ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) Π Δ Ι Ρ Α Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) Π Δ Ι Ρ Α Ι Α"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) Π Δ Ι Ρ Α Ι Α ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ) Σατ. Γ/νζη: Π. Ράλλη & Θηβών Αιγάλεω ΑΦΜ: ΓΟΤ: ΑΙΓΑΛΔΩ Πληροθορίες: Ποηίηζα πσριούνη Σηλέθωνο: Fax: Αριθμ. Πρωη.: 3732/ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ Η/Τ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ «ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ», ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ» (MIS ), η οποία σλοποιείηαι μέζω ηοσ Δπιτειρηζιακού Προγράμμαηος «Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη» με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης (Δσρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο ΔΚΣ) και εθνικών πόρων

2 Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο 679/ (Φ.Δ.Θ. 826/ η. Β ) θνηλήο πνπξγηθήο απφθαζεο «Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε αξηζκ. Β1/819/ θνηλήο πνπξγηθήο απφθαζεο Πχζηαζε Δηδηθψλ Ινγαξηαζκψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ θαη ζρεηηθψλ πεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ή Ρερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Σψξαο», ε νπνία αθπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Λ. 3794/ (Φ.Δ.Θ. 156/ η.ά) 2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/07) Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16 εο Λνεκβξίνπ Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α/ ) πεξί «Γεκφζηνπ Ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ N. 2286/1995 (ΦΔΘ 19/Α/ ) «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150/ ) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1404/1983 «Γνκή θαη Ιεηηνπξγία ησλ Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ» 7. Ρνλ Νδεγφ Σξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Θνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 4/ Ξξάμε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά 8. Ρελ Απφθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν «Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ΡΔΗ Ξεηξαηά» ζην Δ.Ξ. «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Κάζεζε» θαη θσδηθφ ΝΞΠ , κε αξηζκ. Ξξση.: 22778/ Ρε κε αξηζκ. 08/ Ξξάμε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Ξξφρεηξν Κεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ πξνο αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη αλαισζίκσλ Ζ/ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ «Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά» ηεο Ξξάμεο: «Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά», ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν Δ.Θ.Ρ.) θαη εζληθψλ πφξσλ. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (5.500,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α., γηα ηα έηε Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ππνέξγνπ «ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑΠΛΓΔΠΖΠ ΡΝ ΑΛΥΡΑΡΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΞΔΗΟΑΗΑ» ηεο Ξξάμεο: «Γξαθείν [2]

3 Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά», κε ΚΗS: , ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 5 «Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δμφδνπ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο "Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Κάζεζε" ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ (http://www.edulll.gr), ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά (Αλαζέηνπζα Αξρή) (http://elke.teipir.gr) θαη έρεη αλαξηεζεί ζε εκθαλέο κέξνο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεψλ ηεο. Ζ Ξξνθήξπμε δηαηίζεηαη επίζεο, ρσξίο θαηαβνιή ηηκήκαηνο, απφ ηε Κνλάδα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δξεπλεηηθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, Ξ. Οάιιε & Θεβψλ 250, Αηγάιεσ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 10:00 π.κ. έσο 13:00 κ.κ. θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε courier (εθφζνλ αλαιάβνπλ ηε δαπάλε γηα ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή). Πηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Ξξνθήξπμεο κέζσ courier, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. Νη παξαιήπηεο ηεο Ξξνθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη, εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, αλ θαη θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο, δε κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο (web site). Ξιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθέο κε ην Γηαγσληζκφ, παξέρνληαη, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη κφλν εγγξάθσο θαη ελππνγξάθσο, κέρξη θαη ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην Ρκήκα Δξεπλεηηθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, Ξ. Οάιιε & Θεβψλ 250, Αηγάιεσ. Θαλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ Ξξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε, ην αξγφηεξν κέρξη , ψξα 13:00, ζηε Κνλάδα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δξεπλεηηθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, Ξ. Οάιιε & Θεβψλ 250, Αηγάιεσ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο. [3]

4 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη ππνςήθηνη ή νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο. Γελ επηηξέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. Νη ππνβαιιφκελεο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο θαη κέρξη ηελ Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ν Γηαγσληζκφο θαη ε απνζθξάγηζε ησλ λνκίκσο ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ , ψξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο & Πηαδηνδξνκίαο κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο Δξεπλεηηθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, Ξ. Οάιιε & Θεβψλ 250, Αηγάιεσ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Φπζηθά ή Λνκηθά Ξξφζσπα ηεο εκεδαπήο, Θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ. Δλψζεηο / Θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή Ξξνζθνξά. Ππλεηαηξηζκνί. Νη Δλψζεηο θαη νη Θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα Έλσζε ή Θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, ηελ θαηάζεζή ηνπο θαη άιιεο δηαδηθαζηηθέο δηεπθξηλίζεηο, κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ θα Ξ. Πππξηνχλε, ηει.: , {θαζεκεξηλά (Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή) 10:00 π.κ.- 13:00 κ.κ.}, Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΔΟΔΛΥΛ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΑΛΡΕΝΠ Θαζεγεηήο Ππλεκκέλα: 1. ΚΔΟΝΠ Α ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ 2. ΚΔΟΝΠ Β ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: - ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ [4]

5 ΜΔΡΟ Α ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ [5]

6 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: Αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα αλαισζίκσλ Ζ/ (ΞΗΛΑΘΑΠ 1) θαη γξαθηθήο χιεο (ΞΗΛΑΘΑΠ 2), γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ «ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑΠΛΓΔΠΖΠ ΡΝ ΑΛΥΡΑΡΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΞΔΗΟΑΗΑ», ηεο Ξξάμεο «Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά» κε MIS: ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν Δ.Θ.Ρ.) θαη εζληθψλ πφξσλ, φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. ΞΗΛΑΘΑΠ 1: Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ηνπ Ξίλαθα 1 πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ «ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑΠΛΓΔΠΖΠ ΡΝ ΑΛΥΡΑΡΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΞΔΗΟΑΗΑ» ηεο Ξξάμεο: «Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά» θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ζπκβαηφηεηα κε ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ. ΣΜΗΜΑ Α ΟΝΟΜΑΙΑ _ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ BROTHER CR-2CL Fuser Cleaner ΓΗΑ HL-3400CN BROTHER FO-2CL Fuser Cleaner Oil ΓΗΑ HL-3400CN BROTHER TONER TN-O2BK BLACK ΓΗΑ HL-3400CN BROTHER TONER TN-O2C CYAN ΓΗΑ HL-3400CN BROTHER TONER TN-O2Κ ΓΗΑ HL-3400CN BROTHER TONER TN-O2 ΓΗΑ HL-3400 BROTHER WT-2CL Waste Toner Pack ΓΗΑ HL-3400CN HP TONER 53A ΓΗΑ LASERJET P2015N KYOCERA TONER TK-410 ΓΗΑ KM-2020 CD-R VERBATIM BULK/100 CD-R VERBATIM BULK/50 DVD VERB. DOUBLE LAYER 8,5GB DVD-R VERBATIM BULK / 25 DVD-R VERBATIM BULK / 50 VIDEO ΘΑΠΔΡΔΠ TDK DV-60 ΚΔΙΑΛΗ HP 56 C6656AE ABB BLACK ΚΔΙΑΛΗ HP 57 C6657AE ABB TRI-COLOUR ΚΔΙΑΛΗ HP 58 C6658AE ΚΔΙΑΛΗ HP 59 C9359 GREY PHOTO ΚΔΙΑΛΗ HP 339 BLACK ΚΔΙΑΛΗ HP 343 TRICOLOUR USB FLASH MEMORY 4 GB USB FLASH MEMORY 8 GB ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΑ ΝΘΝΛΖΠ (ΠΔΡ) ΠΞΟΔ ΑΔΟΑ ΑΚ 400 ml [6]

7 ΚΞΑΡΑΟΗΑ SANYO 9V ΞΙΑΘΔ ΚΞΑΡΑΟΗΑ SANYO AAA 4 ΡΔΚ. ΚΞΑΡΑΟΗΑ SANYO AA 4 ΡΔΚ. ΞΗΛΑΘΑΠ 2: Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ηνπ Ξίλαθα 2 πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά. ΣΜΗΜΑ Β ΟΝΟΜΑΙΑ _ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ MOUSEPAD GEL ΡΞΝ Q-Connect Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ MOUSEPAD METAL ΚΔ ΦΑΠΚΑΡΗΛΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΖ ΙΑΚΑ ΚΔΓΑΙΖ ΓΗΑ ΘΝΞΗΓΗ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΖ ΙΑΚΑ ΚΗΘΟΖ ΓΗΑ ΘΝΞΗΓΗ ΑΞΝΠΟΑΞΡΗΘΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΡΞΝ ΓΑΓΘΑΛΑΠ ΚΔ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΘΑΗ ΠΡΝΚΗΝ ΠΡΑΓΗΑΘΑ ΙΔΞΡΝΡΔΟΝ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΘΝΟΦΖ ΑΡΝΘΝΙΖΡΝ ΓΗΞΙΖΠ ΝΤΔΥΠ ΡΞΝ UHU FIX Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΠΔΙΗΓΝΓΔΗΘΡΔΠ ΡΞΝ 3Κ Κάξθαξε 25.4 Σ 43.2mm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΠΔΙΗΓΝΓΔΗΘΡΔΠ ΡΞΝ Post-it Αξρεηνζέηεζε 25.4Σ38mm strong Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΣΑΟΡΗΑ ΡΞΝ Post-it 51Σ51mm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΣΑΟΡΗΑ ΡΞΝ Post-it 76Σ76mm Neon Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΒΗΒΙΗΝ ΓΗΔΘΞΔΟΑΗΥΠΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ 526/100ΦΙ.. ΒΗΒΙΗΝ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΓΗΑΦΑΛΔΠ ΓΗΦΙΙΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 0.11mm ΚΔ ΑΛΝΗΓΚΑ L ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ 1-12(ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ-ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ) ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ Α-Υ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ ΞΟΔΠΞΑΛ 10 ΣΟΥΚ. ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ ΞΟΔΠΞΑΛ 20 ΣΟΥΚ. ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΖΡΔΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΚΔΓΔΘΥΛ ΠΔ ΠΔΙΗΓΑ A4 ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ LION mm/ ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ LION mm/ ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΡΞΝ LION 105/ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΡΞΝ LION mm/δσδεθάδα Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΡΞΝ LION mm/ ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΡΞΝ LION mm/ ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΙΙΑ UHU ΓΟΖ ΓΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΝ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΙΙΑ ΠΡΗΓΚΖΠ LOGO GEL ΚΗΘΟΖ 2gr Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΞΗΓΗ ΡΞΝ BANTEX 18mm ΚΔ ΘΝΚΞΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΡΗ 3cm ΣΝΛΡΟΝ ΡΞΝ LEITZER Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΡΗ 5cm ΣΝΛΡΟΝ ΡΞΝ LEITZER Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΡΗ 8cm ΣΝΛΡΟΝ ΡΞΝ LEITZER Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΡΗ PP ΘΝΚΞΥΚΑ Α4 3.7cm ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΡΞΝ SKAG 25Σ35Σ12cm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΡΞΝ SKAG 25Σ35Σ3cm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΡΞΝ SKAG 25Σ35Σ4cm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ [7]

8 ΙΑΠΡΗΣΑ ΣΝΛΡΟΑ ΙΑΠΡΗΣΑΘΗΑ INDEX 50gr Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ CD ΡΞΝ EDDING 8400 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΑΛΔΜΗΡΖΙΝΠ EDDING FREEZE 8000 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. ΡΞΝ STAB. BOSS MINI Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. ΡΞΝ STAB. BOSS Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. ΡΞΝ STAB. LUMINATOR Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΘΖΘΖ ΠΛΓΔΡΖΟΥΛ ΓΗΑΡΟΖΡΖ ΡΞΝ Sentio Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 38mm X 92Φ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΚΝΙΒΝΘΖΘΖ ΓΗΑΡΟΖΡΖ ΡΞΝ Sentio Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 103mmX97.5Φ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΟΑΦΗΔΟΑ ΔΓΓΟΑΦΥΛ 3ΞΙΝ ΓΗΑΡΟΖΡΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ ΘΑΓΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ ΘΒΝΠ ΓΗΑΡΟΖΡΝΠ ΡΞΝ Sentio Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 100Σ100Σ100mm ΚΝΙΒΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΡΞΝ FABER Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΝΙΒΗ ΡΞΝ FABER 9000 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΝΙΒΗ ΡΞΝ Staedtler HB Noris 120 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΞΙΝΘ ΘΑΟΟΔ Α4 ΘΝΙΙΖΡΝ ΚΞΙΝΘ ΟΗΓΔ ΘΝΙΙΖΡΝ ΞΔΟΦΝΟΔ ΚΞΙΝΘ ΟΗΓΔ ΚΔ ΞΙΑΗΠΗΝ Α4 ΚΡΔΠ ΡΞΝ FABER 0,3-0,5-0,7-0,9 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΛΡΝΠΗΔ PP ΚΑΡ 2 ΘΟΗΘ ΣΟΥΚΑΡΑ ΦΥΠΦΝΟΗΕΔ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΑΡΗΑ ΘΑΗ ΙΑΠΡΗΣΝ ΞΟΔΠΞΑΛ ΞΔΟΦΝΟΑΡΔΟ ΡΞΝ LEITZ 5180 ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ 65ΦΙΙΥΛ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΞΗΛΔΕΔΠ ΡΞΝ Q-Connect ΚΔ ΣΝΛΡΟΝ ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΝ ΘΔΦΑΙΗ ΓΗΑ ΞΗΛΑΘΑ ΦΔΙΙΝ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΞΗΛΔΕΔΠ ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΔΠ ΡΞΝ HANSA/ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΔΙΝΡΔΦΞ ΒΑΠΖ ΡΞΝ Scotch 3Κ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΔΙΝΡΔΦΞ ΓΑΙΑΘΡΔΟΝ mmx33m ΡΞΝ SCOTCH MAGIC Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΔΡΟΑΣΟΥΚΑ ΡΞΝ VALORO 820/314/0036 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ BIC CRΗSTAL Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ FABER CASTELL ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ GOLD ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ 1.0mm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT B2P 0.7 BG Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT Gel G-1 ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ 0.5mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT Gel G-1 ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ 0.7mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT Hi-Tecpoint V10 Grip Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ BPS-GP ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ 0.5mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ BPS-GP ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ 0.7mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ BPS-GP ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ 1.2mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ STAEDLER 430 STICK Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ INDEX ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΝΗ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ VETO No 5 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ VETO Λo Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΟΑΞΡΗΘΝ ΡΑΛΑΙΗΑ (20 ΦΙΙΥΛ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΟΑΞΡΗΘΝ ΡΑΛΑΙΗΑ (40 θχιισλ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΟΟΑΞΡΗΘΝ ΡΑΛΑΙΗΑ (80 θχιισλ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ [8]

9 ΠΦΟΑΓΗΓΔΠ ΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 5Σ3 (ΞΔΟΗΞΝ) ΡΔΡΟΑΓΗΝ ΠΘΙΖΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ Α4. 3 ΘΔΚΑΡΥΛ ΡΔΡΟΑΓΗΝ ΠΘΙΖΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ Α4. 4 ΘΔΚΑΡΥΛ ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΦΙΙΝΠ ΚΔ ΑΡΗΑ ΚΑΛΗΙΑ 24cm Σ 34cm ΓΗΑΦ.ΣΟΥΚΑΡΑ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΦΑΘΔΙΝΠ ΚΔΓΔΘΝΠ Α4 ΚΔ Scratch ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΞΝ Q-Connect ΚΔ ΘΝΚΞΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΣΑΟΑΘΑΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 20cm θαη 40cm BUSINESS CARD ΙΔΘΖ 200gr (150 ηεκ) 85Σ54 ETIKETEΠ ΑΡΝΘΝΙ. ΠΣΝΙΗΘΔΠ Λν23 KOΙΑ ΡΞΝ UHU STIC 21g + MINI ROLLER Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ KOΙΑ ΡΞΝ UHU TWIST & GLUE 35ml Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ KΙΑΠΔΟ A SKAG Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ MOΙΒΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΡΞΝ PENTEL ENERGIZE 0,5-0,7 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ MOΙΒΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΡΞΝ STAEDTLER Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ NTOΠΗΔ ΔΙΑΠΚΑ ΡΞΝ SKAG A Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ NTOΠΗΔ ΣΔΟΑΘΗ FOLDERMATE 346 ΡΞΝ PENTEL Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ POST-IT 76x76MM 654 3M, 06 KITΟΗΛΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ XAΟΑΘΑΠ Κ+R cm ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΠΔΙΗ/ΘΡΔΠ ΡΞΝ 3Κ 680 ΚΗΘΟΝΗ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΣΑΟΡΗΑ INFO Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΟΝΓΔΙΔΠ ΔΓΣΥΟΗΔΠ ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΑ ΘΔΟΚΝΘΝΙΖΠΖ ΚΔΡΑΙ. ΟΑΣΖ ΓΝΚΑ ΡΞΝ PELIKAN BR/40 MΞΙΔ ΘΝΘΘΗΛΖ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΝΚΑ ΡΞΝ ROTRING B-20 RAPID ERASER Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ ΚΝΛΝ (4ΚΚΣ10Κ)CT-YT4 ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΚΝΛΝ ΡΞΝ AVANT Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PENTEL ZL153W ΑΘΗΓΑ ΘΝΚΞΗ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΡΑΗΛΗΑ ΡΞΝ PENAC WHITE BIRD Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΡΑΗΛΗΑ ΡΞΝ PENTEL ZT304 4mmX4mm Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΔΟΔΡ. ΣΟΥΚ. Α4 10 ΦΙΙΑ ΣΑΟΡ. ΒΑΛΡΔΣ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΕΔΙΑΡΗΛΑ ΓΗΞΙΖ 11 ΡΟΞΔΠ ΓΥΛΗΑ ΣΟΥΚΑΡ. ΕΔΙΑΡΗΛΑ ΔΛΗΠΣ. METRON - DURABLE Ξ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΕΔΙΑΡΗΛΑ ΔΛΗΠΣ. REXEL ΚΞΙΔ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΑΟΡΝΘΖΘΖ 160 ΘΔΠΔΥΛ DATA KING Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΑΟΡΝΘΖΘΖ ΑΛΡΑΙ/ΘΑ ΦΙΙΑ ΓΗΑ ΘΙΑΠΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 8/32 SKAG ΙΔΘΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΑΠΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 8/32 CONNECT, 01 MΞΙΔ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΑΠΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 8/32 CONNECT, 06 ΘΗΡΟΗΛΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΑΠΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 8/32 CONNECT, 09 ΘΝΘΘΗΛΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΙΑ UHU STICK 8,2 gr Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΙΔΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΟΗΓΔ ΘΝΙΙ. ΡΑΗΛΗΑ ΙΔΘΖ 19ΚΚΣ33Κ, CONNECT Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΛΘΑΟΓΔΠ ΠΛΔΓΟΗΥΛ EPL E9157/SAKURA Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΡΗ ΘΝΦΡΝ ΣΟΥΚ. 21Σ25Σ9 ( ) ΘΝΡΗ ΙΑΠΡΗΣΝ ΣΟΥΚ. 25Σ35Σ5 ( ) ΘΒΝΠ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ "ΚΔΚΝ CUBE", 01 MΞΙΔ ΚΑΟΘ/ΟΝΠ ΞΝΓΟΑΚ. STABILO, 24 ΘΗΡΟΗΛΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ [9]

10 ΚΑΟΘΑΓΝΟΑΘΗ STABILO SMOVEEASY ΑΟΗΠΡ 6891 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΓΗΑΦ. EDDING 143/B Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΗΛΑΘΑ 641 ΠΡΑΒΗΙΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. EDD 347 DISP. SET4 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. STAB. BOSS Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. STAB. MINI MONSTER Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. ΔDD 345 INKJET Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΝΙΒΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ROTRING 0,5/0,7 ΙΑΠΡΗΣΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΛΡΝΠΗΔ ΙΑΠΡΗΣΝ TETRIS Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΛΡΝΠΗΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΞΟΔΠΞΑΛ SKAG Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ Α4 ΓΗΑΦΑΛ, 01 ΚΞΙΔ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ Α4 ΓΗΑΦΑΛ, 04 ΞΟΑΠΗΛΝ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ Α4 ΓΗΑΦΑΛ, 05 ΓΘΟΗ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ Α4 ΓΗΑΦΑΛ, 06 ΘΗΡΟΗΛΝ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ Α4 ΓΗΑΦΑΛ, 09 ΘΝΘΘΗΛΝ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ Α4 ΓΗΑΦΑΛ, 10 ΚΑΟΝ ΜΠΡΟΑ Κ+R ΑΙΝΚΗΛΗΝ 2 ΑΛΡ/ΘΑ ΞΔΟΦΝΟΑΡΔΟ 2,5ΚΚ ΚΔ ΝΓΖΓ, 11 ΚΞΙΔ ΠΘΝΟΝ ΞΔΟΦΝΟΑΡΔΟ LEITZ 5078 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΞΗΑΠΡΟΔΠ ΚΑΟΔΠ 32mm ΞΑΡΑΘ. Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΞΗΑΠΡΟΔΠ ΚΑΟΔΠ EPL 41mm 309 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΞΟΝΠΞΔΘΡΝΘΖΘΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ Α4 ΓΗΞΙΖ ΞΟΝΠΞΔΘΡΝΘΖΘΖ ΞΙΑΠΡΗΘΖ Α4 ΡΟΗΞΙΖ ΠΔΙΗΓΝΓΔΗΘΡΖΠ ΚΗΛΗ ΠΔΡ 4 ΡΔΚ ΑΒ ΠΔΙΝΡΔΗΞ ΑΞΙΝ PRITT 15X33 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΔΙΝΡΔΗΞ ΘΝΙ. ΡΑΗΛΗΑ 3Κ 309 PVC 48X66 ΠΔΙΝΡΔΗΞ ΘΟΑΦΡ ΡΑΗΛΗΑ ANKER 50MM PP Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΑΛΡ ΞΙΔΜΗΓΘΙΑΠ ΝΛΝΚΑΡΥΛ L-24 ( ) ΠΡΙΝ EDDING ,7 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ PENTEL ENERGEL BL77 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ PENTEL ENERGEL BLN Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ PENTEL ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΒΘ708 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ PILOT BPS - GP 1.2 B Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ PILOT HI - TECPOINT V5GRIP BXGPN Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ PILOT REX GRIP M 1 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ PILOT V-BALL PG 0,7 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ STABILO 208 GEL Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ TETRIS YORODEN Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ U8 UM ER 05 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ UB-177 DELUX 0,7 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ UB-200 ELITE 0,8 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ UB-SIGNO UM-120 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ PILOT BL-G2-7(09 ΘΝΘΘΗΛΝ) Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ PILOT BL-G2-7(10 ΚΑΟΝ) Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ PILOT BL-G2-7(Ι, 01 ΚΞΙΔ) Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ 28ΚΚ CONNECT Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΟΑΞΡΗΘΑ PRIMULA 12/26 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ [10]

11 ΠΟΑΞΡΗΘΑ ΑΛΡΑΙ/ΘΑ ROMA 24/6 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΟΑΞΡΗΘΑ ΑΛΡΑΙ/ΘΑ ROMA 24-8 (128) Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΟΑΞΡΗΘΑ ΑΛΡΑΙ/ΘΑ ROMA 64 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΡΔΡΟΑΓΗΝ TETRIS ΑΟΗΠΡΔΟ. 17Σ24 Β5-4Θ-21L Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΡΔΡΟΑΓΗΝ TETRIS ΠΘΙΖΟΝ ΔΜΥΦ. 17Σ24 3Θ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΔΟΔΡΖΟΗΝ 18022/Ρ DUROFLEX Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΘΟΗΘ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΑΛΡΑΙ/ΘΑ ΦΙΙΑ ΦΑΘΔΙΑ 11.5Σ23 ΙΔΘΑ ΑΡΝΘ. 19/90 ΦΑΘΔΙΑ CD ΓΗΑΦΑΛΔΠ ΑΡΝΘΝΙΖΡΝ ΦΑΘΔΙΑ TEXBOL K/7 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΦΑΘΔΙΑ ΠΑΘΝΙΑ ΘΗΡΟΗΛΑ ΙΔΘΑ 16Σ23 ΦΑΘΔΙΑ ΠΑΘΝΙΑ ΘΗΡΟΗΛΑ ΙΔΘΑ 25Σ35 ΦΑΘΔΙΝΗ ΑΙ/ΦΗΑΠ 11*23 ΞΑΘ ΦΑΘΔΙΝΗ ΠΑΘΝΙΑ 23*32 ΞΑΘ ΦΥΡ/ΘΝ ΣΑΟΡΗ Α3 80gr ΓΔΠΚ ΦΥΡ/ΘΝ ΣΑΟΡΗ Α4 80gr ΓΔΠΚ ΦΥΡ/ΘΝ ΣΑΟΡΗ Α4 ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΝ ΦΥΡΝΡΞΗΔΠ Α3 ΔΓΣ ΦΥΡΝΡΞΗΔΠ Α4 Α/Κ ΣΑΟΑΘΑΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 50cm ΣΑΟΑΘΑΠ Κ+R cm ΤΑΙΗΓΗ SAX ,5cm Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΤΑΙΗΓΗ SAX ,5CM Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΤΖΦΗΑΘΖ ΔΘΡΞΥΠΖ Α4 ΣΑΟΡΝΘΖΘΖ 2475 ΞΔΟΗΝΓ. ΝΟΘΗΑ ΣΑΟΡΝΘΖΘΖ Α4 ΠΟΝΚ. 9400, 09 ΘΝΘΘΗΛΝ ΣΑΟΡΝΘΖΘΖ Α4 ΠΟΝΚ. 9400, 10 ΚΑΟΝ ΣΑΟΡΝΘΖΘΥΛ ΠΘΔΙΔΡΝΠ (3) 9403 ΒΑΛΡΔΣ ΣΑΟΡΝΛΗ ΓΗΦΙΙΝ ΑΞΙΝ ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ BOX OFFICE ΡΞΝ LEITZ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΗΑ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ [11]

12 ΜΔΡΟ Β ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ [12]

13 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη αλαισζίκσλ Ζ/ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ «ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑΠΛΓΔΠΖΠ ΡΝ ΑΛΥΡΑΡΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΞΔΗΟΑΗΑ», ηεο Ξξάμεο: Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά» κε MIS:299929, ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν Δ.Θ.Ρ.) θαη εζληθψλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα, ε Ξξνθήξπμε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ Ζ/ (κειάληα, toners θ.α.), θαη γξαθηθήο χιεο (πρ. ζηπιφ, θιαζέξ θ.α.) αλαγθαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Ξξάμεο. Κριηήριο καηακύρωζης: Ρν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζπλνιηθά θαη ζε πνζνζηφ πιεηνςεθηθφ ε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο. Νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Δλδέρεηαη λα κελ ρξεηαζηεί λα παξαγγειζνχλ φια ηα είδε πνπ πεξηγξάθνληαη, αιιά κέξνο απηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Ν κέγηζηνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (5.500,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. Ν κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο αλά ηκήκα έρεη σο εμήο: Α ΡΚΖΚΑ (Ξίλαθαο 1_Αλαιψζηκα Ζ/): δχν ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα επξψ (2.500,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.. Β ΡΚΖΚΑ (Ξίλαθαο 2_Γξαθηθή χιε.): ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (3.000,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.. Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο δε ζα μεπεξάζεη ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, φπσο απηφο αλαγξάθεηαη αλσηέξσ. Ζ εμφθιεζε ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηελ ηηκή κνλάδαο. Ζ πνζφηεηα είλαη απεξηφξηζηε, κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ, ην νπνίν δε κπνξεί λα ππεξβεί γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη ηηο 31/08/2013 ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (5.500,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. [13]

14 ΑΡΘΡΟ 3: ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Θνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Γηεχζπλζε : Ξ. Οάιιε & Θεβψλ 250, Αηγάιεσ Ρειέθσλα : Fax: Ηζηνζειίδα : Πηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε: απνζηέιινληαη / ππνβάιινληαη νη Ξξνζθνξέο, παξέρεηαη (ζε έληππε κνξθή) ην πιηθφ ηνπ Γηαγσληζκνχ, παξέρνληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. ΑΡΘΡΟ 4: ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: (α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (EOX), πνπ έρνπλ σο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ εκπνξία αλαισζίκσλ ή εηδψλ γξαθείνπ (β) Δλψζεηο / Θνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ ππφ (α) πνπ ππνβάιινπλ θνηλή Ξξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε (γ) Ππλεηαηξηζκνί Νη Δλψζεηο θαη νη Θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ Ξξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα Έλσζε ή Θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη απηφ, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Πην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηνί: Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα πεξεζία ή Λ.Ξ.Γ.Γ. ή Λ.Ξ.Η.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Νη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. ΑΡΘΡΟ 5: ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην δηαγσληζκφ είηε: [14]

15 απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ΔΙΡΑ, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier), είηε θαηαζέηνληάο ηελ κε εηδηθφ πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ αλσηέξσ είλαη φηη ε πξνζθνξά ζα έρεη ήδε παξαιεθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη ηε , ψξα 13:00. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηε Κνλάδα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δξεπλεηηθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά, Ξ. Οάιιε & Θεβψλ 250, Αηγάιεσ, θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή απφ 10:00π.κ. έσο 13:00 κ.κ.. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη: (α) Ξξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κε FAX ή . (β) Ξξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πίλαθεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. (γ) Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξφζεζκα. Νη πξνζθνξέο πνπ θξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή απνξξηπηέεο, ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηπρφλ ηερληθνχο φξνπο πνπ δχλαληαη λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Θα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθπξνζψπνπ, ηελ ππνγξαθή ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο. Πε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα (θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε), ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΞΟΥΡΝΡΞΝ» θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: «..ζηνηρεία ππνςεθίνπ» ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για ηην Πποκήπςξη απ. ππωη.: 3732/ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ «ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ», ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ» (MIS ), η οποία ςλοποιείηαι μέζω ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο ΔΚΣ) και εθνικών πόπων [15]

16 Ν ΘΟΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ πξέπεη λα πεξηέρεη, δχν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, σο εμήο: Α. πνθάθεινο Α «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, (ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο) ζε έλα (1) πξσηφηππν, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ν ππνςήθηνο ζπκκεηέρεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Β. πνθάθεινο Β «Ρερληθή - Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». Ν θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνλ ΞΗΛΑΘΑ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ (ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α) ζπκπιεξσκέλν επθξηλψο. Δπίζεο, ζην θάθειν απηφ ηνπνζεηείηαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ πξνζθέξνληνο, πξνβάιιεη ηπρφλ πιενλεθηήκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη είλαη ππνβνεζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ν πνθάθεινο Β ζα εκπεξηέρεη ρσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο γηα θάζε ηκήκα ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηελ έλδεημε ηνπ ηκήκαηνο ζηνλ θάζε πνθάθειν, πνπ αληίζηνηρα ζα πεξηέρνπλ έλα (1) πξσηφηππν ηεο Ρερληθήο - Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο. Νη θάθεινη πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ξαξάξηεκα Ξξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, ζε νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη. Ρα κειάληα θαη ηα ηφλεξ εθηππσηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα απζεληηθά ησλ αληίζηνηρσλ εηαηξεηψλ. Δπίζεο, φπνπ ην είδνο πνπ πξνζθέξεηαη είλαη «ΗΠΝΓΛΑΚΝ» είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε «δείγκαηνο», γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ είδνπο, ην νπνίν θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ ππνςήθην κε δηθή ηνπ επζχλε (ηπρφλ έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα θακία επζχλε δε θέξεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή). Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Αλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. [16]

17 Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο, πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ Ξξνζθνξψλ ηνπο, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη, κφλν φηαλ δεηνχληαη εγγξάθσο, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πεκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» Νη πνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ππνρξεσηηθά ζηνλ πνθάθειν Α «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο θαη κε ηελ παξαθάησ δνκή, Η) Αλαιπηηθφ ζεκείσκα κε ηα θάησζη ζηνηρεία κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη: α. Γεληθά ζηνηρεία πνςήθηνπ Αλάδνρνπ (π.ρ. φλνκα/επσλπκία, δ/λζε, ηειέθσλν, fax, , ΑΦΚ, ΓΝ, ηζηφηνπνο, θ.ιπ). β. Πηνηρεία Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ πνςήθηνπ Αλάδνρνπ (π.ρ. φλνκα, ηειέθσλν, fax, , θ.ιπ). γ. Πηνηρεία Αξκφδηνπ Δθπξνζψπνπ γηα ηελ Ξξνζθνξά (π.ρ. φλνκα, ηειέθσλν, fax, , θ.ιπ). ΗΗ) Ρα θάησζη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηαμηλνκεκέλα κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη: Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ Α. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ/Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη: 1. Ζ Ξξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο. 2. Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ξξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 3. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο, ζα πξνζθνκίζεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 10 ηεο Ξξνθήξπμεο. 4. Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 5. Γελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ηεο παξ. 1 άξζ. 43 ηνπ ΞΓ 60/2007 (ΦΔΘ 64Α) πεξηπηψζεηο θαη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα απηά ή γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ην επάγγεικά ηνπ ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 6. Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 7. Δίλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πεξί θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 8. Όια ηα είδε πνπ πξνζθέξεη είλαη θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα. Β. Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Ξξνζθνξά. [17]

18 Γ. Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (πξσηφηππα ή ζε λφκηκα αληίγξαθα ή ζε αληίγξαθα επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξν), πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζήο ηνπο. Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά έγγξαθα, δει., θαηαζηαηηθά, αλαζεσξήζεηο, δεκνζηεχζεηο ζε ΦΔΘ ή Ξξσηνδηθείν, πξαθηηθά ΓΠ, θιπ. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ είλαη δπλαηφλ λα θαιέζεη ηνπο πνςεθίνπο Αλαδφρνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα αλσηέξσ ππνβιεζέληα έγγξαθα, ζηνηρεία ή/θαη πηζηνπνηεηηθά. Νη ελ ιφγσ ζπκπιεξψζεηο/δηεπθξηλίζεηο αθνξνχλ κφλν ζην πεξηερφκελν ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αθνξνχλ ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ πξνζθφκηζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ΑΡΘΡΟ 7: ΣΙΜΔ Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζηξνγγπινπνίεζε ησλ ηηκψλ ζα γίλεηαη ζε δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Νη ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξψ, σο εμήο : Α) Ρηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α.. Β) Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλνο Φ.Ξ.Α., απηφο κπνξεί λα δηνξζσζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Γ) Ρηκή κε Φ.Ξ.Α. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Νη ηηκέο λννχληαη ρσξίο φξν αλαπξνζαξκνγήο, αλαζεψξεζεο, αχμεζεο θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 8: ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ / ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ζ παξαιαβή ησλ Ξξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε απνζθξάγηζε ησλ Ξξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηα γξαθεία ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο & Πηαδηνδξνκίαο, παξνπζία ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ Ξξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. [18]

19 Ξξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Γε γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πξνβιεπφκελν έληππν πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Νη εκπξφζεζκεο πξνζθνξέο πνπ ζα απνξξηθζνχλ γηα ηνλ ιφγν απηφ ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο κε αλαθνξά ζην ιφγν απφξξηςεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο πξνζθνξάο, θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ φια ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηα prospectus ή ηα θπιιάδηα ή ηνπο θαηαιφγνπο. 2. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο, πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη θαηαρσξεί ηηο πξνζθνξέο ζε ζπγθξηηηθφ πίλαθα. 3. Κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ην νπνίν ζα ππνβάιεη, καδί κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΑΡΘΡΟ 9: ΜΑΣΑΙΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 1. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, 2. εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 3. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 4. εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε πξνκήζεηα. Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη δε ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. ΑΡΘΡΟ 10: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, νθείιεη λα θαηαζέζεη εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ην ζθξαγηζκέλν «Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο» κε ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. [19]

20 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε θαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΘ Α' 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. ΑΡΘΡΟ 11: ΤΜΒΑΗ Κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/ρσλ ζα ππνγξαθεί Πχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ, κε ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη , ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ. Ζ Πχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, θαηηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη (Ξξνθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, Ξξνζθνξέο θ.ι.π.), εθηφο απφ πξνθαλή ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ Ξξάμε κπνξεί λα δίλεη ηκεκαηηθέο παξαγγειίεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο. Ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα νξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο κεηαμχ ηεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά (Ξ. Οάιιε & Θεβψλ 250, Αηγάιεσ). Ρα έμνδα απνζηνιήο, αζθάιηζεο θαη νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ν Αλάδνρνο σο έρσλ ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν ππνρξενχηαη πάξαπηα λα αληηθαζηζηά ρακέλν ή θαηεζηξακκέλν θαηά ηε κεηαθνξά πιηθφ. Ζ Πχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δε κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Ρν θείκελν ηεο Πχκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε Πχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκνδφκελσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. [20]

21 Ζ Πχκβαζε είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη Αλαδφρνπ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ΑΡΘΡΟ 12: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ - ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΩΣΟΤ- ΚΤΡΩΔΙ Ν Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε πξνκήζεηα, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. Νη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα θάζε ζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ Αλαδφρνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηελ πξνκήζεηα πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε. Πε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο έρεη ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε θαη ππαλαρσξεί ή δειψλεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο ή ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψλεη ζνβαξή αζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ή κε αληαπφθξηζε κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θεξχζζεη ην κεηνδφηε έθπησην, θαη ηνπ επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θπξψζεηο. ΑΡΘΡΟ 13: ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Ρφπνο Ξαξάδνζεο ηεο Ξξνκήζεηαο είλαη ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο (Ξ.Οάιιε & Θεβψλ 250, Αηγάιεσ). Θάζε θνξά πνπ ζα ρξεηάδεηαη ε Ξξάμε «Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ΡΔΗ Ξεηξαηά» θάπνην είδνο ζα πξνρσξάεη ζε ζρεηηθή Ξαξαγγειία Ξξνκήζεηαο Δηδψλ ζηνλ εθάζηνηε Αλάδνρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Ν Αλάδνρνο, αθνχ απνδερζεί ηελ Ξαξαγγειία, πξνρσξά ζηελ εθηέιεζή ηεο ην αξγφηεξν ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ θαηαβνιή ηεο πιεξσκήο ζα γίλεηαη απφ ηελ Ξξάμε κέζσ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηνλ Αλάδνρν γηα θάζε Ξαξαγγειία Ξξνκήζεηαο Δηδψλ κε ηελ πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ θαη ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο. ΑΡΘΡΟ 14: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ Ζ πιεξσκή θαηαβάιιεηαη ζην Αλάδνρν απφ ηελ Ξξάμε κέζσ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθφζνλ έρεη ιάβεη ηηο αληίζηνηρεο πηζηψζεηο απφ ην Δ.Ξ. "Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε" ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη αλαιφγσο πξνο ηε ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ξξάμεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο. Δάλ ην Δ.Ξ. "Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε" αξλεζεί λα ρνξεγήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο πηζηψζεηο απηέο γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο [21]

22 ηειεπηαίαο, ην γεγνλφο απηφ ζπληζηά ιφγν ιχζεο ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Ξξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ πιεξσκή γίλεηαη ηκεκαηηθά, κεηά ηελ ηκεκαηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, κε ηξαπεδηθή επηηαγή, ε νπνία ζα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ, βάζεη ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ (δειηίν απνζηνιήο ηηκνιφγην, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηαο θαη ζεσξεκέλε εμνπζηνδφηεζε ζε πεξίπησζε κε απηνπξνζψπνπ εκθάληζεο ηνπ δηθαηνχρνπ). Ρν ζχλνιν ηεο πιεξσκήο ηνπ/ησλ αλαδφρνπ/ρσλ, ζε θακία πεξίπησζε, δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 15: ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηεο Ξξάμεο κέζσ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη ππάξρεη πιεκκειήο πξνκήζεηα ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (γηα παξάδεηγκα: πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θ.ι.π.), ε Ξξάμε κέζσ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη πιήξσο ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. ΑΡΘΡΟ 16: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΒΑΗ Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί, εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 17: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Πε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Ξξάμε, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. ΑΡΘΡΟ 18: ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο (θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην) πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο, ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα [22]

23 εθηειέζεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Ξξάμεο κέζσ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΑΡΘΡΟ 19: ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ' νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ν Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζήζνπλ λα ξπζκίδνπλ ζπλαηλεηηθά θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Θάζε δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε, πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα ηαθηηθά Γηθαζηήξηα ηνπ Ξεηξαηά. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. [23]

24 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α [24]

25 ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΣΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΩΙΜΑ Η/Τ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α ΣΙΜΗ ΜΔ Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 1 BROTHER CR-2CL Fuser Cleaner ΓΗΑ HL-3400CN 2 BROTHER FO-2CL Fuser Cleaner Oil ΓΗΑ HL-3400CN 3 BROTHER TONER TN-O2BK BLACK ΓΗΑ HL-3400CN 4 BROTHER TONER TN-O2C CYAN ΓΗΑ HL-3400CN 5 BROTHER TONER TN-O2Κ ΓΗΑ HL- 3400CN 6 BROTHER TONER TN-O2 ΓΗΑ HL BROTHER WT-2CL Waste Toner Pack ΓΗΑ HL-3400CN 8 HP TONER 53A ΓΗΑ LASERJET P2015N 9 KYOCERA TONER TK-410 ΓΗΑ KM CD-R VERBATIM BULK/ CD-R VERBATIM BULK/50 12 DVD VERB. DOUBLE LAYER 8,5GB 13 DVD-R VERBATIM BULK / DVD-R VERBATIM BULK / VIDEO ΘΑΠΔΡΔΠ TDK DV ΚΔΙΑΛΗ HP 56 C6656AE ABB BLACK 17 ΚΔΙΑΛΗ HP 57 C6657AE ABB TRI- COLOUR

26 18 ΚΔΙΑΛΗ HP 58 C6658AE 19 ΚΔΙΑΛΗ HP 59 C9359 GREY PHOTO 20 ΚΔΙΑΛΗ HP 339 BLACK 21 ΚΔΙΑΛΗ HP 343 TRICOLOUR 22 USB FLASH MEMORY 4 GB 23 USB FLASH MEMORY 8 GB 24 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΑ ΝΘΝΛΖΠ (ΠΔΡ) 25 ΠΞΟΔ ΑΔΟΑ ΑΚ 400 ml 26 ΚΞΑΡΑΟΗΑ SANYO 9V ΞΙΑΘΔ 27 ΚΞΑΡΑΟΗΑ SANYO AAA 4 ΡΔΚ. 28 ΚΞΑΡΑΟΗΑ SANYO AA 4 ΡΔΚ. ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Β ΣΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ 1 MOUSEPAD GEL ΡΞΝ Q-Connect Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ MOUSEPAD METAL ΚΔ ΦΑΠΚΑΡΗΛΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 2 ΔΟΓΑΠΗΑΠ 3 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΖ ΙΑΚΑ ΚΔΓΑΙΖ ΓΗΑ ΘΝΞΗΓΗ 4 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΖ ΙΑΚΑ ΚΗΘΟΖ ΓΗΑ ΘΝΞΗΓΗ ΑΞΝΠΟΑΞΡΗΘΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΡΞΝ ΓΑΓΘΑΛΑΠ ΚΔ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΘΑΗ ΠΡΝΚΗΝ ΠΡΑΓΗΑΘΑ ΙΔΞΡΝΡΔΟΝ 5 ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΘΝΟΦΖ ΑΡΝΘΝΙΖΡΝ ΓΗΞΙΖΠ ΝΤΔΥΠ ΡΞΝ UHU FIX Ή 6 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΠΔΙΗΓΝΓΔΗΘΡΔΠ ΡΞΝ 3Κ 7 Κάξθαξε 25.4 Σ 43.2mm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α ΣΙΜΗ ΜΔ Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ [26]

27 ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΠΔΙΗΓΝΓΔΗΘΡΔΠ ΡΞΝ Post-it 8 Αξρεηνζέηεζε 25.4Σ38mm strong Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΣΑΟΡΗΑ ΡΞΝ Post-it 51Σ51mm Ή 9 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΣΑΟΡΗΑ ΡΞΝ Post-it 76Σ76mm 10 Neon Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 11 ΒΗΒΙΗΝ ΓΗΔΘΞΔΟΑΗΥΠΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ 526/100ΦΙ.. 12 ΒΗΒΙΗΝ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΓΗΑΦΑΛΔΠ ΓΗΦΙΙΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 0.11mm ΚΔ 13 ΑΛΝΗΓΚΑ L ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ 1-12(ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ-ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ) 14 ΞΙΑΠΡΗΘΑ 15 ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ Α-Υ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 16 ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ ΞΟΔΠΞΑΛ 10 ΣΟΥΚ. 17 ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ ΞΟΔΠΞΑΛ 20 ΣΟΥΚ. ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΖΡΔΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΚΔΓΔΘΥΛ ΠΔ 18 ΠΔΙΗΓΑ A4 ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ LION mm/ ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή 19 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ LION mm/ ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή 20 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΡΞΝ LION 105/ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή 21 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΡΞΝ LION mm/δσδεθάδα 22 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΡΞΝ LION mm/ 23 ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΗΞ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΡΞΝ LION mm/ 24 ΓΥΓΔΘΑΓΑ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 25 ΘΝΙΙΑ UHU ΓΟΖ ΓΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΝ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΙΙΑ ΠΡΗΓΚΖΠ LOGO GEL ΚΗΘΟΖ 2gr Ή 26 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΞΗΓΗ ΡΞΝ BANTEX 18mm ΚΔ ΘΝΚΞΗ 27 ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 28 ΘΝΡΗ 3cm ΣΝΛΡΟΝ ΡΞΝ LEITZER Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ [27]

28 29 ΘΝΡΗ 5cm ΣΝΛΡΟΝ ΡΞΝ LEITZER Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 30 ΘΝΡΗ 8cm ΣΝΛΡΟΝ ΡΞΝ LEITZER Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 31 ΘΝΡΗ PP ΘΝΚΞΥΚΑ Α4 3.7cm ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΡΞΝ SKAG 32 25Σ35Σ12cm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΡΞΝ SKAG 33 25Σ35Σ3cm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΡΞΝ SKAG 34 25Σ35Σ4cm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 35 ΙΑΠΡΗΣΑ ΣΝΛΡΟΑ 36 ΙΑΠΡΗΣΑΘΗΑ INDEX 50gr Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ CD ΡΞΝ EDDING 8400 Ή 37 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΑΛΔΜΗΡΖΙΝΠ EDDING FREEZE Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. ΡΞΝ STAB. BOSS MINI Ή 39 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. ΡΞΝ STAB. BOSS Ή 40 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. ΡΞΝ STAB. LUMINATOR Ή 41 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΘΖΘΖ ΠΛΓΔΡΖΟΥΛ ΓΗΑΡΟΖΡΖ ΡΞΝ 42 Sentio Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 38mm X 92Φ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΚΝΙΒΝΘΖΘΖ ΓΗΑΡΟΖΡΖ ΡΞΝ Sentio 43 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 103mmX97.5Φ 44 ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΟΑΦΗΔΟΑ ΔΓΓΟΑΦΥΛ 3ΞΙΝ ΓΗΑΡΟΖΡΝ 45 ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ ΘΑΓΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ ΘΒΝΠ ΓΗΑΡΟΖΡΝΠ ΡΞΝ Sentio Ή 46 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 100Σ100Σ100mm 47 ΚΝΙΒΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΡΞΝ FABER Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 48 ΚΝΙΒΗ ΡΞΝ FABER 9000 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΝΙΒΗ ΡΞΝ Staedtler HB Noris 120 Ή 49 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 50 ΚΞΙΝΘ ΘΑΟΟΔ Α4 ΘΝΙΙΖΡΝ [28]

29 51 ΚΞΙΝΘ ΟΗΓΔ ΘΝΙΙΖΡΝ ΞΔΟΦΝΟΔ 52 ΚΞΙΝΘ ΟΗΓΔ ΚΔ ΞΙΑΗΠΗΝ Α4 ΚΡΔΠ ΡΞΝ FABER 0,3-0,5-0,7-0,9 Ή 53 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 54 ΛΡΝΠΗΔ PP ΚΑΡ 2 ΘΟΗΘ ΣΟΥΚΑΡΑ ΦΥΠΦΝΟΗΕΔ 55 ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΑΡΗΑ ΘΑΗ ΙΑΠΡΗΣΝ ΞΟΔΠΞΑΛ ΞΔΟΦΝΟΑΡΔΟ ΡΞΝ LEITZ 5180 ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ 56 65ΦΙΙΥΛ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΞΗΛΔΕΔΠ ΡΞΝ Q-Connect ΚΔ ΣΝΛΡΟΝ ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΝ ΘΔΦΑΙΗ ΓΗΑ ΞΗΛΑΘΑ ΦΔΙΙΝ Ή 57 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΞΗΛΔΕΔΠ ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΔΠ ΡΞΝ HANSA/ Ή 58 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 59 ΠΔΙΝΡΔΦΞ ΒΑΠΖ ΡΞΝ Scotch 3Κ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΔΙΝΡΔΦΞ ΓΑΙΑΘΡΔΟΝ mmx33m ΡΞΝ 60 SCOTCH MAGIC Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΔΡΟΑΣΟΥΚΑ ΡΞΝ VALORO 820/314/ Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 62 ΠΡΙΝ ΡΞΝ BIC CRΗSTAL Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ FABER CASTELL ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ GOLD 63 ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ 1.0mm Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 64 ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT B2P 0.7 BG Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT Gel G-1 ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT Gel G-1 ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT Hi-Tecpoint V10 Grip Ή 67 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ BPS-GP ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ 0.5mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή 68 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ BPS-GP ΞΑΣΝΠ ΚΡΖΠ 0.7mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή 69 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 70 ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ BPS-GP ΞΑΣΝΠ [29]

30 ΚΡΖΠ 1.2mm (ΚΞΙΔ-ΚΑΟΝ-ΘΝΘΘΗΛΝ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 71 ΠΡΙΝ ΡΞΝ STAEDLER 430 STICK Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ INDEX ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΝΗ Ή 72 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 73 ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ VETO No 5 Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ VETO Λo Ή 74 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 75 ΠΟΑΞΡΗΘΝ ΡΑΛΑΙΗΑ (20 ΦΙΙΥΛ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ 76 ΠΟΑΞΡΗΘΝ ΡΑΛΑΙΗΑ (40 θχιισλ) Ή ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΠΦΟΑΓΗΓΔΠ ΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 5Σ3 77 (ΞΔΟΗΞΝ) 78 ΡΔΡΟΑΓΗΝ ΠΘΙΖΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ Α4. 3 ΘΔΚΑΡΥΛ 79 ΡΔΡΟΑΓΗΝ ΠΘΙΖΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ Α4. 4 ΘΔΚΑΡΥΛ ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΦΙΙΝΠ ΚΔ ΑΡΗΑ ΚΑΛΗΙΑ 24cm Σ 80 34cm ΓΗΑΦ.ΣΟΥΚΑΡΑ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΦΑΘΔΙΝΠ ΚΔΓΔΘΝΠ Α4 ΚΔ Scratch ΞΙΑΠΡΗΘΝ 81 ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΞΝ Q-Connect ΚΔ ΘΝΚΞΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 82 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ 83 ΣΑΟΑΘΑΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 20cm θαη 40cm 84 BUSINESS CARD ΙΔΘΖ 200gr (150 ηεκ) 85Σ54 85 ETIKETEΠ ΑΡΝΘΝΙ. ΠΣΝΙΗΘΔΠ Λν23 KOΙΑ ΡΞΝ UHU STIC 21g + MINI ROLLER Ζ' 86 ΗΠΝΓΛΑΚΝ KOΙΑ ΡΞΝ UHU TWIST & GLUE 35ml Ζ' 87 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 88 KΙΑΠΔΟ A SKAG Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ MOΙΒΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΡΞΝ PENTEL ENERGIZE 0,5-89 0,7 Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ MOΙΒΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΡΞΝ STAEDTLER Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ NTOΠΗΔ ΔΙΑΠΚΑ ΡΞΝ SKAG A Ζ' 91 ΗΠΝΓΛΑΚΝ [30]

31 NTOΠΗΔ ΣΔΟΑΘΗ FOLDERMATE 346 ΡΞΝ PENTEL Ζ' 92 ΗΠΝΓΛΑΚΝ POST-IT 76x76MM 654 3M, 06 KITΟΗΛΝ Ζ' 93 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 94 XAΟΑΘΑΠ Κ+R cm ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΠΔΙΗ/ΘΡΔΠ ΡΞΝ 3Κ 680 ΚΗΘΟΝΗ Ζ' 95 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΣΑΟΡΗΑ INFO Ζ' 96 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 97 ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΟΝΓΔΙΔΠ ΔΓΣΥΟΗΔΠ 98 ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΑ ΘΔΟΚΝΘΝΙΖΠΖ ΚΔΡΑΙ. ΟΑΣΖ ΓΝΚΑ ΡΞΝ PELIKAN BR/40 MΞΙΔ ΘΝΘΘΗΛΖ Ζ' 99 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΝΚΑ ΡΞΝ ROTRING B-20 RAPID ERASER Ζ' 100 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 101 ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ ΚΝΛΝ (4ΚΚΣ10Κ)CT-YT4 102 ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΚΝΛΝ ΡΞΝ AVANT Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΠΡΙΝ ΡΞΝ PENTEL ZL153W ΑΘΗΓΑ 103 ΘΝΚΞΗ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΡΑΗΛΗΑ ΡΞΝ PENAC WHITE BIRD Ζ' 104 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΡΑΗΛΗΑ ΡΞΝ PENTEL ZT mmX4mm Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΔΟΔΡ. ΣΟΥΚ. Α4 10 ΦΙΙΑ ΣΑΟΡ. ΒΑΛΡΔΣ Ζ' 106 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 107 ΕΔΙΑΡΗΛΑ ΓΗΞΙΖ 11 ΡΟΞΔΠ ΓΥΛΗΑ ΣΟΥΚΑΡ. ΕΔΙΑΡΗΛΑ ΔΛΗΠΣ. METRON - DURABLE Ξ Ζ' 108 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΕΔΙΑΡΗΛΑ ΔΛΗΠΣ. REXEL ΚΞΙΔ Ζ' 109 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΑΟΡΝΘΖΘΖ 160 ΘΔΠΔΥΛ DATA KING Ζ' 110 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 111 ΘΑΟΡΝΘΖΘΖ ΑΛΡΑΙ/ΘΑ ΦΙΙΑ ΓΗΑ ΘΙΑΠΔΟ 8/32 SKAG ΙΔΘΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ 113 ΘΙΑΠΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 8/32 CONNECT, 01 MΞΙΔ Ζ' [31]

32 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΑΠΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 8/32 CONNECT, 06 ΘΗΡΟΗΛΝ Ζ' 114 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΙΑΠΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 8/32 CONNECT, 09 ΘΝΘΘΗΛΝ Ζ' 115 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 116 ΘΝΙΑ UHU STICK 8,2 gr Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ 117 ΘΝΙΔΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΟΗΓΔ ΘΝΙΙ. ΡΑΗΛΗΑ ΙΔΘΖ 19ΚΚΣ33Κ, CONNECT Ζ' 118 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΘΝΛΘΑΟΓΔΠ ΠΛΔΓΟΗΥΛ EPL E9157/SAKURA Ζ' 119 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 120 ΘΝΡΗ ΘΝΦΡΝ ΣΟΥΚ. 21Σ25Σ9 ( ) 121 ΘΝΡΗ ΙΑΠΡΗΣΝ ΣΟΥΚ. 25Σ35Σ5 ( ) 122 ΘΒΝΠ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ "ΚΔΚΝ CUBE", 01 MΞΙΔ ΚΑΟΘ/ΟΝΠ ΞΝΓΟΑΚ. STABILO, 24 ΘΗΡΟΗΛΝ Ζ' 123 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΑΘΗ STABILO SMOVEEASY ΑΟΗΠΡ 6891 Ζ' 124 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 125 ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΓΗΑΦ. EDDING 143/B Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ 126 ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΗΛΑΘΑ 641 ΠΡΑΒΗΙΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. EDD 347 DISP. SET4 Ζ' 127 ΗΠΝΓΛΑΚΝ 128 ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. STAB. BOSS Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. STAB. MINI MONSTER Ζ' 129 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΠ ΞΝΓΟ. ΔDD 345 INKJET Ζ' 130 ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΚΝΙΒΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ROTRING 0,5/0,7 ΙΑΠΡΗΣΝ Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ 132 ΛΡΝΠΗΔ ΙΑΠΡΗΣΝ TETRIS Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ 133 ΛΡΝΠΗΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΞΟΔΠΞΑΛ SKAG Ζ' ΗΠΝΓΛΑΚΝ 134 ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ Α4 ΓΗΑΦΑΛ, 01 ΚΞΙΔ 135 ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ Α4 ΓΗΑΦΑΛ, 04 ΞΟΑΠΗΛΝ 136 ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ Α4 ΓΗΑΦΑΛ, 05 ΓΘΟΗ [32]

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» (MIS

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» (MIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ. 84100 Δπμοωπολη Σηλέθυνο:22813-60233 Fax:22810-88043

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Προκηρύσσουμε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Προκηρύσσουμε ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Ν. Πιαζηήξα 81 Ζκεξνκελία: 11 Μαξηίνπ 2014 Σαρ. Κψδηθαο: 59300 Αξ. Πξωη.: 5969 / 11.03.2014 Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα