ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Α - Β Σατ.Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 ΠΟΛ: 1102 Σατ.Κωδ.: Αζήλα ΠΡΟ: Χο Π.Γ. Σηλέθωνο: ΦΑΞ: Πληροθορίες: Μ. Υαπίδεο, Β Γαζνπξάο 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σατ. Γ/νζη: Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο Σατ. Κωδ.: Μνζράην Πληροθορίες: Α. Ληαπάθε,. Φαξξάο ΘΔΜΑ: «Οδηγίες για ηη ζσμπλήρωζη και ηην εκκαθάριζη ηης δήλωζης θορολογίας ειζοδήμαηος νομικών προζώπων και νομικών ονηοηήηων θορολογικού έηοσς 2014». Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1074/2015 απφθαζεο (ΦΔΚ 574Β ), κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Ι. ΓΔΝΙΚΑ Σν έληππν θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 ζα είλαη εληαίν γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) ή ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ (κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα). Παξφια απηά, θαηά ηελ ππνβνιή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ θσδηθψλ θαη πηλάθσλ, αιιά ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απηνί πνπ αθνξνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε βάζε ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε: 1

2 α) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε απινγξαθηθά βηβιία β) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε δηπινγξαθηθά βηβιία γ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ - ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 1. Οη θσδηθνί 116, 117, 118 και 119 ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη θσδηθνί 118 θαη 119 ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ απηνχο πνπ ηεξνχλ θαη ηα βηβιία ηνπο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π, θαζφζνλ αλ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο βάζεη ηνπ Κ.Φ.Α. ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη θσδηθνί 116 θαη 117 αληίζηνηρα. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη σο άλσ θσδηθνί ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ν θσδηθφο 650, πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί φηη ε εηαηξεία εθαξκφδεη ηα Γ.Λ.Π. 2. Οη θσδηθνί 016 θαη 017 ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο είηε ηεξνχλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία. 3. ηνλ θσδηθφ 455 ζα κεηαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ απφ ηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, θαζφζνλ ε αλάιπζε, ζε επηκέξνπο θσδηθνχο, ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ θαηαρσξείηαη πιένλ κφλν ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο απφ φπνπ κεηαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ απηψλ ζηε δήισζε. Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα κε απινγξαθηθά βηβιία δεν ζα γίλεηαη ε αλακφξθσζε ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ζηνλ πίλαθα Ε ηνπ εληχπνπ Δ3 θαη ζπλεπψο δελ ζα ζπκπιεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ηνπ πίλαθα απηνχ. Σα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθψλ 551, 555, 559 θαη 563 ηνπ ππνπίλαθα δ ηνπ εληχπνπ Δ3, κεηαθέξνπλ ην απνηέιεζκα γηα ηπρφλ θνξνινγηθή αλακφξθσζε (π.ρ. δαπάλεο κε εθπηπηφκελεο, απαιιαζζφκελα κεξίζκαηα, αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, θ.ιπ.) θαη θνξνιφγεζε ζην έληππν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 4. ηνπο θσδηθνχο 456 θαη 464 αλαγξάθνληαη ηα πηζησηηθά θαη ρξεσζηηθά ππφινηπα αληίζηνηρα, ησλ απνζεκαηηθψλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 θαη γηα ηα νπνία δελ επηιέρζεθε ε απηνηειήο θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 19% (ΠΟΛ.1143/2014 εγθχθιηνο). Σα πνζά ησλ απνζεκαηηθψλ απηψλ εθφζνλ έρνπλ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξήζε ζρεκαηηζκνχ ηνπο, ζα θαηαρσξεζνχλ ζηε δήισζε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 εμσινγηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζνχλ κε ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ηνπ έηνπο απηνχ. 2

3 5. Ο θσδηθφο 457 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ρξεσζηηθή δηαθνξά ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηε δηαγξαθή ρξεψλ νθεηιεηψλ ηνπο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4172/2013. ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ ζα δεισζνχλ ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ηα 14/15 ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθπεζζεί ην 1/15. Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαη πξψηα νη θσδηθνί αξηζκνί 811, 812 και 813 πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα. 6. ηνπο θσδηθνχο 495, 458, 465, 466, 467, 463, 459, 468, 469, 559, 462, 752 και 550 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα πνπ κε βάζε ηηο αλαθεξφκελεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Δηδηθφηεξα: α) ηνλ θσδηθφ 495 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ πνπ απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ην λνκηθφ πξφζσπν ζα ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ηνλ πίλαθα 4. Ο θσδηθφο απηφο ζπκπιεξψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) πνπ ηεξνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ρσξίο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα θεξδψλ κε βάζε ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 016. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο λνκηθφ πξφζσπν δεηήζεη πξνζσξηλά απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο κε θαηάζεζε αληίζηνηρεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξν 48, ζα πξέπεη λα αλαγξάςεη ζην ίδην πίλαθα ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο (ΠΟΛ.1039/2015 εγθχθιηνο). β) ηνλ θσδηθφ 458 αλαγξάθεηαη ε ππεξηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηπρφλ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο, φπσο δηεπθξηλίζζεθε ζηελ ΠΟΛ. 1059/2015 εγθχθιηφ καο. γ) ηνλ θσδηθφ 465 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εθαξκνγή ηνπ λ.3156/2003, θαζψο θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξείεο κε έδξα ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ ΔΟΥ/ΔΕΔ, φπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο. δ) ηνλ θσδηθφ 466 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ), φπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε απφ κεξίδηα ΟΔΚΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ) κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1042/2015 εγθχθιηφ καο. 3

4 Γηα ηα σο άλσ πνζά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, δελ νθείιεηαη θφξνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013, θαζφζνλ θαηηζρχνπλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4099/2012, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη νη κεξηδηνχρνη ή κέηνρνη, θαηά πεξίπησζε, ησλ ΟΔΚΑ απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζην επίπεδν ηνπ ΟΔΚΑ (εηδηθφο θφξνο επί ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ), εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ ΟΔΚΑ θαη ησλ κεξηδηνχρσλ ή κεηφρσλ ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε ηπρφλ δεκία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο σο κε εθπηπηφκελε δαπάλε. ε) ηνλ θσδηθφ 467 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ), θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, νη νπνίνη απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013. ζη) ηνλ θσδηθφ 463 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 4172/2013 θαη ε νπνία γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο δελ αλαγλσξίδεηαη. δ) Ο θσδηθφο 459 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ θέξδε απφ ηε δηάζεζε παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/2013. ε) ηνλ θσδηθφ 468 αλαγξάθνληαη ηα απαιιαζζφκελα έζνδα ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ είλαη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην θξάηνο ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πνζνζηφ 100%, πξνθεηκέλνπ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα λα θνξνινγεζνχλ γηα ην εηζφδεκά ηνπο απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2017 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα απαιιαζζφκελα έζνδα, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ηειηθά ζε θνξνιφγεζε, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, ην νξηδφκελν απφ ην λφκν αληίζηνηρν εηζφδεκα (θεθάιαην θαη ππεξαμία θεθαιαίνπ). ζ) ηνλ θσδηθφ 469 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013 (π.ρ. Σξάπεδα Διιάδνο). Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2019 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ ππφςε πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο. 4

5 η) ηνλ θσδηθφ 559 αλαγξάθνληαη ηα θέξδε (έζνδα) ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ε θνξνιφγεζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.27/1975, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2018 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα απαιιαζζφκελα έζνδα γηα ιφγνπο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ επηρεηξήζεηο έρνπλ εηζφδεκα θαη απφ άιιεο πεγέο, θαζφζνλ φπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε δελ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975, γηα ην απαιιαζζφκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο εηζφδεκα (ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηνο). ηα) ηνλ θσδηθφ 462 αλαγξάθεηαη ην αρξεζηκνπνίεην πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ην νπνίν επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν φκσο έρεη ήδε θνξνινγεζεί ηα πξνεγνχκελα έηε (ιφγσ αλακφξθσζεο). ηβ) Ο θσδηθφο 752 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ηνπο απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, εθπίπηεη ηζφπνζα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί 746, 747, 753 θαη 748, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πνπ απνζβέζζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα. ηγ) ηνλ θσδηθφ 550 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ πνπ εθπίπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3888/2010 θαη κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ. 1106/2011 εγθχθιηφ καο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη σο άλσ θσδηθνί ζπκπιεξψλνληαη ρσξίο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα θεξδψλ κε βάζε ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 016. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 024 πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 224 ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ πην πάλσ θσδηθψλ. 5

6 7. ηνπο θσδηθνχο 379, 380 θαη 381 θαηαρσξνχληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο. Δηδηθφηεξα: α) ηνλ θσδηθφ 379 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, δειαδή θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 β) ηνλ θσδηθφ 380 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ έζνδα γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ δελ ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε κε βάζε δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013 (π.ρ. ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4172/2013) ή εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο λφκσλ (π.ρ. ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3156/2013, ππεξαμία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4099/2012) θαζψο επίζεο θαη δηαλεκφκελα θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη Γ.Λ.Π., θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θνξνινγεηέα θέξδε. γ) ηνλ θσδηθφ 381 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή ηα θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ έζνδα πέξαλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα έζνδα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαη νη ηξεηο θσδηθνί δελ επεξεάδνπλ ηελ εθθαζάξηζε θφξνπ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπκπιήξσζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνπο ππφρξενπο εθφζνλ πθίζηαληαη αληίζηνηρα πνζά. 8. ηνλ θσδηθφ 382 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή ηα πνζά πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζηνπο θσδηθνχο 380 θαη 381 θαη πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 383 ην ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 9. ηνλ θσδηθφ 384 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ πνπ αθνξά εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013. Δπίζεο, ζηνλ πην πάλσ θσδηθφ θαηαρσξείηαη θαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ πνπ αθνξά ζηελ ππεξαμία απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ (θσδηθφο 458), θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 466. Σα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ απηφ δελ πξνζηίζεληαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά θέξδε απφ 6

7 επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζφζνλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/ ηνλ θσδηθφ 385 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 θαη απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηα νπνία θνξνινγνχληαη θαηά έηνο δηαλνκήο ηνπο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ηδίνπ λφκνπ θαη πεξαηηέξσ ζηνλ θσδηθφ 386 ην ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σα σο άλσ πνζά δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ (πιελ ηνπ θσδηθνχ 384), ζεσξνχληαη θνξνινγηθά θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε θαη θνξνινγνχληαη, ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο αλσηέξσ θσδηθνχο έρνπλ δνζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηφ καο. 11. ηνπο θσδηθνχο 046, 045, 041 θαη 099 θαηαρσξνχληαη πνζά θηλήηξσλ, είηε βάζεη αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, είηε βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ πξνθεηκέλνπ ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο λα ηχρνπλ ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Πξνυπφζεζε θαηαρψξεζεο πνζψλ ζηνπο σο άλσ θσδηθνχο είλαη λα εκθαλίδνληαη αληίζηνηρα πνζά ζηνλ θσδηθφ 016 «Φνξνινγηθά θέξδε ρξήζεο». ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 040 πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 400 ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ πην πάλσ θσδηθψλ. 12. Ο θσδηθφο 060 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ, πέξαλ ηεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, λα αθαηξνχλ (εμσινγηζηηθά) θαη πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ απηψλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπο. 13. Ο θσδηθφο 076 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επέλδπζε ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξείηαη (εμσινγηζηηθά) απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ην πνζφ πνπ επέλδπζαλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/ Ο θσδηθφο 071 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αθαηξείηαη (εμσινγηζηηθά) απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ην πνζφ ησλ επξψ, γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρνινχλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ. 7

8 Απφ ηα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο θσδηθνχο 060, 076 θαη 071 κφλν ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 060, ζπλαζξνηδφκελν κε ηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο δεκηνπξγεί αλαγλσξίζηκε θνξνινγηθά δεκία. 15. ηνλ θσδηθφ 900 θαηαρσξνχληαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ θαηνίθνπο, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ κε κεησκέλν ζπληειεζηή θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/ Ο θσδηθφο 100 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα θέξδε ηνπο ηεθκαξηά, γηα ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ θαη ηα νπνία πσιήζεθαλ πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηνπο (απφ πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994) ή πσιήζεθαλ αλεμάξηεηα ηεο απνπεξάησζεο ή κε (απφ πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994) κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 (ζρεη. ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηνο). Σν πνζφ ηνπ θσδηθνχ απηνχ ζπλαζξνίδεηαη κφλν κε αληίζηνηρα θέξδε ηνπ θσδηθνχ 048 θαη φρη κε ηπρφλ δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 448, γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαη άιια θέξδε πιελ απηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηεθκαξηά, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ Κεθαιαίνπ III ηεο παξνχζαο «Δθθαζάξηζε Φφξνπ». Δηδηθά, γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994 (ΟΔ, ΔΔ θ.ιπ.) ζηα νπνία δελ ζπκκεηέρεη ΑΔ, ΔΠΔ θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994, φπνπ κέρξη ίζρπαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Με ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ εθαξκφδνληαη γηα αθίλεηα γηα ηα νπνία ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαη κεηά. Γειαδή, γηα πσιήζεηο νηθνδνκψλ απφ θαη κεηά νη επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πψιεζεο νηθνδνκψλ, εμάγνπλ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα φηαλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί απφ θαη κεηά, ελψ γηα πσιεζέληα αθίλεηα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο πξηλ ηελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994. Δηδηθφηεξα: α) Γηα πσιήζεηο αθηλήησλ απφ θαη κεηά, ησλ νπνίσλ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδφζεθε απφ θαη κεηά, θαη ε αλέγεξζε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε νινθιεξσζεί ζε πξνεγνχκελα έηε, γηα λα εμαρζεί νξζφ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηαρσξεζείζεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα πσιεζέληα αθίλεηα, έζησ θαη αλ απηέο 8

9 πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, δειαδή ζην έηνο ή ζηα έηε θαηαζθεπήο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλεγείξνπλ νηθνδνκέο πξνο πψιεζε φηαλ κεηά ηελ αλέγεξζε ηνπο, επαθνινπζήζεη εθκεηάιιεπζε ηεο νηθνδνκήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, φπσο εθκίζζσζε, ηδηνρξεζηκνπνίεζε θιπ., ηφηε ηα ελ ιφγσ αθίλεηα απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα εκπνξεχζηκα ζηνηρεία απηήο, νπφηε θαηά ηελ πψιεζε απηψλ ε επηρείξεζε απνθηά εηζφδεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ινγηζηηθά θαη θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. β) Γηα νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηα πσιεζέληα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ , αλεμάξηεηα εάλ απηή ζηε ζπλέρεηα αλαζεσξήζεθε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζή ηνπο ζα ππνινγηζηεί κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, δειαδή κε ζπληειεζηή 20% επί ησλ πσιήζεσλ. Ζ ξχζκηζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα νηθνδνκέο κε άδεηα πξηλ ηελ , αλεμάξηεηα ηνπ εχξνπο ηεο παιαηφηεηαο ηεο νηθνδνκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ην αθίλεην λα κελ απνηειεί πάγην ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο (πξνεγνχκελε παξάγξαθνο ηνπ παξφληνο). γ) Σέινο, γηα νηθνδνκέο πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηεο / 1717/389/Α0014/ΠΟΛ.1038/ Απφθαζεο, εμαηξέζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000), εθφζνλ είραλ θαηαζέζεη πιήξε θάθειν ζηελ πνιενδνκία γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο θαη είρε ππνγξαθεί πξνζχκθσλν θαη εξγνιαβηθφ ζπκβφιαην θαηαζθεπήο κέρξη ηελ , γίλεηαη δεθηφ φηη, έζησ θαη αλ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδφζεθε κεηά ηελ θνξνινγνχληαη κε ηνλ ηεθκαξηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, θαζφζνλ γηα ηηο νηθνδνκέο απηέο δελ ππήξρε ππνρξέσζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο θαηά νηθνδνκή θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (δαπάλεο αλέγεξζεο γηα θάζε νηθνδνκή). 17. ηνπο θσδηθνχο 049, 050 θαη 051 ππνινγίδεηαη ε πξνθαηαβνιή ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο. 18. Ο θσδηθφο 610 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε θφξνο ζηελ αιινδαπή, ν νπνίνο δειψλεηαη ζηνλ θσδηθφ Οη θσδηθνί 576, 577 θαη 578 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εγθξηζείζαο ζπλνιηθήο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ βάζεη ηνπ αλαπηπμηαθνχ λνκνχ λ.3908/2011, ην πνζφ απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο απαιιαγήο θαηαβνιήο θφξνπ, αληίζηνηρα. 9

10 20. Ο πίνακας 1 εκθαλίδεηαη πξνζπκπιεξσκέλνο κε ηα κέιε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο πεξηπη. β ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Γηα φζεο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία ππνινγίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο/κέιε. 21. Ο πίνακας 2 ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013, θαζψο θαη απφ ηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ απνηεινχλ ηέηνηα πξφζσπα. Δηδηθφηεξα, ζηνλ πίνακα 2Α αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία φπσο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θσδηθφ 198 ηνπ πίλαθα 3Α4, απφ ην νπνίν εθπίπηνπλ νη αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα αθίλεηα (75% ή 100%) θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε ηεθκαξηή δαπάλε ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. ηνλ πίνακα 2Β αλαγξάθνληαη ηα ινηπά έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ (πιελ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία), φπσο θαη νη ζπλνιηθέο αληίζηνηρεο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα. Σν εηζφδεκα απηφ ζπλαζξνηδφκελν κε ην αληίζηνηρν εηζφδεκα ηνπ πίλαθα 2Α θαζψο θαη κε ηελ ηπρφλ δεκία απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ζα δηακνξθψζεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζηνλ πίλαθα 2Γ. Δηδηθά, νη Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ είλαη είηε Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, είηε Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ δελ ζα ζπκπιεξψλνπλ ην πεδίν πνπ αθνξά ζην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζφζνλ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κφλν γηα εηζφδεκα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Σέινο, ζηνλ πίνακα 2Γ έρεη ελζσκαησζεί ε θαηάζηαζε Δζφδσλ-Δμφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο. 22. ηνπο πίνακες 3Α και 3Β αλαγξάθνληαη ην εηζφδεκα απφ θεθάιαην (Μεξίζκαηα, Σφθνη, Γηθαηψκαηα, Αθίλεηε Πεξηνπζία) θαη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ αληίζηνηρα, κε βάζε ηελ επηκέξνπο αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνπηλάθσλ. ΙΙΙ. ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΦΟΡΟΤ 1. ηνπο θσδηθνχο 004 θαη 523 ππνινγίδεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θσδηθφ 001. ηνλ θσδηθφ 004, ππνινγίδεηαη ν θφξνο γηα ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 26% (γηα ηνπο ηεξνχληεο δηπινγξαθηθά βηβιία ή θέξδε γηα ηνπο ηεξνχληεο απινγξαθηθά βηβιία), θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ ην νπνίν θνξνινγείηαη κε 10

11 ζπληειεζηή 13% (ζρεη.πολ.1059/2015). ηνλ θσδηθφ 523 ππνινγίδεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ γηα θέξδε > ηα νπνία θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 33% (γηα ηνπο ηεξνχληεο απινγξαθηθά βηβιία). 2. Οη θσδηθνί 579 θαη 575 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ ελ ιφγσ θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί ην πνζφ ηεο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3908/2011 (θνξνινγηθή απαιιαγή λ.3908/2011), θαζψο θαη ην δηπιάζην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε ρξήζε αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή Γεξάλη Μεηαμνπξγείν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Β2 ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ λ. 4030/2011 (θνξνινγηθά θίλεηξα απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο), αληίζηνηρα. 3. ηνλ θσδηθφ 009 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ηφζν ζε εηζνδήκαηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φζν θαη ζε εηζνδήκαηα πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ (απνζεκαηηθά θαη εηδηθφ ηξφπν) ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο. 4. ηνλ θσδηθφ 008 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, ην νπνίν άιισζηε εκθαλίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ απφ ην ζχζηεκα TAXIS. 5. ηνλ θσδηθφ 052 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ εκεδαπή ζπγαηξηθή ηεο, φηαλ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4172/2013, δειαδή ηα πνζά ησλ θφξσλ Ν.Π. πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3Α1α θαη 3Α1δ. 6. ηνλ θσδηθφ 111 αλαγξάθεηαη ν θφξνο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά θέξδε ηεο νηθνδνκήο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε πξηλ ή κεηά ηελ Δηδηθά, ηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994, ζπκςεθίδνπλ θφξν πνπ πξνέξρεηαη κφλν απφ πσιήζεηο εκηηειψλ νηθνδνκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη , ε θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκψλ απηψλ νινθιεξψζεθε ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 θαη ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε κεηά ηελ ηνλ θσδηθφ 600 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή. Δπηζεκαίλεηαη, φηη αλαιπηηθέο νδεγίεο - δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ θσδηθψλ 009, 008, 052, 111 θαη 600 έρνπλ δνζεί ζηελ ΠΟΛ.1060/2015 εγθχθιηφ καο. 8. Ο θσδηθφο 751 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο θαη αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (νηθνλνκηθψλ εηψλ 2011, 2012, 2013 θαη 2014) πνπ ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4046/2012. Πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ

12 αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ πξνθχπηεη ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014 θαη κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ πέληε (5) επφκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηεί απφ ην πηζησηηθφ ππφινηπν πξνο επηζηξνθή (θσδηθφο 750). 9. Ο θσδηθφο 911 αθνξά ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ηνπ λ.3986/2011, ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη πξνεθηππσκέλνο ζηε θφξκα ηεο δήισζεο, θαζφζνλ ζπκβεβαηψλεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 10. Ο θσδηθφο 649 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δειψλνπλ αλ ππφθεηληαη ζε έιεγρν ππνρξεσηηθφ απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν. 11. ηνλ θσδηθφ 003 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 448 θαη ζηνλ θσδηθφ 001 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 048 θαη ηπρφλ πνζφ πνπ πθίζηαηαη ζηνλ θσδηθφ 100. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηαθεξφκελε δεκία ζηνλ θσδηθφ 448 θαη ηαπηφρξνλα είλαη ζπκπιεξσκέλν πνζφ ζηνλ θσδηθφ 100, ηφηε ζηνλ 001 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 100 θαη ζηνλ θσδηθφ 003 ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 448. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis Taxisnet Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 12

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 6 Ιοσνίοσ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010.

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Γεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.: 11891/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΆΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 1238/27.04.2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 20 Απξηιίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηποποποιηηικών δηλώζεων με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.).

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηποποποιηηικών δηλώζεων με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.). ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΆΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Α Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 52 έωρ και 55 ηος ν. 4172/2013.

Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 52 έωρ και 55 ηος ν. 4172/2013. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β -Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994,

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994, ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΔΝ. ΓΡ/ΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Αζήλα, 24 Μαξηίνπ 2011 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σατ. Δ/νζη: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν :210 9569803 ΦΑΞ :210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα,13/03/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα,13/03/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα,13/03/2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σατ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδηθας : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθφλο : 213 1604 534 ΦΑΞ : 213 1604 567

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα, 25/01/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα, 25/01/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα, 25/01/2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σατ. Δ/νζη : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σηλέφφνο : 213 1604 534 ΦΑΞ : 213 1604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: «Κέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηνπ λφκνπ 4172/2013 άξζξα 21-29» ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Μ 8499 ΣΡΤΠΗΣΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξ. 1 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013 πεξί κεηαθνξάο δεκηώλ.

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξ. 1 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013 πεξί κεηαθνξάο δεκηώλ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 24 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β Α ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994,

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994, ΦΕΚ : B 1311/30.5.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ Αζήλα, 29 Μαΐνπ 2013 ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 2 Φεβποςαπίος 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 17 Μαΐνπ 2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 24 και 30 ηος ν. 4386/2016 (ΦΔΚ Α 83).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 24 και 30 ηος ν. 4386/2016 (ΦΔΚ Α 83). ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα