ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο"

Transcript

1 ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή θαη δελ θαηαιείπεηαη ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία αξκνδηόηεηα γηα ηελ έθδνζε εθηειεζηώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ν αθπξσηηθόο δηθαζηήο, ηεξώληαο ηνλ θαλόλα ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 1 ζηνηρ. α ηνπ Σπληάγκαηνο, αδπλαηεί λα ειέγμεη επζέσο ηελ, ππό κνξθή ηππηθνύ λόκνπ, αηνκηθή ξύζκηζε. Δύλαηαη, όκσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ελ όςεη ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο, ην νπνίν θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα παξνρήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, λα δέρεηαη σο πξνζβιεηή ελώπηόλ ηνπ θάζε πξάμε νξγάλνπ ηεο Δηνηθήζεσο ε νπνία εθδίδεηαη πξνο εθηέιεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηνλ λόκν, έζησ θαη αλ ε έθδνζή ηεο δελ πξνβιέπεηαη ξεηώο ζ απηόλ. [ ] 6. Δπεηδή, θαηά ηα άξζξα 95 παξ. 1 ζηνηρ. α ηνπ πληάγκαηνο θαη 45 παξ. 1 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α 8), ε αίηεζε αθπξώζεσο αζθείηαη θαηά ησλ εθηειεζηώλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. Σν ύληαγκα, πξνβιέπνληαο, κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 1 ζηνηρ. α, ηνλ αθπξσηηθό έιεγρν ησλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ κέζσ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο αηηήζεσο αθπξώζεσο, απνθιείεη ηελ άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ο απνθιεηζκόο ηνπ αθπξσηηθνύ ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηππηθνύ απιώο λόκνπ, δειαδή ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν λόκνο δελ ζεζπίδεη γεληθνύο θαλόλεο δηθαίνπ, αιι εηζάγεη αηνκηθέο ξπζκίζεηο, κε θσιπόκελνο ζε ηνύην από ην ύληαγκα (πξβ. ηδ 4362/1997 Οινκ.). Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή θαη δελ θαηαιείπεηαη ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία αξκνδηόηεηα γηα ηελ έθδνζε εθηειεζηώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ν αθπξσηηθόο δηθαζηήο, ηεξώληαο ηνλ θαλόλα ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 1 ζηνηρ. α ηνπ πληάγκαηνο, αδπλαηεί λα ειέγμεη επζέσο ηελ, ππό κνξθή ηππηθνύ λόκνπ, αηνκηθή ξύζκηζε. Γύλαηαη, όκσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ελ όςεη ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα παξνρήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, κνξθή ηεο νπνίαο είλαη θαη ν θαηά ην άξζξν 95 παξ. 1 ζηνηρ. α ηνπ πληάγκαηνο αθπξσηηθόο έιεγρνο, λα δέρεηαη σο πξνζβιεηή ελώπηόλ ηνπ θάζε πξάμε νξγάλνπ ηεο Γηνηθήζεσο ε νπνία εθδίδεηαη πξνο εθηέιεζε ησλ

2 νξηδνκέλσλ ζηνλ λόκν, έζησ θαη αλ ε έθδνζή ηεο δελ πξνβιέπεηαη ξεηώο ζ απηόλ. Σνύην δε δηόηη, άιισο, ν ζηγόκελνο από ηελ αηνκηθή ξύζκηζε ηνπ λόκνπ θαη κε δπλάκελνο λα δεηήζεη επζέσο ηελ αθύξσζή ηεο ζα απεζηεξείην ηνπ δηθαηώκαηνο γηα δηθαζηηθή πξνζηαζία, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ε δε, θαηά ην ύληαγκα, εμνπζία ηνπ λνκνζέηε λα ζεζπίδεη θαη αηνκηθέο ξπζκίζεηο δελ παξέρεηαη αλεμαξηήησο ησλ ζπλεπεηώλ πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ πξαγκάησζε ζπληαγκαηηθώλ επηηαγώλ θαη, επνκέλσο, δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα παξνρή δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Πάλησο, ζηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζηγνκέλσλ από αηνκηθέο ξπζκίζεηο λόκνπ θαη κε δπλακέλσλ λα δεηήζνπλ επζέσο ηελ αθύξσζή ηνπο δελ πθίζηαηαη, αλ ν λόκνο, πέξαλ ησλ αηνκηθώλ απηώλ ξπζκίζεσλ, πξνβιέπεη ηελ έθδνζε, ζπλαθώλ πξνο ηηο ξπζκίζεηο απηέο εθηειεζηώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ησλ νπνίσλ νη ζηγόκελνη δύλαληαη παξαδεθηώο λα δεηήζνπλ ηελ αθύξσζε θαη κέζσ ηεο πξνζβνιήο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ειεγρζεί παξεκπηπηόλησο ε πξνο ην ύληαγκα θαη ηνπο ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο θαλόλεο δηθαίνπ ζπκθσλία ησλ αηνκηθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ λόκνπ. Οη ύκβνπινη Δ. Γαιαλνύ, Γ. Παπακεληδειόπνπινο, Ν. αθειιαξίνπ, Γ. Πεηξνύιηαο, Γ. Μαξηλάθεο θαη Η. Εόκπνιαο, ππεζηήξημαλ, ηε γλώκε όηη αίηεζε αθπξώζεσο, κε ηελ νπνία δεηείηαη ε αθύξσζε δηαηάμεσλ ηππηθνύ λόκνπ, είλαη, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 20 παξ. 1, 95 παξ. 1 πεξ. α θαη 93 παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο θαη 45 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 18/1989, απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε. Σνύην ηζρύεη ζε θάζε πεξίπησζε, αλεμάξηεηα δειαδή από ηε θύζε ησλ ζεζπηδόκελσλ κε ηηο πξνζβαιιόκελεο δηαηάμεηο ξπζκίζεσλ σο γεληθώλ θαη απξόζσπσλ θαλόλσλ δηθαίνπ ή σο αηνκηθώλ ξπζκίζεσλ, ρσξίο, σο εθ ηνύηνπ, λα απαηηείηαη λα εμεηάδεηαη πξνεγνπκέλσο εάλ νη πξνζβαιιόκελεο δηαηάμεηο ηνπ ηππηθνύ λόκνπ πξνβιέπνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ηελ έθδνζε εθηειεζηώλ πξάμεσλ δηνηθεηηθήο αξρήο, πξνθεηκέλνπ, ζε αξλεηηθή πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηππνύκελεο γλώκεο, είηε λα ζεσξεζεί σο παξαδεθηώο ζπκπξνζβαιιόκελε κε ηελ αίηεζε αθπξώζεσο θάζε κε εθηειεζηή θαη κε πξνβιεπόκελε ζην λόκν πξάμε δηνηθεηηθήο αξρήο, είηε λα ζεσξεζεί όηη νη πξνζβαιιόκελεο δηαηάμεηο «εκπεξηέρνπλ αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο» θαη, ζπλεπώο, παξαδεθηώο θαη απηώλ, δειαδή θαηά ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ αζθείηαη αίηεζε αθπξώζεσο. Δηδηθόηεξα, ην ύληαγκα ζηα άξζξα 20 παξ. 1, 95 παξ. 1 πεξ. α θαη 93 παξ. 4 νξίδεη ηα εμήο: «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο από ηα δηθαζηήξηα θαη κπνξεί λα αλαπηύμεη ζ απηά ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηα δηθαηώκαηα ή ηα ζπκθέξνληά ηνπ, όπσο λόκνο νξίδεη» (άξζξν 20 παξ. 1), «ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αλήθνπλ ηδίσο: α) Ζ κεηά από αίηεζε αθύξσζε ησλ εθηειεζηώλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ γηα ππέξβαζε εμνπζίαο ή παξάβαζε λόκνπ» 2

3 (άξζξν 95 παξ. 1 πεξ. α ), «Σα δηθαζηήξηα ππνρξενύληαη λα κελ εθαξκόδνπλ λόκν πνπ ην πεξηερόκελό ηνπ είλαη αληίζεην πξνο ην ύληαγκα» (άξζξν 93 παξ. 4). ύκθσλα δε κε ην άξζξν 45 παξ. 1 ηνπ π.δ. 18/1989 «Ζ αίηεζε αθπξώζεσο γηα ππέξβαζε εμνπζίαο ή παξάβαζε λόκνπ επηηξέπεηαη κόλνλ θαηά ησλ εθηειεζηώλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ». Από ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνθύπηνπλ ηα εμήο: Με ην άξζξν 20 παξ. 1 θαηνρπξώλεηαη ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ην νπνίν όκσο αζθείηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ θαζνξίδνπλ άιιεο εηδηθέο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαη ν λόκνο, ππέξ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ξεηή επηθύιαμε. Με ηε δηάηαμε δε ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 1 πεξ. α ηνπ πληάγκαηνο θαζηεξώλεηαη, σο εηδηθόηεξε εθδήισζε ηνπ δηθαηώκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ε αίηεζε αθπξώζεσο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ησλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ. Ρεηώο ζηελ ελ ιόγσ δηάηαμε (θαζώο θαη ζε εθείλε ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 18/1989) νξίδεηαη όηη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αλήθεη ε αθύξσζε όρη θάζε πξάμεο, πξνεξρόκελεο από δηνηθεηηθή αξρή, αιιά κόλνλ ησλ «εθηειεζηώλ» πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ. πλεπώο, θαηά ηελ ξεηή απηή ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απαξάδεθηε, ζύκθσλα άιισζηε θαη κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αίηεζε αθπξώζεσο, ζηξεθόκελε θαηά κε εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο (όπσο είλαη ι.ρ. έλα δηνηθεηηθό έγγξαθν πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα, ην νπνίν, κε πξνβιεπόκελν από ηνλ λόκν, πεξηνξίδεηαη ζηελ γλσζηνπνίεζε λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο), δεδνκέλνπ όηη ζην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο δελ αλαγλσξίδεηαη, ρσξίο θακία εμαίξεζε, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ αθύξσζε κε εθηειεζηώλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ. Δμ άιινπ, ηέηνηα αξκνδηόηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο δελ κπνξεί βεβαίσο λα ζεκειησζεί κε ηελ επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο. Σνύην δε δηόηη αθ ελόο κελ ην ελ ιόγσ άξζξν θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο ινηπέο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαη ην λόκν, ρσξίο ην άξζξν απηό λα θαζηεξώλεη ζπγθεθξηκέλν κέζν δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, αθ εηέξνπ δε ε αθπξσηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο έρεη σο έξεηζκα ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 1 πεξ. α, ηνπ πληάγκαηνο, ε νπνία, πάλησο, απνθιείνληαο ξεηώο ηελ αίηεζε αθπξώζεσο θαηά κε εθηειεζηώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, σο εηδηθή, θαηηζρύεη. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, εάλ ζεσξεζεί όηη κε αίηεζε αθπξώζεσο, κε ηελ νπνία επηδηώθεηαη ε αθύξσζε δηαηάμεσλ ηππηθνύ λόκνπ, παξαδεθηώο ζπκπξνζβάιιεηαη θαη κε εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, πξνθεηκέλνπ, όπσο δέρεηαη ε πιεηνςεθήζαζα γλώκε, λα ειεγρζεί ε ζπληαγκαηηθόηεηα ησλ πξνζβαιιόκελσλ δηαηάμεσλ ηππηθνύ λόκνπ, κε ηηο νπνίεο ζεζπίδνληαη αηνκηθέο ξπζκίζεηο, ηόηε ν έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ηππηθνύ λόκνπ νπζηαζηηθώο κεηαηξέπεηαη, 3

4 αλεπηηξέπησο θαηά ην ύληαγκα, από παξεκπίπηνληα θαη θαηαζηαιηηθό έιεγρν, ζε επζύ θαη νηνλεί πξνιεπηηθό. Πξάγκαηη, δεδνκέλνπ όηη ε πξνζβαιιόκελε πξάμε, σο κε εθηειεζηή, δελ παξάγεη θαζ εαπηή έλλνκεο ζπλέπεηεο, αθνύ νύηε εηζάγεη λέα λνκηθή ξύζκηζε, αηνκηθή ή θαλνληζηηθή, νύηε, θαηά ζπλέπεηα, επηθέξεη, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζβαιιόκελεο δηαηάμεηο ηνπ ηππηθνύ λόκνπ, κεηαβνιή ζηελ έλλνκε ηάμε, ην Γηθαζηήξην, ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ εμεηάδεη παξεκπηπηόλησο ηελ ζπληαγκαηηθόηεηα κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκόηεηαο εθηειεζηήο, θαηά ην άξζξν 95 παξ. 1 πεξ. α ηνπ πληάγκαηνο, πξάμεο δηνηθεηηθήο αξρήο ζηα πιαίζηα ηνπ δηθαηνδνηηθνύ ηνπ έξγνπ, όπσο ζπλάγεηαη από ην άξζξν 93 παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο, αιιά, θαη νπζίαλ, πξνβαίλεη ζε επζύ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηππηθνύ λόκνπ, αληηζέησο πξνο ην θαζηεξνύκελν από ην ύληαγκα ζύζηεκα ηνπ παξεκπίπηνληνο θαη θαηαζηαιηηθνύ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ λόκνπ. Γελ κπνξεί δε ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, επηιακβαλόκελν αηηήζεσο αθπξώζεσο θαηά πξάμεο, ε νπνία δελ παξάγεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, λα κεηαηξαπεί, κε ηελ επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ζε ζπληαγκαηηθό δηθαζηήξην, ειέγρνληαο νπζηαζηηθά, κε ηνλ ηξόπν απηό, επζέσο ηε ζπληαγκαηηθόηεηα ησλ λόκσλ. Απαηηείηαη, πξνο ηνύην, λα πξνεγεζεί αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 110 (πξβι. ΓΔΚ, απόθαζε ηεο , C- 50/2000, Union de Pequepos Agricultores, ζθέςεηο 44 θαη 45, πιι ζει. Η-6677). Πξνθαλώο δε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί, ππό ην ηζρύνλ ύληαγκα, όηη κηα δηάηαμε ηππηθνύ λόκνπ, αλεμαξηήησο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, δειαδή κηα πξάμε ηνπ λνκνζεηηθνύ ζώκαηνο, απνηειεί πξάμε δηνηθεηηθήο αξρήο, ππνθείκελε, θαηά ην άξζξν 95 παξ. 1 πεξ. α, ζε αίηεζε αθπξώζεσο, ην δε πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο όηη έρεη ηελ εμνπζία λα αθπξώλεη δηαηάμεηο ηππηθνύ λόκνπ. Δμ άιινπ, δελ κπνξεί λα ηεζεί δήηεκα παξαβίαζεο ή, θαηά κείδνλα ιόγν, ζηέξεζεο ηνπ, θαηαρπξνύκελνπ από ην ύληαγκα, δηθαηώκαηνο απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ιόγσ ηεο ζπληαγκαηηθήο απαγόξεπζεο ηεο επζείαο πξνζβνιήο ή ηεο επζείαο, θαη νπζίαλ, ακθηζβήηεζεο ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο, κε αίηεζε αθπξώζεσο (ππό ηελ εθδνρή ηεο παξαδεθηήο πξνζβνιήο κε εθηειεζηώλ πξάμεσλ) δηαηάμεσλ ηππηθνύ λόκνπ, αλεμάξηεηα από ηε θύζε ησλ ζεζπηδνκέλσλ κε απηέο θαλόλσλ δηθαίνπ σο αηνκηθώλ. Σνύην δε δηόηη, ζύκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, ν δηθαζηηθόο έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ λόκσλ θαη ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο αζθνύληαη θαηά ηνπο θαλόλεο πνπ ζέηεη ην ύληαγκα θαη ε ινηπή λνκνζεζία. Ο δε ζπληαγκαηηθόο λνκνζέηεο έρεη επηιέμεη, από ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ λόκσλ, ηνλ παξεκπίπηνληα θαη θαηαζηαιηηθό έιεγρν, πνπ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην παξαδεθηώο αγόκελεο ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ δηαθνξάο, ε νπνία, όζνλ αθνξά ζηελ αθπξσηηθή 4

5 αξκνδηόηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, γελλάηαη από ηελ πξνζβνιή κε αίηεζε αθπξώζεσο κόλνλ ησλ «εθηειεζηώλ» πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ (άξζξα 95 παξ. 1 πεξ. α ηνπ πληάγκαηνο θαη 45 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 18/1989), όρη δε από ηελ επζεία πξνζβνιή δηαηάμεσλ ηππηθνύ λόκνπ. Άιισζηε, ην ύληαγκα δελ επηβάιιεη ε ζπληαγκαηηθόηεηα ησλ λόκσλ λα ειέγρεηαη νπσζδήπνηε, ζε θάζε πεξίπησζε, κέζσ ηεο αηηήζεσο αθπξώζεσο. Σν δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ βιαπηνκέλσλ από δηάηαμε ηππηθνύ λόκνπ, κε ηελ νπνία ζεζπίδεηαη αηνκηθή ξύζκηζε, πεξηιακβάλεη ηα έλδηθα κέζα πνπ, θαηά πεξίπησζε, παξέρνληαη από ην ύληαγκα θαη ην λόκν, όπσο, κεηαμύ άιισλ, είλαη θαη ε ελώπηνλ ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ αζθνύκελε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Δηζαγ. Ν. ηνπ Α.Κ., αγσγή απνδεκίσζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρόλ βιάβεο από ηελ επίκαρε αηνκηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε, εάλ απηή αληίθεηηαη ζην ύληαγκα ή ζε άιινλ ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο θαλόλα δηθαίνπ (.η.δ. 4362/1997 Οινκ.) Σν ζύζηεκα απηό ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ λόκσλ θαη έλδηθεο, γεληθόηεξα, πξνζηαζίαο, πνπ θαζηεξώλεη ην ύληαγκα, δελ αληηβαίλεη βεβαίσο ζηε γεληθή αξρή ηεο απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ. Ρεηώο, ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) έρεη θξίλεη όηη ε αγσγή απνδεκίσζεο ζπληζηά κέζν έλδηθεο πξνζηαζίαο, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ζηγόκελν λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πνπ έιθεη από ην θνηλνηηθό δίθαην, εθ όζνλ ε ζπκθσλία ησλ επίκαρσλ δηαηάμεσλ ηππηθνύ λόκνπ κε ην θνηλνηηθό δίθαην εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο δίθεο, όπσο ηζρύεη κε ηελ αγσγή ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Δηζαγ. Ν. ηνπ Α.Κ. (βι. ΓΔΚ, απόθαζε 13 Μαξηίνπ 2007, C-432/05, Unibet, ζθέςεηο 36 έσο 65 θαη ηδίσο ζθ. 42, 47, 56, 58 θαη 65 θαη.η.δ. 1038/2006). Καηά δε ηελ γλώκε ησλ πκβνύισλ Ν. Ρόδνπ, Μ. Καξακαλώθ, Α. αθειιαξνπνύινπ θαη Α. Υξηζηνθνξίδνπ, ζηελ σο άλσ πεξίπησζε ηεο εμαληιεηηθήο από ηνλ λόκν αηνκηθήο ξπζκίζεσο, θαηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 1 ζηνηρ. α ηνπ πληάγκαηνο, εξκελεπόκελε ελ όςεη θαη ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, εθ όζνλ κε λόκν ζεζπίδεηαη δηνηθεηηθή θαη νπζίαλ πξάμε, ε πξάμε απηή, αδηαθόξσο αλ πεξηιακβάλεηαη ζε δηάηαμε ηππηθνύ λόκνπ, παξαδεθηώο πξνζβάιιεηαη κε αίηεζε αθπξώζεσο. Δηδηθόηεξα, θαηά ηελ γλώκε απηή, ε αίηεζε αθπξώζεσο ρσξεί θαηά ησλ εθηειεζηώλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ (άξζξν 95 παξ. 1 ζηνηρ. α ηνπ πληάγκαηνο) θαη, επνκέλσο, απαξαδέθησο, θαη αξρήλ, πξνζβάιιεηαη επζέσο κε αίηεζε αθπξώζεσο δηάηαμε ηππηθνύ λόκνπ. ηελ εηδηθή όκσο πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε δηάηαμε λόκνπ δελ ζπληζηά «άζθεζε λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο», θαηά ην άξζξν 26 ηνπ πληάγκαηνο, δειαδή ζέζε απξόζσπνπ θαη αθεξεκέλνπ θαλόλα δηθαίνπ, αιιά απνηειεί εμαληιεηηθή ξύζκηζε ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο, ώζηε ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο λα επέξρνληαη ακέζσο εθ 5

6 ηνπ λόκνπ, ζεζπίδεη δειαδή αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ηόηε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ σο άλσ ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ, εξκελεπνκέλσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα 4 θαη 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ε αίηεζε αθπξώζεσο ρσξεί παξαδεθηώο θαηά ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο απηήο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ πξνζβαιιόκελε λνκνζεηηθή δηάηαμε, εθ όζνλ ζηνλ λόκν δελ πξνβιέπεηαη ξεηώο ε έθδνζε εθηειεζηώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ζπλαθώλ κε ηελ, ππό κνξθή ηππηθνύ λόκνπ, αηνκηθή ξύζκηζε θαη δπλακέλσλ λα πξνζβιεζνύλ κε αίηεζε αθπξώζεσο από ηνλ ζηγόκελν από ηελ ελ ιόγσ αηνκηθή ξύζκηζε. 7. Δπεηδή, κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3481/2006 (Α 162), θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1515/1985 (Α 18), δεκηνπξγήζεθαλ, εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, δύν λένη Τπεξηνπηθνί- Μεηξνπνιηηηθνί Πόινη αλαςπρήο, αζιεηηζκνύ, πνιηηηζηηθώλ θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, έλαο ζηνλ Βνηαληθό, ζηελ πεξηνρή Διαηώλα Αηηηθήο, θαη άιινο ζην Ο.Σ. 22, πεξηνρήο 69, ζηελ Λεσθόξν Αιεμάλδξαο ησλ Ακπεινθήπσλ. ην επόκελν άξζξν 12 ηνπ λ. 3481/2006 νξίδνληαη ηα εμήο: «Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Τπεξηνπηθώλ- Μεηξνπνιηηηθώλ Πόισλ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ γίλνληαη νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: 1. ην Ο.Σ. 22 ηεο πεξηνρήο 69 ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ επί ηεο Λεσθόξνπ Αιεμάλδξαο, νη νηθνδνκήζηκνη ρώξνη θαηαξγνύληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ρώξνο θνηλνρξήζηνπ πξαζίλνπ ζηνλ νπνίν επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε αζιεηηθνύ κνπζείνπ-εληεπθηεξίνπ 159 η.κ., θαζώο θαη ρώξνο αλαςπρήο θαη εζηίαζεο επηθάλεηαο 250 η.κ., ήηνη ζπλνιηθή επηηξεπόκελε δνκήζηκε επηθάλεηα 400 η.κ. 2. ην Ο.Σ. 45 ηεο Πνιενδνκηθήο Δλόηεηαο Διαηώλα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ηξνπνπνηείηαη ην ηζρύνλ ξπκνηνκηθό ζρέδην θαη θαζνξίδνληαη: α. Νέα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 45Α θαη ην ελνπνηεκέλν Ο.Σ , όπσο απεηθνλίδνληαη ζην από ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:1.000, ην νπνίν ζεσξήζεθε από ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Οξγαληζκνύ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεύεηαη κε ην λόκν απηόλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. β. ην Ο.Σ 45Α επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ-ππεξαγνξώλ-πνιπθαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ, ηξαπεδώλ, αζθαιεηώλ, θνηλσθειώλ νξγαληζκώλ, δηνίθεζεο, εζηηαηνξίσλ, αλαςπθηεξίσλ, ρώξσλ ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο, εγθαηαζηάζεσλ εκπνξηθώλ εθζέζεσλ, θηηξίσλ ζηάζκεπζεο, θηηξίσλ θνηλσληθήο πξόλνηαο. Ηζρύεη.Γ. 0,8 ν νπνίνο δηπιαζηάδεηαη θαη επηηξέπνληαη νη σο άλσ ρξήζεηο κεηά ηελ απόθηεζε άλεπ αληαιιάγκαηνο από ην Γήκν Αζελαίσλ ηεο θπξηόηεηαο ησλ ινηπώλ αθηλήησλ θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο ΔΣΜΑ Α.Δ. πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, πέξαλ ηνπ Ο.Σ. 45Α. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν.γ. 1,6 θαη λα επηηξαπνύλ νη σο άλσ ρξήζεηο απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ηεο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ε θαηεδάθηζε ησλ πθηζηάκελσλ ζήκεξα 6

7 θηηζκάησλ θαη λα ππνβιεζεί βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί ηεο απόθηεζεο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ, ειεπζέξνπ βαξώλ. Δάλ δελ ζπληξέμνπλ νη παξαπάλσ όξνη, επί ηνπ αθηλήηνπ εθαξκόδεηαη ν.γ. 0,8 θαη επηηξέπνληαη νη κέρξη ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο. γ. ην λέν ελνπνηεκέλν Ο.Σ θαζνξίδεηαη ε αλέγεξζε γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ρσξεηηθόηεηαο ζεαηώλ, θιεηζηνύ γεπέδνπ θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξηζεο, πνιπιεηηνπξγηθνύ δεκνηηθνύ θηηξίνπ, ππέξγεησλ θαη ππόγεησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ρώξσλ θνηλόρξεζηνπ πξαζίλνπ. δ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ελνπνηεκέλν Ο.Σ θαζνξίδνληαη, κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ππόγεηνη θαη ππέξγεηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην πξνεδξηθό δηάηαγκα ηεο (ΦΔΚ 1049 Γ/ ), όπσο ηζρύεη. 3.α. Γηα ηελ θαηαζθεπή νπνησλδήπνηε έξγσλ, δνκηθώλ παξεκβάζεσλ ή δηακόξθσζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ή ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζην ελνπνηεκέλν Ο.Σ απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε δβ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1650/1986, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3010/2002 (ΦΔΚ 91 Α ). Ζ έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ρνξεγείηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ θαη Πνιηηηζκνύ, ύζηεξα από γλώκε ηνπ Οξγαληζκνύ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο. β. Οη νηθνδνκηθέο άδεηεο γηα ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο ρνξεγνύληαη από ηηο αξκόδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο, πιελ ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρνξεγνύληαη από ηε Γηεύζπλζε Οηθνδνκηθώλ θαη Κηηξηνδνκηθώλ Καλνληζκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην εδάθην γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2947/2001. γ. κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ, πνπ εθδίδνληαη κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνύ Ρπζκηζηηθνύ ζρεδίνπ Αζήλαο, νη νπνίεο δεκνζηεύνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ε αθξηβήο νξηνζέηεζε όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ εληόο ηνπ λένπ ελνπνηεκέλνπ Ο.Σ , θαζώο θαη ε δηακόξθσζε ησλ ειεύζεξσλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ απηνύ. Με ηελ απηή απόθαζε πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ν ζπληειεζηήο ηεο θαη όγθν εθκεηάιιεπζεο, κε εθαξκνδνκέλεο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1577/1985 ζηελ πεξίπησζε απηή. Γ. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ, πνπ εθδίδεηαη κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 7

8 θαζνξίδεηαη ε αθξηβήο νξηνζέηεζε ησλ θηηζκάησλ ζην Ο.Σ. 22 πεξηνρήο 69 ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, θαζώο θαη ν ηξόπνο δηακόξθσζεο ησλ ειεύζεξσλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ απηνύ. ε. Οη ηπρόλ απαηηνύκελεο απαιινηξηώζεηο αθηλήησλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ παξόληνο θεξύζζνληαη ππέξ θαη κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.». 8. Δπεηδή, ε δηα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3481/2006 εμαγγειία δεκηνπξγίαο ππεξηνπηθνύ-κεηξνπνιηηηθνύ πόινπ αλαςπρήο, αζιεηηζκνύ, πνιηηηζηηθώλ θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηνλ Βνηαληθό, ξύζκηζε θαλνληζηηθνύ ραξαθηήξα, απαξαδέθησο πξνζβάιιεηαη επζέσο κε ηελ θξηλόκελε αίηεζε. Πεξαηηέξσ, κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3481/2006 ηα θαηά ην από π.δ. νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 45, 46, 48 θαη 50 ηεο Πνιενδνκηθήο Δλόηεηαο Διαηώλα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηα νπνία είραλ ραξαθηεξηζζεί σο ρώξνο θνηλνρξήζηνπ πξαζίλνπ, δηακνξθώζεθαλ ζε δύν, ην Ο.Σ. 45Α θαη ην ελνπνηεκέλν Ο.Σ (από ηα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πξνθύπηεη όηη θαη ην Ο.Σ. 48 εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή επεκβάζεσο ηνπ λ. 3481/2006, πεξηερόκελν ζην ελνπνηεκέλν Ο.Σ ), ην δε ελνπνηεκέλν Ο.Σ , ζην νπνίν θείληαη ηα αθίλεηα ησλ αηηνύλησλ, ραξαθηεξίζζεθε σο ρώξνο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, αζιεηηθώλ θαη κε. Από ηηο δηαηάμεηο απηέο, εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ρξήζεηο γεο θαη όξνπο δνκήζεσο έρνπλ θαλνληζηηθό ραξαθηήξα, νη δε δηαηάμεηο πνπ δεκηνπξγνύλ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα απνηεινύλ αηνκηθέο ξπζκίζεηο, σο ζπληζηάκελεο ζε ράξαμε θαη κεηαηόπηζε ξπκνηνκηθώλ γξακκώλ ρσξίο θαζνξηζκό, κε ηηο γξακκέο απηέο, ηνπ πεξηγξάκκαηνο ησλ θηηξίσλ θαη, άξα, ηεο ζέζεώο ηνπο, πνπ πξνβιέπεηαη λα αλεγεξζνύλ εληόο ησλ λέσλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ (νπόηε νη ξπζκίζεηο απηέο ζα θαζίζηαλην θαλνληζηηθέο). Οη ξπζκίζεηο απηέο, ησλ νπνίσλ ε θύζε δελ κεηαβάιιεηαη από ην γεγνλόο όηη, πεξηβαιιόκελεο ηνλ ηύπν ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, ζα ππέθεηλην ζε επεμεξγαζία, θαηά ην άξζξν 95 παξ. 1 ζηνηρ. δ ηνπ πληάγκαηνο, ζην ζύλνιό ηνπο (δειαδή θαη νη αηνκηθνύ ραξαθηήξα), ιόγσ ηεο ελόηεηαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ζπλνρήο, απαξαδέθησο πξνζβάιινληαη επζέσο κε ηελ θξηλόκελε αίηεζε, ζύκθσλα κε ηα εθηηζέκελα ζηελ πέκπηε ζθέςε, ρσξίο ην απαξάδεθην ηνύην ηεο αηηήζεσο λα εγείξεη δήηεκα απνηειεζκαηηθήο παξνρήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, αθνύ ην θύξνο ησλ ξπζκίζεσλ απηώλ κπνξεί λα ειεγρζεί θαηόπηλ πξνζβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ ίδην ηνλ λόκν πξάμεσλ θεξύμεσο αθηλήησλ σο αλαγθαζηηθώο απαιινηξησηέσλ. Καηά ηε γλώκε ησλ πκβνύισλ Δ. Γαιαλνύ, Γ. Παπακεληδειόπνπινπ, Ν. αθειιαξίνπ, Γ. Πεηξνύιηα, Γ. Μαξηλάθε θαη Η. Εόκπνια, ε ππό θξίζε αίηεζε αθπξώζεσο είλαη, θαηά ηα άξζξα 20 παξ. 1, 95 παξ. 1 πεξ. α θαη 93 παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο θαη 45 παξ. 1 ηνπ π.δ. 18/1989 θαη ζύκθσλα κε όζα νη ελ ιόγσ ύκβνπινη ππεζηήξημαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζθέςε, απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε, 8

9 δεδνκέλνπ όηη κε απηή δεηείηαη ε αθύξσζε δηαηάμεσλ ηππηθνύ λόκνπ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ λ. 3481/2006. Σνύην δε αλεμάξηεηα από ηε θύζε ησλ ζεζπηδόκελσλ κε απηέο ξπζκίζεσλ, σο γεληθώλ θαη απξόζσπσλ θαλόλσλ δηθαίνπ ή σο αηνκηθώλ ξπζκίζεσλ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη λα εμεηαζζεί εάλ νη πξνζβαιιόκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ηελ έθδνζε εθηειεζηώλ πξάμεσλ δηνηθεηηθήο αξρήο (πξβι..η.δ. 3070/2008 Οινκ., κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε αίηεζε αθπξώζεσο ζηξεθόκελε θαηά δηαηάμεσλ ηππηθνύ λόκνπ, κε κόλε ηε ζθέςε όηη, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 95 παξ. 1 πεξ. α ηνπ πληάγκαηνο θαη 45 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 18/1989, ε αίηεζε αθπξώζεσο ρσξεί κόλνλ θαηά ησλ εθηειεζηώλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ θαη ησλ λ.π.δ.δ., όρη δε θαη θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο). Πάλησο δε, ζύκθσλα κε ηε γλώκε απηή, κε ηηο πξνζβαιιόκελεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Ν. 3481/2006 δελ ζεζπίδνληαη αηνκηθέο, αιιά θαλνληζηηθνύ πεξηερόκελνπ ξπζκίζεηο. Δηδηθόηεξα, ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3481/2006, κε ην νπνίν νξίδεηαη όηη δεκηνπξγνύληαη, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, δύν λένη ππεξηνπηθνί-κεηξνπνιηηηθνί πόινη αλαςπρήο, αζιεηηζκνύ, πνιηηηζηηθώλ θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, κάιηζηα δε θαηά ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηππηθνύ λόκνπ, ηνπ άξζξνπ 15 Ν. 1515/1985, (κε ηνλ νπνίν εγθξίζεθε ην ξπζκηζηηθό ζρέδην ηεο Αζήλαο), πξνθαλώο εηζάγεη θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ξπζκίζεηο. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3481/2006, κε ηηο νπνίεο εμεηδηθεύνληαη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, επίζεο δελ ζεζπίδνληαη αηνκηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο. πγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3481/2006, κε ηηο νπνίεο νη νηθνδνκήζηκνη ρώξνη ζην Ο.Σ. 22 ηεο πεξηνρήο 69 ηνπ Γήκνπ Αζελώλ κεηαηξέπνληαη ζε ρώξν θνηλνρξήζηνπ πξαζίλνπ, ζην νπνίν επηηξέπνληαη ε αλέγεξζε αζιεηηθνύ κνπζείνπ - εληεπθηεξίνπ θαη ρώξνπ αλαςπρήο θαη εζηίαζεο θαη ε δεκηνπξγία ππόγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο θαη θαζνξίδνληαη νη ζπλαθείο όξνη δόκεζεο, ζεζπίδνληαη αλακθηβόισο θαλνληζηηθνύ ραξαθηήξα ξπζκίζεηο. Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3481/2006, ζην Ο.Σ. 45 ηεο πνιενδνκηθήο ελόηεηαο Διαηώλα, θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρύνληνο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, δεκηνπξγνύληαη λέν Ο.Σ. 45α θαη ην ελνπνηεκέλν Ο.Σ θαη θαζνξίδνληαη νη ρξήζεηο γεο θαη νη όξνη δόκεζεο ζηα ελ ιόγσ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Οη δηαηάμεηο απηέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3481/2006, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην λέν εληαίν πνιενδνκηθό θαζεζηώο ηεο επίκαρεο πεξηνρήο επίζεο δελ απνηεινύλ, ελόςεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, αηνκηθέο ξπζκίζεηο. Από ηε ζπλνιηθή απηή πνιενδνκηθή ξύζκηζε ηεο αλσηέξσ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3481/2006 (δεκηνπξγία λέσλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ, ρξήζεηο γεο θαη όξνη δόκεζεο), ε νπνία, ζύκθσλα θαη κε ηελ πιεηνςεθία, ραξαθηεξίδεηαη από ελόηεηα θαη εζσηεξηθή ζπλνρή, δελ κπνξεί βεβαίσο 9

10 λα απνζπαζζεί ν πνιενδνκηθόο, ελ ζηελή ελλνία, ζρεδηαζκόο, ε δεκηνπξγία δειαδή ησλ λέσλ Ο.Σ. (ρσξίο ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο όξνπο δόκεζεο), πξνθεηκέλνπ, όπσο δέρεηαη ε πιεηνςεθία, κόλε απηή λα ραξαθηεξηζζεί σο αηνκηθή ξύζκηζε. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, ε νπνία εηζάγεηαη εληαίσο, σο κέξνο ηνπ λένπ πνιενδνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο πεξηνρήο, δελ λνείηαη σο απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε από ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο όξνπο δόκεζεο ξύζκηζε, κε ηνπο νπνίνπο, άιισζηε, θαηά ηε λνκνινγία, ζπλδέεηαη αξξήθησο (.η.δ. 3361/2005 Οινκ.) θαη νη νπνίνη ζπληζηνύλ κάιηζηα ηελ πξνέρνπζα πνιενδνκηθή ξύζκηζε, ηελ νπνία ε δεκηνπξγία ησλ λέσλ Ο.Σ. εμππεξεηεί. Άιισζηε, αλ νη ελ ιόγσ ξπζκίζεηο είραλ ζεζπηζηεί κε πξνεδξηθό δηάηαγκα, ην δηάηαγκα απηό, ζα έπξεπε, ζύκθσλα κε ηελ λνκνινγία, λα ηύρεη επεμεξγαζίαο από ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, θαηά ην άξζξν 45 παξ. 1 πεξ. δ ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν νξίδεη όηη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αλήθεη θαη ε επεμεξγαζία όισλ ησλ ζρεδίσλ δηαηαγκάησλ πνπ έρνπλ «θαλνληζηηθό ραξαθηήξα». Πάλησο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ Ο.Σ. (απνζπλδεόκελε από ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο όξνπο δόκεζεο), θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία, δελ ραξαθηεξίδεηαη σο «αηνκηθή» ξύζκηζε, όηαλ απηή εγθξίλεηαη κε δηνηθεηηθή πξάμε, αιιά σο «αηνκηθή πξάμε γεληθνύ πεξηερνκέλνπ». Πξόθεηηαη δειαδή γηα κία ελδηάκεζε θαηεγνξία δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ γεληθνύ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο δελ ραξαθηεξίδνληαη θαλνληζηηθέο (αιιά νύηε θαη αηνκηθέο), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί, γηα πξνθαλείο ιόγνπο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ, ν παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο λνκηκόηεηάο ηνπο. Ο δηθαηνινγεηηθόο ιόγνο όκσο απηόο δελ ζπληξέρεη όηαλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ γίλεηαη κε δηαηάμεηο ηππηθνύ λόκνπ, ησλ νπνίσλ ε ζπκθσλία πξνο ην ύληαγκα ή άιινπο ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο θαλόλεο δηθαίνπ, ειέγρεηαη πάληνηε θαη κόλνλ παξεκπηπηόλησο. Άιισζηε, ν ξπκνηνκηθόο ζρεδηαζκόο, απηόο θαζ εαπηόλ, δελ κπνξεί, από ηε θύζε ηνπ, λα ζπληζηά εμαληιεηηθή «αηνκηθή» ξύζκηζε, αθνύ αθ ελόο, θαηά θαλόλα, αθνινπζνύλ νη πξάμεηο εθαξκνγήο ηνπ, αθ εηέξνπ, πξνερόλησο, απνηειεί ην έξεηζκα γηα ηελ έθδνζε αηνκηθώλ πξάμεσλ, ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, όρη δε, θαηά θύξην ιόγν, ησλ πξάμεσλ απαιινηξίσζεο, δεδνκέλνπ όηη ε ξπκνηόκεζε, θαζ ό κέξνο κε απηή θαζνξίδνληαη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, ζπληζηά ε ίδηα θαη πξάμε θήξπμεο απαιινηξίσζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ξεηώο ζην άξζξν 12 παξ. 3 ηνπ λ. 3481/2006 πξνβιέπεηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, θαζώο θαη άιισλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ (όπσο ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, ε αθξηβήο νξηνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θ.άι.), νη δε «ηπρόλ» απαηηνύκελεο απαιινηξηώζεηο γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ παξεκβάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδ. ε ηεο ίδηαο παξ. 3, δελ ζπλάπηνληαη άκεζα κε ηε ξπκνηόκεζε, αιιά κε ηηο νξηδόκελεο ινηπέο θνηλσθειείο ρξήζεηο γεο. 10

11 πλεπώο, νη επίκαρεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Ν. 3481/2006, ζην ζύλνιό ηνπο, δελ ζεζπίδνπλ αηνκηθέο ξπζκίζεηο. Καηά ηελ γλώκε δε ησλ πκβνύισλ Ν. Ρόδνπ, Μ. Καξακαλώθ, Α. αθειιαξνπνύινπ θαη Α. Υξηζηνθνξίδνπ, νη σο άλσ αηνκηθνύ ραξαθηήξα ξπζκίζεηο απαξαδέθησο πξνζβάιινληαη επζέσο κε ηελ θξηλόκελε αίηεζε, δηόηη πεξηέρνληαη ζε δηαηάμεηο ηππηθνύ λόκνπ, ην θύξνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ειεγρζεί θαηόπηλ πξνζβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξάμεσλ θεξύμεσο αθηλήησλ σο αλαγθαζηηθώο απαιινηξησηέσλ. 9. Δπεηδή, θαηόπηλ ηνύησλ, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε, ε θξηλόκελε αίηεζε θαη λα γίλνπλ δεθηέο νη παξεκβάζεηο. 11

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Δπηκέιεηα: Βαζηιηθή Πέππα Πάξεδξνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Αριθμός απόφασης Θέμα 3492/2011 Δθφζνλ αζθεζεί έθεζε εμαληιείηαη ε αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα