Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός"

Transcript

1 Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν ζην πιαίζην ηεο Παηδείαο, δειαδή ζα θάλσ θάηη αλνξζόδνμν, κε ηελ έλλνηα όηη ζα ππνζέζσ πσο ε Δθπαίδεπζε δελ ππάξρεη. Απηά ηα 40 ιεπηά ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε ηελ Παηδεία. Καηά ζπλέπεηα, κάιινλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ έλλνηεο πνπ δελ είλαη θαη ηόζν ζπκβαηηθέο ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο. Δδώ ινηπόλ, ζα βαζίζσ ηελ ηδέα ηεο Ννεκνζύλεο, ηεο Σνθίαο, ζα θάλσ κηα αληηπαξάζεζε, γηαηί έρνπκε ηελ ηάζε λα ζεσξνύκε όηη ε λνεκνζύλε έρεη σο ζθνπό ηε ζνθία. Άξα, γηα λα κηιήζσ θαη από άιινπο ρώξνπο - αθνξά έλα ζεαηξηθό πνπ έρνπκε γξάςεη αλ ρξεζηκνπνηήζσ ην δεπγάξη Πξνκεζέαο θαη Αζελά, ζα πσ όηη ε Αζελά είλαη απηή πνπ ηα μέξεη όια θη ν Πξνκεζέαο είλαη απηόο πνπ ηα καζαίλεη όια. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε, αθόκα θη αλ αλαιύζνπκε ηνλ κύζν, όηη ππάξρεη, βέβαηα, κηα αληηπαξάζεζε, αιιά δελ ζεσξώ όηη ππάξρεη κία ζύγθιηζε. Δλώ ζπκβαηηθά ζεσξνύκε όηη ππάξρεη κία ζύγθιηζε θαη απηό καο πξνβιεκαηίδεη θαη ζε άιινπο ηνκείο, πνπ αθνξνύλ θαη ζέκαηα θαη ζηξαηεγηθήο θαη πνιέκνπ θαη εηξήλεο. Η ζνθία, αλ ζέιεηε λα ην θνηηάμνπκε θαη θάπσο δηαθνξεηηθά, ζα έιεγα όηη είλαη ε βηβιηνζήθε θαη ε λνεκνζύλε είλαη ν αλαγλώζηεο. Αιιά όρη νπνηνζδήπνηε αλαγλώζηεο ζα κπνξνύζα λα πσ αθόκα θαη ν βηβιηνζεθάξηνο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Τη ελλνώ κ απηό: Δλλνώ όηη ην έλα είλαη ζηαηηθό, δηόηη έρεη θηάζεη ζηελ ηειεηόηεηα δειαδή, όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε νληνινγία ηεο δελ έρεη πηα ηειενινγία, δηόηη είλαη ηέιεηα εθ θύζεσο, άξα δελ έρεη αλάγθε λα εμειηρζεί. Δλώ ε λνεκνζύλε, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηήλ ηελ αλαινγία, έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε. Με πνηα έλλνηα: ε ζνθία είλαη ε δηαρείξηζε ησλ γλώζεσλ θαη παηάεη πάλσ ζηελ ηδέα ηεο γλώζεο. Η λνεκνζύλε είλαη ε δηαρείξηζε ησλ κε-γλώζεσλ. Αο θάλνπκε ην παίγλην ιίγν πην καζεκαηηθό. Όηαλ έρεηε ζπάζεη ηνλ θώδηθα ελόο παηγλίνπ θαη μέξεηε από ηελ πξώηε ζηηγκή όηη ππάξρεη έλαο αιγόξηζκνο, ν νπνίνο ζα ζαο δώζεη ηε λίθε, όπνηα θη αλ είλαη ε θίλεζε ηνπ άιινπ - άξα είκαζηε ζε θάζε θπξηαξρίαο - απηό ζεκαίλεη όηη ζηελ νπζία δελ ππάξρεη πηα παίγλην. Τν παίγλην ππάξρεη θαη έρεη κηα έλλνηα γλσζηηθή όζν δελ κπνξνύκε λα ην ιύζνπκε, όπσο ιέκε εκείο ζηελ πιεξνθνξηθή. Γειαδή, ππάξρνπλ κεξηθά παίγληα πνπ μέξνπκε λα ιύζνπκε, μέξνπκε όιεο ηηο δπλαηέο θηλήζεηο θαη μέξνπκε πνην θιαδί ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε από ην δέλδξν απνθάζεσλ, θαη ππάξρνπλ άιια πνπ δελ μέξνπκε λα ιύζνπκε. Άξα, ε λνεκνζύλε ζα είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ζεσξίαο απνθάζεσλ, όηαλ δελ έρνπκε ηελ πιήξε γλώζε. Πνιύ ζπρλά έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη ε γλώζε απνθηάηαη ζηαδηαθά θαη ν ζηόρνο καο είλαη λα κεγαιώζνπκε ηε γλώζε καο, μεπεξλώληαο απηά ηα ζηάδηα θαη ηα εκπόδηα. Θα ήζεια λα κηιήζσ γηα κηα θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε πνιύ εκείο ζηα καζεκαηηθά, ηα νπνία είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ κηα απιή εθθώλεζε θαη όηαλ βιέπνπκε ηε ιύζε, βιέπνπκε όηη είλαη απιή, αιιά δελ ππάξρεη ηίπνηε πνπ λα καο βνεζάεη ζην ελδηάκεζν. Σαο δίλσ έλα πνιύ απιό παξάδεηγκα: Έζησ έλαο θύθινο δελ ζαο δίλσ όκσο ην θέληξν, όπσο ζπλεζίδνπκε, δειαδή λα ζαο πσ «πάξηε έλαλ δηαβήηε» ή «πάξηε έλα θέληξν, δεκηνπξγήζηε κηα αθηίλα θαη θάληε έλαλ θύθιν», πνπ όινη μέξνπκε. Τώξα ζαο δίλσ κόλν ηνλ θύθιν ζηελ πιεξνθνξηθή, ζπρλά, ιέκε όηη είλαη έλδεημε ηνπ Θενύ. Δδώ ζέισ λα δείμσ όηη αθόκα θαη κε έλδεημε ηνπ Θενύ δελ ζαο βνεζάεη. Γειαδή, ηώξα ν Θεόο ζαο έρεη δώζεη ηνλ θύθιν θαη ζαο ιέεη «κόλν κε δηαβήηε βξεο ην θέληξν». Όηαλ ζα δείηε ηελ θαηαζθεπή, ζα δείηε όηη «βέβαηα εδώ είλαη ην θέληξν». Δθόζνλ ζαο δείμνπλ ηελ θαηαζθεπή αιιά αλ δελ ζαο ηε δείμνπλ, έρεηε κηα πνιύ απιή εθθώλεζε, κηα πνιύ απιή ιύζε, όκσο δελ έρεηε ηίπνηε ζην ελδηάκεζν.

2 Δδώ είλαη πνπ παίδεη ε λνεκνζύλε. Γειαδή, ην λα λνκίδνπκε όηη όηαλ έρνπκε έλα πξόβιεκα πνπ έρεη κηα πνιύ απιή εθθώλεζε, έρεη αλαγθαζηηθά κηα απιή ιύζε, κπνξεί λα ππάξρεη σο δπλαηόηεηα. Όηη, όκσο, έρεη αλαγθαζηηθά κηα εύθνιε επίιπζε, είλαη άιιν πξόβιεκα. Άξα, όηαλ ε επίιπζε δελ είλαη εύθνιε, ελώ ε εθθώλεζε είλαη εύθνιε έρεηε έλα πξόβιεκα ζηε δηαρείξηζε ησλ ελλνηώλ λνεκνζύλεο θαη ζνθίαο. Ο ζνθόο, ζ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζα ζαο έιεγε όηη ππάξρεη ιύζε, δηόηη ππάξρεη ην ζεώξεκα ηνπ Mohr-Mascheroni ην 1677, ην νπνίν ζαο ιέεη πσο νηηδήπνηε θαηαζθεπάδεηαη κε ράξαθα θαη δηαβήηε, θαηαζθεπάδεηαη θαη κε δηαβήηε κόλνλ. Τώξα ην πξόβιεκά ζαο κέζα ζ απηήλ ηελ αίζνπζα, εθηόο θη αλ είζηε καζεκαηηθόο, είλαη όηη έρεηε ηελ πιεξνθνξία, αιιά δελ έρεηε θακία έλδεημε γηα ην πώο λα ιύζεηε ην πξόβιεκα. Τν ρεηξόηεξν, βέβαηα, είλαη πσο μέξεηε όηη επηπιένλ ιύλεηαη δειαδή, δελ έρεηε θαλ ηελ ειπίδα όηη δελ ιύλεηαη. Γηαηί, κηα πνπ αλαθέξζεθα ζηνλ Πξνκεζέα, λα ζπκάζηε πάληα όηαλ καο κηιάλε γηα ειπίδεο όηη, ην δώξν πνπ είρε ε Παλδώξα εκπεξηείρε θαη ηελ ειπίδα, αιιά απηό πνπ ραξαθηεξίδνπκε σο λνεκνζύλε ηνπ Πξνκεζέα είλαη όηη θαηάθεξε λα κελ πάξεη ην δώξν, ελώ ην πήξε ν Δπηκεζέαο θαη βιέπεηε ζε πνηα θαηάζηαζε κάο νδήγεζε. Η λνεκνζύλε είλαη κηα δηαρείξηζε γλώζεσλ, νη νπνίεο δελ απνηεινύλ πιήξε γλώζε. Απηό ζεκαίλεη πσο απηό ην αζπκκεηξηθό δίπνιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην αζπκκεηξηθό δεύγνο δάζθαινο-καζεηήο. Πξόζεμηε, είπα όηη ππνζέησ ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δηάξθεηα ηεο δηάιεμεο πσο δελ ππάξρεη εθπαίδεπζε, άξα δελ έρσ απηά ηα πξνβιήκαηα, άξα ζα κηιήζσ γηα δάζθαιν θαη καζεηή θαη πνηέ γηα δάζθαιν θαη καζεηέο θαη αθόκα ιηγόηεξν γηα θαζεγεηέο-θνηηεηέο ππάξρνπλ εηδηθνί γηα ην ζέκα, εγώ δελ αζρνινύκαη κ απηό. Άξα ζην δεύγνο δάζθαινο-καζεηήο, ζ απηό ην αζπκκεηξηθό δίπνιν, ππάξρεη κηα ηάζε, έλα δπλακηθό πιαίζην. Γειαδή, ε ηδέα είλαη όηη καζεηήο ρσξίο δάζθαιν δελ ππάξρεη. Γάζθαινο ρσξίο καζεηή ππάξρεη, αιιά είλαη άρξεζηνο. Βιέπεηε όηη απηή δηαθνξά ζεκαίλεη πσο ν έλαο έρεη έλα πξόβιεκα νληνινγίαο, δειαδή δελ ππάξρεη θαλ, ελώ ν άιινο έρεη έλα πξόβιεκα ηειενινγίαο. Γειαδή, έρεη θάπνηνλ ζθνπό ή απιώο ππάξρεη; Σ απηό ην πιαίζην, ε δηαρείξηζε ησλ γλώζεσλ, όπσο ζα παίμνπκε θαη ζηε ζεσξία παηγλίσλ, έρνπκε δύν παίρηεο πνπ δελ έρνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα. Παίδνπλ ελαιιαθηηθά. Ξέξεηε όηη ζηε ζεσξία παηγλίσλ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ θνξκαιηζκό ηεο ζεσξίαο ηνπ Nash γηα έλα παίγλην πνπ δελ είλαη κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο. Παίξλσ έλα κε-κεδεληθό άζξνηζκα, γηαηί ζπλήζσο απηνί πνπ θάλνπλ θξηηηθή ηνπ δεύγνπο θαζεγεηήο-θνηηεηέο ή δάζθαινο-καζεηήο θαη καο ιέλε όηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαηεγνξνύλ ην ζύζηεκα όηαλ ιέλε πσο είλαη ζαλ λα είλαη ν δάζθαινο πνπ ηα μέξεη όια, ν καζεηήο δελ μέξεη ηίπνηε θαη γη απηόλ ηνλ ιόγν ππάξρεη έλα παίγλην ην νπνίν είλαη κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο. Γειαδή, ζην ηέινο ηεο εκέξαο ε γλώζε ζα πξέπεη λα έρεη κεηαθεξζεί, αιιά δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, γηαηί είλαη κε κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο, ν πξώηνο νκηιεηήο ην είπε θηόιαο ππάξρεη θάπνην θσο κεηαμύ ησλ δύν πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ην ζπληεξνύλ θαη νη δύν. Απηό ην θσο πην ηερληθά, εκείο ζηε ζεσξία παηγλίσλ, ιέκε όηη είλαη ηζνξξνπία θαη μέξεηε όηη ππάξρεη κηα ηζνξξνπία Nash, αθόκε θη αλ ην δεύγνο δελ είλαη ζπλεξγάζηκν, αιιά μέξεηε επηπιένλ, θη απηό είλαη ην πνιύ πην ζεκαληηθό γηα κέλα, όηη ππάξρεη θαη κηα ηζνξξνπία Pareto όηαλ είλαη ζπλεξγάζηκν. Η ηζνξξνπία Nash ηη ζαο ιέεη ζηελ νπζία: ζαο ιέεη πώο πξέπεη λα ζθεθηείηε όηαλ δελ μέξεηε ηίπνηε. Ξέξεηε, δελ ππάξρνπλ πνιινί ηνκείο ζηε γλώζε πνπ λα κπνξνύλ λα ζαο πνπλ ηη λα θάλεηε όηαλ δελ μέξεηε ηίπνηε. Γηαηί ζπλήζσο όηαλ δελ μέξεηε ηίπνηε, ζαο ιέλε «κάζε θάηη». Δκείο ζηα καζεκαηηθά δνύκε ζηνλ ρώξν ηεο ήηηαο. Γειαδή, θάζε κέξα πξνζπαζνύκε λα απνδείμνπκε έλα ζεώξεκα, λα βξνύκε θάηη, δελ ιεηηνπξγνύκε πνηέ, δελ είκαζηε ζην ίδην επίπεδν θάπνπ-θάπνπ καο ζπκβαίλεη. Θεσξώ πσο είκαζηε ζην αλάινγν κε ηνλ

3 Picasso πνπ ιέεη «όηαλ δεκηνπξγνύκε ζηελ ηέρλε, κηκνύκαζηε, κηκνύκαζηε, κηκνύκαζηε θαη, θαηά θάπνηνλ ηξόπν, θάπνηα θνξά θάλνπκε έλα ιάζνο θαη δεκηνπξγνύκε». Κη εκείο ην ίδην θάλνπκε ζηα καζεκαηηθά, ήηηα, ήηηα, ήηηα, ζπλερώο θαη θάπνηα θνξά θάλνπκε έλα ιάζνο θαη βξίζθνπκε ην ζεώξεκα, αθόκε θαη κέζα ζηελ ήηηα. Γειαδή, ηα καζεκαηηθά είλαη έλαο ρώξνο όπνπ δελ καο ελνριεί ην λα κελ έρνπκε επηηπρία. Καζώο δελ καο ελνριεί λα κελ έρνπκε επηηπρία, δελ έρνπκε αλάγθε λα πηζηεύνπκε ζηελ ηύρε. Βξηζθόκαζηε ζηνλ ρώξν ηεο αλάγθεο. Υπάξρεη θάπνηα αλάγθε, δηαρεηξηδόκαζηε αλάγθεο θαη πξνζπαζνύκε λα βξνύκε ηα πξνβιήκαηά καο, άξα αζρνινύκαζηε ην άθνπζα θαη πξνεγνπκέλσο θαη ήηαλ πνιύ ζσζηό κε ηα πξνβιήκαηα θαη δελ αζρνινύκαζηε κε ηηο ιύζεηο. Σπρλά, - ην ιέσ θαη ζε καζήκαηα ζηξαηεγηθήο - όηαλ αθνύσ αλζξώπνπο λα κνπ κηιάλε γηα ηε ιύζε θαη δελ κνπ κίιεζαλ πνηέ γηα ην πξόβιεκα, μέξσ όηη ζα κνπ δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. Γηόηη, ζπλήζσο, ζα κε ξσηήζνπλ αλ ζπκθσλώ ή όρη θαη κεηά επηπιένλ ζα κνπ πνπλ όηη είλαη θαη ε ηειεπηαία κνπ επθαηξία, ελώ δελ έρσ αθόκε ηελ εθθώλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλώ όηαλ αθνύσ θάπνηνλ πνπ κνπ κηιάεη ζπλερώο γηα πξνβιήκαηα, ιέσ πσο απηόο, αθόκε θαη θαηά ιάζνο, κπνξεί λα βξεη θαη ηε ιύζε. Άξα απηό πνπ καο ελδηαθέξεη ζ απηό ην δίπνιν, ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο ιεηηνπξγνύλ ζ έλα παίγλην όπνπ, αθόκε θη αλ δελ ππάξρεη ζηελ αξρή ζπλεξγαζία, δειαδή δελ γλσξίδνληαη, ζα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ κηα ηζνξξνπία Nash ζηε δηαρείξηζε. Πώο κπνξεί απηή ε ηζνξξνπία Nash λα κεηαηξαπεί ζε κηα ηζνξξνπία Pareto, ε νπνία είλαη πην ηζρπξή θαη ππάξρεη κόλν ζε πιαίζην ζπλεξγαζίαο; Απηό ην επηηπγράλνπκε κόλν κε ην ράζηκν ρξόλνπ. Γειαδή, ε θνηλσλία έρεη ηελ εληύπσζε θαη πνιύ ζσζηά ην ιέεη, εθόζνλ είλαη ε θνηλσλία ηεο ιήζεο όηη αλ ράζεηο ρξόλν, ράλεηο ηνλ ζηόρν ζνπ. Σηνλ ρώξν ηεο παηδείαο, θαληαζηείηε ηώξα: αο πνύκε όηη ν καζεηήο δελ μέξεη ηίπνηε, αο πνύκε όηη θη ν δάζθαινο δελ μέξεη ηίπνηε. Η κεγάιε δηαθνξά είλαη όηη ν δεύηεξνο ην μέξεη θη εδώ είλαη θαη ε κόλε δηαθνξά. Γηαηί πξνζέμηε, ζην «νίδα όηη νπδέλ νίδα» θάηη πνιύ ζεκαληηθό είλαη πσο ηα δύν «νίδα» δελ είλαη ίδηα. Γειαδή, αλ ηα θνηηάμεηε κόλν σο πξνο ην ζπληαθηηθό, ιέηε πσο είλαη ην ίδην, αιιά δελ είλαη ην ίδην. Δίλαη αθξηβώο ην πξόβιεκα πνπ καζεκαηηθά έρνπκε κε ηα καζεκαηηθά. Έρνπκε έλα πξνβνιηθό ζύζηεκα, ην νπνίν εμεηάδεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ έλλνηα. Γηα λα ζαο ην πσ δηαθνξεηηθά, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ππάξρεη ε λνεκνζύλε, ππάξρεη ε ζθέςε, ε ζθέςε πάλσ ζηε ζθέςε είλαη ε ζπλείδεζε. Άξα, πξνζέμηε, ζα κπνξείηε κεηά λα κε ξσηήζεηε αλ ππάξρεη ζπλείδεζε ηεο ζπλείδεζεο. Γελ έρσ πξόβιεκα, είλαη πξνβνιηθό, άξα ζεσξώ όηη είλαη πάιη ζπλείδεζε. Απηό δελ καο επεξεάδεη θαη δελ καο ελνριεί. Η ηδέα, ινηπόλ, είλαη όηη αλ ζεσξήζνπκε όηη έρνπκε έλα δεύγνο ην νπνίν απνηειείηαη από έλαλ πνπ δελ μέξεη θαη από έλαλ άιινλ πνπ μέξεη όηη δελ μέξεη, αλαξσηηόκαζηε ηη θάλνπκε. Δίλαη έλα εξώηεκα. Γη απηό θαηεγνξνύζαλ ηνλ Σσθξάηε όηη έιεγε πάληνηε ηα ίδηα θαη ν Σσθξάηεο απαληνύζε πάληα «όρη κόλν ιέσ ηα ίδηα, αιιά ηα ιέσ θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν». Καη είλαη ινγηθό αλ ην ζθεθηείηε, εθόζνλ βξηζθόζαζηε ζην πιαίζην ηεο άγλνηαο. Αιιά ηεο άγλνηαο θαη ηεο ζπλεηδεηήο άγλνηαο. Η ζπλείδεζε ηεο άγλνηαο δελ είλαη πιήξεο άγλνηα. Δίλαη ήδε έλα βήκα. Απηή ε δηαθνξά, ζα ζαο επηηξέςεη ζηελ νπζία λα ιεηηνπξγήζεηε ζε κηα ηζνξξνπία Nash, εθόζνλ δελ έρεηε ηίπνηε ζαλ αληηθείκελν. Η ηζνξξνπία Nash, επαλαιακβάλσ όπσο ν Σσθξάηεο, ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε θάηη όηαλ δελ μέξεηε ηη λα θάλεηε. Δίλαη ην αλάινγν πνπ έρνπκε θαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ ηύπνπ Ramsey, πνπ ιέλε «δελ μέξσ ηη ζα θάλσ κ όιεο απηέο ηηο επηινγέο, αιιά μέξσ όηη κέζα ζ απηόλ ηνλ ρώξν, πνπ κπνξεί λα εξκελεύεηαη σο έλαο ρώξνο αηαμίαο, ππάξρεη θαη έλα ππνθείκελν πνπ έρεη κία ηάμε». Τν κέγεζνο απηήο ηεο ηάμεο εμαξηάηαη, βέβαηα, από ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο. Όηαλ δελ ππάξρεη θαζόινπ, έρνπκε αθξηβώο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Ramsey ή ην αλάινγν ζηε ζεσξία παηγλίσλ ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Nash θαη ηίπνη άιιν. Αιιά αλ παίμνπκε

4 κε πιαίζην ζπλεξγαζίαο, κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε ην επίπεδν γλώζεο, δειαδή ην γλσζηηθό αληηθείκελν απηήο ηεο κεηάβαζεο, ζε κία ηζνξξνπία Pareto. Απηό ην θαηαιαβαίλνπκε, ζα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα, όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ελαιιάμ ην παίγλην: Όινη ζαο έρεηε παίμεη ην παίγλην ςαιίδη-πέηξα-θύιιν. Αλ απηό ην παίγλην ην παίδακε ελαιιάμ, εγώ θάλσ ηε κία θίλεζε θαη ζνπ πσ «ηώξα παίμε», εζύ ζα θάλεηο απηήλ, ηόηε εγώ ζα θάλσ απηήλ. Μ απηό ελλνώ όηη ην παίγλην είλαη ζηαηηθό, όηαλ ε απάληεζε ησλ δύν είλαη ηαπηόρξνλε θαη είλαη δίθαην. Πώο απνδεηθλύνπκε όηη είλαη δίθαην; Τν κεηαηξέπνπκε ζε δπλακηθό θαη παξάγνπκε έλαλ θύθιν. Αλ ζέζσ ηέζζεξεηο επηινγέο, δελ είλαη πηα δίθαην, παξόιν πνπ έρεηε παίμεη θη εζείο κε κνιύβη ή κε πεγάδη, αιιά ζαο έρνπλ εμαπαηήζεη θάζε θνξά πνπ ην παίμαηε, γηαηί είλαη δύν επηινγέο πνπ είλαη πην ηζρπξέο από ηηο άιιεο δύν. Αλ ζέζεηε 5 επηινγέο, ηόηε είλαη μαλά δίθαην. Πξνζέμηε ηώξα, ε κεηαηξνπή ελόο ζηαηηθνύ παηγλίνπ πνπ παίδεηαη ηαπηόρξνλα, ζε δπλακηθό, γίλεηαη από ηελ εηζρώξεζε ηνπ ρξόλνπ. Όηαλ ράλσ ρξόλν γηα λα θαηαιάβσ πώο ιεηηνπξγεί, ην κεηαηξέπσ ζε γλσζηηθή επέλδπζε. Άξα, αλ ν δάζθαινο δελ ράζεη ρξόλν, δελ κπνξεί λα εμειηρζεί ν καζεηήο. Απηό είλαη θαη ην ζέκα κεξηθώλ καζεηώλ πνπ ιέλε πσο όηαλ αξρίδνπλ έλα βηβιίν πξέπεη λα ην ηειεηώλνπλ. Δγώ, ζπλήζσο, ηνπο θάλσ ην εμήο παίγλην: Αο ππνζέζνπκε όηη δεηο 100 ρξόληα πνηα ήηαλ ε ρξνληά πνπ δηάβαζεο ηνλ κέγηζην αξηζκό ησλ βηβιίσλ ζνπ; Αλ ην πνιιαπιαζηάζεηο επί 100, ζα έρεηο ηνλ αξηζκό ησλ βηβιίσλ πνπ ζα δηαβάζεηο ζε όιε ηε δσή ζνπ. Κάζε θνξά πνπ ηειεηώλεηο έλα βηβιίν ην νπνίν ήηαλ κηα βιαθεία, έρεηο ράζεη έλα. Αλ είρεο ηε λνεκνζύλε λα ην ζηακαηήζεηο ιίγν πξηλ, δελ κεηξάεη. Θα βιέπαηε όηη αλ ρξεζηκνπνηνύζαηε απηή ηε ζηξαηεγηθή, ζα είρε ηαθηηθέο επηπηώζεηο. Τν ίδην ηζρύεη, βέβαηα, θαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Αλαθέξνκαη ζην βηβιίν γηαηί είλαη ζπάλην έλα βηβιίν πνπ κπνξνύκε λα δηαβάζνπκε ζε έλα δίσξν. Υπάξρνπλ θαη ηέηνηα, αιιά είλαη ζηα όξηα ηεο έλλνηαο ηνπ βηβιίνπ, ζαλ έλα αληηθείκελν πνπ έρεη θύιια θαη είλαη γξακκέλν. Μηιάσ γηα ηα άιια βηβιία, δειαδή απηά πνπ είλαη εθηόο ύιεο. Σ απηά πνπ είλαη εθηόο ύιεο ε επέλδπζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Έξρεηαη, ινηπόλ, ν καζεηήο θαη ιέεη «ην θαηάιαβα απηό ην παίγλην, πώο δηαιέγσ πνην βηβιίν λα δηαβάζσ;». Δθόζνλ ην δηαβάδεηε, ζεκαίλεη όηη ην δηαιέμαηε ήδε. Άξα έρεηε ήδε ην θόζηνο. Απηό ζεκαίλεη, πάλσ-θάησ, πσο πξέπεη λα θάλεηε κία επέλδπζε. Σηα καζεκαηηθά έλα άιιν θαιό πνπ έρνπκε είλαη όηη κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζρεδόλ ηα πάληα κε ην ηίπνηα. Οη θπζηθνί αξηζκνί κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ κόλν θαη κόλν κε ην θελό ζύλνιν. Άξα, κπνξνύκε λα πάξνπκε ην θελό, ην ζύλνιν πνπ έρεη κόλν ην θελό, ην ζύλνιν πνπ έρεη ην θελό ζπλ ην ζύλνιν ηνπ θελνύ θαη ζηγά-ζηγά απηό ιέγεηαη θπζηθνί αξηζκνί. Βέβαηα κεηά βάδνπκε εηηθέηεο, , γηα λα κε ζαο κπεξδεύνπκε, αιιά αλ βγάδαηε όιεο απηέο ηηο εηηθέηεο θαη βιέπαηε ην πξντόλ, ζα βιέπαηε όηη είλαη πξντόλ ηνπ θελνύ. Απηό όκσο δελ καο επεξεάδεη απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πώο λα αξρίζεηε λα θηίδεηε δνκέο, ελώ ζηελ αξρή δελ έρεηε ηίπνηε. Δλώ, πνιύ ζπρλά, ζα δείηε ζην πιαίζην ηεο νληόηεηαο πνπ δελ ππάξρεη, είλαη πώο λα ρηίζνπκε δνκέο όηαλ δελ έρνπκε ηίπνηε. Έρνπκε, ινηπόλ, ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ καο επηηξέπνπλ από ην ηίπνηα λα ρηίζνπκε δνκέο, θαηαζθεπαζηηθά. Απηό ζα καο επηηξέςεη λα θάλνπκε θαη ηηο επηινγέο. Τώξα ζα πείηε «κα νη επηινγέο απηέο είλαη πάληα ζσζηέο;». Βεβαίσο όρη! Αιιά, μέξεηε, απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή καο, δελ είλαη κόλνλ απηά πνπ ιέλε νη άιινη νη επηηπρίεο καο, είλαη απιώο ηα ιάζε καο. Πξνζέμηε όκσο, κε κπείηε ζην πιαίζην ηεο εκπεηξίαο. Ο δάζθαινο δελ δηδάζθεη πνηέ ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ καζεηή. Ο Sun Tsu έιεγε, ζηελ ζηξαηεγηθή λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ εκπεηξία ηνπ αληηπάινπ. Η εκπεηξία είλαη ην ζπλνλζύιεπκα από ηα ιάζε πνπ θάλνπκε θαη πνπ ζα ζέιακε λα κελ μαλαθάλνπκε θαη θάπνπ ηα μερλάκε θαη ηα μαλαθάλνπκε θη άιιεο θνξέο. Αιιά είλαη ε εκπεηξία καο απηά! Μαο ιέλε «απηόο είλαη έκπεηξνο» θη εγώ θάζε θνξά πνπ αθνύσ λα κνπ ην

5 ιέλε ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε, θαηαιαβαίλσ όηη είλαη πξνβιέςηκνο. Γηαηί κπνξεί ν άιινο λα έρεη παίμεη πάλσ ζηηο παξηίδεο πνπ κπήθε ζε δηάθνξεο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη μέξεη πώο παίδεη. Όηαλ μέξεηο πώο παίδεη ν άιινο, μέξεηο λα ηνλ ληθήζεηο. Καη πνηα είλαη ε λίθε εδώ; Δίλαη λα ζθέθηεζαη ζαλ εζέλα. Δκείο θιαζηθά, όηαλ είκαζηε ζ έλα παίγλην κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο, έρνπκε ηελ ηάζε λα ιέκε όηη πξέπεη λα θεξδίζνπκε γηα λα ράζεη ν άιινο. Γελ είλαη απαξαίηεην. Μόλν θαη κόλν αλ ζθέθηεηαη ζαλ εζάο, έρεη ήδε ράζεη ην παίγλην, όηαλ απηό είλαη επηζεηηθό θαη έρεη ήδε θεξδίζεη όηαλ ην παίγλην είλαη ζεηηθό θαη είλαη ζ έλα πιαίζην δάζθαινο-καζεηήο. Γηόηη είλαη ηερληθέο ζθέςεο πνπ καζαίλεη ν δάζθαινο ζηνλ καζεηή. Γελ είλαη πξαγκαηηθά γλσζηηθό αληηθείκελν. Όηαλ έλαο δάζθαινο θαζνδεγεί θάπνηνλ ζ έλαλ ηνκέα, δελ πεξηκέλεη από ηνλ θάπνηνλ λα θνηηάδεη αθξηβώο απηά πνπ έθαλε ν ίδηνο θαη πξώη απ όια δηόηη έηζη δελ ζα ππήξρε πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ζα ήηαλ απιώο κία αληηγξαθή. Η αληηγξαθή δελ είλαη θάηη πνπ πξνζζέηεη. Τν παξάδνμν ζ απηή ηε ζρέζε είλαη όηη ε πξόζζεζε γίλεηαη, βέβαηα, κέζσ αθαίξεζεο. Γηαηί κόλνλ ε αθαίξεζε είλαη ηθαλή λα πξνζζέηεη. Η πξόζζεζε, ζπλήζσο, αληηγξάθεη. Γελ κηιάσ θαλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό, γηαηί εδώ κπαίλνπκε ζε θνηλσληθό θαηλόκελν. Άξα, ε ηδέα είλαη πάληνηε ζην πξσηόηππν. Πξσηόηππν, πξώηε ύιε, πεγή, απηή είλαη ε ηδέα. Όηαλ κπαίλνπκε ζηελ επεμεξγαζία ηεο πεγήο, ζηελ αληηγξαθή ηεο πεγήο, ζηηο αλαθνξέο ζηηο πεγέο, πνπ δελ έρνπκε δηαβάζεη, όηαλ δεκνζηεύνπκε έλα άξζξν είλαη ζίγνπξν όηη απηό δελ έρεη ζπκβεί ζε θαλέλαλ από ζαο, πνπ δελ έρεη δεκνζηεύζεη άξζξν βέβαηα. Άξα ε ηδέα είλαη όηη ππάξρνπλ κεξηθά ζεκεία πνπ είλαη ζεκαληηθά θαη ρηίδνπλ κηα δνκή. Πξνεγνπκέλσο, όηαλ εξρόκαζηαλ εδώ θαη ήκαζηαλ ζην απηνθίλεην ηξεηο, ρσξίο θνύθν, κηινύζακε κεηαμύ καο θαη πάλσ θάησ ιέγακε όηη έλα ρειηδόλη δελ θέξλεη ηελ άλνημε θαη ππελζύκηζα ζηνπο θίινπο κνπ όηη ζηα καζεκαηηθά είλαη νη ηδηνκνξθίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα πνιιαπιόηεηα. Οη ηδηνκνξθίεο είλαη πάληνηε κόλεο, είλαη πάληνηε κνλαρηθέο. Δπηπρώο! Γηαηί, βάιηε δύν ηδηνκνξθίεο πνιύ θνληά θαη ζα δείηε ηη ζα γίλεη. Δίλαη πνιύ απιό ζα γίλεη κηα κεγαιύηεξε θαη ζα είλαη κηα από ηηο δύν, δελ ζα είλαη όκσο δύν. Άξα ε ηδηνκνξθία ρξεηάδεηαη θαη κία απόζηαζεθη ε απόζηαζε απηή είλαη θαιό λα είλαη νκαιή - πνπ δεκηνπξγεί απηή ηελ πνιιαπιόηεηα. Μνπ άξεζε ην παξάδεηγκα πνπ άθνπζα γηα ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, αιιά εγώ ζα ήζεια λα ην ζπλερίζσ, έσο λα ην εθθπιιίζσ. Θα πάξσ, ινηπόλ, ηνλ Σσθξάηε, πνπ θάλεη καηεπηηθή, ν καζεηήο ηνύ Σσθξάηε είλαη ν Πιάησλαο, αξρίδεη λα ιέεη ηα δηθά ηνπ, ελώ δελ έιεγε ηα ίδηα ν Σσθξάηεο κεηά κε ηνλ Αξηζηνηέιε κπαίλνπκε ζ έλα θαζαξά ζεσξεηηθό, ζηελ αξρή είρακε θηινζνθηθό, κεηά ην κεηαηξέπνπκε ζε ζεσξεηηθό, θαηόπηλ ζε δνγκαηηθό θαη καο μαθληάδεη ν ηέηαξηνο λα είλαη ν Αιέμαλδξνο - ν Μέγαο, ν καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε. Αλ ην ζπκπηέζσ γηα λα ην εθθπιιίζσ ειπίδσ λα θαηαιάβαηε όηη ην γεληθεύσ - θάλσ κηα πξνζέγγηζε ηνπ ηύπνπ Grothendieck δειαδή γεληθεύσ ην ζεώξεκα, ην μαλαγεληθεύσ, ην μαλαγεληθεύσ, δελ μέξσ λα ην απνδείμσ, αιιά θνηηάδσ ηη θαηαξξέεη. Κνηηάδνληαο ηη θαηαξξέεη, βιέπσ ηη κνπ κέλεη. Άξα, όηαλ αθνύσ πξάγκαηα ηνπ ηύπνπ «ν έλαο έρεη δώζεη ζηνλ άιινλ», αλ πξαγκαηηθά ην πηζηεύνπλ απηό, ζεκαίλεη όηη, ηειηθά, ν Μέγαο Αιέμαλδξνο έγηλε πνιεκηζηήο ράξε ζηνλ Σσθξάηε. Διπίδσ λα θαηαιαβαίλεηε όηη απηό είλαη εληειώο εθθπιιηζκέλν ζπκπέξαζκα θαη επηπρώο πνπ δελ ηζρύεη, γηαηί μέξνπκε ηη έρεη θάλεη θαη ν έλαο θαη ν άιινο θαη όιε απηή ε ζεηξά. Απηό πνπ κ ελδηαθέξεη όκσο, όζνλ αθνξά ζηνλ δάζθαιν θαη ζηνλ καζεηή, είλαη ε ζπαληόηεηα απηήο ηεο ηεηξάδαο ζηελ ηζηνξία ηνπ θόζκνπ. Δδώ βιέπεηε όηη είκαζηε εληειώο εθηόο ύιεο! Γελ καο ελδηαθέξεη θαζόινπ ζε πνηα θνηλσλία ήηαλ ν Σσθξάηεο, θαζόινπ ζε πνηα θνηλσλία ήηαλ ν Πιάησλαο θαη ζπλερίδσ έηζη, θαζόινπ. Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη πσο απηή ε ηεηξάδα είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλζξσπόηεηα θαη γη απηό κηιάκε αθόκα θαη ην 2010 γηα 4 άηνκα.

6 Φαληαζηείηε ζε ρξόληα λα κηιάκε γηα 4 από καο ζηε ζρέζε κεηαμύ ηνπο καζεηήο-δάζθαινο, καζεηήο-δάζθαινο. Μπνξεί λα πεξηκέλνπκε πεξηζζόηεξα από ρξόληα, - αιιά, όπσο είπαηε, ε ειπίδα ζώδεη ηελ θνηλσλία, ην ζέκα όκσο είλαη πνηνο ζώδεη ηελ αλζξσπόηεηα. Άξα, ινηπόλ, ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο είλαη έλα δεύγνο θιεηδσκέλν, γηα λα είλαη πην αλζεθηηθό. Πην αλζεθηηθό ζε ηη. Όηαλ ρξεηάδεζηε ρξόλν θαη πξέπεη λα ηνλ ράζεηε, γηα λα επελδύζεηε, πξέπεη ηελ ώξα πνπ ηνλ ράλεηε λα δείηε. Δθεί είλαη πνπ δέρεζηε ρηππήκαηα ζπλήζσο. Γειαδή, όηαλ ιέηε ζε έλαλ καζεηή «πξέπεη λα δηαβάζεηο ην ηάδε βηβιίν», ε απάληεζε είλαη «δελ πξνιαβαίλσ, πξέπεη λα θάλσ δνπιεηά, λα θάλσ κεηαθξάζεηο, δελ κπνξώ λα ηειεηώζσ ην δηδαθηνξηθό κνπ, δελ έρσ άιιε θαηλνύξγηα ηδέα, πξέπεη λα θάλσ θάηη πην απιό» όι απηά η αθνύηε ζηνλ ρώξν πνπ δελ ππάξρεη (Δθπαίδεπζε). Δκάο εθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη πσο όηαλ θάλνπκε απηή ηελ αθαίξεζε θαη δεκηνπξγνύκε απηό ην δίδπκν, ηόηε ππάξρεη θάηη πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη κπνξνύκε λα ην δνύκε ζ έλα ζεαηξηθό έξγν, ην Περιμένοντας τον Γκοντό, ηνπ Μπέθεη, όπνπ ηίζεηαη ην εξώηεκα: αλ ζέιεηε λα απινπνηήζεηε ηελ έλλνηα ηεο αλζξσπόηεηαο ρσξίο λα ηελ εθθπιιίζεηε, ζε πόζα άηνκα κπνξείηε λα θαηεβείηε; Η απάληεζε είλαη απιή: ζε 2. Αλ ην δηαβάζεηε αληίζηξνθα, ζεκαίλεη πσο απηό ην δεύγνο κπνξεί λα δώζεη έλα ζηίγκα αλζξσπόηεηαο. Γειαδή, κπνξεί ε αλζξσπόηεηα πξώηνλ λα ζηεξηρζεί πάλσ ζ απηέο ηηο ηδηνκνξθίεο, ηνπο δαζθάινπο, νη νπνίνη όκσο απειεπζεξώλνληαη κέζσ ησλ καζεηώλ θαη απηό ην ζύζηεκα παξάγεη κηα δνκή, πνπ κπνξεί λα ζαο θαίλεηαη - όηαλ ιεηηνπξγείηε κόλν θαη κόλν ζπγρξνληθά, δειαδή αληί λα θνηηάδεηε ηελ ηαηλία ηνπ έξγνπ, θνηηάδεηε κόλν κηα θσηνγξαθία θαη βιέπνληαο κόλν κηα θσηνγξαθία ιέηε «είλαη πνιύ ιίγνη απηνί», όηαλ όκσο βιέπεηε όιε ηελ ηαηλία, βιέπεηε θαη όηη ζε άιιε επνρή ππήξραλ θαη εδώ θη εδώ θαη πξνεγνπκέλσο θαη ξσηάσ ηώξα: όηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ιέκε «ε αλζξσπόηεηα αλαθάιπςε ην ηάδε», πην ζπγθεθξηκέλα γηα παξάδεηγκα: ην 1905 ε αλζξσπόηεηα γλώξηδε ηε ζεσξία ηεο Δηδηθήο Σρεηηθόηεηαο; Γελ ζαο δεηάσ λα απαληήζεηε, γηαηί αλ απαληήζεηε θαη πείηε όρη, ζα πξέπεη λα απνδείμεηε όηη ν Einstein δελ αλήθεη ζηελ αλζξσπόηεηα αλ πείηε λαη, ηόηε ζεκαίλεη όηη ν Einstein είλαη αληηπξόζσπνο ηεο αλζξσπόηεηαο. Η ηδέα είλαη όηη όηαλ ιέκε όηη ε γλώζε απνθηάηαη από ηελ αλζξσπόηεηα, ζα ηαλ θαιό λα ιέκε από πνηα αλζξσπόηεηα. Καη ζα δείηε όηη είλαη ην ίδην πξόβιεκα πνπ έρεηε όηαλ, αο πνύκε, ζαο καζαίλσ κηα θίλεζε, πνηνο είλαη απηόο πνπ ζαο ηε καζαίλεη, πνην θύηηαξν καζαίλεη ηελ θίλεζε. Όηαλ παίδνπκε έλα ζεαηξηθό έξγν, πνηνο εζνπνηόο ην παίδεη; Η απάληεζε είλαη απιή: θαλέλαο γηαηί παίδνπλ καδί. Πξνζέμηε, θαλέλαο γηαηί αλ παίδεη θάπνηνο κόλνο, πάεη λα πεη όηη είλαη κνλόινγνο, δελ ππάξρεη πηα ζεαηξηθό έξγν. Η ηδέα, επνκέλσο, είλαη πσο νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο μέξνπλ όηη είλαη κόλνη, αιιά είλαη καδί. Πνιύ ζπρλά εκείο ζεσξνύκε όηη ε κνλαμηά είλαη θαθό. Δίλαη θαθό όηαλ πηζηεύεηο όηη δελ είζαη κόλνο, γηαηί ζνπ έξρεηαη κηα ζθαιηάξα. Αιιά όηαλ μέξεηο πσο απηό είλαη ε δσή ζνπ, είλαη ε δσή ζνπ. Σ απηό ην πιαίζην, ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο δελ κπνξνύλ βέβαηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζ έλα θαλνληθό, ζπκβαηηθό πιαίζην, δηόηη εθεί δέρνληαη πηέζεηο. Αλαγθαζηηθά πξέπεη λα θάλνπλ κηα αθαίξεζε. Πνηα είλαη απηή ε αθαίξεζε; Γελ επηιέγσ ζε πνηα θνηλσλία δσ, αιιά επηιέγσ λα αλήθσ ή όρη ζηελ αλζξσπόηεηα. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζαλ λα έρσ κία δνκή - δελ κηιάσ γηα ππνδνκή, αιιά κία δνκή - θαη κία ππεξδνκή αλαγθαζηηθά βξίζθνκαη ζηε δνκή, αιιά ςάρλσ ηελ ππεξδνκή. Η ππεξδνκή, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ίδηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη κε ηνλ Grothendieck είλαη πσο αλ γεληθεύζνπκε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο, δειαδή εκείο ηνπηθά, ζεσξνύκε όηη ε θνηλσλίαο καο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη αλ εγώ μαθληθά ζαο κηινύζα γηα κηα θνηλσλία πνπ βξίζθεηαη ζην Κακεξνύλ, πνπ π.ρ. νξίδεη όηη γηα λα παληξεπηεί κηα γπλαίθα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ήδε παηδηά, γηα λα είλαη ζίγνπξνο ν

7 άλδξαο όηη ζα έρεη όρη κόλν κηα γπλαίθα, αιιά κηα κεηέξα, θαληαζηείηε αλ απηό ην παξάδεηγκα ην πξνσζήζνπκε εδώ. Απηό είλαη έλαο σξαίνο ηξόπνο λα απνξξίςεηε ηε ζεκαζία ηεο θνηλσλίαο, δηόηη αλ κπείηε ζηελ άιιε θνηλσλία θαη θνηηάμεηε πώο θνηηάδνπλ ηε δηθή καο θαη πξαγκαηηθά ην θαηαιάβεηε, ζα πείηε «κα είκαζηε ηόζν αζήκαληνη;». Δίκαζηε ζεκαληηθνί, σο θνηλσλία, ζηνλ ρώξν. Ο δάζθαινο θαη ν καζεηήο δελ ιεηηνπξγνύλ ζηνλ ρώξν, ιεηηνπξγνύλ κόλν ζηνλ ρξόλν. Γη απηό θαη ην ράζηκν ρξόλνπ είλαη ην απαξαίηεην. Γειαδή, πξέπεη λα δώζσ ρξόλν ζηνλ άιινλ γηα λα παξάγσ κηα γλώζε. Γηόηη όηαλ βξίζθνκαη ζην ζηαηηθό ηαπηόρξνλν, έρνπκε θαη νη δύν κηα άγλνηα θαη δελ ππάξρεη κεηαθνξά. Πξνζπαζήζηε λα θαηαιάβεηε εηθνληθά: αλ ζαο δείμσ κία θσηνγξαθία από κηα ηαηλία πνπ έρεηε δεη, κηα νπνηαδήπνηε παιηά αζπξόκαπξε ειιεληθή ηαηλία, ακέζσο ζπκάζηε ην έξγν, ζπκάζηε θαη κεξηθέο ζπγθεθξηκέλεο αηάθεο από ην έξγν, αο πνύκε «ήεξζαηεε;» θαη μαθληθά δεκηνπξγείηε έλα πιαίζην γύξσ απ απηή ηε θσηνγξαθία. Αλ δείμεηε απηή ηε θσηνγξαθία ζ έλα παηδάθη πνπ δελ έρεη δεη πνηέ ην έξγν θαη ξσηήζεηε ηη βιέπεη, ζα ζαο απαληήζεη «κηα αζπξόκαπξε θσηνγξαθία» δελ κπνξεί θαλ λα αληηιεθζεί όηη απηή ε θσηνγξαθία αλήθεη ζ έλα θηλεκαηνγξαθηθό έξγν. Δίλαη αθξηβώο απηό πνπ καο θάλεη ε θνηλσλία. Όηαλ βξηζθόκαζηε ζην πιαίζην κηαο θνηλσλίαο, εγώ ιεηηνπξγώ κόλν ζηε θσηνγξαθία θαη ππάξρεη θάπνηνο άιινο, έλαο δάζθαινο, πνπ κνπ εμεγεί πσο ην ζεκαληηθό δελ είλαη ε θσηνγξαθία, αιιά όιν ην έξγν, ζην νπνίν έξγν εκπιέθεηαη ε αλζξσπόηεηα. Όηαλ ην παηδάθη βιέπεη κόλνλ ηε θσηνγξαθία, είλαη πνιύ δύζθνιν λα πεηζηεί όηη δελ ράλεη ρξόλν, γηα λα εμεηάζεη ην έξγν, ελώ βιέπεη κόλνλ ηε θσηνγξαθία. Γελ ζέισ κ απηόλ ηνλ ηξόπν λα ζαο πσ όηη έθαλα κία θσηνγξαθία ηεο θνηλσλίαο καο, εθόζνλ δελ κίιεζα γη απηήλ, θαζώο ήκαζηαλ εθηόο ύιεο. Θα ήζεια λα θαηαιάβεηε πνύ ην πάσ κε ηελ έλλνηα όηη, εηζρσξώληαο, δειαδή βάδνληαο κηα επέλδπζε ηνπ ρξόλνπ θαη αιιάδνληαο, πξαγκαηηθά, ηνλ ρώξν θαη πξαγκαηνπνηώληαο κηα εκβύζηζε κέζα ζηνλ ρσξνρξόλν, δίλσ βαζκνύο ειεπζεξίαο ζην ζύζηεκα. Έρνληαο βαζκνύο ειεπζεξίαο, κπνξώ λα έρσ θη έλα ρανηηθό ζύζηεκα δελ καο πεηξάδεη. Τν ράνο είλαη δεκηνπξγηθό, κπνξώ ράξε ζ απηό λα κελ ςάρλσ ζπλερώο ηζνξξνπίεο, γηαηί πνιύ ζπρλά όιε ε έγλνηα καο είλαη λα αλαδεηήζνπκε κηα ηζνξξνπία. Όηαλ ηζαθσλόκαζηε, γηα παξάδεηγκα, κεηά ζα ηα βξνύκε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα κηζνύκε ν έλαο ηνλ άιιν ζε κηα απόζηαζε, απιώο ηελ έρνπκε θάλεη αξθεηα κεγάιε, γηα λα κελ ελνριεί ν έλαο ηνλ άιινλ θαη απηό είλαη ε θνηλσληθή ηζνξξνπία. Μηιάκε ν έλαο γηα ηνλ άιινλ ζε κηα απόζηαζε, απηό είλαη ην θνπηζνκπνιηό. Θέηνπκε κηα απόζηαζε γηα λα κπνξνύκε λα κηιάκε ρσξίο λα καο ελνρινύλ. Γελ έρεη άλεζε θάπνηνο λα κηιάεη γηα άιινλ παξνπζία ηνπ. Δλνριείηαη! Ο πξώηνο! Γελ κπνξεί λα θάλεη ην θνπηζνκπνιηό κε ηελ άλεζή ηνπ. Η ηδέα, ινηπόλ, είλαη όηη ε θνηλσλία ιεηηνπξγεί κέζα ζηνλ ρώξν θαη δελ ζέιεη λα ράζεη ρξόλν, γηαηί αλ ράζεη ρξόλν, δελ βξίζθεηαη πηα ζην παξόλ θαη αλ δελ είλαη πηα ζην παξόλ, ε θσηνγξαθία δελ θπξηαξρεί. Γηαηί αλ θαηαιάβεηε όηη ε λνεκνζύλε είλαη εγθισβηζκέλν κέιινλ κέζα ζην παξειζόλ, έρεηε έλα πξόβιεκα κε ην παξόλ. Όηαλ ππάξρεη ε λνεκνζύλε, ππάξρεη θάπνηνο πνπ δελ αλήθεη ζ απηή ηελ θαηεγνξία. Γειαδή, θνηηάηε ηε θσηνγξαθία θαη βιέπεηε έλα κηθξό αληηθείκελν θη απηό ην κηθξό αληηθείκελν ζα είλαη, αο πνύκε, ην πξώην παηγλίδη πνπ είρε έλαο κεγηζηάλαο ηόηε πνπ ήηαλ πνιύ θησρό παηδί θαη επεηδή είρε έλα κηθξό ειηθόπηεξν, ηώξα πνπιάεη ειηθόπηεξα παληνύ. Όηαλ θνηηάηε ηε θσηνγξαθία, ζεσξείηε όηη απηό είλαη εληειώο αζήκαλην, κεηά αλαξσηηέζηε πνηνο έβαιε ην ειηθόπηεξν εθεί, αλαξσηηέζηε πνηνο έθαλε ηελ πξάμε πξηλ. Σπκβαίλεη ην ίδην κε ηε λνεκνζύλε, ε λνεκνζύλε αλαγθαζηηθά αλαηξέπεη ηα ηεξαξρηθά ζπζηήκαηα ηνπ ρσξηθνύ, δηόηη βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ρξόλν. Σ απηό ην πιαίζην, ινηπόλ, εμεηάδνληαο ην ζέκα ηεο παηδείαο, πξνζπαζώ λα ζαο πσ πσο δελ κπνξεί λα ππάξρεη παηδεία εθηόο ρξόλνπ. Γηόηη εθπαίδεπζε ρσξίο ρξόλν είλαη δπλαηό λα ππάξμεη αιιά παηδεία ρσξίο ρξόλν;

8 Σεκαίλεη όηη αλαγθαζηηθά, εθόζνλ δεη κέζα ζηνλ ρξόλν θαη ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε, θάπνηνο πξέπεη λα δώζεη, θάπνηνο πξέπεη λα πάξεη, θάπνπ πξέπεη λα παηρηεί έλα παίγλην. Δπηπιένλ, ην θαιό, όηαλ δελ ςάρλνπκε ζπζηεκαηηθά ηζνξξνπίεο, είλαη όηη αλαθαιύπηνπκε θαη πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη θαη κέζα ζηηο ζεσξίεο ηνπ Prigogine, πνπ καο επηηξέπνπλ λα πνύκε όηη ππάξρεη θαη κηα νιόθιεξε Φπζηθή καθξάλ ηζνξξνπίαο, πνπ καο επηηξέπεη λα είκαζηε πνιύ πην δεκηνπξγηθνί απ όζν ζηελ αλαγθαζηηθή ηζνξξνπία, πνπ ζηελ νπζία καο θιεηδώλεη. Άξα όηαλ πξνζπαζνύκε λα δώζνπκε γλώζεηο θαη ιέκε όηη πξέπεη πξώηα λα είκαζηε ζίγνπξνη, ζα πξέπεη λα ζθεθηνύκε όηη απηό ζα αλέηξεπε νιόθιεξε ηε ζεσξία ησλ fractals. Δπηπιένλ, πώο λα είκαζηε ζίγνπξνη εθόζνλ όια είλαη κεηαβαιιόκελα θαη όια είλαη δπλακηθά; Αθνύζηε έλα ρεηξνπηαζηό παξάδεηγκα: εθπαηδεύεηε έλα ζπνπδαζηή ζηελ πιεξνθνξηθή, γίλεηαη πιεξνθνξηθάξηνο κεηά από 4 ρξόληα θαη δελ ηνπ καζαίλεηε ηίπνηε άιιν. Πόζν κηθξή είλαη ε εκεξνκελία ιήμεο πνπ έρεη απηόο ν άλζξσπνο; Τν πξόβιεκά ηνπ είλαη όηη κνινλόηη έρεη ηειεηώζεη ην παλεπηζηήκην, ε ηερλνινγία ζπλερίδεη. Έλα παξάδεηγκα πνπ κ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ είλαη όηη πνιινί από ζαο ππήξμαηε ζε θάπνηα θάζε πνπ δελ ππήξραλ θηλεηά ηειέθσλα. Φαληαζηείηε, ινηπόλ θάπνηνο λα είλαη εηδηθόο γηα ηειέθσλα θαη μαθληθά ηνπ κηιάλε γηα ην αζύξκαην. Κάπνηε κηινύζακε κόλν γηα CD θαη ηώξα είκαζηε ζην MP3. Όιεο απηέο νη αιιαγέο δελ νθείινληαη ζην κάζεκα πνπ παξαθνινπζείηε εθείλε ηε ζηηγκή. Πξέπεη λα μαλαθάλεηε ην κάζεκα. Έλα σξαίν ηεζη πνπ είρε θάλεη ε ΙΒΜ όηαλ είρε έξζεη ζηε Γαιιία ήηαλ έλα ηεζη πνπ όζνη ζα πεξλνύζαλ ζα είραλ πιεξσκέλεο ηηο ζπνπδέο ηνπο. Γελ δεηνύζαλ νύηε πηπρίν, νύηε ην αληίζηνηρν ησλ παλειιελίσλ, νύηε θαλ ξσηνύζαλ ζε πνην επίπεδν ήηαλ νη δηαγσληδόκελνη όπνηνο ήζειε πεξλνύζε ην ηεζη. Τν ηεζη βαζηδόηαλ ζηελ ηδέα όηη νύησο ή άιισο ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ ηόζν γξήγνξα, πνπ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο πνπ μέξεη θαιά ηα δεδνκέλα, αιιά θάπνηνο πνπ δηαρεηξίδεηαη θαιά λέα δεδνκέλα. Αιιά αλ δηαρεηξίδεηαη θαιά λέα δεδνκέλα, ζεκαίλεη όηη δελ ηα μέξεη. Άξα ην δήηεκα είλαη ε ηαρύηεηα απνξξόθεζεο λέσλ δεδνκέλσλ από θάπνηνλ πνπ δελ μέξεη ηίπνηε. Απηό είλαη ν έμππλνο θαη ηίπνηε άιιν. Καη είλαη θαη απηόο πνπ παξαθνινπζεί θαη ηη ιέλε νη άιινη. Καη κάιινλ εδώ έρσ θηάζεη ζην όξην ηνπ ρξόλνπ. Δπραξηζηώ πνιύ!

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία.

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία. -1- ΜΙΚΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθανασίου Ανδρέας 2010-2011 Δομή εργαςίασ: Α. Εξώφυλλο 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία..........

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα