Β.. 277/63 "Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών". (ΦΕΚ 65 Α της ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β.. 277/63 "Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών". (ΦΕΚ 65 Α της 22.5.63)."

Transcript

1 Β.. 277/63 "Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών". (ΦΕΚ 65 Α της ). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 1682/1987 (Α' 14) ορίζεται ότι ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ από την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται από την παρ.1 του ανωτέρω άρθρου 22, οι διατάξεις του Β.. 277/1963, κατά το µέρος που θα αντίκεινται προς τις διατάξεις των αποφάσεων αυτών. Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις του νόµου 3214/1955 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του νόµου ΚΣΤ' του έτους 1912 "περί των όρων ιδρύσεως βιοµηχανικών εργοστασίων κ.λπ." και ιδία τα άρθρα 3 και 9 τούτου, την υπ αριθ. 368/ γνωµοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου, ως και την υπ αριθ. 48/ γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, πρότασει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1 1. Εις τας διατάξεις του παρόντος Β. ιατάγµατος υπάγονται: Άπαντες οι ατµολέβητες εις τους οποίους παράγονται υδρατµοί υπό πίεσιν, ως και τα ατµοδοχεία, άτινα δέχονται ατµόν υπό πίεσιν. 2. εν υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος Β..: α) Οι ατµολέβητες των πλοίων. εν θεωρούνται ως πλοία εν τη εννοία της παρούσης διατάξεως, τα πλωτά µηχανικά µέσα τα µη υπαγόµενα εις την αρµοδιότητα του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. β) Οι ατµολέβητες των ατµαµαξών. γ) Οι ατµολέβητες µανοµετρικής πιέσεως µη υπερβαινούσης την ηµίσειαν (0,5) ατµόσφαιραν, εφ όσον η ανωτάτη αύτη πίεσις εξασφαλίζεται δια στήλης ύδατος, µέσω σωλήνος επικοινωνούντος δι ικανής ελευθέρας διατοµής µε την ατµόσφαιραν. Ικανή θεωρείται η διατοµή εφ όσον δι αυτής είναι δυνατόν να διέλθη το σύνολον του παραγοµένου ατµού καθ άπασας τας περιπτώσεις της λειτουργίας, χωρίς προς τούτο να δηµιουργηθεί αύξησις της πιέσεως εν τω ατµολέβητι. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ Άρθρον 2 1. Οι ατµολέβητες δέον όπως κατασκευάζονται υπό κατασκευαστικών οίκων ή εργοστασίων, δια υλικών συµφώνων προς τους κανονισµούς υπό την επίβλεψιν διπλωµατούχου Μηχανολόγου Μηχανικού, κατά τας διατάξεις του παρόντος και επιπροσθέτως κατά τους ανεγνωρισµένους κανόνας της τέχνης και της επιστήµης. 2. Τα χρησιµοποιούµενα δια την κατασκευήν και επισκευήν των ατµολεβήτων ελάσµατα έσονται καινουργή και σύµφωνα προς τους κανονισµούς ποιότητος των δια την λεβητοποίησιν προοριζοµένων υλικών. εν επιτρέπεται η χρησιµοποίησης Το παρόν Β.. αναφέρεται στην κατασκευή και εγκατάσταση ατµολεβήτων στην Ελληνική Επικράτεια. Το παρόν έχει θέση πληροφοριακού υλικού. Η ΠΡΟΟ ΟΣ δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παραλείψεις η αποκλίσεις από το πρωτότυπο κείµενο καθώς επίσης και για τυχόν µεταγενέστερες εκδόσεις και νοµοθετήµατα που σχετίζονται µε αυτό.

2 ελασµάτων πάχους µικρότερου των επτά (7) χιλιοστοµέτρων, πλην της περιπτώσεως µικρών ατµολεβήτων, ήτοι τοιούτων εις τους οποίους το γινόµενον της θερµαινόµενης επιφανείας εις τετραγωνικά µέτρα επί την πίεσιν λειτουργίας εις ατµοσφαίρας δεν υπερβαίνει τον αριθµόν 2 ή της περιπτώσεως ειδικών ατµολεβήτων εξ ειδικών χαλύβων. 3. Τα εν Ελλάδι εργοστάσια κατασκευής και επισκευής ατµολεβήτων δέον να είναι εφοδιασµένα δια του καταλλήλου µηχανικού εξοπλισµού, δι επιστηµονικού τεχνικού προσωπικού και δι ειδικής αδείας αναφερούσης το µέγεθος, το είδος και την πίεσιν των ατµολεβήτων τους οποίους επιτρέπεται να κατασκευάζουν και επισκευάζουν ως και το είδος της συνδέσεως των ελασµάτων το οποίον επιτρέπεται να χρησιµοποιούν (ηλώσεις η συγκολλήσεις) και τον κατά περίπτωσιν συνδέσεως επιτρεπόµενον συντελεστήν αντοχής αυτής. Η άδεια αύτη χορηγείται υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας κατόπιν γνώµης του παρ αυτώ Τεχνικού Συµβουλίου. 4. Τα εν τη παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου αναφερόµενα εργοστάσια δέον να τηρώσι πλήρες αρχείον κατασκευών, εν τω οποίω δι εκάστην κατασκευήν θα περιλαµβάνονται: α) Θερµική µελέτη, β) µελέτη αντοχής, γ) τα στοιχεία των χρησιµοποιηθέντων υλικών, δ) τεχνική έκθεσις δια τον τρόπον κατασκευής και τας γενοµένας κατεργασίας, ε) γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια, στ) αι χρονολογίαι ενάρξεως και περατώσεως της κατασκευής, ζ) τα αποτελέσµατα ελέγχου και η) τα στοιχεία του αγοραστού. 5. Τα εν τη ως άνω παραγράφω 3 εργοστάσια κατασκευής και επισκευής ατµολεβήτων εν Ελλάδι δέον εντός του µηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους όπως υποβάλλωσιν εις την ως άνω Υπηρεσίαν κατάστασιν των υπ αυτών κατασκευασθέντων και επισκευασθέντων ατµολεβήτων του προηγουµένου έτους. 6. Η µη τήρησις υπό των εργοστασίων των ανωτέρω υποχρεώσεων δύναται να επιφέρει την ανάκλησιν της χορηγηθείσης ειδικής αδείας τούτων. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Άρθρον 3 1. Πας καινουργής ατµολέβης θεωρείται επαρκούς αντοχής, αφού προηγουµένως υποστεί τον κεκανονισµένον έλεγχον και δοκιµασίαν και εφοδιασθή δια σχετικού πιστοποιητικού. 2. Ο έλεγχος και η δοκιµασία ενεργούνται εις τον τόπον της µονίµου λειτουργίας του, επί τη αιτήσει του ενδιαφεροµένου δι αυτήν προ της εντοιχίσεως ή επικαλύψεως τούτου, ώστε να είναι δυνατή η λεπτοµερής πάντων των στοιχείων τούτου επιθεώρησης. 3. Η αίτησις προς έλεγχον και δοκιµασίαν καινουργούς ή υποστάντος αξίαν λόγου επισκευήν ατµολέβητος, δέον να συνοδεύεται υπό των κάτωθι δικαιολογητικών, ήτοι: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 2/17

3 α) Θερµικής µελέτης, µελέτης αντοχής στοιχείων των χρησιµοποιηθέντων υλικών, γενικών και λεπτοµερειακών σχεδίων κατασκευής και συνοπτικής τεχνικής εκθέσεως επί της κατασκευής απάντων υπογεγραµµένων υπό διπλωµατούχου Μηχανολόγου Μηχανικού. β) Υπό βεβαιώσεως του κατασκευαστικού οίκου ή εργοστασίου, εµφαινούσης ότι τα χρησιµοποιηθέντα υλικά είναι κατάλληλα, η δε κατασκευή ή επισκευή εγένετο συµφώνως προς τους κανόνας της τέχνης και της επιστήµης. γ) Υπό του σχετικού παραβόλου του προβλεποµένου υπό του άρθρου 9 του νόµου 3214/55. δ) Προκειµένου περί ατµολεβήτων εισαγοµένων εκ του εξωτερικού αντί των ως άνω υπό στοιχεία α' και β' δικαιολογητικών, γίνονται δεκτά τα συνοδεύοντα τον ατµολέβητα κατασκευαστικά σχέδια και υπολογισµοί των στοιχείων τούτου τα εκδοθέντα υπό του εργοστασίου κατασκευής. 4. Εν πάση περιπτώσει, η αρµοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας δικαιούται εφ όσον κρίνει τούτο αναγκαίον, να ζητήση την προσκόµισιν εκ µέρους του ενδιαφεροµένου και παντός ετέρου σχετικού στοιχείου, ως και πιστοποιητικού ελέγχου του ατµολέβητος εκδιδοµένου υπό ανεγνωρισµένου Γραφείου Ελέγχου (Λόυδ, Βέριτας κ.τ.τ.). 5. Ο έλεγχος του ατµολέβητος συνίσταται εις την εξέτασιν των υπολογισµών και επιθεώρησιν του ατµολέβητος, η δε δοκιµασία τούτου εις την διαπίστωσιν της αντοχής και στεγανότητος αυτού υποβαλλοµένου εις υδραυλικήν πίεσιν µείζονα της πιέσεως λειτουργίας, ως ακολούθως: α) Κατά 30% µεγαλυτέραν της πιέσεως λειτουργίας του ατµολέβητος, πλην των κατωτέρω περιπτώσεων β' και γ' και εν πάσει περιπτώσει µεγαλυτέραν ταύτης κατά 1 ατµόσφαιραν. β) ια ατµολέβητας των οποίων το εσωτερικόν µέρος δεν είναι επαρκώς επιθεωρήσιµον, κατά 30-50% µεγαλυτέραν της πιέσεως λειτουργίας, κατά την κρίσιν του ενεργούντος την δοκιµασίαν, υπό τον περιορισµόν ότι αύτη δεν θα είναι ανωτέρα της πρώτης πιέσεως δοκιµής ως καινουργούς. γ) ια ατµολέβητας αποτελουµένους εκ τυµπάνων και συλλεκτών άνευ ραφής ή συγκολλητών εις τους οποίους συνδέονται κατ ευθείαν αυλοί, κατά 20% µεγαλυτέραν της πιέσεως λειτουργίας και αν ακόµη το εσωτερικόν των ατµολεβήτων τούτων δεν είναι επαρκώς επισκέψιµον. Τα ανωτέρω ισχύουν και δια την περίπτωσιν καθ ην οι καθ έκαστα πυθµένες συνδέονται προς τα κυλινδρικά σώµατα δι ηλώσεως. 6. Τα τοιχώµατα του ατµολέβητος δέον να αντέχωσιν εις την πίεσιν της δοκιµής χωρίς να παρουσιάζονται µόνιµοι παραµορφώσεις ή διαρροαί. εν θεωρείται διαρροή η εµφάνισις ελαφράς εφιδρώσεως εις τους αρµούς (ραφάς). 7. Η πίεσις υδραυλικής δοκιµασίας δέον να διατηρείται σταθερά κατά το προς εξέτασιν της στεγανότητος του ατµολέβητος απαιτούµενον χρονικόν διάστηµα. 8. Άπαντα τα µέρη του ατµολέβητος δέον να είναι προσιτά προς επιθεώρησιν κατά τον έλεγχον και την δοκιµασίαν. 9. Ο αιτούµενον την δοκιµασίαν ατµολέβητος παρέχει εις τον ενεργούντα αυτήν υπάλληλον τα απαιτούµενα µέσα, το κατάλληλον προσωπικόν και βαρύνεται µε τας δαπάνας και τας συνεπείας. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 3/17

4 10. Προ της υδραυλικής δοκιµασίας ατµολέβητος δέον να γίνει έλεγχος των υπολογισµών αντοχής αυτού, ως και εξέτασις από απόψεως φθορών και βλαβών. Άρθρον 4 1. Επανάληψις της δοκιµασίας ατµολέβητος απαιτείται: α) Όταν µεταχειρισµένος ατµολέβης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί εκ νέου, εγκαθιστάµενος εις άλλην θέσιν. β) Όταν υπέστη αξίαν λόγου επισκευήν. γ) Όταν πρόκειται να τεθεί εκ νέου εις λειτουργίαν µετά παρατεταµένην αργίαν πλέον του έτους. 2. Εις εκάστην των περιπτώσεων τούτων ο ενδιαφερόµενος οφείλει να υποβάλλει εις την αρµόδιαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιοµηχανίας: α) Αίτησιν µετά του σχετικού παραβόλου και ν αναφέρει τους λόγους, δι ους αιτείται την επανάληψιν της δοκιµασίας. β) Τα εν άρθρω 3 του παρόντος υπό στοιχεία α και β δικαιολογητικά, εφ όσον δεν έχουσιν υποβληθεί τοιαύτα προηγουµένως, ή εφ όσον ο ατµολέβης υπέστη εν τω µεταξύ σοβαράν ή αξίαν λόγου επισκευήν ή µετασκευήν. γ) Έκθεσιν επί της καταστάσεως του ατµολέβητος από απόψεως φθορών, υπογεγραµµένην υπό διπλωµατούχου Μηχανολόγου Μηχανικού. 3. Εάν δια την δοκιµασίαν του ατµολέβητος ήθελε κριθή αναγκαίον ν αποσυντεθή η τοιχοποιία η περιβάλλουσα αυτόν ή ν αφαιρεθεί το περίβληµα τούτου, αι εργασίαι αύται δέον να εκτελεσθώσιν άνευ αντιρρήσεως υπό του ποιούντος χρήσιν τούτου και δαπάναις αυτού. 4. Εν ουδεµιά περιπτώσει το διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών δοκιµασιών παντός ατµολέβητος δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη. 5. Ένα µήνα τουλάχιστον προ της εκπνοής της οκταετίας ταύτης, ο ποιούµενος χρήσιν του ατµολέβητος, δέον να αιτήση εγγράφως παρά της αρµοδίας Υπηρεσίας Ελέγχου την επανάληψιν της δοκιµασίας. 6. Επανάληψις της δοκιµασίας απαιτείται ωσαύτως οσάκις ένεκα διαφόρων λόγων, η αρµοδία Υπηρεσία Ελέγχου αµφιβάλλει δια την αντοχήν του ατµολέβητος. Άρθρον 5 1. Μετά την επιτυχή δοκιµασίαν καινουργούς ατµολέβητος σφραγίζονται υπό της Υπηρεσίας Ελέγχου οι ήλοι στερεώσεως της πλακός ταυτότητος αυτού και χορηγείται εις τον αιτούντα το σχετικόν πιστοποιητικόν. 2. Η εν λόγω πλάξ ταυτότητος δέον να τοποθετείται εις εµφανές σηµείον επί του ατµολέβητος και να αναγράφη: α) Το όνοµα του κατασκευαστού. β) Τον τόπον, το έτος και τον αύξοντα αριθµόν κατασκευής, εγκαταστάσεως ή επανεγκαταστάσεώς του. γ) Την µεγίστην επιτρεποµένην πίεσιν λειτουργίας. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 4/17

5 δ) Την πίεσιν υδραυλικής δοκιµασίας. ε) Την ηµεροµηνίαν της υδραυλικής δοκιµασίας, και στ) Τον αριθµόν του σχετικού πιστοποιητικού. 3. Προ της ενάρξεως της κανονικής λειτουργίας του ατµολέβητος δέον ούτος να εφοδιάζεται δια πιστοποιητικού παραλαβής εκδιδοµένου υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, κατόπιν ελέγχου των στοιχείων του ατµολέβητος και δη των οργάνων ασφαλείας τούτου και της κανονικής ρυθµίσεως αυτού, εν δοκιµαστική λειτουργία. 4. Κατ αποφάσεως της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας δια την χορήγησιν των πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιµασίας και παραλαβής ατµολέβητος, δύναται εντός 3µήνου προθεσµίας από της εκδόσεως ταύτης, να ασκηθεί ένστασις υπό παντός έχοντος έννοµον συµφέρον, ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας, αποφαινοµένου κατόπιν γνώµης του παρ αυτώ Τεχνικού Συµβουλίου. 5. Ο τύπος των πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιµασίας και παραλαβής ατµολεβήτων και ατµοδοχείων, εγκρίνεται δι αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας, κατόπιν γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ Άρθρον 6 Ο προθεµαντήρας ύδατος υπό πίεσιν και οι υπερθερµαντήρες ατµού, θεωρούνται ως ατµολέβητες ή µέρη ατµολεβήτων και υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Β. ιατάγµατος. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΙΚΛΕΙ ΕΣ Άρθρον 7 1. Έκαστος ατµολέβης δέον να είναι εφοδιασµένος µε µίαν τουλάχιστον ασφαλούς λειτουργίας ασφαλιστικήν δικλείδα. Οι κινητοί ατµολέβητες, δέον να είναι εφοδιασµένοι µε δύο τουλάχιστον τοιαύτας. Αι ασφαλιστικαί δικλείδες, δέον να είναι ευκόλως επιθεωρήσιµοι και κατά τοιούτον τρόπον διατεταγµέναι, ώστε να επιτρέπουν τον ευχερή εξαερισµόν του ατµολέβητος. Από απόψεως κατασκευής, δέον να είναι τοιουτοτρόπως διαµορφωµέναι, ώστε να είναι δυνατή η περιστροφή τούτων επί της έδρας των. ικλείδες µε αντίβαρον δύναται να κατασκευάζονται µέχρι τοιούτου µεγέθους, ώστε η επ αυτών ασκουµένη υπό του ατµού δύναµις να µη υπερβαίνει τα 600 χιλ/µα. Το αντίβαρον δέον να αποτελείται εξ ενός µόνον τεµαχίου και να ασφαλίζεται επί του µοχλού, ώστε να µη είναι δυνατή η µετακίνησίς του. Εις τας ασφαλιστικάς δικλείδας δι ελατηρίων, δέον όπως η ασκουµένη δια των ελατηρίων δύναµις εξασφαλίζεται δια προσθέτου διατάξεως µη επιτρεπούσης την αυξοµείωσιν αυτής. 2. Αι ασφαλιστικαί δικλείδες κατασκευάζονται εις µέγεθος επιτρέπον υπό την πίεσιν λειτουργίας του ατµολέβητος την έξοδον της συνολικώς δυναµένης να παραχθεί καθ άπασας τας περιπτώσεις της λειτουργίας ποσότητος ατµού, χωρίς η αναπτυχθησοµένη υπερπίεσις να υπερβή την πίεσιν λειτουργίας κατά πλέον του ενός δεκάτου αυτής. Εφ όσον δεν επαρκεί προς τούτο µία ασφαλιστική δικλείς, δέον να προβλέπονται περισσότεραι. Εάν η φόρτισις γίνεται δι ελατηρίου, τότε δέον να υπάρχει διάταξις ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 5/17

6 επιτρέπουσα ευχερώς την διαπίστωσιν της ακωλύτου λειτουργίας αυτών υπό πίεσιν και άνευ πιέσεως. 3. εν να ληφθώσι τα αναγκαία µέτρα όπως εκ της εκροής του ατµού ή του θερµού ύδατος, µη δύναται να επέλθει δυστύχηµα. 4. Όταν οι ατµολέβητες διαφόρου πιέσεως λειτουργίας επικοινωνούν δι ατµαγωγού, τότε ούτος, δέον να φέρει µίαν ή περισσοτέρας ασφαλιστικάς δικλείδας ικανάς όπως εµποδίζουν την αύξησιν της πιέσεως εν τω ατµολέβητι τω έχοντι την µικροτέραν πίεσιν λειτουργίας πλέον του ενός δεκάτου αυτής. Άρθρον 8 1. Όταν οι προθερµαντήρες ύδατος τροφοδοτήσεως είναι εφοδιασµένοι δι οργάνων κρατήσεως παρακωλυόντων την συγκοινωνίαν αυτών µετά του ατµολέβητος, δέον ούτοι να φέρωσιν ασφαλιστικήν δικλείδα κεκανονισµένην συµφώνως προς την πίεσιν λειτουργίας αυτών να επαρκή όπως καθ άπασας τας περιστάσεις περιορίζεται αυτοµάτως η αύξησις της εν αυτοίς πιέσεως κατά τα εν τω προηγουµένω άρθρω καθοριζόµενα. 2. Τα αυτά ισχύουσι και δια τους υπερθερµαντήρες ατµού, εφ όσον ούτοι είναι διατεταγµένοι εις τρόπον ώστε να µη αποκλείεται η αύξησις της εν αυτοίς πιέσεως υπέρ την κανονικήν τοιαύτην. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΝ Άρθρον 9 1. Έκαστος ατµολέβης δέον να φέρει µανόµετρον εν καλή καταστάσει και ασφαλούς λειτουργίας συγκοινωνούν µέσω διακόπτου δια βραχέος καταλλήλου σωλήνος µετά του ατµοθαλάµου, τοποθετουµένου δε εις θέσιν ώστε να είναι ευκόλως ορατόν υπό του θερµαστού και βαθµολογηµένον ούτως ώστε να δεικνύει εις ατµοσφαίρας (χιλιόγραµµα ανά τετραγωνικόν εκατοστόµετρον) την πραγµατικήν πίεσιν του ατµού εν τω ατµολέβητι. 2. Το µανόµετρον τούτον δέον να έχει επαρκή βαθµολογίαν δια την ένδειξιν της κατά την δοκιµασίαν ασκουµένης πιέσεως, ήτις δέον να συµφωνή µετά της ενδείξεως του µανοµέτρου ελέγχου και να φέρει διάταξιν επιτρέπουσαν την εξυδάτωσιν τούτου. 3. Επί της κλίµακος του µανοµέτρου ενδεικνύεται δι ερυθράς καταφανούς γραµµής το όριον όπερ η πραγµατική πίεσις δεν πρέπει να υπερβαίνει. 4. Ο ατµολέβης φέρει σωλήνα απολήγοντα εις κυκλικόν ενωτικόν πλάτισµα διαµέτρου εξωτερικώς 4 εκατοστών του µέτρου και πάχους 5 χιλιοστών, διατεταγµένον δια την προσαρµογήν του επισήµου µανοµέτρου ελέγχου. ΒΑΛΒΙΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ Άρθρον Έκαστος ατµολέβης δέον να είναι εφοδιασµένος δια βαλβίδος συγκρατήσεως, λειτουργούσης αυτοµάτως, εις το σηµείον προσαρµογής του σχετικού σωλήνος τροφοδοτήσεως. Μεταξύ της βαλβίδος ταύτης και του ατµολέβητος δέον να υπάρχει αποφρακτική δικλείς. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 6/17

7 2. Ο σωλήν τροφοδοτήσεως δέον να τοποθετείται κατά τρόπον ώστε να µη είναι δυνατή η δι αυτού εκκένωσις του ατµολέβητος και αν ακόµη δεν είναι στεγανή η βαλβίς συγκρατήσεως. ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΙΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ι Υ ΑΤΟΣ Άρθρον Έκαστον λεβητοστάσιον δέον να είναι εφωδιασµένον τουλάχιστον δια δύο συσκευών τροφοδοτήσεως των ατµολεβήτων. 2. Εφ όσον προβλέπονται δύο (2) µόνον συσκευαί τροφοδοτήσεως δι εγκαταστάσεις συνολικής ατµοπαραγωγής ουχί µεγαλυτέρας των 30 τόννων ωριαίως, δέον όπως εκάστη εξ αυτών έχει παροχήν 60% µεγαλυτέραν της ατµοπαραγωγής της αντιστοιχούσης εις την µεγίστην συνεχή ατµοπαραγωγήν όλων των ατµολεβήτων. Εις την περίπτωσιν αυτοµάτου τροφοδοτήσεως επαρκεί παροχή 25% µόνον µεγαλυτέρα της συνολικής ατµοπαραγωγής των ατµολεβήτων. Εις τους συντελεστάς αυτούς συνυπολογίζεται εξαγωγή ύδατος εκ τους βορβοροσυλλέκτου µέχρι 5%. Εις περίπτωσιν µεγαλυτέρας εξαγωγής, δέον όπως αναλόγως αυξάνονται αντιστοίχως αι παροχαί των συσκευών τροφοδοτήσεως. 3. Εις περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως περισσοτέρων συσκευών τροφοδοτήσεως, δέον όπως, εις την περίπτωσιν θέσεως εκτός λειτουργίας της µεγαλυτέρας εξ αυτών, δύνανται αι υπόλοιποι να καλύψωσι συνολικώς παροχήν 60% ή αντιστοίχως 25% ως ανωτέρω µεγαλυτέραν της ατµοπαραγωγής της αντιστοιχούσης εις την µεγίστην συνεχή ατµοπαραγωγήν. 4. Η ως άνω παροχή των συσκευών τροφοδοτήσεως µετράται υπό πίεσιν 10% µεγαλυτέραν της µεγίστης επιτρεποµένης πιέσεως του ατµολέβητος εις την οποίαν κατά περίπτωσιν προστίθενται και αι αντιστάσεις, αίτινες δέον να υπερνικηθώσι µεταξύ τροφοδοτικής αντλίας και ατµολέβητος. 5. Εκάστη αντλία δέον να είναι διαµορφωµένη κατά τρόπον µη επιτρέποντα την επιστροφήν του ύδατος εν περιπτώσει αιφνιδίας ακινησίας της. "6. Η κίνησις των συσκευών τροφοδοτήσεως δέον να δίδεται δια δύο (2) διαφόρων πηγών ενεργείας, αίτινες δεν ευρίσκονται εν αλληλοεξαρτήσει. Κατ εξαίρεσιν προκειµένου περί ατµοκινήτων συσκευών τροφοδοτήσεως, η παροχή του ατµού δύναται να γίνεται εκ του αυτού δικτύου. Επίσης κατ εξαίρεσιν, η ηλεκτροκίνησις των συσκευών τροφοδοτήσεως και των αντλιών κυκλοφορίας, εκ µιας µόνον πηγής ενεργείας, επιτρέπεται όταν µε την διακοπήν της πηγής ταύτης ενεργείας, διακόπτεται επίσης και η καύσις η δε εις τον χώρον καύσεως και τας διαδροµάς του ατµολέβητος αποταµιευοµένη θερµότης ευρισκοµένου ύδατος. Εις περίπτωσιν παύσεως της τροφοδοτήσεως των αντλιών εκ της µιας πηγής ενεργείας, δέον όπως αι δια της άλλης πηγής ενεργείας τροφοδοτούµεναι συσκευαί τροφοδοτήσεως παρέχουν 60% ή 25% περισσότερον ύδωρ της µεγίστης ατµοπαραγωγής, κατά την έννοιαν των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται κίνησις τροφοδοτικής αντλίας και εκ δύο (2) πηγών ενεργείας". ***Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικατεστάθη δια του Β..646/71, ΦΕΚ Α 206. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 7/17

8 ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ Άρθρον 12 Έκαστος ατµολέβης δέον να φέρει κατάλληλον ατµοφράκτην τοποθετηµένον εις την αρχήν του ατµαγωγού και επί του σώµατος του ατµολέβητος, δια του οποίου να δύναται να αποµονούται από το δίκτυον ατµού. Εις την περίπτωσιν συνδέσεως εις το αυτό δίκτυον ατµού περισσοτέρων ατµολεβήτων, δια τους οποίους η εγκεκριµένη πίεσις λειτουργίας δεν είναι η αυτή, δέον όπως προ της συνδέσεως των ατµολεβήτων µικροτέρας πιέσεως προς το κοινόν δίκτυον παρεµβάλλεται βαλβίς αντεπιστροφής. ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ Άρθρον Έκαστος ατµολέβης δέον να είναι εφοδιασµένος δι ενός κρουνού εκκενώσεως συνδεοµένου δια βραχέος σωλήνος µετά του ατµολέβητος. 2. Άπαντα τα όργανα των άρθρων 9, 10, 11, 12, 15 του παρόντος δέον όπως είναι προφυλαγµένα από την επίδρασιν των καπναερίων, ως και παν έτερον όργανον συνδεόµενον προς τον ατµολέβητα, προς δε να είναι τοποθετηµένα κατά τρόπον επιτρέποντα την ευχερή χρησιµοποίησίν των, από τον θερµαστήν. ΣΤΑΘΜΗ Υ ΑΤΟΣ Άρθρον Τα εν επαφή µετά των καυσαερίων τοιχώµατα του ατµολέβητος δέον από της ετέρας πλευράς να ευρίσκονται εν επαφή µετά του ύδατος. 2. Η κατωτάτη στάθµη του ύδατος εις έκαστον ατµολέβητα να τηρήται τουλάχιστον 10 εκατοστόµετρα άνωθεν του επιπέδου δια το οποίον η του προηγουµένου εδαφίου συνθήκη θα έπαυε να εκπληρούται. Το όριον τούτο θα ενδείκνυται καταφανώς παρά τον υδροδείκτην περί ου το επόµενον άρθρον. Εις ην περίπτωσιν ο λόγος της επιφανείας του ύδατος (καθρέπτης ύδατος) προς την επιφάνειαν της εσχάρας είναι µικρότερος του 1/3 τότε επαυξάνεται η ως άνω απόστασις εις 15 εκατοστόµετρα. 3. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου δεν εφαρµόζονται: α) Εις ατµολέβητας των οποίων αι υπό των καυσαερίων προσβαλλόµεναι επιφάνειαι αποτελούνται µόνον εξ υδραυλών εσωτερικής διαµέτρου µικροτέρας των 100 χιλιοστοµέτρων, β) εις υπερθερµαντήρας ατµού αποτελουµένους εκ στοιχείων ανεξαρτήτων του ατµολέβητος και γ) εις περιπτώσεις καπναγωγών εις τους οποίους εξασφαλίζεται η µη ερυθροπύρωσις των τοιχωµάτων στοιχείου τινός ευρισκοµένου εις τον χώρον του ατµού. Θεωρείται ότι εξασφαλίζεται η µη ερυθροπύρωσις επιφανείας προσβαλλοµένης υπό των καπναερίων, εις την ετέραν πλευράν της οποίας υπάρχει ατµός, εφ όσον τα καπναέρια προ της επαφής µε αυτήν έχουν διατρέξει επιφάνειαν του ατµολέβητος περιβρεχοµένην υπό ύδατος µεγαλυτέραν της συνολικής επιφανείας της εσχάρας κατά περίπτωσιν, ως εξής: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 8/17

9 α) Εικοσαπλασίαν δια την περίπτωσιν φυσικού ελκυσµού και β) τεσσαρακονταπλασίαν δια την περίπτωσιν τεχνιτού ελκυσµού. 4. Εις την περίπτωσιν εστιών εσχάρας, αντί της επιφανείας εσχάρας εισέρχεται εις τον ως άνω υπολογισµόν το τετραπλάσιον της διατοµής του φλογοθαλάµου, εξαιρουµένων εν προκειµένω των στενώσεων τούτου. 5. Ως τεχνητός ελκυσµός θεωρείται πάσα περίπτωσις δηµιουργίας ελκυσµού µε έτερον της καπνοδόχου µέσον, εφ όσον η δηµιουργουµένη αµέσως µετά τον ατµολέβητα υποπίεσις είναι µεγαλυτέρα των 25 χιλιοστών ή η υπό την εσχάραν δηµιουργουµένη υπερπίεσις είναι µεγαλυτέρα των 30 χιλιοστών στήλης ύδατος. Υ ΡΟ ΕΙΚΤΑΙ Άρθρον Έκαστος ατµολέβης δέον να φέρει δύο υδροδείκτας ανεξαρτήτους αλλήλων και τοποθετουµένους εις τρόπον ώστε να είναι ευκόλως ορατοί υπό του θερµαστού. 2. Ο έτερος των δύο τούτων υδροδεικτών δέον να είναι δι υάλου και να είναι ευχερής ο καθαρισµός και η αντικατάστασις αυτού. 3. Κατάλληλα προφυλακτικά µέτρα δέον να λαµβάνωνται δια την περίπτωσιν θραύσεως των υαλίνων σωλήνων των υδροδεικτών. 4. Κρουνοί δοκιµαστικοί κατάλληλοι δύναται να χρησιµοποιούνται αντί δευτέρου υδροδείκτου µόνον εις περίπτωσιν πολύ µικρών ατµολεβήτων ένθα καθίσταται αδύνατος κατά την κρίσιν της υπηρεσίας η τοποθέτησις δευτέρου τοιούτου δι υάλου. 5. Ο κατώτερος δοκιµαστικός κρουνός τοποθετείται εις το επίπεδον της καθορισθείσης κατωτάτης στάθµης του ύδατος, ο δε υδροδείκτης δι υάλου τοποθετείται ούτως, ώστε το ανώτατον σηµείον των οχετών καυσαερίων να ευρίσκεται τουλάχιστον 30 χιλιοστόµετρα κάτωθεν του κατωτέρου ορατού σηµείου της υάλου. 6. Η σύνδεσις των υδροδεικτών προς τον ατµολέβητα, δέον να γίνεται κατά τρόπον τοιούτον, ώστε να µη δηµιουργούνται εξυδατώσεις εις τον συνδετήριον σωλήνα προς τον χώρον του ατµού. 7. Η ελαχίστη επιτρεποµένη διάµετρος διατρηµάτων και υαλίνων σωλήνων των υδροδεικτών είναι τα 8 χιλιοστόµετρα. 8. Οι κρουνοί των υδροδεικτών, δέον να είναι περιστρέψιµοι καθ όλον τον κύκλον και να υπάρχει επ αυτών σαφώς και ασφαλώς σηµειωµένη η θέσις επικοινωνίας προς τον ατµολέβητα ή και την ατµόσφαιραν. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησης κρουνών, των οποίων η ελευθέρα διατοµή µειούται καθ εκάστην λείανσιν γιγνοµένην προς στεγανοποίησίν των. 9. Οι υδροδείκται δέον να φωτίζονται επαρκώς και καταλλήλως ώστε να είναι ευχερώς ορατή από τον θερµαστήν η στάθµη του ύδατος. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 9/17

10 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΘΥΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΑΥΛΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΩΝ Άρθρον Αι θύραι των εστιών, των αυλοθαλάµων και των καπνοθαλάµων δέον να κλείωνται ασφαλώς ούτως ώστε εν περιπτώσει βλάβης τινός, να εµποδίζηται η επιστροφή φλογών η εκποµπή ύδατος ή ατµού επί του προσωπικού του λεβητοστασίου. 2. ια την περίπτωσιν τυχόν δηµιουργίας ρεύµατος ατµού ή καπναερίων προς τα έξω, δέον να λαµβάνεται πρόνοια ώστε τούτο να µη δηµιουργή κινδύνους δια το προσωπικόν λειτουργίας. ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΠΥΡΟΣ Άρθρον Τα κλειστά δοχεία τα θερµαινόµενα δια γυµνού πυρός, εν οις το ύδωρ θερµαίνεται εις θερµοκρασίαν ανωτέραν των 100 βαθµών εκατονταβάθµου, χωρίς η θέρµανσις αύτη να έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγήν ρεύµατος ατµού, θεωρούνται ως ατµολέβητες και υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Β. ιατάγµατος. 2. Εν τοιαύτη περιπτώσει, τα υποχρεωτικά όργανα ασφαλείας είναι µόνον τα εξής: α) Ασφαλιστική δικλείς, συµφώνως προς το άρθρον 7 του παρόντος. β) Μανόµετρον και σωλήν απολήγων εις ενωτικόν πλάτισµα δια την προσαρµογήν του επισήµου µανοµέτρου ελέγχου. Αµφότερα δέον να πληρώσι τους όρους του άρθρου 9 του παρόντος. γ) ύο υδροδείκτας συµφώνως τω άρθρω 15, εκτός αν ο τρόπος χρήσεως, περιλαµβάνη αναγκαίως το άνοιγµα του δοχείου κατά τας διαδοχικάς φάσεις της εργασίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη, εις µόνον υδροδείκτης αρκεί. Ούτος δύναται να είναι δοκιµαστικός κρουνός τοποθετηµένος ούτως ώστε να εκρέη εκ τούτου ύδωρ εφ όσον πληρούται η συνθήκη του άρθρου 14 του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Άρθρον Οι ατµολέβητες και αι οµάδες τούτων κατατάσσονται εις τρεις κατηγορίας. 2. Η κατάταξις αύτη βασίζεται επί του γινοµένου 0.(Θ-100), του προκύπτοντος δηλαδή εκ του πολλαπλασιασµού του αριθµού 0 του παριστώντος την χωρητικότητα του ατµολέβητος εις κυβικά µέτρα µετά των βραστήρων και προθερµαντήρων, αλλ άνευ του υπερθερµαντήρος ατµού, επί την διαφοράν εις βαθµούς εκατονταβάθµου της θερµοκρασίας των 100 βαθµών από της θερµοκρασίας του ύδατος της αντιστοιχούσης εις την µεγίστην επιτρεποµένην πίεσιν λειτουργίας του ατµολέβητος. 3. Όταν πολλοί ατµολέβητες είναι διατεθηµένοι ούτως να εξυπηρετώσι κοινόν αγωγόν ατµού, προκειµένου περί της ως είρηται κατατάξεως, λαµβάνεται το άθροισµα των ως άνω ορισθέντων γινοµένων δι έκαστον ατµολέβητα. 4. Υπάγονται εις την πρώτην κατηγορίαν οι ατµολέβητες και αι οµάδες ατµολεβήτων δι ους το ως άνω γινόµενον είναι µείζον του αριθµού 200, εις την δευτέραν ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 10/17

11 κατηγορίαν όταν το γινόµενον τούτο είναι µείζον του αριθµού 50 και µέχρι του 200, και εις την τρίτην κατηγορίαν όταν το αυτό γινόµενον δεν υπερβαίνει τον αριθµόν 50. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Άρθρον Οι ατµολέβητες Α' και Β' κατηγορίας ως ούτοι καθορίζονται εν άρθρω 18 του παρόντος, δέον απαραιτήτως να εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαµερίσµατος του λεβητοστασίου, εξαιρέσει περιπτώσεων ατµολεβήτων µεγάλου µεγέθους ή ειδικής κατασκευής, οίτινες δύνανται να εγκατασταθώσι και εν υπαίθρω κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας, εκδιδοµένης µετά γνώµην του παρ αυτώ Τεχνικού Συµβουλίου. 2. Απαγορεύεται η εγκατάστασις ατµολεβήτων ή οµάδος ατµολεβήτων των άνω κατηγοριών, εν ορόφω, εν ισογείω κάτωθεν του οποίου υπάρχει υπόγειον, ή εν υπογείω χώρω ούτινος το δάπεδον ευρίσκεται εις στάθµην κατωτέραν του ενός µέτρου εκ του πέριξ του λεβητοστασίου φυσικού εδάφους ή πεζοδροµίου. 3. Κατ εξαίρεσιν της ανωτέρω διατάξεως, δύνανται να εγκαθίστανται εν ορόφω εν ισογείω κάτωθεν του οποίου υπάρχει υπόγειον ή εν υπογείω χώρω, ατµολέβητες ή οµάδες ατµολεβήτων των άνω κατηγοριών, εφ όσον: α) Αποτελούνται αποκλειστικώς και µόνον από υδραυλούς εξωτερικής διαµέτρου µέχρις 102 χιλιοστοµέτρων, συµπεριλαµβανοµένων και των αναγκαίων δια την σύνδεσιν τούτων τεµαχίων. β) Εφ όσον πρόκειται περί ατµολεβήτων ως άνω, των οποίων οι συλλέκται και τα τύµπανα είναι συγκολλητά µε συντελεστήν αντοχής της συγκολλήσεως τουλάχιστον 0,9 και ευρίσκονται εκτός πυρός. γ) Εφ όσον πρόκειται περί ατµολεβήτων εγκατεστηµένων εις ορυχεία υπό την γην. δ) Εφ όσον πρόκειται περί ατµολεβήτων απολλυµένης θερµότητος. 4. Το λεβητοστάσιον δέον να κατασκευάζηται εξ ακαύστου υλικού, να έχει επαρκείς διαστάσεις δια την άνετον και ασφαλή εκτέλεσιν πασών των εν αυτώ εργασιών και να φωτίζηται και αερίζηται επαρκώς δια φυσικού ή τεχνητού φωτισµού και αερισµού, ώστε εν αυτώ να υπάρχει επαρκής ορατότης και η θερµοκρασία να µη καθίσταται υπερβολική. 5. Η περιβάλλουσα το λεβητοστάσιον τοιχοποιία δέον να είναι καλής και επιµεληµένης κατασκευής ελαχίστου πάχους 0,60 µ., προκειµένου περί λιθοδοµής ή πάχους ισοδυνάµου αντοχής δια κατασκευήν εξ άλλου υλικού. 6. Το ελάχιστον ελεύθερον ύψος του λεβητοστασίου εν ουδεµιά περιπτώσει επιτρέπεται να είναι µικρότερον των πέντε (5) µέτρων δια ατµολέβητας Α' κατηγορίας και των τεσσάρων (4) µέτρων δια τοιούτους Β' κατηγορίας. Εν πάση όµως περιπτώσει εις παν λεβητοστάσιον, δέον να υπάρχει άνωθεν του υψηλοτέρου σηµείου του ατµολέβητος ελεύθερος χώρος ύψους 1,80 µ. δια την άνετον επίβλεψιν και συντήρησιν αυτού. 7. Μεταξύ του κτίσµατος ή περιβλήµατος του περιβάλλοντος τον ατµολέβητα ή οµάδα ατµολεβήτων και του περιµετρικού του λεβητοστασίου τοίχου δέον να αφίηται ελεύθερος χώρος (διάδροµος) πλάτους ενός µέτρου και είκοσιν εκατοστοµέτρων (1,20) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 11/17

12 τουλάχιστον δια ατµολέβητας Α' κατηγορίας και ενός µέτρου (1,00) δια ατµολέβητας Β' κατηγορίας, δια την άνετον επίβλεψιν και συντήρησιν αυτών. 8. Ειδικώς ο προ των εστιών ελεύθερος χώρος δέον να έχει ελάχιστον πλάτος τεσσάρων (4,00) µέτρων δια ατµολέβητας Α' κατηγορίας και τριών (3,00) µέτρων δια ατµολέβητας Β' κατηγορίας. 9. Τα πάσης φύσεως µηχανήµατα, συσκευαί και εν γένει αντικείµενα του λεβητοστασίου, δέον να είναι εν αυτώ τοποθετηµένα κατά τρόπον κατάλληλον και ασφαλή και εν πάση περιπτώσει µη καταλαµβάνοντα τους ως άνω ορισθέντας ελευθέρους χώρους, οίτινες δέον να παραµένωσι πάντοτε ελεύθεροι. 10. Οι επί των ατµολεβήτων εξώσται επιθεωρήσεως, δέον να φωτίζονται καλώς, να είναι ευχερώς προσιτοί και να περιβάλλωνται δι ασφαλών κιγκλιδωµάτων. Το δάπεδον του λεβητοστασίου δέον να είναι επιστρωµένον δια σκυροκονιάµατος µετ επαλείψεως δια σιµεντοκονίας ή άλλου ακαύστου υλικού και να έχει επαρκή κλίσιν δια την αποχέτευσιν των υδάτων µέσω φρεατίων και οχετών. 11. Το λεβητοστάσιον δέον να είναι εφωδιασµένον δι επαρκών πυροσβεστικών µέσων και να έχει µίαν θύραν τουλάχιστον κυρίας εισόδου ανοίγουσαν προς τα έξω και µίαν θύραν εξόδου επαρκών διαστάσεων ανοίγουσαν επίσης προς τα έξω και ευρισκοµένην εις ετέραν πλευράν και θέσιν κατάλληλον δια την ευχερή αποχώρησιν του προσωπικού. 12. Αι θύραι του λεβητοστασίου δέον να επικοινωνώσι µετά του υπαίθρου απ ευθείας, ή µέσω διαδρόµων, απαγορευοµένης της διελεύσεως µέσω ετέρων διαµερισµάτων. 13. Η στέγη του λεβητοστασίου δέον να είναι ελεφράς κατασκευής απαγορευοµένης της υπάρξεως υπεράνω αυτού χώρου εις ον να εκτελήται εργασία απαιτούσα την συνεχή ύπαρξιν προσωπικού. Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οι εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου αναφερόµενοι ατµολέβητες. 14. Ατµολέβητες Γ' κατηγορίας δεν είναι απαραίτητον να εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου λεβητοστασίου. Ο χώρος όµως της εγκαταστάσεως, τούτων δέον να περικλείηται δια κιγκλίδων, αφιεµένου επαρκούς χώρου πέριξ εκάστου ατµολέβητος, δια την ευχερή επίβλεψιν και συντήρησιν τούτου. 15. Εντός του λεβητοστασίου απαγορεύεται η εκτέλεσις οιασδήποτε εργασίας µη αφορώσης τον ατµολέβητα, ως και η παραµονή οιουδήποτε προσώπου µη εκτελούντος κανονικήν υπηρεσίαν εν αυτώ. 16. Οι ατµολέβητες δέον να εφωδιάζωνται δια καταλλήλου καπνοδόχου επαρκών διαστάσεων και καλής κατασκευής. Αύτη δέον να έχει ολικόν ύψος ανάλογον προς τον απαιτούµενον ελκυσµόν δια πλήρη κανονικήν καύσιν του εν τη εστία του ατµολέβητος χρησιµοποιουµένου καυσίµου. Πάντως το ύψος τούτο της καπνοδόχου δέον να υπερβαίνη επαρκώς, το ανώτατον ύψος της καπνοδόχου δέον να υπερβαίνη επαρκώς, το ανώτατον ύψος των πέριξ στεγών κατοικιών ή παρεµφερών χώρων. Άρθρον Απαγορεύεται η τοποθέτησις ατµολέβητος ή οµάδος ατµολεβήτων της Α' κατηγορίας εις απόστασιν µικροτέραν των 2,50 µέτρων από ξένης ιδιοκτησίας ή χώρου χρησιµοποιουµένου ως κατοικία, γραφείον και εν γένει διά την συνεχή παραµονήν ατόµων προς εργασίαν είτε εστίασιν ή ανάπαυσιν. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 12/17

13 2. Εις περίπτωσιν καθ ην ατµολέβης της άνω κατηγορίας ευρίσκεται εις απόστασιν µικροτέραν των δέκα (10) µέτρων εκ των εν τη προηγουµένη παραγράφω καθοριζοµένων, ξένης ιδιοκτησίας ή χώρων, τότε δέον να διαχωρίζηται εξ αυτών διά τοιχοποιίας εκ λιθοδοµής επιµεληµένης κατασκευής. Το πάχος της τοιχοποιίας ταύτης δέον να ισούται προς το 1/5 τουλάχιστον του κατά τα κατωτέρω καθοριζοµένου ύψους αυτής, ουδέποτε όµως θα είναι µικρότερον των εβδοµήκοντα πέντε (75) εκατοστοµέτρων. Αντί της τοιαύτης τοιχοποιίας εκ λιθοδοµής επιτρέπεται η κατασκευή του διαχωριστικού τούτου τοίχου και εξ ετέρου υλικού ισοδυνάµου αντοχής. 3. Η τοιχοποιία αύτη δέον να είναι συνεχής άνευ ανοιγµάτων και να υπερβαίνη καθ ύψος το υψηλότερον σηµείον του ατµολέβητος κατά εν (1) τουλάχιστον µέτρον. 4. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισµών οι εν άρθρω 19 παράγραφος 3 του παρόντος αναφερόµενοι ατµολέβητες. 5. Προκειµένου περί ατµολέβητος εγκατεστηµένου εν υπαίθρω αι εν ταις προηγουµέναις παραγράφοις 1 και 2 αποστάσεις τριπλασιάζονται. Άρθρον 21 Εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως ατµολεβήτων Α' και Β' κατηγορίας εν ορόφω ή ισογείω κάτωθεν του οποίου υπάρχει υπόγειον, µεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών δέον να υποβάληται παρά του ενδιαφεροµένου και στατικός υπολογισµός του φέροντος τους ατµολέβητας οργανισµού, εγκεκριµένος υπό της αρµοδίας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, εις όν οι συντελεσταί ασφαλείας δέον να λαµβάνωνται ηυξηµένοι κατά 50%. Οµοίως διά την χορήγησιν της αδείας λειτουργίας των τοιούτων ατµολεβήτων απαιτείται υποβολή εκ µέρους του ενδιαφεροµένου και βεβαιώσεως διπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού, ότι ο φέρων τους ατµολέβητας οργανισµούς, κατεσκευάσθη συµφώνως προς την εγκεκριµένην στατικήν µελέτην. Άρθρον Εις την περίπτωσιν καθ ην εγκαθίστανται συγχρόνως περισσότεροι ατµολέβητες ο εις παρά τον άλλον ή εις την περίπτωσιν καθ ην γενικώτερον οι καπναγωγοί παρακειµένων ατµολεβήτων διαχωρίζονται δι ενός µόνου τοίχου, το πάχος τούτου δέον να υπερβαίνη τα 300 χιλιοστόµετρα. 2. Εν ουδεµιά περιπτώσει επιτρέπεται η τοιχοποιία ατµολέβητος να χρησιµοποιηθή διά την υποστήριξιν τµηµάτων της οικοδοµής. 3. Η αποθήκευσις των καυσίµων γίνεται εις ιδιαίτερον χώρον κεχωρισµένον από του λεβητοστασίου δι απλής τοιχοποιίας. εν επιτρέπεται η αποθήκευσις καυσίµων εντός του λεβητοστασίου ή άνωθεν αυτού. Εν προκειµένω εξαιρούνται τα σιλό τροφοδοτήσεως στερεών καυσίµων διά την περίπτωσιν µηχανικών εσχαρών, και άτινα δέον να µη τοποθετούνται άνωθεν του ατµολέβητος. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 13/17

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ' ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Άρθρον Θεωρούνται ως φορητοί ατµολέβητες οι δυνάµενοι να µεταφερθώσιν ευχερώς από τόπου εις τόπον και να χρησιµοποιηθούν άνευ ειδικής εγκαταστάσεως, προς παροδικήν χρήσιν εις εκάστην θέσιν. 2. Αι διατάξεις του κεφαλαίου Α' του παρόντος Β. ιατάγµατος εφαρµόζονται και εις τους φορητούς ατµολέβητας εκτός των εποµένων τροποποιήσεων: α) Το χρονικόν διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών δοκιµασιών, δεν δύναται να υπερβαίνη τα έξι (6) έτη. β) Κατά την επανάληψιν της δοκιµασίας δέον να αφαιρούνται αι επενδύσεις του ατµολέβητος, ούτως ώστε να είναι δυνατή η λεπτοµερής εξέτασις αυτού, και γ) Η περίπτωσις νέας εγκαταστάσεως η προβλεποµένη υπό του άρθρου 4 του παρόντος, αναφορικώς µε την επανάληψιν της δοκιµασίας, αντικαθίσταται προκειµένου περί φορητών ατµολεβήτων διά της περιπτώσεως της αλλαγής του κατόχου του ατµολέβητος. 3. Έκαστος φορητός ατµολέβης φέρει µεταλλικήν πλάκα τοποθετηµένην εις εµφανές σηµείον επ αυτού, εφ ης είναι κεχαραγµένα δι ευκρινών χαρακτήρων το όνοµα και η διεύθυνσις του ιδιοκτήτου, ως και ο αύξων αριθµός του ατµολέβητος, εφ όσον ο ιδιοκτήτης είναι κάτοχος πολλών φορητών ατµολεβήτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρον Ως ατµοκίνητα θεωρούνται αι µηχαναί εκείναι αίτινες εργαζόµεναι εν τη ξηρά, µετακινούνται συγχρόνως διά της ιδίας αυτών ενεργείας εξαιρέσει των ατµαµαξών και ατµοκινήτων εν γένει των κυκλοφορούντων επί σιδηροδροµικών και τροχιοδροµικών γραµµών, ων η κυκλοφορία υπάγεται εις ειδικούς κανονισµούς. 2. Αι διατάξεις του κεφαλαίου Α' ως ετροποποιήθησαν υπό του άρθρου 23 του παρόντος εφαρµόζονται και επί των ατµολεβήτων των ατµοκινήτων. 3. Η διάταξις της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου 23 του παρόντος εφαρµόζεται και επί των ατµοκινήτων του παρόντος κεφαλαίου. 4. Αι ασφαλιστικαί δικλείδες των ατµολεβήτων των ατµοκινήτων δέον να φορτίζωνται µόνον δι ελατηρίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' ΑΤΜΟ ΟΧΕΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟ ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρον 25 Εις τας ακολούθους διατάξεις υπάγονται τα διαφόρων σχηµάτων ατµοδοχεία, χωρητικότητος µείζονος των εκατόν κυβικών δεκαµέτρων, εν οις διοχετεύεται ατµός ύδατος εξ ιδίου ατµολέβητος. Εν πάση περιπτώσει όµως εξαιρούνται: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 14/17

15 α) Τα ατµοδοχεία εν οις διά καταλλήλων ανοικτών προστατευτικών σωλήνων, εµποδίζεται η ανάπτυξις εν αυτοίς µανοµετρικής πιέσεως µείζονος της 0,5 ατµοσφαίρας. β) Τα τµήµατα και εξαρτήµατα των κινητηρίων ατµοµηχανών και ατµοστροβίλων και οι ατµαγωγοί εν γένει. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ Άρθρον 26 Τα ατµοδοχεία ταύτα υπόκεινται εις τας διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος αν είναι µονίµως εγκατεστηµένα εν συνδυασµώ και προς το άρθρον 23 του παρόντος εάν είναι φορητά. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΙΚΛΕΙ ΕΣ Άρθρον 27 Παν ατµοδοχείον ούτινος η επιτρεποµένη πίεσις λειτουργίας είναι µικροτέρα της τοιαύτης της ατµολέβητος ή των ατµολεβήτων εξ ων τροφοδοτείται, δέον να ασφαλίζηται έναντι πάσης αυξήσεως της πιέσεως, διά µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών δικλείδων επαρκούς πάντοτε διατοµής. Η ασφαλιστική ή αι ασφαλιστικαί δικλείδες δέον να πληρώσιν, εν σχέσει προς την πίεσιν λειτουργίας του ατµοδοχείου, τας διατάξεις του άρθρου 7, δύνανται δε να τοποθετηθώσιν, είτε επ αυτού του ατµοδοχείου, είτε επί του σωλήνος εισόδου του ατµού µεταξύ ατµοφράκτου και ατµοδοχείου. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΝ ΑΤΜΟ ΟΧΕΙΩΝ Άρθρον 28 Όταν ατµοδοχείον ή οµάς ατµοδοχείων, συγκροτούντων µίαν και την αυτήν συσκευήν, είναι εφωδιασµένη, κατ εφαρµογήν του προηγουµένου άρθρου διά µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών δικλείδων, δέον να φέρη προς τούτοις, µανόµετρον και σωλήνα µετά κυκλικού ενωτικού πλατίσµατος συµφώνως προς το άρθρον 9 του παρόντος. Άρθρον Το ατµοδοχείον θεωρείται ως µη έχον χαρακτηριστικόν γινόµενον, άν δε περικλείη ύδωρ εις υγράν κατάστασιν, προς δε άν είναι εφωδιασµένον δι οργάνου ασφαλούς λειτουργίας προς αποµάκρυνσιν του εκ της συµπυκνώσεως του ατµού προερχοµένου ύδατος. Εν εναντία περιπτώσει, το χαρακτηριστικόν γινόµενον των ατµοδοχείων καθορίζεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος. 2. Προκειµένου περί της εγκαταστάσεως των ατµοδοχείων εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του παρόντος. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 15/17

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' ΓΕΝΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον Οι ποιούµενοι χρήσιν ατµολεβήτων ή ατµοδοχείων δέον να επαγρυπνώσι διά την καλήν χρήσιν και συντήρησιν αυτών. 2. Οφείλουσι διά καταλλήλων προσώπων να επιθεωρώσι τους ατµολεβήτας και τα ατµοδοχεία εσωτερικώς και εξωτερικώς κατά βραχέα χρονικά διαστήµατα και εκτελώσι τας ενδεικνυοµένας αναγκαίας επισκευάς µετ επιµελείας. 3. Τα διά την επίβλεψιν της λειτουργίας, χειρισµόν και συντήρησιν των ατµολεβήτων και ατµοδοχείων χρησιµοποιούµενα πρόσωπα, δέον να κέκτηνται το προς τούτο δικαίωµα, συµφώνως προς τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις. Άρθρον Εν περιπτώσει εκρήξεως ατµολέβητος ή ατµοδοχείου, προκαλεσάσης τον θάνατον ή τραυµατισµόν ατόµων, ο κάτοχος αυτού οφείλει να ειδοποιήση αµέσως την αρµοδίαν κεντρικήν και περιφερειακήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιοµηχανίας, ως και την οικείαν Αστυνοµικήν Αρχήν. Η αρµοδία περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας προβαίνει εις επιτόπιον εξέτασιν διά των τεχνιτών υπαλλήλων ελέγχου. 2. Η σχετική έκθεσις διαλαµβάνουσα την κατάστασιν του ατµολέβητος ή του ατµοδοχείου, ως και τα αίτια τα προκαλέσαντα την έκρηξιν, υποβάλλεται εις την ως είρηται περιφερειακήν Υπηρεσίαν, ήτις διαβιβάζει ταύτην µετά γνωµοδοτήσεως του Προϊσταµένου αυτής εις την Αστυνοµικήν Αρχήν του τόπου, προς περαιτέρω διαβίβασιν εις τον αρµόδιον Εισαγγελέα. 3. Εν περιπτώσει καθ ην εκ της εκρήξεως δεν επήλθεν θάνατος ή τραυµατισµός ατόµου, τότε δέον να γίνουν αι αυταί ενέργειαι και εάν κατά την κρίσιν της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας συντρέχουν όροι καταλογισµού ποινικών ευθυνών, τότε η εν τη προηγουµένη παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου προβλεποµένη έκθεσις διαβιβάζεται υποχρεωτικώς υπό της Αστυνοµικής Αρχής προς τον αρµόδιον Εισαγγελέα, άλλως το θέµα αφίεται εις την κρίσιν των αρµοδίων καταδιωκτικών οργάνων, κατά τα γενικώς εν προκειµένω ισχύοντα. 4. Εις περίπτωσιν εκρήξεως ατµολέβητος ή ατµοδοχείου, ρητώς απαγορεύεται οιαδήποτε επισκευή των κτιρίων, ως και η µετατόπισις ή αλλοίωσις των τεµαχίων της εκραγείσης συσκευής προς της επιτοπίου εξετάσεως υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας. 5. Η οικεία Αστυνοµική Αρχή δέον να παρεµποδίζη πάσαν τυχόν αντίθετον, προς τα διά του παρόντος διατασσόµενα, ενέργειαν. Άρθρον 32 Οι επί του ελέγχου των λεβητοστασίων, των ατµολεβήτων εν γένει και των ατµοδοχείων, των υπαγοµένων εις τας διατάξεις του παρόντος αρµόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Βιοµηχανίας, κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των τούτων ασκούσιν αστυνόµευσιν εις τα πλαίσια του τοµέως της διοικητικής ταύτης αρµοδιότητός των. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 16/17

17 Άρθρον 33 ιά τους κανονισµούς και την εποπτείαν του ελέγχου των ατµολεβήτων, ως και την έκδοσιν των εν άρθρω 2 του παρόντος Β. ιατάγµατος αδειών, αρµοδία Υπηρεσία ορίζεται η ιεύθυνσις ΣΤ' Τµήµα 1ον, της Γενικής ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιοµηχανίας διά δε τον τεχνικόν έλεγχον των ατµολεβήτων και την έκδοσιν των πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιµασίας και παραλαβής, αι κατά τόπους οικείαι περιφερειακαί Υπηρεσίαι Μηχανολογίας ή Ηλεκτρισµού και Μηχανολογίας του αυτού Υπουργείου. Άρθρον Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το από 20 Νοεµβρίου 1911 Β. ιάταγµα "περί ατµολεβήτων". 2. Προκειµένου περί ατµολεβήτων και ατµοδοχείων νοµίµως εγκατεστηµένων ή λειτουργούντων προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Β. /τος, εφαρµόζονται αι προϊσχύουσαι διατάξεις αι αφορώσαι την κατασκευήν και εγκατάστασιν τούτων, εφ όσον δεν είναι αυστηρότεραι των διατάξεων του παρόντος. 3. Η εγκατάστασις, η λειτουργία και ο τεχνικός έλεγχος των ατµολεβήτων υπόκεινται γενικώς και εις τας κειµένας διατάξεις περί εγκαταστάσεως, λειτουργίας και τεχνικού ελέγχου των βιοµηχανικών εργοστασίων, βιοτεχνικών εργαστηρίων και πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 4. Πάσα διά την εφαρµογήν του παρόντος Β. /τος αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας εκδιδοµένης κατόπιν γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου και δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς του παρόντος Β. /τος άρχεται έξι (6) µήνας από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. ιατάγµατος. Εν Αθήναις τη 30 Απριλίου 1963 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΟ ΟΣ - 17/17

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: 277/63 Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 65/Α/22-5-63) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις του Νόµ. 3214/1955 «περί τροποποιήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3. Του αρ. 14 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α'90) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις».

3. Του αρ. 14 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α'90) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις». ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αριθ. οικ. 10735/651 (ΦΕΚ Β' 2656/28/09/2012) Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβητών Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1349/81 Κανονισµός προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων εις τα πλοία. (ΦΕΚ 336/Α/21-12-81) Έχοντες υπ όψιν: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τα άρθρα 32 παραγ. 1 και 2, 36 παραγ.

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων (ΦΕΚ 20/Α/17-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων (ΦΕΚ 20/Α/17-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: 95/78 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων (ΦΕΚ 20/Α/17-2-78) Έχοντες υπ' όψει: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 37/65 Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 10/Α/17-1-66) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ όψιν: 1) Τους νόµους ΓΠΓ/1911, 6422 34, 501/1937,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ CPV:42160000-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 CPV:42160000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.1978 Τίτλος: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου 'Εχοντες υπ' όψει : 1. Τας διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 και 7 του Ν. 716/1977 "περί µητρώου µελετητών καιαναθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 27 Ιουνίου 1932 Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εχοντες υπ όψει το άρθρον 2 του νόµου Γ παρ. Λ «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81)

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 269/81 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ ) ΝΟΜΟΣ: 549/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/23-02-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 .Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4564 27.4.2012 Αριθμός 155 1033 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Κ.Δ.Π. 155/2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L343 23.12.2011 σ.0091-0096.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας. εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού

ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας. εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού Page 1 of 36 ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εν Αθήναις Σήμερον την 8ην του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 1. της 6/

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 1. της 6/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 1. της 6/30.12.1978 Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εµπορικά Καταστήµατα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών (Φ.Ε.Κ. 1148/Β/1978) Εν Αθήναις σήµερον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.»

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax : 210-529 4880 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιοµηχανικών Περιοχών» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ-319/Α )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιοµηχανικών Περιοχών» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ-319/Α ) ΝΟΜΟΣ: 742/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιοµηχανικών Περιοχών» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ-319/Α17-10-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης.

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ [ ΜΕΧΡΙ ΕΞΗ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / 25 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ) ΑΤΟΜΑ ] 1.0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1.1 Να είναι σχήµατος τετραγώνου,

Διαβάστε περισσότερα

Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Γ1/443/1973 Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπόψη: α) Τον ΑΝ 7/1967 «περί συγχωνεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της ΝΟΜΟΣ: 46/75 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθ. 100 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι' εργασίαν ίσης αξίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας

Περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 50603/1959 Περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις: 1) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20%

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: 1.915.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα