Το φαινόμενο Doppler

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το φαινόμενο Doppler"

Transcript

1 - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο θπζηθόο Christian Doppler ( ). Γειαδή, έλαο παξαηεξεηήο (Α) αληηιακβάλεηαη (αθνύεη) έλα ήρν πνπ εθπέκπεη κηα πεγή (S), κε ζπρλόηεηα (f A ) δηαθνξεηηθή από ηελ πξαγκαηηθή ζπρλόηεηα (f S ) ηεο πεγήο, όηαλ κεηαβάιιεηαη ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε. - Τνλ αθνύεη δειαδή πην δπλαηό ή ζηγαλό; Όρη, δελ αιιάδεη ε έληαζε ηνπ ήρνπ. Τνλ αθνύεη πην πξίκν ή πην κπάζν. - Τη ζπρλόηεηα αθνύεη όηαλ πιεζηάδνπλ; Μεγαιύηεξε ςειόηεξε από ηε ζπρλόηεηα ηεο πεγήο ( f A > f S ). - Τη ζπρλόηεηα αθνύεη όηαλ απνκαθξύλνληαη; Μηθξόηεξε ρακειόηεξε από ηε ζπρλόηεηα ηεο πεγήο ( f A < f S ). - Κη αλ θηλνύληαη θαη νη δύν, αιιά ε απόζηαζή ηνπο δελ αιιάδεη; Τόηε ε ζπρλόηεηα δελ αιιάδεη ( f A = f S ). Απηό βέβαηα είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί. Αλ πρ αθνινπζώ από πίζσ έλα κεραλάθη κε ην απηνθίλεην κνπ, κε ηαρύηεηα ίζε κε εθείλε ηεο κεραλήο, ηόηε αθνύσ ηελ πξαγκαηηθή ζπρλόηεηα ηεο κεραλήο ρσξίο θακία κεηαβνιή. Ο αθίλεηνο παξαηεξεηήο όηαλ ηνλ πιεζηάδεη έλα απηνθίλεην αθνύεη ηνλ ήρν ηεο κεραλήο κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα (αθνύ ηα θύκαηα ππθλώλνπλ), ελώ όηαλ ηνλ πξνζπεξάζεη θαη απνκαθξύλεηαη, κε κηθξόηεξε (ηα θύκαηα αξαηώλνπλ),. Ο επηβάηεο ηνπ απηνθηλήηνπ αθνύεη ηελ πξαγκαηηθή ζπρλόηεηα.

2 Παξαηεξήζηε ζηε δηπιαλή εηθόλα ηε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο θύκαηνο (πύθλσκα δεμηά, αξαίσκα αξηζηεξά), ζε πεγή (ην θόθθηλν αλζξσπάθη) πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνο ηα δεμηά. - Κη αλ πιεζηάδεη ε πεγή έλαλ αθίλεην παξαηεξεηή, κε ηαρύηεηα ίζε κε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο; Έλα ζηξαηησηηθό αεξνπιάλν καο πιεζηάδεη κε επηηάρπλζε. Τε ζηηγκή πνπ ην αεξνπιάλν σπάει το υράγμα του ήχου, δειαδή ε ηαρύηεηά ηνπ γίλεηαη ίζε κε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ (U S = U), αθνύγεηαη έλαο θξόηνο, κηα έθξεμε, αθνύ όια ηα κέησπα θύκαηνο έξρνληαη ηαπηόρξνλα ζην απηί καο (ζρήκα θάησ αξηζηεξά). Σηε ζπλέρεηα ην αεξνπιάλν θηλείηαη κπξνζηά από ηνλ ήρν (U S > U), όπσο ζην ζρήκα θάησ δεμηά.. - Πώο ππνινγίδνπκε ηελ f Α ; από ηνλ ηύπν: f A = (U±U A /U±U S ) f S όπνπ U A ε ηαρύηεηα ηνπ παξαηεξεηή θαη U S ε ηαρύηεηα ηεο πεγήο - Καη ηη είλαη ην U ; Δίλαη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο (θακία ζρέζε κε ηα U A ή ην U S ). Δίλαη γλσζηή θαη ζπλήζσο δίλεηαη (πρ αλ ην ζήκα είλαη ήρνο U ερ = 340 m/s). Πξνζνρή: ζέησ

3 + U A όηαλ ν Α πιεζηάδεη ηελ πεγή - U A όηαλ ν Α απνκαθξύλεηαη από ηελ πεγή + U S όηαλ απνκαθξύλεηαη ε πεγή από ηνλ παξαηεξεηή Α - U S όηαλ πιεζηάδεη ε πεγή ηνλ παξαηεξεηή Α - Αιιάδεη θαη ην κήθνο θύκαηνο κε ην θαηλόκελν Doppler; Βέβαηα, γηαηί ζηα θύκαηα ηζρύεη: U = ι.f (ζεκειηώδεο εμίζσζε ηεο θπκαηηθήο), άξα όηαλ κηθξαίλεη ε ζπρλόηεηα κεγαιώλεη ην κήθνο θύκαηνο θαη αληίζηξνθα. Εηθόλα πάλω αξηζηεξά: ε πεγή παξακέλεη αθίλεηε θαη ν αθίλεηνο παξαηεξεηήο αληηιακβάλεηαη ηε ζπρλόηεηά ηεο ρσξίο θακία κεηαβνιή. Εηθόλα πάλω δεμηά: ε πεγή θηλείηαη κε κηθξή ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνο ηα δεμηά. Εηθόλα θάηω αξηζηεξά: ε πεγή θηλείηαη κε ηαρύηεηα ίζε κε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο, Εηθόλα θάηω δεμηά: ε πεγή θηλείηαη πξνο ηα δεμηά, κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο (έρεη ζπάζεη ην θξάγκα ηνπ ήρνπ). - Ιζρύεη ην θαηλόκελν Doppler θαη γηα ην θωο; Ναη, όπσο θαη γηα όια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. - Τη αιιάδεη ζην θωο; Η ζπρλόηεηα, δειαδή ην ρξώκα.

4 Μεηαηόπηζε πξνο ην εξπζξό ηνπ νπηηθνύ θάζκαηνο ελόο καθξηλνύ γαιαμία (δεμηά), πνπ θηλείηαη απνκαθξπλόκελνο κε κεγάιε ηαρύηεηα από εκάο, ζπγθξηλόκελν κε εθείλν ηνπ ήιηνπ (αξηζηεξά), πνπ ζεσξείηαη αθίλεηε πεγή γηα εκάο. - Πνηέο εθαξκνγέο έρεη ην θαηλόκελν Doppler; 1. αζηπλνκία: κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ καο ζηελ εζληθή νδό, από πεξηπνιηθό κε ξαληάξ (γηα λα καο θόςνπλ πξόζηηκν). 2. αζηξνλνκία: κέηξεζε ηεο ζρεηηθήο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία θηλείηαη, ζε ζρέζε κε ηε γε, έλα καθξηλό αζηέξη ή γαιαμίαο. 3. ηαηξηθή: ππεξερνγξάθεκα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ εκβξύνπ ζηε κήηξα, ή ηε κέηξεζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο (δηαγλσζηηθή θαξδηνινγία, γπλαηθνινγία). Κάπσο έηζη ήζνπλ θάπνηε, ηώξα καο πνπιάο θαη κνύξε! Επίπεδν 2 ν (ιίγν πην ςειά) - Γηαηί ζπκβαίλεη ην θαηλόκελν Doppler; Γηόηη ν θηλνύκελνο παξαηεξεηήο "κεηξάεη" δηαθνξεηηθή ηαρύηεηα ήρνπ από ηελ πξαγκαηηθή, ελώ όηαλ θηλείηαη ε πεγή, ν αθίλεηνο παξαηεξεηήο "κεηξάεη" δηαθνξεηηθό κήθνο θύκαηνο από ην πξαγκαηηθό.

5 Όηαλ θηλνύληαη θαη νη δύν ηη ζπρλόηεηα θαη ηη κήθνο θύκαηνο "κεηξάεη" ν παξαηεξεηήο; Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εθπεκπόκελνπ ήρνπ γίλεηαη αληηιεπηή κε δηαθνξεηηθή ηηκή από ηνλ παξαηεξεηή; Σην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ν παξαηεξεηήο "κεηξάεη" ηνλ ίδην αξηζκό κεθώλ θύκαηνο πνπ εθπέκπεη ε πεγή; - Τη γίλεηαη αλ ππάξρεη αλάθιαζε ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο; Η αλαθιαζηηθή επηθάλεηα (πρ έλαο ηνίρνο) ιεηηνπξγεί σο δεπηεξεύνπζα πεγή ήρνπ, δειαδή εθπέκπεη έλα ζήκα ίδηαο ζπρλόηεηαο κε εθείλν πνπ δέρηεθε, αιιά πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. - Κη αλ ε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα θηλείηαη; Έρεη λόεκα θηλνύκελε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα; Μα ζηνπο ππέξερνπο ην ηνίρσκα ηεο θαξδηάο ηνπ εκβξύνπ κήπσο είλαη θάηη ηέηνην; Φύιιν εξγαζίαο 1. Γύν απηνθίλεηα Α θαη Β θηλνύληαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα π Α = π Β = 20m/s, πιεζηάδνληαο πξνο αθίλεην παξαηεξεηή Γ, όπσο ζην ζρήκα. Σην απηνθίλεην Β έρεη πξνζαξκνζζεί ζεηξήλα πνπ παξάγεη ήρν ζπρλόηεηαο f s = 3200Ηz. Η ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη π = 340m/s. i) Να ππνινγίζεηε ηηο ζπρλόηεηεο ηνπ ήρνπ πνπ αθνύλε ν παξαηεξεηήο Γ, ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ Β θαη ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ Α. ii) Πνηα ηα αληίζηνηρα κήθε θύκαηνο ησλ δύν ήρσλ πνπ αθνύλε νη παξαηεξεηέο; 2. Ένα ηπένο καηεςθύνεηαι ππορ ένα ηούνελ και εκπέμπει ήσο ζςσνόηηηαρ f s. Ο ήσορ ανακλάηαι από ηον καηακόπςθο ηοίσο. α) Αν ο ακίνηηορ παπαηηπηηήρ Π 1 ακούει ηον ήσο από ηο ηπένο με ζςσνόηηηα f 1 και ηον ήσο από ανάκλαζη με ζςσνόηηηα f 1, να αποδείξηε όηι f 1 =f 1. β) Αν ο ακίνηηορ παπαηηπηηήρ Π 2 ακούει ηον ήσο από ηο ηπένο με ζςσνόηηηα f 2 και ηον ήσο από ανάκλαζη με ηον ηοίσο με ζςσνόηηηα f 2, να αποδείξηε όηι: f 2 > f s > f 2.

6 γ) Αλ ν κεραλνδεγόο αθνύεη ηνλ ήρν από αλάθιαζε κε ζπρλόηεηα f Α λα απνδείμηε όηη : f Α = (π+π s )/(π-π s ) f 3. Ηρεηηθή πεγή θηλείηαη πάλσ ζε επζεία, ε νπνία είλαη θάζεηε ζε επίπεδε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα. Η πεγή εθπέκπεη ήρν ζπρλόηεηαο f s =1000 Hz θαη θηλείηαη πξνο ηελ αλαθιαζηηθή επηθάλεηα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π s =40 m/s. Η αλαθιαζηηθή επηθάλεηα θηλείηαη πξνο ηελ πεγή κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π 0 =40 m/s. Μεηαμύ ηεο πεγήο θαη ηεο αλαθιαζηηθήο επηθάλεηαο ππάξρεη παξαηεξεηήο Α, ν νπνίνο θηλείηαη πξνο ηελ πεγή κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π 1 =20 m/s. Πίζσ από ηελ πεγή ππάξρεη παξαηεξεηήο Β, ν νπνίνο θηλείηαη αληίξξνπα από ηελ πεγή κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π 2 =10 m/s. 1) Γηα ηνλ παξαηεξεηή Α λα ππνινγηζζνύλ ε ζπρλόηεηα θαη ην κήθνο θύκαηνο ηνπ ήρνπ πνπ ιακβάλεη απ επζείαο από ηελ πεγή θαζώο θαη ηνπ ήρνπ πνπ ιακβάλεη από αλάθιαζε. 2) Όκνηα γηα ηνλ παξαηεξεηή Β λα ππνινγηζζνύλ ε ζπρλόηεηα θαη ην κήθνο θύκαηνο ηνπ ήρνπ πνπ ιακβάλεη απ επζείαο από ηελ πεγή θαζώο θαη ηνπ ήρνπ πνπ ιακβάλεη από αλάθιαζε. 3) Αλ ε πεγή εθπέκπεη ερεηηθό ζήκα δηάξθεηαο 20 s, γηα πόζν ρξόλν ιακβάλεη ην ζήκα απ επζείαο από ηελ πεγή ν παξαηεξεηήο Α θαη γηα πόζν ν παξαηεξεηήο Β; Αγλνείζηε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη από αλάθιαζε. 4) Σε ρξνληθή δηάξθεηα 10s πόζα θύκαηα εθπέκπνληαη από ηελ πεγή, πόζα ιακβάλεη ν παξαηεξεηήο Α απ επζείαο από ηελ πεγή, πόζα ν Β απ επζείαο από ηελ πεγή θαη πόζα πέθηνπλ ζηελ αλαθιαζηηθή επηθάλεηα; 5) Μεηαμύ ηεο πεγήο θαη ηεο αλαθιαζηηθήο επηθάλεηαο βξίζθεηαη 3νο παξαηεξεηήο Γ, ν νπνίνο ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο ηελ πεγή κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α=10 m/s 2 απέρεη από απηή 900m. Να βξεζεί ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζπρλόηεηαο πνπ αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο Γ θαη ν αξηζκόο ηωλ

7 θπκάηωλ πνπ ιακβάλεη ν παξαηεξεηήο Γ απ επζείαο από ηελ πεγή κέρξη λα ηελ ζπλαληήζεη; Γίλεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ σο πξνο ηνλ αέξα π=340 m/s.

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ:

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ [1] ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΚΗΗ Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ύζηεκα πνκπνύ-δέθηε Γηάδνζε ππεξήρσλ ζηνλ αέξα Αλάθιαζε ζε ζηεξεά ζώκαηα Μέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ RICHARD FEYNMAN Nobel Prize in Physics 1965 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40 Πεξηερόκελα Νόκνο ηνπ Χκ. ει. Καλόλεο Kirchoff. ει. 4 πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 3 πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 4 Υαξαθηεξηζηηθά Δλαι. Ρεύκαηνο. ει. 45 Κπθιώκαηα Δλαιιαζζόκελνπ Ρεύκαηνο. ει. 68 Σξηθαζηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα