣΔΗΑ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. ΓΗΓΗΜ/Φ30/6/13271/ φκνηα απφθαζε (ΦΔΚ 900/Β/2007). III.3. Σεο Πξάμεο κε αξ.10/ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα: Έγθξηζε ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» γηα ηελ ηξηεηία III.4. Σεο κε αξ.πξ.12664/ απφθαζεο ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ζέκα «Παξάηαζε ηεο κε αξηζκφ Π1/4777/ Κ.Τ.Α. «Δμαίξεζε απφ ηελ έληαμε ζηα ΔΠΠ πξνκήζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθήο πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΠ ΠΟΛΗΣΔΗΑ»» (ΦΔΚ 847/Β/ Σελ κε αξ. πξση. ΓΗΓΗΜ/Φ.33/124/22696/ απφθαζε έληαμεο έξγνπ ζην Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» κε ηίηιν «Πξνκήζεηα, Παξακεηξνπνίεζε θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγψλ & Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Γηθηπαθνχ Σφπνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ)», πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ». 3. Σν κε αξ. πξση. ΓΗΓΗΜ/Φ.34/ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ζχκθσλα κε ην νπνίν νξίδεηαη αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ε ΔΓΓΔ Νν Σελ κε αξηζκ. πξση. ΓΗΟΗΚ/Φ /1/25128/ απφθαζε πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα, Παξακεηξνπνίεζε θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγώλ & Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Γηθηπαθνύ Σόπνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ)», ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ ». 5. Σα ππ αξηζκ. 1/ , 2/ , 3/ , 4/ Πξαθηηθά ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, κε ηα νπνία γλσκνδνηνχλ ππέξ ηεο καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία δηαβηβάζηεθαλ ζην ηκήκα Πξνκεζεηψλ κε ην απφ έγγξαθν ηεο επηηξνπήο. 6. Σελ κε αξ. πξση. ΓΗΓΚ/Φ.38/νηθ.28815/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο ζεηείαο ησλ Δπηηξνπψλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο γηα ηα έξγα ηνπ ΤΠ.Δ. 4

5 7. Σελ κε αξηζκ. πξση. ΓΗΟΗΚ/Φ /2/28502/ απφθαζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα, Παξακεηξνπνίεζε θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγώλ & Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Γηθηπαθνύ Σόπνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ)». 8. Σν ππ αξηζκ. 5/ Πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, κε ην νπνίν γλσκνδνηεί ππέξ ηεο καηαίσζεο θαη επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο καο δηαβηβάζηεθαλ εθ λένπ ζηηο Σελ κε αξηζκ. πξση. ΓΗΓΚ/Φ.38/1/31814/ (νξζή επαλάιεςε ) απφθαζε νξηζκνχ κειψλ Δπηηξνπψλ δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ, αλνηθηψλ ή θιεηζηψλ δηαγσληζκψλ θαη Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο Παξαιαβήο γηα ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη θαη εθηεινχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. Πνιηηεία , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο κε αξηζκ. πξση. ΓΗΓΚ/Φ.38/1/950/ θαη ΓΗΓΚ/Φ.38/1/νηθ/24724/ απνθάζεηο. 10. Σν κε αξ. πξση. ΓΗΓΗΜ/Φ.34/ΓΤ/ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ζχκθσλα κε ην νπνίν νξίδεηαη αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ε ΔΓΓΔ Νν Σελ κε αξηζκ. πξση. ΓΗΟΗΚ/Φ /3/25376/ απφθαζε επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα, Παξακεηξνπνίεζε θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγώλ & Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Γηθηπαθνύ Σόπνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ)», ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ ». 12. Σα ππ αξηζκ. 1/ θαη 2/ Πξαθηηθά ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, κε ηα νπνία γλσκνδνηεί ππέξ ηεο καηαίσζεο θαη επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο καο δηαβηβάζηεθαλ εθ λένπ ζηηο

6 Α Π Ο Φ Α Η Ε ΟΤΜΔ 1. Σε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ππ αξηζκ. πξση. ΓΗΟΗΚ/Φ /3/25376/ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ: «Πξνκήζεηα, Παξακεηξνπνίεζε θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγψλ & Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Γηθηπαθνχ Σφπνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ)», ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ », γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην κε αξηζκ. 2/ πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο. 2. Σελ επαλάιεςε ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηo έξγν «Πξνκήζεηα, Παξακεηξνπνίεζε θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγψλ & Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Γηθηπαθνχ Σφπνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ)», πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ », κε ηξνπνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β (Αμηνιφγεζε θαη Πίλαθαο Κξηηεξίσλ), ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 3. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 4. Ζ δαπάλε ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξώ #45.000,00#, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΚΑΔ 5255, ηνπ θνξέα 07/150 ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 θαη ε θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη εθάπαμ κεηά ηελ ππνβνιή ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν Αλάδνρνο ππαίηηα δελ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλάζεζεο. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/07. ηελ θαζαξή αμία ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ (άξζξν 55 παξ. 1 εδ. ζη ηνπ Ν. 2238/94, ΦΔΚ 151/Α/94). Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) βαξχλεη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07), θαζψο θαη ζηελ νηθεία απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ΦΔΚ 431/Β/

7 5. Υξνλνδηάγξακκα Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Αλαιπηηθά, ην ρξνλνδηάγξακκα πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο. 6. Καηάξηηζε, ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 6.1 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 6.2 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο από ηνλ δηαγσληδόκελν, ε δε αξκόδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζώζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηώλεη όηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 6.3 λα ππνβιεζνχλ πξνο ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Βαζ. νθίαο 15, Αζήλα, 3νο φξνθνο, Γξαθείν 321 (ππφςηλ ηνπ θνπ Η. Βαζηιείνπ, Πξνέδξνπ ηεο 2εο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) έσο ηελ 10 ε /01/2011,εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 κ.κ. 6.4 λα ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίηππα, ζε έληππε κνξθή πνπ ζα ηεζνχλ κέζα ζηνλ ίδην θάθειν πξνζθνξάο. ε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε ιέμε "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ζ ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (2 αληίηππα ζε νπηηθφ δίζθν CD). 6.5 ε αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 6.6 o θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΩΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΖΛ/ΚΖ ΓΗΑΚ/Ζ Βαζ. νθίαο 15, ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Νν ΓΗΟΗΚ/Φ /4/27041/ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ γηα επηινγή αλαδόρνπ γηα ηo έξγν «Πξνκήζεηα, Παξακεηξνπνίεζε θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγώλ & Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Γηθηπαθνύ Σόπνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ)» πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ ». 7

8 Ο ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ: I. Φάθειν ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Α. Φπζηθά θαη Ννκηθά πξόζσπα, εκεδαπά θαη αιινδαπά, πλεηαηξηζκνί 1. Τπεύζπλε 1. δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : α. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, β. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: i. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007, ήηνη: Α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ Β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ Γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ Γ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ii. δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. iii. δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. iv. δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. v. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 8

9 vi. vii. viii. είλαη εγγεγξακκέλνη ζε νηθείν Δπηκειεηήξην, επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή γηα ηα αιινδαπά πξφζσπα φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη θαη δελ έρνπλ ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία, ΝΠΓΓ, ή ΝΠΗΓ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα επεηδή δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. δελ έρνπλ θξηζεί πνηέ απφ αξκφδην φξγαλν έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο δεηήζεθαλ απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπο. γ. Αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 8 ηνπ παξόληνο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο). δ. Γελ είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ε. Γελ έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. δ. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. ε. πλέηαμαλ ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. εκεηψλεηαη φηη ε εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο πξναλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ψζηε λα θαιχπηεη θαη ηελ εκεξνκελία απηή. Τπεχζπλε δήισζε κε εκεξνκελία πξνγελέζηεξε εθείλεο ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο, αθνχ βεβαηψλνληαο ηελ αλππαξμία θαηαδηθψλ, θηι ζε κειινληηθή εκεξνκελία είλαη απηνλφεηα αλαθξηβήο. Ζ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο κπνξεί λα γίλεη θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, αθνχ θξίζηκν είλαη πνηνο είλαη ν ππνγξάθσλ θαη φρη πφηε ππνγξάθεη ελψπηνλ ηνπ βεβαηνχληνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 2. Ννκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο(π.ρ. ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο, θαηαζηαηηθφ θιπ) 3. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ. Β. Οη Δλώζεηο/Κνηλνπξαμίεο Πξνκεζεπηώλ 1. Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ: α) ε Τπεύζπλε Γήισζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο Α 1, Α2 θαη Α3 ηνπ παξόληνο θαη 2. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ : λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία 9

10 λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader) λα νξίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 1. Σν Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη: Φπζηθά πξφζσπα: πιεξεμνχζην πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, είηε απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Α.Δ.: απφθαζε Γ εθπξνζψπεζεο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Ο.Δ, Δ.Δ., Δ.Π.Δ.: Δηαηξηθφ Οξηζκνχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο. 10

11 Δλψζεηο πξνζψπσλ: Σα αλσηέξσ νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε Β ηεο Γηαθήξπμεο. II. Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο Ο Φάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, φπσο απηά απαηηνχληαη ζην Παξάξηεκα Α, παξάγξαθνο Α.7 θαη ζην Παξάξηεκα Γ - Πίλαθεο πκκφξθσζεο Δμνπιηζκνχ Λνγηζκνχ - Τπεξεζηψλ ηεο παξνχζαο. III. Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Ο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηελ αλάιπζή ηεο ζε ηηκέο κνλάδνο γηα θάζε είδνο πξνζθεξφκελνπ αλζξσπνκήλα. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο Γ - Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 7. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 7.1 Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ σο εμήο: α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο. β) Απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη νη Πξσηφηππνη θάθεινη θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο. γ) Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ ηππηθή απνδνρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο πξσηφηππνο θάθεινο ζα κνλνγξαθεί θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζα ζθξαγηζζεί. δ) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Ζ θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, ην νπνίν παξαδίδεη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, εηο δηπινχλ. 7.2 Ηζρύο ησλ Πξνζθνξώλ Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην ΤΠΔΑ&ΖΓ πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε εθαηόλ είθνζη (120) εκεξώλ. 11

12 Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 7.3 Λόγνη Απόξξηςεο Πξνζθνξώλ: 1. Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην ζπγθξηηηθό θόζηνο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 90% ηεο δηακέζνπ (median) ηνπ ζπγθξηηηθνύ θόζηνπο ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 2. Δίλαη αφξηζηε θαη δε κπνξεί λα εθηηκεζεί ή φηαλ πεξηέρεη αλαθξηβή ζηνηρεία. 3. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε. 4. Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επηκέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο φπνπ απηνί αλαθέξνληαη 8. Καηαθύξσζε Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα ηελ θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή (Π.Γ. 118/2007, άξζξν 21). Πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν, ν ππνςήθηνο πνπ αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδεη γηα ηε ζχλαςή ηεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζε ζρέζε κε ηα νπνία ππνβιήζεθε ε πξνζθνξά. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. 12

13 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο Α. Φπζηθά Πξόζσπα 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 4. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην, επαγγεικαηηθφ κεηξψν θαη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Β. Σα Ννκηθά Πξόζσπα 1. Σα λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ πδ 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 13

14 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 4. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαηαθχξσζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 7. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 14

15 Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην, Δπαγγεικαηηθφ Μεηξψν θαη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, από ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γ. πλεηαηξηζκνί 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ πδ 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 4. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ή ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο), (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (ή ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 15

16 ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαηαθχξσζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 7. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, από ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γ. Δλώζεηο Πξνκεζεπηώλ 1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ Α έσο θαη Γ, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Ο δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ην έξγν είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη κέζα ζε (10) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, κε ηελ νπνία ζα θαζνξηζζνχλ ηπρφλ ινηπέο ιεπηνκέξεηεο. O αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην 16

17 αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο (άξζξν 23 ηνπ ΠΓ 118/07). Αλ πεξάζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ρσξίο ν αλάδνρνο λα παξνπζηαζζεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ266/Α/96 «Κήξπμε Πξνκεζεπηή Έθπησηνπ»). 9. Γηθαίσκα Μαηαίσζεο Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ή άιιε επηβάξπλζε γηα ην Γεκφζην: α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Πξνθήξπμεο. γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/2007). 10. Δγγύεζε θαιήο Δθηέιεζεο Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/07. Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. 11. Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο Δμνπιηζκνύ θαη Λνγηζκηθνύ Ζ εγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ ζα θαιχπηεη ην 3% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ, ηνπ πξνζθεξφκελνπ Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ θαη ζα θαηαηεζεί πξηλ ηελ επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Όινο ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ γηα ην πιηθό (hardware) θαη ελόο (1) έηνπο γηα ην ινγηζκηθό (software). Αλαιπηηθά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο. 12. Ο αλάδνρνο κεηνδόηεο επηβαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 3% ππέξ ΜΣΠΤ ζηελ θαζαξή αμία 2% ραξηφζεκν επί ηνπ ΜΣΠΤ 20% ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 17

18 ηελ θαζαξή αμία ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ (άξζξν 55 παξ. 1 εδ. ζη ηνπ Ν. 2238/94, ΦΔΚ 151/Α/94). Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) βαξχλεη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 13. Γηαδηθαζία Παξάδνζεο Παξαιαβήο Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΓΓΓΓ & ΖΓ ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε δύν (2) αληίηππα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζε ηππνπνηεκέλν πεξηβάιινλ-format πνπ ζα είλαη πιήξσο επεμεξγάζηκν θαη ειέγμηκν. Σα παξαδνηέα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ), ε νπνία εμεηάδεη θαη δηαβηβάδεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη λα επαλππνβάιιεη ηα παξαδνηέα θαηαιιήισο δηνξζσκέλα θαη ζπκπιεξσκέλα. Ζ δηαδηθαζία ηεο επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν (2) θνξέο. Ζ ΔΠΠΔ κπνξεί: α) λα εγθξίλεη ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ, αλ θξίλεη φηη απηφ δελ παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, β) λα απνξξίςεη ην παξαδνηέν, αλ απηφ παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. Ζ κε γλσζηνπνίεζε παξαηεξήζεσλ απφ ηελ ΔΠΠΔ πξνο ηνλ Αλάδνρν εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ζπλεπάγεηαη θαη απνδνρή ησλ παξαδνηέσλ. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΤΣΑΘΗΑ ΜΠΔΡΓΔΛΔ 18

19 ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Γ. & Ζ.Γ. Γηεχζπλζε Ζ.Δ.. γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζην site ηεο Γ.Γ.Γ.Γ & Ζ.Γ. θ. Η. Βαζηιείνπ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: (λα απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηελ δηεύζπλζε χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο, Λαγνπκηηδή 23, Αζήλα, , γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ παξφληνο ζην site ηνπ ΔΠΠΔ κέρξη θαη ηελ 10 ε /01/

20 ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ: ΓΗΟΗΚ/Φ /4/27041/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Σνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα, Παξακεηξνπνίεζε θαη Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγώλ & Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Γηθηπαθνύ Σόπνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ)», πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ ». Α.1. θνπόο θαη ηόρνη ηνπ Έξγνπ θνπφο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη ε επηινγή ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Δθαξκνγψλ θαη Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν εθζπγρξνληζκφο απηήο θαη λα αλαβαζκηζηεί, ηφζν ν εζσηεξηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο, φζν θαη ν ηξφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηήο πξνο ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο, νη ζηόρνη πνπ επηδηψθνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ είλαη: Ο εθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΤΑΠ, ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο ζηηο εθηεινχκελεο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο Ζ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ε εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΤΑΠ ζηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ε νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο Ζ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΤΑΠ. Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ παξφληνο Έξγνπ είλαη: Ζ πξνκήζεηα, παξακεηξνπνίεζε θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, Ζ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ γηα ηελ δηαρείξηζε XML αξρείσλ, εξγαιείσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ζεκάησλ έξγσλ, φπσο θαη ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ Α.2. Πεξηβάιινλ Έξγνπ Σν παξφλ έξγν απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ ». Οη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην παξφλ έξγν είλαη νη παξαθάησ: 1. Φνξέαο Δθηέιεζεο : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, - Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2. Φνξέαο Λεηηνπξγίαο : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, - Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο 20

21 Α.3. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαη ην Πξόγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» Α.3.1. πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΚ Β /2234/ ) έρεη πξνθχςεη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Π.Γ. 205/2007). Α.3.2. ύληνκε Παξνπζίαζε ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ) Ζ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ) ζπζηάζεθε κε ην Π.Γ. ππ' αξηζ. 40/85 (ΦΔΚ 15/Α/ ) θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ εηζαγσγή, εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Παξάιιεια, ε ΤΑΠ νξίζηεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν.3448/2006 (ΦΔΚ 57/Α'/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α'/ ) σο «Αξρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ» (ΑΠΔΓ), δειαδή σο «Πξσηεχνπζα Αξρή Πηζηνπνίεζεο» (ΠΑΠ). χκθσλα κε ην πξφζθαην ΦΔΚ Α' 263/Ν.3731/ , ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο πξνζηίζεληαη ηα εμήο : 1. Ζ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο είλαη ππεχζπλε γηα: α. Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηδίσο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε: i) Σν ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ii) Σελ αλάπηπμε θαη παξνρή νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. iii) Σε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε νξγαλσηηθφ, ζεκαζηνινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν, γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. iλ) Σελ εγγξαθή, ηαπηνπνίεζε θαη ειεθηξνληθή αλαγλψξηζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. λ) Σε δηαρείξηζε ηνπ Μεηξψνπ γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Μεηξψν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο). β. Σν ζπληνληζκφ θαη ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ Κεληξηθψλ Γηαδηθηπαθψλ Ππιψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. γ. Σν ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο νξηδφληησλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή Οινθιεξσκέλσλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 21

22 δ. Σελ αληηκεηψπηζε θάζε άιινπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή Οινθιεξσκέλσλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θπξψλεηαη ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 3. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί λα ξπζκίδνληαη, φπνπ απαηηείηαη, δεηήκαηα νινθιήξσζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηε αξκνδηφηεηα άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 4. Απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ εμαηξείηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Ζ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (ΤΑΠ) ζπγθξνηείηαη απφ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο : Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Δθαξκνγώλ. Γηεύζπλζε Λεηηνπξγηθήο Τπνδνκήο. Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο. Πην αλαιπηηθά, ε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Δθαξκνγώλ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα : Σκήκα Δπεμεξγαζίαο θαη Γηαξθνύο Απνγξαθήο : 22

23 Ζ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηελ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ρψξν ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη ε θαηάξηηζε θαη έηνο θπιηνκέλνπ πξνγξάκκαηνο 3εηνχο δηαξθείαο, κε βάζε ηε γεληθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ θαηεχζπλζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλν ζηελ πιεξνθνξηθή, θαηά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ Γηεχζπλζε Πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνχ. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπλδεδεκέλσλ κε νκνεηδείο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο, δηεμαγσγήο ή καδηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ε ρξήζε θνηλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ζ επεμεξγαζία κεκνλσκέλσλ αηηεκάησλ επείγνληνο ραξαθηήξα γηα πξνκήζεηα ή κίζζσζε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ή αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θπιηφκελν ηξηεηέο πξφγξακκα. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο, κε ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηηκήκαηνο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επί κέξνπο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Δθπαίδεπζεο: Ζ δηαξθήο απνγξαθή ησλ κέζσλ πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (εμνπιηζκφο, εθαξκνγέο, ζηνηρεία εθκεηάιιεπζεο θ.ι.π.) θαη ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (απαζρνινπκέλσλ θαη αλέξγσλ), πνπ εμεηδηθεχεηαη ζην αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ κέζσλ θαη κεζφδσλ πιεξνθνξηθήο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ αληίζηνηρνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ κέζσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ Γηεύζπλζε Λεηηνπξγηθήο Τπνδνκήο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα : Σκήκα Μειεηώλ θαη Πξνηύπσλ : Ο έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Ζ ζέζπηζε θαη πξνψζεζε πξνηχπσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δεκφζην ηνκέα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηνπο θνξείο. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε λέσλ πξνηχπσλ, φπνπ απαηηείηαη. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ αζθάιεηα ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 23

24 Ζ έξεπλα ηξφπσλ πξνζηαζίαο πιηθνχ, ινγηζκηθνχ θαη βάζεσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ. Σκήκα Έξεπλαο θαη Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ : Ζ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ εζληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη απφ ηηο ινηπέο δηαζέζηκεο πεγέο, γηα ηηο εμειίμεηο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ ελεκέξσζε γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη άιιεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο θαη ε επηκέιεηα γηα ηελ κεηάδνζε ζην ππεξεζηαθφ πιαίζην θαη ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο. Ζ κειέηε θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο ζπιινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ησλ ζπζηεκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο. Ζ κέξηκλα γηα ηα ηνπηθά ή θαη απνκαθξπζκέλα δίθηπα επηθνηλσλίαο ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη γηα επηιεγκέλα δνθηκαζηηθά έξγα, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα γεληθεπζεί. Ζ εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ειιεληθνχ θιάδνπ πιεξνθνξηθήο ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο γηα ηελ πιεξνθνξηθή. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα ην πξνζθνξφηεξν πιαίζην ζπλαιιαγήο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ κε ηηο μέλεο εηαηξίεο πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο. Ζ εηζήγεζε κέηξσλ γηα ζέκαηα δηθαίνπ πιεξνθνξηθήο. Ζ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζην εξγαζηαθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο είλαη : Σήξεζε πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ - εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεθκεξίσζεο. Σήξεζε θαη ελεκέξσζε θαθέισλ αξρείνπ. Γηεθπεξαίσζε αιιεινγξαθίαο. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ δχν δηεπζχλζεσλ. 24

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα