Προςεγγύζοντασ ςυςτημικϊ την κατανόηςη εννοιών οργανικόσ χημεύασ: Αξιολόγηςη και ςχϋςη με την προώπϊρχουςα γνώςη και τα μαθηςιακϊ ςτυλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προςεγγύζοντασ ςυςτημικϊ την κατανόηςη εννοιών οργανικόσ χημεύασ: Αξιολόγηςη και ςχϋςη με την προώπϊρχουςα γνώςη και τα μαθηςιακϊ ςτυλ"

Transcript

1 Προςεγγύζοντασ ςυςτημικϊ την κατανόηςη εννοιών οργανικόσ χημεύασ: Αξιολόγηςη και ςχϋςη με την προώπϊρχουςα γνώςη και τα μαθηςιακϊ ςτυλ Θνδσξήο Βαριηψηεο, Καηεξίλα άιηα, Υξχζα Σδνπγθξάθε Σκήκα Υεκείαο, Δ.Κ.Π.Α., Σκήκα Υεκείαο, Δ.Κ.Π.Α., Σκήκα Υεκείαο, Δ.Κ.Π.Α., Πεξίιεςε ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ ιαεδηχκ ηδξ Β θοηείμο ιέζα ζε έκα ζοζηδιζηυ πθαίζζμ. Γζα αοηυκ ημ ζημπυ: (α) ακαπηφπεδηακ ηαζ αλζμθμβήεδηακ οζηδιζηέξ Δνςηήζεζξ Αλζμθυβδζδξ (ΔΑ) ηαζ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ςξ ενβαθεία ιέηνδζδξ ηαηακυδζδξ, (α) δζενεοκήεδηακ δ εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ ηθζιάηςκ «Οπηζηυ- Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ημο ενςηδιαημθμβίμο Γείηηδξ Μαεδζζαηχκ ηοθ (ΓΜ) ηςκ Soloman ηαζ Felder ηαζ (β) εθέβπεδηακ μζ ζπέζεζξ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ημοξ ηαζ ηα ιαεδζζαηά ημοξ ζηοθ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ ΔΑ ηαζ μζ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ιπμνμφκ κα ακζπκεφζμοκ ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. Δπίζδξ, πέκηε απυ ηζξ έκηεηα ενςηήζεζξ ηδξ ηάεε ηθίιαηαξ ημο ΓΜ έδςζακ έβηονεξ ηαζ αλζυπζζηεξ ιεηνήζεζξ. Σέθμξ, ανέεδηε υηζ δ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ δ ηθίιαηα «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ ιπμνμφκ κα πνμαθέρμοκ έκα ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ ζηζξ ααειμθμβίεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ενςηήιαηα «ηαηακυδζδξ». Abstract This study aimed to investigate 11 th grade students meaningful understanding of organic chemistry concepts in a systemic context. For this purpose: (a) Systemic Assessment Questions (SAQs) and conventional objective questions were developed and evaluated as tools for assessing meaningful understanding, (b) the validity and reliability of the Visual-Verbal and the Sequential-Global scales of the Index of Learning Styles (ILS) questionnaire developed by Soloman & Felder were evaluated, and (c) the relationships between meaningful understanding and relevant prior knowledge and learning styles were explored. The results indicated that the SAQ scheme and properly designed objective questions can effectively assess meaningful understanding of organic chemistry concepts. Additionally, five out of eleven items of each ILS scale were valid and reliable measurements of these dimensions of learning style. Moreover, prior knowledge and the Visual-Verbal scale predicted a satisfactory proportion of the variance on the meaningful items scores. Δηζαγσγή ε έκακ ηυζιμ πμο δζαιμνθχκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ επζζηήιεξ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία, μζ ααζζηέξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζηα ζημζπεία ιζαξ βεκζηήξ παζδείαξ ζφιθςκδξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. φιθςκα ιε ηζξ Nieswandt ηαζ Bellomo (2009) γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζημπμφ είκαζ δ ααεζά ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ. Ζ ζε αάεμξ ή ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ 31 απμηεθεί ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ζηδ εεςνία ημο Ausubel (1963, 1968). Δίκαζ ιζα επμζημδμιδηζηή δζαδζηαζία ζηδκ μπμία μ ιαεδηήξ επζδζχηεζ κα δδιζμονβήζεζ ζοκδέζεζξ ακάιεζα ζε 31 Με ημκ υνμ «ζε αάεμξ ή ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ» απμδίδεηαζ μ υνμξ meaningful learning, μ μπμίμξ ακαθένεηαζ ζηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία ηαζ ςξ «κμδιαηζηή ιάεδζδ». ~ 854 ~

2 Προφορικζσ Εργαςίεσ ακηζθήρεζξ, πθδνμθμνίεξ ηαζ παναηδνήζεζξ ηδξ επζζηήιδξ πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ ηδκ ηαηακυδζδ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ επζθακεζαηή ή ιδπακζηή ιάεδζδ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ηάζδ ακαπαναβςβήξ ηδξ φθδξ πμο ιεθεηάηαζ, πνδζζιμπμζχκηαξ δζαδζηαζίεξ νμοηίκαξ (Novak 2002). Γζάθμνεξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ έπμοκ πνμηαεεί βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή εηηίιδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ (Cavallo & Schafer 1994, Novak, Mintzes & Wandersee 2000, Southerland, Smith & Cummins 2000, Nieswandt & Bellomo 2009). Χζηυζμ, δζάθμνα πνμαθήιαηα έπμοκ πνμηφρεζ ζπεηζηά ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα, ηδκ πναηηζηυηδηα ηαζ ηζξ ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ αοηχκ ηςκ ηεπκζηχκ. Γφμ ζπήιαηα αλζμθυβδζδξ πμο θαίκεηαζ υηζ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ακηζιεηχπζζδξ ανηεηχκ απυ αοηά ηα πνμαθήιαηα, είκαζ μζ οζηδιζηέξ Δνςηήζεζξ Αλζμθυβδζδξ (ΔΑ) (Fahmy & Lagowski 2004, 2007/08) ηαζ μζ Γζπθέξ Δκκμζμθμβζηέξ Δνςηήζεζξ (ΓΔΔ) (Robinson & Nurrenbern 2009). Οζ ΔΑ είκαζ ιζα ηεπκζηή πανημβνάθδζδξ εκκμζχκ ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ζδέα υηζ δ ηαηακυδζδ ιπμνεί κα εκζζποεεί εάκ μζ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ιεθεηδεμφκ ςξ ηοηθζηά, αθθδθεπζδναζηζηά ηαζ ελεθζζζυιεκα ζοζηήιαηα, 32 ςξ κμδιαηζηέξ δοκαιζηέξ μθυηδηεξ. Οζ ΔΑ πνμάβμοκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ 33 δ μπμία, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Cabrera (2006), εζηζάγμκηαξ ζηδκ μθυηδηα ηαεχξ ηαζ ζηα ιένδ πμο ηδκ απανηίγμοκ μδδβεί ζε ιζα πζμ πθήνδ ηαηακυδζδ ημο ζοζηήιαημξ πμο ιεθεηάηαζ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ ΓΔΔ είκαζ γεφβδ ακηζηεζιεκζηχκ ενςηήζεςκ πμο γδημφκ ελήβδζδ βζα ιζα απάκηδζδ πμο εα δμεεί. Ζ ελήβδζδ αοηή ιπμνεί κα θακενχζεζ ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ. Οζ ΔΑ ηαζ μζ ΓΔΔ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα αλζμθυβδζδ ζηδκ ηάλδ, ιπμνμφκ κα ααειμθμβδεμφκ ιε πναηηζηυ ηαζ ακηζηεζιεκζηυ ηνυπμ ηαζ δεκ ελανηχκηαζ απυ ηδκ εοπένεζα ηςκ ιαεδηχκ ζημ βναπηυ ηαζ πνμθμνζηυ θυβμ. Ζ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ ημ ιαεδζζαηυ ζηοθ εεςνμφκηαζ ςξ δφμ ζδιακηζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ ιάεδζδξ ιε ηαηακυδζδ (Ausubel 1963, 1968, Novak 2002). Ο υνμξ ιαεδζζαηυ ζηοθ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ζηδ ιάεδζδ. Βαζίγεηαζ ζηδκ παναδμπή υηζ ηάεε άημιμ έπεζ έκα δζαηνζηυ ηνυπμ κα ιαεαίκεζ, δδθαδή, κα ζοθθέβεζ, κα επελενβάγεηαζ ηαζ κα μνβακχκεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, οπμεέζαιε υηζ δφμ απυ ηζξ ηέζζενζξ δζαζηάζεζξ ημο ιμκηέθμο ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ ηςκ Felder ηαζ Silverman (1988), ημ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ ημ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ, εα ιπμνμφζακ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηαη επέηηαζδ ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ ηαηακυδζδξ. Οζ ιαεδηέξ ιε «θαζνζηυ» ζηοθ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα μθζζηζηή ηαζ ζοζηδιζηά πνμζακαημθζζιέκδ δζαδζηαζία ζηέρδξ. Δπζπθέμκ, δ μπηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ εκκμζχκ ζε ιμνθέξ ηθεζζημφ ανυπμο απμηέθεζε ηδ ααζζηή ζηναηδβζηή ζε δζάθμνεξ ζοζηδιζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ (Forrest 2008). Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα, πνμζεββίζαιε ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ ιέζα απυ έκα «ζοζηδιζηυ πνίζια». οβηεηνζιέκα, πνμζπαεήζαιε κα απακηήζμοιε ζηα αηυθμοεα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα: (1) Δίκαζ μζ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ ΔΑ ηαζ/ή μζ ηθαζζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ έβηονα ηαζ αλζυπζζηα ενβαθεία βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ εκκμζχκ ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ απυ ιαεδηέξ ηδξ Β θοηείμο; (2) Πμζεξ είκαζ μζ εκδείλεζξ βζα ηδκ εβηονυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ ηθζιάηςκ «Οπηζηυ- Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ημο ιμκηέθμο ηςκ Felder ηαζ Silverman βζα ιαεδηέξ ηδξ Β θοηείμο; (3) Τπάνπεζ ζπέζδ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Β θοηείμο ιε ηδ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ημοξ ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ δζαζηάζεζξ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ; 32 Χξ «ηοηθζηυ ζφζηδια εκκμζχκ» εκκμείηαζ έκα ζφκμθμ εκκμζχκ ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ, π.π. ζε έκα πάνηδ εκκμζχκ, ςξ έκαξ ηθεζζηυξ ανυπμξ (δεξ ηαζ πήια 1 ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ). 33 ηδ αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ δζάθμνμζ μνζζιμί ημο υνμο «ζοζηδιζηή ζηέρδ». Δδχ, εκκμείηαζ δ δζαδζηαζία ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηςκ ζοζπεηίζεςκ ηαζ αθθδθεπζδνάζεςκ ζε έκα ζφζηδια εκκμζχκ. ~ 855 ~

3 Μεζνδνινγία Δξγαιεία ηεο έξεπλαο Με αάζδ ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ηδξ πδιείαξ ημο θοηείμο, ζπεδζάζαιε δομ ηεζη επίδμζδξ (πνμ ηαζ ιεηά) πνμηεζιέκμο κα εθέβλμοιε ηδκ εβηονυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ οπυ ιεθέηδ ενςηήζεςκ ςξ ενβαθεία αλζμθυβδζδξ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. Δπζπθέμκ, ιε ημ πνμ-ηεζη ιεηνήεδηε δ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ιεηά-ηεζη. Καζ ηα δομ ηεζη απμηεθμφκηακ απυ ΔΑ ζοιπθήνςζδξ ηεκχκ ηαζ ιενζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ. Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ ΔΑ (ιμνθή, βκςζηζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ πμθοπθμηυηδηα ηςκ δζαβναιιάηςκ) επζθέπεδηακ ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα πνμδβμφιεκδξ ένεοκαξ βζα αοηυκ ημκ ηφπμ ηςκ ΔΑ (Vachliotis et al. 2011). Κάπμζεξ απυ ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ζπεδζάζηδηακ κα αλζμθμβήζμοκ απθή ακάηθδζδ βκχζδξ ηαζ μζ πζμ απαζηδηζηέξ, βζα κα αλζμθμβήζμοκ ορδθυηενμο επζπέδμο βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ. Ζ ααειμθυβδζδ ηςκ ενςηήζεςκ έβζκε ςξ ελήξ: θεξ μζ ενςηήζεζξ ζοιπθήνςζδξ ηεκχκ, πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ακηζζημίπζζδξ ηαζ ζςζημφ-θάεμοξ ααειμθμβήεδηακ ιε ιζα ιμκάδα βζα ηάεε ζςζηή απάκηδζδ. ηζξ ενςηήζεζξ υιςξ πμο γδηήεδηε δζηαζμθυβδζδ, δ απάκηδζδ εεςνήεδηε ζςζηή ιυκμ υηακ ηαζ δ δζηαζμθυβδζδ ήηακ ζςζηή. Ζ εβηονυηδηα πενζεπμιέκμο ηςκ ηεζη ζογδηήεδηε ιε ηνεζξ έιπεζνμοξ ηαεδβδηέξ θοηείμο, ηαεχξ ηαζ ιε έκακ ενεοκδηή ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ πδιείαξ ηαζ έκακ ηαεδβδηή ημο ηιήιαημξ Υδιείαξ ημο Δ.Κ.Π.Α. Σα ηεζη οπάπεδηακ ζηδκ ηοπζηή αλζμθυβδζδ ημο θοηείμο. Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ Γείηηδξ Μαεδζζαηχκ ηοθ (ΓΜ) πμο ακαπηφπεδηε απυ ημοξ Soloman ηαζ Felder (1996). To ΓΜ είκαζ έκα ενβαθείμ 44 ενςηήζεςκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεζζάνςκ δζαζηάζεςκ ιαεδζζαημφ ζηοθ ημο ιμκηέθμο ηςκ Felder ηαζ Silverman (1988). Δίημζζ δφμ ενςηήιαηα ημο ΓΜ, αοηά πμο ακήηακ ζηζξ ηθίιαηεξ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ, πανμοζζάζηδηακ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Σα ενςηήιαηα ιεηαθνάζηδηακ ηαζ πνμζανιυζηδηακ ζηα Δθθδκζηά απυ ημοξ ενεοκδηέξ ηαζ εθέβπεδηακ πζθμηζηά ιε 30 ιαεδηέξ ηδξ Β θοηείμο. Αημθμφεςξ, μζ ενεοκδηέξ πνμπχνδζακ ζε ιζα ιζηνή ακαπνμζανιμβή ημο ενςηδιαημθμβίμο, χζηε μζ ενςηήζεζξ κα είκαζ εοημθυηενα ηαηακμδηέξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ. Σν δείγκα θαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο Δκεκήκηα έκαξ ιαεδηέξ (46 αβυνζα, 45 ημνίηζζα) ηδξ Β θοηείμο απυ ηέζζενα ηιήιαηα εκυξ δδιυζζμο ζπμθείμο ηδξ Αεήκαξ ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, δ μπμία δζήνηεζε ηνεζξ ιήκεξ (Οηηχανζμ ιε Γεηέιανζμ). Ζ ένεοκα δζελήπεδ ζε ηνία ζηάδζα υπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 1. θα ηα ηιήιαηα δζδάπεδηακ απυ ημκ ίδζμ ηαεδβδηή ιε ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ (ιεηςπζηή δζδαζηαθία). Μεηά ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ, αημθμφεδζε δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ημοξ ιε ηδ αμήεεζα ημο θμβζζιζημφ SPSS Πίλαθαο 1: Ζ δζαδζηαζία ηδξ ένεοκαξ. ηάδζμ Φάζδ Γζάνηεζα 1. Μαεδζζαηά ζηοθ Πθδνμθυνδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα 10 θεπηά. ιαεδζζαηά ζηοθ ηαζ ημ ΓΜ Υμνήβδζδ ηςκ 22 ενςηδιάηςκ ημο ΓΜ 15 θεπηά. 2. Βαζζηέξ εζζαβςβζηέξ έκκμζεξ Παναδμζζαηή δζδαζηαθία 8x40 θεπηά. ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ Υμνήβδζδ ημο πνμ-ηεζη 40 θεπηά. 3. Υδιεία ηςκ άηοηθςκ Παναδμζζαηή δζδαζηαθία 7x40 θεπηά. οδνμβμκακενάηςκ Υμνήβδζδ ημο ιεηά-ηεζη 40 θεπηά. ~ 856 ~

4 Προφορικζσ Εργαςίεσ Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε Αμηνιφγεζε ησλ ηεζη επίδνζεο ζηελ νξγαληθή ρεκεία Οζ ζοκάθεζεξ ηδξ ααειμθμβίαξ ηδξ ηάεε ενχηδζδξ ιε ηδ ζοκμθζηή οπμθμβίζηδηακ ηαζ έδεζλακ υηζ υθεξ μζ ενςηήζεζξ ζοκεζζέθενακ ζηδκ εβηονυηδηα ηςκ ηεζη επίδμζδξ (r > 0,30). ζμκ αθμνά ζηδκ αλζμπζζηία εζςηενζηήξ ζοκέπεζαξ αοηή ήηακ ζηακμπμζδηζηή, αθμφ μ δείηηδξ a ημο Cronbach ανέεδηε 0,91 βζα ημ πνμ-ηεζη ηαζ 0,88 βζα ημ ιεηά-ηεζη. Αημθμφεδζε έθεβπμξ ηδξ εβηονυηδηαξ εκκμζμθμβζηήξ δμιήξ ιε ακάθοζδ παναβυκηςκ. Σμ ηεζη ζθαζνζηυηδηαξ ημο Bartlett ηαζ ημ ηνζηήνζμ Kaiser-Meyer-Olkin έδεζλακ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημο παναβμκηζημφ ιμκηέθμο βζα ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ ηαζ βζα ηα δφμ ηεζη. Απυ ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ ζημ πνμ-ηεζη πνμέηορακ δφμ πανάβμκηεξ ιε ζδζμηζιέξ > 1 πμο ελδβμφζακ ημ 66% ηδξ δζαηφιακζδξ. Αοηυ ημ απμηέθεζια ηςκ δφμ παναβυκηςκ ήηακ ζφιθςκμ ιε ηδ εεςνία. Με ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ ζημ ιεηά-ηεζη ηαζ ιεηά ηδ ιεθέηδ ημο scree test ελήπεδζακ δομ πανάβμκηεξ ιε ζδζμηζιέξ > 1 πμο ενιήκεοακ ημ 52% ηδξ δζαηφιακζδξ. Οζ ζοκάθεζεξ (θμνηίζεζξ) ηςκ ενςηήζεςκ ιε ημκ ηάεε πανάβμκηα, ιεηά απυ μνεμβχκζα πενζζηνμθή ηςκ αλυκςκ, πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2. Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ εθάπζζημ ηνζηήνζμ θυνηζζδξ 0,40 ηαζ ααζζγυιεκμζ ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ενςηήζεςκ εεςνήζαιε υηζ, ηαζ βζα ηα δομ ηεζη, μ πνχημξ (1) είκαζ μ πανάβμκηαξ «ηαηακυδζδ» εκχ μ δεφηενμξ (2) είκαζ μ πανάβμκηαξ «ακάηθδζδ βκχζδξ». Πίλαθαο 2: Οζ θμνηίζεζξ ηςκ ενςηήζεςκ ηςκ ηεζη επίδμζδξ ζηδκ ακάθοζδ παναβυκηςκ. Πνμ-ηεζη Μεηά-ηεζη Πανάβμκηαξ Πανάβμκηαξ Δνχηδζδ 1 2 Δνχηδζδ 1 2 A1ε 0,86 0,07 B6 0,80 0,21 *A2α 0,83 0,25 B2 0,72 0,22 A1α 0,83 0,17 *B7α 0,70 0,50 *A2δ 0,78 0,19 B4α 0,70-0,05 *A2α 0,76 0,34 B5 0,66 0,39 A1ζη 0,74 0,08 *B7α 0,64 0,56 A1γ 0,68 0,29 B3 0,60 0,52 A1α 0,65 0,35 *B7δ 0,60 0,53 *A2β 0,15 0,87 B4δ 0,57 0,16 A1β 0,12 0,78 *B7β 0,56 0,48 A1δ 0,52 0,62 B4ε 0,51 0,39 B4β -0,19 0,84 B1α 0,20 0,45 B4α 0,24 0,43 B1α 0,28 0,34 εκείσζε. Οζ θμνηίζεζξ ιεβαθφηενεξ απυ 0,40 θαίκμκηαζ ιε έκημκδ επζζήιακζδ. *Δνςηήζεζξ ηςκ ΔΑ Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ ΔΑ πμο ιεθεηήεδηακ έπμοκ απμδεηηέξ ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ενβαθεία αλζμθυβδζδξ ζημ θφηεζμ. ηδκ ακάθοζδ παναβυκηςκ, ηνία απυ ηα ηέζζενα ενςηήιαηα ΔΑ ημο πνμ-ηεζη είπακ ζζπονέξ θμνηίζεζξ ζημκ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ» ηαζ υθεξ μζ ΔΑ ημο ιεηά-ηεζη πανμοζίαζακ λεηάεανα ζζπονυηενεξ θμνηίζεζξ ζημ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ». Φαίκεηαζ υηζ μζ ΔΑ ιπμνεί κα είκαζ ιζα απμηεθεζιαηζηή ηεπκζηή βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. Σμ βεβμκυξ υηζ μνζζιέκα ενςηήιαηα ΔΑ θυνηζζακ ηαζ ζημοξ δφμ πανάβμκηεξ είκαζ εεςνδηζηά απμδεηηυ. Ζ επζθακεζαηή ηαζ δ ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ δεκ είκαζ αιμζααία ~ 857 ~

5 απμηθεζυιεκεξ δζαδζηαζίεξ. Δίκαζ ιένδ ημο ίδζμο ζοκεπμφξ ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ιπμνεί κα ζοιααίκμοκ ηαζ ηαοηυπνμκα (Ausubel 1963). ζμκ αθμνά ζηζξ ηθαζζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ, ηα απμηεθέζιαηα ήηακ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμεέζεζξ ιαξ. Μζα πζεακή ελήβδζδ βζα ηζξ ιδ ακαιεκυιεκεξ θμνηίζεζξ ηάπμζςκ ενςηήζεςκ ακάηθδζδξ ζημκ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ», είκαζ υηζ αοηέξ μζ ενςηήζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζοιαμθζηυ επίπεδμ ηδξ πδιείαξ, ημ μπμίμ παναδμζζαηά μζ ιαεδηέξ δοζημθεφμκηαζ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηαζ κα απμικδιμκεφζμοκ. οκμθζηά, ηα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ μζ ηθαζζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ πμο απαζημφκ βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ πένα απυ ηδκ απθή ακάηθδζδ βκχζδξ, υπςξ κα ελδβδεεί ιζα απάκηδζδ ή κα βίκμοκ απμηεθεζιαηζηέξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ, θαίκμκηαζ, επίζδξ, ζηακέξ κα αλζμθμβήζμοκ ηδκ ηαηακυδζδ. Βαζζγυιεκμζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ παναβυκηςκ ζημ ιεηά-ηεζη, εεςνήζαιε υηζ μζ αενμζζιέκεξ ααειμθμβίεξ ζηα ενςηήιαηα πμο είπακ ιεβαθφηενεξ θμνηίζεζξ ζημκ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ» απμηεθμφκ ιέηνμ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ αενμζζιέκεξ ααειμθμβίεξ ζηα ενςηήιαηα πμο είπακ ιεβαθφηενεξ θμνηίζεζξ ζημκ πανάβμκηα «ακάηθδζδ βκχζδξ» είκαζ ιέηνμ ηδξ επζθακεζαηήξ ιάεδζδξ αοηχκ. Ζ ηθίιαηα ααειμθυβδζδξ ήηακ απυ 0 ιέπνζ 42 βζα ηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» ηαζ απυ 0 έςξ 4 βζα ηζξ ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ». ημ πήια 1 θαίκμκηαζ μζ ενςηήζεζξ ΔΑ: Β7α-δ ημο ιεηάηεζη πμο ζοιπενζθήθεδηακ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» ηαζ ιζα ενχηδζδ πμθθαπθήξ επζθμβήξ (Β1α) πμο ζοιπενζθήθεδηε ζηζξ ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ». Β1α. Επίλεξε ηη ζυζηή απάνηηζη: Καηά ηην πποζθήκη ςδπογόνος ζηο ακεηςλένιο παποςζία καηαλύηη πποκύπηει: 1. αιθάνιο 2. αιθίνιο 3. αιθανόλη 4. αιθανάλη Β7. Σηο παπακάηυ διάγπαμμα: α. Σςμπλήπυζε ηα 6 κενά πλαίζια με ηοςρ σημικούρ ηύποςρ ηυν καηάλληλυν ενώζευν. β. Σςμπλήπυζε ηα 6 κενά πάνυ ζηα βέλη με ηα καηάλληλα ανηιδπαζηήπια και ζςνθήκερ ηυν ανηιδπάζευν. γ. Πποζδιόπιζε ηη θοπά πος λείπει ζε 6 βέλη. δ. Σςμπλήπυζε 2 ακόμα σημικέρ ανηιδπάζειρ (ζσεδίαζε 2 νέα βέλη πος να ζςνδέοςν πλαίζια πος ςπάπσοςν ζηο διάγπαμμα και γπάτε πάνυ ζε αςηά ηα ανηιδπαζηήπια και ζςνθήκερ ηυν ανηιδπάζευν). CO 2 + H 2 O πολσμεριζμός HCl HC CH CH 3 CH=O... H 2 καηαλύηης HCl πολσμεριζμός CH 3 CH 2 OH NaC CNa CH 2 =CH 2 Cl 2 / CCl 4 ρήκα 1: Γομ παναηηδνζζηζηέξ ενςηήζεζξ ημο ιεηά-ηεζη. Αμηνιφγεζε ησλ θιηκάθσλ «Οπηηθφ-Λεθηηθφ» θαη «εηξηαθφ-θαηξηθφ» καζεζηαθφ ζηπι ηνπ ΓΜ Ο ζοκηεθεζηήξ ζοκάθεζαξ ημο Pearson βζα ηζξ δφμ ηθίιαηεξ ανέεδηε r = -0,08, δείπκμκηαξ ηδκ μνεμβςκζηυηδηα ηςκ ηθζιάηςκ. Ο δείηηδξ a ημο Cronbach ανέεδηε 0,55 βζα ηδκ ηθίιαηα «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ 0,53 βζα ηδκ ηθίιαηα «εζνζαηυ-θαζνζηυ». Οζ ηζιέξ ~ 858 ~

6 Προφορικζσ Εργαςίεσ αοηέξ είκαζ μνζαηά απμδεηηέξ Οζ ζοκάθεζεξ ηδξ ααειμθμβίαξ ηδξ ηάεε ενχηδζδξ ιε ηδ ζοκμθζηή έδεζλακ υηζ ηάπμζα ενςηήιαηα δεκ ζοκεζζέθενακ ζηδκ εβηονυηδηα ηςκ ηθζιάηςκ (r < 0,20 ). Μζα ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ μδήβδζε ζε έκα παναβμκηζηυ ιμκηέθμ ημ μπμίμ δε ιπμνμφζε κα ενιδκεφζεζ ηδ εεςνία ιε μζημκμιία ηαζ ζηαεενυηδηα. Πεναζηένς ακαθφζεζξ έδεζλακ υηζ δ απμιάηνοκζδ έλζ πνμαθδιαηζηχκ ενςηδιάηςκ απυ ηάεε ηθίιαηα αεθηίςζε ηζξ ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηθζιάηςκ. Μζα δζπαναβμκηζηή ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ ιε ηα εκαπμιείκακηα δέηα ενςηήιαηα μδήβδζε ζε έκα ιμκηέθμ, ζημ μπμίμ υθα ηα ενςηήιαηα πμο εεςνδηζηά ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηθίιαηα θυνηζγακ ζε έκακ πανάβμκηα. Έηζζ, θάκδηε υηζ μζ δφμ 5-ενςηδιάηςκ ηθίιαηεξ είκαζ πμθφ ηαθά μνζζιέκεξ. Δπζπθέμκ, έκα ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ (40%) ενιδκεφεδηε απυ ημ ιμκηέθμ αοηυ. θεξ μζ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ πμο αημθμφεδζακ πναβιαημπμζήεδηακ ιε αοηέξ ηζξ δφμ ηθίιαηεξ, δίκμκηαξ έκα ααειυ ζηζξ α απακηήζεζξ ημο ηάεε ενςηήιαημξ, χζηε μζ ααειμθμβίεξ ζε ηάεε ηθίιαηα κα ηοιαίκμκηαζ απυ 0 ιέπνζ 5. Βαειμί απυ 3 ιέπνζ 5 δείπκμοκ πνμηίιδζδ βζα ημκ πνχημ πυθμ ηδξ ηθίιαηαξ («Οπηζηυ» ή «εζνζαηυ»), εκχ απυ 0 έςξ 2 δείπκμοκ πνμηίιδζδ βζα ημ δεφηενμ πυθμ («Λεηηζηυ» ή «θαζνζηυ»). Οζ ααειμθμβίεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δφμ ηθίιαηεξ ημο ΓΜ έδεζλακ ιζα επζηνάηδζδ ημο «εζνζαημφ» (M = 3,18, SD = 1,41) ηαζ ημο «Οπηζημφ» (M = 2,90, SD = 1,57) ιαεδζζαημφ ζηοθ. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ δζαπςνζζηζηήξ εβηονυηδηαξ, μζ ιαεδηέξ ηαλζκμιήεδηακ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο είπακ επζθέλεζ. Δαδμιήκηα απυ ημοξ 91 ιαεδηέξ είπακ επζθέλεζ ηδ εεηζηή/ηεπκμθμβζηή ηαηεφεοκζδ, εκχ 21 ιαεδηέξ είπακ επζθέλεζ ηδ εεςνδηζηή ηαηεφεοκζδ. Σμ 57% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ηαζ ημ 37% αοηχκ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ είπακ «Λεηηζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ. Δπζπθέμκ, ημ 86% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαζ ημ 66% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ είπακ «εζνζαηυ» ζηοθ. Γφμ t-ηεζη ακελάνηδηςκ δεζβιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα κα εθέβλμοιε ακ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ζηα ιαεδζζαηά ζηοθ ηςκ ιαεδηχκ δζαθμνεηζηχκ ηαηεοεφκζεςκ. Σμ ηνζηήνζμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ p < 0,05 πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ ενιδκεία ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ήηακ ιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά (t = , p = 0,046, df = 89, d = 0,48) πζμ «εζνζαημί» (M = 3,71) ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ (M = 3,01). Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ ήηακ πενζζζυηενμ «Οπηζημί» (M = 3,07) ζε ζφβηνζζδ ιε αοημφξ ηδξ εεςνδηζηήξ (M = 2,33), ακ ηαζ αοηή δ δζαθμνά ήηακ μνζαηά ιδ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηά (t = 1.926, p = 0,059, df = 89). θα αοηά δείπκμοκ ιζα ιεβαθφηενδ ηάζδ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ πνμξ ιζα «θαζνζηή» ηαζ «Οπηζηή» πνμζέββζζδ ζηδ ιάεδζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. οκμθζηά, αοηά ηα απμηεθέζιαηα οπμζηδνίγμοκ ηδ δζαπςνζζηζηή εβηονυηδηα ηςκ δομ 5-ενςηδιάηςκ ηθζιάηςκ ημο ΓΜ. ρέζεηο αλάκεζα ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε ζρεηηθή πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο θαη ηα καζεζηαθά ηνπο ζηπι Σα απμηεθέζιαηα ηδξ αδιαηζηήξ πμθθαπθήξ παθζκδνυιδζδξ (Πίκαηαξ 3) έδεζλακ υηζ δ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ, υπςξ οπμθμβίζηδηε απυ ηζξ ααειμθμβίεξ ζημ πνμ-ηεζη, ηαεχξ ηαζ ηα ιαεδζζαηά ημοξ ζηοθ, υπςξ πνμζδζμνίζηδηακ απυ ηζξ δφμ 5- ενςηδιάηςκ ηθίιαηεξ ημο ΓΜ, ιπμνμφκ κα πνμαθέρμοκ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» ημο ιεηά-ηεζη. Ζ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημ «Οπηζηυ- Λεηηζηυ» ζηοθ ημοξ πνμέαθερακ ιε ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ», ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ (68%) κα ημ ελδβεί δ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ πμθφ ιζηνυηενμ (3%) ημ ιαεδζζαηυ ζηοθ. Μζα δεφηενδ πμθθαπθή παθζκδνυιδζδ εθανιυζηδηε, ιε ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ημο ιεηά-ηεζη. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ιυκμ δ ~ 859 ~

7 πνμτπάνπμοζα βκχζδ πνμέαθερε ιε ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ημ 31% ηδξ δζαηφιακζδξ ηδξ ααειμθμβίαξ ζηζξ ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ηαζ αοηή είκαζ ιζα ιεβάθδ επίδναζδ. Πίλαθαο 3: Βδιαηζηή πμθθαπθή παθζκδνυιδζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ααειμθμβίεξ ζημ πνμ-ηεζη ηαζ ζηζξ δφμ ηθίιαηεξ ημο ΓΜ βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ ααειμθμβζχκ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» ηαζ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ημο ιεηά-ηεζη (Ν = 91). Μεηά-ηεζη Ακελάνηδηεξ Μεηααθδηέξ B Σοπζηυ θάθια ημο Β α Δνςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» Δνςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ** p < 0,01. *** p < 0,001. Πνμ-ηεζη «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ Πνμ-ηεζη «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ 0,889 1,177-0,502 0,060 0,020-0,003 0,062 0,410 0,456 0,010 0,063 0,070 0,828 *** 0,166 ** -0,063 0,558 *** 0,028-0,004 οκμθζηά, ηα απμηεθέζιαηα αοηά είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ημκ ζζπονζζιυ ημο Ausubel (1963) υηζ δ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ είκαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ ηνζηήνζμ βζα κα επζηεοπεεί ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ. Ζ δζαηφιακζδ ηδξ ααειμθμβίαξ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» πμο ενιδκεφεδηε απυ ηδκ ηθίιαηα «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ήηακ παιδθή. Χζηυζμ, ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ (N = 91) ήηακ ζπεηζηά ιζηνυ, ιεζχκμκηαξ ηζξ πζεακυηδηεξ κα ανεεμφκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ηάκμκηαξ έηζζ ηα απμηεθέζιαηα πζμ αοεεκηζηά. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δε ανέεδηε ηάπμζα ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηθίιαηαξ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. πκπεξάζκαηα Σμ ζπήια ΔΑ ηαζ μζ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ιπμνμφκ κα ακζπκεφζμοκ ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. Σμ εκδζαθένμκ πνέπεζ κα επζηεκηνςεεί ζηδκ αλζμθυβδζδ βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ πένα απυ ηδκ ακάηθδζδ βκχζδξ, υπςξ είκαζ δ δζαζφκδεζδ ηςκ εκκμζχκ βζα ηδκ μζημδυιδζδ εκκμζμθμβζηχκ μθμηήηςκ, δ ιεηαθμνά ηδξ βκχζδξ βζα ηδκ επίθοζδ κέςκ πνμαθδιάηςκ ή δ ελήβδζδ ηδξ απάκηδζδξ πμο εα δμεεί ζε έκα ενχηδια. πεηζηά ιε ημ ενςηδιαημθυβζμ ΓΜ, μζ ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηθζιάηςκ ημο «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ, πμο ιεθεηήεδηακ βζα πνχηδ θμνά ζε δείβια ιαεδηχκ θοηείμο, δεκ ήηακ ζηακμπμζδηζηέξ. Φαίκεηαζ υηζ πεναζηένς αλζμθυβδζδ ηαζ πζεακυκ ακαιυνθςζδ ηςκ ηθζιάηςκ ημο ΓΜ εα πνεζαζηεί, πνμηεζιέκμο ημ ενβαθείμ αοηυ κα πνμζδζμνίγεζ ιε ζηακμπμζδηζηή εβηονυηδηα ηαζ αλζμπζζηία ηα ιαεδζζαηά ζηοθ. Ζ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ζπεηίζηδηε ιμκαδζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. Ζ έθθεζρδ ζπεηζηήξ πνμτπάνπμοζαξ βκχζδξ ηαεζζηά ηδ δζαζφκδεζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε ηδκ οπάνπμοζα βκςζηζηή δμιή αδφκαηδ, δοζπεναίκμκηαξ ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ ιαεδηχκ κα ηαηακμήζμοκ ζε αάεμξ ηδ δζδαζηυιεκδ φθδ. Έηζζ, αολάκεηαζ δ πζεακυηδηα μζ ιαεδηέξ κα οζμεεηήζμοκ ιζα επζθακεζαηή πνμζέββζζδ ζηδ ιάεδζδ. Έκα πνυβναιια ζπμοδχκ ιε έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ, ίζςξ εα εκενβμπμζμφζε πενζζζυηενμ ηδκ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ εα ήηακ πζμ ζζμννμπδιέκμ ζε ζπέζδ ιε ηα ιαεδζζαηά ημοξ ζηοθ, εκζζπφμκηαξ έηζζ ηδκ ηαηακυδζδ. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ πανέπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ ζοζηδιζηή ζηέρδ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζοζπεηίγμκηαζ. Οζ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ, πμο είκαζ πζμ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηζξ έκκμζεξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, έδεζλακ ιεβαθφηενδ ηάζδ πνμξ ηα ιαεδζζαηά ζηοθ «θαζνζηυ» ηαζ «Οπηζηυ» απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Θεςνδηζηά, αοηά ηα δομ ζηοθ ζπεηίγμκηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδ ζοζηδιζηή ζηέρδ. Δπζπθέμκ, ανέεδηε ιζα ζηαηζζηζηά ~ 860 ~

8 Προφορικζσ Εργαςίεσ ζδιακηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηθίιαηαξ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ. Δκ ημφημζξ, έκα ιζηνυ ιυκμ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ ενιδκεφεδηε. Αοηυ ημ απμηέθεζια δείπκεζ ιζα ζπεηζηά ιζηνή επίδναζδ αοηήξ ηδξ δζάζηαζδξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ ζηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ, ημοθάπζζημκ ζημ δείβια ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. Δπίζδξ, ημ ζπήια ΔΑ, πμο πνμάβεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ, θάκδηε υηζ ιπμνεί κα εηηζιήζεζ απμηεθεζιαηζηά ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ. Δπζπθέμκ, δε ανέεδηε ηάπμζα ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηθίιαηαξ «Γζαδμπζηυ-θαζνζηυ» ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ. Χζηυζμ, μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ ιε «θαζνζηυ» ζηοθ ήηακ ιζηνυξ ζημ δείβια ιαξ (n = 24). Έηζζ, πεναζηένς ένεοκα ιε ιεβαθφηενα δείβιαηα θαίκεηαζ απαναίηδηδ, χζηε κα απμζαθδκζζηεί πθήνςξ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ. Βηβιηνγξαθία Ausubel, D.P. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. Grune & Stratton: New York. Ausubel, D.P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. New York: Holt, Reinhard and Winston. Cabrera, D.A. (2006). Systems thinking. Doctoral dissertation, Cornell University. Dissertation Abstracts International-A, 67, 303. Cavallo, A.M.L. & Schafer, L.E. (1994). Relationships between students meaningful learning orientation and their understanding of genetics topics. Journal of Research in Science Teaching, 31, Fahmy, A.F.M. & Lagowski, J.J. (2004). Using Satl techniques to assess student achievement. Proceedings of the 18 th International Conference on Chemical Education, Istanbul, Turkey. Fahmy, A.F.M. & Lagowski, J.J. (2007/2008). Systemic multiple choice questions in chemistry. Chemical Education International, 8, 1. Γζαεέζζιμ ζημ Felder, R.M. & Silverman, L.K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78(7), Forrest, J. (2008). A response to paper Systems Thinking by D. Cabrera et al.: Additional thoughts on systems thinking. Discussion / Evaluation and Program Planning, 31, Nieswandt, M. & Bellomo, K. (2009). Written extended-response questions as classroom assessment tools for meaningful understanding of evolutionary theory. Journal of Research in Science Teaching, 46, Novak, J.D. (2002). Meaningful learning: The essential factor for conceptual change in limited or inappropriate propositional hierarchies leading to empowerment of learners. Science Education, 86, Novak, J.D., Mintzes, J.J. & Wandersee, J.H. (2000). Epilogue: On ways of assessing science understanding. In J.J. Mintzes, J.H. Wandersee, & J.D. Novak (Eds.), Assessing science understanding. A human constructivist view (pp ). San Diego, CA: Academic Press. Robinson, W.R. & Nurrenbern, S.C. (2009). Conceptual Questions (CQs). Γζαεέζζιμ ζημ Soloman, B.A. & Felder, R.M. (1996). Index of learning styles questionnaire. North Carolina State University. (12 επηειανίμο 2010). Γζαεέζζιμ ζημ Southerland, S.A., Smith, M.U. & Cummins, C.L. (2000). What do you mean by that? Using structured interviews to assess science understanding. In J.J. Mintzes, J.H. Wandersee, & J.D. Novak (Eds.), Assessing Science Understanding. A Human Constructivist View (pp ). San Diego, CA: Academic Press. ~ 861 ~

9 Vachliotis, T., Salta, K., Vasiliou, P. & Tzougraki, C. (2011). Exploring novel tools for assessing high school students meaningful understanding of organic reactions. Journal of Chemical Education, 88 (3), ~ 862 ~

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ. 8 ν ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ηεο Διιεληθήο Γεσγξαθηθήο Δηαηξείαο 8 TH PAN-HELLENIC GEOGRAPHICAL CONFERENCE of the Greek Geographical Society Γεωγραφική Εκπαίδευση 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF AGE AND GROWTH OF EUROPEAN HAKE IN THE AEGEAN AND IONIAN SEA

ESTIMATION OF AGE AND GROWTH OF EUROPEAN HAKE IN THE AEGEAN AND IONIAN SEA ESTIMATION OF AGE AND GROWTH OF EUROPEAN HAKE IN THE AEGEAN AND IONIAN SEA Pattoura P. 1 *, Lefkaditou E. 1, Mytilineou Ch. 1, Adamidou A 2., Dogrammatzi A. 1 1 Hellenic Centre for Marine Research, Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ. 8 ν ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ηεο Διιεληθήο Γεσγξαθηθήο Δηαηξείαο 8 TH PAN-HELLENIC GEOGRAPHICAL CONFERENCE of the Greek Geographical Society Περιβάλλον 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Ξεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΟΗΘΖ ΠΚΚΔΡΑΒΝΙΖ ΒΟΝΣΖΠ ΘΑΗ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ ΑΔΟΑ ΠΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΣΥΟΝ. ΚΗΑ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ

ΣΥΟΗΘΖ ΠΚΚΔΡΑΒΝΙΖ ΒΟΝΣΖΠ ΘΑΗ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ ΑΔΟΑ ΠΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΣΥΟΝ. ΚΗΑ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Θιηκαηνινγία ΣΥΟΗΘΖ ΠΚΚΔΡΑΒΝΙΖ ΒΟΝΣΖΠ ΘΑΗ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ ΑΔΟΑ ΠΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΣΥΟΝ. ΚΗΑ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ Ξεξίιεςε Λζημθάηδξ Γ., Λάζημξ Ξ. Δξγαζηήξην Θιηκαηνινγίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

AGE ESTIMATION OF RED MULLET (Mullus barbatus) IN THE EASTERN MEDITTERANEAN SEA

AGE ESTIMATION OF RED MULLET (Mullus barbatus) IN THE EASTERN MEDITTERANEAN SEA AGE ESTIMATION OF RED MULLET (Mullus barbatus IN THE EASTERN MEDITTERANEAN SEA Chatzispyrou A 1*., Anastasopoulou A 1., Mytilineou Ch 1., Bekas P 1., Kallianiotis A 2. 1 Hellenic Centre for Marine Research,

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Λνύληδε Μαξία «ρεδηαζκόο, αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε ειεθηξνληθνύ εθπαηδεπηηθνύ (ινγηζκηθνύ) πιηθνύ κέζσ Η/Τ: Μηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ Λιαράκου Γεωργία - Λέκτορας, ΠΤ Ε Παν. Αιγαίου Μουστάκας Λουκάς 1 - Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος ιδάκτορας Παν. Αιγαίου / Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ:

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΡΤΠΧΝ ΣΑΚΗΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΑΘΖΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ Ξαξάθηηα Γεσκνξθνινγία - Υθεαλνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΔΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ: ΠΓΘΙΗΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΡΔΓΑΛΑ ΡΥΛ ΞΔΓΗΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΞΝΟΔΗΑ ΞΟΝΠ ΔΛΑ ΑΒΔΒΑΗΝ ΚΔΙΙΝΛ

ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΔΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ: ΠΓΘΙΗΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΡΔΓΑΛΑ ΡΥΛ ΞΔΓΗΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΞΝΟΔΗΑ ΞΟΝΠ ΔΛΑ ΑΒΔΒΑΗΝ ΚΔΙΙΝΛ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΔΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ: ΠΓΘΙΗΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΡΔΓΑΛΑ ΡΥΛ ΞΔΓΗΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΞΝΟΔΗΑ ΞΟΝΠ ΔΛΑ ΑΒΔΒΑΗΝ ΚΔΙΙΝΛ Γακδμοθάηδ Κ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Θνηλφ Θέληξν Δξεπλψλ (Ίζπξα, Ηηαιία), Ηλζηηηνχην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΟΗΘΖ ΘΑΗ ΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΑΠ ΠΡΖΛ ΔΟΡΔΟΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

ΣΥΟΗΘΖ ΘΑΗ ΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΑΠ ΠΡΖΛ ΔΟΡΔΟΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΣΥΟΗΘΖ ΘΑΗ ΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΑΠ ΠΡΖΛ ΔΟΡΔΟΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Ξεξίιεςε Λάζημξ Ξ., Ξαθζαηζυξ Α., Nίηα Θ., Μδνμφ Θ. Δξγαζηήξην Θιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο, Ρκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ. Αλζπκίδεο Κσλζηαληίλνο Γηδάθηνξαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔ

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ. Αλζπκίδεο Κσλζηαληίλνο Γηδάθηνξαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Αλζπκίδεο Κσλζηαληίλνο Γηδάθηνξαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔ Άδεηεο Υξήζεο Σμ πανυκ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ οπυηεζηαζ ζε άδεζεξ πνήζδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK ORAL PRESENTATIONS IN GREEK PRELIMINARY RESULTS ON AGE AND GROWTH OF COMMON PANDORA (Pagellus erythrinus) IN THE SOUTHERN AEGEAN SEA Lampri P-N. *, Bekas P., Dogrammatzi A., Mytilineou Ch. Hellenic Centre

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΗΑΒΟΩΠΖΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΖ ΚΔΙΔΡΖ ΡΖΠ ΣΩΟΗΘΖΠ ΔΛΡΟΝΞΗΑΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΞΠ ΓΗΑ ΡΖ Λ. ΚΘΝΛΝ

ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΗΑΒΟΩΠΖΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΖ ΚΔΙΔΡΖ ΡΖΠ ΣΩΟΗΘΖΠ ΔΛΡΟΝΞΗΑΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΞΠ ΓΗΑ ΡΖ Λ. ΚΘΝΛΝ 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γεσκνξθνινγία ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΗΑΒΟΩΠΖΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΖ ΚΔΙΔΡΖ ΡΖΠ ΣΩΟΗΘΖΠ ΔΛΡΟΝΞΗΑΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΞΠ ΓΗΑ ΡΖ Λ. ΚΘΝΛΝ Ξεξίιεςε Γημονκέθμξ Θ 1., Σαθηζάξ Σ. 2, Πηέκημξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS

THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BA Smpiliri E. 1*, Golomazou E. 2, Exadactylos A. 2, Malandrakis E. 2, Fleris G. 3, Dimopoulos D. 1, Panagiotaki P. 2 1 Dias

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΗΘΝΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΕΥΛΖΠ ΡΖΠ ΘΗΛΔΡΡΑΠ (ΠΑΟΥΛΗΘΝΠ ΘΝΙΞΝΠ)

ΦΠΗΘΝΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΕΥΛΖΠ ΡΖΠ ΘΗΛΔΡΡΑΠ (ΠΑΟΥΛΗΘΝΠ ΘΝΙΞΝΠ) 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Ξαξάθηηα Γεσκνξθνινγία - Υθεαλνγξαθία ΦΠΗΘΝΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΕΥΛΖΠ ΡΖΠ ΘΗΛΔΡΡΑΠ (ΠΑΟΥΛΗΘΝΠ ΘΝΙΞΝΠ) Ξαπαδάηδ Ο., Ξμφθμξ Π., Θαθεακημπμφθμο Ν., Θμοηεθζδάηδ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΣΔΑΡΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΙΥΤΡΗ ΒΡΟΥΟΠΣΧΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΑΤΓΟΤΣΟ ΣΗ ΠΑΡΣΗ

ΜΔΛΔΣΗ ΣΔΑΡΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΙΥΤΡΗ ΒΡΟΥΟΠΣΧΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΑΤΓΟΤΣΟ ΣΗ ΠΑΡΣΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ - ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΔΑΡΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΙΥΤΡΗ ΒΡΟΥΟΠΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΓΗΑΒΟΥΠΖΠ ΠΔ ΡΟΔΗΠ ΙΔΘΑΛΔΠ ΡΖΠ ΒΓ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΖΠ ΞΑΓΘΝΠΚΗΑΠ ΔΜΗΠΥΠΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΑΞΥΙΔΗΑΠ

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΓΗΑΒΟΥΠΖΠ ΠΔ ΡΟΔΗΠ ΙΔΘΑΛΔΠ ΡΖΠ ΒΓ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΖΠ ΞΑΓΘΝΠΚΗΑΠ ΔΜΗΠΥΠΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΑΞΥΙΔΗΑΠ 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην Γεσκνξθνινγία ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΓΗΑΒΟΥΠΖΠ ΠΔ ΡΟΔΗΠ ΙΔΘΑΛΔΠ ΡΖΠ ΒΓ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΖΠ ΞΑΓΘΝΠΚΗΑΠ ΔΜΗΠΥΠΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΑΞΥΙΔΗΑΠ Ξεξίιεςε Ξαβχκαξ Κ., Θμκηυπμοθμξ

Διαβάστε περισσότερα

ξύζκηζεο ησλ βξεθώλ θαη ησλ κεηέξσλ θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ «Αλέθθξαζηνπ Πξνζώπνπ»: Ο ξόινο ηεο δπαδηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ θύινπ ηνπ βξέθνπο».

ξύζκηζεο ησλ βξεθώλ θαη ησλ κεηέξσλ θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ «Αλέθθξαζηνπ Πξνζώπνπ»: Ο ξόινο ηεο δπαδηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ θύινπ ηνπ βξέθνπο». ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΔΛΙΚΣΙΚΗ & ΥΟΛΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ» ΣΜΗΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ Μεηαπηοπζαηή δζπθςιαηζηή ενβαζία: «Οη αληηδξάζεηο θαη ε ηθαλόηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο ησλ βξεθώλ θαη ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑ ΚΥΙΔΗΑ ΡΖΠ ΛΔΠΡΑΛΖΠ (ΑΟΘΑΓΗΑ). Ζ ΑΟΣΑΗΝΡΔΟΖ ΓΗΝΟΡΖ ΓΗΑ ΡΝ ΛΔΟΝ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ: ΚΗΑ ΓΔΥ-ΚΘΝΙΝΓΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ

ΡΑ ΚΥΙΔΗΑ ΡΖΠ ΛΔΠΡΑΛΖΠ (ΑΟΘΑΓΗΑ). Ζ ΑΟΣΑΗΝΡΔΟΖ ΓΗΝΟΡΖ ΓΗΑ ΡΝ ΛΔΟΝ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ: ΚΗΑ ΓΔΥ-ΚΘΝΙΝΓΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ ΡΑ ΚΥΙΔΗΑ ΡΖΠ ΛΔΠΡΑΛΖΠ (ΑΟΘΑΓΗΑ). Ζ ΑΟΣΑΗΝΡΔΟΖ ΓΗΝΟΡΖ ΓΗΑ ΡΝ ΛΔΟΝ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ: ΚΗΑ ΓΔΥ-ΚΘΝΙΝΓΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ Κανζμθάημξ Ζ. Dr. rer. nat., Νκ. Θαζεγεηήο Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ,

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΜΟΡΙΟΤ ΣΗ LDL-ΥΟΛΗΣΔΡΟΛΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ ΑΣΟΜΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ (AFM)

ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΜΟΡΙΟΤ ΣΗ LDL-ΥΟΛΗΣΔΡΟΛΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ ΑΣΟΜΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ (AFM) ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΙΧΝ, ΝΑΝΟΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (LTFN) Γ.Π.Μ.. ΝΑΝΟΔΠΙΣΗΜΔ & ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΜΟΡΙΟΤ ΣΗ LDL-ΥΟΛΗΣΔΡΟΛΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΤΜΝΑΗΟΤ ειίδα 1

Α ΓΤΜΝΑΗΟΤ ειίδα 1 Α ΓΤΜΝΑΗΟΤ ειίδα 1 Φίιε καζεηή, Τν βηβιίν απηό, πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ πξνέθπςε ηειηθά κέζα από ηελ εκπεηξία θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία πνιιώλ ρξόλσλ ζηνλ Εθπαηδεπηηθό Όκηιν Άιθα. Είλαη ην απνηέιεζκα ζπγγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ :Γηαρείξηζε Έξκαηνο. πζηήκαηα, θαλνληζκνί θαη ππνρξεώζεηο ηνπ Αμησκαηηθνύ Μεραλήο. ΠΟΤΓΑΣΗ : Γνύκαο Αζαλάζηνο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΡΥΛ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΡΖΠ ΑΘΡΝΓΟΑΚΚΖΠ ΡΖΠ ΙΗΚΛΖΠ ΒΗΠΡΥΛΗΓΑΠ

ΓΗΑΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΡΥΛ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΡΖΠ ΑΘΡΝΓΟΑΚΚΖΠ ΡΖΠ ΙΗΚΛΖΠ ΒΗΠΡΥΛΗΓΑΠ ΓΗΑΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΡΥΛ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΡΖΠ ΑΘΡΝΓΟΑΚΚΖΠ ΡΖΠ ΙΗΚΛΖΠ ΒΗΠΡΥΛΗΓΑΠ Ρζυιπμξ Ξ. 1, Κπαενέθθμξ Γ. 2, Πηοθμδήιμο Σ. 2 1 Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ, Κεζνγείσλ 70, Ρ.Θ. 115 27, Αζήλα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ OTTO ΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ OTTO ΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece 1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece DOCUMENTARY APPEARANCE OF Tylosurus acus imperialis INDIVIDUALS IN THERMAIKOS GULF Imsiridou

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΓΔΥΣΖΚΗΘΖ ΘΑΗ ΗΠΝΡΝΞΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΡΝ ΦΠΗΘΝ & ΡΔΣΛΖΡΝ ΓΟΝΓΟΑΦΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΡΝ ΘΥΞΑΦΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ, ΛΝΚΝ ΒΝΗΥΡΗΑΠ

ΓΟΝΓΔΥΣΖΚΗΘΖ ΘΑΗ ΗΠΝΡΝΞΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΡΝ ΦΠΗΘΝ & ΡΔΣΛΖΡΝ ΓΟΝΓΟΑΦΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΡΝ ΘΥΞΑΦΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ, ΛΝΚΝ ΒΝΗΥΡΗΑΠ Ξεξηβάιινλ ΓΟΝΓΔΥΣΖΚΗΘΖ ΘΑΗ ΗΠΝΡΝΞΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΡΝ ΦΠΗΘΝ & ΡΔΣΛΖΡΝ ΓΟΝΓΟΑΦΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΡΝ ΘΥΞΑΦΓΗΘΝ ΞΔΓΗΝ, ΛΝΚΝ ΒΝΗΥΡΗΑΠ Ργζνίηδξ Δ., Θεθεπενηγήξ Α. Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, Ρκήκα Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece 1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece SPERM QUALITY CHARACTERISTICS OF WILD THICK LIPPED GREY MULLET Chelon labrosus Kokokiris L.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΤΗΑ / ΜΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1. ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Ολνκαζία πξντόληνο: Πεξηγξαθή πξντόληνο: Βαζζηό θάδζ ηαζ πνόζεεηα Κσδηθόο πξντόληνο:

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνιόγεζε επηθαλεηνδξαζηηθώλ νπζηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ βαθηεξηαθνύ έιθνπο ηεο ηνκάηαο ΖΛΗΑ ΜΧΡΑΨΣΖ

Αμηνιόγεζε επηθαλεηνδξαζηηθώλ νπζηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ βαθηεξηαθνύ έιθνπο ηεο ηνκάηαο ΖΛΗΑ ΜΧΡΑΨΣΖ Αμηνιόγεζε επηθαλεηνδξαζηηθώλ νπζηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ βαθηεξηαθνύ έιθνπο ηεο ηνκάηαο ΖΛΗΑ ΜΧΡΑΨΣΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ πνπ ππνβιήζεθε ζην Γεωπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σνζιεθήξ ελεηαζηζηή επζηνμπή

Διαβάστε περισσότερα

Pseudomonas: Μεραληζκνί Παζνγέλεηαο

Pseudomonas: Μεραληζκνί Παζνγέλεηαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΝΔΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Pseudomonas: Μεραληζκνί Παζνγέλεηαο ΜΠΑΜΠΔΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοςοΐςτοχημική μελζτη τησ ζκφραςησ των υποδοχζων ςωματοςτατίνησ 1 (SSTR1) και 2Α (SSTR2Α) ςτον οδοντικό πολφό

Ανοςοΐςτοχημική μελζτη τησ ζκφραςησ των υποδοχζων ςωματοςτατίνησ 1 (SSTR1) και 2Α (SSTR2Α) ςτον οδοντικό πολφό ΑΡΛΣΟΣΖΛΕΛΟ ΠΑΝΕΠΛΣΙΜΛΟ ΚΕΑΛΟΝΜΚΘ ΧΟΛΘ ΕΠΛΣΘΜΩΝ ΤΓΕΛΑ ΣΜΘΜΑ ΟΔΟΝΣΛΑΣΡΛΚΘ ΣΟΜΕΑ ΠΑΚΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΚΕΡΑΠΕΤΣΛΚΘ ΟΔΟΝΣΛΚΩΝ ΛΣΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΛΟ ΕΝΔΟΔΟΝΣΟΛΟΓΛΑ Ανοςοΐςτοχημική μελζτη τησ ζκφραςησ των υποδοχζων ςωματοςτατίνησ

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΠΜ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΜΔΣΑΒΟΛΟΜΗΚΖ Χ ΤΦΖΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΒΗΟΜΟΡΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΠΜ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΜΔΣΑΒΟΛΟΜΗΚΖ Χ ΤΦΖΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΒΗΟΜΟΡΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΠΜ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΜΔΣΑΒΟΛΟΜΗΚΖ Χ ΤΦΖΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΒΗΟΜΟΡΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ πονίδςκ-δοβέκζμξ Η. Βενκανδήξ Βζμθυβμξ ΠΑΣΡΑ, 2013 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

"ΡΤΠΑΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΤΠΟΜΔΣΡΗΚΑ ΧΜΑΣΗΓΗΑ ΜΔ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΤΝΘΖΚΔ ΑΔΡΗΜΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ"

ΡΤΠΑΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΤΠΟΜΔΣΡΗΚΑ ΧΜΑΣΗΓΗΑ ΜΔ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΤΝΘΖΚΔ ΑΔΡΗΜΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ "ΡΤΠΑΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΤΠΟΜΔΣΡΗΚΑ ΧΜΑΣΗΓΗΑ ΜΔ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΤΝΘΖΚΔ ΑΔΡΗΜΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ" ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΟΡΗΕΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΡΟΦΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Κατεφθυνςη: Διατροφή και Άςκηςη ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΧΕΣΙΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΡΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΡΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ

Κεθάιαην 1. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ Κεθάιαην 1. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ύλνςε Σμ Κεθάθαζμ 1 απμηεθεί εζζαβςβή ζημ πεδίμ ηδξ μνβακμιεηαθθζηήξ πδιείαξ ηαζ ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ πμο ηδ εειεθζώκμοκ, ακαθένμκηαξ ηαζ ηαεμνίγμκηαξ ημ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011-2012 ΓΕΝΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ ΡΑΦΗΝΑ 1 Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ & ΑΓΧΓΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ. Πηπρηαθή Δξγαζία. Γηαλλαθνπνύινπ νθία - Παλαγηώηα Α.Μ.

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ & ΑΓΧΓΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ. Πηπρηαθή Δξγαζία. Γηαλλαθνπνύινπ νθία - Παλαγηώηα Α.Μ. ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ & ΑΓΧΓΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ Πηπρηαθή Δξγαζία Γηαλλαθνπνύινπ νθία - Παλαγηώηα Α.Μ. 21207 Δπηθαηξνπνίεζε Γεδνκέλωλ γηα ηα Δπίπεδα Αθξπιακηδίνπ ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Παζδαβςβζηή πμθή Φθχνζκαξ Σιήια Νδπζαβςβχκ

Παζδαβςβζηή πμθή Φθχνζκαξ Σιήια Νδπζαβςβχκ Παζδαβςβζηή πμθή Φθχνζκαξ Σιήια Νδπζαβςβχκ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηιρ Δπιζηήμερ ηηρ Αγωγήρ «Φςσολογικέρ και Δκπαιδεςηικέρ Πποζεγγίζειρ ηηρ Γιαθοπεηικόηηηαρ» Γζπθςιαηζηή ενβαζία ιε εέια: «Μία μεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΡΟΦΖΖ Cu(II) ΑΠΟ ΤΓΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ Δ ΒΗΟ-ΔΞΑΝΘΡΑΚΧΜΑ (BIOCHAR) ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΤΓΡΟΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟΛΤΖ ΑΓΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ»

«ΠΡΟΡΟΦΖΖ Cu(II) ΑΠΟ ΤΓΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ Δ ΒΗΟ-ΔΞΑΝΘΡΑΚΧΜΑ (BIOCHAR) ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΤΓΡΟΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟΛΤΖ ΑΓΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΞΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΠΡΟΡΟΦΖΖ Cu(II) ΑΠΟ ΤΓΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ Δ ΒΗΟ-ΔΞΑΝΘΡΑΚΧΜΑ (BIOCHAR) ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΤΓΡΟΘΔΡΜΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK 1 ORAL PRESENTATIONS IN GREEK TOLERANCE OF SEAGRASS Cymodocea nodosa PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ΣΟ SALINITY Tsioli S.* 1, Papathanasiou V. 1, Katsaros C. 2, Exadactylos A. 3, Orfanidis S. 1 Benthic Ecology

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΟΩΜΑΣΑ ΜΕ ΕΞEIΔΙΚΕΤΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΠΣΙΔΙΑ Αβ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟΦΕΤΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΦΕΩΝ ΣΡΑΥΕΡΡΙΝΗ ΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟΤ ΥΡΑΓΜΟΤ.

ΛΙΠΟΩΜΑΣΑ ΜΕ ΕΞEIΔΙΚΕΤΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΠΣΙΔΙΑ Αβ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟΦΕΤΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΦΕΩΝ ΣΡΑΥΕΡΡΙΝΗ ΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟΤ ΥΡΑΓΜΟΤ. ΛΙΠΟΩΜΑΣΑ ΜΕ ΕΞEIΔΙΚΕΤΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΠΣΙΔΙΑ Αβ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟΦΕΤΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΦΕΩΝ ΣΡΑΥΕΡΡΙΝΗ ΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟΤ ΥΡΑΓΜΟΤ. Για την απόκτηςη του Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδίκευςησ ςτην κατεύθυνςη «Βιομηχανική Υαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Καηηγοπίερ οπγανικών ανηιδπάζεων.

Καηηγοπίερ οπγανικών ανηιδπάζεων. Καηηγοπίερ οπγανικών ανηιδπάζεων. Η ηαλζκόιδζδ ηςκ μνβακζηώκ ακηζδνάζεςκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ημοξ ελήξ ηνόπμοξ: Α) Με αάζδ ημ ιδπακζζιό ηδξ ακηίδναζδξ. Β) Με αάζδ ημ είδμξ ηδξ ακηίδναζδξ. Με αάζδ ημ είδμξ

Διαβάστε περισσότερα

CHEMICAL WATER QUALITY OF LAKE AND LAGOON OF VISTONIS (PORTO LAGOS, N. GREECE)

CHEMICAL WATER QUALITY OF LAKE AND LAGOON OF VISTONIS (PORTO LAGOS, N. GREECE) CHEMICAL WATER QUALITY OF LAKE AND LAGOON OF VISTONIS (PORTO LAGOS, N. GREECE) Klaoudatos D.S.*, Conides A. Hellenic Centre for Marine Research, Institute for Marine Biological Resources and Inland Waters,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή εξγαζία ΟΞΔΗΓΧΖ ΣΖ ΦΑΗΝΑΝΘΡΗΝΖ ΣΑ ΔΓΑΦΖ ΜΔΧΣΧΝ ΘΔΡΜΗΚΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝΟΞΔΗΓΧΣΗΚΧΝ: ΤΠΔΡΘΔΗΗΚΟΚΑΗ ΤΠΔΡΟΞΤΜΟΝΟΘΔΗΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ ΓΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ ΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ ΓΝΩΣΗΣ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Μαθησιακά στιλ (Learning styles) Θεόδωρος Καρούνος, snadek@gmail.com Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα