ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία"

Transcript

1 ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο. Απηό είλαη ην πξόβιεκά καο.» (Γεώξγηνο Παπαλδξένπ, Αύγνπζηνο 1964). Θα πξνζέζεηα: «Αιιά θαη ε επινγία καο». Ζ Διιεληθή λαπηηιία απαξηίδεηαη από ηελ Πνληνπόξν, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλώο, είλαη αληαγσληζηηθή θαη εμαξηάηαη από ηελ δηεζλή λνκνζεζία θαη απηήλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εμαξηάηαη από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη καξαδώλεη. Ζ Διιεληθή λνκνζεζία θαηέζηξεςε ηα Διιεληθά θξνπαδηεξόπινηα πνπ ήηαλ πξσηνπόξα. Έθαλε δεκηνγόλν ηελ αθηνπινΐα. Απσζεί κέρξη ζήκεξα ηα ζθάθε αλαςπρήο, από κηα θα εμνρήλ πξνηθηζκέλε ρώξα γηα ζαιάζζην ηνπξηζκό, θαη θαηέζηξεςε ηελ λαππεγνεπηζθεπή ζηελ Διιάδα, ελώ δξαζηεξηνπνηείηαη επηηπρώο ζε άιιεο, αθξηβόηεξεο Δπξσπατθέο ρώξεο. Πξέπεη λα γίλεη βίσκα όηη ε «αληαπνδνηηθόηεηα», ε «παξαγσγηθόηεηα» θαη ε «αληαγσληζηηθόηεηα» είλαη ην ηξίπηπρν ηεο αλάπηπμεο. Πξέπεη δε λα αλαζεσξείηαη ζπλερώο, γηαηί ζε κηα αλνηθηή, παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο, νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ θαζεκεξηλώο αιιάδνπλ θαη πξέπεη λα πξνζαξκνδόκαζηε ζπλερώο ζηα λέα δεδνκέλα. Δθ όζνλ βεβαίσο ζέινπκε λα απμάλεηαη ην βηνηηθό καο επίπεδν. Ζ Πνληνπόξνο Ναπηηιία ησλ Διιήλσλ Ζ Πνληνπόξνο λαπηηιία ησλ Διιήλσλ πξσηαγσληζηεί ζηηο παγθόζκηεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Δίλαη δε παξάιιεια ε θνξπθαία λαπηηιηαθή δύλακε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απηό ην επηηπγράλεη επεηδή είλαη αληαγσληζηηθή θαη θαηαθέξλεη λα πξνζαξκόδεηαη, ζηηο ζπλερώο δηακνξθνύκελεο λέεο ζπλζήθεο. Γξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλώο. θνπόο ηεο, ε εμππεξέηεζε ησλ παγθνζκίσλ κεηαθνξηθώλ αλαγθώλ. Όρη απηώλ ηεο παηξίδαο καο. 1

2 Καη εμνρήλ Γξαζηεξηόηεηα ηεο Γηαζπνξάο Ο εθνπιηζκόο είλαη νπζία δξαζηεξηόηεηα ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο. Απηώλ πνπ θύγαλε θαη κεγαινύξγεζαλ ζηα μέλα. Γηαρξνληθά νη Έιιελεο εθνπιηζηέο ιεηηνπξγνύζακε ζην εμσηεξηθό θαη θπξίσο όπνπ δεκηνπξγείην ε δηαθίλεζε ηνπ εκπνξίνπ. Έηζη νη πξόγνλνη πνιιώλ από κάο μεθίλεζαλ από ρώξεο ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο. Καηόπηλ κεηαθεξζήθακε ζηελ Αγγιία (Κάξληηθ, Λνλδίλν). Πξηλ ηνλ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Ακεξηθή (Νέα Τόξθε, αλ Φξαλζίζθν), ζηνλ Καλαδά (Μόληξεαι, Βαλθνύβεξ) θαη αιινύ. Με ηελ αλαδεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο Δπξώπεο, από ηελ δεθαεηία ηνπ 60 ην Λνλδίλν άξρηζε λα καο πξνζειθύεη πάιη. Σν ζηαζεξό λνκνζεηηθό πιαίζην ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ βνήζεζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά, από ηνπηθό ιηκάλη, πνπ θπξίσο έθαλε κόλν πιεξώκαηα, καδί κε ηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο Αηηηθήο ζε θέληξν δηαρεηξίζεσο πινίσλ. Καηάθεξε δε θαη λα δεκηνπξγεζεί ηερλνινγία. Σν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν αλέπηπμε ηελ κεγαιύηεξε λαππεγηθή ζρνιή ζηελ Δ.Δ. θαη ηα Παλεπηζηήκηα Πεηξαηώο θαη Αηγαίνπ θαη άιια, δεκηνύξγεζαλ κεγάια λαπηηιηαθά ηκήκαηα. Οη ππνδνκέο γηα ηελ θαηαμίσζή ηνπ Πεηξαηώο σο λαπηηιηαθνύ θέληξνπ βξίζθνληαη αθόκα ζε λεπηαθή θαηάζηαζε. Όινη ζπλερώο ηαμηδεύνπκε αεξνπνξηθώο, κε αληαπνθξίζεηο θαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, από ην πεξηθεξεηαθό καο πιένλ αεξνδξόκην, γηα λα θάλνπκε δνπιεηέο, πνπ αιινύ γίλνληαη επί ηόπνπ. Οη εθνπιηζηέο πεγαίλνπκε όπνπ ππάξρνπλ δνπιεηέο θαη κπνξνύκε λα ιεηηνπξγνύκε απξόζθνπηα θαη αληαγσληζηηθά. Κάπσο έηζη, κε βάζε ηελ αλζξώπηλε ζθέςε, αλζίδνπλ θαη καξαδώλνπλ ρώξεο, εκπόξην θαη λαπηηιηαθά θέληξα. Σα πάληα έρνπλ ζρέζε κε ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. ήκεξα, πάλσ από ην 65% ηεο δηαθίλεζεο ηνπ εκπνξίνπ γίλεηαη κε ηηο ρώξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη πξνθαλώο είλαη πιενλέθηεκα λα βξηζθόκαζηε εθεί. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία από ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο Όπσο αλαθέξεη ν ηζηνξηθόο ηεο λαπηηιίαο Γηώξγνο Φνπζηάλνο: «Πεξί ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλνο, δύν ζπκπαηξηώηεο καο κε θαηαγσγή από ηελ κύξλε ν Μηραήι Παπαγηάλλεο θαη από ηελ Πάηκν ν ηέθαλνο Ξέλνο, δεκηνύξγεζαλ εθ ηνπ κεδελόο ζεκαληηθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία δηαρεηξηδόκελνη πινία βξεηαληθήο ζεκαίαο.» 2

3 To 1870 Έιιελεο είραλ πεξίπνπ πινία όισλ ησλ κεγεζώλ. Δθείλε ηελ επνρή πνιιέο εθεπξέζεηο βξήθαλ εθαξκνγή ζηελ αηκνθίλεηε λαπηηιία πνπ ηελ έθαλαλ νηθνλνκηθόηεξε θαη έηζη βηώζηκε. «Δπηθαλείο ζπκπαηξηώηεο καο, επηρεηξεκαηίεο ηεο δηαζπνξάο, όπσο ν Θενθηιάηνο, νη Βαιιηάλνη, νη ηδεξίδεδεο, νη ηαζάηνη, ν Εαξίθεο θαη άιινη, ππήξμαλ νη πξσηνπόξνη αιιά θαη ζπγρξόλσο νη ζηπινβάηεο ζηηο πξνζπάζεηεο πνιιώλ θαξαβνθπξαίσλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ηζηηνθόξα ηνπο κε αηκόπινηα.» Ο Βαιηάλνο, ν κεγαιύηεξνο ηόηε έκπνξνο, ρξεκαηνδόηεζε πεξίπνπ 20 λεόηεπθηα θνξηεγά αηκόπινηα ηα νπνία θηίζηεθαλ ζηελ Αγγιία. Άιινη ρξεκαηνδόηεζαλ πεξηζζόηεξα αηκόπινηα. Ζ νηθνγέλεηα καο είλαη από ηελ Ηζάθε. Οη Θενθηιάηνη θαη ηαζάηνη, μαδειθηα καο, ίδξπζαλ καδί ηελ πξώηε Διιεληθή εθνπιηζηηθή Δηαηξεία «Θενθηιάηνο θαη ηαζάηνο» ζηελ Βξαΐια, ε νπνία θαη απέθηεζε παγθόζκηα θήκε. Μεηά όκσο από ην πξόσξν ζάλαην ηνπ Παλαγηώηε Θενθηιάηνπ, ηεο νπνίαο ππήξμε ε θηλεηήξηνο δύλακεο, ε εηαηξεία απηή δηαιύζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε ε εηαηξεία «Αδειθνί ηαζάηνη». Ζ πξνγηαγηά καο ήηαλ ε Καιιηόπε Θνθηιάηνπ ζύδπγνο Κσλζηαληίλνπ Γξαθνύιε. Μαδί κε ηα μαδέιθηα καο, ηελ νηθνγέλεηα Γξαθνύιε, εθεί εξγαδόκαζηαλ έσο όηνπ ηδξύζνπκε ηελ δηθή καο εηαηξεία ην Σν 1924 απνρώξεζε από απηήλ ν παππνύο καο Πινίαξρνο Γεώξγηνο Γ. Γξάηζνο κε ηα πινία πνπ ηνπ αληηζηνηρνύζαλ. Ζ ζπκκεηνρηθή ηδηνθηεζία ήηαλ ζπλήζεο ζηα λεζηά καο κε θάπνηνπο λα έρνπλ πνιύ κηθξή ζπκκεηνρή. Σν «ρξεκαηηζηήξην» ηεο επνρήο, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ θαη γλσζηέο ηόηε εθνπιηζηηθέο νηθνγέλεηεο, ήηαλ ην θαθελείν ηνπ λεζηνύ. ην «παγθόζκην ρσξηό» πνπ δνύκε δεκηνπξγήζεθαλ ζεζκνζεηεκέλα ρξεκαηηζηήξηα πνπ ππνθαηέζηεζαλ ηα «θαθελεία». Οη κεηνρέο ζήκεξα είλαη δηαθνξεηηθέο αιιά ε νπζία παξακέλεη ε ίδηα, ζπλεξγαζία θαη εκπηζηνζύλε γηα θνηλό όθεινο. Κάπνηνη ζα επελδύζνπλ ζηελ επηρείξεζή ζνπ αλ θαηαιάβνπλ όηη γλσξίδεηο ην αληηθείκελν, θαη όηη ε επηρεηξεκαηηθή ζνπ πξνζπάζεηα έρεη βάζε. Πξηλ ην 1870 κε ηε ζπλζήθε Κηνπηζνύθ Κατλαηξηδί επί Σνπξθνθξαηίαο ηα Διιεληθά πινία λενινγνύλην ζηε Ρσζία. «Από ην 1870 πεξίπνπ κέρξη ην 1900, όηαλ αθόκα θαη ε εηθόλα ελόο κεγάινπ κέξνπο ηεο Αζήλαο δελ δηέθεξε από βνζθόηνπν, νη Έιιελεο είραλ θαηνξζώζεη λα απνθηήζνπλ πεξί ηα 250 αηκόπινηα, ρσξίο θπζηθά ηελ παξακηθξή νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ θξάηνπο. 3

4 Σν εθπιεθηηθό είλαη όηη από απηά, ζρεδόλ ηα 100 ήηαλ λεόηεπθηα, από ηα νπνία κάιηζηα ην 1/5 ύςσλε ξσζηθή ζεκαία, ελώ έλαο κηθξόο αξηζκόο ύςσλε ηελ ηνπξθηθή θαη ηελ βξεηαληθή. Κάηη αλάινγν ζπλέβαηλε θαη κε ηα κεηαρεηξηζκέλα πινία. Όπσο αληηιακβάλεζηε, νη μέλεο ζεκαίεο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά κεηαπνιεκηθά. Απνηεινύζαλ πάληνηε ζεκαληηθό εξγαιείν ησλ εθνπιηζηώλ καο ζην πιαίζην κηαο δξαζηεξηόηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνύζαλ ζηνλ δηεζλή ρώξν. Γελ ελνρινύζαλ δε, θαλέλαλ ηόηε.» Πεξίπνπ 200 λεόηεπθηα αηκόπινηα παξαδόζεθαλ ζηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο κέρξη ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν. Kαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ ράζεθαλ 2314 Έιιελεο λαπηηθνί θαη 425 αιινδαπνί πνύ ππεξεηνύζαλ ζηα Διιεληθά πινία. Σνξπηιίζηεθαλ δε, έραζαλ ην πινίν ηνπο θαη επέδεζαλ πιείζηνη όζνη άιινη. Σν αλζξώπηλν θόζηνο ηεο Διιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ήηαλ πνιύ κεγάιν. Υάζεθαλ όκσο θαη πνιιά πινία. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνύ παξαζέηεη ό Ναύαξρνο Υξήζηνο Νηνύλεο ζην αλαιπηηθό βηβιίν ηνπ «ΔΝ ΚΑΗΡΩ ΠΟΛΔΜΟΤ», Ζ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ πνιέκνπ, ην 1939, είρε 586 πινία, πεξίπνπ θνρ. Από απηά απώιεζε 432 πινία, πεξίπνπ θνρ. Ζ Διιεληθή λαπηηιία έραζε ην 74% ησλ πινίσλ ηεο θαη ην 73% ηεο ρσξεηηθόηεηάο ηεο. εκαληηθά πςειόηεξα πνζνζηά από ηηο απώιεηεο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ απώιεζε κόλν ην 28.64% ησλ πινίσλ ηεο θαη ην 52.77% ηεο ρσξεηηθόηεηαο πνύ είρε ην Ζ Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία ήηαλ πάληα ή κεγάιε δηεζλήο παξνπζία ηεο Διιάδνο ζηνλ παγθόζκην ζηίβν. Σν απέδεημε θαη ζηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν. Μεηά ηνλ Β Παγθόζκην πόιεκν Δπεηδή ε ν κύζνο δηαθέξεη από ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ν θ Φνπζηάλνο αλαθέξεη: «ηελ ίδηα επνρή πνπ παξαιακβάλεην ην πξώην ππό Διιεληθή ζεκαία Λίκπεξηπ, ζηα ηέιε ηνπ 1946, νη Έιιελεο είραλ ήδε ππό ηνλ έιεγρν ηνπο ηνπιάρηζηνλ 50 Λίκπεξηπ ππό άιιεο ζεκαίεο. πγρξόλσο δε, ην ειιεληθό λαπηηιηαθό δαηκόλην είρε επηηύρεη λα ηεζνύλ ππό ηε δηαρείξηζε Διιήλσλ εθνπιηζηώλ, δεθάδεο πινίσλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, όρη κόλνλ ππό ζεκαίεο επθαηξίαο αιιά θαη κεγάισλ θξαηώλ, όπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ν Καλαδάο αιιά θαη ηεο ζαιαζζνθξάηεηξαο, ηόηε, Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Ζ κειέηε δε ησλ πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ ηεο επνρήο, κε ηα νπνία αζρνινύκαη ηηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο, κνπ έρεη απνθαιύςεη θαη ην εμήο ζπγθινληζηηθό ζηνηρείν. 4

5 Όηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ ηξαηάξρε Παπάγνπ ζεζκνζέηεζε ην 1953 κέηξα γηα ηελ λαπηηιία, αμηνπνηώληαο άξηζηα κηα ηδέα πνπ πξνήιζε από ηνλ λαπηηιηαθό ρώξν θαη δηαηππώζεθε εγγξάθσο ην 1950, ν Διιεληθόο εθνπιηζκόο είρε ππό ηελ δηαρείξηζή ηνπ πεξί ηα 600 πινία όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 100 λενηεύθησλ, ηεξάζηηνο αξηζκόο γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο.» ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Άξζξνπ 13 ηνπ λόκνπ 2687 ηνπ 1953 ζπκάκαη ηνλ παηέξα κνπ, πνπ ήηαλ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Δ. θαη ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδνο, λα αλαθέξεη πεξίπνπ ηα αθόινπζα: Διιεληθή Κπβέξλεζε: «Μα γηαηί εκπηζηεύεζζε ηελ Ληβεξηαλή ζεκαία. Δίλαη κηα πξόζθαηε Αθξηθαληθή ρώξα. Δκείο έρνπκε ηζηνξία ρηιηεηηώλ;» Γηθεγόξνη Ακεξηθαληθώλ ηξαπεδώλ: «Σν ζύληαγκά ηεο ηζρύεη αλαιινίσην γηα 100 ρξόληα. Σν δηθό ζαο ζην ίδην δηάζηεκα άιιαμε πνιιέο θνξέο!» Απηή ε ζηηρνκπζία ηα ιέεη όια. Ζ πξνρεηξόηεηα θαη ην «ξάβε, μήισλε» ησλ Διιήλσλ λνκνζεηώλ πάληα απσζνύζε θαη απσζεί. Γείρλεη έιιεηςε γλώζεο θαη αλππαξμία καθξνπξόζεζκνπ ζρεδηαζκνύ. Κάπνηε πξέπεη επηηέινπο λα ζνβαξεπηνύκε. Ζ ζηαζεξόηεηα θαη ε πξνβιεςηκόηεηα ηεο λνκνζεζίαο ήηαλ θαη είλαη ην παλ γηα ηνλ επελδπηή. πλερίδεη ν θ. Φνπζηάλνο: «Απηό (ε κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε ηεο Διιελόθηεηεο λαπηηιίαο) βέβαηα δελ έγηλε ηπραία. Ήηαλ απνηέιεζκα ζθιεξήο πξνζπάζεηαο πνιιώλ αλζξώπσλ πνπ δελ πεξίκελαλ ην όπνην ζρέδην Marshal γηα λα αλαζπγθξνηήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, αιιά ηόικεζαλ λα κεηαλαζηεύζνπλ νηθνγελεηαθώο, πνιινί ρσξίο θαιά-θαιά λα γλσξίδνπλ ηελ αγγιηθή γιώζζα, θαη λα εγθαηαζηαζνύλ ηελ επαύξην ηνπ Πνιέκνπ ζηα ηόηε κεγάια λαπηηιηαθά θέληξα ηεο Νέαο Τόξθεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ. Από ηα παξαπάλσ πινία κόιηο 100 είραλ πςώζεη ηελ Διιεληθή ζεκαία. Σα γλσζηά Λίκπεξηπ». «Δίλαη ινηπόλ ειίνπ θαεηλόηεξν όηη ε κεηαπνιεκηθή λαπηηιία ησλ Διιήλσλ γελλήζεθε θαη εμαθνινπζεί λα κεγαιώλεη θαη λα θπξηαξρεί ζηηο παγθόζκηεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, κε βάζε ην εμσηεξηθό. Ζ ύπαξμε ηεο ππαγνξεύεηαη απόιπηα από ηηο αλάγθεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηνλ δηεζλή ρώξν. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ, ζα αξθνύζε ζήκεξα ν ζηόινο ελόο από ηνπο ζεκαληηθνύο εθνπιηζηέο καο. Γελ ζα ρξεηάδνληαλ, ζε θακία πεξίπησζε, λα έρνπκε 3500 πνληνπόξα πινία.» 5

6 Σα λεόηεπθηα «Σν ειιεληθό λαπηηιηαθό ζαύκα νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ηόζν ζηελ απνθαζηζηηθή, όζν θαη ηνικεξή ζηξνθή ησλ εθνπιηζηώλ καο ζε λεόηεπθηα ζηε δηάξθεηα ησλ δύν κεηαπνιεκηθώλ δεθαεηηώλ. Δίλαη πξάγκαηη ζπγθινληζηηθή ε δηαπίζησζε όηη από ην 1948 κέρξη ην 1960 θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ινγαξηαζκό Διιήλσλ ζε λαππεγεία όινπ ηνπ θόζκνπ 524 πνληνπόξα πινία» εθ ησλ νπνίσλ 46 ήηαλ δεμακελόπινηα θηηζκέλα ζηηο Ζ.Π.Α.. «Ζ πιεηνςεθία ηνπο εληάρζεθε ζην λεντδξπζέλ ηόηε λενιόγην ηεο Ληβεξίαο, πνπ κε ηνλ ηξόπν απηό απέθηεζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ηεξάζηηα ηζρύ αιιά θαη θύξνο.» Ζ πιεηνλόηεηα ησλ Διιεληθώλ λενηεύθησλ θηίζηεθαλ ζηελ Ηαπσλία Διιεληθά πινία θηίζηεθαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. ήκεξα εμειίζζνληαη θαη θηίδνληαη λέαο γεληάο πινία, κε ζεκαληηθά βειηησκέλε ελεξγεηαθή απόδνζε εηο ην νπνία Έιιελεο εθνπιηζηέο επελδύνπλ. Ο Διιελόθηεηνο ζηόινο ζήκεξα Ο Διιελόθηεηνο ζηόινο ην 2013 αξηζκνύζε πινία ζπλνιηθήο κεηαθνξηθή ηθαλόηεηνο ΜTDW. Σν κέζν κέγεζνο ησλ Διιελνθηήησλ πνληνπόξσλ πινίσλ είλαη TDW θαη είλαη 2.85 θνξέο κεγαιύηεξα από ην κέζν κέγεζνο ηνπ ινηπνύ παγθόζκηνπ ζηόινπ. Ωο εθ ηνύηνπ εμππεξεηνύλ θπξίσο ην ππεξπόληην εκπόξην κεγάισλ θξαηώλ. ην απόγεηό ηεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, ηελ Διιεληθή ζεκαία ύςσλε ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ Διιελόθηεηνπ ζηόινπ. Από ηελ δεθαεηία ηνπ 80 άξρηζε ε ζπξξίθλσζε ιόγσ άζηνρσλ παξεκβάζεσλ ησλ Διιεληθώλ θπβεξλήζεσλ. Σν 1987 είρε ην 48.7%. ήκεξα έθζαζε λα απνηειεί κόλν ην 23% ηνπ Διιελόθηεηνπ ζηόινπ. Απηό είλαη ελδεηθηηθό ηνπ ηη κπνξεί λα ζπκβεί πνιύ ζύληνκα κε απεξίζθεπηεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο. Ζ Διιελόθηεηε λαπηηιία είλαη δπλαηό δηαπξαγκαηεπηηθό πιενλέθηεκα ησλ ειιεληθώλ θπβεξλήζεσλ γηαηί είλαη ζεκαληηθόο θαη αμηόπηζηνο κεηαθνξηθόο εηαίξνο γηα ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο πνιιώλ ζεκαληηθώλ ρσξώλ όπσο ησλ Ζ.Π.Α., ηεο Κίλαο, ηεο Δ.Δ., ησλ Αξαβηθώλ θξαηώλ θαη άιισλ. 6

7 Πξνζθνξά ζην Έζλνο Ζ πξνζθνξά ηεο πνληνπόξνπ λαπηηιίαο ζηελ Διιάδα είλαη ηεξάζηηα. Υσξίο απηό λα απαηηεί ηελ παξακηθξή θξαηηθή δαπάλε. Από ηελ Διιελόθηεηε πνληνπόξν λαπηηιία εηζξένπλ ζηελ ρώξα καο κεηαμύ δηο εηεζίσο, αλαιόγσο κε ηελ θαηάζηαζε ηεο λαπιαγνξάο. Πεξί ηα 143 δηο, δειαδή ην κηζό πεξίπνπ δεκόζην ρξένο, εηζέξεπζαλ από ηελ λαπηηιία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Αληίζηνηρα δεκηνπξγεί από έσο άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπλεηζθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην 7% ηνπ ΑΔΠ. Έηζη ήηαλ αλέθαζελ. Πέξα από ν όπνην νηθνλνκηθό όθεινο. Όπσο ιέεη ν θ. Φνπζηάλνο: «Ζ αλεθηίκεηε γηα ην Έζλνο ζπλεηζθνξά ηεο εκπνξηθήο καο λαπηηιίαο θάλεθε μεθάζαξα ηελ επνρή ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ. Δίρε δε, κεηαμύ άιισλ, σο απνηέιεζκα λα γίλεη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο έλαο από ηνπο πιένλ ζεξκνύο ππνζηεξηθηέο ηεο, επεηδή ηελ ζεσξνύζε σο ηέηαξην όπιν γηα ηελ ρώξα κε ζπνπδαία ζεκαζία γηα ηελ εζληθή άκπλα. ε όιε ηνπ ηελ κεηέπεηηα δηαδξνκή, ν Βεληδέινο ήζειε κηα ηζρπξή Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, ρσξίο όκσο λα απνθύγεη ζνβαξά ιάζε ζηελ άζθεζε ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ.» Οη κόλεο Διιεληθέο ζεκαίεο πνπ θπκάηηδαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ ζηα Διιεληθά πνιεκηθά θαη εκπνξηθά πινία. Σα εκπνξηθά πινία ρξεκαηνδόηεζαλ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε ηνπ Κατξνπ κε 14 εθ. ($56 εθ. 1945). Έιιελεο εθνπιηζηέο ρξεκαηνδόηεζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηελ Θεζζαινλίθε ην Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο ήηαλ πάληα αξσγνί ζε θάζε αλάγθε ηεο ρώξαο. Σν 1975 ζπγθεληξώζακε εζεινληηθά πάλσ από $50 εθ., ζρεδόλ άκεζα, γηα επείγνπζεο αλάγθεο ηεο ρώξαο κεηά ηελ ηξαγσδία ηεο Κύπξνπ. Κνηλσληθή Γξάζε Γηαρξνληθά ε θνηλσληθή δξάζε ηεο λαπηηιίαο ήηαλ θαη παξακέλεη κεγάιε. Λέεη ν Γηώξγνο Φνπζηάλνο: «Ζ λαπηηιία εμειηζζόηαλ αλεμάξηεηα από ην θξάηνο, όιν θαη πεξηζζόηεξα ηαμίδεπαλ κε πξσηνβνπιία θαη επζύλε Διιήλσλ, θαη απηό κόλνλ θαιό ήηαλ γηα ηνλ ηόπν καο θαη ηδηαίηεξα ζηα λεζηά καο. εκεηώζηε δε, όηη ην ζύλνιν ζρεδόλ ηεο λεζησηηθήο καο ππνδνκήο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν, ζηεξίρζεθε ζηα ρξήκαηα πνπ έθεξε ε λαπηηιία, είηε από εκβάζκαηα λαπηηθώλ, είηε από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθνπιηζηέο.» 7

8 Πέξαλ ησλ ηδησηηθώλ πξνζθνξώλ, λνζνθνκείσλ, ηδξπκάησλ θαη άιισλ πνιιώλ πνπ πξνζέθεξαλ εμαίξεηνη Έιιελεο εθνπιηζηέο. Καη ε ζπιινγηθή καο δξάζε όκσο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη ρσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο. Ναπηηιία θαη Σξαπεδηθό ύζηεκα Γηαρξνληθά, γηα λα ππάξρεη θαη λα ιεηηνπξγεί ε λαπηηιία αληινύζε θεθάιαηα θπξίσο από ην εμσηεξηθό. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ Διιεληθώλ ηξαπεδώλ ήηαλ ειάρηζηε. Σηο ηειεπηαίεο δπν ηξείο δεθαεηίεο άξρηζαλ λα έρνπλ θάπνηα αμηόινγε παξνπζία. Ζ λαπηηιία όκσο ζηήξηδε θαη ζηεξίδεη ηελ Διιάδα θαη ην Διιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Πνιιέο ηξάπεδεο κεηά ηνλ Α Παγθόζκην πόιεκν δεκηνπξγήζεθαλ από εθνπιηζηηθά θεθάιαηα. Αθόκα θαη ζήκεξα ε λαπηηιία είλαη αξσγόο ησλ Διιεληθώλ ηξαπεδώλ. Αηπρώο, ιόγσ ηεο απεξίγξαπηεο πνιηηηθήο πνπ καο έθεξε ζηελ ρξενθνπία, ζήκεξα ε παξνπζία θαη ζηήξημε ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ ζε όπνηα επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα είλαη πεξίπνπ αλύπαξθηε. Αλάγθε Γηαηήξεζεο ηεο Ναπηηθήο ηερλνγλσζίαο Δδώ ζέισ λα επηζεκάλσ θάηη ζνβαξό πνπ πνιύ θνβνύκαη καο δηαθεύγεη. Ζ λαπηηιία καο ππάξρεη γηαηί νη παιηόηεξνη, γηα λα εκπνξεύνληαη επηηπρώο ζεώξεζαλ ζθόπηκν λα απνθηήζνπλ θαιά επαλδξσκέλα πινία. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην ζεκεξηλό ζαύκα ηεο Διιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Απηό όκσο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν. Ζ λαπηηιία ππάξρεη αθόκα ζήκεξα ιόγσ ηεο Ναπηηθήο Σερλνγλσζίαο πνπ αθόκα δηαζέηνπκε. Απηήλ ηελ έρνπλ νη Έιιελεο αμησκαηηθνί θαη θπξίσο νη Πινίαξρνη. Ο Πινίαξρνο είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζπληνλίδεη ηελ ζσζηή εθηέιεζε όισλ ησλ εκπνξηθώλ θαη δηαρεηξηζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πινίνπ, αιιά θαη ηνλ αζθαιή ηνπ πινπ. Με άιια ιόγηα ν ξόινο ηνπ είλαη ξόινο δηεπζπληνύ παξαγσγηθήο κνλάδαο πνπ έρεη αμία πνιιέο δεθάδεο εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Δμππαθνύεηαη όηη πξέπεη λα είλαη άλζξσπνο εκπηζηνζύλεο θαη λα έρεη θαη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο. 8

9 Ο αξηζκόο όκσο ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθώλ κεηώλεηαη επηθηλδύλσο θαη καδί ηνπο ε δηαζέζηκε λαπηηθή ηερλνγλσζία ζηελ παηξίδα καο πνπ ηώξα πηα ηελ απνθηνύλ άιινη. Τπνινγίδεηαη όηη νη ελ ελεξγεία Έιιελεο αμησκαηηθνί είλαη πεξίπνπ Σν 2000 εθηηκάηαη όηη ν αξηζκόο απηόο ήηαλ πεξίπνπ Πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη δηαρξνληθά απηή ήηαλ έλαο από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ εκπνξηθνύ καο ζηόινπ. Οη πεξηζζόηεξνη Έιιελεο εθνπιηζηέο θαηάγνληαη από Έιιελεο αμησκαηηθνύο ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. Δάλ ζέιεη ε Διιάδα λα δηαηεξήζεη ηελ Διιελόθηεηε λαπηηιία θαη όηη απηή πξνζθέξεη ζηελ ρώξα, πέξαλ από ζηαζεξό θαη θηιόμελν λνκνζεηηθό πεξηβάιινλ πξέπεη λα δηαηεξήζεη θαη ηελ λαπηηθή ηερλνγλσζία πνπ έρνπλ νη Έιιελεο αμησκαηηθνί θαη θπξίσο νη πινίαξρνη. πκπέξαζκα Ζ Διιελόθηεηε λαπηηιία ηεο Διιάδνο είλαη ζήκεξα ζην απόγεηό ηεο. Έρεη πηζαλώο ηνλ κεγαιύηεξν θαη λεόηεξν, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 11 ρξόληα, εκπνξηθό ζηόιν ηνπ θόζκνπ. Οη θαηαζηάζεηο απηέο δελ ζπληεξνύληαη κόλεο ηνπο ζην δηελεθέο. Πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ππνδνκή πνπ ηελ ζηεξίδεη. Από ηηο δηαρξνληθέο δηαδξνκέο ησλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ θαίλεηαη όηη ε λαπηηιία έρεη κεγάιν ιόγν ξίζθνπ/σθέιεηαο. Δηαηξείεο κεζνπξαλνύλ θαη κεηά ράλνληαη. Απηό είλαη θπζηθό ζε παξόκνηα δξαζηεξηόηεηα εληάζεσο θεθαιαίσλ, πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα νδεγεί ηελ λαπηηιία ζε κεγαιύηεξα ζρήκαηα πνπ λα αληέρνπλ πεξηζζόηεξν ζηνπο θξαδαζκνύο. Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο λαπηηιίαο κεηά από ην θξαρ ηνπ 2008 άιιαμε. Καηλνύξγηα ζπζηήκαηα αλαπηύρζεθαλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ ζπξξηθλνύκελν ηξαπεδηθό δαλεηζκό, κε δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη απαηηήζεηο. Ζ ηερλνινγία ζπλερώο βειηηώλεηαη. Ζ λέα ηερλνινγία ζα εθηνπίζεη ηελ πεπεξαζκέλε. Πξάγκα ζύλεζεο, πνπ όκσο ην είρακε θάπσο μεράζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα. Σώξα εκθαλίδεηαη δξηκύηεξν. Ζ δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή ζα ζπλερίδεηαη ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηνύ. Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη γηα λα ππάξμεη Διιελόθηεηε λαπηηιία, πέξαλ ελόο αληαγσληζηηθνύ, ζηαζεξνύ θαη θηιηθνύ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο, ρξεκαηνπηζησηηθνί θαη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ππεξεζίεο γηα λα ηελ ζηεξίδνπλ. 9

10 Ζ Διιάδα ζα κπνξνύζε λα γίλεη λαπηηιηαθό θαη ρξεκαηννηθνλνκηθό θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ αιιά ρξεηάδεηαη αιιαγή ηεο πνιηηηθήο καο ζθέςεο. Ναπηηιία ρσξίο ρξεκαηνδόηεζε δελ κπνξεί λα ππάξρεη. Απαξαίηεηε πάληα ζα είλαη ε λαπηηθή ηερλνγλσζία. ε έλαλ θόζκν πνπ ζπλερώο αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη, κόλν ην λαπηηθό δαηκόλην ησλ Διιήλσλ δελ αξθεί. Καηάιιειεο γλώζεηο θαη θαιό ππνζηεξηθηηθό ζύζηεκα είλαη απαξαίηεηα. Πξέπεη λα γίλνπλ ζνβαξέο πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζζεί ε ζεκεξηλή ζπγθπξία, αιιά θαη νη κειινληηθέο, γηα λα κελ θάλνπκε δηαιέμεηο ζε παξόκνηεο ζπγθεληξώζεηο αλαπνιώληαο ηελ λαπηηιία πνπ είρακε. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο ΝΔΔ 10

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1 Η αλάπηπμε, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα