ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη"

Transcript

1 ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. g Γ gσ 6. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζηε Γε ζεσξεζεί ακειεηέα, ηόηε ν ρξόλνο πηώζεο κίαο κεηαιιηθήο ζθαίξαο, πνπ αθήλεηαη από ύςνο 2,5 m, πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη ηεο Σειήλεο αληίζηνηρα, ζα είλαη: α) κεγαιύηεξνο ζηε Γε β) ίδηνο ζηε Γε θαη ζηε Σειήλε γ) κεγαιύηεξνο ζηε Σειήλε. Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 Β2. Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο ρξόλνπ γηα έλα απηνθίλεην (Α) θαη κία κνηνζηθιέηα (Μ) πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα. υ (m/s) (A) (M) 0 t 1 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s t1 α) Τν απηνθίλεην δηαλύεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ηε κνηνζηθιέηα. β) Η κνηνζηθιέηα δηαλύεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ην απηνθίλεην. γ) Η κνηνζηθιέηα θαη ην απηνθίλεην δηαλύνπλ ίζα δηαζηήκαηα. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 4 Μονάδες 9

2 ΘΔΜΑ Γ Έλα ζηδεξέλην θηβώηην κάδαο m = 100 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζην έδαθνο. Σην θηβώηην αζθείηαη θαηαθόξπθε δύλακε F πξνο ηα πάλσ ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ην ύςνο y από ην έδαθνο ζύκθσλα κε ηε ζρέζε F = y (SI). Η δύλακε F ζηακαηάεη λα αζθείηαη ακέζσο κεηά ην κεδεληζκό ηεο. m Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 s 2 Να ππνινγίζεηε: θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Γ1) ηελ ηηκή ηνπ ύςνπο y 1 ζην νπνίν κεδελίδεηαη ε δύλακε F θαη λα γίλεη ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο F ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο. Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F από y=0 έσο y 1. Γ3) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ζην ύςνο y 1, Γ4) ην κέγηζην ύςνο από ην έδαθνο πνπ θζάλεη ην θηβώηην. Μονάδες 6 Μονάδες 6 Μονάδες 7 Μονάδες 6

3

4

5 ΘΔΜΑ B Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη 6,25 θνξέο κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο. Τν βάξνο ελόο κεηαιιηθνύ θύβνπ, όπωο κεηξάηαη κε ην ίδην δπλακόκεηξν, ζηε Γε είλαη Β Γ θαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο είλαη Β Σ. Αλ ζηνλ ίδην θύβν, αζθεζεί νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F πνπ αξρηθά εξεκεί πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο απηόο ζα θηλεζεί κε επηηάρπλζε κέηξνπ a Γ. Αλ αζθεζεί νξηδόληηα δύλακε ίδηνπ κέηξνπ F ζηνλ ίδην θύβν πνπ αξρηθά εξεκεί πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο απηόο ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε κέηξνπ a Σ. Η επίδξαζε ηνπ αέξα, όπνπ ππάξρεη ζεωξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Γηα ηα κέηξα ηωλ βαξώλ θαη ηωλ επηηαρύλζεωλ πνπ απνθηά ν θύβνο ηζρύνπλ νη ζρέζεηο: α) Β Γ = 6,25 Β Σ θαη a Γ = 6,25 a Σ β) Β Γ = 6,25 Β Σ θαη a Γ = a Σ γ) Β Γ =Β Σ θαη a Γ = 6,25 a Σ Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 B2. Μία κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεηε ζηελ ζέζε x = 0 s ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x x. Η κπίιηα ηε m / s ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, αξρίδεη λα θηλείηαη θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό 10 δηάγξακκα. Με s θαη Δx ζπκβνιίδνπκε αληίζηνηρα ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ε κπίιηα θαη ηε κεηαηόπηζε ηεο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0s 30 s t s Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Γηα ηηο ηηκέο ηωλ κεγεζώλ s θαη Δx ηζρύεη: α) s = Δx = 125 m β) s = 30 m θαη Δx = 10 m γ) s = 125 m θαη Δx = 75 m. Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 9

6 ΘΔΜΑ Γ Μηθξό ζώκα κάδαο m = 400 g βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιί- F (N) ζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,25. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F ζηαζεξήο ηηκήο κε ηνλ ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα t (s) m Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 s 2 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: Γ1) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 3 s, Γ2) ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s 5 s, Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s 5 sec, Γ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 3 s. Μονάδες 8 Μονάδες 5 Μονάδες 5 Μονάδες 7

7

8

9 ΘΔΜΑ Β Β1. H επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη g = 9,8 m/s 2 ελώ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Δία g Δ = 25,9 m/s 2. Οη παξαθάηω δύν ζηήιεο αλαθέξνληαη ζηελ ειθηηθή βαξπηηθή δύλακε πνπ αζθεί ν πιαλήηε Δίαο ζε έλαλ αζηξνλαύηε, θαζώο θαη ζηε κάδα ηνπ αζηξνλαύηε, όηαλ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Δλκηική δύναμε ποσ αζκεί ο πλανήηες Γίας Μάδα ηοσ αζηροναύηε ζηον ζηον Αζηροναύηε Πλανήηε Γία Μεγαιύηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ ειθηηθή δύλακε πνπ Ίδηα κε απηήλ ζηε Γε α) αζθείηαη ζηνλ αζηξνλαύηε από ηε Γε όηαλ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηά ηεο Μεγαιύηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ ειθηηθή δύλακε πνπ Μεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ ζηε Γε β) αζθείηαη ζηνλ αζηξνλαύηε από ηε Γε όηαλ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηά ηεο Ίζε κε ηελ ειθηηθή δύλακε πνπ αζθείηαη ζηνλ Μεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ ζηε Γε γ) αζηξνλαύηε από ηε Γε όηαλ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηά ηεο Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β 2. Σώκα πνπ θηλείηαη έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 1 J. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Aλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο δηπιαζηαζηεί ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ζα απμεζεί θαηά: α) 3 J β) 4 J γ) Δελ επαξθνύλ ηα ζηνηρεία γηα λα δνζεί απάληεζε Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 4 Μονάδες 9

10 ΘΔΜΑ Γ Έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 5 kg θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή πνπ ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ νξηδόληηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Οx θαη F(N) 30 θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 0 = 4 m/s, αζθείηαη ζε απηό, κέζω ηεληωκέλνπ ζρνηληνύ, νξηδόληηα δύλακε F ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηελ ηαρύηεηα 0. Η ηηκή ηεο δύλακεο F ,5 x(m) κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,2. m Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 s 2 Να ππνινγίζεηε: θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Γ1) Τελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m θαη όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 7,5 m, Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηε κεηαηόπηζε από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x =5 m, Γ3) ην έξγν ηεο ηξηβήο από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x = 5 m, Μονάδες 6 Μονάδες 7 Μονάδες 5 Γ4) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε x = 5 m θαη λα δηθαηνινγήζεηε γηαηί απηή ε ηηκή απνηειεί ην κέγηζην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ κεηαμύ ηωλ ζέζεωλ x = 0 m θαη x = 7,5 m. Μονάδες 7

11

12

13 ΘΔΜΑ Β B1. Μία ζηδεξέληα ζπκπαγήο ζθαίξα (Α) θαη έλα κπαιάθη ηνπ πηλγθ-πνλγθ (Β) αθήλνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή από ην κπαιθόλη ηνπ 1 νπ νξόθνπ ελόο θηηξίνπ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεωξεζεί ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) ζηαζεξή, ηόηε: α) ε ζθαίξα (Α) θηάλεη ζην έδαθνο γξεγνξόηεξα από ην κπαιάθη, γηαηί έρεη κεγαιύηεξε κάδα. β) ην κπαιάθη (Β) θηάλεη ζην έδαθνο γξεγνξόηεξα, γηαηί έρεη κηθξόηεξε κάδα θαη ζπλεπώο ζα απνθηήζεη κεγαιύηεξε επηηάρπλζε. γ) ηα δύν ζώκαηα θηάλνπλ ηαπηόρξνλα γηαηί o ιόγνο W m, δειαδή ν ιόγνο ηνπ βάξνπο ηνπο W, πξνο ηε κάδα ηνπο m, είλαη ίδηνο θαη γηα ηα δπν ζώκαηα. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β2. Σην παξαθάηω ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο ρξόλνπ δύν νρεκάηωλ Α θαη Β, πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα. 0 A B 0 t t 0 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε Γηα ηα κέηξα ηωλ επηηαρύλζεωλ ηωλ δύν νρεκάηωλ ηζρύεη: α) Μεγαιύηεξε επηηάρπλζε έρεη ην όρεκα (Α). β) Τα δύν νρήκαηα έρνπλ ηελ ίδηα επηηάρπλζε. γ) Μεγαιύηεξε επηηάρπλζε έρεη ην όρεκα (Β). Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 4 Μονάδες 9

14 ΘΔΜΑ Γ Έλα μύιηλν θηβώηην κάδαο m = 50 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζηε ζέζε x = 0 m πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κε κέηξν 150 N, πξνο ηα δεμηά. Αθνύ ην θηβώηην κεηαηνπηζηεί θαηά Δx 1 = 20 m ε δύλακε F θαηαξγείηαη αθαξηαία. Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην θηλείηαη θαηά Δx 2 = 10 m θαη ζηακαηά. m Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 s 2 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Γ1) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηελ κεηαηόπηζε Δx 1 = 20 m. Μονάδες 6 Γ2) Δμεγείζηε γηαηί ην έξγν ηεο ηξηβήο γηα όιε ηε δηαδξνκή Γx 1 +Γx 2 είλαη αληίζεην από ην έξγν ηεο δύλακεο F πνπ ππνινγίζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα. Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακε ηεο ηξηβήο. Μονάδες 6 Μονάδες 6 Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ ηελ ζηηγκή πνπ θαηαξγείηαη ε δύλακε F. Μονάδες 7

15

16

17 ΘΔΜΑ Β Β1) Έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύγξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ, ν νπνίνο ζεωξνύκε όηη ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x x. Τν απηνθίλεην μεθηλά από ηε ζέζε x o = 40m θαη θηλνύκελν επζύγξακκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε x 1 = m θαη ζην ηέινο θαηαιήγεη ζηε ζέζε x 2 = + 40 m. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ θίλεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλω είλαη ίζε κε: α) 360 m β) 80 m γ) 80 m Μονάδες 4 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 Β2) Έλα ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν θαη βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 ελόο νξηδόληηνπ άμνλα x x. Σην ζώκα αζθνύληαη δπλάκεηο, ηωλ νπνίωλ ε ζπληζηακέλε είλαη νξηδόληηα, νπόηε ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x x. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε x 3 = 3x 1 : α) έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 κέρξη ηε ζέζε x 3 = 3x 1. β) είλαη ίζε κε κεδέλ. γ) είλαη κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε x 1. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. ΣF F o F o 0 x 1 2x 3x x 1 1 Μονάδες 5 Μονάδες 8

18 ΘΔΜΑ Γ Έλα θηβώηην κάδαο 50 kg είλαη αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθνύκε ζην θηβώηην κέζω λήκαηνο κηα νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο, ην κέηξν ηεο νπνίαο απμάλεηαη, μεθηλώληαο από ηελ ηηκή κεδέλ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 5 ην κέηξν δύλακεο είλαη ίζν κε 250 Ν θαη ηόηε ην θηβώηην κόιηο πνπ αξρίδεη λα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην δάπεδν. Γ1) Να βξείηε ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο (νξηαθή ηξηβή) πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ. Μονάδες 5 Τε ρξνληθή ζηηγκή t 1 ζηαζεξνπνηνύκε ην κέηξν ηεο δύλακεο ζηελ ηηκή πνπ έρεη εθείλε ηε ζηηγκή, νπόηε ην θηβώηην ζηε ζπλέρεηα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην δάπεδν, θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t 2 = 15 s έρεη αλαπηύμεη ηαρύηεηα ίζε κε 10 m/s. Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ην θηβώηην νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην δάπεδν. Μονάδες 6 Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. Μονάδες 6 Γ4) Τε ζηηγκή t 2, ην λήκα θόβεηαη, νπόηε ζηε ζπλέρεηα ην θηβώηην νιηζζαίλεη κέρξη λα ζηακαηήζεη. Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ηεο ηξηβήο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην θηβώηην ζηακαηά λα θηλείηαη. Μονάδες 8 Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2.

19

20

21 ΘΔΜΑ Β Β 1. Από έλα ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο βάιινληαη θαηαθόξπθα δπν ζθαίξεο Α θαη Β κε ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Η ζθαίξα Α βάιιεηαη πξνο ηα πάλσ θαη ε ζθαίξα Β πξνο ην έδαθνο. Αλ γλσξίδεηε όηη m B = 2 m A θαη ζεσξήζεηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ W A είλαη ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο Α θαη W B ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο Β κέρξη νη ζθαίξεο λα θηάζνπλ ζην έδαθνο ηζρύεη: 1 α) W A = W B 2 β) W Α = W Β γ) W Α =2 W Β Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 Β 2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. ζηηγκή, Τν θηβώηην θηλείηαη κε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ηε ρξνληθή α) 10 s β) 15 s γ) 20 s Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 9

22 ΘΔΜΑ Γ Ο ζπξκόο ελόο πξναζηηαθνύ ηξέλνπ απνηειείηαη από ηε κεραλή κε κάδα 6000kg θαη δπν βαγόληα πνπ ην θαζέλα έρεη κάδα m=2000kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ην ηξέλν μεθηλά από ην ζηαζκό θαη θηλείηαη ζε νξηδόληηεο επζύγξακκεο ζηδεξνηξνρηέο αξρηθά κε ζηαζεξή επηηάρπλζε νπόηε ζε ρξνληθό δηάζηεκα 10 s θηάλεη ζε θσηεηλό ζεκαηνδόηε πνπ απέρεη 100 m από ην ζηαζκό. Σηε ζπλέρεηα ην ηξέλν θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέρξη ηνλ επόκελν ζεκαηνδόηε. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζεσξνύκε όηη ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηεο δύλακεο F πνπ αζθεί ε κεραλή ζην ηξέλν είλαη ζηαζεξή. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ελώ αζθείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαιήο θίλεζεο. Να ππνινγίζεηε θαηά ηελ επηηαρπλόκελε θίλεζε ηνπ ηξέλνπ: Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο. Μονάδες 6 Γ2) ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο ζπληζηώζαο ηεο δύλακεο F. Μονάδες 6 Γ3) ην κέηξν θαη ηε θαηεύζπλζε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην πξώην βαγόλη από ηε κεραλή ηνπ ηξέλνπ θαη από ην δεύηεξν βαγόλη, κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ηα ελώλεη. Μονάδες 7 Καηά ηελ θίλεζε ηνπ ηξέλνπ κεηαμύ ησλ ζεκαηνδνηώλ λα ππνινγίζεηε, Γ4) ηελ ηζρύ πνπ αλαπηύζζεη ε κεραλή ηνπ ηξέλνπ. Μονάδες 6

23

24

25 ΘΔΜΑ Β Β1) Μηα νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F αζθείηαη ζε έλα ζώκα κάδαο m 1 θαη ην ζώκα θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε ίζε κε α. Αλ ε ίδηα νξηδόληηα δύλακε αζθεζεί ζε δεύηεξν ζώκα α κάδαο m 2, ηόηε απηό θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε ίζε κε. 2 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Γηα ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ ηζρύεη ε ζρέζε: m2 α) m 1 = m 2 β) m 1 = 2m 2 γ) m1 2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β2) Γύν καζεηέο, ν Αρηιιέαο (Α) θαη ε Βίθπ (Β), θηλνύληαη επ- υ ζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη 2υ πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Τα δηαζηήκαηα s Α θαη s Β, πνπ έρνπλ δηαλύζεη ν Αρηιιέαο θαη ε υ 0 t 1 Β A t Βίθπ αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 t1, ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: α) s A s β) sa 3 s γ) sa 2 2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. s Μονάδες 4 Μονάδες 9

26 ΘΔΜΑ Γ Από ηελ ηαξάηζα κηαο ηεηξαώξνθεο πνιπθαηνηθίαο αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα κηα ζθαίξα κάδαο 5 kg. Η ζθαίξα ρηππά ζην έδαθνο θαη α- λαπεδά κέρξη ην ηαβάλη ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ, όπνπ θαη κεδελίδεηαη ζηηγκηαία ε ηαρύηεηα ηεο. Τν ύςνο ηνπ ηζνγείνπ, όπσο θαη θάζε νξόθνπ είλαη ίζν κε 3 m θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2. Να ζεσξήζεηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην νξηδόληην δάπεδν, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 4νο 3νο 2νο 1νο ηζόγεην Γ1) ηε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε, Μονάδες 6 Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην νξηδόληην δάπεδν, Μονάδες 6 Γ3) ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθέζεθε ειεύζεξε, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην ηαβάλη ηνπ ηξίηνπ νξόθνπ, Μονάδες 6 Γ4) πόζν ηνηο εθαηό κεηώζεθε ε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο, εμαηηίαο ηεο ζύγθξνπζήο ηεο κε ην δάπεδν. Μονάδες 7

27

28

29 ΘΔΜΑ Β Β1) Έλαο καζεηήο θνξώληαο ηα παγνπέδηια ηνπ θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληηα πίζηα παγνδξνκίνπ. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πωο x κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηνπ καζεηή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ καζεηή ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t 1 θαη t 2, είλαη Κ 1 θαη Κ 2 αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: t1 t2 t α) Κ 1 > Κ 2 β) Κ 1 = Κ 2 γ) Κ 1 < Κ 2 Μονάδες 4 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 Β2) Γύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2, κε κάδεο m 1 θαη m 2 (m 2 = 2m 1 ) αληίζηνηρα, είλαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη ζε θάζε ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε, ζην Σ 1 κέηξνπ F 1 θαη αληίζηνηρα ζην Σ 2 κέηξνπ F 2. Σην δηπιαλό δηά- υ 2υ 1 υ 1 Σ 1 Σ 2 γξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ, θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ην ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηωλ ζωκάηωλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 0 t 1 t Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. Γηα ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ ηζρύεη ε ζρέζε: F2 α) F 1 = F 2 β) F 1 = 2F 2 γ) F1 2 Μονάδες 4 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 9

30 ΘΔΜΑ Γ Γύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 κε κάδεο m 1 = 10 kg θαη m 2 = 30 kg βξίζθνληαη αθίλεηα ζηα ζεκεία Α, Β ελόο ιείνπ νξηδόληηνπ δαπέδνπ θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d = 8 m. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθνύληαη ζηα ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 νη δπλάκεηο F 1 = 40 Ν θαη F2 = 90 N αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ηε δηεύζπλζε ηεο επζείαο πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α, Β. Τα ζώκαηα, όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα, αξρίδνπλ λα θηλνύληαη θαηά κήθνο απηήο ηεο επζείαο θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, κε ην Σ 2 λα είλαη κπξνζηά από ην Σ 1,. Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη θάζε ζώκα. Μονάδες 6 Γ2) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη θάζε ζώκα, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 4 s. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ K K ζηηγκή πνπ ηα δύν ζώκαηα ζα ζπλαληεζνύλ. 1 2 Μονάδες 6 ηωλ δύν ζωκάηωλ, ηε ρξνληθή Μονάδες 6 Γ4) Να βξείηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ην ζώκα Σ 1 ζα πξνεγείηαη ηνπ Σ 2 θαηά 10 m. (Θεωξήζηε όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξνζπεξλά ην Σ 1 ην Σ 2, ηα ζώκαηα δελ έξρνληαη ζε επαθή) Α 1 2 F1 d Β F 2 Μονάδες 7

31

32

33

34 ΘΔΜΑ Β Β1) Έλα ζώκα κάδαο m αθήλεηαη ειεύζεξν λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξνύκε ην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ ύςνπο y από ην έδαθνο: α) ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. γ) ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 0 y Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β2) Έλα απηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Τν απηνθίλεην ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 1 νπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s 1, ελώ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2 νπ δεπηεξνιέπηνπ δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s 2. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Γηα ηα δηαζηήκαηα s 1 θαη s 2 ηζρύεη ε ζρέζε: α) s 1 = 2s 2 β) s 2 = 2s 1 γ) s 2 = 3s 1 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 4 Μονάδες 9

35 ΘΔΜΑ Γ Γύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην θαζέλα, νιηζζαίλνπλ πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδνπλ ίζε θαηά κέηξν ηξηβή, ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε 100 Ν. Τα ζώκαηα θηλνύληαη πάλσ ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο ώζηε λα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 πνπ ηα ζώκαηα δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β ηεο επζείαο έρνληαο ηαρύηεηεο κέηξνπ υ ν1 = 12 m/s θαη υ ν2 = 8 m/s αληίζηνηρα, θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d = 150 m, αζθνύληαη ζ απηά δπλάκεηο F 1 θαη F 2 αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, νπόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 2 s ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο θάζε ζώκαηνο έρεη δηπιαζηαζηεί. Να ππνινγίζεηε: Γ1) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ νξηδόληηνπ δαπέδνπ. Γ2) ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ F 1 θαη F 2. υ o,2 o,1 F 1 F 2 1 d υ 2 Μονάδες 5 Μονάδες 8 Γ3) πόζν απέρνπλ ηα ζώκαηα, ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1. Γ4) ηελ νιηθή θηλεηηθή ησλ ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1. Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2. Μονάδες 6 Μονάδες 6

36

37

38

39 ΘΔΜΑ Β Β1) Καηά ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο γηα ηε κειέηε ηεο επζύγξακκεο θίλεζεο, θσηνγξαθήζακε κηα ζθαίξα ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηεο θαη πήξακε ηελ παξαθάησ εηθόλα. Σηελ εηθόλα απηή θαίλεηαη ε ζέζε ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, θαζώο θαη νη δηαδνρηθέο ηεο ζέζεηο ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπνπ ην θαζέλα είλαη ίζν κε 0,1 s. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Παξαηεξώληαο ηελ παξαπάλσ εηθόλα, ε κέζε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ζηηγκή t 1 = 0,5 s ππνινγίδεηαη ίζε κε: α) 30 cm/s β) 25 cm/s γ) 18 cm/s Μονάδες 4 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Β2) Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο m Α = m θαη m Β = 2m, αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα από ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υ Α θαη υ Β. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη ζθαίξεο Α, Β θηάλνπλ ζην έδαθνο έρνπλ θηλεηηθέο ελέξγεηεο Κ Α θαη Κ Β αληίζηνηρα θαη ηζρύεη: α) Κ Α = Κ Β β) Κ Α = 2Κ Β γ) K K 2 Β Μονάδες 4 A 2h B h Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 9

40 ΘΔΜΑ Γ Γύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην θαζέλα, θηλνύληαη ζε παξάιιειεο ηξνρηέο ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν, κε αληίζεηε θνξά Τα ζώκαηα εκθαλίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο κε ην δξόκν. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη ηα ζώκαηα ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α, Β ηνπ δξόκνπ ηα νπνία κεηαμύ ηνπο απέρνπλ νξηδόληηα απόζηαζε ίζε κε d. Αλ ηα ζώκαηα δέρνληαη ηελ ίδηα θαηά κέηξν δύλακε F = 80 N, ηόηε θηλνύληαη κε ζηαζεξέο ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ υ = 40 m/s θαη γηα λα θαιύςεη ην Σ 1 ηε δηαδξνκή (θαη αληίζηνηρα ην Σ 2 ηε δηαδξνκή ), απαηηείηαη ρξόλνο ίζνο κε 5 s. Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε d κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α, Β, Μονάδες 5 Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ δξόκνπ. Μονάδες 6 Έζησ όηη ηώξα ηα ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 είλαη αθίλεηα ζηα ζεκεία Α θαη Β θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 α- ζθνύληαη ζ απηά δπλάκεηο κε κέηξα F 1 = 180 N θαη F 2 = 140 N αληίζηνηρα. F F 1 2 F 1 F 2 Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο θάζε ζώκαηνο, Μονάδες 6 Γ4) Να βξείηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα ζώκαηα ζα βξεζνύλ πάιη ζε νξηδόληηα απόζηαζε ίζε κε d. Μονάδες 8 Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s

41

42

43

44 ΘΔΜΑ Β Β 1. Δξγάηεο ζπξώρλεη θηβώηην κάδαο m πάλσ ζε νξηδόληην δξόκν αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα δύλακε. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη δηαλύεη δηάζηεκα S. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ δξόκνπ θαη ηνπ θηβσηίνπ είλαη μ. H επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηνλ εξγάηε ζην θηβώηην είλαη ίζε κε: α) 0 β) m g S γ) κ m g S Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μονάδες 8 Β 2. Κηβώηην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν κε ηαρύηεηα ε ηηκή ηεο νπνίαο δίδεηαη από ηε ζρέζε υ =5 t (SI). Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλνληαη ηξία δηαγξάκκαηα κε ηε ηηκή δύλακεορξόλνπ ηα Α, Β θαη Γ. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Τν δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεη ηε ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην είλαη: α) ην Α β) ην Γ γ) ην Β Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 9

45 ΘΔΜΑ Γ Μηα αληιία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλεβάδεη 600 kg λεξνύ ζε έλα ιεπηό από πεγάδη βάζνπο 20 m. Τν λεξό μεθηλά από ηελ εξεκία, θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη θηάλεη ζην ζηόκην ηνπ m πεγαδηνύ κε ηαρύηεηα υ 20 κε ηελ νπνία θαη εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Γίλεηαη s m ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 s 2 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ είλαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: Γ1) ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία αλπςώλεηαη ην λεξό. Μονάδες 6 Γ2) ηελ αλπςσηηθή δύλακε πνπ αζθείηαη από ηελ αληιία ζηε κάδα ηνπ λεξνύ πνπ αληιείηαη θάζε ιεπηό. Μονάδες 6 Γ3) Τε κέζε ηζρύ πνπ αλαπηύζζεη ε αληιία Μονάδες 7 Γ4) ην κέγηζην ύςνο πνπ θηάλεη ην λεξό από ην ζηόκην ηνπ πεγαδηνύ. Μονάδες 6

46

47

48 ΘΔΜΑ Β Β 1. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν θαη ζηελ εηθόλα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ από 0-30s είλαη: α) 300m β) 600m γ) 900m Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 Β 2. Ψαξάο ηξαβά κηα βάξθα πξνο ηε μεξά κε ηε βνήζεηα ελόο ζθνηληνύ, αζθώληαο ζε απηή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ 100Ν, νπόηε ε βάξθα πιεζηάδεη πξνο ηελ αθηή κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θηλνύκελε θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ ζθνηληνύ. Θεσξνύκε όηη ην ζθνηλί δελ έρεη κάδα θαη παξακέλεη νξηδόληην όζν ε βάξθα θηλείηαη. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζηε θίλεζε ηεο βάξθαο δελ ιακβάλεηαη ππόςε. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η βάξθα αζθεί δύλακε ζηε ζάιαζζα ηεο νπνίαο ε νξηδόληηα ζπληζηώζα, α) είλαη νκόξξνπε κε ηελ F θαη έρεη κέηξν 100Ν β) είλαη αληίξξνπε κε ηελ F θαη έρεη κέηξν 100Ν γ) Η βάξθα δελ αζθεί δύλακε ζηε ζάιαζζα Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 4 Μονάδες 9

49 ΘΔΜΑ Γ Αεξόζηαην πνπ άδεην έρεη κάδα m 1 = 100 Kg πεξηέρεη ζην θαιάζη ηνπ πιηθά θαη επηβάηεο ζπλνιηθήο κάδαο m 2 = 400 Kg. Τν αεξόζηαην δηαηεξείηαη αθίλεην κε ηε βνήζεηα δπν θαηαθόξπθσλ ζθνηληώλ θαη κε ην θαιάζη ηνπ λα βξίζθεηαη ζην ζεκείν Ο θαη ζε ύςνο h = 10 m από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σην αεξόζηαην αζθείηαη θαηαθόξπθε δύλακε από ηνλ αέξα ε ηηκή ηεο νπνίαο δίλεηαη από ηε ζρέζε F = x (F ζε Ν θαη x ζε m), όπνπ ην x είλαη ε ζέζε ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα Οx κε ζεηηθή θνξά πξνο ηα πάλσ (δει. ην ζεκείν Ο ζεσξείηαη σο ε ζέζε x=0 m). Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ηα ζθνηληά ιύλνληαη θαη ην αεξόζηαην αξρίδεη λα αλπςώλεηαη m θαηαθόξπθα. Δίλεηαη όηη g 10 θαη 26 5,1. s 2 Να ππνινγίζεηε: Γ1) Τε ηάζε θάζε ζθνηληνύ όηαλ ην αεξόζηαην είλαη αθίλεην (ηα δπν ζθνηληά αζθνύλ δπλάκεηο ίδηνπ κέηξνπ) Μονάδες 6 Γ2) Τελ επηηάρπλζε ηνπ αεξόζηαηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s. Μονάδες 5 Γ3) Τε ηαρύηεηα ηνπ αεξόζηαηνπ όηαλ ην θαιάζη ηνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο Η = 110 m από ην έδαθνο. Μονάδες 8 Γ4) Όηαλ ην αεξόζηαην βξίζθεηαη ζε ύςνο Η = 110 m αθήλεηαη από ηνπο επηβάηεο έλαο ζάθνο άκκνπ ν νπνίνο θηλείηαη θαηαθόξπθα κε αξρηθή ηαρύηεηα, ηελ ηαρύηεηα πνπ είρε ην αεξόζηαην εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Καηά ηε θίλεζε ηνπ ζάθνπ ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζάθνπ θαζώο θαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηάλεη ζην έδαθνο. Μονάδες 6

50

51

52

53 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο-ρξόλνπ ζε κηα επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα ζε κπνξεί λα ππνινγηζζεί, α) κόλν ε επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ, β) κόλν ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, γ) ε επηηάρπλζε θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ, Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β 2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3s, α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x β) Ηξεκεί γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 9

54 ΘΔΜΑ Γ Αεξόζηαην πνπ άδεην έρεη κάδα m 1 = 160 Kg, κεηαθέξεη επηβάηε κε κάδα m 2 = 80 Kg θαη έλα ζάθν κε άκκν κάδαο m 3 = 10 Kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ην αεξόζηαην βξίζθεηαη αθίλεην ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη αξρίδεη λα αλπςώλεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο θαηαθόξπθεο δύλακεο F πνπ αζθείηαη από ηνλ αέξα.. Δίλεηαη όηη ην κέηξν ηεο F m είλαη 3000 Ν θαη g 10. s 2 Να ππνινγίζεηε: Γ1) Τελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία αλπςώλεηαη ην αεξόζηαην Μονάδες 6 Γ2) Τελ δύλακε πνπ αζθεί ζηνλ επηβάηε ην δάπεδν ηνπ θαιαζηνύ ηνπ αεξόζηαηνπ Μονάδες 5 Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην αεξόζηαην βξίζθεηαη ζε ύςνο Η = 100 m από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο αθήλεηαη ν ζάθνο κε άκκν ν νπνίνο θηλείηαη θαηαθόξπθα κε αξρηθή ηαρύηεηα, ηελ ηαρύηεηα πνπ είρε ην αεξόζηαην εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Καηά ηε θίλεζε ηνπ ζάθνπ ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: Γ3) Τν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ν ζάθνο κέρξη λα θηάζεη ζην κέγηζην ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο Μονάδες 7 Γ4) Τελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζάθνπ ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο Μονάδες 7

55

56

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Κεφάλαιο 1 ο : (Θέματα Δ στο 1 ο Κεφάλαιο) Καμπυλόγραμμες Κινήσεις Οριζόντια Βολή Ομαλή κυκλική κίνηση Κεντρομόλος επιτάχυνση Αεροπιάλο θηλείηαη ορηδόληηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 )

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 ) Β.1 Σηο πιο κάηυ διάγπαμμα παπιζηάνονηαι ηπειρ πεπιπηώζειρ Α, Β και Γ ανηιζηπεπηών μεηαβολών ηιρ οποίερ μποπεί να ςποζηεί ποζόηηηα ιδανικού αεπίος. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1 0 0 2 4 6 8 10 12 V (m 3 )

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ RICHARD FEYNMAN Nobel Prize in Physics 1965 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ

ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΚΟΠΟ Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο ελόηεηαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη, ην πείξακα ηνπ Oersted ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα