ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΠΘ «ΕΛΟΤ ΕΝ 1081: Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων - Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αντίστασης» ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ Επιβλέπων καθηγητής: Π. Ν. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

2

3 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας µου, Επίκουρο Καθηγητή κ. Παντελή Μικρόπουλο για την καθοδήγηση, τη βοήθεια και το χρόνο που διέθεσε άπλετα στην εργασία αυτή. Οφείλω ευχαριστίες στη Β Χηµική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Γενικού Χηµείου του Κράτους και την κ. Σταθουδάκη Ελένη καθώς και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και την κ. Φλουδά Ειρήνη για τις ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες που µου έδωσαν µε βάση τις γνώσεις και την εµπειρία τους στον τοµέα της διαπίστευσης εργαστηρίων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους φίλους Βασίλειο Γκιόργκα και Κωνσταντίνο Χονδρόπουλο για το υλικό και τις πληροφορίες που µου παρείχαν. Πάνω απ όλα, είµαι ευγνώµων στους γονείς µου, π. Χρήστο και Μαίρη Γέρµανλη για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Κατερίνα Γέρµανλη

4

5 Σ αυτούς που µε διδάσκουν µε τα λόγια τους και τη ζωή τους.

6

7

8 Περίληψη Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας µελετήθηκε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και αναπτύχθηκε σηµαντικό τµήµα της τεκµηρίωσης του συστήµατος για την ποιότητα που πρέπει να εφαρµόσει το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΑΠΘ για να διαπιστευθεί κατά το παραπάνω πρότυπο, µε πεδίο διαπίστευσης «Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αντίστασης ελαστικών καλυµµάτων δαπέδων µε χρήση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1081: 1998». Αρχικά παρουσιάζονται γενικά στοιχεία σχετικά µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και γίνεται αναφορά στα περιεχόµενα των δύο προτύπων. Όσον αφορά το ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998 γίνεται αναφορά στον τρόπο δειγµατοληψίας, στον απαιτούµενο εξοπλισµό, στα µεγέθη που πρέπει να µετρηθούν και στους τρόπους µέτρησης αυτών καθώς και στον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων. Όσον αφορά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 παρουσιάζεται η ιστορική του εξέλιξη, η σχέση του µε το πρότυπο ISO 9001 και περιγράφονται εν συντοµία οι απαιτήσεις για τη διοίκηση, οι τεχνικές απαιτήσεις και η διαδικασία διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ..). Στη συνέχεια αναπτύσσεται η απαιτούµενη τεκµηρίωση, που περιλαµβάνει το εγχειρίδιο για την ποιότητα, τις διαδικασίες, και τα έγγραφα που αφορούν το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας. Η τεκµηρίωση αυτή αποτελεί και τον κύριο όγκο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Επιπλέον, επισυνάπτεται συµπληρωµένη η αίτηση διαπίστευσης, δηλαδή η φόρµα που πρέπει να καταθέσει στο Ε.ΣΥ.. κάθε εργαστήριο που επιθυµεί να διαπιστευθεί. Η φόρµα αυτή περιλαµβάνει ερωτηµατολόγιο που καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και το εργαστήριο καλείται να απαντήσει αν πληροί αυτές τις απαιτήσεις ή όχι. Από την διπλωµατική εργασία αυτή έγινε φανερό ότι η διαπίστευση του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων είναι µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, για την υλοποίηση της οποίας είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν νέοι τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου. Οι τρόποι αυτοί µπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο για την οργάνωση και τον έλεγχο όλων των παραµέτρων του εργαστηρίου. Τα προβλήµατα που προέκυψαν αφορούν κυρίως την αύξηση της γραφειοκρατίας και τη δυσκολία εφαρµογής µερικών από τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 οι οποίες αναφέρονται σε εργαστήρια µε πολυάριθµο προσωπικό. Παρόλα αυτά η διαπίστευση είναι ένα µέσο που εξασφαλίζει διεξαγωγή δοκιµών µε ελαχιστοποίηση όλων των παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν την αξιοπιστία τους. Ως εκ τούτου αυξάνει το κύρος του Εργαστηρίου και την προοπτική συνεργασίας µε φορείς που απαιτούν παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

9 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας Οργάνωση διπλωµατικής εργασίας... 1 Κεφάλαιο 2 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Ορισµοί ειγµατοληψία Εξοπλισµός Μετρήσεις Υπολογισµοί και παρουσίαση των αποτελεσµάτων Έκθεση δοκιµής... 8 Κεφάλαιο 3 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Ιστορική ανασκόπηση Σχέση προτύπων ISO και ISO ιαδικασία διαπίστευσης ιάρθρωση προτύπου - Βασικές απαιτήσεις Κεφάλαιο 4 Απαιτήσεις για τη διοίκηση Οργάνωση Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας Έλεγχος εγγράφων Ανασκόπηση αιτήσεων, προσφορών και συµβάσεων Υπεργολαβία δοκιµών και διακριβώσεων Αγορά υπηρεσιών και προµήθειες Εξυπηρέτηση του πελάτη Παράπονα Έλεγχος µη συµµορφούµενης εργασίας δοκιµών ή/και διακριβώσεων Βελτίωση ιορθωτικές ενέργειες Προληπτικές ενέργειες Έλεγχος αρχείων Εσωτερικές επιθεωρήσεις... 15

10 4.15 Ανασκοπήσεις από τη διοίκηση Κεφάλαιο 5 Τεχνικές απαιτήσεις Γενικά Προσωπικό Χώροι εγκατάστασης και περιβαλλοντικές συνθήκες Μέθοδοι δοκιµών και διακριβώσεων και επικύρωση των µεθόδων Εξοπλισµός Ιχνηλασιµότητα µετρήσεων ειγµατοληψία Χειρισµός αντικειµένων δοκιµής και διακρίβωσης ιασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων δοκιµών και διακριβώσεων Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσµάτων Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα Παράρτηµα Α Εγχειρίδιο για την Ποιότητα ιαδικασίες- Έγγραφα Φόρµες Παράρτηµα Β Αίτηση διαπίστευσης Βιβλιογραφία

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αποτελεί πρόκληση για κάθε σύγχρονο εργαστήριο η προοπτική του συνεχούς ελέγχου και αξιολόγησης όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία του, µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και των υπηρεσιών που παρέχει. Στην υλοποίηση αυτής της προοπτικής σηµαντική µπορεί να αποδειχθεί η συµβολή εξειδικευµένων προτύπων ποιότητας, τα οποία συνδράµουν στην επισήµανση όλων των παραγόντων που είναι κρίσιµοι για τη λειτουργία του εργαστηρίου και καθορίζουν τρόπους χειρισµού αυτών των παραγόντων. Ένα τέτοιο πρότυπο είναι το «ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων». Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας έγινε προσπάθεια να εφαρµοστεί το παραπάνω πρότυπο στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΑΠΘ και στη µέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης ελαστικών καλυµµάτων δαπέδων που περιγράφεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Χρειάστηκε να κατανοηθούν οι απαιτήσεις των προτύπων και στη συνέχεια να αναπτυχθεί -όπως απαιτείται από το ISO έγγραφη τεκµηρίωση, δηλαδή ένα εγχειρίδιο που περιγράφει το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας που εφαρµόζει το εργαστήριο και όλα τα έγγραφα και οι διαδικασίες που σχετίζονται µε αυτό το σύστηµα. Απώτερος σκοπός του όλου πονήµατος είναι να διαφανούν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που απορρέουν από την εφαρµογή ενός συστήµατος για την ποιότητα στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΑΠΘ και να τεθούν οι βάσεις για ενδεχόµενη διαπίστευση του Εργαστηρίου από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (ΕΣΥ, πρώην Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης). 1.2 Οργάνωση διπλωµατική εργασίας Η εργασία αυτή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Το πρώτο είναι εισαγωγικό. Στο δεύτερο και το τρίτο περιγράφονται και αναλύονται τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1081 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC αντίστοιχα. Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι απαιτήσεις για τη διοίκηση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ενώ στο πέµπτο οι τεχνικές απαιτήσεις. Το έκτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της εργασίας και το έβδοµο τη βιβλιογραφία. Τέλος, στο παράρτηµα Α επισυνάπτεται το Εγχειρίδιο Ποιότητας, οι διαδικασίες και τα έγγραφα φόρµες που συνδέονται µε το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, ενώ στο παράρτηµα Β παρουσιάζεται συµπληρωµένη η αίτηση για διαπίστευση του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων ΑΠΘ προς το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης.

12

13 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1081 Το πρότυπο «ΕΛΟΤ ΕΝ 1081: Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αντίστασης», παραθέτει αρχικά στον αναγνώστη βασικούς ορισµούς και στη συνέχεια ορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της µέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης ελαστικών καλυµµάτων δαπέδων, περιγράφει τη διαδικασία της δειγµατοληψίας, θέτει προδιαγραφές για τον εξοπλισµό και διασαφηνίζει όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες για τον προσδιορισµό της ηλεκτρικής αντίστασης, όπως περιγράφονται παρακάτω: 2.1 Ορισµοί Είδη αντιστάσεων Εγκάρσια αντίσταση R 1 : Η ηλεκτρική αντίσταση που µετριέται ανάµεσα σε ένα τρίποδο ηλεκτρόδιο πάνω στην επιφάνεια του δοκιµίου και σε ένα ηλεκτρόδιο τοποθετηµένο στην κάτω πλευρά του δοκιµίου. Αντίσταση ως προς γη R 2 : Η ηλεκτρική αντίσταση που µετριέται ανάµεσα σε ένα τρίποδο ηλεκτρόδιο που είναι τοποθετηµένο υπό φορτίο (βάρος) στην επιφάνεια ενός στρωµένου ελαστικού καλύµµατος και τη γη. Επιφανειακή αντίσταση R 3 : Η ηλεκτρική αντίσταση που µετριέται ανάµεσα σε δύο τρίποδα ηλεκτρόδια που είναι υπό φορτίο (βάρος) τοποθετηµένα σε σταθερή απόσταση 100 mm στην επιφάνεια ενός στρωµένου ελαστικού καλύµµατος. 2.2 ειγµατοληψία Λαµβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγµα από όλο το διαθέσιµο υλικό. Σε περίπτωση ρολού, λαµβάνεται περίπου το ένα τρίτο των δειγµάτων από την περιοχή κοντά στις άκρες του ρολού, µε την απόσταση της εξώτατης άκρης του δείγµατος και τις εγγύτερης άκρης του ρολού να κυµαίνεται µεταξύ 50 και 100 mm. 2.3 Εξοπλισµός Τρίποδο ηλεκτρόδιο. Αποτελείται από τριγωνική πλάκα αλουµινίου µε µονωτική επίστρωση στην πάνω επιφάνειά της και 3 κυλινδρικά πόδια από αγώγιµο ελαστοµερές στην κάτω επιφάνεια της και σε απόσταση 180 mm µεταξύ τους (βλ. Σχήµα 1, οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστα). Κάθε πόδι έχει σκληρότητα IRHD σύµφωνα µε το ISO 48 και ηλεκτρική αντίσταση µικρότερη των 10 3 Ω όταν µετριέται µεταξύ δύο µεταλλικών επιφανειών. Σηµείωση: Ένα τέτοιο ηλεκτρόδιο παρέχει καλύτερη επαφή µε ένα λείο ελαστικό κάλυµµα δαπέδου και στην πράξη αυτό το είδος ηλεκτροδίου έχει αποδειχθεί το πιο αποτελεσµατικό.

14 - 4 - Λεπτοµέρεια Α Ελαστικό πόδι Σχήµα 1: Τρίποδο ηλεκτρόδιο Φορτίο. Είναι ικανό να ασκήσει δύναµη τουλάχιστον ίση µε 300 Ν στο τρίποδο ηλεκτρόδιο. Σηµείωση: Μπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή του βάρους ενός ανθρώπου. Για τη µέθοδο C ο άνθρωπος µπορεί να στέκεται µε ένα πόδι πάνω σε κάθε ηλεκτρόδιο. Ωµόµετρο. Είναι ρυθµισµένο να µετράει την αντίσταση R του καλύµµατος δαπέδου µε ακρίβεια ± 5% για εύρος τιµών αντιστάσεων µεταξύ 10 3 και Ω και µε ακρίβεια ± 10 % για µεγαλύτερες τιµές από Ω αντιστάσεις. Για αντιστάσεις µικρότερες ή ίσες από 10 6 Ω η τάση ανοιχτού κυκλώµατος πρέπει να είναι 100 V dc και για αντιστάσεις µεγαλύτερες από 10 6 Ω πρέπει να είναι 500 V dc. Όργανο µέτρησης περιβαλλοντικών συνθηκών. Για τη µέτρηση της θερµοκρασίας ακρίβεια ±2 C ενώ για τη µέτρηση της σχετικής υγρασίας ακρίβεια ±5%. 2.4 Μετρήσεις Μέθοδος Α Κατακόρυφη αντίσταση, R 1

15 Αρχή Η κατακόρυφη αντίσταση ανάµεσα σε ένα επιφανειακό (surface) ηλεκτρόδιο και σε ένα ηλεκτρόδιο προσαρτηµένο (attached) στο κάτω µέρος (underside) ενός δοκιµίου µετράται χρησιµοποιώντας µια καθορισµένη τάση και ένα ωµόµετρο Πρόσθετος εξοπλισµός και ουσίες Εξοπλισµός Αγώγιµο υπόστρωµα που λειτουργεί ως ηλεκτρόδιο βάσης, π.χ. µεταλλική πλάκα, µε διαστάσεις µεγαλύτερες από το δοκίµιο. Φούρνος µε ανακύκλωση αέρα (air circulating oven), ικανός να διατηρείται στους (40±2) C. Ουσίες ιάλυµα γραφίτη, colloidal γραφίτης ενός τύπου που ξηραίνεται στον αέρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Καθαριστικό υγρό, π.χ. εθανόλη, ισοπροπανόλη Προετοιµασία δοκιµίων Λαµβάνονται είτε τρεις πλάκες (tiles) από την ίδια στοίβα/οµάδα (batch) είτε τρία δοκίµια µε πλευρά ελάχιστου µήκους ίσου µε 400 mm από ένα φύλλο/ρολό (sheet). Το δοκίµιο καθαρίζεται µε καθαριστικό υγρό. Μετά το καθάρισµα, το κάτω µέρος του δοκιµίου καλύπτεται µε σταθεροποιηµένο, αραιωµένο διάλυµα γραφίτη, και ξηραίνεται το σε φούρνο, σε θερµοκρασία (40±2) C για χρόνο τουλάχιστον ίσο µε 96 h Αρχικές συνθήκες Το δοκίµιο προετοιµάζεται σε θερµοκρασία (23±2) C και σχετική υγρασία (50±5)% για χρόνο τουλάχιστον ίσο µε 48 h. Αυτές οι συνθήκες διατηρούνται κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής δοκιµής. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν άλλες συνθήκες εφόσον συµφωνηθεί µεταξύ των εµπλεκόµενων µελών ιαδικασία Το καθαρισµένο τρίποδο ηλεκτρόδιο τοποθετείται στην επιφάνεια του δοκιµίου και συνδέεται µε το ωµόµετρο (βλ. Σχήµα 2). Επιπρόσθετα, συνδέεται µε το ωµόµετρο το ηλεκτρόδιο βάσης. Το τρίποδο ηλεκτρόδιο πιέζεται ώστε να ασκηθεί δύναµη τουλάχιστον 300Ν στο κάλυµµα και εφαρµόζεται η τάση. Σηµείωση: Η καλή εφαρµογή του φορτίου εξασφαλίζει καλή ροή ηλεκτρικού ρεύµατος. Μετράται η αντίσταση ή το ρεύµα s µετά την εφαρµογή της τάσης. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται, αφού επανατοποθετηθεί το τρίποδο ηλεκτρόδιο.

16 - 6 - Τρίποδο ηλεκτρόδιο οκίµιο Ωµόµετρο Μεταλλικό επίπεδο Σχήµα 2: Μέτρηση κατακόρυφης αντίστασης Μέθοδος Β Αντίσταση ως προς γη, R Αρχή Η ηλεκτρική αντίσταση ενός στρωµένου καλύµµατος δαπέδου µετριέται ανάµεσα σε ένα επιφανειακό ηλεκτρόδιο και τη γη Προετοιµασία δοκιµίων Η δοκιµή εκτελείται επί τόπου τουλάχιστον 48h µετά το στρώσιµο του καλύµµατος. Πριν τη λήψη οποιωνδήποτε µετρήσεων, αποµακρύνεται κάθε ακαθαρσία από το κάλυµµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ιαδικασία Καταγράφονται η θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία. Το καθαρισµένο τρίποδο ηλεκτρόδιο τοποθετείται στην επιφάνεια του ξηρού καλύµµατος του δαπέδου και συνδέεται το µε το ωµόµετρο. Ακόµη, η γη (earth) συνδέεται µε το ωµόµετρο. Το τρίποδο ηλεκτρόδιο πιέζεται ώστε να ασκηθεί δύναµη τουλάχιστον 300Ν στο κάλυµµα και εφαρµόζεται η τάση. Λαµβάνεται ένδειξη s µετά από την εφαρµογή της τάσης. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται, αν απαιτείται, αφού επανατοποθετηθεί το τρίποδο ηλεκτρόδιο. Για περιοχές < 10 m 2 πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον 3 τιµές ενδείξεων. Για µεγαλύτερες περιοχές, το πλήθος των µετρήσεων συµφωνείται ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη Μέθοδος C Επιφανειακή αντίσταση, R Αρχή Η ηλεκτρική αντίσταση ενός στρωµένου καλύµµατος δαπέδου µετριέται στην επιφάνεια µεταξύ δύο ηλεκτροδίων.

17 Προετοιµασία δοκιµίων Η δοκιµή εκτελείται επί τόπου τουλάχιστον 48h µετά το στρώσιµο του καλύµµατος. Πριν τη λήψη οποιωνδήποτε µετρήσεων, αποµακρύνεται κάθε ακαθαρσία από το κάλυµµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ιαδικασία Καταγράφονται η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία. Τοποθετούνται δύο καθαρισµένα τρίποδα ηλεκτρόδια, σε απόσταση µεταξύ τους 100 mm, στην επιφάνεια του ξηρού καλύµµατος του δαπέδου (βλ. Σχήµα 3, οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά). Καθένα από τα ηλεκτρόδια πιέζεται ώστε να εφαρµοστεί στο καθένα ένα φορτίο που ασκεί δύναµη τουλάχιστον 300 Ν στο κάλυµµα και εφαρµόζεται η τάση. (Η καλή εφαρµογή του φορτίου εξασφαλίζει καλή ροή ηλεκτρικού ρεύµατος). Η αντίσταση ή το ρεύµα µετρούνται s µετά την εφαρµογή της τάσης. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται, αν απαιτείται, αφού ανυψωθεί το τρίποδο ηλεκτρόδιο / τα τρίποδα ηλεκτρόδια. Για περιοχές < 10 m 2 πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον 3 τιµές ενδείξεων. Για µεγαλύτερες περιοχές, το πλήθος των µετρήσεων συµφωνείται ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη. Σχήµα 3: Απόσταση µεταξύ των πλευρών των τρίποδων ηλεκτροδίων 2.5 Υπολογισµοί και παρουσίαση των αποτελεσµάτων Άµεση ανάγνωση ωµοµέτρου Κάθε τιµή καταγράφεται µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων Ωµόµετρο συµµορφούµενο µε την παράγραφο Α.2.2 του IEC 93:1980 Υπολογίζεται κάθε τιµή τη ηλεκτρικής αντίστασης σε Ω µε χρήση της εξίσωσης Ii R x=r i [ 1] Ix όπου R x : η ηλεκτρική αντίσταση R 1 ή R 2 ή R 3, σε Ω, R i : η εσωτερική αντίσταση του οργάνου,

18 - 8 - I i : το ρεύµα χωρίς το κάλυµµα του δαπέδου, σε ma : το ρεύµα µε κάλυµµα δαπέδου, σε ma I x Η τάση U x υπολογίζεται σε Volts από την εξίσωση Rx Ux=[ ]Uo, Rx + Ri όπου Uo: η τάση ανοικτού κυκλώµατος του οργάνου. 2.6 Έκθεση δοκιµής Η αναφορά της δοκιµής πρέπει να περιέχει: 1. Αναφορά στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1081, µέθοδο Α, Β ή C. 2. πλήρη προσδιορισµό του µετρούµενου καλύµµατος, συµπεριλαµβανοµένου τύπου, προέλευσης, χρώµατος και κωδικού αριθµού του κατασκευαστή. 3. Ιστορικό του καλύµµατος. 4. Θερµοκρασία και σχετική υγρασία που υπήρχε κατά τη διάρκεια των µετρήσεων. 5. Την εφαρµοζόµενη τάση. 6. Για τη µέθοδο Α: µέση, µέγιστη και ελάχιστη τιµή της κατακόρυφης αντίστασης. 7. Για τη µέθοδο Β: η µέση τιµή και οι επιµέρους τιµές της αντίστασης ως προς γη, καθώς και ο τρόπος (mode) και η ηµεροµηνία στρωσίµατος. 8. Για τη µέθοδο C: η µέση τιµή και οι επιµέρους τιµές της επιφανειακής αντίστασης, καθώς και το σύστηµα εγκατάστασης (installation system) και η ηµεροµηνία στρωσίµατος. 9. Κάθε απόκλιση από το πρότυπο που µπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσµατα.

19 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Ιστορική ανασκόπηση Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 αποτελεί την τελευταία αναθεώρηση της έκδοσης του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2000. Αυτό µε τη σειρά του αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45001:1989. Η τελευταία αναθεώρηση, το Μάιο του 2005, είχε σκοπό την εναρµόνισή του µε το πρότυπο ISO 9001: Σχέση προτύπων ISO και ISO 9001 Συχνά παρατηρείται σύγχυση ανάµεσα στην ανάγκη εφαρµογής του ISO 9001 ή του ISO Για να εκλείψει αυτή η σύγχυση είναι απαραίτητο πρώτα απ όλα να δοθούν οι ορισµοί των όρων «πιστοποίηση» και «διαπίστευση», οι οποίοι αναφέρονται στα δύο πρότυπα αντίστοιχα. Πιστοποίηση είναι η εξακρίβωση, επαλήθευση και γραπτή επικύρωση από έναν ανεξάρτητο φορέα µε αναγνωρισµένη ικανότητα, σχετικά µε το αν τα χαρακτηριστικά του προσωπικού, των διεργασιών και διαδικασιών, ή των αντικειµένων γενικά ενός οργανισµού, βρίσκονται σε συµφωνία µε τις σχετικές απαιτήσεις. Αντίθετα, διαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση από έναν αναγνωρισµένο αρµόδιο φορέα ότι ένα εργαστήριο δοκιµών ή/και διακριβώσεων είναι τεχνικά ικανό να διεξάγει συγκεκριµένους τύπους δοκιµών ή/και διακριβώσεων. Η διαφοροποίηση των δύο εννοιών οφείλεται στο γεγονός ότι η διαπίστευση ενσωµατώνει την πιστοποίηση του συστήµατος για την ποιότητα που εφαρµόζει το εργαστήριο. Περιλαµβάνει όµως επιπλέον απαιτήσεις, δίνοντας έµφαση στην τεχνική επάρκεια του εργαστηρίου. Επιπλέον, η διαπίστευση γίνεται µετά από επιτυχή επιθεώρηση του εργαστηρίου από επιθεωρητές που είναι αποδεδειγµένα τεχνικά επαρκείς και ειδήµονες ως προς το συγκεκριµένο αντικείµενο. Έτσι η διαπίστευση εξασφαλίζει το µέγιστο βαθµό εµπιστοσύνης στην ορθότητα της µέτρησης. Αντίθετα, η πιστοποίηση παρέχει αυξηµένη εµπιστοσύνη ότι η δοκιµή πιθανώς να εκτελείται σωστά. εν πιστοποιείται η ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας, µπορούν µόνο να δοθούν εγγυήσεις για τη σταθερότητά της ποιότητας µέσω ελεγχόµενων διαδικασιών λειτουργίας. Το ISO είναι ένα εξειδικευµένο πρότυπο για την οργάνωση και τη λειτουργία εργαστηρίων δοκιµών ή/και διακριβώσεων, ενώ το ISO 9001 µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε εµπορική επιχείρηση ή φορέα παροχής υπηρεσιών. Το πρώτο περιλαµβάνει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας του εργαστηρίου. Απαιτεί π.χ. από το εργαστήριο να εξασφαλίσει την ιχνηλασιµότητα και να υπολογίσει την αβεβαιότητα των µετρήσεων που εκτελεί, να εξασφαλίσει την καταλληλότητα των µεθόδων που εφαρµόζει, να ελέγχει και να διασφαλίζει την ποιότητα των µετρήσεών του µέσω συνεχών ελέγχων, διεργαστηριακών δοκιµών, χρήσης υλικών αναφοράς κ.α. Καλύπτει βέβαια και θέµατα που αναφέρονται και στο ISO 9001, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού, ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών, ο έλεγχος αρχείων και εγγράφων, η διαχείριση µη συµµορφώσεων, η ύπαρξη πολιτικής για την ποιότητας κ.α. Βασικός του στόχος όµως παραµένει η ελαχιστοποίηση των παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά µια δοκιµή ή/και διακρίβωση. Βασικό στοιχείο της διαπίστευσης αποτελεί το πεδίο διαπίστευσης. Είναι το σηµείο του πιστοποιητικού διαπίστευσης στο οποίο αναφέρονται ρητά οι δοκιµές ή/και διακριβώσεις τις οποίες µπορεί να εκτελεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ISO το εργαστήριο. Το πεδίο διαπίστευσης µπορεί να αλλάξει ή να διευρυνθεί µόνο µετά από επαναξιολόγηση του εργαστηρίου. Αντίθετα, ένα εργαστήριο πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 µπορεί να εκτελεί µετρήσεις σε ευρέως καθορισµένες περιοχές και δεν απαιτείται προέγκριση του φορέα πιστοποίησης σε περιπτώσεις τροποποιήσεων.

20 Υποστηρίζεται ότι ένα πιστοποιηµένο εργαστήριο ενδεχοµένως υπερτερούσε έναντι ενός διαπιστευµένου σε θέµατα εσωτερικής οργάνωσης και εξυπηρέτησης πελατών µέχρι το Με την έκδοση όµως του ISO 17025:2005, η οποία στοχεύει στην εναρµόνισή του µε το ISO 9001, καλύπτονται θέµατα όπως η επιδίωξη ύπαρξης ανάδρασης από τους πελάτες (feedback), η συνεχής επιδίωξη της βελτίωσης του συστήµατος για την ποιότητα, η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης κ.α. Έτσι, η διαπίστευση εξασφαλίζει πλέον τόσο την τεχνική επάρκεια του εργαστηρίου όσο και την καλή οργάνωση και λειτουργικότητά του. Άλλωστε, αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 1.6 του ISO 17025:2005 ότι εάν ένα εργαστήριο εφαρµόζει τις απαιτήσεις του προτύπου τότε εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του ISO Είναι χαρακτηριστικό ότι, δεδοµένης της σύγχυσης του κοινού, η κοινή οµάδα εργασίας του ISO (International Standard Organization)-ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)-IAF (International Accreditation Forum) κατέληξε στην παρακάτω προσθήκη, η οποία µπορεί να αναγράφεται στα πιστοποιητικά διαπίστευσης κατά ΙSO/IEC 17025:2005 καθώς και στις εκθέσεις δοκιµών και στα πιστοποιητικά διακρίβωσης που εκδίδουν εργαστήρια διαπιστευµένα ως προς αυτό το πρότυπο: "Το εργαστήριο είναι διαπιστευµένο σύµφωνα µε το αναγνωρισµένο ιεθνές Πρότυπο ΙSO/IEC 17025:2005. H διαπίστευση αυτή καταδεικνύει τεχνική επάρκεια για ένα συγκεκριµένο πεδίο διαπίστευσης, καθώς επίσης και τη λειτουργία ενός συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας εργαστηρίων (σύµφωνα µε την κοινή ανακοίνωση ISO-ILAC-IAF )." Συµπερασµατικά, όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν υπηρεσίες από εργαστήριο δοκιµής ή/και διακρίβωσης θα πρέπει να αναζητούν εργαστήρια διαπιστευµένα κατά ISO και να µη θεωρούν τα πιστοποιηµένα κατά ISO 9001 εργαστήρια «αποδεκτή» εναλλακτική λύση. 3.3 ιαδικασία διαπίστευσης Εθνικός φορέας διαπίστευσης στην Ελλάδα, αρµόδιος για τη διαπίστευση εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO είναι το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ..). Η διαδικασία διαπίστευσης αρχίζει µε την κατάθεση της αίτησης από το εργαστήριο στο Ε.ΣΥ.., µαζί µε τα απαραίτητα έγγραφα και τέλη. Εφόσον το Ε.ΣΥ.. είναι σε θέση να αξιολογήσει το εργαστήριο, ορίζει οµάδα αξιολόγησης. Ο επικεφαλής αξιολογητής διενεργεί υποχρεωτικά προαξιολόγηση και στη συνέχεια ετοιµάζει το πρόγραµµα της αξιολόγησης. Κατά τον προκαθορισµένο χρόνο διενεργείται αξιολόγηση στους χώρους του εργαστηρίου και ελέγχεται η καταλληλότητα των µεθόδων και του εξοπλισµού, η κατάσταση διακρίβωσης, η ικανότητα του προσωπικού, ιδιαίτερα αυτού που διενεργεί δοκιµές και διακριβώσεις, καθώς και η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε καταληκτική συνεδρίαση στην οποία ο επικεφαλής αξιολογητής παρουσιάζει τα ευρήµατα της αξιολόγησης και ο εκπρόσωπος του εργαστηρίου προτείνει τρόπους εξάλειψης τυχόν µη συµµορφώσεων. Ο επικεφαλής αξιολογητής συντάσσει κατάλληλη έκθεση και προτείνει πεδίο διαπίστευσης για το εργαστήριο. Η έκθεση αυτή εξετάζεται από την τεχνική επιτροπή του Ε.ΣΥ... Εφόσον η τεχνική επιτροπή εγκρίνει την εισήγηση του επικεφαλής αξιολογητή, συντάσσει εισήγηση προς το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης, το οποίο, αφού εξετάσει την εισήγηση και διαπιστώσει ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις για διαπίστευση, εισηγείται στο Σ τη χορήγηση διαπίστευσης. Οι διαπιστευµένοι φορείς επιτηρούνται από το Ε.ΣΥ.. και υπόκεινται σε επαναξιολόγηση κάθε τέσσερα χρόνια. Η διαδικασία διαπίστευσης περιγράφεται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του Ε.ΣΥ.. (www.esyd.gr).

21 ιάρθρωση προτύπου- Βασικές απαιτήσεις Το ISO 17025:2005 αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Τα τρία πρώτα µε τίτλους «Αντικείµενο», «Τυποποιητικές παραποµπές» και «Όροι και ορισµοί» αντίστοιχα είναι εισαγωγικά. Το τέταρτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Απαιτήσεις για τη διοίκηση» και περιλαµβάνει τις παραγράφους , ενώ το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στις «Τεχνικές απαιτήσεις» και περιλαµβάνει τις παραγράφους Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση και οι τεχνικές απαιτήσεις σχολιάζονται παρακάτω. Τέλος το πρότυπο περιλαµβάνει δύο παραρτήµατα µε τίτλους «Ονοµαστική αντιστοίχηση µε το ISO 9001:2000» και «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καθιέρωση εφαρµογών σε ειδικούς τοµείς» αντίστοιχα.

22

23 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόµενο των παραγράφων του ISO που φέρουν το γενικό τίτλο «Απαιτήσεις για τη διοίκηση». Η αρίθµηση των παραγράφων και οι τίτλοι που ακολουθούν ταυτίζονται µε την αρίθµηση και τους αντίστοιχους τίτλους του προτύπου. 4.1 Οργάνωση Η πρώτη παράγραφος του προτύπου αναφέρεται στην οργάνωση του εργαστηρίου γενικά. Απαιτεί από το εργαστήριο να είναι µια οντότητα νοµικά υπεύθυνη και να έχει οργανώσει τη λειτουργία του έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του προτύπου, των πελατών και των αρχών ή οργανισµών που παρέχουν αναγνώριση. Ακόµη, απαιτεί όπως το σύστηµα διαχείρισης του εργαστηρίου καλύπτει τις εργασίες που εκτελούνται τόσο στις µόνιµες εγκαταστάσεις του, µακριά από τις µόνιµες, κινητές ή προσωρινές εγκαταστάσεις. Αξιώνει την ύπαρξη ενός υπεύθυνου για την ποιότητα και τεχνικής διοίκησης, ενώ παραθέτει µια σειρά προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών του πελάτη, την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, την επικοινωνία εντός του εργαστηρίου, τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος για την ποιότητα κ.α. 4.2 Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, το εργαστήριο οφείλει να καθιερώσει και να εφαρµόζει κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, δηλαδή σύστηµα διαχείρισης για την διεύθυνση και τον έλεγχο του εργαστηρίου όσον αφορά την ποιότητα. Το σύστηµα αυτό περιγράφεται σε ένα εγχειρίδιο για την ποιότητα. Το εγχειρίδιο περιλαµβάνει τις πολιτικές και τους αντικειµενικούς σκοπούς του συστήµατος για την ποιότητα, τους ρόλους και τις ευθύνες της τεχνικής διοίκησης, ενώ κάνει αναφορά ή περιλαµβάνει τις διαδικασίες υποστήριξης και τις τεχνικές διαδικασίες που εφαρµόζει το εργαστήριο. Το σύνολο των αντικειµενικών σκοπών περιλαµβάνεται σε µια δήλωση πολιτικής για την ποιότητα, το ελάχιστο περιεχόµενο της οποίας περιγράφεται στην παράγραφο αυτή. Τέλος, το εργαστήριο οφείλει να προσανατολίζεται προς τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος για την ποιότητα και τη διατήρηση της ακεραιότητάς του σε περίπτωση σχεδιασµού αλλαγών και να κάνει γνωστή στο προσωπικό τη σηµασία της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και των απαιτουµένων από διάφορα πρότυπα. 4.3 Έλεγχος εγγράφων Το πρότυπο αξιώνει από το εργαστήριο να εφαρµόσει διαδικασία η οποία περιγράφει τον τρόπο έκδοσης, έγκρισης και αλλαγής εγγράφων. Καλύπτει τόσο τα έγγραφα που διατηρούνται σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. 4.4 Ανασκόπηση αιτήσεων, προσφορών και συµβάσεων Οµοίως, το εργαστήριο οφείλει να εφαρµόσει διαδικασία για την ανασκόπηση των αιτήσεων, των προσφορών και των συµβάσεων. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαιτήσεις είναι καθορισµένες και κατανοητές, το εργαστήριο έχει την ικανότητα και τους πόρους να τις ικανοποιήσει και ότι επιλέγεται η κατάλληλη µέθοδος δοκιµής ή/και διακρίβωσης. Η ανασκόπηση καλύπτει επιπλέον όσες εργασίες δίδονται υπεργολαβία από το εργαστήριο. Πρέπει να τηρούνται αρχεία των ανασκοπήσεων. 4.5 Υπεργολαβία δοκιµών και διακριβώσεων

24 Όταν δίδεται υπεργολαβία πρέπει να ανατίθεται σε ικανό υπεργολάβο. Το εργαστήριο οφείλει να τηρεί κατάλογο των υπεργολάβων µε τους οποίους συνεργάζεται και να ελέγχει τη συµµόρφωση αυτών µε το πρότυπο. Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο προς τον πελάτη για την εργασία των υπεργολάβων. 4.6 Αγορά υπηρεσιών και προµήθειες Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει πολιτική και διαδικασία για την επιλογή και προµήθεια των υπηρεσιών και προµηθειών που χρησιµοποιεί και οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των δοκιµών ή/και διακριβώσεων που εκτελεί. Τα υλικά πρέπει να ελέγχονται πριν διατεθούν προς χρήση για να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά τους. Το εργαστήριο οφείλει να διατηρεί αρχεία αυτών των ελέγχων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο οι προµηθευτές υλικών και υπηρεσιών να αξιολογούνται, να τηρούνται αρχεία αυτών των αξιολογήσεων καθώς και κατάλογος εγκεκριµένων προµηθευτών. Τέλος, το εργαστήριο οφείλει να ανασκοπεί και να εγκρίνει έγγραφα αγορών για υλικά που επηρεάζουν την ποιότητα πριν τα έγγραφα αυτά αποδεσµευτούν. 4.7 Εξυπηρέτηση του πελάτη Το πρότυπο απαιτεί από το εργαστήριο να αποδέχεται τη συνεργασία µε τους πελάτες του για τη διευκρίνιση των απαιτήσεών τους και την παρακολούθηση της επίδοσης του εργαστηρίου, δεδοµένου ότι δεν πλήττεται η εµπιστευτικότητα των στοιχείων άλλων πελατών. Επιπλέον αξιώνει την ύπαρξη ανατροφοδότησης από τους πελάτες, µε σκοπό τη χρήση και ανάλυσή της για τη βελτίωση του συστήµατος για την ποιότητα. 4.8 Παράπονα Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει πολιτική και διαδικασία για την αντιµετώπιση των παραπόνων που λαµβάνει. Οφείλει να διατηρεί αρχεία παραπόνων, διερεύνησης αυτών και αρχεία ενεργειών στις οποίες προβαίνει για την αντιµετώπισή τους. 4.9 Έλεγχος µη συµµορφούµενης εργασίας δοκιµών ή/και διακριβώσεων Οµοίως, το εργαστήριο οφείλει να έχει πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση οποιασδήποτε εργασίας δε συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των πελατών ή µε τις διαδικασίες που εφαρµόζει το εργαστήριο στα πλαίσια του συστήµατος για την ποιότητα που έχει εγκαταστήσει. Παρουσιάζονται τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται από τη διαδικασία αυτή και τίθεται η απαίτηση για ανάληψη διορθωτικών ενεργειών όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο Βελτίωση Σύµφωνα µε αυτήν την παράγραφο, το εργαστήριο πρέπει να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος για την ποιότητα που εφαρµόζει, µέσω χρήσης στοιχείων όπως η ανάλυση των αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων, η ανάλυση δεδοµένων κ.α ιορθωτικές ενέργειες Το εργαστήριο οφείλει να διαθέτει πολιτική και διαδικασία και να ορίσει αρµοδίους για την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση µη συµµορφούµενης εργασίας ή απόκλισης από τις πολιτικές ή διαδικασίες του εργαστηρίου. Η διαδικασία πρέπει να περιλαµβάνει ανάλυση των αιτιών της µη συµµόρφωσης, επιλογή και εφαρµογή διορθωτικών δράσεων και παρακολούθηση αυτών. Το εργαστήριο οφείλει να διενεργήσει πρόσθετες επιθεωρήσεις, εφόσον η ύπαρξη µη συµµορφώσεων δηµιουργεί αµφιβολίες για τη συµµόρφωση

25 του εργαστηρίου προς τις απαιτήσεις του προτύπου ή τις απαιτήσεις του συστήµατος για την ποιότητα Προληπτικές ενέργειες Το πρότυπο αξιώνει από το εργαστήριο να εντοπίζει τρόπους βελτίωσης του συστήµατος για την ποιότητα και να επισηµαίνει τοµείς στους οποίους θα µπορούσαν να εµφανιστούν µη συµµορφώσεις. Και στη συνέχεια να αναπτύσσει διαδικασίες προληπτικών ενεργειών. Η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών αυτών πρέπει να ελέγχεται Έλεγχος αρχείων Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, το εργαστήριο επιβάλλεται να εφαρµόζει διαδικασία για τον έλεγχο των αρχείων του. Η διαδικασία αυτή περιγράφει λειτουργίες όπως η ταξινόµηση, η κωδικοποίηση, η αποθήκευση των εγγράφων κ.α.. Όλα τα αρχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλο περιβάλλον και µε τρόπο που εξασφαλίζει την εχεµύθεια και την εµπιστευτικότητα των στοιχείων που περιέχουν. Αντίγραφα ασφαλείας πρέπει να λαµβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Ειδική µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για τα τεχνικά αρχεία Εσωτερικές επιθεωρήσεις Το εργαστήριο οφείλει να διενεργεί ανά τακτά και προκαθορισµένα διαστήµατα επιθεώρηση των λειτουργιών του µε σκοπό να ελεγχθεί αν αυτές συµµορφώνονται µε το πρότυπο και µε το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας. Το πρόγραµµα των επιθεωρήσεων πρέπει να σχεδιάζεται από τον υπεύθυνο για την ποιότητα και να υλοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευµένους επιθεωρητές. Πρέπει να αναλαµβάνονται διορθωτικές ενέργειες εφόσον προκύψουν αποτελέσµατα που απαιτούν τέτοιες δράση. Το εργαστήριο επιβάλλεται να τηρεί αρχεία των επιθεωρήσεων που διενεργούνται καθώς και αρχεία που αποδεικνύουν την εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών ενεργειών που αναλαµβάνονται Ανασκοπήσεις από τη διοίκηση Η ανώτατη διοίκηση του εργαστηρίου οφείλει να διενεργεί ανασκοπήσεις του συστήµατος για την ποιότητα ανά τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε προκαθορισµένο πρόγραµµα και διαδικασία. Τα στοιχεία που πρέπει να εκτιµηθούν κατά τις ανασκοπήσεις αυτές περιγράφονται από το πρότυπο. Τα αποτελέσµατα των ανασκοπήσεων αυτών χρειάζεται να καταγράφονται σε αρχείο και η διοίκηση του εργαστηρίου οφείλει να εξασφαλίζει ότι τυχόν δράσεις που αποφασίζονται κατά τις ανασκοπήσεις αυτές υλοποιούνται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει ορίσει.

26

27 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόµενο των παραγράφων του ISO που φέρουν το γενικό τίτλο «Τεχνικές απαιτήσεις». Η αρίθµηση των παραγράφων και οι τίτλοι που ακολουθούν ταυτίζονται µε την αρίθµηση και τους αντίστοιχους τίτλους του προτύπου. 5.1 Γενικά Στην πρώτη παράγραφο του προτύπου παρατίθενται οι παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν την ορθότητα ή την αξιοπιστία µιας δοκιµής ή διακρίβωσης. Κάθε ένας από αυτούς αναπτύσσεται στη συνέχεια σε ξεχωριστή παράγραφο. Τα εργαστήρια οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους παράγοντες αυτούς κατά περίπτωση. 5.2 Προσωπικό Η διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να εξασφαλίζει την ικανότητα του προσωπικού που εµπλέκεται µε διάφορους τρόπους στη διενέργεια δοκιµών ή/και διακριβώσεων. Προσωπικό υπό εκπαίδευση πρέπει να επιβλέπεται και προσωπικό που εκτελεί ειδικά έργα πρέπει να αξιολογείται ως προς την καταλληλότητά του. Το εργαστήριο οφείλει να διαµορφώνει στόχους σχετικά µε την εκπαίδευση του προσωπικού του και να διαθέτει συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος πρέπει να αποτιµάται. Επιπλέον είναι απαραίτητο το εργαστήριο να εξασφαλίζει ότι προσωπικό που εργάζεται µε βάση σύµβαση επιτηρείται κατάλληλα και ότι εργάζεται σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας που εφαρµόζει το εργαστήριο. Τέλος, υποχρεούται να διατηρεί περιγραφές των θέσεων εργασίας και να έχει εξουσιοδοτήσει συγκεκριµένο προσωπικό για τη διεξαγωγή συγκεκριµένων ενεργειών, όπως δοκιµές και δειγµατοληψία. Αρχεία για όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα. 5.3 Χώροι εγκατάστασης και περιβαλλοντικές συνθήκες Το εργαστήριο οφείλει να εκτελεί τις δοκιµές ή/και διακριβώσεις σε κατάλληλους χώρους, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων χρειάζεται να είναι τεκµηριωµένες. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες πρέπει να παρακολουθούνται και να καταγράφονται, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Χώροι όπου εκτελούνται µη συµβατές δραστηριότητες πρέπει να διαχωρίζονται Τέλος, είναι απαραίτητο να λαµβάνονται µέτρα για την καλή τακτοποίηση του εργαστηρίου. 5.4 Μέθοδοι δοκιµών και διακριβώσεων και επικύρωση των µεθόδων Το εργαστήριο οφείλει να χρησιµοποιεί κατάλληλες µεθόδους και διαδικασίες για τη διεξαγωγή των δοκιµών ή/και των διακριβώσεων και να διαθέτει οδηγίες για την υλοποίηση των διάφορων ενεργειών. Στην παράγραφο αυτή καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των µεθόδων, αναφέρονται στοιχεία που αφορούν µεθόδους που αναπτύσσονται από το εργαστήριο και µη πρότυπες µεθόδους. Παρατίθενται τέλος στοιχεία για την επικύρωση των µεθόδων, την εκτίµηση της αβεβαιότητας της µέτρησης και τον έλεγχο των δεδοµένων. 5.5 Εξοπλισµός Το πρότυπο υποχρεώνει το εργαστήριο να χρησιµοποιεί εξοπλισµό µε κατάλληλη ακρίβεια, και να τον διακριβώνει ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα. Ο εξοπλισµός πρέπει να χρησιµοποιείται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και να αναγνωρίζεται µονοσήµαντα. Είναι απαραίτητο να τηρείται αρχείο για κάθε στοιχείο του εξοπλισµού και τυχόν λογισµικό του και να υπάρχουν διαδικασίες για το χειρισµό, µεταφορά και τις λοιπές δραστηριότητες που

28 αφορούν τον εξοπλισµό. Το πρότυπο απαιτεί την άµεση απόσυρση εξοπλισµού που δίδει ύποπτα αποτελέσµατα ή έχει υποστεί κακοµεταχείριση ή υπερφόρτωση, ζητά ο εξοπλισµός να φέρει ετικέτα που να καταδεικνύει την κατάσταση διακρίβωσής του, προβλέπει περιπτώσεις ελέγχων της λειτουργίας του εξοπλισµού και απαιτεί την ύπαρξη διαδικασιών ενηµέρωσης εγγράφων σε περίπτωση που προκύψουν συντελεστές διόρθωσης δεδοµένων. Τέλος, όλος ο εξοπλισµός και τυχόν λογισµικό πρέπει να προστατεύεται από ρυθµίσεις που ενδεχοµένως µπορεί να καταστήσουν άκυρα αποτελέσµατα δοκιµών ή/και διακριβώσεων. 5.6 Ιχνηλασιµότητα µετρήσεων Το πρότυπο απαιτεί από το εργαστήριο δοκιµών ή/και διακριβώσεων να διαθέτει πρόγραµµα και διαδικασία για τη διακρίβωση του εξοπλισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων. Αναφέρει ειδικές απαιτήσεις για τα εργαστήρια διακρίβωσης, τα εργαστήρια δοκιµών, τα πρότυπα αναφοράς και τα υλικά αναφοράς. Σηµειώνεται ότι ιχνηλασιµότητα ή ιχνηλατισιµότητα είναι η ικανότητα συσχετισµού µετρήσεων µε τα κατάλληλα πρότυπα µετρήσεων, ακολουθώντας µια αδιάσπαστη αλυσίδα διακριβώσεων. 5.7 ειγµατοληψία Το εργαστήριο υποχρεούται να διαθέτει σχέδιο και διαδικασία δειγµατοληψίας εφόσον διενεργεί δειγµατοληψίες για επακόλουθες δοκιµές ή διακριβώσεις.. Αν ο πελάτης απαιτεί αποκλίσεις από τη διαδικασία δειγµατοληψίας, οι απαιτήσεις του πελάτη πρέπει να καταγράφονται και να γνωστοποιούνται στο αρµόδιο προσωπικό. Όλα τα στοιχεία που αφορούν τη δειγµατοληψία πρέπει να καταγράφονται 5.8 Χειρισµός αντικειµένων δοκιµής και διακρίβωσης Το εργαστήριο οφείλει να διαθέτει διαδικασίες για όλες τις φάσεις χειρισµού των αντικειµένων δοκιµής και διακρίβωσης καθώς και ένα σύστηµα απόδοσης και αναγνώρισης ταυτότητας των αντικειµένων. Είναι απαραίτητο να προβαίνει σε έλεγχο της καταλληλότητας κατά την παραλαβή των αντικειµένων και σε καταγραφή τυχόν ανωµαλιών αυτών. Το εργαστήριο οφείλει να χειρίζεται και να διατηρεί τα αντικείµενα δοκιµής και διακρίβωσης µε κατάλληλο τρόπο και σε κατάλληλο τόπο. 5.9 ιασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων δοκιµών και διακριβώσεων Το εργαστήριο υποχρεούται να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας. εδοµένα που προκύπτουν από τους ελέγχους αυτούς πρέπει να καταχωρούνται και να ανασκοπούνται ώστε να είναι εντοπίσιµες οι τάσεις. Σε περίπτωση που τα δεδοµένα ελέγχου βρεθούν εκτός προκαθορισµένων ορίων το εργαστήριο οφείλει να προβεί σε προκαθορισµένες ενέργειες. Το πρότυπο προτείνει τρόπους ελέγχου της ποιότητας, όπως χρήση πιστοποιηµένων υλικών αναφοράς και διεργαστηριακές συγκρίσεις Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσµάτων Αποτελεί απαίτηση του προτύπου τα αποτελέσµατα των δοκιµών ή διακριβώσεων να εκτίθενται µε σαφήνεια και ακρίβεια σε έκθεση ή πιστοποιητικό. Τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει κάθε τέτοιο έγγραφο ορίζονται από το πρότυπο. Στην ίδια παράγραφο περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο διατυπώνονται τυχόν γνώµες και ερµηνείες, καθώς και αποτελέσµατα δοκιµών ή διακριβώσεων που λαµβάνονται από υπεργολάβους. Τέλος γίνεται αναφορά στην περίπτωση ηλεκτρονικής µετάδοσης αποτελεσµάτων, στη µορφή που πρέπει να έχουν οι εκθέσεις και τα πιστοποιητικά και στις τροποποιήσεις αυτών.

29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η περιγραφή ενός συστήµατος για την ποιότητα που θα µπορούσε να εφαρµοστεί στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, µε γνώµονα τις απαιτήσεις των προτύπων ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ Ο καρπός αυτής της προσπάθειας παρατίθεται στο Παράρτηµα Α. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1081 µελετήθηκε σε θεωρητικό επίπεδο ώστε να γίνει κατανοητή η δοκιµή που περιγράφει και οι απαιτήσεις σε εξοπλισµό, χώρους και προσωπικό. εν εφαρµόστηκε στην πράξη, ως εκ τούτου διαδικασία διεξαγωγής της δοκιµής δεν έχει δηµιουργηθεί. Η δηµιουργία µιας τέτοιας διαδικασίας είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του συστήµατος για την ποιότητα όπως και ο υπολογισµός της αβεβαιότητας της δοκιµής. Η προσπάθεια για δηµιουργία συστήµατος για την ποιότητα στο εργαστήριο ήταν µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία και έκανε φανερό ότι, για να µπορέσει να διαπιστευθεί, το εργαστήριο πρέπει να τροποποιήσει κάποια σηµεία της οργάνωσης και λειτουργίας του και να υιοθετήσει πολλά νέα στοιχεία. Μερικά από τα στοιχεία αυτά είναι η συστηµατική εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού, η ανασκόπηση των αιτήσεων, των προσφορών και των συµβάσεων, η καθιέρωση µετρήσιµων στόχων και ο έλεγχος της επίτευξής τους, η εφαρµογή προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, οι ανασκοπήσεις της διοίκησης, ο έλεγχος και η διακρίβωση του εξοπλισµού, ο έλεγχος και η καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών, η εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων προστασίας των δεδοµένων κ.α. Για να υιοθετηθούν τα παραπάνω απαιτείται χρόνος, υποµονή και επιµονή από την πλευρά του εργαστηρίου. Ένας σηµαντικός ενδοιασµός για την υιοθέτηση ενός συστήµατος για την ποιότητα είναι το γεγονός ότι ναι µεν συµβάλει στην καλύτερη οργάνωση και στον καλύτερο έλεγχο του εργαστηρίου, εντείνει όµως τη γραφειοκρατία. Το πλήθος των εντύπων που το εργαστήριο καλείται να χρησιµοποιήσει είναι µεγάλο και υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η ουσία του συστήµατος που είναι η παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες και να περιοριστεί το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας σε συµπλήρωση εντύπων µόνο για τυπικούς λόγους, µε µόνο στόχο την κάλυψη έναντι επιθεωρήσεων. Ένα άλλο πρόβληµα σχετίζεται µε το γεγονός ότι το πρότυπο ISO περιλαµβάνει απαιτήσεις που παραπέµπουν σε σύνθετη δοµή εργαστηρίου ή σε εργαστήριο µε πολυάριθµο προσωπικό. Για παράδειγµα η ανασκόπηση της διοίκησης (4.15) είναι µια διαδικασία που ενδεχοµένως δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε τρόπο ουσιαστικό σε ένα εργαστήριο µε µικρό αριθµό προσωπικού. Παρόλα αυτά η διαπίστευση είναι ένα µέσο που εξασφαλίζει διεξαγωγή δοκιµών µε ελαχιστοποίηση όλων των παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν την αξιοπιστία τους. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι ότι αυξάνεται το κύρος του εργαστηρίου έναντι των πελατών του και πληθαίνουν οι ευκαιρίες συνεργασίας µε φορείς που επιθυµούν υπηρεσίες βέλτιστης ποιότητας. Το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας αποτελεί βέβαια αφ εαυτού ένα χρήσιµο εργαλείο για την οργάνωση και τον έλεγχο όλων των παραµέτρων του εργαστηρίου. Η εργασία αυτή αποτελεί µια προσέγγιση στη διαπίστευση του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων. Για να επιτευχθεί τελικά η διαπίστευση είναι απαραίτητο να γίνουν οι ακόλουθες βασικές ενέργειες: Πρώτα από όλα είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση του εγχειριδίου για την ποιότητα και η συµπλήρωσή του µε στοιχεία που αφορούν κυρίως τη διεξαγωγή της δοκιµής. Ύστερα χρειάζεται ανάθεση αρµοδιοτήτων και εκπαίδευση του προσωπικού στις απαιτήσεις των δύο προτύπων και του συστήµατος για την ποιότητα γενικότερα. Στη συνέχεια το σύστηµα πρέπει να λειτουργήσει πιλοτικά για ένα διάστηµα, ώστε να προκύψουν τυχόν αδυναµίες και ανάγκες αναθεώρησης. Τότε µόνο το εργαστήριο µπορεί να ζητήσει διαπίστευση καταθέτοντας την αίτηση διαπίστευσης και αποστέλλοντας την απαιτούµενη τεκµηρίωση, να προβεί σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες και τέλος να επιθεωρηθεί από τους επιθεωρητές του ΕΣΥ.

30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Εγχειρίδιο για την ποιότητα, διαδικασίες, έγγραφα. (Τα έγγραφα και οι διαδικασίες που παρατίθενται χωρίς περιεχόµενο δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας αυτής).

32

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Κτίριο, Εγνατία Οδός, Θεσσαλονίκη Τηλ./ Fax: url: Έγγραφο: D_QM123 Έγκριση: ιευθυντής Ηµ/νια Έκδοσης: 20/1/2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναθεώρηση: 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σύνταξη, Έγκριση, Περιεχόµενο Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί το ανώτατο έγγραφο του συστήµατος για την ποιότητα που εφαρµόζει το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΑΠΘ. Συντάχθηκε από τον Υπεύθυνο για την Ποιότητα και εγκρίθηκε από το ιευθυντή του εργαστηρίου. ιαπραγµατεύεται το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας της ενότητας δοκιµής «Ελαστικά Καλύµµατα απέδων - Προσδιορισµός Ηλεκτρικής Αντίστασης» µε βάση τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1988. Συµµόρφωση µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 συνεπάγεται ότι πληρούνται και οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ιανοµή Αντίγραφο του εγχειριδίου για την ποιότητα διανέµεται σε όλο το προσωπικό του εργαστηρίου, ενώ το πρωτότυπο κρατά ο υπεύθυνος για την ποιότητα. 1.3 Αναθεωρήσεις Αναθεώρηση του εγχειριδίου για την ποιότητα γίνεται µε εντολή του διευθυντή του εργαστηρίου, µετά από πρόταση του υπεύθυνου για την ποιότητα. Σε όλο το προσωπικό διανέµεται νέο αντίγραφο, ενώ τα παλιά αντίγραφα του εγχειριδίου για την ποιότητα διαχειρίζονται σύµφωνα µε διαδικασία διαχείρισης εγγράφων (P_Document_control). 2. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2.1 Αρκτικόλεξα Τα αρκτικόλεξα που χρησιµοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο για την ποιότητα είναι όπως παρακάτω: ΕΥΤ= Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΑΠΘ= Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΠ= Εγχειρίδιο για την Ποιότητα ΥΠ= Υπεύθυνος για την Ποιότητα ΤΕ= Τεχνικός Υπεύθυνος ΤΠ= Τεχνικό Προσωπικό Σ Π= Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας 2.2 Αρίθµηση κεφαλαίων Η αρίθµηση των κεφαλαίων 4 και 5 αυτού του εγχειριδίου ποιότητας αντιστοιχίζεται µε την αρίθµηση του προτύπου ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3.1 Γενικά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.Κέντρο

34 Οι διαστάσεις του ΕΥΤ του Α.Π.Θ. είναι ύψος 6.50 m, µήκος m και πλάτος 7m. Το εργαστήριο ευρίσκεται ολόκληρο µέσα σε κλωβό Faraday. Στην οροφή του εργαστηρίου υπάρχει κυλιοµένη γερανογέφυρα 10 t. Για την παραγωγή υψηλών τάσεων στο εργαστήριο διατίθεται πλήθος διατάξεων και συσκευών. 3.2 ραστηριότητες Γενικά Στις δραστηριότητες του ΕΥΤ περιλαµβάνουν περιλαµβάνεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα, η ερευνητική δραστηριότητα καθώς και η συνεργασία µε φορείς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα Συνεργασία µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα Οι προσφερόµενες υπηρεσίες στα πλαίσια συνεργασιών µε άλλους φορείς, περιλαµβάνουν εκτός των άλλων, συµβουλές για προβλήµατα σχετικά µε τις υψηλές τάσεις, διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών διηλεκτρικής αντοχής ηλεκτρολογικού εξοπλισµού διανοµής και µεταφοράς. Κατασκευαστές και συµβουλευτικές εταιρείες από όλη τη χώρα έχουν κάνει χρήση του εργαστηρίου για εκτίµηση/έλεγχο νέων προϊόντων, την αξιολόγηση διηλεκτρικών υλικών και στα πλαίσια διαφόρων άλλων προγραµµάτων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.Κέντρο

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Κτίριο, Εγνατία Οδός, Θεσσαλονίκη Τηλ./ Fax: url: Έγγραφο: D_QM41 Έγκριση: ιευθυντής Ηµ/νια Έκδοσης: 20/1/2006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αναθεώρηση: Το ΕΥΤ είναι µία οντότητα νοµικά υπεύθυνη. Το ΕΥΤ έχει ιδρυθεί µε το Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθ. 80, το οποίο έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 66/Α/ Το ΦΕΚ αυτό περιλαµβάνεται στο φάκελο αρχείων του ΕΥΤ µε τίτλο «Οργάνωση» Το ΕΥΤ είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των δοκιµών, µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, τις απαιτήσεις των κανονιστικών αρχών ή των οργανισµών που παρέχουν αναγνώριση καθώς και τις ανάγκες των πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όπως αναφέρεται στο έγγραφο «Πολιτική για την Ποιότητα» (βλ. D_Quality_policy) Το σύστηµα διαχείρισης του ΕΥΤ καλύπτει τις εργασίες που εκτελούνται στις µόνιµες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου και σε θέσεις µακριά από τις µόνιµες εγκαταστάσεις του. Το ΕΥΤ δεν έχει προσωρινές ή κινητές εγκαταστάσεις. Στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Το ΕΥΤ αποτελεί µέρος του ΑΠΘ, ως εκ τούτου ασκεί δραστηριότητες πέραν των δοκιµών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ΦΕΚ 66/Α/ Στο ΑΠΘ δεν υφίστανται τµήµατα που έχουν συγκρουόµενα συµφέροντα και που µπορεί να επηρεάζουν δυσµενώς τη συµµόρφωση του ΕΥΤ µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Το ΕΥΤ, ως εργαστήριο πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, είναι αµερόληπτο και το προσωπικό του είναι ελεύθερο από οποιαδήποτε αδικαιολόγητη εµπορική, οικονοµική και άλλη πίεση, που θα µπορούσε να επηρεάσει την τεχνική του κρίση. Το ΕΥΤ δεν εµπλέκεται σε καµιά δραστηριότητα που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εµπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της κρίσης του και στην ακεραιότητά του, σε σχέση µε τις δραστηριότητές του στον τοµέα των δοκιµών Το ΕΥΤ a) διαθέτει διοικητικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο, ανεξάρτητα από άλλες υπευθυνότητες, έχει την αρµοδιότητα και τους πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του, συµπεριλαµβανοµένης της υλοποίησης, διατήρησης και βελτίωσης του συστήµατος για την ποιότητα, και για τον εντοπισµό της εµφάνισης αποκλίσεων από το Σ Π και τις διαδικασίες εκτέλεσης δοκιµών και για την έναρξη δράσεων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση αυτών των αποκλίσεων, (βλ. 5.2), b) ως πανεπιστηµιακό εργαστήριο εξασφαλίζει ότι η διοίκηση και το προσωπικό του είναι ελεύθερα από αδικαιολόγητες εσωτερικές και εξωτερικές εµπορικές, οικονοµικές και άλλες πιέσεις και από επιρροές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την ποιότητα των εργασιών του, c) διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών των πελατών του και των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών προστασίας, ηλεκτρονικής αποθήκευσης και µετάδοσης αποτελεσµάτων (βλ. D_Quality_policy, P_Document_control), d) δεν εµπλέκεται σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες θα µπορούσαν να µειώσουν την εµπιστοσύνη στην ικανότητα, αµεροληψία, κρίση ή ακεραιότητα της λειτουργίας του, e) έχει καθορίσει την οργανωτική και διοικητική δοµή του, τη θέση του στο ΑΠΘ και τις σχέσεις µεταξύ της διαχείρισης της ποιότητας, των τεχνικών λειτουργιών και των υπηρεσιών υποστήριξης (βλ. D_Organizational_chart και 5.2), ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.Κέντρο

36 f) έχει ορίσει τις ευθύνες, τις αρµοδιότητες και τις σχέσεις µεταξύ όλου του προσωπικού, το οποίο διαχειρίζεται, εκτελεί ή επαληθεύει εργασία η οποία επηρεάζει την ποιότητα των δοκιµών (βλ. D_Organizational_chart και 5.2), g) παρέχει επαρκή επίβλεψη του προσωπικού δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευοµένων, από πρόσωπα εξοικειωµένα µε τις µεθόδους και τις διαδικασίες, µε το σκοπό κάθε δοκιµής και µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών (βλ. 5.2), h) διαθέτει τεχνική διοίκηση η οποία έχει τη συνολική ευθύνη για τις τεχνικές λειτουργίες και την παροχή των απαιτούµενων πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ποιότητα της λειτουργίας του εργαστηρίου (βλ. 5.2), i) έχει διορίσει ένα µέλος του προσωπικού του ως υπεύθυνο για την ποιότητα (ΥΠ) το οποίο, ανεξαρτήτως από άλλα καθήκοντα και ευθύνες, έχει καθορισµένη ευθύνη και αρµοδιότητα ώστε να εξασφαλίζει ότι το Σ Π εφαρµόζεται και ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις. Ο ΥΠ έχει άµεση πρόσβαση στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης, στο οποίο λαµβάνονται αποφάσεις για την πολιτική του ΕΥΤ ή για τους πόρους (βλ. D_Author), j) έχει διορίσει αναπληρωτή ΤΥ και ΥΠ, k) εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ενήµερο για τη σχέση και τη σηµασία των δραστηριοτήτων του και πώς αυτές συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων του συστήµατος διοίκησης (βλ ) Η διοίκηση (top management) εξασφαλίζει ότι κατάλληλη επικοινωνία υφίσταται στο ΕΥΤ όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διοίκησης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.Κέντρο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την διδακτική ενότητα

Σημειώσεις για την διδακτική ενότητα Σημειώσεις για την διδακτική ενότητα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MEΡΟΣ Β EΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 στο πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ:

15PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Νίκος Λίτινας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάπτυξη της αποκτηθείσας εµπειρίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα