5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62"

Transcript

1 Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost ISSN ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. (1 Marcovich) Sext. Emp. adv. math. VII 132 το δ λ γου το δ ντος ε ξ νετοι γίνονται νθρωποι κα πρ σθεν κο σαι κα κο σαντες τ πρ τον γινοµένων γ ρ πάντων κατ τ ν λ γον τ νδε πείροισιν οίκασι, πειρώµενοι κα πέων κα ργων τοιο των, κοίων γ διηγε µαι διαιρέων καστον κατ φ σιν κα φράζων κως χει. το ς δ λλους νθρώπους λανθάνει κ σα γερθέντες ποιο σιν, κωσπερ κ σα ε δοντες πιλανθάνονται. 2. (23 M) δι δε πεσθαι τ ι ξυν ι, τουτέστι τ ι κοιν ι (ξυν ς γ ρ κοιν ς) το λ γου δ ντος ξυνο ζώουσιν ο πολλο ς δίαν χοντες φρ νησιν. 3. (57 M) Aët. II 21, 4 ε ρος ποδ ς νθρωπείου. 4. (38 M) Albertus M. de vegetab. VI 401 (p. 545 Meyer) dixit quod si felicitas esset in delectationibus corporis, boves felices diceremus, cum inveniant orobum ad comedendum. 5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62 καθαίρονται δ λλως α µα α µατι µιαιν µενοι ο ον ε τις ε ς πηλ ν µβ ς πηλ ι πονίζοιτο. µαίνεσθαι δ ν δοκοίη, ε τις α τ ν νθρώπων πιφράσαιτο ο τω ποιέοντα. κα το ς γάλµασι δ 1

2 τουτέοισιν ε χονται, κο ον ε τις δ µοισι λεσχηνε οιτο, ο τι γινώσκων θεο ς ο δ ρωας ο τινές ε σι. 6. (58 M) Aristot. meteor. B 2. p. 354 b 33 λιος ο µ νον, καθάπερ Ηράκλειτ ς φησι, νέος φ µέρηι εστίν, λλ ε νέος συνεχ ς. 7. (78 M) - de sensu 5, p. 443 a 21 ε πάντα τ ντα καπν ς γένοιτο, ρ νες ν διαγνο εν. 8. (27 d 1, 28 c 1 M) - eth. Nic. Q b 4 Η. τ ντίξουν συµφέρον κα κ τ ν διαφερ ντων καλλίστην ρµονίαν κα πάντα κατ ριν γίνεσθαι. 9. (37 M) - - K a 7 νους σ ρµατ ν λέσθαι µ λλον χρυσ ν. 10. (25 M) Ps. Aristot. de mundo 5, p. 396 b 7-25 συνάψιες λα κα ο χ λα, συµφερ µενον διαφερ µενον, συν ιδον δι ιδον, κα κ πάντων ν κα ξ ν ς πάντα. 11. (80 M) - - 6, p.401 a 8 π ν γ ρ ρπετ ν πληγ ι νέµεται, ς φησιν Η. 12. (40 M) C. Cleanth. ap. Arium Didym. ap. Eus. praep. ev. XV 20, 2 ποταµο σι το σιν α το σιν µβαίνουσιν τερα κα τερα δατα πιρρε 13. (36 M d 1 ) Athen. V, 178 F δε γ ρ τ ν χαρίεντα µήτε ρυπ ν µήτε α χµε ν µήτε βορβ ρωι χαίρειν καθ Ηράκλειτον. 14. (87 M) Clem. protrept. 22, 2 (I, p. 16, 24 St.) 2

3 τ γ ρ νοµιζ µενα κατ νθρώπους µυστήρια νιερωστ µυο νται. 15. (50 M) , 5 (I, p. 26 St.) ε µ γ ρ ιον σωι ποµπ ν ποιο ντο κα µνεον ισµα α δοίοισιν, ναιδέστατα ε ργασται, φησ ν Ηράκλειτος υτ ς δ Αίδης κα ι νυσος, τεωι µαίνονται κα ληνα ζουσιν. 16. (81 M) - paedag. II 99, 5 (I, p. 216 St.) τ µ δ ν ν ποτε π ς ν τις λάθοι; 17. (3 M) - strom. II 8,1 (II, p. 117 St.) ο γ ρ φρονέουσι τοια τα πολλο κοίοις γκυρέουσιν, ο δ µαθ ντες γινώσκουσιν, ωυτο σι δ δοκέουσι. 18. (11 M) , 4 (II, p. 121 St.) ν µ λπηται, νέλπιστον ο κ ξευρήσει, νεξερε νητον ν κα πορον. 19. (1 (g) M) , 5 (II, p. 126 St.) κο σαι ο κ πιστάµενοι ο δ ε πε ν. 20. (99 M) - - III 14, 1 (II, p. 201 St.) γεν µενοι ζώειν θέλουσι µ ρους τ χειν (µ λλον δ ναπα εσθαι) κα πα δας καταλείπουσι µ ρους γενέσθαι. 21. (49 M) , 1 (II, p. 205 St.) θάνατ ς στιν κ σα γερθέντες ρέοµεν, κ σα δ ε δοντες πνος. 22. (10 M) , 2 (II, p. 249 St.) χρυσ ν γ ρ ο διζήµενοι, φησ ν Ηράκλειτος, γ ν πολλ ν ρ σσουσι κα ε ρίσκουσιν λίγον. 23. (45 M) , 7 (II, p. 252 St.) 3

4 ίκης νοµα ο κ ν ιδεσαν, ε τα τα µ ν. 24. (96 M) , 1 (II, p. 255 St.) ρηιφάτους θεο τιµ σι κα νθρωποι. 25. (97 M) , 2 (II, p. 271 St.) µ ροι γ ρ µέζονες µέζονας µοίρας λαγχάνουσι καθ Ηράκλειτον 26. (48 M) , 1-2 (II, p. 310 St.) νθρωπος ν ε φρ νηι φάος πτεται αυτ ι. ποθαν ν γάρ στιν ποσβεσθε ς µ ν γ ρ ψεις, ζ ν δ, πτεται τεθνε τος. λλ κα ε δων στίν ποσβεσθε ς µ ν γ ρ ψεις, γρηγορ ς δ, πτεται ε δοντος. 27. (74 M) , 2 (II, p. 312 St.) νθρώπους µένει ποθαν ντας σσα ο κ λπονται ο δ δοκέουσιν. 28. (19, 20 M) - - V 9, 2 (II, p. 331 St.) δοκέοντα γ ρ δοκιµώτατος γινώσκει, φυλάσσει κα µέντοι κα ίκη καταλήψεται ψευδ ν τέκτονας κα µάρτυρας. 29. (95 M) , 4 (II, p. 366 St.) α ρε νται ν ντ πάντων ο ριστοι, κλέος έναον θνητ ν ο δ πολλο κεκ ρηνται κωσπερ κτήνεα. 30. (51 M) , 4 (II, p. 396 St.) κ σµον τ νδε, τ ν α τ ν πάντων, ο τε τις θε ν ο τε νθρώπων ποίησεν, αλλ ν ε κα στιν κα σται π ρ είζωον, πτ µενον µέτρα κα ποσβενν µενον µέτρα. 31. (53 M) (II, p. 396 St.) πυρ ς τροπαί πρ τον θάλασσα, θαλάσσης δ τ µ ν µισυ γ, τ δ µισυ πρηστήρ. 4

5 γ θάλασσα διαχέεται, κα µετρέεται ε ς τ ν α τ ν λ γον κο ος πρ σθεν ν γενέσθαι γ. 32. (84 M) , 1 (II, p. 404 St.) ν, τ σοφ ν µο νον, λέγεσθαι ο κ θέλει κα θέλει Ζην ς νοµα. 33. (104 M) (II, p. 404 St.) ν µος κα βουλ ι πείθεσθαι ν ς. 34. (2 M) (II, p. 404 St.) ξ νετοι κο σαντες κωφο σιν οίκασι φάτις α το σι µαρτυρε παρε ντας πε ναι. 35. (7 M) , 5 (II, p. 404 St.) χρ γ ρ ε µάλα πολλ ν στορας φιλοσ φους νδρας ε ναι καθ Ηράκλειτον. 36. (66 M) - - VI 17, 1-2 (II, p. 404 St.) ψυχ ισιν θάνατος δωρ γενέσθαι, δατι δ θάνατος γ ν γενέσθαι κ γ ς δ δωρ γίνεται, ξ δατος δ ψυχή. 37. (36 (c 1 ) M) Columella VIII 4, 4 si modo credimus Ephesio Heraclito, qui ait sues caeno, cohortales aves pulvere vel cinere lavari. 38. (63b M) Diog. Laërt. I 23 δοκε δ [sc. Θαλ ς] κατά τινας πρ τος στρολογ σαι... µαρτυρε δ α τ ι κα Ηράκλειτος κα εµ κριτος. 39. (100 M) - I 88 ν Πριήνηι Βίας γένετο Τευτάµεω, ο πλέων λ γος τ ν λλον. 5

6 40. (16 M) - - πολυµαθίη ν ον ο διδάσκει Ησίοδον γ ρ ν δίδαξε κα Πυθαγ ρην, α τίς τε Ξενοφάνεά τε κα Εκατα ον. 41. (85 M) - - ν τ σοφ ν, πίστασθαι γνώµην τέη κυβέρνησε πάντα δι πάντων. 42. (30 M) - - τ ν τε Οµηρον φασκεν ξιον κ τ ν γώνων κβάλλεσθαι κα ραπίζεσθαι, κα Αρχίλοχον µοίως. 43. (102 M) βριν χρ σβενν ναι µ λλον πυρκαϊήν. 44. (103 M) - - µάχεσθαι χρ τ ν δ µον π ρ το ν µου κωσπερ τείχεος. 45. (67 M) ψυχ ς πείρατα ν ο κ ν ξε ροιο, π σαν πιπορευ µενος δ ν ο τω βαθ ν λ γον χει. 46. (114 M) - - τήν τε ο ησιν ερ ν ν σον λεγε κα τ ν ρασιν ψε δεσθαι. 47. (113 M) µ ε κ περ τ ν µεγίστων συµβαλλώµεθα. 48. (39 M) Etym. gen. βίος τ ι ο ν τ ξωι νοµα βίος, ργον δ θάνατος. 49. (98 M) Galen. de dign. puls. VIII, p. 773 K ε ς µο µ ριοι, ν ριστος ι. 6

7 49a. (40 (c 2 ) M) Heraclit. alleg. 24 ποταµο ς το ς α το ς δ ς µβαίνοµέν τε κα ο κ µβαίνοµεν, ε µέν τε κα ο κ ε µεν. 50. (26 M) Hippol. ref. IX 9, 1 ο κ µο λλ το λ γου κο σαντας µολογε ν σοφ ν στιν ν πάντα ε ναι. 51. (27 M) - - ο ξυνι σιν κως διαφερ µενον ωυτ ι µολογέει παλίντροπος ρµονίη κωσπερ τ ξου κα λ ρης. 52. (93 M) - - α ν πα ς στι παίζων, πεττε ων παιδ ς βασιληίη. 53. (29 M) - - π λεµος πάντων µ ν πατήρ στι, πάντων δ βασιλε ς, κα το ς µ ν θεο ς δειξε το ς δ νθρώπους, το ς µ ν δο λους ποίησε το ς δ λευθέρους. 54. (9 M) - - ρµονίη φαν ς φανερ ς κρείττων. 55. (5 M) - - σων ψις κο µάθησις, τα τα γ προτιµέω. 56. (21 M) - - ξηπάτηνται, φησίν, ο νθρωποι πρ ς τ ν γν σιν τ ν φανερ ν παραπλησίως Οµήρωι, ς γένετο τ ν Ελλήνων σοφώτερος πάντων κε ν ν τε γ ρ πα δες φθε ρας κατακτείνοντες ξηπάτησαν ε π ντες σα ε δοµεν κα λάβοµεν, τα τα πολείποµεν, σα δ ο τε ε δοµεν ο τ λάβοµεν, τα τα φέροµεν. 7

8 57. (43 M) - IX 10 διδάσκαλος δ πλείστων Ησίοδος το τον πίστανται πλε στα ε δέναι, στις µέρην κα ε φρ νην ο κ γίνωσκεν στι γ ρ ν. 58. (46 M) - - κα γαθ ν κα κακ ν ν στιν. ο γο ν ατροί, φησ ν Ηράκλειτος, τέµνοντες, καίοντες πάντη, βασανίζοντες κακ ς το ς ρρωστο ντας, παιτέονται µηδ ν ξιοι µισθ ν λαµβάνειν παρ τ ν ρρωστο ντων, τα τ ργαζ µενοι, τ γαθ κα τ ς ν σους. 59. (32 M) - - γναφείωι δ ς, ε θε α κα σκολι... µία στί, φησί, κα α τή. 60. (33 M) - - δ ς νω κάτω µία κα υτή. 61. (35 M) - - θάλασσα δωρ καθαρώτατον κα µιαρώτατον, χθ σι µ ν π τιµον κα σωτήριον, νθρώποις δ ποτον κα λέθριον. 62. (47 M) - - θάνατοι θνητοί, θνητο θάνατοι, ζ ντες τ ν κείνων θάνατον, τ ν δ κείνων βίον τεθνε τες. 67. (77 M) - - θε ς µέρη ε φρ νη, χειµ ν θέρος, π λεµος ε ρήνη, κ µος λιµ ς (τ ναντία παντα, ο τος νο ς), λλοιο ται δ κωσπερ π ρ, π ταν συµµιγ ι θυώµασιν, νοµάζεται καθ δον ν κάστου. 70. (92 (d) M) Iamblich. de anima ap. Stob. II 1, 16 π σωι δ ο ν βέλτιον Ηράκλειτος παίδων θ ρµατα νεν µικεν ε ναι τ νθρώπινα δοξάσµατα. 8

9 71. (69 (b 1 ) M) Marc. Anton. IV 46 µεµν σθαι δ κα το πιλανθανοµένου ι δ ς γει. 72. (4, 3 M) - - ι µάλιστα διηνεκ ς µιλο σι (λ γωι τ ι τ λα διοικο ντι), το τωι διαφέρονται, κα ο ς καθ µέραν γκυρο σι, τα τα α το ς ξένα φαίνεται. 73. (1 (h 1 ) M) - - ο δε σπερ καθε δοντας ποιε ν κα λέγειν (κα γ ρ κα τ τε δοκο µεν ποιε ν κα λέγειν). 74. (89 M) - - ο δε ς πα δας τοκεώνων, το τ στι κατ ψιλ ν καθ τι παρειλήφαµεν. 75. (1 (h 2 ) M) το ς καθε δοντας ο µαι Η. ργάτας ε ναι λέγει κα συνεργο ς τ ν ν τ ι κ σµωι γινοµένων. 76. (66 (e) M) Maxim. Tyr. XII 4, p. 489 ζ ι π ρ τ ν γ ς θάνατον κα ρ ζ ι τ ν πυρ ς θάνατον, δωρ ζ ι τ ν έρος θάνατον, γ τ ν δατος. Plut. de E C πυρ ς θάνατος έρι γένεσις, κα έρος θάνατος δατι γένεσις. Marc. Anton. IV 48 τι γ ς θάνατος δωρ γενέσθαι κα δατος θάνατος έρα γενέσθαι κα έρος π ρ κα µπαλιν. 77. (66 (d 1 ), 47 (d 4 ) M) Numen. fr. 35 θεν κα Ηράκλειτον ψυχ ισι φάναι τέρψιν θάνατον γρ ισι 9

10 γενέσθαι. τέρψιν δ ε ναι α τα ς τ ν ε ς γένεσιν πτ σιν, λλαχο δ φάναι ζ ν µ ς τ ν κείνων θάνατον κα ζ ν κείνας τ ν µέτερον θάνατον. 78. (90 M) Origen. c. Cels. VI 12, p. 82, 23 θος γ ρ νθρώπειον µ ν ο κ χει γνώµας, θε ον δ χει. 79. (92 M) - - ν ρ νήπιος κουσε πρ ς δαίµονος κωσπερ πα ς πρ ς νδρ ς. 80. (28 M) ε δέναι δ χρ τ ν π λεµον ντα ξυν ν, κα δίκην ριν, κα γιν µενα πάντα κατ ριν κα χρεώµενα (92 (b) M) Plato Hipp. Maior 289 AB πιθήκων κάλλιστος α σχρ ς νθρώποων γένει συµβάλλειν (...) νθρώπων σοφώτατος πρ ς θε ν πίθηκος φανε ται κα σοφίαι κα κάλλει κα το ς λλοις π σιν. 84. (56ab M) Plotin. Enn. IV 8, 1 µεταβάλλον ναπα εται κα κάµατ ς στι το ς α το ς µοχθε ν κα ρχεσθαι. 85. (70 M) Plut. Coriol. 22, 1 θυµ ι µάχεσθαι χαλεπ ν τι γ ρ ν θέληι, ψυχ ς νε ται. 86. (12 M) πιστίηι διαφυγγάνει µ γινώσκεσθαι. 87. (109 M) - de audiendo 40 F βλ ξ νθρωπος π παντ λ γωι πτο σθαι φιλε. 88. (41 M) - cons. ad Apoll. 106 D-F 10

11 τα τ τ νι ζ ν κα τεθνηκ ς κα τ γρηγορ ς κα τ καθε δον κα νέον κα γηραι ν τάδε γ ρ µεταπεσ ντα κε νά στι κ κε νά πάλιν µεταπεσ ντα τα τα. 89. (24 M) - de superst. 166 C το ς γρηγορ σιν να κα κοιν ν κ σµον ε ναι, τ ν δ κοιµωµένων καστον ε ς διον ποστρέφεσθαι. 90. (54 M) - de E 8 p. 388 E πυρ ς τε νταµοιβ τ τάυτα, φησ ν Ηράκλειτος, κα π ρ πάντων, κωσπερ χρυσο χρήµατα κα χρηµάτων χρυσ ς. 91. (40 (c 3 ) M) p. 392 B ποταµ ι γ ρ ο κ στιν µβ ναι δ ς τ ι α τ ι καθ Ηράκλειτον ο δ θνητ ς ο σίας δ ς ψασθαι κατ ξιν τ ς α τ ς. λλ ξ τητι κα τάχει µεταβολ ς σκίδνησι κα πάλιν συνάγει (µ λλον δ ο δ πάλιν ο δ στερον, λλ µα συνίσταται κα πολείπει) κα πρ σεισι κα πεισι. 92. (75 M) - de Pyth. or. 6 p. 397 A Σίβυλλα δ µαινοµένωι στ µατι καθ Ηράκλειτον γέλαστα κα καλλώπιστα κα µ ριστα φθεγγοµένη χιλίων τ ν ξικνε ται τ ι φων ι δι τ ν θε ν. 93. (14 M) p. 404 D ναξ, ο τ µαντε ν στι τ ν ελφο ς, ο τε λέγει ο τε κρ πτει λλ σηµαίνει. 94. (52 M) - de exil. 11 p. 604 A Ηλιος γ ρ ο χ περβήσεται µέτρα ε δ µή, Εριν ες µιν ίκης πίκουροι ξευρήσουσιν. 95. (110 M) - sympos. III pr 1 p. 644 F 11

12 µαθίην γ ρ µεινον κρ πτειν, ργον δ ν νέσει κα παρ ο νον. 96. (76 M) - - IV 4, 3 p. 669 A νέκυες γ ρ κοπρίων κβλητ τεροι. 97. (22 M) - an seni resp. 7. p. 787 C κ νες γ ρ καταβα ζουσιν ν ν µ γινώσκωσι. 98. (72 M) - fac. lun. 28 p. 943 E α ψυχα σµ νται καθ Αιδην. 99. (60 M) - aqu. et ign. comp. 7 p. 957 A ε µ λιος ν, νεκα τ ν λλων στρων ε φρ νη ν ν (64 M) - qu. Plat. 8, 4 p D ρας α πάντα φέρουσι (15 M) - adv. Colot C διζησάµην µεωυτ ν. 101a. (6 M) Polyb. XII 27, 1 φθαλµο γ ρ τ ν των κριβέστεροι µάρτυρες (91 M) Porphyr. qu. Hom. ad Il. IV, 4 τ ι µ ν θε ι καλ πάντα κα δίκαια, νθρωποι δ µ ν δικα πειλήφασιν δ δίκαια (34 M) - - XIV 200 ξυν ν γ ρ ρχ κα πέρας π κ κλου περιφερείας (101 M) Procl. in Alc. I p. 525, 21 τίς γ ρ α τ ν, φησί, ν ος φρήν; δήµων οιδο σι πείθονται κα διδασκάλωι χρείωνται µίλωι, ο κ ε δ ντες τι ο πολλο κακοί, λίγοι 12

13 δ γαθοί (63a M) - Schol. Hom. AT in Iliad. XVIII 251 Ηράκλειτος ντε θεν στρολ γον φησ τ ν Οµηρον, κα ν ο ς φησι µο ραν δ ο τινά φηµι πεφυγµένον µµεναι νδρ ν κτλ. (Il. VI 488 s.) (59 M) Seneca ep. 12, 7 unus inquit dies par omni est (13 M) Sext. Emp. adv. math. VII 126 κακο µάρτυρες νθρώποισιν φθαλµο κα τα βαρβάρους ψυχ ς χ ντων (83 M) - Stob. flor. I 174 κ σων λ γους κουσα ο δε ς φικνε ται ς το το στε γινώσκειν τι σοφ ν στι πάντων κεχωρισµένον (110 (b) M) κρ πτειν µαθίηι κρέσσον ς τ µέσον φέρειν (71 M) νθρώποις γίνεσθαι κ σα θέλουσιν ο κ µεινον (44 M) νο σος γιείην ποίησεν δ, κακ ν γαθ ν, λιµ ς κ ρον, κάµατος νάπαυσιν (23 (f) M) τ φρονε ν ρετ µεγίστη, κα σοφίη ληθέα λέγειν κα ποιε ν κατ φ σιν πα οντας (23 (d 1 ) M)

14 ξυν ν στι π σι τ φρονέειν (23 M) ξ ν ν ωι λέγοντας σχυρίζεσθαι χρ τ ι ξυν ι πάντων, κωσπερ ν µωι π λις κα πολ σχυροτέρως τρέφονται γ ρ πάντες ο νθρώπειοι ν µοι π ν ς, το θείου κρατε γ ρ τοσο τον κ σον θέλει κα ξαρκε π σι κα περιγίνεται (112 M) a ψυχ ς στι λ γος αυτ ν α ξων (23 (e) M) - - V 6 νθρώποισι π σι µέτεστι γινώσκειν ωυτο ς κα φρονε ν (69 M) ν ρ κ ταν µεθυσθ ι, γεται π παιδ ς νήβου σφαλλ µενος, ο κ πα ων κη βαίνει, γρ ν τ ν ψυχ ν χων (68 M) α γ ξηρ ψυχ σοφωθτάτη κα ρίστη (94 M) - - IV 40, 23 θος νθρώπωι δαίµων (62 M) Strabo I 6, p. 3 ο ς κα σπέρας τέρµατα ρκτος κα ντίον τ ς ρκτου ο ρος α θρίου ι ς (105 M) - XIV 25, p. 642 ξιον Εφεσίοις βηδ ν νάγξασθαι π σι κα το ς νήβοις τ ν π λιν καταλιπε ν, ο τινες Ερµ δωρον νδρα ωυτ ν νήιστον ξέβαλον φάντες µέων µηδ ε ς νήιστος στω, ε δ µή, λλη τε κα µετ λλων. 14

15 122. (111 M) Suid. s. v. µφισβατε ν νιοι τ µφισβητε ν, Ιωνες δ κα γχιβατε ν. κα γχιβασίην Ηράκλειτος (8 M) Themist. or. 5, p. 69 φ σις δ καθ Ηράκλειτον κρ πτεσθαι φιλε (107 M) Theophr. metaphys. 15, p. 7a σάρµα ε κ κεχυµένον κάλλιστος, φησ ν Ηράκλειτος, [ ] κ σµος (31 M) - de vert. 9 κα κυκε ν διίσταται µ κινο µενος. 125a. (106 M) Tzetzes ad Aristoph. Plut. 88 µ πιλίποι µ ς πλο τος, φη, Εφέσιοι, ν ξελέγχοισθε πονηρευ µενοι (42 M) - schol. ad exeg. Iliad. II, p. 126 τ ψυχρ θέρεται, θερµ ν ψ χεται, γρ ν α αίνεται, καρφαλέον νοτίζεται (17 M) Diog. Laërt. VIII 6 Πυθαγ ρης Μνησάρχου στορίην σκησεν νθρώπων µάλιστα πάντων, κα κλεξάµενος τα τας τ ς συγγραφ ς ποιήσατο αυτο σοφίην, πολυµαθείην, κακοτεχνίην. 15

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Plotinus, Enneades IV, 8 (6) 1, 1-17 Π τ ς ς τ σ ματα αϑ δου τ ς ψυχ ς Πολλ ις γ ι μ νος ς μαυτ ν το σ ματος α γιν μ νος τ ν μ ν λλων ξω, μαυτο δ σω, ϑαυμαστ ν λ ον ν λλος, α τ ς ττονος μο ας

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε 1 ΙΛΙΑΣ µ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω Αχιλ ος ο λοµένην, µυρί Αχαιο ς λγε θηκε, πολλ ς δ φθίµουςψυχ ς Αϊδι προΐαψεν ρώων,α το ςδ λώρια τε χεκύνεσσιν 5 ο ωνο σίτεπ σι, ι ςδ τελείετοβουλή, ξο δ τ πρ τα διαστήτην

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Heraclitus and Information Systems

Heraclitus and Information Systems Heraclitus and Information Systems 1 Malcolm Crowe The fragments of Heraclitus that remain to us are intriguing to information systems practitioners. It is hard to find a thinker in any age whose preoccupations

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα