ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Αξηζκ. Πξση.: ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚ.ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΤΠΠΟΣ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΚΑΘ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε:Ννηαξά 37 Σαρ.Κψδηθαο: Πιεξνθνξίεο:Αζ. Παπαζππξφπνπινο Σειέθσλν: ΠΡΟ: Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε) ΘΕΜΑ: Σέιε θσηνγξάθεζεο-θηλεκαηνγξάθεζεο θαη ρξήζεο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ θαη απεηθνλίζεσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθψλ ηφπσλ, κλεκείσλ, κνπζεηαθψλ εθζέζεσλ θαη ζπιινγψλ. Σέιε πξαγκαηνπνίεζεο εθδειψζεσλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη αθίλεηα κλεκεία. ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 46 παξ.4,7 θαη 8 ηνπ Ν. 3028/ «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ Α 153). β) Σνπ Π.Γ. 186/2009 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α 213). γ) Σνπ Π.Γ. 110/2011 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α 243). δ) Σνπ Π.Γ. 191/2003 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» (ΦΔΚ Α 146). ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α 98). 2. Σελ αξηζκ. Τ25/ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φ. αρηλίδε θαη Π. Οηθνλφκνπ (ΦΔΚ Β 2792). 3. Σελ αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΓΜΔΔΠ/Γ2/Φ /81397/2199/ θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηειψλ: α) θσηνγξάθεζεο-θηλεκαηνγξάθεζεο- Βηληενζθφπεζεο ζε Μνπζεία, Μλεκεία θαη Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο θιπ» (ΦΔΚ Β 1491). 1

2 4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Γηα ηα επφκελα έηε ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κ/Π ην χςνο ηεο νπνίαο δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί δηφηη εμαξηάηαη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Α Π Ο Φ Α Θ Ζ Ο Τ Μ Ε Κεθάλαιο Πρώηο: Τέλη θωηογράθηζης και κινημαηογράθηζης Άπθπο 1 Σέλη θωηογπάθηζηρ 1) Η θσηνγξάθεζε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο, κνπζεία θαη κλεκεία, ρσξίο επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ πξαγκαηνπνηείηαη αηειψο. 2) Γηα θσηνγξάθεζε κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ ρσξίο παξεκβνιή πξνζψπσλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, κλεκεία θαη ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαηαβάιινληαη 200 επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν. 3) Γηα θσηνγξάθεζε, κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, κνπζεηαθψλ εθζέζεσλ θαη αξραηνινγηθψλ ζπιινγψλ, ρσξίο παξεκβνιή πξνζψπσλ, θαηαβάιινληαη α) ρσξίο κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ή άλνηγκα πξνζεθψλ, 15 επξψ αλά αληηθείκελν, β) κε κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ή άλνηγκα πξνζεθψλ, 60 επξψ αλά αληηθείκελν. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπλζέζεσλ θηλεηψλ κλεκείσλ χζηεξα απφ κεηαθίλεζή ηνπο, ην ηέινο πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θηλεηψλ κλεκείσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε θάζε ζχλζεζε. Σα πξναλαθεξζέληα ηέιε αθνξνχλ ζηηο ιήςεηο νη νπνίεο γίλνληαη εληφο σξαξίνπ. Γηα ιήςεηο νη νπνίεο γίλνληαη εθηφο σξαξίνπ, ηα αλσηέξσ ηέιε πξνζαπμάλνληαη θαηά 50%. 4) Γηα αεξνθσηνγξαθήζεηο θαηαβάιινληαη 500 επξψ αλά εκέξα θσηνγξάθεζεο θαη ρψξν. 5) Γηα ππνβξχρηεο ιήςεηο θαηαβάιινληαη 800 επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν. 6) Γηα θσηνγξάθεζε, κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, γηα εκπνξηθνχο, δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, κε παξεκβνιή πξνζψπσλ, θαηαβάιινληαη ηέιε πνπ νξίδνληαη ζε επξψ γηα θάζε έλα απφ ηα θαησηέξσ κλεκεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία: Αθξφπνιε Αζελψλ θαη κλεκεία θιηηχσλ ηεο, Αξραία Αγνξά Αζελψλ, νχλην, Βεξγίλα, Γειθνί, Αξραία Οιπκπία, Δπίδαπξνο, (Αζθιεπηείν θαη Παιαηά Δπίδαπξνο), Μπθήλεο, Μεζζήλε, Μπζηξάο, Κφξηλζνο, Κλσζφο, Φαηζηφο, Παιάηη Μ. Μαγίζηξνπ (Ρφδνο), Λίλδνο, Γήινο, πηλαιφγθα, Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, Μνπζείν Βπδαληηλνχ 2

3 Πνιηηηζκνχ, Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ηξαθιείνπ. Γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία, ηα ηέιε νξίδνληαη ζε 500 επξψ. 7) Γηα θσηνγξάθεζε, κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, κνπζεηαθψλ εθζέζεσλ θαη ζπιινγψλ, κε παξεκβνιή πξνζψπσλ, ρσξίο κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ, ηα ηέιε νξίδνληαη ζε 100 επξψ. Γηα άλνηγκα πξνζεθψλ ή/θαη κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ, ζε 300 επξψ. Σα ηέιε πξνζαπμάλνληαη θαηά 50% φηαλ ε ιήςε γίλεηαη εθηφο σξαξίνπ. Άπθπο 2 Σέλη κινημαηογπάθηζηρ 1) Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, σο θηλεκαηνγξάθεζε λνείηαη ε πάζεο θχζεσο εγγξαθή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο. 2) Η θηλεκαηνγξάθεζε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο, κλεκεία, εθζεζηαθνχο ρψξνπο κνπζείσλ θαη ζπιινγέο, κε θνξεηή εξαζηηερληθή κεραλή, ζπκβαηηθή ή ςεθηαθή, πξαγκαηνπνηείηαη αηειψο εθφζνλ ε ηαηλία δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επαγγεικαηηθνχο - εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 3) Γηα θηλεκαηνγξάθεζε, κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία, γηα πνιηηηζηηθνχο, επηζηεκνληθνχο, ελεκεξσηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, θαηαβάιινληαη 200 επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν γπξηζκάησλ γηα φζνπο ρψξνπο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 6, θαη 100 επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν γηα ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, κλεκεία, κνπζεία θαη ζπιινγέο. 4) Γηα ππνβξχρηα θηλεκαηνγξάθεζε πξνθαηαβάιινληαη 800 επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν γπξηζκάησλ. 5) Γηα αεξνθηλεκαηνγξάθεζε πξνθαηαβάιινληαη 800 επξψ αλά εκέξα γπξηζκάησλ. 6) Γηα θηλεκαηνγξάθεζε κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ θάζε άιιεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ή άιινπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ κε παξεκβνιή πξνζψπσλ πξνθαηαβάιινληαη επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν γπξηζκάησλ. Άπθπο 3 Σα ηέιε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηε θσηνγξάθεζε - θηλεκαηνγξάθεζε θαη φρη ηελ ρξήζε εηθφλσλ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, γηα ηελ φπνηα θαηαβάιινληαη ηα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην. 3

4 Κεθάλαιο Δεύηερο: Τέλη χρήζης απεικονίζεων Άπθπο 4 Σέλη σπήζηρ απεικονίζεων ζε ένηςπερ και ηλεκηπονικέρ εκδόζειρ (e-book) 1) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ σο απεηθνλίζεηο λννχληαη νη απεηθνλίζεηο κλεκείσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ή αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηζηνξηθνχο ηφπνπο ή είλαη κεκνλσκέλα, είηε θηλεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε Μνπζεία ή ζπιινγέο ηνπ Γεκνζίνπ. 2) Γηα απεηθνλίζεηο ζε έληππεο θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο επξείαο θπθινθνξίαο (φπσο αξραηνινγηθνί - ηνπξηζηηθνί νδεγνί, ηζηνξηθά θαη αξραηνινγηθά βηβιία, ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία ηέρλεο, εθπαηδεπηηθά - αξραηνινγηθά βηβιία θαη πεξηνδηθά) πξνθαηαβάιινληαη 60 επξψ αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ή ηα κνπζεία ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6, θαη 30 επξψ γηα ηνπ ππφινηπνπο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία. Γηα ηα θσηνγξαθηθά αξραηνινγηθά ιεπθψκαηα, 100 επξψ γηα ηνπο ρψξνπο, ηα κλεκεία θαη ηα κνπζεία ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6, θαη 50 επξψ γηα ηνπο ππφινηπνπο. ε πεξίπησζε ρξήζεο πεξηζζφηεξσλ ησλ 10 εηθφλσλ ζηελ ίδηα έθδνζε ε ηηκή κεηψλεηαη θαηά 30% γηα θάζε εηθφλα κεηά ηηο πξψηεο δέθα θαη θαηά 50% κεηά ηηο πξψηεο πελήληα. 3) Σα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαιχπηνπλ απεξηφξηζην αξηζκφ αληηηχπσλ ζε κία γιψζζα. Γηα θάζε επηπιένλ γιψζζα θαηαβάιιεηαη ηέινο ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 25% ησλ ηειψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξψηε γιψζζα έθδνζεο. 4) Γηα θάζε επαλέθδνζε ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ θαηαβάιινληαη λέα ηέιε δεκνζίεπζεο πνπ νξίδνληαη ζην 50% ησλ ηειψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επαλέθδνζεο. Ωο επαλέθδνζε ζεσξείηαη ε λέα έθδνζε γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη δηαθνξεηηθφο θσδηθφο ISBN. Αλαηχπσζε ή λέα έθδνζε κε ηνλ ίδην θσδηθφ ISBN δελ ζεσξείηαη επαλέθδνζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 5) Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζε θάξηεο, αθίζεο θαη καγλήηεο θαηαβάιινληαη 300 επξψ αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο ρψξνπο, ηα κλεκεία, ηα κνπζεία ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6, θαη 150 επξψ αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο κλεκεία θαη κνπζεία. Σα ηέιε απηά θαιχπηνπλ δηάξθεηα ρξήζεο δχν (2) εηψλ. 6) Γηα ηελ ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζε εκεξνιφγηα, πνιχπηπρα θαη ειεθηξνληθά θσηνγξαθηθά ιεπθψκαηα θαηαβάιινληαη 300 επξψ γηα ρξήζε δχν έσο έμη απεηθνλίζεσλ γηα ηνπο ρψξνπο, ηα κλεκεία θαη ηα κνπζεία ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6, θαη 150 επξψ γηα ρξήζε δχν έσο έμη απεηθνλίζεσλ ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία. Γηα 4

5 θά ζε επηπιένλ ρξήζε έσο θαη έμη απεηθνλίζεσλ θαηαβάιιεηαη ην 50% ησλ σο άλσ πνζψλ. Σα ηέιε θαιχπηνπλ δηάξθεηα δχν (2) εηψλ. 7) Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζε εμψθπιια δίζθσλ, cd, dvd, πξνθαηαβάιινληαη 500 επξψ αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο ρψξνπο, ηα κλεκεία, ηηο κνπζεηαθέο εθζέζεηο θαη ζπιινγέο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6, θαη 300 επξψ αληίζηνηρα αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία. Γηα ηα ηέιε ρξήζεο απεηθνλίζεσλ ζε εμψθπιια δίζθσλ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα παξαπάλσ ηέιε ηζρχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κλεκείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε απεηθφληζε. Σα ηέιε θαιχπηνπλ δηάξθεηα ρξήζεο δχν (2) εηψλ. 8) Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ γηα εκπνξηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο (φπσο ι.ρ. ζε εηηθέηεο, ζηάκπεο, δηαθεκίζεηο, θπιιάδηα, πιηθφ ζπζθεπαζίαο, ειεθηξνληθέο θάξηεο, ινγφηππα, θ.α.) θαηαβάιιεηαη ηέινο επξψ αλά απεηθφληζε. Άπθπο 5 Σέλη σπήζηρ απεικονίζεων ζηο διαδίκηςο 1) Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζην δηαδίθηπν ρσξίο άκεζα ή έκκεζα εκπνξηθφ ή νηθνλνκηθφ ζθνπφ, δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο. 2) Γηα ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ εκπνξηθφ ή δηαθεκηζηηθφ, θαηαβάιιεηαη ηέινο σο εμήο: γηα 1-20 θσηνγξαθίεο: γηα έλα έηνο 100 επξψ, γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε θαη έσο πέληε έηε 250 επξψ. γηα θσηνγξαθίεο: γηα έλα έηνο 200 επξψ, πεξηζζφηεξα απφ έλα έηνο θαη έσο πέληε έηε 500 επξψ. γηα πεξηζζφηεξεο απφ 50 θσηνγξαθίεο, θαηαβάιινληαη 40 επξψ αλά δέθα θσηνγξαθίεο γηα έλα έηνο θαη 100 γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα θαη έσο πέληε έηε. Άπθπο 6 Σέλη σπήζηρ για παπαγωγή οπηικοακοςζηικών έπγων 1) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ σο νπηηθναθνπζηηθά έξγα λννχληαη ηα έξγα ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη κλεκεία πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, είηε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηζηνξηθνχο ηφπνπο ή είλαη κεκνλσκέλα ή θηλεηά πνπ βξίζθνληαη ζε κνπζεία ή ζπιινγέο ηνπ δεκνζίνπ. 5

6 2) Γηα θάζε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα ηέιε: α) γηα νπηηθναθνπζηηθά έξγα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη κηθξφηεξν απφ επξψ, δέθα επξψ αλά δεπηεξφιεπην απεηθφληζεο β) γηα νπηηθναθνπζηηθά έξγα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη απφ έσο επξψ, είθνζη επξψ αλά δεπηεξφιεπην απεηθφληζεο γ) γηα νπηηθναθνπζηηθά έξγα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη απφ έσο επξψ, πελήληα επξψ αλά δεπηεξφιεπην απεηθφληζεο θαη δ) γηα νπηηθναθνπζηηθά έξγα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ππεξβαίλεη ηα επξψ, εθαηφ επξψ αλά δεπηεξφιεπην απεηθφληζεο. 3) Σα παξαπάλσ ηέιε κεηψλνληαη θαηά 50% ζε πεξίπησζε πνπ ην νπηηθναθνπζηηθφ έξγν έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ, επηζηεκνληθφ ή πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην νπηηθναθνπζηηθφ έξγν πξνβάιιεη δηεζλψο ηελ Διιάδα σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 4) Γελ θαηαβάιιεηαη ηέινο γηα ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ρσξίο άκεζα ή έκκεζα νηθνλνκηθφ ή εκπνξηθφ ζθνπφ. Άπθπο 7 Σέλη σπήζηρ για ηλεκηπονικούρ ξεναγούρ Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ ή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ζε ςεθηαθέο εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ μελαγψλ νη νπνίεο δηαλέκνληαη κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο ή άιισλ ελζχξκαησλ ή αζχξκαησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ θαηαβάιιεηαη ηέινο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 20% επί ηεο ιηαληθήο ηηκήο πσιήζεσο ηεο εθάζηνηε ςεθηαθήο εθαξκνγήο. Κεθάλαιο ηρίηο: Τέλη για πραγμαηοποίηζη εκδηλώζεων Άπθπο 8 1) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζε αξραία ζέαηξα, άιινπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη κλεκεία, κνπζεία θαη αίζξηνπο ή αχιεηνπο ρψξνπο απηψλ, θαηαβάιινληαη ηέιε πνπ αλέξρνληαη ζην 10% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο εθδήισζεο. 2) ε θάζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο θαηαβάιιεηαη ειάρηζην πνζφ ην νπνίν αλέξρεηαη γηα ηνπο ρψξνπο ηα κλεκεία θαη ηα κνπζεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 6, ζην πνζφ ησλ επξψ γηα θάζε κέξα παξάζηαζεο θαη επξψ γηα θάζε εκέξα δνθηκήο. ε πεξίπησζε παξαρψξεζεο αηζξίσλ, απιείσλ ρψξσλ, κνπζείσλ ή κλεκείσλ 6

7 θαηαβάιιεηαη πνζφ επξψ γηα θάζε παξάζηαζε θαη 300 επξψ γηα θάζε εκέξα δνθηκήο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία, δειαδή φζνπο δελ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 6, επξψ αλά παξάζηαζε θαη επξψ γηα θάζε δνθηκή. Όηαλ παξαρσξνχληαη αίζξηνη ή αχιεηνη ρψξνη ηνπο, επξψ γηα θάζε παξάζηαζε θαη 500 επξψ γηα θάζε εκέξα δνθηκήο. 3) Σα παξαπάλσ ειάρηζηα πνζά θαηαβάιινληαη ζε πεξίπησζε πνπ ην 10% ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ είλαη κηθξφηεξν ησλ αλσηέξσ πνζψλ ή ζε πεξίπησζε πνπ νη εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε δσξεάλ είζνδν. Κεθάλαιο ηέηαρηο: Απαλλαγή από ηην καηαβολή ηελών - μειωμένα ηέλη Άπθπο 9 Απαλλαγή από ηην καηαβολή ηελών θωηογπάθηζηρ και κινημαηογπάθηζηρ Απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ θσηνγξάθεζεο θαη θηλεκαηνγξάθεζεο απαιιάζζνληαη: α) Η θσηνγξάθεζε θαη θηλεκαηνγξάθεζε πξνο ηεθκεξίσζε ησλ αλαζθαθψλ θαη ησλ επξεκάησλ ηνπο, φηαλ γίλνληαη απφ ηνπο αλαζθαθείο ή ηνπο εξεπλεηέο θαη ηα ρξεκαηνδνηνχληα ηδξχκαηα ή απφ επηζηήκνλεο γηα κειέηε θαη επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε, γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί ζρεηηθή άδεηα. β) Οη θσηνγξαθήζεηο θαη θηλεκαηνγξαθήζεηο απφ Έιιελεο ή αιινδαπνχο επηζηήκνλεο πνπ εμππεξεηνχλ θαζαξά επηζηεκνληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο ηελ δηδαζθαιία ή ηελ ηεθκεξίσζε αξραηνινγηθψλ εξγαζηψλ. γ) Οη πάζεο θχζεσο εθδφζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Άπθπο 10 Απαλλαγή από ηην καηαβολή ηελών σπήζηρ απεικονίζεων και οπηικοακοςζηικών έπγων 1) Απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ ε ρξήζε απεηθνλίζεσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζχκθσλα κε ην ηξίην θεθάιαην ηνπ Ν. 2121/1993 πξνβιέπνληαη πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 2) Απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ ρξήζεο απεηθνλίζεσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ απαιιάζζνληαη: α) νη εθδφζεηο θαη παξαγσγέο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ θνξέσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θξαηηθψλ θνξέσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά δηδαθηηθνχο-εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη 7

8 δηαηίζεληαη δσξεάλ, β) ηα επηζηεκνληθά έξγα Διιήλσλ ή αιινδαπψλ επηζηεκφλσλ θαη εθδφζεηο επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κνξθσηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο πνπ θπθινθνξνχλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αληηηχπσλ (κέρξη 3.000) κε πξνέρνληα ζθνπφ ηε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, γ) εηθφλεο αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, φηαλ δεκνζηεχνληαη ζε κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη κειέηεο εξεπλεηψλ Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ, δ) νη πάζεο θχζεσο εθδφζεηο θαη παξαγσγέο ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ηνπ Διιεληθνχ Ιδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ, ησλ Διιεληθψλ Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ακηγψο επηζηεκνληθέο ή εξεπλεηηθέο εθδφζεηο. ε) νη πάζεο θχζεσο εθδφζεηο θαη παξαγσγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Άπθπο 11 Έκπηωζη και Απαλλαγή από ηην καηαβολή ηελών για ππαγμαηοποίηζη εκδηλώζεων 1) Ο δεκφζηνο ηνκέαο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηα επνπηεπφκελα απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ΝΠΙΓ θαηαβάιινπλ ηα ηέιε ηνπ άξζξνπ 7 κεησκέλα θαηά 50%. 2) Απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο, κλεκεία θαη κνπζεία απαιιάζζνληαη εθδειψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε δσξεάλ είζνδν ή φηαλ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ δηαηίζεηαη γηα θνηλσθειή ζθνπφ. Κεθάλαιο πέμπηο : Διαδικαζία καηαβολής ηελών Άπθπο 12 1) Σα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε πξνζαπμεκέλα κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ αλαινγεί θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληθνχ ζπληειεζηή ΦΠΑ πξνθαηαβάιινληαη ζην φλνκα ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε απαηηνχκελε άδεηα. Δάλ ε θαηαβνιή γίλεηαη κέζσ άιιεο ηξάπεδαο, ηα ηέιε θαηαβάιινληαη ζην ινγαξηαζκφ πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ην ΣΑΠ. 8

9 2) Γηα ρξήζε απεηθνλίζεσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ γίλεη πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαηαβάιινληαη ηέιε κε έθπησζε 50% επί ησλ αλσηέξσ πνζψλ εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Άπθπο 13 Καηαπγούμενερ διαηάξειρ Η αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΓΜΔΔΠ/Γ2/Φ /81397/2199/ θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ησλ Τθππνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαηαξγείηαη, κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο ηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηα ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 3028/2002 αδείαο. Άπθπο 14 Έναπξη ιζσύορ Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΦΘΛΘΠΠΟ ΑΥΘΝΘΔΗ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΠΑΤΛΟ ΓΕΡΟΤΛΑΝΟ Ακριβές Ανηίγραθο Η Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας 9

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα