ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ. Μεθέηδ πενίπηςζδξ: Σμ πανάδεζβια ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ. Δπζαθέπςκ: Πακαβζχηδξ Κανηαηζμφθδξ. πμοδαζηήξ: Ακδνέαξ Παπαζηάιμο. ΑΘΖΝΑ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2006

2 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Δ Ρ Γ Α Η Α ηδκ ενβαζία αοηή παναεέης ιζα ή δοκαηυκ μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ ζπεηζηά ιε ηζξ πναηηζηέξ απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ πμο εθανιυγμκηαζ ζηδκ Δθθδκζηή δδιυζζα δζμίηδζδ ζηα πθαίζζα ηςκ πνμζπαεεζχκ εηζοβπνμκζζιμφ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ηυζμ βεκζηά ζε επίπεδμ ηνάημοξ υζμ ηαζ εζδζηά ζε επίπεδμ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ επζηεκηνχκμκηαξ πενζζζυηενμ ηδκ ακάθοζή ιμο οπυ ιμνθή ιεθέηδξ πενίπηςζδξ ζηζξ πναηηζηέξ πμο εθανιυγεζ δ Γεκζηή Γναιιαηεία Δπζημζκςκίαξ Γεκζηή Γναιιαηεία Δκδιένςζδξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα. Ζ ενβαζία ζοκεπχξ δζανενχκεηαζ ζε δφμ ιένδ: ημ πνχημ ιένμξ αθμφ έπεζ απμζαθδκζζηεί μ μνζζιυξ,δ πνδζζιυηδηα ηαζ ηα είδδ ηδξ απθμφζηεοζδξ, επζηεκηνχκς ηδκ πνμζμπή ιμο ζηδκ απθμφζηεοζδ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ζηζξ πναηηζηέξ πμο εθανιυγμκηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ πμθζηζηήξ αοηήξ ιε θεπημιενέζηενδ πανμοζίαζδ ηςκ πναηηζηχκ πμο εθανιυγεζ δ Δθθδκζηή δδιυζζα δζμίηδζδ, ηάκμκηαξ ηαοηυπνμκα ιζα ηνζηζηή απμηίιδζδ ηςκ θυβςκ βζα ημοξ μπμίμοξ δ πμθζηζηή αοηή είκαζ ςξ επί ημ πθείζημκ ακαπμηεθεζιαηζηή ζηδκ Δθθάδα. ημ δεφηενμ ιένμξ δ ακάθοζή ιμο επζηεκηνχκεηαζ ζημ πανάδεζβια ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ, υπμο αθμφ ηάκς ιζα ζφκημιδ πανμοζίαζδ ηδξ οπδνεζίαξ, παναεέης ζηδκ ζοκέπεζα δζελμδζηά ηζξ δνάζεζξ ηαζ ηα ένβα πμο οθμπμζεί δ οπδνεζία ζηα πθαίζζα ηςκ πμθζηζηχκ απθμφζηεοζδξ ιε ζηυπμ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ηδξ θεζημονβίαξ ηάκμκηαξ επίζδξ ιζα ηνζηζηή απμηίιδζδ ημο απμηεθέζιαημξ πμο έπμοκ επζθένεζ μζ δνάζεζξ αοηέξ ζηδκ ζοκμθζηή εζηυκα ηαζ βζαηί εκχ παναηδνείηαζ ζδιακηζηή αεθηίςζδ δεκ έπεζ αηυια επζηεοπεεί μ ζδιακηζηυηενμξ ζηυπμξ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ πμζμηζηήξ ακααάειζζδξ ηδξ δζμζηδηζηήξ ηδξ θεζημονβίαξ πμο απμηεθεί ηαζ ημ γδημφιεκμ.

3 P R O J E C T S S U M M A R Y A total and concise description, if possible, has been made in this project in relation to the practices of simplification of administrative procedures been applied by the Greek public administration in order to modernise and improve its functions. The efforts of the Greek public sector both in a state level and in the context of public services are presented in my analysis, in the form of a case study focussing to the practices being made by the General Secretariat of Communication - General Secretariat of Information. The project is consequently being articulated in two parts: In the first part after some introductory information is being given for the definition, the usefulness and the kinds of simplification the analysis is focussed to the practices being applied in the framework of this policy. A further detailed presentation of the simplification policy of the Greek public sector is being given, proceeding at the same time to an evaluation for the reasons why this policy proved to be more or less ineffective in Greece. In the second part a thorough approach of the simplification policy of the General Secretariat of Communication - General Secretariat of Information is being presented after a brief introduction of the service itself. The tasks and the activities that have been taken place in the framework of the simplification policy of the service are being thoroughly presented in this project, aiming at the upgrading of its administrative functions. Finally an evaluation concerning the results and perspectives of this policy is being made, concluding that although substantial improvement is being noticed, the main target of interfunctionality of its procedures is yet far from being achieved.

4 Λ Δ Ξ Δ Η Κ Λ Δ Η Γ Η Α Απινχζηεπζε, δηνηθεηηθά βάξε, δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο, Καλνληζηηθή Μεηαξξχζκηζε, απινχζηεπζε λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, απινχζηεπζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο (one stop shops), νξγαλσηηθή απινχζηεπζε, απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο απινχζηεπζεο, δηνηθεηηθή πνιππινθφηεηα, γξαθεηνθξαηία, ζπλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε πνιηηηθή απινχζηεπζεο, δηνηθεηηθή ζχγθιηζε, Δπξψπε ηνπ 2010, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, λνκνζεηηθφ πιαίζην απινχζηεπζεο, θεληξηθή επνπηηθή κνλάδα, Πξφγξακκα «Πνιηηεία», Κέληξα Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ), Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (ΔΠΚηΠ), Δζληθφ Γίθηπν «χδεπμηο», Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο, Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) Οξγαληζκφο ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ, Απνζηνιή ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ, Δπνπηεπφκελνη Φνξείο, Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο (ΔΡ), Αληηθείκελν ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ, Γνκή ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ, Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Πιεξνθνξηαθήο Αλάπηπμεο ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ (ΔΠΑ), Δμσζηξεθείο δξάζεηο απινχζηεπζεο, Δζσζηξεθείο δξάζεηο απινχζηεπζεο, Γξάζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, Γηθηπαθφο Σφπνο (Ηζηφηνπνο) ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ, Νέν Κηίξην ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ, Μεηεγθαηάζηαζε ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ, Πξαθηηθέο απινχζηεπζεο ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ εληαγκέλεο ζε Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο «ΚηΠ» (Μεγάιν ΟΠ), Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ «Πνιηηεία» (Μηθξφ ΟΠ), αλαβάζκηζε δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, νξγαλσηηθή αλαδηάηαμε, ιεηηνπξγηθή αλαδηνξγάλσζε, δηαζχλδεζε κέζσ επξπδσληθψλ δηθηχσλ (χδεπμηο), πξαθηηθέο ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ΜΜΔ, πξαθηηθέο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, πξαθηηθέο ελζάξξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο ησλ ΜΜΔ, εθδφζεηο ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ, εθδειψζεηο ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ, Γξαθεία Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνχ (ΓΣΔ), Briefing ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δθπξνζψπνπ, Γειηία Σχπνπ, Κέληξα Σχπνπ, θνηλσληθή δηαβνχιεπζε, δεκφζηνο δηάινγνο, δηθηπαθή πχιε (portal), δηαθάλεηα, ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ, αλαβάζκηζε.

5 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ... 1 A. ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΡΑΣΟΤ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Α 1.Ζ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Α 2. ΔΗΓΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ Α. Ζ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ Β. Οζ οπδνεζίεξ ιζαξ ζηάζδξ Γ. Ζ Ονβακςηζηή Απθμφζηεοζδ Γ. Ζ απθμφζηεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ αδεζμδυηδζδξ Δ. Ζ εέζπζζδ πνμκζηχκ μνίςκ ζηδκ θήρδ απμθάζεςκ Σ. Οζ ιέεμδμζ ιέηνδζδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ Ε. Ζ ζηήνζλδ ηςκ Μιε ηαηά ηδκ εθανιμβή ηςκ νοειίζεςκ Ζ. Ζ δδιζμονβία επμπηζηχκ ιμκάδςκ Θ. Οζ πμθζηζηέξ ακααάειζζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ Η. Αοημνφειζζδ, ζοκνφειζζδ ηαζ νφειζζδ οπυ πνμεεζιία Α 3. Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Α 4.ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Α. Νμιμεεηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ Β. Ζ ζοβηνυηδζδ ηεκηνζηήξ επμπηζηήξ ιμκάδαξ Γ. Πνμβνάιιαηα βζα ηδκ δθεηηνμκζηή δδιυζζα δζμίηδζδ Γ. Φοζζηέξ ηαζ εζημκζηέξ οπδνεζίεξ ιζαξ ζηάζδξ. (one stop shops) Δ. Ζ εκίζποζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ Β. ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Β 1. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ- ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ. ΓΟΜΖ, ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Β 2. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ AΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΖΝ Γ.Γ.ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ-Γ.Γ.ΔΝΖΜΔΡΧΖ Β 3. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΖΝ Γ.Γ.ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ-Γ.Γ.ΔΝΖΜΔΡΧΖ Α. Ο δζηηοαηυξ ηυπμξ (ζζηυημπμξ) ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ- Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ ( 55 Β. Οζ ζφβπνμκεξ οθζημηεπκζηέξ οπμδμιέξ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ-Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ (ημ ηηίνζμ ηαζ μ ιδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ) Γ. Πναηηζηέξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια: «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ» Γ. Πναηηζηέξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ Πνυβναιια «Πμθζηεία»

6 Δ. Γζαζφκδεζδ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ ιε ηζξ άθθεξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ιε ημ Δεκζηυ Γίηηομ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ «φγεολζξ» Σ. Γζάθμνεξ δνάζεζξ ηαζ πναηηζηέξ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ, βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ΜΜΔ Β 4.ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Τ Μ Π Δ Ρ Α Μ Α Σ Α Π Ζ Γ Δ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ ΤΛΗΚΟ ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ... 98

7 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ Ζ απθμφζηεοζδ (Simplification) απμηεθεί πμθζηζηή ζοκεπμφξ ηαζ ζοζηδιαηζηήξ ακαεεχνδζδξ ηςκ ηακμκζζηζηχκ νοειίζεςκ ηαζ ηςκ δζμζηδηζηχκ πναηηζηχκ απυ ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ ανπέξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ηαθήξ κμιμεέηδζδξ ηαζ ιε αάζδ ηδκ μπηζηή ημο πνήζηδ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ απυ αοηέξ. Ο ζηυπμξ ηδξ εθανιμβήξ πμθζηζηχκ απθμφζηεοζδξ είκαζ δ ιείςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ (administrative burdens), ηα μπμία ιπμνμφκ κα ιεηνδεμφκ ιε δζάθμνεξ πνυηοπεξ ιεευδμοξ, έηζζ χζηε κα δδιζμονβδεεί έκα πμζμηζηυ νοειζζηζηυ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ εα αεθηζςεεί αζζεδηά ηαζ δ θεζημονβία ηςκ θμνέςκ πμο πανέπμοκ δδιυζζα αβαεά ηαζ οπδνεζίεξ, ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο επςθεθμφκηαζ απυ ηδκ πμθζηζηή αοηή. Ζ υθδ δζαδζηαζία έπεζ θμζπυκ δζηηυ εεηζηυ απμηέθεζια, αθεκυξ δδιζμονβχκηαξ έκα εοέθζηημ πενζαάθθμκ υπμο εκζζπφεηαζ δ επζπεζνδιαηζηή δνάζδ ηαζ δ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηδξ μζημκμιίαξ ιε ηδκ δναζηζηή ιείςζδ ημο ανζειμφ ηαζ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ νοειίζεςκ ηαζ ηςκ δζμζηδηζηχκ πναηηζηχκ ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ πενζηηχκ απυ αοηέξ ηαζ αθεηένμο ιε ηζξ δνάζεζξ πμο οζμεεημφκηαζ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ πμο αημθμοεμφκηαζ βίκεηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ απμδμηζηυηενδ δ θεζημονβία ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ζςζηή πθδνμθυνδζδ ζηδκ δζαθάκεζα ηαζ ηδκ θμβμδμζία έκακηζ ηςκ πμθζηχκ, ζηακμπμζχκηαξ έηζζ ημ πάβζμ αίηδιά ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ ζςζηή θεζημονβία ηδξ δζμίηδζδξ. Ζ πνυηθδζδ πμο ακηζιεηςπίγεζ ημ Δθθδκζηυ πμθζηζημδζμζηδηζηυ ζφζηδια, υπςξ ελάθθμο ηαζ ημ πμθζηζημδζμζηδηζηυ ζφζηδια ηάεε ζφβπνμκμο ηνάημοξ, είκαζ δ εθανιμβή πμθζηζηχκ απθμφζηεοζδξ έηζζ χζηε κα απθμπμζείηαζ ημ πμθφπθμημ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ, κα αεθηζχκεηαζ ημ νοειζζηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ κα ηαείζηακηαζ εοέθζηηεξ μζ δζμζηδηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ιε απμηέθεζια ηδκ εθθάηςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ πμο πνμηφπημοκ ηαζ ζοκεπάβμκηαζ ηυζημξ ζε πνυκμ ηαζ ζε πνήια, ηυζμ βζα ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ υζμ ηαζ βζα ηδκ ίδζα ηδκ θεζημονβία ημο δδιμζίμο ημιέα ηαζ ημο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ. 1

8 Ζ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ εκηάζζεηαζ ζημκ εονφηενμ πνμαθδιαηζζιυ, εζδζηά ηςκ ηεθεοηαίςκ ηνζχκ δεηαεηζχκ, βφνς απυ ηδκ ηαθφηενδ ηαζ απμδμηζηυηενδ δζμίηδζδ, αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ ζφβπνμκδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ πμο ηαηέηθοζε ηδκ δζεεκή ηαζ Δονςπασηή αζαθζμβναθία απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70. Ζ πνοζή επμπή ιεηά ημκ Β Παβηυζιζμ Πυθειμ ιε ηδκ επζηνάηδζδ ημο Κεΰκζζακμφ ιμκηέθμο ζηζξ δοηζηέξ αζμιδπακζηέξ πχνεξ ηαζ ηδκ πανέιααζδ ημο Κνάημοξ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ, μδήβδζε απυ ηδκ φθεζδ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ζε ορδθά επίπεδα ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ πμο ζηζξ πζμ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ πανμοζζάζηδηακ ιε ηδκ ιμνθή εκυξ οπενπνμζηαηεοηζημφ Κνάημοξ Πνυκμζαξ. Σμ ιμκηέθμ υιςξ αοηυ ιε ηζξ πεηνεθασηέξ ηνίζεζξ ηαζ ηδκ ηαηάννεοζδ ημο ζοζηήιαημξ ημο Bretton Woods ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70, μδδβήεδηε ζε αδζέλμδμ ηαεχξ δζαιμνθχεδηακ κέεξ ζοκεήηεξ ζηδκ δζεεκή μζημκμιία πμο έθενακ ηδκ επζηνάηδζδ κέςκ ζδεμθμβζηχκ νεοιάηςκ (ιμκεηανζζηέξ, ζπμθή ημο ζηάβμ), επδνεαζιέκα απυ ηδκ βεκζηή δοζανέζηεζα βζα ημκ νυθμ ημο ηνάημοξ ζηδκ κέα μζημκμιία, πμο απμηνοζηαθθχεδηακ ιε ηδκ επζηνάηδζδ πμθζηζηχκ ηδξ «Νέαξ Γελζάξ» ηδκ επυιεκδ δεηαεηία ιε παναηηδνζζηζηυηενα παναδείβιαηα ηδκ πενίπηςζδ ημο Ronald Reagan ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ηδξ Margaret Thatcher ζηδκ Μ. Βνεηακία. Οζ πμθζηζηέξ αοηέξ ημο απμπανειααηζζιμφ ή ηδξ απμννφειζζδξ (deregulation) υπςξ είκαζ βκςζηέξ, πνμηνίκμοκ ηδκ απυζονζδ ημο ηνάημοξ απυ ζεζνά ημιέςκ ηδξ μζημκμιίαξ ιέζς ηδξ εηπμίδζδξ ηδξ ηναηζηήξ πενζμοζίαξ ηαζ ηςκ ζδζςηζημπμζήζεςκ βζα ηδκ ηυκςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ιδπακζζιμφ ηδξ εθεφεενδξ αβμνάξ ηαζ ηαη επέηηαζδ ηδξ ακάπηολδξ. Ζ απμννφειζζδ εεςνήεδηε ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζημκ Γδιυζζμ Σμιέα ιε απμηέθεζια κα ηαοηζζημφκ μζ δφμ έκκμζεξ εηείκδ ηδκ πενίμδμ. Χζηυζμ δ απμννφειζζδ δεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ηδκ απθμφζηεοζδ εθυζμκ ζηδκ πνχηδ έπμοιε ηαηάνβδζδ ηακυκςκ ιε ηαοηυπνμκδ απμπχνδζδ ημο ηνάημοξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ, εκχ ακηίεεηα ζηδκ απθμφζηεοζδ έπμοιε δζαηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ ηάκμκηάξ ημοξ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζημφξ ηαζ εφθδπημοξ ηαζ ζοκάια θζβυηενμ επζαανοκηζημφξ βζα ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ εθανιυγμκηαξ ήπζεξ πανειαάζεζξ ηαζ ηνμπμπμζήζεζξ. 2

9 Ζ πμθζηζηή ηδξ απμννφειζζδξ ηεθζηά δδιζμφνβδζε ηαζ αοηή αηέθεζεξ ζηδκ θεζημονβία ημο ιδπακζζιμφ ηδξ αβμνάξ ηαζ έκημκεξ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ, εζδζηά ζε ημιείξ υπμο ημ ηένδμξ ηαζ δ αβμνά δεκ ιπμνμφκ κα έπμοκ ηα ηαθφηενα δοκαηά απμηεθέζιαηα, εζδζηά ζε δδιυζζα αβαεά πμο δζαηνίκμκηαζ απυ αδζαζνεηυηδηα ζηδκ ηαηακάθςζδ υπςξ ημ πενζαάθθμκ, δ ημζκςκζηή πνυκμζα ή δ εεκζηή άιοκα. Ο νυθμξ ημο ηνάημοξ ζηδκ μζημκμιία έπνεπε θμζπυκ κα επακαπνμζδζμνζζηεί λακά. Έηζζ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 90 έπμοιε ηδκ επάκμδμ ημο ηνάημοξ ζηδκ νφειζζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ μζημκμιίαξ ιε δζαθμνεηζηέξ ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ πανειαάζεζξ ιέζς ημο New Public Management ηαζ ηδκ εθανιμβή ζοκεηηζηχκ ηαζ μθμηθδνςιέκςκ πμθζηζηχκ Κακμκζζηζηήξ Μεηαννφειζζδξ (Regulatory Reform) απυ ημκ Ο.Ο..Α. ηαζ ηζξ πχνεξ ημο Αββθμζαλμκζημφ ηυζιμο ή Καθφηενδξ Νμιμεέηδζδξ (Better Regulation) υπςξ ηαθείηαζ δ πμθζηζηή αοηή ζηδκ δπεζνςηζηή Δονχπδ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ ηα Κνάηδ-Μέθδ ηδξ. Ζ πνμζπάεεζα αοηή έπεζ επζηναηήζεζ ζηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία κα ηαθείηαζ ςξ smart tape,βζα κα ακηζπανααάθθεηαζ ιε ηδκ δζεεκχξ απμηαθμφιεκδ ςξ red tape πμο παναηηδνίγεζ ηδκ βναθεζμηναηία ηαζ ημ πμθφπθμημ δζμζηδηζηυ πενζαάθθμκ. Ζ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ ζοκεηηζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ Κακμκζζηζηήξ Μεηαννφειζζδξ ηαζ παίγεζ αανφκμκηα νυθμ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ πμθζηζημδζμζηδηζηχκ δμιχκ εκυξ ζφβπνμκμο ηνάημοξ. Δθανιυγεηαζ ςξ επζιένμοξ πμθζηζηή ηδξ εονφηενδξ πμθζηζηήξ ηδξ Κακμκζζηζηήξ Μεηαννφειζζδξ είηε αδζαθμνμπμίδηα ηαηά ημ Αββθμζαλμκζηυ πνυηοπμ θεζημονβίαξ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ζφιθςκα ηαζ ιε ηζξ επζηαβέξ ημο Ο.Ο..Α., είηε δζαθμνμπμζδιέκα ςξ δζαηνζηή ζοκζζηχζα ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ Καθφηενδξ Νμιμεέηδζδξ ηαηά ημ Δονςπασηυ δπεζνςηζηυ πνυηοπμ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. ηδκ Δθθάδα αημθμοεείηαζ ημ Δονςπασηυ πνυηοπμ υζμκ αθμνά ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ απθμφζηεοζδξ, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε, ακ ηαζ θυβς ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο πμθζηζημδζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ δ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ ηάεε άθθμ πανά ζοκεηηζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ είκαζ. Έηζζ θυβς ηδξ ζδζαίηενδξ θφζδξ ηςκ πμθζηζημδζμηδηζηχκ δμιχκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ, δ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ ζηδκ Δθθάδα πανμοζζάγεηαζ πενζεςνζαηή ηαζ απμζπαζιαηζηή ιέπνζ ηαζ ζήιενα. 3

10 Σα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ εθθδκζηήξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ είκαζ δ απυθοηδ ελάνηδζδ απυ ημ πμθζηζηυ ζφζηδια, δ δζμζηδηζηή πμθοπθμηυηδηα, δ έθθεζρδ ζοκμπήξ ηαζ μ ηαηαηενιαηζζιυξ ιεηαλφ ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ, δ απμζπαζιαηζηυηδηα ζημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηα ιέζα, μζ ad hoc νοειίζεζξ, μ θμνιαθζζιυξ ηαζ δ ηοπμθαηνία, δ ειιμκή ζηδκ κμιζιυηδηα ηαζ υπζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα, δ πμθοκμιία ηαζ δ αθθδθμεπζηάθορδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηαζ ηςκ δνάζεςκ. ε έκα ηέημζμ πενζαάθθμκ είκαζ θοζζηυ δ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ κα ελαημθμοεεί κα ακηζιεηςπίγεηαζ δοζηοπχξ ιυκμ ςξ ηαηάνβδζδ ή ζοβπχκεοζδ νοειίζεςκ, ειιέκμκηαξ ζημκ ηφπμ ηαζ υπζ ζηδκ μοζία, ιε απμηέθεζια κα ιαηαζχκεηαζ ζηδκ πνάλδ ηάεε πνμζπάεεζα αεθηίςζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ δζμίηδζδξ, πανυηζ έπεζ επζζδιακεεί επακεζθθδιέκςξ ηαζ απυ ημκ Ο.Ο..Α. ηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ αθθά ηαζ απυ ηζξ ηαηά πενζυδμοξ εβπχνζεξ εηεέζεζξ βζα ηδκ δζμζηδηζηή ιεηαννφειζζδ δ αανφκμοζα ζδιαζία ηδξ απθμφζηεοζδξ ζηδκ εβηαείδνοζδ εκυξ ζφβπνμκμο ηαζ απμηεθεζιαηζημφ ηναηζημφ ιδπακζζιμφ. Χζηυζμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ ηάης απυ ηδκ πίεζδ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ιε ηα δζεεκή δεδμιέκα ηαζ ηδκ ακάβηδ δζμζηδηζηήξ ζφβηθζζδξ ιε ηα οπυθμζπα ηνάηδ-ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ζηα πθαίζζα ηςκ ζηυπςκ ηδξ Λζζζααυκαξ βζα ηδκ Δονχπδ ημο 2010, παναηδνείηαζ ηάπμζα πνυμδμξ ιε ζοβηεηνζιέκα ιέηνα πμο έπμοκ θδθεεί ηυζμ ζε επίπεδμ δζμίηδζδξ ζοκμθζηά υζμ ηαζ ζε επίπεδμ επζιένμοξ ιμκάδςκ απυ ηζξ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ. ηα πθαίζζα ηδξ πνμζπάεεζαξ αοηήξ πμο ηαηααάθθεηαζ απυ ηδκ εθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ, εα παναημθμοεήζμοιε ζακ ιεθέηδ πενίπηςζδξ έκα απυ ηα πζμ επζηοπδιέκα παναδείβιαηα ηαηά ηδκ βκχιδ ιμο ζηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηυζμ εκδμοπδνεζζαηά, υζμ ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ οπυθμζπμοξ θμνείξ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ αθθά ηαζ ζημ επίπεδμ ελοπδνέηδζδξ ηαζ εκδιένςζδξ ηςκ πμθζηχκ. Σμ πανάδεζβια αοηυ είκαζ δ Γεκζηή Γναιιαηεία Δπζημζκςκίαξ-Γεκζηή Γναιιαηεία Δκδιένςζδξ, πμο ελεηάγεηαζ εηηεκχξ ςξ πνςημπυνμξ οπδνεζία ζηδκ εθανιμβή πναηηζηχκ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ ηαζ ηαζκμηυιμξ ζηδκ εθανιμβή δνάζεςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ελοπδνέηδζδξ ηαζ εκδιένςζδξ ηςκ πμθζηχκ αθθά ηαζ μνβακζζιχκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ζηα πθαίζζα ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ. 4

11 A. ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΡΑΣΟΤ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Α 1.Ζ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ. Ζ Κακμκζζηζηή Μεηαννφειζζδ (Regulatory Reform) ή μνευηενα Νμιμεεηζηή ηαζ Κακμκζζηζηή Μεηαννφειζζδ υπςξ απμδίδεηαζ μ υνμξ ζηα εθθδκζηά 1, απμηεθεί επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια εέζπζζδξ ηαζ εθανιμβήξ ηνζηδνίςκ δδιζμονβίαξ νοειίζεςκ ηαθήξ πμζυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ οπανπυκηςκ νοειίζεςκ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ δδιζμονβία ημο ηαηάθθδθμο πενζαάθθμκημξ ακάπηολδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ αθθά ηαζ ηςκ πμθζηχκ. Βαζζηή ζοκζζηαιέκδ ηδξ ηακμκζζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ απμηεθμφκ αάζεζ ημο παναπάκς μνζζιμφ μζ νοειίζεζξ, υπμο ςξ νφειζζδ 2 εηθαιαάκεηαζ ηάεε πανέιααζδ ηακμκζζηζημφ πενζεπμιέκμο απυ ηδκ ηοαένκδζδ ή άθθμ ελμοζζμδμηδιέκμ υνβακμ ζε μπμζμδήπμηε επίπεδμ δζαηοαένκδζδξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα εηθνάζεζ αζηήιαηα πμθζηχκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ή κα θφζεζ δζαπεζνζζηζηά πνμαθήιαηα ηδξ πδβήξ ηδξ πανέιααζδξ. Οζ νοειίζεζξ ιε ημκ εονφ αοηυ μνζζιυ ειπίπημοκ ζε 3 ηαηδβμνίεξ: Οζημκμιζηέξ νοειίζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ αβμνά υπςξ π.π. ηαεμνζζιυξ ηζιχκ, πνμτπμεέζεζξ εζζυδμο ζηδκ αβμνά η.θπ. Κμζκςκζηέξ νοειίζεζξ πμο αθμνμφκ δδιυζζα αβαεά υπςξ οβεία, αζθάθεζα, πνμζηαζία πενζαάθθμκημξ η.θπ. Γζμζηδηζηέξ νοειίζεζξ πμο αθμνμφκ δζμζηδηζηέξ βναθεζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ιέζς ηςκ μπμίςκ βίκμκηαζ πανειαάζεζξ ζηζξ μζημκμιζηέξ απμθάζεζξ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 1 Ο Αγγιηθφο φξνο regulation δειαδή ξχζκηζε είλαη επξχηεξνο απηνχ πνπ ζα απνδίδακε ζηα ειιεληθά ζπλνιηθά σο λφκν θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο, δειαδή θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θ.ιπ. Δπνκέλσο ν φξνο Regulatory Reform απνδίδεη ζηα αγγιηθά απηφ πνπ ζα ιέγακε ζηα ειιεληθά Ννκνζεηηθή θαη Καλνληζηηθή Μεηαξξχζκηζε. 2 Οξηζκφο βάζεη ηνπ The O.E.C.D. Report on Regulatory Reform, Paris, June Βιέπε επίζεο Π. Καξθαηζνχιεο «Σν θξάηνο ζε κεηάβαζε», Δθδφζεηο ηδέξε, Οθηψβξηνο

12 Οζ δζμζηδηζηέξ νοειίζεζξ είκαζ αοηέξ πμο αθμνμφκ ηδκ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ εθυζμκ αοηή εηθαιαάκεηαζ ςξ ημ ζφκμθμ ηςκ ηοαενκδηζηχκ πμθζηζηχκ, ενβαθείςκ ηαζ πναηηζηχκ πμο ζημπυ έπμοκ ηδκ απθμφζηεοζδ ηαζ ηδκ ιείςζδ ηςκ αανχκ πμο μζ δζμζηδηζηέξ νοειίζεζξ επζαάθθμοκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, ζημοξ πμθίηεξ ηαζ ζημκ ίδζμ ημκ δδιυζζμ ημιέα. Δπμιέκςξ δ ζπέζδ ηδξ ηακμκζζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ πνμξ ηδκ απθμφζηεοζδ είκαζ ζπέζδ βεκζημφ πνμξ ιενζηυ, εθυζμκ δ απθμφζηεοζδ αθμνά αθεκυξ ιένμξ ηςκ νοειίζεςκ ηζξ μπμίεξ επελενβάγεηαζ ηάεε θμνά δ ηακμκζζηζηή ιεηαννφειζζδ ηαζ αθεηένμο δ ίδζα δ απθμφζηεοζδ απμηεθεί ιία απυ ηζξ ζοκζζηχζεξ πμθζηζηέξ ηδξ εονφηενδξ πμθζηζηήξ πμο εηθνάγεηαζ ιε ηδκ ηακμκζζηζηή ιεηαννφειζζδ 3. Γζαπζζηχκμοιε θμζπυκ ηδκ ζοκεηηζηυηδηα πμο πανμοζζάγεηαζ ιεηαλφ ηδξ δδιζμονβίαξ πμζμηζηυηενμο νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ πμο απμηεθεί ηαζ ημ ηφνζμ ιέθδια ηδξ ηακμκζζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ πμθζηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ιείςζδ ηςκ αανχκ πμο μζ νοειίζεζξ επζαάθθμοκ ζημοξ πμθίηεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ημκ δδιυζζμ ημιέα, πμο απμηεθεί ηφνζμ ιέθδια ηδξ απθμφζηεοζδξ. Ζ ζφκδεζδ αοηή ελδβεί βζαηί δ απθμφζηεοζδ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ πμθζηζηήξ υθςκ ηςκ ζφβπνμκςκ ηοαενκήζεςκ βζα ηακμκζζηζηή ιεηαννφειζζδ ηαζ εεςνείηαζ ημ ηθεζδί βζα ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ δζμίηδζδξ πμζυηδηαξ. Έηζζ ζπεδυκ υθα ηα ηνάηδ-ιέθδ ημο Ονβακζζιμφ Οζημκμιζηήξ οκενβαζίαξ ηαζ Ακάπηολδξ (Ο.Ο..Α.) εθανιυγμοκ ηοαενκδηζηυ πνυβναιια πμο επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ιείςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ ιε ηδκ ιμνθή δζαθυνςκ ιεευδςκ απθμφζηεοζδξ πμο έπεζ ηαζ ηδκ ιεβαθφηενδ δζάδμζδ απυ υθεξ ηζξ άθθεξ πμθζηζηέξ ηδξ ηακμκζζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ. 3 Η δξάζε ηεο Καλνληζηηθήο Μεηαξξχζκηζεο είλαη νξηδφληηα θαη δελ παξεκβαίλεη απηνηειψο ζηηο εθάζηνηε ξπζκίζεηο, απιψο εηζάγεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθήο φζνλ αθνξά θάζε ξχζκηζε. Απνηειεί ινηπφλ κηα ζπλεθηηθή νξηδφληηα πνιηηηθή πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ θαη ηα εμήο εξγαιεία: Αλάιπζε Καλνληζηηθψλ Δπηπηψζεσλ (Regulatory Impact Assessment): Σν ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν ηεο Καλνληζηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, είλαη κέζνδνο αλάιπζεο ζε θφζηε, νθέιε θαη θηλδχλνπο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ επηινγή κηαο ξχζκηζεο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη πξηλ θαη κεηά (ex ante θαη ex post) ηελ απφθαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο. Ο έιεγρνο αλαγθαηφηεηαο: Καηά πφζν είλαη αλαγθαία ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε. Ο έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο: Καηά πφζν είλαη ζπκβαηή ε ξχζκηζε κε ην πλεχκα ηεο αλάγθεο πνπ πάεη λα θαιχςεη. Έπεηαη ηνπ ειέγρνπ αλαγθαηφηεηαο. Ο έιεγρνο θηιηθφηεηαο: Καηά πφζν είλαη θαηαλνεηή ε ξχζκηζε θαη θηιηθή πξνο ηνλ πνιίηε. Ο έιεγρνο δηαθάλεηαο (Κνηλσληθή Γηαβνχιεπζε): Δμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ θαη ησλ πνιηηψλ δειαδή ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν πξηλ ηελ απφθαζε εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο. 6

13 Έκαξ μθμηθδνςιέκμξ μνζζιυξ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ θαιαάκμκηαξ οπυρδ υθα ηα ζημζπεία πμο έπμοκ πανμοζζαζηεί ιέπνζ ζηζβιήξ εα ήηακ υηζ δ απθμφζηεοζδ είκαζ δ δζαδζηαζία εηείκδ πμο ηνμπμπμζεί, ακαεεςνεί, απθμπμζεί ή ηαζ ηαηανβεί ζοζηδιαηζηά κμιμεεηζηέξ ηαζ ηακμκζζηζηέξ νοειίζεζξ ηαεχξ ηαζ δζμζηδηζηέξ πναηηζηέξ (δζμζηδηζηέξ νοειίζεζξ), πμο απμηεθεί επζιένμοξ πμθζηζηή ηδξ ηακμκζζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ ηαζ έπεζ ζακ ζημπυ ηδκ ιείςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ ηαζ ιέζς αοημφ πνμζπαεεί κα επζηφπεζ ημκ δζηηυ ζηυπμ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηενδξ θεζημονβίαξ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ ηαθφηενδξ ελοπδνέηδζδξ ημο πμθίηδ. Σα δζμζηδηζηά αάνδ (administrative burdens) απμηεθμφκ ααζζηή πανάιεηνμ ηδξ εθανιμβήξ πμθζηζηχκ απθμφζηεοζδξ ηαζ δεκ απμηεθμφκ ηάηζ αυνζζημ αθθά ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ άνα ηαζ ιεηνήζζιμ βζα κα είκαζ δοκαηή δ ιείςζή ημοξ. Ζ ιέηνδζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ εκέπεζ μζημκμιζηέξ παναιέηνμοξ ηαζ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκδ ιεεμδμθμβία 4 πμο απμζημπεί ζηδκ απμηφπςζή ημοξ ιε μζημκμιζηά ζημζπεία ηαζ πμζά. Πένα απυ ηδκ ιέηνδζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ δ απθμφζηεοζδ πνδζζιμπμζεί ηνζηήνζα πμο εα εθανιυγμκηακ ζε ιζα κέα νφειζζδ βζα κα δζαπζζηςεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ, υπςξ δ αλζμθυβδζδ εη ηςκ πνμηένςκ δδθαδή πνζκ ηδκ εθανιμβή, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηαζ εη ηςκ οζηένςκ ηδξ νφειζζδξ (ex ante, on going, ex post evaluation). Ζ επζηοπία θμζπυκ ηςκ δνάζεςκ ηδξ απθμφζηεοζδξ ςξ ενβαθείμ ηδξ ηακμκζζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ζε ακηζηεζιεκζηά ιεηνήζζια ζημζπεία υπμο ηαείζηαηαζ εθζηηή δ μοζζαζηζηή αλζμθυβδζή ημοξ. 4 Η κέηξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ηεο εθαξκνγήο κηαο ξχζκηζεο γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: Με ηελ κέηξεζε ησλ θνζηψλ κεηαβίβαζεο (transaction costs) πνπ ελέρεη γηα ηνπο κεηέρνληεο θαη ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ε εθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο. Με ηελ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο (cost-benefit analysis), ζπγθξίλνληαο δειαδή ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο ξχζκηζεο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ηεο. Με ηηο δχν απηέο ηερληθέο κέηξεζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο θαηά πφζν είλαη ζπκθέξνπζα ε εθαξκνγή κηαο ξχζκηζεο πξνηνχ πξνβνχκε ζηελ απφθαζε εθαξκνγήο ηεο. Σψξα φζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ην πην δηαδεδνκέλν πξφηππν κέηξεζεο είλαη ην International Standard Cost Model (Γηεζλέο Πξφηππν ηαζεξνχ Κφζηνπο), ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Γαλίαο θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Αλάιπζεο Καλνληζηηθψλ Δπηπηψζεσλ (R.I.A.) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θάζε ξχζκηζεο πνπ αλαιακβάλεηαη. Θεσξείηαη ην πιένλ επηηπρεκέλν θαη δεκνθηιέο ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ζηεξίδεηαη ζε κηα bottom-up δηαδηθαζία κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ θφζηνπο ησλ κεξψλ κηαο ξχζκηζεο θαη πξνρσξάεη αζξνηζηηθά πξνο ηα πάλσ, πξνβαίλνληαο ζε κείσζε ζηα ζεκεία πνπ ζεσξείηαη φηη ππεξβαίλεη ην επηηξεπηφ φξην. ηεξίδεηαη δειαδή ζηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο ξχζκηζεο. 7

14 Α 2. ΔΗΓΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ. Ζ ακηζιεηχπζζδ ηάεε ιμνθήξ νφειζζδξ ςξ ενβαθείμο ιε μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ ηαζ υπζ ιυκμ ζακ ιζα πανέιααζδ πμο ζηδνίγεηαζ ζε ηαεανά κμιζηά ηνζηήνζα, έηνζκακ ακαβηαίμ δ απθμφζηεοζδ βζα κα είκαζ επζηοπδιέκδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ ςξ πμθζηζηή κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηνζηήνζα υπςξ ηδκ ιείςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ, ηδκ αλζμθυβδζδ ηάεε νφειζζδξ, ηδκ ζοκαίκεζδ ηςκ ειπθεημιέκςκ θμνέςκ (ηοαένκδζδ, δζμίηδζδ, ημζκςκία πμθζηχκ, επζπεζνήζεζξ ηαζ μνβακχζεζξ). Σμ ζημζπείμ αοηυ πνμζδίδεζ ζηδκ απθμφζηεοζδ ηδκ ιμνθή ιζαξ ζφκεεηδξ πμθζηζηήξ πμο έπεζ ζαθείξ ζηυπμοξ ηαζ ζοβηεηνζιέκδ ζηναηδβζηή ηαζ απμηεθεί ημ πεδίμ ζφβηθζζδξ πμθζηζηχκ πμο απμηνοζηαθθχεδηακ ηδκ δεηαεηία ημο 90 υπςξ δ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανενπμιέκςκ οπδνεζζχκ, δ δθεηηνμκζηή δζαηοαένκδζδ, δ πμθζηζηή εκδοκάιςζδξ ηδξ ημζκςκίαξ πμθζηχκ, δ δζαθάκεζα ηαζ μ ημζκςκζηυξ δζάθμβμξ. Δάκ δεκ είπε αοηά ηα παναηηδνζζηζηά δ απθμφζηεοζδ δεκ εα ήηακ ηίπμηα άθθμ πανά ιζα κμιζηίζηζηδ δζαδζηαζία ηνμπμπμίδζδξ ηαζ ηαηάνβδζδξ κυιςκ ηαζ ηακμκζζηζηχκ πνάλεςκ πμο εα ζηδνζγυηακ ιυκμ ζηδκ κμιζιυηδηα ημο Βειπενζακμφ ηφπμο ηνάημοξ πμο εα εοκμμφζε ηεθζηά ιυκμ ηδκ βναθεζμηναηία, ηδκ ακαλζμηναηία ηαζ ηδκ δζμζηδηζηή πμθοπθμηυηδηα. ηδνζγυιεκδ υιςξ ζηζξ ανπέξ ηαθήξ κμιμεέηδζδξ 5, δ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ απεοεφκεηαζ ζε ιζα ζφβπνμκδ ακηίθδρδ βζα ημ ηνάημξ ζηδκ οπδνεζία ημο πμθίηδ ηαζ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ οπδνεζζχκ, ζηδκ ζζμκμιία, ηδκ ζζμπμθζηεία ηαζ ηδκ δζαθάκεζα ηςκ απμθάζεςκ. Ζ πμθοζφκεεηδ αοηή ηαοηυηδηα ηδξ απθμφζηεοζδξ δδιζμονβεί ηδκ ακάβηδ ηδξ δζάηνζζδξ ηςκ επζιένμοξ ιμνθχκ πμο παίνκεζ ηαζ ηςκ επζιένμοξ ιεευδςκ πμο πνδζζιμπμζεί. 5 Οη αξρέο απηέο πνπ δηέπνπλ ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απνηεινχλ ην sine qua non (ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε) γηα ηελ νξζή εθαξκνγή θάζε ξχζκηζεο θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νδεγφ Αλάιπζεο Καλνληζηηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΑΚΔ), είλαη νη εμήο: Ννκηκφηεηα (legality), Αλαγθαηφηεηα (necessity), Αλαινγηθφηεηα (proportionality), Δπηθνπξηθφηεηα (subsidiarity), Γηαθάλεηα (transparency), Λνγνδνζία (accountability), Πξνζβαζηκφηεηα (accessibility), Απιφηεηα (simplicity). Βιέπε θαη Π. Καξθαηζνχιε «Οδεγφο Καιήο Ννκνζέηεζεο» απφ εηζήγεζε ζηελ Ηκεξίδα ηνπ ΤΠΔΓΓΑ κε ζέκα: «Θεκειηψλνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε πξνο ηελ δεκφζηα δηνίθεζε: Δπθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο», Αζήλα, 24/5/

15 Ζ ζδιακηζηυηενδ δζάηνζζδ ηδξ απθμφζηεοζδξ είκαζ αοηή ιεηαλφ απθμφζηεοζδξ κμιμεεηζηχκ ηαζ ηακμκζζηζηχκ νοειίζεςκ ηαζ απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ζηδκ απθμφζηεοζδ κμιμεεηζηχκ ηαζ ηακμκζζηζηχκ νοειίζεςκ έπμοιε πανειαάζεζξ ζε ηακμκζζηζηά ηείιεκα υπςξ κυιμοξ, πνμεδνζηά δζαηάβιαηα, οπμονβζηέξ απμθάζεζξ ηαζ ηάεε είδμοξ ηείιεκα πμο πνμένπμκηαζ απυ θμνείξ ελμοζίαξ ζε ηάεε επίπεδμ δζαηοαένκδζδξ, ιε ζηυπμ ηδκ απθμφζηεοζή ημοξ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ημοξ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ηνέπμοζαξ πναβιαηζηυηδηαξ. Βαζζηέξ ιέεμδμζ αοημφ ημο είδμοξ ηακμκζζηζηήξ απθμφζηεοζδξ, υπςξ εα ηδκ θέβαιε πζμ απθά, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ μζ ελήξ: Ζ εκμπμίδζδ. Γδιζμονβεί εκζαίμ ιδ-δεζιεοηζηυ ηείιεκμ ζημ μπμίμ ζοβηεκηνχκεηαζ δ ααζζηή κμιμεεηζηή πνάλδ ιαγί ιε αοηέξ πμο ηδκ ηνμπμπμζμφκ ιε ζημπυ ηδκ εκδιένςζδ ηςκ ζζπομοζχκ δζαηάλεςκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ κμιμεεηζηήξ νφειζζδξ. Ζ ηςδζημπμίδζδ. Γδιζμονβεί κέα κμιζηή πνάλδ πμο εκζςιαηχκεζ ζε εκζαίμ ηείιεκμ πνμβεκέζηενδ ηφνζα κμιμεεηζηή πνάλδ ιε ηζξ ιεηαβεκέζηενεξ ηνμπμπμζήζεζξ ηδξ πςνίξ κα αθθάγεζ δ μοζία ηδξ πνάλδξ. Απμηεθεί ζδιακηζηυ ενβαθείμ ηακμκζζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ ηαζ εηθαιαάκεηαζ ηαζ ςξ ακελάνηδηδ δζαδζηαζία πένα απυ ιμνθή απθμφζηεοζδξ. Ζ ακαδζαηφπςζδ. Γδιζμονβεί κέα κμιμεεηζηή πνάλδ ζε εκζαία ιμνθή πμο επζθένεζ μοζζαζηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ζηδκ πνμβεκέζηενδ ζζπφμοζα δ μπμία ηαηανβείηαζ αθμφ πνμδβμοιέκςξ ηςδζημπμζεί ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ δζαηάλεχκ ηδξ, μζ μπμίεξ δζαηδνμφκηαζ ζε ζζπφ. Ζ απθμφζηεοζδ. Γεκ πνέπεζ κα ζοβπέμοιε ημ υκμιά ηδξ ιε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ μπμίαξ απμηεθεί ιμνθή εθυζμκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ιζα επζιένμοξ ιέεμδμ απθμφζηεοζδξ ηακμκζζηζηχκ νοειίζεςκ. Απμζημπεί ζημ κα ηαηαζηήζεζ απθμφζηενδ ηδκ μοζία ηδξ νφειζζδξ ηαζ κα ηδκ πνμζανιυζεζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ, ηαηανβχκηαξ ή ηνμπμπμζχκηαξ πανςπδιέκεξ δζαηάλεζξ ηδξ. Ζ ηακμκζζηζηή απθμφζηεοζδ αεθηζχκεζ ηαζ ηάκεζ πζμ εοέθζηημ ημ νοειζζηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζοκεζζθένεζ αζζεδηά ζηδκ ιείςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ, βζ αοηυ απμηεθεί ααζζηή ζοκζζηαιέκδ μθμηθδνςιέκςκ πνμβναιιάηςκ πμο οζμεεημφκηαζ απυ ηα ηνάηδ-ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ 9

16 Έκςζδξ 6 αθθά ηαζ ημο Ο.Ο..Α. πμο απμζημπμφκ ζηδκ ιείςζδ ημο υβημο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ ημο ηυζημοξ ηςκ ηακμκζζηζηχκ νοειίζεςκ. Σέθμξ δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ νοειίζεςκ, έπεζ μδδβήζεζ ζηδκ ακάβηδ δδιζμονβίαξ ηεκηνζηά ζοκημκζζιέκδξ εκδιένςζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ νοειίζεςκ. Ζ δνάζδ αοηή ηδξ ηακμκζζηζηήξ απθμφζηεοζδξ οπμαμδεείηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ) ιε ηδκ δδιζμονβία πμθο-παναιεηνζηχκ αάζεςκ δεδμιέκςκ. Ζ δεφηενδ πενίπηςζδ απθμφζηεοζδξ αοηή πμο ιαξ αθμνά ηαζ ζδζαίηενα εδχ είκαζ δ απθμφζηεοζδ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ή υπςξ εα ηδκ θέβαιε πζμ απθά δζμζηδηζηή απθμφζηεοζδ. Ζ δζμζηδηζηή απθμφζηεοζδ υπςξ ηαηαβνάθεηαζ απυ ημκ Ο.Ο..Α. ζηδκ ακαθμνά ημο 7 είκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ενβαθείςκ, ηςκ πναηηζηχκ ηαζ ηςκ πμθζηζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα ηνάηδ βζα κα απθμοζηεφζμοκ ημοξ δζμζηδηζημφξ ηακμκζζιμφξ πμο επζαάθθμοκ μζ ηοαενκήζεζξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, ζημοξ πμθίηεξ ηαζ ζημκ δδιυζζμ ημιέα. Με άθθα θυβζα εα θέβαιε υηζ απθμφζηεοζδ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ή δζμζηδηζηή απθμφζηεοζδ είκαζ δ ζοζηδιαηζηή ακαεεχνδζδ δζμζηδηζηχκ πναηηζηχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ηαθήξ κμιμεέηδζδξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ-απμδμηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ δζμίηδζδξ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ ιείςζδ ηςκ ιεηνήζζιςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ, χζηε κα ζημπεφμοκ ζηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ βεκζηυηενα ημο πνήζηδ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ. 8 6 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Κνηλνηηθφ Κεθηεκέλν (Acquis Communautaire), ην νπνίν έρεη θηάζεη αηζίσο λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ Οδεγίεο, Καλνληζκνχο, πζηάζεηο θ.ιπ. πνπ θαηαιακβάλνπλ φγθν άλσ ησλ ζειίδσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα πνιπλνκίαο θαη εθλνκίθεπζεο (Normative Overflow) δειαδή θαλνληζηηθήο πιεκκπξίδαο κε ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο λνκνζεηηθήο θαη θαλνληζηηθήο χιεο θαζψο θαη ππέξβαζεο ηεο ελαξκφληζεο (Goldplating) κε πξφζζεζε επηπιένλ δηαηάμεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ θξαηψλ-κειψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα απμάλεηαη ν φγθνο θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα θαηλφκελα απηά αληηκεησπίδνληαη κε δξαζηηθέο παξεκβάζεηο κείσζεο ηεο λνκνζεηηθήο θαη θαλνληζηηθήο χιεο πνπ πινπνηνχληαη απφ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα θαλνληζηηθήο απινχζηεπζεο, γλσζηά κε ην πξνζσλχκην Guillotine Systems, θαηαξγψληαο, ηξνπνπνηψληαο θαη αλαδηαηππψλνληαο «παθέηα» ξπζκίζεσλ. Πξσηνπφξεο ζηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Ιηαιία θαη ε νπεδία. 7 O.E.C.D.: Final draft report on administrative simplification. 8 Βιέπε εηζήγεζε Γξα Παλαγηψηε Καξθαηζνχιε (Δηδηθνχ Δπηζηήκνλα ΤΠΔΓΑ) ζην ειιεληθφ Ιλζηηηνχην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, 13/2/2001. Βιέπε επίζεο Δγθχθιην 5 ΤΠΔΓΓΑ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΙΓΑΠ/Φ.Α1/17445/

17 Σα πζμ βκςζηά ενβαθεία ή πναηηζηέξ ηδξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ή δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ πμο απμηεθμφκ ηαζ ημοξ ααζζημφξ ηνυπμοξ ή ιεευδμοξ αοηήξ ηδξ ιμνθήξ απθμφζηεοζδξ είκαζ: Ζ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ. Οζ οπδνεζίεξ ιζαξ ζηάζδξ (one stop shops), θοζζηέξ ηαζ εζημκζηέξ. Ζ μνβακςηζηή απθμφζηεοζδ. Ζ απθμφζηεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ αδεζμδυηδζδξ. Ζ εέζπζζδ πνμκζηχκ μνίςκ ζηδκ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ. Οζ ιέεμδμζ ιέηνδζδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ. Ζ ζηήνζλδ ηςκ Μι.Δπζπεζνήζεςκ ηαηά ηδκ εθανιμβή ηςκ νοειίζεςκ. Ζ δδιζμονβία επμπηζηχκ ιμκάδςκ. Οζ πμθζηζηέξ ακααάειζζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηδξ δζμίηδζδξ. Οζ ηεπκζηέξ αοημνφειζζδξ, ζοκνφειζζδξ ηαζ νφειζζδξ οπυ πνμεεζιία. Α. Ζ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ Σμ ζδιακηζηυηενμ ενβαθείμ πανέιααζδξ ηδξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ είκαζ ηαηά βεκζηή μιμθμβία δ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία ηαζ ζδζαίηενα μζ Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ). Ζ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ πανμπή ενβαθείςκ υπςξ π.π. Ζ/Τ ηαζ ιδπακμβνάθδζδ. Με ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ εθανιμβχκ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ζηδκ πμθζηζηή δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ επζηοβπάκμκηαζ ηαπφηαημζ πνυκμζ δζεηπεναίςζδξ ηςκ δνάζεςκ, ελμζημκυιδζδ πυνςκ, πενζμνζζιυξ ηδξ βναθεζμηναηίαξ (red tape) ηαζ πμθοθεζημονβζηυηδηα ηςκ δνάζεςκ ιε ηαοηυπνμκδ ελοπδνέηδζδ ιεβαθφηενμο υβημο πνδζηχκ. Σέθμξ αμδεμφκ ζηδκ δζαζφκδεζδ ηςκ ηοαενκδηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ζηδκ δζάδναζδ ιεηαλφ ηςκ ηοαενκήζεςκ, ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Οζ ηονζυηενεξ δνάζεζξ πμο ζηδνίγμκηαζ απυ ηεπκμθμβίεξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ βζα ηδκ δζμζηδηζηή απθμφζηεοζδ απμηεθμφκ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ (e-government) ηαζ είκαζ: Ζ πανμπή πθδνμθμνζχκ ιέζς δζαδζηηφμο (on line). Ζ δθεηηνμκζηή πνυζααζδ ζε κμιμεεζία. Ζ δζαζφκδεζδ ηναηζηχκ οπδνεζζχκ (δδιζμονβία intranets). Ζ δθεηηνμκζηή οπμαμθή αζηήζεςκ. Οζ ηεκηνζηέξ ηοαενκδηζηέξ πφθεξ (portals). Οζ πμθο-παναιεηνζηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ. 11

18 Β. Οζ οπδνεζίεξ ιζαξ ζηάζδξ. Ζ πνήζδ οπδνεζζχκ ιζαξ ζηάζδξ (one stop shops) απμηεθεί ιία απυ ηζξ εονδιαηζηυηενεξ ιεευδμοξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ ηαζ έπεζ ζακ ζηυπμ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πνδζηχκ άιεζα ηαζ επί ηυπμο. Οζ οπδνεζίεξ αοηέξ δζαηνίκμκηαζ ζε «θοζζηέξ» οπυ ιμνθή βναθείςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο εκδζαθενυιεκμο ηαζ θεζημονβμφκ ζακ κα οπήνπε έκαξ ιυκμ δδιυζζμξ μνβακζζιυξ ιε υθεξ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ «εζημκζηέξ» πμο απμηεθμφκ δζηηοαηέξ πφθεξ πμο θεζημονβμφκ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ιε ηζξ θοζζηέξ αθθά ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή. Οζ οπδνεζίεξ ιζαξ ζηάζδξ έπμοκ ζακ ανιμδζυηδηεξ ηδκ ελοπδνέηδζδ πμθζηχκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ζε εέιαηα επζημζκςκίαξ ιε ηδκ δζμίηδζδ είηε ιε ηδκ ιμνθή εκδιένςζδξ ηαζ πθδνμθυνδζδξ είηε ιε ηδκ ιμνθή έηδμζδξ αδεζχκ, πζζημπμζδηζηχκ, δζηαζμθμβδηζηχκ ηαζ πανειθενχκ εββνάθςκ, ελ μκυιαηυξ ηδξ, ιε ζηυπμ ηδκ ιείςζδ ημο πνυκμο ηαζ ημο ηυπμο ζηδκ πανμπή οπδνεζζχκ ηαζ πθδνμθμνζχκ πνμξ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ. Οζ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ πενζθαιαάκμοκ ηυζμ παναδμζζαηέξ ιεευδμοξ υπςξ δ θοζζηή πανμοζία, δ πνήζδ ηδθεθχκμο ηαζ δ πνήζδ ημο ηαποδνμιείμο, υζμ ηαζ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ ενβαθείςκ πθδνμθμνζηήξ, υπςξ δ πνήζδ ηςκ δζηηοαηχκ ποθχκ ιέζς ημο Internet, δ απμζημθή ή πνήζδ ηςκ Α.Σ.Μ. Βαζζηυξ ανκδηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ οπδνεζζχκ αοηχκ, πανά ημ υηζ είκαζ ηυζμ δδιμθζθείξ, είκαζ υηζ ακ δεκ θδθεμφκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα δναζηζηχκ πενζημπχκ ημο νοειζζηζημφ πθαζζίμο ηαζ ακαδζάνενςζδξ ηδξ μνβάκςζήξ ημοξ, ηυηε μδδβμφκ ζε πνυζεεημ βναθεζμηναηζηυ αάνμξ. Γ. Ζ Ονβακςηζηή Απθμφζηεοζδ. Ζ μνβακςηζηή απθμφζηεοζδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ζοβπχκεοζδ ή ηαηάνβδζδ εκδζάιεζςκ ζηαδίςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ηα μπμία είκαζ πνμκμαυνα, δδιζμονβμφκ αδζηαζμθυβδηεξ επζαανφκζεζξ ή δεκ πνεζάγμκηαζ πθέμκ. Κονίςξ αθμνά ηδκ απθμπμίδζδ έηδμζδξ δζαθυνςκ δζηαζμθμβδηζηχκ, αδεζχκ ή ηδκ ζφκηιδζδ πνμκμαυνςκ πνμεεζιζχκ ή ηαζ ηδκ απάθεζρδ αηυιδ ζηαδίςκ νοειίζεςκ πμο είκαζ πανςπδιέκα. Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ οπάνπεζ ιεβάθδ πμζηζθμιμνθία ζηα μνβακςηζηά ιμκηέθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ πχνεξ ακαθυβςξ ιε ηδκ πμθζηζημδζμζηδηζηή ημοξ ημοθημφνα ηαζ ημ πχξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ δζμζηδηζηή απθμφζηεοζδ. 12

19 Γ. Ζ απθμφζηεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ αδεζμδυηδζδξ. Ζ δζαδζηαζία έηδμζδξ αδεζχκ ιπμνεί κα ακαδεζπηεί ζε πανάιεηνμ επζαάνοκζδξ βζα ηδκ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα, ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ απαζημφιεκεξ πνμδζαβναθέξ δδιζμονβμφκ αδζηαζμθυβδημοξ θναβιμφξ εζζυδμο ζε ιζα αβμνά, απμηθείμκηαξ απυ ηδκ αβμνά ηαζκμηυιεξ επζπεζνήζεζξ. Ζ δζαδζηαζία αδεζμδυηδζδξ πμθθέξ θμνέξ δ ίδζα πνδζζιμπμζείηαζ ζακ ιέζμ βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ ακηαβςκζζιυ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ εζηία δζαθεμνάξ ζημ δδιυζζμ ημιέα. Ζ απθμφζηεοζδ ζηδκ έηδμζδ αδεζχκ πενζθαιαάκεζ α) δνάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ πμο εα πνέπεζ κα εβηνίκμοκ ιζα αίηδζδ ηαζ α) δνάζεζξ πμο επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ επίζπεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ έηδμζδ ηςκ απαζημφιεκςκ εββνάθςκ. ηζξ ηαθέξ πναηηζηέξ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ έηδμζδξ αδεζχκ πενζθαιαάκεηαζ δ αλζμθυβδζδ ηαζ δ επζηαζνμπμίδζδ ηδξ ηνέπμοζαξ δζαδζηαζίαξ αδεζμδυηδζδξ, χζηε κα ιδκ ηαείζηαηαζ πνυζεεημ δζμζηδηζηυ αάνμξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ. Μζα άθθδ ηαθή πναηηζηή αθμνά ζηδ ζοβηνυηδζδ βναθείςκ εκδιένςζδξ (tutors for applicants) ιε απμζημθή ηδκ εκδιένςζδ βζα ηζξ ηδνμφιεκεξ δζαδζηαζίεξ. Δ. Ζ εέζπζζδ πνμκζηχκ μνίςκ ζηδκ θήρδ απμθάζεςκ. διακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ εκυξ δζμζηδηζημφ αάνμοξ είκαζ μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ απάκηδζδ ηδξ δζμίηδζδξ ζε αζηήιαηα πμθζηχκ ηαζ επζπεζνήζεςκ. Καθή δζμζηδηζηή πναηηζηή εεςνείηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ πνμηαεμνζζιέκμ υνζμ απάκηδζδξ, δ πνήζδ ημο ηακυκα «δ ζζςπή είκαζ ζοκαίκεζδ» ή «δ ζζςπή είκαζ άνκδζδ». Καεχξ ημ δζμζηδηζηυ αάνμξ ιεηνάηε ζε πνυκμ ηαζ ζε πνμζπάεεζα βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ααεααζυηδηα ηδξ απάκηδζδξ απυ ηδκ δζμίηδζδ, μ ηαεμνζζιυξ πνμκζηχκ πενζμνζζιχκ ιεζχκεζ ημ ηυζημξ ηαζ επζπθέμκ εκζζπφεζ ηδκ θμβμδμζία ηαζ ηδκ οπεοεοκυηδηα ηδξ δζμίηδζδξ πνμξ ημκ πμθίηδ ηαζ ηδκ επζπείνδζδ. διακηζηά ενβαθεία υπςξ ακαθμνέξ, παναημθμφεδζδ (monitoring) ηαζ ηονχζεζξ ιδ ηήνδζδξ, αμδεμφκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πναηηζηήξ εέζπζζδξ πνμκζηχκ μνίςκ, ζδζαίηενα ζε πχνεξ υπμο δ δζμζηδηζηή οπεοεοκυηδηα ηαζ δ ακηαπυηνζζδ ζημκ πμθίηδ δεκ είκαζ ηαθά εδναζςιέκεξ. 13

20 Σ. Οζ ιέεμδμζ ιέηνδζδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ. Ζ ζοζζχνεοζδ ακεπίηαζνςκ νοειίζεςκ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ επζπεζνδζζαηυ πενζαάθθμκ, δδιζμονβμφκ ζηνεαθχζεζξ ζηδκ αβμνά ηαζ ηαοηυπνμκα δδιζμονβμφκ επζπνυζεεημ ηαζ πενζηηυ δζμζηδηζηυ αάνμξ, εκχ πανάθθδθα επζαανφκμοκ ηαζ ημ νοειζζηζηυ πενζαάθθμκ ιε πενζζζυηενδ βναθεζμηναηία ηαζ ιεβαθφηενδ πμθοπθμηυηδηα. Έηζζ οζμεεημφκηαζ απυ ηα ηνάηδ ιέεμδμζ απυ «πάκς πνμξ ηα ηάης» (top-down) ή «απυ ηάης πνμξ ηα πάκς» (bottom-up), αλζμθυβδζδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ. Γζα ηδκ αεθηίςζδ ημο νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ οζμεεημφκηαζ δνάζεζξ ιε ζαθή ιεεμδμθμβία αλζμθυβδζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ κυιςκ, υπςξ είκαζ δ Ακάθοζδ Κακμκζζηζηχκ Δπζπηχζεςκ (ΑΚΔ) αθθά ηαζ ζηδκ κμιμπαναζηεοαζηζηή δζαδζηαζία ηαηά ηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ κέςκ νοειίζεςκ, ιε ζηυπμ ημκ εκημπζζιυ ηςκ ακεπίηαζνςκ νοειίζεςκ ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ ή ακαιυνθςζή ημοξ. Πανάθθδθα ιε ηδκ αεθηίςζδ ημο νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ, ζακ ιέηνα βζα ηδκ αεθηίςζδ ημο επζπεζνδζζαημφ πενζαάθθμκημξ, οζμεεημφκηαζ ιέεμδμζ αλζμθυβδζδξ υπςξ δ «ακάθοζδ επζπηχζεςκ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ» (Business Impact Assessment), ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ αανχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ κέεξ νοειίζεζξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ, ιε πανάθθδθδ αλζμθυβδζδ ηδξ ςθέθεζαξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ίδζα δζαδζηαζία. ε βεκζηέξ βναιιέξ δ ηαεζένςζδ ιεευδςκ ιέηνδζδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ, απμηεθεί πναηηζηή δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ εθυζμκ αεθηζχκεηαζ ηαζ επζηαζνμπμζείηαζ ημ νοειζζηζηυ ηαζ επζπεζνδζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ απμθεφβμκηαζ μζ πενζηηέξ νοειίζεζξ. Ε. Ζ ζηήνζλδ ηςκ Μιε ηαηά ηδκ εθανιμβή ηςκ νοειίζεςκ. Οζ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ (Μιε) επζαανφκμκηαζ πμθφ πενζζζυηενμ απυ ηζξ ιεβάθεξ απυ ηδκ βναθεζμηναηία ηαζ ηδκ δζμζηδηζηή πμθοπθμηυηδηα, έηζζ ζηα πθαίζζα ηδξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ θαιαάκμκηαζ μνζζιέκα ιέηνα βζα ηδκ ζηήνζλή ημοξ, ιε ζηυπμ ηδκ δδιζμονβία εοκμσημφ νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ ιέζς ηδξ πανμπήξ ζοιαμοθχκ ηαζ εκδιένςζδξ, ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ηςκ αζθοηηζηχκ βζ αοηέξ νοειίζεςκ ηαζ ηδξ ελαζθάθζζδξ ηδξ εκενβμφξ εηπνμζχπδζήξ ημοξ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία κμιμεέηδζδξ. Σέημζα ιέηνα είκαζ δ δδιζμονβία οπδνεζζχκ ιζαξ ζηάζδξ απμηθεζζηζηά βζα Μιε, δ οζμεέηδζδ ιεευδςκ ακάθοζδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, δ 14

21 ζοβηνυηδζδ οπδνεζζχκ ή δζεοεφκζεςκ ιε ανιμδζυηδηα ηδκ δζεκένβεζα ενεοκχκ βζα ηδκ επίδναζδ ηςκ νοειίζεςκ ζηζξ Μιε, δ δδιζμονβία εεζιχκ ιε απμζημθή κα επζημονμφκ ηζξ Μιε ηαζ δ δοκαηυηδηα «εθαζηζημπμίδζδξ» ηςκ πνμκζηχκ μνίςκ ζοιιυνθςζδξ ηςκ Μιε ιε ημ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ιε ηδκ εθανιμβή πνμκζηχκ πενζεςνίςκ πνμζανιμβήξ (implementation periods). Ζ. Ζ δδιζμονβία επμπηζηχκ ιμκάδςκ. Έκα ενβαθείμ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ αθμνά ζηδκ ζοβηνυηδζδ επμπηζηχκ ιμκάδςκ ιε απμηθεζζηζηή ανιμδζυηδηα ηδκ επίαθερδ ηδξ ζοκμθζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ ζηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ. Γζαηνίκμοιε πμθθέξ ηαηδβμνίεξ επμπηζηχκ ανπχκ. Τπδνεζίεξ πμο επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ιζαξ πθεονάξ ηδξ πμθζηζηήξ απθμφζηεοζδξ, υπςξ είκαζ δ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ. Δπζηνμπέξ πμο δ ανιμδζυηδηαξ ημοξ είκαζ ιένμξ εκυξ εκζαίμο πνμβνάιιαημξ απθμφζηεοζδξ ηαζ απμηεθεί ιζα πανάιεηνυ ημο. Δπζπθέμκ επζηνμπέξ απθμφζηεοζδξ ζοκακηάιε εκηαβιέκεξ,ςξ εζδζηή οπδνεζία, ζημ εζςηενζηυ ιζαξ ηεκηνζηήξ ιμκάδαξ πμο είκαζ επζθμνηζζιέκδ ιε ηδκ πνμχεδζδ εκυξ βεκζηυηενμο πνμβνάιιαημξ ηακμκζζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ. Σέθμξ επζηνμπέξ ιε ακάθμβα ηαεήημκηα ιπμνμφκ κα ζοβηνμηδεμφκ απυ ημκ επζπεζνδιαηζηυ ηυζιμ ή ηδκ αηαδδιασηή ημζκυηδηα (ελςηενζηέξ ζοιαμοθεοηζηέξ επζηνμπέξ). Μζα ζδιακηζηή δζάηνζζδ ηςκ επζηνμπχκ απθμφζηεοζδξ αθμνά ζημκ ακ πνυηεζηαζ βζα ιυκζιεξ επζηνμπέξ πμο απμηεθμφκ ιένμξ ιζαξ «ηοθζυιεκδξ» πμθζηζηήξ απθμφζηεοζδξ ή ad hoc υνβακα πμο δζαθφμκηαζ ιε ηδκ επίηεολδ ηδξ απμζημθήξ ημοξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ad hoc επζηνμπχκ, αθέπμοιε υηζ ιπμνμφκ εεςνδηζηά κα ακηαπμηνζεμφκ απμηεθεζιαηζηυηενα ζημ ένβμ ημοξ αθθά ηίεεκηαζ πνμαθήιαηα πμο απεζθμφκ ηδκ ζοκμπή ηδξ πμθζηζηήξ. Θ. Οζ πμθζηζηέξ ακααάειζζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ. Απμηεθεί ζδιακηζηή πναηηζηή δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ εκδμΰπδνεζζαηήξ ιμνθήξ, εθυζμκ έκα ηαθά εηπαζδεοιέκμ ηαζ άνηζα ηαηανηζζιέκμ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ιζαξ οπδνεζίαξ απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα αεθηίςζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά ζηδκ ηαθφηενδ, ηαπφηενδ ηαζ θζθζηυηενδ πνμξ ημκ πνήζηδ ελοπδνέηδζδ πμθζηχκ ηαζ επζπεζνήζεςκ. 15

22 Λυβς ηδξ ηεθαθαζχδμοξ ζδιαζίαξ ημο, δ εηπαίδεοζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ απμηεθεί πνςηανπζηυ ιέθδια ηςκ ζφβπνμκςκ ηοαενκήζεςκ πμο πνμααίκμοκ ζε ζοκεπή πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ ηαζ επζιυνθςζδξ ηαζ μθυηθδνμζ ηθάδμζ ηδξ δζμζηδηζηήξ επζζηήιδξ αζπμθμφκηαζ δζελμδζηά ιε αοηυ ημ ακηζηείιεκμ (π.π. Γζμίηδζδ Ακενχπζκςκ Πυνςκ). Γίκεηαζ είηε ιε δζελαβςβή ζειζκανίςκ επζιυνθςζδξ ημο πνμζςπζημφ βζα ηδκ απυηηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ δελζμηήηςκ εκηυξ ηδξ οπδνεζίαξ οπυ ηδκ επμπηεία ανιυδζμο ηιήιαημξ ηαζ δζεφεοκζδξ (ζοκήεςξ ζηα εθθδκζηά οπμονβεία ιζθάιε βζα ημ Σιήια Δηπαίδεοζδξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Πνμζςπζημφ), είηε ιε ηδκ απμζημθή ιένμοξ ημο πνμζςπζημφ βζα ζοβηεηνζιέκμ δζάζηδια βζα επζιυνθςζδ ζε ζοβηεηνζιέκδ οπδνεζία ιε αοηή ηδκ ανιμδζυηδηα (π.π. ζηδκ εθθδκζηή πενίπηςζδ ημ Δεκζηυ Κέκηνμ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ), είηε ιε ηδκ πνυζθδρδ κέμο πνμζςπζημφ πμο πθδνμί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ έπεζ ηζξ δελζυηδηεξ βζα κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ. Η. Αοημνφειζζδ, ζοκνφειζζδ ηαζ νφειζζδ οπυ πνμεεζιία. Πνυηεζηαζ βζα ιζα εοέθζηηδ πμθζηζηή δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ υπμο απαζηείηαζ υιςξ ορδθμφ επζπέδμο ηναηζηή θεζημονβία, ακεπηοβιέκδ ημζκςκία πμθζηχκ ηαζ εηηεηαιέκδ ημζκςκζηή δζααμφθεοζδ ηαζ δζάδναζδ ιεηαλφ ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ, πνμτπμεέζεζξ πμο πθδνμφκ ιυκμ πμθφ ακαπηοβιέκα ηνάηδ ηδξ Βυνεζαξ Δονχπδξ ηαζ ημο Αββθμζαλμκζημφ ηυζιμο. Δίκαζ βκςζηή ιε ημκ ηίηθμ Sunset Legislation ηαζ έπεζ ζακ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ υηζ ηδκ πνςημαμοθία βζα ηδκ εέζπζζδ κέςκ νοειίζεςκ ακαθαιαάκμοκ μζ ημζκςκζημί εηαίνμζ ιε ημ ηνάημξ κα ακαθαιαάκεζ έκακ ηαεανά επζδζαζηδηζηυ νυθμ. ηδκ αοημνφειζζδ (self-regulation) π.π. μζ μζημκμιζημί ηαζ ημζκςκζημί ζοκηεθεζηέξ ηαζ μζ μιάδεξ πμθζηχκ, ακαθαιαάκμοκ πναηηζηέξ, ηακυκεξ ή δνάζεζξ ιε ζημπυ ηδκ νφειζζδ ηςκ εκενβεζχκ ημοξ, ακαθαιαάκμκηαξ ηαζ ηδκ εοεφκδ ιε ημ ηνάημξ κα επζαθέπεζ ηδκ υθδ δζαδζηαζία. ηδκ ζοκνφειζζδ ή απυ ημζκμφ νφειζζδ, αθήκεηαζ δ οθμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ ιζαξ δνάζδξ ζημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ, δ μπμία έπεζ ζοκαπμθαζζζηεί ιε ημ ηνάημξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ κμιμεεηζηήξ πνάλδξ, ιε ημ ηνάημξ κα επζαθέπεζ επίζδξ ηδκ υθδ δζαδζηαζία. ηδκ νφειζζδ οπυ πνμεεζιία ζοιααίκεζ υηζ ηαζ ζηδκ αοημνφειζζδ ιε ηδκ δοκαηυηδηα ακάηθδζδξ ηδξ δνάζδξ ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημ ηνάημξ εκηυξ ζοβηεηνζιέκμο πνμκζημφ μνίμο πμο έπεζ πνμαπμθαζζζηεί. 16

23 Όθεξ μζ παναπάκς δνάζεζξ απμζημπμφκ ζηδκ απθμφζηεοζδ ηςκ πμθφπθμηςκ δζμζηδηζηχκ ζοζηδιάηςκ, ζηδκ δδιζμονβία δζηηφςκ ζοκημκζζιμφ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ οπδνεζζχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηονίςξ ζηδκ δζεοηυθοκζδ ηςκ ζπέζεςκ ηδξ δζμίηδζδξ ιε ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. Γζ αοηυ ηέημζεξ πναηηζηέξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ εεςνμφκηαζ ελαζνεηζηά επζηοπδιέκεξ ηαζ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκεξ οπυ ιμνθή πνμβναιιάηςκ ζηα ηνάηδ-ιέθδ ημο Ο.Ο..Α. 9 ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ επίζδξ ζηα πθαίζζα ηδξ Καθφηενδξ Νμιμεέηδζδξ (Better Regulation) 10 υπςξ ήεζζηε κα μκμιάγεηαζ δ ηακμκζζηζηή ιεηαννφειζζδ, αθθά ηαζ δζαθμνμπμζδιέκα, ακελάνηδηα απυ αοηήκ πναβιαημπμζμφκηαζ πμθθά πνμβνάιιαηα δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ ηυζμ ζε επίπεδμ ηναηχκ-ιεθχκ λεπςνζζηά υζμ ηαζ ζοκημκζζιέκα ζε επίπεδμ ηδξ ίδζαξ ηδξ Έκςζδξ ιε πνςημαμοθία ηςκ μνβάκςκ ηδξ Οξηζκέλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο πνιηηηθψλ δηνηθεηηθήο απινχζηεπζεο απφ θξάηε-κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. είλαη: ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, ε ηζηνζειίδα firstgov.gov πνπ απνηειεί ηελ επίζεκε είζνδν φισλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο θαη ζπλδέεη θπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο ζε κία κε απνηέιεζκα ν πνιίηεο λα έρεη άκεζε πξφζβαζε κέζσ Internet ή θαη ηειεθψλνπ, ηαρπδξνκείνπ θαη πξνζσπηθά ζε φπνηα δεκφζηα ππεξεζία ζέιεη θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Υαξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο είλαη απφ ηελ Διιάδα ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) ζαλ one stop shop θπζηθήο κνξθήο γηα ηελ επηηφπηα εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κε ηελ ιεηηνπξγία πάλσ απφ θαηαζηεκάησλ αλά ηελ επηθξάηεηα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΤΠΔΓΓΑ θαη ζαλ one stop shop εηθνληθήο κνξθήο ην Πξφγξακκα TAXIS ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ on-line ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ πνιηηψλ. ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ε πην δεκνθηιήο κέζνδνο είλαη ην Πξφγξακκα MISTRAL ή LASTEN (Meetinstrument Administratieve Lastendrunk), απφ ηελ Οιιαλδία, γλσζηφ θαη ζαλ «Οιιαλδηθφ Μνληέιν», κεηεμέιημε ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ην International Standard Cost Model. Πξφθεηηαη γηα κηα bottom-up κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ πνπ δηεμάγεηαη ζε 3 ζηάδηα θαη επηκεξίδεη ηα θφζηε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη θαηφπηλ αζξνηζηηθά αμηνινγεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε ξχζκηζεο πνπ εμεηάδεηαη. 10 Βιέπε Γήισζε 39 ηεο πλζήθεο ηνπ Amsterdam γηα ηελ «πνηφηεηα ηεο δηαηχπσζεο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο». Καζνξηζκφο ησλ αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, φπσο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο Δ.Δ. ζην Amsterdam, Ινχληνο Βιέπε επίζεο Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 13/11/2001, Σειηθή Έθζεζε ησλ Τπνπξγψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Οκάδαο Mandelkern φπσο πηνζεηήζεθε ζηελ χλνδν Κνξπθήο ηνπ Laaken, Belgium, Γεθέκβξηνο Σα βαζηθά πξνγξάκκαηα δηνηθεηηθήο απινχζηεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Δ.Δ. είλαη: Ζ Πξσηνβνπιία SLIM (simpler legislation for the Internal Market) ηεο Δπηηξνπήο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ ειάθξπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαηππψζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Σν Πξφγξακκα BEST γηα ηελ βειηίσζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Μκε). Σν δίθηπν SOLVIT γηα ηελ πξνζηαζία πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ απφ θαθή εθαξκνγή θαλφλσλ απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο άιινπ θξάηνπο-κέινπο. ρέδην Γξάζεο γηα «απινχζηεπζε θαη βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο» ηεο Δπηηξνπήο. 17

24 Α 3. Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ. ηδκ Δθθάδα παναηδνμφκηαζ πμθθά πνμαθήιαηα ηυζμ ζημ γήηδια ηδξ ζςζηήξ θεζημονβίαξ ημο πμθζηζημδζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ, υζμ ηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ θφζδ ημο ζοζηήιαημξ αοημφ, ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ πμθθέξ εββεκείξ παεμβέκεζεξ ηαζ δοζηαιρίεξ πμο ημ ηαεζζημφκ πμθθέξ θμνέξ ακίηακμ κα εκζςιαηχκεζ ηζξ ηαζκμηυιεξ δνάζεζξ ηαζ ηζξ πμθζηζηέξ αεθηίςζδξ ηαζ εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ θεζημονβίαξ ημο. Ζ μοζία ημο πνμαθήιαημξ ανίζηεηαζ ζημ υηζ μζ δφμ ποθχκεξ ημο ζοζηήιαημξ δδθαδή μ πμθζηζηυξ ηυζιμξ ηαζ δ δδιυζζα δζμίηδζδ θεζημονβμφκ ιε ιία πεθαηεζαηή θμβζηή αθθδθελάνηδζδξ πμο ελμοδεηενχκμοκ ζηδκ αάζδ ηδξ ηάεε πνμζπάεεζα ιεηαννφειζζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ημο δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ 12, ημ μπμίμ ένπεηαζ ηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ηδκ ημζκςκία πμθζηχκ, υπςξ έπμοκ επζζδιάκεζ επακεζθθδιέκα μζ ιεθέηεξ 13 πμο έπμοκ εηπμκδεεί ιεηαπμθειζηά βζα ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ελάθεζρδ αοημφ αηνζαχξ ημο πνμαθήιαημξ. Έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ δδθαδή πμο αοημηνμθμδμηείηαζ ηαζ δζαζςκίγεηαζ. Παναπθήζζεξ επζζδιάκζεζξ ακαβκςνίγμκηαξ ηάπμζα πνυμδμ έηακε ηαζ δ ηεθεοηαία Έηεεζδ ημο Ο.Ο..Α. βζα ηδκ «Κακμκζζηζηή Μεηαννφειζζδ ζηδκ Δθθάδα» (2001). 12 Οη ζεκαληηθφηεξεο πξνζπάζεηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είλαη: Ίδξπζε Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΚΓΓ), ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο, ( ). Πξφγξακκα Γηνηθεηηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ , (1993). ηξαηεγηθφ ρέδην Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο κε ελζσκαησκέλν κέζα ζε απηφ ην Πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο», (1997). Πξφγξακκα Πνιηηεία 21 νο Αηψλαο «Πέληε θαίξηεο θαη αλαγθαίεο ηνκέο γηα ηελ δεκφζηα δηνίθεζε»(2001), ε επηθαηξνπνίεζή ηνπ «10 ζέζεηο γηα ηηο αξρέο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο πνιηηηθέο»(2002) θαη ην Αλαζεσξεκέλν Πνιηηεία «Η επαλίδξπζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο»( ). 13 Οη ζεκαληηθφηεξεο κειέηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο κεηαπνιεκηθά είλαη: Έθζεζε Μαξαγθφπνπινπ, Έθζεζε Βαξβαξέζζνπ, Έθζεζε Langrod, Έθζεζε Wilson, Έθζεζε Αξγπξηάδε, Έθζεζε ηαπξηαλφπνπινπ, Έθζεζε ΚΔΠΔ, Έθζεζε Ενιψηα, Έθζεζε Καλειιφπνπινπ, Έθζεζε Γεθιεξή, Έθζεζε πξάνπ,

25 οβηεηνζιέκα υζμκ αθμνά ηδκ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ ζηδκ Δθθάδα, πανά ηδκ αανφκμοζα ζδιαζία πμο ηδξ έπεζ απμδμεεί απυ ηδκ Έηεεζδ ημο Ο.Ο..Α. βζα ηδκ Κακμκζζηζηή Μεηαννφειζζδ ηαζ ηζξ ηεθεοηαίεξ πνμζπάεεζεξ ακαιυνθςζδξ υπςξ ημ ακαεεςνδιέκμ πνυβναιια Πμθζηεία ελαημθμοεεί πνμξ ημ πανυκ κα παναιέκεζ ιζα ιάθθμκ πενζεςνζαηή πμθζηζηή πανά ιζα ζοκεηηζηή πμθζηζηή αεθηίςζδξ ημο νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ακααάειζζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ δζμίηδζδξ. Ζ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ ζηδκ εθθδκζηή πμθζηζημδζμζηδηζηή πναβιαηζηυηδηα, πανμοζζάγεηαζ ςξ ελαζνεηζηά ιμκμιενήξ εθυζμκ είκαζ εβηθςαζζιέκδ ζημκ κμιζηυ θμνιαθζζιυ ηαζ ηδκ ηοπμθαηνία, πμο έπεζ ηδκ ηάζδ κα πναβιαηεφεηαζ ιυκμ ηδκ κμιζηή ιμνθή ιε ηδκ μπμία ιπμνμφκ κα βίκμοκ απθμοζηεφζεζξ. Ζ ζοζηδιαηζηή πανααίαζδ ηςκ δζαηάλεςκ απυ ημ ίδζμ ημ πμθζηζηυ ζφζηδια ηαζ ημοξ θμνείξ πμο αθμνά, οπμεάθπμοκ ηδκ ακμιία ημο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ, ηδκ ζφβποζδ ιεηαλφ κμιζιυηδηαξ ηαζ κμιζιμπμίδζδξ ηαζ ηζξ άηοπεξ πναηηζηέξ δζεοεέηδζδξ ηςκ νοειίζεςκ. Ζ ειπεζνζηή ηαζ απμζπαζιαηζηή πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ πμο αημθμοεείηαζ επζδεζκχκεηαζ απυ ηδκ έθθεζρδ πμθζηζηήξ αμφθδζδξ βζα κα ηαιθεμφκ ηα ημνπμναηίζηζηα «ηεηηδιέκα δζηαζχιαηα» μιάδςκ πμο εοκμμφκηαζ απυ ηδκ αζάθεζα ηαζ πμθοπθμηυηδηα ηδξ κμιμεεζίαξ, εζξ αάνμξ ηδξ πθεζμρδθίαξ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο. Ζ έθθεζρδ ζοκμπήξ, δ απμζπαζιαηζηυηδηα, δ έθθεζρδ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ δ ιδ αλζμπμίδζή ηδξ ηαζ μζ ad hoc νοειίζεζξ πμο απμηεθμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πμθζηζηήξ, μδδβμφκ ζε ζοιπηςιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ εειάηςκ, ηαηαηενιαηζζιυ, ηαζ αθθδθμεπζηάθορδ ανιμδζμηήηςκ ηςκ δζμζηδηζηχκ ανπχκ πμο είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ έηδμζδ, εθανιμβή ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ νοειίζεςκ. Χξ απθμφζηεοζδ κμείηαζ ιυκμ δ ηαηάνβδζδ ηαζ δ ζοβπχκεοζδ νοειίζεςκ πςνίξ μοζζαζηζηυ έθεβπμ, ηαεχξ δζελάβεηαζ ιυκμ έθεβπμξ κμιζιυηδηαξ πανααθέπμκηαξ ηζξ ανπέξ ηαθήξ κμιμεέηδζδξ, επίζδξ μ ιδπακζζιυξ παναημθμφεδζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ κέςκ απθμοζηεοιέκςκ νοειίζεςκ (implementation) είκαζ ακφπανηημξ. Ζ έθθεζρδ μοζζαζηζημφ εθέβπμο ηαζ ιδπακζζιμφ παναημθμφεδζδξ ηαζ εθανιμβήξ ηςκ νοειίζεςκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπάνπεζ δζαζθάθζζδ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ ηςκ νοειίζεςκ ηαζ επμιέκςξ οπάνπεζ αζοκέπεζα πμθζηζηήξ. 19

26 Χξ απμηέθεζια ηδξ αζοκέπεζαξ ζηδκ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ είκαζ ημ θαζκυιεκμ πμο παναηδνείηαζ ζοπκά κα απθμοζηεφεηαζ ιζα νφειζζδ ηαζ ηαηυπζκ κα επακένπεηαζ ιέζς εκυξ ιεηαβεκέζηενμο κυιμο ή πνμεδνζημφ δζαηάβιαημξ. 14 Δπίζδξ απμηέθεζια ηδξ αζοκέπεζαξ είκαζ ηαζ δ αζοκέπεζα ζημ επίπεδμ ανιμδζυηδηαξ ηδξ παναημθμφεδζδξ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ πμθζηζηχκ πμο ακηζηαημπηνίγεζ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ζοκημκζζιμφ ιεηαλφ ηςκ οπεοεφκςκ ανπχκ βζα ηζξ πμθζηζηέξ απθμφζηεοζδξ. 15 Σχνα υζμκ αθμνά ημ νοειζζηζηυ πενζαάθθμκ ζηδκ Δθθάδα αοηυ παναηηδνίγεηαζ ςξ δφζηαιπημ ηαζ πνμζακαημθζζιέκμ ζηδκ ηήνδζδ ηςκ ηφπςκ πανά ζηδκ επίηεολδ απμηεθεζιάηςκ, βεβμκυξ πμο επζηείκεηαζ απυ ιζα οπενδζμβηςιέκδ δδιυζζα δζμίηδζδ ιε παιδθή παναβςβζηυηδηα ηαζ απμδμηζηυηδηα. Σμ εεζιζηυ πθαίζζμ πανάθθδθα δζαηνίκεηαζ βζα πμθοκμιία 16 ηαζ παναηηδνίγεηαζ ςξ ακαπνμκζζηζηυ, πενζμνζζιέκμ ηαζ ακίηακμ κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ δζμζηδηζηή πμθοπθμηυηδηα. 14 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θαηλφκελνπ απηνχ ηεο αζπλέρεηαο απνηειεί ε νπζηαζηηθή θαηάξγεζε θαη αθχξσζε απνθάζεσλ πνιηηηθψλ απινχζηεπζεο κέζσ κεηαγελέζηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θπξίσο κε ηελ ρξήζε Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ (Κ.Τ.Α.), φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ν.1892/1990 πνπ πξνέβιεπε ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνγξαθψλ ζηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη νπζηαζηηθά έκεηλε αλεθάξκνζηνο απφ ηελ καδηθή ρξήζε ηεο εμαίξεζεο κέζσ κεηαγελέζηεξσλ Κ.Τ.Α. θαη ηνπ Ν.1943/1991πνπ πξνέβιεπε ζην άξζξν 5 ηελ θαζηέξσζε απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο απαληά ε δηνίθεζε θαη νπζηαζηηθά αδξάλεζε απφ ηελ ίδηα ηελ πξφβιεςή ηνπ γηα δπλαηφηεηα εμαίξεζεο, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ απφ κεηαγελέζηεξεο Κ.Τ.Α. 15 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο έιιεηςεο ζπληνληζκνχ ησλ αξρψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα πνιηηηθέο απινχζηεπζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ην ΤΠΔΓΓΑ πνπ είλαη ην αξκφδην Τπνπξγείν γηα ηελ νξηδφληηα πνιηηηθή απινχζηεπζεο ζηελ Διιάδα, ζπλήζσο δελ επηθνηλσλεί νχηε ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Γηεπζχλζεηο απινχζηεπζεο ησλ άιισλ Τπνπξγείσλ, ηα νπνία φρη κφλν αθνινπζνχλ δηθή ηνπο πνιηηηθή αιιά θαη πνιιέο θνξέο εληφο ηνπ εθάζηνηε θνξέα νη θαζ χιελ αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο απινχζηεπζεο ππνθαζίζηαληαη ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ απφ άιιεο Γηεπζχλζεηο ή θαη απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα. Αθφκα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο πνπ απνηεινχλ θαηεμνρήλ αληηθείκελν ησλ Γηεπζχλζεσλ απινχζηεπζεο λα ιεηηνπξγνχλ κέζσ άιισλ Γηεπζχλζεσλ ή ad hoc νξγάλσλ ησλ νπνίσλ ε επηθνηλσλία κε ηα αξκφδηα Σκήκαηα απινχζηεπζεο είλαη απνζπαζκαηηθή ή θαη αλχπαξθηε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. 16 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιπλνκίαο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία είλαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα θαη παξαπάλσ έρνπλ παξαρζεί πάλσ απφ Νφκνη, 7 θνξέο πεξηζζφηεξα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα (πάλσ απφ Π.Γ.) θαη 13 θνξέο πεξηζζφηεξεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (πάλσ απφ Κ.Τ.Α.). Έλαο ηεξάζηηνο φγθνο λνκνζεηηθήο χιεο κε πξνθαλή ηελ αλάγθε θσδηθνπνίεζεο θαη απινχζηεπζεο. Παξφια απηά ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κσδηθνπνίεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δελ κεηέρεη εθπξφζσπνο ηεο αληίζηνηρεο ΚΔΚ πνπ έρεη ζπγθξνηήζεη ην ΤΠΔΓΓΑ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ φγθνπ ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξέπεη λα ππνζηεί απινχζηεπζε θαη θσδηθνπνίεζε (recasting and codification) είλαη φηη ην αξκφδην λνκηθφ ηκήκα ηνπ «Ραπηάξρε» ηεο Γηεχζπλζεο Κσδηθνπνίεζεο Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπνπ απνζηέιιεη ην Δζληθφ Σππνγξαθείν ζε εμακεληαία βάζε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, έρεη εθδφζεη ηελ θσδηθνπνηεκέλε λνκνινγία ηνπ 1995 κφιηο ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 θαη έρεη αλαζέζεη κέξνο ηνπ έξγνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 20

27 Σα απμηεθέζιαηα υθδξ αοηήξ ηδξ εββεκμφξ παεμβέκεζαξ ημο εθθδκζημφ πμθζηζημδζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ιεηαηοθίεηαζ ζηδκ ημζκςκία πμθζηχκ, ζηζξ μνβακχζεζξ, ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζε ηάεε ιμνθήξ κμιζηυ ή θοζζηυ πνυζςπμ ή μιάδα αοημφ πμο απμηαθείηαζ δζμζημφιεκμζ ηαζ βίκεηαζ δέηηδξ ηςκ απμθάζεςκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ημο πμθζηζημφ ηυζιμο, ζπεηζηά ιε ηζξ νοειίζεζξ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ ημζκςκζημμζημκμιζηυ βίβκεζεαζ. Σα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα πμο έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ δζμζημφιεκμζ, αάζεζ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηνυπμο θεζημονβίαξ ημο πμθζηζημδζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ, ηονίςξ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκδζαθθαβήξ ημοξ ιε ηδκ δζμίηδζδ, είκαζ μζ πμθοάνζειεξ δζμζηδηζηέξ δζαδζηαζίεξ, δ δζαζπμνά ηςκ οπδνεζζχκ πμο είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ έηδμζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ πνάλεςκ, μζ πνμκζηέξ ηαεοζηενήζεζξ ζηδκ ακηαπυηνζζδ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ δ πμθοκμιία ηαζ αθθδθμεπζηάθορδ ηςκ κυιςκ. Σα πνμαθήιαηα αοηά επζθένμοκ ζδιακηζηή επζαάνοκζδ ηςκ δζμζημοιέκςκ ιε επζπθέμκ ηυζημξ ιεηαθναζιέκμ ζε πνυκμ ηαζ ζε πνήια ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ απαζηήζεζξ ζοιιυνθςζήξ ημοξ ιε ηζξ εηάζημηε νοειίζεζξ ή ηαζ ιδ-ζοιιυνθςζήξ ημοξ ζηζξ υπζ ηαζ ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ πμο δ νφειζζδ είκαζ ακεθάνιμζηδ ζηδκ πνάλδ, μπυηε ημ απμηέθεζια είκαζ δ δδιζμονβία εζηζχκ δζαθεμνάξ ηαζ δ πνμζπάεεζα πανάηαιρδξ ηςκ ζοκεπεζχκ ιδ-ζοιιυνθςζδξ ιε άηοπεξ δζαδζηαζίεξ. Ζ θφζδ ανίζηεηαζ αζθαθχξ ζηδκ εθανιμβή ζςζηχκ πναηηζηχκ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ πμο κα ζηδνίγμκηαζ ζε ιζα μθμηθδνςιέκδ ηαζ ζοκεηηζηή πμθζηζηή βζα ηδκ απθμφζηεοζδ βεκζηυηενα ηαζ υπζ ζηδκ ζζπκή, πενζεςνζαηή ηαζ απμζπαζιαηζηή πμθζηζηή πμο αζηήεδηε ιέπνζ ζήιενα ηαζ πενζβνάθδηε ζηα δμιζηά ηδξ παναηηδνζζηζηά παναπάκς. Σα ηεθεοηαία πνυκζα αάζεζ ηςκ ειπεζνζχκ πμο απμημιήεδηακ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο εκημπίζηδηακ, βίκεηαζ πνμζπάεεζα ιε ζοβηεηνζιέκα ιέηνα δδιζμονβίαξ ιζαξ πζμ ζοκεηηζηήξ πμθζηζηήξ απθμοζηεφζεςκ απυ ημ πμθζηζημδζμζηδηζηυ ζφζηδια ηαζ ζδζαίηενα απυ ηδκ δδιυζζα δζμίηδζδ. ημκ πονήκα ηδξ κέαξ πμθζηζηήξ είκαζ δ ιείςζδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ, δ εκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ζηζξ ζοκαθθαβέξ δζμζημοιέκςκ-δζμίηδζδξ, δ ηυκςζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, δ ακααάειζζδ ηςκ οπμδμιχκ ηδξ δζμίηδζδξ, δ εζζαβςβή κέςκ ιεευδςκ δζμίηδζδξ, δ αεθηίςζδ ημο νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ζηδκ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ ΣΠΔ. 21

28 Α 4.ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Σα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ εθθδκζηή ημζκςκία ζηδκ ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ δδιυζζα δζμίηδζδ, είκαζ βκςζηά ηαζ έπμοκ επζζδιακεεί ηαζ ακαθοεεί εηηεκχξ, ηαεχξ οπάνπεζ πθμφζζα αζαθζμβναθία ηαζ ανεμβναθία ζπεηζηή ιε ημ εέια, κα επζζδιάκμοιε υιςξ εδχ πςξ οπάνπεζ ιία ιμκμδζάζηαηδ άπμρδ υηζ πδβή ηςκ πνμαθδιάηςκ είκαζ ιυκμ δ θφζδ ημο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ δ κμμηνμπία ηαζ ζοιπενζθμνά ημο πνμζςπζημφ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, ςζηυζμ ηαζ μ άθθμξ πυθμξ ηδξ δοαδζηήξ αοηήξ ζπέζδξ δεκ είκαζ άιμζνμξ εοεοκχκ ηαζ πανμοζζάγεζ ηαζ αοηυξ μνζζιέκεξ εββεκείξ αδοκαιίεξ. οκμπηζηά κα επζζδιάκμοιε μνζζιέκεξ αδοκαιίεξ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ δζμίηδζδ ηαζ ημκ πμθζηζηυ ηυζιμ, υπςξ δ ακζηακυηδηα ακηίδναζδξ ηδξ αδφκαιδξ ημζκςκίαξ πμθζηχκ πμο έπεζ ιάεεζ κα ζοιαζαάγεηαζ ηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ παεδηζηά ηζξ απμθάζεζξ ηαζ αθήκεηαζ ζημ κα απμηεθεί ένιαζμ ηςκ πμθζηζηχκ παζπκζδζχκ, ηονίςξ ημο θασηζζιμφ ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ μιδνίαξ ιε ηδκ πνμμπηζηή ηδξ επαββεθιαηζηήξ απμηαηάζηαζδξ. Απυ ηδκ άθθδ μ επζπεζνδιαηζηυξ ηυζιμξ, ακηζιεηςπίγμκηαξ έκα πενζαάθθμκ οπεναμθζηήξ νφειζζδξ, έπεζ ιάεεζ κα είκαζ ηναηζημδίαζημξ, κα απμθεφβεζ κα πνμααίκεζ ζε επεκδφζεζξ ηαζ επεηηάζεζξ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ κα επζδίδεηαζ ζε ζοζζχνεοζδ ηεθαθαίςκ ιέζς ηναηζηχκ δακείςκ. Καηά ζοκέπεζα δεκ ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα ημζκςκζηή δζααμφθεοζδ ηαζ δζάδναζδ ιεηαλφ ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ. Πανά ηζξ εββεκείξ αδοκαιίεξ ηδξ ημζκςκίαξ πμθζηχκ ηαζ ηζξ παεμβέκεζεξ ημο πμθζηζημδζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ, παναηδνείηαζ ηάπμζα πνυμδμξ ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, πμο μθείθεηαζ υπςξ έπεζ επζζδιακεεί απυ ηδκ Έηεεζδ ημο Ο.Ο..Α., απυ ημ άκμζβια ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ ζημκ δζεεκή ακηαβςκζζιυ, ηδκ ζπεηζηή δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ ημζκςκίαξ πμθζηχκ ηαζ ημο επζπεζνδιαηζημφ ηυζιμο, ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ιαηνμμζημκμιζηχκ δεζηηχκ ηαζ ηδκ ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ πμθζηζηέξ ηδξ Δ.Δ. βζα ημ Πνυβναιια «Δονχπδ 2010», αθθά ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ζοκεηηζηήξ πμθζηζηήξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ πμο εθανιυγεζ δ δδιυζζα δζμίηδζδ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ιε ζοβηεηνζιέκα ιέηνα πμο εα δμφιε παναηάης. 22

29 Οζ δνάζεζξ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ πμο έπεζ ακαθάαεζ δ δδιυζζα δζμίηδζδ εκηάζζμκηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ δζμζηδηζηήξ ζφβηθζζδξ πμο έπεζ ελαββείθεζ δ Δονςπασηή Έκςζδ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ηνζηδνίςκ ηδξ Λζζζααυκαξ 17 βζα ηδκ «Δονχπδ ημο 2010», ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ ζφβπνμκςκ δζηηοαηχκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ πνμζακαημθζζιέκςκ ζηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδκ δθεηηνμκζηή δζαηοαένκδζδ (e-government). 18 Οζ δνάζεζξ αθμνμφκ ζημ ηαηάθθδθμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ, ηδκ ζοβηνυηδζδ ηεκηνζηήξ επμπηζηήξ ιμκάδαξ οπεφεοκδξ βζα εκζαία ιεεμδμθμβία δζαδζηαζζχκ, ηδκ ιεβαθφηενδ πνήζδ εθανιμβχκ πθδνμθμνζηήξ, ηδκ ακααάειζζδ ηςκ οπδνεζζχκ ιζαξ ζηάζδξ ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ δνάζεςκ εκίζποζδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. 17 Η κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ζε επξσπατθή θιίκαθα πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ γλψζε (information and knowledge based society and economy) νδήγεζε ζε κία ζχιιεςε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα βαζηζκέλε ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ κε ηνλ ηίηιν Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-government). Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή εηζήγαγε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999 ηελ πξσηνβνπιία: «Ζιεθηξνληθή Δπξψπε-Ζ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα φινπο» πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Κνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2000 πνπ έζεζε σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ λα ζπγθιίλνπλ νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα λα θαηαζηεί ε Δπξψπε ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ κέρξη ην 2010 θαη αλέζεζε ζηελ Eπηηξνπή θαη ην πκβνχιην ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ (e-europe Action Plan). Βιέπε Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο (23-24/3/2000): «πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο», Γειηίν Σχπνπ, Doc/00/8. 18 To Πξφγξακκα «e-europe Action Plan» εγθξίζεθε ζηελ χλνδν Κνξπθήο ηεο Feira ηνλ Ινχλην ηνπ 2000 θαη ε Δπηηξνπή εηζήγαγε ην ρέδην Γξάζεο «e-europe 2002, Κνηλσλία Πιεξνθνξηψλ γηα φινπο» κε ηξεηο θχξηνπο ηνκείο δξάζεο: α) Φζελφηεξν, ηαρχηεξν θαη αζθαιέο Γηαδίθηπν. β) Δπέλδπζε ζε άηνκα κε δεμηφηεηεο. γ)σφλσζε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. ην δεχηεξν κέηξν ηνπ ηξίηνπ ηνκέα δξάζεο πξνβιεπφηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ on-line θξάηνπο απφ ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ δειαδή ηεο εχθνιεο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σνλ Ινχλην ηνπ 2002 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο εβίιιεο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο πξνζάξκνζε ηηο δξάζεηο ηνπ e-europe 2002 ζην λέν ρέδην Γξάζεο «e-europe 2005, Γείθηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο» κε έμε ηνκείο δξάζεο: α) χγρξνλεο δηθηπαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. β) Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-governance). γ) Ηιεθηξνληθφ επηρεηξείλ (e-business). δ) Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ Τπνδνκψλ. ε) Σερλνινγία Δπξπδσληθήο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο. ζη) πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ. ηνλ πξψην ηνκέα δξάζεο πξνβιέθζεθε ε δεκηνπξγία παλεπξσπατθνχ δηθηχνπ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε φισλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ο δεχηεξνο ηνκέαο δξάζεο δηαζπάηαη ζε ηξία κέηξα ηελ Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε(e-government), ηελ Ηιεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) θαη ηηο Ηιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο (e- health). ην πξψην κέηξν ηνπ δεχηεξνπ ηνκέα δξάζεο γηα ηελ Ηιεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαζχλδεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ Κπβεξλεηηθψλ Ππιψλ (portals) θαη Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΟΠ) Α2Α ( Administration to Administration). 23

30 Α. Νμιμεεηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ. ηδκ Δθθάδα βζα πνχηδ θμνά ημ 1986 ηίεεηαζ ημ ααζζηυ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ιε ηδκ εέζπζζδ ημο Νυιμο-μνυζδιμ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ 1599/ οβηεηνζιέκα ζηα άνενα 9,10 ηαζ 11 ημο Νυιμο μνίζηδηε δ δοκαηυηδηα ιαγζηήξ ηαηάνβδζδξ πενζηηχκ δζηαζμθμβδηζηχκ πνμξ έηδμζδ δζμζηδηζηήξ πνάλδξ, ιέζς ηδξ ακηίζημζπδξ έηδμζδξ Κμζκχκ Τπμονβζηχκ Απμθάζεςκ (Κ.Τ.Α.). Σμ ιέηνμ απμδείπεδηε ακεπανηέξ ζηδκ πνάλδ εθυζμκ πμθθμί οπμονβμί δεκ έηακακ εηηεηαιέκδ πνήζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ πμο ημοξ έδζκε μ ζοβηεηνζιέκμξ κυιμξ ηαζ δ βναθεζμηναηία ελαημθμοεμφζε κα ααζζθεφεζ. Αημθμφεδζε μ Ν.1892/ ιε ημκ μπμίμ επζπεζνήεδηε δ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ οπμβναθχκ ζηζξ δζμζηδηζηέξ πνάλεζξ, αθθά μοζζαζηζηά ημ ιέηνμ έιεζκε ακεθάνιμζημ ζηδκ πνάλδ, αθμφ έβζκε ιαγζηή πνήζδ ηδξ ελαίνεζδξ απυ ηζξ νοειίζεζξ ημο ιε Κ.Τ.Α. Αημθμφεδζακ ζηδκ ζοκέπεζα μζ Νυιμζ 1943/1991 ηαζ 2026/ , μζ μπμίμζ ηαεζένςκακ απμηθεζζηζηή πνμεεζιία απάκηδζδξ ηδξ δζμίηδζδξ εκηυξ 60 διενχκ ζηα αζηήιαηα ηςκ πμθζηχκ ηαζ αοημί υιςξ αδνάκδζακ εθυζμκ δ δζμίηδζδ δεκ ηήνδζε ζηδκ πνάλδ ηζξ ακςηένς δεζιεφζεζξ ιε ηδκ βκςζηή πναηηζηή ηςκ ιαγζηχκ ελαζνέζεςκ ιέζς Κ.Τ.Α. Καθφηενδ ηφπδ είπε μ ζδνοηζηυξ Νυιμξ ημο «Καπμδίζηνζα» 2539/1997 υζμκ αθμνά ηζξ δζαηάλεζξ ηζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ απθμφζηεοζδ, υπμο πνμαθεπυηακ ιαγζηή ηαηάνβδζδ δζηαζμθμβδηζηχκ ιέζς ζπεηζηχκ ελμοζζμδμηήζεςκ ηαζ ιε ηδκ έηδμζδ 15 Κ.Τ.Α. επήθεε πμζμζηζαία ιείςζδ ιέπνζ ηαζ 60% ηςκ απαζημφιεκςκ δζηαζμθμβδηζηχκ Ν.1599/1986: «ρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 75 Α/ Ν.1892/1990: «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 101 Α/ Ν.1943/1991: «Δθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 50 Α/ Ν.2026/1992: «Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 43 Α/ Ν.2539/1997: «πγθξφηεζε ηεο Α ζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Καπνδίζηξηαο)». ΦΔΚ 244 Α/ Βιέπε επίζεο γηα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηελ εθηελή αλαθνξά ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Π. Καξθαηζνχιε κε ηίηιν: «Η απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ σο δεκφζηα πνιηηηθή», Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο, ηεχρνο 17,

31 Σμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ελμνεμθμβίζηδηε ζδιακηζηά ιε ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ δζαηίκδζδξ εββνάθςκ ιε δθεηηνμκζηά ιέζα ιεηαλφ δδιμζίμο, Ο.Σ.Α., Ν.Π.Γ.Γ. ηαζ ζδζςηχκ (Fax ηαζ ) ηαζ ηδξ ηδθεθςκζηήξ βναιιήξ 1502 βζα ηδθεθςκζηέξ αζηήζεζξ ιε ημκ Ν.2672/1998 άνενμ 14 ηαζ ηδκ ηφνςζδ ημο Κχδζηα Γζμζηδηζηήξ Γζαδζηαζίαξ πμο εθανιυγεηαζ ζημ δδιυζζμ, ημοξ Ο.Σ.Α. ηαζ ηα Ν.Π.Γ.Γ. ιε ημκ Ν.2690/ διακηζηυ κμιμεέηδια βζα ηδκ απθμφζηεοζδ είκαζ ηαζ μ Ν.3013/ υπμο ιε ημ άνενμ 31 ζοζηήκμκηαζ ηα Κέκηνα Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ (ΚΔΠ) βζα ηδκ πανμπή δζμζηδηζηχκ πθδνμθμνζχκ, ηδκ οπμαμθή αζηήζεςκ ηαζ έηδμζδ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαζ δδιζμονβείηαζ αάζδ δεδμιέκςκ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ ιεβάθμο ανζειμφ εκηφπςκ. Με ημ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια Π.Γ.150/2001 βίκεηαζ δ εκζςιάηςζδ ηδξ Οδδβίαξ 99/93/ΔΚ ζπεηζηά ιε ηζξ ρδθζαηέξ οπμβναθέξ, ακ ηαζ ημ ιέηνμ έπεζ πμθφ δνυιμ αηυια βζα ηδκ πθήνδ εθανιμβή ημο ζηδκ Δθθάδα, εκχ ιε ημ Π.Γ.342/2002 πμο απμηεθεί πεναζηένς αεθηίςζδ ημο Ν.2672/1998 ελεζδζηεφμκηαζ μζ ηαηδβμνίεξ εββνάθςκ πμο ιπμνμφκ κα δζαηζκμφκηαζ ιέζς ιεηαλφ δδιμζίμο ηαζ θοζζηχκ ηαζ κμιζηχκ πνμζχπςκ. 25 Ζ ελέθζλδ αοηή ημο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο ιε ηδκ δοκαηυηδηα πνήζδξ ηδθεμιμζμηοπίαξ (Fax) ηαζ δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο ( ) ζηδκ επζημζκςκία ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιεηαλφ δδιμζίμο ηαζ πμθζηχκ, ηαεχξ ηαζ δ εκζςιάηςζδ ηδξ Οδδβίαξ βζα ηζξ δθεηηνμκζηέξ οπμβναθέξ, είκαζ εκδεζηηζηή ηδξ ακηζκμιίαξ ημο υηζ δ Δθθδκζηή Γζμίηδζδ εκχ οζμεεηεί πμθφ κςνίξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ εονςπασηέξ δζμζηήζεζξ ηαζκμηυιεξ δνάζεζξ ηαζ πμθζηζηέξ, μοζζαζηζηά πμθφ ανβυηενα ηζξ εθανιυγεζ ζηδκ πνάλδ θυβς ηδξ εββεκμφξ παεμβέκεζαξ ημο πμθζηζημδζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ. 23 Ν.2672/1998: «Οηθνλνκηθνί πφξνη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 290 Α/ Ν.2690/1999: «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 45 Α/ Ν.3013/2002: «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 102 Α/ Π.Γ.150/2001: «Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο». ΦΔΚ 125 Α/ Π.Γ.342/2002: «Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ. ή κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη Δλψζεσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ». ΦΔΚ 284 Α/

32 Πανυθα αοηά ημ εεζιζηυ πθαίζζμ εκζζπφεδηε ζδιακηζηά απυ ηα ηεθεοηαία κμιμεεηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ απθμφζηεοζδ δζαδζηαζζχκ, υπςξ είκαζ μ Ν.3230/ ιε ημκ μπμίμ ηνμπμπμζείηαζ μ ΚΓΓζίαξ, αεθηζχκεηαζ δ έηδμζδ πζζημπμζδηζηχκ ηαζ δζηαζμθμβδηζηχκ, εβηνίκεηαζ ζζςπδνά δ έηδμζδ δζμζηδηζηχκ πνάλεςκ, ηαεζενχκεηαζ οπμπνεςηζηυξ δεζβιαημθδπηζηυξ έθεβπμξ ακηζηαηάζηαζδξ πζζημπμζδηζηχκ, εβηαεζδνφεηαζ μ εεζιυξ ηδξ ζοκδζάζηερδξ πνμ ηδξ έηδμζδξ δζμζηδηζηήξ πνάλδξ ηαζ εκηάζζμκηαζ πνυζεεηα έββναθα ζηδκ δζαηίκδζδ ιε Fax ή ιε . ημκ Ν.3242/ ηνμπμπμζείηαζ πεναζηένς μ ΚΓΓζίαξ, μνίγεηαζ πνμεεζιία απάκηδζδξ ηδξ δζμίηδζδξ πνμξ αζηήιαηα πμθζηχκ ζηζξ 50 ακηί 60 διένεξ, αζηζμθμβείηαζ δ ιδ απυηνζζδ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα απμγδιίςζδξ ζε απμδεδεζβιέκεξ πενζπηχζεζξ πανάααζδξ απυ ηδκ δζμίηδζδ, ηαεζενχκμκηαζ αοηεπάββεθηεξ εκένβεζεξ ηδξ δζμίηδζδξ βζα ηδκ ακαγήηδζδ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαζ ζοζηήκεηαζ Κεκηνζηή Δπζηνμπή Απθμφζηεοζδξ Γζαδζηαζζχκ ζηδκ Γεκζηή Γναιιαηεία Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ ημο ΤΠΔΓΓΑ. Σέθμξ ιε ημκ Ν.3345/ ηαεζενχκεηαζ δ δθεηηνμκζηή ηήνδζδ ηςκ ανπείςκ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ, δζεονφκμκηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ ΚΔΠ ηαζ εηζοβπνμκίγεηαζ δ δζαηίκδζδ εββνάθςκ ιε δθεηηνμκζηυ ηνυπμ (Fax ηαζ ), εκχ ιε ημκ Ν.3448/ επένπμκηαζ αεθηζχζεζξ ζηδκ πνμεεζιία αζηήζεςκ ηαζ ζηδκ ιμνθή ηαζ δζαηίκδζδ ηςκ εββνάθςκ, ζοζηήκεηαζ Γζεφεοκζδ Ονβάκςζδξ ηαζ Λεζημονβίαξ ηςκ ΚΔΠ ζηδκ Γεκζηή Γναιιαηεία Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ ημο ΤΠΔΓΓΑ ηαζ επένπμκηαζ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ αεθηζχζεζξ ζηζξ νοειίζεζξ ζπεηζηά ιε ημ Πνυβναιια «Πμθζηεία» πμο είπε ζοζηαεεί ιε ημκ Ν.2880/ Ν.3230/2004: «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 44 Α/ Ν.3242/2004: «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο Ο.Σ.Α.». ΦΔΚ 102 Α/ Ν.3345/2005: «Οηθνλνκηθά ζέκαηα ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ξχζκηζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ». ΦΔΚ 138 Α/ Ν.3448/2006: «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ΤΠΔΓΓΑ». ΦΔΚ 57 Α/ Ν.2880/2001: «Πξφγξακκα «Πνιηηεία» γηα ηελ κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ΦΔΚ 9 Α/

33 Β. Ζ ζοβηνυηδζδ ηεκηνζηήξ επμπηζηήξ ιμκάδαξ. ε ιία μθμηθδνςιέκδ ηαζ ζοκεηηζηή πμθζηζηή δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ, μ ζοκημκζζιυξ ηςκ δνάζεςκ ηαζ ηςκ πνςημαμοθζχκ ηςκ επζιένμοξ θμνέςκ, απυ έκα ηεκηνζηυ υνβακμ, ηαείζηαηαζ απαναίηδημξ ηαζ επμιέκςξ δ δδιζμονβία ηδξ ηαηάθθδθδξ μνβακςηζηήξ δμιήξ είκαζ ακαβηαία. ηα πθαίζζα ηςκ δζαπζζηχζεςκ αοηχκ, ιε ημ άνενμ 10 ημο Ν.3242/2004 ζοζηάεδηε ζηδκ Γεκζηή Γναιιαηεία Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ ημο ΤΠΔΓΓΑ δ Κεκηνζηή Δπζηνμπή Απθμφζηεοζδξ Γζαδζηαζζχκ (ΚΔΑΓ). 31 Ένβμ ηδξ ΚΔΑΓ ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ ηδξ είκαζ: Ζ ηαηάνηζζδ εκυξ ηοθζυιεκμο πνμβνάιιαημξ απθμφζηεοζδξ δζαδζηαζζχκ. Οζ άλμκεξ ημο πνμβνάιιαημξ εα δζαιμνθχκμκηαζ ακά οπμονβείμ ή ακά εειαηζηυ ακηζηείιεκμ ιε δζαδζηαζία πμο εα πενζθαιαάκεζ: α) Σδκ δδιζμονβία εκυξ ζοκεηηζημφ ηαηαθυβμο ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο πνυηεζηαζ κα απθμοζηεοεμφκ. α) Σμκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα βίκεζ δ απθμφζηεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο εα ειπενζέπμκηαζ ζημκ ηαηάθμβμ. β) Σμκ κμιζηυ ηφπμ ηδξ νοειζζηζηήξ πανέιααζδξ. Ζ ζπεδίαζδ εκυξ ζοζηήιαημξ ηνζηδνίςκ ηδξ επζαάνοκζδξ πμο πνμηαθεί ιζα νφειζζδ (Ακάθοζδ Δπζπηχζεςκ). Κνζηήνζμ βζα ηδκ επζθμβή ηδξ νφειζζδξ εα είκαζ μ ααειυξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ. Σμ ζφζηδια ηνζηδνίςκ εα απμζηέθθεηαζ ζηα οπμονβεία ηαζ ημοξ άθθμοξ δδιυζζμοξ θμνείξ μζ μπμίμζ εα οπμαάθθμοκ πνμηάζεζξ βζα ηζξ δζμζηδηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηδξ ανιμδζυηδηαξ ημοξ. Ζ δζαιυνθςζδ ενβαθείςκ «ηαθφηενδξ κμιμεέηδζδξ». Θα ελεηάγμκηαζ ενβαθεία υπςξ δ δδιυζζα δζααμφθεοζδ ηαεχξ ηαζ δ επελενβαζία πνμηάζεςκ βζα ηδκ δδιζμονβία πνυζθμνςκ μνβακςηζηχκ δμιχκ ηαθήξ εθανιμβήξ ηδξ πμθζηζηήξ απθμφζηεοζδξ. Ζ επελενβαζία πνμβνάιιαημξ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ πνμυδμο ακά δδιυζζμ θμνέα, ηαεχξ ηαζ δ επελενβαζία πνμδζαβναθχκ απθμφζηεοζδξ ιε ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ. 31 Ν.3242/2004, ΦΔΚ 102 Α 24/5/2004, άξζξν 10. Ο νξηζκφο ησλ κειψλ ηεο ΚΔΑΓ έγηλε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΑ ΦΔΚ 1431Β ΓΙΑΓΠ/Α/19181, 7/9/2004 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ.γιαγπ/α/

34 Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ δ εθανιμβή επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ δνάζεςκ ιε ζημπυ ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ ανιυδζςκ ζηεθεπχκ ηδξ δζμίηδζδξ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ ηδξ απθμφζηεοζδξ. Ζ επζηνμπή δζαηνίκεηαζ ζε ηιήιαηα ακά εειαηζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ ζοκεδνζάγεζ ζε μθμιέθεζα ή ακά ηιήια, ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα. ηζξ ζοκεδνζάζεζξ ηδξ μθμιέθεζαξ ή ηςκ ηιδιάηςκ ζοιιεηέπμοκ Γεκζημί Γζεοεοκηέξ ηαζ Γζεοεοκηέξ οπμονβείςκ, εηπνυζςπμζ ημο επζπεζνδιαηζημφ ηυζιμο ηαζ ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ θμνέςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ εηπνυζςπμζ ηδξ αηαδδιασηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ ιδ- ηοαενκδηζημί μνβακζζιμί (ΜΚΟ). Ζ ΚΔΑΓ απέζηεζθε ημκ Μάζμ ημο 2005 ζημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ υπςξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, ΜΚΟ, εηπνμζχπμοξ ενβαγμιέκςκ ηαζ ζοκδζηαθζζηζηχκ θμνέςκ ενςηδιαημθυβζμ ζημ μπμίμ ηαεμνίγεζ ημοξ άλμκεξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ πμο εα πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ βζα ηδκ δζαδζηαζία ηδξ απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ. Δζδζηυηενα ημ ενςηδιαημθυβζμ ζημπεφεζ κα εκημπίζεζ: α) Σα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιε ηα μπμία μζ οπδνεζίεξ ηαεμνίγμοκ ηδξ δζμζηδηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο πνήγμοκ απθμφζηεοζδ. α) Σμ ααειυ πμο πνμζεββίγμκηαζ μζ πνμαθδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ μζ θυβμζ βζα ηδκ παιδθή πμζυηδηα ημοξ. (Ακάθοζδ Δπζπηχζεςκ). β) Σμ ααειυ ηδξ βκήζζαξ εηπνμζχπδζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ πμο επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ δδιζμονβίαξ ηαζ εθέβπμο ηςκ νοειίζεςκ ημο ηάεε μνβακζζιμφ (Κμζκςκζηή Γζααμφθεοζδ). δ)σέθμξ ιε ημ ενςηδιαημθυβζμ ακαγδημφκηαζ πνμηάζεζξ απυ ημοξ θμνείξ πμο εα ζοιαάθθμοκ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ. Πένα απυ ηδκ θεζημονβία ηδξ ΚΔΑΓ ζημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ ςξ ηεκηνζημφ ζοκημκζζηζημφ μνβάκμο ηδξ πμθζηζηήξ απθμφζηεοζδξ ζηδκ εθθδκζηή δδιυζζα δζμίηδζδ, ιε πνςημαμοθία πάθζ ημο ΤΠΔΓΓΑ εηδυεδηε μ Κακμκζζιυξ Δπζημζκςκίαξ Γδιυζζςκ Τπδνεζζχκ (ΚΔΓΤ) πμο νοειίγεζ εέιαηα επζημζκςκίαξ ηδξ δζμίηδζδξ ιε ημοξ πμθίηεξ, εκχ ημ δεφηενμ ιένμξ ημο αθμνά ηα δζμζηδηζηά έββναθα, έηζζ χζηε ιε ζοβηεηνζιέκα οπμδείβιαηα κα οπάνπεζ μιμζμιμνθία ζηδκ δμιή, ιμνθή ηαζ δζαηίκδζή ημοξ (ηαζ ιε δθεηηνμκζηά ιέζα) ζε υθδ ηδκ δδιυζζα δζμίηδζδ Βιέπε Καλνληζκφο Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ (Β έθδνζε ζπκπιεξσκέλε), Αζήλα,

35 Γ. Πνμβνάιιαηα βζα ηδκ δθεηηνμκζηή δδιυζζα δζμίηδζδ. Σμ Πνυβναιια «Πμθζηεία». Γζαιμνθχεδηε ημκ Μάζμ ημο 2000 ηαζ επζηονχεδηε ιε ημκ Ν.2880/2001, επζηαζνμπμζήεδηε ημ 2002 ιε κέμοξ ζηυπμοξ ηαζ ημ 2005 πανμοζζάζηδηε δ ακαεεςνδιέκδ έηδμζή ημο ιε ημκ ηίηθμ «Δπακίδνοζδ ημο Κνάημοξ». Σμ Πνυβναιια ένπεηαζ πνμξ επίννςζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ηδξ Δθθδκζηήξ δζμίηδζδξ βζα δζμζηδηζηή ζφβηθζζδ ιε ηζξ άθθεξ δζμζηήζεζξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ζηα πθαίζζα ηδξ επίηεολδξ ηςκ ηνζηδνίςκ ηδξ Λζζζααυκαξ βζα ηδκ Δονχπδ ημο ημ Πνυβναιια πενζβνάθμκηαζ μζ βεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ δζανημφξ ιεηαννφειζζδξ ηδξ Δθθδκζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, μζ μπμίεξ επζιενίγμκηαζ ζε 10 ααζζημφξ άλμκεξ 33 ιε ηονζυηενμ ζηυπμ ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ. ηζξ ζπέζεζξ Κνάημοξ-Πμθίηδ ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ ακααάειζζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηάπμζεξ απυ ηζξ δνάζεζξ ημο Πνμβνάιιαημξ ήηακ: Ζ ηαεζένςζδ απμβεοιαηζκήξ θεζημονβίαξ ζε Τπδνεζίεξ Αζπιήξ ιε πζθμηζηή εθανιμβή ζε μνζζιέκεξ υπςξ π.π. Γ.Ο.Τ. Αβίαξ Παναζηεοήξ. Ζ θεζημονβία one stop shop ζε ηάεε Νμιανπία. Πμθοηαηαζηήιαηα δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ιε ζφκδεζδ on-line ζημ ηαεέκα απυ αοηά ιε ημ ΤΠΔΓΓΑ, Νμιανπίεξ, Γήιμοξ ηαζ άθθεξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ αζπιήξ υπςξ π.π. Δεκζηυ Σοπμβναθείμ, ζφζηδια TAXIS ημο Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ βζα δζεηπεναίςζδ αζηδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηςδζημπμζδιέκεξ ηαζ αοημιαημπμζδιέκεξ πνάλεζξ υπςξ π.π. θμνμθμβζηή εκδιενυηδηα,πνμηδνφλεζξ ημο ΑΔΠ η.θπ. Σδθεθςκζηυ Κέκηνμ «1464» βζα δζμζηδηζηή εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ. Σδθεθςκζηυ Κέκηνμ «1502» βζα έηδμζδ πζζημπμζδηζηχκ ηαζ αεααζχζεςκ υπςξ π.π. αζθαθζζηζηή εκδιενυηδηα ή αεααίςζδ κμζδθείαξ. 33 Οη 10 βαζηθνί άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πνιηηεία» είλαη: Η αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Η βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Η ελαηνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Η αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Η Ηιεθηξνληθή Γηνίθεζε (e-government). Η κεηάβαζε ζε δηνίθεζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη ιηγφηεξν αθξηβή. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Η δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ειέγρνπ. Η ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ θαζηέξσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Η πεξαηηέξσ απνθέληξσζε κε ηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηελ Απηνδηνίθεζε. 29

36 Κέκηνα πθδνμθυνδζδξ πμθζηχκ ζηζξ Νμιανπίεξ βζα δζμζηδηζηή πθδνμθυνδζδ ημο πμθίηδ ιε ημ ηαεέκα εθμδζαζιέκμ ιε ημπζηή αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ υθα ιαγί ζοκδεδειέκα ιε ηδκ ηεκηνζηή αάζδ δεδμιέκςκ ημο ΤΠΔΓΓΑ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ηςκ άθθςκ Νμιανπζαηχκ Αοημδζμζηήζεςκ. Έηδμζδ ηαζ ηοηθμθμνία ημο «Οδδβμφ ημο Πμθίηδ» ιε πθδνμθμνίεξ βζα δζμζηδηζηά εέιαηα ηαζ πνήζζιμοξ ηδθεθςκζημφξ ανζειμφξ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ. Σμ πενζεπυιεκυ ημο ανβυηενα εκζςιαηχεδηε ζημκ δζηηοαηυ ηυπμ ημο ΤΠΔΓΓΑ ( εκχ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ιπμνεί κα θάαεζ μ πμθίηδξ απυ ημ Σδθεθςκζηυ Κέκηνμ Γζμζηδηζηχκ Πθδνμθμνζχκ ημο ΤΠΔΓΓΑ ιε ανζειυ ηθήζδξ ημ «177». Έηδμζδ ηαζ ηοηθμθμνία ηδξ εθδιενίδαξ «Γδιμζζμβναθζηά» ιε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε πνμηδνφλεζξ πνμζθήρεςκ ζημ δδιυζζμ. Ακαζπεδζαζιυξ ηαζ δθεηηνμκζηή ιμνθμπμίδζδ (ρδθζμπμίδζδ) ηςκ εκηφπςκ αζηήζεςκ ιε ηδκ δδιζμονβία δζηηοαημφ ηυπμο πμο εα οπάνπμοκ ηα έκηοπα ηςκ αζηήζεςκ ηςκ ηονζυηενςκ δζμζηδηζηχκ πνάλεςκ. πεηζηά ιε ηδκ εκζαζμπμίδζδ ηαζ απθμφζηεοζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο, αάζεζ ημο ηνίημο άλμκα ημο Πνμβνάιιαημξ, μζ δνάζεζξ ήηακ μζ ελήξ: Ζ ρδθζμπμίδζδ ηδξ Νμιμεεζίαξ. Ζ αεθηίςζδ ηςκ ηακμκζζηζηχκ νοειίζεςκ ιέζς ηαεμνζζιμφ ηνζηδνίςκ εθέβπμο ηςκ κέςκ νοειίζεςκ βζα ηδκ απμθοβή επζπνυζεεηςκ βναθεζμηναηζηχκ δζαδζηαζζχκ πένα απυ ηζξ απμθφηςξ απαναίηδηεξ. Ζ ηαηαβναθή πνμξ απθμφζηεοζδ 800 δζαδζηαζζχκ ορδθήξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ δ ακάθοζή ημοξ. Φήθζζδ κυιμο βζα ηδκ «Αοημπζζημπμίδζδ», ηδκ ακηζηαηάζηαζδ δδθαδή οθζζηάιεκςκ δζηαζμθμβδηζηχκ απυ οπεφεοκεξ δδθχζεζξ. Καεμνζζιυξ ιέβζζημο πνυκμο εκηυξ ημο μπμίμο ιπμνεί κα μθμηθδνςεεί ιία δζμζηδηζηή πνάλδ. Σμ Πνυβναιια «Ανζάδκδ». Πενζθάιαακε έκα ζφζηδια πνυζααζδξ ζε δζμζηδηζηέξ πθδνμθμνίεξ ιέζς μνβακςιέκςκ ηέκηνςκ (Call Centers), ηδκ δδιζμονβία portal δζμζηδηζηήξ πθδνμθυνδζδξ ζημ Internet βζα ημκ πμθίηδ, ηδκ θήρδ εζημκζηχκ αζηδιάηςκ, απυρεςκ ηαζ εέζεςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ εθανιμβή ακαδζμνβάκςζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ έηδμζδξ αδεζχκ ηαζ δζηαζμθμβδηζηχκ ιέζς ζοζηήιαημξ εζημκζηχκ βναθείςκ. 30

37 Γδιζμονβήεδηε ανπζηά βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ κδζζχκ ημο Αζβαίμο αθθά δ ηενάζηζα επζηοπία ημο μδήβδζακ ηδκ επέηηαζή ημο ζε υθδ ηδκ Δθθάδα ιε ζοκεπή ακακέςζδ ηαζ ειπθμοηζζιυ ημο ιε ακαζπεδζαζιέκεξ ηαζ αοημιαημπμζδιέκεξ αζηήζεζξ. ηα πθαίζζα ημο Πνμβνάιιαημξ «Ανζάδκδ», θεζημφνβδζακ Γναθεία Δκδιένςζδξ Κμζκμφ ζε Γήιμοξ, Νμιανπίεξ ηαζ Πενζθένεζεξ ζοκδεδειέκα ιε αάζεζξ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ςξ ηέκηνα υπζ ιυκμ ελοπδνέηδζδξ ηςκ πμθζηχκ αθθά ηαζ αιθίδνμιδξ επζημζκςκίαξ, ζημ πκεφια ημο Ν.1599/ ηα μπμία εκέπκεοζακ ηδκ ηαημπζκή θεζημονβία ηςκ ΚΔΠ. Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ». Σμ Πνυβναιια «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ» ιε δζηηοαηή πφθδ ( είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ πνμβναιιάηςκ ιε ζηυπμ ημκ ηεπκμθμβζηυ εηζοβπνμκζζιυ ηδξ Δθθδκζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. Δίκαζ εκηαβιέκμ ζημ Γ Κμζκμηζηυ Πθαίζζμ ηήνζλδξ ηαζ απμηεθεί έκα ζφκμθμ μθμηθδνςιέκςκ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηχκ ηεπκμθμβζηχκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ζε πμθθμφξ ημιείξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ γςήξ ζηδκ Δθθάδα ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 2,8 δζξ. Σμ Πνυβναιια απμηεθεί εθανιμβή ηδξ Λεοηήξ Βίαθμο ηδξ Δθθδκζηήξ Κοαένκδζδξ ιε ηίηθμ «Ζ Δθθάδα ζηδκ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ, ηναηδβζηή ηαζ Γνάζεζξ» πμο ηίεεηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ Κμζκμηζηχκ Πνςημαμοθζχκ e-europe 2002 ηαζ e-europe 2005 ηδξ Δ.Δ. Σμ Πνυβναιια δζανενχκεηαζ ζε 5 άλμκεξ δνάζδξ: Παζδεία ηαζ Πμθζηζζιυξ. Γνάζεζξ πνμζανιμβήξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ρδθζαηήξ επμπήξ. Δλοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηα γςήξ. Γνάζεζξ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ απυ ηδκ δδιυζζα δζμίηδζδ. Έιθαζδ ζηζξ ηεπκμθμβίεξ ΣΠΔ, ζηδκ ακαδζμνβάκςζδακαδζάνενςζδ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ πνμηεζιέκμο κα πεζνζζημφκ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. 34 Η έλλνηα ηεο Τπεξεζίαο κηαο ηάζεο (one stop shop) εκθαλίδεηαη ζηελ Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε γηα πξψηε θνξά ζηνλ Ν.1599/1986, κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη ηα Γξαθεία Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ ζηηο Ννκαξρίεο αξρηθά. Απηή ε ξχζκηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αξηάδλε» νδήγεζαλ κεηαγελέζηεξα ζηελ ζχιιεςε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ), πνπ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ Ν.3013/

38 Ακάπηολδ ηαζ απαζπυθδζδ ζηδκ ρδθζαηή μζημκμιία. Γνάζεζξ δδιζμονβίαξ ρδθζαημφ πενζαάθθμκημξ βζα ηδκ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ιε πανάθθδθδ εκίζποζδ ηςκ Μζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ. Ακάπηολδ επζημζκςκζχκ. Γνάζεζξ πανμπήξ πνμδβιέκςκ ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπδνεζζχκ ζημκ πμθίηδ. Σεπκζηή αμήεεζα. Γνάζεζξ δδιμζζυηδηαξ ηαζ πνμαμθήξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ζηδκ ημζκςκία πμθζηχκ. ε ηάεε άλμκα δνάζδξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζοιιεημπήξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ δδιυζζμοξ θμνείξ ηαζ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ απαζηείηαζ ζηεκή ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ. Ζ Δζδζηή Γναιιαηεία πμο παναημθμοεεί ηδκ υθδ πμνεία ημο Πνμβνάιιαημξ, οπάβεηαζ ζημ Τπμονβείμ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ (ΤΠΟΗΟ), υπςξ επίζδξ ηαζ δ Γζαπεζνζζηζηή Ανπή πμο έπεζ ημκ νυθμ ημο ζοκημκζζηή ημο ΔΠΚηΠ. Τπάνπεζ επίζδξ ημ Παναηδνδηήνζμ (Πα) πμο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ ιεηαθμνά δζεεκμφξ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ δ ΚηΠ Α.Δ. πμο πανέπεζ ζοιαμοθεοηζηέξ οπδνεζίεξ πνμξ ημοξ θμνείξ οθμπμίδζδξ ηαζ επμπηεφεηαζ απυ ημ ΤΠΟΗΟ ηαζ ημ ΤΠΔΓΓΑ. Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια παναημθμοεείηαζ ημιεαηά ακά ειπθεηυιεκμ Τπμονβείμ ηαζ πενζθενεζαηά ακά ειπθεηυιεκδ Πενζθένεζα, εκχ ηεκηνζηά παναημθμοεείηαζ απυ ηδκ Δκζαία Γζαπεζνζζηζηή Ανπή, ηδκ Δκζαία Δπζηνμπή Παναημθμφεδζδξ ηαζ ηζξ Ανπέξ Πθδνςιχκ ηαζ Δθέβπςκ, ηα μπμία οπάβμκηαζ υθα ζημ ΤΠΟΗΟ. Σμ Πνυβναιια «ΤΕΔΤΞΗ». Ζ ακάβηδ οθμπμίδζδξ εθανιμβχκ ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ μδήβδζε ζημκ ζπεδζαζιυ ιζαξ εκζαίαξ εζςηενζηήξ οπμδμιήξ δζηηοαηήξ δζαζφκδεζδξ (intranet) ιεηαλφ ηςκ δδιυζζςκ θμνέςκ, ημ Γίηηομ «φγεολζξ» ιε δζηηοαηή πφθδ (www2.syzefxis.gov.gr )ζημ πθαίζζμ ημο ΔΠΚηΠ. Πνυηεζηαζ βζα δίηηομ πνυζααζδξ ημνιμφ βζα θμνείξ ημο δδιμζίμο, πανέπμκηάξ ημοξ ορδθμφ επζπέδμο δοκαηυηδηεξ επζημζκςκίαξ ιέζς: Σδθεθςκίαξ (πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ηδθεθςκζηήξ επζημζκςκίαξ ακάιεζα ζημοξ θμνείξ πςνίξ πανειαμθή ζδζςηζηήξ ηδθεθςκίαξ). Δπζημζκςκίαξ Γεδμιέκςκ ( επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ ημο δδιμζίμο ιε οπμθμβζζηέξ ιέζς Internet). Δπζημζκςκία Video (ηδθεδζάζηερδ-ηδθεηπαίδεοζδ). 32

39 Γ. Φοζζηέξ ηαζ εζημκζηέξ οπδνεζίεξ ιζαξ ζηάζδξ. (one stop shops). Οζ θοζζηέξ ηαζ εζημκζηέξ (δθεηηνμκζηέξ) οπδνεζίεξ ιζαξ ζηάζδξ απμηεθμφκ ηδκ δδιμθζθέζηενδ ακά ημκ ηυζιμ ελέθζλδ ηςκ πναηηζηχκ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ ηαζ ααζίγμκηαζ ζηδκ κέα θζθμζμθία θεζημονβίαξ ημο ηνάημοξ, πμο ακηζιεηςπίγεζ ημκ πμθίηδ ςξ πεθάηδ ηαζ επμιέκςξ μζ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ πνέπεζ κα πνμζθένμκηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ημκηά ζημκ πμθίηδ-πεθάηδ βίκεηαζ ζε θοζζηυ ηαζ ρδθζαηυ επίπεδμ, ζηα πθαίζζα ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ. Ζ δδιμθζθέζηενδ εθανιμβή θοζζηήξ οπδνεζίαξ ιζαξ ζηάζδξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ ηα Κέκηνα Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ (ΚΔΠ) ηαζ απμηεθμφκ επανηή απυδεζλδ ηδξ ηαεμθζηυηδηαξ ηςκ ιεηαννοειίζεςκ πμο επζηάζζεζ δ θζθμζμθία ημο Νέμο Γδιυζζμο Μάκαηγιεκη (New Public Management). Σα ΚΔΠ απμηεθμφκ ζοκδοαζιέκδ ιεηελέθζλδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ «Αζηενίαξ» βζα ηδκ δζμζηδηζηή ελοπδνέηδζδ ηςκ απμιμκςιέκςκ ηαζ κδζζςηζηχκ πενζμπχκ ηαζ ημο Σδθεθςκζημφ Κέκηνμο 1502 βζα ηδκ δζμζηδηζηή πθδνμθυνδζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ζηδνίγμκηαζ ζηδκ πναηηζηή ηςκ Γναθείςκ Δκδιένςζδξ Πμθζηχκ πμο ζοζηάεδηακ ζηζξ Νμιανπίεξ αάζεζ ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ν.1599/1986. Ζ ζφζηαζδ ηςκ ΚΔΠ έβζκε ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 31 ημο Ν.3013/2002 ζηζξ ηαηά ηυπμοξ Πενζθένεζεξ, Νμιανπζαηέξ Αοημδζμζηήζεζξ, Γήιμοξ ηαζ Κμζκυηδηεξ ηδξ πχναξ ιε απμζημθή ηδκ πανμπή δζμζηδηζηχκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδκ δζεηπεναίςζδ ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ απυ ηδκ οπμαμθή ηδξ αίηδζδξ ιέπνζ ηδκ έηδμζδ ηδξ ηεθζηήξ δζμζηδηζηήξ πνάλδξ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ηαε φθδκ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ. ηδκ πανάβναθμ 9 ημο άνενμο 31 πνμαθέθεδηε μζ Γζεοεφκζεζξ Ονβάκςζδξ ηαζ Απθμφζηεοζδξ Γζαδζηαζζχκ ηςκ θμνέςκ ημο δδιμζίμο κα παναημθμοεμφκ ηζξ αθθαβέξ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηςκ θμνέςκ ημοξ ηαζ κα εκδιενχκμοκ άιεζα ηδκ Γζεφεοκζδ Γζαδζηαζζχκ ηαζ Παναβςβζηυηδηαξ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ ημο ΤΠΔΓΓΑ (Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ) ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ μνβακζηά ηα ΚΔΠ Με ηνλ Ν.3448/2006, ΦΔΚ 57 Α/ , ζπζηάζεθε ζηελ Γ.Γ.Γ.Γ. θαη Ηι.Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ ζηελ νπνία θαη ππάρζεθαλ ηειηθά θαη απνζχξζεθε απφ ηελ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ε Γηεχζπλζε Γηαδηθαζηψλ θαη Παξαγσγηθφηεηαο. 33

40 Καηά ηδκ δζάνηεζα οθμπμίδζδξ ηςκ ΚΔΠ εηδυεδηακ ιζα ζεζνά απυ Κ.Τ.Α. ημο ΤΠΔΓΓΑ ηαζ ημο ηαηά πενίπηςζδ ανιυδζμο Τπμονβμφ, βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ πμο δζεηπεναζχκμκηαζ ιέζς ηςκ ΚΔΠ ηαζ μκμιάγμκηαζ πζζημπμζδιέκεξ δζαδζηαζίεξ. ηζξ Κ.Τ.Α. ακαθένμκηαζ ηα δζηαζμθμβδηζηά ηαζ ημ ηυζημξ δζαδζηαζίαξ βζα ημκ πμθίηδ βζα ηζξ πζζημπμζδιέκεξ δζαδζηαζίεξ πμο δζεηπεναζχκμκηαζ ιέζς ΚΔΠ. Σα ΚΔΠ ελαπθχεδηακ ηαπφηαηα ηαζ ζήιενα θεζημονβμφκ βφνς ζηα 1050 ΚΔΠ ακά ηδκ επζηνάηεζα ζε Γήιμοξ, Κμζκυηδηεξ, Νμιανπίεξ ηαζ Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα ηςκ ιεβάθςκ πυθεςκ. Σα ΚΔΠ απμηεθμφκ ημ front office ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαζ θεζημονβμφκ απυ ηδκ ιζα ζακ «δίηηομ πχθδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ δζμίηδζδξ» ηαζ απυ ηδκ άθθδ ζακ one stop shop θοζζηήξ ιμνθήξ υπμο μ πμθίηδξ ιπμνεί κα αζηήζεζ ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο. Σα ΚΔΠ εκζζπφεδηακ ιε ηδκ δζηή ημοξ δζηηοαηή πφθδ ( βζα ηδκ πανμπή ζημοξ πμθίηεξ εηηεκμφξ δθεηηνμκζηήξ δζμζηδηζηήξ πθδνμθυνδζδξ ιέζς ημο Internet ηαζ ημ Σδθεθςκζηυ Κέκηνμ 1564, επί 24ςνμο αάζεςξ, βζα πάζδξ θφζεςξ δζμζηδηζηή εκδιένςζδ. Χξ εεηζηυηενμ ζημζπείμ ηςκ ΚΔΠ ηαηαβνάθεηαζ δ άιεζδ ηαζ επί ηυπμο ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ ηυζμ ζε θοζζηή υζμ ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή αθθά έπμοκ ηαζ έκα ζδιακηζηυ ιεζμκέηηδια ζακ εεζιυξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ, υηζ ακ δεκ ζοκμδεφμκηαζ ηαζ απυ ακηίζημζπεξ απθμοζηεφζεζξ ζηδκ θεζημονβζηή ηαζ μνβακςηζηή δμιή ηςκ θμνέςκ ιε ημοξ μπμίμοξ δζαζοκδέεηαζ ηαζ ειιέζςξ ελοπδνεηεί, ηυηε απμηεθεί ιζα επζπθέμκ δμιή ζημ ήδδ οπενδζμβηςιέκμ Δθθδκζηυ ηνάημξ επζαανφκμκηαξ ιε κέα αάνδ ημκ ήδδ οπενθμνηςιέκμ πνμτπμθμβζζιυ ημο. Μζα επζηοπδιέκδ επίζδξ οπδνεζία ιζαξ ζηάζδξ εζημκζηήξ ιμνθήξ αοηή ηδ θμνά είκαζ ηαζ ημ Οθμηθδνςιέκμ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια Φμνμθμβίαξ ημο ΤΠΟΗΟ, ημ θεβυιεκμ TAXIS (Taxation Information System). Γδιζμονβήεδηε ιε πνςημαμοθία ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ ημο Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ ημ 1998 ηαζ ιέζς ηδξ δζηηοαηήξ πφθδξ ( πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ πμθίηεξ ηδξ οπμαμθήξ ηδξ θμνμθμβζηήξ ημοξ δήθςζδξ δθεηηνμκζηά. Πένακ αοημφ ημ TAXIS ειπθμοηίγεηαζ ηαζ ιε μθμηθδνςιέκεξ θεζημονβίεξ παναημθμφεδζδξ ΦΠΑ, Κ.Β..,Φ.Α.Π. ηαζ εκδιένςζδξ ηςκ πμθζηχκ βζα γδηήιαηα ημο ΤΠΟΗΟ ιέζς ηδξ δζαζοκδειέκδξ ζζημζεθίδαξ ( 34

41 Δ. Ζ εκίζποζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Ζ εκίζποζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, απμηεθεί ζδιακηζηή πανάιεηνμ ηδξ πμθζηζηήξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ αθμφ έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα αεθηζχκεζ ηαζ κα ηάκεζ πζμ εοέθζηημ ημ νοειζζηζηυ πενζαάθθμκ ιε απμηέθεζια ηδκ πνμζέθηοζδ επεκδφζεςκ ηαζ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο ήδδ δζαιμνθςιέκμο επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ. διακηζηυηενμ πνυαθδια ημο εθθδκζημφ επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ απμηεθεί δ βναθεζμηναηία. φιθςκα ιε ιεθέηδ ηδξ Δονςπασηήξ Κεκηνζηήξ Σνάπεγαξ (Δ.Κ.Σ.), πνμζανηδιέκδξ ζημ Ακαεεςνδιέκμ Πνυβναιια Πμθζηεία ( ) δ Δθθάδα ηαηαηάζζεηαζ 125δ ζε ζφκμθμ 132 πςνχκ ςξ πνμξ ημκ ανζειυ δζαδζηαζζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ίδνοζδ ιζα κέαξ επζπείνδζδξ. Σα ιέηνα πμο έπμοκ θδθεεί βζα ηδκ ιείςζδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ απμηεθμφκ πνμζπάεεζα ζφβηθζζδξ ημο εθθδκζημφ νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ιε αοηυ ηςκ άθθςκ ηναηχκ-ιεθχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηδξ Δθθάδαξ ιε ημοξ εηαίνμοξ ηδξ ζηδκ Έκςζδ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ιζαξ ημζκήξ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ. Με μδδβυ ηα Δεκζηά πέδζα βζα ηδκ Απαζπυθδζδ 36, μ πνυκμξ μθμηθήνςζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ αδεζμδυηδζδξ ιεζχεδηε απυ δφμ ιήκεξ ζε ιζα αδμιάδα. Πανάθθδθα ιεζχεδηε δ πμθοπθμηυηδηα ηδξ ίδνοζδξ ιζαξ επζπείνδζδξ απυ 13 ζηάδζα ηαζ 11 θμνείξ ζε 6 ζηάδζα ηαζ 6 θμνείξ. διακηζηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ απθμφζηεοζδ δζαδζηαζζχκ ακαθαιαάκεηαζ ιε ημκ κέμ Ακαπηολζαηυ Νυιμ 3299/ , υπμο ιε ημ άνενμ 11 δδιζμονβείηαζ ζημ Τπμονβείμ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ (ΤΠΟΗΟ) εζδζηή επζηνμπή ιε ηίηθμ «Δπζηνμπή απθμφζηεοζδξ δζαδζηαζζχκ ζδζςηζηχκ επεκδφζεςκ» ιε ζηυπμ ηδκ ηαηαβναθή υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ακάθδρδ επεκδοηζηχκ ηαζ ακαπηολζαηχκ πνςημαμοθζχκ ιε ζημπυ ηδκ απθμφζηεοζδ ηςκ πζμ πενίπθμηςκ απυ αοηέξ. Πανάθθδθα ζημκ Νυιμ ακαθένεηαζ υηζ ημ ΤΠΟΗΟ ζημπεφεζ κα πνμαεί ζηδκ ζφζηαζδ εκζαίμο θμνέα ζημκ μπμίμ εα οπάβμκηαζ υθεξ μζ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ακάθδρδ επζπεζνδιαηζηχκ δνάζεςκ. Με ημκ Ακαπηολζαηυ Νυιμ ημ ΤΠΟΗΟ εοεθπζζηεί ζε εκίζποζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ. 36 Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε, Ν.3299/2004: «Κίλεηξα ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή χγθιηζε». ΦΔΚ 261 Α/

42 Πανάθθδθα ιε ηζξ δνάζεζξ πμο ακαθαιαάκμκηαζ ιε ημκ Ακαπηολζαηυ Νυιμ, ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά ζηδκ αεθηίςζδ ημο νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ πανέπεζ ηαζ ημ Δθθδκζηυ Κέκηνμ Δπεκδφζεςκ (ΔΛΚΔ Α.Δ.). Σμ ΔΛΚΔ ζοζηάεδηε ιε ημκ Ν.2372/ ηαζ έπεζ ηδκ ιμνθή ακχκοιδξ εηαζνείαξ πμο επμπηεφεηαζ απεοεείαξ απυ ημκ Τπμονβυ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ ηαζ έπεζ ζακ απμζημθή ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνμζέθηοζδ άιεζςκ επεκδφζεςκ ζηδκ πχνα ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ακάπηολδξ ζοκενβαζζχκ εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ ιε λέκεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ δζεεκείξ Ονβακζζιμφξ. Σμ ΔΛΚΔ δζμζηείηαζ απυ Πνυεδνμ ιε 9ιεθέξ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηαζ Γεκζηυ Γζεοεοκηή ηαζ έπεζ 24 άημια πνμζςπζηυ δζανενςιέκμ ζε Σιήιαηα, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηάημπμζ ιεηαπηοπζαημφ ηίηθμο. Δθανιυγεζ ζηδκ θεζημονβία ημο ηδκ ηαηηζηή ημο one stop shop εζημκζηήξ ιμνθήξ, ιε ηδκ πανμπή δςνεάκ ηαζ έβηονδξ εκδιένςζδξ ηαζ πθδνμθυνδζδξ ζημοξ μζμκεί επεκδοηέξ ιέζς ημο δζηηοαημφ ημο ηυπμο ( Πανάθθδθα υζμκ αθμνά ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ, ζδιακηζηή ελέθζλδ ζοκηεθείηε ιε ημκ Ν.3325/ , υπμο ζημ άνενμ 32 πνμαθέπεηαζ δ ζφζηαζδ Δεκζημφ οιαμοθίμο Μζηνμιεζαίςκ Δπζπεζνήζεςκ (Δ..Μ.Δ.). Σμ οιαμφθζμ απμηεθεί ζοιαμοθεοηζηυ υνβακμ ηδξ ηοαένκδζδξ ηαζ οπάβεηαζ απεοεείαξ ζημκ Τπμονβυ Ακάπηολδξ. ηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο Δ..Μ.Δ. είκαζ δ οπμαμθή πνμηάζεςκ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ ηαζ αεθηίςζδ ημο νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ επζπθέμκ δ επελενβαζία πνμηάζεςκ πμο εα ζοιαάθθμοκ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ Μι.Δ. εκχ πανάθθδθα παναημθμοεεί ηδκ εονςπασηή πμθζηζηή βζα ηζξ Μι.Δ. ηαζ πνμάβεζ ηδκ ζοιιεημπή ηςκ εθθδκζηχκ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ ζε ημζκμηζηά ακαπηολζαηά πνμβνάιιαηα. Δπίζδξ ιέζς ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηα Πνμβνάιιαηα «Γζηηοςεείηε» ηαζ «Δπζπεζνείηε Ζθεηηνμκζηά» βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ Μι.Δ. ηαζ ιέζς ημο ΤΠΔΓΓΑ δναζηδνζμπμζείηαζ ημ Πνυβναιια «Μεηέπς», βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ Μι.Δ. επίζδξ. 38 Ν.2372/1996: «χζηαζε θνξέσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 29 Α/ Ν3325/2005: «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 68 Α/

43 Σμ Πνυβναιια «Γζηηοςεείηε» έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ ιε ηδκ κέα ηεπκμθμβία ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πνμζθένεζ ημ δζαδίηηομ. Υςνίγεηαζ ζε δφμ οπυ-δνάζεζξ, ζηδκ μζημκμιζηή εκίζποζδ, πμο αθμνά ζηδκ επζδυηδζδ βζα αβμνά ελμπθζζιμφ ηαζ οπδνεζζχκ δζαδζηηφμο ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηή ζηήνζλδ,ζηδκ μπμία εζδζηεοιέκμζ ζφιαμοθμζ πανέπμοκ οπμζηήνζλδ ηαζ εηπαίδεοζδ ζε επζπεζνδιαηίεξ ηαζ ενβαγυιεκμοξ. Σμ πνυβναιια πνμζθένεζ εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ηαζ ιέζς δζηηοαηήξ πφθδξ( εκχ θεζημονβεί ηαζ Γναθείμ Πθδνμθυνδζδξ βζα ηδκ εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πνυβναιια. 40 Σμ Πνυβναιια «Δπζπεζνείηε Ζθεηηνμκζηά» έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ δθεηηνμκζημπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ιέζς ηεπκμθμβζηχκ επεκδφζεςκ πμο εα ζοιαάθθμοκ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημοξ. Σμ Πνυβναιια «Μεηέπς» είκαζ ιζα δνάζδ ημο ΤΠΔΓΓΑ πμο πανέπεζ ζηζξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ πνδιαημδυηδζδ βζα ηδκ πνμιήεεζα ελμπθζζιμφ ηαζ εθανιμβχκ πθδνμθμνζηήξ. Σέθμξ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή ζοκμθζηή πανέιααζδ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδκ επίηεολδ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ζφβηθζζδξ ιε ηζξ άθθεξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, εεςνείηαζ ημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια «Ακηαβςκζζηζηυηδηα» (ΔΠΑΝ) ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ (δζηηοαηή πφθδ ημ μπμίμ εκηάζζεηαζ ζημ Γ Κμζκμηζηυ Πθαίζζμ ηήνζλδξ, ανενχκεηαζ ζε 9 Άλμκεξ ηαζ 42 Μέηνα ηαζ είκαζ ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 6,5 δζξ Δονχ. ηυπμξ ημο ΔΠΑΝ είκαζ δ εκίζποζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζε ημιείξ υπςξ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ δ πνδιαημδυηδζδ δνάζεςκ εηζοβπνμκζζιμφ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηςκ Μι.Δ. ηονίςξ, ηαζ δ εκίζποζδ εζδζηχκ ηαηδβμνζχκ ημο πθδεοζιμφ υπςξ π.π. μζ κέμζ. Κφνζμξ οπεφεοκμξ οθμπμίδζδξ ημο Πνμβνάιιαημξ είκαζ ημ Τπμονβείμ Ακάπηολδξ, αθθά ζοκενβάγεηαζ ηαζ ιε άθθμοξ δδιυζζμοξ θμνείξ ζε ζοβηεηνζιέκα ιέηνα ημο Πνμβνάιιαημξ. 40 Σμ Πνυβναιια πνδιαημδμηείηαζ ςξ ελήξ: Ζ πνχηδ οπμδνάζδ (μζημκμιζηή εκίζποζδ) πνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ιέηνμ 3.2 ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ» ηαζ δ δεφηενδ οπμδνάζδ (εηπαζδεοηζηή ζηήνζλδ) απυ ημ ιέηνμ 8.2 ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ «Ακηαβςκζζηζηυηδηα» ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ. 37

44 Β. ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ. Β 1. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ- ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ. ΓΟΜΖ, ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ. φιθςκα ιε υζα έπμοιε δεζ ιέπνζ ζηζβιήξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ ιία πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ βζα κα είκαζ επζηοπδιέκδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή πνέπεζ κα πθδνμί μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ, αθθζχξ είκαζ ιία ιάηαζα άζηδζδ επί πάνημο πςνίξ πνμμπηζηέξ αεθηίςζδξ ημο δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηαη επέηηαζδ ημο νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ, ίζα-ίζα ηαηαθήβεζ κα είκαζ ηαζ επζαανοκηζηή ιε ηζξ πνυζεεηεξ δζαδζηαζίεξ πμο δδιζμονβεί ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ εθέβπμο ηαζ παναημθμφεδζήξ ημοξ. Οζ πνμτπμεέζεζξ επζηοπίαξ ιζαξ πμθζηζηήξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ επζαάθθμοκ κα είκαζ αοηή ζοκεηηζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ ηαζ υπζ απμζπαζιαηζηή ηαζ πενζεςνζαηή, κα οπαημφεζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ανπέξ ηαζ υπζ κα εθανιυγεζ ad hoc πανειαάζεζξ πςνίξ ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ, κα είκαζ ηοθζυιεκδ δδθαδή κα επεηηείκεηαζ ζε αάεμξ πνυκμο ηαζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ αθθαβέξ ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ υπζ κα είκαζ αναπφαζα ηαζ ζοιπηςιαηζηή, κα εθανιυγεζ ημ ζφκμθμ ηςκ απαναίηδηςκ πναηηζηχκ ηαζ υπζ κα είκαζ επζθεηηζηή ηαζ ηέθμξ κα ειπενζέπεζ ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηδξ ηεκηνζηήξ επμπηζηήξ ιμκάδαξ ηαζ ηςκ επζιένμοξ θμνέςκ, ηαεχξ ηαζ αοηχκ ηςκ θμνέςκ ιεηαλφ ημοξ. Βάζεζ ηςκ παναπάκς ακαθενεέκηςκ ηνζηδνίςκ ηαηαθαααίκμοιε πυζμ ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ ζοιιεημπή ηςκ επζιένμοξ θμνέςκ ζε ιζα ζεζνά επζηοπδιέκςκ δνάζεςκ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ, βζ αοηυ εα δμφιε ηδκ θεζημονβία εκηυξ εκυξ δδιυζζμο θμνέα υζμκ αθμνά ηδκ πμθζηζηή απθμφζηεοζδξ πμο εθανιυγεζ ηαζ ζοβηεηνζιέκα εα ελεηάζμοιε ηδκ Γεκζηή Γναιιαηεία Δπζημζκςκίαξ-Γεκζηή Γναιιαηεία Δκδιένςζδξ. 38

45 Γμιή ηδξ Γ. Γ. Δπζημζκςκίαξ-Γ. Γ. Δκδιένςζδξ. Ζ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ απμηεθεί ημκ δδιυζζμ θμνέα πάναλδξ ηαζ επμπηείαξ ηδξ μπηζημαημοζηζηήξ πμθζηζηήξ (πμθζηζηή βζα ηα Μέζα Μαγζηήξ Δπζημζκςκίαξ-ΜΜΔ) ημο Δθθδκζημφ ηνάημοξ ηαζ ηαοηυπνμκα απμηεθεί ημκ θμνέα πμο είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ, ηςκ επζπεζνήζεςκ,ηςκ μνβακχζεςκ ηαζ ηςκ δδιμζίςκ θμνέςκ ζπεηζηά ιε ηα ηεηηαζκυιεκα ζηδκ Δθθάδα ηαεχξ ηαζ βεβμκυηςκ ιε εθθδκζηυ εκδζαθένμκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ ελςηενζηυ. Δπίζδξ απμηεθεί ημκ επίζδιμ δίαοθμ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ημο Δθθδκζημφ ηνάημοξ ιε ηα άθθα ηνάηδ, ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ άθθμοξ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ ζπεηζηά ιε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηα ΜΜΔ αθθά ηαζ βεκζηυηενα εέιαηα εκδιένςζδξ. Ζ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ, ζοζηάεδηε βζα πνχηδ θμνά ςξ Τθοπμονβείμ Σφπμο & Σμονζζιμφ ιε ημκ Ακαβηαζηζηυ Νυιμ 45 ηδξ 29/31 Αοβμφζημο , ζηδκ ζοκέπεζα ηαζ ιέπνζ ηδκ Μεηαπμθίηεοζδ θεζημφνβδζε ιε δζάθμνα μνβακςηζηά ζπήιαηα υπςξ Γεκζηή Γζεφεοκζδ Σφπμο & Πθδνμθμνζχκ, Τθοπμονβείμ Σφπμο & Πθδνμθμνζχκ, Τπμονβείμ Σφπμο & Πθδνμθμνζχκ είηε αοημηεθχξ, είηε οπαβυιεκδ άθθμηε ζημκ Πνςεοπμονβυ, άθθμηε ζηδκ Πνμεδνία ηδξ Κοαένκδζδξ ηαζ άθθμηε ζημ Τπμονβείμ Δλςηενζηχκ. Σμ 1974 οπάπεδηε ζημ Τπμονβείμ Πνμεδνίαξ ηδξ Κοαένκδζδξ ηαζ θεζημφνβδζε ςξ Γεκζηή Γναιιαηεία Σφπμο & Πθδνμθμνζχκ ιέπνζ ημ 1994 μπυηε ιε ημ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 181/ ζοβηνμηήεδηε ζε Τπμονβείμ Σφπμο & Μέζςκ Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ. Σμ 2004 ημ Τπμονβείμ Σφπμο ηαηανβήεδηε ιε ημ άνενμ 2 ημο Ν.3242/2004 ηαζ ζηδκ εέζδ ημο ζοζηάεδηακ 2 Γεκζηέξ Γναιιαηείεξ οπαβυιεκεξ ζημκ Πνςεοπμονβυ, δ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ ηαζ δ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ ζηζξ μπμίεξ πενζήθεακ πθέμκ μζ ανιμδζυηδηεξ ημο ηαηανβδεέκημξ Τπμονβείμο Σφπμο ηαζ ΜΜΔ. Ο Πνςεοπμονβυξ ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ (ΤΑ) Τ93/ ακάεεζε ηδκ επμπηεία ηςκ 2 Γεκ. Γναιιαηεζχκ ζημκ Τπμονβυ Δπζηναηείαξ. 41 Ο Α.Ν.45 ηεο 29/31 Απγνχζηνπ 1936 απνηέιεζε έλα απφ ηα πξψηα λνκνζεηήκαηα ηεο δηθηαηνξίαο Μεηαμά θαη ε ζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή απνηέιεζε φξγαλν πξνψζεζεο ηεο θεληξηθά θαηεπζπλφκελεο εηθφλαο ηεο Διιάδαο θαη πξνπαγάλδαο ηνπ ιεγφκελνπ Γ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Σέηνηα λνκνζεηήκαηα έρνπλ κεγάιν ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ ζήκεξα γηαηί αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θηινζνθία ησλ απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 42 Π.Γ.181/1994: «πγθξφηεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ ζε Τπνπξγείν Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο». ΦΔΚ 116 Α/

46 Ο Ονβακζζιυξ πμο δζέπεζ ηζξ δφμ Γεκζηέξ Γναιιαηείεξ μοζζαζηζηά δεκ δζαθένεζ απ αοηυκ πμο ίζποε βζα ημ πνχδκ Τπμονβείμ Σφπμο ηαζ ΜΜΔ δδθαδή υηζ πνμαθεπυηακ απυ ημ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 258/ ηαζ βζα ηδκ ηυηε Γεκζηή Γναιιαηεία Σφπμο ηαζ Πθδνμθμνζχκ ημο Τπμονβείμο Πνμεδνίαξ, ιέπνζ κα εεζπζζηεί κέμξ Ονβακζζιυξ, μ μπμίμξ ακαιέκεηαζ κα εεζιμεεηδεεί ημ αιέζςξ πνμζεπέξ δζάζηδια. Ζ ααζζηή δμιή ηδξ οπδνεζίαξ είκαζ δ ελήξ: Οζ ανιμδζυηδηεξ Τπμονβμφ Σφπμο έπμοκ ιεηααζααζηεί απυ ημκ Πνςεοπμονβυ ζημκ Κοαενκδηζηυ Δηπνυζςπμ ηαζ Τθοπμονβμφ Σφπμο ζημκ Ακαπθδνςηή Κοαενκδηζηυ Δηπνυζςπμ. Οζ δφμ Γεκζηέξ Γναιιαηείεξ ιε ηδκ Κ.Τ.Α.Τ94/ έπμοκ επζηεθαθήξ δ ηάεε ιία ημκ δζηυ ηδξ Γεκζηυ Γναιιαηέα. Βάζεζ ημο άνενμο 2 ημο Π.Γ. 258 μζ Κοαενκδηζηυξ Δηπνυζςπμξ ηαζ Ακαπθδνςηήξ Κ.Δ. ηαεχξ ηαζ μζ 2 Γεκζημί Γναιιαηείξ έπμοκ δζηά ημοξ Αοημηεθή Γναθεία βζα δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ πμο ζηεθεπχκμκηαζ ιε οπαθθήθμοξ ηδξ οπδνεζίαξ, είηε ιε οπαθθήθμοξ άθθςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ ηαζ Ν.Π.Γ.Γ. ζε απυζπαζδ, είηε ιε ιεηαηθδημφξ πμθζηζημφξ δζμζηδηζημφξ οπαθθήθμοξ. 45 Οζ 2 Γεκζηέξ Γναιιαηείεξ πςνίγμκηαζ ζε δζεοεφκζεζξ ιε δζηέξ ηδξ ανιμδζυηδηεξ βζα ηδκ ηαεειία λεπςνζζηά. οβηεηνζιέκα ζηδκ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ οπάβμκηαζ μζ Γζεοεφκζεζξ Πθδνμθυνδζδξ, Ακαθφζεςκ & Σεηιδνίςζδξ, Δπμπηείαξ ηςκ ΜΜΔ, Πθδνμθμνζηήξ, Γζμίηδζδξ, Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ, Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ, Π..Δ.Α, ημ MEDIA DESK ηαζ ημ Γναθείμ Σφπμο ημο Τπμονβείμο Μαηεδμκίαξ- Θνάηδξ. Ακηίζημζπα ζηδκ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ οπάβμκηαζ μζ Γζεοεφκζεζξ Τπδνεζζχκ Δλςηενζημφ, Γδιμζίςκ πέζεςκ ηαεχξ ηαζ ηα Γναθεία Σφπμο & Δπζημζκςκίαξ ημο Δλςηενζημφ. 43 Π.Γ.258/1993: «Οξγαληζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο». ΦΔΚ 112 Α/ Τ.Α.Τ93 / : «Γηνξηζκφο Δπηθεθαινχο Δπνπηεχνληνο θαη Αλαπιεξσηνχ Δπνπηεχνληνο ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο, πξψελ Τπνπξγείνπ Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο» θαη Κ..Τ.Α.Τ94/ : «Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα Δπηθνηλσλίαο θαη Γεληθνχ Γξακκαηέα Δλεκέξσζεο ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο, πξψελ Τπνπξγείνπ Σχπνπ θαη ΜΜΔ». ΦΔΚ 153 Γ/ ρεηηθά κε ηελ ζηειέρσζε ησλ Απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο εγεζίαο ηεο ππεξεζίαο, βιέπε άξζξν 30 παξ.9 ηνπ Ν.1558/1985: «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά ξγαλα» ΦΔΚ 137 Α/ , άξζξν 71 ηνπ Ν.1943/1991: «Δθζπγρξνληζκφο ηεο Οξγάλσζεο θαη ηεο Λεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΦΔΚ 50 Α/ θαη Πξάμε 19 ηεο , ΦΔΚ 68 Β/

47 ηδκ οπδνεζία έπμοκ ηαηανβδεεί μζ Γεκζηέξ Γζεοεφκζεζξ ηαζ δζανενχκεηαζ ςξ Κεκηνζηή Τπδνεζία ηαζ Πενζθενεζαηέξ Τπδνεζίεξ. ηδκ Κεκηνζηή Τπδνεζία οπάβμκηαζ υθεξ μζ Γζεοεφκζεζξ ηςκ 2 Γεκζηχκ Γναιιαηεζχκ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς, πθδκ ηςκ Γναθείςκ Σφπμο & Δπζημζκςκίαξ εζςηενζημφ 46 ηαζ ηςκ Γναθείςκ Σφπμο & Δπζημζκςκίαξ Δλςηενζημφ 47 ηα μπμία κμμφκηαζ ςξ Πενζθενεζαηέξ Τπδνεζίεξ. ηδκ Κεκηνζηή Τπδνεζία θεζημονβεί ςξ αοημηεθέξ βναθείμ ημ Γναθείμ MEDIA Αεδκχκ 48 (MEDIA DESK HELLAS) οπαβυιεκμ απεοεείαξ ζηδκ Γεκζηή Γναιιαηεία Δπζημζκςκίαξ ηαζ επίζδξ ακελάνηδημ ηιήια Τπδνεζίαξ Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο (ΤΓΔ) οπαβυιεκμ ζημ Γεκζηυ Λμβζζηήνζμ ημο Κνάημοξ, πμο δζελάβεζ ημοξ μζημκμιζημφξ εθέβπμοξ ηδξ οπδνεζίαξ. 46 Σα Γξαθεία Σχπνπ & Δπηθνηλσλίαο Δζσηεξηθνχ (Γηαπεξηθεξεηαθά) είλαη ηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί ζηηο έδξεο ησλ 2 Πεξηθεξεηαθψλ Τπνπξγείσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Αηγαίνπ (ην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί αθφκα, παξακέλεη αλελεξγφ) θαη ππάγνληαη ζηελ Γηεχζπλζε Πιεξνθφξεζεο ηεο Γ.Γ.Δπηθνηλσλίαο ζε επίπεδν Κεληξηθήο Τπεξεζίαο. 47 Σα Γξαθεία Σχπνπ & Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνχ (ΓΣΔ εμσηεξηθνχ) είλαη ηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ησλ ειιεληθψλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ ζην εμσηεξηθφ θαη έρνπλ ζαλ αξκνδηφηεηα ηελ απνζηνιή ησλ Γειηίσλ Σχπνπ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ATLAS ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπηθά κε ειιεληθφ ελδηαθέξνλ. Γηαθξίλνληαη ζε Γξαθεία Σχπνπ Α, Β θαη Γ Σάμεο αλαιφγσο κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ρψξαο γηα ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα πνπ βξίζθεηαη ην θάζε έλα απφ απηά θαη ζηειερψλνληαη κε δηπισκαηηθνχο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ2 (Αθφινπζνη Δπηθνηλσλίαο) θαζψο θαη κε δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο απφ ηελ Κ.Τ. Απηή ηελ ζηηγκή είλαη ελεξγά θαη ιεηηνπξγνχλ 38 ΓΣΔ αλά ηνλ θφζκν απφ ηα 56 πξνβιεπφκελα θαη αλακέλεηαη λα αλνίμεη ην 39 ν (ΓΣΔ αγθάεο) εληφο ησλ πξνζερψλ εκεξψλ. Σα ΓΣΔ εμσηεξηθνχ ππάγνληαη ζηελ Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Δμσηεξηθνχ ηεο Γ.Γ.Δλεκέξσζεο, ζηελ νπνία απνζηέιινληαη θαζεκεξηλά ηα Γ.Σ. θαη ε νπνία αμηνινγεί ηελ πιεξνθνξία κέζσ ησλ 10 Γξαθείσλ (Desks) πνπ έρεη θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηελ πξνσζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο εληφο Διιάδαο κέζσ mail, Fax θαη δηαβαζκηζκέλσλ εγγξάθσλ. Σα πεξί ηεο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζήο ηνπο θαζψο θαη πεξί ηνπ status ησλ Αθνινχζσλ Δπηθνηλσλίαο ξπζκίδεη εθηελψο ν Ν.3166/2003: «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ επξχηεξν ηνκέα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο» ΦΔΚ 178 Α/ Σν MEDIA DESK HELLAS είλαη ην ειιεληθφ γξαθείν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Media (Measures pour Encourager le Developpment de l Industrie Audiovisuelle/ Μέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νπηηθναθνπζηηθήο βηνκεραλίαο), ην νπνίν ππάγεηαη ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο θαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απφ ηηο νπνίεο θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Πξφθεηηαη γηα ην Πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο βηνκεραλίαο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ Media Plus ( ) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 513 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ, ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Media I ( ) θαη Media II( ). Απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε απφθαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξίνδν Σν ειιεληθφ γξαθείν Media Desk Hellas ιεηηνπξγεί σο γξαθείν ελεκέξσζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ειιεληθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ ρψξνπ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα Media ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηφζν ζε θπζηθφ επίπεδν κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, φζν θαη ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο αιιά θαη κε ελεκέξσζε απφ ηελ ηζηνζειίδα πνπ ιεηηνπξγεί ελζσκαησκέλε ππφ κνξθή portal ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο 41

48 ηδκ επμπηεία ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ οπάβμκηαζ αηυια εηηυξ απυ ημ Γναθείμ Media Αεδκχκ ηαζ ηα Αεδκασηυ Πναηημνείμ Δζδήζεςκ Μαηεδμκζηυ Πναηημνείμ Δζδήζεςκ Α.Δ. 49 (Α.Π.Δ.- Μ.Π.Δ. Α.Δ.), δ Δθθδκζηή Ραδζμθςκία Σδθευναζδ Α.Δ. 50 (ΔΡΣ Α.Δ.), ημ Ηκζηζημφημ Οπηζημαημοζηζηχκ Μέζςκ 51 (Η.Ο.Μ.) ηαζ ημ Δεκζηυ Οπηζημαημοζηζηυ Ανπείμ 52 (Δ.Ο.Α.). Οζ επμπηεουιεκμζ αοημί θμνείξ θεζημονβμφκ οπυ ακελάνηδημ ή αοηυκμιμ ηαεεζηχξ ιε ηδκ κμιζηή ιμνθή ακςκφιμο εηαζνείαξ οπυ ηδκ επίαθερδ υιςξ ηδξ Γ.Γ.Δ.- Γ.Γ.Δ. 49 Σν Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ Α.Δ. (ΑΠΔ-ΜΠΔ Α.Δ.) δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ Αζελατθνχ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (ΑΠΔ) θαη ηνπ Μαθεδνληθνχ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (ΜΠΔ) κε ηνλ Ν.3444/2006: «χζηαζε Δζληθνχ Οπηηθναθνπζηηθνχ Αξρείνπ ξχζκηζε ζεκάησλ Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΦΔΚ 46 Α/ Σν ΑΠΔ-ΜΠΔ Α.Δ. απνηειεί πιένλ ην εζληθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ ηεο Διιάδαο. (Γηθηπαθή πχιε Σν Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ (ΑΠΔ Α.Δ.) πνπ είρε ζπζηαζεί κε ην Π.Γ.150/1994: «Ίδξπζε θαη θαηαζηαηηθφ ηεο Α.Δ. Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ» ΦΔΚ 101 Α/ κε έδξα ηελ Αζήλα είρε ζαλ πξαθηνξείν βέβαηα ηζηνξία ζρεδφλ 100 ρξφλσλ εθφζνλ μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1905 κε δηεπζπληή ηνλ Ησάλλε Παξξέλ κε ζθνπφ ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε εζσηεξηθψλ θαη δηεζλψλ εηδήζεσλ, θσηνγξαθηψλ θαη ξαδηνηειενπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ δηαλνκή ηνπο ζηα ΜΜΔ ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Οκνγέλεηαο ζην εμσηεξηθφ.. Αληίζηνηρα ην Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ (ΜΠΔ Α.Δ.) πνπ είρε ζπζηαζεί κε ην Π.Γ.149/1994: «Ίδξπζε θαη θαηαζηαηηθφ ηεο Α.Δ. Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ» ΦΔΚ 100 Α/ κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε επηηεινχζε ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηα ΜΜΔ ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ δηαβαιθαληθή ζπλεξγαζία, πξσηνζηαηψληαο ζηελ δεκηνπξγία ην 1995 ηεο Έλσζεο ησλ Βαιθαληθψλ Πξαθηνξείσλ Δηδήζεσλ (ΑΒΝΑ) κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. 50 Η Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε Α.Δ.(ΔΡΣ Α.Δ.) απνηειεί ηνλ δεκφζην ξαδηνηειενπηηθφ θνξέα ηεο ρψξαο θαη ζπζηάζεθε σο αλεμάξηεηνο θνξέαο ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο κε ηνλ Ν.1730/1987: «Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε, Αλψλπκε Δηαηξεία ΔΡΣ Α.Δ.» ΦΔΚ 145 Α/ Ωο εληαίνο θνξέαο πεξηιακβάλεη ηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο ΔΣ-1 θαη ΝΔΣ θαη ηελ ΔΡΣ-3 (ηειενπηηθφο ζηαζκφο ΔΣ-3 θαη ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο «Μαθεδνλία») θαζψο θαη ηα ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΡΑ (Διιεληθή Ραδηνθσλία).(Γηθηπαθή πχιε ). 51 Σν Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ (Ι.Ο.Μ.) είλαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα ηελ νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία. πζηάζεθε σο απηφλνκνο θνξέαο ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο κε ην Π.Γ.172/1994: «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ» ΦΔΚ 108 Α/ θαη έρεη ζαλ αξκνδηφηεηεο λα παξάγεη έξεπλεο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ηα πνιπκέζα θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα ελψ παξάιιεια παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη λα επηιακβάλεηαη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ησλ εζληθψλ ζέζεσλ ζε δηαδηθαζίεο θαη πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Φέηνο κφιηο εγθαηαζηάζεθε ζην λέν θηίξην καδί κε ηελ ππφινηπε ππεξεζία, ζε έλα αλαλεσκέλν πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθέο πξννπηηθέο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιφγσ ηεο άκεζεο γεηηλίαζεο κε ηελ επνπηεχνπζα αξρή.(γηθηπαθή πχιε ) 52 Σν Δζληθφ Οπηηθναθνπζηηθφ Αξρείν (Δ.Ο.Α.) ζπζηάζεθε κε ηνλ πξφζθαην Ν. 3444/2006 κε ηνλ νπνίν έγηλε θαη ε ζπγρψλεπζε ησλ 2 εζληθψλ πξαθηνξείσλ (ΑΠΔ θαη ΜΠΔ) ζε έλα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ λέν θνξέα ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγήζεη σο εζληθή αξρεηνζήθε νπηηθναθνπζηηθνχ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα ζηεγαζηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Γ.Δ.-Γ.Γ.Δ., ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο θαη ζα έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ δηάζσζε θαη δηαηήξεζε ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ θαη ςεθηαθψλ έξγσλ ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν άκεζε πξφζβαζε ζηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο. 42

49 Σέθμξ ζε ζηεκή ζοκενβαζία ιε ηδκ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ ζηα πθαίζζα ηδξ θεζημονβίαξ ημο ςξ επμπηζηή ανπή ηςκ ναδζμθςκζηχκ ηαζ ηδθεμπηζηχκ ζηαειχκ ηδξ πχναξ ανίζηεηαζ ηαζ ημ Δεκζηυ οιαμφθζμ Ραδζμηδθευναζδξ (ΔΡ) (Γζηηοαηή Πφθδ θεζημονβχκηαξ υιςξ ςξ Ακελάνηδηδ Γζμζηδηζηή Ανπή (ΑΓΑ) πμο θμβμδμηεί απεοεείαξ ζημ Κμζκμαμφθζμ ζπεηζηά ιε ηζξ απμθάζεζξ ημο ηαζ υπζ ζηδκ ηοαένκδζδ. Σμ ΔΡ απμηεθεί ιία απυ ηζξ πνχηεξ ηαζ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ΑΓΑ πμο θεζημφνβδζακ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζοζηάεδηε ιε ημκ Ν.1866/1989. Σμ ΔΡ είκαζ 7ιεθέξ υνβακμ (Πνυεδνμξ, Ακηζπνυεδνμξ ηαζ 5 ηαηηζηά ιέθδ) ηαζ έπεζ εθεβηηζηέξ ηαζ ηονςηζηέξ ανιμδζυηδηεξ υζμκ αθμνά ηδκ θεζημονβία ηςκ ναδζμθςκζηχκ ηαζ ηδθεμπηζηχκ ζηαειχκ δδθαδή μοζζαζηζηά ιεηααζαάζηδηακ ανιμδζυηδηεξ ηδξ μπμίεξ ηαηείπε δ Γζεφεοκζδ Δπμπηείαξ ηςκ ΜΜΔ ημο πνχδκ Τπμονβείμο Σφπμο, πνμ ηδξ ζοζηάζεχξ ημο ΔΡ. Ζ απμθαζζζηζηή ανιμδζυηδηα ημο ΔΡ ηαημπονχκεηαζ εεζιζηά ηυζμ απυ ημ φκηαβια, υζμ ηαζ απυ ιζα ζεζνά κμιμεεηήιαηα πμο δζέπμοκ ηδκ θεζημονβία ημο Καηαξρήλ ζην χληαγκα (1975/1986/2001) κε ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζή ηνπ, θαηνρπξψλνληαη ζεζκηθά ηφζν νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΔΡ (άξζξν 15, παξ.2) φζν θαη ην ηδηαίηεξν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κειψλ ηνπ θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ έλαληη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο (άξζξν 101 Α). Πέξαλ ηνπ πληάγκαηνο κηα ζεηξά λνκνζεηήκαηα πνπ ςεθίζηεθαλ ζσξαθίδνπλ ζεζκηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Ο ιφγνο ηεο χπαξμεο ηφζσλ λφκσλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ ηνπ ΔΡ, νθείιεηαη ζηηο αιιεπάιιειεο κεηαβνιέο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιφγσ ηεο αλάγθεο θαηνρχξσζεο ηεο απνθαζηζηηθήο αξκνδηφηεηαο πνπ έρεη σο Αλεμάξηεηε Αξρή ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο ΑΓΑ πνπ έρνπλ θπξίσο ειεγθηηθέο αιιά φρη θπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο. Πέξα ινηπφλ ηνπ ηδξπηηθνχ Ν.1866/1989: «Ίδξπζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο θαη παξνρή αδεηψλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ» ΦΔΚ 222 Α/ , έρνπκε ηνλ βαζηθφ λφκν πνπ δηέπεη ζήκεξα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ηνλ Ν.2863/2000: «Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θαη άιιεο Αξρέο θαη ξγαλα ηνπ ηνκέα παξνρήο ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ» ΦΔΚ 262 Α/ , αιιά θαη δεπηεξεπφλησο έρνπκε ηνπο εμήο λφκνπο θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα: Ν.2328/1995: «Ννκηθφ θαζεζηψο ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο ηνπηθήο ξαδηνθσλίαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο ξαδηνηειενπηηθήο αγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΦΔΚ 159 Α/ Ν.2644/1998: «Παξνρή ζπλδξνκεηηθψλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» ΦΔΚ 233 Α/ ( Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο). Ν.3021/2002: «Πεξηνξηζκνί ζηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΦΔΚ 143 Α/ (Ρπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ην αζπκβίβαζην ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ). Ν.3051/2002: «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» ΦΔΚ 220 Α/ Π.Γ.100: «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο ξαδηνηειενπηηθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 97/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30 εο Ινπλίνπ ηνπ (ΔΔ αξηζ.l 202 ηεο ,ζει. 60) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 89/552/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ αξηζ.l 298 ηεο ,ζει.23) ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ» ΦΔΚ 98 Α/ (Η ελζσκάησζε ησλ 2 Οδεγηψλ γηα ηελ «Σειεφξαζε ρσξίο ζχλνξα» ΣΥ). 43

50 Απμζημθή ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ. Ζ απμζημθή ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ, υπςξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ονβακζζιμφ ηδξ οπδνεζίαξ (Π.Γ.258/1993) ιε ηζξ ηεθεοηαίεξ ηνμπμπμζήζεζξ πμο επήθεακ ιε ημ άνενμ 2 ημο Ν.3242/ , υπςξ ειπθμοηίζηδηε ιε ηζξ πνμηεζκυιεκεξ πανειαάζεζξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ πεδίμο 55 ζπεηζηά ιε ημ επζπεζνδζζαηυ ένβμ ηδξ οπδνεζίαξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ ακηζηεζιεκζηή πθδνμθυνδζδ ημο Δθθδκζημφ θαμφ, ζηδκ εκδιένςζδ ηςκ μνβάκςκ ημο ηνάημοξ βζα ηα ζδιακηζηά δζεεκή βεβμκυηα ηαζ ηζξ απυρεζξ ηςκ ΜΜΔ ζηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πχνα, ζηδκ πνμαμθή ζε ζοκενβαζία ιε ημ Τπμονβείμ Δλςηενζηχκ ηαζ θμζπμφξ ανιυδζμοξ θμνείξ, ηςκ εθθδκζηχκ εέζεςκ ζημ ελςηενζηυ ηαζ ζηδκ εκδιένςζδ ημο απυδδιμο εθθδκζζιμφ ηαεχξ ηαζ ζηδκ θήρδ ηςκ κμιμεεηζηχκ ηαζ ηακμκζζηζηχκ πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ νφειζζδ ημο εονφηενμο ημιέα ηςκ ΜΜΔ, ζημ πθαίζζμ ηςκ δζεεκχκ ηαζ εονςπασηχκ ελεθίλεςκ. Ακαθοηζηυηενα ηαζ εζδζηυηενα μζ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ, πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ ηα ελήξ ζημζπεία: Σδκ ακηζηεζιεκζηή πθδνμθυνδζδ ημο Δθθδκζημφ θαμφ. Σδκ εκδιένςζδ ηςκ μνβάκςκ ημο ηνάημοξ ηαζ ηςκ θμνέςκ ημο δδιυζζμο ημιέα βζα ηα ζδιακηζηά δζεεκή βεβμκυηα ηαζ βζα ηζξ απυρεζξ ηαζ ακηζδνάζεζξ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ λέκδξ ημζκήξ βκχιδξ ηαζ ηςκ ιέζςκ ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ζηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πχνα. Σδκ εκδιένςζδ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Τπμονβείμ Δλςηενζηχκ ηαζ θμζπμφξ ανιυδζμοξ θμνείξ, ηδξ δζεεκμφξ ημζκήξ βκχιδξ βζα ηζξ εθθδκζηέξ εέζεζξ ηαζ απυρεζξ, ηδκ πνμαμθή ηδξ πχναξ ζημ ελςηενζηυ ηαεχξ ηαζ ηδκ ζοιαμθή ζηδκ ηαθθζένβεζα πκεοιαηζηχκ ηαζ βεκζηά πμθζηζζηζηχκ ζπέζεςκ ιε άθθα ηνάηδ ηαζ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ. Σδκ ζοιαμθή βζα ηδκ ηαθθζένβεζα εεκζηχκ, πκεοιαηζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ βεκζηά ζπέζεςκ ιε ημκ απυδδιμ εθθδκζζιυ ηαζ ηδκ εκδιένςζή ημο ζηα γδηήιαηα πμο ημκ αθμνμφκ. 54 Ν.3242/2004: «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο Ο.Σ.Α.» ΦΔΚ 102 Α/ Άξζξν 2: «Καηάξγεζε Τπνπξγείνπ Σχπνπ θαη ΜΜΔ θαη χζηαζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ». 55 Βιέπε: «Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Τπνπξγείνπ Σχπνπ θαη ΜΜΔ κε ζηφρν ηελ Πιεξνθνξηαθή Αλάπηπμε ζηα πιαίζηα έληαμεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», Δπηηειηθή χλνςε, ΤΣΜΜΔ, 2000 (3.1 Γξαζηεξηφηεηεο θαη παξερφκελεο ππεξεζίεο). 44

51 Σδκ δζαιυνθςζδ ηδξ μπηζημαημοζηζηήξ πμθζηζηήξ ημο Κνάημοξ, θαιαάκμκηαξ ηζξ απαζημφιεκεξ κμιμεεηζηέξ ηαζ ηακμκζζηζηέξ πνςημαμοθίεξ βζα ηδκ νφειζζδ ημο εονφηενμο ημιέα ηςκ ιέζςκ ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ ηαζ οθμπμίδζδ ηδξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ πανμπή ηάεε είδμοξ ναδζμθςκζηχκ ηαζ ηδθεμπηζηχκ οπδνεζζχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ. Γζα ηδκ δζαιυνθςζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ πμθζηζηχκ αοηχκ δ οπδνεζία γδηάεζ ηδκ βκχιδ δδιμζίςκ ηαζ ζδζςηζηχκ θμνέςκ ηαζ πνμααίκεζ ζε ζπεηζηέξ δδιυζζεξ δζααμοθεφζεζξ. Σδκ παναημθμφεδζδ ηςκ δζεεκχκ ηαζ εονςπασηχκ ελεθίλεςκ ζημκ εονφηενμ ημιέα ηςκ ιέζςκ εκδιένςζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ, έηζζ χζηε κα πνμααίκεζ ζηζξ ακαβηαίεξ ζοκημκζζηζηέξ ηαζ νοειζζηζηέξ εκένβεζεξ βζα ηδκ πνμζανιμβή ηδξ εεκζηήξ μπηζημαημοζηζηήξ πμθζηζηήξ. Σμκ ζπεδζαζιυ, ακάπηολδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ακηίζημζπςκ πνμξ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ πνμβναιιάηςκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ηδκ ίδνοζδ ηαζ ζηήνζλδ εεζιχκ πμο οπδνεημφκ ηδκ πθδνέζηενδ εκδιένςζδ ημο εθθδκζημφ θαμφ ηαζ ηδξ δζεεκμφξ ημζκήξ βκχιδξ. Σδκ θεζημονβία Σνάπεγαξ Πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδξ Κναηζηήξ Σαζκζμεήηδξ. Σδκ ζοθθμβή ηαζ αλζμπμίδζδ ζημζπείςκ ακαβυιεκςκ ζημκ εονφηενμ ηφηθμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ ηαζ ζδίςξ ζηα εεκζηά, πμθζηζηά, ημζκςκζηά, μζημκμιζηά, πμθζηζζηζηά, πενζααθθμκηζηά ηαζ άθθα εέιαηα ημο εθθδκζημφ πχνμο ηαζ ημο εθθδκζζιμφ βεκζηά, ηαεχξ ηαζ ζηα δζεεκή εέιαηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ πχνα ηαζ ημοξ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ ζημοξ μπμίμοξ αοηή ιεηέπεζ (Ο.Ζ.Δ., ΓΑΔ, Ο.Ο..Α., Δον. Έκςζδ η.θπ.). Ζ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ, απεοεφκεζ ζηδκ ακελάνηδηδ ανπή Δεκζηυ οιαμφθζμ Ραδζμηδθευναζδξ (ΔΡ) ημο ημιέα πανμπήξ ναδζμθςκζηχκ ηαζ ηδθεμπηζηχκ οπδνεζζχκ ενςηήιαηα, μδδβίεξ ηαεχξ ηαζ ενιδκεοηζηέξ εβηοηθίμοξ, βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ μζηείςκ κυιςκ ηαζ ηακμκζζηζηχκ πνάλεςκ ηαζ βεκζηά ανίζηεηαζ ζε ζηεκή ζοκενβαζία ιε ημ ΔΡ. Γζα ηδκ άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ δ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ, πνδζζιμπμζεί υθα ηα πνμαθεπυιεκα απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ιέζα, πνμιδεεφεηαζ ηάεε πνυζθμνμ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηςκ ανιυδζςκ μνβάκςκ ηδξ ιέζμ, πανάβεζ εκδιενςηζηυ οθζηυ πακηυξ είδμοξ ηαζ μνβακχκεζ πμθζηζζηζηέξ ηαζ εκδιενςηζηέξ εηδδθχζεζξ. οιιεηέπεζ ζε Πνμβνάιιαηα αεθηίςζδξ ηδξ δζμζηδηζηήξ θεζημονβίαξ. 45

52 Ακηζηείιεκμ ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ. Σμ ακηζηείιεκμ ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ, υπςξ πενζβνάθεηαζ απυ ημκ εκ ζζπφ Ονβακζζιυ ημο θμνέα ιπμνμφιε κα πμφιε ζε βεκζηέξ βναιιέξ υηζ αθμνά ζοκμθζηά ηδκ εκδιένςζδ ημο εθθδκζημφ ηαζ δζεεκμφξ ημζκμφ ηαεχξ ηαζ ηδξ Δθθδκζηήξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ ημο δζεεκμφξ πενζαάθθμκημξ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηα ΜΜΔ ηαζ ημκ μπηζημαμοζηζηυ ημιέα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ επίαθερδ ηαζ επμπηεία θμνέςκ, εεζιχκ ηαζ μνβακζζιχκ πμο έπμοκ ςξ ηφνζμ ακηζηείιεκυ ημοξ ηδκ απαζπυθδζδ ιε ημκ ημιέα αοηυκ εκηυξ ηδξ Δθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ. Σμ ζοκμθζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ ζοκανενχκεηαζ απυ ηα επζιένμοξ ακηζηείιεκα ηςκ Γζεοεφκζεςκ ηαζ ηςκ Σιδιάηςκ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επζιένμοξ Σιδιάηςκ ηςκ Γζεοεφκζεςκ υπςξ πενζβνάθμκηαζ ζημκ Ονβακζζιυ (Π.Γ.258/1993) ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ. οκεπχξ αάζεζ ηδξ δζάνενςζδξ ηδξ οπδνεζίαξ δ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ημ ζφκμθμ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηςκ επζιένμοξ Γζεοεφκζεχκ ηδξ, δδθαδή ηςκ Γζεοεφκζεςκ Πθδνμθυνδζδξ, Ακαθφζεςκ & ηεηιδνίςζδξ, Δπμπηείαξ ηςκ ΜΜΔ, Πθδνμθμνζηήξ, Γζμίηδζδξ, Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ, Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ, ΠΔΑ ηαζ ημο Γναθείμο MEDIA Αεδκχκ ηαζ ηςκ Γζαπενζθενεζαηχκ βναθείςκ (Γναθεία Σφπμο Δζςηενζημφ), εκχ ακηίζημζπα δ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ, ηα ακηζηείιεκα ηδξ Γζεφεοκζδξ Τπδνεζζχκ Δλςηενζημφ ιε ηα Γναθεία Σφπμο & Δπζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ Γζεφεοκζδξ Γδιμζίςκ πέζεςκ. Οζ Γζεοεφκζεζξ δζανενχκμκηαζ ζε επζιένμοξ Σιήιαηα πμο είκαζ: Γζεφεοκζδ Πθδνμθυνδζδξ: Σιήια Δπζζηυπδζδξ Δλςηενζημφ Σφπμο, Σιήια Δπζζηυπδζδξ Δζςηενζημφ Σφπμο & Οπηζημαημοζηζηχκ Μέζςκ, Σιήια Γδιμζζμβναθζηχκ Καθφρεςκ, Σιήια Γναθείςκ Σφπμο Δζςηενζημφ ηαζ ηα Γζαπενζθενεζαηά Γναθεία Σφπμο ζηα Τπμονβεία Μαηεδμκίαξ Θνάηδξ ηαζ Αζβαίμο ηαζ Νδζζςηζηήξ Πμθζηζηήξ. Ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Πθδνμθυνδζδξ είκαζ δ επζζηυπδζδ ημο ελςηενζημφ ηαζ εζςηενζημφ ηφπμο ηαζ ηςκ μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ εζδήζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ ζε ηαεδιενζκή αάζδ, δ μνβάκςζδ ηδξ ηαεδιενζκήξ εκδιένςζδξ ηςκ δδιμζζμβνάθςκ ηαζ ηςκ εηπνμζχπςκ ηφπμο απυ ημκ Κοαενκδηζηυ Δηπνυζςπμ βζα ηνέπμκηα 46

53 εέιαηα, ζηδκ αίεμοζα Briefing ηδξ Κεκηνζηήξ Τπδνεζίαξ ηαζ μ ζοκημκζζιυξ, μ έθεβπμξ ηαζ δ επμπηεία ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ δφμ Πενζθενεζαηχκ Γναθείςκ πμο θεζημονβμφκ ζηα 2 Πενζθενεζαηά Τπμονβεία ηδξ πχναξ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ εζδήζεςκ απυ αοηά. Γζεφεοκζδ Ακαθφζεςκ & Σεηιδνίςζδξ: Σιήια Πμθζηζηχκ & Οζημκμιζηχκ Θειάηςκ, Σιήια Κμζκςκζηχκ, Πμθζηζζηζηχκ & Οζημθμβζηχκ Θειάηςκ, Σιήια Δεκζηχκ Θειάηςκ ηαζ Σιήια Δηδυζεςκ & Βζαθζμεήηδξ. Ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Ακαθφζεςκ ηαζ Σεηιδνίςζδξ είκαζ δ ακάθοζδ ηαζ ηεηιδνίςζδ εειάηςκ πμζηίθμο παναηηήνα ηαεχξ ηαζ δ έηδμζδ εκηφπςκ ηαζ άθθμο οθζημφ πμο αθμνά ηδκ οπδνεζία εκηυξ ηαζ εηηυξ Δθθάδαξ ηαζ ηέθμξ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ θεζημονβία ηδξ αζαθζμεήηδξ ηδξ οπδνεζίαξ. Γζεφεοκζδ Δπμπηείαξ ηςκ ΜΜΔ: Σιήια Γζμζηδηζηήξ Δπμπηείαξ ηςκ ΜΜΔ, Σιήια Θεαιάηςκ & Αηνμαιάηςκ, Σιήια Δκηφπςκ & Δπαββεθιαηζηχκ Ονβακχζεςκ ηαζ Σιήια Ραδζμηδθεμπηζηχκ Θειάηςκ. Ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Δπμπηείαξ ηςκ ΜΜΔ είκαζ κα επμπηεφεζ ηδκ εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ ζηα ναδζμηδθεμπηζηά ιέζα, ζηα εεάιαηα ηαζ αηνμάιαηα, ζημκ Σφπμ ηαζ ηα έκηοπα ιέζα εκ βέκεζ. Πμθθέξ απυ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ Γζεφεοκζδξ έπμοκ απειπμθήζεζ ζημοξ επμπηεουιεκμοξ θμνείξ ηδξ οπδνεζίαξ ηαεχξ ηαζ ζημ Δ..Ρ. Σέθμξ δ Γζεφεοκζδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ μπηζημαημοζηζηχκ εειάηςκ ζηδκ Δ.Δ. ηαζ βζα ηδκ εκανιυκζζδ ηςκ ζπεηζηχκ μδδβζχκ. Γζεφεοκζδ Πθδνμθμνζηήξ: Σιήια Σνάπεγαξ Πθδνμθμνζχκ, Σιήια Δζζαβςβήξ ζημζπείςκ, Σιήια Λεζημονβίαξ ηαζ Σιήια Κναηζηήξ Σαζκζμεήηδξ & Φςημβναθζημφ Ανπείμο. Ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Πθδνμθμνζηήξ είκαζ δ επμπηεία ηδξ Σνάπεγαξ Πθδνμθμνζχκ υπμο βίκεηαζ δ θςημβναθζηή-ιζηνμθςημβναθζηή απμηφπςζδ οθζημφ πμο ακάβεηαζ ζηδκ ανιμδζυηδηα ηδξ οπδνεζίαξ, δ ζοβηέκηνςζδ ηαζ δζαθφθαλδ μπηζημαημοζηζημφ οθζημφ πάζδξ θφζεςξ ηαζ δ εοεφκδ ηδξ θεζημονβία ηδξ Κναηζηήξ Σαζκζμεήηδξ ηαζ ημο Φςημβναθζημφ Ανπείμο ημο Κνάημοξ. Με ηδκ εέζδ ζε θεζημονβία ημο Δεκζημφ Οπηζημαημοζηζημφ Ανπείμο πμο εα οπάβεηαζ απεοεείαξ ζημ Γναθείμ ημο 47

54 Κοαενκδηζημφ Δηπνμζχπμο ημ Σιήια Κναηζηήξ Σαζκζμεήηδξ & Φςημβναθζημφ Ανπείμο εα απειπμθήζεζ ηαηά πάζα πζεακυηδηα ηζξ ανιμδζυηδηέξ ημο ηαζ εα ηαηανβδεεί. Γζεφεοκζδ Γζμίηδζδξ: Σιήια Πνμζςπζημφ, Σιήια Ονβάκςζδξ ηαζ Δηπαίδεοζδξ ηαζ Σιήια Γναιιαηείαξ ηαζ Γζεηπεναίςζδξ. Ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Γζμίηδζδξ είκαζ ηα εέιαηα ηδξ οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ημο πνμζςπζημφ ημο θμνέα (πνμζθήρεζξ, πνμαβςβέξ, οπδνεζζαηέξ ιεηααμθέξ, πεζεανπζηά η.θπ.), δ ηήνδζδ ημο ςνανίμο, ηα εέιαηα εηπαίδεοζδξ ηαζ επζιυνθςζδξ ημο πνμζςπζημφ, μζ πμθζηζηέξ απθμφζηεοζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ δ ηςδζημπμίδζδ ηδξ κμιμεεζίαξ πμο αθμνά ηδκ οπδνεζία ηαζ δ πνςημηυθθδζδ ηαζ δζεηπεναίςζδ ηςκ εββνάθςκ. Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ: Σιήια Πνμτπμθμβζζιμφ & Απμδμπχκ Πνμζςπζημφ, Σιήια Πνμιδεεζχκ & Γαπακχκ Δζςηενζημφ, Σιήια Πνμιδεεζχκ & Γαπακχκ Γναθείςκ Σφπμο & Δπζημζκςκίαξ ηαζ Σιήια Γζαπείνζζδξ Τθζημφ. Ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ ηα εέιαηα ηαηάνηζζδξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ, ιζζεμδμζίαξ, πνμιδεεζχκ ηαζ δαπακχκ ηδξ Κεκηνζηήξ Τπδνεζίαξ ηαζ ηςκ Γναθείςκ Σφπμο ελςηενζημφ ηαζ μ έθεβπμξ ηαζ δ δζαπείνζζδ ημο οθζημφ, παβίμο ηαζ ακαθχζζιμο πμο πνδζζιμπμζεί δ οπδνεζία. Γζεφεοκζδ Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ: Σιήια Μένζικαξ Υχνςκ & Μέζςκ ηαζ Σιήια Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ. Ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ είκαζ δ ιένζικα βζα ηδκ θφθαλδ ηςκ οπδνεζζαηχκ πχνςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ ηαθή θεζημονβία ημο ηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ, ημο ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο, ηςκ μπδιάηςκ ηαζ εκ βέκεζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ οπδνεζίαξ. Γζεφεοκζδ Πμθζηζηήξ πεδίαζδξ Δηηάηημο Ακάβηδξ (ΠΔΑ): Σιήια Πμθζηζηήξ Κζκδημπμίδζδξ, Σιήια Πμθζηζηήξ Άιοκαξ ηαζ Γναθείμ Γναιιαηεζαηήξ Τπμζηήνζλδξ ηαζ Ανπείμο. Ζ Γζεφεοκζδ ΠΔΑ έπεζ ανιμδζυηδηα ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ θήρδ ηςκ απαναίηδηςκ ιέηνςκ ηαζ εκενβεζχκ ζε πενίπηςζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ εκ ηαζνχ εζνήκδξ ζημοξ ημιείξ εοεφκδξ ηδξ οπδνεζίαξ, αάζεζ ημο Ν.Γ.17/1974 (ΦΔΚ 236 Α/ ) ηαζ ακηζζημίπςξ ζε ηαζνυ πμθέιμο. 48

55 Σμ Γναθείμ Media Αεδκχκ (MEDIA DESK HELLAS) είκαζ Αοημηεθέξ Γναθείμ οπυ ηδκ άιεζδ επμπηεία ημο Γεκζημφ Γναιιαηέα Δπζημζκςκίαξ ημ μπμίμ απμηεθεί ημ Δθθδκζηυ βναθείμ ημο Πνμβνάιιαημξ MEDIA ζπεηζηά ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ μπηζημαμοζηζηήξ αζμιδπακίαξ απυ ηδκ Δ.Δ. Σμ εκ θυβς βναθείμ πανέπεζ εκδιένςζδ ηαζ πθδνμθμνίεξ ζε Έθθδκεξ επαββεθιαηίεξ ημο μπηζημαμοζηζημφ πχνμο ζπεηζηά ιε ημ Πνυβναιια MEDIA ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Γζεφεοκζδ Τπδνεζζχκ Δλςηενζημφ: Σιήια πεδζαζιμφ & Δθανιμβήξ, Σιήια Δζδζηχκ Θειάηςκ ηαζ Σιήια Δπζεεχνδζδξ. Ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Τπδνεζζχκ Δλςηενζημφ είκαζ δ ιένζικα βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ Γναθείςκ Σφπμο ηαζ Δπζημζκςκίαξ ζημ ελςηενζηυ, ηδκ παναημθμφεδζδ ημο λέκμο ηφπμο ηαζ ηςκ ναδζμηδθεμπηζηχκ ιέζςκ βζα πζεακά εέιαηα εθθδκζημφ εκδζαθένμκημξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ηάθορδ ηαζ οπμζηήνζλδ ηςκ δδιμζζμβναθζηχκ ή πμθζηζηχκ απμζημθχκ ζημ ελςηενζηυ. ηδκ ζοβηεηνζιέκδ Γζεφεοκζδ οπάβμκηαζ ηα 39 Γναθεία Σφπμο ηαζ Δπζημζκςκίαξ πμο θεζημονβμφκ ακά ημκ ηυζιμ ιε απμζημθή κα ζηέθκμοκ ζε ηαεδιενζκή αάζδ ηα Γεθηία Σφπμο ζηδκ Κεκηνζηή Τπδνεζία ιέζς ημο εζςηενζημφ δζηηφμο ATLAS, ηα μπμία ηαηαβνάθμοκ ηδκ επζηαζνυηδηα ηςκ πςνχκ ζηζξ μπμίεξ ανίζημκηαζ ιε ηνζηήνζμ ημ ηαηά πυζμ αοηή έπεζ εθθδκζηυ ή ηαζ βεκζηυηενα εονςπασηυ εκδζαθένμκ. Γζεφεοκζδ Γδιμζίςκ πέζεςκ: Σιήια Γζεεκχκ Γδιμζίςκ πέζεςκ, Σιήια Δζςηενζηχκ Γδιμζίςκ πέζεςκ ηαζ Σιήια Γζμνβάκςζδξ Δηδδθχζεςκ & οκεδνζαηχκ Κέκηνςκ. Ζ Γζεφεοκζδ Γδιμζίςκ πέζεςκ έπεζ ζακ ανιμδζυηδηεξ ηδκ ιένζικα βζα ηδκ δζαπίζηεοζδ ηςκ λέκςκ ακηαπμηνζηχκ ζηδ πχνα, ηδκ επαθή ιε ηα λέκα εζδδζεμβναθζηά πναηημνεία ηαζ οπδνεζίεξ Σφπμο, ηδκ οπμδμπή ηαζ πθδνμθυνδζδ ηςκ θμνέςκ ηςκ ΜΜΔ ηαζ ηδκ δζμνβάκςζδ εηδδθχζεςκ ζειζκανίςκ ηαζ ζοκεκηεφλεςκ ηφπμο. Δπίζδξ δ Γζεφεοκζδ ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ άθθεξ οπδνεζίεξ ζε εέιαηα δζεοηυθοκζδξ παναιμκήξ λέκςκ πνμζςπζημηήηςκ ηαζ δδιμζζμβνάθςκ ζηδκ Δθθάδα, ζηδκ επαθή ιε πμθζηζηά πνυζςπα, ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ζοκεκηεφλεςκ ιε ηοαενκδηζηά ζηεθέπδ ηαζ ηέθμξ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ δδιμζζμβναθζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ απμζημθχκ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ ( ημο Πνμέδνμο ηδξ Γδιμηναηίαξ ή ημο Πνςεοπμονβμφ π.π.). 49

56 Β 2. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ AΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΖΝ Γ.Γ.ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ-Γ.Γ.ΔΝΖΜΔΡΧΖ Ζ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ απμηεθεί πνςημπυνμ θμνέα ημο δδιμζίμο βζα ηα εθθδκζηά δεδμιέκα απυ ηδκ άπμρδ ηδξ απθμφζηεοζδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ μζ μπμίεξ αθμνμφκ ηδκ εζςηενζηή θεζημονβία ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ πανάθθδθα εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ ζοκμθζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο θμνέα πμο μδδβμφκ ηυζμ ζε αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ, υζμ ηαζ ζε ακααάειζζδ ηδξ εζηυκαξ ηδξ οπδνεζίαξ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. Με αάζδ ημ Δπζπεζνδζζαηυ πέδζμ πμο εηπμκήεδηε ημ 2000 ιε ζηυπμ ηδκ Πθδνμθμνζαηή Ακάπηολδ ημο ηυηε Τπμονβείμο Σφπμο & ΜΜΔ (ΤΣΜΜΔ), βζα ηδκ έκηαλδ ηδξ οπδνεζίαξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ άλμκεξ δνάζεζξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ(ΔΠΚηΠ) ζηα πθαίζζα ημο Γ Κμζκμηζημφ Πθαζζίμο ηήνζλδξ (Γ ΚΠ), είπακ πνμαθεθεεί 3 ηφνζμζ άλμκεξ-ζηυπμζ πνμηεζκυιεκςκ πανειαάζεςκ, πμο εα ακαθφμκηακ ζε επζιένμοξ ένβα ηαζ οπμένβα ηαζ εα πνμζάνιμγακ ηζξ θεζημονβίεξ ημο Τπμονβείμο ζηζξ δζαιμνθμφιεκεξ ζοκεήηεξ απυ ηδκ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ, μζ ελήξ: Άλμκαξ 1: φβπνμκεξ ιέεμδμζ εκδιένςζδξ ημο πμθίηδ ιέζς εθανιμβήξ ζφβπνμκςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ) ζηα Μέζα Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ (ΜΜΔ). Άλμκαξ 2: Ακααάειζζδ ημο Οηζημαημοζηζημφ οθζημφ ιε ηδκ μνβάκςζδ, απμηαηάζηαζδ ηαζ ρδθζμπμίδζδ ηαζ ηδκ απεοεείαξ δθεηηνμκζηή πανμπή (online) οπδνεζζχκ ζηα ΜΜΔ ηαζ ζημκ πμθίηδ. Άλμκαξ 3: Δηζοβπνμκζζιυξ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ εκδιένςζδ ημο πμθίηδ. Οζ άλμκεξ-ζηυπμζ αοημί πνμηάεδηε κα επζηεοπεμφκ ιέζς ζοβηεηνζιέκμο ιμκηέθμο οθμπμίδζδξ ηαεχξ ηαζ εκδεζηηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ πνμκμδζαβνάιιαημξ, ιε ηδκ απαναίηδηδ ζοιαμθή εκυξ οιαμφθμο Γζαπείνζζδξ ηαζ Δπζζηδιμκζηήξ/ Σεπκζηήξ ηήνζλδξ βζα ηδκ ηαηαθοηζηή ζοιαμθή ζηδκ επζηοπή οθμπμίδζδ ηςκ ένβςκ ημο ζοκμθζημφ εβπεζνήιαημξ ηδξ ακααάειζζδξ ημο Τπμονβείμο. 50

57 Σμ ζοκμθζηυ ένβμ πςνίζηδηε ζε 2 θάζεζξ οθμπμίδζδξ. ηδκ α θάζδ (6/ /2005 πνμτπμθμβζζιμφ πζθζάδςκ ) εα οθμπμζμφκηακ μζ πνμηεζκυιεκεξ πανειαάζεζξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ηεκηνζηά πνμςεμφιεκεξ δνάζεζξ ζε εεκζηυ ηαζ ημζκμηζηυ επίπεδμ ηαζ ζηδκ α θάζδ (1/ πνμτπμθμβζζιμφ πζθζάδςκ ) εα επεηηεζκυηακ δ α θάζδ οπυ ηδκ ιμνθή ζοιπθδνχιαημξ, ιε πζεακέξ επεηηάζεζξ ηαζ ακαααειίζεζξ ηςκ οθμπμζδιέκςκ ένβςκ ηαεχξ ηαζ πζεακή έκηαλδ κέςκ ένβςκ πμο εα πνμέηοπηακ απυ ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ ηεπκμθμβία, ηδκ ακάβηδ μθμηθήνςζδξ πνμδβμφιεκςκ ένβςκ ηαζ ηζξ εκδεπυιεκεξ κέεξ ακάβηεξ ημο Τπμονβείμο πμο εα πνμέηοπηακ. Πένακ ηςκ ζημπμεεηδιέκςκ πανειαάζεςκ ιέζς ημο Δπζπεζνδζζαημφ πεδίμο ζηα πθαίζζα ημο ΔΠΚηΠ, ημ μπμίμ απμηεθεί ηδκ ααζζηή ζοκζζηαιέκδ δνάζεςκ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ημκ ελμνεμθμβζζιυ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ οπδνεζίαξ, επζζδιάκεδηακ ηαηά ηαζνμφξ ιέζς ζοζηέρεςκ ηςκ Πνμσζηάιεκςκ ηςκ Γζεοεφκζεςκ ηάπμζεξ πνμηάζεζξ-ζηυπμζ απθμφζηεοζδξ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ οπδνεζίαξ, μζ μπμίεξ ηαζ απμηέθεζακ ακηζηείιεκμ επελενβαζίαξ ηυζμ ζε εζςηενζηυ επίπεδμ δναζηδνζμπμίδζδξ, υζμ ηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ έκηαλδξ ηςκ δνάζεςκ ζε ζοβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα οθμπμίδζδξ. Οζ πνμηεζκυιεκεξ δνάζεζξ ηαηακειήεδηακ ζε 3 ηαηδβμνίεξ, αάζεζ ηδξ θφζδξ ηδξ πανέιααζδξ πμο πνμτπέεεηακ ζε ελςζηνεθείξ, εζςζηνεθείξ ηαζ δνάζεζξ ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ απμηεθμφκ ηδκ επζημιή ηςκ πμθζηζηχκ πμο αημθμφεδζε ηαζ αημθμοεεί δ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ ζηα πθαίζζα ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ. Χξ ελςζηνεθείξ μνίζηδηακ μζ δνάζεζξ πμο ιπμνεί κα ακαθάαεζ δ ίδζα δ οπδνεζία βζα ηδκ αεθηίςζδ ημο μνβακςηζημφ ηαζ θεζημονβζημφ ηδξ πενζαάθθμκημξ ιε απμηέθεζια ηδκ ακααάειζζδ ηδξ ελςηενζηήξ ηδξ εζηυκαξ ηαζ ιε απμδέηηεξ ηδκ ημζκςκία πμθζηχκ, ηζξ επζπεζνήζεζξ ζηζξ μπμίεξ απεοεφκεηαζ ηαζ ημοξ θμνείξ ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκενβάγεηαζ. Χξ εζςζηνεθείξ μνίζηδηακ μζ δνάζεζξ αεθηίςζδξ ηδξ εζςηενζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ οπδνεζίαξ ιέζς ηδξ ζοιιεημπήξ ηδξ ζε ζοβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα δζμζηδηζηήξ ιεηαννφειζζδξ ή ηαζ αοημαμφθςξ ηαζ ςξ ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ μνίζηδηακ μζ δνάζεζξ ζημπμεεζίαξ ηδξ ιεθθμκηζηήξ ακααάειζζδξ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ οπδνεζίαξ. 51

58 Χξ ελςζηνεθείξ δνάζεζξ απθμφζηεοζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ οπδνεζίαξ ηαηαβνάθμκηαζ ζοκμπηζηά μζ ελήξ: Ο ειπθμοηζζιυξ ηαζ δ ακααάειζζδ ηδξ ζζημζεθίδαξ ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ, ιε ηδκ ζοκεπή επζηαζνμπμίδζδ ηδξ φθδξ ηδξ χζηε κα απμηεθεί πνήζζιμ ενβαθείμ εκδιένςζδξ ηαζ πθδνμθυνδζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ οπδνεζία ηαζ ηζξ δνάζεζξ ηδξ βζα ηάεε εκδζαθενυιεκμ. Ζ αλζμπμίδζδ ηαζ ρδθζμπμίδζδ ημο ιεβάθμο έκηοπμο ανπείμο ηδξ αζαθζμεήηδξ ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ ηαεχξ ηαζ ημο μπηζημαημοζηζημφ ανπείμο ηδξ οπδνεζίαξ, χζηε κα ηαηαζημφκ εφπνδζηα ηαζ πνμζζηά ζε ηάεε πμθίηδ ζε θοζζηή ή δθεηηνμκζηή ιμνθή. Οζ εκδιενςηζηέξ εηδυζεζξ, έκηοπα, θοθθάδζα η.θπ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ηαζ πανμοζίαζή ημοξ ιέζς ημο δζηηοαημφ ηυπμο ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ. Οζ εηδδθχζεζξ εεζιμί ηαζ εηδδθχζεζξ ανάαεοζδξ ηαεχξ ηαζ πναηηζηέξ οπμζηήνζλδξ ηαζ εκίζποζδξ ηςκ θμνέςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηςκ ΜΜΔ ηαζ ζδζαίηενα ημο πενζθενεζαημφ ηφπμο. Ζ εθανιμβή πμθζηζηχκ δζαθάκεζαξ ηαζ ημζκςκζηήξ δζααμφθεοζδξ ηονίςξ ιέζς ημο δζηηοαημφ ηυπμο ηδξ οπδνεζίαξ, βζα κα έπμοκ υθμζ μζ πμθίηεξ ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ εκδιένςζδξ ηαζ ηδξ έηθναζδξ ηδξ βκχιδξ ημοξ. Χξ εζςζηνεθείξ δνάζεζξ απθμφζηεοζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ οπδνεζίαξ ηαηαβνάθμκηαζ ζοκμπηζηά μζ ελήξ: Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ένβςκ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ» πμο αθμνμφκ ηδκ οπδνεζία. Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ένβςκ ημο Πνμβνάιιαημξ «Πμθζηεία» ζπεηζηά ιε ηδκ οπδνεζία ηαζ ηζξ δνάζεζξ πμο ειπίπημοκ ζε αοηυ. Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο δζηηφμο «φγεολζξ» ηαζ δ δζαζφκδεζδ ηδξ οπδνεζίαξ ιε άθθμοξ θμνείξ ιέζς ημο δζηηφμο. Ζ επζιυνθςζδ ηςκ οπαθθήθςκ ηδξ οπδνεζίαξ ιέζς ηδξ παναημθμφεδζδξ ζειζκανίςκ βζα ηδκ πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Ζ ακηζιεηχπζζδ βναθεζμηναηζηχκ δοζπενεζχκ ιε ηδκ εθανιμβή ζφβπνμκςκ δθεηηνμκζηχκ ιμνθχκ δζαπείνζζδξ ηςκ εββνάθςκ. Ζ αεθηίςζδ ηςκ οπμδμιχκ (ηηίνζμ ηαζ ιδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ). Ζ πζεακυηδηα μνβακςηζηήξ ακαδζάνενςζδξ ηςκ Σιδιάηςκ ηαζ Γζεοεφκζεςκ ηδξ οπδνεζίαξ βζα πνμζανιμβή ζηα κέα δεδμιέκα. 52

59 Χξ δνάζεζξ απθμφζηεοζδξ ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ ηαηαβνάθμκηαζ μζ ιεζμαναποπνυεεζιεξ εκένβεζεξ ζηζξ μπμίεξ πνμααίκεζ δ οπδνεζία βζα ηδκ ζοκέπζζδ ηδξ εφνοειδξ δζμζηδηζηήξ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδκ ακααάειζζή ηδξ ζημ άιεζμ ιέθθμκ ηονίςξ ιέζς εκενβεζχκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ επζδίςλδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηδξ ζηζξ ακαπηολζαηέξ δνάζεζξ ηδξ 4 δξ Πνμβναιιαηζηήξ Πενζυδμο υπςξ απμηαθείηαζ πθέμκ ημ Γ ΚΠ ( ). Ο πνχημξ ηαζ ζδιακηζηυηενμξ ζηυπμξ ηδξ οπδνεζίαξ βζα ημ άιεζμ ιέθθμκ ελαημθμοεεί κα απμηεθεί δ ημζκμηζηή πνδιαημδυηδζδ ηςκ δνάζεχκ ηδξ ηαζ ζδζαίηενα ιέζς ημο ΔΠΚηΠ ηαζ ήδδ ανίζηεηαζ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ πνμεημζιαζίαξ ηδξ οπμαμθήξ πνμηάζεςκ βζα ηδκ δζεηδίηδζδ ηδξ έκηαλδξ ηςκ ένβςκ πμο ηδκ αθμνμφκ ζηδκ ζοβπνδιαημδυηδζδ απυ ημ ΔΠΚηΠ ηαζ βζα ηδκ κέα πνμβναιιαηζηή πενίμδμ. Ζ ςξ ηχνα πμνεία ηδξ οπδνεζίαξ απυ ηδκ ζφκηαλδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ πεδίμο ημ 2000 ιέπνζ ηαζ ζήιενα ημκηά ζημ ηέθμξ ηδξ 3 δξ Πνμβναιιαηζηήξ Πενζυδμο, ηνίκεηαζ ςξ ανηεηά επζηοπήξ ζημ ιέηνμ πμο μζ ζηυπμζ πμο έπμοκ ηαηά ημ δζάζηδια αοηυ ηεεεί ( ) έπμοκ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ επζηεοπεεί ή ανίζημκηαζ ημκηά ζημ ζηάδζμ μθμηθήνςζήξ ημοξ. Ακαθένμοιε εκδεζηηζηά ηάπμζεξ απυ ηζξ δνάζεζξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηζξ πνμηεζκυιεκεξ ελαββεθίεξ πμο ηαηαβνάθδηακ παναπάκς ηαζ μζ μπμίεξ έπμοκ οθμπμζδεεί ή ανίζημκηαζ ημκηά ζημ ζηάδζμ μθμηθήνςζήξ ημοξ ηαζ ηάπμζεξ πμο ανίζημκηαζ ζημ ζηάδζμ έκανλδξ ηδξ οθμπμίδζήξ ημοξ Πνχηα απυ υθα αλίγεζ κα ακαθένμοιε ηδκ ιεηεβηαηάζηαζδ ηδξ οπδνεζίαξ απυ 1/11/2005, απυ ημ οπμααειζζιέκμ απυ άπμρδ οπμδμιχκ ηαζ ακεπανηέξ θεζημονβζηά ηηίνζμ ηδξ Εαθμηχζηα ηαζ Κνζεγχημο πίζς απυ ημ φκηαβια ζημ κευδιδημ, ζφβπνμκμ ηαζ πθήνςξ θεζημονβζηυ ηηίνζo ηδξ Φναβημφδδ 11 ηαζ Αθελάκδνμο Πάκημο ζηδκ Καθθζεέα αηνζαχξ πίζς απυ ημ Πάκηεζμ Πακεπζζηήιζμ, ζημ φρμξ ηδξ θεςθυνμο οββνμφ 136. Αηυια ακαθένμοιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακααάειζζδξ ηαζ ειπθμοηζζιμφ ηδξ δζηηοαηήξ πφθδξ ηδξ οπδνεζίαξ ιέζα ζημκ Ημφθζμ ημο ηνέπμκημξ έημοξ εκχ ημκ ίδζμ ιήκα μθμηθδνχεδηε ηαζ δ εβηαηάζηαζδ ηαζ θεζημονβία ημο Οθμηθδνςιέκμο Πθδνμθμνζαημφ οζηήιαημξ (ΟΠ) ηδξ οπδνεζίαξ ζηα πθαίζζα ημο ΔΠΚηΠ πμο ζδιαημδμημφζε ημ ηέθμξ ηδξ α θάζδξ οθμπμίδζδξ ηςκ ένβςκ πμο ζοβπνδιαημδμημφκηαζ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ Πνυβναιια. 53

60 Δπίζδξ μθμηθδνχεδηε επζηοπχξ δ δζαζφκδεζδ ηδξ οπδνεζίαξ ιε ημοξ άθθμοξ θμνείξ ημο δδιυζζμο ημιέα ιέζς ημο δζηηφμο «φγεολζξ», δδιζμονβήεδηακ μζ απαναίηδηεξ οπμδμιέξ ηαζ θυβς ηδξ ηεπκζηήξ ανηζυηδηαξ ελμπθζζιχκ πμο δζαεέηεζ ημ κέμ ηηίνζμ βζα ηδκ απεοεείαξ ηδθεμπηζηή ιεηάδμζδ ημο Briefing ημο Κοαενκδηζημφ Δηπνμζχπμο, ιέζς μπηζηήξ ίκαξ ζημοξ ζδζςηζημφξ ζηαειμφξ εεκζηήξ ειαέθεζαξ ηαζ ιέζς δμνοθυνμο ζε υθμοξ ημοξ ηδθεμπηζημφξ ζηαειμφξ ηδξ πενζθένεζαξ ακά ηδκ επζηνάηεζα ηαεχξ ηαζ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ Μέζδ Ακαημθή, αλζμπμζχκηαξ έηζζ ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ άιεζδξ εκδιένςζδξ ηςκ πενζζζυηενςκ Γναθείςκ Σφπμο ηαζ Δπζημζκςκίαξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ εονφηενδ αοηή πενζμπή ηαζ ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημκ Μάνηζμ ημο 2005 ημ παθαζυ ζφζηδια ηαηαβναθήξ ναδζμηδθεμπηζηχκ εηπμιπχκ ιε κέμ πμο πνδζζιμπμζεί ιυκμ Ζ/Τ. Βνίζημκηαζ ζε ελέθζλδ ηαζ ααίκμοκ πνμξ μθμηθήνςζδ ηα ένβα ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ εθανιμβχκ ηςκ Γζεοεφκζεςκ Γζμίηδζδξ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ιε κέεξ πμο θεζημονβμφκ ζε εκζαζμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ (ημ θεβυιεκμ ςξ ιζηνυ ΟΠ), ιε πίζηςζδ πμο ελαζθαθίζηδηε απυ ημ Πνυβναιια «Πμθζηεία» ηαεχξ ηαζ μζ εθανιμβέξ θμβζζιζημφ ηδξ Γζεφεοκζδξ Δπμπηείαξ ιε κέεξ πμο εα θεζημονβμφκ ζε εκζαζμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ, ένβμ πμο οθμπμζείηαζ απυ ημ Δεκζηυ Μεηζυαεζμ Πμθοηεπκείμ ζημ μπμίμ δυεδηε ημ ένβμ ιε απεοεείαξ ακάεεζδ. Σέθμξ ανίζημκηαζ ζε θάζδ έκανλδξ ηδξ οθμπμίδζήξ ημοξ ηα ένβα ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ αζαθζμεδηχκ ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ Γ.Γ.Δκδιένςζδξ, ηδξ ΔΖΔΑ (Έκςζδξ οκηαηηχκ Ζιενδζίςκ Δθδιενίδςκ Αεδκχκ) ηαζ ημο Η.Ο.Μ. ηαζ ημο ζοζηήιαημξ ηαηαβναθήξ ναδζμηδθεμπηζηχκ εηπμιπχκ, ηαεχξ ηαζ δ ρδθζμπμίδζδ ημο θςημβναθζημφ ηαζ ηζκδιαημβναθζημφ ανπείμο ηδξ οπδνεζίαξ ζηα πθαίζζα ηδξ θεζημονβίαξ ημο Δεκζημφ Οπηζημαημοζηζημφ Ανπείμο πμο ρδθίζηδηε δ ζφζηαζή ημο πνυζθαηα ιε ημκ Ν.3444/2006. Κάπμζα ζπέδζα βζα ημ άιεζμ ιέθθμκ είκαζ δ ελαζθάθζζδ ρδθζαηήξ οπμβναθήξ βζα ηα ζηεθέπδ ηδξ οπδνεζίαξ, δ απεοεείαξ ιεηάδμζδ ημο Briefing απυ ηδκ ζζημζεθίδα ηδξ οπδνεζίαξ, δ απυηηδζδ μκμιαζίαξ ηδξ ζζημζεθίδαξ ιε ηδκ ηαηάθδλδ.eu ζφιθςκα ιε ζπεηζηυ ηακμκζζιυ ηδξ Δον. Δπζηνμπήξ ηαζ δ δζαζφκδεζδ ηδξ οπδνεζίαξ ιε ημ Γ.Λ.Κ. βζα ηδκ δθεηηνμκζηή απμζημθή ημο δεθηίμο ηςκ ζοκηαλζμδμημφιεκςκ οπαθθήθςκ. 54

61 Β 3. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΖΝ Γ.Γ.ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ-Γ.Γ.ΔΝΖΜΔΡΧΖ Α. Ο δζηηοαηυξ ηυπμξ (ζζηυημπμξ) ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ-Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ ( Ο ακακεςιέκμξ δζηηοαηυξ ηυπμξ (ζζηυημπμξ) ηδξ Γ.Γ.Δπζημζκςκίαξ- Γ.Γ.Δκδιένςζδξ, είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ δζαδζηαζίαξ ειπθμοηζζιμφ ηαζ ακααάειζζδξ ηδξ ηεκηνζηήξ ζζημζεθίδαξ ηδξ οπδνεζίαξ απυ ηδκ εζδζηή μιάδα πμο ζοζηάεδηε βζα αοηυκ ημκ θυβμ, ηδκ Οιάδα Γζαπείνζζδξ Πενζεπμιέκμο Ηζημζεθίδαξ, απμηεθμφιεκδ απυ ζηεθέπδ ηδξ Γζεφεοκζδξ Πθδνμθμνζηήξ ηδξ οπδνεζίαξ, ζηεθέπδ άθθςκ Γζεοεφκζεςκ ηαηανηζζιέκα ζε εέιαηα Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Σεπκζημφξ οιαμφθμοξ απυ ηδκ ακάδμπμ εηαζνεία Infoquest πμο ακέθααε ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο κέμο ζζημηυπμο, ηδξ οπδνεζίαξ. Σμ ένβμ μθμηθδνχεδηε ημκ Ημφθζμ ημο ηνέπμκημξ έημοξ ηαζ δ ηαηαζηεοή ημο έθααε πχνα ζημ πθαίζζμ ημο ένβμο ημο κέμο Οθμηθδνςιέκμο Πθδνμθμνζαημφ οζηήιαημξ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ, ζημ μπμίμ είπε εκηαπεεί ςξ οπμένβμ, ιε πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ» (ΔΠΚηΠ) ιε πυνμοξ πνμενπυιεκμοξ ηαηά 75% απυ ημζκμηζηή ζοιιεημπή ηαζ 25% απυ εεκζηή ζοιιεημπή. Ο ζζηυημπμξ θεζημονβεί ςξ δζηηοαηή πφθδ (portal) εζζυδμο ηαζ πθμήβδζδξ ζηζξ ζζημζεθίδεξ υθςκ ηςκ θμνέςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηςκ ΜΜΔ (εθδιενίδεξ, πενζμδζηά, δδιμζζμβναθζηέξ εκχζεζξ, ναδζμθςκζημί ηαζ ηδθεμπηζημί ζηαειμί εεκζηήξ ηαζ πενζθενεζαηήξ ειαέθεζαξ, πναηημνεία εζδήζεςκ η.θπ.), ηςκ επμπηεουιεκςκ ηαζ ζοκενβαγυιεκςκ θμνέςκ ιε ηδκ οπδνεζία ( ΔΡΣ, Η.Ο.Μ., ΑΠΔ-ΜΠΔ, ΔΡ) ηαζ δδιυζζςκ θμνέςκ πμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ηδκ οπδνεζία (Τπμονβείμ Δλςηενζηχκ, ΤΠΔΓΓΑ, Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ, Τπμονβείμ Ακάπηολδξ η.θπ.) ηαεχξ ηαζ δζεεκχκ μνβακζζιχκ ηαζ θμνέςκ δζεεκμφξ πμθζηζηήξ ζημκ μπηζημαημοζηζηυ ημιέα (Ο.Ζ.Δ., Ο.Ο..Α., Δονςπασηή Έκςζδ, ΔΚΔΜ, λέκα εζδδζεμβναθζηά πναηημνεία παβημζιίμο ειαέθεζαξ η.θπ.), υπςξ επίζδξ ηαζ δζαθυνςκ θμνέςκ δδιυζζςκ μνβακζζιχκ ηαζ ζδζςηζηχκ μνβακχζεςκ (πμθζηζηά ηυιιαηα, Κοαένκδζδ, Βμοθή, Δεκζηυ Σοπμβναθείμ, ζοκδζηαθζζηζηέξ 55

62 μνβακχζεζξ, ΜΚΟ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ μπηζημαημοζηζηυ ημιέα, πμθζηζζηζηά ηαζ πκεοιαηζηά ζδνφιαηα, Πακεπζζηήιζα η.θπ.). ημ πενζεπυιεκμ ημο ζζημηυπμο πανμοζζάγμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ: Οζ Κοαενκδηζηέξ Ακαημζκχζεζξ- επίζδια ηείιεκα ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα εέιαηα ηναηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Ζ επζηαζνυηδηα υπςξ ηαηαβνάθεηαζ ηαζ απμηοπχκεηαζ απυ ηζξ ακαθμνέξ ηςκ εθθδκζηχκ ηαζ λέκςκ εκηφπςκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ ΜΜΔ. Οζ δνάζεζξ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ μζ εηδδθχζεζξ πμο μνβακχκμκηαζ απυ αοηήκ, ηαεχξ ηαζ μζ εηδυζεζξ ηδξ οπδνεζίαξ μζ μπμίεξ ακανηχκηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ζημκ ζζηυημπμ. Οζ πανεπυιεκεξ απυ ηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ δζεοημθφκζεζξ ηαζ οπδνεζίεξ ζημοξ επαββεθιαηίεξ ηςκ ΜΜΔ ηαζ ημο μπηζημαημοζηζημφ πχνμο βεκζηυηενα, ηαεχξ ηαζ μζ δνάζεζξ εκίζποζδξ ηςκ ΜΜΔ ηαζ ζδζαίηενα αοηχκ ημο πενζθενεζαημφ ηφπμο. Οζ ζζημζεθίδεξ ζπεηζηά ιε ημκ δδιυζζμ δζάθμβμ βζα ηδκ νφειζζδ ημο ημπίμο ηςκ ΜΜΔ ηαζ βζα ημκ δζάθμβμ ζπεηζηά ιε ηδκ πμνεία ηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ, ακανηδιέκεξ ζηδκ ανπζηή ζεθίδα ημο ζζημηυπμο ζηα πθαίζζα ηδξ δδιυζζαξ δζααμφθεοζδξ, ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδξ εκδιένςζδξ ημο πμθίηδ. Ζ δμιή ηδξ οπδνεζίαξ ιε ημ ζζημνζηυ, ηδκ πμθζηζηή δβεζία, ηδκ δζάνενςζδ ζε Γζεοεφκζεζξ ιε άιεζδ πνυζααζδ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ηάεε Γζεφεοκζδξ λεπςνζζηά ηαζ ημ Ονβακυβναιια ηδξ οπδνεζίαξ ιε ηδκ ηαζκμημιία ημο εκζςιαηςιέκμο ζε αοηυ ηαηαθυβμο ιε ηα μκυιαηα υθςκ ηςκ οπαθθήθςκ πμο οπδνεημφκ ζηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ, ηαηά δζεοεφκζεζξ ηαζ ηαηά ηιήιαηα ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή. Σμ ζφκμθμ ηςκ εκηφπςκ (ηφπμξ) πμο ηοηθμθμνμφκ ζηδκ Δθθάδα, ηαηαθμβμβναθδιέκα (δθεηηνμκζημί ηαηάθμβμζ ΜΜΔ), πενίπμο έκηοπα. Ζ αββθυθςκδ εηδμπή ημο ζζημηυπμο, ιε αοηυιαηδ ιεηαηνμπή απυ ημ παναεονάηζ ιε ηδκ ζδιαζμφθα εκζςιαηςιέκμ ζηδκ ανπζηή ζεθίδα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηζξ αββθυθςκεξ εηδυζεζξ. Όθεξ μζ οπδνεζίεξ πμο πανέπεζ δ ΓΓΔ-ΓΓΔ πνμξ ημ εονφ ημζκυ ηαζ ημοξ επαββεθιαηίεξ ημο πχνμο ηςκ ΜΜΔ ιε εκζςιαηςιέκα οπυ ιμνθή πνμηφπμο υθα ηα απαναίηδηα έββναθα βζα ηδκ ζοκαθθαβή ιε ηδκ οπδνεζία, δδθαδή θεζημονβία one stop shop δθεηηνμκζηήξ ιμνθήξ. 56

63 Όθδ δ κμιμεεζία πμο αθμνά ηα ΜΜΔ ζηδκ Δθθάδα, ηυζμ ημο εζςηενζημφ δζηαίμο (Νυιμζ, Πνμεδνζηά Γζαηάβιαηα, Τπμονβζηέξ Απμθάζεζξ η.θπ.), υζμ ηαζ ημο ημζκμηζημφ δζηαίμο (Κακμκζζιμί, Οδδβίεξ η.θπ.). Οζ ηαζκμημιίεξ ηςκ πνδζηχκ ιε ηςδζηυ βζα πνυζααζδ ζε δζαααειζζιέκα έββναθα ηαζ πθδνμθμνίεξ ηαζ ημο μιζθχκημξ ζζημηυπμο βζα άημια ιε πνμαθήιαηα υναζδξ ιε πενζβναθή ηςκ μδδβζχκ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηαζ ηα δφμ ακανηδιέκα ζε εζημκίδζα ζηδκ ανπζηή ζεθίδα ημο ζζημηυπμο βζα άιεζδ πνυζααζδ ηςκ πνδζηχκ. Υνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ δζαζοκδέζεζξ βζα ημκ πχνμ ηςκ ΜΜΔ ηαζ ηςκ πνμβναιιάηςκ πμο οπμζηδνίγμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ακααάειζζδξ ηδξ οπδνεζίαξ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ιμνθή intranet βζα άιεζδ δζαζφκδεζδ ημο πνήζηδ ιε ηδκ ζζημζεθίδα ηαζ ηδκ πθδνμθμνία πμο ημκ εκδζαθένεζ. Ζ δζαπείνζζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο ζζημηυπμο βίκεηαζ ιε αάζδ αθεκυξ ηα δοκαιζηά παναηηδνζζηζηά ημο (δοκαιζηυ πενζεπυιεκμ) ηαζ αθεηένμο ηα ζηαηζηά παναηηδνζζηζηά ημο (ζηαηζηυ πενζεπυιεκμ). Όζμκ αθμνά ημ δοκαιζηυ πενζεπυιεκμ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαεδιενζκή εκδιένςζδ ιέζς ηςκ εζδδζεμβναθζηχκ δεθηίςκ, δ εζζαβςβή ηςκ ζημζπείςκ βίκεηαζ αοηυιαηα απυ ημ ζφζηδια ηδξ πμθοπαναιεηνζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ πμο οπάνπεζ ζημκ ζζηυημπμ. Ζ επζθμβή ηαζ ζφκηαλδ ηςκ δεθηίςκ αοηχκ βίκεηαζ απυ ημοξ δδιμζζμβνάθμοξ ηςκ Γζεοεφκζεςκ Πθδνμθυνδζδξ ηαζ Ακαθφζεςκ & Σεηιδνίςζδξ, εκχ ακηίζημζπδ δζαδζηαζία ηδνείηαζ απυ ηα ζηεθέπδ ηδξ Γζεφεοκζδξ Δπμπηείαξ ηςκ ΜΜΔ ζπεηζηά ιε ηδκ εκδιένςζδ ηαζ ηδκ επζηαζνμπμίδζδ ηδξ κμιμεεζίαξ. Ζ επζηαζνμπμίδζδ ημο ζηαηζημφ πενζεπμιέκμο, υηζ έπεζ πζμ ιυκζιδ ιμνθή ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ ηαεδιενζκή ηνμπμπμίδζδ ιέζα ζημ ζφζηδια, βίκεηαζ ιε εοεφκδ ηδξ Οιάδαξ Γζαπείνζζδξ Πενζεπμιέκμο Ηζημζεθίδαξ. Απυ ηεπκζηήξ πθεονάξ μ ζζηυημπμξ οπμζηδνίγεηαζ απυ ηα ζηεθέπδ ηδξ Γζεφεοκζδξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηεπκζημφξ ζοιαμφθμοξ ηδξ ακαδυπμο εηαζνείαξ ημο οπμένβμο (ηδξ Infoquest δδθαδή). Μεθθμκηζηέξ αεθηζχζεζξ ημο ζζημηυπμο είκαζ δ ιεηάδμζδ ημο Briefing δθεηηνμκζηά, δ δζαιυνθςζδ ηδξ ζζπακυθςκδξ εηδμπήξ ηαζ εα αημθμοεήζμοκ ηαζ ζηζξ άθθεξ 3 ααζζηέξ ημζκμηζηέξ βθχζζεξ (Γαθθζηά, Γενιακζηά, Ηηαθζηά) ηαζ δ απυηηδζδ μκμιαζίαξ ιε ηδκ ηαηάθδλδ.eu ζφιθςκα ιε ζπεηζηυ Κακμκζζιυ πμο ελέδςζε πνυζθαηα δ Δονςπασηή Δπζηνμπή. 57

64 Β. Οζ ζφβπνμκεξ οθζημηεπκζηέξ οπμδμιέξ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ-Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ (ημ ηηίνζμ ηαζ μ ιδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ). Ζ δδιζμονβία ηαζ ακάπηολδ ηςκ ηαηάθθδθςκ οπμδμιχκ απμηεθεί ςξ βκςζηυ ηεθαθαζχδμοξ ζδιαζίαξ πναηηζηή απθμφζηεοζδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ αεθηίςζδξ ημο θεζημονβζημφ πενζαάθθμκημξ ζε επίπεδμ οπδνεζίαξ, ηυζμ εκδμΰπδνεζζαηά ζε επίπεδμ εζςηενζηήξ θεζημονβίαξ, υζμ ηαζ ελςηενζηά ζε επίπεδμ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ακααάειζζδξ ηδξ εζηυκαξ ηδξ οπδνεζίαξ, ζημοξ πμθίηεξ ηαζ ημοξ θμνείξ πμο ζοκενβάγμκηαζ ιε αοηήκ. Με αοηυ ημ ζηεπηζηυ δ ιεηεβηαηάζηαζδ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ απυ 1/11/2005 ζημ κέμ οπενζφβπνμκμ ηηίνζμ ζηδκ Καθθζεέα 56, απμηέθεζε ακαιθζζαήηδηα ηδκ πζμ ζδιακηζηή πανέιααζδ αεθηίςζδξ ηαζ απθμφζηεοζδξ ηδξ δζμζηδηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ οπδνεζίαξ ιέπνζ ζήιενα. Ζ ιεηαζηέβαζδ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ υθςκ ηςκ οπδνεζζαηχκ ιμκάδςκ, ζοιπενζθαιαακυιεκμο ηαζ ημο Η.Ο.Μ., ζημ κευδιδημ ηαζ ζφβπνμκμ ηηίνζμ ηδξ Αθελάκδνμο Πάκημο ηαζ Φναβημφδδ 11 57, ίζςξ απμηεθεί ηδκ ζδιακηζηυηενδ ελέθζλδ ζοκμθζηά ηδξ ςξ ηχνα πμνείαξ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ ςξ δζμζηδηζημφ θμνέα εθανιμβήξ δδιυζζαξ πμθζηζηήξ ηαζ ακαιθίαμθα απμηεθεί μνυζδιμ ζηδκ ζζημνία ημο. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφβπνμκμ ηηίνζμ βναθείςκ, ζδζαίηενδξ ανπζηεηημκζηήξ ζπεδίαζδξ πμο δζαηνίκεηαζ βζα πςνμηαλζηή ηαζ θεζημονβζηή πνςημπμνία ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ ηακμκζζιμφξ ηςκ εονςπασηχκ πνμηφπςκ ζπεδίαζδξ ηηζνίςκ βναθείςκ, βζα ηηίνζα επζηεθζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. Σμ ηηίνζμ ηαηαζηεοάζηδηε ιε δαπάκεξ ηαζ επίαθερδ ηδξ Κηδιαηζηήξ Δηαζνείαξ ημο Γδιμζίμο Α.Δ. ηαζ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ημο ακήθεε ζε ζοκμθζηά. 56 ηνλ αλαβαζκηζκέλν ηζηφηνπν ηεο ΓΓΔ-ΓΓΔ ( θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνζειίδα πνπ αθνξά ηελ δνκή ηεο ππεξεζίαο ππάξρεη ελζσκαησκέλνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ν δεθαεπηαζέιηδνο ιεπηνκεξεηαθφο νδεγφο κε ηίηιν: «Σν λέν θηίξην-πιεξνθνξηαθφο νδεγφο». Ο νδεγφο είλαη πξαθηηθφο θαη εχρξεζηνο θαη θπθινθνξεί θαη ζε έληππε κνξθή κε ηελ επηκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο Δθδφζεσλ & Βηβιηνζήθεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαιχζεσλ & Σεθκεξίσζεο. 57 Μεξηθά ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ην θηίξην: Βξίζθεηαη ζηνλ Γήκν Καιιηζέαο, ζηελ δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Πάληνπ, φπηζζελ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζην χςνο ηνπ αξηζκνχ 136 ηεο ιεσθφξνπ πγγξνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχγρξνλν θηίξην γξαθείσλ ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ζρεδίαζεο θαη εκθάληζεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ νπνίνπ έρεη πξνβιεθζεί ζεκαληηθφο ρψξνο πξαζίλνπ. Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ αλέξρεηαη ζε η.κ., εθ ησλ νπνίσλ ηα η.κ. αθνξνχλ ζε ππέξγεηνπο γξαθεηαθνχο ρψξνπο (ηζφγεην θαη 6 φξνθνη).τπάξρνπλ αθφκα 3 ππφγεηνη φξνθνη πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζε βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαζψο θαη ζε ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ (parking) 150 ζέζεσλ. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θηινμελεί 500 εξγαδφκελνπο πεξίπνπ, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο έσο θαη 500 επηζθεπηψλ εκεξεζίσο. 58

65 Δίκαζ πθήνςξ ελμπθζζιέκμ ιε ζφβπνμκεξ οπμδμιέξ βναθεζαηχκ πχνςκ ηαζ αζεμοζχκ πνμζανιμζιέκεξ ζηδκ θεζημονβία ημο ςξ ηηίνζμ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ ηαζ έπεζ ζακ ηαζκμημιία υηζ δζαεέηεζ ζημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ ζε υθμοξ ημοξ μνυθμοξ ημο, δάπεδα ήπζςκ ηθίζεςκ βζα ηδκ δζαηίκδζδ ηςκ εζδζηχκ αιαλζδίςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία, ηαηάθθδθδ ζήιακζδ ηαεχξ ηαζ εφημθδ πνυζααζδ ζημοξ αοηυιαημοξ ηαζ εονφπςνμοξ ακεθηοζηήνεξ ηαζ ζημοξ βναθεζαημφξ πχνμοξ υθςκ ηςκ μνυθςκ. Αηυια πενζθαιαάκεζ ζημ εζςηενζηυ ημο πένα ηςκ πνςημπμνζαηχκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ, πχνμοξ αμδεδηζηχκ οπδνεζζχκ, πμο ελοπδνεημφκ υθεξ ηζξ θεζημονβζηέξ εκυηδηεξ ηδξ οπδνεζίαξ, υπςξ: Ζ αζαθζμεήηδ ηδξ οπδνεζίαξ 58 : Λεζημονβεί ζε δζπθυ επίπεδμ 2 μνυθςκ (ζζυβεζμ ηαζ πνχημ οπυβεζμ) ηαζ δζαεέηεζ ζπάκζεξ εηδυζεζξ ηαζ αζαθζμδεηδιέκμοξ ηυιμοξ εθδιενίδςκ ηαζ πενζμδζηχκ πνμδβμφιεκςκ εηχκ. Σμ Κέκηνμ Σφπμο (Media Center) 59 : Λεζημονβεί ζε ιυκζιδ αάζδ ζημ ζζυβεζμ ημο ηηζνίμο βζα ηδκ πανμπή ελοπδνεηήζεςκ ζημοξ 58 Ζ βηβιηνζήθε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, ηδξχζεθε ην 1955 θαη πεξηέρεη πεξίπνπ ηφκνπο απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξίπνπ είλαη βηβιία ειιεληθά θαη μέλα ινγνηερληθά, ζξεζθεπηηθά, ηζηνξηθά, επηζηεκνληθά, πνιηηηθά, λνκηθά, πνιηηηζηηθά, παηδαγσγηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια πνηθίιεο χιεο. Δπίζεο πεξηέρεη εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, αξρεία ηεο Βνπιήο, ηφκνπο πεξηνδηθψλ απφ ην 1940 (θπξίσο αζελατθψλ) αιιά θαη ηφκνπο εθεκεξίδσλ ηφζν επξείαο θπθινθνξίαο φζν θαη επαξρηαθψλ θαη Κππξηαθψλ. Τπάξρνπλ επίζεο ηφκνη κε Δθεκεξίδεο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζπνξαδηθά απφ ην 1880, 1920, 1936 θαη πιήξεο ζεηξά απφ ην 1955 θαη χζηεξα (θάηη ηδηαίηεξα ρξήζηκν εθφζνλ ηεχρε πξν ηεο Μεηαπνιίηεπζεο δελ θπθινθνξνχλ ζην Γηαδίθηπν κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ ). Έλαο πξαγκαηηθφο πλεπκαηηθφο ζεζαπξφο δειαδή πνπ εκπινπηίδεηαη ζπλέρεηα. 59 Σν Κέληξν Σχπνπ (Media Center) δηαζέηεη Wi-fi δίθηπν γηα αζχξκαηε πξφζβαζε θνξεηψλ Η/Τ, Γνξπθνξηθή κεηάδνζε κέζσ ηνπ Hellas Sat, ηνπ ζήκαηνο ζε φιε ηελ ρψξα, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη εγθαηεζηεκέλε θαισδίσζε πξνο 2 pillars ζηελ θνξπθή ηνπ θηηξίνπ κε νπηηθή επαθή πξνο Πάξλεζα θαη Τκκεηφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειενπηηθψλ ζπλεξγείσλ. Ζ Αίζνπζα Δλεκέξσζεο (Press Room) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ ζπληαθηψλ θαη αληαπνθξηηψλ Ξέλνπ Σχπνπ απφ ηνλ Κπβεξλεηηθφ Δθπξφζσπν (Briefing), δηαζέηεη 61 ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο εθνδηαζκέλεο κε ηειέθσλν, πξίδεο ξεχκαηνο, ειεχζεξε πξίδα πξφζβαζεο θνξεηψλ Η/Τ, αζχξκαην κεηαθξαζηηθφ ζχζηεκα 2 γισζζψλ, ελζχξκαην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο κε θάκεξεο, ζέζεηο γηα ηειενπηηθέο θάκεξεο, 10 ζέζεηο Η/Τ, πξνβνιηθά ζπζηήκαηα θαη ηειενπηηθφ θσηηζκφ. Ζ Αίζνπζα πλεδξίσλ κε επηθάλεηα 600 η.κ.,δηαζέηεη 96 ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο κε ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ πνπ έρεη θαη ην Press Room, επαπμεκέλν ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο αίζνπζαο (π.ρ. έρεη 20 κφληκεο ζέζεηο Η/Τ, αζχξκαην κεηαθξαζηηθφ ζχζηεκα 4 γισζζψλ θ.ν.θ). Ζ Αίζνπζα πξνβνιήο ηαηληψλ κε επηθάλεηα 120 η.κ., δηαζέηεη κεραλή πξνβνιήο, νζφλε, 40 θαζίζκαηα, κεγαθσληθφ θαη κηθξνθσληθφ ζχζηεκα, πξνβνιέα νξνθήο θαη δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ζε αίζνπζα ζπζθέςεσλ ή κηθξψλ εθδειψζεσλ ή θαη ζε Κέληξν Σχπνπ. Αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηξηπινχ απηνχ complex, θαζψο θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Σχπνπ αλά ηελ ρψξα γηα γεγνλφηα δηεζλνχο εκβέιεηαο (π.ρ. Οιπκπηαθνί αγψλεο, ΓΔΘ, Eurovision, Δπξσπατθά πκβνχιηα Κνξπθήο, πλέδξηα 59

66 δδιμζζμβνάθμοξ Έθθδκεξ ηαζ λέκμοξ ηαζ δζανενχκεηαζ ζε Αίεμοζα Δκδιένςζδξ (Press Room), Μυκζιμ Κέκηνμ Σφπμο (αίεμοζα ζοκεδνίςκ) ηαζ Αίεμοζα πνμαμθήξ Κζκδιαημβναθζηχκ Σαζκζχκ. Οζ 3 αοηέξ αίεμοζεξ ζοκδέμκηαζ ιε Lobby ημ μπμίμ ιε εζςηενζηή ζηάθα μδδβεί ζημκ πχνμ ζοκεζηζάζεςκ ζημκ 1 μ υνμθμ. Ζ Αίεμοζα Σδθεδζάζηερδξ: Πθήνεξ studio ηδθεδζάζηερδξ θεζημονβεί ζημκ 6 μ υνμθμ ημο ηηζνίμο, πθήνςξ ελμπθζζιέκμ ιε πνμαμθή εζηυκαξ ηαζ ήπμο ιέζς δζηηφςζδξ πμο πανέπεζ ημ Πνυβναιια «φγεολζξ». Σμ Κοθζηείμ: Λεζημονβεί ζημκ 1 μ υνμθμ ημο ηηζνίμο, ιε πχνμ ζοκεζηζάζεςκ ιε ηναπεγάηζα ηαζ ηαείζιαηα ζοκμθζημφ ειααδμφ 130 η.ι., ιε δοκαηυηδηα θζθμλεκίαξ catering. Πμθοημογζκάηζα (ιζηνμί πχνμζ ηοθζηείμο) ζε ηάεε υνμθμ. Αίεμοζεξ ζοζηέρεςκ. ημκ 6 μ υνμθμ ηαζ ημ ζζυβεζμ. Αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ. Κονίςξ ζημκ 1 μ υνμθμ. Φςημακηζβναθζηυ ηέκηνμ ζημκ 1 μ υνμθμ ηαζ θςημηοπζηά ιδπακήιαηα ζε ηάεε υνμθμ ηαζ ζηα βναθεία ηςκ Γεκζηχκ Γναιιαηέςκ ηαζ ημο Κοαενκδηζημφ Δηπνμζχπμο ηαζ Ακαπθδνςηή Κοαενκδηζημφ Δηπνμζχπμο. Θονίδεξ ακαημζκχζεςκ ζε ηάεε υνμθμ. Γοικαζηήνζμ 60 ζημκ 1 μ υνμθμ. Ηαηνείμ ζημ ζζυβεζμ ημκηά ζημ Θονςνείμ. Υχνμζ ζηάειεοζδξ 61 (parking) 150 εέζεςκ ζημ 2 μ ηαζ 3 μ οπυβεζμ. Καηαθφβζμ θεζημονβεί ζε ιένμξ ημο 1 μο οπμβείμο. Υχνμξ ζοβηέκηνςζδξ ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ (βζα πανηί ηαζ ακαθχζζια ιδπακμβναθζημφ ελμπθζζιμφ) θεζημονβεί ζε ιένμξ ημο 1 μο οπμβείμο ηαζ ιδπακήιαηα ακαηφηθςζδξ πάνημο ανίζημκηαζ ζε ηάεε υνμθμ ημο ηηζνίμο, ηαεχξ ηαζ ζφβπνμκμζ μζημθμβζημί ρφηηεξ κενμφ. θ.ιπ.) είλαη ην Σκήκα Γηνξγάλσζεο Δθδειψζεσλ & πλεδξηαθψλ Κέληξσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο ππεξεζίαο. 60 Σν Γπκλαζηήξην ηεο ππεξεζίαο δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη αθφκα ιφγσ κε νινθιήξσζεο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, σζηφζν κεηαθέξζεθε πίζησζε απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνχ αηηήκαηνο γηα ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ην Γπκλαζηήξην αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 61 ηα πιαίζηα ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ ζηφινπ ηεο ππεξεζίαο πέξα απφ ηα ππεξεζηαθά απηνθίλεηα ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο δηαηέζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Οιπκπηαθά Αθίλεηα Α.Δ. δχν 9ζέζηα van θνξηεγάθηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 60

67 Σέθμξ ζημκ 3 μ υνμθμ ζηεβάγεηαζ ημ Ηκζηζημφημ Οπηζημαημοζηζηχκ Μέζςκ (Η.Ο.Μ.) ηαζ ημ βναθείμ ημο Νμιζημφ οιαμφθμο ηδξ οπδνεζίαξ. ηα πθαίζζα ημο άνζζημο ζοζηήιαημξ οθζημηεπκζηχκ οπμδμιχκ ημο, ημ ηηίνζμ δζαεέηεζ επίζδξ ςξ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ: Φδθζαηυ ηδθεθςκζηυ ηέκηνμ: 700 βναιιχκ ζοιααηυ ιε ηα ςξ ζήιενα ζζπφμκηα ηαζ πνμδζαβναθυιεκα απυ ημ εονςπασηυ ζκζηζημφημ πζζημπμίδζδξ ETSI ηαζ ηζξ ζοζηάζεζξ ITU-T. Σδθεπζημζκςκζαηέξ ζοκδέζεζξ: 2 μπηζηέξ ίκεξ ( ιζα ημο ΟΣΔ ιε ISDN ζφκδεζδ ηαζ ιζα ημο δζηηφμο φγεολζξ) ηαζ 300 γεφβδ παθημφ ηαεχξ ηαζ εκμπμζδιέκμ δίηηομ θςκήξ δεδμιέκςκ. Ζθεηηνμπαναβςβυ γεφβμξ (βεκκήηνζεξ). Κεκηνζηυ UPS βζα υθεξ ηζξ δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ ηαεχξ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ πθδνμθμνζηήξ ημο ηηζνίμο. 5 αοηυιαημοξ ακεθηοζηήνεξ πνμζχπςκ ηαζ έκακ επζπθέμκ αοηυιαημ ακεθηοζηήνα ζηδκ αζαθζμεήηδ, ιε ημκ μπμίμ επζημζκςκμφκ ημ οπυβεζμ ηαζ ημ ζζυβεζμ ημο ηηζνίμο. φζηδια access-control ζε υθεξ ηζξ εζζυδμοξ ημο ηηζνίμο, ημοξ ακεθηοζηήνεξ ημο οπμβείμο ηαζ ηδκ είζμδμ ημο πχνμο ζηάειεοζδξ ηςκ αοημηζκήηςκ πμο ακμίβμοκ ιε ιαβκδηζηή ηάνηα-ηθεζδί ακαβκχνζζδξ. Building Management System βζα ημκ δθεηηνμκζηυ έθεβπμ ιέζς Ζ/Τ υθςκ ηςκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ (ηθζιαηζζιυξ, πονακίπκεοζδ, θςηζζιυξ, ακεθηοζηήνεξ, επίπεδμ ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηα οπυβεζα (CΟ), οδναοθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, UPS η.θπ.). Μεβαθςκζηυ ζφζηδια βζα ηζξ ακαημζκχζεζξ ηαζ βζα ιμοζζηή ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο. Δβηαηαζηάζεζξ βζα ηδκ πνήζδ αένζμο ηαοζίιμο. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζημκ πθδνμθμνζαηυ μδδβυ βζα ημ ηηίνζμ πμο έπεζ ηοηθμθμνήζεζ ζε έκηοπδ ιμνθή ιε ηδκ επζιέθεζα ημο Σιήιαημξ Δηδυζεςκ & Βζαθζμεήηδξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Ακαθφζεςκ & Σεηιδνίςζδξ ηδξ οπδνεζίαξ, αθθά ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ζημκ ζζηυημπμ ηδξ οπδνεζίαξ, οπάνπεζ θεπημιενήξ ηαηαβναθή ημο ηνυπμο πνυζααζδξ ζημ ηηίνζμ μδζηχξ ή ιε ηα ιαγζηά ιέζα ζοβημζκςκίαξ (ανζειμί θεςθμνείςκ, ηνυθεσ, ηναι, ιεηνυ) απυ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Αεήκαξ ιε ηζξ πζθζμιεηνζηέξ απμζηάζεζξ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, εκζςιαηςιέκμξ 61

68 πάνηδξ ηδξ πενζμπήξ ηαεχξ ηαζ δζεοεφκζεζξ ηςκ πζμ ημκηζκχκ οπδνεζζχκ ( ΓΔΚΟ, εθμνίεξ, ηνάπεγεξ, θανιαηεία, κμζμημιεία, ηαηαζηήιαηα η.θπ.). Γ. Πναηηζηέξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια: «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ». Ζ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ (ΚηΠ) απμηεθεί μνζγυκηζα πμθζηζηή ιεηαζηνμθήξ ηδξ εονςπασηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ημζκςκίαξ πνμξ ηζξ ηεπκμθμβίεξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ (information and knowledge based society and economy) ζηα πθαίζζα ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ Λζζζααυκαξ βζα ηδκ Δονχπδ ημο 2010 ηαζ ζοκζζηά ημ απαφβαζια ηςκ πνμζπαεεζχκ ιεηελέθζλδξ ηαζ εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ εονςπασηήξ ημζκςκίαξ, ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ημο ηνάημοξ ζηδκ πνυηθδζδ ηδξ επζηνάηδζήξ ηδξ ζε έκα παβημζιζμπμζδιέκμ, ακηαβςκζζηζηυ δζανηχξ ιεηαααθθυιεκμ ηαζ αθθδθμελανηχιεκμ πενζαάθθμκ ζημ ηαηχθθζ ημο 21 μο αζχκα. ηυπμξ ηδξ είκαζ δ δδιζμονβία κέςκ δεδμιέκςκ ηαζ εοηαζνζχκ βζα ηδκ ακάπηολδ, ηδκ εοδιενία ηαζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ πμθζηχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ιε ηδκ οζμεέηδζδ πμθζηζηχκ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηζξ Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ Δπζημζκςκίαξ (ΣΠΔ). Με ημκ ηνυπμ αοηυ ιεηελεθίζζεηαζ δ εονςπασηή ημζκςκία ζε ημζκςκία ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ εκχ πανάθθδθα δδιζμονβείηαζ ιζα κέα εονςπασηή μζημκμιία ααζζζιέκδ ζηδκ βκχζδ ηαζ ηδκ πθδνμθμνία πμο ακαααειίγμοκ ημκ νυθμ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ. Όζμ βζα ημ ηνάημξ οζμεεηχκηαξ ηδκ πμθζηζηή αοηή μδδβείηαζ ζηδκ ιεηάααζδ απυ ηδκ ηοαένκδζδ (government) ζηδκ Ζθεηηνμκζηή Γζαηοαένκδζδ (e-governance) ιε πθήνδ ακααάειζζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο. ημ πθαίζζμ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ «Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ» ηαζ ιε αάζδ ηζξ απμθάζεζξ ημο οιαμοθίμο Κμνοθήξ ηδξ Λζζζααυκαξ(Μάνηζμξ 2000), ημ οιαμφθζμ ηαζ δ Δπζηνμπή εηπυκδζακ έκα Οθμηθδνςιέκμ Πνυβναιια Γνάζδξ (e-europe Action Plan) ημ μπμίμ ιε ηα οιαμφθζα Κμνοθήξ ηδξ Feira (Ημφκζμξ 2000) ηαζ ηδξ εαίθθδξ (Ημφκζμξ 2002) ιεηελεθίπεδηε ζηα πέδζα Γνάζδξ e-europe 2002 ηαζ e-europe Πανάθθδθα ημ Δθθδκζηυ ηνάημξ ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ ζδιαζία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πμθζηζηήξ ςξ ηφνζαξ πνμςεδηζηήξ δφκαιδξ εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ δζμίηδζδξ, ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ μζημκμιίαξ ζηδκ πμνεία ηδξ ρδθζαηήξ επακάζηαζδξ ζοιιεηείπε ζηδκ υθδ πνμζπάεεζα ιε 62

69 ηδκ έηδμζδ ηδξ Λεοηήξ Βίαθμο βζα ηδκ ζηναηδβζηή ηαζ ηζξ δνάζεζξ ηδξ Δθθάδαξ ζπεηζηά ιε ηδκ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ (1999). ηα πθαίζζα ηδξ Λεοηήξ Βίαθμο θμζπυκ ημ Δθθδκζηυ ηνάημξ εκέηαλε ζημ Γ Κμζκμηζηυ Πθαίζζμ ηήνζλδξ (Γ ΚΠ) έκα ζφκμθμ μθμηθδνςιέκςκ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηχκ ηεπκμθμβζηχκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ, ημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια: «Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ» (ΔΠΚηΠ) ( ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 2,8 δζξ, βζα ηδκ πενίμδμ ( Γ ΚΠ). Σμ Πνυβναιια έπεζ ηαζκμηυιμ μνζγυκηζμ παναηηήνα δζαπενκχκηαξ δζαθμνεηζηέξ ηοαενκδηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ δζανενχκεηαζ ζε 5 Άλμκεξ πνμηεναζυηδηαξ ηαζ ηάεε Άλμκαξ δζανενχκεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα ιέηνα. Κάεε δδιυζζα οπδνεζία ηαηάζηνςζε έκα Δπζπεζνδζζαηυ πέδζμ ζηα πθαίζζα ημο Πνμβνάιιαημξ βζα κα εκηάλεζ ηάπμζα ένβα δζμζηδηζηήξ ακαδζάνενςζδξ ηαζ θεζημονβζημφ εηζοβπνμκζζιμφ ιε εθανιμβέξ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ, ζηα ιέηνα ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ χζηε κα ηφπμοκ ημζκμηζηήξ πνδιαημδυηδζδξ απυ αοηυ ιέζς ημο Γ ΚΠ. 62 Ζ Γεκζηή Γναιιαηεία Δπζημζκςκίαξ Γεκζηή Γναιιαηεία Δκδιένςζδξ (ηυηε Τπμονβείμ Σφπμο & ΜΜΔ), υπςξ ελάθθμο υθεξ μζ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, ηαηάζηνςζε έκα Δπζπεζνδζζαηυ πέδζμ βζα ηδκ Πθδνμθμνζαηή Ακάπηολδ ημο ΤΣΜΜΔ (ΔΠΑ) ζηα πθαίζζα ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ (2000). Με αοηυ πνμέαδ ζε ιία επζηεθζηή ακάθοζδ ζηναηδβζημφ ηαζ ηαηηζημφ ζπεδζαζιμφ, βζα ηζξ εκένβεζεξ ηαζ πανειαάζεζξ πμο εα ιεηέααθθακ ηδκ εζηυκα ηδξ οπδνεζίαξ ιε ακααάειζζδ υθςκ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ηαζ ιδπακζηχκ ζοζηδιάηςκ ηδξ ηαζ ηδκ ναβδαία ακάπηολδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ εζςηενζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ ζηα πθαίζζα ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ. Σμ ΔΠΑ δδθαδή ιεηαηνάπδηε ζε εοαββέθζμ ηδξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ ηαζ ημο θεζημονβζημφ εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ οπδνεζίαξ, ακαβκςνίγμκηαξ αέααζα ηδκ ζδιαζία πμο έπεζ δ ακάπηολδ Πθδνμθμνζαηχκ 62 Η θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», αθνχ ηχρνπλ αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο, είλαη ζπλήζσο 75% Κνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη 25% Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο πφξνπο. Η Κνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα θπξίσο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Π.Α.) θαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ.). Η Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). 63

70 οζηδιάηςκ ζηδκ απμδμηζηυηδηα ηδξ θεζημονβίαξ, ζηδκ ελμζημκυιδζδ πνυκμο, ηαζ ζηδκ ιείςζδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ ιέζα ζηδκ οπδνεζία. Σμ ΔΠΑ πνμέαθερε ηαζ επζηέκηνςζε ηδκ ζημπμεεζία ηςκ πανειαάζεςκ ζε 3 άλμκεξ: Σδκ εθανιμβή ηεπκμθμβζχκ ΣΠΔ ζηα ΜΜΔ βζα ηδκ πνυζααζδ ζε ηαθφηενδ ηαζ πενζζζυηενδ πθδνμθμνία ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ εκδιένςζδ ημο πμθίηδ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ΜΜΔ. Σδκ ακααάειζζδ ημο μπηζημαμοζηζημφ οθζημφ ηδξ οπδνεζίαξ ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ, μνβάκςζδ, απμηαηάζηαζδ ηαζ ρδθζμπμίδζή ημο ηαζ ηδκ απεοεείαξ πανμπή ημο on-line ζηα ΜΜΔ ηαζ ζημκ πμθίηδ. Σμκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηδξ οπδνεζίαξ ιε ηδκ εθανιμβή ηεπκμθμβζχκ ΣΠΔ βζα ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηαζ δζαζφκδεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηςκ επζιένμοξ ιμκάδςκ ηδξ οπδνεζίαξ ιε απμηέθεζια ηδκ ηαθφηενδ εκδιένςζδ ημο πμθίηδ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ΜΜΔ. Πένακ ηςκ ζηυπςκ-πνμηάζεςκ αοηχκ ημ ΔΠΑ ηαηέβναρε ζακ πνμηεναζυηδηεξ ηςκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ, ηζξ: Ακααάειζζδ ηδξ εζςηενζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ οπδνεζίαξ (Ονβακςηζηή ακαδζάνενςζδ ηςκ ιμκάδςκ). Πνμζθμνά κέςκ ακαααειζζιέκςκ οπδνεζζχκ (ηονίςξ ιέζς πνςημαμοθζχκ εκίζποζδξ ηαζ δζαθυνςκ δνάζεςκ ηαζ εηδδθχζεςκ) πνμξ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ΜΜΔ. Δκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ζηδκ θεζημονβία ηδξ οπδνεζίαξ (ηονίςξ ιε δνάζεζξ εκδιένςζδξ, δζαθυβμο ηαζ ημζκςκζηήξ δζααμφθεοζδξ ιέζς δθεηηνμκζηχκ ηαζ έκηοπςκ ιέζςκ) ζηα πθαίζζα ηςκ ζοκαθθαβχκ ιε ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ΜΜΔ. Οζ πνμηεζκυιεκεξ πανειαάζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ-ζηυπμζ απμηεθμφκ μιάδεξ ένβςκ ηαζ οπμένβςκ ιε θμβζηή ζοκάθεζα ηαζ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ιεηαλφ ημοξ ηα μπμία εα έπνεπε κα απμηνοζηαθθςεμφκ ηαζ κα εκηαπεμφκ ςξ ζοβηεηνζιέκα ένβα ζηα ιέηνα ηαζ ημοξ άλμκεξ ημο ΔΠΚηΠ χζηε κα ηφπμοκ ημζκμηζηήξ εκίζποζδξ ηαζ κα οθμπμζδεμφκ. Σμ ζοκμθζηυ ένβμ πςνίζηδηε ζε δφμ θάζεζξ οθμπμίδζδξ, ηδκ α θάζδ (ηακμκζηή) (Ημφκζμξ 2002 Γεηέιανζμξ 2005) πμο εα οθμπμζμφκηακ μζ πνμηεζκυιεκεξ πανειαάζεζξ ιε πνμτπμθμβζζιυ πζθζάδεξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ α θάζδ (ζοιπθδνςιαηζηή) (Ηακμοάνζμξ 2006 Γεηέιανζμξ 2006) πμο 64

71 εα αεθηζχκμκηακ μζ πνμηεζκυιεκεξ πανειαάζεζξ ηαζ εα πνμζανιυγμκηακ ζηζξ κέεξ δζαιμνθμφιεκεξ ζοκεήηεξ ιε πνμτπμθμβζζιυ πζθζάδεξ. Ο ζοκμθζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ ( πζθζάδεξ ) ηαζ ημ πνμκμδζάβναιια (Ημφκζμξ 2002 Γεηέιανζμξ 2006) ήηακ εκδεζηηζηά ημο αέθηζζημο δοκαημφ πνυκμο ηαζ πμζμφ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ένβςκ, πςνίξ κα ζδιαίκεζ υηζ έπνεπε κα ηδνδεμφκ ηαηά βνάιια. Αηυιδ πνμηάεδηε υηζ δ πανμοζία εκυξ οιαμφθμο Γζαπείνζζδξ ηαζ Δπζζηδιμκζηήξ/Σεπκζηήξ ηήνζλδξ εα ήηακ ηαηαθοηζηή βζα ηδκ επζηοπή οθμπμίδζδ ηςκ ένβςκ. Συζμ μ πνμτπμθμβζζιυξ υζμ ηαζ ημ πνμκμδζάβναιια υπςξ ήηακ θοζζηυ δεκ ηδνήεδηακ ηαηά βνάιια, ιε ηζξ ζοκεπείξ επζηαζνμπμίδζεζξ, ιεηααμθέξ ηαζ εη κέμο εκηάλεζξ ηςκ ένβςκ ζημ Π.Γ.Δ. ηάεε πνυκμ βζα κα ηφπμοκ ημζκμηζηήξ ηαζ ηναηζηήξ πνδιαημδυηδζδξ ιέζς ημο ΔΠΚηΠ, αξ ιδκ λεπκάιε ελάθθμο ημ ζδιακηζηυ βεβμκυξ ηδξ ιεηαζηέβαζδξ ηδξ οπδνεζίαξ ζημ κέμ ηηίνζμ ημ 2005, δ μπμία υιςξ ήηακ ελαζνεηζηά επζηοπήξ ηαζ δεκ επέθενε ζδιακηζηέξ ηαεοζηενήζεζξ ζηδκ επακαθεζημονβία ηδξ οπδνεζίαξ. Χζηυζμ ζε βεκζηέξ βναιιέξ μζ πνμηάζεζξ ημο ΔΠΑ ηδνήεδηακ ηαζ ζδιακηζηέξ αεθηζχζεζξ επζηεφπεδηακ υπςξ εα δμφιε απυ ηδκ θεπημιενή ακάθοζδ ηςκ ένβςκ ηαζ ηδξ πμνείαξ ημοξ ιέπνζ ζήιενα. Σα ένβα πμο εκηάπεδηακ ζηα ιέηνα ημο Πνμβνάιιαημξ αάζεζ ηςκ πνμηάζεςκ ημο ΔΠΑ αθμνμφκ ηζξ ελήξ πανειαάζεζξ: Ένβμ: «φβπνμκεξ ιέεμδμζ εκδιένςζδξ ημο πμθίηδ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ΜΜΔ» εκηαβιέκμ ζημ Μέηνμ 2.2 (Ζθεηηνμκζηή Κοαένκδζδ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ) ημο Άλμκα πνμηεναζυηδηαξ 2 (Δλοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ) ημο Πνμβνάιιαημξ ιε ηα ελήξ οπμένβα: Τπνέξγν1: «Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (ΟΠ) ηεο ππεξεζίαο». Τπνέξγν2: «Γεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ βηβιηνζεθώλ ηεο ΓΓΔ-ΓΓΔ, ηνπ Ι.Ο.Μ. (Ιλζηηηνύην Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ) θαη ηεο ΔΗΔΑ(Έλσζε πληαθηώλ Ηκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ) θαη εγθαηάζηαζε ζύγρξνλεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ Ι.Ο.Μ.». Τπνέξγν3:«Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη ραξαθηεξηζκνύ ξαδηνηειενπηηθώλ εθπνκπώλ». 65

72 Τπνέξγν γηα Δ..Ρ.(Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο): «Δπηρνξήγεζε ηνπ Δ..Ρ. γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο επνπηείαο ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ ΜΜΔ «Παλόπηεο». Ένβμ: «Καηάνηζζδ πνδζηχκ ζηα πθαίζζα ημο ένβμο ζφβπνμκεξ ιέεμδμζ εκδιένςζδξ ημο πμθίηδ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ΜΜΔ» εκηαβιέκμ ζημ ιέηνμ 2.5 (Καηάνηζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ) ημο Άλμκα πνμηεναζυηδηαξ 2 (Δλοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ) ημο Πνμβνάιιαημξ. Ένβμ: «Κναηζηή ηαζκζμεήηδ: ρδθζμπμίδζδ ηαζ δζάεεζδ ημο μπηζημαημοζηζημφ οθζημφ ηδξ οπδνεζίαξ» εκηαβιέκμ ζημ Μέηνμ 1.3 (Σεηιδνίςζδ, ακάδεζλδ ηαζ αλζμπμίδζδ ημο Δθθδκζημφ πμθζηζζιμφ) ημο άλμκα πνμηεναζυηδηαξ 1 (Παζδεία ηαζ Πμθζηζζιυξ) ημο Πνμβνάιιαημξ. Ένβμ: «φιαμοθμξ Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ ηςκ εκηαβιέκςκ ένβςκ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ» εκηαβιέκμ ζημ Μέηνμ 5.3 (Σεπκζηή αμήεεζα απυ Δ.Σ.Π.Α.) ημο Άλμκα Πνμηεναζυηδηαξ 5 (Σεπκζηή Βμήεεζα Πνμεημζιαζία κέαξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο) ημο Πνμβνάιιαημξ. Ένβμ: «φιαμοθμξ Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ βζα Κναηζηή ηαζκζμεήηδ: ρδθζμπμίδζδ ηαζ δζάεεζδ ημο μπηζημαημοζηζημφ οθζημφ ηδξ οπδνεζίαξ» εκηαβιέκμ ζημ Μέηνμ 5.3 (Σεπκζηή αμήεεζα απυ Δ.Σ.Π.Α.) ημο Άλμκα Πνμηεναζυηδηαξ 5 (Σεπκζηή Βμήεεζα Πνμεημζιαζία κέαξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο) ημο Πνμβνάιιαημξ. Όζμκ αθμνά ηδκ πμνεία ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ένβςκ ιέπνζ ζήιενα, αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ηα πενζζζυηενα ααίκμοκ ηαθχξ αάζεζ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ ηαζ ημο πνμτπμθμβζζιμφ πμο είπε εέζεζ ημ ΔΠΑ, ανζζηυιεκα ζε δζαθμνεηζηή θάζδ οθμπμίδζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα: Σμ Τπμένβμ 1 πμο αθμνά ηδκ επέηηαζδ ηαζ ακααάειζζδ ημο Οθμηθδνςιέκμο Πθδνμθμνζαημφ οζηήιαημξ (ΟΠ) ηδξ Τπδνεζίαξ, ανίζηεηαζ ζε θάζδ μθμηθήνςζδξ ηαζ εα μθμηθδνςεεί επζηοπχξ ηαηά πάζα πζεακυηδηα ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο ηνέπμκημξ έημοξ. Δίπε ηεθζηυ πνμτπμθμβζζιυ ιε ακάδμπμ ηδκ εηαζνεία πθδνμθμνζηήξ Infoquest. Σμ ΟΠ ήηακ δζανενςιέκμ ζε 9 θεζημονβζηέξ εκυηδηεξ: Λήρδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ πνςημβεκχκ εζδήζεςκ.(γζεφεοκζδ Πθδνμθυνδζδξ, Γζεφεοκζδ Ακαθφζεςκ & Σεηιδνίςζδξ). 66

73 Λήρδ ηαζ δζαπείνζζδ οθζημφ απυ ηαζ πνμξ ηα Γναθεία Σφπμο & Δπζημζκςκίαξ ζημ ελςηενζηυ ( Γζεφεοκζδ Τπδνεζζχκ Δλςηενζημφ). Λήρδ, ρδθζμπμίδζδ ηαζ μπηζηή ακαβκχνζζδ απμημιιάηςκ εθδιενίδςκ.(γζεφεοκζδ Πθδνμθυνδζδξ). Γζαπείνζζδ ηαζ πνςημηυθθδζδ εββνάθςκ (πνχδκ φζηδια Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηίκδζδξ Δββνάθςκ «ΖΓΔ», ηχνα Ζθεηηνμκζηυ Πνςηυημθθμ).(Αθμνά έββναθα υθςκ ηςκ Γζεοεφκζεςκ ηδξ οπδνεζίαξ). Γζαπείνζζδ πενζεπμιέκμο ηαζ ανπεζμεέηδζδ κμιζηχκ εειάηςκ ηαζ εειάηςκ πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ (Γζεφεοκζδ Ακαθφζεςκ & Σεηιδνίςζδξ, Γζεφεοκζδ Δπμπηείαξ ηςκ ΜΜΔ). Γζηηοαηή πφθδ (δ ακααάειζζδ ημο ζζημηυπμο αθμνά υθεξ ηζξ Γζεοεφκζεζξ ηδξ οπδνεζίαξ). Γζαπείνζζδ πενζεπμιέκμο θςημβναθζημφ ηαζ ηζκδιαημβναθζημφ ανπείμο (Γζεφεοκζδ Πθδνμθμνζηήξ). Παναβςβή πμθοιεζζημφ οθζημφ απυ ηνάπεγεξ πθδνμθμνζχκ (αθμνά υθεξ ηζξ Γζεοεφκζεζξ ηδξ οπδνεζίαξ πθδκ ηςκ Γζεοεφκζεςκ Γζμίηδζδξ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ). Γζαπείνζζδ πενζεπμιέκμο δδιμζζμβνάθςκ ηαζ εηδδθχζεςκ (Γζεφεοκζδ Γδιμζίςκ πέζεςκ). Ζ δζαπίζηςζδ πμο ιπμνμφιε κα ηάκμοιε απυ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ 9 θεζημονβζηχκ εκμηήηςκ ημο ΟΠ είκαζ υηζ αθμνά ηδκ θεζημονβζηή ακααάειζζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηςκ Γζεοεφκζεςκ ανιμδζυηδηαξ ηδξ οπδνεζίαξ πθδκ ηςκ 2 ααζζηχκ Γζεοεφκζεςκ δζμζηδηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Γζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ, δ θεζημονβζηή ακααάειζζδ ηςκ μπμίςκ απμθαζίζηδηε κα βίκεζ ιέζς ημο Πνμβνάιιαημξ «Πμθζηεία» ( ημ θεβυιεκμ ηαζ ιζηνυ ΟΠ). Ζ οθμπμίδζδ ημο ένβμο αοημφ ηνίκεηαζ ςξ ελαζνεηζηά επζηοπήξ ιε παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα, ηδκ ακααάειζζδ ηαζ ημκ ειπθμοηζζιυ ημο Γζηηοαημφ Συπμο ηδξ οπδνεζίαξ πμο μδήβδζε ζε Internet ιε πμθφ ορδθέξ ηαπφηδηεξ πνυζααζδξ 34mbps, ίζςξ 70 θμνέξ ηαπφηενμ απυ ηζξ ζζημζεθίδεξ άθθςκ δδιυζζςκ μνβακζζιχκ, ηδκ εθανιμβή δζηηοαηήξ πφθδξ portal βζα πθμήβδζδ ιέζς ημο ζζημηυπμο ηδξ οπδνεζίαξ ζε μπμζμδήπμηε άθθμ ζζηυημπμ ιέζς ηδξ ανπζηεηημκζηήξ intranet πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ δ ζδιακηζηυηενδ πναηηζηή θεζημονβζηήξ απθμφζηεοζδξ πμο εζζήβαβε ημ ένβμ 67

74 αοηυ είκαζ δ εκζςιάηςζδ ιέζς ημο ΟΠ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ Γναθείςκ Σφπμο ζημ ελςηενζηυ ζακ Πενζθενεζαηέξ Γζεοεφκζεζξ εκηυξ ηδξ οπδνεζίαξ εκχ πνζκ θεζημονβμφζακ ζακ ελςηενζηέξ ιμκάδεξ πμο ζοκδέμκηακ ιε dial up ζφκδεζδ ιε ηδκ Κεκηνζηή Τπδνεζία βζα ηδκ απμζημθή ηςκ δεθηίςκ Σφπμο. Σμ Τπμένβμ 2 πμο αθμνά ηδκ δδιζμονβία δθεηηνμκζηχκ αζαθζμεδηχκ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ, ηδξ ΔΖΔΑ ηαζ ημο Η.Ο.Μ ηαεχξ ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ ζφβπνμκδξ πθδνμθμνζαηήξ οπμδμιήξ ζημ Η.Ο.Μ, ανίζηεηαζ ζε θάζδ οθμπμίδζδξ, έπεζ ηαεοζηενήζεζ θίβμ απυ ηζξ ανπζηέξ πνμαθέρεζξ ηαεχξ δ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ ιεηαλφ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ ηαζ ημο ακαδυπμο Οιίθμο εηαζνεζχκ Zenon PRC έθααε πχνα ηδκ 1/6 ημο ηνέπμκημξ έημοξ ιε ηεθζηυ πνμτπμθμβζζιυ Σμ ένβμ ηνίκεηαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηυ ηαευζμκ οπάνπεζ ήδδ δ οπμδμιή ζημκ ακαααειζζιέκμ ζζηυημπμ ημο εζςηενζημφ δζηηφμο ζφκδεζδξ ηςκ οπδνεζζαηχκ ιμκάδςκ (local intranet) βζα ηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ ηαεχξ ηαζ δ δζαδζηηφςζδ ιε ημοξ επμπηεουιεκμοξ θμνείξ (Extranet) βζα ημκ Η.Ο.Μ, οπάνπεζ επίζδξ δ ηεπκμβκςζία ιε ηδκ οθμπμίδζδ ημο ΟΠ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ πθδνμθμνζαηήξ οπμδμιήξ ημο Η.Ο.Μ. Δπίζδξ έπεζ μθμηθδνςεεί ημ ενεοκδηζηυ πνυβναιια «Γδιζμονβίαξ Δβηοηθμπαίδεζαξ ημο Δθθδκζημφ Σφπμο » πμο είπε εηπμκήζεζ ημ Ηκζηζημφημ Νεμεθθδκζηχκ Δνεοκχκ ημο Δεκζημφ Ηδνφιαημξ Δνεοκχκ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία, ημ ΑΠΔ, ηδκ ΔΖΔΑ, ηδκ ΔΖΔΜΘ (Έκςζδ Ζιενδζίςκ Δθδιενίδςκ Μαηεδμκίαξ Θνάηδξ) ηαζ άθθμοξ δδιμζζμβναθζημφξ θμνείξ βζα ηδκ ζοβηνυηδζδ ελακηθδηζηήξ πμθοπαναιεηνζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ ιε πνμμπηζηή κα δζαηεεεί δ Δβηοηθμπαίδεζα ημο Δθθδκζημφ Σφπμο ιέζς ημο Internet ηαζ οπάνπμοκ ηα ζπεηζηά πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ. Σμ Τπμένβμ 3 πμο αθμνά ηδκ ακάπηολδ ζοζηήιαημξ ηαηαβναθήξ ηαζ παναηηδνζζιμφ ηςκ ναδζμηδθεμπηζηχκ εηπμιπχκ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ, ανίζηεηαζ αηυια ζε πνχζιμ ζηάδζμ, είκαζ δδθαδή ζε θάζδ πνμξ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ έπεζ εηδδθχζεζ εκδζαθένμκ δ εηαζνεία Qualia, δ μπμία ηαζ ηαηά πάζα πζεακυηδηα εα είκαζ ηαζ δ ακάδμπμξ, ιε εκδεζηηζηυ πνμτπμθμβζζιυ Ο δζαβςκζζιυξ είπε θάαεζ πχνα ζηζξ 10/10 ημο

75 Σμ Τπμένβμ βζα ημ Δεκζηυ οιαμφθζμ Ραδζμηδθευναζδξ ζπεηζηά ιε ημ ζφζηδια ρδθζαηήξ επμπηείαξ ναδζμηδθεμπηζηχκ ΜΜΔ «Πακυπηδξ», πνμτπμθμβζζιμφ , έπεζ θμνέα πνδιαημδυηδζδξ ηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ αθθά θμνέα οθμπμίδζδξ ημ ίδζμ ημ ΔΡ, επμιέκςξ αοηυ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ υθδ δζαδζηαζία ηδξ πμνείαξ ημο ένβμο. ηα πθαίζζα μθμηθήνςζδξ ημο ένβμο ακααάειζζδξ ημο ΟΠ μθμηθδνχκεηαζ ηαζ ημ ένβμ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο πνμζςπζημφ ηδξ οπδνεζίαξ ζπεηζηά ιε ηδκ δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο κέμο ΟΠ, πνμτπμθμβζζιμφ πμο εκηάπεδηε ζακ λεπςνζζηυ ένβμ βζα κα ηφπεζ πνδιαημδυηδζδξ απυ ημ ΔΠΚηΠ. ηα πθαίζζα ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, δζμνβακχεδηακ ιεηά ηδκ ιεηεβηαηάζηαζδ ηδξ οπδνεζίαξ ζημ κέμ ηηίνζμ επζιμνθςηζηά ζειζκάνζα ζηδκ έδνα ηδξ οπδνεζίαξ οπυ ηδκ επμπηεία ημο Σιήιαημξ Ονβάκςζδξ & Δηπαίδεοζδξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Γζμίηδζδξ ιε ηδκ ζοκενβαζία ηδξ ακαδυπμο εηαζνείαξ Infoquest, δ μπμία πανείπε ηδκ ηεπκμβκςζία ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ βζα ηα ζειζκάνζα αοηά ηαζ ηδξ μπμίαξ δ βεςβναθζηή εββφηδηα ιε ημ κέμ ηηίνζμ ηδξ οπδνεζίαξ (δ έδνα ηδξ ανίζηεηαζ αηνζαχξ απέκακηζ απυ ημ Τπμονβείμ), πανείπε ηδκ εββφδζδ ηδξ άνζζηδξ δζελαβςβήξ ηςκ ιαεδιάηςκ. Σμ ένβμ βζα ηδκ Κναηζηή ηαζκζμεήηδ ηαζ ηδκ ρδθζμπμίδζδ ηαζ δζάεεζδ ημο μπηζημαμοζηζημφ οθζημφ ηδξ οπδνεζίαξ, ανίζηεηαζ ηαζ αοηυ ζε ανηεηά πνχζιμ ζηάδζμ, εθυζμκ δεκ έπεζ δζελαπεεί αηυια μ δζαβςκζζιυξ ηαζ επμιέκςξ ανίζηεηαζ ζε θάζδ πνμ ηδξ οπμβναθήξ ηδξ ζφιααζδξ ιε εκδεζηηζηυ πνμτπμθμβζζιυ Σμ ένβμ ηνίκεηαζ ςξ ελαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ εθυζμκ δ οπδνεζία δζαεέηεζ πθμφζζμ θςημβναθζηυ ηαζ ηζκδιαημβναθζηυ ανπείμ 63, εκχ ημ ΔΠΑ είπε 63 Η Γ.Γ.Δπηθνηλσλίαο Γ.Γ.Δλεκέξσζεο δηαζέηεη πινχζην θσηνγξαθηθφ αξρείν θσηνγξαθηψλ πεξίπνπ ζηηο νπνίεο έρνπλ απνηππσζεί γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ δειαδή θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ 20 νπ αηψλα. Η ππεξεζία έρεη ήδε μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ηνπ θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ ηφζν γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη δηαθχιαμή ηνπ, φζν θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ πνιιψλ πνιηηψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ή ηελ παξνρή ηνπ πιηθνχ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεθκεξίσζεο ηνπ πιηθνχ ζα θαηαζηεί δπλαηή ε αλαδήηεζε θσηνγξαθηψλ κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο Γ.Γ.Δπηθνηλσλίαο Γ.Γ.Δλεκέξσζεο. Η Σαηληνζήθε ηεο Γ.Γ.Δπηθνηλσλίαο Γ.Γ.Δλεκέξσζεο είλαη εμαηξεηηθά πινχζηα κε αμηφινγα θηλεκαηνγξαθηθά ληνθνπκέληα ηεο πεξηφδνπ κε θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο. Ο αξηζκφο ησλ ηίηισλ αλέξρεηαη ζε θαη είλαη ρσξηζκέλνη ζε 3 κεγάιεο θαηεγνξίεο: επίθαηξα, ρξνληθά θαη ληνθηκαληέξ. Μέζσ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ήδε ςεθηνπνηεζεί 50 ηαηλίεο ελψ ε δηαδηθαζία ηνπ έξγνπ ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο Κξαηηθήο Σαηληνζήθεο έρεη εληαρζεί ζην ΔΠΚηΠ κε 69

76 πνμηείκεζ απυ ημ 2000 ηδκ ζφζηαζδ θμνέα ςξ Κέκηνμο Γζαπείνζζδξ Οπηζημαημοζηζημφ Τθζημφ (ΚΔΓΟΤ). Γζα ηδκ δζαπείνζζδ ηαζ ημκ ζοκημκζζιυ ηςκ ένβςκ έπεζ ζοζηαεεί ζηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ εζδζηή Οιάδα Γζμίηδζδξ Ένβμο. Σέθμξ υπςξ είπε πνμηαεεί απυ ημ ΔΠΑ βζα ηδκ επζηοπή οθμπμίδζδ ηςκ ένβςκ πμο εκέηαλε δ ΓΓΔ-ΓΓΔ ζηα ιέηνα ημο ΔΠΚηΠ βζα πνδιαημδυηδζδ, πνμπχνδζε ζηδκ ακάεεζδ ηδξ ηεπκζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ οπμζηήνζλδξ ηςκ ένβςκ ζε φιαμοθμ Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ ηςκ εκηαβιέκςκ ένβςκ ιε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ πανάθθδθδξ έκηαλδξ οπυ ιμνθή λεπςνζζημφ ένβμο βζα πνδιαημδυηδζδ ηδξ Σεπκζηήξ αμήεεζαξ απυ ημ ΔΠΚηΠ, εθυζμκ πνμαθέπεηαζ ζημκ Άλμκα Πνμηεναζυηδηαξ 5 ημο Πνμβνάιιαημξ δ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηεπκζηήξ αμήεεζαξ βζα ηα ένβα πμο εκηάζζμκηαζ ζημ Πνυβναιια. Σμ ένβμ ηδξ ηεπκζηήξ/επζζηδιμκζηήξ οπμζηήνζλδξ ιέζς οιαμφθμο ηςκ εκηαβιέκςκ ένβςκ ηδξ οπδνεζίαξ ανίζηεηαζ ζε θάζδ μθμηθήνςζδξ, εθυζμκ οπμβνάθδηε ζφιααζδ ιεηαλφ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ ηαζ ημο ακαδυπμο ζηζξ 7/6/2004, υπμο επζθέπεδηε ςξ ακάδμπμξ ημ ΔΑΗΣΤ 64 ιε πνμτπμθμβζζιυ ηαζ ηα ένβα ανίζημκηαζ ζε θάζδ ςνίιακζδξ. Ζ ζφιααζδ έθδλε ζηζξ 7/12/2005 ηαζ πήνε πανάηαζδ ιέπνζ ηζξ 31/3/2006 βζα κα μθμηθδνςεεί ημ ένβμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ, ηαευζμκ ηα ένβα έααζκακ πνμξ μθμηθήνςζδ ήηακ υιςξ αηυια εκ ελεθίλεζ. Ζ ίδζα δζαδζηαζία αημθμοεήεδηε ηαζ βζα ημ ένβμ ηδξ ηεπκζηήξ/επζζηδιμκζηήξ οπμζηήνζλδξ ιέζς οιαμφθμο βζα ηδκ Κναηζηή Σαζκζμεήηδ ηαζ ηδκ ρδθζμπμίδζδ ημο μπηζημαημοζηζημφ οθζημφ, υπμο επζθέπεδηε ςξ ακάδμπμξ ηαζ πάθζ ημ ΔΑΗΣΤ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή υιςξ οπμβνάθδηε δ ζφιααζδ ιεηαλφ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ ηαζ ημο ΔΑΗΣΤ ζηζξ 19/1/2006 ιε εκδεζηηζηυ πνμτπμθμβζζιυ , ςζηυζμ δ δζαδζηαζία έπεζ παβχζεζ πνμξ ημ πανυκ θυβς ημο υηζ ζημ ένβμ βζα ημ μπμίμ πανέπεηαζ δ ηεπκζηή ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Κηλεκαηνγξαθηθνχ Αξρείνπ, ην νπνίν βάζεη ηνπ πξφζθαηνπ Ν.3444/2006 (ΦΔΚ 46 Α/ ) ζα παξαρσξεζεί ζην Δζληθφ Οπηηθναθνπζηηθφ Αξρείν (Δ.Ο.Α.). 64 Σν Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ησλ Τπνινγηζηψλ (ΔΑΙΣΤ) απνηειεί ίδξπκα ππαγφκελν ζην Τπνπξγείν Παηδείαο κε λνκηθή κνξθή Οξγαληζκνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Αλαιακβάλεη αξθεηά έξγα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ σο χκβνπινο Γηαρείξηζήο ηνπο. 70

77 οπμζηήνζλδ δεκ έπεζ αηυια πνμπςνήζεζ μ δζαβςκζζιυξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ακαδυπμο ηαζ θυβς ηδξ επυιεκδξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο. 65 Γ. Πναηηζηέξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ Πνυβναιια «Πμθζηεία». Σμ Πνυβναιια «Πμθζηεία» ςξ βκςζηυ απμηεθεί ηδκ επζημιή ηςκ πνμζπαεεζχκ ηδξ Δθθδκζηήξ δζμίηδζδξ βζα δζμζηδηζηή ζφβηθζζδ ιε ηζξ δζμζηήζεζξ ηςκ άθθςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ζηα πθαίζζα ηδξ επίηεολδξ ηςκ ηνζηδνίςκ ηδξ Λζζζααυκαξ βζα ηδκ Δονχπδ ημο 2010, ιε άθθα θυβζα δδθαδή απμηεθεί ηδκ αίαθμ ηδξ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ βζα ηδκ Δθθδκζηή Πμθζηεία ηαζ ζοκζζηά ιζα μθμηθδνςιέκδ εεκζηή πμθζηζηή βζα ηδκ δδιυζζα δζμίηδζδ βζα αοηυ ελάθθμο απυ ημ 2000 πμο δζαιμνθχεδηε απυ ημ ΤΠΔΓΓΑ ημ Πνυβναιια ηαζ επζηονχεδηε ιε ημκ ζδνοηζηυ Ν.2880/2001, επζηαζνμπμζείηαζ ζοκέπεζα ιε ηεθεοηαία εηδμπή ημ Ακαεεςνδιέκμ ηείιεκμ Πμθζηεία: «Ζ επακίδνοζδ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ» ( ). Σμ Πνυβναιια δζανενχκεηαζ ζε 10 άλμκεξ-ζηυπμοξ ηαζ πενζβνάθεζ βεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ δζανηή ιεηαννφειζζδ ηδξ Δθθδκζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. Κάεε δδιυζζα οπδνεζία ζηα πθαίζζα ημο Πνμβνάιιαημξ ηαηανηίγεζ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ιεηνήζζιμοξ ζηυπμοξ, ζοβηεηνζιέκμ πνμκμδζάβναιια οθμπμίδζδξ ηαζ πνμτπμθμβζζιυ βζα ηάεε επζιένμοξ δνάζδ ημο Δ.Π. ηδξ ηαζ ημ εκηάζζεζ ζηδκ πνδιαημδυηδζδ ημο Πνμβνάιιαημξ Πμθζηεία ιέζς ημο Πνμτπμθμβζζιμφ Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ. Σα Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα Πμθζηεία (Δ.Π.Π.), είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έκαξ ιδπακζζιυξ οθμπμίδζδξ δδιυζζςκ πμθζηζηχκ πμο έπμοκ ζακ ααζζηή επζδίςλδ ηδκ Γζμίηδζδ ιε ζηυπμοξ (management by 65 Σα έξγα φπσο απηφ γηα ηελ Κξαηηθή Σαηληνζήθε, ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο γηα ην Δζληθφ Οπηηθναθνπζηηθφ Αξρείν (National Audiovisual Archive Body) ή θαη ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη ραξαθηεξηζκνχ ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, βξίζθνληαη ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην (έρνπλ πξνθεξπρηεί νη δηαγσληζκνί αιιά δελ έρεη αθφκα γίλεη ε αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ). Δπνκέλσο είλαη ζίγνπξν φηη ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ ζηελ επφκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (ηελ Γ ) γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Η έληαμή ηνπο ζηελ Γ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΚηΠ πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο έγθξηζήο ηνπο πξνο έληαμε απφ ην Π.Γ.Δ. Δπίζεο ζε επίπεδν ππεξεζίαο πξέπεη λα επαλεληαρζνχλ ζηηο δξάζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ λέα πεξίνδν φπνπ γίλεηαη θαη ν επξχηεξνο ζρεδηαζκφο φπσο ε κειέηε αλαδηνξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο κε ππνβνιή πξφηαζεο γηα έληαμε ζην ΔΠΚηΠ. 71

78 objectives) ιέζς ζοβηεηνζιέκδξ ιεηνήζζιδξ δζαδζηαζίαξ ζημπμεεζίαξ ηαζ δεζηηχκ αλζμθυβδζδξ ηςκ επζδυζεςκ ηδξ δζμίηδζδξ (benchmarking). ηα πθαίζζα ηδξ m.b.o. ζηα Δ.Π.Π. εα πνέπεζ κα εκηάζζμκηαζ πμθθέξ ηαζ ελεζδζηεοιέκεξ δζαθμνεηζηέξ δνάζεζξ πμο κα δίκμοκ απακηήζεζξ ζφιθςκεξ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ υπςξ δ «πμζυηδηα ζηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ», δ «ακααάειζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ», δ «εζζαβςβή ηδξ πθδνμθμνζηήξ ζημ δδιυζζμ», δ «απθμφζηεοζδ ηαζ εκζαζμπμίδζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο βζα ηδκ πάηαλδ ηδξ πμθοκμιίαξ, ηαημκμιίαξ ηαζ ηςκ πμθφπθμηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ» η.θπ. ηα πθαίζζα ημο Πνμβνάιιαημξ Πμθζηεία θμζπυκ δ ΓΓΔ-ΓΓΔ έπεζ εκηάλεζ ημ ένβμ ηςκ κέςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ εθανιμβχκ ηςκ Γζεοεφκζεςκ Γζμίηδζδξ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ιε ηίηθμ: «Πθδνμθμνζαηυ φζηδια Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ Γζμίηδζδξ ηδξ ΓΓΔ- ΓΓΔ» ηαζ αθμνά ηδκ ακηζηαηάζηαζδ υθςκ ηςκ δζμζηδηζηχκ-μζημκμιζηχκ εθανιμβχκ ηδξ οπδνεζίαξ ιε κέεξ πμο εα θεζημονβμφκ ζε εκζαζμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ. ηζξ 12/5 ημο ηνέπμκημξ έημοξ πνμηδνφπεδηε μ ακμζηηυξ δζαβςκζζιυξ βζα ημ ένβμ ηαζ οπυ ηζξ ηαθφηενεξ πνμτπμεέζεζξ πνμαθέπεηαζ δ μθμηθήνςζή ημο ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο2006. Σμ ένβμ: «Πθδνμθμνζαηυ φζηδια Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ Γζμίηδζδξ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ» εκηάζζεηαζ ζημ Μέηνμ 2.1 (Ακαδζμνβάκςζδ ηδξ Κεκηνζηήξ Γζμίηδζδξ) ημο Τπμπνμβνάιιαημξ 2 (Νέα οζηήιαηα Ονβάκςζδξ ηαζ Γζμίηδζδξ Γδιμζίςκ Τπδνεζζχκ) ημο ακαεεςνδιέκμο Πμθζηεία: «Ζ επακίδνοζδ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ» ( ) ηαζ είκαζ ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ Σμ ένβμ είκαζ βκςζηυ ιε ηδκ μκμιαζία ιζηνυ ΟΠ αθμφ αθμνά ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ θεζημονβζηχκ εθανιμβχκ ηςκ δφμ ηθαζζζηχκ δζμζηδηζηχκ Γζεοεφκζεςκ (Γζμίηδζδξ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ) βζα κα ακηζπανααθδεεί ιε ημ απμηαθμφιεκμ ςξ ιεβάθμ ΟΠ πμο μθμηθδνχεδηε ζηα πθαίζζα ημο ΔΠΚηΠ ηαζ αθμνμφζε ηδκ ακααάειζζδ ηςκ θεζημονβζηχκ εθανιμβχκ ηςκ οπυθμζπςκ Γζεοεφκζεςκ ηδξ οπδνεζίαξ, ηςκ θεβυιεκςκ ηαζ Γζεοεφκζεςκ ανιμδζυηδηαξ. Σμ θοζζηυ ακηζηείιεκμ ημο ένβμο είκαζ δ Ακάπηολδ Λμβζζιζημφ εκαζμπμζδιέκςκ δζμζηδηζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ δζαπεζνζζηζηχκ εθανιμβχκ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ ςξ ζοιπθήνςζδ ημο κέμο ιεβάθμο ΟΠ. Οζ εθανιμβέξ ημο ιζηνμφ 72

79 ΟΠ εα πνέπεζ κα ακαπηοπεμφκ ζε εκζαίμ πενζαάθθμκ ηαζ κα είκαζ ζοκδεδειέκεξ ιεηαλφ ημοξ χζηε ηάεε εζζνμή ή ιεηααμθή κα πναβιαημπμζεί αοηυιαηδ εκδιένςζδ ηςκ θμζπχκ, υπμο πνεζάγεηαζ, εα πνέπεζ δδθαδή κα ελαζθαθζζηεί δζαθεζημονβζηυηδηα ηςκ εθανιμβχκ. Δπίζδξ ζημ ζπήια δζμίηδζδξ ημο ένβμο πνμαθέθεδηε δ ζφζηαζδ Δπζηνμπήξ βεκζηήξ επμπηείαξ ημο ένβμο απυ ορδθυααεια ζηεθέπδ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ εηπνμζχπμοξ ημο ακαδυπμο ημο ένβμο ηαζ Δπζηνμπή παναημθμφεδζδξ ηαζ παναθααήξ πμο εα ακαθάαεζ ηδκ επίαθερδ ηδξ πμνείαξ ημο ένβμο ηαζ ηδξ ηεθζηήξ παναθααήξ ημο. Σμ ιζηνυ ΟΠ εα ζοκίζηαηαζ απυ ηζξ αηυθμοεεξ εθανιμβέξ: Δθανιμβή ιδπακμβναθδιέκδξ παναημθμφεδζδξ δαπακχκ ιεηαηζκήζεςκ (Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ). Δθανιμβή ιδπακμβναθζηήξ παναημθμφεδζδξ δαπακχκ ηςκ Γναθείςκ Σφπμο & Δπζημζκςκίαξ ζημ ελςηενζηυ (Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ). Δθανιμβή ιδπακμβναθζηήξ παναημθμφεδζδξ δαπακχκ εζςηενζημφ (Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ). Δθανιμβή Πνμτπμθμβζζιμφ (Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ). Δθανιμβή Μζζεμδμζίαξ(Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ). Δθανιμβή ηδξ Γζαπείνζζδξ ημο Τθζημφ (Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ). Δθανιμβή Πνμζςπζημφ (Γζεφεοκζδ Γζμίηδζδξ). Δθανιμβή ιδπακμβναθζηήξ ηαηαπχνδζδξ ηςκ οπενςνζχκ ημο πνμζςπζημφ ηδξ οπδνεζίαξ (Γζεφεοκζδ Γζμίηδζδξ). Δθανιμβή Σδθεθςκζημφ Καηαθυβμο (Γζεφεοκζδ Γζμίηδζδξ). Βαζζηή ζοκζζηαιέκδ ηδξ επζηοπίαξ ημο ιζηνμφ ΟΠ πένα απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο θμβζζιζημφ είκαζ ηαζ δ ηαθή θεζημονβζηή ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ δφμ δζμζηδηζηχκ δζεοεφκζεςκ πμο είκαζ ηαζ μζ άιεζα εκδζαθενυιεκμζ αθθά ηαζ ηαη επέηηαζδ ηαζ ιεηαλφ υθςκ ηςκ δζεοεφκζεςκ ηδξ οπδνεζίαξ ζηα πθαίζζα ηδξ δζαθεζημονβζηυηδηαξ. Ζ δζαθεζημονβζηυηδηα είκαζ ηαζ ημ γδημφιεκμ βζα ηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ, αθμφ απμηεθεί ημκ πνςηανπζηυ ζηυπμ θεζημονβζηήξ ηαζ δζμζηδηζηήξ απθμφζηεοζδξ βζα ηδκ οπδνεζία. Με ημκ υνμ δζαθεζημονβζηυηδηα κμείηαζ δ δοκαηυηδηα θεζημονβζηήξ δζαζφκδεζδξ υθςκ ηςκ ιμκάδςκ (Γζεοεφκζεςκ 73

80 ηαζ Σιδιάηςκ) ηδξ οπδνεζίαξ ιε απμηέθεζια κα θεζημονβεί αοηή υπςξ αηνζαχξ έκαξ γςκηακυξ μνβακζζιυξ ιε ηα υνβακα, ημοξ ζζημφξ, ηα ηφηηανα η.θπ. ζε ιία εκυηδηα ζηδκ μπμία επζηεθμφκηαζ αοηυκμιεξ δζαδζηαζίεξ πμο αθθδθμελανηχκηαζ ηαζ δζαζοκδέμκηαζ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ αζμθμβζηή θεζημονβία (γςή) ημο εκυξ ηαζ ιυκμ μνβακζζιμφ. Με ηδκ ακελάνηδηδ θεζημονβία ημο ιεβάθμο ΟΠ πμο οπάβεηαζ ζηδκ «Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ» απυ ημ ιζηνυ πμο οπάβεηαζ ζημ «Πμθζηεία» δεκ επζηοβπάκεηαζ δζαθεζημονβζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ ιμκάδςκ ηδξ οπδνεζίαξ, επμιέκςξ μ ααζζηυξ ζηυπμξ θεζημονβζηήξ απθμφζηεοζδξ αηονχκεηαζ. Σμ ζοιπέναζια πμο αβαίκεζ είκαζ υηζ βζα ηδκ απυθοηδ επζηοπία ηςκ πανειαάζεςκ πνεζάγμκηαζ κα θδθεμφκ πεναζηένς ιέηνα υπςξ δ πζεακή μνβακςηζηή ακαδζάηαλδ ηςκ Γζεοεφκζεςκ 66 ηδξ οπδνεζίαξ χζηε κα ηαηαζημφκ θεζημονβζηά πζμ απμηεθεζιαηζηέξ, ηαεχξ ηαζ δ θεζημονβζηή ακαδζμνβάκςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ Σιδιάηςκ ηδξ 67, ηςκ μπμίςκ ημ ακηζηείιεκμ έπεζ άιεζδ ζοκάθεζα ιε ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ εηνμέξ ημο οκυθμο ηςκ Γζεοεφκζεςκ ηδξ οπδνεζίαξ. Ζ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ είκαζ υηζ μζ οπάνπμοζεξ εθανιμβέξ θεζημονβμφκ αοηυκμια ηαζ ελοπδνεημφκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ηάεε θεζημονβίαξ 66 ηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ηεο ε ΓΓΔ-ΓΓΔ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ νξγαλσηηθή αλαδηάηαμε ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν ίζσο παξάδεηγκα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ζπληειέζηεθε κε ηελ ελνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ κε ην Σκήκα Απνδνρψλ Πξνζσπηθνχ θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ Σκήκαηνο Πξνππνινγηζκνχ & Απνδνρψλ ηνπ Πξνζσπηθνχ θαη ηνλ ρσξηζκφ ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ θαη ηελ δεκηνπξγία δχν Σκεκάησλ, ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Δζσηεξηθνχ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ ησλ Γξαθείσλ Σχπνπ & Δπηθνηλσλίαο. Η αλαδηάηαμε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζπληειέζηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 γηα ηελ ζπγθξφηεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Π.Γ.23/2004: «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Σχπνπ & ΜΜΔ θαη αλαδηάξζξσζε ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο» ΦΔΚ 16 Α/ Δπίζεο γηα ην άκεζν κέιινλ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε Γηεχζπλζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ ΓΓΔ-ΓΓΔ ζηα πιαίζηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο νξγαλσηηθήο αλαδηάηαμεο ησλ κνλάδσλ ηεο ππεξεζίαο. 67 Ωο ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ιεηηνπξγηθήο ζπλάθεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ κε ηηο άιιεο Γηεπζχλζεηο ηεο ππεξεζίαο, ή κάιινλ γηα λα θπξηνιεθηνχκε ζα ιέγακε «ιεηηνπξγηθήο αζπλάθεηαο θαη αζπλαξηεζίαο»,αλαθέξνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γαπαλψλ ησλ Γξαθείσλ Σχπνπ & Δπηθνηλσλίαο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Δπηθνηλσλίαο ηνπ νπνίνπ ην απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν είλαη ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ 39 ΓΣΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ αλά ηνλ θφζκν θαη ηα νπνία ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηελ Γ/λζε Τπεξεζηψλ Δμσηεξηθνχ ηεο Γ.Γ.Δλεκέξσζεο. Βιέπνπκε ην παξάινγν ηεο ππφζεζεο θαη ηελ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εθφζνλ ην Σκήκα ην πιένλ αξκφδην γηα ζέκαηα ΓΣΔ κέζα ζηελ ππεξεζία ιεηηνπξγεί ζε άιιν πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ Γ/λζε ηεο νπνίαο ηα Σκήκαηα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα εμππεξεηεί, ιφγσ ηεο αληίθαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνχ θαη ηνπ κεγάινπ ΟΠ. 74

81 λεπςνζζηά ιε απμηέθεζια βζα δζεηπεναίςζδ εκενβεζχκ πμο ειπθέημκηαζ πενζζζυηενεξ απυ ιία μνβακζηέξ ιμκάδεξ κα επακαθαιαάκμκηαζ μζ εζζνμέξ ζε ηάεε δζαδμπζηή εθανιμβή. οκεπχξ ημ οπάνπμκ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια είκαζ ακεπανηέξ ηαεχξ επζθένεζ απχθεζα πνυκμο ηαζ ιδ μνεμθμβζηή αλζμπμίδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηδξ οπδνεζίαξ. Δπμιέκςξ ημ γδημφιεκμ βζα ηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ βζα ηδκ έκηαλήξ ηδξ ζημ Δ.Π.Πμθζηεία είκαζ δ δοκαηυηδηα δζαθεζημονβζηυηδηαξ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ ηιδιάηςκ ιε ηζξ οπυθμζπεξ μνβακζηέξ ιμκάδεξ ηδξ οπδνεζίαξ ιέζς ηδξ ζοκενβίαξ ιε ημ ΔΠΚηΠ. Δ. Γζαζφκδεζδ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ ιε ηζξ άθθεξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ιε ημ Δεκζηυ Γίηηομ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ «φγεολζξ». Σμ Δεκζηυ Γίηηομ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ «φγεολζξ» (Δ.Γ.Γ.Γ. «ΤΕΔΤΞΗ») είκαζ έκα ένβμ ημο Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Απμηέκηνςζδξ (ΤΠΔΓΓΑ) ιε ημ μπμίμ επζδζχηεηαζ δ ακάπηολδ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ ηδθεπζημζκςκζαηήξ οπμδμιήξ ημο δδιυζζμο ημιέα. Πνυηεζηαζ βζα έκα δίηηομ πνυζααζδξ ηαζ ημνιμφ βζα ημοξ θμνείξ ημο δδιμζίμο ιε ζημπυ κα ηαθφρεζ υθεξ ηζξ ακάβηεξ βζα ηδκ ιεηαλφ ημοξ επζημζκςκία ιε Σδθεθςκία (ηδθεθςκζηή επζημζκςκία ακάιεζα ζημοξ θμνείξ), Γεδμιέκα (επζημζκςκία ιέζς οπμθμβζζηχκ Internet) ηαζ Video (ηδθεδζάζηερδ ηδθεηπαίδεοζδ). ηδνίγεηαζ ζηδκ θζθμζμθία ημο ζπεδζαζιμφ εκζαίαξ εζςηενζηήξ οπμδμιήξ δζαδζηηοαηήξ δζαζφκδεζδξ (ανπζηεηημκζηή intranet) ιεηαλφ ηςκ δδιυζζςκ θμνέςκ. Σμ Δ.Γ.Γ.Γ. «ΤΕΔΤΞΗ» οθμπμζείηαζ ιέζς ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ» (ΔΠΚηΠ) ηαζ ζοβηεηνζιέκα είκαζ εκηαβιέκμ ζημ Μέηνμ 2.2 («Ζθεηηνμκζηή Κοαένκδζδ» βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ) ημο Άλμκα Πνμηεναζυηδηαξ 2 (Δλοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ) ημο Πνμβνάιιαημξ. Απμηεθεί ζδιακηζηή πνςημαμοθία απθμφζηεοζδξ ηδξ δζμζηδηζηήξ θεζημονβίαξ ημο δδιυζζμο ημιέα εθυζμκ απμζημπεί ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ ιε ηδκ ακααάειζζδ ηδξ ιεηαλφ ημοξ επζημζκςκίαξ ιέζς ηδξ πανμπήξ πνμδβιέκςκ ηδθειαηζηχκ οπδνεζζχκ ιε παιδθυ ηυζημξ ηαζ ηδκ εκμπμζδιέκδ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ ιε 75

82 αοημιαημπμζδιέκα ηαζ θζθζηά πνμξ ημκ πνήζηδ ζοζηήιαηα πθδνμθυνδζδξ ηαζ δζεηπεναίςζδξ ζοκαθθαβχκ ιε ημ δδιυζζμ. Σμ Δ.Γ.Γ.Γ. «ΤΕΔΤΞΗ» θζθμδμλεί κα ζοκδέζεζ ηδθεπζημζκςκζαηά 1800 πενίπμο δδιυζζμοξ θμνείξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ απμηεθεί ακαιθζζαήηδηα ημ ιεβαθφηενμ ένβμ ηδθεπζημζκςκζχκ ζημκ δδιυζζμ ημιέα ηαζ έκα απυ ηα πζμ πνςημπμνζαηά εβπεζνήιαηα ηεπκμθμβίαξ ηδθεπζημζκςκζχκ ζε πακεονςπασηυ επίπεδμ. Ζ ηδθεθςκζηή ζφκδεζδ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ ιε ημ Δεκζηυ Γίηηομ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ «ΤΕΔΤΞΗ», πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 29/5 ημο ηνέπμκημξ έημοξ ιε ανζειμδμηζηυ θάζια H Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ είκαζ απυ ημοξ πνχημοξ δδιυζζμοξ θμνείξ πμο ζοκδέεδηε ηδθεθςκζηά ιε ημ Δεκζηυ Γίηηομ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ «ΤΕΔΤΞΗ»,ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ ηάεε ηδθέθςκμ ημο ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο ηδξ οπδνεζίαξ έπεζ πθέμκ δφμ ανζειμφξ ηθήζδξ: Σμκ οπάνπμκηα ανζειυ πμο θεζημονβεί ιέζς ημο ΟΣΔ ιε ανζειμδμηζηυ ηςδζηυ ΥΥΥΥ. Σμκ ανζειυ πμο θεζημονβεί ιέζς ημο δζηηφμο φγεολζξ ιε ανζειμδμηζηυ ηςδζηυ ΥΥΥΥ. Όπμο ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ημ ΥΥΥΥ ζοιπθδνχκεηαζ απυ ημκ οπάνπμκηα ανζειυ ημο εζςηενζημφ ηδθεθχκμο ηάεε ζηεθέπμοξ ιε θάζια ανζειχκ απυ ημ 8001 έςξ ημ Σα ακςηένς αθμνμφκ ζε υθα ηα ηδθέθςκα ημο ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο ηδξ οπδνεζίαξ, ζοιπενζθαιαακυιεκςκ ηαζ ηςκ ηδθεθχκςκ ημο Γναθείμο ημο Νμιζημφ οιαμφθμο, ηδξ Τπδνεζίαξ Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο (Τ.Γ.Δ.) ηαζ ημο Ηκζηζημφημο Οπηζημαημοζηζηχκ Μέζςκ (Η.Ο.Μ.). Όθεξ μζ οπδνεζίεξ ημο φγεολζξ είκαζ εκενβμπμζδιέκεξ ηαζ θεζημονβμφκ βζα ηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ υθα ηα ηδθέθςκα ηδξ οπδνεζίαξ δέπμκηαζ εζζενπυιεκεξ ηθήζεζξ ηαζ ιε ημοξ δφμ ανζειμφξ π.π. δ βναιιή ιε ανζειυ ηδθεθχκμο ημο ΟΣΔ πμο ακηζζημζπεί ζημκ ανζειυ ηδθεθχκμο πμο απακηά μ πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ Γαπακχκ & Πνμιδεεζχκ Γναθείςκ Σφπμο & Δπζημζκςκίαξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ, απακηά ηαζ ζημκ ανζειυ πμο είκαζ ημ ακηίζημζπμ κμφιενμ ηδθεθχκμο ημο φγεολζξ. Όζμκ αθμνά ηζξ ελενπυιεκεξ ηθήζεζξ, 76

83 επεζδή δ ΓΓΔ-ΓΓΔ είκαζ απυ ηζξ πνχηεξ οπδνεζίεξ ζηδκ Δθθάδα πμο ζοκδέεδηακ ζημ ηδθεθςκζηυ δίηηομ ημο φγεολζξ, δεκ οπάνπμοκ ανηεημί θμνείξ αηυια πμο ιπμνμφκ κα ηθδεμφκ ιέζς ηςκ βναιιχκ ημο δζηηφμο. Χζηυζμ υηακ δ ηάθορδ ημο δζηηφμο θηάζεζ ζε ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ, αθμφ ςξ βκςζηυ εοεθπζζηεί κα ζοκδέζεζ ηδθεθςκζηά πενζζζυηενμοξ απυ 1800 δδιυζζμοξ θμνείξ ακά ηδκ επζηνάηεζα ηυηε δ οπδνεζία εα ηοηθμθμνήζεζ ηαζ εα δζακείιεζ εζδζηυ ηδθεθςκζηυ ηαηάθμβμ ιε ηα Fax ηαζ ηα ηδθέθςκα ηάεε θμνέα ηαζ ηάεε οπαθθήθμο ημο πμο εα είκαζ ζοκδεδειέκμξ ζημ φγεολζξ. διεζςηέμκ υηζ υθεξ μζ ηθήζεζξ ιεηαλφ ηςκ 1800 δδιυζζςκ θμνέςκ ηδξ επζηνάηεζαξ ιέζς ημο φγεολζξ εα έπμοκ ιδδεκζηή πνέςζδ. Πένακ ηδξ ηδθεθςκζηήξ ηάθορδξ πμο πνμζθένεδηε ζηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ ιέζς ημο δζηηφμο φγεολζξ, δ οπδνεζία ηαηάθενε κα ελαζθαθίζεζ απυ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ πμο δζαπεζνίγμκηαζ ημ ένβμ δςνεάκ ηαζ αζθαθή εονογςκζηή πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ (Internet) εφνμοξ 34 Mbps. Ζ πανμπή αοηή ιέζς ημο φγεολζξ ζηδκ οπδνεζία βζα ηυζμ ορδθέξ ηαπφηδηεξ Internet, ζοκζζηά ηεθαθαζχδμοξ ζδιαζίαξ ελμζημκυιδζδ πνυκμο βζα ημοξ πμθίηεξ ηαζ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ πμο εέθμοκ κα επζημζκςκήζμοκ δθεηηνμκζηά ιε ηδκ οπδνεζία ιέζς ημο έηζζ ηαζ αθθζχξ ακαααειζζιέκμο ζζημηυπμο ηδξ, εθυζμκ ηα 34 Mbps ζοκζζημφκ 70 θμνέξ ιεβαθφηενμ εφνμξ πνυζααζδξ απυ αοηυ πμο είπε δ οπδνεζία ημ 2005, επμιέκςξ 70 θμνέξ ηαπφηενμ Internet απυ πένοζζ ( ημ ιεβαθφηενμ εφνμξ πνυζααζδξ πμο δζαεέηεζ δδιυζζμξ θμνέαξ ζηδ πχνα). Ζ πνμμπηζηή αοηή ηδξ άιεζδξ ηαζ ηαπείαξ πνυζααζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακαααειζζιέκδ θεζημονβία ημο ζζημηυπμο αεθηζχκεζ ηαηά πμθφ ηδκ εζηυκα ηδξ οπδνεζίαξ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζοκζζηά ζδιακηζηυηαηδ πναηηζηή δζμζηδηζηήξ ηαζ θεζημονβζηήξ απθμφζηεοζδξ βζα ηδκ οπδνεζία. ηζξ πνμζθενυιεκεξ οπδνεζίεξ ημο φγεολζξ εηηυξ απυ ηδκ ηδθεθςκία ηαζ ημ Internet, ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ δοκαηυηδηα πανμπήξ οπδνεζζχκ ηδθεδζάζηερδξ, ηδθεηπαίδεοζδξ ηαζ ρδθζαηήξ οπμβναθήξ. Οζ οπδνεζίεξ ηδθεδζάζηερδξ έπμοκ εκενβμπμζδεεί ηαζ θεζημονβμφκ ζηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ ηαευζμκ είκαζ ήδδ εβηαηεζηδιέκμξ ηαζ εκ πθήνδ θεζημονβία μ ελμπθζζιυξ εκυξ πθήνμοξ studio ηδθεδζάζηερδξ ιε μευκδ, ηαθςδίςζδ, ημκζυθα, δθεηηνμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ιδπακήιαηα ιεηάδμζδξ εζηυκαξ ηαζ ήπμο (audiovisual tele-consultation infrastructure) ζηδκ Αίεμοζα 77

84 οζηέρεςκ 603 ζημκ 6 μ υνμθμ (δ μπμία έπεζ ιεημκμιαζηεί πθέμκ ηαζ απμηαθείηαζ απυ υθμοξ Αίεμοζα Σδθεδζάζηερδξ). Οζ οπδνεζίεξ ηδθεηπαίδεοζδξ ηαζ μζ ρδθζαηέξ οπμβναθέξ δεκ έπμοκ εκενβμπμζδεεί αηυια, ςζηυζμ έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ζηα πθάκα ημο ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ βζα ημ ΔΠΚηΠ ηδξ Γ Πνμβναιιαηζηήξ Πενζυδμο ( ). Ζ δζμίηδζδ ηαζ δ δζαπείνζζδ ημο ένβμο ημο φγεολζξ εκδμΰπδνεζζαηά πένακ ημο ηεκηνζημφ ζοκημκζζιμφ απυ ηδκ Οιάδα Γζμίηδζδξ Ένβμο βζα υθμ ημ ΔΠΚηΠ βίκεηαζ υπςξ ηαζ βζα υθα ηα επζιένμοξ ένβα ημο ΔΠΚηΠ απυ ιζα ζεζνά Δπζηνμπχκ (Γζεοεοκηζηή, οκημκζζηζηή, Οιάδα Γζαπείνζζδξ Ένβμο, Δπζηνμπή παναθααήξ ηαζ παναημθμφεδζδξ). Σ. Γζάθμνεξ δνάζεζξ ηαζ πναηηζηέξ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζημζκςκίαξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Δκδιένςζδξ, βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ΜΜΔ. Ζ ΓΓΔ-ΓΓΔ πένακ ηςκ ααζζηχκ πανειαάζεςκ ζηζξ μπμίεξ έπεζ πνμαεί βζα ηδκ εζςηενζηή ακαδζάνενςζδ, ηδκ θεζημονβζηή αεθηίςζδ ηαζ ηδκ απθμφζηεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ εκηυξ ηδξ οπδνεζίαξ ιέζα απυ ζδιακηζηά πνμβνάιιαηα δζμζηδηζηήξ ηαζ θεζημονβζηήξ ακααάειζζδξ υπςξ ηδκ «Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ», ημ «Πμθζηεία» ηαζ ημ «φγεολζξ», πναβιαημπμζεί ιε δζηή ηδξ πνςημαμοθία ιζα ζεζνά ηαζκμηυιεξ εκένβεζεξ ζηα πθαίζζα ηδξ ηαθφηενδξ εκδιένςζδξ ηαζ πθδνμθυνδζδξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδξ εκίζποζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηςκ ΜΜΔ ηαζ ζδζαίηενα αοηχκ ηδξ Πενζθένεζαξ. Οζ πανειαάζεζξ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ΜΜΔ, δζανενχκμκηαζ ζε 3 είδδ δνάζεςκ αάζεζ ηδξ θφζδξ ηςκ πανειαάζεςκ αοηχκ, έηζζ έπμοιε: Πναηηζηέξ οπμζηήνζλδξ ηαζ εκίζποζδξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηςκ ζδζςηζηχκ ΜΜΔ ηαζ ηςκ δζαθυνςκ θμνέςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ημο πχνμο ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζε αοηέξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ Δθθδκζηή πενζθένεζα. Πναηηζηέξ εκδιένςζδξ ηςκ πμθζηχκ ιέζς ηςκ εηδυζεςκ ηδξ οπδνεζίαξ ζε έκηοπδ ηαζ δθεηηνμκζηή ιμνθή, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζζημζεθίδςκ ημζκςκζημφ δζαθυβμο ηαζ ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηχκ ζηα δνχιεκα ημο μπηζημαημοζηζημφ ημιέα ζηα πθαίζζα ηδξ δζαθάκεζαξ. 78

85 Πναηηζηέξ εκεάννοκζδξ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ημζκμφ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε δνάζεζξ ημο μπηζημαημοζηζημφ ημιέα, ιέζς δζαθυνςκ εηδδθχζεςκ πμο δζμνβακχκεζ δ ΓΓΔ-ΓΓΔ. Όθεξ αοηέξ μζ δέζιεξ εκενβεζχκ ηαζ ιέηνςκ πμο πναβιαημπμζεί δ οπδνεζία ζηα πθαίζζα ηδξ εκδιένςζδξ ημο ημζκμφ ηαζ ηδξ εκίζποζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαεχξ ηαζ μζ εηδδθχζεζξ πμο δζμνβακχκεζ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ δνάζεςκ ημο μπηζημαημοζηζημφ ημιέα ακανηχκηαζ οπυ ιμνθή παναεφνςκ πθδνμθυνδζδξ ζηδκ ανπζηή ζεθίδα ημο δζηηοαημφ ηυπμο δ μπμία θεζημονβεί ςξ ηεκηνζηή δζηηοαηή πφθδ(portal) ιε ανπζηεηημκζηή intranet βζα πενζζζυηενδ εκδιένςζδ ιέζς ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ζζημζεθίδα βζα ηδκ ηάεε δνάζδ. α) Πναηηζηέξ εκίζποζδξ ηςκ ΜΜΔ απυ ηδκ ΓΓΔ-ΓΓΔ. Ο ζδιακηζηυηενμξ θυβμξ φπανλδξ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ ςξ θμνέα δδιυζζαξ πμθζηζηήξ υπςξ εηθαιαάκεηαζ απυ ηδκ απμζημθή ημο είκαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ εθεοεενίαξ έηθναζδξ ηςκ πμθζηχκ ιέζς ηδξ εθεφεενδξ δζαηίκδζδξ ημο Σφπμο ηαζ ηςκ άθθςκ ιέζςκ εκδιένςζδξ ηαεχξ ηαζ δ πμθοθςκία ζηδκ εκδιένςζή ημοξ ιέζς ηδξ εθεφεενδξ θεζημονβίαξ ηςκ ΜΜΔ. ηα πθαίζζα ηδξ απμζημθήξ ηδξ θμζπυκ δ ΓΓΔ-ΓΓΔ εθανιυγεζ ιζα πμθζηζηή εκίζποζδξ ημο Σφπμο ηαζ ηςκ άθθςκ ΜΜΔ, ιέζς νοειίζεςκ μζημκμιζηήξ ηονίςξ θφζδξ βζα ηδκ μοζζαζηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ έκηοπδξ αθθά ηαζ ηδξ δθεηηνμκζηήξ εκδιένςζδξ. Ονζζιέκεξ απυ αοηέξ ηζξ πμθζηζηέξ είκαζ: Ζ εηήζζα δαπάκδ ιέζς ημο Σαηηζημφ Πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ βζα ηδκ επζπμνήβδζδ ηδξ αενμπμνζηήξ ηαζ ηαποδνμιζηήξ δζαηίκδζδξ ημο Σφπμο ζε ηαεδιενζκή αάζδ ακά ηδκ επζηνάηεζα. 68 Ζ πνςημαμοθία ηδξ ΓΓΔ-ΓΓΔ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο διενήζζμο ηαζ εαδμιαδζαίμο πενζθενεζαημφ 68 Τπνινγίδεηαη φηη ην Διιεληθφ θξάηνο δαπαλά κέζσ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΓΔ- ΓΓΔ γηα ηελ επηρνξήγεζε ηεο δηαθίλεζεο ηνπ Σχπνπ πεξίπνπ ζε εηήζηα βάζε. πγθεθξηκέλα δαπαλά πεξίπνπ γηα ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά ησλ εθεκεξίδσλ παλειιήληαο θπθινθνξίαο ζηηο αθξηηηθέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο (Μαθεδνλία, Θξάθε, Ήπεηξνο θαη λεζηά Αηγαίνπ θαη Ινλίνπ), γηα ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά ησλ εθεκεξίδσλ παλειιήληαο θπθινθνξίαο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο νκνγέλεηαο θαη πεξίπνπ γηα ηελ ηαρπδξνκηθή δηαθίλεζε κέζσ ησλ ΔΛ.ΣΑ (Διιεληθά Σαρπδξνκεία). Καηά απηφ ηνλ ηξφπν δηαθηλνχληαη δηαθνξεηηθά έληππα (εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά) κε tirage θχιια/αληίηππα εηεζίσο θαη ε θξαηηθή επηρνξήγεζε θαιχπηεη ην 80% πεξίπνπ ηνπ θφζηνπο δηαθίλεζεο κε ην ππφινηπν 20% λα θαιχπηεηαη απφ ηνπο εθδφηεο. 79

86 Σφπμο ιέζς ηδξ έκηαλδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δνάζδξ βζα πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια «Ακηαβςκζζηζηυηδηα» (Δ.Π.ΑΝ.) 69. Ζ ιένζικα βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζςζηχκ πμζμζηχκ ηαηακμιήξ ηδξ ηναηζηήξ δζαθήιζζδξ ιεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ ΜΜΔ βζα ηδκ εκίζποζή ημοξ ηαζ ζδζαίηενα αοηχκ ηδξ πενζθένεζαξ. 70 Ζ ένεοκα βζα ηδκ ακαβκςζζιυηδηα ηςκ πενζθενεζαηχκ εθδιενίδςκ ηαζ ηδκ εεαιαηζηυηδηα ηαζ αηνμαιαηζηυηδηα ηςκ ηδθεμπηζηχκ ηαζ ναδζμθςκζηχκ ζηαειχκ ηδξ πενζθένεζαξ ακηίζημζπα. 71 Ζ πνμηήνολδ απυ ηδκ ΓΓΔ ΓΓΔ βζα πνχηδ θμνά θέημξ ηδξ ανάαεοζδξ ημο πενζθενεζαημφ εκηφπμο ή εθδιενίδαξ ηδξ πνμκζάξ ηαζ ηδξ 69 πγθεθξηκέλα θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο ε ΓΓΔ-ΓΓΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηνλ ΔΟΜΜΔΥ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο κηθξψλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ρεηξνηερλίαο), δξνκνιφγεζε δξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ εθεκεξίδσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Η ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ηελ αγνξά ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ , πνζφ ην νπνίν ζα δηαηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη είλαη εληαγκέλν σο Πξφγξακκα κε ηίηιν: «Δλίζρπζε επαξρηαθνχ ηχπνπ γηα ειεθηξνληθνπνίεζε ςεθηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ» ζην Μέηξν (Δλίζρπζε αληαγσληζηηθφηεηαο ΜΜΔ θαη ΠΜΔ) ηνπ ΔΠΑΝ. Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα ζηελ ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. κέρξη ηηο 6/10/2006 γηα λα ηχρνπλ ρξεκαηνδφηεζεο. Σν ΔΠΑΝ απνηειεί σο γλσζηφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ εληάζζεηαη ζην Γ ΚΠ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6,5 δηο ην νπνίν είλαη αξζξσκέλν ζε 9 Άμνλεο θαη 42 Μέηξα θαη έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 70 Η θξαηηθή δηαθήκηζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν παξέκβαζεο ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο ζσζηήο θαηαλνκήο ηεο. πγθεθξηκέλα νη δεκφζηνη θνξείο θαηαξηίδνπλ ζε εηήζηα βάζε &pi