Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο"

Transcript

1 Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο κνλαδηθέο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο πξνζηαζίαο ηξίραο γηα θάζε ηύπν καιιηώλ. Οη θόξκνπιεο ηεο ISO πξνζθέξνπλ ηελ αλώηεξε απόδνζε θαη κηα εμαηξεηηθή αμία ράξε ζε κεξηθέο από ηηο πην πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο καιιηώλ ζηε βηνκεραλία νκνξθηάο.

2 Bounce-Back Technology Η ζεξαπεπηηθή αγσγή Bouncy ραξαθηεξίδεη ηελ απνθιεηζηηθή Bounce-Back ηερλνινγία ISO. Καιύπηνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο θαηαζθεπαζκέλεο ή θαη θπζηθά ζγνπξήο ηξίραο, απηό ην ιεπηά επεμεξγαζκέλν κίγκα ησλ ειαζηηθώλ πξσηετλώλ θαη ησλ πνιπκεξώλ ζσκάησλ ζπξξηθλώλεηαη δεδνκέλνπ όηη ε ηξίρα μεξαίλεη γηα λα βνεζήζεη λα θαζνξίζεη θαη λα ρσξίζεη ηηο κπνύθιεο, κε πιήξε έιεγρν anti-frizz θαη λα δεκηνπξγήζεη κπνύθιεο ειαζηηθέο, κε ζώκα ρσξίο λα εμαζζελίδεη ην ρξώκα ησλ καιιηώλ. Solar-Seal 3 ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο Color Preserve είλαη ην Solar-Seal 3, έλα κνλαδηθό πνιπκεξέο ζώκα πνπ πξνζηαηεύεη ην ρξώκα ησλ καιιηώλ από ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην. Η γξακκή πεξηέρεη sunscreens πνπ απνξξνθνύλ ηηο επηβιαβείο αθηίλεο UVA θαη UVB πνπ κπνξνύλ λα εμαζζελίζνπλ θαη λα βιάςνπλ ηελ ηξίρα. Δπηπιένλ, ηα πξντόληα πξνζνρήο πεξηέρνπλ ηηο βηηακίλεο E θαη C, δύν ηζρπξά αληηνμεηδσηηθά πνπ πξνζηαηεύνπλ ην ρξώκα από ηε δεκία από ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. Τειηθά, νη ζηιηθόλεο ζθξαγίδνπλ ηελ επηδεξκίδα ηεο ηξίραο, γηα λα βνεζήζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ πξνζηαζία ησλ καιιηώλ. ISOamine & Guar Gum Η ζεηξά TAMER Δμεκέξσζεο είλαη κηα ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γόκκα ISOamine θαη Guar γηα λα πεξηβάιεη ηνλ άμνλα ηξίραο θαη λα ιεηάλεη, λα εξεκήζεη θαη λα κεηαζρεκαηίζεη ηε ρνλδξνεηδή, ζγνπξή θαη θξηδαξηζκέλε ηξίρα. Η γόκκα Guar ξπζκίδεη, ιεηαίλεη θαη ειέγρεη ην θξηδάξηζκα, ελώ ην απνθιεηζηηθό ISOamine καιαθώλεη ήπηα ηνπο δεζκνύο ηξίραο, γηα λα θάλεη ην θηέληζκα εύθνιν θαη ηελ ιείαλζε ησλ καιιηώλ πξαγκαηηθόηεηα. Tri-Active Technology, είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο νιόθιεξεο ηεο γξακκήο ISO, είλαη ζεηηθό απόδεημεο όηη ηα αληίζεηα πξαγκαηηθά έιθνληαη. Λόγσ ηεο ζεηηθήο θόξηηζεο ε Tri-Active ηερλνινγία επηηξέπεη λα δηαπεξάζεη βαζύηεξν ζηνλ αξλεηηθά θνξηηζκέλν άμνλα ηξίραο, όπνπ ην πινύζην κίγκα από βηηακίλεο A & E, Σόγηα θαη νη πξσηεΐλεο ζηηαξηνύ επηηίζεληαη ζηα θαηεζηξακκέλα ζεκεία ηνπ θινηνύ θαη ηεο επηδεξκίδαο ησλ καιιηώλ. Με απνηέιεζκα, νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δνκέο ηνπ άμνλα ηεο ηξίραο, λα επηζθεπάδνληαη θαη εληζρύνληαη, αθήλνληαο ηελ ηξίρα νκαιόηεξε, πγηέζηεξε, ειαζηηθή θαη πξνζηαηεπκέλε από πεξαηηέξσ κειινληηθή δεκία. Οη θόξκνπιεο ISO ραξαθηεξίδνπλ επίζεο έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα παξάδνζεο πγξαζίαο πνπ θαηαζέηεη ηηο αθξηβείο δόζεηο ηεο πδάησζεο κόλν όπνπ θαη πόηε απαηηνύληαη θάζε θνξά, γηα ηελ ηέιεηα ηζνξξνπεκέλε ηξίρα.

3 DAILY Φέξλεη καιιηά & δέξκα ζε ηζνξξνπία Μία θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζεξαπεπηηθή α- γσγή πνπ παξέρεη ην ηέιεην πνζό πγξαζίαο, αθήλνληαο ηα καιιηά ιακπεξά ζε ηζνξξνπεκέλε πγηή θαηάζηαζε. DAILY Shampoo & Condition ακπνπάλ & Conditioner Ηζνξξνπίαο/300ml / 1000ml Καζεκεξηλήο ρξήζεο ακπνπάλ, θαζαξίδεη ήπηα θαη δηνξζώλεη ηα πνξώδεο καιιηά, αθήλνληαο ηελ ηξίρα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηζνξξνπεκέλε. Καζεκεξηλήο ρξήζεο Conditioner, ελπδαηώλεη, μεκπεξδεύεη θαη ηζνξξνπεί, ρσξίο λα βαξαίλεη ηελ ηξίρα. Γηα θαλνληθά θαη ιηπαξά καιιηά, ιεπηά θαη εύζξαπζηα καιιηά Αθήλεη ηα επίπεδα πγξαζίαο ζε ηέιεηα ηζνξξνπία ελώ δηνξζώλεη ηα πνξώδεο καιιηά. DAILY Shine Gel Gel κέηξηνπ θξαηήκαηνο /150ml Gel κέηξηνπ θξαηήκαηνο θαη ιάκςεο γηα θάζε ηύπν καιιηώλ. Με κέηξην πξνο απαιό, ειαζηηθό θξάηεκα, δελ θνιιάεη ηα καιιηά, δελ αθήλεη θαηάινηπα ραξίδεη ππέξνρε ιάκςε ζηα καιιηά. DAILY paste Δύθακπηνο πειόο styling / 100ml Δύθακπηνο πειόο styling κε κέηξην θξάηεκα θαη ειαθξηά ιάκςε. Γηα όινπο πνπ ζέινπλ καιιηά κε θαηεύζπλζε θαη πθή, ηδαληθό γηα αθαηάζηαην look messy next day. Απιώζηε ζηα ρέξηα ζαο κηθξή πνζόηεηα ζε λσπά καιιηά, ή ζε ζηεγλά καιιηά γηα λα πξνζζέζεηε έμηξα πθή θαη θαηεύζπλζε.

4 DAILY Shape πξέη Λαθ ζρεδηαζκνύ /385ml Λαθ ζρεδηαζκνύ ειαζηηθή, κε κέηξην θξάηεκα, γηα θάζε ηύπν καιιηώλ, κε δπλαηόηεηα λα δνπιεύεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρηελίζκαηνο θξαηώληαο νπνηνδήπνηε ρηέληζκα ζηαζεξό κε ιάκςε. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ θαη ζαλ ιαθ ηειεηώκαηνο γηα απαιό θξάηεκα. Φεύγεη κε ην βνύξηζηζκα ρσξίο λα αθήλεη θαηάινηπα. Φεθάζηε ζε απόζηαζε 25cm. Γηα έμηξα όγθν ςεθάζηε ζηηο ξίδεο ησλ καιιηώλ. DAILY foam Αθξόο ζηαζεξόηεηαο /250ml Αθξόο ρηελίζκαηνο γηα θάζε ηύπν καιιηώλ, κε δπλαηό θξάηεκα πνπ ραξίδεη κέγηζην θξάηεκα θαη έιεγρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρηελίζκαηνο κε ζεζνπάξ. Αλαθηλήζηε πξηλ ηε ρξήζε, απιώζηε ζηα ρέξηα ζαο θαη πεξάζηε ζε όιν ην κήθνο ησλ καιιηώλ. Πξνρσξήζηε ζην επηζπκεηό ρηέληζκα κε ζεζνπάξ. DAILY FINISH πξέη Λαθ δπλαηή ηειεηώκαηνο/385ml Λαθ ηειεηώκαηνο γηα όινπο ηνπο ηύπνπο καιιηώλ, πνπ παξαδίδεη δπλαηό θξάηεκα, πξνζζέηεη ιάκςε κε πξνζηαζία από ηελ πγξαζία, ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα ζηα καιιηά. Φεθάζηε ζε απόζηαζε 25cm. Γηα έμηξα όγθν ςεθάζηε ζηηο ξίδεο ησλ καιιηώλ.

5 HYDRA Δλπδάησζε & αλαδσνγόλεζε Οη θόξκνπιεο δηεηζδύνπλ βαζηά ζηελ δνκή ηεο ηξίραο όπνπ ρξεηάδεηαη, αθήλνληαο ην ηξίρα ιεία θαη ειαζηηθή κε ην ζσζηό πνζό ηεο πγξαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη ηα καιιηά. Cleanse & condition Δλπδαηηθό Shampoo & Conditioner /300ml / 1000ml Δλπδαηηθό ζακπνπάλ & αλαδσνγνλεί θαη εληζρύεη ηα μεξά, αθπδαησκέλα, ρεκηθώο επεμεξγαζκέλα καιιηά, αθήλνληαο ηα απαιά, ιακπεξά θαη ελπδαησκέλα. Δλπδαηηθό Conditioner γηα καιιηά ηαιαηπσξεκέλα, μεξά, ρνληξά. Καηαπξαϋληηθή δξάζε Moisture Crème Δλπδαηηθή θξέκα κε ειαθξύ θξάηεκα/150ml Κξέκα ρηελίζκαηνο κε ειαθξύ θξάηεκα, ηέιεην εξγαιείν γηα ρηέληζκα κε ζεζνπάξ, ελπδαηώλεη θαη ηξέθεη ηα μεξά, θξηδαξηζκέλα, αθπδαησκέλα θαη ηαιαηπσξεκέλα από ηερληθέο εξγαζίεο ρνληξά καιιηά. Πξνζηαηεύεη ηα καιιηά από ηα ζεξκηθά εξγαιεία ρηελίζκαηνο. ε λσπά καιιηά πεξάζηε κηα πνζόηεηα κε ηα ρέξηα θαη πξνρσξήζηε ζην ρηέληζκα.

6 color preserve Σθξαγίδεη ην ρξώκα & πξνζζέηεη ιάκςε Αληηνμεηδσηηθέο βηηακίλεο E θαη C θαη απνθιεηζηηθή ηερλνινγία Solar-Seal 3, πνιπκεξώλ πνπ ελεξγνπνηνύληαη κε ηνλ ήιην πξνζηαηεύνληαο ηα καιιηά κε αληειηαθή κεκβξάλε πνπ πξνζηαηεύεη άςνγα ηελ ηξίρα απνξξνθώληαο ηηο επηβιαβείο αθηίλεο UVA θαη UVB πνπ δελ αιινηώλνπλ ην ρξώκα ησλ καιιηώλ. Color Preserve cleanse & condition ακπνπάλ & conditioner γηα βακκέλα καιιηά /300ml/1000ml Απηό ην πξνρσξεκέλν ελπδαηηθό ζακπνπάλ θαζαξίδεη απαιά ελώ εκπνδίδεη ην ρξώκα ησλ καιιηώλ από ην μεζώξηαζκα. Μαιαθηηθή θξέκα εκπινπηηζκέλε κε βηηακίλε, εληζρύεη ηελ ιάκςε, μεκπεξδεύεη θαη πξνζηαηεύεη ην ρξώκα ησλ καιιηώλ κε απνθιεηζηηθή θόξκνπια Solar-Seal 3 ηνπ ISO. Color Preserve COOL TONE CLEANSE Σακπνπάλ εμνπδεηέξωζεο θίηξηλνπ ηόλνπ 300 ml ακπνπάλ εμηζνξξόπεζεο γηα μαλζά θαη γθξίδα καιιηά. Γξα απνηειεζκαηηθά ζηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ αλεπηζύκεηνπ έληνλνπ, θίηξηλνπ ηόλνπ, αθήλνληαο θαζαξό ρξώκα ζηα μαλζά θαη γθξη καιιηά. Ξεβγάιεηε θαη θάληε ρξήζε ISO Color Preserve Conditioner.

7 Color Preserve HYDRATING TREATMENT Δληαηηθή ζεξαπεία γηα βακκέλα καιιηά /150ml Ζ ζπκππθλσκέλε ζεξαπεία απηή παξέρεη έληνλε ελπδάησζε ζε μεξά βακκέλα καιιηά, ελώ εμνκαιύλεη ηελ ηξίρα γηα ιακπεξή δσληάληα θαη δηαρεηξηζηκόηεηα. Απιώζηε ζρνιαζηηθά ζε πγξά καιιηά, αθήζηε λα δξάζεη γηα 3-5 ιεπηά θαη μεβγάιηε. Color Preserve THERMAL SHIELD πξέη ζεξκηθήο πξνζηαζίαο /150ml πξέη πξνζηαζίαο ηνπ ρξώκαηνο πνπ πξνθπιάζζεη ηελ ηξίρα από ηηο δεκίεο ζεξκηθνύ ρηελίζκαηνο ειεθηξηθά ζίδεξα πηζηνιάθηα ελώ ραξίδεη απαιά, ιεία θαη ιακπεξά καιιηά. Με ηερλνινγία πξνζηαζίαο ηνπ ρξώκαηνο ISO s Solar-Seal 3, θαηά ηνπ θξηδαξίζκαηνο θαη ηεο Φεθάζηε ζρνιαζηηθά ζε λσπά καιιηά θαη πξνρσξήζηε ζην ζεξκηθό ρηέληζκα. Color Preserve SHINE SPRAY Γπαιηζηηθό ζπξέη /100ml Διαθξύ γπαιηζηηθό, κε ιηπαξό ζπξέη πνπ πξνζηαηεύεη ηα βακκέλα καιιηά από ηελ δεκηά ησλ ειηαθώλ αθηηλώλ, ελώ πξνζζέηεη απίζηεπηε ιάκςε θαη δσληάληα. Φεθάζηε κηθξή πνζόηεηα ζε ζηεγλά καιιηά γηα έλα ιακπεξό ρηέληζκα.

8 Tamer Απαιά καιιηά κε ιείν απνηέιεζκα Η εμεκέξσζε κε γόκκα Guar Gum, ιεηαίλεη θαη ζθξαγίδεη ηα καιιηά ειέγρνληαο πιήξσο ην θξηδάξηζκα, ελώ ε απνθιεηζηηθή ηερλνινγία ISOamine ηνπ ISO καιαθώλεη ήπηα ηνπο δεζκνύο ηξίραο γηα λα θξαηήζεη ηα καιιηά ζε ίζηα θαηάζηαζε. Cleanse & Condition Λεηαληηθό Shampoo & Conditioner /300ml/1000ml Γηα καιιηά ζπαζηά ή ζγνπξά άλαξρα, θξηδαξηζκέλα, πνπ ζέιεηε λα είλαη ίζηα. ακπνπάλ ιείαλζεο πνπ καιαθώλεη θαη ζθξαγίδεη ηηο ίλεο ηεο ηξίραο, θαηά ηνπ θξηδαξίζκαηνο γηα καιιηά ιεία θαη απαιά. Λεηαληηθό Conditioner ζρεδηαζκέλν κε ηελ απνθιεηζηηθή θόξκνπια γόκκαο Guar Gum and ISOamine, γηα απαιόηεξα, ιεία καιιηά, κε πιήξε έιεγρν ηνπ θξηδαξίζκαηνο. TAMER SMOOTHING GEL Gel θαηά ηνπ θξηδαξίζκαηνο150ml Εειέ ρηελίζκαηνο γηα θάζε ηύπν καιιηώλ πνπ είλαη αηίζαζα, θξηδαξηζκέλα, ζπαζηά, ζγνπξά θαη ηα ζέιεηε ιεία, απαιά, ιακπεξά θαη ελπδαησκέλα. Απιώζηε ζε θαζαξά, λσπά καιιηά, ρηελίζηε κε ζεζνπάξ θαη βνύξηζα TAMER FOAM Αθξόο ιείαλζεο /200ml Αθξόο ρηελίζκαηνο, ιείαλζεο γηα καιιηά άλαξρα ζπαζηά ή ζγνπξά πνπ ζέινπλ λα θξαηήζεη ην ρηέληζκα ίζην, κε δηάξθεηα. Ο αθξόο απηόο ιεηαίλεη, καιαθώλεη θαη ζθξαγίδεη ηηο ίλεο ηεο ηξίραο, θαηά ηνπ θξηδαξίζκαηνο γηα καιιηά ιεία θαη απαιά. Απιώζηε κηα πνζόηεηα αθξνύ ζηα ρέξηα ζαο θαη πεξάζηε ζε λσπά καιιηά. Υηελίζηε κε ζεζνπάξ θαη βνύξηζα γηα πξαγκαηηθά ίζην ρηέληζκα.

9 BOUNCY Δπαλαθνξά πθήο & κπνύθιαο Η απνθιεηζηηθή ηερλνινγία Bounce-Back, είλαη έλα ιεπηά επεμεξγαζκέλν κίγκα ησλ ειαζηηθώλ πξσηετλώλ θαη ησλ πνιπκεξώλ ζσκάησλ, πνπ βνεζάεη λα ηνληζηνύλ νη κπνύθιεο, θάλνληαο ηεο ειαζηηθέο κε ζώκα ελώ εμαθαλίδεη ην άλαξρν θξηδάξηζκα. Bouncy cleanse & condition ακπνπάλ & Conditioner νξηζκνύ κπνύθιαο /300ml/1000ml Δπγεληθό ζακπνπάλ θαζαξηζκνύ θαη ελίζρπζεο κπνύθιαο, θαηά ηνπ θξηδαξίζκαηνο ραξίδεη ζώκα θαη ζρήκα ζηα ζγνπξά καιιηά ρσξίο λα αιινηώλεη ην ρξώκα. Conditioner ελίζρπζεο γηα καιιηά κε πεξκαλάλη ή θπζηθή κπνύθια, ελπδαηώλεη δίλνληαο θαηεύζπλζε γηα πξαγκαηηθά καιιί δαρηπιίδη. Bouncy CR ème Κξέκα πθήο γηα ζγνπξό καιιί/250ml Κξέκα ελεξγνπνίεζεο πθήο, δηαρσξίδεη θαη αλαδσνγνλεί άκεζα καιιηά ζγνπξά, θπκαηηζηά, εμαθαλίδεη ην θξηδάξηζκα, ραξίδνληαο άξηζηε νξαηή ελπδάησζε. Απιώζηε ζε λσπά ή πγξά καιιηά, αθήζηε ηα λε ζηεγλώζνπλ θπζηθά ή ζηεγλώζηε κε θπζνύλα. BOUNCY SPRA Y πξέη ελεξγνπνίεζεο κπνύθιαο /250ml Δλεξγνπνηεηήο κπνύθιαο γηα καιιηά κε πεξκαλάλη ή πνπ ράζαλε ηελ κπνύθια ηνπο. Πεξηέρεη κηα απνθιεηζηηθή αλάκεημε ησλ πνιπκεξώλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλαβίσζε κπνύθιαο, επαλαθέξνληαο ηελ ρακέλε κλήκε ηνπ δσληαλνύ ζγνπξνύ καιιηνύ κε κέηξην θξάηεκα. Απιώζηε ζε ηακπνλαξηζκέλα καιιηά θαη αθήζηε ηα λε ζηεγλώζνπλ θπζηθά ή ζηεγλώζηε κε θπζνύλα.

10 in-salon treatment ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΘΔΡΑΠΔΗΔ ΑΓΝΟ ΑΜΠΟΤΑΝ ΜΑΛΛΙΩΝ Αγλό Σακπνπάλ θαζαξηζκνύ 1 liter Δηδηθό ζακπνπάλ γηα βαζύ θαζαξηζκό κε triple-chelating, απνκαθξύλεη από ηελ ηξίρα όιεο ηηο ζπγθεληξώζεηο από ηα κέηαιια θαη ηελ βξσκηά, πνπ πλίγνπλ ηα καιιηά. Γηα ρξήζε πξηλ από ηερληθέο εξγαζίεο ή θαη γηα πεξηνδηθό βαζύ θαζαξηζκό. ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΒΑΘΔΗΑ ΔΝΤΓΑΣΧΖ Πινύζηα κάζθα ελπδάησζεο 1 liter Γηα θαηεζηξακκέλα καιιηά θαη ζνβαξά αθπδαησκέλε ηξίρα, πξνζθέξεη απνθαηάζηαζε θαη ηζνξξνπία ζηα επίπεδα πγξαζίαο, αλαθαηαζθεπάδεη ηα θαηεζηξακκέλα καιιηά από ηηο ξίδεο έσο ηηο άθξεο ηνπο. Τα πξνϊόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύηωο κνλαδηθέο ζεξαπεπηηθέο αγωγέο πξνζηαζίαο ηξίραο γηα θάζε ηύπν καιιηώλ. Οη θόξκνπιεο ηεο ISO πξνζθέξνπλ ηελ αλώηεξε απόδνζε θαη κηα εμαηξεηηθή αμία ράξε ζε κεξηθέο από ηηο πην πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο καιιηώλ ζηε βηνκεραλία νκνξθηάο.

11 TEXTURE Τα πξντόληα ISO texture ήηαλ πάληα πξώηα αθνύ πξνζθέξνπλ ηελ ηέιεηα ιύζε ηνπ επαγγεικαηία γηα καιιηά κε κπνύθιεο ή ζηελ ηζησηηθή ησλ καιιηώλ.

12 Option 1 - Γηα θαλνληθά καιιηά ή καιιηά κε πξνεγνύκελε πεξκαλάλη - ph Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη κπνύθιαο - Χσξίο ηεζη κπνύθιαο - 20 ιεπηά = Σηακάηεκα δξάζεο Μελ βγάιεηε ηελ θνπθνύια πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 20 ιεπηώλ = + + Λάδη Πξνδηαβξνρήο + Δλεξγνπνηεηήο + Σηαζεξνπνηεηήο πεξκαλαλη 118ml Φημάξηζκα 110ml Option 2 - Γηα θάζε ηύπν βακκέλσλ καιιηώλ - ph Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη κπνύθιαο Οη ρξόλνη παξακνλήο πνηθίιινπλ: Σε καιιηά πνξώδε, ληεθαπαξηζκέλα, ή κε αληαύγεηεο ην ηεζη κπνύθιαο πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 2-3 ιεπηά. - Πρώτο τεστ μπούκλας στα 2 ιεπηά - Σσνετώς τεστ μπούκλας κάθε 2-3 ιεπηά κέρξη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. - Μέγη- = + + Λάδη Πξνδηαβξνρήο + Δλεξγνπνηεηήο + Σηαζεξνπνηεηήο πεξκαλαλη 118ml Φημάξηζκα 110ml

13 Option 3 - Γηα ζθηρηή κπνύθια ζε θαλνληθά, ή βακκέλα (κε νμπδελέ 20 βαζκώλ θαη άλσ) καιιηά. - ph Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη κπνύθιαο Καλνληθά, δπλαηά κε πξνεγνύκελε πεξκαλάλη καιιηά = Χσξίο ηεζη κπνύθιαο = 20 ιεπηά = Σηακάηεκα δξάζεο Βακκέλα καθξηά καιιηά ζε θαιή θαηάζηαζε = max 20 ιεπηά - Πρώτο τεστ μπούκλας στα 2 ιεπηά - Σσνετώς τεστ μπούκλας κάθε 2-3 ιεπηά κέρξη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. = + + Λάδη + Δλεξγνπνηεηήο + Σηαζεξνπνηεηήο Πξνδηαβξνρήο πεξκαλαλη 118ml Φημάξηζκα 110ml EXO - Γηα όκνξθεο ελεξγέο κπνύθιεο ζε καθξηά, δπλαηά βακκέλα (κε νμπδελέ 20 βαζκώλ θαη άλσ) καιιηά. - ph Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη κπνύθιαο Καλνληθά καθξηά & δπλαηά καιιηά = Χσξίο ηεζη κπνύθιαο = 20 ιεπηά = Σηακάηεκα δξάζεο Βακκέλα καθξηά καιιηά ζε θαιή θαηάζηαζε = Όρη πεξηζζόηεξν από 10 ιεπηά - Πρώτο τεστ μπούκλας στα 2 ιεπηά - Σσνετώς τεστ μπούκλας κάθε 2-3 ιεπηά κέρξη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. = + + Λάδη Πξνδηαβξνρήο + Δλεξγνπνηεηήο + Σηαζεξνπνηεηήο πεξκαλαλη 118ml Φημάξηζκα 110ml

14 Main tamer Maintamer κηα κόληκε ηζησηηθή καιιηώλ κε ηερλνινγία Thio-free 2-βεκάησλ κε ISOamine πνπ ραξίδεη ζίγνπξν απνηέιεζκα γηα καιιηά ιεία, καιαθά θαη γπαιηζηεξά. Ιδαληθό λα ηζηώλεη ζθιεξά αηίζαζα καιιηά, λα ηηζαζεύζεη ζγνπξά, άλαξρα θαη θξηδαξηζκέλα καιιηά. ph Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη ιείαλζεο Φπζηθά ζγνπξά καιιηά: Τεζη ιείαλζεο, ζπξώμηε κία ηνύθα καιιηώλ πξνο ηελ ξίδα, αλ ε ηνύθα θξαηήζεη ην ζρήκα S ρηελίζηε θαη αθήζηε γηα άιια 5 ιεπηά, ειέγμηε μαλά. Μελ αθήλεηε πάλσ από 30 ιεπηά. Βακκέλα ή καιιηά κε αληαύγεηεο: Τεζη ιείαλζεο ζε 10 ιεπηά θαη κεηά θάζε 5 ιεπηά. Μελ αθήλεηε πάλσ από 20 ιεπηά. Μαιιηά κε πεξκαλάλη: - Τεστ λείανσης κάθε 5 ιεπηά Γηάξθεηα από 5 25 ιεπηά αλάινγα ηνλ ηύπν ησλ καιιηώλ. ISO FRESH PERM Λνζηόλ γηα κεηά ηελ πεξκαλάλη αθήλεη ηα καιιηά θξέζθα & θαζαξά ζπκπιεξώλνληαο ηελ ππεξεζία κε πεξκαλάλη ISO. Μεηά ηελ πεξκαλάλη & αθνύ μεβγάιεηε πνιύ θαιά ην θημάξηζκα δηαβξέμεηε ηα καιιηά κε ISO fresh. Αθήζηε γηα 3 ιεπηά θαη μεβγάιεηε ηα καιιηά. ISO Pre-wrap: - Ιζνξξνπηζηήο απνξξνθεηηθόηεηαο ησλ καιιηώλ πνπ ζηγνπξεύεη ην απνηέιεζκα ISO Texture.Ψεθάζηε νκνηόκνξθα ζηα καιιηά, ρηελίζηε θαη ηπιίμηε κε ηα κπηθνπηί. Γελ μεβγάδεηε. Σε πεξίπησζε κέςξη λα ηειεηώζεηε ην ηύιηγκα ζηεγλώζνπλ ηα καιιηά ςεθάζηε μαλά εθεί πνπ ρξεηάδεηε. 250 ml pre-wrap κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε Option 1, 2, 3 θαη EXO αιιά θαη κε ηελ ηζησηηθή Maintamer